ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 1/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/24515 / , η οποία κοινοποιήθηκε εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία µε : ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1.Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρο) 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3.Κινδυλίδη Μιχαήλ, 4.Κορωναίο Ιωάννη, 5.Περδίκη Ιωάννη, 6.Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 7.Σαββή Εµµανουήλ, 8.Ζαννετίδη Φιλήµονα, 9.Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΑ : τον κ. Μαχραµά Μιχαήλ (αδικαιολόγητος), παρόντων των Νοµικών Συµβούλων του ήµου Ρόδου κ.κ. Στάγκα Εµµανουήλ & Φραράκη Θεοδώρου, καθώς επίσης και του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη και της δηµοτικού υπαλλήλου κας Γιακουµίνας Μπάτσου υπεύθυνης γραφείου Κτηµατολογίου ήµου Ρόδου, αµέσως µετά, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του προς τα µέλη της Επιτροπής, επεσήµανε την ύπαρξη τριών κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ.3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξή και τη συζήτησή τους ως θέµατα, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Ο Πρόεδρος υπογράµµισε επίσης, ότι την ανάγκη για να συζητηθούν τα θέµατα αυτά µε τη µορφή του κατεπείγοντος επέβαλλαν: 1. ο ορισµός δικηγόρων Αθηνών, για τον δικαστικό χειρισµό τεσσάρων (4) υποθέσεων του ήµου Ρόδου στην Αθήνα των οποίων η εκδίκαση τους θα λάβει χώρα στις (για τις δύο από αυτές), & (για τις δύο άλλες), 2. οι τεχνικές παρεµβάσεις για τον καθαρισµό της δεξαµενής συγκράτησης φερτών υλών ποταµού «Κουφορυακίου» 1

2 στην περιοχή «Κρύο Νερό» της Τοπικής Κοινότητας Καλάθου, όπου συγκεντρώθηκαν φερτές ύλες εξαιτίας της πρόσφατης θεοµηνίας, 3. την άµεση αποπληρωµή τόκων δανείων και χρεωλυσίων δανείων πρώην καποδιστριακών ήµων, η µη εξόφληση των οποίων επισύρει καταβολή τόκων υπερηµερίας. Η Επιτροπή οµόφωνα ενέκρινε την ένταξη των ανωτέρω θεµάτων στην παρούσα συνεδρίαση, ως κατεπειγόντων, δέχθηκε να συζητηθούν και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, πριν από την έναρξη της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 1 ο (προ ηµερησίας διατάξεως) Απόφ. Αρ. 30/2011 (κατεπείγον µε τη συνδροµή του: άρθρ. 75, παρ.3, Ν.3852/2010) «Κατ εξαίρεση ορισµός δικηγόρων Αθηνών, για τον δικαστικό χειρισµό τεσσάρων (4) υποθέσεων του ήµου Ρόδου στην Αθήνα.» (Εισήγηση Προϊσταµένου Νοµικής Υπηρεσίας ήµου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου αρ. πρωτ. 2/25440/ ) (Εισήγηση Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου, κ. Φραράκη Θεοδώρου. αρ. πρωτ. 2/25744/ ) Ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Νοµικό Σύµβουλο κ. Φραράκη Θεόδωρο ο οποίος ενηµερώνει την Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα και µε τις ανωτέρω εισηγήσεις οι οποίες αναφέρουν τα εξής: (Εισήγηση Προϊσταµένου Νοµικής Υπηρεσίας ήµου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου αρ. πρωτ. 2/25440/ ): Α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου ιε της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, στους ήµους που έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία (όπως είναι ο ήµος Ρόδου), µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής είναι δυνατή, κατ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρους, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Η αµοιβή τους καθορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Κ..., δηλαδή µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του. Ήδη δε σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 44 του Ν /1954 (Κώδικας ικηγόρων) τα της αµοιβής των δικηγόρων ορίζονται πλέον ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία. 2

3 Β) Προς τον Προϊστάµενο της Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου Ροδίων, διαβιβάσθηκε το παρακάτω από έγγραφο των ικηγορικών Γραφείων «Γεωργιάδης Παπαµανώλη και Συνεργατών» (Οµήρου 35 Αθήνα) που έχει ως ακολούθως: «ικηγορικά Γραφεία Γεωργιάδη - Παπαµανώλη & Συνεργατών Κατερίνα Παπαµανώλη Αναστασία Γεωργιάδη Απόστολος Βαϊνάς Ιωάννης Τσακόπουλος Ιωάννα Νίκα Παναγιώτης Τσάγκας Προς Θεόδωρο Παπαγεωργίου ικηγόρο Προϊστάµενο νοµικής υπηρεσίας του ήµου Ροδίων Αθήνα, 3/3/2011 Αγαπητέ κ. Παπαγεωργίου, Σε συνέχεια της επικοινωνίας µας αναφορικά µε την συνεργασία του γραφείου µας µε τον ήµο Ρόδου για τον χειρισµό υποθέσεων του ήµου που υπάγονται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών - Πειραιώς, θέτω υπόψη σας τα κατωτέρω: Το γραφείο µας, διαθέτει σηµαντική εµπειρία και εξειδικευµένη γνώση στον τοµέα παροχής νοµικών υπηρεσιών και δικαστηριακής πρακτικής σε θέµατα αστικού και διοικητικού ικαίου. Ειδικότερα: Α) Όσον αφορά τα θέµατα Αστικού ικαίου, το γραφείο µας διαθέτει εξειδικευµένη γνώση και πολύχρονη εµπειρία τόσο όσον αφορά την παροχή νοµικών συµβουλών όσο και την δικαστηριακή πρακτική σε θέµατα ανάπτυξης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης ακινήτων (πωλήσεις, µισθώσεις, εργολαβικές συµβάσεις, κλπ), σε θέµατα σχετικά µε την νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών (συστάσεις, µετασχηµατισµούς, συγχωνεύσεις, µεταβιβάσεις µετοχών, εισφορές περιουσιακών στοιχείων κλπ), σε θέµατα συµβάσεων και συναλλαγών µε πιστωτικά ιδρύµατα (οµολογιακά δάνεια, χρηµατοδοτήσεις επιχειρήσεων, κλπ), σε θέµατα εµπραγµάτου δικαίου, σε θέµατα εργατικού - υπαλληλικού δικαίου, σε θέµατα εκτέλεσης καθώς και σε θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και δικαίου του ανταγωνισµού. Β) Όσον αφορά το ιοικητικό ίκαιο το γραφείο µας έχει εξειδικευµένη γνώση και πολυετή εµπειρία σε υποθέσεις φορολογικού δικαίου, δηµοτικής φορολογίας, πολεοδοµικών διαφορών (αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις κλπ), δηµοσίων συµβάσεων 3

4 και δηµοσίων έργων και προµηθειών, ζητήµατα αποζηµίωσης από αστική ευθύνη του ηµοσίου, Σ..1 Τ. υπαλληλικό δίκαιο και θέµατα διοικητικής εκτέλεσης. Εκπροσωπούµε τους πελάτες µας ενώπιον όλων των εθνικών δικαστηρίων, του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και ενώπιον όλων των λοιπών πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. Περαιτέρω παριστάµεθα ενώπιον των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, ενδεικτικά αναφέρουµε Ε.Ε.Τ.Τ., Συνήγορος του Πολίτη, Επιτροπή Ανταγωνισµού, Ε.Σ.Ρ. κλπ. Για τις ως άνω υποθέσεις το γραφείο µας διαθέτει έµπειρους συνεργάτες που µε αποτελεσµατικότητα µπορούν να επιληφθούν αυτών. Για τις διεξαγωγές των δικών που τυχόν ανακύψουν στα πλαίσια της συνεργασίας µας, θα επιµελούνται και θα παρίστανται ενώπιον των αρµοδίων ικαστηρίων και Αρχών : α) Εγώ η ίδια προσωπικά, η οποία τυγχάνω δικηγόρος στον Άρειο Πάγο µε εµπειρία είκοσι δύο ετών στους τοµείς του αστικού και διοικητικού δικαίου και β) ο κος Ιωάννης Τσακόπουλος, ο οποίος τυγχάνει κάτοχος διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών ιοικητικού ικαίου του Εθνικού Καποδίστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και έχει σηµαντική ενασχόληση και δικαστηριακή πρακτική σε θέµατα ιοικητικού ικαίου. Όπως γνωρίζετε το γραφείο µας έχει ήδη επανειληµµένως συνεργαστεί από το 1990 µε το ήµο Ρόδου και τη ηµοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟ Α, στα πλαίσια δικαστηριακής υποστήριξης υποθέσεων αυτών στα δικαστήρια των Αθηνών και Πειραιώς. Επίσης το γραφείο µας έχει συνεργαστεί και εξακολουθεί να συνεργάζεται µε τον ήµο Καλύµνου σε υποθέσεις ενώπιον του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Περαιτέρω το γραφείο µας εκπροσωπεί ή στο παρελθόν έχει εκπροσωπήσει σηµαντικές εταιρείες και οµίλους επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις εξής: Athens Metropolitan Expo Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Όµιλος εταιρειών 24 Media online υπηρεσίες διαδικτύου. Όµιλος Εταιρειών ΡΟΤΑ Ανώνυµη Εταιρεία Οργάνωσης και ιαχείρισης Εκθέσεων Όµιλος εταιρειών CBRE ATRIA Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων. Όµιλος εταιρειών Ακροπόλ Χαραγκιώνης ΑΕ Α1pha Τράπεζα Α,Ε. Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ΑΕ Πολυµήχανο Ανώνυµη Εταιρεία Πολυχώρου ιαδραστικής Τεχνολογίας Content Ανώνυµη Τεχνική και Εµπορική Εταιρεία Ολύµπιος Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία ηµοσίων Έργων. Παιδικές Κατασκηνώσεις Ασηµακοπούλου ΑΕ 4

5 Πολυχώρος διασκέδασης Terra Petra στο θέατρο Πέτρας του ήµου Πετρούπολης. * Allison Hellas Ανώνυµη Εµπορική Εισαγωγική Εταιρεία * ΚΕΜ ΑΕ Αναφορικά µε την αµοιβή µας ισχύουν τα ελάχιστα όρια του Κώδικα ικηγόρων, µε την διευκρίνιση ότι στις υποθέσεις που υπάρχει συνδροµή - συνεργασία στη σύνταξη των δικογράφων από τους νοµικούς συµβούλους του ήµου Ρόδου, η αµοιβή µας θα περιορίζεται στα γραµµάτια προείσπραξης του ικηγορικού Συλλόγου πλέον του ΦΠΑ. Είµαστε στη διάθεση σας για κάθε τυχόν περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. Με εκτίµηση, Kατερίνα Παπαµανώλη ικηγόρος» Γ) Ο υπογράφων Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου Ρόδου, επιβεβαιώνει την ως άνω πολυετή συνεργασία του ήµου Ροδίων µε το ως άνω Γραφείο και ότι αυτό πράγµατι διαθέτει την απαιτούµενη για τα συµφέροντα του ήµου εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα αστικού διοικητικού δικαίου. Λαµβάνοντας υπόψη την εκ µέρους του Γραφείου αποδοχή συµφωνίας περιορισµού της αµοιβής του µόνο στο ανά ανατιθέµενη υπόθεση γραµµάτιο προείσπραξης του ικηγορικού Συλλόγου πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή «στη νόµιµη αµοιβή» όπως εκάστοτε καθορίζεται από τον Υπουργό ικαιοσύνης (άρθρο 96 Κώδικα ικηγόρων), εφόσον στην σύνταξη του δικογράφου υπάρχει συνδροµή - συνεργασία µε τους νοµικούς συµβούλους του ήµου Ρόδου, ( και την εντεύθεν εξοικονόµηση δαπανών µετακίνησης και εκτός έδρας αποζηµιώσεων των έµµισθων δικηγόρων του ήµου Ρόδου) εισηγούµαστε: Την κατ εξαίρεση ανάθεση στους δικηγόρους Αθηνών Αικατερίνη Παπαµανώλη και Ιωάννη Τσακόπουλο, από κοινού ή χωριστά ενεργούντων, των παρακάτω δύο (2) δικαστικών υποθέσεων, που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα αστικού και διοικητικού δικαίου, την οποία διαθέτουν οι άνω δικηγόροι: 1) Υπόθεση αγωγής στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία αµοιβών αρ. καταθ /2010, εκδίκαση ) Εµµανουήλ Χριστοδούλου κατά ήµου Ρόδου για έντοκη καταβολή ποσού ευρώ, άλλως ευρώ. Αφορά διεκδίκηση αµοιβής παροχής υπηρεσιών γενικού σχεδιασµού και επιχειρηµατικού σχεδίου για την κατασκευή ηλεκτρονικά αυτοδιαχειριζόµενων 5

6 υπογείων χώρων στάθµευσης στη πόλη της Ρόδου και στην υλοποίηση του έργων, ως τεχνικός διαχειριστής τούτων-ειδικός σύµβουλος. Ο ήµος Ροδίων αρνείται την παροχή υπηρεσιών και το νόµιµο της πληρωµής του. 2) Υπόθεση έφεσης στο ιοικητικό Εφετείο Αθηνών (αρ.καταθ.20890/2010 εκδίκαση της ) Ταµείου Νοµικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) κατά ήµου Ρόδου και της /2008 απόφασης του 8ου Τριµελούς ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών. Αφορά διεκδίκηση από το Ταµείο Νοµικών αναλογικού δικαιώµατος , ,65 ευρώ για την κατάρτιση του µεταξύ του ηµοσίου και ήµου Ροδίων (νέα µαρίνα) συµβολαίου 23079/ της συµβ/φου Ρόδου Αρ. Ηρακλείδου. Στο πρώτο βαθµό δικαιώθηκε ο ήµος Ρόδου, λόγω απαλλαγής του από τα τέλη, µε παράσταση στην πρωτόδικη δίκη ως πληρεξουσίας δικηγόρου του ήµου της κ. Αικατερίνης Παπαµανώλη. Και στις δύο παραπάνω ανατιθέµενες υποθέσεις η συµφωνία δικηγορικής αµοιβής θα εγκριθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο (2/3 του συνόλου των µελών του) και θα είναι ίση µε τα αντίστοιχα γραµµάτια προείσπραξης του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πλέον Φ.Π.Α., καθώς και στις δύο υποθέσεις για τη σύνταξη των δικογράφων, των προτάσεων υποµνηµάτων θα υπάρξει συνδροµή συνεργασία µε τη νοµική υπηρεσία του ήµου Ρόδου (νοµικό σύµβουλο Θεόδωρο Παπαγεωργίου). (Εισήγηση Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου, κ. Φραράκη Θεοδώρου. αρ. πρωτ. 2/25744/ ): Αναφερόµενος στην από εισήγηση του ν. συµβούλου κ. Θεόδωρου Παπαγεωργίου, εισηγούµαι για τους ίδιους λόγους ως προς τον κατ εξαίρεση ορισµό δικηγόρων και µε τις ίδιες προϋποθέσεις ως προς την σύνταξη των δικογράφων των προτάσεων µε συνδροµή και συνεργασία του υπογράφοντος και την εντεύθεν συµφωνία αµοιβής αντίστοιχη των γραµµατίων προείσπραξης πλέον Φ.Π.Α., να ανατεθούν στους αυτούς δικηγόρους ως διαθέτοντες τις απαιτούµενες ειδικές γνώσεις και εµπειρία, και οι εξής υποθέσεις: 1) Υπόθεση αγωγής της ΕΗ Α.Ε. κατά ΕΠΟΣ Α.Ε. και προσεπικλήσεως της τελευταίας κατά του ήµου ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην δικάσιµο της ) Υπόθεση αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο, του ήµου Ροδίων κατά της Αριστέας Ηρακλείδου, µε λοιπούς διαδίκους τον Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Αιγαίου ωδεκανήσου, το Ταµείο Νοµικών και το Ελληνικό ηµόσιο µε δικάσιµο την 17η Μαρτίου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την διεξοδική εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Φραράκη Θεοδώρου, καλεί τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά: Η Επιτροπή, 6

7 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει την κατ εξαίρεση ανάθεση στους δικηγόρους Αθηνών Αικατερίνη Παπαµανώλη και Ιωάννη Τσακόπουλο, από κοινού ή χωριστά ενεργούντων, των παρακάτω τεσσάρων (4) δικαστικών υποθέσεων, που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα αστικού και διοικητικού δικαίου, την οποία διαθέτουν οι άνω δικηγόροι: 1) Υπόθεση αγωγής στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία αµοιβών αρ. καταθ /2010, εκδίκαση ) Εµµανουήλ Χριστοδούλου κατά ήµου Ρόδου για έντοκη καταβολή ποσού ευρώ, άλλως ευρώ. Αφορά διεκδίκηση αµοιβής παροχής υπηρεσιών γενικού σχεδιασµού και επιχειρηµατικού σχεδίου για την κατασκευή ηλεκτρονικά αυτοδιαχειριζόµενων υπογείων χώρων στάθµευσης στη πόλη της Ρόδου και στην υλοποίηση του έργων, ως τεχνικός διαχειριστής τούτων-ειδικός σύµβουλος. Ο ήµος Ροδίων αρνείται την παροχή υπηρεσιών και το νόµιµο της πληρωµής του. 2) Υπόθεση έφεσης στο ιοικητικό Εφετείο Αθηνών (αρ.καταθ.20890/2010 εκδίκαση της ) Ταµείου Νοµικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) κατά ήµου Ρόδου και της /2008 απόφασης του 8ου Τριµελούς ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών. Αφορά διεκδίκηση από το Ταµείο Νοµικών αναλογικού δικαιώµατος , ,65 ευρώ για την κατάρτιση του µεταξύ του ηµοσίου και ήµου Ροδίων (νέα µαρίνα) συµβολαίου 23079/ της συµβ/φου Ρόδου Αρ. Ηρακλείδου. Στο πρώτο βαθµό δικαιώθηκε ο ήµος Ρόδου, λόγω απαλλαγής του από τα τέλη, µε παράσταση στην πρωτόδικη δίκη ως πληρεξουσίας δικηγόρου του ήµου της κ. Αικατερίνης Παπαµανώλη. 3) Υπόθεση αγωγής της ΕΗ Α.Ε. κατά ΕΠΟΣ Α.Ε. και προσεπικλήσεως της τελευταίας κατά του ήµου ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην δικάσιµο της ) Υπόθεση αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο, του ήµου Ροδίων κατά της Αριστέας Ηρακλείδου, µε λοιπούς διαδίκους τον Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Αιγαίου ωδεκανήσου, το Ταµείο Νοµικών και το Ελληνικό ηµόσιο µε δικάσιµο την 17η Μαρτίου Και στις τέσσερις (4) παραπάνω ανατιθέµενες υποθέσεις η συµφωνία δικηγορικής αµοιβής θα εγκριθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο (2/3 του συνόλου των µελών του) και θα είναι ίση µε τα αντίστοιχα γραµµάτια προείσπραξης του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πλέον Φ.Π.Α., καθώς και στις τέσσερις (4) υποθέσεις για τη σύνταξη των δικογράφων, των προτάσεων υποµνηµάτων θα υπάρξει συνδροµή συνεργασία µε τη νοµική υπηρεσία του ήµου Ρόδου (νοµικό σύµβουλο Θεόδωρο Παπαγεωργίου για τις δύο (2) πρώτες και Θεόδωρο Φραράκη για τις δύο (2) τελευταίες). 7

8 ΘΕΜΑ2 ο (προ ηµερησίας διατάξεως) Απόφ. Αρ. 31/2011 (κατεπείγον µε τη συνδροµή του: άρθρ. 75, παρ.3, Ν.3852/2010) «Καθαρισµός δεξαµενής συγκρότησης φερτών υλών ποταµού Κουφορυακίου στην περιοχή Κρύο Νερό της περιοχής Καλάθου, ηµοτικής Ενότητας Λινδίων ήµου Ρόδου, µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρ. 72, παρ.1, εδαφ.δ Ν.3852/2010) και έγκριση για διάθεση πίστωσης ύψους 2.552,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.), του Κ.Α.Ε , για τις ανάγκες του υλοποίησης του έργου» (Εισήγηση ηµοτικής Ενότητας Λινδίων - /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/22241/910/ ) Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Σαββή Εµµ. για να ενηµερώσει τα µέλη της Επιτροπής, ως ο καθ ύλην αρµόδιος αντιδήµαρχος. Ο κ. Σαββής αναφερόµενος στο ανωτέρω θέµα, σύµφωνα και µε την σχετική εισήγηση της ηµοτικής Ενότητας Λινδίων - /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/22241/910/ , τονίζει ότι αποτελεί κατεπείγουσα περίπτωση και επιβάλλεται να τύχει της ανάλογης τεχνικής παρέµβασης, επειδή µετά τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις της 28/01/2011 συγκεντρώθηκαν στην παραπάνω δεξαµενή φερτές ύλες όγκου 600µ3, οι οποίες θα πρέπει να αποµακρυνθούν άµεσα, γιατί σε ενδεχόµενη νέα βροχόπτωση υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του ποταµού µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει να πληµµυρίσει και ο οικισµός Καλάθου, εκατέρωθεν του κεντρικού οδικού δικτύου. Στη συνέχεια πρόσθεσε ο κ. Σαββής, ότι ο ήµος Ρόδου δεν διαθέτει το ανάλογο µηχάνηµα (περιστροφική τσάπα), γι αυτό και θα πρέπει να ανατεθεί στην εταιρεία Χωµατουργικών Εργασιών του κ. Παπαδάκη Κων/νου, η οποία διαθέτει το ως άνω µηχάνηµα και αναλαµβάνει ανάλογες εργασίες στην ίδια περιοχή, γεγονός που εξυπηρετεί τη δυνατότητα αµεσότερης και αποτελεσµατικότερης παρέµβασης. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει την απευθείας ανάθεση (άρθρ. 72, παρ.1, εδαφ.δ Ν.3852/2010) των χωµατουργικών εργασιών στην εταιρεία Παπαδάκης Κων/νος Χωµατουργικές Εργασίες για την συλλογή και φόρτωση φερτών υλών για τον καθαρισµό της δεξαµενής του ποταµού Κουφορυακίου στην περιοχή Κρύο Νερό της περιοχής Καλάθου, ηµοτικής Ενότητας Λινδίων ήµου Ρόδου, καθώς και την έγκριση για διάθεση πίστωσης ύψους 2.552,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.), του Κ.Α.Ε , για τις ανάγκες του υλοποίησης του έργου. Την επίσπευση της ως άνω τεχνικής παρέµβασης επιβάλλει το γεγονός ότι σε ενδεχόµενη νέα βροχόπτωση υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του ποταµού, µε 8

9 αποτέλεσµα να κινδυνεύει να πληµµυρίσει και ο οικισµός Καλάθου, εκατέρωθεν του κεντρικού οδικού δικτύου. ΘΕΜΑ 3 ο (προ ηµερησίας διατάξεως) Απόφ. Αρ. 32/2011 (κατεπείγον µε τη συνδροµή του: άρθρ. 75, παρ.3, Ν.3852/2010) Έγκριση για διάθεση πιστώσεων : 1. του Κ.Α.Ε Τόκοι ανείου του πρώην ήµου Ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ µε «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» ποσού ,96 ευρώ. 2. του Κ.Α.Ε Χρεωλύσια ανείου του πρώην ήµου Ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ µε «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» ποσού ,46 ευρώ. 3. του Κ.Α.Ε Τόκοι ανείου του πρώην ήµου Καλλιθέας αρ.συµβ. 2340/ µε «EFG BANK» ποσού ,79 ευρώ. 4. του Κ.Α.Ε Χρεωλύσια ανείου του πρώην ήµου Καλλιθέας αρ.συµβ. 2340/ µε «EFG BANK» ποσού ,00 ευρώ. (Εισήγηση /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/25816/ ) Ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής για την ανάγκη να εγκριθούν οι ανωτέρω διαθέσεις πιστώσεων που αφορούν τόκους δανείων και χρεωλύσια δανείων δανειακών υποχρεώσεων πρώην καποδιστριακών ήµων σύµφωνα και µε την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/25816/ , η µη εξόφληση των οποίων επισύρει καταβολή τόκων υπερηµερίας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων σύµφωνα και µε την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/25816/ , όπως κατωτέρω: 1. του Κ.Α.Ε Τόκοι ανείου του πρώην ήµου Ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ µε «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» ποσού ,96 ευρώ. 2. του Κ.Α.Ε Χρεωλύσια ανείου του πρώην ήµου Ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ µε «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» ποσού ,46 ευρώ. 9

10 3. του Κ.Α.Ε Τόκοι ανείου του πρώην ήµου Καλλιθέας αρ.συµβ. 2340/ µε «EFG BANK» ποσού ,79 ευρώ. 4. του Κ.Α.Ε Χρεωλύσια ανείου του πρώην ήµου Καλλιθέας αρ.συµβ. 2340/ µε «EFG BANK» ποσού ,00 ευρώ. Αµέσως µετά την εξέταση των ανωτέρω κατεπειγόντων θεµάτων ο Πρόεδρος της Επιτροπής, πρότεινε την εξέταση της, ήδη κοινοποιηµένης, ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης µε τα κάτωθι θέµατα: ΘΕΜΑ 4 ο Απόφ. Αρ. 33/2011 «Λήψη απόφασης για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης, στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών του ήµου Ρόδου, καθώς και του ορισµού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του.» (Εισήγηση Αντιδηµάρχου κ. Τσουκαλά Νικολάου αρ. πρωτ. 2/24656 / ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει τα µέλη σύµφωνα και µε την σχετική γραπτή εισήγησή του τα κάτωθι: «Σας γνωρίζουµε ότι βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (Γενική /νση Τοπ. Αυτοδιοίκησης / /νση Οικονοµικών ΟΤΑ) αριθµ. πρωτ / και συγκεκριµένα βάσει του άρθρου 4 («Χρόνος παράδοσης της απογραφής»), «η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών του δήµου, καθώς και για τον ορισµό ορκωτού ελεγκτή λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης.» Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, επιβάλλεται η λήψη σχετικής απόφασης για την καταχώρηση απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών του ήµου µας, καθώς και ο ορισµός ορκωτού ελεγκτή λογιστή και του αναπληρωτή του, από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου.» Ο Πρόεδρος συνεχίζει λέγοντας ότι προτείνεται ως ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ο κ. Αναστασιάδης Ιωάννης του Γεωργίου και ως αναπληρωτής ορκωτός ελεγκτήςλογιστής, ο κ. Γανωτάκης ηµήτριος του Σταµατίου. Ο Πρόεδρος αµέσως µετά δίνει τον λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ταρασλιά Κων/νο, ο οποίος αναφερόµενος στο ανωτέρω θέµα τονίζει: «Κύριε Αντιδήµαρχε όπως δήλωσα και κατά τη διάρκεια της τελευταίας µας συνάντησης στην Επιτροπή Απογραφής εκφράζω τη δυσαρέσκεια µας, διότι κανένα από τα στοιχεία απογραφής δεν έχει παραδοθεί στην µειοψηφία. 10

11 Σύµφωνα µε δήλωση της αρµόδιας υπαλλήλου που είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων, αυτά είναι πάρα πολλά, όµως, εµείς θεωρούµε ότι ειδικότερα για τα στοιχεία της φάσης Α και Β, τα οποία έπρεπε να παραδοθούν την 3 η και 10 η Ιανουαρίου, είναι µόλις µια σελίδα µε οκτώ αριθµούς η πρώτη φάση και πέντε αριθµούς η δεύτερη. Εάν θεωρήσουµε ότι κάποιοι πρώην καποδιστριακοί δήµοι δεν διαβίβασαν µε τον δέοντα τρόπο τα στοιχεία ακόµα και αυτό αποτελεί ένα γεγονός το οποίο θα θέλαµε να γνωρίζουµε, διότι αποδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιµότητα κάποιων υπαλλήλων. Όσον αφορά το θέµα του ορκωτού δεν έχουµε αντίρρηση ούτε στο πρόσωπο αυτού που επιλέξατε ούτε οποιουδήποτε άλλου που θα θέλατε να ορίσετε, παρόλο που πριν αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή επισήµως είχε αναλάβει τα καθήκοντα του. Για τα παραπάνω είµαστε υποχρεωµένοι να καταψηφίσουµε το σκέλος της καταχώρησης της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών του ήµου Ρόδου, αλλά συναινούµε στο σκέλος του ορισµού του ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή του.» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αµέσως µετά προτείνει στα µέλη να ψηφίσουν σχετικά Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Προέδρου), Καµπουρόπουλου Εµµανουήλ, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Σαββή Εµµανουήλ, Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρου), Ζαννετίδη Φιλήµωνα και Στάγκα Στέργου,{σύνολο αρνητικών ψήφων τρεις (3)}, και εγκρίνει τον ορισµό του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή κ. Αναστασιάδη Ιωάννη του Γεωργίου καθώς και του αναπληρωτή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή κ. Γανωτάκη ηµητρίου του Σταµατίου, και λαµβάνει επιπροσθέτως απόφαση περί της καταχώρησης της απογραφής έναρξης, στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών του ήµου Ρόδου, µετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων. ΘΕΜΑ 5 ο Απόφ. Αρ. 34/2011 «Αλλαγή χρήσης δηµοτικού καταστήµατος υπ αριθµ και ενοποίησή του µε το όµορο υπ αριθµ. 58 της Νέας Αγοράς.» 11

12 (Εισήγηση /σης Εσόδων & Περιουσίας- Γραφείο Κτηµατολογίου αρ.πρωτ.2/21514 / ) (Εισήγηση Νοµικού Συµβούλου κ. Φραράκη Θεοδώρου αρ. πρωτ. 2/ ) (Έγκριση της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων αρ. πρωτ.84/ ) Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στη δηµοτική υπάλληλο κα Γιακουµίνα Μπάτσου, υπεύθυνη γραφείου Κτηµατολογίου ήµου Ρόδου, για να ενηµερώσει διεξοδικότερα το σώµα, σύµφωνα και µε την εισήγηση της /σης Εσόδων & Περιουσίας-Γραφείου Κτηµατολογίου, αρ.πρωτ.2/21514 / , η οποία αναφέρει τα εξής: «Σύµφωνα µε την σχετική αίτηση του Νικολάου Μανίσκα (αρ. πρωτ.123/ /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού), µισθωτή των υπ αριθ. 58 και δηµοτικών καταστηµάτων Νέας Αγοράς, περί ενοποίησης των δύο καταστηµάτων και αλλαγής χρήσης του υπ αριθ από φαρµακείο σε εστιατόριο - σνακ µπαρ ζαχαροπλαστείο καφετέρια. Ο Νικόλαος Μανίσκας κατέχει τη µίσθωση του υπ αριθ. 58 καταστήµατος από το έτος 2004, έπειτα από µεταβίβαση λόγω βαριάς νόσου του πατέρα του και προηγούµενου µισθωτή Μιχαήλ Μανίσκα, βάσει της 54/2004 απόφασης ηµαρχιακής Επιτροπής. Η χρήση του εν λόγω καταστήµατος είναι καφεζαχαροπλαστείο σνακ µπαρ πιτσαρία σύµφωνα µε την απόφαση υπ αριθ. 506/2006 ηµαρχιακής Επιτροπής. Επίσης κατέστη πρόσφατα µισθωτής του όµορου καταστήµατος υπ αριθ από µεταβίβαση λόγω βαριάς νόσου του προηγούµενου µισθωτή Ιωάννη Κωνσταντινίδη, βάσει της υπ αριθ. 453/2010 απόφασης ηµαρχιακής Επιτροπής. Τα παραπάνω καταστήµατα βρίσκονται αριστερά της κεντρικής εισόδου της Νέας Αγοράς µε πρόσωπο στην οδό 7ης Μαρτίου, ενώ το υπ αριθ είναι διαµπερές µε πρόσωπο και στον εσωτερικό περίβολο της Νέας Αγοράς. Τα εµβαδά τους είναι 22,54 τ.µ. για το 58 και 38,53 τ.µ. για το , ενώ το µηνιαία καταβαλλόµενο µίσθωµα είναι 635,75 και 1.086,75 αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι οι συγκεκριµένες µισθώσεις υπάγονται σε εκείνες που παρατάθηκαν για 12ετία µε λήξη την , κατ εφαρµογή των διατάξεων του αρθ. 7 του Ν. 2741/1999 (όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του αρθ. 19 του Ν. 3320/2005), σύµφωνα µε τις υπ αριθ. 604/2000, 237/2004 και 486/2004 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου. Ωστόσο, εκκρεµεί η λήψη απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου για την αναδροµική από αναπροσαρµογή ενοικίων όλων των µισθώσεων που παρατάθηκαν για 12ετία, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η παράγραφος (δ) της υπ αριθ. 604/2000 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου. Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι το κτίριο της Νέας Αγοράς είναι κηρυγµένο µνηµείο από το Υπουργείο Πολιτισµού (αποφ. ΙΛΑΠ/Γ/1298/20685/ ) και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 10 του Αρχαιολογικού Νόµου 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 12

13 153Α/ ), για κάθε εργασία, επέµβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα µνηµεία, ακόµη και αν δεν επιφέρει µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της µορφής του, απαιτείται έγκριση που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Ως εκ τούτου, προαπαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ωδ/σου του Υπουργείου Πολιτισµού προκειµένου η Επιτροπή να αποφανθεί για την αλλαγή χρήσης και την ενοποίηση των καταστηµάτων. Για το σκοπό αυτό ο µισθωτής κατέθεσε την υπ αριθ. πρωτ. 84/ έγκριση εργασιών και αλλαγής χρήσης της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ωδ/σου, καθώς και το εγκεκριµένο σχέδιο που τη συνοδεύει, τα οποία σας διαβιβάζουµε συνηµµένα. Θα πρέπει ωστόσο να τονίσουµε ότι πέρα από την ανωτέρω έγκριση καθώς και την απόφαση της Επιτροπής, καµία εργασία δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί στα µίσθια αν προηγουµένως δεν χορηγηθεί, κατόπιν αίτησης του µισθωτή, η σχετική άδεια από τη ιεύθυνση Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ήµου Ρόδου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Νοµικό Σύµβουλο κ. Φραράκη Θεόδωρο, ο οποίος σύµφωνα και µε την σχετική εισήγησή του αρ. πρωτ. 2/ , αναφέρει τα εξής: «Φέρεται στην Οικονοµική Επιτροπή προς κρίσιν η ανωτέρω αίτηση του Νικολάου Μανίσκα πού αφορά την ενοποίηση των καταστηµάτων και 58 της Νέας Αγοράς των οποίων, όλων είναι µισθωτής. Ζητά επίσης να του επιτραπεί η αλλαγή χρήσεως τού καταστήµατος 58, από φαρµακείο, πού ήταν πριν, σε ζαχαροπλαστείο κλπ,όπως χρησιµοποιούνται τα άλλα καταστήµατα του. Ως προς την αλλαγή χρήσεως το αίτηµα είναι νόµιµο, άλλωστε συνέχιση της χρήσεως φαρµακείου δεν είναι δυνατή γιατί προϋποθέτει την ειδική διοικητική άδεια πού δεν υπάρχει. Οµοίως και το αίτηµα ενοποιήσεως των οµόρων µισθίων του. Παρατηρούµε όµως ότι ως προς µεν την ενοποίηση θα πρέπει προηγουµένως να υποβάλει σχέδια και λάβει άδεια από την Υπηρεσία Πολεοδοµίας του ήµου, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα γίνουν µεταβολές πού θα βλάπτουν την στατική επάρκεια του κτιρίου, ως προς δε την αλλαγή χρήσεως ότι υπάρχει Κανονισµός Λειτουργίας της Νέας Αγοράς δηλαδή κανονιστική διάταξη πού ρυθµίζει τα θέµατα αυτής της δηµοτικής περιουσίας και η σχετική µεταβολή δεν θα πρέπει να απαγορεύεται από αυτόν. Εποµένως η έγκριση της Επιτροπής εισηγούµαι να δοθεί υπό αυτές τις δύο προϋποθέσεις.» Μετά την ανωτέρω διεξοδική ενηµέρωση και συζήτηση από την οποία προκύπτει και η αναγκαιότητα για την επικαιροποίηση - τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας της Νέας Αγοράς, ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 13

14 και εγκρίνει : Α) την ενοποίηση των καταστηµάτων και 58 της Νέας Αγοράς των οποίων, όλων είναι µισθωτής ο κ. Μανίσκας Νικόλαος, αφού προηγουµένως υποβάλει σχέδια και λάβει άδεια από την /νση Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ήµου Ρόδου, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα γίνουν µεταβολές πού θα βλάπτουν την στατική επάρκεια του κτιρίου. Β) την αλλαγή χρήσης, του υπ αριθ , από φαρµακείο, σε εστιατόριο - σνακ µπαρ ζαχαροπλαστείο καφετέρια. ΘΕΜΑ 6 ο Απόφ. Αρ. 35/2011 «Ορισµός Επιτροπής ανάδειξης αναδόχων µε πρόχειρο διαγωνισµό (βάσει του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3669/2008).» (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αρ. πρωτ. 2/21503/ ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπ όψιν του σώµατος την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα κάτωθι: «Ορισµός Επιτροπής ανάδειξης αναδόχων µε πρόχειρο διαγωνισµό. Έχοντας υπόψη την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008, εισηγούµεθα να οριστούν οι ακόλουθοι υπάλληλοι της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ως µέλη της Επιτροπής ιαγωνισµού Έργων για το έτος 2011: Τακτικά Μέλη 1. Μπεκιάρης Αλέξανδρος (Πρόεδρος) 2. Σκουµιός Κωνσταντίνος 3. Φραντζής Φιλήµων Αναπληρωµατικά Μέλη 1. Ζαγοριανός Κωνσταντίνος 2. Σαρικάς Εµµανουήλ 3. Κεφαλάκης Παύλος Τα παραπάνω αναπληρωµατικά µέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισµού το οποιοδήποτε τακτικό µέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόµενος κατά σειρά ορισµού των τακτικών µελών.» Αµέσως µετά ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. 14