ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ: Σπιγωνικέρ ςναλλαγέρ (Δνδοκοινοηικέρ Αποκηήζειρ, Δνδοκοινοηικέρ Παπαδόζειρ, Άλλερ ςναλλαγέρ) ςποβληθείζα ζηην καθηγήηπια Δςαγγελίδος Άπηεμιρ από ηην ζποςδάζηπια ΚΟΤΚΟΤΒΔΛΑ ΕΩΖ (οθοκλέοςρ 6,68300 Γιδ/σο) Έναπξη: Παπάδοζη: Καβάλα 2009

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Ππόλογορ Πίνακαρ ζςνηομεύζεων ελίδα Διζαγωγή...1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ Α ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 1.1.Έννοια Σων Δνδοκοινοηικών ςναλλαγών Καηηγοπίερ Δνδοκοινοηικών ςναλλαγών ςναλλαγέρ Μεηαξύ Σων Δπισειπήζεων ςναλλαγέρ Με Απαλλαζζόμενα Ππόζωπα Η Δπισειπήζειρ Μη Τποκείμενερ ηο Φόπο Πωλήζειρ ε Ιδιώηερ Πωλήζειρ Από Απόζηαζη...3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΑΘΩΝ 2.1.Έννοια Σηρ Δνδοκοινοηικήρ Παπάδοζηρ Αγαθών Γιάκπιζη Δνδοκοινοηικών Παπαδόζεων...8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΓΑΘΩΝ 3.1.Έννοια Σηρ Δνδοκοινοηικήρ Απόκηηζηρ Αγαθών Γιάκπιζη Δνδοκοινοηικών Αποκηήζεων 11 ΜΔΡΟ Β ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΣΡΙΓΩΝΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 4.1.Έννοια Σων Σπιγωνικών ςναλλαγών Ππακηική Δθαπμογή..12

3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ ΣΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ 5.1.Έννοια Σηρ Σπιγωνικήρ Δνδοκοινοηικήρ Παπάδοζηρ Ππακηική Δθαπμογή ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ ΣΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΑΠΟΚΣΗΗ 6.1.Έννοια Σηρ Σπιγωνικήρ Δνδοκοινοηικήρ Απόκηηζηρ Ππακηική Δθαπμογή..27 ΜΔΡΟ Γ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΈΒΓΟΜΟ ΑΛΛΔ ΣΡΙΓΩΝΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 7.1.Έννοια Σων Άλλων Σπιγωνικών ςναλλαγών Ππακηική Δθαπμογή ΜΔΡΟ Γ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΓΓΟΟ ΤΣΗΜΑ VIES 8.1.Διζαγωγή Τποβολή Σπιμηνιαίων Δνδοκοινοηικών Πινάκων Δνδοκοινοηικών Αποκηήζεων / Παπαδόζεων (Vies)...42 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΑΣΟ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (LISTING) 9.1.Ανακεθαλαιωηικόρ Πίνακαρ Δνδοκοινοηικών Παπαδόζεων (Listing Παπάδοζηρ) Ανακεθαλαιωηικόρ Πίνακαρ Δνδοκοινοηικών Αποκηήζεων (Listing Απόκηηζηρ). 44 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΚΑΣΟ ΤΣΗΜΑ INTRASTAT 10.1.Διζαγωγή Γήλωζη Intrastat Αποζηολήρ Γήλωζη Intrastat Άθιξηρ ςμπεπάζμαηα Παπαπηήμαηα...51 Βιβλιογπαθία..69

4 ΠΡΟΛΟΓΟ ηην παπακάηω επγαζία με θέμα ηπιγωνικέρ ζςναλλαγέρ (ενδοκοινοηικέρ αποκηήζειρ, ενδοκοινοηικέρ παπαδόζειρ και άλλερ ζςναλλαγέρ) θα δούμε ηη λειηοςπγία ηων ζςναλλαγών μέζα ζηα πλαίζια ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ έηζι όπωρ καθιεπώθηκε ηα ηελεςηαία σπόνια. Θα γνωπίζοςμε ηην διαδικαζία ππαγμαηοποίηζηρ ηων ηπιγωνικών ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών ηόζο ηων παπαδόζεων όζο και ηων αποκηήζεων, καθώρ και ηων ζςναλλαγών πος ππαγμαηοποιούνηαι εκηόρ Δςπωπαϊκήρ Κοινόηηηαρ. ηόσορ ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ είναι να γίνει καηανοηηό από ηοςρ αναγνώζηερ ο ηπόπορ με ηον οποίο ππαγμαηοποιούνηαι οι ζςναλλαγέρ μεηαξύ ηων κπαηών μελών ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ μέζα ζηα πλαίζια ενόρ ελεύθεπος εμποπίος.

5 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΟΜΔΤΔΩΝ Α.Δ. Α.Δ.Π. Α.Τ.Ο. Α.Φ.Μ. Γ.Ο.Τ. Δ.Δ. Δ.Ο.Κ. Δ..Τ.Δ. Δ.Φ.Κ. Ι.Υ. Κ.Β.. Κωδ. Ανώνςμη εηαιπεία Ακαθάπιζηο Δθνικό Πποϊόν Απόθαζη Τποςπγείος Οικονομικών Απιθμόρ Φοπολογικού Μηηπώος Γημόζια Οικονομική Τπηπεζία Δςπωπαϊκή Ένωζη Δςπωπαϊκή Οικονομική Κοινόηηηα Δθνική ηαηιζηική Τπηπεζία Δλλάδορ Διδικόρ Φόπορ Καηανάλωζηρ Ιδιωηικήρ Υπήζηρ Κώδικαρ Βιβλίων Και ηοισείων Κωδικόρ Ν. Νόμορ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΣΑ ΠΟΛ. Τ.Π..Π. Φ.Π.Α. VIES Νομικά Ππόζωπα Γημοζίος Γικαίος Οπγανιζμόρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ Πολςγπαθημένη Γιαηαγή Σηρ Γιοίκηζηρ Τπόσπεορ Παποσήρ ηαηιζηικών Πληποθοπιών Φόπορ Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ Vat Information Exchange System

6 ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξηγσληθψλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ. πγθεθξηκέλα ζα δνχκε ηνλ ηξφπν θαη ηα ζπζηήκαηα κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληα νη ζπλαιιαγέο απηέο, θαζψο θαη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεχζεξνπ νηθνλνκηθνχ εκπνξίνπ. Ζ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έρεη κεγάιε αμία θαζψο κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπλφξσλ νη ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο έγηλαλ πην αλεμάξηεηεο, δηεπθνιχλνληαο ηνπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. Γηαβάδνληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα ζπλαληήζνπκε ζε αξρηθφ θεθάιαην ηελ έλλνηα ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ θαη απνθηήζεσλ, θαζψο θαη ηηο δηαθξίζεηο απηψλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα βαζηθφηεξα ζέκαηα ησλ ηξηγσληθψλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ, πξνθείκελνπ λα γίλεη θαιχηεξε ε θαηαλφεζε ηνπο. Δπηπιένλ γίλεηαη κηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή αλάιπζε πάλσ ζηα ζέκαηα ησλ ηξηγσληθψλ ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ θαη παξαδφζεσλ. Πην θάησ ζα ζπλαληήζνπκε θάπνηεο άιιεο ζπλαιιαγέο πνπ δελ ζεσξνχληαη ηξηγσληθέο ιφγσ νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ θαη ζα αλαιχζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Έπεηηα ζα αλαιχζνπκε νξηζκέλα ζπζηήκαηα θαη πίλαθεο (Vies, Intrastat, Listing) κε ηα νπνία δηελεξγείηαη ν έιεγρνο θαη ε αζθάιεηα ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Σέινο ζα θαηαιήμνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα, φπνπ ζα αλαθέξνπκε ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, παξάιιεια φκσο ζα παξαζέζνπκε θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξνθχπηνπλ. 1

7 ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 1.1. ΔΝΝΟΙΑ ΣΩΝ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ Δλδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο είλαη νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Γειαδή είλαη νη αγνξαπσιεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο ζπλαιιαγήο κπνξνχλ λα ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δίλαη νη ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη κεηαμχ δπν ππνθείκελσλ ζην Φ.Π.Α. επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε. Π.ρ. ειιεληθή επηρείξεζε εκπνξίαο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ αγνξάδεη ηέηνηεο ζπζθεπέο απφ αληίζηνηρε ηηαιηθή. Γεξκαληθή επηρείξεζε εκπνξίαο εηδψλ δηαηξνθήο αγνξάδεη απφ αληίζηνηρε ειιεληθή θνλζέξβεο θξνχησλ. Γηα λα είλαη ελδνθνηλνηηθέο απηέο νη ζπλαιιαγέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα νη ζπλαιιαζζφκελεο επηρεηξήζεηο λα είλαη ππνθείκελεο ζην θφξν θαη λα ππάξρεη απνδεδεηγκέλα θπζηθή κεηαθνξά ησλ αγαζψλ απφ ην έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΑΠΑΛΛΑΟΜΔΝΑ ΠΡΟΩΠΑ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΖ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΔ ΣΟ ΦΟΡΟ Δίλαη νη ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη κεηαμχ δπν πξνζψπσλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε θαη ν έλαο απφ ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο δελ είλαη ππνθείκελνο ζην Φ.Π.Α. Π.ρ. βειγηθφ λνζνθνκείν (απαιιαζζφκελε επηρείξεζε) αγνξάδεη αμνληθφ ηνκνγξάθν απφ αγγιηθφ εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. Έλαο ειιεληθφο δήκνο αγνξάδεη απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα απφ γαιιηθή επηρείξεζε εηδηθψλ νρεκάησλ. Οη ζπλαιιαγέο απηέο είλαη ελδνθνηλνηηθέο, αιιά δηέπνληαη απφ νξηζκέλνπο εηδηθνχο θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν ηφπνο θνξνιφγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ έλα απαιιαζζφκελν πξφζσπν ή επηρείξεζε αγνξάδεη αγαζά απφ έλα άιιν θξάηνο κέινο, θαηαβάιιεη θαλνληθά ην Φ.Π.Α. ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, εθφζνλ ε αμία ησλ αγαζψλ δελ ππεξβαίλεη ηα ,00 επξψ. ηελ 2

8 πεξίπησζε φπνπ ε αμία ησλ αγνξαδνκέλσλ αγαζψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ,00 επξψ, ν Φ.Π.Α. νθείιεηαη ζηε ρψξα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην απαιιαζζφκελν πξφζσπν. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ην απαιιαζζφκελν πξφζσπν ζα πξέπεη λα εγγξαθεί ζην ζχζηεκα VIES θαη λα θαηαζηεί ππνθείκελνο ζην Φ.Π.Α. πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξπλζεί κε ην Φ.Π.Α. ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο απφ ηνλ πσιεηή, αιιά λα ηνλ θαηαβάιιεη κε έθηαθηε πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α. ζην Κξάηνο - Μέινο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Δδψ επηζεκαίλεηαη φηη ην απαιιαζζφκελν πξφζσπν έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη ζαλ ηφπν θνξνιφγεζεο ην Κξάηνο - Μέινο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αμία ησλ αγνξαδνκέλσλ αγαζψλ είλαη κηθξφηεξε απφ ,00 επξψ. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη πξηλ απφ ηελ αγνξά ησλ αγαζψλ, ην ελ ιφγσ απαιιαζζφκελν πξφζσπν πξέπεη λα εγγξαθεί ζην ζχζηεκα VIES, ψζηε ν πσιεηήο λα ηνλ ηηκνινγήζεη ρσξίο ην Φ.Π.Α. ηνπ Κξάηνπο - Μέινπο πψιεζεο ησλ αγαζψλ. Δμππαθνχεηαη φηη θαη ζ απηή ηελ πεξίπησζε ην απαιιαζζφκελν πξφζσπν ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. κε έθηαθηε πεξηνδηθή δήισζε ζηε ρψξα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ΠΩΛΖΔΗ Δ ΗΓΗΩΣΔ Μεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ θνξνινγεηέσλ ζπλφξσλ ( ), νη ηδηψηεο πνπ ηαμηδεχνπλ απφ ην έλα Κξάηνο - Μέινο ζην άιιν θαη αγνξάδνπλ αγαζά, πιεξψλνπλ ην Φ.Π.Α. ζην Κξάηνο - Μέινο πνπ ηα αγφξαζε θαη δελ είλαη ππφρξενη γηα θαηαβνιή Φ.Π.Α. φηαλ ζα επηζηξέςνπλ ζην δηθφ ηνπο Κξάηνο - Μέινο. Π.ρ. Ηηαιίδα ηνπξίζηξηα πνπ αγνξάδεη θνζκήκαηα απφ θαηάζηεκα ηεο Αζήλαο, ζα επηβαξπλζεί κε ειιεληθφ Φ.Π.Α (19%) θαη δελ είλαη ππφρξεε γηα θαηαβνιή Φ.Π.Α. φηαλ επηζηξέςεη ζηελ Ηηαιία. Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλεο δηεπθξηλίζεηο γηα ην θαζεζηψο ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ ζε ελδνθνηλνηηθά ηαμίδηα. Μέρξη ηελ απαιιαζζφηαλ ε αγνξά νξηζκέλσλ πνζνηήησλ απφ ηνπο ελδνθνηλνηηθνχο ηαμηδηψηεο θαηά ηε δηάξθεηα ελδνθνηλνηηθψλ ηαμηδηψλ κε πινία ή αεξνζθάθε. Σα πξντφληα απηά ζα κπνξνχλ λα ππάγνληαη κφλν ζε Φ.Π.Α. (π.ρ θνιφληεο) ή ζε Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο θαη Φ.Π.Α. (ηζηγάξα θαη αιθννινχρα πνηά). Μεηά ηελ δελ πθίζηαηαη πιένλ απαιιαγή θαη ηα αγαζά πνπ αγνξάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ελδνθνηλνηηθνχ ηαμηδηνχ, π.ρ. Πάηξα - Αλγθφλα κε πινίν ή Αζήλα - Μφλαρν κε αεξνζθάθνο, θνξνινγνχληαη κε ηνπο φξνπο θαη ην ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ηνπ Κξάηνπο - Μέινπο αλαρψξεζεο.ο θαλφλαο απηφο εθαξκφδεηαη αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηέιεπζεο απφ δηεζλή χδαηα ή δηεζλή ελαέξην ρψξν ΠΩΛΖΔΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΖ Οη ζπλαιιαγέο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απνζηνιή ησλ αγαζψλ θαη ηελ επζχλε ηεο κεηαθνξάο ηελ αλαιακβάλεη ν πσιεηήο, ν νπνίνο είλαη ππνθείκελνο ζην Φ.Π.Α., εγθαηεζηεκέλνο ζε έλα Κξάηνο - Μέινο θαη ν αγνξαζηήο ζε άιιν. Ο αγνξαζηήο είλαη θαηά θαλφλα ηδηψηεο ή άιιν πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί ζαλ ηδηψηεο, πνπ δελ έρεη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ θαη δελ ππνρξενχληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο λα θαηαβάιεη ην θφξν ζαλ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε. Ζ επηινγή ησλ αγνξαδνκέλσλ πξντφλησλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ εηδηθψλ θπιιαδίσλ ή ηηκνθαηαιφγσλ 3

9 πνπ λα έρνπλ έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ παξαγγειία κπνξεί λα γίλεη γξαπηά, ηειεθσληθά ή κέζσ Ηnternet. Καη ε παξάδνζε γίλεηαη ζπλήζσο ηαρπδξνκηθά ή ειεθηξνληθά. Π.ρ έιιελαο ζπνπδαζηήο απφ ηε Θεζζαινλίθε δίλεη παξαγγειία κέζσ Ηnternet γηα δπν εμεηδηθεπκέλα βηβιία, ηα νπνία ηνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά απφ ηε Γαιιία. Ο ηφπνο θνξνινγίαο απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη ην Κξάηνο - Μέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ πσιεηή, εθηφο εάλ νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα ή πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πξνο ην ζπγθεθξηκέλν Κξάηνο - Μέινο ηνπ αγνξαζηή έρνπλ ππεξβεί νξηζκέλα φξηα (35.000,00 επξψ ή ,00 επξψ), ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Κξάηνο - Μέινο ηνπ αγνξαζηή. ην παξαπάλσ αλαθεξφκελν παξάδεηγκα νη πσιήζεηο ηεο γαιιηθήο επηρείξεζεο πξνο Έιιελεο αγνξαζηέο κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ ,00 επξψ, επηβαξχλνληαη κε γαιιηθφ Φ.Π.Α. Δάλ νη πσιήζεηο απηέο ππεξβνχλ ηα ,00 επξψ, ηφηε ηφπνο θνξνινγίαο ησλ πεξαηηέξσ πσιήζεσλ είλαη ε Διιάδα θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ε γαιιηθή επηρείξεζε πξέπεη λα νξίζεη θνξνινγηθφ εθπξφζσπν ζηελ Διιάδα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πσιεί κε ειιεληθφ Φ.Π.Α. ηνλ νπνίν ζα απνδίδεη ζην ειιεληθφ δεκφζην. Γηα ηα φξηα πνπ ηζρχνπλ ζηα θξάηε - κέιε παξαηίζεηαη ν παξαπάλσ πίλαθαο: 1 Κξάηνο-Μέινο Κνηλνηηθό πξόζεκα Όξην ζε επξώ Απζηξία AT ,00 Βέιγην BE ,00 Γαιιία FR ,00 Γεξκαλία DE ,00 Γαλία DK ,00 Διιάδα EL ,00 Ηηαιία IT ,00 Ηξιαλδία IE ,00 Ηζπαλία ES ,00 Λνπμεκβνχξγν LU ,00 Μεγ. Βξεηαλία GB ,00 Οιιαλδία NL ,00 Πνξηνγαιία PT ,00 νπεδία SE ,00 Φηλιαλδία FI ,

10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΑΘΩΝ 2.1. ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΑΘΩΝ α) Ζ πψιεζε αγαζψλ απφ ειιεληθή επηρείξεζε ζε άιιν θξάηνο - κέινο νλνκάδεηαη ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε αγαζψλ. Γηα ηελ ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε ζπκπιεξψλεηαη ε κεληαία πεξηνδηθή Φ.Π.Α., ε κεληαία δήισζε intrastat θαη ν ηξηκεληαίνο πίλαθαο listing. Φπζηθά, ε ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε δε ππφθεηηαη ζε Φ.Π.Α. ζηε Διιάδα, είλαη δειαδή παξάδνζε απαιιαζζφκελε κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ αληίζηνηρνπ Φ.Π.Α. εηζξνψλ θαη απηφ ηζρχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ (άξζξνπ 28γ ηεο 6 εο νδεγίαο) θαη αθεηέξνπ ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ (άξζξν 28 ηνπ Ν. 2859/2000). Πεξίπηωζε 1 ε : Δλδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο αγαζώλ Ζ επηρείξεζε Α ππνθείκελε ζην Φ.Π.Α. εγθαηαζηεκέλε ζηε Γεξκαλία αγνξάδεη απφ ηελ επηρείξεζε Β εγθαηαζηεκέλε ζηελ Διιάδα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη δίλεη εληνιή λα παξαδνζνχλ ηα πιηθά ζηελ επηρείξεζε Γ πνπ είλαη επίζεο εγθαηαζηεκέλε ζηελ Διιάδα, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πιηθά απηά ζηε ζπζθεπαζία ηνπ αγαζνχ πνπ αγνξάδεη ε Α απφ ηνλ Γ θαη έηζη ζπζθεπαζκέλν ην αγαζφ λα απνζηαιεί απφ ηνλ Γ ζηελ επηρείξεζε Α ηεο Γεξκαλίαο. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο απφ ηελ επηρείξεζε Β ζηελ επηρείξεζε Γ θαη ε απνζηνιή ηνπ ζπζθεπαζκέλνπ αγαζνχ απφ ηνλ Γ ζηελ επηρείξεζε Α ηεο Γεξκαλίαο ζεσξνχληαη ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο κε ηηο εμήο επί κέξνπο ππνρξεψζεηο: Δπηρείξεζε Β : εθδίδεη ηηκνιφγην δειηίν απνζηνιήο κε ην Α.Φ.Μ. ηεο Α ρσξίο Φ.Π.Α. θαη παξαδίδεη ηα πιηθά ζηε Γ. Έπεηηα, δειψλεη ηελ αμία ησλ πιηθψλ ζηελ πεξηνδηθή δήισζε ηνπ Φ.Π.Α. σο ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε θαη ππνβάιεη δήισζε intrastat απνζηνιήο θαη αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα (listing) ελδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο κε ην Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο Α ηεο Γεξκαλίαο θαη δηαθπιάηηεη ηα αληίγξαθα ησλ απνδεηθηηθψλ κεηαθνξάο πνπ ηνπ απνζηέιιεη ν Γ (ηηκνιφγηα θνξησηηθέο θ.ι.π.) Δπηρείξεζε Γ : εθδίδεη ηηκνιφγην δειηίν απνζηνιήο κε ην Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο Α ρσξίο Φ.Π.Α. θαη απνζηέιιεη ην αγαζφ ζπζθεπαζκέλν ζηε Γεξκαλία. πκπιεξψλεη ζηελ πεξηνδηθή δήισζε ηνπ Φ.Π.Α. ηελ απνζηνιή απηή σο ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε, ππνβάιιεη δήισζε intrastat απνζηνιήο θαη αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα (listing) ελδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο κε ην Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο Α ηεο Γεξκαλίαο θαη δηαθπιάηηεη ηα απνδεηθηηθά ηεο κεηαθνξάο ηνπ αγαζνχ ζηελ Γεξκαλία θαη απνζηέιιεη αληίγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε κεηαθνξά απηή ζηελ επηρείξεζε Β. 5

11 Πεξίπηωζε 2 ε : Δλδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο αγαζώλ Ζ παξάδνζε ηππνπνηεκέλσλ μεξψλ θαξπψλ απφ ειιεληθή ζε γεξκαληθή επηρείξεζε απνηειεί ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε θαη απαιιάζζεηαη απφ Φ.Π.Α., εθφζνλ βεβαίσο ζπληξέρνπλ νη πην πάλσ αλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο ε πψιεζε θνλζεξβψλ απφ ειιεληθφ ζπλεηαηξηζκφ ζε Super Market ηνπ Βειγίνπ, εθφζνλ ηζρχνπλ νη αλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο, απνηειεί ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε θαη απαιιάζζεηαη απφ ηνλ Φ.Π.Α. Οη ελ ιφγσ ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο είλαη απαιιαζζφκελεο γηα ηελ Διιάδα, γηαηί ζα αληηκεησπηζζνχλ ζαλ ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο ζηελ Γεξκαλία θαη ην Βέιγην αληίζηνηρα θαη ζα θνξνινγεζνχλ εθεί. β) Ζ κεηαθίλεζε αγαζψλ απφ ηελ Διιάδα πξνο άιιν θξάηνο - κέινο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, παξφηη δελ ππάξρεη κεηαβίβαζε θαη ηεο θπξηφηεηαο ησλ αγαζψλ απηψλ ζεσξείηαη σο ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε αγαζψλ. Ζ παξάδνζε απηή δελ ππφθεηηαη ζε Φ.Π.Α. ζηελ Διιάδα, δηφηη ζχκθσλα κε ην (άξζξν 22 ηνπ Ν. 1642/86) απαιιάζζεηαη απφ ην Φ.Π.Α., αιιά θνξνινγείηαη φκσο σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ζην άιιν θξάηνο - κέινο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ππνβάιιεηαη δήισζε intrastat θαη αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο listing απφ ηνλ ππνθείκελν ζην Φ.Π.Α., εθφζνλ απηά πσιεζνχλ ζην άιιν θξάηνο κέινο. Έηζη, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηαθέξνληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο αγαζά κε ζθνπφ ηελ επίδεημε θαη ζηε ζπλέρεηα απηά πσινχληαη, ηφηε θαηά ην ηξίκελν πνπ πσινχληαη απηά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα (listing) απφ ηνλ Έιιελα απνζηνιέα, επεηδή ην γεγνλφο απηφ απνηειεί ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε ζην άιιν θξάηνο κέινο πξνο ην νπνίν κεηαθηλήζεθαλ ηα αγαζά απηά. Ζ παξάδνζε απηή, πνπ πξηλ ηελ θαηάξγεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπλφξσλ εζεσξείην εμαγσγή, ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαβαηηθνχ θαζεζηψηνο (κεηά ηελ 01/01/1993) ζεσξείηαη σο ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε. Πεξίπηωζε 3 ε : Δλδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο αγαζώλ Ο Έιιελαο ππνθείκελνο Α, ζηέιλεη κεραλήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ζηελ Ηηαιία, γηα λα εθηεζνχλ ζε δηεζλή έθζεζε. Μεξηθά κεραλήκαηα πσινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο θαη ηα ππφινηπα επηζηξέθνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ κεηαθίλεζε ησλ κεραλεκάησλ απηψλ απφ ηελ Διιάδα πξνο ηελ Ηηαιία δελ ππφθεηηαη ζην Φ.Π.Α., γηα ηα κεραλήκαηα φκσο εθείλα πνπ πσινχληαη ζηελ Ηηαιία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έθζεζεο, ν Έιιελαο πξέπεη λα γξαθεί ζηε Γ.Ο.Τ. ηεο Ηηαιίαο θαη λα πάξεη Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. ή λα νξίζεη θνξνινγηθφ αληηπξφζσπν θαη λα δειψζεη ηελ θνξνινγεηέα αμία απηψλ ζηελ Ηηαιία σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε, ρξενπηζηψλνληαο ην Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Α ή ν θνξνινγηθφο ηνπ αληηπξφζσπνο εθδίδνπλ ηηαιηθά ηηκνιφγηα θαη ην Φ.Π.Α. πνπ εηζπξάηηεηαη ζα απνδίδεηαη ζην ηηαιηθφ Γεκφζην. Παξάιιεια, ν Έιιελαο εθζέηεο Α, γηα ηα κεραλήκαηα πνπ πσιήζεθαλ, ππνρξενχληαη λα ππνβάιιεη δήισζε intrastat θαη αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα listing ζηελ Διιάδα, δειψλνληαο ζηελ ζρεηηθή έλδεημε ηνλ Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. ηνπ ζηελ Ηηαιία, ή απηφλ ηνπ θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δηφηη ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνίεζε ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε ησλ κεραλεκάησλ απηψλ πνπ πνπιήζεθαλ ζηελ Ηηαιία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. 6

12 Δπίζεο, Αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα listing γηα ηα παξαπάλσ κεραλήκαηα πνπ πσιήζεθαλ, ππνβάιιεηαη θαη ζηελ Ηηαιία. Σα ππφινηπα κεραλήκαηα κεηά ην πέξαο ηεο έθζεζεο επηζηξέθνπλ ηελ Διιάδα, ρσξίο άιιεο δεισηηθέο ππνρξεψζεηο. γ) Απφ 01/01/1996 θαη κεηά, ε εξγαζία θαζφλ δελ ζεσξείηαη πιένλ σο παξάδνζε αγαζψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα νχηε θαη ε κεηαθίλεζε αγαζψλ απφ ηελ Διιάδα ζε άιιν θξάηνο - κέινο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή, θαηαζθεπή ή ζπλαξκνιφγεζε λέσλ πξντφλησλ, αιιά ζην εμήο ζα ζεσξείηαη σο ελδνθνηλνηηθφ θαζφλ. Σα ελζψκαηα θηλεηά αγαζά, φηαλ επαλαπνζηέιινληαη ζηελ Διιάδα ζηνλ ίδην ππνθείκελν ζην Φ.Π.Α., κεηά απφ ηελ πιηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έγηλαλ πάλσ ζ απηά είηε θαζφλ είλαη είηε νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο εξγαζία, ηφηε ζηελ Διιάδα, σο θνξνινγεηέα αμία ζα απνηεινχλ ζην εμήο κφλν νη εξγαζίεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζπκπιεξψλεηαη ε δήισζε intrastat απνζηνιήο, θαζψο επίζεο θαη ε δήισζε intrastat άθημεο ησλ αγαζψλ. Γελ ππάξρεη φκσο ε ππνρξέσζε ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηνπ πίλαθα listing ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ νχηε θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα listing ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ. Πεξίπηωζε 4 ε : Δλδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο αγαζώλ Τπνθείκελνο ζην Φ.Π.Α. εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα, απνζηέιιεη πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο απφ ηελ Διιάδα ζηελ Γαιιία γηα λα κεηαπνηεζνχλ (θαζφλ). Ο Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηηο ππεξεζίεο κεηαπνίεζεο θαηαβάιιεηαη ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ηα παξαρζέληα πξντφληα απνζηαινχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηελ Διιάδα. Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ ζπληάζζνληαη απφ ηνλ εγθαηαζηεκέλν ζηελ Διιάδα ππνθείκελν ζην Φ.Π.Α. εξγνδφηε, αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο listing. Αληίζεηα, ζα ππνβάιιεηαη δήισζε intrastat θαη θαηά ηελ απνζηνιή θαη θαηά ηελ άθημε ησλ αγαζψλ. Πεξίπηωζε 5 ε : Δλδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο αγαζώλ Έιιελαο επηρεηξεκαηίαο ζηέιλεη ζηε Γεξκαλία έλα απηνθίλεην θνξηεγφ ηεο επηρείξεζεο ηνπ γηα επηζθεπή ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ. Ζ κεηαθίλεζε απηή, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δελ ζπληζηά ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε. ηελ ζπλέρεηα, κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ επηζθεπήο, ην αγαζφ επαλαπνζηέιιεηαη ζηελ Διιάδα θαη ν Έιιελαο επηρεηξεκαηίαο θαηαβάιιεη ην Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζ απηή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. Όπσο θαη ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, δελ ζπληάζζνληαη ζρεηηθνί αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο listing, ελψ ππνβάιιεηαη δήισζε intrastat θαη θαηά ηελ απνζηνιή θαη θαηά ηελ άθημε ηνπ αγαζνχ. 2 2 Γ. Γεζπφηεο, 2006: χγρξνλε θσδηθνπνίεζε Φ.Π.Α. - λνκνζεζία, έληππεο θαη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο, Αζήλα. 7

13 2.2. ΓΙΑΚΡΙΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο ζε : Απιέο παξαδφζεηο (π.ρ. παξάδνζε απφ ηελ Διιάδα ζηελ Ηηαιία), Σξηγσληθέο παξαδφζεηο (π.ρ. παξάδνζε αγαζψλ ζηε Γεξκαλία ηα νπνία φκσο ν Έιιελαο πσιεηήο αγφξαζε απφ ηελ Ηηαιία), Παξάδνζε αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (π.ρ. παξάδνζε ιηθέξ απφ ηελ Διιάδα ζηελ Οιιαλδία) θαη Μεηαθνξά αγαζψλ επηρείξεζεο ζε άιιν θξάηνο κέινο (π.ρ. κεηαθνξά εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ κηαο ειιεληθήο επηρείξεζεο ζην Βέιγην γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη κεηαγελέζηεξε πψιεζε). 3 3 Γεκήηξεο Η. Καξαγηάλλεο, 2001: Φ.Π.Α. δειψζεηο ζηελ πξάμε, Θ έθδνζε ζπκπιεξσκέλε θαη βειηησκέλε κε ηνπο λένπο λφκνπο, Θεζζαινλίθε. 8

14 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΓΑΘΩΝ 3.1. ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΓΑΘΩΝ Δλδνθνηλνηηθή απφθηεζε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ (άξζξνπ 2), ζεσξείηαη ε απφθηεζε ηεο εμνπζίαο λα δηαζέηεη θάπνηνο σο θχξηνο ελζψκαηα θηλεηά αγαζά, πνπ απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη ζηνλ απνθηψληα απφ ηνλ πσιεηή ή ηνλ απνθηψληα ή απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ άιιν θξάηνο κέινο, απφ ην νπνίν αλαρψξεζε ε απνζηνιή ή ε κεηαθνξά ηνπ αγαζνχ. Απηφ ηζρχεη ζχκθσλα ηφζν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ (άξζξνπ 22,26,28 α θαη 33 ηεο 6 εο νδεγίαο) φζν θαη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ (άξζξα 11 θαη 15 ηνπ Ν. 2859/2000). Δπνκέλσο, γηα λα ζεσξείηαη κηα πξάμε σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) Να πξφθεηηαη γηα αγαζά πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ Διιάδα απφ άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., β) Ο αγνξαζηήο λα είλαη ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν ή κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππνθείκελνπ ζην θφξν. Ωο ππνθείκελνο ζην θφξν ζεσξείηαη ην πξφζσπν πνπ ελεξγεί θνξνινγεηέεο πξάμεηο ή αθνξνιφγεηεο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ (εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο) ή πξάμεηο απαιιαζζφκελεο (εθπαηδεπηήξηα, λνζειεπηηθέο κνλάδεο, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θ.ι.π.) θαζψο θαη νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο. γ) Ο πσιεηήο λα είλαη ππνθείκελνο ζην Φ.Π.Α. ζε άιιν θξάηνο - κέινο, λα κελ απαιιάζζεηαη απφ ην Φ.Π.Α. ιφγσ χςνπο αθαζάξηζησλ εζφδσλ ζηε ρψξα ηνπ, νχηε λα πξαγκαηνπνηεί παξαδφζεηο αγαζψλ γηα ηηο νπνίεο ν ηφπνο θνξνινγίαο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. δ) Ζ ζπλαιιαγή λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαρζή αηηία κε αληάιιαγκα ( εθηφο απφ ηηο εμαηξέζεηο) θαη κέζα ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθεο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν ηνπ πσιεηή φζν ηνπ αγνξαζηή. ηελ έλλνηα ηεο ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο εληάζζεηαη θαη ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ζηελ Διιάδα έηνηκσλ πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε άιιν θξάηνο - κέινο απφ πιηθά πνπ ζηάιζεθαλ απφ ηελ Διιάδα ζην θξάηνο απηφ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηνχλ κεηαπνίεζε ζηα πιαίζηα ζχκβαζεο έξγνπ. Πεξίπηωζε 1 ε : Δλδνθνηλνηηθήο απόθηεζεο αγαζώλ Ζ επηρείξεζε Α κε έδξα ηελ Αγγιία ζηέιλεη ζηελ επηρείξεζε Β κε έδξα ηελ Διιάδα εκπνξεχκαηα αμίαο ,00 επξψ, ηα νπνία θζάλνπλ ζηελ επηρείξεζε Β φπνπ θαη παξαιακβάλνληαη. Ζ πξάμε απηή γηα ηελ επηρείξεζε Α είλαη κηα ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε αγαζψλ απαιιαζζφκελε απφ ηνλ Φ.Π.Α. ζηελ Αγγιία θαη γηα ηελ επηρείξεζε Β είλαη κηα ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ππνθείκελε ζην Φ.Π.Α. ζηελ Διιάδα. Όηαλ ιέκε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ππνθείκελε ζην Φ.Π.Α. ζηελ Διιάδα ελλννχκε φηη ηα αγαζά απηά ζα ηα παξαιάβεη ν Β ρσξίο λα 9

15 θαηαβάιεη Φ.Π.Α. ζην ηεισλείν. ηελ ζπλέρεηα, ζα ζπκπιεξψζεη ην έληππν intrastat ηνπ κήλα απηνχ, θαζψο θαη ηνπ έληππνπ listing κεηά ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ θαη φηαλ πσιεζνχλ ηα αγαζά απηά, ηφηε ζην ηηκνιφγην πψιεζεο πνπ ζα εθδφζεη ν Β, ζα πξνζζέζεη θαη Φ.Π.Α. ην νπνίν θαη ζα απνδψζεη ζηελ Γ.Ο.Τ. σο Φ.Π.Α. εθξνψλ κε ηελ πεξηνδηθή δήισζε ηνπ κήλα εθείλνπ ηεο πψιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ αγαζψλ. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, δελ ζεσξείηαη ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη: α) Απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ ππάγεηαη ζην εηδηθό θαζεζηώο ηωλ αγξνηώλ ηνπ (άξζξνπ 41), β) Απφ ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν πνπ πξαγκαηνπνηεί κφλν παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ δελ ηνπ παξέρνπλ θαλέλα δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ (γηαηξνί, θξνληηζηήξηα θ.ι.π.). Γειαδή απφ πξόζωπα πνπ ελεξγνχλ απνθιεηζηηθά πξάμεηο απαιιαζζόκελεο από ην Φ.Π.Α. θαη γ) Απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθό πξόζωπν (Γεκφζην, ΟΣΑ, ζχιινγνη θ.ι.π.), εθφζνλ ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ρσξίο ην θφξν ηηο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνπ νθείιεηε ζην θξάηνο - κέινο ηεο αλαρψξεζεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο, δελ ππεξβαίλεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ ησλ ,00 επξψ, 4 θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξβεί ην πνζφ απηφ. Πεξίπηωζε 2 ε : Δλδνθνηλνηηθήο απόθηεζεο αγαζώλ Αγνξά ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ειιεληθή εκπνξηθή επηρείξεζε απφ γεξκαληθφ εξγνζηάζην ζεσξείην ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε εάλ βεβαίσο ηα αγαζά κεηαθέξνληαη ζηελ Διιάδα θαη ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη κεηαμχ δπν ππνθείκελσλ θαη εγγεγξακκέλσλ ζην ζχζηεκα VIES. Δπίζεο, ε αγνξά μπιείαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ειιεληθφ εξγνζηάζην απφ θηιαλδηθή επηρείξεζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αλαθεξφκελεο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, αληηκεησπίδεηαη ζαλ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε. Οη ελ ιφγσ ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο ζα θνξνινγεζνχλ ζηελ Διιάδα επεηδή έρνπλ απαιιαγεί ηνπ Φ.Π.Α. ζαλ ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο ζηελ Γεξκαλία θαη Φηιαλδία αληίζηνηρα. Πεξίπηωζε 3 ε : Δλδνθνηλνηηθήο απόθηεζεο αγαζώλ από Ν.Π.Γ.Γ. Σν λνζνθνκείν Δπαγγειηζκφο αγνξάδεη θαηά ην έηνο 2008 δηάθνξα ηαηξηθά κεραλήκαηα απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο εμήο: Σνλ Ηαλνπάξην απφ ηε Γαιιία, κεραλήκαηα αμίαο επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.) Σνλ Φεβξνπάξην απφ ηελ Ηηαιία κεραλήκαηα αμίαο επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.) Σνλ Ηνχλην απφ ηελ Γεξκαλία κεραλήκαηα αμίαο 3.000,00 επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.) 5 4 ηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α (Ν 2859/2000) Ζ θξάζε << δξρ>> αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2948/ (ΦΔΚ 242 Α )απφ ηελ θξάζε << επξσ>>θαη ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, απφ Γεκήηξεο Η. Καξαγηάλλεο, 2001: Φ.Π.Α. δειψζεηο ζηελ πξάμε, Θ έθδνζε ζπκπιεξσκέλε θαη βειηησκέλε κε ηνπο λένπο λφκνπο, Θεζζαινλίθε. 10

16 Γηα ηηο αγνξέο απφ ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία, πνπ ην ζχλνιν ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ,00 επξψ ( = 9.000,00 επξσ), ην Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηηο αμίεο απηέο θαηαβάιιεηαη ζηα αληίζηνηρα θξάηε - κέιε Γαιιία θαη Ηηαιία θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ απηψλ. Γηα ηελ αγνξά φκσο απφ ηε Γεξκαλία, επεηδή ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ ηξηψλ αγνξψλ ηνπ 2008 ππεξβαίλεη ην φξην ησλ ,00 επξψ ( = ,00 επξσ), ην Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηελ αμία απηή θαηαβάιιεηαη ζηελ Διιάδα, δηφηη ε αγνξά απηή ζεσξείηαη πιένλ σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα θάζε επφκελε αγνξά απφ ρψξα ηεο θνηλφηεηαο εληφο ησλ εηψλ 2008 θαη 2009 θαη ζα απνηειεί δειαδή ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε ζηελ Διιάδα. Αλ φκσο ην έηνο 2009 νη ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο δελ ππεξβνχλ ην πην πάλσ φξην, ην έηνο 2010 παχεη λα έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ. Αλ ν Δπαγγειηζκφο είρε αζθήζεη ην δηθαίσκα επηινγήο φπσο νξίδεηαη πην πάλσ, ηφηε φιεο νη παξαπάλσ αγνξέο (θαη φρη κφλν ε ηειεπηαία) ζα ζεσξνχληαλ σο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο ππαγφκελεο ζην Φ.Π.Α. ζηελ Διιάδα. Σα πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηε θνξνιφγεζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ. Ζ επηινγή απηή γίλεηαη κε ππνβνιή δήισζεο, ε νπνία ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα δπν πιήξεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαθιεζεί. Ζ αλάθηεζε ζα ηζρχεη απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Δπίζεο, θαηά ηελ παξέθθιηζε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ, δε ζεσξείηαη ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ (άξζξνπ 2) απφθηεζε αγαζψλ ησλ νπνίσλ ε παξάδνζε απαιιάζζεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ηνλ θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, γ θαη ζη ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ (άξζξνπ 27) ΓΙΑΚΡΙΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΑΠΟΚΣΗΔΩΝ Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο ζε : Απιέο απνθηήζεηο (π.ρ. αγνξά αγαζψλ απφ ηελ Ηηαιία), Σξηγσληθέο απνθηήζεηο (π.ρ. αγνξά απφ ηελ Γεξκαλία ηα νπνία φκσο παξαδφζεθαλ απφ ηελ Ηηαιία), Απφθηεζε αγαζψλ κε Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (π.ρ. αγνξά κπχξαο απφ ηελ Οιιαλδία), Απφθηεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ (π.ρ. αγνξά θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ απφ ηε Γεξκαλία) θαη Μεηαθνξά πάγησλ θνηλνηηθήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα (π.ρ. ηηαιηθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία κεηαθέξεη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη έλα έξγν). 7 6 Αξηζηείδεο Γ. Φιψξνο, 2005: Λνγηζηηθή θαη πξαθηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ Φ.Π.Α., χγρξνλε εθδνηηθή Δ.Π.Δ., Αζήλα. 7 Γεκήηξεο Η. Καξαγηάλλεο, 2001: Φ.Π.Α. δειψζεηο ζηελ πξάμε, Θ έθδνζε ζπκπιεξσκέλε θαη βειηησκέλε κε ηνπο λένπο λφκνπο, Θεζζαινλίθε. 11

17 ΜΔΡΟ Β ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΣΡΙΓΩΝΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 4.1. ΔΝΝΟΙΑ ΣΩΝ ΣΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ Σξηγσληθέο είλαη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ηξία πξφζσπα ππνθείκελα ζε Φ.Π.Α. ζε ηξία δηαθνξεηηθά θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ. ηελ πξάμε κηα ηέηνηα ζπλαιιαγή απνηειείηαη απφ κηα κφλν παξάδνζε (θπζηθή κεηαθίλεζε) αγαζψλ θαη απφ δπν φκσο ηηκνινγήζεηο. Γηα ηηο ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο πξνβιέπεηαη απινπνηεκέλνο ηξφπνο θνξνιφγεζεο, ρσξίο λα ππάξρεη ππνρξέσζε νξηζκνχ θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ. Σα πην πάλσ πξφζσπα ηα νπνία απαξαίηεηα έρνπλ Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. ζηε ρψξα ηνπο απφ ηελ άπνςε ηνπ ηξφπνπ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ηξηγσληθή ζπλαιιαγή δηαθξίλνληαη : 1. ηνλ αξρηθφ απνζηνιέα ησλ αγαζψλ, 2. ηνλ ελδηάκεζν ζπκβαιιφκελν, 3. ηνλ ηειηθφ παξαιήπηε. Αλ π.ρ. κηα ειιεληθή επηρείξεζε πνπιήζεη εκπνξεχκαηα ζε γεξκαληθή επηρείξεζε κε εληνιή λα ζηαινχλ απεπζείαο ηα εκπνξεχκαηα ζηελ Ηηαιία ζε ηηαιηθή επηρείξεζε, ηφηε ε ειιεληθή επηρείξεζε είλαη ν αξρηθφο απνζηνιέαο, ε γεξκαληθή ν ελδηάκεζνο ζπκβαιιφκελνο θαη ε ηηαιηθή είλαη ν ηειηθφο παξαιήπηεο. Οη ελαιιαθηηθέο ζέζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα ειιεληθή επηρείξεζε ζηηο ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο εμεηάδνληαη πην θάησ ρσξηζηά ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Πεξίπηωζε 1 ε : Όηαλ ε ειιεληθή επηρείξεζε είλαη ν αξρηθόο απνζηνιέαο Δπηρείξεζε Α εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα πσιεί εκπνξεχκαηα ζηελ επηρείξεζε Β εγθαηεζηεκέλε ζηε Γεξκαλία αμίαο ,00 επξψ. Ζ επηρείξεζε Β πσιεί ηα ίδηα εκπνξεχκαηα ζηελ επηρείξεζε Γ εγθαηεζηεκέλε ζηελ Ηηαιία θαη δίλεη εληνιή ζηελ ειιεληθή επηρείξεζε Α λα απνζηείιεη απεπζείαο ηα εκπνξεχκαηα απφ ηελ Διιάδα ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Γ ζηελ Ηηαιία. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη νη ηξεηο πην πάλσ επηρεηξήζεηο είλαη ππνθείκελεο ζην Φ.Π.Α., εγγεγξακκέλεο ζην ζχζηεκα VIES θαη έρνπλ Α.Φ.Μ./ Φ.Π.Α. ζηηο ρψξεο ηνπο. πκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο θαη ηεο γεξκαληθήο φπσο ηα κεηαθνξηθά φζν θαη ηα αζθάιηζηξα ηεο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Διιάδα ζηελ Ηηαιία λα βαξχλνπλ ηελ ειιεληθή επηρείξεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθδφζεθε απφ ηε κεηαθνξηθή ΔΠΔ (Υ) κε έδξα ζηελ Αζήλα ε θνξησηηθή Νν 9, κε 12

18 πίζησζε αληί 600,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. 19 % ζχλνιν 714,00 επξψ. Πιήξσζε επίζεο γηα αζθάιηζηξα κεηαθνξάο ζηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Α 200,00 επξψ. Εεηνχληαη: α) Ζ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο ελδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο. β) Ζ ζχληαμε ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. γ) Ζ ζχληαμε ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα ησλ Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ (Listing). δ) Ζ ζχληαμε ηεο δήισζεο INTRASTAT (Απνζηνιήο). Λύζε: α) Με βάζε ην ηηκνιφγην πψιεζεο, πνπ εθδφζεθε πξνο ηε γεξκαληθή επηρείξεζε ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε έλδεημε «πξφθεηηαη γηα ηξηγσληθή ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε», ηε θνξησηηθή θαη ην ηηκνιφγην ησλ αζθάιηζηξσλ γίλνληαη νη εγγξαθέο Πειάηεο ελδνθνηλνηηθνί , Πσιήζεηο είδνπο Α , Δλδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο εκπνξεπκάησλ Σξηγσληθέο ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο θνξνινγεηέεο εθηφο ηεο ρψξαο Έμνδα κεηαθνξάο αγαζψλ πσιήζεσλ Δηζξνέο εμφδσλ δαπαλψλ εζση. Τπνθεηκ. κε δηθαίσκα έθπησζεο 19% 600, Φ.Π.Α. εμφδσλ δαπαλψλ εζσηεξ. 19% 114, Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 714,00 φπσο ε θνξησηηθή Νν 9 ηεο κεηαθνξηθήο ΔΠΔ Αζθάιηζηξα κεηαθνξψλ Δηζξνέο εμφδσλ δαπαλψλ εζση. 19% 200, Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 200,00 αζθάιηζηξα φπσο ε απνδ. παξ. ππεξεζηψλ Νν..ηεο Αζθαιηζηηθήο ΑΔ Ζ ζχληαμε ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ θαη ηεο δήισζεο INTRASTAT (Απνζηφιεο) γίλεηαη σο εμήο: 13

19 β) γ) δ) Ζ δήισζε INTRASTAT (ζα ζπληαρζεί σο εμήο): Πεξίπηωζε 2 ε : Όηαλ ε ειιεληθή επηρείξεζε είλαη ν ηειηθόο παξαιήπηεο Γαιιηθή επηρείξεζε αγνξάδεη ζηηο 10/06/08 εκπνξεχκαηα απφ ηελ Ηζπαλία. πγρξφλσο δίλεη εληνιή ζηνλ πξνκεζεπηή ηεο λα ζηαινχλ ηα εκπνξεχκαηα ζε πειάηε ηεο ζηελ Αζήλα. Γηα ηελ πψιεζε απηή ε γαιιηθή επηρείξεζε ηηκνινγεί ζηηο 18/06/08 ηελ ειιεληθή κε ,00 επξψ. 14

20 Σα εκπνξεχκαηα έθζαζαλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ Ηζπαλία ζηηο 24/06/08. Σελ ειιεληθή επηρείξεζε ηελ βάξπλαλ θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ 500,00 επξψ + Φ.Π.Α. 19% 95,00 επξψ ηα νπνία πιεξψζεθαλ ζε ειιεληθή κεηαθνξηθή εηαηξεία φπσο ε θνξησηηθή Νν 12/24/06/05. Εεηνχληαη: α) Ζ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο. β) Ζ ζχληαμε ησλ απαξαίηεησλ δειψζεσλ πνπ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ε ειιεληθή επηρείξεζε. Λύζε: Δπεηδή θαη νη ηξεηο πην πάλσ εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ζχζηεκα VIES θαη δηαζέηνπλ Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. ζηηο ρψξεο ηνπο, πξφθεηηαη γηα κηα ηξηγσληθή ζπλαιιαγή (ρσξίο ππνρξέσζε νξηζκνχ θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ) κε ηειηθφ παξαιήπηε ηελ ειιεληθή επηρείξεζε ε νπνία ππνρξενχηαη: α) Να δηελεξγήζεη ηηο πην θάησ ινγηζηηθέο εγγξαθέο: Π.ρ. 8 ε παξαγγ. Δκπ/ησλ ρξεο , Πξνκεζεπηέο ελδνθνηλνηηθνί , Πξνκεζεπηέο απφ Γαιιία Δπσλπκία πξνκεζεπηή Όπσο ην ηηκνιφγην ηεο γαιιηθήο επηρείξεζεο Νν Π.ρ. 8 ε παξαγγ. Δκπ/ησλ ρξεο , Φ.Π.Α. ελδνθ. Απνθη. Δκπ/ησλ ρ ΔΦΚ 19% 95, Γ πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 595,00 (νπνηαδήπνηε αλάπηπμε) Φνξησηηθή Νν Δλδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο εκπνξεπκάησλ ,00 ρσξίο εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο Δλδνθ. Απνθη. Δκπνξ/ησλ ρσξίο Δ.Φ.Κ. ππνθείκελεο κε δηθ. Δθπηψζεηο 19% Π.ρ. 8 ε παξαγγ. Δκπνξ/ησλ ρξήζεο ,00 Μεηαθνξά θφζηνπο παξαγγειίαο ζε αξκφδην ινγαξηαζκφ Φ.Π.Α. ελδ. Απνθη. Δκπν/ησλ ρσξίο Δ.Φ.Κ. 19% 9.880, Φ.Π.Α. ελδν. Απνθη. Δκπν/ησλ ρ Δ.Φ.Κ. 18% νθεηιφκελνο 9.880,00 Τπνινγηζκφο πιαζκαηηθνχ Φ.Π.Α ,00 ρ 19%= 9.880,00 15

21 β) Να ππνβάιιεη κέρξη ηηο 26/07/2008 ηελ πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α. ηνπ Ηνπλίνπ ζηελ νπνία λα ζπκπεξηιάβεη ηελ ηξηγσληθή ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε απφ ηελ Ηζπαλία. Ζ ζχληαμε ηεο δήισζεο γίλεηαη σο εμήο: γ) Να ππνβάιιεη κέρξη ηηο 26/07/2008 δήισζε INTRASTAT Άθημεο εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Ηζπαλία δηφηη ήδε έρεη ππεξβεί ην θαηψθιη εμνκνίσζεο ησλ ,00 επξψ. Ωο θνξνινγεηέα αμία ζηε δήισζε INTRASTAT Άθημεο ιακβάλεηαη απηή πνπ ρξεψλεηαη ν ηειηθφο παξαιήπηεο απφ ηνλ ελδηάκεζν ζπκβαιιφκελν. Τπνρξενχηαη επίζεο κέρξη 26/07/08 λα ππνβάιιεη Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δλδνθνηλνηηθψλ Απνθηήζεσλ γηα ην ηξίκελν Απξηιίνπ - Ηνπλίνπ

22 Πεξίπηωζε 3 ε : Όηαλ ε ειιεληθή επηρείξεζε είλαη ην ελδηάκεζν πξόζωπν κεηαμύ αγνξαζηή θαη πξνκεζεπηή Αλ εηαηξεία ειεθηξηθψλ εηδψλ κε έδξα ηελ Αζήλα, αγνξάδεη απφ ηηαιηθή επηρείξεζε ειεθηξηθά είδε αμίαο ,00 επξψ κε ην ηηκνιφγην Νν 40/12/04 ηνπ ηηαιηθνχ νίθνπ. πγρξφλσο δίλεη εληνιή ζηελ ηηαιηθή επηρείξεζε λα παξαδνζνχλ ηα εκπνξεχκαηα ζε γεξκαληθή επηρείξεζε. Ζ ειιεληθή επηρείξεζε εθδίδεη πξνο ηε γεξκαληθή ην ηηκνιφγην Νν 12/18/07/04 αμίαο ,00 επξσ. ην παξάδεηγκα απηφ επεηδή δελ έγηλε θπζηθή κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο δε ζεσξείηαη θαλνληθή ελδνθνηλνηηθή ζπλαιιαγή πνπ αθνξά κφλν κεηαθίλεζε ησλ ίδησλ αγαζψλ κεηαμχ ηξηψλ ζπλαιιαζζφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ππνθείκελσλ ζην θφξν, εγθαηεζηεκέλσλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε. Σν πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηελ πην πάλσ ζπλαιιαγή ζα θαηαβιεζεί ζηε ρψξα ηνπ ηειηθνχ παξαιήπηε, δειαδή ζηε Γεξκαλία. Ζ ειιεληθή επηρείξεζε γηα ηελ ηξηγσληθή πην πάλσ ζπλαιιαγή, ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη (ειεθηξνληθά) θαηά ηε ιήμε ηνπ ηξίκελνπ Ηνπιίνπ επηεκβξίνπ 26/10/08, ηνλ Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δλδνθνηλνηηθψλ Απνθηήζεσλ απφ ηελ Ηηαιία (Listing απφθηεζεο) θαη Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ (Listing παξάδνζεο) πξνο ηε Γεξκαλία. Αλεμάξηεηα αλ ε ειιεληθή ΑΔ, αλ είρε μεπεξάζεη ην θαηψθιη ηεο εμνκνίσζεο ησλ ,00 επξψ γηα αθίμεηο ή ησλ ,00 επξσ γηα απνζηνιέο δε ζα ζπληάμεη δειψζεηο INTRASTAT επεηδή δελ ππήξμε θπζηθή κεηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ πξνο ή απφ ηελ Διιάδα. 17

23 Πεξηνδηθή δήιωζε ηελ πεξηνδηθή δήισζε ηνπ Ηνπιίνπ ζηελ ελφηεηα ηνπ πίλαθα εθξνψλ θαη ζηελ έλδεημε «Δλδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο - εμαγσγέο θαη ινηπέο εθξνέο απαιιαζζφκελεο» θσδ. 309 θαη θσδ. 342 ηεο ελφηεηαο γ, ζα θαηαρσξεζεί ην πφζν ησλ ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ ,00 επξψ. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο Γηα ηελ ηξηγσληθή παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηε Γεξκαλία γίλεηαη ε εγγξαθή Πειάηεο ελδνθνηλνηηθνί , Πειάηεο Γεξκαλίαο Δπσλπκία πειάηε Δλδνθνηλ. Παξαδφζεηο εκπ/ησλ , Σξηγσληθέο ελδνθ. Παξαδφζεηο θνξνινγεηέεο εθηφο ηεο ρψξαο φπσο ην ηηκνιφγην Νν 12/18/07/04 γηα ηελ θαηά θάπνην ηξφπν (νηνλεί) ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε απφ ηελ ηηαιηθή επηρείξεζε ζα γίλεη ε εγγξαθή: Δλδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο απαιι/λεο , Πξνκεζεπηέο ελδνθνηλνηηθνί , Πξνκεζεπηέο απφ Ηηαιία Ολνκ/κν ή επσλπκία πξνκεζεπηή φπσο ην ηηκνιφγην Νν 40/12/07/04 ηεο ηηαιηθήο επηρείξεζεο Δπηζεκάλζεηο α) Αλ ε νηνλεί ηξηγσληθή ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε επηβαξχλεηαη θαη κε εηδηθά έμνδα είλαη αλαγθαία ε παξεκβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ 32 «παξαγγειίεο ζην εμσηεξηθφ». β) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ζηνηρεία (ηηκνιφγηα ηεο ελδνθνηλνηηθήο ηξηγσληθήο ζπλαιιαγήο) εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα ηφηε ε θνξνινγεηέα αμία κεηαηξέπεηαη ζε εζληθφ λφκηζκα (επξψ) ζχκθσλα κε φζα εηπψζεθαλ ζηελ παξαγγ. 8 8 Αξηζηείδεο Γ. Φιψξνο, 2005: Λνγηζηηθή θαη πξαθηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ Φ.Π.Α., χγρξνλε εθδνηηθή Δ.Π.Δ., Αζήλα. 18

24 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ ΣΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ 5.1. ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΣΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ Σξηγσληθή ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε είλαη ε ζπλαιιαγή πνπ κεζνιαβνχλ ηξεηο ππνθείκελνη ζην Φ.Π.Α., εγθαηεζηεκέλνη ζε δηαθνξεηηθά θξάηε - κέιε, εθ ησλ νπνίσλ κπνξεί ν έλαο λα είλαη ε ειιεληθή επηρείξεζε πνπ ελεξγεί παξάδνζε αγαζψλ ζε άιιν θξάηνο - κέινο. ηελ πξάμε βέβαηα πξφθεηηαη γηα κηα κφλν ζπλαιιαγή κε κηα θπζηθή κεηαθνξά αγαζψλ αιιά κε δπν ηηκνινγήζεηο. Σέηνηα πεξίπησζε είλαη εάλ π.ρ. κηα γαιιηθή επηρείξεζε αγνξάδεη πξντφληα απφ ειιεληθή επηρείξεζε, αιιά δίλεη εληνιή λα ζηαινχλ ηα εκπνξεχκαηα ζε βνπιγαξηθή επηρείξεζε, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηε Βνπιγαξία. Θεσξεηηθά έπξεπε ε ειιεληθή επηρείξεζε λα ζηείιεη ηα αγαζά ζηε Γαιιία θαη ζηε ζπλέρεηα ε γαιιηθή επηρείξεζε λα ηα ζηείιεη ζηε Βνπιγαξία ή ελαιιαθηηθά λα νξίζεη θνξνινγηθφ αληηπξφζσπν ε γαιιηθή επηρείξεζε ζηε Βνπιγαξία, νπφηε ε ειιεληθή επηρείξεζε ζα πξαγκαηνπνηνχζε απιή ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε ζηε Βνπιγαξία κε παξαιήπηε ην θνξνινγηθφ αληηπξφζσπν ηεο γαιιηθήο επηρείξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα απηφο ζα παξέδηδε κε βνπιγαξηθφ Φ.Π.Α. ηα αγαζά ζηε βνπιγαξηθή επηρείξεζε ή ελαιιαθηηθά λα νξίζεη ε γαιιηθή επηρείξεζε θνξνινγηθφ αληηπξφζσπν ζηε Διιάδα, νπφηε ε ειιεληθή επηρείξεζε ζα παξέδηδε κε ειιεληθφ Φ.Π.Α. ζηνλ θνξνινγηθφ αληηπξφζσπν θαη ζηε ζπλέρεηα απηφο ζα πξαγκαηνπνηνχζε ηξηγσληθή παξάδνζε ζηε Βνπιγαξία. Οη δηαδηθαζίεο απηέο δεκηνπξγνχλ κεγάιν δηνηθεηηθφ θαη εκπνξηθφ θφζηνο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ εθαξκφδνληαη θαλφλεο απινπνίεζεο. Με ηνπο θαλφλεο απηνχο πξνβιέπεηαη κηα απινπνηεκέλε παξάδνζε ησλ ηξηγσληθψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ππνθείκελσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε, ρσξίο λα ππάξρεη ππνρξέσζε λα νξηζζεί απφ κηα επηρείξεζε θνξνινγηθφο αληηπξφζσπνο. Γηα πεξηπηψζεηο ηξηγσληθψλ ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ, πνπ ζπκκεηέρεη θαη ν ππνθείκελνο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη θνξνινγηθά (φζνλ αθνξά ην Φ.Π.Α.) ζα πξέπεη: Να είλαη ππνθείκελνο ζην Φ.Π.Α. θαη λα έρεη Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. Να είλαη δειαδή εγγεγξακκέλνο ζην VIES. Να επηβεβαηψλεη φηη νη δπν άιινη ζπλαιιαζζφκελνη έρνπλ Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. θαη έρνπλ εγγξάθεη ζην VIES ηεο ρψξαο ηνπο. Να δηαζθαιίδεη φηη γίλεηαη θπζηθή κεηαθνξά ησλ αγαζψλ απφ ην έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν. Να εθδίδεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ΚΒ ζηνηρεία, αλαγξάθνληαο ζ απηά φηη πξφθεηηαη γηα ηξηγσληθή ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε. Να πεξηιακβάλεη ηηο ζπλαιιαγέο απηέο ζηελ πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α. ηεο νηθείαο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ. 19

25 Να ππνβάιιεη ηνπο ζρεηηθνχο ηξηκεληαίνπο Αλαθεθαιαησηηθνχο Πίλαθεο (Listing). Να ππνβάιιεη δήισζε INTRASTAT Απνζηφιεο ή Άθημεο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη απνζηνιέαο ή ηειηθφο παξαιήπηεο ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Πεξίπηωζε 1 ε : Απιή θαη ηξηγωληθή ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε. Διιεληθή επηρείξεζε παξαδίδεη εκπνξεχκαηα ζηηο 10/03/2008 αμίαο ,00 επξψ ζε βνπιγαξηθή επηρείξεζε. Δπίζεο εθδίδεη ηηκνιφγην ζηηο 15/03/2008 γεξκαληθή επηρείξεζε γηα εκπνξεχκαηα αμίαο ,00 επξψ, ηα νπνία ιακβάλεη εληνιή λα απνζηείιεη ηελ ίδηα εκεξνκελία ζε ηηαιηθή επηρείξεζε ζην Μηιάλν. ΔΛΛΑΓΑ ΗΣΑΛΗΑ Αγαζά Σηκνιφγην Σηκνιφγην Αγαζά ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ Ζ ειιεληθή επηρείξεζε επηβεβαηψλεη φηη νη ζπκβαιιφκελνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα VIES θαη λα αλαγξάθεη ζην ηηκνιφγην φηη πξφθεηηαη γηα ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε. Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ν έιιελαο πσιεηήο ζα ππνβάιιεη: ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 20

26 α) Πεξηνδηθή δήισζε ηνπ Μαξηίνπ ζηελ νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη ηα εμήο: β) Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ γηα ην ηξίκελν (Ηαλνπάξηνο - Μάξηηνο), ζηνλ νπνίν ζα ζπκπεξηιάβεη ηα αθφινπζα: γ) INTRASTAT Απνζηφιεο ηνπ Μαξηίνπ ηφζν γηα ηα εκπνξεχκαηα πξνο ηε Βνπιγαξία (απιή παξάδνζε) φζν θαη γηα ηα εκπνξεχκαηα πξνο ηελ Ηηαιία (ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε), πνπ έζηειιε θαη εληνιή ηεο γεξκαληθήο επηρείξεζεο. 21

27 Πεξίπηωζε 2 ε : Σξηγωληθή ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε Γεξκαληθή επηρείξεζε αγνξάδεη δπν ηφλνπο ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν αμίαο ,00 επξψ απφ ειιεληθή επηρείξεζε, ε νπνία επεηδή δελ έρεη δηαζέζηκα απνζέκαηα απεπζχλεηαη ζε ηηαιηθή επηρείξεζε θαη ζπκθσλεί καδί ηεο λα παξαδψζεη ηελ ελ ιφγσ πνζφηεηα ζηε γεξκαληθή επηρείξεζε έλαληη ,00 επξψ. Σν ηηκνιφγην ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο πξνο ηελ γεξκαληθή εθδίδεηαη ζηηο θαη ηνλ ίδην κήλα ε ηηαιηθή επηρείξεζε ηηκνινγεί ηελ ειιεληθή. Ζ ειιεληθή επηρείξεζε επηβεβαηψλεη φηη νη ζπλαιιαζζφκελνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην VIES θαη αλαγξάθεη ζην ηηκνιφγην «ρσξίο Φ.Π.Α. ηξηγσληθή ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε». ΔΛΛΑΓΑ Σηκνιφγην Σηκνιφγην Αγαζά ΗΣΑΛΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ Ζ ζπλαιιαγή απηή είλαη κηα απινπνηεκέλε ηξηγσληθή ελδνθνηλνηηθή ζπλαιιαγή, ζηελ νπνία ε ειιεληθή επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί κηα ηξηγσληθή ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε ζηε Γεξκαλία θαη κηα νηνλεί ηξηγσληθή απφθηεζε ζηελ Ηηαιία. Γηα ηε ζπλαιιαγή απηή ε ειιεληθή επηρείξεζε έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 22

28 α) Να ππνβάιιεη πεξηνδηθή δήισζε ζηελ νπνία λα ζπκπεξηιάβεη ηα αθφινπζα: β) Να ππνβάιιεη ηξηκεληαίν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ ζηνλ νπνίν ζα ζπκπεξηιάβεη ηα αθφινπζα: γ) Γελ ζα ππνβάιιεη INTRASTAT, επεηδή ηα αγαζά νχηε αθίρζεθαλ νχηε απεζηάιεζαλ απφ Διιάδα. δ) Να αλαγξάςεη ηελ άμηα ηνπ ηηαιηθνχ ηηκνινγίνπ (60.000,00 επξσ) ζηνλ θσδηθφ 666 ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο. Πεξίπηωζε 3 ε : Σξηγωληθή ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε Οιιαλδηθή επηρείξεζε αγνξάδεη απφ ειιεληθή επηρείξεζε αγαζά αμίαο ,00 επξψ κε ηελ εληνιή λα παξαδνζνχλ ζε ηηαιηθή επηρείξεζε ζηε Ρψκε. Σν ηηκνιφγην πξνο ηελ νιιαλδηθή επηρείξεζε εθδίδεηαη ζηηο θαη ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη ηνλ ίδην κήλα ζηελ Ηηαιία απφ ηηαιηθή κεηαθνξηθή επηρείξεζε, ε νπνία ηηκνινγεί ηελ νιιαλδηθή επηρείξεζε. Ο έιιελαο πσιεηήο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην VIES θαη έρεη Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. Δπηβεβαηψλεηαη κε fax φηη ηφζν ε νιιαλδηθή επηρείξεζε φζν θαη ε ηηαιηθή είλαη ππνθείκελνη εγγεγξακκέλνη ζην VIES θαη έρνπλ Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. 23

29 ΔΛΛΑΓΑ Αγαζά ΗΣΑΛΗΑ Σηκνιφγην Σηκνιφγην ΟΛΛΑΝΓΗΑ Ζ ζπλαιιαγή απηή είλαη κηα απινπνηεκέλε ηξηγσληθή ελδνθνηλνηηθή ζπλαιιαγή ζηελ νπνία ε ειιεληθή επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί κηα θαλνληθή παξάδνζε θαη ε νιιαλδηθή πξαγκαηνπνηεί κηα ηξηγσληθή παξάδνζε. Ζ ειιεληθή επηρείξεζε γηα ηε ζπλαιιαγή απηή ζα πξέπεη: α) Να ππνβάιιεη πεξηνδηθή δήισζε ζηελ νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη ηα εμήο: β) Να ππνβάιιεη Σξηκεληαίν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ, ζηνλ νπνίν ζα ζπκπεξηιάβεη ηα αθφινπζα: 24

30 γ) Να ππνβάιιεη INTRASTAT Απνζηφιεο ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο ηελ Ηηαιία ηα νπνία έζηεηιε θαη εληνιή ηεο νιιαλδηθήο επηρείξεζεο : 9 9 Γεκήηξεο Θ. Γθιεδάθνο, 2007: Φ.Π.Α. Σα δχζθνια ζηελ πξάμε, Δθδφζεηο Γεκεηξίνπ Γθιεδάθνπ, Αζήλα 25

31 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ ΣΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΑΠΟΚΣΗΗ 6.1. ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΣΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΑΠΟΚΣΗΗ Μηα ζπλαιιαγή ζεσξείηαη ηξηγσληθή ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε, εθφζνλ κεζνιαβνχλ ηξεηο ππνθείκελνη ζην Φ.Π.Α. εγθαηεζηεκέλνη ζε ηξία δηαθνξεηηθά θξάηε - κέιε, εθ ησλ νπνίσλ κπνξεί ν έλαο λα είλαη ειιεληθή επηρείξεζε φπνπ ελεξγεί ηαπηφρξνλα απφθηεζε θαη παξάδνζε. αλ πξάμε ε ζπλαιιαγή απηή αθνξά κηα κφλν κεηαθίλεζε αγαζψλ απφ έλα θξάηνο - κέινο ζε άιιν, αιιά γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κεζνιαβνχλ δπν ηηκνινγήζεηο. Έηζη εάλ π.ρ. ειιεληθή επηρείξεζε αγνξάδεη αγαζά απφ Ηηαιία θαη δίλεη εληνιή λα ζηαινχλ ζηελ Σζερία, έρνπκε κηα κεηαθίλεζε αγαζνχ απφ Ηηαιία ζε Σζερία θαη δπν ηηκνινγήζεηο απφ Ηηαιία ζε Διιάδα θαη απφ Διιάδα ζε Σζερία. Γηα ηηο ηξηγσληθέο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο πξνβιέπεηαη απινπνηεκέλε θνξνινγηθή δηαδηθαζία θαη γη απηφ ην ιφγν δελ απαηηείηαη ν νξηζκφο θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ απφ ηνλ ελδηάκεζν ζπλαιιαζζφκελν ν νπνίνο είλαη αγνξαζηήο θαη πσιεηήο ηαπηφρξνλα. ηηο απινπνηεκέλεο ηξηγσληθέο απνθηήζεηο, ν Φ.Π.Α. ζα θαηαβιεζεί ζην θξάηνο - κέινο πξννξηζκνχ ησλ αγαζψλ ζαλ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε. ηηο πεξηπηψζεηο ηξηγσληθψλ ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ πνπ ζπκκεηέρεη ν ππνθείκελνο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη θνξνινγηθά (φζνλ αθνξά ην Φ.Π.Α.) ζα πξέπεη: Να είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν θαη λα έρεη Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α., Να επηβεβαηψλεη φηη θαη νη άιινη δπν ζπλαιιαζζφκελνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην VIES θαη επνκέλσο έρνπλ Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. ζηε ρψξα ηνπο, Να δηαζθαιίδεηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη θπζηθή κεηαθνξά ησλ αγαζψλ απφ ην έλα θξάηνο - κέινο ζην άιιν, Να εθδίδεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ΚΒ ζηνηρεία, αλαγξάθνληαο ζ απηά φηη πξφθεηηαη γηα ηξηγσληθή ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξαγκαηνπνηεί ηαπηφρξνλα ηξηγσληθή απφθηεζε θαη ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε παξαδείγκαηνο ράξηλ ειιεληθή επηρείξεζε αγνξάδεη αγαζά απφ ηηαιηθή, κε ηελ εληνιή λα ζηαινχλ ηα εκπνξεχκαηα απφ ηελ Ηηαιία ζην Βέιγην, Να πεξηιακβάλεη ηηο ζπλαιιαγέο απηέο ζηελ πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α. ηεο νηθείαο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ, Να ππνβάιιεη ηνπο ζρεηηθνχο Αλαθεθαιαησηηθνχο Πίλαθεο Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ θαη Απνθηήζεσλ (Listing) θαη Να ππνβάιιεη δήισζε INTRASTAT Απνζηνιήο ή Άθημεο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη απνζηνιέα ή ηειηθφο παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ. 26

32 6.2. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Πεξίπηωζε 1: Απιή θαη ηξηγωληθή ελδνθνηλνηηθή απόθηεζε Διιεληθή επηρείξεζε αιιαληηθψλ αγνξάδεη ζηηο 10/03/2008 απφ ηε Γαιιία θξέαο ρνηξηλφ αμίαο ,00 επξψ. Δπηπιένλ ζηηο 15/03/2008 αγνξάδεη ρνηξηλφ θξέαο απφ Οιιαλδία αμίαο ,00 επξσ. Με εληνιή ηεο ην θξέαο απνζηέιιεηαη ζε ηηαιηθή επηρείξεζε ηελ νπνία ε ειιεληθή επηρείξεζε ηηκνινγεί ζηηο 25/03/2008 κε ,00 επξψ. ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΓΑΛΛΗΑ ΔΛΛΑΓΑ Σηκνιφγην /////// Κξέαο Σηκνιφγην Σηκνιφγην Κξέαο ΗΣΑΛΗΑ ΟΛΛΑΝΓΗΑ Ζ ειιεληθή επηρείξεζε ηελ θνξνινγηθή πεξίνδν ηνπ Μαξηίνπ 2008 δηελεξγεί κηα ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε απφ ηελ Γαιιία θαη ηαπηφρξνλα κηα απινπνηεκέλε ηξηγσληθή ζπλαιιαγή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηεί κηα νηνλεί ηξηγσληθή απφθηεζε απφ ηελ Οιιαλδία θαη κηα ηξηγσληθή παξάδνζε ζηελ Ηηαιία. Γηα ηηο ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο ε ειιεληθή επηρείξεζε ζα πξέπεη: α) ηελ πεξηνδηθή δήισζε ηνπ Μαξηίνπ λα ζπκπεξηιάβεη ηα αθφινπζα: 27

33 β) Να ππνβάιιεη γηα ην ηξίκελν (Ηαλνπάξηνο - Μάξηηνο) Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δλδνθνηλνηηθψλ Απνθηήζεσλ απφ ηελ Γαιιία θαη ηελ Οιιαλδία θαη Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ πξνο ηελ Ηηαιία. γ) Να ππνβάιεη INTRASTAT Άθημεο γηα ηελ αγνξά θξέαηνο απφ ηελ Γαιιία. Γηα ηελ ηξηγσληθή απφθηεζε δελ ζα ππνβάιιεη INTRASTAT Άθημεο ή Απνζηφιεο δεδνκέλνπ φηη νχηε αθίρζεθαλ νχηε απεζηάιεζαλ αγαζά απφ ηελ Διιάδα. Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη ε αμία ησλ ,00 επξψ ζα αλαγξαθηεί ζηνλ θσδηθφ 666 ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο. 28

34 Πεξίπηωζε 2 : Σξηγωληθή ελδνθνηλνηηθή απόθηεζε Διιεληθή επηρείξεζε αγνξάδεη ζηηο 15/03/2008 πθάζκαηα αμίαο ,00 επξψ απφ βνπιγαξηθή πθαληνπξγία θαη δίλεη εληνιή λα παξαδνζνχλ ζε επηρείξεζε έηνηκσλ ελδπκάησλ ζηε Γεξκαλία. Γηα ηελ πψιεζε απηή ε ειιεληθή επηρείξεζε αληακείβεη ζηηο 17/03/2008 ηε γεξκαληθή επηρείξεζε κε ,00 επξψ. ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ Σηκνιφγην Σηκνιφγην ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΑΘΩΝ Αγαζά ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΑ Ζ ζπλαιιαγή απηή είλαη κηα απινπνηεκέλε ηξηγσληθή ελδνθνηλνηηθή ζπλαιιαγή, ζηελ νπνία ε ειιεληθή επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί κηα νηνλεί ηξηγσληθή απφθηεζε απφ Βνπιγαξία θαη ηαπηφρξνλα κηα ηξηγσληθή παξάδνζε ζηε Γεξκαλία. Ο Έιιελαο αγνξαζηήο θαη πσιεηήο ηαπηφρξνλα, επηβεβαηψλεη φηη νη άιινη δπν ζπλαιιαζζφκελνη απφ Βνπιγαξία θαη Γεξκαλία έρνπλ Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. θαη ππάξρεη θπζηθή κεηαθνξά ησλ πθαζκάησλ απφ ηε Βνπιγαξία ζηε Γεξκαλία. Ζ ειιεληθή επηρείξεζε γηα λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο Φ.Π.Α. πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπλαιιαγή απηή ζα πξέπεη: α) Να θαηαρσξίζεη ζηελ πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α. ηνπ Μαξηίνπ ηελ ηξηγσληθή ζπλαιιαγή σο εμήο: 29