ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το κριτήριο κατακύρωσης που αναγράφεται στην παράγραφο 1 κυρίου σώματος)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το κριτήριο κατακύρωσης που αναγράφεται στην παράγραφο 1 κυρίου σώματος)"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το κριτήριο κατακύρωσης που αναγράφεται στην παράγραφο 1 κυρίου σώματος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-Θ.Κ.Μ. Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2011 ΤΜΗΜΑ : 3 ο Αρ.πρωτ.: Φ / 16 /11 Ταχ. Δ/νση: ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Πύλη Ε ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πληροφορίες : ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ Σπ. Τηλέφωνο : και FAX: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ : ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # ,00ευρώ# (συμπεριλαμβανομένου και του εκάστοτε ισχύοντος ΦΠΑ, εκτός αν απαλλάσεται). Τεχνικές Προδιαγραφές Ναι Κριτήριο Κατακύρωσης Συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία Δημοσίευσης Περίληψης στον Ελληνικό Δημόσιο Τύπο ή Ημερομηνία Δημοσίευσης Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης- Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Α/ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ ενεργώντας για λογαριασμό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1.-α)Του Κ.Ν. 4442/1929, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. β)του άρθρου 3 του ΑΝ 1316/1938 (Α 266 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ)του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 19) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/99 (Α 199). δ) Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 150). ε) Του Π.Δ. 60/07 ( Α 64 ) στ) Του ΠΔ 67/2011 Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμ.Σώματος-Ελλην.. Ακτοφυλακής (Α 149) ζ) Του Ν. 3978/2011 (Α 137). 1

2 η) Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ» (Α 247). θ) Του Ν. 3310/2005 <<Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία της σύναψης δημόσιων συμβάσεων>> (Α 30), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/2005 (Α 150). η) Του Ν.3886/2010 (Α 173). ι) Της Π1/273/ Εγκυκλίου του ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓ Εμπορίου. ια) Της Αριθμ /04/ Απόφασης κ. ΥΠτΠ (Β 1611). 2.- Την αριθμ /13/2011/ Απόφαση ΥΘΥΝΑΛ. Συγκρότηση Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυλώσεων. 3.-α) Φ /ΑΔ / Σ.78/ Δγή ΓΕΑ/ΚΛ.Γ /ΔΝΣΗ ΕΦΟΔ.ΜΕΤΑΦ.(Γ4) β)την Αριθμ. Πρωτ:6321.1/15/11/ Απόφαση κ.υπουργού Προστασίας του Πολίτη. γ)το Αριθμ. Πρωτ /14/11/ Έγγραφο ΥΠτΠ/Α/ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ 3 ο δ) Το Αριθμ. Φ /ΑΔ /Σ.353/ Έγγραφο ΓΕΑ/Γ4/4 Α ε) Το Αριθμ. Φ /ΑΔ /Σ.357/ Έγγραφο ΓΕΑ/Δ7/4. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1.-Δημόσιο Μειοδοτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη για το Δημόσιο προσφορά, για την ανάδειξη μειοδότη που θα διαθέσει για χρονοναύλωση κατάλληλα Δ/Ξ πλοία με ΕΛΛΗΝΙΚΗ σημαία, για την μεταφορά καυσίμου JP 8 από ΕΛΔΑ σε Μονάδες της ΠΑ καθώς και μεταξύ Μονάδων της ΠΑ,όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα 1 της παρούσας διακήρυξης.. Ο ναύλος θα βαρύνει τον Π/Υ των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, ΚΑΕ 1511 Ε.Φ αρμοδιότητας ΓΕΑ/Γ4/4 α. 2.- Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 22 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00-11:30 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής /ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε2-6 ος όροφος (γρ. 630) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα.. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει το ΓΕΑ/Γ4/4α.. Προσφορές που κατατίθενται μετά την καθιερωμένη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες. Κάθε προσφορά συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων αυτής της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός εκείνων που ρητά και σαφώς αποκρούονται ή τροποποιούνται με την προσφορά, αλλά παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της επιτροπής του ΥΠτΠ η αποδοχή ή όχι των προτάσεων του μειοδότη, ο οποίος θα αποκρούει ή θα τροποποιεί τους όρους της διακήρυξης αυτής. 3.-Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν : α) Έλληνες φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) Ελληνικές Πλοιοκτήτριες Εφοπλιστικές Ναυτιλιακές εταιρείες. 4.- Η ισχύς των προσφορών είναι τρεις (3)μήνες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 5.-Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής που εκδίδεται από πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η 2

3 εγγυητική επιστολή συμμετοχής αν δεν είναι διατυπωμένη στα ελληνικά θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Το ύψος αυτής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρονικής ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά της οποίας η εγγύηση ορίζει χρόνο μικρότερο του ως άνω οριζομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενο της, με υπόδειγμα Α του Παραρτήματος Δ της παρούσας. 6.-Όταν υπάρχουν προσφορές που παρουσιάζουν τεχνοοικονομικά πλεονεκτήματα, μπορεί να προτιμηθούν από άλλες έστω και φθηνότερες, εφόσον ανταποκρίνονται στους όρους αυτής της διακήρυξης και η Επιτροπή μπορεί, λόγω ειδικών συνθηκών, να προτείνει την ανάδειξη ως τελευταίου μειοδότη, οποιουδήποτε από αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. 7.- Επισυνάπτονται τα κατωτέρω Παραρτήματα της Διακήρυξης. Α) Γενικοί Όροι. Β) Ειδικοί Όροι για την Προσφορά και τη Ναύλωση Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές. Δ) Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών. 8.-Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από το ΥΠτΠ/Α/ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε2 Πειραιάς, Τηλέφωνα: και , FAX: , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,απ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την παρούσα διακήρυξη. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου θα δημοσιευθεί η παρούσα. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 Κεφ. Β του Π.Δ. 60/07 και της παραγρ.1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 118/ Η περίληψη της παρούσας να αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Διακηρύξεων και σε τρεις (3) ημερήσιες αθηναϊκές εφημερίδες. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ α.α. Αντιναύαρχος ΛΣ ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ Θεόδωρος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Πρόεδρος και Μέλη Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυλώσεων(με διακήρυξη). Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 1. ΓΕΑ/Γ4/4α 2. ΔΑΥ/ Γ1-Γ2-Γ4(2)-Γ6 3. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 5. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 6. ΠΑΝ.ΕΝ. ΠΛΟΙΟΚΤ.ΑΚΤ/ΚΩΝ Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ 7. ΠΑΝ.ΣΥΝΔ.ΝΑΥΤ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 8. ΣΩΝΠΑΠ 9. ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 3

4 10. Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ (για ευρεία ανακοίνωση) 11. Κ.Λ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (για ευρεία ανακοίνωση) 12. Κ.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (για ευρεία ανακοίνωση) 13. Κ.Λ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ( για ευρεία ανακοίνωση)) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ) 1. ΥΠτΠ/ Γραφείο κ. Υπουργού (υτα) 2. ΥΠτΠ/ Γραφείο κ.γγαν. (υτα) 3. ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ /Γραφείο κ. Αρχηγού (υτα) 4. ΥΘΥΝΑΛ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ 5. ΥΠτΠ/Α/ΛΣ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΓΕΜΜΕ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 α)αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η χρονοναύλωση κατάλληλων Δ/Ξ πλοίων με Ελληνική σημαία, για την μεταφορά καυσίμου JP-8 από ΕΛΔΑ σε Μονάδες της ΠΑ καθώς και μεταξύ Μονάδων της ΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα 1 της παρούσας διακήρυξης. β) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Πλοιοκτήτριες Εφοπλιστικές Ναυτιλιακές εταιρείες και Ελληνικά Φυσικά Νομικά πρόσωπα, ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, που να διαθέτουν κατάλληλα πλοία ανάλογης χωρητικότητας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης μεταφοράς. γ) Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και αν τυχόν δοθούν θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη. ε) Ενστάσεις για το διαγωνισμό υποβάλλονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007. στ)οι μειοδότες είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι οι προσφορές τους έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους αυτής, ζ) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. η) Οι προσφορές θα παραδίδονται, σε δύο αντίγραφα, στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, σ ένα σφραγισμένο κυρίως φάκελο όπου θα τοποθετούνται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Ο φάκελος αυτός εξωτερικά θα αναγράφει τα ακόλουθα: 1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 2) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 3) Ο αριθμός της διακήρυξης. 4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5) Τα στοιχεία του προσφέροντος. 6) Να ανοιχτεί μόνο από την αρμόδια επιτροπή. Ο κυρίως φάκελος θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους. Στον ένα σφραγισμένο υποφάκελο, εξωτερικά θα αναγράφονται η ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα με α.α. 2 έως 6 προαναφερόμενα στοιχεία και θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, στον άλλο σφραγισμένο υποφάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφονται η ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα με α.α. 2 έως 6 προαναφερόμενα στοιχεία. 5

6 θ) Όλοι οι όροι της διακήρυξης σε συνδυασμό με την παράγραφο (στ) του παρόντος άρθρου είναι ουσιώδεις και πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από αυτούς που θα διαγωνισθούν, γιατί θα αποτελέσουν όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί. Οποιαδήποτε παράβασή τους από μέρος του εκναυλωτή θα παρέχει το πλήρες δικαίωμα στο ναυλωτή να λύνει μονομερώς την σύμβαση που θα έχει υπογραφεί (σύμβαση μεταφοράς). ι) Κάθε οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά για το ναύλο, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά θα θεωρηθεί άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Κάθε προσφορά εκτός από τα λοιπά στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του πλοίου, τη χωρητικότητα, την ηλικία και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού όπως: ταχύτητα, νηολόγιο, μεταφορική ικανότητα σε κυβικά μέτρα και ωριαία απόδοση των αντλιών φορτοεκφορτώσεως. ια) Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι όροι και οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Εάν χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε όρος στην αγγλική, αυτός θα επεξηγείται, θα αναγράφεται η έκδοση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην οποία αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να του δοθεί διαφορετική ερμηνεία από αυτήν που αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία ( CHARTERING AND SHIPPING TERMS BY BESS, 11 ης εκδόσεως 1992).Προσφορές που θα περιλαμβάνουν έγγραφα αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλονται στην γλώσσα των χωρών αυτών ή στην αγγλική, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση. ιβ) Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε όλους όσους συμμετείχαν, εκτός από τον τελευταίο μειοδότη, στον οποίο θα επιστραφεί την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μεταφοράς και μετά την αντίστοιχη κατάθεση εκ μέρους του, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης αν δεν είναι διατυπωμένη στην ελληνική, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Το ύψος αυτής αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενό της με το υπόδειγμα Β του παραρτήματος. Δ της παρούσας. Η εγγύηση σε περίπτωση λύσης της σύμβασης από υπαιτιότητα του εκναυλωτή, θα καταπίπτει υπέρ του Μ.Τ.Α. (ΓΕΑ). ιγ) Για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει κατά την διάρκεια της σύμβασης, θα αποφαίνονται η ΔΕΝΕΝ και τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν κατά την ημερομηνία διενέργειάς του ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής τα ακόλουθα δικαιολογητικά, πλην του υπό α/α 10, το οποίο οφείλουν να προσκομίσουν ενώπιον της επιτροπής εμπειρογνωμόνων : 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07. 6

7 2. Πιστοποιητικό Ναυτικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι η πλοιοκτήτρια ή εφοπλίστρια εταιρεία των προσφερομένων στο διαγωνισμό Δ/Ξ πλοίων είναι μέλη του. 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07. Αν στο διαγωνισμό συμμετέχει ναυτιλιακή εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα Ποινικού Μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του νομίμως εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο. 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: α) Αποδέχονται όλους του όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφύλακτα β) Τα προσφερόμενα πλοία είναι ασφαλισμένα,έχουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφαλούς ναυσιπλοϊας του Κλάδου Ελέγχου Επιθεώρησης Πλοίων (ΚΕΕΠ) ή του οικείου Νηογνώμονα που παρακολουθεί τα πλοία και ότι πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας κ.λ.π. για τη μεταφορά αυτή και είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα μέσα για την ασφαλή μεταφορά και την φορτοεκφόρτωση των καυσίμων, πληρούν όλες τις προϋπoθέσεις που τίθενται ως όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό, και εκτός από την κύρια ασφάλειά τους, είναι ασφαλισμένα κατά κινδύνων ρύπανσης θάλασσας σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία. 5. Πιστοποιητικά Αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/ Επίσημο Αντίγραφο Καταστατικού και τυχόν τροποποίηση αυτού της διαγωνιζόμενης εταιρείας, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτής ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις. 7. Πιστοποιητικό Κυριότητας και βαρών του αρμοδίου Νηολόγου από το οποίο να προκύπτει ότι το πλοίο φέρει την Ελληνική σημαία και δεν φέρει κανένα βάρος, εκτός από υποθήκες. Τα εν λόγω πιστοποιητικά απαιτούνται τόσο για το κύριο όσο και για το αμοιβό πλοίο. Σε περίπτωση εφοπλιστικής εταιιρείας, πιστοποιητικό περί εφοπλισμού του πλοίου και της χρονικής διάρκειας ισχύος του. 8. Εξουσιοδότηση της πλοιοκτήτριας (εφόσον η ίδια δεν συμμετέχει στον διαγωνισμό ) προς την διαγωνιζόμενη εταιρεία, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Δημόσια Αρχή, με την οποία θα της παραχωρεί το δικαίωμα να διαθέτει το πλοίο ή τα πλοία της στον παρόντα διαγωνισμό καθώς και παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχει με αντιπρόσωπό της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/ Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/ Έγγραφο αρμοδίου τμήματοςκεεπ, ή του παρακολουθούντος τα πλοία Νηογνώμονα, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα των δεξαμενών των Δ/Ξ πλοίων και των συστημάτων αντλήσεων αυτών για μεταφορές καυσίμου JP- 8, καθώς και τα προβλεπόμενα παραστατικά από το Παράρτημα Γ Παρ. β 12 (δ) καταλληλότητας αυτών. 11. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, με την οποία να βεβαιώνονται, ότι για τη συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρεία, δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3414/2005 <<Τροποποίηση του ν. 3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων >>(ΦΕΚ 279 Α / ). 7

8 Α) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΤΙΜΕΣ ΝΑΥΛΩΝ Χρονοναύλωση κατάλληλων Δ/Ξ πλοίων, για τη μεταφορά καυσίμου JP-8, χρονικής διάρκειας τριών (03) ετών, η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του ισχύοντος ναυλοσύμφωνου (μετά και την τρίμηνη παράταση αυτού), με απόλυτο δικαίωμα του ΓΕΑ να την παρατείνει για ένα ακόμα τρίμηνο εφάπαξ ή τμηματικά. Β) ΤΙΜΕΣ ΝΑΥΛΩΝ α) Οι μειοδότες που θα διαγωνιστούν για τη χρονοναύλωση πρέπει να προσφέρουν τιμές ναύλων με όλα τα έξοδα των Δ/Ξ πλοίων, συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων κίνησης αυτών σε βάρος του μειοδότη, με μηνιαίο ή ημερήσιο μίσθωμα, το οποίο: 1) Για το πρώτο συμβατικό έτος της ναύλωσης, οι ναύλοι θα παραμείνουν σταθεροί. 2) Για το καθένα από τα επόμενα (2) δύο συμβατικά έτη της ναύλωσης, θα αναπροσαρμόζονται ετήσια και ισόποσα σύμφωνα με την αύξηση επί τοις εκατό (%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) 12μήνου σε σχέση με αντίστοιχο δείκτη προηγούμενου 12μήνου. Ως βάση για την αναπροσαρμογή του ναύλου θα λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Επίσης τα στοιχεία του Δ.Τ.Κ. θα προκύπτουν από την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. β) Ο ανάδοχος μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον ένα Δ/Ξ πλοίο (αμοιβό) ελάχιστης μεταφορικής ικανότητας χιλίων πεντακοσίων (1.500) κυβικών μέτρων για το οποίο υποχρεούται να προσφέρει ναύλο ανά μίλι και χιλιόλιτρο ή ημερήσιο ναύλο ή και τα δύο. Η μέγιστη μεταφορική ικανότητά του θα είναι τέτοια που να επιτρέπει την ασφαλή προσέγγισή του με πλήρες φορτίο στο σύνολο των αγκυροβολίων της Π.Α με ελάχιστο βάθος επτά και μισό (7,5) μέτρα. γ) Το ΓΕΑ και το Υ.Π.τ.Π/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μπορούν να επιλέξουν έναν από τους δύο προαναφερόμενους τρόπους ναύλωσης για το αμοιβό Δ/Ξ πλοίο. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΙΔΟΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ α. Οι ποσότητες καυσίμου JP-8 που θα μεταφέρονται ετησίως ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα εννιά χιλιάδες ( ) κυβικά μέτρα, όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 Παραρτήματος Γ της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι οι υπόψη ποσότητες μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν σε ποσοστό (+ / - 30%). 8

9 β. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών η χωρητικότητα των Δ/Ξ πλοίων δεν θα πρέπει να συνδυαστεί με το μέγεθος των μεταφερόμενων ποσοτήτων. γ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στον Πίνακα 2 Παραρτήματος Γ. ανάλογα με το είδος των δεξαμενών των προαναφερομένων Δ/Ξ πλοίων. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ α) Τα λιμάνια φορτοεκφόρτωσης αναφέρονται στον Πίνακα 1 Παραρτήματος Γ της παρούσας διακήρυξης. β) Τα Δ/Ξ πλοία που θα χρησιμοποιηθούν για τις μεταφορές του άρθρου τέσσερα, παραγράφου ένα, πρέπει να μπορούν να παραλαμβάνουν καύσιμα απευθείας εκ του διυλιστηρίου και Μονάδων της ΠΑ που διαθέτουν αγκυροβόλια και από βυτιοφόρα οχήματα, να τα παραδίδουν μέχρι πλήρους εκφόρτωσης με τα ίδια μέσα και σε βυτιοφόρα οχήματα με ανάπτυξη σωληνώσεων, μέχρι το στόμιο πλήρωσής των, που θα διατίθενται από την ΠΑ. γ) Τα Δ/Ξ πλοία που θα διατεθούν για τη μεταφορά καυσίμου JP-8 κατά το προηγούμενο ταξίδι τους πρέπει να έχουν μεταφέρει μόνο JP-8 ή JET-A1 ή DIESEL. Αυτό θα πιστοποιείται με σχετική υπεύθυνη δήλωση της πλοιοκτητρίας εταιρείας ή του πλοιάρχου του Δ/Ξ πλοίου, η οποία θα δίδεται στην επιτροπή του Ναυλωτή. δ) Ο Εκναυλωτής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί μία φορά το μήνα καθαρισμό όλων των δεξαμενών του Δ/Ξ πλοίου και πλύσιμο αυτών με νερό (όχι θαλασσινό), παρουσία της Μόνιμης Επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων της ΠΑ, η οποία όταν απαιτείται θα ενισχύεται από εμπειρογνώμονα του ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο Εκναυλωτής είναι υποχρεωμένος, να παρέχει στον τόπο φόρτωσης και στην αρμόδια επιτροπή του Ναυλωτή σχετικό πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του ΥΠτΠ/Α/ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ., που θα αναγράφεται η ημερομηνία εκτέλεσης του καθαρισμού και με το οποίο θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα των δεξαμενών για τη φόρτωση καυσίμου JP-8. Τα έξοδα καθαρισμού των δεξαμενών των πλοίων βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Εκναυλωτή ε) Ο Εκναυλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τις μηχανές, τα εξαρτήματα και τα μέσα φορτοεκφόρτωσης των Δ/Ξ πλοίων του, σε άριστη κατάσταση, ώστε αυτά να είναι απολύτως ικανά και κατάλληλα για τη μεταφορά καυσίμου JP-8. στ) Η ευθύνη του Εκναυλωτή ως προς τη μόλυνση του καυσίμου και τη διατήρηση αυτού σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα, αρχίζει από το άκρο των σωληνώσεων φόρτωσης των ΕΛΔΑ ή της Μονάδας της ΠΑ για τη φόρτωση του Δ/Ξ πλοίου και μέχρι του άκρου των σωληνώσεων του Δ/Ξ, όταν πραγματοποιείται εκφόρτωση του καυσίμου. ζ) Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης, λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας, τόσο του κύριου, όσο και του αμοιβού Δ/Ξ πλοίου, όταν απαιτηθεί από την ΠΑ, ο Εκναυλωτής υποχρεούται να διαθέσει στο Ναυλωτή άλλο κατάλληλο (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ ) Δ/Ξ πλοιο ανάλογης χωρητικότητας για την απρόσκοπτη συνέχιση των μεταφορών καυσίμου JP-8. η) Σε περίπτωση που τα Δ/Ξ πλοια κινούνται με ταχύτητα μικρότερη από αυτήν που αναγράφεται στην προσφορά του Ανάδοχου και η μείωση αυτή δεν οφείλεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, αλλά σε υπαιτιότητα του Δ/Ξ πλοιου, ή κατά την 9

10 εκφόρτωση του καυσίμου η απόδοση των αντλιών είναι κατώτερη των πενήντα (50) χιλιόλιτρων την ώρα, ή δεν εφαρμόζεται η υποδεικνυόμενη από τη Μονάδα της ΠΑ πίεση στον αγωγό, θα εκπίπτει από το μηνιαίο ναύλο τμήμα αυτού ανάλογα με το χρόνο της καθυστέρησης. Επίσης σε περίπτωση βλάβης του χρονοναυλωμένου Δ/Ξ πλοιου (η οποία θα βεβαιώνεται από το τηρούμενο ημερολόγιο του πλοίου), ο μηνιαίος ναύλος παύει να καταβάλλεται για όσο χρόνο το Δ/Ξ πλοιο δεν είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ναυλωτή. θ) Ο Εκναυλωτής είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τη διάθεση των αναγκαιούντων ρυμουλκών ή πυροσβεστικών πλοίων, εφόσον η χρησιμοποίησή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις Αστυνομικές διατάξεις των λιμένων φορτοεκφόρτωσης, επιβαρυνόμενος και με τη σχετική δαπάνη. ι) Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους πρόκλησης ζημιών στις εγκαταστάσεις των αγκυροβολίων των Μονάδων της ΠΑ, με μέριμνα και ευθύνη των Επιτροπών Παραλαβής Καυσίμων των Μονάδων θα ενημερώνεται άμεσα η κατά τόπους Λιμενική Αρχή προκειμένου να επιτραπεί ή όχι η συνέχιση της φορτοεκφόρτωσης. ια) Η πλοιοκτήτρια εταιρεία φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή προσέγγιση, αγκυροβόληση του Δ/Ξ πλοίου και ευθύνεται εξ ολοκλήρου σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στις εγκαταστάσεις αγκυροβολίων κατά τις φορτοεκφορτώσεις, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή από αβλεψία του προσωπικού του Δ/Ξ πλοίου. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στον υποβρύχιο αγωγό από αμέλεια του Εκναυλωτή, αυτός ευθύνεται εξ ολοκλήρου πέραν των δαπανών αποκατάστασης της βλάβης και για ενδεχόμενες κυρώσεις που θα επιβληθούν λόγω ρύπανσης της θάλασσας. Οι ζημιές στον υποβρύχιο αγωγό ή στο αγκυροβόλιο θα αποκαθίστανται αμέσως σε βάρος του Εκναυλωτή με μέριμνα της ΠΑ, η οποία θα παρακρατεί από τον Εκναυλωτή, κατά την πρώτη εξόφληση που θα ακολουθεί, χρηματικό ποσό δέκα χιλιάδες (10.000) ως ποινική ρήτρα, χρηματικό ποσό ίσο με το σύνολο των δαπανών αναγνώρισης και αποκατάστασης των ζημιών και την αξία του απολεσθέντος καυσίμου. Η μακροσκοπική διαπίστωση των ζημιών στο αγκυροβόλιο θα γίνεται άμεσα από την επιτροπή παραλαβής καυσίμου της παραλαμβάνουσας Μονάδας και θα αποστέλλεται άμεσο σήμα στην Προϊστάμενη Διοίκηση της Μονάδας, στη ΔΑΥ, στη ΜΑΚ/ΚΟΣΥΘΕ και στον Ενκαυλωτή για ενημέρωση και ταχεία αποκατάσταση των ζημιών. Παράλληλα με μέριμνα της ΠΑ θα ορίζεται δύτης, προς ακριβή διαπίστωση της έκτασης των ζημιών για τις παραπέρα ενέργειες επισκευής. ιβ) Φορτοεκφορτώσεις καυσίμου θα πραγματοποιούνται και κατά τις νυχτερινές ώρες, μετά από σχετική άδεια Λιμενικών Αρχών, εφόσον από την ΠΑ κρίνεται επιβεβλημένο. ιγ) Η ειδοποίηση της πλοιοκτητρίας εταιρείας σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης του Δ/Ξ πλοίου από το Ναυλωτή θα γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία εκτέλεσης δρομολογίου, που είχε προγραμματιστεί από το Ναυλωτή. ιδ) Ο Εκναυλωτής υποχρεούται να προσφέρει στο Ναυλωτή το αμοιβό Δ/Ξ πλοιο, μετά από προηγούμενο καθαρισμό των δεξαμενών του και εφόσον θα έχει προηγηθεί ενημέρωσή του από τον Ναυλωτή τέσσερις (4) ημέρες νωρίτερα. ιε) Εφόσον πριν από την έναρξη παραλαβής από τη Μονάδα της ΠΑ, διαπιστωθεί στο λιμάνι εκφόρτωσης μόλυνση του καυσίμου και πιο συγκεκριμένα όταν: (1) Το ποσοστό των αιωρημάτων είναι πάνω από το διπλάσιο του αντίστοιχου στο άκρο αγωγού και της δεξαμενής πλήρωσης των ΕΛΔΑ. (2) Η περιεκτικότητα σε στερεά, καθώς και ο χρόνος διήθησης των ληφθέντων δειγμάτων καυσίμου υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια των 10

11 προδιαγραφών MIL-DTL E και MIL-DTL-5624 των καυσίμων JP-8 (ANNEX A TOTAL SOLIDS 1,0mg/LT, χρόνος διήθησης: 15 min τα 3 μ 8 lt) Τότε η πλοιοκτήτρια εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το καύσιμο στα Διυλιστήρια χωρίς να υπολογίζεται το κόστος του δρομολογίου καθώς επίσης και θα ελέγχονται οι δεξαμενές έκτακτα από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που κατά το μακροσκοπικό έλεγχο (τύπου C ) διαπιστωθεί ύπαρξη αιωρημάτων και τα αποτελέσματα των ληφθέντων δειγμάτων από το αρμόδιο χημείο της ΠΑ, κρίνουν τα καύσιμο ακατάλληλο, τούτο επιστρέφεται ως ανωτέρω. ιστ) Ο Εκναυλωτής υποχρεούται να μεταφέρει το καύσιμο και από Μονάδες της ΠΑ σε περίπτωση επιστροφής του στα Διυλιστήρια ή σε άλλες Μονάδες ανάλογα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. ιζ) Τα προαναφερόμενα καύσιμα θα τα παραλαμβάνει ο Εκναυλωτής από τις Μονάδες της ΠΑ είτε με τοπικούς υποβρύχιους αγωγούς, είτε με Β/Τ οχήματα. ιη) Ο Εκναυλωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί φίλτρα κατά τις φορτοεκφορτώσεις των Δ/Ξ πλοίων, με σκοπό την εξασφάλιση της κατάστασής του καυσίμου JP-8 σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα, να ελέγχει αυτά ανά τρίμηνο για την καλή τους κατάσταση, να τα καθαρίζει ή να τα αντικαθιστά, εφόσον απαιτείται, παρουσία της Μόνιμης Επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων της ΠΑ από τα ΕΛΔΑ, η οποία όταν απαιτείται θα ενισχύεται με εμπειρογνώμονα από το ΥΠτΠ/Α/ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ α) Ο χρόνος φόρτωσης και μεταφοράς του καυσίμου, καθορίζεται ώστε πριν από κάθε φόρτωση ο Ναυλωτής να ειδοποιεί τον Εκναυλωτή, τέσσερις (4) ημέρες τουλάχιστον πριν από την επιθυμητή ημέρα φόρτωσης του πλοίου. β) Ο Πλοίαρχος του Δ/Ξ πλοίου πριν την από την προσέγγιση του Δ/Ξ στο λιμάνι φορτοεκφόρτωσης να ειδοποιεί την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Καυσίμων της Μονάδας της ΠΑ για τον κατάπλου και την ετοιμότητα του, ώστε στη συνέχεια να εκδηλώνονται οι απαραίτητες ενέργειες ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης. γ) Ο υπολογισμός του χρόνου χρησιμοποίησης του αμοιβού Δ/Ξ πλοίου αρχίζει από την ώρα κατάπλου στο λιμάνι φόρτωσης και λήγει αμέσως μετά το πέρας της εκφόρτωσής του. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα προστίθενται δύο 24ωρα για το χρόνο που θα απαιτηθεί να φθάσει το Δ/Ξ πλοίο από το λιμάνι όπου βρίσκεται στο λιμάνι φόρτωσης και να επιστρέψει από το λιμάνι εκφόρτωσης στα ΕΛΔΑ. Το πιο πάνω χρονικό διάστημα δεν θα αυξηθεί σε καμιά περίπτωση ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών ή άλλων αιτιών. δ) Στην περίπτωση όμως που λόγω καθυστέρησης άφιξης του Δ/Ξ πλοίου στο λιμάνι φόρτωσης ή εκφόρτωσης μετά τη δύση του ήλιου, ως χρόνος μέτρησης χρησιμοποίησής του λογίζεται η 07:00 πρωινή της επόμενης ημέρας, εκτός και εάν ο Ναυλωτής κρίνει σκόπιμο την άμεση φορτοεκφόρτωσή του. 11

12 ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ α) Ο Εκναυλωτής θα παραλαμβάνει και θα μεταφέρει με ασφάλεια την ποσότητα καυσίμου, την οποία παρέλαβε, ευθυνόμενος για κάθε έλλειμμα ή αλλοίωσή του, εφόσον αυτά οφείλονται στα Δ/Ξ πλοια. β) Το έλλειμμα θα εξακριβώνεται από το επίσημο δελτίο μέτρησης παραλαβής και παράδοσης του φορτίου, με την προϋπόθεση ότι τα δελτία αυτά θα συνυπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον εντεταλμένο από αυτόν Αξιωματικό των Δ/Ξ πλοίων. γ) Πριν από την αναχώρηση του Δ/Ξ πλοίου από τα Διυλιστήρια ή τις Μονάδες της ΠΑ, ο Πλοίαρχος θα προβαίνει στη μέτρηση των κενών διαμερισμάτων των Δ/Ξ πλοίων. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται διαφορά μεταξύ της ένδειξης του μετρητή παραλαβής σε θερμοκρασία 15 ο C με εκείνη της στάθμης της δεξαμενής, θα έχει το δικαίωμα ο Πλοίαρχος να ζητήσει την εκφόρτωση και επαναφόρτωση τούτου κατόπιν σύμφωνης γνώμης και της Επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων, μόνο στις περιπτώσεις που η αξία της ελλείπουσας ποσότητας καυσίμου υπερβαίνει το αντίτιμο του χρόνου καθυστέρησης εκφόρτωσης / φόρτωσης των Δ/Ξ πλοίων. δ) Επίσης πριν την αναχώρηση των Δ/Ξ πλοίων από τα ΕΛΔΑ θα λαμβάνονται από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής Καυσίμων δείγματα από τις δεξαμενές τους για χημική ανάλυση προκειμένου να διαπιστώνεται τυχόν ύπαρξη νερού και αιωρημάτων, πέραν των προβλεπόμενων από την προδιαγραφή του καυσίμου JP-8. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται ο απόπλους των Δ/Ξ πλοίων, πριν από τη λήψη των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων. ε) Εφόσον τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των δειγμάτων του καυσίμου, είναι εκτός των προβλεπόμενων ορίων, τότε γίνεται επανεξέταση της καταλληλότητάς του από την Π.Α. και στην περίπτωση που το καύσιμο κριθεί και πάλι ακατάλληλο, θα επιστρέφεται στα Διυλιστήρια. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο Ναύλος θα καταβάλλεται στον Εκναυλωτή ως εξής: α) Για το κύριο Δ/Ξ πλοιο ο μηνιαίος ναύλος θα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα ανεξαρτήτως των διανυθέντων ναυτικών μιλίων. Στη λήξη του κάθε 12μήνου ( εκ των τριών που διαρκεί η σύμβαση μεταφοράς) θα εξάγεται, σύμφωνα με τα αντίγραφα ημερολογίου του πλοίου, ο μέσος όρος των μηνιαίων διανυθέντων ναυτικών μιλίων για όλη τη διάρκεια του 12μήνου και εφόσον αυτός θα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος των 2.300± 20% ναυτικών μιλίων θα υπολογίζεται με βάση τον συμφωνηθέντα ναύλο αντίστοιχα καταβολή ή παρακράτηση αποζημίωσης για τυχόν διανυθέντα περισσότερα του ανώτατου ορίου ( 2.760) ή ολιγότερα του κατώτατου ορίου (1.840) ναυτικά μίλια, υπολογιζόμενη για όλη τη διάρκεια του 12μήνου.Τα διανυθέντα μίλια ανά μήνα θα αναγράφονται σε υπεύθυνη δήλωση του Πλοιάρχου, σύμφωνα με τις αποστάσεις των περιοχών φόρτωσης και εκφόρτωσης, η οποία θα επικυρώνεται από το ΥΠτΠ/Α/ΛΣ- 12

13 ΕΛ.ΑΚΤ με βάση τα θεωρημένα αντίγραφα του ημερολογίου του Δ/Ξ πλοίου και τους πίνακες των μιλιομετρικών αποστάσεων της Υδρογραφικής Υπηρεσίας β) Για το αμοιβό Δ/Ξ πλοιο, το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ναύλου με την παράδοση του καυσίμου και την προσκόμιση βεβαίωσης της Μονάδας της ΠΑ που το παρέλαβε, ότι η μεταφορά εκτελέστηκε καλώς και παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα που παραλήφθηκε και το υπόλοιπο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), μετά την οριστική τακτοποίηση του ελέγχου του λογαριασμού και την έκδοση του σχετικού εντάλματος. γ) Ο Ναυλωτής θα εκπίπτει υπέρ του ποσό των 2/3 του 1/30 του μηνιαίου ναύλου για κάθε ημέρα που δεν θα χρησιμοποιεί το κύριο Δ/Ξ πλοιο, ειδοποιώντας για αυτό τον Εκναυλωτή τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και το χρονικό διάστημα μη χρησιμοποίησης του Δ/Ξ πλοίου δεν θα είναι μικρότερο των δύο (2) 24ώρων. Έναρξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος και ανάλογη χρηματική έκπτωση υπέρ του Ναυλωτή θα θεωρείται ο χρόνος απόπλου του Δ/Ξ πλοίου από το λιμάνι εκφόρτωσης και λήξη η ώρα κατάπλου στο λιμάνι φόρτωσης που θα οριστεί από το Ναυλωτή και θα αφαιρεθούν δύο (2) 24ωρα από το παραπάνω χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών ή από άλλη αιτία. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ α) Ο ναύλος υπόκειται σε κρατήσεις : υπέρ ΜΤΑ 4%, ΕΛΟΑΑ 2%, 0,144% σαν τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3227/04, άρθρο 30. β) Ο ναύλος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τον Ν 2198/94. Όσες εταιρείες υπόκεινται σε τυχόν εξαίρεση του Νόμου αυτού θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση απαλλαγής. ΑΡΘΡΟ 10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ α) Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού τελεί υπό την απόλυτη έγκριση του ΓΕΑ και του ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, τα δε προσφερόμενα Δ/Ξ πλοια θα ελεγχθούν εμπεριστατωμένα και με σχολαστικότητα από αρμόδια επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς του ΥΘΥΝΑΛ/ ΚΕΕΠ και δύο (2) εμπειρογνώμονες της Π.Α., μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και η οποία θα συντάξει και θα υποβάλλει στο ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών των επιθεωρηθέντων Δ/Ξ πλοίων και καταλληλότητας των δεξαμενών τους για μεταφορά καυσίμου JP-8. β) Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης, εφόσον το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκριθεί από το ΓΕΑ και το ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 48 ώρες, από την κοινοποίηση σ αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, να προσέλθει στα γραφεία της ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταφοράς. Στην περίπτωση που, κατά τα παραπάνω προσκαλούμενος μειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μεταφοράς, το ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ /ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ μετά από σύμφωνη γνώμη του ΓΕΑ, 13

14 μπορεί να καλέσει τον επόμενο ή μεθεπόμενο μειοδότη, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταφοράς. γ) Στην περίπτωση μη προσέλευσης των μειοδοτών για την υπογραφή του ναυλοσυμφώνου, καθένας από αυτούς έχει τις ακόλουθες κυρώσεις: (1) Τα έξοδα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε θα βαρύνουν τον πρώτο ανακηρυχθέντα μειοδότη. (2) Καταλογίζεται σε βάρος του πρώτου αναδειχθέντα μειοδότη η διαφορά που θα προκύψει από την κατακύρωση του διαγωνισμού στον δεύτερο ή τρίτο μειοδότη ή και σε άλλο μεταφορέα, ανεξάρτητα αν έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή όχι. δ) Εάν κατά το χρονικό διάστημα από τη διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή του ναυλοσυμφώνου διαπιστωθεί ότι η προσφορά του διαγωνιζομένου περιέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία ή ο διαγωνιζόμενος προέβη σε ενέργειες ή παραλείψεις που κατέστησαν αδύνατη τη σύναψη της συμβάσεως, τότε ο διαγωνιζόμενος θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου. ε) Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως καταθέσει στο ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Ν.3414/2005, το Ν.3310/2005 και το Π.Δ. 82/1996,όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης απαραίτητη είναι η υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών και στο Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3060/2002. στ) Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα για το Δημόσιο προσφορά. Όταν υπάρχουν προσφορές που με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης (μεταφορική ικανότητα σε συνάρτηση με τον προσφερόμενο ναύλο, ασφάλεια Δ/Ξ πλοίου και φορτίου, ποιοτική κατάσταση δεξαμενών Δ/Ξ πλοίων, φερεγγυότητα πλοιοκτητών) παρουσιάζουν τεχνοοικονομικά πλεονεκτήματα, μπορούν να προτιμηθούν από άλλες, έστω και φθηνότερες, εφόσον ανταποκρίνονται και στους λοιπούς όρους της διακήρυξης και η επιτροπή μπορεί λόγω ειδικών συνθηκών να προτείνει την ανάδειξη ως τελευταίου μειοδότη οποιουδήποτε από αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. ζ) Επαναλαμβάνεται, ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι στην απόλυτη έγκριση των ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και ΓΕΑ που έχουν το δικαίωμα για την κατακύρωση αυτού ή όχι και μπορούν να απορρίψουν οποιαδήποτε προσφορά ή και όλες, χωρίς να δημιουργείται κανένα δικαίωμα για αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ή και για αυτόν που ανακηρύχθηκε από την επιτροπή τελευταίος μειοδότης. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ α) Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από τον διαγωνισμό, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής που εκδίδεται από πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Το ύψος αυτής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 14

15 δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρονικής ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. β) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται σε όσους συμμετέχουν στον διαγωνισμό μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, εκτός από τον τελευταίο μειοδότη. γ) Ο τελευταίος μειοδότης-εκναυλωτής στον οποίο θ ανατεθεί η μεταφορά, υποχρεούται πριν από την υπογραφή της σύμβασης ν αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ίση με το 10% του ναύλου της μεταφοράς. Η εν λόγω εγγυητική θα είναι ισχύος επ αόριστον ή μέχρι επιστροφής της στον εκδότη. Για την λήξη της θα ειδοποιηθεί η Τράπεζα εγγράφως από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία έχει το μονομερές δικαίωμα να ζητήσει την παράταση της εάν έχουν προκύψει λόγοι κακής εκτέλεσης της σύμβασης, ή ισόποσο γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. δ) Η εγγύηση αυτή σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης από υπαιτιότητα του εκναυλωτή, θα καταπίπτει υπέρ του Μ.Τ.Α (ΓΕΑ). ε) Οποιαδήποτε παράβαση από τον Εκναυλωτή ενός εκ των όρων του Ναυλοσύμφωνου που θα υπογραφεί, παρέχει στο Ναυλωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύουν οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται καθυστέρηση φόρτωσης- παράδοσης φορτίου καυσίμου σε Μονάδα της ΠΑ, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των ΠΔ 118/07 και 60/07 κυρώσεις και πρόστιμα. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΑΥΛΩΣΗ Στην προσφορά πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία: α) Τα ονόματα των Δ/Ξ πλοίων (κύριο, αμοιβό-εφεδρικό) που προσφέρονται, υπό Ελληνική Σημαία, ο αριθμός Νηολογίου τους, η ταχύτητα (η αναπτυσσόμενη Οικονομική ταχύτητα), το έτος κατασκευής, η χωρητικότητα των δεξαμενών, η μεταφορική ικανότητα σε κυβικά μέτρα και η ωριαία απόδοση των αντλιών φορτοεκφόρτωσης. β) Ο Εκναυλωτής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις μεταφορές των ποσοτήτων καυσίμων JP-8 με το κύριο ή αμοιβό Δ/Ξ πλοιο που καθορίζονται από το Ναυλωτή, είτε μεμονωμένα, είτε ταυτόχρονα με περισσότερες από μία μεταφορές. Στην περίπτωση που δεν δύναται να διαθέσει ούτε το εφεδρικό Δ/Ξ πλοίο, ως Άρθρο 5 παράγραφος (ζ) Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης, τότε η αδυναμία αυτή του Εκναυλωτή, θεωρείται παράβαση ουσιώδους όρου του ναυλοσυμφώνου και θα παρέχει στον Ναυλωτή το δικαίωμα λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Άρθρο 11 Παραρτήματος Α αυτής της διακήρυξης. γ) Όλα τα έξοδα των πλοίων, μισθοτροφοδοσία πληρώματος, καύσιμα κίνησης, υλικά συντήρησης κ.λ.π., έξοδα λιμένος, φαρικά, υγειονομικά, πλοηγικά, τέλη προσόρμισης και μεθόρμισης, διόδια Ισθμού Κορίνθου, ασφάλιστρα των πλοίων και πληρώματος, τυχόν δικαιώματα εκφόρτωσης, ως και όλα τα λοιπά έξοδα, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Εκναυλωτή. Ομοίως τον Εκναυλωτή βαρύνουν και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου απ αυτόν τα τυχόν καθ οιονδήποτε τρόπο και αιτία προκύπτοντα δικαιώματα για αμοιβή τελωνειακών υπαλλήλων εκ της παραστάσεως αυτών κατά τις φορτοεκφορτώσεις καυσίμων στις εγκαταστάσεις του Ναυλωτή. δ) Ο Εκναυλωτής απαγορεύεται να χρησιμοποιεί στα Δ/Ξ πλοια αλλοδαπό προσωπικό, δεδομένου ότι τα Δ/Ξ πλοία εισέρχονται σε διαβαθμισμένους χώρους των Μονάδων της Π.Α. Εν προκειμένω οι Επιτροπές παραλαβής καυσίμων της Π.Α (ΕΛ.ΔΑ και Μονάδων) θα ελέγχουν τυχόν ύπαρξη επί του Δ/Ξ πλοίου αλλοδαπού προσωπικού. Επίσης το Γ.Ε.Α. επιφυλάσσει υπέρ αυτού το δικαίωμα του ελέγχου της συγκρότησης του πληρώματος των πλοίων, και μπορεί να ζητάει την αντικατάστασή του κατά την απόλυτη κρίση του, εν όλω ή εν μέρει. ε) Ο Εκναυλωτής υποχρεούται να αποστείλει στο ΓΕΑ/Α2 ονομαστική κατάσταση του προσωπικού που θα εργάζεται στα Δ/Ξ πλοια. Επίσης ο Εκναυλωτής θα πρέπει να ενημερώνει το ΓΕΑ/Α2 σε περίπτωση μεταβολών του προσωπικού που θα εργάζεται στα Δ/Ξπλοια 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α. Αυτοί που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να διαθέτουν και να κατονομάζουν στην προσφορά τους: (1) Ένα κύριο Δ/Ξ πλοίο ελάχιστης μεταφορικής ικανότητας δυόμισι χιλιάδων (2.500) κυβικών μέτρων και μέγιστης τέτοιας που να επιτρέπει την ασφαλή προσέγγισή του με πλήρες φορτίο σε όλα τα αγκυροβόλια των Μονάδων της Π.Α με ελάχιστο βάθος αγκυροβολίων επτά και μισό (7,5) μέτρα. (2) Ένα αμοιβό Δ/Ξ πλοίο ελάχιστης μεταφορικής ικανότητας χιλίων πεντακοσίων (1.500) κυβικών μέτρων και μέγιστης τέτοιας που να του επιτρέπει την ασφαλή προσέγγισή του με πλήρες φορτίο σε όλα τα αγκυροβόλια των Μονάδων της Π.Α με ελάχιστο βάθος αγκυροβολίων επτά και μισό (7,5) μέτρα. β. Τα προσφερόμενα Δ/Ξ πλοία πρέπει να πληρούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και το χρονικό διάστημα των μεταφορών όλες τις διεθνείς προδιαγραφές καταλληλότητας για τη μεταφορά καυσίμου JP-8 και ειδικότερα: (1) Να είναι εφοδιασμένα με εν ισχύι Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης του ΚΕΕΠ (Π.Γ.Ε) όπου απαιτείται, ή πιστοποιητικά ασφαλείας του οικείου Νηογνώμονα που παρακολουθεί τα Δ/Ξ πλοια. (2) Να είναι πλήρως εφοδιασμένα με σύστημα πυρανίχνευσης, μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς (CO2 αφρού ή ατμού), ως επίσης και με τον απαραίτητο αριθμό κινητών πυροσβεστήρων, προς αποτελεσματική και άμεση καταστολή πυρκαγιάς φορτίου. (3) Να είναι ντιζελοκίνητα λόγω αυξημένων κινδύνων του καυσίμου JP-8 και να διαθέτουν χωριστές σωληνώσεις και ντιζελοκίνητες αντλίες για μελανά και λευκά προϊόντα. (4) Να είναι εφοδιασμένα με θεωρημένους από τον ΚΕΕΠ ογκομετρικούς πίνακες και σχεδιαγράμματα των δεξαμενών και αγωγών βαλβίδων και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα, εξαρτήματα και παρακολουθήματα αυτών, για την απρόσκοπτη, ομαλή φόρτωση και εκφόρτωση του καυσίμου JP-8, ήτοι σωληνώσεις, συστολές, βαρούλκα, συρματόσχοινα, κάβους κ.λ.π. (5) Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο για διαμονή του συνοδού φορτίου. (6) Να μπορούν με δικά τους μέσα να καταπλέουν και να αποπλέουν από του χώρους φορτοεκφόρτωσης. (7) Να είναι απολύτως ικανά για τέλεια εκφόρτωση των μεταφερομένων από αυτά καυσίμων. Ειδικότερα κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης καυσίμων στην 120 ΠΕΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) να είναι εφοδιασμένα με προσαρμογές στο στόμιό τους, ώστε η γωνία πλήρωσης να είναι κάτω των 45 ο ως προς την επιφάνεια της θάλασσας, προς άμβλυνση έντονου προβλήματος φθοράς τελευταίου τμήματος υποθαλασσίου αγωγού που παρουσιάζεται στη σύνδεση με Δ/Ξ πλοια στην υπόψη Μονάδα. (8) Να έχουν ικανότητα ωριαίας παροχής τουλάχιστον πενήντα (50) κυβικών μέτρων και να μπορούν να προωθούν με τις αντλίες τους καύσιμα σε απόσταση έξι (6) χιλιομέτρων και υψομετρική διαφορά μέχρι από εξήντα (60) έως ογδόντα (80) μέτρα, σύμφωνα με την πίεση παροχής και τα όρια ασφαλείας του 17

18 αγωγού που θα υποδεικνύει η εκάστοτε παραλαμβάνουσα Μονάδα και τα όρια ασφαλείας. (9) Να είναι επανδρωμένα με έμπειρο προσωπικό για τον χειρισμό των υπ αυτών διατιθεμένων μηχανημάτων και λοιπών μέσων φορτοεκφόρτωσης των καυσίμων και για τη λειτουργία αυτών επί 24 ώρου βάσης. (10) Να είναι εφοδιασμένα με ελαστικούς σωλήνες, διαμέτρου έξι και οκτώ και επιπλέον το κύριο Δ/Ξ με ελαστικό σωλήνα διαμέτρου δέκα ιντσών. Σε περίπτωση που απαιτηθεί το αμοιβό Δ/Ξ θα χρησιμοποιεί τον ελαστικό σωλήνα δέκα ιντσών του κύριου Δ/Ξ με τις αντίστοιχες συστολές. (11) Το κύριο δεξαμενόπλοιο τουλάχιστον να διαθέτει διπλά πλευρικά τοιχώματα και διπλό πυθμένα (Double skin Double Hull). (12) Να διαθέτουν: (α) Το μεν κύριο δεξαμενόπλοιο, δεξαμενές νέας τεχνολογίας ανοξείδωτες (stainless steel) ή αλουμινίου (aluminium) ή πλαστικοποιημένες με ειδικά εποξικά χρώματα κατάλληλα για βαφή δεξαμενών μεταφοράς καυσίμου JP-8. (β) To αμοιβό δεξαμενόπλοιο, δεξαμενές νέας τεχνολογίας ανοξείδωτες (stainless steel) ή αλουμινίου (aluminium) ή πλαστικοποιημένες με ειδικά εποξικά χρώματα κατάλληλα για βαφή δεξαμενών μεταφοράς καυσίμου JP-8. (γ) Όσον αφορά στις πλαστικοποιημένες δεξαμενές, το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εκτέλεσης του τελευταίου καθαρισμού/χρωματισμού των δεξαμενών έως την ημερομηνία έναρξης του ναυλοσυμφώνου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα τέσσερα (4) έτη. (δ) Η καταλληλότητα των ειδικών εποξικών χρωμάτων και η προετοιμασία βαφής των δεξαμενών των Δ/Ξπλοιων θα πρέπει να αποδεικνύεται από βεβαίωση ή πιστοποιητικό αρμοδίων φορέων (π.χ Νηογνώμονα, εταιρείας που εκτέλεσε τις εργασίες βαφής των δεξαμενών κ.λ.π) με συνημμένα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία οι ναυτιλιακές εταιρείες θα προσκομίσουν στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Η προσκόμιση από τις ναυτιλιακές εταιρείες στην προαναφερόμενη επιτροπή των αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται στην τυποποίηση της διαδικασίας προετοιμασίας των επιφανειών των δεξαμενών για βαφή με ειδικά εποξικά χρώματα, το πάχος και ο αριθμός των διακριτών στρώσεων της βαφής είναι απαραίτητη, προκειμένου ειδικότερα η επιτροπή εμπειρογνωμόνων να εξετάσει και γνωματεύσει, ότι τα προσφερόμενα Δ/Ξ πλοια είναι κατάλληλα για την εκτέλεση μεταφορών καυσίμου JP-8. (ε) Δειγματολήπτες καυσίμου και λάσπης καινούργιους ή σε πολύ καλή ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και εφοδιασμένους με κοινό σχοινί και όχι με νάιλον ή αλυσίδες, προς αποφυγή δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. Οι υπόψη δειγματολήπτες καυσίμου θα πρέπει να είναι από χάλκινο δοχείο που να έχει άνοιγμα ½ ενισχυμένο με μολύβδινο περίβλημα για ευκολότερη βύθιση στο καύσιμο ή από γυάλινη φιάλη με άνοιγμα ¾ ενισχυμένη με ένα αντίβαρο για ευκολότερη βύθιση. (στ) Θερμόμετρα, όσα είναι και οι δεξαμενές για καλύτερη αξιοπιστία. (ζ) Κατάλληλο εξοπλισμό για πλήρωση βυτιοφόρων οχημάτων. (η) Άπλετο φωτισμό ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς των νηολογίων) του ευκάμπτου αγωγού (τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρα από το σημείο πρόσδεσης του Δ/Ξ πλοίου), 18

19 προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα εκφόρτωσης των καυσίμων και κατά τις νυκτερινές ώρες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (θ) Κατάλληλο γερανό ανυψωτικής ικανότητας δύο (2) τόνων για την ανέλκυση υποθαλασσίου ελαστικού σωλήνα διαμέτρου δέκα (10) ιντσών. (ι) Τα πλοία να διαθέτουν μηχανοκίνητη λέμβο για να μεταφέρουν τα μέλη των επιτροπών παραλαβής καυσίμων των Μονάδων από τα αγκυροβόλια στα πλοία και αντιστρόφως με σκοπό τη διενέργεια των απαραίτητων δειγματοληψιών. 19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JP-8 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ Δ/Ξ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ / ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ Α/Α ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ Ν.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΣ ΣΕ Μ3 ΕΤΗΣΙΩΣ 1 Διυλιστήρια Σούδα Ασπροπύργου- Ελευσίνας 2 -//- Άραξος //- Κυλλήνη //- Ηράκλειο //- Λήμνος //- Πρέβεζα //- Σκύρος //- Αντίκυρα //- Χρυσούπολη //- Κάρπαθος //- Σαντορίνη //- Ν. Αγχίαλος //- Καλαμάτα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τόπος φόρτωσης μπορεί να είναι και Μονάδες της ΠΑ. 20

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Δημοσίευση Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 12-10-2006 13-10-2006. Κριτήριο Κατακύρωσης. Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Δημοσίευση Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 12-10-2006 13-10-2006. Κριτήριο Κατακύρωσης. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 13-10 -2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2006 ΤΜΗΜΑ : Β Αρ.πρωτ.: Φ.6321.2/6 /06 Ταχ. Δ/νση: Πραξιτέλους 102 185 32

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. δ/νση ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Νέα Μηχανιώνα 02/11/2011 Πληροφορίες Κ ΟΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Αριθμ. Πρωτ. 108/496/02.11.11 Τηλεφωνο 2392035913-14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 15/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 38328 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408334 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004425595 2016-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ -1- Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Γ.Α.Δ. ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1 ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης Θες/νίκης Τ.Κ. 601

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα