ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το κριτήριο κατακύρωσης που αναγράφεται στην παράγραφο 1 κυρίου σώματος)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το κριτήριο κατακύρωσης που αναγράφεται στην παράγραφο 1 κυρίου σώματος)"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το κριτήριο κατακύρωσης που αναγράφεται στην παράγραφο 1 κυρίου σώματος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-Θ.Κ.Μ. Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2011 ΤΜΗΜΑ : 3 ο Αρ.πρωτ.: Φ / 16 /11 Ταχ. Δ/νση: ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Πύλη Ε ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πληροφορίες : ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ Σπ. Τηλέφωνο : και FAX: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ : ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # ,00ευρώ# (συμπεριλαμβανομένου και του εκάστοτε ισχύοντος ΦΠΑ, εκτός αν απαλλάσεται). Τεχνικές Προδιαγραφές Ναι Κριτήριο Κατακύρωσης Συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία Δημοσίευσης Περίληψης στον Ελληνικό Δημόσιο Τύπο ή Ημερομηνία Δημοσίευσης Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης- Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Α/ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ ενεργώντας για λογαριασμό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1.-α)Του Κ.Ν. 4442/1929, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. β)του άρθρου 3 του ΑΝ 1316/1938 (Α 266 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ)του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 19) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/99 (Α 199). δ) Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 150). ε) Του Π.Δ. 60/07 ( Α 64 ) στ) Του ΠΔ 67/2011 Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμ.Σώματος-Ελλην.. Ακτοφυλακής (Α 149) ζ) Του Ν. 3978/2011 (Α 137). 1

2 η) Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ» (Α 247). θ) Του Ν. 3310/2005 <<Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία της σύναψης δημόσιων συμβάσεων>> (Α 30), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/2005 (Α 150). η) Του Ν.3886/2010 (Α 173). ι) Της Π1/273/ Εγκυκλίου του ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓ Εμπορίου. ια) Της Αριθμ /04/ Απόφασης κ. ΥΠτΠ (Β 1611). 2.- Την αριθμ /13/2011/ Απόφαση ΥΘΥΝΑΛ. Συγκρότηση Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυλώσεων. 3.-α) Φ /ΑΔ / Σ.78/ Δγή ΓΕΑ/ΚΛ.Γ /ΔΝΣΗ ΕΦΟΔ.ΜΕΤΑΦ.(Γ4) β)την Αριθμ. Πρωτ:6321.1/15/11/ Απόφαση κ.υπουργού Προστασίας του Πολίτη. γ)το Αριθμ. Πρωτ /14/11/ Έγγραφο ΥΠτΠ/Α/ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ 3 ο δ) Το Αριθμ. Φ /ΑΔ /Σ.353/ Έγγραφο ΓΕΑ/Γ4/4 Α ε) Το Αριθμ. Φ /ΑΔ /Σ.357/ Έγγραφο ΓΕΑ/Δ7/4. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1.-Δημόσιο Μειοδοτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη για το Δημόσιο προσφορά, για την ανάδειξη μειοδότη που θα διαθέσει για χρονοναύλωση κατάλληλα Δ/Ξ πλοία με ΕΛΛΗΝΙΚΗ σημαία, για την μεταφορά καυσίμου JP 8 από ΕΛΔΑ σε Μονάδες της ΠΑ καθώς και μεταξύ Μονάδων της ΠΑ,όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα 1 της παρούσας διακήρυξης.. Ο ναύλος θα βαρύνει τον Π/Υ των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, ΚΑΕ 1511 Ε.Φ αρμοδιότητας ΓΕΑ/Γ4/4 α. 2.- Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 22 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00-11:30 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής /ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε2-6 ος όροφος (γρ. 630) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα.. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει το ΓΕΑ/Γ4/4α.. Προσφορές που κατατίθενται μετά την καθιερωμένη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες. Κάθε προσφορά συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων αυτής της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός εκείνων που ρητά και σαφώς αποκρούονται ή τροποποιούνται με την προσφορά, αλλά παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της επιτροπής του ΥΠτΠ η αποδοχή ή όχι των προτάσεων του μειοδότη, ο οποίος θα αποκρούει ή θα τροποποιεί τους όρους της διακήρυξης αυτής. 3.-Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν : α) Έλληνες φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) Ελληνικές Πλοιοκτήτριες Εφοπλιστικές Ναυτιλιακές εταιρείες. 4.- Η ισχύς των προσφορών είναι τρεις (3)μήνες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 5.-Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής που εκδίδεται από πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η 2

3 εγγυητική επιστολή συμμετοχής αν δεν είναι διατυπωμένη στα ελληνικά θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Το ύψος αυτής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρονικής ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά της οποίας η εγγύηση ορίζει χρόνο μικρότερο του ως άνω οριζομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενο της, με υπόδειγμα Α του Παραρτήματος Δ της παρούσας. 6.-Όταν υπάρχουν προσφορές που παρουσιάζουν τεχνοοικονομικά πλεονεκτήματα, μπορεί να προτιμηθούν από άλλες έστω και φθηνότερες, εφόσον ανταποκρίνονται στους όρους αυτής της διακήρυξης και η Επιτροπή μπορεί, λόγω ειδικών συνθηκών, να προτείνει την ανάδειξη ως τελευταίου μειοδότη, οποιουδήποτε από αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. 7.- Επισυνάπτονται τα κατωτέρω Παραρτήματα της Διακήρυξης. Α) Γενικοί Όροι. Β) Ειδικοί Όροι για την Προσφορά και τη Ναύλωση Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές. Δ) Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών. 8.-Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από το ΥΠτΠ/Α/ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε2 Πειραιάς, Τηλέφωνα: και , FAX: , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,απ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την παρούσα διακήρυξη. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου θα δημοσιευθεί η παρούσα. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 Κεφ. Β του Π.Δ. 60/07 και της παραγρ.1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 118/ Η περίληψη της παρούσας να αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Διακηρύξεων και σε τρεις (3) ημερήσιες αθηναϊκές εφημερίδες. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ α.α. Αντιναύαρχος ΛΣ ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ Θεόδωρος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Πρόεδρος και Μέλη Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυλώσεων(με διακήρυξη). Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 1. ΓΕΑ/Γ4/4α 2. ΔΑΥ/ Γ1-Γ2-Γ4(2)-Γ6 3. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 5. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 6. ΠΑΝ.ΕΝ. ΠΛΟΙΟΚΤ.ΑΚΤ/ΚΩΝ Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ 7. ΠΑΝ.ΣΥΝΔ.ΝΑΥΤ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 8. ΣΩΝΠΑΠ 9. ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 3

4 10. Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ (για ευρεία ανακοίνωση) 11. Κ.Λ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (για ευρεία ανακοίνωση) 12. Κ.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (για ευρεία ανακοίνωση) 13. Κ.Λ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ( για ευρεία ανακοίνωση)) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ) 1. ΥΠτΠ/ Γραφείο κ. Υπουργού (υτα) 2. ΥΠτΠ/ Γραφείο κ.γγαν. (υτα) 3. ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ /Γραφείο κ. Αρχηγού (υτα) 4. ΥΘΥΝΑΛ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ 5. ΥΠτΠ/Α/ΛΣ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΓΕΜΜΕ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 α)αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η χρονοναύλωση κατάλληλων Δ/Ξ πλοίων με Ελληνική σημαία, για την μεταφορά καυσίμου JP-8 από ΕΛΔΑ σε Μονάδες της ΠΑ καθώς και μεταξύ Μονάδων της ΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα 1 της παρούσας διακήρυξης. β) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Πλοιοκτήτριες Εφοπλιστικές Ναυτιλιακές εταιρείες και Ελληνικά Φυσικά Νομικά πρόσωπα, ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, που να διαθέτουν κατάλληλα πλοία ανάλογης χωρητικότητας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης μεταφοράς. γ) Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και αν τυχόν δοθούν θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη. ε) Ενστάσεις για το διαγωνισμό υποβάλλονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007. στ)οι μειοδότες είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι οι προσφορές τους έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους αυτής, ζ) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. η) Οι προσφορές θα παραδίδονται, σε δύο αντίγραφα, στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, σ ένα σφραγισμένο κυρίως φάκελο όπου θα τοποθετούνται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Ο φάκελος αυτός εξωτερικά θα αναγράφει τα ακόλουθα: 1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 2) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 3) Ο αριθμός της διακήρυξης. 4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5) Τα στοιχεία του προσφέροντος. 6) Να ανοιχτεί μόνο από την αρμόδια επιτροπή. Ο κυρίως φάκελος θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους. Στον ένα σφραγισμένο υποφάκελο, εξωτερικά θα αναγράφονται η ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα με α.α. 2 έως 6 προαναφερόμενα στοιχεία και θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, στον άλλο σφραγισμένο υποφάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφονται η ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα με α.α. 2 έως 6 προαναφερόμενα στοιχεία. 5

6 θ) Όλοι οι όροι της διακήρυξης σε συνδυασμό με την παράγραφο (στ) του παρόντος άρθρου είναι ουσιώδεις και πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από αυτούς που θα διαγωνισθούν, γιατί θα αποτελέσουν όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί. Οποιαδήποτε παράβασή τους από μέρος του εκναυλωτή θα παρέχει το πλήρες δικαίωμα στο ναυλωτή να λύνει μονομερώς την σύμβαση που θα έχει υπογραφεί (σύμβαση μεταφοράς). ι) Κάθε οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά για το ναύλο, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά θα θεωρηθεί άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Κάθε προσφορά εκτός από τα λοιπά στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του πλοίου, τη χωρητικότητα, την ηλικία και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού όπως: ταχύτητα, νηολόγιο, μεταφορική ικανότητα σε κυβικά μέτρα και ωριαία απόδοση των αντλιών φορτοεκφορτώσεως. ια) Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι όροι και οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Εάν χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε όρος στην αγγλική, αυτός θα επεξηγείται, θα αναγράφεται η έκδοση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην οποία αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να του δοθεί διαφορετική ερμηνεία από αυτήν που αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία ( CHARTERING AND SHIPPING TERMS BY BESS, 11 ης εκδόσεως 1992).Προσφορές που θα περιλαμβάνουν έγγραφα αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλονται στην γλώσσα των χωρών αυτών ή στην αγγλική, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση. ιβ) Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε όλους όσους συμμετείχαν, εκτός από τον τελευταίο μειοδότη, στον οποίο θα επιστραφεί την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μεταφοράς και μετά την αντίστοιχη κατάθεση εκ μέρους του, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης αν δεν είναι διατυπωμένη στην ελληνική, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Το ύψος αυτής αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενό της με το υπόδειγμα Β του παραρτήματος. Δ της παρούσας. Η εγγύηση σε περίπτωση λύσης της σύμβασης από υπαιτιότητα του εκναυλωτή, θα καταπίπτει υπέρ του Μ.Τ.Α. (ΓΕΑ). ιγ) Για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει κατά την διάρκεια της σύμβασης, θα αποφαίνονται η ΔΕΝΕΝ και τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν κατά την ημερομηνία διενέργειάς του ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής τα ακόλουθα δικαιολογητικά, πλην του υπό α/α 10, το οποίο οφείλουν να προσκομίσουν ενώπιον της επιτροπής εμπειρογνωμόνων : 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07. 6

7 2. Πιστοποιητικό Ναυτικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι η πλοιοκτήτρια ή εφοπλίστρια εταιρεία των προσφερομένων στο διαγωνισμό Δ/Ξ πλοίων είναι μέλη του. 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07. Αν στο διαγωνισμό συμμετέχει ναυτιλιακή εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα Ποινικού Μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του νομίμως εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο. 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: α) Αποδέχονται όλους του όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφύλακτα β) Τα προσφερόμενα πλοία είναι ασφαλισμένα,έχουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφαλούς ναυσιπλοϊας του Κλάδου Ελέγχου Επιθεώρησης Πλοίων (ΚΕΕΠ) ή του οικείου Νηογνώμονα που παρακολουθεί τα πλοία και ότι πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας κ.λ.π. για τη μεταφορά αυτή και είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα μέσα για την ασφαλή μεταφορά και την φορτοεκφόρτωση των καυσίμων, πληρούν όλες τις προϋπoθέσεις που τίθενται ως όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό, και εκτός από την κύρια ασφάλειά τους, είναι ασφαλισμένα κατά κινδύνων ρύπανσης θάλασσας σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία. 5. Πιστοποιητικά Αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/ Επίσημο Αντίγραφο Καταστατικού και τυχόν τροποποίηση αυτού της διαγωνιζόμενης εταιρείας, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτής ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις. 7. Πιστοποιητικό Κυριότητας και βαρών του αρμοδίου Νηολόγου από το οποίο να προκύπτει ότι το πλοίο φέρει την Ελληνική σημαία και δεν φέρει κανένα βάρος, εκτός από υποθήκες. Τα εν λόγω πιστοποιητικά απαιτούνται τόσο για το κύριο όσο και για το αμοιβό πλοίο. Σε περίπτωση εφοπλιστικής εταιιρείας, πιστοποιητικό περί εφοπλισμού του πλοίου και της χρονικής διάρκειας ισχύος του. 8. Εξουσιοδότηση της πλοιοκτήτριας (εφόσον η ίδια δεν συμμετέχει στον διαγωνισμό ) προς την διαγωνιζόμενη εταιρεία, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Δημόσια Αρχή, με την οποία θα της παραχωρεί το δικαίωμα να διαθέτει το πλοίο ή τα πλοία της στον παρόντα διαγωνισμό καθώς και παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχει με αντιπρόσωπό της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/ Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/ Έγγραφο αρμοδίου τμήματοςκεεπ, ή του παρακολουθούντος τα πλοία Νηογνώμονα, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα των δεξαμενών των Δ/Ξ πλοίων και των συστημάτων αντλήσεων αυτών για μεταφορές καυσίμου JP- 8, καθώς και τα προβλεπόμενα παραστατικά από το Παράρτημα Γ Παρ. β 12 (δ) καταλληλότητας αυτών. 11. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, με την οποία να βεβαιώνονται, ότι για τη συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρεία, δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3414/2005 <<Τροποποίηση του ν. 3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων >>(ΦΕΚ 279 Α / ). 7

8 Α) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΤΙΜΕΣ ΝΑΥΛΩΝ Χρονοναύλωση κατάλληλων Δ/Ξ πλοίων, για τη μεταφορά καυσίμου JP-8, χρονικής διάρκειας τριών (03) ετών, η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του ισχύοντος ναυλοσύμφωνου (μετά και την τρίμηνη παράταση αυτού), με απόλυτο δικαίωμα του ΓΕΑ να την παρατείνει για ένα ακόμα τρίμηνο εφάπαξ ή τμηματικά. Β) ΤΙΜΕΣ ΝΑΥΛΩΝ α) Οι μειοδότες που θα διαγωνιστούν για τη χρονοναύλωση πρέπει να προσφέρουν τιμές ναύλων με όλα τα έξοδα των Δ/Ξ πλοίων, συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων κίνησης αυτών σε βάρος του μειοδότη, με μηνιαίο ή ημερήσιο μίσθωμα, το οποίο: 1) Για το πρώτο συμβατικό έτος της ναύλωσης, οι ναύλοι θα παραμείνουν σταθεροί. 2) Για το καθένα από τα επόμενα (2) δύο συμβατικά έτη της ναύλωσης, θα αναπροσαρμόζονται ετήσια και ισόποσα σύμφωνα με την αύξηση επί τοις εκατό (%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) 12μήνου σε σχέση με αντίστοιχο δείκτη προηγούμενου 12μήνου. Ως βάση για την αναπροσαρμογή του ναύλου θα λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Επίσης τα στοιχεία του Δ.Τ.Κ. θα προκύπτουν από την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. β) Ο ανάδοχος μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον ένα Δ/Ξ πλοίο (αμοιβό) ελάχιστης μεταφορικής ικανότητας χιλίων πεντακοσίων (1.500) κυβικών μέτρων για το οποίο υποχρεούται να προσφέρει ναύλο ανά μίλι και χιλιόλιτρο ή ημερήσιο ναύλο ή και τα δύο. Η μέγιστη μεταφορική ικανότητά του θα είναι τέτοια που να επιτρέπει την ασφαλή προσέγγισή του με πλήρες φορτίο στο σύνολο των αγκυροβολίων της Π.Α με ελάχιστο βάθος επτά και μισό (7,5) μέτρα. γ) Το ΓΕΑ και το Υ.Π.τ.Π/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μπορούν να επιλέξουν έναν από τους δύο προαναφερόμενους τρόπους ναύλωσης για το αμοιβό Δ/Ξ πλοίο. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΙΔΟΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ α. Οι ποσότητες καυσίμου JP-8 που θα μεταφέρονται ετησίως ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα εννιά χιλιάδες ( ) κυβικά μέτρα, όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 Παραρτήματος Γ της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι οι υπόψη ποσότητες μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν σε ποσοστό (+ / - 30%). 8

9 β. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών η χωρητικότητα των Δ/Ξ πλοίων δεν θα πρέπει να συνδυαστεί με το μέγεθος των μεταφερόμενων ποσοτήτων. γ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στον Πίνακα 2 Παραρτήματος Γ. ανάλογα με το είδος των δεξαμενών των προαναφερομένων Δ/Ξ πλοίων. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ α) Τα λιμάνια φορτοεκφόρτωσης αναφέρονται στον Πίνακα 1 Παραρτήματος Γ της παρούσας διακήρυξης. β) Τα Δ/Ξ πλοία που θα χρησιμοποιηθούν για τις μεταφορές του άρθρου τέσσερα, παραγράφου ένα, πρέπει να μπορούν να παραλαμβάνουν καύσιμα απευθείας εκ του διυλιστηρίου και Μονάδων της ΠΑ που διαθέτουν αγκυροβόλια και από βυτιοφόρα οχήματα, να τα παραδίδουν μέχρι πλήρους εκφόρτωσης με τα ίδια μέσα και σε βυτιοφόρα οχήματα με ανάπτυξη σωληνώσεων, μέχρι το στόμιο πλήρωσής των, που θα διατίθενται από την ΠΑ. γ) Τα Δ/Ξ πλοία που θα διατεθούν για τη μεταφορά καυσίμου JP-8 κατά το προηγούμενο ταξίδι τους πρέπει να έχουν μεταφέρει μόνο JP-8 ή JET-A1 ή DIESEL. Αυτό θα πιστοποιείται με σχετική υπεύθυνη δήλωση της πλοιοκτητρίας εταιρείας ή του πλοιάρχου του Δ/Ξ πλοίου, η οποία θα δίδεται στην επιτροπή του Ναυλωτή. δ) Ο Εκναυλωτής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί μία φορά το μήνα καθαρισμό όλων των δεξαμενών του Δ/Ξ πλοίου και πλύσιμο αυτών με νερό (όχι θαλασσινό), παρουσία της Μόνιμης Επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων της ΠΑ, η οποία όταν απαιτείται θα ενισχύεται από εμπειρογνώμονα του ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο Εκναυλωτής είναι υποχρεωμένος, να παρέχει στον τόπο φόρτωσης και στην αρμόδια επιτροπή του Ναυλωτή σχετικό πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του ΥΠτΠ/Α/ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ., που θα αναγράφεται η ημερομηνία εκτέλεσης του καθαρισμού και με το οποίο θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα των δεξαμενών για τη φόρτωση καυσίμου JP-8. Τα έξοδα καθαρισμού των δεξαμενών των πλοίων βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Εκναυλωτή ε) Ο Εκναυλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τις μηχανές, τα εξαρτήματα και τα μέσα φορτοεκφόρτωσης των Δ/Ξ πλοίων του, σε άριστη κατάσταση, ώστε αυτά να είναι απολύτως ικανά και κατάλληλα για τη μεταφορά καυσίμου JP-8. στ) Η ευθύνη του Εκναυλωτή ως προς τη μόλυνση του καυσίμου και τη διατήρηση αυτού σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα, αρχίζει από το άκρο των σωληνώσεων φόρτωσης των ΕΛΔΑ ή της Μονάδας της ΠΑ για τη φόρτωση του Δ/Ξ πλοίου και μέχρι του άκρου των σωληνώσεων του Δ/Ξ, όταν πραγματοποιείται εκφόρτωση του καυσίμου. ζ) Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης, λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας, τόσο του κύριου, όσο και του αμοιβού Δ/Ξ πλοίου, όταν απαιτηθεί από την ΠΑ, ο Εκναυλωτής υποχρεούται να διαθέσει στο Ναυλωτή άλλο κατάλληλο (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ ) Δ/Ξ πλοιο ανάλογης χωρητικότητας για την απρόσκοπτη συνέχιση των μεταφορών καυσίμου JP-8. η) Σε περίπτωση που τα Δ/Ξ πλοια κινούνται με ταχύτητα μικρότερη από αυτήν που αναγράφεται στην προσφορά του Ανάδοχου και η μείωση αυτή δεν οφείλεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, αλλά σε υπαιτιότητα του Δ/Ξ πλοιου, ή κατά την 9

10 εκφόρτωση του καυσίμου η απόδοση των αντλιών είναι κατώτερη των πενήντα (50) χιλιόλιτρων την ώρα, ή δεν εφαρμόζεται η υποδεικνυόμενη από τη Μονάδα της ΠΑ πίεση στον αγωγό, θα εκπίπτει από το μηνιαίο ναύλο τμήμα αυτού ανάλογα με το χρόνο της καθυστέρησης. Επίσης σε περίπτωση βλάβης του χρονοναυλωμένου Δ/Ξ πλοιου (η οποία θα βεβαιώνεται από το τηρούμενο ημερολόγιο του πλοίου), ο μηνιαίος ναύλος παύει να καταβάλλεται για όσο χρόνο το Δ/Ξ πλοιο δεν είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ναυλωτή. θ) Ο Εκναυλωτής είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τη διάθεση των αναγκαιούντων ρυμουλκών ή πυροσβεστικών πλοίων, εφόσον η χρησιμοποίησή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις Αστυνομικές διατάξεις των λιμένων φορτοεκφόρτωσης, επιβαρυνόμενος και με τη σχετική δαπάνη. ι) Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους πρόκλησης ζημιών στις εγκαταστάσεις των αγκυροβολίων των Μονάδων της ΠΑ, με μέριμνα και ευθύνη των Επιτροπών Παραλαβής Καυσίμων των Μονάδων θα ενημερώνεται άμεσα η κατά τόπους Λιμενική Αρχή προκειμένου να επιτραπεί ή όχι η συνέχιση της φορτοεκφόρτωσης. ια) Η πλοιοκτήτρια εταιρεία φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή προσέγγιση, αγκυροβόληση του Δ/Ξ πλοίου και ευθύνεται εξ ολοκλήρου σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στις εγκαταστάσεις αγκυροβολίων κατά τις φορτοεκφορτώσεις, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή από αβλεψία του προσωπικού του Δ/Ξ πλοίου. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στον υποβρύχιο αγωγό από αμέλεια του Εκναυλωτή, αυτός ευθύνεται εξ ολοκλήρου πέραν των δαπανών αποκατάστασης της βλάβης και για ενδεχόμενες κυρώσεις που θα επιβληθούν λόγω ρύπανσης της θάλασσας. Οι ζημιές στον υποβρύχιο αγωγό ή στο αγκυροβόλιο θα αποκαθίστανται αμέσως σε βάρος του Εκναυλωτή με μέριμνα της ΠΑ, η οποία θα παρακρατεί από τον Εκναυλωτή, κατά την πρώτη εξόφληση που θα ακολουθεί, χρηματικό ποσό δέκα χιλιάδες (10.000) ως ποινική ρήτρα, χρηματικό ποσό ίσο με το σύνολο των δαπανών αναγνώρισης και αποκατάστασης των ζημιών και την αξία του απολεσθέντος καυσίμου. Η μακροσκοπική διαπίστωση των ζημιών στο αγκυροβόλιο θα γίνεται άμεσα από την επιτροπή παραλαβής καυσίμου της παραλαμβάνουσας Μονάδας και θα αποστέλλεται άμεσο σήμα στην Προϊστάμενη Διοίκηση της Μονάδας, στη ΔΑΥ, στη ΜΑΚ/ΚΟΣΥΘΕ και στον Ενκαυλωτή για ενημέρωση και ταχεία αποκατάσταση των ζημιών. Παράλληλα με μέριμνα της ΠΑ θα ορίζεται δύτης, προς ακριβή διαπίστωση της έκτασης των ζημιών για τις παραπέρα ενέργειες επισκευής. ιβ) Φορτοεκφορτώσεις καυσίμου θα πραγματοποιούνται και κατά τις νυχτερινές ώρες, μετά από σχετική άδεια Λιμενικών Αρχών, εφόσον από την ΠΑ κρίνεται επιβεβλημένο. ιγ) Η ειδοποίηση της πλοιοκτητρίας εταιρείας σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης του Δ/Ξ πλοίου από το Ναυλωτή θα γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία εκτέλεσης δρομολογίου, που είχε προγραμματιστεί από το Ναυλωτή. ιδ) Ο Εκναυλωτής υποχρεούται να προσφέρει στο Ναυλωτή το αμοιβό Δ/Ξ πλοιο, μετά από προηγούμενο καθαρισμό των δεξαμενών του και εφόσον θα έχει προηγηθεί ενημέρωσή του από τον Ναυλωτή τέσσερις (4) ημέρες νωρίτερα. ιε) Εφόσον πριν από την έναρξη παραλαβής από τη Μονάδα της ΠΑ, διαπιστωθεί στο λιμάνι εκφόρτωσης μόλυνση του καυσίμου και πιο συγκεκριμένα όταν: (1) Το ποσοστό των αιωρημάτων είναι πάνω από το διπλάσιο του αντίστοιχου στο άκρο αγωγού και της δεξαμενής πλήρωσης των ΕΛΔΑ. (2) Η περιεκτικότητα σε στερεά, καθώς και ο χρόνος διήθησης των ληφθέντων δειγμάτων καυσίμου υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια των 10

11 προδιαγραφών MIL-DTL E και MIL-DTL-5624 των καυσίμων JP-8 (ANNEX A TOTAL SOLIDS 1,0mg/LT, χρόνος διήθησης: 15 min τα 3 μ 8 lt) Τότε η πλοιοκτήτρια εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το καύσιμο στα Διυλιστήρια χωρίς να υπολογίζεται το κόστος του δρομολογίου καθώς επίσης και θα ελέγχονται οι δεξαμενές έκτακτα από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που κατά το μακροσκοπικό έλεγχο (τύπου C ) διαπιστωθεί ύπαρξη αιωρημάτων και τα αποτελέσματα των ληφθέντων δειγμάτων από το αρμόδιο χημείο της ΠΑ, κρίνουν τα καύσιμο ακατάλληλο, τούτο επιστρέφεται ως ανωτέρω. ιστ) Ο Εκναυλωτής υποχρεούται να μεταφέρει το καύσιμο και από Μονάδες της ΠΑ σε περίπτωση επιστροφής του στα Διυλιστήρια ή σε άλλες Μονάδες ανάλογα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. ιζ) Τα προαναφερόμενα καύσιμα θα τα παραλαμβάνει ο Εκναυλωτής από τις Μονάδες της ΠΑ είτε με τοπικούς υποβρύχιους αγωγούς, είτε με Β/Τ οχήματα. ιη) Ο Εκναυλωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί φίλτρα κατά τις φορτοεκφορτώσεις των Δ/Ξ πλοίων, με σκοπό την εξασφάλιση της κατάστασής του καυσίμου JP-8 σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα, να ελέγχει αυτά ανά τρίμηνο για την καλή τους κατάσταση, να τα καθαρίζει ή να τα αντικαθιστά, εφόσον απαιτείται, παρουσία της Μόνιμης Επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων της ΠΑ από τα ΕΛΔΑ, η οποία όταν απαιτείται θα ενισχύεται με εμπειρογνώμονα από το ΥΠτΠ/Α/ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ α) Ο χρόνος φόρτωσης και μεταφοράς του καυσίμου, καθορίζεται ώστε πριν από κάθε φόρτωση ο Ναυλωτής να ειδοποιεί τον Εκναυλωτή, τέσσερις (4) ημέρες τουλάχιστον πριν από την επιθυμητή ημέρα φόρτωσης του πλοίου. β) Ο Πλοίαρχος του Δ/Ξ πλοίου πριν την από την προσέγγιση του Δ/Ξ στο λιμάνι φορτοεκφόρτωσης να ειδοποιεί την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Καυσίμων της Μονάδας της ΠΑ για τον κατάπλου και την ετοιμότητα του, ώστε στη συνέχεια να εκδηλώνονται οι απαραίτητες ενέργειες ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης. γ) Ο υπολογισμός του χρόνου χρησιμοποίησης του αμοιβού Δ/Ξ πλοίου αρχίζει από την ώρα κατάπλου στο λιμάνι φόρτωσης και λήγει αμέσως μετά το πέρας της εκφόρτωσής του. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα προστίθενται δύο 24ωρα για το χρόνο που θα απαιτηθεί να φθάσει το Δ/Ξ πλοίο από το λιμάνι όπου βρίσκεται στο λιμάνι φόρτωσης και να επιστρέψει από το λιμάνι εκφόρτωσης στα ΕΛΔΑ. Το πιο πάνω χρονικό διάστημα δεν θα αυξηθεί σε καμιά περίπτωση ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών ή άλλων αιτιών. δ) Στην περίπτωση όμως που λόγω καθυστέρησης άφιξης του Δ/Ξ πλοίου στο λιμάνι φόρτωσης ή εκφόρτωσης μετά τη δύση του ήλιου, ως χρόνος μέτρησης χρησιμοποίησής του λογίζεται η 07:00 πρωινή της επόμενης ημέρας, εκτός και εάν ο Ναυλωτής κρίνει σκόπιμο την άμεση φορτοεκφόρτωσή του. 11

12 ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ α) Ο Εκναυλωτής θα παραλαμβάνει και θα μεταφέρει με ασφάλεια την ποσότητα καυσίμου, την οποία παρέλαβε, ευθυνόμενος για κάθε έλλειμμα ή αλλοίωσή του, εφόσον αυτά οφείλονται στα Δ/Ξ πλοια. β) Το έλλειμμα θα εξακριβώνεται από το επίσημο δελτίο μέτρησης παραλαβής και παράδοσης του φορτίου, με την προϋπόθεση ότι τα δελτία αυτά θα συνυπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον εντεταλμένο από αυτόν Αξιωματικό των Δ/Ξ πλοίων. γ) Πριν από την αναχώρηση του Δ/Ξ πλοίου από τα Διυλιστήρια ή τις Μονάδες της ΠΑ, ο Πλοίαρχος θα προβαίνει στη μέτρηση των κενών διαμερισμάτων των Δ/Ξ πλοίων. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται διαφορά μεταξύ της ένδειξης του μετρητή παραλαβής σε θερμοκρασία 15 ο C με εκείνη της στάθμης της δεξαμενής, θα έχει το δικαίωμα ο Πλοίαρχος να ζητήσει την εκφόρτωση και επαναφόρτωση τούτου κατόπιν σύμφωνης γνώμης και της Επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων, μόνο στις περιπτώσεις που η αξία της ελλείπουσας ποσότητας καυσίμου υπερβαίνει το αντίτιμο του χρόνου καθυστέρησης εκφόρτωσης / φόρτωσης των Δ/Ξ πλοίων. δ) Επίσης πριν την αναχώρηση των Δ/Ξ πλοίων από τα ΕΛΔΑ θα λαμβάνονται από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής Καυσίμων δείγματα από τις δεξαμενές τους για χημική ανάλυση προκειμένου να διαπιστώνεται τυχόν ύπαρξη νερού και αιωρημάτων, πέραν των προβλεπόμενων από την προδιαγραφή του καυσίμου JP-8. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται ο απόπλους των Δ/Ξ πλοίων, πριν από τη λήψη των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων. ε) Εφόσον τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των δειγμάτων του καυσίμου, είναι εκτός των προβλεπόμενων ορίων, τότε γίνεται επανεξέταση της καταλληλότητάς του από την Π.Α. και στην περίπτωση που το καύσιμο κριθεί και πάλι ακατάλληλο, θα επιστρέφεται στα Διυλιστήρια. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο Ναύλος θα καταβάλλεται στον Εκναυλωτή ως εξής: α) Για το κύριο Δ/Ξ πλοιο ο μηνιαίος ναύλος θα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα ανεξαρτήτως των διανυθέντων ναυτικών μιλίων. Στη λήξη του κάθε 12μήνου ( εκ των τριών που διαρκεί η σύμβαση μεταφοράς) θα εξάγεται, σύμφωνα με τα αντίγραφα ημερολογίου του πλοίου, ο μέσος όρος των μηνιαίων διανυθέντων ναυτικών μιλίων για όλη τη διάρκεια του 12μήνου και εφόσον αυτός θα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος των 2.300± 20% ναυτικών μιλίων θα υπολογίζεται με βάση τον συμφωνηθέντα ναύλο αντίστοιχα καταβολή ή παρακράτηση αποζημίωσης για τυχόν διανυθέντα περισσότερα του ανώτατου ορίου ( 2.760) ή ολιγότερα του κατώτατου ορίου (1.840) ναυτικά μίλια, υπολογιζόμενη για όλη τη διάρκεια του 12μήνου.Τα διανυθέντα μίλια ανά μήνα θα αναγράφονται σε υπεύθυνη δήλωση του Πλοιάρχου, σύμφωνα με τις αποστάσεις των περιοχών φόρτωσης και εκφόρτωσης, η οποία θα επικυρώνεται από το ΥΠτΠ/Α/ΛΣ- 12

13 ΕΛ.ΑΚΤ με βάση τα θεωρημένα αντίγραφα του ημερολογίου του Δ/Ξ πλοίου και τους πίνακες των μιλιομετρικών αποστάσεων της Υδρογραφικής Υπηρεσίας β) Για το αμοιβό Δ/Ξ πλοιο, το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ναύλου με την παράδοση του καυσίμου και την προσκόμιση βεβαίωσης της Μονάδας της ΠΑ που το παρέλαβε, ότι η μεταφορά εκτελέστηκε καλώς και παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα που παραλήφθηκε και το υπόλοιπο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), μετά την οριστική τακτοποίηση του ελέγχου του λογαριασμού και την έκδοση του σχετικού εντάλματος. γ) Ο Ναυλωτής θα εκπίπτει υπέρ του ποσό των 2/3 του 1/30 του μηνιαίου ναύλου για κάθε ημέρα που δεν θα χρησιμοποιεί το κύριο Δ/Ξ πλοιο, ειδοποιώντας για αυτό τον Εκναυλωτή τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και το χρονικό διάστημα μη χρησιμοποίησης του Δ/Ξ πλοίου δεν θα είναι μικρότερο των δύο (2) 24ώρων. Έναρξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος και ανάλογη χρηματική έκπτωση υπέρ του Ναυλωτή θα θεωρείται ο χρόνος απόπλου του Δ/Ξ πλοίου από το λιμάνι εκφόρτωσης και λήξη η ώρα κατάπλου στο λιμάνι φόρτωσης που θα οριστεί από το Ναυλωτή και θα αφαιρεθούν δύο (2) 24ωρα από το παραπάνω χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών ή από άλλη αιτία. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ α) Ο ναύλος υπόκειται σε κρατήσεις : υπέρ ΜΤΑ 4%, ΕΛΟΑΑ 2%, 0,144% σαν τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3227/04, άρθρο 30. β) Ο ναύλος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τον Ν 2198/94. Όσες εταιρείες υπόκεινται σε τυχόν εξαίρεση του Νόμου αυτού θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση απαλλαγής. ΑΡΘΡΟ 10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ α) Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού τελεί υπό την απόλυτη έγκριση του ΓΕΑ και του ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, τα δε προσφερόμενα Δ/Ξ πλοια θα ελεγχθούν εμπεριστατωμένα και με σχολαστικότητα από αρμόδια επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς του ΥΘΥΝΑΛ/ ΚΕΕΠ και δύο (2) εμπειρογνώμονες της Π.Α., μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και η οποία θα συντάξει και θα υποβάλλει στο ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών των επιθεωρηθέντων Δ/Ξ πλοίων και καταλληλότητας των δεξαμενών τους για μεταφορά καυσίμου JP-8. β) Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης, εφόσον το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκριθεί από το ΓΕΑ και το ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 48 ώρες, από την κοινοποίηση σ αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, να προσέλθει στα γραφεία της ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταφοράς. Στην περίπτωση που, κατά τα παραπάνω προσκαλούμενος μειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μεταφοράς, το ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ /ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ μετά από σύμφωνη γνώμη του ΓΕΑ, 13