ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Μη έγκριση της πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (εφεξής «Σύμβαση») που υποβλήθηκε από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 09η Τις διατάξεις του π.δ. 189 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221/ ), του π.δ. 24 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56/ ) και του π.δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α 170/ ) Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του π.δ.139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α 313), όπως ισχύει. 5. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211/ ). 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 (EE L 211/ ) 7. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 68, της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 και του άρθρου Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ1/Α/5346/ «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (εφεξής «Κώδικας Διαχείρισης») (ΦΕΚ Β 379/ ). 1

2 9. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ1/Α/5815/ «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β 464/ ). 10. Tο σχέδιο του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ε.Σ.Φ.Α., όπως αυτό καταρτίστηκε και υποβλήθηκε στη ΡΑΕ από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με το υπ αρ / έγγραφο (ΡΑΕ Ι-76772/ και ιδίως αναφορικά με θέματα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ. Ως παράρτημα του εν λόγω σχεδίου, περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων και «Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας». 11. Το γεγονός ότι, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της σύμφωνης γνώμης της προς τον Υπουργό για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στις κατά τον χρόνο εκείνο ισχύουσες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3428/2005, στις , έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το ως άνω σχέδιο Κώδικα Διαχείρισης, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008, η οποία μετά από αιτήματα των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση παρατάθηκε έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχόλια στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που έλαβε χώρα για τον Κώδικα Διαχείρισης, ήτοι τα με αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφα: Ι-81138/ από την ΔΕΠΑ Α.Ε., Ι-81147/ από την ENDESA HELLAS S.A., Ι-81217/ από την IGI POSEIDON HELLAS S.A., Ι / από την TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (TAP AG), Ι / από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., Ι-81221/ από την ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε., Ι-81222/ από την ΔΕΗ Α.Ε., Ι-81223/ από την EDISON, Ι-81224/ από την ENEL SPA, Ι-81322/ από την EGL και Ι-81347/ από την STATOIL HYDRO. 13. Την υπ αρ. 107Α/2010 Σύμφωνη Γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης, και ιδίως ως προς την αιτιολογία αντιμετώπισης συγκεκριμένων ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο του Κώδικα σε μεταγενέστερο χρόνο. 14. Τις απόψεις της ΡΑΕ σχετικά με την ανάπτυξη νέων υποδομών, όπως αυτές έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το υπ αριθμ Ο-40713/ έγγραφό της. 15. Το υπ αριθμ / (ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο προτείνονται τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης. 16. Το γεγονός ότι, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασής της για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4001/2011, στις έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο τροποποιημένου Κώδικα Διαχείρισης, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011, η οποία μετά από αιτήματα των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση παρατάθηκε έως τις 17 Φεβρουαρίου Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχόλια στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης, ήτοι τα με αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφα: ΔΕΗ Α.Ε. (Ι / ), TAP AG (Ι / ), (Ι / ), EGL AG (Ι / ), ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Ι / , I / ), ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Ι / ), ΔΕΠΑ Α.Ε. (Ι / , I / ), ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) (Ι / ), (I / ), ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ι / ), ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Ι / ,, I / ), ΔΕΣΦΑ A.E. (I / ), EPA ATTIKHS (I / ), (I / ), (I / ), ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. (I / ). Στα έγγραφα τα οποία δεν αναφέρεται ο αποστολέας έχει υποβληθεί αίτημα περί τήρησης εμπιστευτικότητας. 2

3 18. Τον «Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) ο οποίος εκδόθηκε με την υπ αρ. 1096/ Απόφαση της ΡΑΕ. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 68, της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 και του άρθρου 71, προβλέπεται η σύναψη πρότυπης σύμβασης δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας στο ΕΣΦΑ. Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 69 του ν. 4001/2011 προβλέπεται ότι: 1. Με απόφαση της ΡΑΕ ύστερα από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α.. Ο Κώδικας αυτός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 «1. Η Ρ.Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί, και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει εκθέσεις, προβαίνει σε συστάσεις, αποφασίζει ή εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων» Επειδή όμως, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε, με την εισήγησή του για τον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. που κατήρτισε και υπέβαλε στη ΡΑΕ με το υπ αρ / έγγραφό του (ΡΑΕ Ι-76772/ ), συμπεριέλαβε ως παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα του εν λόγω Κώδικα και την «Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας». Επειδή όμως, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η ως άνω Πρότυπη Σύμβαση καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μετά από έγκριση της ΡΑΕ, ήτοι, για τη σύμβαση αυτή ο νομοθέτης είχε προβλέψει «τύπο» έκδοσής της, διάφορο από αυτόν που προβλεπόταν για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. τόσο κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής του σχεδίου Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α με το υπ αριθμ / έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3428/2005, όσο και σήμερα με τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 68, της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 και του άρθρου 71 του ν. 4001/2011. Επειδή σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο, στην έννοια της «έγκρισης» περιλαμβάνεται τόσο ο έλεγχος της νομιμότητας της εγκρινόμενης πράξης και των προπαρασκευαστικών της ενεργειών, όσο και ο έλεγχος σκοπιμότητας αυτής, εκτός και εάν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση. Το όργανο που έχει αρμοδιότητα έγκρισης μπορεί να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει την πράξη που υπόκειται σε έγκριση, όχι όμως και να την τροποποιήσει, εκτός και εάν αρμοδιότητα τροποποίησης προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις. (βλ. Επ. Π. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 11 η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2001, παραγρ. 141 και Α. Ι. Τάχο, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 7 η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλλα, σελ. 616 επ.). Επειδή παρά ταύτα, η ΡΑΕ έχει εκδώσει την υπ αρ. 1096/ απόφασή της σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας, και συνεπώς κρίνεται αναγκαίο το περιεχόμενο της εν λόγω Σύμβασης να είναι συμβατό με τις αντίστοιχες, κανονιστικού περιεχομένου, ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. Επειδή σε συνέχεια των ανωτέρω, και όπως αναφέρεται ως άνω στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ δύναται να προβαίνει σε υποδείξεις και συστάσεις προς κάθε αρμόδιο όργανο, ήτοι και προς τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., κρίνεται σκόπιμο όπως η Αρχή υποδείξει συμβουλευτικά προς τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σχέδιο Πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, η οποία θα εναρμονίζεται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α, όπως αυτός περιλαμβάνεται στην υπ αρ. 1096/ Απόφαση της Αρχής (Βλ. Επ. Π. Σπηλιωτόπουλο, 3

4 Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 11 η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2001, παραγρ. 481, και Α. Ι. Τάχο, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 7 η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 566 επ.). Αποφασίζει 1. Τη μη έγκριση της Πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας την οποία ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. υπέβαλε με το υπ αριθμ / έγγραφό του (ΡΑΕ Ι-76772/ ) ως παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα του εν λόγω Σχεδίου Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., για τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω. 2. Να συστήσει και υποδείξει στον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σχέδιο Πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, για τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω, με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην παρούσα κείμενο, το οποίο συνιστά ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, υπό τον τίτλο: «ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ». 3. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Ν. Βασιλάκος 4

5 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Αντικείμενο... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια... 3 Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών... 3 Άρθρο 4. Συμβατικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης... 4 Άρθρο 5. Εγγυητική Επιστολή... 5 Άρθρο 6. Ευθύνη των Συμβαλλομένων Μερών... 6 Άρθρο 7. Ανωτέρα Βία... 6 Άρθρο 8. Υποκατάσταση... 6 Άρθρο 9. Τροποποιήσεις Σύμβασης... 6 Άρθρο 10. Υποχρέωση Εχεμύθειας... 7 Άρθρο 11. Λύση Καταγγελία της Σύμβασης... 7 Άρθρο 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία... 8 Άρθρο 13. Τελικοί Όροι... 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ...10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ...15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ...19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

7 Αριθμός Σύμβασης:.. Στην Αθήνα, σήμερα την του έτους... μεταξύ των κάτωθι Συμβαλλομένων Μερών, ήτοι: α) Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.», στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/ ), η οποία εδρεύει στ.., επί της., με ΑΦΜ.., ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας δυνάμει του υπ αριθμ... πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον.. και καλείται στο εξής «Διαχειριστής» και β) εταιρίας με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο «.», η οποία εδρεύει στον δήμο.., έχει ΑΦΜ:, ΔΟΥ., εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον....., δυνάμει.του, κατοίκου, οδός αριθμ., κατόχου του υπ αριθμ.. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από.. με ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ.., / της.. και καλείται στο εξής «Χρήστης», και δεδομένου ότι ο Χρήστης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου του ν. (εφεξής Νόμος) και υπό τα στοιχεία.., συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1. Αντικείμενο 1. Αντικείμενο της Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (εφεξής «Σύμβαση») αποτελεί η δέσμευση, υπέρ του Χρήστη, Μεταφορικής Ικανότητας η οποία θα είναι διαθέσιμη μελλοντικά στο Σύστημα Μεταφοράς, για το χρονικό διάστημα και για το μέγεθος που καθορίζεται στο έντυπο «Αποδοχή Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας» (Παράρτημα 2). [Στην περίπτωση Επιτυχόντα Συμμετέχοντα σε Ανοικτή Διαδικασία: «, για το χρονικό διάστημα και για το μέγεθος του τμήματος της Δυναμικότητας Ανοικτής Διαδικασίας που του έχει κατανεμηθεί».] 2. Προϋπόθεση για τη σύναψη της Σύμβασης είναι η υποβολή από τον Χρήστη Αίτησης Δέσμευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας (Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας), σύμφωνα με την πρότυπη αίτηση που επισυνάπτεται στη Σύμβαση ως Παράρτημα 1 και τη διαδικασία του άρθρου 95 Α του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και η αποδοχή της από τον Διαχειριστή, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 95 Β και 95 Γ του Κώδικα και στο Παράρτημα 2. [Στην περίπτωση Επιτυχόντα Συμμετέχοντα σε Ανοικτή Διαδικασία η παράγραφος 2 διαγράφεται.] 3. Αναπόσπαστα και αδιαίρετα τμήματα της παρούσας αποτελούν οι προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. (εφεξής Κώδικας), το Παράρτημα 2 [«Αποδοχή Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας»], το Παράρτημα 3 [«Χρονοδιάγραμμα Απαιτουμένων Ενεργειών»] και το Παράρτημα 4 [«Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης»]. [Στην περίπτωση Επιτυχόντα Συμμετέχοντα σε Ανοικτή Διαδικασία: «οι προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. (εφεξής Κώδικας),το Παράρτημα 3 [«Χρονοδιάγραμμα Απαιτουμένων Ενεργειών»] και το Παράρτημα 4 [«Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης».]] 4. Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα, είναι αυτοί που αποδίδονται στο Νόμο ή στον Κώδικα. Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 11 της παρούσας, η διάρκεια της Σύμβασης άρχεται την [..] (Ημερομηνία Έναρξης) και λήγει με την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας (Ημερομηνία Λήξης). Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών 1. Ο Διαχειριστής, με την επιφύλαξη γεγονότων Ανωτέρας Βίας, υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο των απαιτούμενων έργων για την παροχή στο Χρήστη Υπηρεσιών Μεταφοράς (Έργο Σύνδεσης) έως την [ / / ] (Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης), σύμφωνα με το Παράρτημα 2. Ο Διαχειριστής 3

8 δύναται να μεταθέσει την ως άνω ημερομηνία προ της υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. 2. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ιδίως στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και στη λήψη, ή στην υποβολή αίτησης χορήγησης, κάθε άδειας που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία για την έναρξη κατασκευής του Έργου Σύνδεσης, σύμφωνα με το μέρος (Α) του Παραρτήματος 3 της παρούσας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσκληση του Χρήστη για τη σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης εντός χρονικού διαστήματος [ ] μηνών (Χρόνος Αναφοράς), υπολογιζόμενου από το τέλος του μήνα που περιλαμβάνει την Ημερομηνία Έναρξης. 3. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενό του σχετικά με την πορεία εκπόνησης των μελετών και την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας, σύμφωνα με το μέρος (Α) του Παραρτήματος 3, τουλάχιστον ανά τρείς (3) μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης της Σύμβασης. 4. Ο Διαχειριστής, προκειμένου να ολοκληρώσει τις ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, δικαιούται να παρατείνει το Χρόνο Αναφοράς για λόγους που σχετίζονται με τη διαδικασία λήψης των απαιτούμενων αδειών και οι οποίοι εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής του, υπό την προϋπόθεση έγγραφης ενημέρωσης του αντισυμβαλλομένου του το αργότερο τρείς (3) μήνες πριν τη λήξη του Χρόνου Αναφοράς. 5. Σε περίπτωση που ο Χρόνος Αναφοράς παραταθεί από τον Διαχειριστή, κατά την παράγραφο 4, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, μη συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης του Χρόνου Αναφοράς κατά το άρθρο 9, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, καταβάλλοντας ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της κατατεθείσας εγγύησης. 6. Σε περίπτωση που ο Χρόνος Αναφοράς παραταθεί από τον Διαχειριστή, κατά την παράγραφο 4, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, μη συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης του Χρόνου Αναφοράς κατά το άρθρο 9, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης. Άρθρο 4. Συμβατικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης 1. Τα μέρη συμφωνούν ότι η ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, πέραν των ενεργειών που προβλέπονται στο μέρος (Α) του Παραρτήματος 3, και η κατασκευή του Έργου Σύνδεσης από τον Διαχειριστή θα ξεκινήσει μετά τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης, κατά το άρθρο 95 Ε του Κώδικα. Προϋποθέσεις για τη σύναψη μεταξύ των μερών Συμφωνίας Σύνδεσης (Συμβατικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης) αποτελούν: α) Η προσκόμιση από τον Χρήστη στο Διαχειριστή επαρκών στοιχείων σχετικά με την εξασφάλιση α) της προμήθειας Ποσότητας Φυσικού Αερίου που να αντιστοιχεί στη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή/και στη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής που δεσμεύεται με τη Σύμβαση, η ισχύς των οποίων είναι δυνατόν να υπόκειται στην αίρεση προηγούμενης υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης, καθώς και β) της μεταφοράς της εν λόγω Ποσότητας Φυσικού Αερίου από και προς το ΕΣΦΑ, αναλόγως, σε συνέπεια με τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή/και τη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής που δεσμεύεται με τη Σύμβαση, εξαιρουμένων στοιχείων σχετικά με την τιμή προμήθειας και μεταφοράς της εν λόγω Ποσότητας Φυσικού Αερίου. β) Η προσκόμιση από τον Χρήστη στο Διαχειριστή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη λήψη ή την υποβολή αίτησης χορήγησης των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων για την κατασκευή της Εγκατάστασης Απόληψης ή του Συνδεδεμένου Συστήματος κατάντη του Σημείου Εξόδου ή ανάντη του Σημείου Εισόδου το οποίο έχει δηλώσει ο Χρήστης στην Αίτησή του, εφόσον πρόκειται για μελλοντική Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου ή μελλοντικό Συνδεδεμένο Σύστημα, σύμφωνα με το μέρος (Β) του Παραρτήματος 3. γ) Η ολοκλήρωση από τον Διαχειριστή των ενεργειών που περιγράφονται στο μέρος (Α) του Παραρτήματος Ο Διαχειριστής, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του Χρόνου Αναφοράς ή της τυχόν παράτασης αυτού κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 3 ή κατά το άρθρο 9, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον Χρήστη σχετικά με την εκπλήρωση της Συμβατικής Προϋπόθεσης Σύνδεσης της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 και να καλέσει εγγράφως το Χρήστη προκειμένου να προσκομίσει κάθε στοιχείο από το οποίο προκύπτει η εκπλήρωση εκ μέρους του Χρήστη των Συμβατικών Προϋποθέσεων Σύνδεσης των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 1 και να προσέλθει για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών (Προθεσμία Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης), υπολογιζόμενης από το πέρας του Χρόνου Αναφοράς ή της τυχόν παράτασης αυτού κατά τα ανωτέρω. Με την άπρακτη παρέλευση της Προθεσμίας Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης, η Σύμβαση λήγει αυτοδικαίως και καταπίπτει το σύνολο της κατατεθείσας από τον Χρήστη εγγύησης. 3. Ο Διαχειριστής κατά την έγγραφη κλήση για σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Χρήστη και τυχόν μετάθεση της Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 4

9 άρθρου 3. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής μεταθέσει την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης κατά χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση εντός της Προθεσμίας Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης, καταβάλλοντας ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της κατατεθείσας εγγύησης. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής μεταθέσει την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης κατά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, 4. Ο Χρήστης δικαιούται να αιτηθεί από τον αντισυμβαλλόμενό του τη μείωση της μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας που επιθυμεί να δεσμεύσει μέσω της Συμφωνίας Σύνδεσης σε σχέση με την μελλοντική Μεταφορική Ικανότητα που δεσμεύεται σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Σύμβασης, εφόσον η μεταβολή αυτή δεν υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας που δεσμεύεται στη Σύμβαση και εφόσον, λόγω της μεταβολής, δεν ανατρέπεται η οικονομική αποτελεσματικότητα του Έργου Σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αιτήματα και άλλων Χρηστών οι οποίοι έχουν συνάψει Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας για το ίδιο Έργο Σύνδεσης. Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης υποβάλλει εγγράφως σχετικό αίτημα στο Διαχειριστή το αργότερο δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της Προθεσμίας Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στον αντισυμβαλλόμενό του εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Τα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, κάθε σχετικό στοιχείο που τεκμηριώνει την απόφαση του Διαχειριστή θα γνωστοποιείται στη ΡΑΕ με ευθύνη του Διαχειριστή. 5. Ο Χρήστης δικαιούται να υποδείξει στον αντισυμβαλλόμενό του έναν ή περισσότερους τρίτους Χρήστες οι οποίοι θα συνάψουν μία οι περισσότερες Συμφωνίες Σύνδεσης αντί αυτού, για το σύνολο ή τμήμα της δεσμευμένης υπέρ του Χρήστη Μεταφορικής Ικανότητας, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Με τις Συμφωνίες Σύνδεσης που συνάπτουν τρίτοι Χρήστες, καθώς και τη Συμφωνία Σύνδεσης που ενδεχομένως συνάπτει ο Χρήστης, δεσμεύεται το σύνολο της Μεταφορικής Ικανότητας για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, και β) Ο Χρήστης παρέχει στο Διαχειριστή εγγυήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Χρήστη, που απορρέουν από τη Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας, από μέρους των τρίτων Χρηστών. Άρθρο 5. Εγγυητική Επιστολή 1. Το αργότερο εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν από την Ημερομηνία Έναρξης κατά το άρθρο 2 της Σύμβασης, ο Χρήστης οφείλει να παράσχει στο Διαχειριστή ανέκκλητη Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης υπέρ του ιδίου (του Χρήστη), με την οποία θα εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τη Σύμβαση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής, ο Διαχειριστής αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στο Χρήστη θέτοντας ρητή προθεσμία για την προσκόμισή της. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη: α) ο Διαχειριστής δικαιούται να μην υπογράψει τη Σύμβαση, ή β) εφόσον έχει προηγηθεί η υπογραφή της Σύμβασης, η σχετική Σύμβαση λήγει αυτοδικαίως. 2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης θα είναι εκδόσεως τράπεζας αποδεκτής από το Διαχειριστή και το περιεχόμενό της θα είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3. Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι ανέκκλητη, θα περιέχει παραίτηση από το δικαίωμα διζήσεως και θα καταπίπτει σε πρώτη ζήτηση του Διαχειριστή, άνευ τινός ετέρου, έναντι έγγραφης δήλωσης του τελευταίου περί παράβασης από μέρους του Χρήστη Μεταφοράς τινός εκ των συμβατικών όρων της Σύμβασης. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής ανέρχεται σε ποσό των.. Ευρώ (.,. ). 3. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής, ο Χρήστης υποχρεούται να εκδώσει άμεσα και να παραδώσει στον Διαχειριστή, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, νέα Εγγυητική Επιστολή, ώστε κάθε φορά να καλύπτεται πλήρως το ποσό που αναφέρεται στην αρχική Εγγυητική Επιστολή. 4. Ο Διαχειριστής, άμα τη καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της Σύμβασης, οφείλει να επιστρέψει την Εγγυητική Επιστολή, υπό την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν έχει συντρέξει λόγος κατάπτωσης αυτής. 5. Τα Μέρη συμφωνούν ότι το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής του Χρήστη αναπροσαρμόζεται εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 95Δ του Κώδικα και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται στις ίδιες διατάξεις. 5

10 Άρθρο 6. Ευθύνη των Συμβαλλομένων Μερών 1. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προβλεπομένων στον Κώδικα και της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται περιοριστικά σε καταβολή αποζημίωσης για κάθε άμεση περιουσιακή ζηµία που απορρέει από την εκτέλεση της Σύμβασης, μη δυνάμενων αυτών να αξιώσουν την αποκατάσταση τυχόν περαιτέρω ζημίας. 2. Ετήσια Αποζημίωση είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο 25% της παρασχεθείσας από τον Χρήστη Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης. 3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία αποδεικνύεται ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή/και οι προστηθέντες τους έπραξαν με βαριά αμέλεια ή δόλο, ρητά συμφωνείται ότι η συνολική ευθύνη των μερών για τη μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα, δεν δύναται να υπερβαίνει ετησίως το σύνολο του ποσού της Ετήσιας Αποζημίωσης. Άρθρο 7. Ανωτέρα Βία 1. Ως «Ανωτέρα Βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη και εξαιρετική κατάσταση ή συμβάν το οποίο δεν εμπίπτει στη σφαίρα επιρροής και ελέγχου των Συμβαλλόμενων Μερών και δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί ακόμη και εάν τα μέρη είχαν επιδείξει την άκρα επιμέλεια και σύνεση που αναμένεται από έναν λογικό και συνετό χειριστή και που έχει ως συνέπεια να εμποδίζεται οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλομένους στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση. Ενδεικτικώς συμφωνείται ότι μπορούν να συνιστούν περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας τα ακόλουθα: φυσικές καταστροφές, απεργίες, ανταπεργίες, ενέργειες της Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε Κυβερνητικής Αρχής, πόλεμος, εξεγέρσεις, ταραχές, καθιζήσεις εδάφους, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, εκρήξεις, θραύσεις ή ατυχήματα σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις μεταφορών ή άλλες εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών Μεταφοράς που εκτείνονται σε τέτοιο βαθμό και έκταση που καθιστά αδύνατη την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. 2.Ειδικότερα, ρητά συμφωνείται ότι δεν συνιστούν γεγονότα Ανωτέρας Βίας τα γεγονότα και συμβάντα που εμπίπτουν στην έννοια της Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 63 του Κώδικα. 3. Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, τα Μέρη, οφείλουν να τηρούν τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα. Άρθρο 8. Υποκατάσταση Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης πρωτογενούς ή δευτερογενούς διάταξης, κανένας εκ των Συμβαλλομένων Μερών δεν δύνανται να υποκατασταθεί, ολικώς ή μερικώς, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. Το Συμβαλλόμενο Μέρος που επιθυμεί να υποκατασταθεί (υπέρ ου η υποκατάσταση) από τρίτο πρόσωπο, κοινοποιεί την σχετική πρόθεσή του στο Αντισυμβαλλόμενο Μέρος, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες επιχειρηματικές και τεχνικές πληροφορίες που αφορούν στο τρίτο πρόσωπο. Εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, το Αντισυμβαλλόμενο Μέρος ενημερώνει εγγράφως τον υπέρ ου η υποκατάσταση σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της προτεινόμενης υποκατάστασης. Τυχόν απόρριψη του αιτήματος υποκατάστασης ή άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής συνεπάγεται την απόρριψη της υποκατάστασης και θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας για καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 11 αυτής. Άρθρο 9. Τροποποιήσεις Σύμβασης 1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και των περιπτώσεων που προβλέπονται στον Κώδικα, για οποιαδήποτε τροποποίηση των Παραρτημάτων της Σύμβασης, απαιτείται έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών, αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. 2. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων της πρότυπης Σύμβασης λόγω αλλαγής της κείμενης νομοθεσίας, οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι το νέο αυτό κανονιστικό πλαίσιο θα διέπει εφεξής τη Σύμβαση και οφείλουν να αναπροσαρμόσουν την παρούσα εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρόνος Αναφοράς παρατείνεται αναλόγως. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. 3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας κοινοποιείται στη ΡΑΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με ευθύνη του Διαχειριστή. 6

11 Άρθρο 10. Υποχρέωση Εχεμύθειας 1. Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ήδη και δεσμεύονται από τον εμπιστευτικό χαρακτήρα: α) όλων των έγγραφων και στοιχείων, των οποίων έχουν λάβει γνώση ή θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα οποία σχετίζονται με τη Σύμβαση και την εκτέλεση αυτής και β) των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τα χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς της, να μην τα κοινοποιούν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτα πρόσωπα. Ιδίως, ο Διαχειριστής δεν δύναται να κοινοποιεί έγγραφα σε πρόσωπα τα οποία απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου στις οποίες συμμετέχει ο τελευταίος ή σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτόν, παρά μόνον με την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του άλλου Μέρους. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές γενικές πληροφορίες, που αφορούν στη λειτουργία του ΕΣΦΑ και τους Χρήστες αυτού ή τρίτους, πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα, στοιχεία που εμπίπτουν στο πλαίσιο του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 715/2009, καθώς και κάθε είδους στοιχείο που έχει ήδη νόμιμα δημοσιοποιηθεί. 2. Οι Συμβαλλόμενοι εγγυώνται και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την επιβολή στους εργαζόμενους και στους πάσης φύσεως συνεργάτες τους καθώς και στις συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, και στους εργαζόμενους και στους κάθε φύσεως συνεργάτες αυτών, των ως άνω καθηκόντων πίστης, εχεμύθειας και προστασίας του επαγγελματικού ή εμπορικού απορρήτου. 3. Οι Συμβαλλόμενοι έχουν τις προεκτιθέμενες υποχρεώσεις τόσο καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όσο και μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής. Σε περίπτωση υπογραφής Συμφωνίας Σύνδεσης τα Μέρη φέρουν την υποχρέωση εχεμύθειας του παρόντος άρθρου έως και δύο (2) έτη μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της εν λόγω Συμφωνίας. 1. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως: Άρθρο 11. Λύση Καταγγελία της Σύμβασης α) με την παρέλευση της Ημερομηνίας Λήξης που ορίζεται στο άρθρο 2. β) στις περιπτώσεις των παραγράφων 4.2, 5.1.β και 9.2. γ) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 95 Δ του Κώδικα. δ) σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, τεθεί σε κατάσταση παύσης πληρωμών, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου ή άλλης άδειας που απαιτείται για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς του. ε) σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας που διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, εκτός εάν οι Συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν διαφορετικά, με την επιφύλαξη των επιμέρους διατάξεων του Κώδικα. 2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 3, 4 και 9 της παρούσης, οι Συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν οποτεδήποτε την από κοινού πρόωρη λύση της παρούσας Σύμβασης, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και τις μεταξύ τους εκκρεμότητες. 3. Με την επιφύλαξη όσων ειδικά προβλέπονται στην παρούσα αναφορικά με τη δυνατότητα του Χρήστη να καταγγείλει τη Σύμβαση, καθένας από τους Συμβαλλόμενους μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση πριν την Ημερομηνία Λήξης που ορίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης, αποκλειστικώς και μόνον για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο καταγγελίας συνιστούν, ιδίως, η μη εκπλήρωση ή η μη προσήκουσα εκπλήρωση των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου του καταγγέλλοντος μέρους. 4. Το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο επικαλείται τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, οφείλει να αποστείλει στον αντισυμβαλλόμενο έγγραφη ειδοποίηση, καλώντας τον να προβεί σε άρση του λόγου αυτού, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε προθεσμία μικρότερη του 10% της χρονικής διάρκειας που υπολείπεται για τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Μέρος που απέστειλε την ειδοποίηση δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 5. Η καταγγελία είναι έγγραφη και τα αποτελέσματά της επέρχονται από την επίδοση αυτής στον αντισυμβαλλόμενο. 6. Αν κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ότι ο σπουδαίος λόγος που επικαλέστηκε Συμβαλλόμενος για την καταγγελία δεν υπήρχε κατά την άσκηση της καταγγελίας, το μέρος που την επέσπευσε υποχρεούται να 7

12 αποζημιώσει κάθε ζημία, θετική και αποθετική, άμεση ή έμμεση, παρούσα ή μέλλουσα, την οποία υπέστη ο αντισυμβαλλόμενος του από την καταγγελία αυτή. 7. Σε περίπτωση που εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από το χρονικό σημείο καταγγελίας εκ μέρους του Χρήστη της Σύμβασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.5 της παρούσας ή αυτοδίκαιης λύσης της Σύμβασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.2, τρίτος Χρήστης συνάψει με τον Διαχειριστή Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας ή Συμφωνία Σύνδεσης για το σύνολο ή τμήμα του Έργου Σύνδεσης, ο Διαχειριστής επιστρέφει στον Χρήστη ατόκως το σύνολο ή τμήμα του καταβληθέντος ποσού, κατ αναλογία της Μεταφορικής Ικανότητας που δεσμεύεται στο Έργο Σύνδεσης από τον τρίτο Χρήστη προς τη Μεταφορική Ικανότητα που δεσμεύτηκε από τον Χρήστη και έως το ύψος του καταβληθέντος από τον Χρήστη ποσού. Άρθρο 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία 1. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή και για την ερμηνεία της ή με αφορμή τη σύμβαση αυτή επιλύεται σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία. 2. Όρος της Σύμβασης που είναι αντίθετος με το Νόμο ή τον Κώδικα ή τις κατ εξουσιοδότηση του Νόμου εκδιδόμενες διατάξεις, είναι αυτοδικαίως άκυρος. Η ακυρότητα οποιουδήποτε όρου δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου της Σύμβασης. 3. Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας για τη φιλική διευθέτηση διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, κάθε Μέρος μπορεί να κοινοποιεί στο άλλο, πρόσκληση για φιλική διευθέτηση διαφοράς. Εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αποδεικνυόμενη περιέλευση της πρόσκλησης στο Μέρος στο οποίο απευθύνεται, οι Συμβαλλόμενοι ορίζουν και γνωστοποιούν αμοιβαία τους εκπροσώπους τους για τη διευθέτηση και διαπραγματεύονται με καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη για την διευθέτηση της διαφοράς. Η διαδικασία διευθέτησης διαφοράς ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την αποστολή πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αυτής δεσμεύει τα μέρη. 4. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς μέσω της διαδικασίας φιλικής διευθέτησης διαφορών, τα Μέρη μπορούν να παραπέμπουν τη διαφορά σε διαιτησία κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 5. Αν δεν επιτευχθεί επίλυση δια της διαδικασίας των άρθρων 3 και 4, αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει από τη Σύμβαση ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 13. Τελικοί Όροι 1. Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα οριζόμενα στο Νόμο, στον Κώδικα Διαχείρισης και στην σχετική κείμενη νομοθεσία, καθώς και ότι οι όροι της Σύμβασης αυτής αποτελούν την πλήρη και μόνη συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων και υπερισχύουν κάθε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας με το ίδιο αντικείμενο. Οι Συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι η Σύμβαση είναι απόλυτα δεσμευτική ως προς όλους τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, τους οποίους αναγνωρίζουν στο σύνολό τους ως ουσιώδεις. 2. Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν σύμφωνα με την καλή πίστη, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση και να λαμβάνουν όποια μέτρα είναι αναγκαία για την υλοποίησή της. 3. Η μη άσκηση εκ μέρους οποιουδήποτε Μέρους οποιουδήποτε εκ των παρεχόμενων από τη Σύμβαση δικαιωμάτων του σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με παραίτηση του Συμβαλλόμενου Μέρους από το αντίστοιχο δικαίωμα, του τελευταίου δικαιούμενου να αξιώσει ανά πάσα στιγμή την εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης. 4. Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της Σύμβασης κριθεί άκυρος για οιονδήποτε λόγο, η ακυρότητα αυτή δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα του συνόλου της Σύμβασης, αλλά τα Μέρη υποχρεούνται να τροποποιήσουν τη Σύμβαση, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση του ως άνω όρου με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, προς τις οποίες αντιτίθεται αυτός. 5. Οποιαδήποτε επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου σχετικού με τη Σύμβαση, κατά τη διάρκεια της ισχύος της, μετά τη λήξη ή τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της, θα γίνεται στις δηλωθείσες διευθύνσεις και τους εκπροσώπους των Συμβαλλομένων Μερών, σύμφωνα με το Παράρτημα 2. Σε περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσης οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους, το τελευταίο υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενό του την εν λόγω 8

13 αλλαγή της διευθύνσεώς του, άλλως η κατά τα ανωτέρω επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου σχετικού με τη Σύμβαση γίνεται εγκύρως στην αναγραφόμενη στην αρχή της Σύμβασης διεύθυνση του οικείου Συμβαλλόμενου Μέρους. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο ελλείπει ή αντικαθίσταται εκπρόσωπος Συμβαλλόμενου Μέρους, το Μέρος αυτό οφείλει να γνωστοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενό του τον αντικαταστάτη του. Αυτά αφού συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, συντάχτηκε η παρούσα και τα άνω παραρτήματά της σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό τους και υπογράφεται ως έπεται, έκαστο δε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ένα δε εξ αυτών, θα κοινοποιηθεί νομίμως και εμπροθέσμως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Διαχειριστή Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Για το Χρήστη Μεταφοράς Ο νόμιμος εκπρόσωπος,.. (σφραγίδα με εταιρική επωνυμία) Ο νόμιμος εκπρόσωπος,.. (σφραγίδα με εταιρική επωνυμία) 9

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Του / της έδρα... Οδός. Αριθμός... ΑΦΜ.., ΔΟΥ. που εκπροσωπείται για την υποβολή της παρούσας δυνάμει του.. από τον/ την. κάτοικο Αριθμ. ΑΔΤ... που εκδόθηκε από.. την Τηλέφωνα επικοινωνίας:.. Fax (τόπος) (ημερομηνία) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Φ.Α. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313, εφεξής Νόμος), του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και την υπ αρ.. Απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση Πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας», με την παρούσα: Α. Δηλώνω ότι η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και, Β. Αιτούμαι τη σύναψη Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται συνημμένα τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία: Με τιμή.. (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, υπογραφή και σφραγίδα) 10

15 ΈΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του αιτούντος, με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις, θεωρημένο από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και προκειμένου για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με όλες τις τροποποιήσεις μετά τη σύσταση ή από την τελευταία κωδικοποίηση. Αν η καταστατική έδρα του αιτούντος είναι στην αλλοδαπή, πιστοποιητικό νόμιμης σύστασης και λειτουργίας ή άλλο ισοδύναμο προς αυτό έγγραφο που έχει εκδοθεί από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της καταστατικής του έδρας. 2. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων του αιτούντος, ήτοι προκειμένου για Α.Ε. πρακτικό Γ.Σ. περί του διορισμού του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου και πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, και προκειμένου για Ε.Π.Ε. Πρακτικό Γ.Σ. περί διορισμού του/των Διαχειριστή/ών, καθώς και απόφαση υποβολής της αίτησης και υπογραφής της Σύμβασης Μεταφοράς, τον διορισμό εκπροσώπου και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας για τις ανάγκες της Σύμβασης. 3. Αν ο αιτών δεν έχει τη νομική μορφή της Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., απαιτείται να προσκομιστεί το καταστατικό του και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα, ανάλογα με τη νομική μορφή του, τα οποία αποδεικνύουν το φυσικό πρόσωπο που έχει τη νόμιμη εξουσία εκπροσώπησης αυτού. Σε περίπτωση που η καταστατική έδρα του αιτούντος είναι στην αλλοδαπή, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει τα αντίστοιχα με τα προαναφερθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά, που θα εκδοθούν από αρμόδια αλλοδαπή αρχή, από τα οποία θα προκύπτει το φυσικό πρόσωπο που έχει τη νόμιμη εξουσία εκπροσώπησης αυτού. 4. Απόφαση ΡΑΕ περί εγγραφής του αιτούντος στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. 5. Το συνημμένο «Έντυπο Τεχνικών Στοιχείων» συμπληρωμένο με τα στοιχεία που προτείνονται από τον αιτούντα. 6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι τα στοιχεία που υποβάλλει με την παρούσα αίτηση είναι αληθή. 11

16 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. Επιθυμητή Ημερομηνία Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: 2. Επιθυμητή Ημερομηνία Λήξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: 3. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε Σημεία Εισόδου: Α/Α Ονομασία Σημείου Εισόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης [MWh/ώρα] Ελάχιστη πίεση παράδοσης [barg] Μέγιστη πίεση παράδοσης [barg] [Το στοιχείο αυτό δεν υποβάλλεται στην περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 95 Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ] 4. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε Σημεία Εξόδου: 4.1 Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Σημείων Εξόδου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 1 της Υ.Α. 4955/2006 (ΦΕΚ Β 360) όπως ισχύει: Α/Α Ονομασία Σημείου Εξόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής [MWh/ώρα] Μέγιστη πίεση παραλαβής [barg] Ελάχιστη πίεση παραλαβής [barg] 12

17 4.2 Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Σημείων Εξόδου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 1 της Υ.Α. 4955/2006 (ΦΕΚ Β 360) όπως ισχύει: Α/Α Ονομασία Σημείου Εξόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής [MWh/ώρα] Μέγιστη πίεση παραλαβής [barg] Ελάχιστη πίεση παραλαβής [barg] 4.3 Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Σημείων Εξόδου για εξυπηρέτηση Πελατών πέραν των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 14 και 25 του άρθρου 1 της Υ.Α. 4955/2006 (ΦΕΚ Β 360) όπως ισχύει (Λοιποί Πελάτες): Α/Α Ονομασία Σημείου Εξόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής [MWh/ώρα] Μέγιστη πίεση παραλαβής [barg] Ελάχιστη πίεση παραλαβής [barg] 4.4 Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Σημείων Εξόδου για εξαγωγή Φυσικού Αερίου: Α/Α Ονομασία Σημείου Εξόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής [MWh/ώρα] Μέγιστη πίεση παραλαβής [barg] Ελάχιστη πίεση παραλαβής [barg] 13

18 4.5 Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας για την εξυπηρέτηση Λοιπών Πελατών: [ΜWh/Ημέρα] 5. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Χρήστη: [ΜWh/Ημέρα] Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ Ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ [Τεχνική περιγραφή της Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού Αερίου ή του Συνδεδεμένου Συστήματος στο οποίο εγχύεται Φυσικό Αέριο από το Σύστημα Μεταφοράς ή από το οποίο εγχύεται Φυσικό Αέριο προς το Σύστημα Μεταφοράς, καθώς και η εκτιμώμενη ετήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα παραλαμβάνεται από την Εγκατάσταση Απόληψης ή το Συνδεδεμένο Σύστημα ή που θα παραδίδεται στο Σύστημα Μεταφοράς και, στην περίπτωση μελλοντικής Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού Αερίου ή μελλοντικού Συνδεδεμένου Συστήματος: 1. Χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης και κατασκευής του σχετικού έργου 2. εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας αυτού 3. Κατάλογος αδειών οι οποίες έχουν χορηγηθεί ή αιτήσεων χορήγησης άδειας οι οποίες έχουν υποβληθεί σε σχέση με την εν λόγω Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου ή το εν λόγω Συνδεδεμένο Σύστημα καθώς και τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί σχετικά. ] Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΑΝΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ [Τα στοιχεία αυτά δεν υποβάλλοται στην περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 95 Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ] [Στοιχεία σχετικά με τη δέσμευση από τον αιτούντα επαρκούς δυναμικότητας σε Συνδεδεμένο Σύστημα ανάντη και κατάντη του Συστήματος Μεταφοράς και, σε περίπτωση που η αναγκαία δυναμικότητα του ανάντη ή κατάντη Συνδεδεμένου Συστήματος δεν είναι διαθέσιμη κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης, το εκτιμώμενο από τον αιτούντα χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης αυτής από τον διαχειριστή του Συνδεδεμένου Συστήματος, καθώς και οι τυχόν απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες και συμφωνίες.] 14

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Σχετικά με την υπ αριθμό Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας, συμφωνούνται τα ακόλουθα: Α. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Για το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ονοματεπώνυμο :. Διεύθυνση :. Ταχ. Κώδικας :. Τηλέφωνο :. Fax :. . Για το ΧΡΗΣΤΗ Ονοματεπώνυμο :. Διεύθυνση :. Ταχ. Κώδικας :. Τηλέφωνο :. Fax :

20 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. Ημερομηνία Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: 2. Ημερομηνία Λήξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: 3. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε Σημεία Εισόδου Α/Α Ονομασία Σημείου Εισόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης [MWh/ώρα] Ελάχιστη πίεση παράδοσης [barg] Μέγιστη πίεση παράδοσης [barg] [Το στοιχείο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 95 Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.] 4. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε Σημεία Εξόδου 4.1 Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε Σημεία Εξόδου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 1 της Υ.Α. 4955/2006 (ΦΕΚ Β 360) όπως ισχύει: Α/Α Ονομασία Σημείου Εξόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής [MWh/ώρα] Μέγιστη πίεση παραλαβής [barg] Ελάχιστη πίεση παραλαβής [barg] 16

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Παράρτημα Α1_αίτηση υπηρεσιών μεταφοράς.doc 1/8 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Του / της...... έδρα... Οδός. Αριθμός... ΑΦΜ.., ΔΟΥ. που εκπροσωπείται για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010. Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που υποβλήθηκαν από τον.ε.σ.φ.α. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010. Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που υποβλήθηκαν από τον.ε.σ.φ.α. Α.Ε. Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010 Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ Στην Αθήνα σήμερα την.., μεταξύ: α) Της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στην Αττική, Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 357 359, Χαλάνδρι, ΤΚ 152

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013. Θέμα: Ενημέρωση Συλλεκτών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα