ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Μη έγκριση της πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (εφεξής «Σύμβαση») που υποβλήθηκε από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 09η Τις διατάξεις του π.δ. 189 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221/ ), του π.δ. 24 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56/ ) και του π.δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α 170/ ) Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του π.δ.139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α 313), όπως ισχύει. 5. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211/ ). 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 (EE L 211/ ) 7. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 68, της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 και του άρθρου Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ1/Α/5346/ «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (εφεξής «Κώδικας Διαχείρισης») (ΦΕΚ Β 379/ ). 1

2 9. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ1/Α/5815/ «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β 464/ ). 10. Tο σχέδιο του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ε.Σ.Φ.Α., όπως αυτό καταρτίστηκε και υποβλήθηκε στη ΡΑΕ από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με το υπ αρ / έγγραφο (ΡΑΕ Ι-76772/ και ιδίως αναφορικά με θέματα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ. Ως παράρτημα του εν λόγω σχεδίου, περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων και «Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας». 11. Το γεγονός ότι, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της σύμφωνης γνώμης της προς τον Υπουργό για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στις κατά τον χρόνο εκείνο ισχύουσες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3428/2005, στις , έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το ως άνω σχέδιο Κώδικα Διαχείρισης, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008, η οποία μετά από αιτήματα των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση παρατάθηκε έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχόλια στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που έλαβε χώρα για τον Κώδικα Διαχείρισης, ήτοι τα με αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφα: Ι-81138/ από την ΔΕΠΑ Α.Ε., Ι-81147/ από την ENDESA HELLAS S.A., Ι-81217/ από την IGI POSEIDON HELLAS S.A., Ι / από την TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (TAP AG), Ι / από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., Ι-81221/ από την ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε., Ι-81222/ από την ΔΕΗ Α.Ε., Ι-81223/ από την EDISON, Ι-81224/ από την ENEL SPA, Ι-81322/ από την EGL και Ι-81347/ από την STATOIL HYDRO. 13. Την υπ αρ. 107Α/2010 Σύμφωνη Γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης, και ιδίως ως προς την αιτιολογία αντιμετώπισης συγκεκριμένων ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο του Κώδικα σε μεταγενέστερο χρόνο. 14. Τις απόψεις της ΡΑΕ σχετικά με την ανάπτυξη νέων υποδομών, όπως αυτές έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το υπ αριθμ Ο-40713/ έγγραφό της. 15. Το υπ αριθμ / (ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο προτείνονται τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης. 16. Το γεγονός ότι, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασής της για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4001/2011, στις έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο τροποποιημένου Κώδικα Διαχείρισης, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011, η οποία μετά από αιτήματα των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση παρατάθηκε έως τις 17 Φεβρουαρίου Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχόλια στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης, ήτοι τα με αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφα: ΔΕΗ Α.Ε. (Ι / ), TAP AG (Ι / ), (Ι / ), EGL AG (Ι / ), ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Ι / , I / ), ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Ι / ), ΔΕΠΑ Α.Ε. (Ι / , I / ), ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) (Ι / ), (I / ), ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ι / ), ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Ι / ,, I / ), ΔΕΣΦΑ A.E. (I / ), EPA ATTIKHS (I / ), (I / ), (I / ), ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. (I / ). Στα έγγραφα τα οποία δεν αναφέρεται ο αποστολέας έχει υποβληθεί αίτημα περί τήρησης εμπιστευτικότητας. 2

3 18. Τον «Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) ο οποίος εκδόθηκε με την υπ αρ. 1096/ Απόφαση της ΡΑΕ. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 68, της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 και του άρθρου 71, προβλέπεται η σύναψη πρότυπης σύμβασης δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας στο ΕΣΦΑ. Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 69 του ν. 4001/2011 προβλέπεται ότι: 1. Με απόφαση της ΡΑΕ ύστερα από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α.. Ο Κώδικας αυτός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 «1. Η Ρ.Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί, και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει εκθέσεις, προβαίνει σε συστάσεις, αποφασίζει ή εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων» Επειδή όμως, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε, με την εισήγησή του για τον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. που κατήρτισε και υπέβαλε στη ΡΑΕ με το υπ αρ / έγγραφό του (ΡΑΕ Ι-76772/ ), συμπεριέλαβε ως παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα του εν λόγω Κώδικα και την «Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας». Επειδή όμως, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η ως άνω Πρότυπη Σύμβαση καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μετά από έγκριση της ΡΑΕ, ήτοι, για τη σύμβαση αυτή ο νομοθέτης είχε προβλέψει «τύπο» έκδοσής της, διάφορο από αυτόν που προβλεπόταν για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. τόσο κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής του σχεδίου Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α με το υπ αριθμ / έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3428/2005, όσο και σήμερα με τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 68, της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 και του άρθρου 71 του ν. 4001/2011. Επειδή σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο, στην έννοια της «έγκρισης» περιλαμβάνεται τόσο ο έλεγχος της νομιμότητας της εγκρινόμενης πράξης και των προπαρασκευαστικών της ενεργειών, όσο και ο έλεγχος σκοπιμότητας αυτής, εκτός και εάν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση. Το όργανο που έχει αρμοδιότητα έγκρισης μπορεί να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει την πράξη που υπόκειται σε έγκριση, όχι όμως και να την τροποποιήσει, εκτός και εάν αρμοδιότητα τροποποίησης προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις. (βλ. Επ. Π. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 11 η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2001, παραγρ. 141 και Α. Ι. Τάχο, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 7 η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλλα, σελ. 616 επ.). Επειδή παρά ταύτα, η ΡΑΕ έχει εκδώσει την υπ αρ. 1096/ απόφασή της σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας, και συνεπώς κρίνεται αναγκαίο το περιεχόμενο της εν λόγω Σύμβασης να είναι συμβατό με τις αντίστοιχες, κανονιστικού περιεχομένου, ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. Επειδή σε συνέχεια των ανωτέρω, και όπως αναφέρεται ως άνω στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ δύναται να προβαίνει σε υποδείξεις και συστάσεις προς κάθε αρμόδιο όργανο, ήτοι και προς τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., κρίνεται σκόπιμο όπως η Αρχή υποδείξει συμβουλευτικά προς τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σχέδιο Πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, η οποία θα εναρμονίζεται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α, όπως αυτός περιλαμβάνεται στην υπ αρ. 1096/ Απόφαση της Αρχής (Βλ. Επ. Π. Σπηλιωτόπουλο, 3

4 Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 11 η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2001, παραγρ. 481, και Α. Ι. Τάχο, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 7 η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 566 επ.). Αποφασίζει 1. Τη μη έγκριση της Πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας την οποία ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. υπέβαλε με το υπ αριθμ / έγγραφό του (ΡΑΕ Ι-76772/ ) ως παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα του εν λόγω Σχεδίου Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., για τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω. 2. Να συστήσει και υποδείξει στον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σχέδιο Πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, για τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω, με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην παρούσα κείμενο, το οποίο συνιστά ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, υπό τον τίτλο: «ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ». 3. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Ν. Βασιλάκος 4

5 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Αντικείμενο... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια... 3 Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών... 3 Άρθρο 4. Συμβατικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης... 4 Άρθρο 5. Εγγυητική Επιστολή... 5 Άρθρο 6. Ευθύνη των Συμβαλλομένων Μερών... 6 Άρθρο 7. Ανωτέρα Βία... 6 Άρθρο 8. Υποκατάσταση... 6 Άρθρο 9. Τροποποιήσεις Σύμβασης... 6 Άρθρο 10. Υποχρέωση Εχεμύθειας... 7 Άρθρο 11. Λύση Καταγγελία της Σύμβασης... 7 Άρθρο 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία... 8 Άρθρο 13. Τελικοί Όροι... 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ...10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ...15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ...19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

7 Αριθμός Σύμβασης:.. Στην Αθήνα, σήμερα την του έτους... μεταξύ των κάτωθι Συμβαλλομένων Μερών, ήτοι: α) Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.», στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/ ), η οποία εδρεύει στ.., επί της., με ΑΦΜ.., ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας δυνάμει του υπ αριθμ... πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον.. και καλείται στο εξής «Διαχειριστής» και β) εταιρίας με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο «.», η οποία εδρεύει στον δήμο.., έχει ΑΦΜ:, ΔΟΥ., εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον....., δυνάμει.του, κατοίκου, οδός αριθμ., κατόχου του υπ αριθμ.. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από.. με ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ.., / της.. και καλείται στο εξής «Χρήστης», και δεδομένου ότι ο Χρήστης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου του ν. (εφεξής Νόμος) και υπό τα στοιχεία.., συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1. Αντικείμενο 1. Αντικείμενο της Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (εφεξής «Σύμβαση») αποτελεί η δέσμευση, υπέρ του Χρήστη, Μεταφορικής Ικανότητας η οποία θα είναι διαθέσιμη μελλοντικά στο Σύστημα Μεταφοράς, για το χρονικό διάστημα και για το μέγεθος που καθορίζεται στο έντυπο «Αποδοχή Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας» (Παράρτημα 2). [Στην περίπτωση Επιτυχόντα Συμμετέχοντα σε Ανοικτή Διαδικασία: «, για το χρονικό διάστημα και για το μέγεθος του τμήματος της Δυναμικότητας Ανοικτής Διαδικασίας που του έχει κατανεμηθεί».] 2. Προϋπόθεση για τη σύναψη της Σύμβασης είναι η υποβολή από τον Χρήστη Αίτησης Δέσμευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας (Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας), σύμφωνα με την πρότυπη αίτηση που επισυνάπτεται στη Σύμβαση ως Παράρτημα 1 και τη διαδικασία του άρθρου 95 Α του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και η αποδοχή της από τον Διαχειριστή, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 95 Β και 95 Γ του Κώδικα και στο Παράρτημα 2. [Στην περίπτωση Επιτυχόντα Συμμετέχοντα σε Ανοικτή Διαδικασία η παράγραφος 2 διαγράφεται.] 3. Αναπόσπαστα και αδιαίρετα τμήματα της παρούσας αποτελούν οι προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. (εφεξής Κώδικας), το Παράρτημα 2 [«Αποδοχή Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας»], το Παράρτημα 3 [«Χρονοδιάγραμμα Απαιτουμένων Ενεργειών»] και το Παράρτημα 4 [«Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης»]. [Στην περίπτωση Επιτυχόντα Συμμετέχοντα σε Ανοικτή Διαδικασία: «οι προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. (εφεξής Κώδικας),το Παράρτημα 3 [«Χρονοδιάγραμμα Απαιτουμένων Ενεργειών»] και το Παράρτημα 4 [«Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης».]] 4. Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα, είναι αυτοί που αποδίδονται στο Νόμο ή στον Κώδικα. Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 11 της παρούσας, η διάρκεια της Σύμβασης άρχεται την [..] (Ημερομηνία Έναρξης) και λήγει με την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας (Ημερομηνία Λήξης). Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών 1. Ο Διαχειριστής, με την επιφύλαξη γεγονότων Ανωτέρας Βίας, υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο των απαιτούμενων έργων για την παροχή στο Χρήστη Υπηρεσιών Μεταφοράς (Έργο Σύνδεσης) έως την [ / / ] (Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης), σύμφωνα με το Παράρτημα 2. Ο Διαχειριστής 3

8 δύναται να μεταθέσει την ως άνω ημερομηνία προ της υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. 2. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ιδίως στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και στη λήψη, ή στην υποβολή αίτησης χορήγησης, κάθε άδειας που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία για την έναρξη κατασκευής του Έργου Σύνδεσης, σύμφωνα με το μέρος (Α) του Παραρτήματος 3 της παρούσας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσκληση του Χρήστη για τη σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης εντός χρονικού διαστήματος [ ] μηνών (Χρόνος Αναφοράς), υπολογιζόμενου από το τέλος του μήνα που περιλαμβάνει την Ημερομηνία Έναρξης. 3. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενό του σχετικά με την πορεία εκπόνησης των μελετών και την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας, σύμφωνα με το μέρος (Α) του Παραρτήματος 3, τουλάχιστον ανά τρείς (3) μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης της Σύμβασης. 4. Ο Διαχειριστής, προκειμένου να ολοκληρώσει τις ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, δικαιούται να παρατείνει το Χρόνο Αναφοράς για λόγους που σχετίζονται με τη διαδικασία λήψης των απαιτούμενων αδειών και οι οποίοι εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής του, υπό την προϋπόθεση έγγραφης ενημέρωσης του αντισυμβαλλομένου του το αργότερο τρείς (3) μήνες πριν τη λήξη του Χρόνου Αναφοράς. 5. Σε περίπτωση που ο Χρόνος Αναφοράς παραταθεί από τον Διαχειριστή, κατά την παράγραφο 4, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, μη συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης του Χρόνου Αναφοράς κατά το άρθρο 9, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, καταβάλλοντας ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της κατατεθείσας εγγύησης. 6. Σε περίπτωση που ο Χρόνος Αναφοράς παραταθεί από τον Διαχειριστή, κατά την παράγραφο 4, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, μη συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης του Χρόνου Αναφοράς κατά το άρθρο 9, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης. Άρθρο 4. Συμβατικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης 1. Τα μέρη συμφωνούν ότι η ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, πέραν των ενεργειών που προβλέπονται στο μέρος (Α) του Παραρτήματος 3, και η κατασκευή του Έργου Σύνδεσης από τον Διαχειριστή θα ξεκινήσει μετά τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης, κατά το άρθρο 95 Ε του Κώδικα. Προϋποθέσεις για τη σύναψη μεταξύ των μερών Συμφωνίας Σύνδεσης (Συμβατικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης) αποτελούν: α) Η προσκόμιση από τον Χρήστη στο Διαχειριστή επαρκών στοιχείων σχετικά με την εξασφάλιση α) της προμήθειας Ποσότητας Φυσικού Αερίου που να αντιστοιχεί στη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή/και στη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής που δεσμεύεται με τη Σύμβαση, η ισχύς των οποίων είναι δυνατόν να υπόκειται στην αίρεση προηγούμενης υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης, καθώς και β) της μεταφοράς της εν λόγω Ποσότητας Φυσικού Αερίου από και προς το ΕΣΦΑ, αναλόγως, σε συνέπεια με τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή/και τη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής που δεσμεύεται με τη Σύμβαση, εξαιρουμένων στοιχείων σχετικά με την τιμή προμήθειας και μεταφοράς της εν λόγω Ποσότητας Φυσικού Αερίου. β) Η προσκόμιση από τον Χρήστη στο Διαχειριστή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη λήψη ή την υποβολή αίτησης χορήγησης των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων για την κατασκευή της Εγκατάστασης Απόληψης ή του Συνδεδεμένου Συστήματος κατάντη του Σημείου Εξόδου ή ανάντη του Σημείου Εισόδου το οποίο έχει δηλώσει ο Χρήστης στην Αίτησή του, εφόσον πρόκειται για μελλοντική Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου ή μελλοντικό Συνδεδεμένο Σύστημα, σύμφωνα με το μέρος (Β) του Παραρτήματος 3. γ) Η ολοκλήρωση από τον Διαχειριστή των ενεργειών που περιγράφονται στο μέρος (Α) του Παραρτήματος Ο Διαχειριστής, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του Χρόνου Αναφοράς ή της τυχόν παράτασης αυτού κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 3 ή κατά το άρθρο 9, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον Χρήστη σχετικά με την εκπλήρωση της Συμβατικής Προϋπόθεσης Σύνδεσης της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 και να καλέσει εγγράφως το Χρήστη προκειμένου να προσκομίσει κάθε στοιχείο από το οποίο προκύπτει η εκπλήρωση εκ μέρους του Χρήστη των Συμβατικών Προϋποθέσεων Σύνδεσης των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 1 και να προσέλθει για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών (Προθεσμία Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης), υπολογιζόμενης από το πέρας του Χρόνου Αναφοράς ή της τυχόν παράτασης αυτού κατά τα ανωτέρω. Με την άπρακτη παρέλευση της Προθεσμίας Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης, η Σύμβαση λήγει αυτοδικαίως και καταπίπτει το σύνολο της κατατεθείσας από τον Χρήστη εγγύησης. 3. Ο Διαχειριστής κατά την έγγραφη κλήση για σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Χρήστη και τυχόν μετάθεση της Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 4

9 άρθρου 3. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής μεταθέσει την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης κατά χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση εντός της Προθεσμίας Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης, καταβάλλοντας ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της κατατεθείσας εγγύησης. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής μεταθέσει την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης κατά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, 4. Ο Χρήστης δικαιούται να αιτηθεί από τον αντισυμβαλλόμενό του τη μείωση της μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας που επιθυμεί να δεσμεύσει μέσω της Συμφωνίας Σύνδεσης σε σχέση με την μελλοντική Μεταφορική Ικανότητα που δεσμεύεται σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Σύμβασης, εφόσον η μεταβολή αυτή δεν υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας που δεσμεύεται στη Σύμβαση και εφόσον, λόγω της μεταβολής, δεν ανατρέπεται η οικονομική αποτελεσματικότητα του Έργου Σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αιτήματα και άλλων Χρηστών οι οποίοι έχουν συνάψει Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας για το ίδιο Έργο Σύνδεσης. Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης υποβάλλει εγγράφως σχετικό αίτημα στο Διαχειριστή το αργότερο δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της Προθεσμίας Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στον αντισυμβαλλόμενό του εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Τα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, κάθε σχετικό στοιχείο που τεκμηριώνει την απόφαση του Διαχειριστή θα γνωστοποιείται στη ΡΑΕ με ευθύνη του Διαχειριστή. 5. Ο Χρήστης δικαιούται να υποδείξει στον αντισυμβαλλόμενό του έναν ή περισσότερους τρίτους Χρήστες οι οποίοι θα συνάψουν μία οι περισσότερες Συμφωνίες Σύνδεσης αντί αυτού, για το σύνολο ή τμήμα της δεσμευμένης υπέρ του Χρήστη Μεταφορικής Ικανότητας, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Με τις Συμφωνίες Σύνδεσης που συνάπτουν τρίτοι Χρήστες, καθώς και τη Συμφωνία Σύνδεσης που ενδεχομένως συνάπτει ο Χρήστης, δεσμεύεται το σύνολο της Μεταφορικής Ικανότητας για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, και β) Ο Χρήστης παρέχει στο Διαχειριστή εγγυήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Χρήστη, που απορρέουν από τη Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας, από μέρους των τρίτων Χρηστών. Άρθρο 5. Εγγυητική Επιστολή 1. Το αργότερο εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν από την Ημερομηνία Έναρξης κατά το άρθρο 2 της Σύμβασης, ο Χρήστης οφείλει να παράσχει στο Διαχειριστή ανέκκλητη Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης υπέρ του ιδίου (του Χρήστη), με την οποία θα εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τη Σύμβαση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής, ο Διαχειριστής αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στο Χρήστη θέτοντας ρητή προθεσμία για την προσκόμισή της. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη: α) ο Διαχειριστής δικαιούται να μην υπογράψει τη Σύμβαση, ή β) εφόσον έχει προηγηθεί η υπογραφή της Σύμβασης, η σχετική Σύμβαση λήγει αυτοδικαίως. 2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης θα είναι εκδόσεως τράπεζας αποδεκτής από το Διαχειριστή και το περιεχόμενό της θα είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3. Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι ανέκκλητη, θα περιέχει παραίτηση από το δικαίωμα διζήσεως και θα καταπίπτει σε πρώτη ζήτηση του Διαχειριστή, άνευ τινός ετέρου, έναντι έγγραφης δήλωσης του τελευταίου περί παράβασης από μέρους του Χρήστη Μεταφοράς τινός εκ των συμβατικών όρων της Σύμβασης. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής ανέρχεται σε ποσό των.. Ευρώ (.,. ). 3. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής, ο Χρήστης υποχρεούται να εκδώσει άμεσα και να παραδώσει στον Διαχειριστή, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, νέα Εγγυητική Επιστολή, ώστε κάθε φορά να καλύπτεται πλήρως το ποσό που αναφέρεται στην αρχική Εγγυητική Επιστολή. 4. Ο Διαχειριστής, άμα τη καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της Σύμβασης, οφείλει να επιστρέψει την Εγγυητική Επιστολή, υπό την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν έχει συντρέξει λόγος κατάπτωσης αυτής. 5. Τα Μέρη συμφωνούν ότι το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής του Χρήστη αναπροσαρμόζεται εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 95Δ του Κώδικα και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται στις ίδιες διατάξεις. 5

10 Άρθρο 6. Ευθύνη των Συμβαλλομένων Μερών 1. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προβλεπομένων στον Κώδικα και της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται περιοριστικά σε καταβολή αποζημίωσης για κάθε άμεση περιουσιακή ζηµία που απορρέει από την εκτέλεση της Σύμβασης, μη δυνάμενων αυτών να αξιώσουν την αποκατάσταση τυχόν περαιτέρω ζημίας. 2. Ετήσια Αποζημίωση είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο 25% της παρασχεθείσας από τον Χρήστη Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης. 3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία αποδεικνύεται ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή/και οι προστηθέντες τους έπραξαν με βαριά αμέλεια ή δόλο, ρητά συμφωνείται ότι η συνολική ευθύνη των μερών για τη μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα, δεν δύναται να υπερβαίνει ετησίως το σύνολο του ποσού της Ετήσιας Αποζημίωσης. Άρθρο 7. Ανωτέρα Βία 1. Ως «Ανωτέρα Βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη και εξαιρετική κατάσταση ή συμβάν το οποίο δεν εμπίπτει στη σφαίρα επιρροής και ελέγχου των Συμβαλλόμενων Μερών και δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί ακόμη και εάν τα μέρη είχαν επιδείξει την άκρα επιμέλεια και σύνεση που αναμένεται από έναν λογικό και συνετό χειριστή και που έχει ως συνέπεια να εμποδίζεται οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλομένους στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση. Ενδεικτικώς συμφωνείται ότι μπορούν να συνιστούν περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας τα ακόλουθα: φυσικές καταστροφές, απεργίες, ανταπεργίες, ενέργειες της Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε Κυβερνητικής Αρχής, πόλεμος, εξεγέρσεις, ταραχές, καθιζήσεις εδάφους, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, εκρήξεις, θραύσεις ή ατυχήματα σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις μεταφορών ή άλλες εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών Μεταφοράς που εκτείνονται σε τέτοιο βαθμό και έκταση που καθιστά αδύνατη την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. 2.Ειδικότερα, ρητά συμφωνείται ότι δεν συνιστούν γεγονότα Ανωτέρας Βίας τα γεγονότα και συμβάντα που εμπίπτουν στην έννοια της Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 63 του Κώδικα. 3. Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, τα Μέρη, οφείλουν να τηρούν τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα. Άρθρο 8. Υποκατάσταση Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης πρωτογενούς ή δευτερογενούς διάταξης, κανένας εκ των Συμβαλλομένων Μερών δεν δύνανται να υποκατασταθεί, ολικώς ή μερικώς, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. Το Συμβαλλόμενο Μέρος που επιθυμεί να υποκατασταθεί (υπέρ ου η υποκατάσταση) από τρίτο πρόσωπο, κοινοποιεί την σχετική πρόθεσή του στο Αντισυμβαλλόμενο Μέρος, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες επιχειρηματικές και τεχνικές πληροφορίες που αφορούν στο τρίτο πρόσωπο. Εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, το Αντισυμβαλλόμενο Μέρος ενημερώνει εγγράφως τον υπέρ ου η υποκατάσταση σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της προτεινόμενης υποκατάστασης. Τυχόν απόρριψη του αιτήματος υποκατάστασης ή άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής συνεπάγεται την απόρριψη της υποκατάστασης και θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας για καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 11 αυτής. Άρθρο 9. Τροποποιήσεις Σύμβασης 1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και των περιπτώσεων που προβλέπονται στον Κώδικα, για οποιαδήποτε τροποποίηση των Παραρτημάτων της Σύμβασης, απαιτείται έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών, αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. 2. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων της πρότυπης Σύμβασης λόγω αλλαγής της κείμενης νομοθεσίας, οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι το νέο αυτό κανονιστικό πλαίσιο θα διέπει εφεξής τη Σύμβαση και οφείλουν να αναπροσαρμόσουν την παρούσα εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρόνος Αναφοράς παρατείνεται αναλόγως. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. 3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας κοινοποιείται στη ΡΑΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με ευθύνη του Διαχειριστή. 6

11 Άρθρο 10. Υποχρέωση Εχεμύθειας 1. Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ήδη και δεσμεύονται από τον εμπιστευτικό χαρακτήρα: α) όλων των έγγραφων και στοιχείων, των οποίων έχουν λάβει γνώση ή θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα οποία σχετίζονται με τη Σύμβαση και την εκτέλεση αυτής και β) των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τα χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς της, να μην τα κοινοποιούν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτα πρόσωπα. Ιδίως, ο Διαχειριστής δεν δύναται να κοινοποιεί έγγραφα σε πρόσωπα τα οποία απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου στις οποίες συμμετέχει ο τελευταίος ή σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτόν, παρά μόνον με την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του άλλου Μέρους. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές γενικές πληροφορίες, που αφορούν στη λειτουργία του ΕΣΦΑ και τους Χρήστες αυτού ή τρίτους, πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα, στοιχεία που εμπίπτουν στο πλαίσιο του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 715/2009, καθώς και κάθε είδους στοιχείο που έχει ήδη νόμιμα δημοσιοποιηθεί. 2. Οι Συμβαλλόμενοι εγγυώνται και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την επιβολή στους εργαζόμενους και στους πάσης φύσεως συνεργάτες τους καθώς και στις συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, και στους εργαζόμενους και στους κάθε φύσεως συνεργάτες αυτών, των ως άνω καθηκόντων πίστης, εχεμύθειας και προστασίας του επαγγελματικού ή εμπορικού απορρήτου. 3. Οι Συμβαλλόμενοι έχουν τις προεκτιθέμενες υποχρεώσεις τόσο καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όσο και μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής. Σε περίπτωση υπογραφής Συμφωνίας Σύνδεσης τα Μέρη φέρουν την υποχρέωση εχεμύθειας του παρόντος άρθρου έως και δύο (2) έτη μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της εν λόγω Συμφωνίας. 1. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως: Άρθρο 11. Λύση Καταγγελία της Σύμβασης α) με την παρέλευση της Ημερομηνίας Λήξης που ορίζεται στο άρθρο 2. β) στις περιπτώσεις των παραγράφων 4.2, 5.1.β και 9.2. γ) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 95 Δ του Κώδικα. δ) σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, τεθεί σε κατάσταση παύσης πληρωμών, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου ή άλλης άδειας που απαιτείται για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς του. ε) σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας που διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, εκτός εάν οι Συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν διαφορετικά, με την επιφύλαξη των επιμέρους διατάξεων του Κώδικα. 2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 3, 4 και 9 της παρούσης, οι Συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν οποτεδήποτε την από κοινού πρόωρη λύση της παρούσας Σύμβασης, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και τις μεταξύ τους εκκρεμότητες. 3. Με την επιφύλαξη όσων ειδικά προβλέπονται στην παρούσα αναφορικά με τη δυνατότητα του Χρήστη να καταγγείλει τη Σύμβαση, καθένας από τους Συμβαλλόμενους μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση πριν την Ημερομηνία Λήξης που ορίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης, αποκλειστικώς και μόνον για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο καταγγελίας συνιστούν, ιδίως, η μη εκπλήρωση ή η μη προσήκουσα εκπλήρωση των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου του καταγγέλλοντος μέρους. 4. Το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο επικαλείται τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, οφείλει να αποστείλει στον αντισυμβαλλόμενο έγγραφη ειδοποίηση, καλώντας τον να προβεί σε άρση του λόγου αυτού, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε προθεσμία μικρότερη του 10% της χρονικής διάρκειας που υπολείπεται για τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Μέρος που απέστειλε την ειδοποίηση δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 5. Η καταγγελία είναι έγγραφη και τα αποτελέσματά της επέρχονται από την επίδοση αυτής στον αντισυμβαλλόμενο. 6. Αν κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ότι ο σπουδαίος λόγος που επικαλέστηκε Συμβαλλόμενος για την καταγγελία δεν υπήρχε κατά την άσκηση της καταγγελίας, το μέρος που την επέσπευσε υποχρεούται να 7

12 αποζημιώσει κάθε ζημία, θετική και αποθετική, άμεση ή έμμεση, παρούσα ή μέλλουσα, την οποία υπέστη ο αντισυμβαλλόμενος του από την καταγγελία αυτή. 7. Σε περίπτωση που εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από το χρονικό σημείο καταγγελίας εκ μέρους του Χρήστη της Σύμβασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.5 της παρούσας ή αυτοδίκαιης λύσης της Σύμβασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.2, τρίτος Χρήστης συνάψει με τον Διαχειριστή Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας ή Συμφωνία Σύνδεσης για το σύνολο ή τμήμα του Έργου Σύνδεσης, ο Διαχειριστής επιστρέφει στον Χρήστη ατόκως το σύνολο ή τμήμα του καταβληθέντος ποσού, κατ αναλογία της Μεταφορικής Ικανότητας που δεσμεύεται στο Έργο Σύνδεσης από τον τρίτο Χρήστη προς τη Μεταφορική Ικανότητα που δεσμεύτηκε από τον Χρήστη και έως το ύψος του καταβληθέντος από τον Χρήστη ποσού. Άρθρο 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία 1. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή και για την ερμηνεία της ή με αφορμή τη σύμβαση αυτή επιλύεται σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία. 2. Όρος της Σύμβασης που είναι αντίθετος με το Νόμο ή τον Κώδικα ή τις κατ εξουσιοδότηση του Νόμου εκδιδόμενες διατάξεις, είναι αυτοδικαίως άκυρος. Η ακυρότητα οποιουδήποτε όρου δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου της Σύμβασης. 3. Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας για τη φιλική διευθέτηση διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, κάθε Μέρος μπορεί να κοινοποιεί στο άλλο, πρόσκληση για φιλική διευθέτηση διαφοράς. Εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αποδεικνυόμενη περιέλευση της πρόσκλησης στο Μέρος στο οποίο απευθύνεται, οι Συμβαλλόμενοι ορίζουν και γνωστοποιούν αμοιβαία τους εκπροσώπους τους για τη διευθέτηση και διαπραγματεύονται με καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη για την διευθέτηση της διαφοράς. Η διαδικασία διευθέτησης διαφοράς ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την αποστολή πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αυτής δεσμεύει τα μέρη. 4. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς μέσω της διαδικασίας φιλικής διευθέτησης διαφορών, τα Μέρη μπορούν να παραπέμπουν τη διαφορά σε διαιτησία κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 5. Αν δεν επιτευχθεί επίλυση δια της διαδικασίας των άρθρων 3 και 4, αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει από τη Σύμβαση ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 13. Τελικοί Όροι 1. Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα οριζόμενα στο Νόμο, στον Κώδικα Διαχείρισης και στην σχετική κείμενη νομοθεσία, καθώς και ότι οι όροι της Σύμβασης αυτής αποτελούν την πλήρη και μόνη συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων και υπερισχύουν κάθε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας με το ίδιο αντικείμενο. Οι Συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι η Σύμβαση είναι απόλυτα δεσμευτική ως προς όλους τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, τους οποίους αναγνωρίζουν στο σύνολό τους ως ουσιώδεις. 2. Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν σύμφωνα με την καλή πίστη, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση και να λαμβάνουν όποια μέτρα είναι αναγκαία για την υλοποίησή της. 3. Η μη άσκηση εκ μέρους οποιουδήποτε Μέρους οποιουδήποτε εκ των παρεχόμενων από τη Σύμβαση δικαιωμάτων του σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με παραίτηση του Συμβαλλόμενου Μέρους από το αντίστοιχο δικαίωμα, του τελευταίου δικαιούμενου να αξιώσει ανά πάσα στιγμή την εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης. 4. Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της Σύμβασης κριθεί άκυρος για οιονδήποτε λόγο, η ακυρότητα αυτή δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα του συνόλου της Σύμβασης, αλλά τα Μέρη υποχρεούνται να τροποποιήσουν τη Σύμβαση, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση του ως άνω όρου με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, προς τις οποίες αντιτίθεται αυτός. 5. Οποιαδήποτε επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου σχετικού με τη Σύμβαση, κατά τη διάρκεια της ισχύος της, μετά τη λήξη ή τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της, θα γίνεται στις δηλωθείσες διευθύνσεις και τους εκπροσώπους των Συμβαλλομένων Μερών, σύμφωνα με το Παράρτημα 2. Σε περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσης οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους, το τελευταίο υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενό του την εν λόγω 8

13 αλλαγή της διευθύνσεώς του, άλλως η κατά τα ανωτέρω επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου σχετικού με τη Σύμβαση γίνεται εγκύρως στην αναγραφόμενη στην αρχή της Σύμβασης διεύθυνση του οικείου Συμβαλλόμενου Μέρους. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο ελλείπει ή αντικαθίσταται εκπρόσωπος Συμβαλλόμενου Μέρους, το Μέρος αυτό οφείλει να γνωστοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενό του τον αντικαταστάτη του. Αυτά αφού συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, συντάχτηκε η παρούσα και τα άνω παραρτήματά της σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό τους και υπογράφεται ως έπεται, έκαστο δε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ένα δε εξ αυτών, θα κοινοποιηθεί νομίμως και εμπροθέσμως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Διαχειριστή Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Για το Χρήστη Μεταφοράς Ο νόμιμος εκπρόσωπος,.. (σφραγίδα με εταιρική επωνυμία) Ο νόμιμος εκπρόσωπος,.. (σφραγίδα με εταιρική επωνυμία) 9

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Του / της έδρα... Οδός. Αριθμός... ΑΦΜ.., ΔΟΥ. που εκπροσωπείται για την υποβολή της παρούσας δυνάμει του.. από τον/ την. κάτοικο Αριθμ. ΑΔΤ... που εκδόθηκε από.. την Τηλέφωνα επικοινωνίας:.. Fax (τόπος) (ημερομηνία) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Φ.Α. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313, εφεξής Νόμος), του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και την υπ αρ.. Απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση Πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας», με την παρούσα: Α. Δηλώνω ότι η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και, Β. Αιτούμαι τη σύναψη Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται συνημμένα τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία: Με τιμή.. (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, υπογραφή και σφραγίδα) 10

15 ΈΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του αιτούντος, με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις, θεωρημένο από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και προκειμένου για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με όλες τις τροποποιήσεις μετά τη σύσταση ή από την τελευταία κωδικοποίηση. Αν η καταστατική έδρα του αιτούντος είναι στην αλλοδαπή, πιστοποιητικό νόμιμης σύστασης και λειτουργίας ή άλλο ισοδύναμο προς αυτό έγγραφο που έχει εκδοθεί από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της καταστατικής του έδρας. 2. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων του αιτούντος, ήτοι προκειμένου για Α.Ε. πρακτικό Γ.Σ. περί του διορισμού του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου και πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, και προκειμένου για Ε.Π.Ε. Πρακτικό Γ.Σ. περί διορισμού του/των Διαχειριστή/ών, καθώς και απόφαση υποβολής της αίτησης και υπογραφής της Σύμβασης Μεταφοράς, τον διορισμό εκπροσώπου και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας για τις ανάγκες της Σύμβασης. 3. Αν ο αιτών δεν έχει τη νομική μορφή της Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., απαιτείται να προσκομιστεί το καταστατικό του και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα, ανάλογα με τη νομική μορφή του, τα οποία αποδεικνύουν το φυσικό πρόσωπο που έχει τη νόμιμη εξουσία εκπροσώπησης αυτού. Σε περίπτωση που η καταστατική έδρα του αιτούντος είναι στην αλλοδαπή, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει τα αντίστοιχα με τα προαναφερθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά, που θα εκδοθούν από αρμόδια αλλοδαπή αρχή, από τα οποία θα προκύπτει το φυσικό πρόσωπο που έχει τη νόμιμη εξουσία εκπροσώπησης αυτού. 4. Απόφαση ΡΑΕ περί εγγραφής του αιτούντος στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. 5. Το συνημμένο «Έντυπο Τεχνικών Στοιχείων» συμπληρωμένο με τα στοιχεία που προτείνονται από τον αιτούντα. 6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι τα στοιχεία που υποβάλλει με την παρούσα αίτηση είναι αληθή. 11

16 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. Επιθυμητή Ημερομηνία Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: 2. Επιθυμητή Ημερομηνία Λήξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: 3. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε Σημεία Εισόδου: Α/Α Ονομασία Σημείου Εισόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης [MWh/ώρα] Ελάχιστη πίεση παράδοσης [barg] Μέγιστη πίεση παράδοσης [barg] [Το στοιχείο αυτό δεν υποβάλλεται στην περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 95 Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ] 4. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε Σημεία Εξόδου: 4.1 Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Σημείων Εξόδου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 1 της Υ.Α. 4955/2006 (ΦΕΚ Β 360) όπως ισχύει: Α/Α Ονομασία Σημείου Εξόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής [MWh/ώρα] Μέγιστη πίεση παραλαβής [barg] Ελάχιστη πίεση παραλαβής [barg] 12

17 4.2 Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Σημείων Εξόδου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 1 της Υ.Α. 4955/2006 (ΦΕΚ Β 360) όπως ισχύει: Α/Α Ονομασία Σημείου Εξόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής [MWh/ώρα] Μέγιστη πίεση παραλαβής [barg] Ελάχιστη πίεση παραλαβής [barg] 4.3 Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Σημείων Εξόδου για εξυπηρέτηση Πελατών πέραν των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 14 και 25 του άρθρου 1 της Υ.Α. 4955/2006 (ΦΕΚ Β 360) όπως ισχύει (Λοιποί Πελάτες): Α/Α Ονομασία Σημείου Εξόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής [MWh/ώρα] Μέγιστη πίεση παραλαβής [barg] Ελάχιστη πίεση παραλαβής [barg] 4.4 Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Σημείων Εξόδου για εξαγωγή Φυσικού Αερίου: Α/Α Ονομασία Σημείου Εξόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής [MWh/ώρα] Μέγιστη πίεση παραλαβής [barg] Ελάχιστη πίεση παραλαβής [barg] 13

18 4.5 Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας για την εξυπηρέτηση Λοιπών Πελατών: [ΜWh/Ημέρα] 5. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Χρήστη: [ΜWh/Ημέρα] Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ Ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ [Τεχνική περιγραφή της Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού Αερίου ή του Συνδεδεμένου Συστήματος στο οποίο εγχύεται Φυσικό Αέριο από το Σύστημα Μεταφοράς ή από το οποίο εγχύεται Φυσικό Αέριο προς το Σύστημα Μεταφοράς, καθώς και η εκτιμώμενη ετήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα παραλαμβάνεται από την Εγκατάσταση Απόληψης ή το Συνδεδεμένο Σύστημα ή που θα παραδίδεται στο Σύστημα Μεταφοράς και, στην περίπτωση μελλοντικής Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού Αερίου ή μελλοντικού Συνδεδεμένου Συστήματος: 1. Χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης και κατασκευής του σχετικού έργου 2. εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας αυτού 3. Κατάλογος αδειών οι οποίες έχουν χορηγηθεί ή αιτήσεων χορήγησης άδειας οι οποίες έχουν υποβληθεί σε σχέση με την εν λόγω Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου ή το εν λόγω Συνδεδεμένο Σύστημα καθώς και τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί σχετικά. ] Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΑΝΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ [Τα στοιχεία αυτά δεν υποβάλλοται στην περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 95 Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ] [Στοιχεία σχετικά με τη δέσμευση από τον αιτούντα επαρκούς δυναμικότητας σε Συνδεδεμένο Σύστημα ανάντη και κατάντη του Συστήματος Μεταφοράς και, σε περίπτωση που η αναγκαία δυναμικότητα του ανάντη ή κατάντη Συνδεδεμένου Συστήματος δεν είναι διαθέσιμη κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης, το εκτιμώμενο από τον αιτούντα χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης αυτής από τον διαχειριστή του Συνδεδεμένου Συστήματος, καθώς και οι τυχόν απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες και συμφωνίες.] 14

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Σχετικά με την υπ αριθμό Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας, συμφωνούνται τα ακόλουθα: Α. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Για το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Ονοματεπώνυμο :. Διεύθυνση :. Ταχ. Κώδικας :. Τηλέφωνο :. Fax :. . Για το ΧΡΗΣΤΗ Ονοματεπώνυμο :. Διεύθυνση :. Ταχ. Κώδικας :. Τηλέφωνο :. Fax :

20 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. Ημερομηνία Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: 2. Ημερομηνία Λήξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: 3. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε Σημεία Εισόδου Α/Α Ονομασία Σημείου Εισόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παράδοσης [MWh/ώρα] Ελάχιστη πίεση παράδοσης [barg] Μέγιστη πίεση παράδοσης [barg] [Το στοιχείο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 95 Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.] 4. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε Σημεία Εξόδου 4.1 Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε Σημεία Εξόδου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 1 της Υ.Α. 4955/2006 (ΦΕΚ Β 360) όπως ισχύει: Α/Α Ονομασία Σημείου Εξόδου Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής [MWh/Ημέρα] Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα Παραλαβής [MWh/ώρα] Μέγιστη πίεση παραλαβής [barg] Ελάχιστη πίεση παραλαβής [barg] 16

Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια

Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Αντικείμενο... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια... 3 Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών... 4 Άρθρο 4. Τιμολόγηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Μη έγκριση της πρότυπης Σύµβασης έσµευσης Μελλοντικής υναµικότητας (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Αντικείμενο... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια... 3 Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών... 4 Άρθρο 4. Τιμολόγηση και Πληρωμές... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια

Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΥΦΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Αντικείμενο... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια... 3 Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών... 4 Άρθρο 4. Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Παράρτημα Α1_αίτηση υπηρεσιών μεταφοράς.doc 1/8 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Του / της...... έδρα... Οδός. Αριθμός... ΑΦΜ.., ΔΟΥ. που εκπροσωπείται για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 205/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 205/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 205/2010 Μη έγκριση των Προτύπων Συµβάσεων Υπηρεσιών Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010. Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που υποβλήθηκαν από τον.ε.σ.φ.α. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010. Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που υποβλήθηκαν από τον.ε.σ.φ.α. Α.Ε. Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010 Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 907 23 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 126 Έγκριση των Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Παράρτημα Α - Σελίδα 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Παράρτημα Α - Σελίδα 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Παράρτημα Α - Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Αντικείμενο 3 Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια 4 Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΥΠ.ΑΡΙΘ: 45 / 2014 14SYMV002055216 2014-05-16 Ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.230.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. (παρακαλώ συμπληρώστε ένα από τα κάτωθι: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4473 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προβολή των κοινών θέσεων του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών φορέων στους Μηχανικούς και την κοινή γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Καβάλα, 02 Μαρτίου 2015 Αριθμός Πρωτ.: 446 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Καβάλα, σήμερα την Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015 και στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, μεταξύ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«διαδικασία εκχώρησης») θα πραγματοποιείται ως εξής:

«διαδικασία εκχώρησης») θα πραγματοποιείται ως εξής: Διαδικασία εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά (η «διαδικασία εκχώρησης») θα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα06/04/2016 Αρ.Πρωτ. 9081 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ ποσού χιλίων πενήντα Ευρώ (1.050,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ : Στην Αθήνα σήµερα, την..../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 12 /11/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 70014 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Ταχ. Κωδ.: 68100, Αλεξ/πολη Τηλ.: 25510 64141 Φαξ: 25510 80664 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Κανονισμός Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Κανονισμός Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Κανονισμός Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 1.1 Πεδίο Εφαρμογής... 3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα