ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Μη έγκριση της πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (εφεξής «Σύμβαση») που υποβλήθηκε από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 09η Τις διατάξεις του π.δ. 189 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221/ ), του π.δ. 24 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56/ ) και του π.δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α 170/ ) Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του π.δ.139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α 313), όπως ισχύει. 5. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211/ ). 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 (EE L 211/ ) 7. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 68, της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 και του άρθρου Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ1/Α/5346/ «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (εφεξής «Κώδικας Διαχείρισης») (ΦΕΚ Β 379/ ). 1

2 9. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ1/Α/5815/ «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β 464/ ). 10. Tο σχέδιο του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ε.Σ.Φ.Α., όπως αυτό καταρτίστηκε και υποβλήθηκε στη ΡΑΕ από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με το υπ αρ / έγγραφο (ΡΑΕ Ι-76772/ και ιδίως αναφορικά με θέματα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ. Ως παράρτημα του εν λόγω σχεδίου, περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων και «Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας». 11. Το γεγονός ότι, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της σύμφωνης γνώμης της προς τον Υπουργό για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στις κατά τον χρόνο εκείνο ισχύουσες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3428/2005, στις , έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το ως άνω σχέδιο Κώδικα Διαχείρισης, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008, η οποία μετά από αιτήματα των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση παρατάθηκε έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχόλια στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που έλαβε χώρα για τον Κώδικα Διαχείρισης, ήτοι τα με αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφα: Ι-81138/ από την ΔΕΠΑ Α.Ε., Ι-81147/ από την ENDESA HELLAS S.A., Ι-81217/ από την IGI POSEIDON HELLAS S.A., Ι / από την TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (TAP AG), Ι / από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., Ι-81221/ από την ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε., Ι-81222/ από την ΔΕΗ Α.Ε., Ι-81223/ από την EDISON, Ι-81224/ από την ENEL SPA, Ι-81322/ από την EGL και Ι-81347/ από την STATOIL HYDRO. 13. Την υπ αρ. 107Α/2010 Σύμφωνη Γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης, και ιδίως ως προς την αιτιολογία αντιμετώπισης συγκεκριμένων ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο του Κώδικα σε μεταγενέστερο χρόνο. 14. Τις απόψεις της ΡΑΕ σχετικά με την ανάπτυξη νέων υποδομών, όπως αυτές έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το υπ αριθμ Ο-40713/ έγγραφό της. 15. Το υπ αριθμ / (ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο προτείνονται τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης. 16. Το γεγονός ότι, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασής της για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4001/2011, στις έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο τροποποιημένου Κώδικα Διαχείρισης, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011, η οποία μετά από αιτήματα των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση παρατάθηκε έως τις 17 Φεβρουαρίου Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχόλια στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης, ήτοι τα με αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφα: ΔΕΗ Α.Ε. (Ι / ), TAP AG (Ι / ), (Ι / ), EGL AG (Ι / ), ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Ι / , I / ), ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Ι / ), ΔΕΠΑ Α.Ε. (Ι / , I / ), ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) (Ι / ), (I / ), ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ι / ), ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Ι / ,, I / ), ΔΕΣΦΑ A.E. (I / ), EPA ATTIKHS (I / ), (I / ), (I / ), ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. (I / ). Στα έγγραφα τα οποία δεν αναφέρεται ο αποστολέας έχει υποβληθεί αίτημα περί τήρησης εμπιστευτικότητας. 2

3 18. Τον «Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) ο οποίος εκδόθηκε με την υπ αρ. 1096/ Απόφαση της ΡΑΕ. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 68, της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 και του άρθρου 71, προβλέπεται η σύναψη πρότυπης σύμβασης δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας στο ΕΣΦΑ. Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 69 του ν. 4001/2011 προβλέπεται ότι: 1. Με απόφαση της ΡΑΕ ύστερα από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α.. Ο Κώδικας αυτός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 «1. Η Ρ.Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί, και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει εκθέσεις, προβαίνει σε συστάσεις, αποφασίζει ή εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων» Επειδή όμως, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε, με την εισήγησή του για τον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. που κατήρτισε και υπέβαλε στη ΡΑΕ με το υπ αρ / έγγραφό του (ΡΑΕ Ι-76772/ ), συμπεριέλαβε ως παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα του εν λόγω Κώδικα και την «Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας». Επειδή όμως, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η ως άνω Πρότυπη Σύμβαση καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μετά από έγκριση της ΡΑΕ, ήτοι, για τη σύμβαση αυτή ο νομοθέτης είχε προβλέψει «τύπο» έκδοσής της, διάφορο από αυτόν που προβλεπόταν για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. τόσο κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής του σχεδίου Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α με το υπ αριθμ / έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3428/2005, όσο και σήμερα με τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 68, της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 και του άρθρου 71 του ν. 4001/2011. Επειδή σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο, στην έννοια της «έγκρισης» περιλαμβάνεται τόσο ο έλεγχος της νομιμότητας της εγκρινόμενης πράξης και των προπαρασκευαστικών της ενεργειών, όσο και ο έλεγχος σκοπιμότητας αυτής, εκτός και εάν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση. Το όργανο που έχει αρμοδιότητα έγκρισης μπορεί να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει την πράξη που υπόκειται σε έγκριση, όχι όμως και να την τροποποιήσει, εκτός και εάν αρμοδιότητα τροποποίησης προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις. (βλ. Επ. Π. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 11 η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2001, παραγρ. 141 και Α. Ι. Τάχο, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 7 η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλλα, σελ. 616 επ.). Επειδή παρά ταύτα, η ΡΑΕ έχει εκδώσει την υπ αρ. 1096/ απόφασή της σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας, και συνεπώς κρίνεται αναγκαίο το περιεχόμενο της εν λόγω Σύμβασης να είναι συμβατό με τις αντίστοιχες, κανονιστικού περιεχομένου, ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. Επειδή σε συνέχεια των ανωτέρω, και όπως αναφέρεται ως άνω στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ δύναται να προβαίνει σε υποδείξεις και συστάσεις προς κάθε αρμόδιο όργανο, ήτοι και προς τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., κρίνεται σκόπιμο όπως η Αρχή υποδείξει συμβουλευτικά προς τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σχέδιο Πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, η οποία θα εναρμονίζεται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α, όπως αυτός περιλαμβάνεται στην υπ αρ. 1096/ Απόφαση της Αρχής (Βλ. Επ. Π. Σπηλιωτόπουλο, 3

4 Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 11 η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2001, παραγρ. 481, και Α. Ι. Τάχο, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 7 η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 566 επ.). Αποφασίζει 1. Τη μη έγκριση της Πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας την οποία ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. υπέβαλε με το υπ αριθμ / έγγραφό του (ΡΑΕ Ι-76772/ ) ως παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα του εν λόγω Σχεδίου Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., για τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω. 2. Να συστήσει και υποδείξει στον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σχέδιο Πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, για τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω, με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην παρούσα κείμενο, το οποίο συνιστά ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, υπό τον τίτλο: «ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ». 3. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Ν. Βασιλάκος 4

5 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Αντικείμενο... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια... 3 Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών... 3 Άρθρο 4. Συμβατικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης... 4 Άρθρο 5. Εγγυητική Επιστολή... 5 Άρθρο 6. Ευθύνη των Συμβαλλομένων Μερών... 6 Άρθρο 7. Ανωτέρα Βία... 6 Άρθρο 8. Υποκατάσταση... 6 Άρθρο 9. Τροποποιήσεις Σύμβασης... 6 Άρθρο 10. Υποχρέωση Εχεμύθειας... 7 Άρθρο 11. Λύση Καταγγελία της Σύμβασης... 7 Άρθρο 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία... 8 Άρθρο 13. Τελικοί Όροι... 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ...10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ...15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ...19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

7 Αριθμός Σύμβασης:.. Στην Αθήνα, σήμερα την του έτους... μεταξύ των κάτωθι Συμβαλλομένων Μερών, ήτοι: α) Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.», στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/ ), η οποία εδρεύει στ.., επί της., με ΑΦΜ.., ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας δυνάμει του υπ αριθμ... πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον.. και καλείται στο εξής «Διαχειριστής» και β) εταιρίας με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο «.», η οποία εδρεύει στον δήμο.., έχει ΑΦΜ:, ΔΟΥ., εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον....., δυνάμει.του, κατοίκου, οδός αριθμ., κατόχου του υπ αριθμ.. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από.. με ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ.., / της.. και καλείται στο εξής «Χρήστης», και δεδομένου ότι ο Χρήστης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου του ν. (εφεξής Νόμος) και υπό τα στοιχεία.., συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1. Αντικείμενο 1. Αντικείμενο της Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (εφεξής «Σύμβαση») αποτελεί η δέσμευση, υπέρ του Χρήστη, Μεταφορικής Ικανότητας η οποία θα είναι διαθέσιμη μελλοντικά στο Σύστημα Μεταφοράς, για το χρονικό διάστημα και για το μέγεθος που καθορίζεται στο έντυπο «Αποδοχή Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας» (Παράρτημα 2). [Στην περίπτωση Επιτυχόντα Συμμετέχοντα σε Ανοικτή Διαδικασία: «, για το χρονικό διάστημα και για το μέγεθος του τμήματος της Δυναμικότητας Ανοικτής Διαδικασίας που του έχει κατανεμηθεί».] 2. Προϋπόθεση για τη σύναψη της Σύμβασης είναι η υποβολή από τον Χρήστη Αίτησης Δέσμευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας (Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας), σύμφωνα με την πρότυπη αίτηση που επισυνάπτεται στη Σύμβαση ως Παράρτημα 1 και τη διαδικασία του άρθρου 95 Α του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και η αποδοχή της από τον Διαχειριστή, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 95 Β και 95 Γ του Κώδικα και στο Παράρτημα 2. [Στην περίπτωση Επιτυχόντα Συμμετέχοντα σε Ανοικτή Διαδικασία η παράγραφος 2 διαγράφεται.] 3. Αναπόσπαστα και αδιαίρετα τμήματα της παρούσας αποτελούν οι προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. (εφεξής Κώδικας), το Παράρτημα 2 [«Αποδοχή Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας»], το Παράρτημα 3 [«Χρονοδιάγραμμα Απαιτουμένων Ενεργειών»] και το Παράρτημα 4 [«Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης»]. [Στην περίπτωση Επιτυχόντα Συμμετέχοντα σε Ανοικτή Διαδικασία: «οι προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. (εφεξής Κώδικας),το Παράρτημα 3 [«Χρονοδιάγραμμα Απαιτουμένων Ενεργειών»] και το Παράρτημα 4 [«Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης».]] 4. Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα, είναι αυτοί που αποδίδονται στο Νόμο ή στον Κώδικα. Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 11 της παρούσας, η διάρκεια της Σύμβασης άρχεται την [..] (Ημερομηνία Έναρξης) και λήγει με την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας (Ημερομηνία Λήξης). Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών 1. Ο Διαχειριστής, με την επιφύλαξη γεγονότων Ανωτέρας Βίας, υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο των απαιτούμενων έργων για την παροχή στο Χρήστη Υπηρεσιών Μεταφοράς (Έργο Σύνδεσης) έως την [ / / ] (Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης), σύμφωνα με το Παράρτημα 2. Ο Διαχειριστής 3

8 δύναται να μεταθέσει την ως άνω ημερομηνία προ της υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. 2. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ιδίως στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και στη λήψη, ή στην υποβολή αίτησης χορήγησης, κάθε άδειας που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία για την έναρξη κατασκευής του Έργου Σύνδεσης, σύμφωνα με το μέρος (Α) του Παραρτήματος 3 της παρούσας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσκληση του Χρήστη για τη σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης εντός χρονικού διαστήματος [ ] μηνών (Χρόνος Αναφοράς), υπολογιζόμενου από το τέλος του μήνα που περιλαμβάνει την Ημερομηνία Έναρξης. 3. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενό του σχετικά με την πορεία εκπόνησης των μελετών και την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας, σύμφωνα με το μέρος (Α) του Παραρτήματος 3, τουλάχιστον ανά τρείς (3) μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης της Σύμβασης. 4. Ο Διαχειριστής, προκειμένου να ολοκληρώσει τις ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, δικαιούται να παρατείνει το Χρόνο Αναφοράς για λόγους που σχετίζονται με τη διαδικασία λήψης των απαιτούμενων αδειών και οι οποίοι εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής του, υπό την προϋπόθεση έγγραφης ενημέρωσης του αντισυμβαλλομένου του το αργότερο τρείς (3) μήνες πριν τη λήξη του Χρόνου Αναφοράς. 5. Σε περίπτωση που ο Χρόνος Αναφοράς παραταθεί από τον Διαχειριστή, κατά την παράγραφο 4, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, μη συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης του Χρόνου Αναφοράς κατά το άρθρο 9, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, καταβάλλοντας ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της κατατεθείσας εγγύησης. 6. Σε περίπτωση που ο Χρόνος Αναφοράς παραταθεί από τον Διαχειριστή, κατά την παράγραφο 4, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, μη συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης του Χρόνου Αναφοράς κατά το άρθρο 9, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης. Άρθρο 4. Συμβατικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης 1. Τα μέρη συμφωνούν ότι η ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, πέραν των ενεργειών που προβλέπονται στο μέρος (Α) του Παραρτήματος 3, και η κατασκευή του Έργου Σύνδεσης από τον Διαχειριστή θα ξεκινήσει μετά τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης, κατά το άρθρο 95 Ε του Κώδικα. Προϋποθέσεις για τη σύναψη μεταξύ των μερών Συμφωνίας Σύνδεσης (Συμβατικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης) αποτελούν: α) Η προσκόμιση από τον Χρήστη στο Διαχειριστή επαρκών στοιχείων σχετικά με την εξασφάλιση α) της προμήθειας Ποσότητας Φυσικού Αερίου που να αντιστοιχεί στη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή/και στη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής που δεσμεύεται με τη Σύμβαση, η ισχύς των οποίων είναι δυνατόν να υπόκειται στην αίρεση προηγούμενης υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης, καθώς και β) της μεταφοράς της εν λόγω Ποσότητας Φυσικού Αερίου από και προς το ΕΣΦΑ, αναλόγως, σε συνέπεια με τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή/και τη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής που δεσμεύεται με τη Σύμβαση, εξαιρουμένων στοιχείων σχετικά με την τιμή προμήθειας και μεταφοράς της εν λόγω Ποσότητας Φυσικού Αερίου. β) Η προσκόμιση από τον Χρήστη στο Διαχειριστή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη λήψη ή την υποβολή αίτησης χορήγησης των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων για την κατασκευή της Εγκατάστασης Απόληψης ή του Συνδεδεμένου Συστήματος κατάντη του Σημείου Εξόδου ή ανάντη του Σημείου Εισόδου το οποίο έχει δηλώσει ο Χρήστης στην Αίτησή του, εφόσον πρόκειται για μελλοντική Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου ή μελλοντικό Συνδεδεμένο Σύστημα, σύμφωνα με το μέρος (Β) του Παραρτήματος 3. γ) Η ολοκλήρωση από τον Διαχειριστή των ενεργειών που περιγράφονται στο μέρος (Α) του Παραρτήματος Ο Διαχειριστής, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του Χρόνου Αναφοράς ή της τυχόν παράτασης αυτού κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 3 ή κατά το άρθρο 9, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον Χρήστη σχετικά με την εκπλήρωση της Συμβατικής Προϋπόθεσης Σύνδεσης της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 και να καλέσει εγγράφως το Χρήστη προκειμένου να προσκομίσει κάθε στοιχείο από το οποίο προκύπτει η εκπλήρωση εκ μέρους του Χρήστη των Συμβατικών Προϋποθέσεων Σύνδεσης των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 1 και να προσέλθει για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών (Προθεσμία Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης), υπολογιζόμενης από το πέρας του Χρόνου Αναφοράς ή της τυχόν παράτασης αυτού κατά τα ανωτέρω. Με την άπρακτη παρέλευση της Προθεσμίας Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης, η Σύμβαση λήγει αυτοδικαίως και καταπίπτει το σύνολο της κατατεθείσας από τον Χρήστη εγγύησης. 3. Ο Διαχειριστής κατά την έγγραφη κλήση για σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Χρήστη και τυχόν μετάθεση της Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 4

9 άρθρου 3. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής μεταθέσει την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης κατά χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση εντός της Προθεσμίας Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης, καταβάλλοντας ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της κατατεθείσας εγγύησης. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής μεταθέσει την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης κατά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, 4. Ο Χρήστης δικαιούται να αιτηθεί από τον αντισυμβαλλόμενό του τη μείωση της μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας που επιθυμεί να δεσμεύσει μέσω της Συμφωνίας Σύνδεσης σε σχέση με την μελλοντική Μεταφορική Ικανότητα που δεσμεύεται σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Σύμβασης, εφόσον η μεταβολή αυτή δεν υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας που δεσμεύεται στη Σύμβαση και εφόσον, λόγω της μεταβολής, δεν ανατρέπεται η οικονομική αποτελεσματικότητα του Έργου Σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αιτήματα και άλλων Χρηστών οι οποίοι έχουν συνάψει Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας για το ίδιο Έργο Σύνδεσης. Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης υποβάλλει εγγράφως σχετικό αίτημα στο Διαχειριστή το αργότερο δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της Προθεσμίας Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στον αντισυμβαλλόμενό του εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Τα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, κάθε σχετικό στοιχείο που τεκμηριώνει την απόφαση του Διαχειριστή θα γνωστοποιείται στη ΡΑΕ με ευθύνη του Διαχειριστή. 5. Ο Χρήστης δικαιούται να υποδείξει στον αντισυμβαλλόμενό του έναν ή περισσότερους τρίτους Χρήστες οι οποίοι θα συνάψουν μία οι περισσότερες Συμφωνίες Σύνδεσης αντί αυτού, για το σύνολο ή τμήμα της δεσμευμένης υπέρ του Χρήστη Μεταφορικής Ικανότητας, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Με τις Συμφωνίες Σύνδεσης που συνάπτουν τρίτοι Χρήστες, καθώς και τη Συμφωνία Σύνδεσης που ενδεχομένως συνάπτει ο Χρήστης, δεσμεύεται το σύνολο της Μεταφορικής Ικανότητας για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, και β) Ο Χρήστης παρέχει στο Διαχειριστή εγγυήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Χρήστη, που απορρέουν από τη Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας, από μέρους των τρίτων Χρηστών. Άρθρο 5. Εγγυητική Επιστολή 1. Το αργότερο εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν από την Ημερομηνία Έναρξης κατά το άρθρο 2 της Σύμβασης, ο Χρήστης οφείλει να παράσχει στο Διαχειριστή ανέκκλητη Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης υπέρ του ιδίου (του Χρήστη), με την οποία θα εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τη Σύμβαση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής, ο Διαχειριστής αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στο Χρήστη θέτοντας ρητή προθεσμία για την προσκόμισή της. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη: α) ο Διαχειριστής δικαιούται να μην υπογράψει τη Σύμβαση, ή β) εφόσον έχει προηγηθεί η υπογραφή της Σύμβασης, η σχετική Σύμβαση λήγει αυτοδικαίως. 2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης θα είναι εκδόσεως τράπεζας αποδεκτής από το Διαχειριστή και το περιεχόμενό της θα είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3. Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι ανέκκλητη, θα περιέχει παραίτηση από το δικαίωμα διζήσεως και θα καταπίπτει σε πρώτη ζήτηση του Διαχειριστή, άνευ τινός ετέρου, έναντι έγγραφης δήλωσης του τελευταίου περί παράβασης από μέρους του Χρήστη Μεταφοράς τινός εκ των συμβατικών όρων της Σύμβασης. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής ανέρχεται σε ποσό των.. Ευρώ (.,. ). 3. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής, ο Χρήστης υποχρεούται να εκδώσει άμεσα και να παραδώσει στον Διαχειριστή, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, νέα Εγγυητική Επιστολή, ώστε κάθε φορά να καλύπτεται πλήρως το ποσό που αναφέρεται στην αρχική Εγγυητική Επιστολή. 4. Ο Διαχειριστής, άμα τη καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της Σύμβασης, οφείλει να επιστρέψει την Εγγυητική Επιστολή, υπό την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν έχει συντρέξει λόγος κατάπτωσης αυτής. 5. Τα Μέρη συμφωνούν ότι το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής του Χρήστη αναπροσαρμόζεται εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 95Δ του Κώδικα και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται στις ίδιες διατάξεις. 5

10 Άρθρο 6. Ευθύνη των Συμβαλλομένων Μερών 1. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προβλεπομένων στον Κώδικα και της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται περιοριστικά σε καταβολή αποζημίωσης για κάθε άμεση περιουσιακή ζηµία που απορρέει από την εκτέλεση της Σύμβασης, μη δυνάμενων αυτών να αξιώσουν την αποκατάσταση τυχόν περαιτέρω ζημίας. 2. Ετήσια Αποζημίωση είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο 25% της παρασχεθείσας από τον Χρήστη Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής και Καλής Εκτέλεσης. 3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία αποδεικνύεται ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή/και οι προστηθέντες τους έπραξαν με βαριά αμέλεια ή δόλο, ρητά συμφωνείται ότι η συνολική ευθύνη των μερών για τη μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα, δεν δύναται να υπερβαίνει ετησίως το σύνολο του ποσού της Ετήσιας Αποζημίωσης. Άρθρο 7. Ανωτέρα Βία 1. Ως «Ανωτέρα Βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη και εξαιρετική κατάσταση ή συμβάν το οποίο δεν εμπίπτει στη σφαίρα επιρροής και ελέγχου των Συμβαλλόμενων Μερών και δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί ακόμη και εάν τα μέρη είχαν επιδείξει την άκρα επιμέλεια και σύνεση που αναμένεται από έναν λογικό και συνετό χειριστή και που έχει ως συνέπεια να εμποδίζεται οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλομένους στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση. Ενδεικτικώς συμφωνείται ότι μπορούν να συνιστούν περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας τα ακόλουθα: φυσικές καταστροφές, απεργίες, ανταπεργίες, ενέργειες της Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε Κυβερνητικής Αρχής, πόλεμος, εξεγέρσεις, ταραχές, καθιζήσεις εδάφους, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, εκρήξεις, θραύσεις ή ατυχήματα σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις μεταφορών ή άλλες εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών Μεταφοράς που εκτείνονται σε τέτοιο βαθμό και έκταση που καθιστά αδύνατη την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. 2.Ειδικότερα, ρητά συμφωνείται ότι δεν συνιστούν γεγονότα Ανωτέρας Βίας τα γεγονότα και συμβάντα που εμπίπτουν στην έννοια της Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 63 του Κώδικα. 3. Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, τα Μέρη, οφείλουν να τηρούν τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα. Άρθρο 8. Υποκατάσταση Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης πρωτογενούς ή δευτερογενούς διάταξης, κανένας εκ των Συμβαλλομένων Μερών δεν δύνανται να υποκατασταθεί, ολικώς ή μερικώς, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. Το Συμβαλλόμενο Μέρος που επιθυμεί να υποκατασταθεί (υπέρ ου η υποκατάσταση) από τρίτο πρόσωπο, κοινοποιεί την σχετική πρόθεσή του στο Αντισυμβαλλόμενο Μέρος, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες επιχειρηματικές και τεχνικές πληροφορίες που αφορούν στο τρίτο πρόσωπο. Εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, το Αντισυμβαλλόμενο Μέρος ενημερώνει εγγράφως τον υπέρ ου η υποκατάσταση σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της προτεινόμενης υποκατάστασης. Τυχόν απόρριψη του αιτήματος υποκατάστασης ή άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής συνεπάγεται την απόρριψη της υποκατάστασης και θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας για καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 11 αυτής. Άρθρο 9. Τροποποιήσεις Σύμβασης 1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και των περιπτώσεων που προβλέπονται στον Κώδικα, για οποιαδήποτε τροποποίηση των Παραρτημάτων της Σύμβασης, απαιτείται έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών, αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. 2. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων της πρότυπης Σύμβασης λόγω αλλαγής της κείμενης νομοθεσίας, οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι το νέο αυτό κανονιστικό πλαίσιο θα διέπει εφεξής τη Σύμβαση και οφείλουν να αναπροσαρμόσουν την παρούσα εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρόνος Αναφοράς παρατείνεται αναλόγως. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. 3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας κοινοποιείται στη ΡΑΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με ευθύνη του Διαχειριστή. 6

11 Άρθρο 10. Υποχρέωση Εχεμύθειας 1. Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ήδη και δεσμεύονται από τον εμπιστευτικό χαρακτήρα: α) όλων των έγγραφων και στοιχείων, των οποίων έχουν λάβει γνώση ή θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα οποία σχετίζονται με τη Σύμβαση και την εκτέλεση αυτής και β) των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τα χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς της, να μην τα κοινοποιούν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτα πρόσωπα. Ιδίως, ο Διαχειριστής δεν δύναται να κοινοποιεί έγγραφα σε πρόσωπα τα οποία απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου στις οποίες συμμετέχει ο τελευταίος ή σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτόν, παρά μόνον με την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του άλλου Μέρους. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές γενικές πληροφορίες, που αφορούν στη λειτουργία του ΕΣΦΑ και τους Χρήστες αυτού ή τρίτους, πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα, στοιχεία που εμπίπτουν στο πλαίσιο του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 715/2009, καθώς και κάθε είδους στοιχείο που έχει ήδη νόμιμα δημοσιοποιηθεί. 2. Οι Συμβαλλόμενοι εγγυώνται και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την επιβολή στους εργαζόμενους και στους πάσης φύσεως συνεργάτες τους καθώς και στις συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, και στους εργαζόμενους και στους κάθε φύσεως συνεργάτες αυτών, των ως άνω καθηκόντων πίστης, εχεμύθειας και προστασίας του επαγγελματικού ή εμπορικού απορρήτου. 3. Οι Συμβαλλόμενοι έχουν τις προεκτιθέμενες υποχρεώσεις τόσο καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όσο και μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής. Σε περίπτωση υπογραφής Συμφωνίας Σύνδεσης τα Μέρη φέρουν την υποχρέωση εχεμύθειας του παρόντος άρθρου έως και δύο (2) έτη μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της εν λόγω Συμφωνίας. 1. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως: Άρθρο 11. Λύση Καταγγελία της Σύμβασης α) με την παρέλευση της Ημερομηνίας Λήξης που ορίζεται στο άρθρο 2. β) στις περιπτώσεις των παραγράφων 4.2, 5.1.β και 9.2. γ) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 95 Δ του Κώδικα. δ) σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, τεθεί σε κατάσταση παύσης πληρωμών, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου ή άλλης άδειας που απαιτείται για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς του. ε) σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας που διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, εκτός εάν οι Συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν διαφορετικά, με την επιφύλαξη των επιμέρους διατάξεων του Κώδικα. 2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 3, 4 και 9 της παρούσης, οι Συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν οποτεδήποτε την από κοινού πρόωρη λύση της παρούσας Σύμβασης, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και τις μεταξύ τους εκκρεμότητες. 3. Με την επιφύλαξη όσων ειδικά προβλέπονται στην παρούσα αναφορικά με τη δυνατότητα του Χρήστη να καταγγείλει τη Σύμβαση, καθένας από τους Συμβαλλόμενους μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση πριν την Ημερομηνία Λήξης που ορίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης, αποκλειστικώς και μόνον για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο καταγγελίας συνιστούν, ιδίως, η μη εκπλήρωση ή η μη προσήκουσα εκπλήρωση των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου του καταγγέλλοντος μέρους. 4. Το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο επικαλείται τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, οφείλει να αποστείλει στον αντισυμβαλλόμενο έγγραφη ειδοποίηση, καλώντας τον να προβεί σε άρση του λόγου αυτού, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε προθεσμία μικρότερη του 10% της χρονικής διάρκειας που υπολείπεται για τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Μέρος που απέστειλε την ειδοποίηση δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 5. Η καταγγελία είναι έγγραφη και τα αποτελέσματά της επέρχονται από την επίδοση αυτής στον αντισυμβαλλόμενο. 6. Αν κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ότι ο σπουδαίος λόγος που επικαλέστηκε Συμβαλλόμενος για την καταγγελία δεν υπήρχε κατά την άσκηση της καταγγελίας, το μέρος που την επέσπευσε υποχρεούται να 7