ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 93/2/ Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα μετο άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 (Α180), όπως ισχύει. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν.3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν.4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν.4209/2013 (Α 253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α 287), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220), όπως ισχύει, ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 25 περίπτωση β, 50 παράγραφος 5, 51, 52 και 53 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τη με αριθμό 55906/1673/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Συγκρό τηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθ μό 07/590/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 451) όμοια απόφαση, γ) τη με αριθμό 56660/1679/22/12/2011 (Β 2910) Κοινή Από φαση (K.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού περί «Πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», δ) τη με αριθμό 47/2/ (Β 901) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ανάληψη των αρμοδιοτήτων που προ βλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 28 παράγραφος 3 περίπτωση γ και 53 του ν.4002/2011 (Α 180)», ε) Την ανάγκη θέσπισης κατάλληλου ρυθμιστικού, εποπτικού και ελεγκτικού πλαισίου των Τυχερών Παι γνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικού και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού μέσου, ώστε, μεταξύ άλλων, να διασφαλισθεί η διαφάνεια και η φερεγγυότητα της διεξαγωγής των παιγνίων αυτών, να διατηρηθεί σε ανε κτά επίπεδα η συμμετοχή των πολιτών σε αυτά και να αποτραπεί η εκ μέρους τους υπέρμετρη σπατάλη χρη μάτων, να προστατευθούν οι καταναλωτές και ιδίως οι ανήλικοι και άλλες ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από τον εθισμό στα εν λόγω παίγνια, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. στ) Την εκ του νόμου επιταγή για τη ρύθμιση κάθε σχετικού με τα παραπάνω θέματος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α 180) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τον ορισμό γενικών αρχών και κανόνων διεξαγωγής των παιγνίων του άρ θρου αυτού, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Διεξα γωγής και Ελέγχου Παιγνίων. ζ) Τη με αριθμό ΠΡΠ απόφαση του Προέ δρου της Ε.Ε.Ε.Π. περί έγκρισης του σχεδίου των Γε νικών Αρχών και Κανόνων Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών μέσων και θέσηςαυ τού σε δημόσια εθνική διαβούλευση στον ιστότοπο της Ανοικτής Διακυβέρνησης ( η) Τα σχόλια που υποβλήθηκαν από τους πολίτες κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης από την 20η Δεκεμβρίου 2013 έως και την 10η Ιανουαρίου θ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κρατικού Προϋπολογισμού. ι) Την από 23 Ιανουαρίου 2014 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεο πτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει». ια) Την συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τις Γενικές Αρχές και τους Κανόνες Διεξα γωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ρα διοτηλεοπτικών και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών μέσων και την έκδοση σχετικής απόφασης, ως ακολούθως: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου

2 2806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 53 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει, με τη θέσπιση Γενικών Αρχών και Κανόνων Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικού ή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού μέσου, ώστε, μεταξύ άλλων, να διασφαλισθεί η διαφάνεια και η φερεγγυότη τα της διεξαγωγής των παιγνίων αυτών, να διατηρηθεί σε ανεκτά επίπεδα η συμμετοχή των πολιτών σε αυτά και να αποτραπεί η εκ μέρους τους υπέρμετρη σπα τάλη χρημάτων, να προστατευθούν οι καταναλωτές και ιδίως οι ανήλικοι και άλλες ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από τον εθισμό στα εν λόγω παίγνια, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Άρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟI Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης οι παρα κάτω φράσεις ή λέξεις έχουν την έννοια που ακολουθεί Τυχερό Παίγνιο ή Τυχερό Παιχνίδι είναι το παίγνιο που η διεξαγωγή του γίνεται μέσω ραδιοτηλεοπτικών ή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών μέσων και για το οποίο συντρέχουν σωρευτικά, πέραν των προϋποθέσε ων της διάταξης της περίπτωσης β του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει, οι εξής προϋποθέσεις: Η δομή του Τυχερού Παιγνίου διαθέτει δυο του λάχιστον φάσεις, εκ των οποίων: α) Της μιας και μόνο το αποτέλεσμα να εξαρτάται, έστω και εν μέρει, από την τύχη, η δε τυχαιότητα να παράγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω κλήρωσης. β) Τουλάχιστον μιας το αποτέλεσμα να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των συμμετε χόντων Προκειμένου για Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων, η διεξαγωγή επιβάλλε ται να συμβαίνει σε πραγματικό (παρόντα) χρόνο (real time), με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου ως παρου σιαστή Κύκλος Τυχερού Παιγνίου είναι η χρονική περίο δος διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου κατά την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία των φάσεων αυτού Το Τυχερό Παίγνιο μπορεί να αποτελείται από έναν Κύκλο ή περισσότερους Λήξη Τυχερού Παιγνίου είναι εκείνο το χρονικό σημείο μετά την παρέλευση του οποίου δεν ακολουθεί άλλος Κύκλος του. Στην περίπτωση που το Τυχερό Παί γνιο αποτελείται από ένα Κύκλο, η ολοκλήρωση αυτού ταυτίζεται με τη Λήξη του Τυχερού Παιγνίου Συμμετοχή είναι κάθε σύνδεση του Παίκτη με τον Πάροχο με σκοπό τη διεκδίκηση του Επάθλου, σύμφωνα με τους Κανόνες Διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου Κάθε Συμμετοχή ισχύει αποκλειστικά και μόνο για έναν Κύκλο του Τυχερού Παιγνίου Σύνδεση του Παίκτη με τον Πάροχο για άλλους σκοπούς (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών, υποβολή πα ραπόνων διαμαρτυριών) δεν εμπίπτει στην έννοια της Συμμετοχής Πάροχος είναι το πρόσωπο που υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. τη Δήλωση Αποδοχής και έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 6 του ν.4172/2013 (Α 167), μόνιμη εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια και ο οποίος πραγματικά εκμεταλλεύεται και παρέχει το παίγνιο Παίκτης καλείται όποιος πραγματοποίησε τουλά χιστον μία Συμμετοχή Νικητής είναι ο Παίκτης που διήλθε επιτυχώς όλες τις φάσεις του Τυχερού Παιγνίου. Σε κάθε Κύκλο του Τυχερού Παιγνίου δύναται να αναδεικνύεται κανένας, ένας ή περισσότεροι Νικητές Έπαθλο ή Κέρδος είναι το οικονομικό όφελος που αποδίδεται στον Νικητή, το οποίο παρέχεται με τη μορ φή χρήματος ή/και εκπτώσεων, αγαθών ή υπηρεσιών Δήλωση Αποδοχής είναι η δήλωση πουυποβάλλει ο Πάροχος στην Ε.Ε.Ε.Π. για κάθε Τυχερό Παίγνιο, με την οποία δηλώνει την αποδοχή που προβλέπεται από τη διάταξη του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει Η Δήλωση Αποδοχής: α) Εμπεριέχει επίσης πληροφοριακά στοιχεία για τον Πάροχο και το προς διεξαγωγή Τυχερό Παίγνιο. β) Συνοδεύεται υποχρεωτικά από τους Κανόνες Διε ξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου και αποτελεί ένα σώμα με αυτούς Υπόδειγμα της Δήλωσης Αποδοχής παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης Κανόνες Διεξαγωγής Τυχερού Παιγνίου ή Κανόνες Διεξαγωγής είναι το σύνολο των όρων διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου και συμμετοχής των Παικτών σε αυτό Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων νοείται ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων που προβλέπεται στο άρθρο 29 του ν.4002/2011 (Α 180). Άρθρο 3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3.1. Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτής υπά γονται τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται μέσω ραδι οτηλεοπτικού ή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού μέσου Προκειμένου περί Τυχερών Παιγνίων που διεξάγο νται από ραδιοτηλεοπτικά μέσα, στο πεδίο ρύθμισης της απόφασης αυτής υπάγεται κάθε περίπτωση εκπομπής που περιέχει Τυχερό Παίγνιο ή/και παρέχει πληροφορίες για Τυχερό Παίγνιο. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται και επί των εκπομπών που περιέχουν ένθετο με Τυχερά Παίγνια, αποκλειστικά στο βαθμό που αφορά στο προ σφερόμενο ένθετο Τυχερό Παίγνιο Δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της απόφασης αυ τής παίγνια ή διαγωνισμοί ή κληρώσεις που διεξάγονται από ραδιοτηλεοπτικό ή κάθε είδους τηλεπικοινωνια κό μέσο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 53 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει και η συμμετοχή του κοινού σε αυτά πραγματοποιείται είτε χωρίς αντίτιμο (δωρεάν) είτε με κλήση/μήνυμα από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, το οποίο υπόκειται στη βασική χρέωση που επιβάλλει ο πάροχος σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας για την υπηρεσία αυτή στους συνδρομητές του (υπη ρεσία χωρίς αυξημένη χρέωση) είτε με ταχυδρομική συμμετοχή που δεν ξεπερνά το κόστος αποστολής μιας απλής επιστολής. Άρθρο 4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ 4.1. Η διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων, μέχρι την έκδο ση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, επιτρέπεται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Αποδοχή εκ μέρους του Παρόχου των Γενικών Αρ χών και Κανόνων Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, όπως ορίζονται στην απόφαση αυτή.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2807 β) Απόδοση των δικαιωμάτων του Δημοσίου σύμφω να με τη διάταξη του άρθρου 50 παράγραφος 5 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει και του φόρου στα κέρ δη των Παικτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις Στο πρόσωπο του Παρόχου πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα παρακάτω : Να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση Να μην πρόκειται για προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2.1 σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 για τον ορισμό της Προβληματικής Επιχείρησης Στο πρόσωπο του Παρόχου, στην περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο, εκτός των προϋποθέσεων των αμέσως παραπάνω δύο παραγράφων, και στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/και τη διαχείριση του Παρόχου και σε κάθε περίπτωση στο φυσικό πρό σωπο που εκπροσωπεί νόμιμα τον Πάροχο, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα παρακάτω : Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κα κούργημα Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, απο δοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίν δυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευ θερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής Να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παρα πεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα (βλ. άνω αναφερόμενα εγκλήματα), έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε Ο Πάροχος υποχρεούται να εξασφαλίζει πως οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 4.2 και 4.3 συ ντρέχουν σε κάθε πρόσωπο με το οποίο συμβάλλεται για τη διεξαγωγή ή/και προβολή του Τυχερού Παιγνίου. Άρθρο 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 5.1. Η Συμμετοχή των ανηλίκων σε Τυχερό Παίγνιο απαγορεύεται Ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρό σφορο μέτρο ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η φερεγγυότητα της διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, να διατηρείται σε ανεκτά επίπεδα η συμμετοχή των πολιτών σε αυτά, να αποτρέπεται η εκ μέρους τους υπέρμετρη σπατάλη χρημάτων και να προστατεύονται οι καταναλωτές και ιδίως οι ανήλικοι και άλλες ευαί σθητες ομάδες του πληθυσμού από τον εθισμό στα εν λόγω Παίγνια. 5.3 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Παικτών εμπίπτει στις διατάξεις του ν.2472/1997 (Α 50) περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άρθρο 6 ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.1. Ο Πάροχος υποχρεούται με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο να ενημερώνει το κοινό και τους Παίκτες πως πρόκειται για Τυχερό Παιχνίδι Τα Τυχερά Παίγνια πρέπει να διοργανώνονται και να διεξάγονται με διαφάνεια και η οργάνωση και η διεξαγωγή τους επιβάλλεται να διέπονται από δεσμευ τικούς όρους Στις φάσεις το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των συμμετε χόντων, δεν επιτρέπεται : α) Να υπεισέρχεται με κανένα τρόπο ο παράγοντας της τυχαιότητας. β) Η διαχείριση του βαθμού δυσκολίας των ερωτήσεων με τρόπο που δεν προβλέπεται ή/και δεν ορίζεται στους Κανόνες Διεξαγωγής. γ) Η με οποιονδήποτε τρόπο υποβοήθηση των συμ μετεχόντων ως προς την απάντηση των ερωτήσεων Στις φάσεις το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των συμμε τεχόντων, ο βαθμός δυσκολίας των ερωτήσεων δεν επιτρέπεται να αφορά αυτονόητα, πασίδηλα και κοινώς γνωστά θέματα, έτσι ώστε να λειτουργεί πραγματικά μία διαγωνιστική διαδικασία Απαγορεύεται η μεκάθε τρόπο προτροπή σε επα ναλαμβανόμενη Συμμετοχή Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους καταναλωτές, πριν τη Συμ μετοχή τους στο Τυχερό Παίγνιο, σχετικά με το σύνολο των παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την απόφασή τους να συμμετάσχουν Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται και σε όλες τις μορφές εμπορικής επικοινωνίας των Τυχερών Παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων των ανακοι νώσεων αυτοπροβολής. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 7 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 7.1. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διαμορφώνει εκ των προτέρων γενικούς, κατανοητούς και δεσμευτικούς Κανόνες Διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου και να τους δημοσιεύει/αναρτά στην ιστοσελίδα του Σε όλες τις μορφές εμπορικής επικοινωνίας των Τυχερών Παιγνίων, όπως μέσω διαφημιστικών μηνυμά των ή μηνυμάτων τηλεπώλησης, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων αυτοπροβολής, θα αναφέρονται, γραπτά ή/και προφορικά, τα παρακάτω: α) Ότι πρόκειται για Τυχερό Παιχνίδι. β) Ότι απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων. γ) Η ιστοσελίδα στην οποία υπάρχουν οι Κανόνες Διεξαγωγής. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να ανακοινώνει την ιστοσελίδα του κάθε φορά και με τον ίδιο τρόπο που θέ τει σε γνώση του κοινού το όνομα του Τυχερού Παιγνίου. δ) Το ποσό της χρέωσης Συμμετοχής Στην περίπτωση που το Τυχερό Παίγνιο προβάλ λεται μέσω τηλεοπτικού σταθμού και για την προστασία κοινωνικών ομάδων με ιδιαιτερότητες (κωφοί, τυφλοί),

4 2808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επιβάλλεται και η αναγραφή και η εκφώνηση όλων ανα φερομένων στην αμέσως παραπάνω παράγραφο Δεν επιτρέπονται δηλώσεις ανακριβείς ή ικανές να παραπλανήσουν ή αντιφατικές. Ιδίως δεν επιτρέπο νται τέτοιου είδους δηλώσεις σχετικές με τη διάρκεια του Τυχερού Παιγνίου, το Κέρδος, τη λογική επίλυσής του, τον αριθμό των Παικτών, το βαθμό δυσκολίας του, καθώς και τους γενικούς όρους συμμετοχής και τη δια δικασία επιλογής των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανο μένης της δυνατότητας/πιθανότητας να επιλεγεί κανείς Παραπλανητική δήλωση είναι και η μη αληθής παράσταση ότι υπάρχει πίεση χρόνου Δεν επιτρέπεται η προσποίηση της ύπαρξης πε ρισσότερων ή λιγότερων συμμετεχόντων Δεν επιτρέπεται η παρέμβαση στη διαδικασία επι λογής των συμμετεχόντων Δεν επιτρέπεται η εκδήλωση παροτρύνσεων προς το κοινό με την αιτιολογία ότι υφίσταται πίεση χρόνου Κατά την διεξαγωγή του παιγνίου δεν επιτρέπεται να τίθενται κίνητρα προς επαναλαμβανόμενη συμμε τοχή. Ιδίως δεν επιτρέπεται : α) Η σύγκριση ανάμεσα στο κόστος συμμετοχής και το σύνολο του κέρδους. β) Οι υποδείξεις για αυξημένες πιθανότητες κέρδους σε περίπτωση πολλαπλών Συμμετοχών από τον ίδιο Παίκτη. γ) Η παρουσίαση του Κέρδους ως λύση για τις προ σωπικές οικονομικές ανάγκες και δυσκολίες. δ) Οι εκπτώσεις που συνιστούν κίνητρο για πολλαπλές Συμμετοχές από τον ίδιο Παίκτη Η ερώτηση/γρίφος του Τυχερού Παιγνίου πρέπει να είναι γενικά κατανοητή και σαφής. Στην περίπτωση που επιδέχεται περισσότερες από μια λύσεις/απαντή σεις, αυτές πρέπει να γίνονται αποδεκτές, έστω και εάν δεν είχαν προβλεφθεί Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει πως η λύση του Τυχερού Παιγνίου θα γνωστοποιείται μετά την ολοκλήρωση κάθε Κύκλου και να ελέγχει τη γνωστοποίησή της. Η λύση πρέπει να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του και να διατηρείται αναρτημένη εκεί για τρεις (03) μέρες τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση κάθε Κύκλου του Τυχερού Παιγνίου. Η λύση πρέπει να γίνεται πλήρως και γενικώς κατανοητή. Στην περίπτωση που το Τυχερό Παίγνιο διεξάγεται στο πλαίσιο συγκε κριμένης εκπομπής, η ανακοίνωση της λύσης πρέπει να γίνεται μέχρι το πέρας της εκπομπής αυτής Εάν η επιλογή του Παίκτη που θα μετάσχει σε γνωστική φάση του Τυχερού Παιγνίου γίνεται μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας τυχαίας επιλογής, ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιεί, με κάθε πρό σφορο μέσο, ότι κάθε Παίκτης έχει, σε όλη την διάρκεια του Κύκλου του Τυχερού Παιγνίου ή της εκπομπής, ίδια πιθανότητα επιλογής με κάθε άλλο Παίκτη, καθώς και το γεγονός ότι η χρονική στιγμή κατά την οποία θα επιλεγεί ο Παίκτης και θα κληθεί να συμμετέχει σε γνωστική φάση του Τυχερού Παιγνίου, υπόκειται στην αρχή της τυχαιότητας Ο Πάροχος υποχρεούται, με κάθε πρόσφορο μέσο και οπωσδήποτε μέσω της ιστοσελίδας του, να ενημε ρώνει το κοινό σχετικά με το σύνολο των παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την απόφασή τους να συμμετάσχουν και ιδίως για: α) Την απαγόρευση συμμετοχής ανηλίκων β) Το κόστος Συμμετοχής με τρόπο σαφή που δεν επιδέχεται αμφίσημες ή πολυσήμαντες ερμηνείες. γ) Την ύπαρξη των Κανόνων Διεξαγωγής καθώς και το πώς μπορούν να λάβουν γνώση αυτών οι ενδιαφερόμενοι. δ) Το δεδομένο ότι κάθε Συμμετοχή δεν οδηγεί πά ντοτε στην επόμενη φάση του Τυχερού Παιγνίου, στην περίπτωση που η τυχερή φάση προηγείται των λοιπών. ε) Το δεδομένο ότι η επιτυχής για τον Παίκτη έκβαση της κάθε γνωστικής φάσης δεν οδηγεί πάντοτε στην κατάκτηση του Επάθλου/Κέρδους, εάν η τυχερή φάση του Τυχερού Παιγνίου ακολουθεί. στ) Το χρόνο ανακοίνωσης της λύσης του Τυχερού Παιγνίου. ζ) Τη λύση του Τυχερού Παιγνίου μετά την ολοκλή ρωση του αντίστοιχου Κύκλου Ο Πάροχος υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει στους Κανόνες Διεξαγωγής τη διαδικασία επιλογής των Παικτών με τρόπο σαφή, κατανοητό και επαρκή, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχομένων παραλλαγών του Τυχερού Παιγνίου. Σε περίπτωση που το Τυχερό Παίγνιο διεξάγεται μέσω ραδιοτηλεοπτικού μέσου, τα παραπάνω πρέπει να παρουσιάζονται τόσο κατά την έναρξη όσο και στη διάρκεια της εκπομπής Ο Πάροχος υποχρεούται, τόσο στην έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια του Τυχερού Παιγνίου, να εξηγεί τις πιθανότητες που έχουν οι Παίκτες να κερδίσουν στην τυχερή φάση του Τυχερού Παιγνίου και, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τις συνθήκες που επιτρέπουν την εκτί μηση των πιθανοτήτων από το κοινό Προκειμένου για Τυχερό Παίγνιο που διεξάγε ται μέσω ραδιοτηλεοπτικού μέσου, με την υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής, ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αρχή τον τηλεοπτικό/ραδιοφωνικό σταθμό, μέσω του οποίου θα μεταδοθεί το Παίγνιο. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτή συνιστά προϋπόθεση της νόμιμης διεξαγωγής του Παιγνίου, τυχόν δε παραβίασή της επιφέρει τις προβλεπόμενες κατά νόμο κυρώσεις Ο Πάροχος υποχρεούται να χρεώνει τον Παίκτη ανά Συμμετοχή και να διατηρεί την τιμή χρέωσης στα θερή ανεξαρτήτως του χρόνου συμμετοχής του Παίκτη Η τιμή χρέωσης θα πρέπει να είναι συνολική και να συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις Δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται στους Παίκτες καμία άλλη χρέωση πέραν αυτής που ανακοινώνεται Στην έννοια της χρέωσης δεν εμπίπτουν τυχόν έξοδα αποστολής του επάθλου στον Νικητή καθώς και φόροι, τέλη και δασμοί που απορρέουν από το δικαίωμα κυριότητας επί του Επάθλου Προκειμένου για Τυχερό Παίγνιο που διεξάγεται μέσω τηλεοπτικού μέσου, η τιμή χρέωσης της Συμμετο χής σε αυτό θα πρέπει να αναγράφεται σταθερά όλο το χρόνο προβολής του Τυχερού Παιγνίου, με χαρακτήρες τουλάχιστον ισομεγέθεις με εκείνους με τους οποίους αναγράφεται ο αριθμός κλήσης για τη Συμμετοχή του κοινού στο Τυχερό Παίγνιο και να εκφωνείται σε τακτά και μικρά χρονικά διαστήματα Προκειμένου για Τυχερό Παίγνιο που διεξάγεται μέσω ραδιοφωνικού ή τηλεπικοινωνιακού μέσου, η τιμή χρέωσης της Συμμετοχής σε αυτό θα πρέπει να ανακοι νώνεται κάθε φορά που υπάρχει αναφορά στο Τυχερό Παίγνιο ή, αντίστοιχα, σε κάθε μήνυμα που στέλνει ο Πάροχος στον Παίκτη.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2809 Άρθρο 8 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ 8.1. Με εξαίρεση τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11, δεν επιτρέπονται αλλαγές κατά τη διάρ κεια διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου και ιδίως υπό τη μορφή των παρεμβάσεων στη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, της τροποποίησης της λύσης του Παιγνίου ή της μείωσης του Κέρδους Ο Πάροχος οφείλει να διασφαλίζει με κάθε πρό σφορο μέσο την τυχαιότητα του αποτελέσματος της τυχερής φάσης του Τυχερού Παιγνίου και την ακεραιό τητα της διεξαγωγής του. Προς τούτο υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει στους Κανόνες Διεξαγωγής τα μέτρα που έχει λάβει για τη διασφάλιση των παραπάνω και ιδίως της συμμετοχής στην τυχερή φάση όλων των Παικτών που, σύμφωνα με τους Κανόνες Διεξαγωγής, έχουν αποκτήσει αυτό το δικαίωμα Η κλήρωση επιτρέπεται να γίνεται μόνο με γεννή τρια τυχαίων αριθμών ή με μηχανικά ή ηλεκτρομηχανικά μέσα (χειροκίνητη ή ηλεκτρομηχανική κληρωτίδα) Στην περίπτωση που, κατά τους όρους διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου, χρησιμοποιείται γεννήτρια τυχαί ων αριθμών, αυτή πρέπει να είναι πιστοποιημένη από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εργαστήριο που εδρεύει στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται πι στοποιημένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών, η κλήρωση πρέπει να διεξάγεται είτε ενώπιον Συμβολαιογράφου είτε δημόσια ενώπιον του κοινού. Άρθρο 9 ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ο Πάροχος υποχρεούται να αποδίδει τα δικαιώματα του Δημοσίου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει και τον φόρο επί των κερδών των Παικτών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Άρθρο 10 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η Δήλωση Αποδοχής υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π. από τον Πάροχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού Η διεξαγωγή και μετάδοση του Τυχερού Παιγνίου επιτρέπεται μόνο μετά την ανάρτηση των στοιχείων του στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία θα γίνεται το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών από την υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π. δημοσιεύονται σχετι κός κωδικός, η ημερομηνία δημοσίευσης, το όνομα του Τυχερού Παιγνίου, το είδος του μέσου διά του οποίου διεξάγεται, η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του Παρό χου και οι Κανόνες Διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου Η ανάρτηση γίνεται μετά από έλεγχο της πλη ρότητας της Δήλωσης Αποδοχής. Εάν η Ε.Ε.Ε.Π. διαπι στώσει ελλιπή συμπλήρωσή της, ενημερώνει σχετικά τον Πάροχο. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα των επτά (7) ημερών διακόπτεται μέχρι την υποβολή των σχετικών στοιχείων και παρατείνεται κατά τρεις (3) ακόμη ημέρες Στο στάδιο αυτό δεν γίνεται επιβεβαίωση από την Ε.Ε.Ε.Π. των στοιχείων της Δήλωσης Αποδοχής. Άρθρο 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Τροποποίηση των Κανόνων Διεξαγωγής επιτρέ πεται να πραγματοποιηθεί με τις ίδιες ως άνω προϋ ποθέσεις του άρθρου Ο Πάροχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού υπο βάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π., ανάλογα προσαρμοσμένη Δήλωση Αποδοχής, συνοδευόμενη από τους τροποποιημένους Κανόνες Διεξαγωγής Η διεξαγωγή του Τυχερού Παιγνίου με βάση τους καινούριους Κανόνες Διεξαγωγής μπορεί να πραγμα τοποιηθεί, εφόσον : Αφορά σε Κύκλους για τους οποίους δεν έχει αρχίσει η υποβολή Συμμετοχών Αφορά σε Κύκλους που πραγματοποιούνται σε εκπομπή ή ημέρα, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν πραγματοποιήθηκαν άλλοι Κύκλοι με βάση τους παλαι ούς Κανόνες Διεξαγωγής Τηρήθηκαν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 και κάθε τι σχετικό με τους Κανόνες Διεξα γωγής που προβλέπεται στην απόφαση αυτή. Άρθρο 12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η διεξαγωγή και μετάδοση του Τυχερού Παιγνίου επιτρέπεται μόνο μετά την ανάρτηση των στοιχείων του στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί οποτεδήποτε, από την υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της διεξα γωγής και έως ένα (1) έτος μετά τη Λήξη του Τυχερού Παιγνίου: α) Να πραγματοποιεί έλεγχο συμμόρφωσης των Κανό νων Διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου με τις διατάξεις της απόφασης αυτής. β) Να προβαίνει σε έλεγχο προς επιβεβαίωση της αλή θειας των στοιχείων της Δήλωσης Αποδοχής και της τή ρησης των Κανόνων Διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου. γ) Να εντέλει τον Πάροχο να προβεί στη διακοπή της διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου, όταν διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση, η αναλήθεια ή η μη τήρηση των αναφερομένων στις αμέσως παραπάνω διατάξεις των υποπαραγράφων 12.2.α) και 12.2.β) Ο Πάροχος οφείλει για κάθε Τυχερό Παίγνιο, τηρουμένων των διατάξεων του ν.2472/1997 (Α 50) περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδο μένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να συγκεντρώνει και διατηρεί, για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτουςμετά τη Λήξη του, στοιχεία σχετικά με: α) Τον αριθμό των συνολικών Συμμετοχών. β) Τη συνολική αξία των Επάθλων / Κερδών που χο ρηγήθηκαν στους Νικητές. γ) Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των Νικητών Ο Πάροχος οφείλει να παρέχει πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα όργανα αυτής στα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή θα ζητήσει Ο Πάροχος οφείλει να εξασφαλίζει πως κάθε υπερ γολάβος με τον οποίο συμβάλλεται για τη διεξαγωγή ή/ και την προβολή του Τυχερού Παιγνίου, θα παρέχει στην

6 2810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα αυτής όργανα, πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και στοιχεία σχετικά με το Τυχερό Παίγνιο, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή θα ζητήσει. Άρθρο 13 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η διεξαγωγή και η εκμετάλλευση Τυχερού Παιγνίου μέσω ραδιοτηλεοπτικών ή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών μέσων κατά παράβαση των διατάξεων της απόφασης αυτής και των άρθρων 25 περίπτωση β και 53 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επισύρει τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 51 και 52 του νόμου αυτού. ΜΕΡΟΣ ΙV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Η διεξαγωγή και η εκμετάλλευση Τυχερού Παιγνίου μέσω ραδιοτηλεοπτικών ή κάθε είδους τηλεπικοινωνι ακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και των άρθρων 25, περίπτωση β, και 53 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν προδικάζει την παροχή άδειας κατά το άρθρο 53, μετά την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Άρθρο 15 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 4.1.β), και 9 αναστέλλεται για το μεταβατικό διάστημα της παρα γράφου 6 του άρθρου 35 του ν.4223/2013 (Α 287) Η ισχύς των λοιπών διατάξεων της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2811 ( /2011,). (8.1599/1986) ( /1986) (...) / : : : : : ...: Fax: Website: : : : : (1) : : :. (Fax): (1)..: : : : /. : ( ): : : : : : : : (,,):

8 2812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / : : /* ** / * **, /1986,.,: 1., /2011 ( 180),,...,, : / /20 / () *. / () () : *]... :.. () ().Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1003 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1003 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1688 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004 για την έγκριση επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1439 17 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33759/Φ.710 Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 11 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 145 Κριτήρια βαθμολογίας του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 104 13 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/15Μ/2008) Πλήρωσης εννέα (9) θέσεων με σειρά προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1700 10 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κάλυψη δαπανών από δικαστικές ενέργειες εναντί ον Μελών του προσωπικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1551 28 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/62/131557 Σ.1209 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού προς Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 28 Ιουνίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3470 Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1450/52533 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.1: «Αναλύσεις μελιού»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών, που απασχολούνται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1436 10 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1077/72152 Τροποποίηση και Συμπλήρωση της αριθ. 937/61354/ 03 06 2015 απόφασης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 22 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10100/Δ3Β/4020 Αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου για την εφαρμογή των δι ατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 1 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί κησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2272 6 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση συγκρότηση Α και Β Υπηρεσιακών Συμ βουλίων στο Υπουργείο Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1600 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων εξετάσεων, που αποδεικνύουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2783 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός της επιχορήγησης στους Δήμους του ποσοστού (15%) της ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105 1 Ιουλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3769 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μειώσεις των μισθωμάτων κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4081/27.09.2012

Θέμα: Μειώσεις των μισθωμάτων κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4081/27.09.2012 Θέμα: Μειώσεις των μισθωμάτων κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4081/27.09.2012 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4081/27.09.2012 1. Τα μισθώματα, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΓΕΣ-ΕΚ-472 ΕΚΔΟΣΗ: 7η ΑΡ. ΚΩΔΙΚΟΥ:8920-02-003-100907 ΑΘΗΝΑ 2007 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Εγγράφου Πληροφορίες Εγγράφου Έργο Εµπειρογνωµοσύνη για τον ν.3979/2011 Τίτλος Εγγράφου Ηµεροµηνί 29 Ιουνίου 2013 α Αναφορά Παραδοτέο 1 ιαβάθµιση Εσωτερική Εµπιστευτικ ηµόσιο Χρήση ό Αρ. Σελίδων/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας)

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους ικαστές Σοφία Καλούδη Πρόεδρο Πρωτοδικών-εισηγήτρια, Γεώργιο Ξυνόπουλο και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 28/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3801 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΣΑΗ ΙΦΤΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ... 5 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους Αθήνα, 27.2.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1725 2 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΠΟΛ. 1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο για την απαλλαγή από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Πρωτ. 31 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για το θέμα των Διαθεσιμοτήτων-

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 298/2013

Αριθμός απόφασης: 298/2013 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 257 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Αριθμός απόφασης: 298/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Καλλιρόη Σαφαρίκα, Ιωάννης Καπνιάρης (εισηγητής), Εφέτες Δ.Δ. Δικηγόροι:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΑ ΑΡ 17/13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 3 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΜΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ.λ.π.... 1 Πολιτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή δεύτερη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή δεύτερη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή δεύτερη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 132 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κυπαρισσία, 11/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 25006 Πληροφορίες: Αλεξανδροπούλου Σοφία Τηλέφωνο: 2761360724 Fax: 2761025561 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/13/127188 Σ.245 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 20 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων σε βάρος του ΜΠΟΛΟΚΟΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 27-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αρ. Πρωτ. : 174480/Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1663 27 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7877 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 542 20 Οκτωβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/330Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. 1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 111 7 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης... 1 Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. Φ15/02678οικ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 25 Ιουνίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76 Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξι ωματικών του Στρατού Ξηράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Λογιστηρίου Γραφείο Πολιτιστικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2924 της 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2924 της 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 75(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2924 της 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1994 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189 Aριθμός 278 Η Νάσω Θεμιστοκλέους, μόνιμος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙΝΟΙ Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΑΑΣ ΚΕΦΑΑΟΝΙΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων»

Διαβάστε περισσότερα