ARIST0TELIS MAGNA MOKALIA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ARIST0TELIS MAGNA MOKALIA."

Transcript

1 ARIST0TELIS QUAE FERUNTUR MAGNA MOKALIA. RECOGNOVIT FRANCISCUS SUSEMIHL. m LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI. MDCCCLXXXIII.

2 IilPSIAE: TTPIS Β. G. TEUBNERI.

3 HENRICO IACKSONI ET HENRICO OMONTO D. D. D. EDITOR,

4

5 Magnoram Mo-ralium, qiiae Aristotelis nomiiie feruntnr, postqmam a Seorgio Valla Latine reddita pauloque post Graece in operum Aristoteleorum editione principe Aldina e bono codiee typis impressa, deinde hic illic, licet baud raiiltis locis a sequentibus eorumdem operum editoribus cojaiectando emendata sunt, novam recensionem paravit Bekker duobus codicibus usus, altero antiqniore Laurentiano K b saecudi X\ altero reeentiore Marciano Yeneto M b permultis librari mendis inquinato, qui est ineunte saeculo XY exaratus. Secuta est editio adbuc optima Didotiana Bussemakeri, qui adbibitis coniecturis cum suis tem eis praeeipine, quae Bonitzius in egregiis observationibus in Aristotelis qnae feruntur Magna Moralia et Ethica Eudemia Berol. MDOCCXLIV diralgaverat, mtilta vitia correxit: ceterum libelli Bonitziani censuram, quam scripseratbreier inephem. Ien. MDCCOXLY.p , in usiim smim non converfcit. Attamen etiam postea in traditis verbis perpoliendis rectaque interpunctione restituenda et denuo Bonitzius (Zur Texteskritik der Eudemisclien Ethik und der Magna Moralia, in Annal. philol. LXXIX p. 15 sqq. Aristotelische Studien II. III. Vindob. MDCCOLXni «= Phil. - hiat. Sitzungsbericbte der Wiener Akademie XLI. p XLII. p ) et alii viri docti, velut Brandisius (Handbiich. der Gescbicbte der griechisch-rsmischen Philosophie II, 2 b, Berol. MDCCCLYII), Rassovius (Observationes criticae in Aristotelem, Berol. MDCOCLVm. EmendationesAristoteleae 3 Vimar. MDOCCLXI.

6 VI Forschungen iiber die Nikomachische Ethik des Aristoteles, Vimar. MDCCCLXXIV), Bamsauer (Zur Charakteristik der aristotelischen Magna Moralia, Oldenb. MDCCCLVIII), Eieckher(in translatione Germanica, Stuttg. MDCCCLIX), Chandler (Miscellaneous emendations and suggestions, Lond. MDCCCLXVI), Spengelius (AristotelischeStudienll. Moh. MDCCCLXV. p. 31 sqq. = Comm. philol. acad. Mon. X. p. 623 sqq.), qui iam antea in clarissima illa dissertatione Ueber die unter dem Namen des Aristoteles erhaltenen etbischen Schriffcen (in eisdem Comm.in.p. 439 sqq.) anno MDCCCXLI edita etiam Imic rei consuluerat, Susemihlius (Zur pseudo-aristotelischen grossen Moral und eudemischenethik, in Mus. Ehen. XXXV p. 479 sqq.), Aem. Thomas (Aristotelische Untersucliungen I, in Herm. XVII p.545sqq.), haud frustra laboraverunt. Iosephi auteia Scaligeri coniecturas divulgavit Onckenius in Eois I (1864). p. 217 sqq., at exigua est earum utilitas. Nec non mihi novam collationem K b codicis optimi et antiquissimi accuratissimam, quam indefessae E. Schoelli diligentiae debebat, permisit, qua est erga me amicitia, Eassovius, cumque anno MDCCCLXXX Eomae versarer, ibi codicem Vaticanum P b, qui scriptus est sacculo ΧΠΙ 0 x ), mibi perlustratum cum M b Bekkeriano eiusdem familiae (ZZ 2 ) vinculis cohaerere intellexi, quamquam prima eius manus interdum consentit potius cumk b similibusve fontibus: 1) Non, id quod contendi in prolegomenis Ethicorum Nicomacbeorum editionis, XIV 0. Petenti enim mibi coiniter satisfaciens Gr. Heylbutus cum Eomae tria codicis Cantabrigiensis specimina photolithographica arte depicta, quae mihi miserat Iaokson, cum eisdem P b libri particulis compararet, hunc codicem eodem fere tempore atque illum exaratum esse sibi persuasit. Ceterum ut ego propensus est ad credendum non C c librum e P b, sed utrumque ο communi archetypo esse descriptum.

7 ΥΙΙ sed eum dumtaxat per totum, inde a p urgente tempore cum variis tantum lectionibus Θ K b et M b libris a Bekkero Schoellioque enotatis potui comparare. Domum reversus collata editione Aldina eain Θ contrario cum K b libro congruere vidi, ut ex horum duorum fontium consensu plerumque posset eognosci communis traditio alterrus familiae (Π 1 ). Mixti generis estp 2 Parisiensis Coislinianus 161 codex egregius saeeulo XIV exeunte ortus, quem postquam usque ad p fin. liberalissime in usum meum contulerunt partim Ernestus Maassius partim Henricus Omontus, ipse nuperrime intercedente viro excellentissimo de Gossler imperatoris et regis nostri augustissimi administro, cui de bac re gratias ago quam maximas, Gryphiam reeepi ibique in bibliotheca universitatis per ceteram operis partem excussi: multo tamen saepius consentit cum JT 1 recensione, neque omnibus locis, quibus a K b et Ald. recedit, eam ob causam relicta genuina illius familiae lectjone ad alteram JT 2 declinasse credendus est: qua de re infra accuratius disseram. Maxime cum editione Aldina, licet nequaquam ubique, concordat Ζ codex Oxoniensis Oollegi Corporis Cbristi saeculo XV 0 scriptus, euius collationem per a fin. 1196b 1198afin. comiter mecum communicavit Iohannes Stewartus. Ex eiusdem familiae codice (C v ) nescio quo fluxerunt etiam variae leetiones, quas in editionis Aldinae Monacensis aliquando ab ipso possessae marginibus adscripsit vir summus Petrus Victorius: earum nonnullas in mea editione afferre haud abs re milii videbatur: scripturas tamen, quibus γρ. notam praemisit, ex alio haud dubie fonte hausit, meraeque sunt omnes, nisi fallor, coniecturae. Denique ex eiusdem originis libris manu scriptis baustae sunt translationes tum vetusta (Γ) tumgeorgi Vallae (Va.): idquod ut appareretunicuique, huius

8 ΤΙΠ lectiones "ut omnes afferre operae pretrum non Yidebatur, ita complures tamen in apparatum criticum reeepi, illam ut per p et 1182 e codiee Monacensi 306 (de qno vide quae rettuli in editionis meae Politieoram eritieae maioris p. XXXVIII) pro me exseriberet, a Carolo Meisero, quae est eius benignitas, impetravi^ apographumque contuli cum specimine, quod e codice Parisiensi 6307 legitur apiid Iourdainium ngeschichte der aristoteliscben Scbriffcen im Mittelalter, iibersetzt YOII Ad. Stabr, Hal. MUCCCXXXI", p. 400 sq.: paucas qnas per posteriores operis partes commemorayi interpretis lectiones deprompsi e Yictori notis: is enim etiam vetustae translaiionis collationem in exemplari illo editionis Aldinae adscripsit. Contra P b libro simillimus est C c codex Cantabrigiensis olim Iohannis Morei episcopi Eliensis anno MCCLXXIX exaratus, quem, postquam nonnulla ex eo excerpsit Stewartus (Anecdota Oxoniensia. Classical Series. Vol. I Pari'1. Oxon. MDCCCLXXXII p. 52 sq.), per p a firi. in usum meum liberalissime cum pulvisculo excussit Iackson. Admodum paucis locis alios codices recentiores in aiixilium vocavit Bekker, sed iam ex bis vestigiis cognoscere licet Parisienses 1417 et 1855 artissime cum P 2 conmnctos esse, minus arte Parisiensem 2023 (P 1 ), certe eiusdem familiae Π 1 propaginem esse Parisiensem 2Q24, contra Baroccianum 70 et Palatinum 165 (D c ) alterius Π 2 : v. quae adnotavi ad 1189a, 14 sq. 36; b, b, 18 sqq. 1205a, a t 31. b, Ua, 5 sqq. Neque in laac re neglegenda est titulorum differentia: namque babent άριΰτοτελονς η&ικων μεγάλων α β Κ^Ρ 2, αριΰτοτελονς η&μων μεγάλων νικομαχείων α Q (= Marcianus Venetus 200) Μ 15 D c Baroccianus, άριμοτέλονς Ύ\$ι%ων νικομαχείων μεγάλων α 5 η&μών μεγάλων β P b. Ut autem errores quoque a Bekkero in

9 M b IX codice perlustrando commissi summoverentur, benigne complures in lioc libro mim locos demio inspexit Hieronymus Yitellius. Ceterum Π 1 et Π 2 familiarum discrimen ortum videtur esse iam ante saeculum VIIF m, siquidem e lectione corrupta κίνΰεις^ quae 1199 a, 33 pro navgsiq m Π 2 apparet, huius recensionis archetypum litteris maiuseulis scriptum fuisse probabiliter est concludendum. Alterutrius antem additamenta, quae gemiina non habeo, plerumque nihilominus cancellis circumscripta in ipsa verba continua recepi. Denique quae de lectionibus libelli cle bona fortuna (B f ) Θ Magnorum Moralium p. 1206b, b, 18 et Ethicorum Eudemiorum p. 1246b, b, 7 conscripti tradidi, Bussemakero debeo omnia. Cum autem in bac editione delectum tantummodo variarum scripturarum cum lectoribus eomnmnicare mibi liceat, quaecimque e novis illis, de quibus dixi, collationibus prodierunt, vix ullis minutiis neglectis in dnabus dissertationibus de Magnorum Moralium codice Yaticano 1342 (Grryph. et Berol. MDCCCLXXX) et de recognoscendis Magnis Moralibus et Ethicis Endemiis (Grypli. et Berol. MDCCCLXXXII) in medium protuli, nisi quod quae in P 2 codice inde a p inveni, cum vel eo quidem tempore, quo posteriorem earum scripsi, nondum haberem, alio loco plena restat ut sim diyulgaturus. Iam vero in bac altera dissertatione, quamvis verba modo seeundum Π 1 modo seeundum Π 2 recensionem sint constituenda, tamen illam liuic nonnibil praestare demonstravi eamque ob causam, ubicunque decerni nequeat, utrras lectio magis probanda sit, semper eam, quam illa praebet, in verba contiima esse recipiendam. Neque qnidquam in bac re eo mutatur, quod ubi primum P 2 codicem, quatenus hoe opus continet, cognoyi totum, nunc de locis quibusdam aliter atque tunc iudicare coactus sum.

10 χ Verumenimvero gemiinam Π 1 familiae lectionem non m consensu tantum trium fontium K b P 2 Ald., sed haud raro ibi quoque agnoscendam esse, ubi consensus in duobus eorum sive K b Ald. sive K b P 2 sive P 2 Ald. consistit, etsi minime dubium est, at non minus tamen constat in eiusmodi rerum statu non semper tali ratione tertium fontem ad Π 2 recensionem declinare, sed nonnunquam utriusque familiae germanam scripturam eandem esse, in cetera yero duo Π 1 recensionis exempla illa corruptelam se insinuasse, restatque praeterea haud exiguus talium locorum numerus, quibus utrum boc factum an illud potius statuendum sit, ego quidem decernere nequeam. Poterit haud dubie saepius saltem deeerni etiam pluribus codicibus bic illic collatis: a quo negotio, licet eo minus iocundum sit, quo magis in rebus tantummodo minoris momenti scrupuli remanent, minime est liberandus, si quis tempore posteriore novam recensionem perficere studebit, eidemque denuo multoque accuratius, quam a me fieri potuit, etiam P b liber erit perlustrandus: ad solam recognitionem accuratam, qualem mibi demandavit bibliopola, abunde sufficiunt, nisi vehementer fallor, quae ipse attuli nova. Magna Moralia etiamsi antiquiorem qui commemoravit hoo ipso adhibito titulo scriptorem quam Atticum Platonicum 2 ), qui Marci Aureli temporibus vixit, proferre non potuit Spengelius 3 ), tamen vix post secundum a. Chr. saeculum et vix ante exiens tertium orta esse satis probavit Ζ Θ 11 Θ r. 4 ) Neque abhorret ab hac aetate linguae condicio et ratio elocutionis, de quibus complura con- 2) Ap. Euseb. Praep. ev. XV, 4, 9. p. 795 d. κι γονν 'AQIϋτοτέλονς πες>1 ταντα πραγματείας Ένδήμειοί τε %αϊ Νικομάχειοί %αϊ Μεγάλων 3 Η%Ί%ων έπιγραφόμενοα π. τ. λ. 3) Ueb. d. unt. d. Namen des Arist. erb. eth. Schriften p ) Philosophie der Griechen II 3, 2. p

11 XI gesserunt Eamsauer in dissertatione supra citata et Trendelenburgius (Einige Belege fur die nacbaristotelische Abfassungszeit der Magna Moralia, Historiscbe Beitrage zurpliilosophieiil,berolmdccclxvn,p.433 sqq.) 5 ): etenim multo magis colore dictionis, inprimis partim maiore terminorum, quos yocant, technicorum, licet omnes fere excoluerit ex initiis Aristoteleis Eudemiisve, numero et siecitate formularum partim e contrario alacritate quadam dialogorum genus loquendi ac disserendi tangente quam structura verborum et enuntiatorum aut copia vel usu vocabulorum a sermone Aristoteleo differunt: quamquam buius quoque discriminis non desunt exempla. 6 ) Stoicorum rationem tum sententiae tum verba rarissime tantum atque leniter admodum et in rebus haud ita magni momenti modo sapiunt modo perstringunt. 7 ) Exempla 5) Non potui mihi comparare libellum Chr, Panscbii DeMagnisMoralibus libro Aristotelis subditicio, Eut.MDCCCXLI. 6) Veluti, de compositis atque decompositis ut taceam, quae neque apud Aristotelem neque apud Eudemum inveniuntur, frequens usus ορμή vocabuli Stoico quodam pigmento permixtus, v. Trendelenburg p. 437 sqq., et το όλον in principio enuntiati pro όλως rarissime ab Aristotele, satis crebro ab hoc scriptore atque νπερ multo saepius quam περί ab eodem adhibitum, v. Ramsauer p. 4 6: το CLQIGXQV άγα&όν et επιστήμη pro τέχνη positum notavit iam Spengelius p. 446 sq. 515: 1196b, a, 13 (cf a, 21 sqq.) alteram scriptor ab altera separat, sed illico 1197 a, illam cum hac mirum in modum confundit, v. Ramsauer p. 60 sq. Similis est confusio in usu πά&ος vocabuli: nam etiara criniina, velut adulterium, κάδη appellat 1186 a, 36 sqq. et vitia 1192a, 1 sqq. eamque ob causam omnes virtutes morales μεΰότηταςτών πα&ών 1186 a, 32 sqq. b, 33 sqq a, 33 sq. cf. 1190b, 7 sq. Recte vituperat Ramsauer p. 71 pravam verborum compositionem ή %α%έα ή &ηριότης 1200b, cf a, 18. Praeterea v. ind. 7) Quae attulit Zeller p n. 2 (cf. p n. 3)

12 XII historica certe omnia videntur esse temporis antiqmoris. 8 ) Fuit scriptor peripateticus neque exeellentia ingeni praeditus neqne mentis qnadam acumine orbus, tametsi plerumque ita liaud sui iudici est, ut liic illic cpmparato demum Eudemo cognoscas, quid sibi voluerit et crtr bao tandem ratione res disposuerit, et kaud raro sibi ipse contradixit. 9 ) Exeerpsit plerumque Ethica Endemia, nonnunquam Nicomachea praetulit 10 ): ubi illum, ubi hunc fontem magis secutus sit, maximam saltem partem ex utriusque locis apparet, quos in notis adscripsi: ab utraque norma ubi discessit, nocuit multo saepius materiae quam profecit. 11 ) Tres commnnes ntrmsqne libros Ε. Ν. EZH Ε. Ε. Α Ε Ζ, si rem universam spectanras, iam eadem forma nec plena sunt nec prorsus recta: naro. distributionem bonorum in τίμια, επαινετά, δννάμεις, αωοτικά et peculiarem liunc δννάμεις Tocabuli usum deprompsit auctor 1183 b, 20 sqq. ex Ε. Ν. HOlb, 10 sqq. et 1096b, 11 sqq. Verumtamen οι άλλοι 1206b, 18. reapse videntur Stoici esse. Plura, licet non haec omnia certa sint, dant Ramsauer p et praecipue Trendelenburgius: cf. etiam n. 6. n. ad 1181a, 24 sqq. ind. s. v. &QSπτικόν et πςο&ετίκός. Stoicae originis esse discrimen yerbormn φιλητόν et φιλητέον 1208b, 36 sqq. a Ramsauero 1.1. p notatum demonstrayit Spengelius Aristotelische Studien I. Mon. MDCCCLXIII p. 17 (Comm. philol. acad. Monac. X. p. 185) e Stob. Ecl. eth. p. 194 sq. 8) Velut Mentor 1197b, 21 sq., mors Darii Codomanni 1212 a, 4 sqq. cf. Spengel. TJeber die drei etc. p. 514 sq., qui addit: auf eine nocli bestebende demokratische Staatsform deutet 1199b, 20 sqq., ygl b, 31 sqq., wo ein der Antipbontischen Rede ahnliclier Process yor dem Areopag erwahnt ist. u Dubia sunt sola 1205 a, 22 sq.: ignoti enim sunt grainmatici hoc loco nominati. 9) V. qtiae bene disseruit Ramsauer p. 55 sq sq. (cf. n. 6), 70 sq. et onmino p Cf. etiam ind. s. γ. αρετή et append. ad 1196b, ) Cf. Spengeliusl. 1. p. 515 sqq. Brandisiusl. 1. p ) Cf. Eamsauer p

13 XIII compositos legisse videtur atque nos. 12 ) Attamen loco, id quod recte Spengelius 13 ) monuit, admodum inepto post commentationes illas duas, quarum prior (I, a, b, 3) iustitiam, posterior (I, b, b, 20) prudent iam et sapientiam ceterasque virtutes intellectuales tractat, positae inveniuntur apud eum breves de aequitate et de benevolentia dissertationes (II, b, a,3)pauloquepostll99a, a, 34 quattuor problemata rursus ad iustitiam spectantia et mium ad universam virtutem pertinens: quod si Bieekher 14 ) ab eo ipso haec omnia potius ante 1196b, 4 inserta fuisse coniecit, forsitan de priore illa parte II, recte hoe statuerit, licet ne id quidem firmiter asseverare audeam, ceterum non reputavit in problematorum horum secundo et quarto 1199a, 2-3 sqq. 1199b, 38 sqq. simul commentationem de prudentia respici antecedentem, quin semel 1199b, 38 expressis verbis 15 ) citari. Ergo pro communi appendice totius quae est de virtutibus doetrinae habenda sunt quinque ista problemata, similemque appendicem etiam in exemplaribus, quae Magnorum Moralium scriptori praesto fuerunt, Ethicorum Nicomacheorum eteudemioram adiectam fuisse crediderim eodem loco, hoc est inter Ε. Ν. Ζ et Η Ε. Ε. Ε et Z, sive Eudemus eam scripserit sive alius philosophus peripateticus aetate suppar paulove posterior. 16 ) 12) V. Spengeliusl. 1. p. 502 sq. 516, cui frustra, si quid video, oblocutus est Rarrisauer p sq. cf. n ) L. 1. p ) L. 1. p. 907 sq. 15) Id quod ipse adliunc locum Riecklier adnotat. Ceteruin repeto quae iain monuit Ramsauer p ) Haud multo minus futiles sunt disputationes earn. ipsain ob causam et secundum Eassovi et secunduin ineuni iudicium ab Aristotele abiudicandae, quae loco proxime antecedente leguntur E. N. V, et 15: cf. etiam, id quod mihi sup-

14 XIV Nec magis apta, ut de 1183b, 8 18 taceam, est sedes eorum, quae exposuit scriptor 1206 a, 36 b, 29, qnam in rem Wilson in epistnla ad me missa attentionem meam conyertit 17 ), attamen haec quoque iam ab initio biiic loco esse destinata, iterum ex ipsis auctoris verbis (cf. a, 36. μ,ε^αβάς 18 ), b, 7 sqq.) patet: cnr vero talem in modum ibi repetita sint quae iam satis illustrata erant 1201 a, a, b, a,9(ef.l206b,17sqq. cum 1197b, 37 sqq.), si ex me quaeris, in initio fragmenti Eudemii 1246 a, b, 25 olim talia scripta fuisse coniciam, praesertim cum etiam in priina, quae iranc est, eiusdem parte 1246 a, 27 b, 36 similitudinem quandam cum hoc Magnorum Moralium capite 1206b, 5 sqq. baud perperam detexerit Eritzscheus. 19 ) Cum autem falso loco traditum nobis esse boc fragmentum demonstraverit Spengelius 20 ), hac quoque in re virum hunc peditavit Wilson, 1199a, 30 sqq. cum verbis similibus Ε. Ν. V, a, Multo quidem aliter rem expedire conatur Ramsauer p , cf. n. 12: sed nimis artificiosae mihi videntur eius coniecturae et nihilominus rerum rationem non explanant totam. 17) Ceterum cf. iam Spengelium p. 503: v. infran ) Iterum τ. η ) In editionis Ethicorum Eudemiorum p Idem haud dubie voluit iam Spengelius p ) L. 1. p Quae ei opposuit Brandisius p sq., etsi assensum tulerunt Zelleri p. 874 sq. n. 3. p n. 1, de his cur milii non persuaserit, videant lectores ex eis, quae amepraemissainyenientetmciseudemiis. Quid quod de primo certe capite 1246a, 27 b, 36 ipse dubitat Brandisius? Scribit enim: ob das vorangestellte Kapitel etwa einer das Vorangegangene zusammenfassenden Ueberleitung zur Lebre von der wahren Gliickseligkeit angehore oder Trummer eines fruheren Abschnittes der Tugend-

15 XV egregium secutus baud adniodnm dubito, quin antiqniorem ordinem servaveritmagnorummoraliumscriptor: quod si verum est, legit haee omnia in fine potius communium illorum librorum ante Ε. Ν. Θ, a, 1 = E. E.Ji, b,18, unde amissointerim etiam eo, qnodille ante oculoshabuerat 21 ), principio exulatum postea abierunt in appendieem Ethicorum Eudemiorum 22 ): observa, quaeso, duplicem quoque transitum in E. N. 1154b, 34. λοιπόν δε %al τζερϊ φιλίας ερονμεν (vel, ut legitur in Ιϊ 2, λοιπόν δε %αϊ περί φιλίας εΰτϊν ειπείν %α\ ποιόν τι %αι τις δ φίλος) et 1155 a, 1. μετά δε ταντα περί φιλίας εποιτ αν διελ^εϊν 5 ne urgeam particulae δε defectum Ε. Ε. 1234b, 18 περί φιλίας κ. τ. λ. 23 ) Verumtamen aptiorem hunc locum in Eudemiis fuisse quam in Moralibus Magnis ne Spengelio quidem coneedo 24 ): immo lehre gewesen sei, bescbeide ich mich. nicht entscheiden zu konnen". 21) Sic scribo, quia ante hoc alia fortasse iam antea exciderant: v. n. 24 et 1248 b, 10. ην εκαλονμεν ηδη καλοκάγα- &ίαν. 22) Simile fortasse exemplum offerunt quae hodie admoduni incommode Yero ordine baud dubie turbato ultimam libri Etbicorum Nicomacbeorum quinti paginam complent 1138 a, 4 b, 13 (c. 15). Etsi enim traditam sibi capitum seriem interdum mutat -Magnorum Moralium scriptor, tamen haec reapse ab eo lecta potius proxime post 1136 a, 12 (c. 11) loco haud meliore et postea deimim inde, cum germanam sedem proxime post 1137 a, 4 (c. 12) non detegerent, in exitum totius buius libri ablegata esse haud sine ulla verisimilitudine conicias. 23) De eiusmodi defectu v. quae monuit Dielesius Zur Textgescbichte der aristoteliscben Physik (Abhandlungen der Berliner Akademie), Berol. MDCCCLXXXII, p ) Rectissime ipse Spengelius p. 503: Das Unnaturlicbe und Unzusammenzuhangende der jetzigen Anreihung fioilte aucb der Yerfasser der grossen Ethik und suchte es durcb ein Flickwerk zu besebonigen II, a, 36. άπορη-

16 ΧΥΙ ea in re maxime ab hoc discedo, quod lmnc quoque ordinem non iam ab ipso Eudemo profectum, sed ab eo liaec omnia proxime ante dissertation.es de temperantia et de voluptate scripta esse reor 25 ) et proxime post ea, quae excerpsit auctor Magnorum Moralium 1199 a, a, 35, si reapse haec erant iam ipsiiis Eudemi opus. TJtut autem se haec res habet, minime me turbat tertius locus, qui et ipse Wilsonem vexavit, 1208a, 5 b, 2 eum prius 1196 b, 4 13 dictis comparatus. Optime enim rem expedivit iam Kamsauer. 26 ) Nam ceteroqui iam Magnorum Moralium seriptori idem tantum atque nobis paulo longioris disputationis Eudemiae fragmentum illud superfuisso certissimiim est. 27 ) Postquam igitur per 1206 b, a, 4 secutus est vestigia verborum E. E. 1246b, a, 16, venit ad 1249a, 17 b, 23: ergo quid mirum, si haec cum ut nobis satisfacere nequeunt, iam ei non satisfacerent, cumque a tlieologica ratione, qua illo inprimis loco Aristotelis doctrinam corrigere conatus σείε δ 3 αν tig μεταβάς ν,αϊ επί των αρετών το τοιοντον. Gerade dieses aus eigener Yollniaclit zur Verbindung gesetzte μεταβάς muss, wenn wir das Original damit zusanmienstellen, unseren Verdacht bestatigen," dass Anderes und Aehnliches vorausgegangen" war. At frustra conaberis tibi excogitare quae cuni antecederent, potuerint efficere, ut hic reditus a temperantia et a voluptate ad doctrinam de yirtutibus plane fieret naturalis ( wodurcli die Anreilmng ganz naturlicli wurde"). 25) V. quae attuli in notis 20 et 24, atque inprimis observa initium capitis alterius 1246 b, 37 sq. επεϊ δ 3 ο ν μόνον ή φρόνηοις τιοιεΐ ττ\ν ενπραγίαν nccl άρετην, άλλα φαμεν καί τονς εντν%εις εν κράττειν κ. τ. λ. et tertii 1248b, 8 sqq. 26) L. 1. ρ ) Nisi quod in fine fortasse adiecta erant quibus usus est scriptor Magnorum Moraliuni 1208 a, 31 b, 2. An haec ex suo ingenio hausit? Cf. Spengelius p. 503.

17 XVII est Eudemns, magis etiam, quam fas erat, abliorreret 28 ), si igitur in eodem argumento tractando 1208 a, 5 sqq. suo magis ingenio quam normae Eudemiae, etiamsi satis haud dubie infeliciter, se commisit et in liac rerum condicione simili colore ex parte tinxit quae hoc loco protulit atque quae antea 1196b, 4 sqq. protulerat? 29 ) Apte enim comparat Wilson 1208a, 8. παΐ πον εβτιν δ ορθός λόγος cum 1196b, 12 sq. άναγκαΐον ϊβως εΰτϊν ποώτον μεν εν ω 6 λόγος εγγίνεται^ νπερ τούτον διελεα&οα. Ceterum ipsa Magna Moralia in fine mutila sunt, quoniam amicitiae tractatio non est usque ad exitum plane perducta: legit haud dubie scriptor, etsi nunc baec quoque perierunt, apud Eudemum quae ultimo loco proposnit 1213b, 18 30, sed nisi etiam pfrira legisset, vix usus esset hoc fragmento, neque, si sanae mentis fuit, opiis suum claudere potuit verbis ώβτε 6%ε- %τεον αν εϊη το πώς δει %. τ. λ. 30 ): utram vero decimum quoque Ethicorum Nicomacheorum librum, quae est Spengeli 31 ) suspicio, excerpserit an non, boc quidem in medio relinquere milii satius videtur. Quamquam Θ locis, quales sunt 1185b, 8 sqq. (etsi sibi ipse contradicit 1197 a, 1 β sqq.). 1196b, b, b, a, 9 (ubirationem habuit Metapliysicorum libri Λ), forsitan id saltem haud sine 28) Quin etiam antea iam 1206b, b, 19 (c. 8) hac in re deseruit normam Eudemi Θ, b, b, 7: accuratiora et plura invenies apud Zellerum p n. 1 (cf. p ) atque Brandisium p sqq ) Ceterum simile raendum in ipsum cadit Eudemum, si ex eius Ethicis insertum est Nicomacheis libri sexti caput primum procul dubio spurium (1138 b, 15 34), cuius yestigia pressit scriptor Magnorum Moralium 1196b, At res incerta est: potest enini interpolator potius hoc caput composuisse ex Ε. Ε a, 17 b, ) Y. Spengelius p ) L. 1. p Aristoteles, Ethica m., ed. SUSEMIHL. b

18 XVIII causa colligas, ab hoc scriptore vix tanta fiducia, quanta ab Aristotele in illo libro factum est, potiorem felicitatis liumanae partem in vita contemplativa esse positam. Ceterum qui in textu purgando versati sunt alios omnes praeter Bonitzium longe superavit Spengelius vir mea laude maior, cuius errores partim modeste refutare partim pio silentio transire par est, sed cuius merita qui nuper detrahere conati sunt ratione odiosa atque molesta, inviti potius sibi condiderunt pusilli animi monumentum minime honorificum. Me autem in eodem illo negotio etiam eo Iackson et Wilson adiuverunt, quod nonnullas coniecturas suas mecum commnnicaverunt. Eormas refiexivas wbxov, αντω etc. contra Π 1 familiae traditionem pro ccvtov, αντώ etc. tacite plerumque, ubi opus erat, restitui Bekkeri exemplum secutus, quia de accentibus alterius familiae raro certior factus sum e collationibus non satis accuratis. Pro άνδρία, quod praeferant P 2 et Ald., semper scripsi ανδρεία cum K b et P b et, ut videtur, M b. 32 ) De signis criticis compendiisque mibi adbibitis nolo repetere quae in prolegomenis ad Ethica Nicomacbea et ad Politica dixi: sigla fontium et editionum, ut faeilioris conspectus gratia lioc breviter iterem, liaec sunt: Ε. Κ = Ethica Mcomaeliea. Ε. Ε. = Ethica Eudemia. Γ = vetusta translatio. Ζ = Oxoniensis Collegi Corporis Christi 112. K b = Laurentianus LXXXI, 11. corr. 1 K b = correctiones ipsius librari. 32) In γίνεσΰ'οα vel γίνεΰ&αι, γινώβκειν yel γίγνώΰκειν, ονδείς vel ον&είς scribendo et ν εφελκνβτικω ante consonantes aut ponendo aut omittendo et in biatibus vel tolerandis vel elisione crasive tollendis semper secutus SUHL codiceni optimuin et antiquissinmm K b.

19 XIX corr. 2 ' 3 K b = duo eitisdem saeculi correctores. rc. K b = correetor tertius. M b = Marcianus Venetus 213. p* = Yaticairas C c Cantabrigiensis. D c = Eomano-Palatinus 165. pi = Parisiensis p 2 = Parisiensis Coislinianus 161. p 2 = correctiones eiusdem codicis rubro pigmento scriptae. Par = Parisiensis Par = Parisiensis Par = Parisiensis Bar. = Baroccianus 70. Ald. = operum Aristoteleorum editio princeps. Aldina. H == K b M b P b P 2 et per a fin. Ζ C c, per 1196b 1198a fin. Z. Π 1 = K b P 2 Ald. et per a fin. 1196b 1198a iin. Z. JT 2 = M b P b et per a fin. C c. B f = libellus de bona fortuna. C v = codex Yictori. Ya. = Yalla. Bas. 1 = operum Aristoteleornm editio Basileensis prima. Bas. 2 = eorundem editio Basileensis secunda. Bas. 3 = eomndem editio Basileensis tertia. Bk. = Bekker. Bu. = Bussemaker.

20

21 ΗΘΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Α. Ι Επειδή προαιρούμε&α λέγειν νπερ η&ικών, πρώτον αν ειη iisi a βκεπτέον τίνος εΰτι μέρος το ήφος. ως μεν ονν ΰυντόμως 25 είπεΐν, δόζειεν <^&ι/^> ονκ άλλης η της πολιτικής είναι μέρος, εΰτι γαρ ον&εν εν τοις πολιτικοΐς δυνατόν πραζαι άνευ τον ποιόν τίνα είναι, λέγω δ' οίον ΰπονδαιον* το δε ΰπουδαΐον είναι 2 εΰτι το τάς άρετας εχειν' δει άρα, ει τις μέλλει εν toig lisib 3 πολιτικοΐς πρακτικός είναι, το ή$ος είναι ΰπονδαΐος' μέρος 25 έΰτιν άρα, ως εοικε, καϊ αρχή η περί τα η&η πραγματεία της πολιτικής, το δ' όλον και την επωννμίαν δικαίως δο~ κει αν μοι εχειν ή πραγματεία ονκ η^ικήν άλλα πολιτι- 4 κήν. δει άρα, ως εοικε, πρώτον νπερ αρετής ειπείν, τι τέ ii82a εΰτι και εκ τίνων γίνεται, ον&εν γαρ ϊύως όφελος είδέναι μεν την άρετην, πώς δε εΰται και εκ τίνων μή επαΐειν. ον γαρ μόνον όπως είδήύομεν τι εΰτι ΰκοπεΐΰ&αι δει, άλλα Lib. Ι a, a, 7 «= Ε. Ν a, 24 b, 10: ad 1182a, 1 7cf. etiam Ε. E. 1216b, Ε. Ν. 1130b, 26 28, praeterea tamen v. Ramsauer p. 60. n. Trendelenburg. p Lib. I. 1181a, 24. ή&ικών rzk b C v, ή&ών c. c. Va. 26. δοκει TP (pallidius, sed eadem m. P b ) Bk. Bu., videbuntur Γ av add. Spengelius Susem. 27. γαρ] δ' ripva., om. C et pr. P b (γαρ suppl. ead. m.) 1181 b, 25. το] κατά το Π 2 et, ut videtur, Γ οπονδαΐον mg. Bas έβτϊν om. H 2 άρα ως Γ JPVa., αρετής C, άρα M b P b 1182a, 3. εσται] άν Γ Ζ Ald. επαΐειν] οϊειν M b, όίειν C c et pr. P b, ία. άϊειν mg. rc. P b. 4. είδηαωμεν Γϋ et pr. K b et corr. 2 K b (είδήβομεν, ut videtur? corr. 1 K b ). ακοπεΐνΰ&αι Ald., οί'εα&αι M b, οιεβ&αι P b C c. Aristoteles, Ethica m., ed. SUSEMIHL. 1

22 2 Α a, (Γ 5 καΐ εκ τίνων εβται όκεψαΰ&αι. αμα γαρ είδηΰαι βονλόμε&α %αι αυτοί είναι, τοιοντοι' τοντο δ' ον δννηΰόμε&α, εάν μη είδώμεν καί εκ τίνων καί πώς εΰται. άναγκαΐον μεν ονν ειδηύαι τι εΰτιν αρετή (ου γαρ ράδιον είδεναι το εκ 5 τίνων εΰται καί πως εΰται, άγνοονντα το τι εΰτίν, ωΰπερ ονδ' ίο επί των επιστημών)' ον δει δε λαν&άνειν ονδ' εϊ τίνες πρότερον ντνερ τούτων είρήκαΰιν. πρώτος μεν ονν ενεχείρηΰεν Πν- 6 Ζαγοράς περί άρετης ειπείν, ούκ ορ&ώς δε' τάς γαρ άρετάς είς τους άρι&μούς άνάγων ονκ οϊκείαν των αρετών,την Ό*εωρίαν εποιεϊτο' ον γαρ εΰτιν ή δικαιοΰύνη άρι&μος ίΰάκις ϊΰος. 15 μετά τοντον Σωκράτης επιγενόμενος βέλτιον καί επί πλεΐον 7 είπεν νπερ τούτων, ονκ δρ&ώς δε ονδ' οντος, τας γάρ άρετας επιΰτήμας εποίει' τοντο δ εΰτιν είναι αδύνατον, αϊ γάρ επιΰτημαι πάΰαι μετά λόγον, λόγος δε εν τω διανοητικώ της ιρνχης εγγίνεται μορίω' γίνονται ονν αϊ άρεταί πάΰαι κατ 20 αύτον εν τω λογιΰτικω της <ψνχης μορίω' ΰνμβαίνει ονν αντω επιΰτήμας ποιονντι τάς άρετάς άναιρεΐν το αλογον μέρος της ψνχης, τοντο δε ποιών αναιρεί καί πά&ος %αί η%ος, διο ονκ ορ&ώς ηψατο ταύτη τών αρετών, μετά ταύτα 8 δε Πλάτων διείλετο την ιρνχην εις τε το λόγον έχον καί 25 είς το αλογον ορ&ώς, καί άπεδωκεν εκάΰτω [τάς] άρετάς προΰη- 5. εστί Γ Π 1 6. αυτοί ΓΠ ι Υ&., ημείς Π 2 7. μεν ο$ν] μεν K b, ονν M b, μέντοι Spengelius 9. εσται K b, εστί Ρ 2, αν Γ Ζ Ald., om. Π 2 εσται] αν Γ Ζ Αλά. άγνοοϋντας τι Π 2 () 10. πρότερον ripva., πρώτον Π είρηκεισαν Π 2 πρώτον ΓΖ "K b Μ*> P b Va. 14. εποιήσατο Ζ ΑΜ. ίσάκιος ίσάκις M b P b (attamen ίσάκις in ras. rc. P b ), ίσάκιος ίσως τοντον K b et pr. P 2 (em. corr. 1 ). ] 17. είναι secl. Scaliger, ante εστίν transponendum esse ci. Spengelius. 19. μόνωι PZK b Ald. καθ' 3 αντων Ald., om. K b Ζ 21. άνάλογον Ζ Ald., όλον pr. C «(rubro pigmento crx. ead., ut videtur, m.) 23. όρ&ώς] είκότως Π 2 \\ταντα post 24. δε P b Ρ τε om. Π εκάστω Ρ 2, εκάστον c. c. Bk. Bu. τάς in mg. P b, superscr. (ead., ut yidetur, m.) O, om. Π 1 Bk. Bu. τάς άρετάς ζτάςy προσήκουσας aut τάς προσήκουσας άρετάς dubitanter ci. Susem. προσήκουσας] πρέπουσας M b et spatio unius litterae post ε relicto C c, πρεπρούσας et προνσας m ras. P b.

23 (I) Α a, b, κούβας. μέχρι μεν ονν τούτον καλώς' μετά μέντοι τοντο ονκέτι δρ&ως. την γαρ άρετην κατέμιξεν \και βννέξενζεν] εις την πραγματείαν την νπερ τάγα&ον, ον δη ορ&ώς' ον γαρ οίκεΐον* νπερ γαρ των όντων και άλη&είας λέγοντα ουκ έδει νπερ αρετής 9 φράξειν' ονδεν γαρ τούτω κάκείνω κοινόν. οντοι μεν ονν έπϊ 30 τοΰοντον εφήψαντο καϊ όντως' εχόμενον δ' αν εϊη μετά ταντα 6κέιρα6&αι τι δει αυτούς λέγειν ύπερ τούτων, πρώτον μεν ονν ϊδεΐν δει οτι πάόης επιότήμης καϊ δυνάμεως εύτί τι τέλος, καϊτοντ αγαθόν ονδεμια γαρ οντ επιστήμη οντε δύνα- 10 μις 'ένεκεν κακόν εΰτίν. ει ονν παβών των δννάμεων αγαθόν S5 το τέλος, δηλον ώς και της βελτίΰτης βέλτιΰτον αν ενη. αλλά μην η γε πολιτική βελτίΰτη δύναμις, ωβτε το τέλος ιΐ82ΐ αντης αν εϊη ** άγα&όν. νπερ άγα&ον άρα, ως εοικεν, ημΐν λεκτέον, Και ύπερ αγα&ον ον τον απλώς, αλλά τον ημΐν' ον γάρ τον &εών άγα&ον' αλλ' ύπερ μεν τούτον και άλλος λό- 11 γος καϊ αλλότρια η ύκέψις. ύπερ τον πολιτικού άρα ημΐν λε- 5 κτέον άγα&ον. πάλιν δε και τοντο διελεΐν δει. νπερ άγα&ον τον πώς λεγομένον, ον γάρ ε6τιν άπλονν. λέγεται γάρ αγαθόν η το αριΰτον εν έκάΰτω τών όντων, τοντο δ' έ<$τι το διά την αύτον φύΰιν αίρετόν* η ον τάλλα μετάσχοντα άγα&ά 12 εΰτίν, τοντο δέ έβτιν η tdew τάγα$ον. πότερον ονν νπερ της ιδέας 10 τον άγα&ον δει, η ον, αλλ ώς το κοινον εν άπαΰιν υπάρχον άγα&όν; έτερον γάρ της fc^ag τοντο δόζειεν αν είναι, η μεν 1182a, 32 b, 2 = Ε. Κ 1094a, 1 b, b, 2 5 = Ε. Ε a, cf. Ε. Ν a, 13 sqq b, 8 = Ε. Ε. 1217b, b, 24. cf. Ε. Ν. 1096a, a, μέντοι τοντο] δε ταντα Π %αϊ σννέζενξεν om. Γ Π 1 Va.Bk. Bu. 28. ον δη] ονδεν Π 2 \\ 31. ηψαντο Ζ Ald. 36. βέλτιατον TVa. Casaubonus, βέλτιον JTAld. 1182b, 2. rayafrov Casaubonus, ζτο άριοτο^ άγα&όν Bonitzius 4. τον] το ΖΚ*> et, ut yidetur, Γ # ω ci. Spengelius άγα&όν ΓΖΕ> Ald. άλλοις (?) Γ, άλλος ό P b C 0,' τέλος Ald. ] 5. τον om. Ρ 2 αολιτικον om. Γ Ζ Κ 13 aqa άγα&ον ημΐν λεκτέον Ζ K b Bk. Bu., άρα ημΐν άγα&ον λεκτέον M b et, ut videtur, Γ, ημΐν άρα άγα&ον λεκτέον P b C c 8. εν] ovtf \\ 9. αντον Π 2 Α\ά. 12. άγα&οΐςγζ K b. 1*

24 4 Λ b, (Ι) γαρ Ιδέα χωριΰχον και ανχο κα^ avxo' xb δε κοινον εν απαύιν υπάρχει, ονκ εΰχιν δη xavxov χω χωριΰχώ. ον γαρ αν 15 ποχε χο χωριΰχον και χο πεφνκος ανχο κα& αύχο είναι εν παόιν ύπαρχοι, πόχερον ονν ΰπερ χονχον δει λέγειν χάγα&ον 13 χον εννπάρχονχος η ον, δια χι; οχι χονχο εόχί μεν χο κοινον, ως 6 δριβμος και η επαγωγή* 6 δε οριβμος βονλεχαι χην εκάΰχον ονϋίαν λέγειν, ήχοι οχι άγα&ον η οχι κακόν τ) ο χι 20 αν άλλο rj* λέγει δε 6 ορός οχι χο χοιόνδ' άγα&ον κα&όλον, ο αν ή ανχο δι' ανχο αιρεχόν χο δε εν απαΰιν εννπάρχον ομοιον χω ορω εΰχίν' ο δε ορός λέγει οχι άγα&όν, επιΰχήμη 14 δέ γε ονδε δνναμις ονδεμία λέγει νπερ χον χέλονς χον αύχης οχι άγα&όν, άλλα χονχο μεν άλλης δννάμεώς εΰχι &εωρηβαι 25 (ονχε γαρ 6 ίαχρος οίίτε 6 οικοδόμος λέγει οχι αγαθόν η νγίεια ονδε η οικία, αλλ' οχι ο μεν ύγίειαν ποιεί, και ώς ποιεί, ο δ' οΐκίαν)' δήλον χοίνννοχι ονδε xy πολιχικη ύπερ χον άγα&ον 15 λεκχεον χον κοινον. μία γαρ εΰχιν και ανχη χών λοιπών έπιΰχημών* χονχο δε ουδεμίας ην λέγειν ονχε δννάμεως ονχ επι- 30 ΰχήμης ώς χέλος' ονδ' αρα χης πολιχικης εόχιν χο νπερ χον κοπ/οό aya/froo λέγειν χον πατά χον οριόμόν. άλλα μην ονδε 16 χον καχά χην έπαγωγην κοινον. δια χι', οχι οχαν βονλώμε&α δεΐζαί [και] χι χών μέρος άγα&ών, η χω οριόμω δείκννμεν οχι 6 ανχο ς λόγος εφαρμόχχει επί χ ε χάγα&ον και επί χονχο 35 ο αν βονλώμε&α δείξαι οχι άγα&όν, τ) xy επαγωγή, οίον 1182b, = Ε. Ε. 1218b, δη Va. Rieckher, δ ε Γ Π Ald. Bk. Bu. 15. το post και om. JT απααν ΙΡ Ρ 2 (fors. recte) νπάςχοι, sed οι pallidiore atramento C c, νπάρχει Γ M b P b, νπάρχγ Ald. 20. το om. U 1 C c et pr. P b (suppl. ead. m,) 21. αν Ζ, εάν cet. (inp 32 tamen verbum cum antecedente et sequente prorsus evanuit) 23. αντής Bk., αντής fontes 25. οτι] ει M b et fort. P b, om. C c et fort. (id quod potius crediderim) P b 28. αντη Ζ M b C c P 2 Ald. (fors. recte), αύτη P b 30. τέλος Bonitzius, τέλους Γ Π Ald.Va.Bk. 33. και om. Γ Π 1 Va. Bk. Bu. 34. οτι] & Π 2 \\ 35. δ αν Va. (?) Bk., δ εάν M b et corr. 1 P b (nigriore atramento), εάν rwc* et pr. P b.

25 Λ b, 36 X183a, (I) oxav %ελωμεν δεΐζαι οχι η μεγαλοψυχία, εΰχϊν άγα&όν, φαμεν οχι η δικαιοΰννη άγα&ον και η ανδρεία και απλώς Π83» αϊ άρεχαί, η δε μεγαλοψυχία αρεχη^ ωΰχε κα\ η μεγάλο- 17 <ψνχία άγα&όν ονδε δη ΰπερ xov καχα χην επαγωγην κοινον άγα&ον λεκχέον xy πολιχικη^ οχι χα c^ttt άδύναχα ΰνμβηΰεχαι χονχω και χω καχα, χον ορον κοινώ άγα&ώ. οχι γαρ 5 αγα^όν^ καϊ ενχαν& ερεΐ δηλον χοίννν Ζχι νπερ χον άρίβχον 18 άγα&ον λεκχεον εΰχϊν καϊ άρίΰχον χον ημΐν άρίόχον' χο δ' όλον ιδοι αν χις οχι ονκ εΰχιν μιας ο%χ επιΰχήμης ονχε δννάμεως χο ύπερ πανχος άγα&ον ΰκοπεΐν. διά χι; οχι χάγα&ον εν πά~ ΰαις χαΐς καχηγορίαις εΰχϊν* και γαρ εν χω χι καϊ εν χω ίο ποιώ καϊ εν χω ποΰω καϊ πόχε και προς χι \καϊ χινϊ] καϊ 19 απλώς εν απάΰαις, άλλα μην χο πόχε αγαθόν εν μεν ίαχρικη 6 ίαχρος οίδεν, εν δε κνβερνηχικη 6 κνβερνήχης, εν εκάΰχη δ' εκαΰχος. πόχε μεν γαρ δει χεμεΐν 6 ίαχρος οϊδεν^ πόχε δε δει πλεΐν ο κνβερνήχης. εν εκάΰχη δε χο πόχε ά^αφόν 15 fcwtftog χο κα& εανχον είδηΰει' ονχε γάρ 6 ίαχρος χο εν xy κνβερνηχικγι αγαθόν πόχε είδηΰει, ονχε δ κνβερνήχης χο εν ίαχρικη. ονκ αρα ονδ' ονχως νπερ χον κοινον rcya^oi? λεκχεον * χο 20 γαρ πόχε εν πάΰαις κοινον. ομοίως δε καϊ χο προς χι αγαθόν καϊ χο καχα. χάς αλλάς καχηγορίας κοινον μεν άπά- 20 ΰαις, ονδεμιάς δ' εΰχϊν ονχε δννάμεως ονχ επιΰχήμης ειπείν νπερ χον εν εκάΰχη πόχε άγα&ον, ονδ' αν χης πολιχικης νπερ χον κοινού άγα&ον λέγειν, νπερ χον αγα&ον αρα, καϊ νπερ χον 21 άρίΰχον, και νπερ χον ημΐν αρίΰχον. ϊΰως δε ονδε δει βονλόμενόν χι δεικννναι, χοΐς μη φανεροις παραδείγματι χρήΰ&αι, αλλ 25 νπερ χών αφανών χοΐς φανεροΐς, καϊ νπερ χών νοηχών χοΐς 1183a, 7 23 = Ε. Ε. 1217b, a, 1. cf. Ε. Ν. 1096a, = Ε. Ε. 1218a, 15 sqq. 36. ή om. M b C c et corr. P b (eras.) 1183a, 5. τονχο Ζ Ald. (γρ. χοντω Victorius) 11. καϊ τιν\ secl. Spengelius. Susem., καί πον ci. Bonitzius, rec. Bu. (fors. recte) 12. πάααις ΓΡ Ζ Ald. (fors. recte) 15. δει om. M*> Bk. Bu. 16. xfj om. Π 2 P 2 [ 22. αν της K b, ανχής Ald.

26 6 Α a, b, 8. (Ι) αίύ&ητοις. \καϊ] ταντα γάρ φανερώτερα. όταν ονν νπερ τάγαοόν τις έγχειρη λέγειν, ού λεκτέον εΰτιν νπερ της tdeag. καίτοι οϊονταί γε δεΐν, otav ύπερ τον άγα&ον λέγωύιν, νπερ της Ιδίας δεΐν λέγειν' νπερ γαρ τον μάλιότα άγα&ον φαβι δεΐν λέγειν, α-υτό δε εκαότον μάλιύτ εβτίν \το] τοιοντον, ωβτεμάλιβτ αν εϊη αγαθόν η ιδέα, ως οϊονται. 6 δη τοιοντος λόγος άλη&ής 23 μεν εΰτιν ϊβως' άλλ' ονχ η πολιτική επιΰτήμη η δύναμις, νπερ ης ννν 'βΰτιν 6 λόγος, ονχ νπερ τούτον ΰκοπεΐ τάγα&ον, 35 άλλα τον ήμΐν αγαθόν, [ουδεμία γαρ οντ επιστήμη οντε δνναμις νπερ τον τέλονς λέγει οτι αγαθόν, ωότε ονδ' η πολιτική.] διο ονχ νπερ τον κατά την ίδέαν άγα&ον τον λόγον ποιείται. αλλ' ϊΰως [φηΰϊ] τούτω τάγα&ω άρχη χρηΰάμενος ύπερ των 24 κα& εκαύτα, εκ τούτον πρόβας, έρεΐ. ovs* όντως ορ&ως. δει γάρ Π83 b τας αρχάς οικείας λαμβάνειν, άτοπον γαρ, ει τις βονλόμενος το τρίγωνον ως δνΰιν ορϋ'αις ι6ας έχον δεΐζαι, λάβοι αρχήν οτι ή ψνχή ά&άνατός. ον γαρ οικεία, δει δε τήν αρχήν 25 οϊκείαν είναι και ΰννημμένην' ννν δε και ανεν τον τήν ψν- 5 χήν είναι ά&άνατον δείξει τις δνΰίν όρ&αΐς ϊβας έχον το τρίγωνον. ομοίως δε καϊ έπϊ των άγα&ών εΰτι &εάΰαΰ&αι 26 τα άλλα ανεν τον κατά τήν ίδέαν άγα&ον διο ονκ οϊκείαν αρχήν είναι τούτον τάγα&ον. *ούκ ορ&ώς δε ονδ' δ Σωκράτης 35 sq. == Ε. Ε. 1218b, b, 8 18 = Ε. Ε b, καϊ om. JI 2 ZP 2 Bk. Bu. φανερώτατα Π 1 P> C c Va. τον άγα&ον M b Bk. Bu., άγα&ον Π 1 \\ 28. τις post εγχειρώ K b Ald. (fors. recte) 30. δεΐν prius om. Z, secl. Sealiger 31. το om. IVP 3 P b Bk. Bu. 32. δε Spengelius 34. ονχ] ον γαρ Ζ AlcL, secl. Scaliger 35. ουδεμία 36. πολιτική = 1182 b, 22. έπιατήμη 30. τέλος secl. Wilson Susem. 36. οτι] ως οτι K b Ρ 2, ώς οτ Ζ, ως οτ C v 38. φησϊ (φηαϊν Ald.) Π 1 Va., om. 2T 2 Bk.Bu. 39. έρεΐ M b et mg. rc. P b, έρώ ZC C P 2 Ald. Va. et, ut videtur, pr. P b, εν ωι K b 1183 b, 5. είναι post άΰάνατον JT 2 Bk. Bu. 6. έπϊ] νπερ K b Ρ 2 7. δώ 8. τάγαfrov om. IT 2, secl. Bk. διο] δια το Bonitzius, rec. Bu. 8. ζβήλον των άγα&ών) τοντο τάγα&όν Casaubonus, ζλέγομεν

27 (I) Α b, b, 31. 7, έπιΰτήμας ετυο^ε^ τάς άρετάς. εκείνος γαρ ονδεν οίετο δεΐν μάτην είναι, εκ δε τον τάς άρετάς επιΰτήμας είναι ΰννέβαι- ίο ν εν αντω τας άρετας μάτην είναι, δια τι; οτι επϊ των επιστημών βνμβαίνει άμα είδέναι την επιΰτήμην τι ε<$τι καϊ είναι επιστήμονα (ει γαρ Ιατρικήν τις οίδεν τι εστίν, και te^og οντος εν&έως εστίν, ομοίως δε και των άλλων επιστημών^' 27 άλλ' ουκ επϊ τών αρετών τοΐ^ο σνμβαίνει. ον γαρ εϊ τις οίδεν 15 την δικαιοσύνην τι εστίν, εν&έως δίκαιος εστίν, ώς δ' αντως καπϊ των άλλων, συμβαίνει ονν καϊ μάτην τάς άρετάς είναι και μη είναι έπιστήμας.* II ε7γεί $' ύπερ τούτων διώρισται, πειρα&ώμεν λέγειν ν tayaow ποσαχώς λέγεται, εστί γαρ τών άγα&ών τα μεν 20 τίμιοι^ τα 8* επαινετά, τα δ\ δννάμεις. το δε τίμιον λέγω το τοιούτον, το Φεΐον, το βέλτιον, οίον ψυχή, νους, το άρχαιότερον, η αρχή, τα τοιαύτα' τίμια γαρ ε'φ' οις η τιμή, τοις δε τοιούτοις πασιν τιμή άκολον&εΐ. ονκούν καϊ ή αρετή τίμιον, όταν γε δή άτι αντής σπονδαΐός τις γένηται' ήδη γαρ οντος εις 25 2 το της αρετής 6χήμα ήκει. τα δ' επαινετά, οίον άρεταί' άπο γαρ τών κατ αντάς πράξεων 6 έπαινος γίνεται, τα δε δυνάμεις, οίον αρχή πλούτος ισχύς κάλλος' τούτοις γαρ και 6 σπονδαιος εν αν δύνηται χρήσασ&αι και 6 φαύλος κακώς' δώ δννάμεις τα τοιαύτα καλούνται άγα&ά. άγα&ά 30 3 μεν δή είσίν (δοκιμάζεται γαρ τη τού ΰπονδαίον αντών εκα = Ε. Ν. HOlb, a, 4. cf. Ε. Ε. 1219b, 8 sq τήν^} φόντου τάγα&ον vel simile quid Spengelius, τ ο ντο τάγαftov Bonitzius ουκ 18. επιστήμης ηοη huc pertinere monuit Spengelius, asteriscis circumscripsit Susem. (cf a, 15 sqq.) 16. <T om. K b Ο 19. επεϊ δ'] επειδή Ald., fasidel Ζ, γρ. επεϊ δή Vict. 23. ή αρχή secludenda aut το αρχον vel ό άρχων restituendum esse ci. Spengelius γάρ] δ' Π 1 C c et pr. P b (crx. rc, ut videtur, nigriore atram.) et Coraes 24. δε] γάρ ci. Coraes (ed. Ε. Ν. p. 222) 25. δή om. Π 2 Bk. Bu. 28. δυνάμει pr. K b (ein. corr. 2 ) 29. δύναιτο Spengelius 30. δυνάμει K b Ald. Ya. Bk. Bu. 31. εκαστον ante αντών Ρ 2, om. K b.

28 8 Α ΐ>, a, 17. ΰχον χρήύει^ ον χη χον φανλον)' χοΐς δ 9 ανχοΐς ταυτο^ ΰνμβέβηκεν άγα&οΐς και χην χνχην χης γενέΰεως αυχών αιχίαν είναι, άπο χνχης γαρ και ττλοότος γίνεχαι καϊ άρχη 35 και όλως οΰα είς δυνάμεως χάζιν ηκει. λοιπόν δε και χέ- 4 χαρχον χών άγαμων xb βωβχικον καϊ ποιηχικον άγα&ον, otov γνμνάΰια υγιείας καϊ ει χι άλλο χοιονχον. αλλ' ϊχι και αλλην έχει χάγα&ά διαίρεβιν* οίον ε<5χΐ χων άγα- 5 &ών χα μεν πάνχγ καϊ πάνχως αιρεχά^ χα δ' ου. οίον ή μεν δικαιii84a οΰννη καϊ αί αλλαι άρεχαϊ καϊ πάνχη καϊ τίάνχως αιρεχαί^ ίβχνς δε καϊ πλούτος καϊ δνναμις καϊ χα χοιανχα οϋχε πάνχτ] ονχε τίάνχως. ϊχι καϊ άλλως' χων γαρ άγα&ών χα μεν έΰχιν χέλη 6 χα δ' ου χέλη, οϊον η μεν Νγίεια χέλος, χα δε χης ΰγιείας 5 ένεκεν ον χέλη. καϊ otia οΰχως έχει, χούχων αεί χο χέλος βελχιον, οΐον ή νγίεια βελχιον η χα υγιεινά, και απλώς άει κα&όλον χονχο βελχιον ον ένεκεν καϊ χα δλλα. τιάλιν ανχών χών χελών βελχιον άει χο χέλειον χον άχελοϋς. χέλειον δε 7 εβχιν ον παραγενομένον μη&ενος εχι προΰδεόμε&α, αχελες δε ον 10 παραγενομένου προΰδεόμε&αχινός, οίον χης δικαιοσύνης μεν [μόνον) παραγενομένης τίολλών προΰδεόμε&α, χης δε ευδαιμονίας παραγενομένης ονδενος εχι προΰδεόμε&α. χονχο αρα itixiv χο αριΰχον ημΐν ο ξηχονμεν, ο εϋχι χέλος χέλειον' χο δε δη χέλειον χέλος χάγα&όν εΰχι και χέλος χών άγα&ών. 15 μεχά χανχα χοίνυν πώς χο αριΰχον δει ΰκοπεΐν; πόχερον οΰχως 8 ως και αύχοϋ ΰυναρι&μουμένον; άλλ άτοπον, χο γαρ αριΰχον επειδή εΰτι χέλος χέλειον, xb δε χέλειον χέλος ως απλώς == Ε. Ν. 1096b, a, 2. cf. Ε. Ν. 1094b, a, 3 14 = Ε. Ν b, a, 15 b, 16. b, 20 sq = Ε. Ν. 1097b, ahiav post 34. είναι M b Bk. Bu. 37. νγιείας] καϊ νγίεια Π 2 ] 1184a, 6. η om. K b Ald. (fors. recte) 10. μεν om. TP μόνης Ρ 2, om. 7T 2, del. Bk. Bu. 14. χάγα&όν των άγαμων Rassoyius, άγα&όν το άγα&όν JTAld.Bk.Bu. 17. ώς om. ΙΡ.

29 Λ a, (Π) ειπείν ον&εν αν άλλο δό'ξειεν είναι η εΰ^μον/οί., την <Γ ενδαψονίαν εκ πολλών αγαθών ΰνντί&εμεν* εάν δη το βέλτιΰτον ΰκοπών %αί αντο ΰνναρι&μής, αντο αντον εΰται 20 βελτιον. αντο γάρ βέλτιΰτον έΰτίν, οίον τα. υγιεινά &εις %αϊ την νγίειαν, ΰκόπει τί τοντων πάντων βέλτιΰτον* βέλτιΰτον δε εΰτιν ύγίεια' ει δη τοότο πάντων βέλτιΰτον, %αϊ αντό α'ύτοό 9 βέλτιΰτον, ατοττον δη ΰνμβαίνει, ον δη ϊΰως οντω γ ε ΰ%επτέον το βέλτιΰτον, άλλα αρά γε οϋτω πως, οίον χωρίς αντον; η 25 και τοντο άτοπον; η γαρ ενδαιμονία εΰτιν εκ τίνων άγα&ών ΰνγκειμένη' το δ 1 ε'ξ ων άγαμων ΰνγκειται, ΰκοπεΐν ει τοντ εΰτιν βέλτιον, άτοπον' ον γάρ εΰτιν άλλο τι χωρίς τοντων η 10 ευδαιμονία, άλλα ταντα, αλλ' άρά γε οντωΰί πως αν τις ορ&ως ΰκοποΐτο ΰνγκρίνων το αριΰτον; οίον αντην την εύδαι- 3α μονίαν την εκ τοντων των άγα&ων ονΰαν ΰνγκρίνων προς άλλα α μη εΰτιν εν αντη ενόντα, οϋτω το αριΰτον ΰκοπών ορ&ώς αν ΰκοποΐτο; αλλ' ονκ εΰτιν άπλονν το αριΰτον ο ξητονμεν ννν. οίον λέγοι αν τις είναι αριΰτον την φρόνηΰιν απάντων των 11 άγα&ων κα&*εν ΰνγκρινομένων, αλλ' ιΰως ονχ οϋτως ξητητέον 35 εΰτιν το αριΰτον άγα&όν. το γάρ τέλειον ξητονμεν άγα&όν, η δε φρόνηΰις μόνη ονΰα ον τέλειον* ούκ άρα τοντο το αριΰτον ο ξητονμεν, ούδε το οϋτως αριΰτον. 20. βνναρι&μεig Ald. et pr. K b (em. corr. 2 ) 21. βέλτιατονπ^β,., βέλτιον Π 2 1 εστίν Spengelius, εβται Π Ald. Va.Bk. Bu. (εΐτις) τά et 22. σκοποί Spengelius 23. τοντο sequente parva ras. C c, τοντωνπ ι Υ&.\\Μ. β έλτιον Spengelius, v. tamenaddendaj ον δη] ονδ 3 Spengelius γε ante οντω Π 2 Ald., om. Ρ agabk., άραοοντ. Ρ 2, o>«i7 l P b C c Va. et pr. P 2 (dem*> dubius sum) γε] τόγεπ 2 <>f> χωριστόν αντό, si ν. 28 recta sit Π 2 familiae lectio, coniciat Spengelius 27. εξ ων] δ ε Spengelius ει 28. βέλτιον secl. Scaliger τοντων ci. Bk. (prb. Speng.), τοντων τον ci. Susem. 28. βέλτιον Ald. (Speng.), βέλτιΰτον c. c. Bk.Bu. \\ χωριατόν νφ 3 ων η JT 2, χωρίς των νφ 3 ων ή Ρ αλλ' add. Ald., γε αλλ 3 Ρ 2 ] άρά Ya. Bk., άρα Π Ald. (de M b dubius sum) 32. ταντη TP 34. των add. P 2 Ald. 35. αλλ 3 ί'αως ονχ] ΐαως ονδ 3 ci. Spengelius.

30 10 Α b, b, b μετά τοίννν τοντο έχει, τα άγα$ά αλλην διαίρεβιν. ΠΙ εΰτι γαρ των άγα&ών τα μεν εν ψνχη, οίον αϊ άρεταί, τα δε εν τω ΰώματι, οίον ύγίεια κάλλος, τα δ' εκτός, πλοντος αρχή τιμή η εϊ τι άλλο των τοιούτων, τούτων δε τα εν ψν%% 5 βέλτιβτα. τα (Γ εν ψνχη διώριΰται αγα&ά εις τρία, εις 2 φρόνηΰιν εις άρετην και ήδονήν. ηδη τοίννν το μετά τοντο, ο καϊ λεγομεν πάντες και δοκεΐ και τέλος των άγα&ών και τελειότατον είναι, ή ευδαιμονία, και τοντο ταντό φαμεν είναι το εν τνράττειν καϊ εν ξην. το δε 3 ίο τέλος εΰτϊν ονχ άτΰλονν αλλά διττόν' ενίων μεν γαρ εΰτιτό τέλος αύτη ή ενέργεια και η χρηΰις, οίον της όψεως [έύτιν η οραΰις] * και ε6τιν γε η χρηοίς αιρετωτέρα της εξεως' τέλος γάρ η χρηΰις' ονδεις γάρ αν βούλοιτο εχειν την όψιν μη μέλλων δ^αν άλλα μύειν. ομοίως δε και ε% ακοής καϊ των τοιούτων, ών άρα 4 15 καϊ [η] %ρηΰις καϊ έξις εΰτίν, αεί βέλτιον και αιρετώτερον η χρηΰις της ε'ξεως' η γάρ χρηΰις καϊ η ενέργεια τέλος, η δ' έξις της χρήβεως ένεκεν. μετά τοντο τοίννν τοντ εάν τις όκοπή 5 έτά των επιΰτημών τίαΰών, οψεται ούκ αλλην μεν ποιονΰαν οϊκίαν, αλλην δε ΰτζονδαίαν οϊκίαν, άλλα την οίκοδομικην* 20 και ον ποιητικός 6 οικοδόμος, η τούτον αρετή τον αντον τούτον εν ποιητική, ομοίως \καϊ\ έπϊ των άλλων απάντων. μετά τοίννν τοντο δρώμεν οτι ον&ενι άλλω η ψνχη IV ξωμεν* εν ψνχη δέ εΰτιν αρετή' το αντό γέ τοί φαμεν 1184b, 1 6 = Ε. Ε. 1218b, cf. Ε. Ν. 1098b, = Ε. Ε. 1219a, cf. Ε. Κ 1094 a, 3 sqq = Ε. Ε. 1219a, cf. Ε. Ν. 1098a, 7 sqq a, 1 = Ε. Ε a, b, 1. καϊ post άγα&ά add. M b Bk.Bu. (fors. recte) 3. οίον post εκτός add. P αντη C c Ald. εστίν η ορασις add. JT 2 P 2, c. c. om. Va.Bk.Bu. 12. γάρ Susem., δε JTAld.Ya.Bk. Bu. 15. και primum oin. Π 2 η prius secludendura esse ci. Bk., del. Bu. 19. την (αυτήν τήι>)> ci. Spengelius 20. τοντον εν] ΰπονδαίον? Iackson 21. εν supra versum, sed pr. m. P b, om. IPYa.Bk. καϊ add. P 2 Ald., c. c. om. Bk.Bu. των λοιπών post των άλλων add. Π τοίννν post τοντο Ρ 2 Ald.

31 (IV) Α b, a, την χε ψυχήν ποιεΐν %αϊ χήν χης ψυχής άρεχην. αλλ' ή μεν αρετή εν έκάΰχω χοϋχο ποιεί (ευ^> ου εΰχιν άρεχή, ή δε ψυχή 25 %αϊ χαλλα μέν, ψυχή δε ξώμεν' δια χήν χης ψυχής 2 άρεχήν ci^a ευ ξήΰομεν. χο δε γε ευ ζην και ευ πράχχειν ου&εν άλλο η χο ευδαιμονεΐν λέγομεν. χο ci^ ευδαιμονεΐν %αί ή ευδαιμονία εν χω ευ ζην εΰχίν, χο δ' ευ ξην εν χω κατά χάς άρεχάς ζην* χουχ αρ εΰχιν χέλος και ή ευδαιμονία 30 3 καϊ χο αριΰχον. εν χρήΰει χοίνυν χινι αν εΐη %αϊ ενεργεία η ευδαιμονία, ών γαρ ην ε'ξις και χρηΰις, ή χρηΰις %α\ ή ενέργεια χέλος' χης δε ψυχής ή άρεχή ε'ξις εΰχιν' εΰχιν δε %αϊ ενέργεια %αϊ [η] χρηβις αύχης χών άρεχών' ώΰχε χέλος αν εϊη ή ενέργεια %αι η χρηΰις αυχης' ή ευδαιμονία αρ' 35 4 αν εϊη εν χω καχά χας αρεχάς ξην, επειδηπερ ούν χο αρι- (Sxov αγαθόν εΰχιν ή ευδαιμονία, και αυχη χέλος %α\ χέλειον χέλος ενεργεία, ξωνχες αν %αχα χας αρεχας εύδαίμονες αν εϊ- 5 ημεν %αί εχοιμεν χο αριΰχον άγα&όν. επεϊ d' οϋν εΰχιν ή ευδαι- ii85a μονία χέλειον αγαθόν %αϊ χέλος, ουδέ χοϋχο δεΐλαν&άνειν οχι καΐ εν χελείω εΰχαι. ου γαρ εΰχαι εν παιδί (ον γαρ εΰχι παις ευδαίμων), cux εν άνδρί' ουχος γαρ χέλειος. ούδ* εν χρόνω γε άχελει, αλλ' εν χελείω. χέλειος δ' αν εϊη χρόνος, οΰον 5 άνθρωπος βιοΐ. %αϊ γαρ λέγεχαι δρ&ώς παρά χοις πολλοίς ΰχι δει χον ευδαίμονα εν χω μεγίΰχω χρόνω χοϋ βίου κρίνειν, ως δέον χο χέλειον είναι %αϊ iv χρόνω χελείω %αί εν αν cf. Pol a, 8 sq. Zeller ρ η a, 1 6 = Ε.Ε. 1219a, 35 b, = Ε. Ε. 1219b, 6 8. cf. Ε. Ν a, 10 sqq. 25. ευ add. Spengelius, ante κοιεί Bonitzius Bu. ή 26. μεν, nisi prorsus eicienda sint, corrupta esse suspicatur Bonitzius, certe μεν etiam Breier, η 26. ncci et 26. δε, quod om. M b, secludenda esse dubitanter ci. Spengelius 26. ταντ' άλλα dubitanter ci. Rieckher 28. λέγομεν ενδαιμονειν om. J7 2 i! 30, %al ad<l Ald. Va. 34. δε %ul Bonitzius, δε ή JTAld.Bk., δε [η] Spengelius η secl. Bonitzius Bu. Spengelius των αρετών secl. Spengelius 35. αντων Susem. 37. %al τέλειον τέλος om. IPYa.Bk. Bu. (fors. recte) 1185a, 8. εν alterum secl. Spengelius.

32 12 Α a, (IV> -θφώττω. ort δε ενέργεια εΰτιν, ϊδοι αν τις και εντεν&εν. εν 6 ίο γαρ τοις ντννοις, οίον ει τις κα&εύδοι διά βίου, τον τοιούτον οί) π,άνν βονλόμε&α λέγειν εύδαίμονα είναι' το μεν γάρ ζην αντώ υπάρχει, άλλα το ζην αντω κατά τάς άρετάς ούχ υπάρχει, ο ήν κατά την ενέργειαν. μετά τοντο το μέλλον λέγεΰ&αι οντε λίαν δό'ξειεν αν οί%εΐον εΐ ναι τούτων οντε μακράν άπέχον. οίον επειδήπερ εΰτιν, ως δοκεϊ, μόριόν τι της ψνχής ω τρεφόμενα, ο καλονμεν Φρεπτικόν (τοντο γάρ ενλογόν εΰτιν είναι' τονς γονν λί&ονς δρώμεν άδννάτονς τρέφεσαι οντάς, ωΰτε δηλον οτι των εμψύχων εΰτι το τρέφεσαι' εί δε των εμψύχων, η ιρνχη αν ειη αιτία' της δε 8 20 ψνχης τούτων μεν των μορίων ον&εν αίτιον αν εϊη τον τρέφεΰ&αι, οίον το λογιΰτικον η το &νμικδν η το επι&νμητικόν, άλλο δέ τι παρά ταότα? ώ ον&εν εχομεν οίκειότερον όνομα επιΰεϊναι η ΰρεπτικόν)' τι ονν, αν τις εϊποι, πότερον καϊ τούτον 9 τον μορίον της ψνχής εΰτιν αρετή; εί γάρ εΰτι, δηλον οτι 25 και ταύτη δεήΰει ενεργεΐν' της γάρ τελείας αρετής ή ενέργεια ευδαιμονία, εί μεν ονν εΰτιν αρετή τούτον η μη εΰτιν, άλλος λόγος' εί δ' άρα εΰτιν, ονκ εΰτιν ταύτης ενέργεια, ών γάρ μη εΰτιν ορμή, ονδ' ενέργεια τούτων εΰται' ονκ εοικεν δε είναι ορμή εν τω μορίω τούτω, αλλ 5 ομοιον εοικεν είναι τω 30 πνρί. καϊ γάρ εκείνο ο τι αν εμβάλης καταναλώΰει, καν μή εμβάλης, ονκ έχει δρμήν προς το λαβείν, οντω και τοντο το μόριον της ψνχής έχει' αν μεν γάρ εμβάλφς τροφήν, τρέφει, αν δε μή εμβάλης τροφήν, ονκ έχει δρ = Ε. Ν. 1098b, a, 3. Ε. Ε. 1219a, cf. Ε. Κ 1102b, cf. Ε. Ν a, 32 b, 12 (Ε. Ε. 1219b, cf. 29' 26). 10. κα&ενδει Π 2 Ρ οΰτε λίαν] οντ αν λίαν Π τοντων μεν τών~] 'όντωντριών vel των τριών Scaliger 27. εί ενέργεια quomodo consentiant cum 24. εί 26. ευδαιμονία iure suo quaerit Spengelius 30. εκείνωι K b Ald. έκεΐνω fort. pr. P b καν] καϊ εί P 2 Ald.

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ Περι Μετανοιασ (De Paenitentia)(*1) Κεφ. 1o. Η μετάνοια των εθνικών I. Paenitentiam hoc genus homines quod et ipsi retro fuimus, caeci sine domini lumine, natura tenus norunt passionem

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο Β,Κεφ.ΙI,20-21 Λακεδαιμόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθόν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό ε π ε ι σ ό δ ι ο σ τ ο ν Α Η Σ Α μ υ ν τ α ί ο υ - Φ ι λ ώ τ α ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 167 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Η ηχώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙ ΟΛΟΓΙ ΚΟΝ Ε Κ ^ Ι ν ^ Ο Μ Ε Ι Ν Ο ΙΝΓ

ΑΡΧΑΙ ΟΛΟΓΙ ΚΟΝ Ε Κ ^ Ι ν ^ Ο Μ Ε Ι Ν Ο ΙΝΓ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΡΧΑΙ ΟΛΟΓΙ ΚΟΝ Ε Κ ^ Ι ν ^ Ο Μ Ε Ι Ν Ο ΙΝΓ τπο m ΓΕΝΪΚΗ2 ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κ Α Ι Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ω Ν Ε Τ Ο Σ * Έ"Ν ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ Ε Θ. Ν I Κ O Υ ΤΥΠΟΓ 1888 ΡΑΦΕΙΟ Περί δημοσιεύσεως του Α ρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. χ Φ ι β ρ ω Μ. 15 ος. όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς. Μάϊος. ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΤΟΜΟΣ

ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. χ Φ ι β ρ ω Μ. 15 ος. όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς. Μάϊος. ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΤΟΜΟΣ ΤΗΟ ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς ΤΟΜΟΣ 15 ος ΜΗΝ" Μάϊος ΕΤΟΣ 2004 ΤΕΧΧΟΣ 148 χ Φ ι β ρ ω Μ 6Ι0 ΤΟΝ ΧΟΙΛ.ΙΜΟΝ ΧΡΧΙβΠ/ΠΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚ Ο ωρομίσθιος αμείβεται και για τις ημέρες που το σχολείο πραγματοποιεί εκδρομή, είναι κλειστό λόγω καταλήψεων, λόγω κακοκαιρίας με απόφαση Νομάρχη, λόγω εκλογών, λόγω συνελεύσεων των συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη.

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη σελ.3 λίμνη Βεγορίτιδα Σ ύ λ λ η ψ η τ ρ ι ώ ν α τ ό μ ω ν γ ι α κ λ ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας».

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». 1 ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* Άρ. 1424 της Ι Οης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* Άρ. 1424 της Ι Οης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 4/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* Άρ. 1424 της Ι Οης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Βεβ,αιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Κ ύ ρ ι ε Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ έ

Κ ύ ρ ι ε Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ έ ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 215 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Κ ύ ρ ι ε Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ έ Δ ώ σ τ ε

Διαβάστε περισσότερα

κάθε δεύτερη Πανσέληνο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Φ ιλοτεχνικος Ο μ ιλ ο ς Μ υτιλήνης «Ο Θεόφιλος»

κάθε δεύτερη Πανσέληνο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Φ ιλοτεχνικος Ο μ ιλ ο ς Μ υτιλήνης «Ο Θεόφιλος» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Φ ιλοτεχνικος Ο μ ιλ ο ς Μ υτιλήνης «Ο Θεόφιλος» κάθε δεύτερη Πανσέληνο...Κι άν κάνεις δχι ά νο ίγεις τό στόμα σου νιώ θεις δτι θά βγούνε κάτι παλιά Α ιολικά, δλα ά λφ α κ α ί νύ, κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Γέροντος Ιωσήφ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 00 Πρόλογος.2 01 - Το απαραίτητο της άσκησης. 3 02 - Μορφές της "εν Θεώ" άσκησης...7 03 - Η εξουσία της θείας υιοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη

σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη σημειώσεις από τον αγώνα για την πόλη Τι οφείλει να κάνει ένα στέκι γειτονιάς μέσα στην πόλη-ατμομηχανή της σύγχρονης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης σε συνθήκες κινηματικής ύφεσης; Αυτή η μπροσούρα συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 Ο δρόµος της αρετής. Του Αγίου ιαδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Βασίλειος Παρχαρίδης ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Τσαλίκη Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Μ Ρ : 0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 Ρ. Ρ Ω. : 7 Λ Γ Μ - Λ Γ Μ Μ Η Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Υ 2 0 1 5 Δ Γ Ρ Ϋ Λ Γ Θ Δ ΚΔ Μ Β Δ Β Ω Θ Δ Δ Ρ Υ Θ Δ 0111 Χ / Γ Δ Θ Μ Θ Δ Ρ Ω Κ - - - 0112 Χ / Γ Λ Ρ Γ Κ Δ 2 3. 2 1 3. 0 0 0, 0 0-2

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Β Μ Ε Ρ Ο Σ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Β Μ Ε Ρ Ο Σ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1 Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σχολικό έτος 2014-15 Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Π α ρ α θ έ μ α τ α Ό λ α τ α θ έ

Διαβάστε περισσότερα

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1953. Αναµορφώνεται η εποπτεία των οικονοµικών στους ΟΤΑ και γίνονται πολλές µεταρρυθµίσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΑ.

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1953. Αναµορφώνεται η εποπτεία των οικονοµικών στους ΟΤΑ και γίνονται πολλές µεταρρυθµίσεις ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΑ. Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ efimfon1@otenet.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Μαρτίου 2015 Αριθ. Φύλλου 2475 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 Δίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά - Καλή χρονιά - Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός

Χρόνια πολλά - Καλή χρονιά - Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός ΤΕΥΧΟΣ XLII ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Χρόνια πολλά - Καλή χρονιά - Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός 5 χρόνια «ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» Δεκέμβριος 2003 Δεκέμβριος 2008 5 Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣτΕ 2016/2012 Δεν ακυρώνεται η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 περι της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ κ α ί ν ι α. Σε λίγες μέρες καλούμαστε να ψηφίσουμε για. εκλογικού κέντρου του συνδυασμού «Ανατροπή - Δημιουργία» στη Φλώρινα

Ε γ κ α ί ν ι α. Σε λίγες μέρες καλούμαστε να ψηφίσουμε για. εκλογικού κέντρου του συνδυασμού «Ανατροπή - Δημιουργία» στη Φλώρινα ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Ε γ κ α ί ν ι α εκλογικού κέντρου του συνδυασμού «Ανατροπή - Δημιουργία» στη Φλώρινα σελ.3 Επισκέψεις του συνδυασμού Συμμαχία των Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Κ. Συμεωνίδου Θεσσαλονίκη, 13-10-2015 Τηλ.: 2310997613

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ ο Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 2 η αλήθεια είναι το αντίθετο της αγάπης σημείωση Και το Lacrimosa (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ. Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ. Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4757 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

6ΚΛΙΛ6ΤΜ MG ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΧ TOY CGK. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ MYTI\HNHC K 0Y KKCO EO Y

6ΚΛΙΛ6ΤΜ MG ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΧ TOY CGK. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ MYTI\HNHC K 0Y KKCO EO Y M h NUIO ftkkflhtiafttiko ΉβΡΙΟΑΙΚΟ 0 E O f M t t N 6ΚΛΙΛ6ΤΜ MG ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΧ TOY CGK. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ MYTI\HNHC K 0Y KKCO EO Y ΙΛ,Ρ YTH C : Ο Μ YTI \H N H C UKCDKOC (t) 1333 AJ6Y9YNTHC: XPXIM. IXKCDROC C. ΚλΡλΜΟΥ^ΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ι Ε Ρ Ο Ѱ Α Λ Τ Ω Ν Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ «Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ο Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ Ε Λ Η Σ»

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ι Ε Ρ Ο Ѱ Α Λ Τ Ω Ν Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ «Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ο Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ Ε Λ Η Σ» Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ι Ε Ρ Ο Ѱ Α Λ Τ Ω Ν Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ «Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ο Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ Ε Λ Η Σ» Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ 1918 2003 Αφιερώνεται σε όλους εκείνους τους αφανείς και φανερούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250.

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό Μεγάλη συμμετοχή στις σελ.3 απεργειακές κινητοποιήσεις Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Πανφλωρινιώτικη Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης 2 η δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι. Εκδήλωση για τις σελ.3 εξελίξεις στο δημόσιο

Σημαντική. συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι. Εκδήλωση για τις σελ.3 εξελίξεις στο δημόσιο ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι Την Τ.Κ. Αχλάδας επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας Εκδήλωση για τις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΙΟΝΥΣΗΣ Κ. ΒΩΡΟΣ Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Γενικησ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά Εκδίδονται από το 10/θ Δημοτικό Σχολείο Μήλου τηλέφωνο 2287021346 Δεκέμβριος 2012 αριθμός φύλου 49ο Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2 Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα Β όπως Βοσκός Ξ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας

Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας σελ.3 Ανακοινώθηκαν οι αντιδήμαρχοι και ορίσθηκε το προεδρείο και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: H περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβληθείσα στο τμήμα Λογιστών. της Σ.Δ.0. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Υποβληθείσα στο τμήμα Λογιστών. της Σ.Δ.0. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΤϋΥΛΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ I Ε Μ A ; Επιπτώσεις στην ΕΧΧηνική Βιομηχανία από την ένταξή μας στην Ε.Ο,Κ, " Πτυχιακή εργασία Υποβληθείσα στο τμήμα Λογιστών της Σ.Δ.0. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας Καβάλα, Νοέμβρης 198? Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 104 13 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/15Μ/2008) Πλήρωσης εννέα (9) θέσεων με σειρά προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ HELLAS HEALTH III Ινστιτούτο Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ Version 1: 05/11/2010 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάθεση: Ινστιτούτο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κραυγή. Δεν έχει μείνει τίποτε άλλο να πει κανείς για τη σήψη και τη διαφθορά. α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας

Κραυγή. Δεν έχει μείνει τίποτε άλλο να πει κανείς για τη σήψη και τη διαφθορά. α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας Θανάσιμος τραυματισμός 29χρονου εργαζόμενου στη Φλώρινα Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Κραυγή α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας Συνάντηση εργασίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΗΑ-23Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΗΑ-23Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :68104 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 388/2013 Από το Πρακτικό της 42ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 218 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π α ρ α μ έ ν ε ι E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Γράμμα απ τον εκδότη...

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Χ ά ν ο υ μ ε κ α ι τ ο 1 ο Σ ύ ν τ α γ μ α Π ε ζ ι κ ο ύ ; Συνέντευξη Τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Στέφανου Μπίρου για τα τρέχοντα θέματα της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης- Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης-είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 6. ΑΡΘΡΑ a) Ἡ ὀφθαλμοφανὴς κοροϊδία τῶν ἀπαραδέκτων προτάσεων Νίμιτς ἐπὶ τοῦ Σκοπιανοῦ καὶ ὁ κατ ἐξακολούθησιν

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση από το βουλευτή Στάθη Κωνσταντινίδη

Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση από το βουλευτή Στάθη Κωνσταντινίδη ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 117 M.ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Κατάληψη του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας από το Σωματείο «ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ» σελ. 3 Σκληρή κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 Ο Γι όαχιμ Φο ύ χτε λ ε π ι κε φ αλ ή ς κλιμακ ί ου Γερ μανώ ν α ξ ι ωματούχω ν κα ι ε π ι χε ι ρημ α τ ι ώ ν σελ.4 σελ.

σελ.3 Ο Γι όαχιμ Φο ύ χτε λ ε π ι κε φ αλ ή ς κλιμακ ί ου Γερ μανώ ν α ξ ι ωματούχω ν κα ι ε π ι χε ι ρημ α τ ι ώ ν σελ.4 σελ. Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 227 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ E-mail: ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Ιστός: http://echo.nextnet.gr Tέλος εποχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704906 2015-04-14

15PROC002704906 2015-04-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14.04.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 3317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά...

Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά... Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά μόνο αν ο κόσμος μας ήταν σαν τη λογική τους! TEYXOΣ #1 WWWSTEKICHANIAGR ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ / / / ΣΕ ΘΕΣΗ ΕDITORIAL Μια αρχέγονη συνήθεια τα ομαδικά ταξίδια, υιοθετημένα σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

οι κτηνοτρόφοι Η κυβέρνηση µπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι όλοι ίδιοι γράφει ο. Βλαχοπάνος

οι κτηνοτρόφοι Η κυβέρνηση µπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι όλοι ίδιοι γράφει ο. Βλαχοπάνος Κωδικός 2417 efimfon1@otenet.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Φύλλου 2502 Αρχ. Σπυρίδωνος 2 482.00 ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α Τηλ. 2683022405 FAX: 2683024694 E-mail: efimfon1@otenet.gr Δ η λ ώ σ ε ι ς ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπουργός. Δόθηκε στον Αλέξη Τσίπρα η πεντασέλιδη πρόταση των «θεσμών» Άμυνας Πάνος Καμμένος σε φυλάκια της Φλώρινας

Ο υπουργός. Δόθηκε στον Αλέξη Τσίπρα η πεντασέλιδη πρόταση των «θεσμών» Άμυνας Πάνος Καμμένος σε φυλάκια της Φλώρινας Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς 5 ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 328 ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ»

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αριθμός Μελέτης:4/15 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Γ Ο Υ : Ελεούσα, 2014 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Θανατηφόρο τ ρ ο χ α ί ο α τ ύ χ η μ α σ τ η Ν. Ε. Ο. σελ.3 Κ ο ζά ν η ς - Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μετά από καθυστερήσεις δύο ετών, με παρέμβαση του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003503146 2015-12-15

15PROC003503146 2015-12-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.:120798 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Ρ O I Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας τις διαδικασίες μετασχηματισμού στην περιοχή του Μεταξουργείου

Προσεγγίζοντας τις διαδικασίες μετασχηματισμού στην περιοχή του Μεταξουργείου Προσεγγίζοντας τις διαδικασίες μετασχηματισμού στην περιοχή του Μεταξουργείου Άννα Γαβαλά Στέλλα Γιαννίτσα Σωτηρία Καρασιώτου Ουρανία Μαρκαντά Σίσσυ Πετράκου Αντώνης Χαζάπης Αθηνά Χατζηαθανασίου κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση:

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση: Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου 25η Μαρτίου ιπλoγιορτή για την Ελλάδα Με αυτοκόλλητα Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα Πηνελόπη Μωραΐτου - Μαρία Μωραΐτου 25η ΜΑΡΤΙΟΥ- ΙΠΛΟΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εικονογράφηση:

Διαβάστε περισσότερα