Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,,"

Transcript

1 Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,,

2 Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΟΥΤΣΚΥ

3

4 Ί

5 Ν. Λ Β Ν ΙΝ Ν Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΟΥΤΣΚΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λ. ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι\ΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ,>ΑΘ ΗΝΑ

6 I"!

7 λ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ή μηροσούρα τον Κάοντοκν «Ή δ ικ τα τορία το ΰ πβολε- τ α β ίά το ν», πού ίκδό&ηκε τελευταία στή Βιέννη ( W ien, i$ l8, Ignaz B rand, 64 σελίδες), δίνει τό πιό χτυπητό παράδειγμα τής όλοκληρωτικής χ'ιπα ίοχνντης χρεοκοπίας τής 2ης Διε&νοϋς, χρεοκοπίας not) άπό πολύν καιρό μιλούν γ ι αυτήν δλοι οί τί- μ ιο ι οοσιαλιστίς δλων τών χωρών. Τό ζήτημα τής προλεταριακής έπανάστασης μπαίνει σήμερα πρακτικά στήν ήμερήσια διάταξη σέ μιά δλόκληρη σειρά κρατών. Γ ι ' αυτό είναι Απαραίτητο νά άναλύσουμε τ ί σοφίσματα τοϋ άποστά^η καί τήν δλοκλη- ρω τική άττάρνηση τον μαρξισμόν άπό τόν Κάοντσκν. Π ρέπει πρώτα - πρώτα I 'd υπογραμμίσουμε δτι αύτός πού γράφει τις γραμμές αυτές, άπό τις άρχίς τον πολέμον άναγκά- στηκε πάρα πολλές φορές νά Ιπιστήσει τήν προσοχή πάνω στή ρήξη τον Κάοντσκν μέ τό μαρξισμό. Αφιέρωσα σ ' αύτό τό Μ μ α ατά μιά σειρά άπό Άρ&ρα στό «Σ ο σ ια λ δ η μ ο κ ρ ά τη» καϊ στόν «Κ ο μ μ ο υ ν ισ τή», πού ίβγαινε τότε ατό Ιξωτερικό. Τά &ρ&ρα αύτά σνγκεντοώϋηκαν οτό»> τόμο τώ ν Γ. Ζηνόβιεφ καί Ν. Λένιν «Ε ν ά ν τ ια στό ρ εΰ μ α», ΙΙιτρούπολη, 1918 (550 σελίδες), πού έκδόάηκε άηό τό Σ οβ ιέτ τής Πετρούπολης. Μίλησα άκόμα γιά τόν «καοντοκισμό» σέ μιά μπροσούρα πού γράφτηκε στή Γενεύη στά 1915 καί μεταφράστηκε τόν ίδ ιο χρόνο γαλλικά καί γερμανικά. «Ό Κάοντσκν, ή υπέρτατη αν&εντία τής 2ης Διεθνούς, δείχνει μέ τόν π ιό τνπικό καί τόν π ιό έντονο τρόπο πώ ς ό μ α ρξισμός, πού άναγνωρίζεται άπό μερικούς στά λόγια, μετατρέ- πεται στήν πραγματικότητα σέ «οτρονβισμό» ή σέ «μπρεντανι- σμό», δηλαδή στή φιλελεύθερη έκείνη άστική διδασκαλία πού δέχεται τήν αταξική* πάλη τοϋ προλεταριάτου, φτάνει νά μήν τραβάει ώς τήν έπανάσταση καϊ πού άντιπροοωπεύεται κυρίως άπό τό Ρώσο σνγγραφέα Στρονβε καί τό Γεριιανό οικονομολόγο Μπρεντάνο. "Ενα άλλο τέτοιο παράδειγμα βρίσκουμε στόν Π λε- χάνωφ.

8 8» Χάρη σέ μιά δλόχληρη σειρά Από φανερά σοφίσματα, ξεριζώνουν Από τό μαρξισμό τή ζωντανή έπαναστατιχή του ψυχή, δέχονται τό παν στό μαρξισμό ξω Α π' τις μέθοδες τής Ιπανα στατικής πάλης, τήν προπαγάνδα, τήν προετοιμασία αυτής τής πάλης χαϊ τή διαπαιδαγώγηση τών μαζών πρός αυτή τήν κατεύθυνση.» Περιφρονώντας κάθε άρχη, ό Κάουτσκυ «συμφ ιλιώ νει» τή θεμελιακή σκέψη τοϋ αοσιαλσωβινιαμον, δηλαδή τήν Αποδοχή τής έθνικής Άμυνας στόν τωρινό πόλεμο, μέ μιά διπλωματική καί Απατηλή παραχώρηση στους Αριστερούς, δπως είναι ή Αποχή άπό τήν ψήφιση τών πολεμικών πιστώσεων ή μιά προφορική δήλωση Αντιπολίτευσης κτλ. Ό Κάουτσκυ που έγραψε στά 1908 Ινα δλόκληρο βιβλίο γιά τό πλησίασμα τής έποχής τών έπαναστάσεων καί γιά τούς άκατάλυτους δεσμούς άνάμεοα στόν πόλεμο καί τήν έπανάσταση, δ Κάουτσκυ πού υπόγραψε τό 1912 τό Μ ανιφέστο τής Βασιλείας γιά τήν επαναστατική χρησιμοποίηση τοϋ in ερχόμενου πολέμου, άναλαβαίνει σήμερα τήν υποχρέωση νά δικαιολογήσει και νά έξωραΐσει τό σοσιαλσωβινισμό. Σάν τόν Π λε- χάνωφ κι αυτός, σμίγει μέ τήν άστική τάξη γιά νά γελοιοποιήσει κάθε Ιδέα έπανάστασης, κάθε δράση πού αποβλέπει στήν Αμεση έπαναστατική πάλη.» Ή εργατική τάξη δέ μπορεΐ νά φτάσει στόν Αντικειμενικό της σκοπό πού είναι ή παγκόσμια έπανάσταση, Αν δέν κηρύξει εναν Αμείλιχτο πόλεμο ο αΰτούς τούς χωρίς χαρακτήρα Αποστάτες, στούς ϋποταχτικούς αυτούς υπηρέτες τοϋ οπορτουνισμού, πού εξευτελίζουνε σ Ανήκουστο βαθμό τή μαρξική θεωρία. Ό κάουτσκισμός δέν είναι παιδί τής τύχης' εϊναι τό κοινωνικό προϊόν τών αντιφάσεων τής 2ης Διεθνούςr πού συνδυάζει τήν τυπική πίστη ατό μαρξισμό μέ μιά πραγματική υποταγή στόν οπορτουνισμό». (Γ. Ζηνόβιεφ καϊ Ν. Αένιν : «* 0 σοσιαλισμός καί ό πόλεμος», Γενεύη 1915, σελίδες 13 14). Σ ίνα βιβλίο μου πού γράφτηκε στά 1916, «Ό Ιμπεβίαλι- σμός, τελευταίος σταθμός τοϋ χαπιταλισμοϋ», καί πού έκδό- θηκε στήν Πετρούπολη τό 1917, έκανα λεπτομερειακή άνάλυση τής θεωρητικής άστάθειας δλων τών συλλογισμών τοϋ Κάου τοκυ γιά τόν Ιμπεριαλισμό : Π αράθετα έχει τόν δρισμό πού δί

9 νει δ Κάουτσκυ αχόν Ιμπεριαλισμό : «'Ο Ιμπεριαλισμός είναι προϊόν τον βιομηχανικού καπιταλισμόν στό άνώτατο σημείο τής Ανάπτυξής του. Συνίοταται στήν χάση κά&ε βιομηχανικού καπιταλιστικού α&νονς νά προσαρτάει ή νά ϋποτάζει άγροτικές περιοχές (Υπογραμμισμένο άπ τόν Κάουτσκυ), όλοένα και μελαλύτερες χωρίς νά λογαριάζει τά ϊ&νη πού τίς κατοικούν». Ά π ό όειξα πώ ς ό συλλογισμός αυτός εϊταν δλότελα ψεύτικος καϊ «προσαρμοσμένος» μέ τρόπο ν άφήνει στή σκιά τίς βαΰντατες ίσωτερικές άντιφάσεις του καπιταλισμού, γιά νά μπορέσει νά β ρ ει κατόπι ίόαφος συμφιλίωσης μέ τόν δπορτουνισμό. Κ ' έδινα τό δικό μου δρισμό γιά τόν Ιμπεριαλισμό : «Ιμπεριαλισμός είναι δ καπιταλισμός πον?χε«φτάσει ατό στάδιο εκείνο τής Ανάπτυξής τον, δπου προβάλλει ή κυριαρχία των μονοπωλίων καί τοΰ χρηματιστικοϋ κεφαλαίον, δπου ή εξαγωγή κεφαλαίων παίρνει έξαιρετική σπονδαιότητα, δπον Αρχίζει τό μοίρασμα τον κόσμον άνάμεσα στά διε&νή τράστ καϊ τελειώνει τό μοίρασμα τής επιηράνειας τής γής άνάμεσα στις μεγαλύτερες καπιταλιστικές χ ώ ρες». Ά πόδειχνα πώς ή κριτική τον ιμπεριαλισμού είναι πιό Αδύνατη στόν Κάοντσκν παρά στούς άστούς συγγραφείς. Τέλος τόν Ανγονστο καί τό Σεπτέβρη του 1917, δηλαδή πριν άπό ιή ρωσική προλεταριακή επανάσταση (25 Ό χτώ βρη 7 Ν ο έμ βρη 1917), έγραφα τό «Κ ρά τος καϊ έπα νάστα ση, μαρξική θ εω ρ ία γιά τό κράτος καί βόλος τοΰ π ρολεταριά του στή ν έπ α νά στα ση», μπροσούρα πού έκδό&ηκε στήν Πετρούπολη στίς αρχές τοΰ Και στή μπροσούρα αύτή, στό κεφάλαιο V I, γιά τήν «Παραμόρφωση τον μαρξισμού άπό τούς δπορτοννι- στές», έδωσα Ιδιαίτερη προσοχή στόν Κάοντσκν, αποδείχνοντας πώ ς έξεντέλισε δλότελα τή διδασκαλία τοΰ Μάρξ, πώς τή μεταμόρφωσε σέ όπορτοννιομό καί πώς «άπαρνή&ηκε πραγματικά τήν έπανάσταση, άναγνωρίζοντάς τη μόνο στά λόγια». Κατά βάΰος, τό βασικό θεωρητικό λά&ος τον Κάοντσκν, στή μπροσούρα τον γιά τή δικτατορία τον προλεταριάτον, βρίσκεται άκριβώς σέ μιάν δπορτοννιστική παραμόρφωση τής διδασκαλίας τον Μάρξ γιά τό κράτος, παραμόρφωση πον κατάγγειλα λέξη πρός λέξη στή μπροσούρα μον «Κράτος καί έπανά- α τα σ η».

10 10 Είχαν άναγχαϊο νά χάνω τις ηροχαταρχτιχές αύτίς ηα ρατηρήσίΐς, γιατί άποδείχνουν πώς κατηγόρησα Ανοιχτά τόν Κάοντσχυ αάν άηοοτάτη πολύν xaifjo πρίν πάρουν οί μπολσββίχοι τήν έξουσία χαϊ προτον τούς χαταδιχάαει άνοιχτά 6 Κάοντσχυ γ ι' αύτό. Ν. Λ.

11 Πώς ό Κάουτσκυ μεταμορφώνει τό Μάρξ σέ κοινό φιλελεύθερο Τό Θεμελιακό ζήτημα πού ό Κάουτσκυ πραγματεύεται στή μπροσούρα του εγναι τό ζήτημα τοο ούσιαστικοοπεριεχόμενου τής προλεταριακής έπανάστασης,- δηλαδή ή δικτατορία τοο προλεταριάτου. ΕΤναι άπό τά σπουδαιότερα ζητήματα γιά δλες τις χώρες, προπαντός γιά τις πιό προοδευμένες χώρες, προπαντός γιά τις έμπόλεμες καΐ προπαντός στήν τωρινή στιγμή. ΜποροΟμε νά ποομε χωρίς ύπερβολή πώς είναι- τό κυριότερο πρόβλημα δλης τής ταξικής προλεταριακής πάλης. Πρέπει λοιπόν νά σταθοομεπολύ πάνω σ αύτό. Ό Κάουτσκυ θέτει τό ζήτημα κατά τόν άκόλουθο τρόπο : «Ή άντίθεση άνάμεσα στά δυό σοσιαλιστικά ρεύματα (δηλαδή τούς μπολσεβίκους καί τούς μή μπολσεβίκους) είναι άντίθεση άνάμεσα σέ δυό ριζικά διαφορετικές μέθοδες : τή δημοκρατική μέθοδο καί τή δικτατορική μέθοδο» (σελίδα 3). Ά ς παρατηρήσουμε παρεκβατικά πώς άποκαλώντας: ό Κάουτσκυ σοσιαλιστές τούς μή μπολσεβίκους τής Ρωσίας,, δηλαδή τούς μενσεβίκους καί τούς έσέρους *, άφήνεται νά όδηγηθετ άπό τό δνομά τους, δηλαδή άπό μιά λέξη, άντί νά λογαριάσει τήν πραγματική θέση πού κατέχουν στήν πάλη τοο προλεταριάτου ένάντια στήν άστική τάξη. θα υ μάσιος τρόπος κατανόησης καί έφαρμογής τοο μαρξισμού! Ά λ λ ά θά ξανάρθουμε σ αύτό μέ περισσότερες λεπτομέρειες. Γιά τήν ώρα πρέπει νά σταθούμε στό σπουδαιότεροσημείο: τή μεγάλη άνακάλυψη τοο Κάουτσκυ γιά τή «ρι- * Άπό τά άρχικά τοΰ κόμματος τών σοσιαλεπαναστατών.

12 12 ^ική Αντίθεση άνάμεσα στή δημοκρατική καί τή δικτατορική μέθοδο». Έκεΐ βρίσκεται 6 κόμπος τοο ζητήματος καί ή ούσία τής μπροσούρας τοο Κάουτσκυ. Καί ύπάρχει -έκετ μιά τόσο τερατώδης θεωρητική σύγχυση, μιά τόσο όλοκληρωτική άπάρνηση τοο μαρξισμοϋ, πού πρέπει νά όμολογήσουμε πώς ό Κάουτσκυ άφησε πολύ πίσω του τό Μπερνστάϊν. Τό ζήτημα τής δικτατορίας τοο προλεταριάτου είναι τό ζήτημα τών σχέσεων άνάμεσα στό προλεταριακό καί τό άστικό κράτος, άνάμεσα στήν προλεταριακή καί τήν άστική δημοκρατία. Αύτό «ραίνεται τόσο καθαρά, δσο κ ή μέρα. Αλλά σά δάσκαλός πού έχει καρφωθεί στά έγχειρίδία Ιστορίας, γυρίζει πεισματικά ό Κάουτσκυ τίς πλάτες στόν 20όν αίώνα, γιά νά καταπιαστεί μόνο μέ τό 18ο καί, μέσα σέ μιά άτέλειωτη σειρά άπό παραγράφους,'ξανακοσκινίζει γιά έκατοστή φορά, μέ άπίστευτη άνία, δλες τίς -παλιές ίστορίες γιά τις σχέσεις τής άστικής δημοκρατίας μέ τόν άπολυταρχισμό καί τή φεουδαρχία. θ δ λ εγ ε κανείς άλήθεια, πώς ξετυλίγει μιά κουβαρίστρα χωρίς άκρη. Αύτό είναι νά μήν καταλαβαίνεις τίποτε άπό τις σχέσεις άνάμεσα στά πράγματα! Καί δέ μποροομε παρά νά χαμογελάσουμε μέ τίς προσπάθειες τιού καταβάλλει ό Κάουτσκυ γιά ν άποδείξει πώς ύπάρχουν άνθρωποι πού κηρύχνουν τήν «περιφρόνηση πρός τή δημοκρατία» (σ. 11) κτλ. Μέ τέτοιες άερολογίες ό Κάουτσκυ πάει νά θολώσει καί νά μπερδέψει τή συζήτηση, βάζοντας τό ζήτημα, σά φιλελεύθερος πού είναι, πάνω στό έπίπεδο τής δημοκρατίας γενικά καί δχι τής άστικής δημοκρατίας. Αποφεύγει άκόμα τήν άκριβή αύτή έννοια πού έχει βγει άπό τήν ταξική πάλη καί προσπαθεί νά μιλήσει γιά «προσοσιαλιστική» δημοκρατία. Ό λογόμυλός μας γέμισε σχεδόν τό τρίτο τής μπροσούρας του, 20 σελίδες στίς 63, μέ φλυαρία πού δέ μπορεΐ νά γίνει πιό εόχάριστη στήν ά στική τάξη, άψοΰ ίσοδυναμεΐ μέ φτιασίδωμα τής άστικής δημοκρατίας καί άφίνει στή σκιά τό ζήτημα τής προλεταριακής έπανάστασης.

13 Ό τίτλος τής μπροσούρας τοο Κάουτσκυ είναι ώστόσο «*Η δικτατορία τοο προλεταριάτου». "Ολος ό κόσμος ξέρει πώς έδώ άκριβώς βρίσκεται ή βάση τής διδασκαλίας τοο Μάρξ. Κι ό Κάουτσκυ, Θστερα άπ δλη αύτή τή φλυαρία έξω άπό τό θέμα, παράθεσε κι αύτός τά λόγια τοϋ Μ άρξ γιά τή δικτατορία τοϋ προλεταριάτου. Τό έκανε αύτό μ* έναν πολύ κωμικό τρόπο ό Κάουτσκυ ό «μαρξιστής». Άκοόστε τον : «Ή άποψη αότή (δηλαδή κατά τόν Κάουτσκυ ή περιφρόνηση γιά τή δημοκρατία) στηρίζεται σέ μιά μονάχα λέξη τοϋ ΚάρλΜ άρξ» νά τί διαβάζουμε κατά γράμμα στή σελίδα 20. Στή σελίδα 60 τό ξαναλέει άκόμα μιά φορά καί καταντάει νά π ε ι: «θυμήθηκαν (οί μπολσεβίκοι) έγκαιρα μιά λεξούλα (στό κείμενο: das Wortchens), τή δικτατορία τοϋ προλεταριάτου, πού μεταχειρίστηκε μιά φορά ό Μάρξ τό 1875 μέσα σ ένα γράμμα». Νά ή «λεξούλα» τοϋ Μάρξ : «Ανάμεσα στήν καπιταλιστική καί τήν κομμουνιστική κοινωνία βρίσκεται ή τρ ίο δ ο ς έπαναστατικής μεταβολής τής πρώτης στή δεύτερη. Στήν περίοδο αύτή άντιστοιχεΐ μιά μεταβατική πολιτική περίοδος, δπου τό κράτος δέ μπορεΐ νά πάρει άλλη μορφή άπό τή μορφή τής έπαναστστικής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου». Νά όνομάζεις πρώτα - πρώτα τόν περίφημο αύτό συλλογισμό τοο Μάρξ, πού είναι τό καταστάλαγμα 3λης τής έπαναστατικής του διδασκαλίας, «μιά μονάχα λέξη» ή άκόμα «λεξούλα», σημαίνει άπλούστατα'δτι κοροϊδεύεις τό μαρξισμό, δτι τόν άπαρνιέσαι όλότελα. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε πώς ό Κάουτσκυ ξέρει τό Μάρξ σχεδόν άπ έξω κι άν κρίνουμε άπό τά έργα του, πρέπει νά διαθέτει στό γραφείο του ή στό κεφάλι του μιά σειρά άπό ράφια δπου πρέπει νά τόν έχει ταξινομήσει μέ τόν πιό πρακτικό καί μεθοδικό τρόπο γιά νά μπορεΐ νά κάνει παραθέσεις άπ δ,τι έγραψε ό Μάρξ. ' Ο Κάουτσκυ δ έ μπορεΐ νά μήν ξέρει δτι ό Μάρξ κι ό Έ νγκελς, στά γράμματά τους καί στά συγ-

14 14 γράμματά τους, μιλήσανε πολλές φορές γιά δικτατορία τοο προλεταριάτου, πρίν καί μετά τήν Κομμούνα. Ο Κάουτσκυ δέ μπορεΐ νά μήν ξέρει δτι ό τύπος «δ ι κτατορία τοο προλεταριάτου» δέν είναι παρά μιά Ικψραση, (στορικά πιό συγκεκριμένη καί έπιστημονικά πιό άκριβής τοο φυσικοο καθήκοντος τοο προλεταριάτου, πού είναι «νά σπάσει» τήν άστική κυβερνητική μηχανή, καθήκον τιού ό Μ άρξ κι ό Ενγκελς μιλήσανε γ ι αύτό άπό τό 1852 ώς τό 1891, δηλαδή 40 όλόκληρα χρόνια χρησιμοποιώντας τήν πείρα τής έπανάστασης τοο 1848 καί προπαντός τοο Πώς νά έξηγήσουμε τήν τερατώδη αότή παραμόρφωση τοο μαρξισμοο άπό ναν τόσο τέλειο γνώστη του σάν τόν Κάουτσκυ ; "Α ν σταθοομε στή φιλοσοφική άποψη, τό it&v άνάγεται σέ μιάν ύποκατάσταση τής διαλεκτικής άπ τή σοφιστεία καί τόν έκλεκτικισμό. Ό Κάουτσκυ δείχτηκε μαέστρος σ αύτήν τήν ύποκατάσταση. Ά π ό πολιτική καί πρακτική άποψη τό πδν άνάγεται σέ μιά σιχαμερή δουλοτιρέπεια άπέναντι στούς όπορτουνιστές, δηλαδή σέ τελευταία άνάλυση άπέναντι στήν άστική τάξη. Καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια νά προχωρήσει σ αύτό τό δρόμο άπό τίς άρχές τοο πολέμου, ό Κάουτσκυ έγινε βιρτουόζος στήν τέχνη νά είναι μαρξιστής στά λόγια καί λακές τής άστικής τάξης στήν πραγματικότητα. θ ά πειστοομε άκόμα περισσότερο γ ι αύτό, δταν έξετάσουμε τήν άξιοπρόσεχτη «έρμηνεία» πού έδωσε ό Κάουτσκυ στή «λεξούλα» τοο Μάρξ γιά τή δικτατορία τοο προλεταριάτου. Ά κ ού στε : «Ό Μ άρξ παράλειψε δυστυχώς νά δείξει μέ περισσότερες λεπτομέρειες πώς...φαντάζεται αύτή τή δικτατορία». (Νά 2να τυπικό ψέμα άποστάτη γιατί ό Μάρξ καί δ Ε νγκ ελς δώσανε Ισα - ϊσα μιάν όλόκληρη σειρά άπό πολύ πιό λεπτομερειακά στοιχεία, πού άφήνει σκόπιμα κατά μέρος ό έπαγγελματίας μας μαρξιστής). «...Κατά γράμμα, ή λέξη δικτατορία σημαίνει κατάργηση τής δημοκρατίας. Αναμφισβήτητα δμως, παρμένη κατά γράμμα ή λέξη αύτή,

15 15 - σημαίνει έπίσης έξουσία ένός μονάχα άτόμου, πού δέ δεσμεύεται άπό κανένα νόμο. Προσωπική έξουσία, πού διακρίνεται άπό τό δεσποτισμό, δχι σά μόνιμος κρατικός θεσμός, μά σάν έσχατο μεταβατικό μέτρο».» Ή έκφραση «δικτατορία τοο προλεταριάτου» δηλαδή δικτατορία δχι ένός μονάχα άτόμου, μά μι&ς μονάχα τάξης άποδείχνει κιόλας πώς δέν είχε ύπ δψη του έδώ ό Μάρξ τή δικτατορία μέ τήν κυριολεκτική έννοια τής λέξης.»μ ιλάει έδώ, δχι γιά μιά^μο^φή κυβέρνησης, άλλά γιά μιά κατάσταση πού πρέπει γά παρουσιαστεί παντού δπου τό προλεταριάτο καταχτάει τήν Πολιτική έξουσία. Πράμα πού δείχνει πώς ό Μάρξ δέν είχε έδώ ύπ δψη του μιά μορφή κυβέρνησης, ετναι ή γνώμη του πώς στήν Α γ γλία καί στήν Αμερική μπορούσε νά γίνει είρηνικά αύτή ή μετάβαση διά μέσου τής δημοκρατίας» (σ. 20). Αναφέρουμε έπίτηδες στό άκέραιο δλον αύτό τό συλλογισμό, γιά νά μπορέσει νά καταλάβει ό άναγνώστης τίς μέθοδες πού μεταχειρίζεται ό «θεωρητικός» Κάουτσκυ. Ό Κάουτσκυ θέλησε νά πλησιάσει τό ζήτημα μ έναν ορισμό τής «λέξης» δικτατορία. θαυμάσια. ΕΤναι ιερό δικαίωμα τοο καθενός νά πλησ ιά ζει άπ δπου θέλει τό ζήτημα. Μονάχα δμως πού πρέπει νά ξεχωρίζουμε τούς σοβαρούς καί τίμιους τρόπους έξέτασης ένός ζητήματος άπό τούς άτιμους. Εκείνος πού θαθελε νά καταπιαστεί σοβαρά μέ τό ζήτημα πλησιάζοντάς το μ αυτόν τόν τρόπο, θάπρεπε νά δώσει τόν ό ρ ι- σ μ ό του στή «λέξη» πού γίνεται λόγος. Τότε τό ζήτημα θδμπαινε καθαρά καί ξάστερα. Ό Κάουτσκυ δέν κάνει τί ποτ άπ δλα αύτά. «Κυριολεκτικά γράφει ή λέξη δικτατορία σημαίνει κατάργηση τής δημοκρατίας». Πρώτα - πρώτα αύτό δέν ετναι όρισμός. "Α ν ήθελε ν άποφύγει ό Κάουτσκυ νά καθορίσει τήν έννοια τής δικτατορίας, ποιός ό λόγος νά διαλέξει αύτόν τόν τρόπο νά πλησιάσει τό ζήτημα;

16 16 Δεύτερο, είναι καθαρά ψεύτικος. ΕΤναι πολύ φυσικά νά μιλάει ένας φιλελεύθερος γιά «δημοκρατία» γενικά. Ό μαρξιστής δμως δέ θά ξεχάσει ποτέ νά ρωτήσει : «γιά ποιά τάξη;» Ό καθένας ξέρει λ.χ. καί ό «ιστορικός» Κάουτσκυ τό ξέρει έπίσης δτι οι έξεγέρσεις ή άκόμα τά μεγάλα κινήματα τώ ν σκλάβων τής άρχαιότητας δείχνουνε πραγματικά πώς βάση τοϋ άρχαίου κράτους εϊτανε ήδικτατορίατών δουλοκτη t ώ ν. Μήπως αύτή ή δικτατορία καταργούσε τή δημοκρατία άνάμεσα στούςδουλοκτήτες, τήνκαταργοοσε γι αύτούς; Ό λ ο ς ό κόσμος ξέρει πώς δχι. Ό «μαρξιστής» Κάουτσκυ ετπε έναν τερατώδη παραλογισμό καί μιά ψευτιά, γιατί «ξέχασε» τήν ταξική πάλη. Γιά νά μεταβάλουμε τή φιλελεύθερη καί ψεύτικη αύτή άποψη σέ μαρξική καί άληθινή άποψη, πρέπει νά ποομε : δικτατορία δέ σημαίνει άναγκαστικά καταστροφή τής δημοκρατίας γιά τήν τάξη πού πραγματοποιεί τή δικτατορία πάνω στις άλλες τάξεις, μά σημαίνει άναγκαστικά καταστροφή (ή ούσιαστικό περιορισμό, πού ετναι έπίσης μιά μορφή καταστροφής) τής δημοκρατίας σέ βάρος ή ένάντια στήν τάξη πού πάνω της άσκεϊται ή δικτατορία. "Ομως, δσο σωστός κι αν ετναι αύτός ό όρισμός, δέν όριζε ι τή δικτατορία. Ά ς έξετάσουμε τήν άκόλουθη φράση τοο Κάουτσκυ : «... Εννοείται δμως, πώς ή λέξη αύτή παρμένη κατά γράμμα σημαίνει έπίσης έξουσία ένός μονάχα άτόμου πού δέ δεσμεύεται άπό κανένα νόμο...». Σάν τυφλό ζώο πού χώνει τή μύτη του στήν τύχη έδο καί κεΐ, ό Κάουτσκυ έπεσε έδώ πάνω σέ μιά ιδέα, στήν ίδέα πώς ή δικτατορία είναι έξουσία πού δέ δεσμεύεται άπό κανένα νόμο' άλλά δέν πρόλαβε νά δώσει τόν όρισμό τής δικτατορίας καί ετπε μιά άκόμα όλοψάνερη Ιστορική άνακρίβεια, ύποστηρίζοντας πώς δικτατορία ετναι ή έξουσία ένός μονάχα άτόμου. Αύτό δέν ετναι σωστό, ουτε καί έτυμολογικά, γιατί μπορεΐ νά έχουμε δικτατορία μιδς όμάδας προσώπων, μιας ολιγαρχίας, μιάς τάξης κτλ.

17 17 Ό Κάουτσκυ δείχνει πάρα πέρα τή διαφορά πού ύπάρχει άνάμεσα στή δικτατορία καί τό δεσποτισμό καί, παρ δλο πού είναι όλοφάνερα ψεύτικη ή άποψή του, δέ θά στα ματήσουμε σ αύτή, γιατί δέν 6χει καμιά σχέση μέ τό ζήτημα πού μάς ένδιαφέρει. Ξέρουμε τήν κλίση τοϋ Κάουτσκυ νά ξαναγυρίζει άπό τόν 20ό αίώνα στό 18ο καί άπό τό 18ο στήν άρχαιότητα κ έλπίζουμε πώς, μιά καί φτάσει τό γερμανικό προλεταριάτο στή δικτατορία, δέ θά ξεχάσει αύτή του τήν κλίση καί θά τόν διορίσει λ.χ. καθηγητή τής άρχαίας Ιστορίας σ δνα λύκειο. Πρέπει ν&ναι κανένας κουτός ή ό πιό άδέξιος κατεργάρης γιά νά προσπαθεί νά άποψύγει τόν όρισμό τής δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου κάνοντας διάφορους συλλογισμούς γιά τό δεσποτισρά^ν Σέ τελευταία άνάλυση, μέ τό πρόσχημα πώς πραγματεύεται τή δικτατορία, ό Κάουτσκυ ετπε συνειδητά πολλές ψευτιές, χωρίς νά δώσει κανέναν όρισμό. "Αν, άντί νά έμπιστεύεται στίς διανοητικές του Ικανότητες, συμβουλευότανε τή μνήμη του, θά μποροοσε νά τραβήξει άπ τό ράφι του δλες τίς περιπτώσεις, δπου ό Μάρξ μιλάει γιά τή δικτατορία, θ ά 'μπορούσε τότε χωρίς άμφιβολία νά πετύχει τόν άκόλουθο όρισμό ή κάποιον άλλο ισοδύναμο στό βάθος : Ή δικτατορία ετναι έξουσία πού στηρίζεται άμεσα στή βία καί δέ δεσμεύεται άπό κανένα νόμο. Ή έπ αναστατική δικ τα τορία τοο π ρολετα ριά του είν α ι μιά έξο υ σ ία πού κατακτήθηκε καί διατηρήθηκε μέ τή βία πού χρησιμοποιεί τό π ρ ο λετα ρ ιά το ένά ν τια στήν άστική τά ξη έξο υ σ ία πού δέ δεσμεύεται άπό κ α νένα νόμο. Τήν άπλούστατη αύτή άλήθεια, τήν καθαρή σάν τή μέρα γιά κάθε συνειδητό έργάτη (πού άντιπροσωπεύει τή μάζα κι δχι γιά τό άνώτερο στρώμα τοο μικροαστικοί) σκυλολόγιοϋ πού πουλήθηκε στούς καπιταλιστές, δπως ετναι οί σοσιαλιμπεριαλιστές δλων τών χωρών), τήν καθαρή αύτή άλήθεια γιά κάθε έκπρόσωπο τώ ν έκμεταλλευομένων πού άγωνίζεται γιά τήν άπελευθέρωσή-τους, τήν άσυζήτητη αύτή άλήθεια γιά κάθε μαρξιστή, είμαστε άναγκασμένοι νά τήν άποσπάσουμε μέ τή βία άπό τό σοφότατο 2

18 18 κ. Κάουτσκυ. Π ώ ς νά τό έξη γή σει κανείς αύ τό ; Μ έ τά δουλικό έκεΐνο πνεύμα πουχει δ ια π οτίσει τούς Αρχηγούς τής 2ης Διεθνούς, πού γίνα νε άξιοπεριφ ρόνητοι συκοφάντες σ τή ν ύπηρεσία τής άστική ς τά ξη ς. Π ρ ώ τ α -π ρ ώ τα ό Κάουτσκυ έκανε μιά μ π α γα π οντιά, ύ π οστη ρ ίζο ντα ς, πράμα έ ν τε λ ώ ς παράλογο, πώς ή κ ύ ριο. λεκτική έννοια τής λέξη ς δ ικ τα τορία εγναι δ ικ τα το ρ ία ένό ς μ ονάχα άτόμου' ξεκ ιν ώ ν τα ς κατόπι άπ αύτήν τήν π λ α σ το γράφηση διακηρύχνει πώς, κ α τά συνέπ εια, ή έκφραση δ ι κ τα τορία τοΰ π ρολετα ριά του δέν έχει σ τό Μ ά ρ ξ τήν κυριολεκτική της έννοια, δ τι δ ικ τα τορία δέ σημαίνει έφαρμογή τής έπ α να στα τικ ή ς βίας, μά «είρηνική κατάκτηση τής πλει- οψηφίας κ ά τω άπό τήν άστική δημοκρατία» (π ρ ο σέξτε το καλά αύτό). Πρέπει νά κάνουμε διάκριση, βλέπ ετε, μ εταξύ «κ α τά σ τα σ η ς» καί «μορφής κυβέρνησης». Ε κπληκτικά βαθειά δ ιά κριση, άκρϊβώς σά νά κάναμε διάκριση μ εταξύ τής κ α τά σταση ς ή τοΰ είδους τής βλακείας ένός άνθρώπου πού δέ δουλεύει τό μυαλό του καί τής μορφής τής βλακείας του. Ο Κάουτσκυ έχει άνάγκη νά π αρουσιά σει τή δ ικ τα το ρ ία σά μιά «κ α τά σ τα σ η κυριαρχίας» (είνα ι κατά γράμμα ή έκφραση πού μ ετα χ ειρ ίζετα ι στή σελίδα 21), γ ια τί έ ξ α φανίζεται έτσι ή έπαναστατική βία, γιατί έ ξ α φ-α ν ί ζ ε τ α ι ή βίαιη έπανάσ.ταση. Ή «κ α τά ρ τα σ η κυριαρχίας» είνα ι μιά κ α τά στα ση πού μ έσα της βρίσκεται κάθε πλειοψηφία κ ά τω...άπ ό τή δημοκρατία. Χάρη σ αύτή τή δόλια ταχυ δακτυλουργία, ή έπ α νά στα ση έξα φ α ν ίζε τα ι μέ τή μεγαλύτερη ευκολία. Α λ λ ά ή π α νουργία του είν α ι πολύ χοντροκομένη καί δέ θά βοηθήσει καθόλου τό ν Κάουτσκυ. Τ ό δ τι ή δικ τα το ρ ία προϋποθέτει καί π ροσδιορίζει αύτήν τήν κατάστα ση έπ α να σ τα τικ ή ς βίας πού δέν άρέσει τό σ ο στού ς άποστά- τε ς μιάς τά ξη ς έ ν ά ν τια σέ μιάν άλλη τάξη, αύτό εγναι ψώς φανερό. Ή ψευτιά τού της τή ς διάκρισης μ εταξύ «κ α τά σ τα σ η ς» καί «μορφής κυβέρνησης» ετναι όλοφάνερη. Π ρέπει νά είν α ι κ α νένας τρ εις φορές βλάκας γιά νά μπορεΐ

19 νά μιλάει έδώ γιά μορφή κυβέρνησης, άφοο καί ό τελευταίος μαθητάκος ξέρει πώς μοναρχία καί δημοκρατία είναι δυό μορφές κυβέρνησης πολύ διαφορετικές. Ό κ. Κάουτσκυ έχει άνάγκη νά άποδείξει πώς οί δυό αύτές μορφές κυβέρνησης, δπως κι δλες of προσωρινές μορφές κυβέρνησης στό καπιταλιστικό σύστημα, δέν ετναι παρά παραλλαγές τοο άστικοο κράτους, δηλαδή τής δικτατορίας τής άστικής τάξης! Νά μιλάς τέλος γιά μορφή κυβέρνησης εϊναι τόσο κοι- -νή δσο καί χοντροκομένη παραποίηση τοϋ Μάρξ, πού μιλάει καθαρά έδώ γιά. τή μορφή ή τόν τύπο τοΰ κράτους καί δχι γιά τή μορφή τής κυβέρνησης. Ή προλεταριακή έπανάσταση είναι άδύνατη χωρίς τή βίαιη καταστροφή τοο άστικοο κράτους καί τήν άντικατάστασή του άπό ένα καινούργιο μηχανισμό, πού δέν ετναι πιά «κράτος μέ τήν κύρια έννοια τής λέξης», δπως τό λέει ό Ένγκελς. Ό Κάουτσκυ πρέπει νά τά κρύψει δλ αύτά καί νά τά παραμορφώσει, ή θέση του σάν άποστάτη τό άπαιτεΐ. Κοίταξε σέ τί άθλιες υπεκφυγές κατέφυγε : Π ρ ώ τ η ύπεκφυγή: «Ε κείνο πού δείχνει πώς δέν εγχε έδώ ύπ δψη του ό Μάρξ τή μορφή κυβέρνησης, είναι πού θεωρούσε δυνατή στήν Α γγλ ία καί στήν Αμερική τήν ειρηνική μετάβαση, δηλαδή μέ τό δημοκρατικό δρόμο...». Ή μορφή κυβέρνησης δέν έχει τίποτα νά κάνει έδώ γιατί ύπάρχουν μοναρχίες πού δέν έχουνε κανένα χαρακτηριστικό τοο άστικοο κράτους, πού διακρίνονται λ. χ άπό τήν έλλειψη μιλιταρισμοο' καί ύπάρχουνε δημοκρατίες πού έχουνε δλα τά χαρακτηριστικά τοο μιλιταρισμοο καί τής γραφειοκρατίας. Πρόκειται έδώ γιά ένα παγκόσμια άναγνωρισμένο ιστορικό γεγονός κι ό Κάουτσκυ δέ θά τά καταφέρει νά τό παραμορφώσει. " Α ν ; ό Κάουτσκυ ήθελε νά σκεφτεΐ σοβαρά καί ντόμπρα, θ άναρωτιότανε : - Υπάρχουν ιστορικοί νόμοι πού άφοροον τίς έπαναστάσεις καί πού δέ γνωρίζουν έξαιρέ-

20 20 σ ε ις ; Ά π ά ν τ η σ η : δχι, δέν υπάρχουν τέτο ιο ι νόμοι. Οί ν ό μοι αύτοί δέν έχουνε ύπ δψη τους παρά αύτό πού μιά μέρα όνόμασε ό Μ ά ρ ξ «Ιδ εώ δ ες», μέ τήν έννοια τοΰ μέσου, κανονικού καί τυπικού καπιταλισμού. Κ υστέρα, ύπήρχε τό 1870 κάτι πού έξαιροΰσε τήν Α γ γ λ ί α καί τήν Α μ ερικ ή ά π ό τήν άποψη πού εξετάζουμε; Γ ιά κάθε άνθρωπο πού γ ν ω ρ ίζε ι έ σ τω καί λ ίγ ο τις άπ αιτήσεις τής έπιστήμης στήν περιοχή τώ ν ισ το ρικών ζητη μ άτω ν, ετναι'φανερό πώς αύτό τό ερώτημα έχει τή θέση του. Νά μήν τό θέτεις, σημαίνει δ τι παραποιείς τήν έπιστήμη καί κάνεις σοφ ιστείες. Καί τό έρώ τη μ α α ύ τό ζη τά ει έπίμονα αυτή τήν άπ ά ντη ση: έπαναστατική δ ι κ τα τορία τοΰ π ρολετα ριάτου είναι ή χρήση τής βίας ενά ν τια στήν άστική τά ξη καί ή χρήση αύτή τής βίας έπιβάλλ ετα ι προπαντός δπως τδχουνε διεξοδικά καί π ολλές φορές έξηγησει ό Μ ά ρ ξ κι ό Ε νγκελς (ιδ ια ίτερ α σ τό ν «Εμφύλιο πόλεμο στή Γ α λ λ ία» καί σ τό ν π ρόλογο αύτοΰ του έργου) άπό τή νΰπ α ρξη τοο μ ιλιταρισμού καί τής γ ρ α φ ειοκρατίας. Καί άκριβώς σ τά , δ τα ν δ ια τύ πωνε ό Μ ά ρ ξ τήν παρατήρησή του, οί θεσμοί αύτοί δ έ ν ύ π ή ρ χ α ν στήν Α γ γ λ ί α καί στήν Α μ ερική. Σήμερα ύπάρχουνε καί στήν Α γ γ λ ί α καί στήν Αμερική. Γ ιά νά σκεπάσει ό Κάουτσκυ τήν π ροδοσία του, κατα ν τά ε ι νά παραποιεί σέ κάθε βήμα. Ά ς δοΰμε πώς άφησε νά τό μυριστούμε. "Εγραψ ε ; «ειρ η νικ ά» δηλαδή μ έ δ η μοκρατικό δρόμο!? 'Ο ρ ίζο ν τα ς τή δικ τα τορία προσπάθησε νά κρύψει ό Κάουτσκυ άπό τόν ά να γνώ σ τη τό βασικό χαρακτηριστικό αύτής τής έννοιας, δηλαδή τή χρησιμοποίηση τής έπ α να στα τικ ή ς βίας. Καί τώ ρ α ή άλήθεια γ ίν ε τα ι όλοφάνερη πρόκειται γιά τή διάκριση μεταξύ ε ί ρ η ν ι κ ή ς καί. βίαιης έπανάστασης. Ε δώ βρίσκεται τό μυστικό. "Ο λα τά τεχ νά σμ α τα του, δ λα τά σοφ ίσμ ατά του, δλες οί παραποιήσεις του δέ χρησιμεύουνε σ τό ν Κάουτσκυ παρά γιά νά ξ ε φ ύ y ε ι μόνο άπό τή βίαιη έπανάσταση, νά κρύψει τήν προ

21 21 δοσία του καί τό πέρασμά του μέ τό μέρος τής άστικής τάξης. Αύτό είναι τό κλειδί τοϋ μυστηρίου. Ό «ιστορικός» Κάουτσκυ παραποιεί τήν Ιστορία μέ τόση άδιαντροπιά πού ξεχνάει τό σπουδαιότερο: ό προμονοπωλιακός καπιταλισμός πού τό άπόγειό του βρίσκεται άκριβώς μεταξύ διακρινότανε άπό τίς ουσιαστικές οικονομικές του Ιδιότητες, πού ή Α γ γλία καί ή Αμερική εϊτανε τό πρότυπό τους μέ τό μάξιμουμ του πατσιφισμοΰ καί τοο φιλελευθερισμοο πού μπορεΐ ν άναπτυχθεΐ κάτω άπ αύτό τό σύστημα. Ό ιμπεριαλισμός, δηλαδή ό μονοπωλιακός καπιταλισμός, πού ή ώριμότητά του χρονολογείται άπό τόν 20ό αίώνα, μέ τίς ουσιαστικές οικονομικές του Ιδιότητες, διακρίνεται άπό τό μίνιμουμ πατσιφισμοΰ καί φιλελευθερισμού καί άπό τήν άνώτατη άνάπτυξη τοο μιλιταρισμού σ όλόκληρο τόν κόσμο. «Ν ά μήν τό προσέχεις καθόλου αυτό», δταν ζητδς νά βρεις ώς ποιό σημείο ετναι βέβαιη ή πιθανή ή είρηνική ή ή βίαιη έπανάσταση, είναι σά νά πέφτέις στό έπίπεδο τοο κοινοο λακέ τής άστικής τάξης. Δεύτερη ύπεκφυγή: «Ή Κομμούνα τοΰ Παρισιοΰ εϊτανε δικτατορία τοΰ προλεταριάτου, άλλά έκλέχτηκε μέ τήν καθολική ψηφοφορία, χωρίς νά στερηθεί ή μπουρζουαζία άπό τά έκλογικά της δικαιώματα δημοκρατικά». Καί ό Κάουτσκυ όριαμβεύει : «*Η δικτατορία τοΰ προλεταριάτου εϊτανε γιά τό Μάρξ (ή κατά τό Μάρξ) μιά κατάσταση πραγμάτων πού άπορρέει άναγκαστικά άπό τήν καθαρή δημοκρατία, άν τό προλεταριάτο άποτελεΐ τήν πλειοψηφία (bei uberwiegenden Proletariat)» (σ. 21). Τό έπιχείρημα αύτό τοΰ Κάουτσκυ είναι τόσο γελοίο πού δοκιμάζουμε μιά άληθινά τρομερή δυσκολία νά τό άνασκευάσουμε. Πρώτα-πρώτα είναι γνωστό πώς τό δνθος, τό έπιτελεΐο, ή άφρόκρεμα τής μπουρζουαζίας, καταφύγανε άπό

22 22 τό Παρίσι στίς Βερσαλλίες. Στίς Βερσαλλίες βρισκότανε 6 «σοσιαλιστής» Αουΐ Μπλάν, πράμα πού δείχνει έξ άλλου τήν ψευτιά τώ ν δσων βεβαιώνει ό Κάουτσκυ, ποϋ σύμφωνα μ αυτά, στήν Κομμούνα συμμετείχανε «δλα τά ρεύματα» τοο σοσιαλισμοο. Δέν ετναι γελοίο νά παρουσιάζεις σάν «καθαρή δημοκρατία» μέ «καθολική ψηφοφορία» τό χωρισμό τών κατοίκων τοο Παρισιού σέ δυό έμπόλεμα στρατόπεδα, πού τό ένα άπ' αύτά συγκέντρωνε δλη τή μάχιμη καί πολιτικά δραστήρια άστική τάξη ; Υστερα, ή Κομμούνα άγωνιζότανε ένάντια στις Βερσαλλίες, σάν έργατική κυβέρνηση τής Γαλλίας ένάντια στήν άστική κυβέρνηση. Τί θέση έχουν έδώ ή «καθαρή δημοκρατία» καί ή «καθολική ψηφοφορία», δταν τό Παρίσι έκρινε τίς τύχες τής Γαλλίας; Ό Μάρξ έβρισκε πώς ή Κομμούνα διέπραξε ένα λάθος πού δέν κατέλαβε τήν Τράπεζα τής Γαλλίας πού άνήκε σ όλόκληρη τή χώρα' μπορεΐ λοιπόν νά ξεκινούσε.άπό τίς άρχές καί τήν πρακτική τής «καθαρής δημοκρατίας» ; ΕΤναι γνωστό άλήθεια πώς ό Κάουτσκυ γράφει σέ μιά χώρα πού ή άστυνομία δέν έπιτρέπει στούς άνθρώπους νά γελάνε δλοι μαζί, άλλιώτικα ό Κάουτσκυ θά πνιγόταν μέσα στά γέλια. θ ά μοϋ έπιτραπεΐ τέλος νά ύπενθυμίσω εύσεβάστως στόν κύριο Κάουτσκυ, πού ξέρει άπ έξω τό Μάρξ καί τόν "Ενγκελς, τήν άκόλουθη γνώμη τοο "Ενγκελς γιά τήν Κομμούνα άπό τήν άποψη τής «καθαρής δημοκρατίας» : «Ο ί κύριοι αύτοί (οί άντιεξουσιακοί) είδαν ποτέ στή ζωή τους μιάν έπανάσταση ; Ή έπανάσταση ετναι άναντίρρητα τό πιό έξουσιαστικό πράμα πού μπορεΐ νά γίνει, *Η έπανάσταση ετναι μιά πράξη, δπου ένα μέρος τοϋ πλη- υσμοο έπιβάλλει τή θέλησή του μέ ντουφεκιές, μέ ξιφολόγχες, μέ κανονιές, δηλαδή μέ έξουσιαστικά μέσα. *Η μερίδα πού νίκησε βρίσκεται στήν άνάγκη νά διατηρήσει τήν κυριαρχία της μέ τόν τρόμο πού έμπνέουν τά δπλα της στούς άντιδραστικούς. "Αν ή Κομμούνα τοο ΠαρισιοΟ δέ στηριζότανε πάνω στή δύναμη τοο όπλισμένου λαοο

23 23 ένάντια στή μπουρζουαζία, θά μποροοσε νά κρατηθεί πα. ραπάνω άπό μιά μέρα; Τό έναντίο, δέ μπορούμε μήπως νά κατηγορήσουμε τήν Κομμούνα δτι χρησιμοποίησε πολύ λίγο αύτή τή δύναμη ;» Νάτη λοιπόν ή «καθαρή δημοκρατία» ί Μέ πόσο σαρκασμό δέ θά σκέπαζε ό Ενγκελς τόν άνάλατο φιλισταΐο, τό «σοσιαλδημοκράτη», μέ τή γαλλική έννοια τοϋ 1840 fj μέ τήν εύρωπαϊκή πιά έννοια τοο , πού τοο ήρθε νά μιλήσει γιά «καθαρή δημοκρατία» σέ μιά κοινωνία χωρισμένη σέ τάξεις! Ομως άρκετά πάνω σ αύτό. ΕΤναι άδύνατο νά άπαριθμήσούμε δλους τούς παραλογισμούς πού σκάρωσε ό Κάουτσκυ σέ κάθε του φράση είναι άποστάτης ώς τό μεδούλι. 'Ο Μάρξ καί ό "Ενγκελς δώσανε γιά τή Κομμούνα τοϋ Παρισιού μιά βαθύτατη άνάλυση. Δείξανε πώς ή άξια της βρισκότανε στήν προσπάθειά της νά σ π ά σ ε ι, νά καταστρέψε ι «όλόκληρη τήν κρατική μηχανή». Τό σημείο αύτό είχε γιά τό Μ άρξ καί τόν "Ενγκελς τόσο μεγάλη άξια, πού τό είσαγάγανε στά 1872 σά διόρθωση στό «παλιωμένο» έδώ καί κεΐ πρόγραμμα τοο ΚομμουνιστικοΟ Μανιφέστου. Ό Μ άρξ καί ό "Ενγκελς δείξανε πώς ή Κομμού να έκμηδένιζε τό στρατό καί τή γραφειοκρατία, έκμη δένιζε τόν κοινοβουλευτισμό, κατάστρεφε τήν «παρασιτική αύτή έκβλάστηση πού είναι τό κράτος» κτλ., κτλ. Ό σοφότατος Κάουτσκυ, μέ τό νυχτερινό σκουφί στό κεφάλι,- ξαναμασάει αύτά πού χίλιες φορές έχουν έπαναλάβει οί φιλελεύθεροι καθηγητές, τά ϊδια τά παλιά γιά τήν «καθαρή δημοκρατία». Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν εϊταν ύπερβολική, δταν έλεγε στίς 4 Αύγούστου 1914 τή σοσιαλδημοκρατία σ α πισμένο πτώμα. Τρίτη ύπεκφυγή: «Ά ν μιλάμε γιά δικτατορία σά μορφή κυβέρνησης, δέ μπορούμε νά μιλήσουμε γιά τα ξική δικτατορία.»μ ιά τάξη, πραγματικά, δπως τό έχουμε κιόλας πα

24 24 ρατηρήσει, δέ μπορεΐ παρά νά κυριαρχεί, μά δχι νά κυ βερνάει...» ΕΤναι οi όργανώσεις καί τά κόμματα πού κυβερνούν. Μπερδεύετε, μπερδεύετε, μ έναν άπαΐσιο τρόπο, κύριε «βαρώνε τής παρανόησης». Ή δικτατορία δέν ετναι «μορφή κυβέρνησης», είναι βλακεία αύτό πού λέτε. Ό Μάρξ δέ μιλάει γιά μορφή κυβέρνησης, μά γιά τή μορφή ή τόν τύπο τοο κράτους. Δέν εγναι καθόλου, μά καθόλου τό ίδιο πράμα. "Οπως είναι, άπόλυτα ψεύτικο πώς δέ μπορεΐ νά κυβερνήσει μιά τάξη τέτοια βλακεία μονάχα ένας «κοινοβουλευτικός ήλίθιος» μπορεΐ νά τήν πει* πού δέν βλέπει τίποτα μπροστά του, έξω άπ τό άστικό κοινοβούλιο καί δέν προσέχει τίποτ άλλο, έξω άπό τά «διευθύνοντα κόμματα». Όποιαδήποτε χώρα της Εύρώπης θά προσφέρει στόν Κάουτσκυ παραδείγματα κυβέρνησης στά χέρια κυρίαρχης τάξης, δπως οί μεγαλογαιοκτήμονες τοϋ μεσαίωνα, παρά τήν άνεπαρκή τους όργάνωση. "Ετσι λοιπόν έξευτέλισε ό Κάουτσκυ μ έναν άπαίσιο τρόπο τήν Ιδέα τής δικτατορίας τοο προλεταριάτου, μετατρέποντας τό Μάρξ σέ κοινό φιλελεύθερο δηλαδή έπεσε ό ίδιος σ ' έναν φιλελευθερισμό πού δέ γίνεται χειρότερος, δταν μάς πετάει τίς κούφιες φράσεις του γιά τήν «καθαρή δημοκρατία», δταν σκεπάζει καί άφήνει παράμερα τό τα ξικό περιεχόμενο τής άστικής δημοκρατίας καί άποκρούει μέ φρίκη τή χρησιμοποίηση τής έπαναστατικ ή ς βίας άπό τήν υπόδουλη τάξη. 'Ερμηνεύοντας τήν Ιδέα τής «έπαναστατικής δικτατορίας τοο προλεταριάτου», Ιτσ ι πού νά έξαφανιστεΐ ή έπαναστατική βία τής υπόδουλης τάξης ένάντια στούς ύποδουλωτές της, ό Κάουτσκυ έσπασε τό παγκόσμιο ρεκόρ φιλελεύθερης παραμόρφωσης τοο Μάρξ. Ο άποστάτης Μπερνστάΐν ετναι μικρό σκυλάκι μπροστά στόν άποστάτη Κάουτσκυ.

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.4 Το σοσιαλιστικό σύστημα ή η σχεδιασμένη οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση 21 θέσεων του Λένιν.

Εισήγηση 21 θέσεων του Λένιν. Εισήγηση 21 θέσεων του Λένιν. 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Δεν παραγνωρίζουμε τη διαστρωμάτωση μέσα και γύρω από την τάξη των μισθωτών εργαζομένων, τις δυσκολίες που δημιουργεί στη συνειδητοποίηση των εργατών και τα εμπόδια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η Σημασία της Επικοινωνίας Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο για τις επιστημονικοτεχνικές εργασίες

Προσχέδιο για τις επιστημονικοτεχνικές εργασίες Προσχέδιο για τις επιστημονικοτεχνικές εργασίες Αποσπάσματα από το σχέδιο προγράμματος του ΚΚΡ (μπ.) Εισήγηση για το πρόγραμμα του κόμματος Σχέδιο απόφασης "για τον προλεταριακό πολιτισμό" Τα καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη

ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη Άντον Πάννεκουκ ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη Πηγή:http://sites.google.com/site/syrizaorizontia/in-thenews/ademosieutastaellenikaarthratouantonpanekouk ( ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Western Socialist,

Διαβάστε περισσότερα

Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία

Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία PDFaid.Com #1 Pdf Solutions Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία (1) Ο Σύντροφος Πλεχάνωφ έχει γράψει ένα εκτεταμένο άρθρο στον Κούριερ με τίτλο «Πόσο μακριά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ»

«Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ» «Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ» Εισηγητής: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζυρίχης Webpage Stadt ZÜRICH: http://www4.stzh.ch/kap01/gemeinderat_stzh/

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

{ Μοναρχία. Κωνσταντίνος-Ιωάννης Δημητρόπουλος

{ Μοναρχία. Κωνσταντίνος-Ιωάννης Δημητρόπουλος { Μοναρχία Κωνσταντίνος-Ιωάννης Δημητρόπουλος ΟΡΙΣΜΟΣ: Η Μοναρχία ή Βασιλεία είναι ο θεσμός διακυβέρνησης, όπου ο αρχηγός του κράτους είναι ο Βασιλιάς. Αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι ότι ο τελευταίος κρατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α ΤΑΞΗ 2014-2015 Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού Τα παιδιά χωρίζονται σε 3 ή 4 ομάδες. Ο αρχηγός κρύβει κάποιον θησαυρό. Όλες οι ομάδες διαβάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Mea culpa (?) Γιώργος Η. Οικονομάκης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Mea culpa (?) Γιώργος Η. Οικονομάκης MEA CULPA (?) του Γιώργου Η. Οικονομάκη Κύριε Διευθυντή. Μέχρι τη στιγμή που γράφω το σημείωμα τούτο γνωρίζω ότι για μια, τουλάχιστο, διατύπωση - θέση του τελευταίου άρθρου μου στο περιοδικό έγινα αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57 Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας, με την οποία γίνεται από το μαρξισμό ο διαχωρισμός της αστικής κοινωνίας στο σύνολό της σε τάξεις, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον κλασικό ορισμό που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στα τέλη του 18 ου αιώνα από την Μ.Βρετανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ Άννα Φρανκ [Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ] Αγαπητή Κίτυ, Η μητέρα είναι τρομερά εκνευρισμένη, πράγμα

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι, αν το αγόρι σου κάνει τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά ανασφαλής. #1 Αμφιβάλλει για τα κίνητρα σου

Έτσι, αν το αγόρι σου κάνει τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά ανασφαλής. #1 Αμφιβάλλει για τα κίνητρα σου Οι τσακωμοί θα μπορούσε να πει κανείς, ότι είναι κάτι πολύ συνηθισμένο σε μια σχέση. Θεωρείται το αλάτι και το πιπέρι σε αυτή. Ωστόσο, αν είναι συνεχόμενοι τότε αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... VII XV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο επιστημολογικός τόπος και το αντικείμενο της πολιτειολογίας: Κράτος, Πολιτεία και Πολίτευμα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα του Παιχνιδιού

Περιεχόμενα του Παιχνιδιού Ε υρώπη, 1347. Μεγάλη καταστροφή πρόκειται να χτυπήσει. Ο Μαύρος Θάνατος πλησιάζει την Ευρώπη και μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια ο πληθυσμός της θα μείνει μισός. Οι παίκτες αποικούν στις διάφορες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβρης 1917: «Η κρίση ωρίμασε»

Οκτώβρης 1917: «Η κρίση ωρίμασε» Οκτώβρης 1917: «Η κρίση ωρίμασε» του Barikat Βρισκόμαστε στις 29 Σεπτέμβρη 1917, όταν ο Λένιν γράφει το κείμενο «η κρίση ωρίμασε». Το κείμενο αναφέρεται στο τέλος του Σεπτέμβρη ως μια τομή τόσο για ρωσική

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη.

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη. (Συνέντευξη του Ι. Πανάρετου στην Νίνα Γουδέλη και τον Γρηγόρη Ρουμπάνη για τα θέματα της Παιδείας (Μήπως ζούμε σ άλλη χώρα;, ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84) Ν. Γουδέλη: Καλησπέρα κύριε Πανάρετε. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

της εργασίας, της εμφάνισης της ατομικής ιδιοκτησίας και της διάσπασης

της εργασίας, της εμφάνισης της ατομικής ιδιοκτησίας και της διάσπασης 1 ΚΡΑΤΟΣ Το Κράτος είναι βασικός θεσμός στο πολιτικό σύστημα της ταξικής κοινωνίας, μέσω του οποίου διοικείται η κοινωνία και προστατεύεται η οικονομική και κοινωνική δομή της. Στις ταξικά ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές;

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ποια είναι η σχέση των πεποιθήσεών μας με την πραγματικότητα, για να είναι αληθείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Μανίκας Γιώργος. Μανιάτη Ευαγγελία

Μανίκας Γιώργος. Μανιάτη Ευαγγελία Γ3 «Ειδικότερα εμείς ως μαθητές, οι οποίοι δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να ελέγχουμε άμεσα με το δικαίωμα της ψήφου μας τη δημοκρατία της χώρας μας, μπορούμε να συμβάλλουμε στο να υπάρχει δημοκρατικός

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 3. Η παραγωγή του Συντάγματος και των συνταγματικών κανόνων

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 3. Η παραγωγή του Συντάγματος και των συνταγματικών κανόνων Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης

Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης Ιστορία Γ Γυμνασίου Απεικόνιση των γεγονότων στην Haymarket Square Σικάγο - Μάιος 1886 Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα»

Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα» Ο συγγραφέας στο νέο του βιβλίο παρουσιάζει μια ορθολογική θέαση της κρίσης Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα» 23 Jan 201611.00 ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ Συνέντευξη στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER 1 Α Ομάδα «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ρεβιζιονισμός;

Τι είναι ρεβιζιονισμός; Τι είναι ρεβιζιονισμός; Τι είναι ρεβιζιονισμός; Κάποιοι, εσφαλμένα, θεωρούν ότι ρεβιζιονισμός είναι η απομάκρυνση από κάποια ορθόδοξη σκέψη, η «αναθεώρηση» κάποιας παράδοσης. Σε μαρξιστικό πλαίσιο, η θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. Λύση θέματος 1 ο Α.

Θέμα 1 ο. Λύση θέματος 1 ο Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα πιο κάτω θέματα δόθηκαν στις εξετάσεις Ιουνίου 013 στο 17 ο ΓΕΛ από τους καθηγητές Ν.Κ, Κ.Μ, Δ.Α. Παρακάτω παρατίθενται τα θέματα και οι λύσεις ανεπτυγμένες σε κάποια σημεία, με σχόλια καθώς

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία 2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία Α Μέρος: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Τα επίπεδα συνείδησης Ύπνος Μισοξύπνιο Αφύπνιση Ελάχιστη εργασία των εξωτερικών αισθήσεων Με εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Κατά την απονομή των βραβείων Νόμπελ Λογοτεχνίας στον ποιητή το Γιάννης Μακρυγιάννης

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Κατά την απονομή των βραβείων Νόμπελ Λογοτεχνίας στον ποιητή το Γιάννης Μακρυγιάννης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

KKE Η θεωρητική θεμελίωση της σοσιαλιστικής επανάστασης και της δικτατορίας του προλεταριάτου Ιδεολογική Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ

KKE Η θεωρητική θεμελίωση της σοσιαλιστικής επανάστασης και της δικτατορίας του προλεταριάτου Ιδεολογική Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ Α. ΜΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΣΜΟ Το κράτος είναι προϊόν των ανειρήνευτων ταξικών αντιθέσεων, δεν υπήρχε πάντα στην ανθρώπινη κοινωνία. Δεν υπήρχε στο πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα, όπου δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι Δημοκρατία; Τί είναι Δικτατορία;

Τί είναι Δημοκρατία; Τί είναι Δικτατορία; Τί είναι Δημοκρατία; Τί είναι Δικτατορία; Τί είναι Δημοκρατία; Τί είναι Δικτατορία; Πρόταση προσέγγισης του θέματος στο Νηπιαγωγείο, χρησιμοποιώντας τις ηρωίδες του παραμυθιού της Κων/νας Αρμενιάκου Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Εισαγωγή στην έννοια του αριθμού Το παιδί πρέπει να αντιληφθεί τον αριθμό με την έννοια του πλήθους συγκεκριμένων αντικειμένων που αποτελούν ένα σύνολο (πληθικός αριθμός συνόλου = φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Μορφές πολιτευμάτων

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Μορφές πολιτευμάτων Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής»

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Σε παρεξήγηση οφείλεται η όποια συζήτηση γίνεται για την μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, δηλώνει ο Τηλέμαχος Χυτήρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ζωή για τη δική της ευδαιμονία. Μας κληροδοτεί για το μέλλον προοπτικές χειρότερες από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά.

ζωή για τη δική της ευδαιμονία. Μας κληροδοτεί για το μέλλον προοπτικές χειρότερες από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Φίλες και Φίλοι, Από το 2007, όταν έθεσα για πρώτη φορά υποψηφιότητα για την ηγεσία της προοδευτικής παράταξης, χάσαμε πολλά. Μία ολόκληρη δεκαετία. Γύρω μας, ο κόσμος αλλάζει. Δυστυχώς,τώρα που ξαναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 110398 2015-2016 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΙΚΗΣ ΦΡΑΞΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΙΚΗΣ ΦΡΑΞΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΙΚΗΣ ΦΡΑΞΙΑΣ Μάιος 1920 Ι 1. Ο κομμουνισμός είναι η διδασκαλία των κοινωνικών και ιστορικών προϋποθέσεων για την απελευθέρωση του προλεταριάτου.

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη»

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» Συνέντευξη στην εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» 1. ΕΡΩΤΗΣΗ Μετά και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν ανοιχτά τις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του Διαφωτισμού

Η εποχή του Διαφωτισμού ΟΜΑΔΑ 1 Σοφία Μαρία Χριστίνα Χρύσα - Ιωάννα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η εποχή του Διαφωτισμού Ομαδική εργασία μαθητών Γ2 (13-10-2015) Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17 ο και 18 ο αιώνα Αύξηση του πληθυσμού Αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11 Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017-11:11 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Ο ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Επαγρύπνηση, επιφυλακτικότητα και αντοχή, σύντροφοι!

Επαγρύπνηση, επιφυλακτικότητα και αντοχή, σύντροφοι! Για τη δυαδική εξουσία. Για το σύνθημα του αφοπλισμού. Γράμματα για την τακτική. Επαγρύπνηση, επιφυλακτικότητα και αντοχή, σύντροφοι! Η Επαναστασή μας. Λόγος στη σύσκεψη των αντιπροσώπων των Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνιδας ΚυρΚος. Η δυναμική της ανανέωσης

Λεωνιδας ΚυρΚος. Η δυναμική της ανανέωσης Λεωνιδας ΚυρΚος Η δυναμική της ανανέωσης Τα BIBΛIA TOY ΤΖον Λε Καρε ςtiς EKδOςEIς KAςTANIωTH * Κι ο κλήρος έπεσε στον ςμάιλι, μυθιστόρημα, 2008 ο εντιμότατος μαθητής, μυθιστόρημα, 2009 οι άνθρωποι του

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

1) Σχετικά με την έννοια του ιμπεριαλισμού: Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει αυτήν την έννοια, όπως την έχει

1) Σχετικά με την έννοια του ιμπεριαλισμού: Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει αυτήν την έννοια, όπως την έχει Επιστολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σχετικά με το σχέδιο Τελικής Ανακοίνωσης Αθήνα 26/10/2013 - Προς τα μέλη της Ομάδας Εργασίας - Κοινοποίηση στα ΚΚ του SOLIDNET Αγαπητοί σύντροφοι, Το κόμμα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

01 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

01 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 01 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ Β.I. ΛΕΝΙΝ Β. I. ΛΕΝΙΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΑΘΗΝΑ 2012 ISBN 978-960-451-138-9 Σύγχρονη Εποχή Εκδοτική ΑΕΒΕ Σόλω νος 130,106 81 Αθήνα, τηλ.: 2103320800, fax: 2103813354

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ζήτημα του κράτους

Το ζήτημα του κράτους 1. Η θέση του Λένιν Κράτος & Επανάσταση (1917) Το ζήτημα του κράτους 1. Πραγματολογικά δεδομένα του κειμένου -Το έργο γράφεται ανάμεσα στον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 1917, στηριγμένο σε υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς

I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / 2 0 1 6 Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Μιλήσαμε με τον συγγραφέα του best seller των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY AT THE WORLD IN 2017 GALA DINNER ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 1 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου-Χάρτου-Μ.Μ.Ε. & Συναφών Επαγγελμάτων. Ανακοίνωση

Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου-Χάρτου-Μ.Μ.Ε. & Συναφών Επαγγελμάτων. Ανακοίνωση Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου-Χάρτου-Μ.Μ.Ε. & Συναφών Επαγγελμάτων Αριστοτέλους 11 15, 6ος ορ. Αθήνα, τηλ: 210 5223756, fax: 210 5223721 Ανακοίνωση Ήρθε η ώρα να μπει ένα

Διαβάστε περισσότερα