ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο για τθν μεταφορά ατόμων ςε αναπθρικό αμαξίδιο. Διαδικαςία: Απευκείασ ανάκεςθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: Το Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ », ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ, από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Θ αμοιβι του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του Ζργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποςό των εικοςιδφο χιλιάδων επτακοςίων ευρϊ ( ,00) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ (κακαρό ποςό ,28 πλζον ΦΡΑ 23%) Χρονικι διάρκεια του ζργου: Ζνασ (1) μινασ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ Θμερομθνία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ: 30 Απριλίου 2012, ϊρα 12:00 Καταλθκτικι Θμερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν: 27 Απριλίου 2012, ϊρα 12:00 Τόποσ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ: Γραφεία Ρανελλινιου Συλλόγου Γονζων, Κθδεμόνων Φίλων Ατόμων με Ρροβλιματα Πραςθσ Ρρόςκετεσ Αναπθρίεσ «ΑΜΥΜΩΝΘ» Διευκρινίςεισ: Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτοφν διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ αποςτζλλοντασ ςτο Οι διευκρινιςτικζσ απαντιςεισ κα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ.

2 Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ O ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΟΑΣΕΩΣ «Θ ΑΜΥΜΩΝΘ» (εφεξισ αναφερόμενοσ ωσ «Σφλλογοσ») για τισ ανάγκεσ του ζργου «ΙΔΥΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΣΤΕΓΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΗΟΜΕΝΘΣ ΔΙΑΒΙΩΣΘΣ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΡΙΚΕΜΙ «ΣΤΕΓΘ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΘ» - Κωδ. Ρράξθσ προτίκεται να προμθκευτεί Υδραυλικό Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο για τθν μεταφορά ατόμων ςε αναπθρικό αμαξίδιο. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ Στον παρόντα διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει με κάκε επιμζλεια τισ ανατικζμενεσ, με τθν παροφςα ςφμβαςθ, ςε αυτόν υπθρεςίεσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία, που κα προκαλζςει ςτον Σφλλογο ι ςε τρίτουσ, ςτα πλαίςια παροχισ των υπθρεςιϊν του. Τποβολή προςφορών: οι προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα εκτόσ πικανά αναγκαίων τεχνικϊν όρων που μπορεί να είναι ςτθν αγγλικι. Δεν είναι δεκτζσ χειρόγραφεσ προςφορζσ. Σόποσ-Χρόνοσ-Σρόποσ υποβολήσ τησ προςφοράσ Οι προςφορζσ κατατίκενται εισ διπλοφν (πρωτότυπο αντίγραφο) ςτθ Γραμματεία του Συλλόγου από 12/4/2012, θμζρα Ρζμπτθ ζωσ 27/4/2012 θμζρα Ραραςκευι ϊρα 12:00. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτον Σφλλογο με οποιοδιποτε τρόπο παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ, όμωσ, προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτον Σφλλογο μζχρι τθν ωσ άνω καταλθκτικι θμερομθνία ϊρα. Ιςχφσ των προςφορών Οι προςφορζσ ιςχφουν δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ ςτο διαγωνιςμό για χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Ρροςφορζσ που κα αναφζρουν θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ μικρότερθσ τθσ παραπάνω οριηόμενθσ κα απορρίπτονται. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον Σφλλογο πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθν παροφςα Διακιρυξθ. Μετά τθ λιξθ του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται. Σιμζσ Οι τιμζσ πρζπει να είναι ςε Ευρϊ να αναγράφονται ολογράφωσ αρικμθτικϊσ. Στισ προςφερόμενεσ τιμζσ περιλαμβάνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ κρατιςεισ κακϊσ κάκε άλλθ δαπάνθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), ο οποίοσ βαρφνει το Ζργο. Για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ προςφερόμενθ τιμι άνευ Φ.Ρ. Α. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ (Ε.Δ.Δ.).

3 Διάρκεια του ζργου Θ προμικεια οφείλει να ολοκλθρωκεί εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Tεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ζργου 1.ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΤΙΟ 600 Kgr 14.ΑΝΤΛΙΑ ΜΘΧΑΝΘ 2.ΑΤΟΜΑ 8 15.ΛΙΤΑ 180Lt/min 3.ΔΙΑΔΟΜΘ 5600mm 4.ΣΤΑΣΕΙΣ 3 16.Θλεκτ/κο Ναι 5.ΕΞΟΔΟΙ 3 17.ΡΙΣΤΟΝΙ 110 x 5 x ΗΕΥΞΕΙΣ 30/hour 18.ΤΑΧΥΤΘΤΑ 0,62m/sec 7.ΧΕΙΙΣΜΟΣ Αυτόματοσ 19.ΤΥΡΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ GL 8.ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΘ Ναι 20.ΚΙΝΘΤΘΑΣ 20Hp/15Kw 9.ΘΕΣΘ ΜΘΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ντουλάπα 21.ΚΙΝΘΣΘ Ζμμεςθ(2:1) 10.ΕΙΔΟΣ ΦΕΑΤΟΣ Μεταλλικό 11.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕΑΤΟΣ 2040 x 1700mm 12.ΡΟΤΕΣ Αυτόματεσ 13.ΤΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υδραυλικόσ Αντλία : Υδραυλικι μονάδα 15Hp/11Kw 180 Lt Mπλοκ Αντλίασ : Θλεκτρονικό :24V NGV Εμβολο Διαςτάςεων: 110*5,0*2500m Ντουλάπα Μθχ/ου : Μεταλλικι DGL Ρλαίςιο ανάρτθςθσ: K 160 C -2 με ρόδεσ πάνω κάτω ςφςτθμα ακαριαίασ πζδθσ. Συρματόςκοινα : 4* Φ 10mm Γερμανικά 13m Κϊνοι : 8 τεμ Φ10 με ελατιρια ςωλθνάκια ςφςτθμα δοκιμισ αρπαγισ Οδθγοί Ολίςκθςθσ : Διαςτάςεισ 89*62*16mm των 5m Στθρίγματα οδθγϊν : Διάςταςθ 50*50*5*260mm 90mm με κζντρα 180mm Υδραυλικά λάδια: iso 68(18lt )6 τμχ Θφρεσ οροφϊν : Αυτόματεσ τθλεςκοπικζσ inox διαςτάςεων 850 *2000mm 3τμχ Θφρα καλάμου : Αυτόματθ τθλεςκοπικι inox με απεγκλωβιςμό διαςτάςεων 850*2000mm 2τεμ Θάλαμοσ : Μεταλλικόσ με φορμάικα inox για ΑΜΕΑ διαςτάςεων 1100*1400mm 8 ατόμων Ρίνακασ Αυτόματοσ θλεκτρονικόσ με απεγκλωβιςμό Κομβιοδόχεσ : Θαλάμου ορόφων inox με display τόξα πορείασ μπουτόν (Braille) Φρεάτιο Μεταλλικό διαςτάςεων 9000*1680*1630mm από κάκετουσ οριηόντιουσ κοιλοδόκουσ διατάςεων,100*100mm k 100*50mm Ο ωσ άνω εξοπλιςμόσ πρζπει να πλθροί τα ιςχφοντα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ πρότυπα ποιότθτασ προδιαγραφζσ αςφάλειασ.

4 Προχπολογιςμόσ Προμήθειασ: Το Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ », ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ, από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Θ αμοιβι του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του Ζργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποςό των εικοςιδφο χιλιάδων επτακοςίων ευρϊ ( ,00) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ (κακαρό ποςό ,28 πλζον ΦΡΑ 23%) Σόποσ χρόνοσ παράδοςησ: Ρικζρμι, οδόσ Ρικερμίου 79 εντόσ 30 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Σρόποσ πληρωμήσ: Θ πλθρωμι του Αναδόχου για το ςφνολο τθσ αξίασ κα γίνει ςε μία φάςθ εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ. Σα διολογητικά πληρωμήσ είναι τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 35 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου (Ρ.Δ. 118/2007), κακϊσ ςτθν υπ αρικμό /601/0026/1998 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν (ΦΕΚ431/Β/ ). Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του Ζργου κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των παραςτατικϊν διολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ανωτζρω διατάξεισ κακϊσ κάκε άλλου διολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί. Απαιτιςεισ του Αναδόχου για οιαδιποτε πλθρωμι δεν κα γίνονται δεκτζσ άνευ τθσ εκ μζρουσ του κατάκεςθσ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν ςτοιχείων εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεισ, πιςτοποιθτικά κ.λπ.) που αφοροφν ςτθν εξόφλθςθ των φόρων, των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν των λοιπϊν δαπανϊν που τον βαρφνουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ κανονιςτικζσ διατάξεισ. Με απόφαςθ του ΔΣ του Συλλόγου φςτερα από πρόταςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, διακόπτεται θ χρθματοδότθςθ του ζργου καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ, εφόςον ο Ανάδοχοσ υπαίτια δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ. Για τα κζματα κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου τισ επιβαλλόμενεσ ςε αυτόν κυρϊςεισ, ζχουν ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 118/07. Περιεχόμενο προςφορών Οι προςφορζσ υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Επιςτολή υποβολισ προςφοράσ τθν οποία υπογράφει ο/θ υποψιφιοσ/α Ανάδοχοσ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ (θ θμερομθνία υπογραφισ κεϊρθςθσ του γνθςίου ςυμπίπτει με τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ πρόταςθσ). Στθν επιςτολι αυτι πρζπει να δθλϊνεται ρθτά ότι ο/θ υποψιφιοσ/α Ανάδοχοσ αποδζχεται τθν υλοποίθςθ του ζργου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Περιγραφή του προςφζροντοσ: επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, , όνομα του νομίμου εκπροςϊπου για τθν προςφορά, νομικι μορφι, ζτοσ ίδρυςθσ, οργάνωςθ,

5 δραςτθριότθτεσ, πελατολόγιο, εγκαταςτάςεισ, απαςχολοφμενο προςωπικό Κάθε άλλο ςτοιχείο που τεκμθριϊνει τθν επάρκεια του προςφζροντοσ για το εν προκειμζνω ζργο (π.χ. πείρα, εκπαίδευςθ εξοπλιςμόσ του προμθκευτι, πιςτοποιιςεισ ISO εν ιςχφ, κα ) Σεχνική Περιγραφή του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ με αναφορά ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτθ παροφςα διακιρυξθ, ςυνοδευόμενθ από ςχετικό υλικό τεκμθρίωςθσ Prospectus Βεβαιώςεισ Τα κατατικζμενα Prospectus πρζπει να επαλθκεφουν τα τεχνικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά που αναγράφονται ςτισ προςφορζσ. Σε περίπτωςθ που τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα ςτα Prospectus, πρζπει να κατατίκεται επιβεβαιωτικι επιςτολι από τον οίκο καταςκευισ του μθχανιματοσ όχι από τοπικοφσ αντιπροςϊπουσ ι εκπροςϊπουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ επιςτολι του οίκου καταςκευισ κάκε ςχετικό με τθν προμικεια πιςτοποιθτικό πρζπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπθ επικυρωμζνθ από το Επιμελθτιριο τθσ πόλθσ όπου ανικει θ εταιρία. Επίςθσ πρζπει να αναγράφεται θ ιδιότθτα του υπογράφοντοσ κακϊσ να υπάρχει θ δυνατότθτα επικοινωνίασ με τον υπογράφοντα για επαλικευςθ, να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ να είναι κεωρθμζνθ από Ελλθνικι Ρροξενικι Αρχι. Επιςτολζσ που δεν είναι ςφμφωνεσ με τα παραπάνω οριηόμενα απορρίπτονται. Τπεφθυνη Δήλωςη του Ν. 1599/1986, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ (θ θμερομθνία υπογραφισ κεϊρθςθσ του γνθςίου ςυμπίπτει με τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ πρόταςθσ). Για διευκόλυνςθ του ζργου τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, ςτθ περίπτωςθ που αναφζρονται οι αποκλίςεισ από τθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι, μαηί με τθν τεχνικι προςφορά να κατατεκεί από τον προμθκευτι υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται οι αναφερόμενεσ αποκλίςεισ από τθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι Φφλλο υμμόρφωςησ Για διευκόλυνςθ του ζργου τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ μαηί με τθν τεχνικι προςφορά πρζπει να κατατίκεται φφλλο ςυμμόρφωςθσ ςτο οποίο δίνεται πλιρθσ αναλυτικι απάντθςθ ςε κάκε ςτοιχείο τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ με τθν ίδια ςειρά που αναφζρεται ςτο παρόν τεφχοσ. Στο φφλλο ςυμμόρφωςθσ για επιβεβαίωςθ των αναγραφομζνων ςε αυτό τεχνικϊν ςτοιχείων υπάρχουν οι αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επιςυναπτόμενα Prospectus / βεβαιϊςεισ / υπεφκυνθ διλωςθ Τπεφθυνη Δήλωςη του Ν. 1599/1986, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ (θ θμερομθνία υπογραφισ κεϊρθςθσ του γνθςίου ςυμπίπτει με τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ πρόταςθσ), με τθν οποία ο/θ υποψιφιοσ/α Ανάδοχοσ δθλϊνει ότι: α) δεν υπάρχει ςε βάροσ του/τθσ προςφζροντα/οφςθσ ι των νομίμων εκπροςϊπων του/τθσ προςφζροντα/οφςθσ οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα ι περιςςότερα αδικιματα από αυτά που αναφζρονται ςτο άρκρο 43 παρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2004/18/ΕΚ», β) δεν ιςχφει για τον/τθν προςφζροντα/ροφςα καμία εκ των αναφερόμενων

6 προχποκζςεων ςτο άρκρο 43 παρ. 2 του Ρ.Δ. 60/2007. Οικονομική προςφορά για τθν εκτζλεςθ του ζργου, θ οποία διατυπϊνεται ολογράφωσ αρικμθτικϊσ (χωρίσ ΦΡΑ με ΦΡΑ). Οι προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να είναι ςε Ευρϊ. Στθν οικονομικι προςφορά αναφζρεται θ διάρκεια τθσ. Το πρωτότυπο τεφχοσ τθσ προςφοράσ φζρει μονογραφι του προςφζροντοσ ςε κάκε ςελίδα. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ-ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ Θ ανάκεςθ του Ζργου ςτον Ανάδοχο γίνεται εγγράφωσ με Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του Συλλόγου, θ οποία κοινοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ καλείται να υπογράψει ςφμβαςθ, με τον Σφλλογο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ Ανάκεςθσ. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να προςζλκει για τθν υπογραφι τθν ςφμβαςθσ το αργότερο μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι όμωσ, ο χρόνοσ παράδοςθσ του ζργου αρχίηει να υπολογίηεται μετά από δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ (άρκρο 23 του ΡΔ 118/07). Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο/θ επιλεγείσ Ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει, α) Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ, β) Ριςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ αντίςτοιχθ Υπεφκυνθ Διλωςθ με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία να αναφζρονται όλοι οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ ο/θ Ανάδοχοσ οφείλει αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ. γ) Νομιμοποιθτικά ζγγραφα επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. δ) ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ ΡΗΣΡΕ ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ Σε περίπτωςθ που ο/θ Ανάδοχοσ υπερβεί, με αποκλειςτικι υπαιτιότθτά του, τθ ςυνολικι προκεςμία περάτωςθσ του Ζργου ι οποιαδιποτε τμθματικι προκεςμία υποβολισ Ραραδοτζων, αυτόσ/ι υποχρεοφται ςε καταβολι ποινικισ ριτρασ, ωσ ακολοφκωσ: Για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ υποβολισ παραδοτζων του Ζργου μζχρι τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα ίςθ με το 1,0% του ςυμβατικοφ προχπολογιςμοφ που αναλογεί ςτα εν λόγω Ραραδοτζα. Για υπζρβαςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ Ραραδοτζων του Ζργου μεγαλφτερθ των τριάντα (30)

7 θμερολογιακϊν θμερϊν, ο Σφλλογοσ, φςτερα από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ Ραραλαβισ του Ζργου, απευκφνει ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςτον Ανάδοχο να εκπλθρϊςει όλεσ τισ κακυςτερθμζνεσ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, τον κθρφςςει ζκπτωτο με παρακράτθςθ τθσ αμοιβισ του/τθσ. Θ ποινικι ριτρα μπορεί να ειςπραχκεί με παρακράτθςθ από τθν αμοιβι του/τθσ Αναδόχου. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ για λόγουσ που δεν αποτελοφν αποκλειςτικι ευκφνθ του/τθσ Αναδόχου, δίδεται παράταςθ ςτισ αντίςτοιχεσ προκεςμίεσ χωρίσ να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Άλλεσ Πληροφορίεσ: Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ Θα ςυναφκεί ςφμβαςθ μεταξφ του Ρανελλινιου Συλλόγου Γονζων, Κθδεμόνων Φίλων Ατόμων με Ρροβλιματα Πραςθσ Ρρόςκετεσ Αναπθρίεσ «ΑΜΥΜΩΝΘ» του Αναδόχου που κα ρυκμίηει τουσ ειδικότερουσ όρουσ ςυνεργαςίασ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ 4PROC002507443 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Ω3ΡΠΗ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 23-2-204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/660 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα