MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 1/14 ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ. 4ο ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ: «Γ. ΒΙΖΤΗΝΟ. ΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΝ» 12-15/03/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 1/14 ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ. 4ο ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ: «Γ. ΒΙΖΤΗΝΟ. ΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΝ» 12-15/03/2015"

Transcript

1 ΜΑΡΣΙΟ 2015 ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ _24/03/2015 Σα Εκπαιδευτιρια ςυνδζουν τον εορταςμό τθσ κρθςκευτικισ και εκνικισ εορτισ τθσ 25θσ Μαρτίου με τθ μνιμθ του ιδρυτι τουσ Ευάγγελου Μαντουλίδθ. τισ εγκαταςτάςεισ του Γυμναςίου - Λυκείου τελζςτθκε επιμνθμόςυνθ δζθςθ ςτθ μνιμθ του. Για τθ ηωι και το ζργο του Ευάγγελου Μαντουλίδθ μίλθςε ο κ. τάκθσ Κωνςταντίνοσ, υποςτράτθγοσ εν αποςτρατεία τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, αγαπθμζνοσ φίλοσ του Ευάγγελου Μαντουλίδθ. 4ο ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ: «Γ. ΒΙΖΤΗΝΟ. ΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΝ» 12-15/03/2015 Σο 4ο Διεκνζσ Μακθτικό υνζδριο «Γ. Βιηυθνόσ. Εισ τθν Πόλιν», που διοργανϊκθκε από τα Εκπαιδευτιρια Ε. Μαντουλίδθ Θεςςαλονίκθσ και το Ηωγράφειο Λφκειο Κωνςταντινοφπολθσ, υπό τθν αιγίδα του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου, πραγματοποιικθκε με μεγάλθ επιτυχία από τισ 12 ζωσ τισ 15/03/2015 ςτο Ηωγράφειο Λφκειο. Θ ςυμμετοχι των ςυνζδρων ξεπζραςε κάκε προθγοφμενο. Σριακόςιοι περίπου μακθτζσ και εκπαιδευτικοί από δεκαζξι ςχολεία (δθμόςια και ιδιωτικά) από τθν Ελλάδα, τθν Κφπρο και τθν Πόλθ ςυναντικθκαν με επιςτιμονεσ, λογοτζχνεσ, θκοποιοφσ και δθμοςιογράφουσ. Μια μοναδικι, ςπάνια ςυνεφρεςθ τιμισ για τον μεγάλο μασ ποιθτι και πεηογράφο Γ. Βιηυθνό. Θ τραγικι ηωι και το πολφπλευρο ζργο του Γ. Βιηυθνοφ αναδείχκθκαν μζςα από τισ πρωτότυπεσ ιδζεσ και δράςεισ των μακθτϊν, τισ ειςθγιςεισ των ειδικϊν επιςτθμόνων και τισ ςυηθτιςεισ που πραγματοποιικθκαν. Οι ςφνεδροι ακολοφκθςαν τον Γ. Βιηυθνό ςτο μεγάλο ταξίδι τθσ ηωισ του από τθ Βιηφθ ςτθν Πόλθ, ςτθν Κφπρο, ςτισ μεγάλεσ πρωτεφουςεσ τθσ Ευρϊπθσ μζχρι τον τραγικό κάνατό του ςτθν Ακινα. Θ κεματολογία του υνεδρίου ιταν πολφπλευρθ και άκρωσ ενδιαφζρουςα. Ιδιαίτερθ αναφορά ζγινε ςτισ διαδρομζσ του Βιηυθνοφ, αναλφκθκαν και ςυηθτικθκαν κζματα ςχετικά με τθν ποίθςθ και τθν πεηογραφία του, με τισ τεχνικζσ και τθ ςθμαςία των ψυχαναλυτικϊν και ιδεολογικϊν ερμθνειϊν του, τισ μορφζσ τθσ ςάτιρασ που ςυναντάμε ςτο ζργο του, τισ απόψεισ του για τθ γλϊςςα και προςεγγίςτθκε θ κεωρθτικι του ςκζψθ και θ ιδιαίτερθ λογοτεχνικι του γλϊςςα. Σο Μακθτικό υνζδριο για τον Γ. Βιηυθνό τελείωςε. Θ ςυνοδοιπορία μασ μαηί του απζκτθςε καινοφριο ενδιαφζρον ςτουσ δρόμουσ που μόνο θ υψθλι τζχνθ μπορεί να οδθγιςει τον άνκρωπο αλλά και θ ομορφιά τθσ Πόλθσ, θ αρχοντικι φιλοξενία του εβαςμιότατου Πριγκθπονιςων κ. Ιάκωβου και τθσ Προζδρου τθσ Κοινότθτασ Πριγκιπου κ. Αγνισ Νικολαΐδου, θ κερμι υποδοχι του εβαςμιοτάτου Προφςθσ κ. Ελπιδοφόρου ςτθ Χάλκθ, το μοναδικό γεφμα ςτο ςυςςίτιο τθσ Αγίασ Σριάδασ ςερβιριςμζνο από τον εβαςμιότατο Σρανουπόλεωσ κ. Γερμανό, θ φιλοξενία του Προζδρου τθσ Κοινότθτασ Βλαχερνϊν κ. Νίκου Καλαμάρθ, το εκπλθκτικό πάρτι του Προζδρου τθσ Κοινότθτασ ταυροδρομίου και Μζγα Ρεφματοσ κ. Γιϊργου Παπαλιάρθ και τζλοσ θ ευλογία και θ ευχι του Παναγιότατου. Καλι αντάμωςθ του χρόνου τθν Άνοιξθ, ςτο 5o Μακθτικό υνζδριο, που κα είναι αφιερωμζνο ςτον Οδυςςζα Ελφτθ. MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 1/14

2 Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς 01 ΕΠΙΣΤΧΙΕ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΑ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ Σα αποτελζςματα για τθν ειςαγωγι ςε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα του εξωτερικοφ κα ολοκλθρωκοφν περί τα μζςα Απριλίου. Ειδικότερα τα αποτελζςματα των πανεπιςτθμίων τθσ Αμερικισ κα ανακοινωκοφν ςτο mnews Απριλίου. Οι μακθτζσ τθσ Γϋ Λυκείου που ζγιναν μζχρι ςιμερα δεκτοί είναι: ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ University of Cambridge Γ. Μπατηόλθσ Imperial College London Α. Παναγιωτόπουλοσ, Δ. Παπατηιάμου, Ν. Φαναροποφλου Durham University. Κουτροφλθσ, Γ. Μπατηόλθσ University of Surrey Π. Αναςταςιάδθσ, Β. Γεωργαλάσ, Π. Ηαβιτςάνοσ, Κ. Καραςακαλίδθσ, Μ. Κεραςίδου, Α. Κονδελίδου,. Κουλαξισ,. Κουτροφλθσ, Ν. Μαντατηισ, Β. Μπίκου, Α. Παναγιωτόπουλοσ, Δ. Παπατηιάμου, Α. Πατάκασ, Γ. Φαναροποφλου, Ν. Φαναροποφλου Lancaster University Π. Αναςταςιάδθσ, Μ. Κεραςίδου,. Κουγιουμτηι,. Κουτροφλθσ, Ν. Μαντατηισ, Δ. Παπατηιάμου, Ι. αρόπουλοσ Loughborough University Γ. φκασ University of Birmingham Π. Αναςταςιάδθσ, Ν. Μπακόλα University of York Μ. Κεραςίδου, Δ. Σςεβρεμζσ University of Southampton Π. Αναςταςιάδθσ, A. Παναγιωτόπουλοσ Bristol University Π. Ηαβιτςάνοσ, Ν. Μπακόλα University of Sheffield O. Μπαλίδθσ, Ι. αρόπουλοσ, Α. Φόγκτ The University of Nottingham Π. Αναςταςιάδθσ, Ν. Μπακόλα University of Sussex Β. Γεωργαλάσ, Μ. Κεραςίδου, Α. Κονδελίδου, Ο. Μπουροφτθσ, Α. Πατάκασ, Γ. φκασ, N. Φαναροποφλου, Α. Χατηθςταφρου University of Glasgow A. Παναγιωτόπουλοσ The University of Manchester. Κουτροφλθσ, Α. Χατηθςταφρου University of Essex. Κουγιουμτηι University of Reading Μ. Αναςταςιάδου, Μ. Καραςακαλίδου, Α. Κονδελίδου,. Κουγιουμτηι, Ν. Μαντατηισ, Α. Πατάκασ Royal Holloway University London Β. Γεωργαλάσ,. Δανιθλίδθσ Queen Mary University of London Μ. Αναςταςιάδου, Α. Κονδελίδου, Ο. Μπουροφτθσ, Δ. Παπατηιάμου Coventry University Χ. Ματιάκθ Brunel University London Β. Γεωργαλάσ, Μ. Καραςακαλίδου, Α. Κονδελίδου, Ν. Μαντατηισ, Α. Πατάκασ, Α. Χατηθςταφρου University of Stirling Α. Φόγκτ De Montfort University Π. Ηαβιτςάνοσ, O. Μπαλίδθσ, Δ. Σςεβρεμζσ University of Brighton Δ. Αναςταςιάδου,. Κουγιουμτηι, Χ. Ματιάκθ, Γ. φκασ, Γ. Φαναροποφλου Glasgow Caledonian University Χ. Ματιάκθ Manchester Metropolitan University Α. Δαλδογιάννθσ Edinburgh Napier University Χ. Ματιάκθ, Α. Φόγκτ University of Salford Α. Δαλδογιάννθσ Kingston University Δ. Αναςταςιάδου, Μ. Καραςακαλίδου University of East London Γ. Δαμάςκοσ ΟΛΛΑΝΔΙΑ The Hague University of Applied Sciences Ν. Μαντατηισ, Δ. Συφλιϊρθ, Ε. Φεςατίδου Maastricht University Α. Κονδελίδου, Ν. Μαντατηισ, Δ. Συφλιϊρθ, Ε. Φεςατίδου University οf Groningen. Κουγιουμτηι ΕΛΒΕΣΙΑ Les Roches Hospitality Management Φ. Δζλλιου ΙΣΑΛΙΑ Bocconi University. Κουλαξισ, Ι. αρόπουλοσ, Δ. Σςεβρεμζσ MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 2/14

3 02 3ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΣΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ FORENSICS 19-22/03/2015 Εξαιρετικζσ διακρίςεισ απζςπαςαν οι μακθτζσ του Γυμναςίου - Λυκείου ςτον Πανελλινιο Διαγωνιςμό Ζντεχνου και Ρθτορικοφ Λόγου ςτα αγγλικά (Forensics), που πραγματοποιικθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Γυμναςίου - Λυκείου των Εκπαιδευτθρίων E. Μαντουλίδθ, κατακτϊντασ τθν 3θ κζςθ πανελλινια και το 3ο κφπελο. Σθν 1θ κζςθ κατζκτθςε το St. Catherine s British School και τθ 2θ κζςθ το St. Lawrence College. τθ διοργάνωςθ ςυμμετείχαν 400 μακθτζσ από 15 αγγλόφωνα και ελλθνόφωνα, ιδιωτικά και δθμόςια ςχολεία από τθν Ακινα, τθν Πάτρα και τθ Θεςςαλονίκθ: American Community Schools ACS, Koλζγιο Aνατόλια, Α Αρςάκειο Λφκειο Ψυχικοφ, Αρςάκειο Λφκειο Πάτρασ, Εκπαιδευτιρια Γείτονα, Εκπαιδευτικι Αναγζννθςθ, Εκπαιδευτιρια E. Μαντουλίδθ, 5o Γυμνάςιο Ωραιοκάςτρου, χολι Μωραΐτθ, Campion, HAEF - Κολζγιο Ακθνϊν - Ψυχικοφ, Pierce - Σhe American College of Greece, Pinewood - American International School of Thessaloniki, St. Catherine s British School, St. Lawrence College. Σα Εκπαιδευτιρια ςυμμετζχουν 21 χρόνια, από το 1994, ςτο Πανελλινιο τουρνουά και ζχουν αποςπάςει: 1θ κζςθ 4 φορζσ 2θ κζςθ 1 φορά 3θ κζςθ 2 φορζσ 4θ κζςθ 5 φορζσ. Oι διακρίςεισ που απζςπαςαν οι μακθτζσ μασ ιταν οι εξισ: Πρϊτοσ Μεταξφ ίςων: Ν. Μόςχοσ (Γ Λυκείου): Οriginal Οratory (Προτρεπτικόσ Λόγοσ) Φιναλίςτ:. Ηαφειριάδθσ (ΒϋΛυκείου): Οriginal Οratory (Προτρεπτικόσ Λόγοσ) Ν. Μόςχοσ (Γ Λυκείου): Οriginal Οratory (Προτρεπτικόσ Λόγοσ). Ηαφειριάδθσ (ΒϋΛυκείου): Οral Ιnterpretation of Literature - Comic (Αφιγθςθ Κωμικοφ Λογοτεχνικοφ Κειμζνου) Θ. Φεςατίδου (Β Γυμναςίου), Φ. Πεντοφςθ (Γϋ Γυμναςίου): Duet Acting Dramatic (Δραματικό Ντουζτο). Ηαφειριάδθσ (Βϋ Λυκείου), Α. ωτιρογλου (Γ Λυκείου): Duet Acting Dramatic (Δραματικό Ντουζτο) Εφφθμθ Μνεία απζςπαςαν: Κ. Ακαναςόπουλοσ (Γϋ Γυμναςίου): Οriginal Οratory (Προτρεπτικόσ Λόγοσ) Γ. Ηευγαρίδου (Βϋ Λυκείου): Ιmpromptu Speaking (Aυκόρμθτοσ Λόγοσ). Ηαφειριάδθσ (Βϋ Λυκείου): Ιmpromptu Speaking (Aυκόρμθτοσ Λόγοσ) Ε. Σςιορμπατηι (Γ Λυκείου): Οral Ιnterpretation of Literature - Dramatic (Αφιγθςθ Δραματικοφ Λογοτεχνικοφ Κειμζνου) Κ. Ακαναςόπουλοσ (Γϋ Γυμναςίου), Φ. υτιλίδθσ (Β Λυκείου): Duet Acting Dramatic (Δραματικό Ντουζτο) Ε. Κολυμπιανάκθ, Β. Σριανταφφλλου (ΒϋΓυμναςίου): Duet Acting Comic (Κωμικό Ντουζτο) MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 3/14

4 03 ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΔΙΑΚΡΙΕΙ ΣΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ 14/03/2015 Δφο μακθτζσ των Εκπαιδευτθρίων πζτυχαν ςθμαντικζσ διακρίςεισ ςτθν τελικι φάςθ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ Αςτρονομίασ «ΙΠΠΑΡΧΟ». Ο μακθτισ Ρ. Σςιάμθσ (Γϋ Γυμναςίου) κατζλαβε τθν 1η θέση (διαγωνιςμόσ Γυμναςίων) ενϊ ο μακθτισ Γ. Παπαχατηάκθσ (Βϋ Λυκείου) κατζλαβε τθ 2η θέση (διαγωνιςμόσ Λυκείων). Αυτι θ κζςθ του δίνει το δικαίωμα να μεταβεί ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ NASA ςτθν Alabama (USA) για 7 θμζρεσ τον Ιοφλιο και να διεκδικιςει μία από τισ 5 κζςεισ που οδθγοφν ςτθν 9θ Ολυμπιάδα Αςτρονομίασ ςτθν Ινδονθςία ωσ μζλοσ τθσ ελλθνικισ εκνικισ ομάδασ. 04 1η ΘΕΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΗ Β ΦΑΗ ΣΟΤ 27ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 16/03/2015 Οι μακθτζσ των Εκπαιδευτθρίων Ε. Μαντουλίδθ ζχουν παράδοςθ ςτισ διακρίςεισ ςε διαγωνιςμοφσ Πλθροφορικισ τόςο ςε πανελλινιο επίπεδο όςο και ςτισ Βαλκανικζσ και Παγκόςμιεσ Ολυμπιάδεσ Πλθροφορικισ. Ζτςι και φζτοσ οι μακθτζσ των Εκπαιδευτθρίων πιραν μζροσ ςτον 27ο Πανελλινιο Διαγωνιςμό Πλθροφορικισ, όπου ςυμμετζχουν μακθτζσ Γυμναςίου και Λυκείου από όλθ τθν Ελλάδα και ςτθ Γϋ Φάςθ πζραςαν ςυνολικά 14 μακθτζσ μασ. Οι επιτυχόντεσ μακθτζσ κα διεκδικιςουν μία κζςθ για τθ ςυγκρότθςθ τθσ Εκνικισ Ομάδασ Πλθροφορικισ με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθ Γϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ που κα πραγματοποιθκεί τθν Κυριακι, 5 Απριλίου Οι μακθτζσ που διακρίκθκαν είναι: ΓΤΜΝΑΙΟ Κ. Κουτροφλθσ,. Μάςτορθσ, Γ. Μιχαθλίδθσ, Ο. Πλοιαρίδθσ, Α. Σαγταλενίδθσ, Ρ. Σςιάμθσ, Ν. Χρυςικόσ - Κωνςταντουδάκθσ ΛΤΚΕΙΟ Γ. Βενιηζλοσ, Χ. Καρακόδωροσ, Ρ. Κετςετςίδθσ,. Κουτροφλθσ, Α. Παναγιωτόπουλοσ, Κ. τεφανίδθσ, Θ. Χάρθσ. 05 ΔΙΑΚΡΙΕΙ ΣΟ 3ο ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΚΤΠΕΛΛΟ /03/2015 το 3ο Ευρωπαϊκό Μακθματικό Κφπελλο (3rd European Mathematical Cup - EMC) Junior και Senior κατθγορία που διοργανϊνεται κάκε χρόνο από τθν Κροατικι Ζνωςθ «Νζων Σαλαντοφχων Μακθματικϊν Marin Getaldić», ςυμμετείχαν 19 μακθτζσ των Εκπαιδευτθρίων. τθν κατθγορία Junior ςυμμετείχαν 125 μακθτζσ από 9 κράτθ και ςτθν κατθγορία Senior ςυμμετείχαν 74 μακθτζσ από 10 κράτθ. Οι μακθτζσ που διακρίκθκαν είναι: Junior κατηγορία Χρυςό Μετάλλιο: Ρ. Κετςετςίδθσ (Βϋ Λυκείου) Πρϊτο Βραβείο: Δεφτερο Βραβείο: Σρίτο Βραβείο: Εφφθμθ μνεία: Senior κατηγορία Γ. Βενιηζλοσ (Βϋ Λυκείου) Ρ. Σςιάμθσ (Γϋ Γυμναςίου), Ν. Καλοςίδθσ, Φ. - Ι. υτιλίδθσ (Βϋ Λυκείου) Ο. Πλοιαρίδθσ (Βϋ Γυμναςίου) Ι. Γθροφςθσ, Γ. Παπαχατηάκθσ, Ι. - Μ. Άρνολντ - Αμβροςιάδθσ (Βϋ Λυκείου). Μάςτορθσ (Αϋ Γυμναςίου), Θ. Πθλιανίδθσ (Γϋ Γυμναςίου), Ν. Δθμόπουλοσ, Χ. Ιωαννίδθσ, Χ. Καρακόδωροσ, Κ.-Α. Φογκτ (Αϋ Λυκείου), A.-Γ. Κουλοφρασ, Δ. Σςαραβάσ, Ι. Χαριςιάδθσ (Βϋ Λυκείου) Δεφτερο Βραβείο: Γ. Μπατηόλθσ (Γϋ Λυκείου) MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 4/14

5 06 ΒΡΑΒΕΤΗ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΗ ΕΜΕ 22/03/2015 Μακθτζσ των Εκπαιδευτθρίων βραβεφτθκαν από τθν ΕΜΕ για τισ διακρίςεισ τουσ ςτουσ μακθματικοφσ διαγωνιςμοφσ «Θαλισ» και «Ευκλείδθσ» και «Μικρόσ Ευκελίδθσ» κατά το ςχoλικό ζτοσ Οι μακθτζσ που βραβεφτθκαν είναι: Ε Δημοτικοφ 1 ο βραβείο Α. Καραμάνθσ, Ι. Κυρίδου, Α. Παπαηίκοσ 3 ο βραβείο Α. Ανδρεάδθ, Α. Γεωργιάδθσ, Β. Παπαγεωργίου, Ν. Χατηθβαλάςθσ Ζπαινοσ Ι. Αλεξιάδου, Α. Αποςτολακάκθ, Δ. Δουλγκζρθσ, Δ. Κουτςογεϊργου, Κ. Μαρκόπουλοσ, Γ. Μπρουηιϊτθσ, Ε. Νταουντάκθσ, Ε. Παπαδοποφλου, Μ. Σρανοφ, Α. Χαριηϊνα Σ Δημοτικοφ 1 ο βραβείο Χ. Μαρινόπουλοσ, Β. Παππά, Μ. Χυτίρογλου 2 ο βραβείο Α. Γιαννακόπουλοσ, Κ. Κοφκαλιασ, Β. Μαρμαρίδου, Π. Μαρμαρίδου,. Μάςτορθσ, Α. - Θ. Μπίλλασ, Σ. Πετρίδθσ, Ε. Χρυςάφθ 3 ο βραβείο Α. Αρχίπωβα, Α. Κουρτίδθσ, Γ. Μάρκου, Μ. - Ε. Παπαγιάννθ Ζπαινοσ Μ. - Μ. Καραγκίτςθ, Δ. - Χ. Καρδάςθ, Π. Κεςόπουλοσ, Θ. Σηζλλοσ, Μ. - Ε. Σρανςβαλίδου, Α. - Μ. Χατηοποφλου Β Γυμνασίου 1 ο βραβείο Α. Γεροντόπουλοσ, Θ. Πθλιανίδθσ, Ρ. Σςιάμθσ 2 ο βραβείο Ο. Πλοιαρίδθσ 3 ο βραβείο Α. Βράνθ, Π. Διαμαντισ, Χ. - Α. Σηϊνασ Ζπαινοσ Ν. Αηοφδθσ, Ρ. - Λ. Αλεξανδρίδθσ, Γ. Γκφηθσ, Ε. Καρακόδωρου, Κ. Κουτροφλθσ, Ι. Λιάκου,. Μάςτορθσ,. Μαυρομάτθσ, Α. Σαγταλενίδθσ, Π. Σςιρανίδθσ Γ Γυμνασίου 1 ο βραβείο Π. Κουτςογεϊργοσ, Θ. Χάρθσ 2 ο βραβείο Χ. Αθδονίδου, Ν. Δθμόπουλοσ, Γ. Ηαχαριάδθσ, Μ. Ντικοφδθ, Κ. τεφανίδθσ, Α. ουπονίτςκι 3 ο βραβείο Δ. Κωνςταντόσ Ζπαινοσ Π. Αδαμίδθσ,. Βράνθ, Χ. Ιωαννίδθσ, Χ. Καρακόδωροσ, Α. Παμπόρθ,. Παυλίδθσ, Ο. Σηαμτηισ, Η. Χαςιϊτθσ Α Λυκείου 1 ο βραβείο Γ. Βενιηζλοσ, Ι. Γθροφςθσ, Ρ. Κετςετςίδθσ, Φ. Ι. υτιλίδθσ 3 ο βραβείο Ν. Καλοςίδθσ, Θ. Πανοφςθσ Ζπαινοσ Β Λυκείου 1 ο βραβείο Γ. Μπατηόλθσ Ι. - Μ. Άρνολντ Αμβροςιάδθσ, Κ. Βελιάνθ, Ν. Γουλοφτθσ, Γ. Ηευγαρίδου, Β. Νιαβι, Ν. Παπαδόπουλοσ, Γ. Παπανικολάου, Γ. Παπαχατηάκθσ, Α. Πουλιτςίδθσ 2 ο βραβείο Α. Παναγιωτόπουλοσ Ζπαινοσ. Κουτροφλθσ, Μ. Σαςιοφλα Γ Λυκείου Ζπαινοσ Μ. Παλάςκοσ MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 5/14

6 07 ΔΙΑΚΡΙΕΙ ΣΗ 2η ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΛΟΓΟΤ ΣΑ ΓΑΛΛΙΚΑ 07/03/2015 Εξαιρετικζσ διακρίςεισ απζςπαςαν 5 μακθτζσ των Εκπαιδευτθρίων Ε. Μαντουλίδθ ςτθ 2θ Μακθτικι υνάντθςθ Δθμόςιου Λόγου ςτα γαλλικά, «Conseil des Jeunes Citoyens», που διοργανϊκθκε ςτο κολλζγιο Δελαςάλ. τθ διοργάνωςθ ςυμμετείχαν 10 ςχολεία, ιδιωτικά και δθμόςια από Ακινα και Θεςςαλονίκθ. Οι μακθτζσ αγωνίςτθκαν ςτα αγωνίςματα του Μονόλογου - Αυκόρμθτου λόγου και του Διττοφ λόγου όπου με τθν εξαιρετικι τουσ εμφάνιςθ κατζκτθςαν τισ παρακάτω κζςεισ: 1η Θέση Ε. Καραβαςίλθ (Γ Γυμναςίου): Μονόλογοs - Αυκόρμθτοs λόγοs, βραβείο «Jeune Citoyen» Finalistes Μ. Μερτηιμζκθ (Γ Γυμναςίου): Μονόλογοs - Αυκόρμθτοs λόγοs Θ. Πθλιανίδθσ (Γ Γυμναςίου): Μονόλογοs - Αυκόρμθτοs λόγοs Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτον τελικό του Μονόλογου - Αυκόρμθτου λόγου οι τρεισ από τουσ τζςςερισ finalistes ιταν μακθτζσ των Εκπαιδευτθρίων. 08 ΠΡΟΚΡΙΗ ΣΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΕΛΙΚΟ «F1 IN SCHOOLS ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 20-21/03/2015 Μακθτζσ των Εκπαιδευτθρίων ςυμμετείχαν ςτουσ προκριματικοφσ αγϊνεσ του διαγωνιςμοφ «F1 in Schools ςτθν Ελλάδα» που πραγματοποιικθκαν ςτα Εκπαιδευτιρια Φρυγανιϊτθ. Θ ομάδα των Εκπαιδευτθρίων μασ «Infinite Racing» ξεπερνϊντασ δυςκολίεσ που χαρακτθρίηουν ανάλογουσ αγϊνεσ προκρίκθκε ςτουσ εκνικοφσ τελικοφσ αγϊνεσ καταλαμβάνοντασ τθν 3θ κζςθ μεταξφ των 15 ομάδων που ςυμμετείχαν ςτον διαγωνιςμό. Επόμενοσ ςτόχοσ είναι θ κατάκτθςθ μιασ κζςθσ για το Παγκόςμιο τελικό ςτθ ιγκαποφρθ. Οι εκνικοί τελικοί αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτο Ελλθνοαμερικανικό Κολλζγιο Ανατόλια ςτισ Απριλίου ΔΙΑΚΡΙΕΙ ΣΟ 1ο ΦΕΣΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ «ELECTRIC CIRCUS» 28/02-01/03/2015 Σα Εκπαιδευτιρια Ε. Μαντουλίδθ πιραν μζροσ ςτο 1ο Φεςτιβάλ Ρομποτικισ για παιδιά «Electric Circus» που πραγματοποιικθκε ςτο Δθμαρχιακό Μζγαρο Θεςςαλονίκθσ. Σο Δθμοτικό χολείο εκπροςωπικθκε από τουσ μακθτζσ του εξωςχολικοφ προγράμματοσ ρομποτικισ: Δ. Γεωργάκαινα, Δ. - Γ. Λαςκαρίδθ και Κ. Μαρκόπουλο, οι οποίοι πιραν μζροσ ςτον διαγωνιςμό ρομπότ Edison και κατζκτθςαν τθ 2η θέση ανάμεςα ςε 15 ςχολεία. Σο Γυμνάςιο εκπροςωπικθκε από τουσ μακθτζσ του εξωςχολικοφ προγράμματοσ ρομποτικισ: Γ. Δζλλιου, Α. Λαμπριανίδθ, Γ. Μεγρεμι, Κ. Νικολαΐδθ, Δ. Ρωμανίδθ και Χ. Χωρινό, οι οποίοι πιραν μζροσ ςτο εκκεςιακό μζροσ του φεςτιβάλ, παρουςίαςαν ζνα αυτοςχζδιο θλεκτρονικό ψθφιακό μουςικό όργανο και κατζλαβαν τθ 2η θέση. 10 ΔΙΑΚΡΙΕΙ ΣΗΝ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ «ΛΕΧΗ LIONS» 15/03/2015 ε εκδιλωςθ που διοργάνωςε θ Διεκνισ Οργάνωςθ «ΛΕΧΘ LIONS» για να βραβεφςει τισ καλφτερεσ αφίςεσ με κζμα: «Ειρινθ, Αγάπθ, Κατανόθςθ» το ζργο του μακθτι μασ τθσ Σ Δθμοτικοφ, Δ. Καλφόπουλου βραβεφτθκε ωσ το καλφτερο του ςχολείου. MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 6/14

7 11 ΧΡΤΟ ΜΕΣΑΛΛΙΟ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ TAE KWON DO 29/3/2015 H μακιτρια Β. Μυλωνά τθσ Γϋ Γυμναςίου πιρε το χρυςό μετάλλιο ςτουσ Πανελλινιουσ Διαςυλλογικοφσ Αγϊνεσ Tae Kwon Do τθσ Χ.Α.Ν.Θ. Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΡΑ ΝΕΩΝ - ΡΩΜΗ, ΙΣΑΛΙΑ 04-08/03/2015 Σο Μεικτό Μουςικό φνολο «Θχοχρϊματα», που αποτελείται από τθν Ορχιςτρα και τθ Χορωδία των Εκπαιδευτθρίων, ςυμμετείχε ςτο 4ο Διεκνζσ Μουςικό Φεςτιβάλ ςτθ Ρϊμθ τθσ Ιταλίασ. Σο Φεςτιβάλ δεν είχε διαγωνιςτικό χαρακτιρα. Σόςο θ τελετι ζναρξθσ του Φεςτιβάλ, που πραγματοποιικθκε μζςα ςτο Πάνκεον, όςο και θ ςυναυλία ςτθν αίκουςα «Auditorium Due Pini» ςτζφκθκαν με μεγάλθ επιτυχία και απζςπαςαν εξαιρετικζσ κριτικζσ από το κοινό και από τα υπόλοιπα μουςικά ςχιματα από τθ Βουλγαρία, τθν Ιρλανδία, τθν Ελβετία και τθν Κφπρο. Σα «Θχοχρϊματα» παρουςίαςαν ζνα μουςικό ταξίδι ςτον κόςμο και κατζλθξαν ςτο «Imagine all the people leaving life in peace» περιςτρζφοντασ τθν υδρόγειο, γεμίηοντασ τον χϊρο με χρϊματα των λαϊν και ςτζλνοντασ παντοφ μινυμα ειρινθσ και αγάπθ. ΕΠΙΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 27/03/2015 O Επικεφαλισ του Γραφείου του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Ελλάδα κ. Λεωνίδασ Αντωνακόπουλοσ και ο Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ Επικοινωνίασ, Εταιρικϊν ςχζςεων και Ευρωπαϊκϊν Δικτφων τθσ Αντιπροςωπείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν Ελλάδα κ. Άρθσ Περουλάκθσ επιςκζφτθκαν τα Εκπαιδευτιρια μασ και ςυναντικθκαν με μακθτζσ Λυκείου. Θ ςυηιτθςθ είχε κεντρικό άξονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τουσ κεςμοφσ και τισ αρμοδιότθτεσ τουσ και πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ των Εκπαιδευτθρίων E. Μαντουλίδθ για ςυνεχι πλθροφόρθςθ των μακθτϊν μασ ςε κζματα ευρωπαϊκοφ και παγκόςμιου ενδιαφζροντοσ. 6th WINTER COMPUTER CAMP 2015 (WCC-2015) 24/02-06/03/2015 Ο μακθτισ τθσ Βϋ Λυκείου Ρ. Κετςετςίδθσ ςυμμετείχε ςτο 6ο Winter Computer Camp 2015 (WCC-2015) που διοργάνωςε το Ινςτιτοφτο Φυςικισ και Σεχνολογίασ ςτθν πόλθ Dolgoprundy ςτθ Μόςχα. Σο camp απευκφνεται ςε μακθτζσ των ανϊτερων βακμίδων και περιελάμβανε κακθμερινι μελζτθ για διαγωνιςμοφσ, προετοιμαςία για τον τελικό του Open Ολυμπιάδασ Μόςχασ, προετοιμαςία για τουσ τελικοφσ των εκνικϊν Ολυμπιάδων προγραμματιςμοφ και μακθματικϊν και διαλζξεισ από τουσ εργαηόμενουσ ςτον χϊρο τθσ πλθροφορικισ βιομθχανίασ. Ο Ρ. Κετςετςίδθσ προςκλικθκε και ςυμμετείχε ςτο camp, φςτερα από επιλογι που ζγινε με τθ ςυμμετοχι του ςε online προκριματικό διαγωνιςμό επιλογισ. MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 7/14

8 Α ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ ΔΙΚΣΤΟΤ ASPNET - ΧΟΛΕΙΩΝ UNESCO 06-07/03/2015 Σα Εκπαιδευτιρια Ε. Μαντουλίδθ ςυμμετείχαν ςτο 1ο Μακθτικό υμπόςιο τθσ UNESCO, το οποίο ζλαβε χϊρα ςτα Εκπαιδευτιρια Φρυγανιϊτθ ςτισ 6-7 Μαρτίου 2015, με κεντρικό κζμα τα μνθμεία τθσ χϊρασ μασ. υμμετείχαν μακθτζσ λυκείων τθσ Β. Ελλάδασ και τθσ Αττικισ. το υνζδριο αυτό ςυηθτικθκαν διάφορα κζματα και υποκζματα ςχετικά με τα πολιτιςτικά μνθμεία του τόπου μασ και οι επιτροπζσ κατζλθξαν ςε πορίςματα τα οποία ςτθ ςυνζχεια οι πρόεδροι και γραμματείσ ςυνζταξαν ςε κείμενο και τα παρουςίαςαν ςτο κζατρο ενϊπιον όλων. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΕΕ»: ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΝOY ΚΟΝΣΟΛΕΩΝ 02/03/2015 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των τριϊν τάξεων του Γυμναςίου, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Βιβλιοπαρζεσ», που διοργανϊνουν τα Εκπαιδευτιρια Ε. Μαντουλίδθ και οι εκδόςεισ Πατάκθ, υποδζχτθκαν τον κ. Μάνο Κοντολζων. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του Γυμναςίου διάβαςαν το βιβλίο του ςυγγραφζα «Οι δυο τουσ κι άλλοι δφο» και με τθ βοικεια των κακθγθτϊν τουσ προςπάκθςαν να επεξεργαςτοφν το περιεχόμενό του νοθματικά. Με αφορμι τθν επίςκεψθ του κ. Κοντολζων οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να ζρκουν ςε επαφι με τον ίδιο τον ςυγγραφζα και να μοιραςτοφν μαηί του τα ςυναιςκιματα που ζνιωςαν κατά τθν ανάγνωςθ του ζργου του, αλλά και να ςυηθτιςουν για κζματα που αφοροφν τθν θλικία, τθν κακθμερινότθτα και τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ γονείσ και τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ EΚΘΕΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 06/03/2015 Σθν Παραςκευι, 6 Μαρτίου πραγματοποιικθκε για άλλθ μια φορά θ Εμπορικι Ζκκεςθ Μακθτικϊν Εικονικϊν Επιχειριςεων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του ωματείου Επιχειρθματικότθτασ Νζων (ΕΝ). Σο ςχολείο μασ ςυμμετείχε με τθν επιχείρθςθ Step N Safe, θ οποία κατάφερε να κερδίςει τισ εντυπϊςεισ τόςο του κοινοφ όςο και των κριτϊν με τισ ιδιαίτερα καταρτιςμζνεσ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ παγίδεσ τουσ, με τισ τεχνικζσ γνϊςεισ που διζκετε αλλά και με το ίδιο το προϊόν (πατάκι - ςυναγερμόσ). Οι μακθτζσ οι οποίοι ζλαβαν μζροσ είναι οι: Α. Αγγελακάκθσ, Π. Αδαμίδθσ,. Βράνθ, Β. Γεωργαλάσ, Α. Δοφρου, Β. Καϊμακάμθσ, Β. Κωςτάκθσ, Ι. Λιϊνθσ, Ν. Μποφμθσ, Α. Νιαβισ, Μ. Ντικοφδθ, Β. Παττακοφ, Ο. Ράντθσ, Χ. γουρίδθσ και Χ. Φαλζτασ. ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ Μ.Ι.Ε.Σ. «ΧΑΙΡΕ Ω ΦΙΛΣΑΣΗ ΤΡΙΑ» 03/03/2015 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ Αϋ Λυκείου των Εκπαιδευτθρίων επιςκζφτθκαν τθν ζκκεςθ ςτο Μ.Ι.Ε.Σ. «Χαίρε, ω φίλτατθ υρία», με φωτογραφίεσ του Θεόφιλου Προδρόμου από ζναν κόςμο οριςτικά χαμζνο. Θ ξενάγθςθ ζγινε από τθν ιςτορικό κ. Μαριάννα Κορομθλά. MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 8/14

9 STUDIES ABROAD: ΕΠΙΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ JOHN CABOT 10/3/2015 Σα Εκπαιδευτιρια φιλοξζνθςαν τθν κ. Gasperi, εκπρόςωπο του Πανεπιςτθμίου John Cabot τθσ Ρϊμθσ, θ οποία ενθμζρωςε τουσ μακθτζσ για τισ ςπουδζσ ςτο ςυγκεκριμζνο Πανεπιςτιμιο. ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΗ 25ης ΜΑΡΣΙΟΤ 25/03/2015 Οι μακθτζσ τθσ Γϋ Λυκείου Ν. Μπακόλα και Δ. Σςεβρεμζσ εκπροςϊπθςαν τα Εκπαιδευτιρια, μαηί με τισ υπόλοιπεσ αντιπροςωπείεσ ςχολείων τθσ Θεςςαλονίκθσ, ςτθ μακθτικι παρζλαςθ, που ζγινε ςτθν παραλιακι οδό Μ. Αλεξάνδρου ςτθ Θεςςαλονίκθ, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων για τον εορταςμό τθσ εκνικισ επετείου τθσ 25θσ Μαρτίου. Η ΓΛΩΑ ΣΟΤ Γ. ΒΙΖΤΗΝΟΤ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΠΑΝΩ ΣΗΝ ΚΑΘΑΡΕΤΟΤΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 12-15/03/2015 Μακθτζσ των Εκπαιδευτθρίων ςυμμετείχαν ςτο μακθτικό ςυνζδριο «Γ. Βιηυθνόσ. Εισ τθν Πόλιν» που πραγματοποιικθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ από τισ 12 ζωσ τισ 15 Μαρτίου Ομάδα επτά μακθτϊν του Λυκείου παρουςίαςε εργαςία με κζμα «Θ γλϊςςα του Γ. Βιηυθνοφ: προβλθματιςμοί πάνω ςτθν κακαρεφουςα και ςτθ δθμοτικι», τθν οποία εκπόνθςε με τθν κακοδιγθςθ του κ. Γ. Παπαναςταςίου, επίκουρου κακθγθτι του Σμιματοσ Φιλολογίασ του ΑΠΘ. Θ κεατρικι ομάδα των εκπαιδευτθρίων παρουςίαςε παράςταςθ με τίτλο «Σο μόνο τθσ ηωισ του ταξείδιον», ςε ςκθνοκεςία τθσ Ελζνθσ Δθμοποφλου και τθσ Μαρίασ Καβαλιϊτθ και ςε χορογραφία τθσ Μζλπωσ Βαςιλικοφ. ΧΟΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ 30/03-01/04/2015 Για μία ακόμθ χρονιά τα Εκπαιδευτιρια διοργάνωςαν το «Σριιμερο Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ» ςε μια προςπάκεια να γνωρίςουν από κοντά οι μακθτζσ τθσ Α Λυκείου ποικίλα επαγγζλματα. Ομιλθτζσ του προγράμματοσ κατά τθ φετινι χρονιά ιταν οι: Γ. Σςουλφάσ - Επ. Κακθγθτισ Χειρουργικισ Ιατρικισ χολισ Α.Π.Θ Λ. Κοβάτςθ - Επ. Κακθγιτρια Ιατροδικαςτικισ και Σοξικολογίασ Ιατρικισ χολισ Α.Π.Θ Μ. Μαρίνου - Ψυχίατροσ L. Szamozi - Senior Lecturer City College. Γουςόπουλοσ - Ειδικόσ Ιατρόσ Εργαςίασ & Περιβάλλοντοσ Δ. Παπαγόρα - Αρχιτζκτων Μθχανικόσ, υγκοινωνιολόγοσ Γ. Παχινισ - φμβουλοσ Επενδφςεων Black Sea Trade & Development Α. Λαςκαράκθσ - Μεταδιδακτορικόσ Ερευνθτισ Σομζα Φυςικισ τερεάσ Κατάςταςθσ Α.Π.Θ - ΕΔΙΠ. Μιξαφζντθ - Χθμικόσ Μθχανικόσ. Μπζλιου - Χθμικόσ Μθχανικόσ - φμβουλοσ υςτθμάτων Διαχείριςθσ και Αςφάλειασ Σροφίμων Γ. Παπανδρίτςασ - Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Β. Παπαδόπουλοσ - Creative Director Α. Παπαντωνίου - Αςτυνόμοσ Αϋ Ε. Κόττα - Χθμικόσ Μθχανικόσ Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ Γ. Αρβανιτάκθσ - Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Α. Γιωγιοφ Δικθγόροσ MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 9/14

10 11th INTERNATIONAL PARTICLE PHYSICS MASTERCLASSES /03/2015 Σα Εκπαιδευτιρια Ε. Μαντουλίδθ διοργάνωςαν προχωρθμζνα μακιματα Φυςικισ Μasterclasses για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ, ςε ςυνεργαςία με το Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ. Βαςικόσ ομιλθτισ ο Επίκουροσ Κακθγθτισ Φυςικισ Τψθλϊν Ενεργειϊν ςτο Α.Π.Θ. και ςυνεργάτθσ του CERN, Δθμιτριοσ αμψωνίδθσ. το εργαςτθριακό μζροσ των μακθμάτων οι μακθτζσ επεξεργάςτθκαν πραγματικά πειραματικά δεδομζνα από τον επιταχυντι LHC ςτο CERN, υπό τθν κακοδιγθςθ του κ. Δθμιτριου Θλιάδθ, για να ψάξουν ανάμεςα ςτισ τροχιζσ των ςωματιδίων και να ξανα-ανακαλφψουν το ςωματίδιο Η, τον φορζα τθσ αςκενοφσ δφναμθσ, και το ςωματίδιο Higgs, που ανακαλφφκθκε το 2012 ςτο CERN. Σα Προχωρθμζνα Μακιματα Φυςικισ ωματιδίων προςφζρουν τθν ευκαιρία ςε μακθτζσ Λυκείου να γνωρίςουν τθ Φυςικι των ωματιδίων. Γίνονται ςε πάνω από 130 πόλεισ ςε 37 χϊρεσ και με ςυμμετοχι που ξεπερνά τουσ μακθτζσ. Οργανϊνονται από το Σεχνικό Πανεπιςτιμιο τθσ Δρζςδθσ (TU Dresden) ςε ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Ομάδα Εκλαΐκευςθσ τοιχειωδϊν ωματιδίων (Interenational Particle Physics Outreach Group, IPPOG). τθν Ελλάδα ςυμμετζχουν τα Πανεπιςτιμια Ακινασ, Θεςςαλονίκθσ και Κριτθσ, το ΕΚΕΦΕ «Δθμόκριτοσ» και το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο. ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑ 04 /03/2015 Μία ξεχωριςτι εκδιλωςθ, αφιερωμζνθ ςτα αδζςποτα και μθ ηϊα και τθν ευηωϊα τουσ, είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν οι μακθτζσ των τριϊν μεγάλων τάξεων του Δθμοτικοφ χολείου, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Μιλάμε για Μασ». Προςκεκλθμζνοι ιταν μζλθ τθσ ομάδασ Kynagon Positive Dog Training, μιασ ομάδασ που ειδικεφεται ςτθν εκπαίδευςθ ςκφλων με ιδρυτι τον κφριο Δθμοςκζνθ Μουμιάδθ (H.Dip CBP/FISAP/Trainer/ Canine Behaviorist - kynagon Dog Trainers Academy - Ambassador of Greece for I.S.A.P.). Σθν παράςταςθ ζκλεψαν δφο ςυμπακθτικά τετράποδα, θ Λζιλα και ο Άλεξ, τα οποία με τθν εξυπνάδα, τθν υπακοι και τθ ςυμμόρφωςι τουσ ςτισ οδθγίεσ των εκπαιδευτϊν κζρδιςαν πολφ γριγορα τθ ςυμπάκεια των μακθτϊν, ενϊ ςυγχρόνωσ ειςζπραξαν τθν αγάπθ και τθ ςυμπάκεια όλων όςοι παρακολοφκθςαν τθν εκδιλωςθ. ΖΩΟΦΙΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ ΖΩ.Ε.. 06/03/2015 Δφο χαριτωμζνα τετράποδα και οι ςυγκινθτικζσ ιςτορίεσ τουσ, κεατρικό παιχνίδι, εικαςτικζσ καταςκευζσ και θ αμζριςτθ αγάπθ για τα ηϊα ιταν θ ςυνταγι για τθν επιτυχθμζνθ ηωοφιλικι ενθμζρωςθ που παρακολοφκθςαν οι μακθτζσ των Προνθπίων, των Blossoms, των Νθπίων και των Beatles, με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαδραςτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ηωο.φιλϊντασ μακιματα άδολθσ αγάπθσ!» από τθν ομάδα Ηω.Ε. (Ηωοφιλικζσ Ενθμερϊςεισ χολείων). Θ εκπαιδευτικόσ και υπεφκυνθ τθσ ομάδασ κ. Κατερίνα Παπαποςτόλου, μαηί με άλλα μζλθ, επιςκζφκθκαν το ςχολείο με ςκυλάκια που ηοφςαν ςτον δρόμο, αλλά υιοκετικθκαν, και μίλθςαν ςτα παιδιά για το πϊσ αυτά τα ηϊα περιμαηεφτθκαν για να τουσ προςφερκεί αγάπθ και κατάλλθλθ φροντίδα. Σα παιδιά ενθμερϊκθκαν με βιωματικό τρόπο για τα δικαιϊματα των ηϊων, ευαιςκθτοποιικθκαν και κατανόθςαν τθν ανάγκθ προςταςίασ και προςφοράσ βοικειασ ςε αυτά. MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 10/14

11 ΕΠΙΚΕΨΗ Ε ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΦΟΤΡΝΟ 02/03/2015 Πϊς φτιά χνεται το ψωμί; Πϊς α λέθετα ι το σιτάρι κα ι τι είναι το ζυ μάρι; ε αυτά τα ερωτιματα αναηιτθςαν απαντιςεισ οι μικροί μακθτζσ του Παιδικοφ τακμοφ (Juniors) με τθν επίςκεψι τουσ ςτον παραδοςιακό φοφρνο «Μελίρρυτο». Σα παιδιά παρακολοφκθςαν όλθ τθ διαδικαςία παραςκευισ του ψωμιοφ: από το πϊσ παράγεται το αλεφρι από το ςιτάρι ςτον ειδικό μφλο άλεςθσ, μζχρι τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθ ηφμθ, το πϊσ γίνεται το ηφμωμα και το ψιςιμο ςε ζνα παραδοςιακό αρτοποιείο. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΙΒΛΙΟΤ: ΙΣΟΡΙΕ ΠΟΤ ΣΙ ΕΙΠΕ ΣΟ ΦΩ 07/03/2015 Οι μακθτζσ τθσ Γ' Δθμοτικοφ επιςκζφτθκαν το βιβλιοπωλείο Κωνςταντινίδθσ και με οδθγό τθ ςυγγραφζα Μαρία Αγγελίδου ταξίδεψαν ςτον χρόνο και ςτθν ιςτορία. Με αφορμι το βιβλίο τθσ «Ιςτορίεσ που τισ είπε το φωσ» (εκδόςεισ ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ) οι μακθτζσ παρουςίαςαν ζνα κεατρικό δρϊμενο και ςυνομιλϊντασ με τθ ςυγγραφζα ανακάλυψαν ότι το μάκθμα τθσ ιςτορίασ μπορεί μζςα από τθ λογοτεχνία να γίνει απολαυςτικό! ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ 08 /03/2015 το πλαίςιο του προγράμματοσ «Κυριακι ςτα Εκπαιδευτιρια» θ ςυγγραφζασ Ελζνθ Δικαίου, υποψιφια για το βραβείο Άντερςεν 2016, ςυναντικθκε με τουσ μικροφσ τθσ φίλουσ, για να τουσ γνωρίςει τον Πολφκαρπο, τθν τυχερι παςχαλίτςα και να τουσ διθγθκεί τισ περιπζτειζσ του. ε μια ηεςτι ατμόςφαιρα μικροί και μεγάλοι διαςκζδαςαν μζςα από το παιχνίδι του κρυμμζνου ηουηουνιοφ και γνϊριςαν από κοντά τθν καταξιωμζνθ ςυγγραφζα αλλά και μζροσ του ζργου τθσ! ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΕΕ Γ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 09/03/2015 Με μεγάλθ χαρά οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ Γ Δθμοτικοφ υποδζχτθκαν τθ ςυγγραφζα Ελζνθ Δικαίου, θ οποία επιςκζφκθκε το ςχολείο μασ ςτο πλαίςιο του λογοτεχνικοφ προγράμματοσ «Βιβλιοπαρζεσ». Με τθ ςυνοδεία μουςικισ, τθσ παρουςίαςαν τθν ιςτορία του Ιάςονα και των Αργοναυτϊν και μοιράςτθκαν μαηί τθσ μερικζσ ςτιγμζσ από τον μφκο. τθ ςυνζχεια, ακολοφκθςαν τθ ςυγγραφζα ςτα μοναδικά μονοπάτια τθσ μυκολογίασ και ςτο τζλοσ, τθσ ευχικθκαν «Καλι επιτυχία!» για τθν υποψθφιότθτά τθσ για το Διεκνζσ Βραβείο Άντερςεν ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΕΕ Ε ΚΑΙ Σ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 11/03/2015 το πλαίςιο του λογοτεχνικοφ προγράμματοσ «Βιβλιοπαρζεσ», ο ςυγγραφζασ Διονφςθσ Λεϊμονισ επιςκζφτθκε τα Εκπαιδευτιρια και ςυνομίλθςε με τουσ μακθτζσ τθσ Ε' και τϋ τάξθσ. Με αφορμι το βιβλίο του «Σο δζκατο ζβδομο κιβϊτιο» (εκδόςεισ ΠΑΣΑΚΘ), οι μακθτζσ μασ είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν από κοντά τον ςυγγραφζα, αλλά και να ανταλλάξουν απόψεισ για το πάντα επίκαιρο κζμα των Ελγινείων Μαρμάρων. MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 11/14

12 ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ «ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟ ΟΚΟΛΑΣΑ» 11/03/2015 Μια ξεχωριςτι εμπειρία ζηθςαν οι μακθτζσ του Παιδικοφ τακμοφ (Seniors και Seeds) με τθν επίςκεψι τουσ ςτο «Εργοςτάςιο και Μουςείο οκολάτασ». Σαξίδεψαν ςτον χρόνο ωσ τθν Κεντρικι Αμερικι, τθ γενζτειρα χϊρα του κακάο, όπου ςε ζνα παραμυκζνιο ςκθνικό ζμακαν πϊσ από τον καρπό του κακαόδεντρου παραςκευάηεται θ λαχταριςτι ςοκολάτα. Ακόμα παρακολοφκθςαν γευςτικά πειράματα, είδαν πϊσ δθμιουργοφνται γευςτικζσ καταςκευζσ από ςοκολάτα και μπιςκότο και δεν παρζλειψαν να καυμάςουν τον μοναδικό καταρράκτθ ςοκολάτασ ςτθν Ευρϊπθ. ΣΟ ΕΘΙΜΟ «ΧΕΛΙΔΟΝΙΜΑΣΑ» ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 12/03/2015 Σα κάλαντα τθσ άνοιξθσ ιχθςαν για ακόμα μια χρονιά ςτουσ χϊρουσ του Νθπιαγωγείου και του Δθμοτικοφ, με τθν αναβίωςθ του παραδοςιακοφ εκίμου τθσ «Χελιδόνασ» από τουσ μακθτζσ των Νθπίων. Σα παιδιά καλωςόριςαν τον ερχομό τθσ άνοιξθσ, τραγουδϊντασ με χαρά και ενκουςιαςμό ςτουσ μακθτζσ των Προνθπίων και τθσ Α Δθμοτικοφ τα χελιδονίςματα και κρατϊντασ το κακζνα ζνα ομοίωμα χελιδονιοφ. Θ υποδοχι που δζχτθκαν ιταν κερμι, αφοφ οι ςυμμακθτζσ τουσ είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν ζνα ζκιμο με αρχαιοελλθνικζσ ρίηεσ. ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΙΝΟΑΤΡΩΝ & ΜΟΤΕΙΟ ΜΑΜΟΤΘ 17/03/2015 Με ζκπλθξθ και ενκουςιαςμό οι μακθτζσ των Νθπίων εξερεφνθςαν τον καυμαςτό κόςμο των δεινοςαφρων και άλλων προϊςτορικϊν ηϊων ςτο περιβαλλοντικό Πάρκο Δεινοςαφρων και ςτο Μουςείο Μαμοφκ ςτο Ωραιόκαςτρο. Σεράςτια εκκζματα δεινοςαφρων (αναπαραςτάςεισ των ηϊων ςτισ φυςικζσ τουσ διαςτάςεισ) μετζφεραν τα παιδιά ςτα χρόνια που τα γιγαντιαία αυτά πλάςματα κατζκλυηαν τθ Γθ, ενϊ ακόμα οι μακθτζσ παρατιρθςαν ςπάνια αλθκινά απολικϊματα δεινοςαφρων. Ακόμα, ενθμερϊκθκαν για τισ κλιματικζσ αλλαγζσ και τουσ λόγουσ που ςυνζβαλαν ςτθν εξαφάνιςθ των προϊςτορικϊν αυτϊν ηϊων, ςυμμετζχοντασ ςε ζνα πρωτότυπο, βιωματικό πρόγραμμα. ΓΙΟΡΣΗ Β ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 25η ΜΑΡΣΙΟΤ 23/03/2015 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ Β δθμοτικοφ παρουςίαςαν τθν όμορφθ γιορτι τουσ για τθν επζτειο τθσ 25θσ Μαρτίου 1821 και μασ εντυπωςίαςαν. Κατάφεραν να μασ ταξιδζψουν ςτθν ιςτορία και να μασ ςυγκινιςουν με τα τραγοφδια, τα ποιιματα, τα χορευτικά και τα κεατρικά τουσ. Απζςπαςαν το πιο κερμό χειροκρότθμα και τα προςωπάκια τουσ ζλαμψαν από περθφάνια. ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΟΣΑ 26/03/2015 Δεκάδεσ απορίεσ των μικρϊν μακθτϊν του Νθπιαγωγείου ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ και τθν προςταςία του περιβάλλοντασ βρικαν απαντιςεισ, με τθν επίςκεψι τουσ ςτο Περιβαλλοντικό Πάρκο του υνδζςμου ΟΣΑ ςτον Διμο Θζρμθσ. Σα παιδιά παρακολοφκθςαν ζνα διαδραςτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ρφπανςθ που προκαλοφν τα απορρίμματα, αλλά και τα πολλαπλά οφζλθ τθσ ανακφκλωςθσ διάφορων υλικϊν. MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 12/14

13 ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΙΟΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΣΑΡΟΤ 27/03/2015 Οι μακθτζσ του Νθπιαγωγείου, του Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου των Εκπαιδευτθρίων Ε. Μαντουλίδθ είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν από κοντά τον Παραολυμπιονίκθ τθσ Κολφμβθςθσ, Ανδρζα Κατςαρό (Αργυρό Μετάλλιο ςτο Πεκίνο ). Ο διακεκριμζνοσ ακλθτισ ςυνομίλθςε με τα παιδιά για το ολυμπιακό ιδεϊδεσ και για τισ προςωπικζσ του εμπειρίεσ και τόνιςε τθν αξία τθσ ςυμμετοχισ και τθσ προςπάκειασ ςε διοργανϊςεισ, όπωσ οι Παραολυμπιακοί Αγϊνεσ. 23ο ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 29/03/2015 Σα Εκπαιδευτιρια Ε. Μαντουλίδθ, με ςυνεχι παρουςία και ςυνζπεια ςτθ διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ, ςυμμετείχαν με τουσ Ομίλουσ Παραδοςιακϊν Χορϊν του Δθμοτικοφ χολείου ςτο 23ο Φεςτιβάλ Παιδικϊν Χορευτικϊν υγκροτθμάτων, το οποίο ζλαβε χϊρα ςτο 1ο - 5ο Δθμοτικό χολείο υκεϊν. Οι μικροί μασ μακθτζσ μετά τθν εμφάνιςι τουσ αποκόμιςαν κετικά ςχόλια, τόςο από το κοινό όςο και από τθν οργανωτικι επιτροπι. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΠΑΣΩ...ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ» Μάρτιοσ Πριν κανείσ διδαχκεί και μάκει τθν ιςτορία τθσ Ελλάδασ και πολφ περιςςότερο τθν παγκόςμια ιςτορία, κα πρζπει να διδαχκεί και να μάκει καλά τθν ιςτορία του τόπου του, ζτςι ϊςτε να μάκει να εκτιμά και να ςζβεται τον πολιτιςτικό πλοφτο τθσ πόλθσ του. το πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ πρωτοποριακοφ προγράμματοσ «Περπατϊ...ςτθν ιςτορία», μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Α τάξθσ του Δθμοτικοφ χολείου επιςκζφτθκαν και ξεναγικθκαν ςε μνθμεία τθσ Θεςςαλονίκθσ (Σείχθ, Μονι Βλατάδων, Καμάρα, Ροτόντα, Αγία οφία, Πλατεία Αριςτοτζλουσ και Λευκόσ Πφργοσ) και βίωςαν τθν πόλθ τουσ με ζναν διαφορετικό τρόπο. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ Μάρτιοσ το πλαίςιο των εξετάςεων υποτροφιϊν, τα Εκπαιδευτιρια υποδζχτθκαν τουσ υποψιφιουσ μακθτζσ ςτο κζατρο του Ακλθτικοφ και Πολιτιςτικοφ Κζντρου των Εκπαιδευτθρίων ςτισ εγκαταςτάςεισ του Γυμναςίου-Λυκείου (12o χλμ. Εκνικισ Οδοφ Θες/νίκθσ-Ν. Μουδανιϊν). Οι υποψιφιοι μακθτζσ ενθμερϊκθκαν για το πρόγραμμα υποτροφιϊν, αςχολικθκαν με κζματα προθγοφμενων ετϊν με τθν κακοδιγθςθ εκπαιδευτικϊν αντίςτοιχων ειδικοτιτων και ξεναγικθκαν ςτουσ χϊρουσ των Εκπαιδευτθρίων Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ό ς ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ ΑΠΟ ΣΟ 1ο ΓΤΜΝΑΙΟ 13/03/2015 Σο δεκαπενταμελζσ του 1ου Γυμναςίου των Εκπαιδευτθρίων κατζκεςε το ποςό των 730 ευρϊ ςτο Χαμόγελο του Παιδιοφ. MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 13/14

14 Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς 15/03/2015 Young Scientists: Από μικροί ςτα εργαςτιρια 16/03/2015 Παρακολοφκθςθ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «χολείο για κλόουν» ςτο Μζγαρο Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ (Μακθτζσ Seniors, Seeds) 17-19/03/2015 Επίςκεψθ και ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα ςε εργαςτιρι κεραμικισ (Μακθτζσ Δ Δθμοτικοφ) 17-19/03/2015 Επίςκεψθ ςτο Μακεδονικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ και ςυμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Light 20/03/2015 Art - Παίηοντασ με το φωσ (Μακθτζσ Α Δθμοτικοφ) 27/03/ /03/2015 Play by 3rd Grade After School Bilingual 4θ Πολιτιςτικι εξόρμθςθ Γυμναςίου- Λυκείου 24/03/2015 Αρτοκλαςία και επιμνθμόςυνθ δζθςθ για τον Ευάγγελο Μαντουλίδθ Γιορτι Γυμναςίου - Λυκείου για τθν Εκνικι Επζτειο τθσ 25θσ Μαρτίου 27/03/2015 Παρακολοφκθςθ τθσ προβολισ του Πλανθταρίου «Ο τυφλόσ που ζβλεπε τα αςτζρια» ςτο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ «ΝΟΘΙ» (Μακθτζσ Blossoms) 29/03/2015 Κυριακι ςτα Εκπαιδευτιρια: CINEKID 30/03/2015 Εκκλθςιαςμόσ Γ - Σ Δθμοτικοφ 31/03/2015 Εκκλθςιαςμόσ Παιδικοφ τακμοφ, Νθπιαγωγείου, A και Β Δθμοτικοφ Ακολουθήστε μας MNEWS Μάρτιος 2015 Σελίδα 14/14

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 «Σψμ Ππξυησώμ σξ κήπτγμα...» τμαμσήςειρ για Παιδιά Δημξσικξύ φξλείξτ Βξηθησικό τλικό για σξμ Κασηφησή Λετκάδα 2012 2 3 Ειςαγψγικό ςημείψμα Τταν ξεκινάει κανείσ, κλθρικόσ ι λαϊκόσ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη έτουσ 2011 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Εμπορία Ανθρώπων ςτην Ελλάδα

Έκθεςη έτουσ 2011 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Εμπορία Ανθρώπων ςτην Ελλάδα Έκθεςη έτουσ 2011 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Εμπορία Ανθρώπων ςτην Ελλάδα Η Ελλάδα είναι χϊρα διζλευςθσ και προοριςμοφ γυναικϊν και παιδιϊν κυμάτων εμπορίασ ανκρϊπων, και για άνδρεσ και γυναίκεσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΗΜΕΙΩΕΙ για το μάκθμα ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΗΜΕΙΩΕΙ για το μάκθμα ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΗΜΕΙΩΕΙ για το μάκθμα ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ ΑΝΑΒΤΟ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ 1.1 Η ζννοια του τουριςμοφ Η λζξθ τουριςμόσ (ι περιθγθτιςμόσ),

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ

ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Αφοφ λιφκθκαν υπόψθ οι διατάξεισ των ςχετικϊν νόμων, κακϊσ επίςθσ και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν, θ τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τθ Χριςθ τθσ Κουηίνασ με χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ

Οδθγόσ αρχαρίων για τθ Χριςθ τθσ Κουηίνασ με χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ Οδθγόσ αρχαρίων για τθ Χριςθ τθσ Κουηίνασ με χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ Όλα όςα χρειάηεται να μάκετε για τθ χριςθ τθσ κουηίνασ με χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ: - Πϊσ μπορείτε να εξοικονομιςετε χριματα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και φίλοι, αγαπθτά μζλθ,

Φίλεσ και φίλοι, αγαπθτά μζλθ, Φίλεσ και φίλοι, αγαπθτά μζλθ, Ππωσ κάκε χρόνο, ζτςι και φζτοσ, κα προςπακιςουμε να αποτυπϊςουμε ςτο ζντυπο αυτό τισ δράςεισ του ομίλου μασ μζςα ςτθ χρονιά που πζραςε. Ο Πμιλόσ μασ, προβάλλοντασ τον ςφνκετο

Διαβάστε περισσότερα

Πώσ να βοηθήςετε το παιδί ςασ με ςύνδρομο Down να μιλήςει

Πώσ να βοηθήςετε το παιδί ςασ με ςύνδρομο Down να μιλήςει Πώσ να βοηθήςετε το παιδί ςασ με ςύνδρομο Down να μιλήςει E. Mary Pryce L.C.S.T. (Down s Syndrome Association) Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Γονείσ παιδιϊν με ςφνδρομο Down μου ζχουν ηθτιςει να αναφζρω τρόπουσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ Γ.Γ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΟΤ ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΓΕΛΑΚΑ [ΣΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - 28.08.

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ Γ.Γ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΟΤ ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΓΕΛΑΚΑ [ΣΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - 28.08. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ Γ.Γ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΟΤ ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΓΕΛΑΚΑ [ΣΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - 28.08.2012 ΠΑΣΡΑ ] Κυρίεσ και Κφριοι Σασ ευχαριςτϊ κερμά για τθ ςθμερινι ςασ παρουςία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΡΑ ΩΜΑΣΑ. Ειςαγωγι - Λιπαρά ςώματα - Ρόλοσ τουσ ςτθ διατροφι

ΛΙΠΑΡΑ ΩΜΑΣΑ. Ειςαγωγι - Λιπαρά ςώματα - Ρόλοσ τουσ ςτθ διατροφι ΛΙΠΑΡΑ ΩΜΑΣΑ Ειςαγωγι - Λιπαρά ςώματα - Ρόλοσ τουσ ςτθ διατροφι Λιπίδια ι λιποειδι καλοφνται ουςίεσ που είναι διαλυτζσ ςε οργανικοφσ διαλφτεσ και αδιάλυτεσ ςτο νερό και αποτελοφν μία κατθγορία βαςικϊν

Διαβάστε περισσότερα

οφόσ, Α. (2010), Μεθοδολογία ανάλυσης κινηματογραφικής ταινίας. Ηλεκτρονικζσ θμειϊςεισ για πουδαςτζσ. Ρόδοσ: Π.Σ.Δ.Ε.

οφόσ, Α. (2010), Μεθοδολογία ανάλυσης κινηματογραφικής ταινίας. Ηλεκτρονικζσ θμειϊςεισ για πουδαςτζσ. Ρόδοσ: Π.Σ.Δ.Ε. Αλιβίζοσ Σοφόσ Επίκουροσ Καιηγητθσ Πανεπιςτθμιο Αιγαίου lsofos@aegean.gr Μειοδολογία ανάλυςησ κινηματογραφικθσ ταινίασ Η ανάλυςθ μιασ κινθματογραφικισ ταινίασ, μιασ τθλεοπτικισ εκπομπισ, ενόσ τρζιλερ,

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: ----- Να διατθρθκεί μζχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Βακμόσ Αςφαλείασ: ----- Να διατθρθκεί μζχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βακμόσ Αςφαλείασ: ----- Να διατθρθκεί μζχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Βακμόσ Προτεραιότθτασ: TMHMA Αϋ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΕΡΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ομάδα Καταπολζμηςησ Διαφθοράσ «Οι δημόςιοι υπϊλληλοι εύναι εκτελεςτϋσ τησ θϋληςησ του κρϊτουσ και υπηρετούν το λαό οφεύλουν πύςτη ςτο ύνταγμα και αφοςύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Πρόγραμμα STUDIES ABROAD Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις PSAT, SAT I, SAT II, ACT Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOEFL, IELTS Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας μεταβάλλονται στο χρόνο!!!

Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας μεταβάλλονται στο χρόνο!!! Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας μεταβάλλονται στο χρόνο!!! Το να ορίσεις τη γυναικεία οντότητα, και μάλιστα μέσα σε λίγες λέξεις, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ακόμη από τα προϊστορικά χρόνια η γυναίκα υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Το κεφάλαιο του Προσκυνήματος (Χατζ) (Από το Βιβλίο: «To Συνοπτικό Φικχ»)

Το κεφάλαιο του Προσκυνήματος (Χατζ) (Από το Βιβλίο: «To Συνοπτικό Φικχ») Το κεφάλαιο του Προσκυνήματος (Χατζ) (Από το Βιβλίο: «To Συνοπτικό Φικχ») [ يوناين Greek ] Ελληνικά Ομάδα Λόγιων Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλου Αριστέα Επιμέλεια : Τσεκούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση:: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2015 Αρ. Aπόφασης 296

Διαβάστε περισσότερα

ολική άρνηση στράτευσης

ολική άρνηση στράτευσης καμιια κανενασ ειρηνη φανταροσ με τ αφεντικα ποτε και πουθενα ολική άρνηση στράτευσης και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Τυπώθηκε τον Οκτώβρη του 2011 σε 1000 αντίτυπα αντί εισαγωγής] Η μπροσούρα αυτή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

στοριογραφικη έρευνα περί πόλιν Ναούσικ ο ωδείο μας στην Κύπρο -Οι νέες ποικιλίες ροδακινιάς - νεκταρινιάς Ι»'4

στοριογραφικη έρευνα περί πόλιν Ναούσικ ο ωδείο μας στην Κύπρο -Οι νέες ποικιλίες ροδακινιάς - νεκταρινιάς Ι»'4 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ στοριογραφικη Έτος 33ο - Απρίλιος Ιούνιος 2010 έρευνα περί ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 131 ΐε εν 1106-2118 πόλιν Ναούσικ ο ωδείο μας στην Κύπρο ^ 1 -Οι νέες ποικιλίες

Διαβάστε περισσότερα

Να το κρατήσουμε; Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη γλώσσα στην Β Δημοτικού

Να το κρατήσουμε; Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη γλώσσα στην Β Δημοτικού Να το κρατήσουμε; Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη γλώσσα στην Β Δημοτικού Μαρία Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Email: mariapap@uth.gr Ταυτότητα του σεναρίου Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩΤΕΡΑ απότο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΕΩΤΕΡΑ απότο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΝΕΩΤΕΡΑ απότο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΕΚΘΕΜΑΤΟΥΜΗΝΑ Με αφορµή το φετινό εορτασµό των Ευρωπαϊκών Ηµερών Πολιτισµικής Κληρονοµιάς,

Διαβάστε περισσότερα

της, την προστασία της.

της, την προστασία της. 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΜΗΝ ΑΓΡΙΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΚΟΥΔΑ...ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΕ ΤΗΝ» Γνωριμία με την καφέ αρκούδα, τον βιότοπό της, την προστασία της. Υπεύθυνες Προγράμματος: Βουγιατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟ ΟΡΘΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 24/7/2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟ ΟΡΘΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 24/7/2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 24/7/2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αρικ. πρωτ: 7414/74899 ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 01-10-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/10/2012 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ. 141917 Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 273 & Σόλωνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΕΟΩΞΧ-56Θ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ.Θ. 1194 - Άγιοσ Λουκάσ - 654 04 Καβάλα Ελλάδα Τθλ.: +30-2510-462189, +30-2510-462190 και Fax.: +30-2510-462186

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3 Νοεμβρίου 0 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/3089/80/398/88 Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ

ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Στην εκπαίδευση μιλάμε συχνά για το μέλλον. Ίσως γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ επιμέλεια: Μαρία Κάππου ΕΝΝΟΙΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Οδηγός μελέτης και επανάληψης. Επιμέλεια: Μαρία Κάππου [1]

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ επιμέλεια: Μαρία Κάππου ΕΝΝΟΙΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Οδηγός μελέτης και επανάληψης. Επιμέλεια: Μαρία Κάππου [1] ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγός μελέτης και επανάληψης Επιμέλεια: Μαρία Κάππου [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση κατά τη σχολική διαδικασία 1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ Οικολογία Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1026 22 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Συνολικές Μεταολυμπιακές Οικονομικές και Κοινωνικές Επιδράσεις

Κεφάλαιο 6 Συνολικές Μεταολυμπιακές Οικονομικές και Κοινωνικές Επιδράσεις Κεφάλαιο 6 Συνολικές Μεταολυμπιακές Οικονομικές και Κοινωνικές Επιδράσεις 6.1. Εισαγωγή Ο ι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν σημαντικές μακροοικονομικές επιπτώσεις, όπως έχουν καταδείξει οι εμπειρίες της Βαρκελώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣΗΣΑ: Η ΟΔΟ ΣΟΤ ΧΡΙΣΟΤ

ΑΓΙΟΣΗΣΑ: Η ΟΔΟ ΣΟΤ ΧΡΙΣΟΤ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΚΕΡΚΤΡΑ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΡΑΥΕΙΟ ΝΕΟΣΗΣΟ «Ἵνα καί αὐτοί ὦσιν ἡγιασμένοι τῇ ἀληθείᾳ» (Ιωάν. 17,19) ΑΓΙΟΣΗΣΑ: Η ΟΔΟ ΣΟΤ ΧΡΙΣΟΤ ΚΑΣΗΦΗΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2012-2013 ΚΕΡΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΑΡΚΕΙΑ: Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΣΟΤ ΠΙΣΙΟΤ

ΑΤΣΑΡΚΕΙΑ: Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΣΟΤ ΠΙΣΙΟΤ ΑΤΣΑΡΚΕΙΑ: Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΣΟΤ ΠΙΣΙΟΤ Πρακτικζσ οδθγίεσ για να εξαςφαλίςετε με τθν καλλιζργεια των λαχανικών τθν τροφι των μελών τθσ οικογζνειασ Σο ηιτθμα τθσ διατροφισ Αυτοί που διακζτουν ζκταςθ γθσ γφρω

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να πούμε ότι η δεύτερη δύναμη είναι πολύ πιο ισχυρή από την πρώτη.

Μπορούμε να πούμε ότι η δεύτερη δύναμη είναι πολύ πιο ισχυρή από την πρώτη. ΣΚΑΦΟΣ Η μορφή των ιστιοφόρων σκαφών όπως εξελίχθηκε από τα αρχαία ξύλινα εμπορικά και πολεμικά πλοία έως τα σύγχρονα αγωνιστικά επηρεάζονταν από τους ίδιους παράγοντες. Είναι συνάρτηση της χρήσης τους,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αντιμετώπιση των μνημονιακών επιπτώσεων με έναν νέο, αριστερού χαρακτήρα, «προστατευτισμό» Αριστερή απάντηση στην κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο Αρχαία Εληνική Γλώσσα και Γραμματεία» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθανασία Γαϊτανίδου γεννήθηκε στον Κορινό Πιερίας. Αποφοίτησε από τη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και πραγματοποίησε το

Η Αθανασία Γαϊτανίδου γεννήθηκε στον Κορινό Πιερίας. Αποφοίτησε από τη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και πραγματοποίησε το εικονογράφηση Η Αθανασία Γαϊτανίδου γεννήθηκε στον Κορινό Πιερίας. Αποφοίτησε από τη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και πραγματοποίησε το μεταπτυχιακό της με θέμα Διοίκηση και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη γραπτής πηγής. Ο Ιωάννης ο Εφέσιος για τις επιδρομές των Σλάβων

Μελέτη γραπτής πηγής. Ο Ιωάννης ο Εφέσιος για τις επιδρομές των Σλάβων Μελέτη γραπτής πηγής Ο Ιωάννης ο Εφέσιος για τις επιδρομές των Σλάβων Το κείμενο του νικηφόρου Τιβερίου, ο καταραμένος λαός των Σκλαβήνων διέδραμε όλη την Ελλάδα, τη χώρα των Θεσσαλονικέων και ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2600/31-8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2600/31-8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2600/31-8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων του Τπουργείου Τγείασ που ζχουν τεκεί ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων του Τπουργείου Τγείασ που ζχουν τεκεί ςε διακεςιμότθτα» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18-9-2013 Ω ΠΡΟ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Κωδικοί Κλάδων/Ειδικοτιτων Φορζων Προζλευςθσ» ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΧ-ΡΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα,17 επτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόαση ενός τραγουδιού. Παράδειγμα: Μ. Χατζηγιάννης «Παιδί της βροχής». Επίπεδο:

Ακρόαση ενός τραγουδιού. Παράδειγμα: Μ. Χατζηγιάννης «Παιδί της βροχής». Επίπεδο: Θωμαή Ρουσουλιώτη Θεωρία: Η δραστηριότητα αυτή βασίζεται στην θεωρία της Επικοινωνιακής Προσέγγισης, για τη διδασκαλία της γλώσσας, η οποία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία και επιδιώκει να καταστήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Για το Εννεάµηνο του 2005

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Για το Εννεάµηνο του 2005 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2011. Για ηη γραθή, ανηιγραθή, θωηογράθιζη, αναηύπωζη και διανομή: Σαπρίκης Χρίζηος

Ιούνιος 2011. Για ηη γραθή, ανηιγραθή, θωηογράθιζη, αναηύπωζη και διανομή: Σαπρίκης Χρίζηος Για ηη γραθή, ανηιγραθή, θωηογράθιζη, αναηύπωζη και διανομή: Σαπρίκης Χρίζηος Ιούνιος 2011 Πλίνθοι και κέραμοι x 3 Κεύμενα που γρϊφτηκαν όχι για να ενημερώςουν, να καθοδηγόςουν αλλϊ αφορμϋσ, ελπύζουμε,

Διαβάστε περισσότερα

The electronic version of the book is created by http://www.enverhoxha.ru for http://www.enverhoxha.info

The electronic version of the book is created by http://www.enverhoxha.ru for http://www.enverhoxha.info The electronic version of the book is created by http://www.enverhoxha.ru for http://www.enverhoxha.info ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΑ ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 1958-1983 ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 37ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 37ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7ης/01 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 19/01 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΡΕΣΕΙΣ. Ερευνητική Εργασία. 2012 2013 Τμήμα: Α 3

ΑΙΡΕΣΕΙΣ. Ερευνητική Εργασία. 2012 2013 Τμήμα: Α 3 ΑΙΡΕΣΕΙΣ Ερευνητική Εργασία 2012 2013 Τμήμα: Α 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1)ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ;...3 2)ΑΙΤΙΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ...4 3)ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ...5 4)ΓΝΩΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση και έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2015»

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση και έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή / / 0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφ. : Σκουλουδάκης Απόστολος Τηλ. 00599 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΓΗΜΑ. Ιωάννη Γ. Θαλασσινού.

ΙΗΓΗΜΑ. Ιωάννη Γ. Θαλασσινού. ΙΗΓΗΜΑ «Άγγελέ μου πρόσεξε, μη χάσεις τα φτερά σου»! Ιωάννη Γ. Θαλασσινού. Κάποτε, λέει ένας μύθος, ήταν ένας άγγελος, που θέλησε να γνωρίσει τις χαρές και τις ηδονές, που ξελογιάζουν τους ανθρώπους. Ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία 11/5/2012 Αμάξι στη βροχή- Τέλλος Άγρας Τέλλος Άγρας Καλαμπάκα 1899- Αθήνα 1944 Αμάξι στη Βροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Α. Μουσουλμανικές χώρες της Μεσογείου

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Α. Μουσουλμανικές χώρες της Μεσογείου ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Α. Μουσουλμανικές χώρες της Μεσογείου 2 4 5 6 1 3 1. ΑΛΓΕΡΙΑ Αύξηση της τρομοκρατίας της Αλ-Κάιντα. Η κυβέρνηση εντείνει την στήριξη των Ισλαμιστών

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 01/28-01-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 04/2014 ΘΕΜΑ: Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του νέου Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΕΛΤΑ,Λ ΝΙΑΟΥΣΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ36ο ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 146 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ2014 ΙββΝ 1106-2118 Γ Μ 7 1βΓ&ΐ% 3 ρ ΐ Υ VI Μμ ΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΑΡΑΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εµφανές µέρος του εγγράφου της σύµβασης.

3. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εµφανές µέρος του εγγράφου της σύµβασης. Ν.2251/1994 Προστασία του Καταναλωτή Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1.Η Πολιτεία µεριµνά για τα συµφέροντα των καταναλωτών. 2. Η Πολιτεία µεριµνά ιδίως για: α) την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, β)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΗ ΚΡΑΝΟΤ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΧΗΜΑ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΗ ΚΡΑΝΟΤ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΧΗΜΑ ΣΟΜΕΑ ΑΜΑΡΕΙΣΩΝ, ΔΙΑΩΣΩΝ, ΝΑΤΑΓΟΩΣΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΣΗΣΑ Διεφθυνςη ώματοσ Εθελοντών αμαρειτών, Διαςωςτών και Ναυαγοςωςτών Σμήμα Εκπαίδευςησ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΗ ΚΡΑΝΟΤ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΧΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ζγκαιρθ αφαίρεςθ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1 Κατά τη διάρκεια του Β Τριμήνου έχουν προγραμματιστεί και θα υλοποιούνται διάφορες δραστηριότητες με στόχο τη νοητική, τη γλωσσική, τη συναισθηματική και την αισθητική καλλιέργεια και ανάπτυξη των παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΤΚΗ ΚΑΣΑ ΣΗ 28 θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΙ 22/10/2014. Απόφαςθσ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΤΚΗ ΚΑΣΑ ΣΗ 28 θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΙ 22/10/2014. Απόφαςθσ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΤΚΗ ΚΑΣΑ ΣΗ 28 θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΙ 22/10/2014 κζμα 1 ο ζκτακτο «υγκρότθςθ Δθμοτικισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ» α/α Απόφαςθσ Περίλθψθ Απόφαςθσ υςτινεται επιτροπι διαβοφλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία Παναγίας Χρυσοαιματούσης στη

Εκκλησία Παναγίας Χρυσοαιματούσης στη Εκκλησία Παναγίας Χρυσοαιματούσης στη Χλώρακα 1924 1928. Επειδή η εκκλησία της Παναγίας της Χρυσελεούσης ήταν μικρή και δεν εχωρούσε τον κόσμο κατά τις μεγάλες εορτές όπου όλοι οι πιστοί πήγαιναν να λειτουργηθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα κατασκευών. του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ..

Οµάδα κατασκευών. του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ.. Οµάδα κατασκευών του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ.. Για 3 η χρονιά λειτουργεί η οµάδα κατασκευών του Συνδέσµου Νέων της Μητρόπολής µας. Πυξίδα µας η καλή συντροφιά σε τόπο αρκετά οικείο πλέον, στο «Πέρασµα»,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανιςορροπία των αιςθήςεων

Η ανιςορροπία των αιςθήςεων Η ανιςορροπία των αιςθήςεων ωσ πολιτιςμικΰ γνβριςμα των ςαγχρονων δυτικβν κοινωνιβν: Προεκτάςεισ ςτην αρχιτεκτονική και το χβρο τέλλα Κατςαροα Υεβρουάριοσ 2010 Περιεχΰμενα Αντικείμενο, τΰχοσ και Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Ερμού 134-136, 105 53 Αθήνα - τηλ.-fax: 210 32 52 214, 6937075765. www.sea.org.gr Αθήνα, 11/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 97 Προς: τον κ. Νικόλαο Ξυδάκη, Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΑΡ ΙΚΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 1. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 1.1. Τα µέρη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ' Τετάρτη 10 Μαρτίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 10 Μαρτίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.36' συνήλθε στην Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014]

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014] qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ,, Ο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ» klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl (μαθητική

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 34/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 34/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Άννα- Μαρία Ρεντζεπέρη, Λέκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Γιάννης Πυργιώτης, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και επικεφαλής Τεχνικής Διοίκησης Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Επιστημονικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε Ακαδημαϊκέ, Κύριε Υπουργέ, Κύριε Διευθυντά, Κύριοι Οργανωτές, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε Ακαδημαϊκέ, Κύριε Υπουργέ, Κύριε Διευθυντά, Κύριοι Οργανωτές, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία Προέδρου ΠΕΕΔ, Γιώργου Μπαμπαλή Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη Ο Ρόλος των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υπουργείο Μεταφορών, 29 Ιουνίου 2015, 16:30 Αξιότιμε Ακαδημαϊκέ, Κύριε Υπουργέ, Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

να καταστεί ανθρώπινος ο άνθρωπος ατόπημα να υπερβεί την κρίση να αποποιηθεί τον ατομικισμό

να καταστεί ανθρώπινος ο άνθρωπος ατόπημα να υπερβεί την κρίση να αποποιηθεί τον ατομικισμό ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο άνθρωπος είναι το κέντρο του κύκλου της ζωής, αλλά όμως δεν είναι ο ίδιος ο κύκλος της ζωής. Ανήκουμε στον κόσμο, αλλά αυτός ο κόσμος δεν μας ανήκει,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές» Ομιλία του Μιχάλη Κιούση, προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος

Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές» Ομιλία του Μιχάλη Κιούση, προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΜΕΛΟΣ EPRASS" Λόντου 8 10681 Αθήνα Τηλ.:(210) 3810783-4 Fax.: (210)3301977 E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

«Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών»

«Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών» «Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών» Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ιωάννα Μπουλντουμή, μιλά στην «Πρωινή» Συνέντευξη στην Κική Κολοβέρου Μόλις πριν τρείς μέρες, η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Νεοελληνική Γλώσσα Α-Γ Γυμνασίου»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Νεοελληνική Γλώσσα Α-Γ Γυμνασίου» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΗ: www.efpolis.gr [1]

ΠΗΓΗ: www.efpolis.gr [1] ΠΗΓΗ: www.efpolis.gr ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Χαιρετισμός και Οδηγίες για τα μαθήματα που διδάσκουν οι Κοινωνιολόγοι σε Γυμνάσια, Γ.Ε.Λ και ΕΠ.ΑΛ

Θέμα: «Χαιρετισμός και Οδηγίες για τα μαθήματα που διδάσκουν οι Κοινωνιολόγοι σε Γυμνάσια, Γ.Ε.Λ και ΕΠ.ΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ Φοιτήτρια Νοµικής Σχολής Αθηνών (Τηλ. 6988116350) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Ιανουάριος 2010 1 Εργασία στο µάθηµα του Συνταγµατικού ικαίου (Α εξαµήνου) (Καθηγητής, κ. Ανδρέας ηµητρόπουλος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324Α-C Α. Αν πράγματι θέλεις, Σωκράτη, να καταλάβεις τι τέλος πάντων σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ περνάει πρώτα από το στομάχι.

ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ περνάει πρώτα από το στομάχι. ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 27 ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ περνάει πρώτα από το στομάχι. Ο Τζόνι πάντα γελούσε όταν το άκουγε αυτό. «Αν ήταν έτσι, ο μπαμπάς θα είχε ερωτευτεί τη θεία Πιπίνα», έλεγε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Φλώρινα, 29-7-2011 Αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Μελίτης, κ. Π. Αναστασιάδη, σε εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 233 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 Ο Γι όαχιμ Φο ύ χτε λ ε π ι κε φ αλ ή ς κλιμακ ί ου Γερ μανώ ν α ξ ι ωματούχω ν κα ι ε π ι χε ι ρημ α τ ι ώ ν σελ.4 σελ.

σελ.3 Ο Γι όαχιμ Φο ύ χτε λ ε π ι κε φ αλ ή ς κλιμακ ί ου Γερ μανώ ν α ξ ι ωματούχω ν κα ι ε π ι χε ι ρημ α τ ι ώ ν σελ.4 σελ. Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 227 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ E-mail: ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Ιστός: http://echo.nextnet.gr Tέλος εποχής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ГРЕЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ 1821 ГОДА В МАКЕДОНИИ И НА КРИТЕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ГРЕЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ 1821 ГОДА В МАКЕДОНИИ И НА КРИТЕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ГРЕЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ 1821 ГОДА В МАКЕДОНИИ И НА КРИТЕ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ВОССТАНИЕ В МАКЕДОНИИ Στη Μακεδονία από κάθε άποψη ήταν πολύ

Διαβάστε περισσότερα

H ιστορία του, εγγύηση συνέπειας

H ιστορία του, εγγύηση συνέπειας Όραμα, έργο, κύρος H ιστορία του, εγγύηση συνέπειας Γαλουχήθηκε με δημοκρατικές αρχές Συμπορεύτηκε με ιστορικά πρόσωπα της πατρίδας μας Εκπροσώπησε επάξια το Νομό μας στην Κυβέρνηση Στις γραμμές της ΕΔΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ) (ερευνητική εργασία Α τάξης Λυκείου, σχολικό έτος 2011 2012, Β τετράμηνο)

Ιστορία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ) (ερευνητική εργασία Α τάξης Λυκείου, σχολικό έτος 2011 2012, Β τετράμηνο) Ιστορία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ) (ερευνητική εργασία Α τάξης Λυκείου, σχολικό έτος 2011 2012, Β τετράμηνο) Αλγκία Τζουλιάνο, Γκίνη Χριστίνα, Ζαχαράκη Στέλλα, Μπεγιόλι Μάριος, Ντούκο Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Το Μυστήριο του Γάµου. Του Αρχ. Καλλίστρατου Λυράκη Ο σύζυγος ο πιστός, κοντά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Το 3 ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να διδαχθούν σε 4 διδακτικές ώρες. Α. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ. Γιώργου Ιωάννου. Στου Κεµάλ το Σπίτι

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ. Γιώργου Ιωάννου. Στου Κεµάλ το Σπίτι ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργου Ιωάννου Στου Κεµάλ το Σπίτι πρόκειται για το σπίτι του Κεµάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, όπου σήµερα στεγάζεται το τουρκικό προξενείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΗΑ-23Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΗΑ-23Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :68104 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 388/2013 Από το Πρακτικό της 42ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΤΑΜΟΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ» Το πρωί στις πέντε, σε ένα φτωχό χωριό

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΤΑΜΟΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ» Το πρωί στις πέντε, σε ένα φτωχό χωριό 3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΤΑΜΟΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ» Το πρωί στις πέντε, σε ένα φτωχό χωριό στην Ελλάδα, ο Ανδρέας ξύπνησε να πάει στο ξυλουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να αποδώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των πιο κάτω ιστορικών όρων:

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να αποδώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να

Διαβάστε περισσότερα

www.epimorfo.gr 0,40 0,40

www.epimorfo.gr 0,40 0,40 "Όσα πραγματικά πρέπει να ξέρω για το πως να ζω, τι να κάνω και πως να είμαι, τα έμαθα στην Προσχολική ηλικία. Η σοφία δεν βρισκόταν στην κορυφή του σχολικού βουνού, αλλά εκεί, στα βουναλάκια από άμμο

Διαβάστε περισσότερα

το σημείωμα του Προέδρου

το σημείωμα του Προέδρου ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ το σημείωμα του Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στο τέλος μια τριαντάχρονης και πλέον διαδρομής και ενεργής παρουσίας στα δρώμενα του ΤΕΕ και ιδιαιτέρως με την λήξη της τρίτης και τελευταίας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Κατεύθυνση : Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΕΣΠΟΙΝΑ Α.Μ.:1340 1997 0 9 6 3 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος. Αθήνα 2003

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΕΣΠΟΙΝΑ Α.Μ.:1340 1997 0 9 6 3 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος. Αθήνα 2003 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Τα Συνταγµατικά ικαιώµατα Των Στρατιωτικών» ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΕΣΠΟΙΝΑ Α.Μ.:1340 1997 0 9 6 3 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα