Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1"

Transcript

1 Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα Βήματα για την Στατιστική ανάλυση δεδομένων.. Εισαγωγή δεδομένων στον data editor (Εισαγωγή από μία βάση δεδομένων ή από ένα spreadsheet ή από ένα αρχείο txt, ή απευθείας εισαγωγή δεδομένων) (π.χ. περνάμε στην πρώτη στήλη τις τιμές ενός δείγματος: 5, 8, 6, 6, 7). Επιλογή κατάλληλης στατιστικής μεθόδου (διαδικασίας - procedure) από το μενού (π.χ. επιλέγουμε Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives Στατιστική ανάλυση / Περιγραφική Στατιστική / περιγραφικά μέτρα) 3. Επιλογή μεταβλητών για την ανάλυση (π.χ. επιλέγουμε για ανάλυση την πρώτη στήλη στην οποία έ- χουμε εισάγει τιμές, την var) 4. Λήψη αποτελεσμάτων: τρέχουμε την διαδικασία (πατάμε OK) και παίρνουμε τα αποτελέσματα, π.χ.: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation VAR 5 5, 8, 6,4,4 Valid N (listwise) 5 - Όταν ανοίγουμε το SPSS, βλέπουμε τον εισαγωγέα δεδομένων (SPSS data editor) ο οποίος απεικονίζει τα περιεχόμενα του τρέχοντος αρχείου δεδομένων. - Πίνακες, στατιστικά στοιχεία και διαγράμματα απεικονίζονται στον SPSS Viewer ο οποίος ανοίγει αυτόματα την πρώτη φορά που θα τρέξουμε μία εντολή που θα παράγει αποτέλεσμα (όπως π.χ. παραπάνω) - Και στα δύο παράθυρα (data editor - viewer) χρησιμοποιούμε τα menu για να επιλέξουμε στατιστικές μεθόδους - διαγράμματα κ.τ.λ. - Kάθε παράθυρο έχει μπάρα εργασίας (toolbar). Όταν βάζουμε τον κέρσορα πάνω από ένα εργαλείο (tool), παίρνουμε μία σύντομη περιγραφή. Basic Data File Structure O Data editor περιέχει τις μεταβλητές που βρίσκονται φορτωμένες στη μνήμη από το πρόγραμμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για οποιαδήποτε ανάλυση. - Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη παρατήρηση ή περίπτωση (observation, case), ενώ - Κάθε στήλη αντιστοιχεί σε μία μεταβλητή (variable) π.χ. έχουμε n = ανθρώπους (παρατηρήσεις) στον καθένα από τους οποίους καταγράφουμε 3 μεταβλητές: Φύλο (Sex), ηλικία (Age), δείκτης χοληστερίνης (Chol) α/α Sex Age (years) Cholistrerol male male female female female male female female male male 69 39

2 Εδώ, κάθε γραμμή είναι μία περίπτωση (ένας συγκεκριμένος άνθρωπος) και οι στήλες είναι οι μεταβλητές που καταγράφουμε σε κάθε μία περίπτωση. Εισαγωγή δεδομένων στο SPSS: Μπορούμε να εισάγουμε τα δεδομένα στον data editor ένα-ένα (από το πληκτρολόγιο), είτε από ένα αρχείο (π.χ. αρχείο δεδομένων του SPSS (.sav) ή αρχείο κειμένου (.txt) ή αρχείο του excel (.xls)) είτε με copy & paste από ένα άλλο ανοιχτό πρόγραμμα των Windows (π.χ. Excel ή Word) (από το μενού File/Open..) Για την εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο απλά επιλέγουμε ένα κελί, πληκτρολογούμε την τιμή που θέλουμε και πατώντας Enter η τιμή καταχωρείται. Αν στη μεταβλητή (στήλη) που εισάγουμε τιμές δεν έχουμε ορίσει όνομα, τότε καταχωρείται αυτόματα ένα όνομα (π.χ. var). Από το μενού Data/Define Variable μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα μίας μεταβλητής. Χαρακτηριστικά μεταβλητών Κάθε μεταβλητή στο SPSS έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να τροποποιήσουμε ε- πιλέγοντας Variable View (κάτω αριστερά στον SPSS Data editor): - Name (όνομα), π.χ. Chol, sex, age (μέχρι 8 χαρακτήρες) - Type (τύπος), π.χ. Numeric, String, Date κ.α. - Width (μέγιστος αριθμός ψηφίων για κάθε τιμή) π.χ. 8 χαρακτήρες - Decimals (δεκαδικά ψηφία), π.χ. δεκαδικά - Label (ετικέτα μεταβλητής), π.χ. cholesterol, Date of measurement (μέχρι 56 χαρακτήρες) - Values (ετικέτα τιμής), π.χ. στην τιμή μπορούμε να αντιστοιχήσουμε το value label «male» και στο το «female» (μέχρι 6 χαρακτήρες) (για να εμφανίζονται στον Data editor τα value labels αντί των πραγματικών τιμών των μεταβλητών επιλέγουμε από το menu: View / value labels) - Missing values (ελλείπουσες τιμές οι οποίες εξαιρούνται από τις αναλύσεις), π.χ. μπορούμε να μην επιτρέπουμε missing values ή να ορίσουμε (σε μεταβλητές string) μέχρι 3 ειδών missing values, π.χ. ms (π.χ. απάντηση: δεν γνωρίζω), ms (π.χ. απάντηση: δεν απαντώ), ms3 (π.χ. δεν αφορά τον συγκεκριμένο ερωτώμενο η ερώτηση αυτή), κ.o.κ. Προσοχή, το κενό σε κελί μιας string μεταβλητής δεν λαμβάνεται αυτόμα-

3 τα ως missing value, αν θέλουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να δηλωθεί το κενό ως missing value. Στις numeric μεταβλητές μπορούμε να ορίσουμε ένα διάστημα τιμών (συν μια συγκεκριμένη τιμή) μέσα στο οποίο οι τιμές θεωρούνται missing (π.χ. από 8 έως και η τιμή να θεωρούνται missing). - Columns (εύρος της στήλης στην οποία απεικονίζεται η μεταβλητή στον Data editor) - Align (στοίχιση τιμών μιας μεταβλητής: αριστερά, δεξιά ή στο κέντρο) - Measure (είδος μεταβλητής). Μια numeric μεταβλητή μπορεί να είναι Scale (λμβάνει τιμές σε μία κλίμακα, π.χ. μήκος, βάρος, περιεκτικότητα, χρόνος κτλ.), Ordinal (διατάξιμη ή ταξινομική, λαμβάνει πεπερασμένο πλήθος τιμών οι οποίες είναι διατεταγμένες π.χ. = καθόλου, = μέτρια, 3 = πολύ) ή Nominal (ονομαστική, μπορεί να λαμβάνει πεπερασμένο πλήθος τιμών οι οποίες δεν είναι διατάξιμες) ενώ μια String μπορεί να είναι Ordinal (π.χ. low, medium, high) ή Nominal (π.χ. male, female). Επιλέγοντας Data View (κάτω αριστερά στον SPSS Data editor) επανερχόμαστε στα κελιά με τα δεδομένα. Για παράδειγμα, έχοντας παραπάνω παρατηρήσεις πληκτρολογούμε στην πρώτη στήλη τις τιμές της χοληστερίνης (Chol: numeric, scalar) για κάθε έναν από τους ασθενείς στην δεύτερη στήλη την αντίστοιχη ηλικία (Age: numeric, scalar) και στην τρίτη στήλη το φύλο (Sex: string, nominal ή numeric, nominal). Για το φύλο μπορούμε π.χ. να επιλέξουμε τις τιμές, (male,female) και να εισάγουμε value labels για συγκεκριμένες τιμές της μεταβλητής (π.χ. male, female), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις στατιστικές αναφορές ή διαγράμματα. Τροποποίηση δεδομένων Αφού περάσουμε τα δεδομένα μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τα τροποποιήσουμε: - να σβήσουμε δεδομένα (π.χ. επιλέγουμε («μαυρίζουμε») το κελί, τη στήλη ή τη γραμμή που θέλουμε να διαγράψουμε και πατάμε delete ή κάνουμε δεξί κλικ στο κελί, στήλη ή γραμμή που θέλουμε και επιλέγουμε cut or clear), - να εισάγουμε νέα δεδομένα, στήλες ή γραμμές (Data/insert case, insert variable), - να ταξινομήσουμε τις γραμμές ως προς μια μεταβλητή (Data/Sort cases) ή με δεξί κλικ πάνω στο όνομα μια μεταβλητής επιλέγουμε Sort Ascending ή Sort Descending. - να εξαιρέσουμε κάποιες γραμμές από την ανάλυση (cases) (Data/Select cases, π.χ. με If sex= κρατάμε μόνο τους άντρες) - να δημιουργήσουμε νέες μεταβλητές χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες. Για το μετασχηματισμό μεταβλητών η τη δημιουργία νέων μεταβλητών επιλέγουμε Transform / Compute. Εισάγουμε το όνομα της μεταβλητής στην οποία θα καταχωρηθούν τα νέα δεδομένα και γράφουμε την numeric expression (π.χ. (chol- )/ ή chol/age) χρησιμοποιώντας μεταβλητές που υπάρχουν ήδη, αριθμούς και πράξεις από το calculator pad και συναρτήσεις (functions) από τη λίστα των built-in συναρτήσεων. 3

4 Παράδειγμα: σβήνουμε (delete) όλα τα δεδομένα και εισάγουμε σε μία στήλη x τους αριθμούς,,...,. Στη συνέχεια παράγουμε μία νέα μεταβλητή Fb με τιμές CDF.BINOM(x,,.), δηλ. F b = P(X x) όπου X ~ Binomial (Διωνυμική κατανομή με παραμέτρους ν =, p =.) (ενεργοποιούμε την απεικόνιση 6 ψηφίων) Στο SPSS υπάρχουν ενσωματωμένες αρκετές διακριτές συναρτήσεις κατανομής (CDF...) Επίσης υπάρχουν οι αντίστροφες συναρτήσεις κατανομής οι οποίες χρησιμεύουν για την εύρεση των άνω α-σημείων μιας κατανομής (μόνο για συνεχείς κατανομές) (ΙDF...) Παράδειγμα: Εύρεση άνω α-σημείου κανονικής κατανομής. Αν F(x) = P(X x), όπου X ~ Normal(,) (κανονική κατανομή με παραμέτρους μ =, σ = ) τότε η IDF.NORMAL(y,,) δίνει την x = F - (y) (δηλ. F(x) = y) Θέτουμε y.95,.975 Θέτουμε x = IDF.NORMAL(y,,) - να επανακωδικοποιήσουμε κάποια μεταβλητή (Transform/recode) π.χ. μπορούμε να κατασκευάσουμε μια νέα μεταβλητή rchol η οποία να παίρνει την τιμή αν chol<5, την τιμή αν 5 chol< και την τιμή 3 αν chol. - κ.α. Επίσης, μπορούμε να δώσουμε βάρη στις γραμμές (Data/Weight cases). Π.χ. όταν έχουμε παρατηρήσεις μιας μεταβλητής x, και 3 από αυτές είναι, 5 από αυτές είναι και από αυτές είναι 5 τότε αντί να φτιάξουμε μία στήλη (την x) με γραμμές (δεδομένα), μπορούμε πολύ απλά να φτιάξουμε δύο στήλες (μεταβλητές), x, weight: x w και να δώσουμε βάρη στις γραμμές χρησιμοποιώντας την w (Weight cases by w). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορούμε αντί να περάσουμε τα δεδομένα από το πληκτρολόγιο, να φορτώσουμε δεδομένα από ένα αρχείο. Για παράδειγμα μπορούμε να φορτώσουμε το αρχείο δεδομένων chol_.sav το οποίο περιέχει τις μεταβλητές (chol (δείκτης χοληστερίνης), sex (φύλο), age (ηλικία), drug (ποσότητα ενός ληφθέντος φαρμάκου :καθόλου, : ελάχιστη, : μικρή, 3: μέτρια, 4: μεγάλη) chol sex age drug chol sex age drug

5 Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά για να δούμε μερικές διαδικασίες του SPSS. Επιλογή Στατιστικής Ανάλυσης ή Γραφήματος Μετά την εισαγωγή των δεδομένων στον Data Editor, το επόμενο βήμα είναι η επιλογή της Στατιστικής ανάλυσης ή του γραφήματος που μας ενδιαφέρει. Αν για παράδειγμα θέλουμε να πάρουμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία για κάποιες μεταβλητές επιλέγουμε από το μενού Analyze/Descriptive Statistics. Εδώ υπάρχουν διάφορες υποεπιλογές που μπορούμε να επιλέξουμε:. Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives. Με αυτή την διαδικασία λαμβάνουμε την τιμή κάποιων στατιστικών συναρτήσεων για μια μεταβλητή-δείγμα (Sample size, mean, minimum, maximum, standard deviation, variance, range, sum, standard error of the mean, and kurtosis and skewness with their standard errors). Αφού επιλέξουμε αυτή την διαδικασία εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου (dialog box). Σε αυτό επιλέγουμε τις μεταβλητές που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στη συγκεκριμένη ανάλυση από την λίστα όλων των μεταβλητών (στήλες) που έχουν περαστεί στον data editor. (Αριθμητικές (numeric) μεταβλητές αναγνωρίζονται με ένα # εμπρός τους, οι αλφαριθμητικές (string) μεταβλητές με ένα Α (Α< short string variables 8 χαρακτήρες το πολύ, Α> long string vars)). Μπορούμε επίσης να διαλέξουμε και διάφορες άλλες επιλογές από τα Options (π.χ. αν θέλουμε να εμφανιστεί το variance ή το maximum του δείγματος κ.ο.κ.). Εάν μάλιστα διαλέξουμε την επιλογή «save standardized values as variables» τότε στον πίνακα με τα δεδομένα προστίθενται νέες μεταβλητές οι οποίες περιέχουν ως τιμές τις τυποποιημένες τιμές των αρχικών μεταβλητών. (Στο dialog box είναι δυνατό να απεικονίζονται τα ονόματα των μεταβλητών (var names) ή οι αντίστοιχες περιγραφικές ετικέτες (labels). Επειδή τα ονόματα των vars μπορεί να έχουν το πολύ 8 χαρακτήρες συχνά χρειαζόμαστε περισσότερους χαρακτήρες για μία καλύτερη περιγραφή τους. Οι variable labels έχουν μήκος έως 55 χαρακτήρες. Για να απεικονίζονται τα labels αντί τα names επιλέγουμε από Edit / Options / General και επιλέγουμε Display variable labels. Για να ορίσουμε labels σε μεταβλητές που υπάρχουν ήδη, επιλέγουμε πρώτα από τον data editor με double-click το όνομα της μεταβλητής που θέλουμε να ορίσουμε label, και επιλέγουμε labels στο dialog box που θα εμφανιστεί) 5

6 Για παράδειγμα, επιλέγοντας τις μεταβλητές chol και age (αρχείο δεδομένων chol_) στην διαδικασία Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives με Options: Range, Minimum, Maximum, Mean, Std. Deviation, Std. Error of the mean, Variance Πατώντας ΟΚ λαμβάνουμε τα αποτελέσματα (εμφανίζονται στον SPSS Viewer): Descriptive Statistics N Range Minimum Maximum Mean Mean Std. Deviation Variance Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic ,8 6,9 48,73 374,349 AGE ,6,64,74 6,6 Valid N 6 X (n) X () X () X (n) X S / n S S (listwise) Η αριστερή πλευρά του Viewer περιέχει ένα γενικό περίγραμμα των αποτελεσμάτων (μπορούμε χρησιμοποιώντας το να πάμε σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να μετακινήσουμε (drag and drop) ή να κρύψουμε κάποιο άλλο). Η δεξιά πλευρά περιέχει στατιστικούς πίνακες, διαγράμματα και κείμενο. Στους πίνακες μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές (Προσοχή, δεν ξαναγίνονται υπολογισμοί), τις ετικέτες, τις γραμμές με τις στήλες κ.α. (pivoting tables) τις γραμματοσειρές (Format / Font), να κρύψουμε στήλες (Ctrl-Alt-Click / Hide Category - View/show all) κ.α.. Είναι επίσης εφικτή η μεταφορά οποιουδήποτε αποτελέσματος μέσω copy - paste σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα (π.χ. Word).. Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies. Με αυτή την διαδικασία λαμβάνουμε έναν πίνακα με τις συχνότητες εμφάνισης των διαφόρων τιμών μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επίσης δώσει και τιμές διαφόρων στατιστικών συναρτήσεων καθώς και γραφήματα (ιστόγραμμα, ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα κ.α.) (Frequency counts, percentages, cumulative percentages, mean, median, mode, sum, standard deviation, variance, range, minimum and maximum values, standard error of the mean, skewness and kurtosis (both with standard errors), quartiles, user-specified percentiles, bar charts, pie charts, and histograms) Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε όλες τις μεταβλητές chol, age, sex, drug (αρχείο δεδομένων chol_) και διάφορα Statistics και Graphs και να μελετήσουμε τα αποτελέσματα 3. Analyze/Descriptive Statistics/Explore. Με αυτή την διαδικασία λαμβάνουμε τιμές διαφόρων στατιστικών συναρτήσεων καθώς και διάφορα γραφήματα (histogram, box-plot, stem-and-leaf plot) είτε 6

7 για όλες τις παρατηρήσεις είτε ξεχωριστά για διάφορες ομάδες των παρατηρήσεων (π.χ. ξεχωριστά αποτελέσματα της chol για males females κ.ο.κ.). (Mean, median, 5% trimmed mean, standard error, variance, standard deviation, minimum, maximum, range, interquartile range, skewness and kurtosis and their standard errors, confidence interval for the mean (and specified confidence level), percentiles, the five largest and five smallest values. Boxplots, stem-and-leaf plots, histograms). Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε (dependent list) αρχικά μόνο την μεταβλητή chol (θέτοντας κενό στο Factor List) και να μελετήσουμε τα αποτελέσματα. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε (dependent list) την μεταβλητή chol με Factor list την μεταβλητή sex ή την μεταβλητή drug και να δούμε την ανάλυση της chol ανά ομάδες (άνδρες γυναίκες, στάθμες φαρμάκου). Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι με αυτή την διαδικασία μπορούμε να πάρουμε το ιστόγραμμα συχνοτήτων και το box-plot των τιμών των μεταβλητών (π.χ. της chol) είτε συνολικά, είτε ανά κατηγορίες factors. Μπορούμε να αλλάξουμε διάφορα χαρακτηριστικά του ιστογράμματος που παράγεται (π.χ. το πλήθος των κλάσεων) κάνοντας διπλό κλικ στο ιστόγραμμα και αλλάζοντας κατάλληλα διάφορες παραμέτρους. Για παράδειγμα, μπορούμε να αλλάξουμε το πλήθος των κλάσεων από το menu Chart/Axis: Επιλέγουμε interval και πατώντας OK μπορούμε να αλλάξουμε τα intervals από automatic σε custom και να επιλέξουμε το πλήθος ή το εύρος των κλάσεων που επιθυμούμε. 4. Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabulation. Με αυτή την διαδικασία λαμβάνουμε διδιάστατους ή πολυδιάστατους πίνακες που εκφράζουν την συνάφεια δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε τις μεταβλητές Sex (row) και drug (column) και να μελετήσουμε τα αποτελέσματα: SEX * DRUG Crosstabulation DRUG 3 7 Total

8 SEX female Count Expected Count 6,8 6,8 4,4 6, 4, % within SEX,8% 37,5% 6,7% 5,%,% % within DRUG 9,4% 5,9% 36,4% 4,% 4,% % of Total 8,3% 5,% 6,7%,% 4,% male Count Expected Count,, 6,6 9, 36, % within SEX 33,3%,% 9,4% 5,%,% % within DRUG 7,6% 47,% 63,6% 6,% 6,% % of Total,% 3,3%,7% 5,% 6,% Total Count Expected Count 7, 7,, 5, 6, % within SEX 8,3% 8,3% 8,3% 5,%,% % within DRUG,%,%,%,%,% % of Total 8,3% 8,3% 8,3% 5,%,% Εδώ δημιουργείται ένας πίνακας που στις γραμμές έχει όλες τις στάθμες του Sex (female, male) και στις στήλες όλες τις στάθμες του Drug (,,,3). Κάθε μία από τις 6 παρατηρήσεις (άτομα) θα ανήκει σε ένα από τα επί 4 = 8 κελιά που σχηματίζονται ανάλογα με το φύλο και το επίπεδο φαρμάκου που έχει λάβει. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι 5 άτομα είναι γυναίκες και έλαβαν Drug:, 9 γυναίκες έλαβαν Drug: κ.ο.κ. Μπορούμε, όπως παραπάνω, να επιλέξουμε να φαίνονται τα ποσοστά: ανά γραμμή (%Sex), ανα στήλη (%Drug) ή με βάση όλο τον πίνακα (%Total) καθώς και η αναμενόμενη τιμή σε κάθε κελί (Expected count). Η τιμή αυτή υπολογίζεται κάτω από την υπόθεση ότι γραμμές (φύλο) και στήλες (επίπεδο φαρμάκου) είναι ανεξάρτητες. Σε αυτή την περίπτωση, π.χ. Drug= θα έπρεπε να πάρουν το ίδιο ποσοστό ανδρών και γυναικών (το ίδιο και για τις υπόλοιπες στάθμες του Drug). Επομένως, από τους 6 πήραν Drug= 7 συνολικά άτομα (8.3% = 7/6) και άρα θα πρέπει να έχει πάρει Drug= το 8.3% των γυναικών (4*8.3% = 4*7/6 6.8), και το 8.3% των ανδρών (36*8.3% = 36*7/6.). Συνοψίζοντας, η expected τιμή στο (i,j) κελί είναι ίση με το άθροισμα της i-γραμμής, επί το άθροισμα της j-στήλης, δια το γενικό σύνολο. Split file: Σε αρκετές περιπτώσεις επιθυμούμε να εκτελέσουμε μια διαδικασία ξεχωριστά για κάποιες ομάδες ατόμων (γραμμών - cases). Για παράδειγμα θέλουμε να δούμε τις συχνότητες εμφάνισης (Frequencies) των διαφόρων τιμών στην μεταβλητή chol ξεχωριστά για άντρες και γυναίκες. Ένας τρόπος να το επιτύχουμε αυτό είναι πρώτα να επιλέξουμε τα άτομα της πρώτης ομάδας χρησιμοποιώντας την επιλογή Data/select cases: if sex = και να εκτελέσουμε τη διαδικασία που επιθυμούμε, στη συνέχεια να επιλέξουμε τα άτομα της δεύτερης ομάδας κ.ο.κ. Ένας ίσως πιο βολικός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε την ε- πιλογή Data/split file. Με την επιλογή αυτή μπορούμε να χωρίσουμε σε k ομάδες τα δεδομένα με βάση κάποια μεταβλητή που λαμβάνει k διαφορετικές τιμές, π.χ. με groups based on: sex χωρίζουμε τα δεδομένα σε ομάδες (άνδρες:, γυναίκες:). Οποιαδήποτε διαδικασία επιλέγουμε στη συνέχεια (π.χ. Analyze / Descriptive Statistics / Frequencies: chol), αυτή θα εκτελεστεί ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές τις k ομάδες. Plots Χρησιμοποιώντας το SPSS μπορούμε να παράγουμε πολλών ειδών γραφήματα. Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω: - Bar/Simple/Summaries for groups: drug 8

9 Count 3 Εδώ, κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει τη συχνότητα εμφάνισης κάθε τιμής (,,,3) της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (Drug). Μπορούμε κάνοντας διπλό κλικ στο γράφημα να αλλάξουμε τη μορφή του (χρώμα, 3D, Labels, κ.α.). Π.χ. παρατηρούμε ότι στο παραπάνω ραβδόγραμμα ο οριζόντιος ά- ξονας απεικονίζεται από την τιμή ως την τιμή 8. Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό (π.χ. καλύτερα να ξεκινά από το ) κάνοντας διπλό κλικ στο σχήμα και επιλέγοντας από το menu: Chart/Axis/Scale+OK αλλάζοντας τις τιμές του Range. DRUG - Bar/Simple/Summaries for separate vars: Mean(chol), Mean(age) 3 4 Εδώ, κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει την μέση τιμή για κάθε μεταβλητή που έχουμε επιλέξει (εδώ των chol και age). Μπορούμε αντί της μέσης τιμής κάθε μεταβλητής να πάρουμε κάποιο άλλο χαρακτηριστικό (variance, maximum, median κ.α.) από την επιλογή Change Summary. Mean 49 AGE - Bar/Simple/Values of individual cases: chol 4 3 Value Case Number Εδώ, κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει την τιμή της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (chol) για κάθε ένα case (το γράφημα έχει την παραπάνω μορφή γιατί έχουμε ταξινομήσει τις τιμές τις chol πρώτα). - Bar/Clustered/Summaries for groups: drug, Clusters: Sex 9

10 4 8 6 SEX Count 4 3 female male Είναι η ίδια διαδικασία με την Bar/Simple/Summaries for groups αλλά αυτή τη φορά τα αποτελέσματα χωρίζονται σε Clusters. Κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει τη συχνότητα εμφάνισης κάθε τιμής (,,,3) της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (Drug) ανά Cluster. DRUG - Bar/ Clustered/Summaries for separate vars: Mean(chol), Mean(age), Category: sex 3 Mean female male AGE Είναι η ίδια διαδικασία με την Bar/Simple/Summaries for separate vars αλλά αυτή τη φορά τα αποτελέσματα χωρίζονται σε Clusters. Κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει την μέση τιμή για κάθε μεταβλητή που έχουμε επιλέξει (εδώ των chol και age) ανά cluster (sex). Μπορούμε και πάλι αντί της μέσης τιμής κάθε μεταβλητής να πάρουμε κάποιο άλλο χαρακτηριστικό (variance, maximum, median κ.α.) από την επιλογή Change Summary. SEX - Bar/ Clustered/Values of individual cases Είναι η ίδια διαδικασία με την Bar/Simple/Values of individual cases αλλά αυτή τη φορά τα αποτελέσματα χωρίζονται σε Clusters. Οι διαδικασίες Bar/Stacked είναι όμοιες με τις αντίστοιχες Bar/Clustered μόνο που τώρα οι μπάρες των clusters (τώρα Stacks) τοποθετούνται η μία πάνω στην άλλη. Οι διαδικασίες line και Area είναι περίπου ίδιες με την Bar, μόνο που στο ύψος που πριν είχαμε μπάρες (ράβδους) τώρα έχουμε σημεία τα οποία ενώνονται με μία ευθεία γραμμή (στην line) ενώ μπορεί να χρωματίζεται η περιοχή κάτω από αυτή τη γραμμή (στην Area). - Pie/Summaries for groups: drug

11 3 5, / 5,% 7, / 8,3%, / 8,3% 7, / 8,3% Λαμβάνεται η πίττα με τα ποσοστά των διαφορετικών τιμών της μεταβλητής που επιλέγουμε (drug). Οι διαδικασίες Pie/Summaries for groups, Pie/Summaries of separate variables, Pie/values of individual cases είναι αντίστοιχες με τις Bar/simple/Summaries for groups, Bar/simple/Summaries of separate variables, Bar/simple/values of individual cases μόνο που τώρα στο ύψος που πριν είχαμε μπάρες (ράβδους) τώρα έχουμε τα αντίστοιχα ποσοστά σε φέτες μιας πίττας. Box Plot/Simple/Summaries for groups: chol, sex N = Λαμβάνεται το BoxPlot των τιμών της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (chol) ανά κατηγορία (drug). DRUG Box Plot/Simple/Summaries of separate vars: chol, age 4 3 Λαμβάνονται τα BoxPlots των τιμών των μεταβλητών που έχουμε επιλέξει (παραπάνω επιλέξαμε τις chol, age αλλά θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τo boxplot π.χ. μόνο της chol). - N = 6 6 AGE Box Plot/Clustered/Summaries for groups: chol, sex, drug

12 SEX female male N = Λαμβάνεται το BoxPlot των τιμών της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (chol) ανά κατηγορία (drug) και ανά cluster (sex). DRUG Box Plot/Clustered/Summaries of separate vars: chol, age, Category:sex AGE N = female male Λαμβάνονται τα BoxPlots των τιμών των μεταβλητών που έχουμε επιλέξει (chol, age) ανά κατηγορία (sex). SEX Error Bar/Simple/Summaries for groups of cases: chol, drug % CI 8 N = Λαμβάνεται ένα γράφημα με τo διάστημα εμπιστοσύνης (συντελεστού 95%) για τον πληθυσμιακό μέσο της μεταβλητής που επιλέγουμε (chol) ανά κατηγορία (drug:,,,3). DRUG Οι άλλες 3 περιπτώσεις στην διαδικασία Error Bar (Clustered, Summaries of separate vars) είναι αντίστοιχες με αυτές του BoxPlot (στη θέση των BoxPlot τώρα δίνεται το δ.ε. 95% για το πληθυσμιακό μέσο).

13 ScatterPlot/Simple: chol, age, Labels:sex 4 3 SEX male female Λαμβάνεται το διδιάστατο γράφημα διασποράς (scatterplot) των δύο μεταβλητών που έχουμε επιλέξει (chol, age). (Αν Χ,Χ,,Χ n και Υ,Υ,,Υ n είναι οι τιμές της chol και της age των n = 6 ατόμων τότε τοποθετούνται στο επίπεδο τα σημεία (Χ,Υ ),,(X n,y n )). Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε μια θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών (όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται ο δείκτης χοληστερίνης). Σε επόμενο μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να αναλύσουμε περισσότερο τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών μέσω της ανάλυσης παλινδρόμησης. AGE Histogram: chol Std. Dev = 48,73 Mean = 4, N = 6, 6,, 4, 8, 3, 36, 8,, 6, 3, 34, Λαμβάνουμε το ιστόγραμμα της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (chol). Οι κλάσεις λαμβάνονται αυτόματα (σύμφωνα με κάποιο κανόνα). Όπως είδαμε και σε προηγούμενη διαδικασία (που παρουσιάζεται και πάλι το ιστόγραμμα), μπορούμε να αλλάξουμε διάφορα χαρακτηριστικά του ιστογράμματος που παράγεται (π.χ. το πλήθος των κλάσεων) κάνοντας διπλό κλικ στο ιστόγραμμα και αλλάζοντας κατάλληλα διάφορες παραμέτρους. Για παράδειγμα, μπορούμε να αλλάξουμε το πλήθος των κλάσεων από το menu Chart/Axis: Επιλέγουμε interval και πατώντας OK μπορούμε να αλλάξουμε τα intervals από automatic σε custom και να επιλέξουμε το πλήθος ή το εύρος των κλάσεων που επιθυμούμε. Interactive Chart Dialog Boxes Τα Interactive Chart Dialog Boxes έχουν μερικές διαφορές από τα υπόλοιπα dialog boxes. Οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν επιλέγονται εδώ με drag and drop. Έδώ υπάρχουν τρία είδη μεταβλητών: Categorical (κατηγορικές: π.χ. αγόρι, κορίτσι), scale (αριθμητικές ή κλίμακας, π.χ..,.6, 4,...) και builtin (μεταβλητές προγράμματος, π.χ. Count, Percent). Εδώ για να κάνουμε αλλαγή μεταξύ names-labels αρκεί να κάνουμε right-click πάνω στη λίστα και να κάνουμε την κατάλληλη επιλογή. Επίσης εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τις μεταβλητές με right-click. 3

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S.

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Σημειώσεις για το μάθημα Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Παπάνα Αγγελική E mail: papanagel@yahoo.gr, agpapana@gen.auth.gr Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., 04-05) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., 04-05) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., -) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία) Άσκηση (Εργαστήριο #) Στις εξετάσεις Φεβρουαρίου του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας Επικοινωνία: Πτέρυγα 4, Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Εργαστήριο Βιοστατιστικής Τηλ. 4613 e-mail: biostats@med.uoc.gr thalegak@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-περιγραφική Στατιστική

Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-περιγραφική Στατιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-περιγραφική Στατιστική Το πρώτο βήμα στην ανάλυση ενός συνόλου δεδομένων, που αποτελούν μετρήσεις ενός δείγματος είναι η παρουσίαση και σύνοψη των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS. ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας

Εισαγωγή στο SPSS. ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας Εισαγωγή στο SPSS ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας Στόχος του μαθήματος Τα τέσσερα παράθυρα του SPSS Η διαχείριση των αρχείων δεδομένων Βασικά στοιχεία ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σύνολα Δεδομένων - Είδη Ποσοτικής Έρευνας: Παράλογες Ιδέες Γονέων (Δειγματοληπτική)

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 7: Παρουσίαση δεδομένων-περιγραφική στατιστική Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων (Logistics) Εισαγωγή στο SPSS Βασικές έννοιες.

Τµήµα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων (Logistics) Εισαγωγή στο SPSS Βασικές έννοιες. Τµήµα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων (Logistics) Εισαγωγή στο SPSS Βασικές έννοιες. To SPSS είναι το πιο ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης πληροφοριών που κυκλοφορεί αυτή την στιγµή. Για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. Περιγραφική Στατιστική Βασικά είδη στατιστικής ανάλυσης 1. Περιγραφική στατιστική: περιγραφή του συνόλου των δεδοµένων (δείγµατος) 2. Συµπερασµατολογία: Παραγωγή συµπερασµάτων για τα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Στατιστικό πακέτο SPSS 14.0...1 Αρχικά...1 Παράθυρα του SPSS...2 Παράθυρο δεδοµένων του SPSS...4 Status bar και Toolbar...4

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4 (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com ιαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ ιάλεξη 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS12 ΓΙΑ WINDOWS. Κριτσωτάκης Ευάγγελος. Παπαδοπούλου Ελένη. Μαθηµατικός, MSc Στατιστική. Στατιστικός MSc Περιβαλλοντική ιαχείριση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS12 ΓΙΑ WINDOWS. Κριτσωτάκης Ευάγγελος. Παπαδοπούλου Ελένη. Μαθηµατικός, MSc Στατιστική. Στατιστικός MSc Περιβαλλοντική ιαχείριση T.E.I. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS12 ΓΙΑ WINDOWS Κριτσωτάκης Ευάγγελος Μαθηµατικός, MSc Στατιστική Παπαδοπούλου Ελένη Στατιστικός MSc Περιβαλλοντική ιαχείριση Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. Διδακτικές Σημειώσεις Απόστολος Δ. Μπατσίδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

6.4. LOGLINEAR 90 8.5 (MANOVA) 121

6.4. LOGLINEAR 90 8.5 (MANOVA) 121 Φ Γ SPSS Dr. υ υ α α Θ α 2012 2 1. Γ SPSS 19.0 1.1 Φ Γ SPSS 4 1.2 Φ Γ 7 1.3 9 1.4 Φ 10 1.5 Pτ ΘHKH IAΓPAΦH 16 1.6 16 1.7 17 1.8 20 1.9 22 1.10 Γ 23 1.11 Γ Φ 25 1.12 Γ 27 1.13 Θ 28 2. Γ Φ 2.1 Θ, Γ, Γ 29

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2008 [2] Περιεχόμενα Δυο λόγια εισαγωγικά... 3 1.0 Το περιβάλλον του SPSS... 3 2.0 Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 15

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 15 STTISTICL PCKGE for the SOCIL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ BSc in Statistics Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ 2008 2 Περιεχόμενα 1.1 Σύντομη εισαγωγή στη Στατιστική...4

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr

Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr Εισαγωγή στην πληροφορική με εφαρμογές στη Στατιστική Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr -> Webmail Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 http://www.actuar.aegean.gr/ Webmail

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ SPSS Το SPSS είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα γενικής στατιστικής ανάλυσης αρκετά εύκολο στη λειτουργία του. Για να πραγματοποιηθεί ανάλυση χρονοσειρών με τη βοήθεια του SPSS θα πρέπει απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕ) Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F Άσκηση 0, σελ. 9 από το βιβλίο «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης» της Χ. Καρώνη (i) Αρχικά, εισάγουμε τα δεδομένα στο minitab δημιουργώντας δύο μεταβλητές: τη x για τον άτυπο όγκο και την y για τον τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για την Μέση Τιμή ενός Δείγματος (One Sample t-test) Το κριτήριο One sample t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε τον αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39 41 Περιεχόμενα Ξενάγηση στο βιβλίο 25 Ξενάγηση στο συνοδευτικό CD 27 Εισαγωγή 29 Ευχαριστίες 33 Οι βασικές διαφορές μεταξύ του SPSS 16 και των προηγούμενων εκδόσεων 35 Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρήση τυχαίων µεταβλητών για την απεικόνιση εκβάσεων τυχαίου πειράµατος Κατανόηση της έννοιας κατανοµής πιθανοτήτων τυχαίας µεταβλητής Υπολογισµός της συνάρτηση κατανοµής πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov.

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. A. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ A 1. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov. Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. Μηδενική υπόθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... v

Περιεχόμενα. Πρόλογος... v Περιεχόμενα Πρόλογος... v 1 Χρήση της έκδοσης 10 του SPSS για Windows και καταχώριση δεδομένων... 1 2 Περιγραφή μεταβλητών: πίνακες και γραφήματα... 19 3 Περιγραφή μεταβλητών αριθμητικά: μέσοι όροι, διακύμανση,

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το μοντέλο που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο εργαστήριο έχει βελτιωθεί εν μέρει ώστε να συμπεριλάβει και κάποιες δυνατότητες οι οποίες απαιτούν σχετικά εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ -3 Ακαδημαϊκό Έτος -3 . ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ..... Καταγραφή δεδομένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcMap (2/2) Μέρος 1: (συνέχεια από τα προηγούμενα) Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Στατιστική. Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων"

Περιγραφική Στατιστική. Π.Μ.Σ. Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων Περιγραφική Στατιστική Παράδειγμα Γίνεται μια μελέτη για τους τραυματισμούς στο μάτι (σοβαροί ή όχι τόσο σοβαροί) κατά τη διάρκεια αγώνων τέννις, squash, badminton και ρακέτας. Σοβαρός Τραυματισμός Επιπόλαιος

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό κριτήριο χ 2

Στατιστικό κριτήριο χ 2 18 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας & Στατιστική Στατιστικό κριτήριο χ 2 Ο υπολογισµός του κριτηρίου χ 2 γίνεται µέσω του µενού [Statistics => Summarize => Crosstabs...]. Κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστήριο - ΕΠΛ003 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Excel Μέρος 2

Διαβάστε περισσότερα

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση!

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση! Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση! ΘΕΜΑ ο [Μονάδες 20] Ερώτημα i (4 μονάδες). Για να κάνουμε τους υπολογισμούς που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr

Στατιστική Ι. Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr Στατιστική Ι Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Στατιστική Ι Έννοιες - Κλειδιά Μεταβλητότητα Εύρος (range) Εκατοστημόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL. , και οι γραμμές συμβολίζονται με 1,2,3, Μπορούμε να αρχίσουμε εισάγοντας ορισμένα στοιχεία ως εξής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL. , και οι γραμμές συμβολίζονται με 1,2,3, Μπορούμε να αρχίσουμε εισάγοντας ορισμένα στοιχεία ως εξής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL Το πακέτο Excel είναι ένα πρόγραμμα φύλλου εργασίας (spreadsheet) με το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς και διαγράμματα που είναι χρήσιμοι στα οικονομικά. Στο Excel το φύλλο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάλυση Πολυδιάστατων (Πολυμεταβλητών) Δεδομένων και Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων (Multivariate Data

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης

Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης 24 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας & Στατιστική Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Όπως ακριβώς συνέβη και στο κριτήριο t, τα δεδοµένα µας θα πρέπει να έχουν οµαδοποιηθεί χρησιµοποιώντας µια αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

έρευνας και στατιστική» παραμετρικές συγκρίσεις»

έρευνας και στατιστική» παραμετρικές συγκρίσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική» Μάθημα μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών Διάλεξη: «Μη παραμετρικές συγκρίσεις» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Στις προηγούμενες ενότητες ασχοληθήκαμε με μεθόδους που οδηγούν σε εκτιμήτριες των τιμών μιας ή και περισσοτέρων αγνώστων παραμέτρων. Αυτό έγινε με την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. i β. 1 ου έτους (Υ i )

Άσκηση 2. i β. 1 ου έτους (Υ i ) Άσκηση Ο επόμενος πίνακας δίνει τους βαθμούς φοιτητών (Χ i ) στις εισαγωγικές εξετάσεις ενός κολεγίου και τους αντίστοιχους βαθμούς τους (Υ i ) στο τέλος της πρώτης χρονιάς φοίτησης στο συγκεκριμένο κολέγιο.

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ORIGIN ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Ιωάννης Γ. Τσούλος Εργασία Πρώτη - Αριθμομηχανή Με την χρήση του περιβάλλοντος AWT ή του SWING θα πρέπει να δημιουργηθεί αριθμομηχανή για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ και Nottingham Μάρτιος 2014 2 Περιεχόμενα Ένας μικρός πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS 1. Εισαγωγή Άγγελος Μάρκος Αλεξανδρούπολη, 04.04.2013 Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων 1 2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και οι εικόνες του φακέλου «Multispec_tutorial_files\ Images and Files Σκοπός: Η προσαρμογή της χωρικής ανάλυσης διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2o ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Email: gvasil@math.auth.gr Ιστοσελίδες Μαθήματος: users.auth.gr/gvasil

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: Πίνακες συνάφειας (Contingency tables)

Ενότητα 4: Πίνακες συνάφειας (Contingency tables) Ενότητα 4: Πίνακες συνάφειας (Cotigecy tables Σε αρκετές εφαρµογές παρουσιάζεται η ανάγκη ελέγχου της σχέσης µεταξύ δυο κατηγορικών µεταβλητών (Ordial ή omial. Π.χ. θέλουµε να διερευνήσουµε τη σχέση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο Τα δεδομένα της στήλης Grade (Αρχείο Excel, Φύλλο Ask1) αναφέρονται στη βαθμολογία 63 φοιτητών που έλαβαν μέρος σε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Α) Καταγραφή δεδοµένων και επιλογή κατάλληλων ρυθµίσεων των µεταβλητών Η βασική οθόνη του στατιστικού

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο εγχειρίδιο του SPSS 13.0

Σύντοµο εγχειρίδιο του SPSS 13.0 Σύντοµο εγχειρίδιο του SPSS 13.0 1.0 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SPSS 4 ΣΧΗΜΑ 1.1 Η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ SPSS 4 ΣΧΗΜΑ 1.2 Η ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ SPSS 5 ΣΧΗΜΑ 1.3 ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ [FILE] 7 2.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MATLAB / FUZZY LOGIC TOOLBOX

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MATLAB / FUZZY LOGIC TOOLBOX ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MATLAB / FUZZY LOGIC TOOLBOX Σε αυτό το εγχειρίδιο θα περιγράψουμε αναλυτικά τη χρήση του προγράμματος MATLAB στη λύση ασαφών συστημάτων (FIS: FUZZY INFERENCE SYSTEM

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: Επικοινωνώ και Συνεργάζομαι σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Λύνω Προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα Μάθημα: Επεξεργασία Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΓΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΓΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΓΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών ξενοδοχείων Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος

Βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος ΜΑΘΗΜΑ 2ο Βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος 1. Κατανόηση του προβλήματος με τη σχετική επιστήμη (όπως οικονομία, διοίκηση, γενικές επιστήμες) π.χ το πρόβλημα της κατανάλωσης κάποιας περιοχής σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη λύση γραφικής αναπαράστασης δεδομένων

Μια ολοκληρωμένη λύση γραφικής αναπαράστασης δεδομένων Το πρόγραμμα Origin Μια ολοκληρωμένη λύση γραφικής αναπαράστασης δεδομένων To πρόγραμμα Origin (OriginPro 7.5) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο γραφικής αναπαράστασης και ανάλυσης δεδομένων. Είναι γρήγορο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑΠΡΟΤΥΠΑΜΑΘΗΜΑ4ο-5ο-6 ο (β) ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3 ο. Περιγραφική Στατιστική

Μάθηµα 3 ο. Περιγραφική Στατιστική Μάθηµα 3 ο Περιγραφική Στατιστική ΗΣτατιστικήείναι Μια τυποποιηµένη σειρά αναλυτικών µεθόδων, οι οποίες χρησιµοποιούνται από τον εκάστοτε ερευνητή για την ανάλυση των διαθέσιµων δεδοµένων. Υπάρχουν δύο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων με το SPSS for Windows

Εισαγωγή στη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων με το SPSS for Windows Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Τομέας Ψυχολογίας Εισαγωγή στη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων με το SPSS for Windows Επιμέλεια: Λέκτορας Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 7. Παλινδρόµηση

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 7. Παλινδρόµηση ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 7. Παλινδρόµηση Γενικά Επέκταση της έννοιας της συσχέτισης: Πώς µπορούµε να προβλέπουµε τη µια µεταβλητή από την άλλη; Απλή παλινδρόµηση (simple regression): Κατασκευή µοντέλου πρόβλεψης

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππειο Φροντιστήριο Ερευνας Επίπεδο ΙΙ

Φιλίππειο Φροντιστήριο Ερευνας Επίπεδο ΙΙ Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής Περιφερειακό Τμήμα ΕΛΕΓΕΙΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήματος Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

4.3.3 Συνεργασία του Microsoft Word με άλλες εφαρμογές του Office

4.3.3 Συνεργασία του Microsoft Word με άλλες εφαρμογές του Office 4.3.3 Συνεργασία του Microsoft Word με άλλες εφαρμογές του Office Σε αυτήν την υπo ενότητα θα συνεχίσουμε το θέμα της εισαγωγής αντικειμένων στο Word ασχολούμενη όμως αυτήν την φορά με δύο προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει θανάτους από καρδιακή ανεπάρκεια ανάμεσα σε άνδρες γιατρούς οι οποίοι έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι επιδόσεις 30 ατόμων σε ένα ψυχομετρικό test, που προσήλθαν ως υποψήφιοι για πρόσληψη σε τραπεζικό οργανισμό. Οι επιδόσεις αυτές συνοδεύονται και από το φύλο κάθε ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ :

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας είναι ο μαθητής να εξοικειωθεί με τις συναρτήσεις, τις αριθμητικές πράξεις καθώς και την επισήμανση κελιών υπό όρους με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα