Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1"

Transcript

1 Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα Βήματα για την Στατιστική ανάλυση δεδομένων.. Εισαγωγή δεδομένων στον data editor (Εισαγωγή από μία βάση δεδομένων ή από ένα spreadsheet ή από ένα αρχείο txt, ή απευθείας εισαγωγή δεδομένων) (π.χ. περνάμε στην πρώτη στήλη τις τιμές ενός δείγματος: 5, 8, 6, 6, 7). Επιλογή κατάλληλης στατιστικής μεθόδου (διαδικασίας - procedure) από το μενού (π.χ. επιλέγουμε Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives Στατιστική ανάλυση / Περιγραφική Στατιστική / περιγραφικά μέτρα) 3. Επιλογή μεταβλητών για την ανάλυση (π.χ. επιλέγουμε για ανάλυση την πρώτη στήλη στην οποία έ- χουμε εισάγει τιμές, την var) 4. Λήψη αποτελεσμάτων: τρέχουμε την διαδικασία (πατάμε OK) και παίρνουμε τα αποτελέσματα, π.χ.: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation VAR 5 5, 8, 6,4,4 Valid N (listwise) 5 - Όταν ανοίγουμε το SPSS, βλέπουμε τον εισαγωγέα δεδομένων (SPSS data editor) ο οποίος απεικονίζει τα περιεχόμενα του τρέχοντος αρχείου δεδομένων. - Πίνακες, στατιστικά στοιχεία και διαγράμματα απεικονίζονται στον SPSS Viewer ο οποίος ανοίγει αυτόματα την πρώτη φορά που θα τρέξουμε μία εντολή που θα παράγει αποτέλεσμα (όπως π.χ. παραπάνω) - Και στα δύο παράθυρα (data editor - viewer) χρησιμοποιούμε τα menu για να επιλέξουμε στατιστικές μεθόδους - διαγράμματα κ.τ.λ. - Kάθε παράθυρο έχει μπάρα εργασίας (toolbar). Όταν βάζουμε τον κέρσορα πάνω από ένα εργαλείο (tool), παίρνουμε μία σύντομη περιγραφή. Basic Data File Structure O Data editor περιέχει τις μεταβλητές που βρίσκονται φορτωμένες στη μνήμη από το πρόγραμμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για οποιαδήποτε ανάλυση. - Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη παρατήρηση ή περίπτωση (observation, case), ενώ - Κάθε στήλη αντιστοιχεί σε μία μεταβλητή (variable) π.χ. έχουμε n = ανθρώπους (παρατηρήσεις) στον καθένα από τους οποίους καταγράφουμε 3 μεταβλητές: Φύλο (Sex), ηλικία (Age), δείκτης χοληστερίνης (Chol) α/α Sex Age (years) Cholistrerol male male female female female male female female male male 69 39

2 Εδώ, κάθε γραμμή είναι μία περίπτωση (ένας συγκεκριμένος άνθρωπος) και οι στήλες είναι οι μεταβλητές που καταγράφουμε σε κάθε μία περίπτωση. Εισαγωγή δεδομένων στο SPSS: Μπορούμε να εισάγουμε τα δεδομένα στον data editor ένα-ένα (από το πληκτρολόγιο), είτε από ένα αρχείο (π.χ. αρχείο δεδομένων του SPSS (.sav) ή αρχείο κειμένου (.txt) ή αρχείο του excel (.xls)) είτε με copy & paste από ένα άλλο ανοιχτό πρόγραμμα των Windows (π.χ. Excel ή Word) (από το μενού File/Open..) Για την εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο απλά επιλέγουμε ένα κελί, πληκτρολογούμε την τιμή που θέλουμε και πατώντας Enter η τιμή καταχωρείται. Αν στη μεταβλητή (στήλη) που εισάγουμε τιμές δεν έχουμε ορίσει όνομα, τότε καταχωρείται αυτόματα ένα όνομα (π.χ. var). Από το μενού Data/Define Variable μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα μίας μεταβλητής. Χαρακτηριστικά μεταβλητών Κάθε μεταβλητή στο SPSS έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να τροποποιήσουμε ε- πιλέγοντας Variable View (κάτω αριστερά στον SPSS Data editor): - Name (όνομα), π.χ. Chol, sex, age (μέχρι 8 χαρακτήρες) - Type (τύπος), π.χ. Numeric, String, Date κ.α. - Width (μέγιστος αριθμός ψηφίων για κάθε τιμή) π.χ. 8 χαρακτήρες - Decimals (δεκαδικά ψηφία), π.χ. δεκαδικά - Label (ετικέτα μεταβλητής), π.χ. cholesterol, Date of measurement (μέχρι 56 χαρακτήρες) - Values (ετικέτα τιμής), π.χ. στην τιμή μπορούμε να αντιστοιχήσουμε το value label «male» και στο το «female» (μέχρι 6 χαρακτήρες) (για να εμφανίζονται στον Data editor τα value labels αντί των πραγματικών τιμών των μεταβλητών επιλέγουμε από το menu: View / value labels) - Missing values (ελλείπουσες τιμές οι οποίες εξαιρούνται από τις αναλύσεις), π.χ. μπορούμε να μην επιτρέπουμε missing values ή να ορίσουμε (σε μεταβλητές string) μέχρι 3 ειδών missing values, π.χ. ms (π.χ. απάντηση: δεν γνωρίζω), ms (π.χ. απάντηση: δεν απαντώ), ms3 (π.χ. δεν αφορά τον συγκεκριμένο ερωτώμενο η ερώτηση αυτή), κ.o.κ. Προσοχή, το κενό σε κελί μιας string μεταβλητής δεν λαμβάνεται αυτόμα-

3 τα ως missing value, αν θέλουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να δηλωθεί το κενό ως missing value. Στις numeric μεταβλητές μπορούμε να ορίσουμε ένα διάστημα τιμών (συν μια συγκεκριμένη τιμή) μέσα στο οποίο οι τιμές θεωρούνται missing (π.χ. από 8 έως και η τιμή να θεωρούνται missing). - Columns (εύρος της στήλης στην οποία απεικονίζεται η μεταβλητή στον Data editor) - Align (στοίχιση τιμών μιας μεταβλητής: αριστερά, δεξιά ή στο κέντρο) - Measure (είδος μεταβλητής). Μια numeric μεταβλητή μπορεί να είναι Scale (λμβάνει τιμές σε μία κλίμακα, π.χ. μήκος, βάρος, περιεκτικότητα, χρόνος κτλ.), Ordinal (διατάξιμη ή ταξινομική, λαμβάνει πεπερασμένο πλήθος τιμών οι οποίες είναι διατεταγμένες π.χ. = καθόλου, = μέτρια, 3 = πολύ) ή Nominal (ονομαστική, μπορεί να λαμβάνει πεπερασμένο πλήθος τιμών οι οποίες δεν είναι διατάξιμες) ενώ μια String μπορεί να είναι Ordinal (π.χ. low, medium, high) ή Nominal (π.χ. male, female). Επιλέγοντας Data View (κάτω αριστερά στον SPSS Data editor) επανερχόμαστε στα κελιά με τα δεδομένα. Για παράδειγμα, έχοντας παραπάνω παρατηρήσεις πληκτρολογούμε στην πρώτη στήλη τις τιμές της χοληστερίνης (Chol: numeric, scalar) για κάθε έναν από τους ασθενείς στην δεύτερη στήλη την αντίστοιχη ηλικία (Age: numeric, scalar) και στην τρίτη στήλη το φύλο (Sex: string, nominal ή numeric, nominal). Για το φύλο μπορούμε π.χ. να επιλέξουμε τις τιμές, (male,female) και να εισάγουμε value labels για συγκεκριμένες τιμές της μεταβλητής (π.χ. male, female), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις στατιστικές αναφορές ή διαγράμματα. Τροποποίηση δεδομένων Αφού περάσουμε τα δεδομένα μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τα τροποποιήσουμε: - να σβήσουμε δεδομένα (π.χ. επιλέγουμε («μαυρίζουμε») το κελί, τη στήλη ή τη γραμμή που θέλουμε να διαγράψουμε και πατάμε delete ή κάνουμε δεξί κλικ στο κελί, στήλη ή γραμμή που θέλουμε και επιλέγουμε cut or clear), - να εισάγουμε νέα δεδομένα, στήλες ή γραμμές (Data/insert case, insert variable), - να ταξινομήσουμε τις γραμμές ως προς μια μεταβλητή (Data/Sort cases) ή με δεξί κλικ πάνω στο όνομα μια μεταβλητής επιλέγουμε Sort Ascending ή Sort Descending. - να εξαιρέσουμε κάποιες γραμμές από την ανάλυση (cases) (Data/Select cases, π.χ. με If sex= κρατάμε μόνο τους άντρες) - να δημιουργήσουμε νέες μεταβλητές χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες. Για το μετασχηματισμό μεταβλητών η τη δημιουργία νέων μεταβλητών επιλέγουμε Transform / Compute. Εισάγουμε το όνομα της μεταβλητής στην οποία θα καταχωρηθούν τα νέα δεδομένα και γράφουμε την numeric expression (π.χ. (chol- )/ ή chol/age) χρησιμοποιώντας μεταβλητές που υπάρχουν ήδη, αριθμούς και πράξεις από το calculator pad και συναρτήσεις (functions) από τη λίστα των built-in συναρτήσεων. 3

4 Παράδειγμα: σβήνουμε (delete) όλα τα δεδομένα και εισάγουμε σε μία στήλη x τους αριθμούς,,...,. Στη συνέχεια παράγουμε μία νέα μεταβλητή Fb με τιμές CDF.BINOM(x,,.), δηλ. F b = P(X x) όπου X ~ Binomial (Διωνυμική κατανομή με παραμέτρους ν =, p =.) (ενεργοποιούμε την απεικόνιση 6 ψηφίων) Στο SPSS υπάρχουν ενσωματωμένες αρκετές διακριτές συναρτήσεις κατανομής (CDF...) Επίσης υπάρχουν οι αντίστροφες συναρτήσεις κατανομής οι οποίες χρησιμεύουν για την εύρεση των άνω α-σημείων μιας κατανομής (μόνο για συνεχείς κατανομές) (ΙDF...) Παράδειγμα: Εύρεση άνω α-σημείου κανονικής κατανομής. Αν F(x) = P(X x), όπου X ~ Normal(,) (κανονική κατανομή με παραμέτρους μ =, σ = ) τότε η IDF.NORMAL(y,,) δίνει την x = F - (y) (δηλ. F(x) = y) Θέτουμε y.95,.975 Θέτουμε x = IDF.NORMAL(y,,) - να επανακωδικοποιήσουμε κάποια μεταβλητή (Transform/recode) π.χ. μπορούμε να κατασκευάσουμε μια νέα μεταβλητή rchol η οποία να παίρνει την τιμή αν chol<5, την τιμή αν 5 chol< και την τιμή 3 αν chol. - κ.α. Επίσης, μπορούμε να δώσουμε βάρη στις γραμμές (Data/Weight cases). Π.χ. όταν έχουμε παρατηρήσεις μιας μεταβλητής x, και 3 από αυτές είναι, 5 από αυτές είναι και από αυτές είναι 5 τότε αντί να φτιάξουμε μία στήλη (την x) με γραμμές (δεδομένα), μπορούμε πολύ απλά να φτιάξουμε δύο στήλες (μεταβλητές), x, weight: x w και να δώσουμε βάρη στις γραμμές χρησιμοποιώντας την w (Weight cases by w). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορούμε αντί να περάσουμε τα δεδομένα από το πληκτρολόγιο, να φορτώσουμε δεδομένα από ένα αρχείο. Για παράδειγμα μπορούμε να φορτώσουμε το αρχείο δεδομένων chol_.sav το οποίο περιέχει τις μεταβλητές (chol (δείκτης χοληστερίνης), sex (φύλο), age (ηλικία), drug (ποσότητα ενός ληφθέντος φαρμάκου :καθόλου, : ελάχιστη, : μικρή, 3: μέτρια, 4: μεγάλη) chol sex age drug chol sex age drug

5 Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά για να δούμε μερικές διαδικασίες του SPSS. Επιλογή Στατιστικής Ανάλυσης ή Γραφήματος Μετά την εισαγωγή των δεδομένων στον Data Editor, το επόμενο βήμα είναι η επιλογή της Στατιστικής ανάλυσης ή του γραφήματος που μας ενδιαφέρει. Αν για παράδειγμα θέλουμε να πάρουμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία για κάποιες μεταβλητές επιλέγουμε από το μενού Analyze/Descriptive Statistics. Εδώ υπάρχουν διάφορες υποεπιλογές που μπορούμε να επιλέξουμε:. Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives. Με αυτή την διαδικασία λαμβάνουμε την τιμή κάποιων στατιστικών συναρτήσεων για μια μεταβλητή-δείγμα (Sample size, mean, minimum, maximum, standard deviation, variance, range, sum, standard error of the mean, and kurtosis and skewness with their standard errors). Αφού επιλέξουμε αυτή την διαδικασία εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου (dialog box). Σε αυτό επιλέγουμε τις μεταβλητές που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στη συγκεκριμένη ανάλυση από την λίστα όλων των μεταβλητών (στήλες) που έχουν περαστεί στον data editor. (Αριθμητικές (numeric) μεταβλητές αναγνωρίζονται με ένα # εμπρός τους, οι αλφαριθμητικές (string) μεταβλητές με ένα Α (Α< short string variables 8 χαρακτήρες το πολύ, Α> long string vars)). Μπορούμε επίσης να διαλέξουμε και διάφορες άλλες επιλογές από τα Options (π.χ. αν θέλουμε να εμφανιστεί το variance ή το maximum του δείγματος κ.ο.κ.). Εάν μάλιστα διαλέξουμε την επιλογή «save standardized values as variables» τότε στον πίνακα με τα δεδομένα προστίθενται νέες μεταβλητές οι οποίες περιέχουν ως τιμές τις τυποποιημένες τιμές των αρχικών μεταβλητών. (Στο dialog box είναι δυνατό να απεικονίζονται τα ονόματα των μεταβλητών (var names) ή οι αντίστοιχες περιγραφικές ετικέτες (labels). Επειδή τα ονόματα των vars μπορεί να έχουν το πολύ 8 χαρακτήρες συχνά χρειαζόμαστε περισσότερους χαρακτήρες για μία καλύτερη περιγραφή τους. Οι variable labels έχουν μήκος έως 55 χαρακτήρες. Για να απεικονίζονται τα labels αντί τα names επιλέγουμε από Edit / Options / General και επιλέγουμε Display variable labels. Για να ορίσουμε labels σε μεταβλητές που υπάρχουν ήδη, επιλέγουμε πρώτα από τον data editor με double-click το όνομα της μεταβλητής που θέλουμε να ορίσουμε label, και επιλέγουμε labels στο dialog box που θα εμφανιστεί) 5

6 Για παράδειγμα, επιλέγοντας τις μεταβλητές chol και age (αρχείο δεδομένων chol_) στην διαδικασία Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives με Options: Range, Minimum, Maximum, Mean, Std. Deviation, Std. Error of the mean, Variance Πατώντας ΟΚ λαμβάνουμε τα αποτελέσματα (εμφανίζονται στον SPSS Viewer): Descriptive Statistics N Range Minimum Maximum Mean Mean Std. Deviation Variance Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic ,8 6,9 48,73 374,349 AGE ,6,64,74 6,6 Valid N 6 X (n) X () X () X (n) X S / n S S (listwise) Η αριστερή πλευρά του Viewer περιέχει ένα γενικό περίγραμμα των αποτελεσμάτων (μπορούμε χρησιμοποιώντας το να πάμε σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να μετακινήσουμε (drag and drop) ή να κρύψουμε κάποιο άλλο). Η δεξιά πλευρά περιέχει στατιστικούς πίνακες, διαγράμματα και κείμενο. Στους πίνακες μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές (Προσοχή, δεν ξαναγίνονται υπολογισμοί), τις ετικέτες, τις γραμμές με τις στήλες κ.α. (pivoting tables) τις γραμματοσειρές (Format / Font), να κρύψουμε στήλες (Ctrl-Alt-Click / Hide Category - View/show all) κ.α.. Είναι επίσης εφικτή η μεταφορά οποιουδήποτε αποτελέσματος μέσω copy - paste σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα (π.χ. Word).. Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies. Με αυτή την διαδικασία λαμβάνουμε έναν πίνακα με τις συχνότητες εμφάνισης των διαφόρων τιμών μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επίσης δώσει και τιμές διαφόρων στατιστικών συναρτήσεων καθώς και γραφήματα (ιστόγραμμα, ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα κ.α.) (Frequency counts, percentages, cumulative percentages, mean, median, mode, sum, standard deviation, variance, range, minimum and maximum values, standard error of the mean, skewness and kurtosis (both with standard errors), quartiles, user-specified percentiles, bar charts, pie charts, and histograms) Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε όλες τις μεταβλητές chol, age, sex, drug (αρχείο δεδομένων chol_) και διάφορα Statistics και Graphs και να μελετήσουμε τα αποτελέσματα 3. Analyze/Descriptive Statistics/Explore. Με αυτή την διαδικασία λαμβάνουμε τιμές διαφόρων στατιστικών συναρτήσεων καθώς και διάφορα γραφήματα (histogram, box-plot, stem-and-leaf plot) είτε 6

7 για όλες τις παρατηρήσεις είτε ξεχωριστά για διάφορες ομάδες των παρατηρήσεων (π.χ. ξεχωριστά αποτελέσματα της chol για males females κ.ο.κ.). (Mean, median, 5% trimmed mean, standard error, variance, standard deviation, minimum, maximum, range, interquartile range, skewness and kurtosis and their standard errors, confidence interval for the mean (and specified confidence level), percentiles, the five largest and five smallest values. Boxplots, stem-and-leaf plots, histograms). Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε (dependent list) αρχικά μόνο την μεταβλητή chol (θέτοντας κενό στο Factor List) και να μελετήσουμε τα αποτελέσματα. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε (dependent list) την μεταβλητή chol με Factor list την μεταβλητή sex ή την μεταβλητή drug και να δούμε την ανάλυση της chol ανά ομάδες (άνδρες γυναίκες, στάθμες φαρμάκου). Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι με αυτή την διαδικασία μπορούμε να πάρουμε το ιστόγραμμα συχνοτήτων και το box-plot των τιμών των μεταβλητών (π.χ. της chol) είτε συνολικά, είτε ανά κατηγορίες factors. Μπορούμε να αλλάξουμε διάφορα χαρακτηριστικά του ιστογράμματος που παράγεται (π.χ. το πλήθος των κλάσεων) κάνοντας διπλό κλικ στο ιστόγραμμα και αλλάζοντας κατάλληλα διάφορες παραμέτρους. Για παράδειγμα, μπορούμε να αλλάξουμε το πλήθος των κλάσεων από το menu Chart/Axis: Επιλέγουμε interval και πατώντας OK μπορούμε να αλλάξουμε τα intervals από automatic σε custom και να επιλέξουμε το πλήθος ή το εύρος των κλάσεων που επιθυμούμε. 4. Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabulation. Με αυτή την διαδικασία λαμβάνουμε διδιάστατους ή πολυδιάστατους πίνακες που εκφράζουν την συνάφεια δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε τις μεταβλητές Sex (row) και drug (column) και να μελετήσουμε τα αποτελέσματα: SEX * DRUG Crosstabulation DRUG 3 7 Total

8 SEX female Count Expected Count 6,8 6,8 4,4 6, 4, % within SEX,8% 37,5% 6,7% 5,%,% % within DRUG 9,4% 5,9% 36,4% 4,% 4,% % of Total 8,3% 5,% 6,7%,% 4,% male Count Expected Count,, 6,6 9, 36, % within SEX 33,3%,% 9,4% 5,%,% % within DRUG 7,6% 47,% 63,6% 6,% 6,% % of Total,% 3,3%,7% 5,% 6,% Total Count Expected Count 7, 7,, 5, 6, % within SEX 8,3% 8,3% 8,3% 5,%,% % within DRUG,%,%,%,%,% % of Total 8,3% 8,3% 8,3% 5,%,% Εδώ δημιουργείται ένας πίνακας που στις γραμμές έχει όλες τις στάθμες του Sex (female, male) και στις στήλες όλες τις στάθμες του Drug (,,,3). Κάθε μία από τις 6 παρατηρήσεις (άτομα) θα ανήκει σε ένα από τα επί 4 = 8 κελιά που σχηματίζονται ανάλογα με το φύλο και το επίπεδο φαρμάκου που έχει λάβει. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι 5 άτομα είναι γυναίκες και έλαβαν Drug:, 9 γυναίκες έλαβαν Drug: κ.ο.κ. Μπορούμε, όπως παραπάνω, να επιλέξουμε να φαίνονται τα ποσοστά: ανά γραμμή (%Sex), ανα στήλη (%Drug) ή με βάση όλο τον πίνακα (%Total) καθώς και η αναμενόμενη τιμή σε κάθε κελί (Expected count). Η τιμή αυτή υπολογίζεται κάτω από την υπόθεση ότι γραμμές (φύλο) και στήλες (επίπεδο φαρμάκου) είναι ανεξάρτητες. Σε αυτή την περίπτωση, π.χ. Drug= θα έπρεπε να πάρουν το ίδιο ποσοστό ανδρών και γυναικών (το ίδιο και για τις υπόλοιπες στάθμες του Drug). Επομένως, από τους 6 πήραν Drug= 7 συνολικά άτομα (8.3% = 7/6) και άρα θα πρέπει να έχει πάρει Drug= το 8.3% των γυναικών (4*8.3% = 4*7/6 6.8), και το 8.3% των ανδρών (36*8.3% = 36*7/6.). Συνοψίζοντας, η expected τιμή στο (i,j) κελί είναι ίση με το άθροισμα της i-γραμμής, επί το άθροισμα της j-στήλης, δια το γενικό σύνολο. Split file: Σε αρκετές περιπτώσεις επιθυμούμε να εκτελέσουμε μια διαδικασία ξεχωριστά για κάποιες ομάδες ατόμων (γραμμών - cases). Για παράδειγμα θέλουμε να δούμε τις συχνότητες εμφάνισης (Frequencies) των διαφόρων τιμών στην μεταβλητή chol ξεχωριστά για άντρες και γυναίκες. Ένας τρόπος να το επιτύχουμε αυτό είναι πρώτα να επιλέξουμε τα άτομα της πρώτης ομάδας χρησιμοποιώντας την επιλογή Data/select cases: if sex = και να εκτελέσουμε τη διαδικασία που επιθυμούμε, στη συνέχεια να επιλέξουμε τα άτομα της δεύτερης ομάδας κ.ο.κ. Ένας ίσως πιο βολικός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε την ε- πιλογή Data/split file. Με την επιλογή αυτή μπορούμε να χωρίσουμε σε k ομάδες τα δεδομένα με βάση κάποια μεταβλητή που λαμβάνει k διαφορετικές τιμές, π.χ. με groups based on: sex χωρίζουμε τα δεδομένα σε ομάδες (άνδρες:, γυναίκες:). Οποιαδήποτε διαδικασία επιλέγουμε στη συνέχεια (π.χ. Analyze / Descriptive Statistics / Frequencies: chol), αυτή θα εκτελεστεί ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές τις k ομάδες. Plots Χρησιμοποιώντας το SPSS μπορούμε να παράγουμε πολλών ειδών γραφήματα. Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω: - Bar/Simple/Summaries for groups: drug 8

9 Count 3 Εδώ, κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει τη συχνότητα εμφάνισης κάθε τιμής (,,,3) της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (Drug). Μπορούμε κάνοντας διπλό κλικ στο γράφημα να αλλάξουμε τη μορφή του (χρώμα, 3D, Labels, κ.α.). Π.χ. παρατηρούμε ότι στο παραπάνω ραβδόγραμμα ο οριζόντιος ά- ξονας απεικονίζεται από την τιμή ως την τιμή 8. Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό (π.χ. καλύτερα να ξεκινά από το ) κάνοντας διπλό κλικ στο σχήμα και επιλέγοντας από το menu: Chart/Axis/Scale+OK αλλάζοντας τις τιμές του Range. DRUG - Bar/Simple/Summaries for separate vars: Mean(chol), Mean(age) 3 4 Εδώ, κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει την μέση τιμή για κάθε μεταβλητή που έχουμε επιλέξει (εδώ των chol και age). Μπορούμε αντί της μέσης τιμής κάθε μεταβλητής να πάρουμε κάποιο άλλο χαρακτηριστικό (variance, maximum, median κ.α.) από την επιλογή Change Summary. Mean 49 AGE - Bar/Simple/Values of individual cases: chol 4 3 Value Case Number Εδώ, κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει την τιμή της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (chol) για κάθε ένα case (το γράφημα έχει την παραπάνω μορφή γιατί έχουμε ταξινομήσει τις τιμές τις chol πρώτα). - Bar/Clustered/Summaries for groups: drug, Clusters: Sex 9

10 4 8 6 SEX Count 4 3 female male Είναι η ίδια διαδικασία με την Bar/Simple/Summaries for groups αλλά αυτή τη φορά τα αποτελέσματα χωρίζονται σε Clusters. Κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει τη συχνότητα εμφάνισης κάθε τιμής (,,,3) της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (Drug) ανά Cluster. DRUG - Bar/ Clustered/Summaries for separate vars: Mean(chol), Mean(age), Category: sex 3 Mean female male AGE Είναι η ίδια διαδικασία με την Bar/Simple/Summaries for separate vars αλλά αυτή τη φορά τα αποτελέσματα χωρίζονται σε Clusters. Κάθε μπάρα του ραβδογράμματος αντιπροσωπεύει την μέση τιμή για κάθε μεταβλητή που έχουμε επιλέξει (εδώ των chol και age) ανά cluster (sex). Μπορούμε και πάλι αντί της μέσης τιμής κάθε μεταβλητής να πάρουμε κάποιο άλλο χαρακτηριστικό (variance, maximum, median κ.α.) από την επιλογή Change Summary. SEX - Bar/ Clustered/Values of individual cases Είναι η ίδια διαδικασία με την Bar/Simple/Values of individual cases αλλά αυτή τη φορά τα αποτελέσματα χωρίζονται σε Clusters. Οι διαδικασίες Bar/Stacked είναι όμοιες με τις αντίστοιχες Bar/Clustered μόνο που τώρα οι μπάρες των clusters (τώρα Stacks) τοποθετούνται η μία πάνω στην άλλη. Οι διαδικασίες line και Area είναι περίπου ίδιες με την Bar, μόνο που στο ύψος που πριν είχαμε μπάρες (ράβδους) τώρα έχουμε σημεία τα οποία ενώνονται με μία ευθεία γραμμή (στην line) ενώ μπορεί να χρωματίζεται η περιοχή κάτω από αυτή τη γραμμή (στην Area). - Pie/Summaries for groups: drug

11 3 5, / 5,% 7, / 8,3%, / 8,3% 7, / 8,3% Λαμβάνεται η πίττα με τα ποσοστά των διαφορετικών τιμών της μεταβλητής που επιλέγουμε (drug). Οι διαδικασίες Pie/Summaries for groups, Pie/Summaries of separate variables, Pie/values of individual cases είναι αντίστοιχες με τις Bar/simple/Summaries for groups, Bar/simple/Summaries of separate variables, Bar/simple/values of individual cases μόνο που τώρα στο ύψος που πριν είχαμε μπάρες (ράβδους) τώρα έχουμε τα αντίστοιχα ποσοστά σε φέτες μιας πίττας. Box Plot/Simple/Summaries for groups: chol, sex N = Λαμβάνεται το BoxPlot των τιμών της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (chol) ανά κατηγορία (drug). DRUG Box Plot/Simple/Summaries of separate vars: chol, age 4 3 Λαμβάνονται τα BoxPlots των τιμών των μεταβλητών που έχουμε επιλέξει (παραπάνω επιλέξαμε τις chol, age αλλά θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τo boxplot π.χ. μόνο της chol). - N = 6 6 AGE Box Plot/Clustered/Summaries for groups: chol, sex, drug

12 SEX female male N = Λαμβάνεται το BoxPlot των τιμών της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (chol) ανά κατηγορία (drug) και ανά cluster (sex). DRUG Box Plot/Clustered/Summaries of separate vars: chol, age, Category:sex AGE N = female male Λαμβάνονται τα BoxPlots των τιμών των μεταβλητών που έχουμε επιλέξει (chol, age) ανά κατηγορία (sex). SEX Error Bar/Simple/Summaries for groups of cases: chol, drug % CI 8 N = Λαμβάνεται ένα γράφημα με τo διάστημα εμπιστοσύνης (συντελεστού 95%) για τον πληθυσμιακό μέσο της μεταβλητής που επιλέγουμε (chol) ανά κατηγορία (drug:,,,3). DRUG Οι άλλες 3 περιπτώσεις στην διαδικασία Error Bar (Clustered, Summaries of separate vars) είναι αντίστοιχες με αυτές του BoxPlot (στη θέση των BoxPlot τώρα δίνεται το δ.ε. 95% για το πληθυσμιακό μέσο).

13 ScatterPlot/Simple: chol, age, Labels:sex 4 3 SEX male female Λαμβάνεται το διδιάστατο γράφημα διασποράς (scatterplot) των δύο μεταβλητών που έχουμε επιλέξει (chol, age). (Αν Χ,Χ,,Χ n και Υ,Υ,,Υ n είναι οι τιμές της chol και της age των n = 6 ατόμων τότε τοποθετούνται στο επίπεδο τα σημεία (Χ,Υ ),,(X n,y n )). Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε μια θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών (όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται ο δείκτης χοληστερίνης). Σε επόμενο μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να αναλύσουμε περισσότερο τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών μέσω της ανάλυσης παλινδρόμησης. AGE Histogram: chol Std. Dev = 48,73 Mean = 4, N = 6, 6,, 4, 8, 3, 36, 8,, 6, 3, 34, Λαμβάνουμε το ιστόγραμμα της μεταβλητής που έχουμε επιλέξει (chol). Οι κλάσεις λαμβάνονται αυτόματα (σύμφωνα με κάποιο κανόνα). Όπως είδαμε και σε προηγούμενη διαδικασία (που παρουσιάζεται και πάλι το ιστόγραμμα), μπορούμε να αλλάξουμε διάφορα χαρακτηριστικά του ιστογράμματος που παράγεται (π.χ. το πλήθος των κλάσεων) κάνοντας διπλό κλικ στο ιστόγραμμα και αλλάζοντας κατάλληλα διάφορες παραμέτρους. Για παράδειγμα, μπορούμε να αλλάξουμε το πλήθος των κλάσεων από το menu Chart/Axis: Επιλέγουμε interval και πατώντας OK μπορούμε να αλλάξουμε τα intervals από automatic σε custom και να επιλέξουμε το πλήθος ή το εύρος των κλάσεων που επιθυμούμε. Interactive Chart Dialog Boxes Τα Interactive Chart Dialog Boxes έχουν μερικές διαφορές από τα υπόλοιπα dialog boxes. Οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν επιλέγονται εδώ με drag and drop. Έδώ υπάρχουν τρία είδη μεταβλητών: Categorical (κατηγορικές: π.χ. αγόρι, κορίτσι), scale (αριθμητικές ή κλίμακας, π.χ..,.6, 4,...) και builtin (μεταβλητές προγράμματος, π.χ. Count, Percent). Εδώ για να κάνουμε αλλαγή μεταξύ names-labels αρκεί να κάνουμε right-click πάνω στη λίστα και να κάνουμε την κατάλληλη επιλογή. Επίσης εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τις μεταβλητές με right-click. 3

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περιεχόμενα Εισαγωγή στο SPSS Ο Data editor Ο Viewer Άνοιγμα Αρχείου στο SPSS Εισαγωγή Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S.

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Σημειώσεις για το μάθημα Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Παπάνα Αγγελική E mail: papanagel@yahoo.gr, agpapana@gen.auth.gr Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., 04-05) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., 04-05) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., -) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία) Άσκηση (Εργαστήριο #) Στις εξετάσεις Φεβρουαρίου του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικά για Στατιστική Ανάλυση. Minitab, R (ελεύθερο λογισμικό), Sas, S-Plus, Stata, StatGraphics, Mathematica (εξειδικευμένο λογισμικό για

Λογισμικά για Στατιστική Ανάλυση. Minitab, R (ελεύθερο λογισμικό), Sas, S-Plus, Stata, StatGraphics, Mathematica (εξειδικευμένο λογισμικό για ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 1ο Τι είναι το SPSS; Statistical Package for the Social Sciences Λογισμικό για διαχείριση και στατιστική ανάλυση δεδομένων σε γραφικό περιβάλλον http://en.wikipedia.org/wiki/spss

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας Επικοινωνία: Πτέρυγα 4, Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Εργαστήριο Βιοστατιστικής Τηλ. 4613 e-mail: biostats@med.uoc.gr thalegak@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

κωδικοποίηση κτλ) Εισαγωγή δεδομένων με μορφή SPSS Εισαγωγή δεδομένων σε μορφή EXCEL Εισαγωγή δεδομένων σε άλλες μορφές

κωδικοποίηση κτλ) Εισαγωγή δεδομένων με μορφή SPSS Εισαγωγή δεδομένων σε μορφή EXCEL Εισαγωγή δεδομένων σε άλλες μορφές Στάθης Κλωνάρης 1. Εισαγωγή 2. Εισαγωγή Δεδομένων Εισαγωγή δεδομένων με μορφή SPSS Εισαγωγή δεδομένων σε μορφή EXCEL Εισαγωγή δεδομένων σε άλλες μορφές 2. Διαχείριση μεταβλητών (Τύπος Ετικέτα, κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-περιγραφική Στατιστική

Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-περιγραφική Στατιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-περιγραφική Στατιστική Το πρώτο βήμα στην ανάλυση ενός συνόλου δεδομένων, που αποτελούν μετρήσεις ενός δείγματος είναι η παρουσίαση και σύνοψη των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS. ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας

Εισαγωγή στο SPSS. ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας Εισαγωγή στο SPSS ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας Στόχος του μαθήματος Τα τέσσερα παράθυρα του SPSS Η διαχείριση των αρχείων δεδομένων Βασικά στοιχεία ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ανάλυση μιας μεταβλητής

Κεφάλαιο 3: Ανάλυση μιας μεταβλητής Κεφάλαιο 3: Ανάλυση μιας μεταβλητής Γενικά Στο Κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε κάποιες μεθόδους της Περιγραφικής Στατιστικής και της Στατιστικής Συμπερασματολογίας που αφορούν στην ανάλυση μιας μεταβλητής.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ενότητα: Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-περιγραφική Στατιστική Διδάσκων: Επίκ. Καθ. Απόστολος Μπατσίδης Τμήμα: Μαθηματικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Εξερευνώντας τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS. Για την πρώτη σας προσπάθεια να εξοικειωθείτε με το SPSS, σκεφτείτε το παρακάτω πείραμα.

Εισαγωγή στο SPSS. Για την πρώτη σας προσπάθεια να εξοικειωθείτε με το SPSS, σκεφτείτε το παρακάτω πείραμα. Εισαγωγή στο SPSS Παράδειγμα εισαγωγής δεδομένων Για την πρώτη σας προσπάθεια να εξοικειωθείτε με το SPSS, σκεφτείτε το παρακάτω πείραμα. Ένας ψυχολογος ενδιαφέρεται για την επίδραση της διατροφής στη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σύνολα Δεδομένων - Είδη Ποσοτικής Έρευνας: Παράλογες Ιδέες Γονέων (Δειγματοληπτική)

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 7: Παρουσίαση δεδομένων-περιγραφική στατιστική Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων (Logistics) Εισαγωγή στο SPSS Βασικές έννοιες.

Τµήµα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων (Logistics) Εισαγωγή στο SPSS Βασικές έννοιες. Τµήµα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων (Logistics) Εισαγωγή στο SPSS Βασικές έννοιες. To SPSS είναι το πιο ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης πληροφοριών που κυκλοφορεί αυτή την στιγµή. Για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

1991 US Social Survey.sav

1991 US Social Survey.sav Παραδείγµατα στατιστικής συµπερασµατολογίας µε ένα δείγµα Στα παραδείγµατα χρησιµοποιείται απλό τυχαίο δείγµα µεγέθους 1 από το αρχείο δεδοµένων 1991 US Social Survey.sav Το δείγµα λαµβάνεται µε την διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ανάλυση μεταβλητών με το IBM SPSS Statistics

Εισαγωγή στην ανάλυση μεταβλητών με το IBM SPSS Statistics Εισαγωγή στην ανάλυση μεταβλητών με το IBM SPSS Statistics Στόχοι του κεφαλαίου Εξοικείωση με το περιβάλλον του SPSS Εξοικείωση με τις διαδικασίες περιγραφικής ανάλυσης μιας μεταβλητής Εξοικείωση με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ SPSS 19.0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ SPSS 19.0 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ SPSS 19.0 1.1 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ SPSS 4 1.2 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 1.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 9 1.4 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10 1.5 ΠPOΣΘHKH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. Περιγραφική Στατιστική Βασικά είδη στατιστικής ανάλυσης 1. Περιγραφική στατιστική: περιγραφή του συνόλου των δεδοµένων (δείγµατος) 2. Συµπερασµατολογία: Παραγωγή συµπερασµάτων για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο. 5.1 Εντολή EXPLORE 5.2 Εντολή CROSSTABS 5.3 Εντολή RAΤΙΟ STΑTISTIC 5.4 Εντολή OLAP CUBES. Daily calorie intake

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο. 5.1 Εντολή EXPLORE 5.2 Εντολή CROSSTABS 5.3 Εντολή RAΤΙΟ STΑTISTIC 5.4 Εντολή OLAP CUBES. Daily calorie intake ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο 5.1 Εντολή EXPLORE 5.2 Εντολή CROSSTABS 5.3 Εντολή RAΤΙΟ STΑTISTIC 5.4 Εντολή OLAP CUBES 5000 Daily calorie

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Στατιστικό πακέτο SPSS 14.0...1 Αρχικά...1 Παράθυρα του SPSS...2 Παράθυρο δεδοµένων του SPSS...4 Status bar και Toolbar...4

Διαβάστε περισσότερα

6.4. LOGLINEAR 90 8.5 (MANOVA) 121

6.4. LOGLINEAR 90 8.5 (MANOVA) 121 Φ Γ SPSS Dr. υ υ α α Θ α 2012 2 1. Γ SPSS 19.0 1.1 Φ Γ SPSS 4 1.2 Φ Γ 7 1.3 9 1.4 Φ 10 1.5 Pτ ΘHKH IAΓPAΦH 16 1.6 16 1.7 17 1.8 20 1.9 22 1.10 Γ 23 1.11 Γ Φ 25 1.12 Γ 27 1.13 Θ 28 2. Γ Φ 2.1 Θ, Γ, Γ 29

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Περιγραφική Στατιστική - Γραφήματα. Σύνοψη. Προαπαιτούμενη γνώση. 4.1 Βασικές Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 4. Περιγραφική Στατιστική - Γραφήματα. Σύνοψη. Προαπαιτούμενη γνώση. 4.1 Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Κεφάλαιο 4 Σύνοψη Περιγραφική Στατιστική - Γραφήματα Αρχικά περιέχονται βασικές έννοιες και ορισμοί για την περιγραφική στατιστική, τις έννοιες του πληθυσμού και του δείγματος και τα είδη των μεταβλητών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS12 ΓΙΑ WINDOWS. Κριτσωτάκης Ευάγγελος. Παπαδοπούλου Ελένη. Μαθηµατικός, MSc Στατιστική. Στατιστικός MSc Περιβαλλοντική ιαχείριση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS12 ΓΙΑ WINDOWS. Κριτσωτάκης Ευάγγελος. Παπαδοπούλου Ελένη. Μαθηµατικός, MSc Στατιστική. Στατιστικός MSc Περιβαλλοντική ιαχείριση T.E.I. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS12 ΓΙΑ WINDOWS Κριτσωτάκης Ευάγγελος Μαθηµατικός, MSc Στατιστική Παπαδοπούλου Ελένη Στατιστικός MSc Περιβαλλοντική ιαχείριση Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4 (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com ιαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ ιάλεξη 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 A εξάμηνο 2009-2010 Περιγραφική Στατιστική Ι users.att.sch.gr/abouras abouras@sch.gr sch.gr abouras@uth.gr Μέτρα θέσης Η θέση αντιπροσωπεύει τη θέση της κατανομής κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα:

Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο 7.1. Μορφοποίηση πινάκων 7.2 ηµιουργία Υποδείγµατος Πινάκων (TEMPLATE) 7.3 Κατασκευή Γραφηµάτων 7.4 ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. Διδακτικές Σημειώσεις Απόστολος Δ. Μπατσίδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστόγραμμα. Προκειμένου να αλλάξουμε το εύρος των bins κάνουμε διπλό κλικ οπουδήποτε στο ιστόγραμμα και μετά

1. Ιστόγραμμα. Προκειμένου να αλλάξουμε το εύρος των bins κάνουμε διπλό κλικ οπουδήποτε στο ιστόγραμμα και μετά 1. Ιστόγραμμα Δεδομένα από το αρχείο Data_for_SPSS.xls Αλλαγή σε Variable View (Κάτω αριστερά) και μετονομασία της μεταβλητής σε NormData, Type: numeric και Measure: scale Αλλαγή πάλι σε Data View. Graphs

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2008 [2] Περιεχόμενα Δυο λόγια εισαγωγικά... 3 1.0 Το περιβάλλον του SPSS... 3 2.0 Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων... 6

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων. Ενότητα: Εισαγωγή και αποθήκευση δεδομένων-τα βασικά του S.P.S.S.

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων. Ενότητα: Εισαγωγή και αποθήκευση δεδομένων-τα βασικά του S.P.S.S. Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ενότητα: Εισαγωγή και αποθήκευση δεδομένων-τα βασικά του S.P.S.S. Διδάσκων: Επίκ. Καθ. Απόστολος Μπατσίδης Τμήμα: Μαθηματικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορα γραφήματα που αναπαριστούν τα δεδομένα ή υπολογισμούς του λογιστικού φύλλου μας.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορα γραφήματα που αναπαριστούν τα δεδομένα ή υπολογισμούς του λογιστικού φύλλου μας. Κεφάλαιο 3 Το Excel είναι ένα πρόγραμμα ανάλυσης (συνήθως οικονομικής) με το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλύσει διάφορα προβλήματα όπως: προϋπολογισμού, χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, εκτίμηση κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα πριν τις διορθώσεις

Δείγμα πριν τις διορθώσεις Εισαγωγή Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) 1.1.2 Επαγωγική ή Αναλυτική Στατιστική (Inferential or Αnalytical Statistics)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 15

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 15 STTISTICL PCKGE for the SOCIL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ BSc in Statistics Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ 2008 2 Περιεχόμενα 1.1 Σύντομη εισαγωγή στη Στατιστική...4

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr

Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr Εισαγωγή στην πληροφορική με εφαρμογές στη Στατιστική Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr -> Webmail Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 http://www.actuar.aegean.gr/ Webmail

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. ΗχρήσητουπακέτουEviews (Using Eviews econometric package)

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. ΗχρήσητουπακέτουEviews (Using Eviews econometric package) ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΗχρήσητουπακέτουEviews (Using Eviews econometric package) Για να καλέσετε το πρόγραμμα πρέπει να εργαστείτε ως εξής: 1. Κάντε δύο κλικ στο εικονίδιο του Eviews 2. Από την εντολή File πάω στο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ SPSS Το SPSS είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα γενικής στατιστικής ανάλυσης αρκετά εύκολο στη λειτουργία του. Για να πραγματοποιηθεί ανάλυση χρονοσειρών με τη βοήθεια του SPSS θα πρέπει απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕ) Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F Άσκηση 0, σελ. 9 από το βιβλίο «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης» της Χ. Καρώνη (i) Αρχικά, εισάγουμε τα δεδομένα στο minitab δημιουργώντας δύο μεταβλητές: τη x για τον άτυπο όγκο και την y για τον τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 6 ο

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 6 ο Παράδειγμα 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει τις πωλήσεις (ζήτηση) ενός προϊόντος Υ (σε κιλά) από το delicatessen μιας περιοχής και τις αντίστοιχες τιμές Χ του προϊόντος (σε ευρώ ανά κιλό) για μια ορισμένη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ.Μ. 436 Περιγραφική Στατιστική Ι users.sch.gr/abouras abouras@sch.gr sch.gr abouras@uth.gr Μέτρα θέσης Η θέση αντιπροσωπεύει τη θέση της κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 23

Περιεχόμενα. Πρόλογος 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 23 Περιεχόμενα Πρόλογος 17 Μέρος A ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 23 1.1 Εισαγωγή 23 1.1.1 Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) 24 1.1.2 Επαγωγική ή Αναλυτική Στατιστική (Inferential or

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο SPSS 7. Εισαγωγή δεδοµένων

Εγχειρίδιο SPSS 7. Εισαγωγή δεδοµένων Εγχειρίδιο SPSS 7 Εισαγωγή εδοµένων Για να εισάγετε δεδοµένα στην εφαρµογή, απλώς κάντε κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο άκρο αριστερά φατνίο του φύλλου δεδοµένων. Αρχίστε να πληκτρολογείτε

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες Ασκήσεις για το μάθημα:

Λυμένες Ασκήσεις για το μάθημα: Λυμένες Ασκήσεις για το μάθημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39 41 Περιεχόμενα Ξενάγηση στο βιβλίο 25 Ξενάγηση στο συνοδευτικό CD 27 Εισαγωγή 29 Ευχαριστίες 33 Οι βασικές διαφορές μεταξύ του SPSS 16 και των προηγούμενων εκδόσεων 35 Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το μοντέλο που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο εργαστήριο έχει βελτιωθεί εν μέρει ώστε να συμπεριλάβει και κάποιες δυνατότητες οι οποίες απαιτούν σχετικά εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για την Μέση Τιμή ενός Δείγματος (One Sample t-test) Το κριτήριο One sample t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε τον αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... v

Περιεχόμενα. Πρόλογος... v Περιεχόμενα Πρόλογος... v 1 Χρήση της έκδοσης 10 του SPSS για Windows και καταχώριση δεδομένων... 1 2 Περιγραφή μεταβλητών: πίνακες και γραφήματα... 19 3 Περιγραφή μεταβλητών αριθμητικά: μέσοι όροι, διακύμανση,

Διαβάστε περισσότερα

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση!

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση! Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση! ΘΕΜΑ ο [Μονάδες 20] Ερώτημα i (4 μονάδες). Για να κάνουμε τους υπολογισμούς που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Στατιστική. Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων"

Περιγραφική Στατιστική. Π.Μ.Σ. Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων Περιγραφική Στατιστική Παράδειγμα Γίνεται μια μελέτη για τους τραυματισμούς στο μάτι (σοβαροί ή όχι τόσο σοβαροί) κατά τη διάρκεια αγώνων τέννις, squash, badminton και ρακέτας. Σοβαρός Τραυματισμός Επιπόλαιος

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov.

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. A. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ A 1. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov. Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. Μηδενική υπόθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ -3 Ακαδημαϊκό Έτος -3 . ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ..... Καταγραφή δεδομένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcMap (2/2) Μέρος 1: (συνέχεια από τα προηγούμενα) Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό κριτήριο χ 2

Στατιστικό κριτήριο χ 2 18 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας & Στατιστική Στατιστικό κριτήριο χ 2 Ο υπολογισµός του κριτηρίου χ 2 γίνεται µέσω του µενού [Statistics => Summarize => Crosstabs...]. Κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A εξάμηνο 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010 Ποιοτικές και Ποσοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων Exploratory Data Analysis

Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων Exploratory Data Analysis Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων Exploratory Data Analysis Περιλαμβάνει ένα σύνολο αριθμητικών και γραφικών μεθόδων, που μας επιτρέπουν να αποκτήσουμε μια πρώτη εικόνα για την κατανομή των τιμών της μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Lampiran 1 Output SPSS MODEL I

Lampiran 1 Output SPSS MODEL I 67 Variables Entered/Removed(b) Lampiran 1 Output SPSS MODEL I Model Variables Entered Variables Removed Method 1 CFO, ACCOTHER, ACCPAID, ACCDEPAMOR,. Enter ACCREC, ACCINV(a) a All requested variables

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρήση τυχαίων µεταβλητών για την απεικόνιση εκβάσεων τυχαίου πειράµατος Κατανόηση της έννοιας κατανοµής πιθανοτήτων τυχαίας µεταβλητής Υπολογισµός της συνάρτηση κατανοµής πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάλυση Πολυδιάστατων (Πολυμεταβλητών) Δεδομένων και Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων (Multivariate Data

Διαβάστε περισσότερα

EDUCAT &ι'ι% Measurement Level: Ordinal Value Label 1,00 7ι η 2,00 -ι 3,00 3 ιι 4,00 * ι. Measurement Level: Scale

EDUCAT &ι'ι% Measurement Level: Ordinal Value Label 1,00 7ι η 2,00 -ι 3,00 3 ιι 4,00 * ι. Measurement Level: Scale ## ι ι ι ι η ιι ι ηι ιι η ι η ι ι. ηι ι ι ι ηι ιη 474 " ι ( «work.sav» η ι ) η η ι ι. ι ι"ι ι ιι ι ι ι η ( ηιη ι ι: File Display Data File InformationWorking File). ID!ι% Measurement Level: Scale Column

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL. , και οι γραμμές συμβολίζονται με 1,2,3, Μπορούμε να αρχίσουμε εισάγοντας ορισμένα στοιχεία ως εξής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL. , και οι γραμμές συμβολίζονται με 1,2,3, Μπορούμε να αρχίσουμε εισάγοντας ορισμένα στοιχεία ως εξής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL Το πακέτο Excel είναι ένα πρόγραμμα φύλλου εργασίας (spreadsheet) με το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς και διαγράμματα που είναι χρήσιμοι στα οικονομικά. Στο Excel το φύλλο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr

Στατιστική Ι. Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr Στατιστική Ι Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Στατιστική Ι Έννοιες - Κλειδιά Μεταβλητότητα Εύρος (range) Εκατοστημόρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης

Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης 24 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας & Στατιστική Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Όπως ακριβώς συνέβη και στο κριτήριο t, τα δεδοµένα µας θα πρέπει να έχουν οµαδοποιηθεί χρησιµοποιώντας µια αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

SPSS. Βασικά στοιχεία

SPSS. Βασικά στοιχεία SPSS Βασικά στοιχεία Εισαγωγικά Στοιχεία SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Χρησιμοποιείται σε έρευνες των Κοινωνικών Επιστημών ημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Stanford Το 1975 ιδρύεται η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστήριο - ΕΠΛ003 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Excel Μέρος 2

Διαβάστε περισσότερα

$ι ιι η ι ι!η ηι ι ANOVA. To ANOVA ι ι ι η η η ιη (Analysis of Variance). * ι! ι ι ι ι ι η ιη. ;, ι ι ι! η ιι ηιη ι ι!η ι η η ιη ι ι η ι η.

$ι ιι η ι ι!η ηι ι ANOVA. To ANOVA ι ι ι η η η ιη (Analysis of Variance). * ι! ι ι ι ι ι η ιη. ;, ι ι ι! η ιι ηιη ι ι!η ι η η ιη ι ι η ι η. η &, 7!# v # $ι ιι η ι ι!η ηι ι ANOVA. To ANOVA ι ι ι η η η ιη (Analysis of Variance). * ι! ι ι ι ι ι η ιη. ;, ι ι ι! η ιι ηιη ι ι!η ι η η ιη ι ι η ι η. - ι% ιι* ι' F ι ι ι% MS F MS between within MS MS

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ταμειακής ροής για αγορές υλικών

Προγραμματισμός ταμειακής ροής για αγορές υλικών Προγραμματισμός ταμειακής ροής για αγορές υλικών Η βάση δεδομένων του Navision μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση δεδομένων και από άλλα εργαλεία εκτός Navision. Θα δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΙΝΙΤΑΒ Ξεκινώντας το Στατιστικό Πρόγραμμα Minitab 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΙΝΙΤΑΒ Ξεκινώντας το Στατιστικό Πρόγραμμα Minitab 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΙΝΙΤΑΒ 16 1.1 Ξεκινώντας το Στατιστικό Πρόγραμμα Minitab 16 Για να ξεκινήσει το στατιστικό πρόγραμμα του Minitab αρχικά κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα δούμε τα δεδομένα της ICAP από μια διαφορετική οπτική γωνία, με τη χρήση συστημάτων GIS, κατά γεωγραφική περιοχή και ειδικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 3ο 2 + +

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 3ο 2 + + ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 3ο Υπολογισμός Πιθανοτήτων Εκθετική Κατανομή Παράδειγμα 1 Έστω ότι η μέση διάρκεια μιας υπεραστικής κλήσης είναι 2 λεπτά. Να βρεθεί η πιθανότητα των ενδεχομένων Ε 1 : μια κλήση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Εισαγωγική Διαχείριση του IBM SPSS. Σύνοψη. Προαπαιτούμενη γνώση. 3.1 Το Περιβάλλον του SPSS

Κεφάλαιο 3. Εισαγωγική Διαχείριση του IBM SPSS. Σύνοψη. Προαπαιτούμενη γνώση. 3.1 Το Περιβάλλον του SPSS Κεφάλαιο 3 Σύνοψη Εισαγωγική Διαχείριση του IBM SPSS Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αρχικά μία αναφορά στο περιβάλλον του SPSS και συγκεκριμένα στις επιλογές Run the Tutorial, Type in data, Run an existing

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα

Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τον έλεγχο της υπόθεσης της ισότητα δύο μέσων τιμών με εξαρτημένα δείγματα. Εξαρτημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Στις προηγούμενες ενότητες ασχοληθήκαμε με μεθόδους που οδηγούν σε εκτιμήτριες των τιμών μιας ή και περισσοτέρων αγνώστων παραμέτρων. Αυτό έγινε με την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο ΕΠΛ001 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Excel Μέρος 2 Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική στατιστική μεθοδολογία.

Περιγραφική στατιστική μεθοδολογία. Περιγραφική στατιστική μεθοδολογία. Κυργίδης Αθανάσιος MD, DDS, BΟpt, PhD MSc Medical Research, Μετεκπαίδευση ΕΠΙ ΕΚΑΒ Γναθοπροσωπικός Χειρουργός Ass. Editor, Hippokratia 2 κεφάλαια: Περιγραφική Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

(Variable View)... 10

(Variable View)... 10 1 T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ SPSS Μέρος 1ο: Περιγραφική Στατιστική 4η Έκδοση Κριτσωτάκης Ι. Ευάγγελος, MSc, PhD Ηράκλειο, 2004-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Ιωάννης Γ. Τσούλος Εργασία Πρώτη - Αριθμομηχανή Με την χρήση του περιβάλλοντος AWT ή του SWING θα πρέπει να δημιουργηθεί αριθμομηχανή για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

έρευνας και στατιστική» παραμετρικές συγκρίσεις»

έρευνας και στατιστική» παραμετρικές συγκρίσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική» Μάθημα μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών Διάλεξη: «Μη παραμετρικές συγκρίσεις» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. i β. 1 ου έτους (Υ i )

Άσκηση 2. i β. 1 ου έτους (Υ i ) Άσκηση Ο επόμενος πίνακας δίνει τους βαθμούς φοιτητών (Χ i ) στις εισαγωγικές εξετάσεις ενός κολεγίου και τους αντίστοιχους βαθμούς τους (Υ i ) στο τέλος της πρώτης χρονιάς φοίτησης στο συγκεκριμένο κολέγιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 21-22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Το τμήμα αυτό της έρευνας αναφέρεται στην Γ τάξη όλων των Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ενότητα: Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα Διδάσκων: Επίκ. Καθ. Απόστολος Μπατσίδης Τμήμα: Μαθηματικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ και Nottingham Μάρτιος 2014 2 Περιεχόμενα Ένας μικρός πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα