ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ /605/ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ /605/ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών, κατά την προγραμματική περίοδο Εξήντα (60) μήνες από την ημερομηνία ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ : υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Ο προϋπολογισμός αυτός είναι δυνατόν να αυξηθεί μέχρι του ποσού των ,00, εάν ασκηθεί δικαίωμα προαίρεσης για την ανάθεση νέων παρόμοιων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 4 περ. β του Π.Δ. 60/2007. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119, ΑΘΗΝΑ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το πλαίσιο αναφοράς του Έργου Σκοπός και αντικείμενο του Έργου Περιγραφή του έργου του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) Μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών από τον ΣΤΥ Διάρκεια και Παραδοτέα του έργου του ΣΤΥ Προϋπολογισμός και τρόπος πληρωμής του Αναδόχου Μεθοδολογία παρακολούθησης προόδου και παραλαβής του Έργου Οργανωτικό σχήμα και στελέχη του Συμβούλου ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής / Τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα Εγγύηση Συμμετοχής Δικαιολογητικά Συμμετοχής Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Παραλαβή των τευχών της Προκήρυξης Διευκρινίσεις Προκήρυξης - Προσφορών Προθεσμία υποβολής των προσφορών Τόπος υποβολής των Προσφορών Αποστολή των Προσφορών Γλώσσα σύνταξης των Προσφορών Ισχύς των Προσφορών Τιμές και αναπροσαρμογές τους Τρόπος υποβολής των Προσφορών Περιεχόμενο Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Περιεχόμενα Φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Περιεχόμενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Όργανα διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης των Προσφορών Διαδικασίες διενέργειας του Διαγωνισμού Σύστημα Αξιολόγησης των Προσφορών Αντιρρήσεις Κατακύρωση Διαγωνισμού υπογραφή σύμβασης Δικαίωμα προαίρεσης Εκπροσώπηση του Αναδόχου Ρήτρες καθυστέρησης Εμπιστευτικότητα ΜΕΡΟΣ Γ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

3 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Το πλαίσιο αναφοράς του Έργου Με το σχεδιασμό και την εφαρμογή του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ) κατά την Δ προγραμματική περίοδο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας. Ο Κεντρικός αυτός αναπτυξιακός στόχος αναλύεται σε 3 στρατηγικούς στόχους που είναι οι εξής: Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης. Ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και διασφάλιση των φυσικών, θεσμικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία. Το ΕΠΑΕ, εκτός των άλλων, συμβάλλει στην επίτευξη των δεσμεύσεων της χώρας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο για τον περιορισμό της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά την περίοδο Παράλληλα το ΕΠΑΕ θα συνεισφέρει, σε συνδυασμό με άλλα επιχειρησιακά προγράμματα και με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας. Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠΑΕ εξειδικεύονται σε 4 Γενικούς Στόχους που αντιστοιχούν επιχειρησιακά, ένας προς έναν, με τους 4 θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος οι οποίοι προκύπτουν από την τομεακή συγκρότηση του αντικειμένου του Προγράμματος. Ως Γενικοί Στόχοι του ΕΠΑΕ έχουν ορισθεί οι εξής: Δημιουργία και αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας. Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήματος της χώρας και ενίσχυση της Αειφορίας. 3

4 Για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων και την αποτελεσματική προώθηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των σχετικών παρεμβάσεων, είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν όλοι οι διατιθέμενοι διοικητικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Φορέων που εποπτεύονται από αυτό, καθώς και ειδικές υπηρεσίες εφαρμογής που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν με βάση τις προβλέψεις του Νόμου 3614 / 2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ). Το Υπουργείο Ανάπτυξης καλύπτει ένα ιδιαίτερο και σημαντικό τομέα στην προσπάθεια της χώρας για δυναμική και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση με τις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Υπουργείο έχει ως Αποστολή: Τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της ενέργειας, το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, τη λήψη των εκάστοτε ενδεδειγμένων μέτρων για την υλοποίησή της και την εποπτεία όλων των φορέων που σχετίζονται με αυτήν. Τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τη χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής για την αξιοποίηση του εθνικού φυσικού πλούτου. Τη χάραξη και την άσκηση της εθνικής πολιτικής στους τομείς της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας. Την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της Βιομηχανίας, τον προγραμματισμό και την εποπτεία της βιομηχανικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. Την προαγωγή και την ενθάρρυνση της βιομηχανικής δραστηριότητας σε σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον. Την άσκηση πολιτικής σε θέματα ποιότητας της βιομηχανικής παραγωγής και την εποπτεία των φορέων που δραστηριοποιούνται στο βιομηχανικό τομέα, καθώς και τη λήψη μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς του Εμπορίου και του Καταναλωτή, με έμφαση στον ανταγωνισμό και την ποιότητα. Τον έλεγχο της φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και την εποπτεία των παρεχομένων ασφαλιστικών προϊόντων. Τη χάραξη σύγχρονης πολιτικής περί Ανωνύμων Εταιρειών. Τον έλεγχο και καταχώριση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Σήματος Λειτουργίας του Δικαστηρίου Σημάτων (Εμπορική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία). 4

5 Τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών καταναλωτή, καθώς και τη διεξαγωγή ελέγχων και εποπτείας της Αγοράς. Την κατάρτιση, τροποποίηση και συμπλήρωση του Ενιαίου Προγράμματος Κρατικών Προμηθειών. Τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγω Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Την ευθύνη λειτουργίας των: Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, Εθνικού Συμβουλίου Ποιότητας για την Ανάπτυξη, Εθνικού Συμβουλίου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή, Εθνικού Συμβουλίου έρευνας και Τεχνολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προήλθε από τη συγχώνευση των Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου. Συγκροτείται σήμερα από τα Γραφεία του Υπουργού και των δύο Υφυπουργών, την Κεντρική Υπηρεσία/Τομέας Ενέργειας & Φυσικού Πλούτου, 4 Γενικές Γραμματείες και 2 Ειδικές Γραμματείες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εποπτεύει μια σειρά από φορείς του δημόσιου τομέα που ειδικά ανά Γραμματεία που αφορά στην παρούσα Προκήρυξη είναι οι ακόλουθοι : Κεντρική Υπηρεσία/Τομέας Ενέργειας & Φυσικού Πλούτου Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.) Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ Α.Ε.) Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.( περιλαμβάνονται ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ και ΑΣΠΡΟΦΟΣ) Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) Με την κοινή απόφαση Δ13/Φ 7.11/18797 (ΦΕΚ Β 1540 / ) των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης συστάθηκε η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του 5

6 Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ)» Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία και οι λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ στους συγκεκριμένους τομείς θα πρέπει να ενισχυθούν και να υποστηρίζονται επαρκώς ώστε να διαθέτουν τόσο την κατάλληλη τεχνογνωσία όσο και τις ικανότητες να χρησιμοποιήσουν τις ενδεδειγμένες μεθοδολογίες για το σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των παρεμβάσεων. Πέραν αυτών και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της προγραμματικής περιόδου , θα πρέπει να διαπιστώνεται η διαχειριστική επάρκεια των διοικητικών μηχανισμών που πρόκειται να αναλάβουν την ευθύνη της υλοποίησης δράσεων και έργων. Με την παρούσα προκήρυξη, επιζητείται η αξιοποίηση των υπηρεσιών εξειδικευμένου και έμπειρου Συμβούλου ο οποίος θα υποστηρίξει την ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, και θα παρέχει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών, σε ζητήματα διαμόρφωσης πολιτικών, σχεδιασμού, εξειδίκευσης στόχων προγραμμάτων, ωρίμανσης και παρακολούθησης υλοποίησης δράσεων και έργων στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ ή άλλων Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη που θα παρέχει ο Σύμβουλος στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά αποκλειστικά πολιτικές, δράσεις και έργα του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ). Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός εφαρμογής των δράσεων / έργων αυτών γίνεται σήμερα από τους διοικητικούς μηχανισμούς της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης/Τομέας Ενέργειας & Φυσικού Πλούτου και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 2. Σκοπός και αντικείμενο του Έργου Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα Προκήρυξη στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των διοικητικών μηχανισμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και ειδικότερα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, καθώς και των λοιπών αρμοδίων υπηρεσιών, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων / έργων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ). Στο πλαίσιο αυτό ο σκοπός του έργου του Συμβούλου διατυπώνεται ως εξής: 6

7 Σκοπός του έργου του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) είναι η παροχή, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, της αναγκαίας επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του ΥΠΑΝ (ΕΥΣΕΔ) στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, καθώς και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών και προγραμμάτων του Υπουργείου στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ), καθώς και των αντίστοιχων δράσεων / έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΠΑΕ και από άλλα προγράμματα της περιόδου Από το έργο του Συμβούλου εξαιρούνται οι δράσεις ενισχύσεων που υλοποιούνται κατ εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου 3299 / 2004 όπως ισχύει. Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι στη συνέχεια του παρόντος κειμένου όπου αναφέρονται πολιτικές, στρατηγική, δράσεις ή έργα του Υπουργείου Ανάπτυξης, εννοείται πάντοτε στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ). Όπου αναφέρεται «Τομείς» εννοούνται οι τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ. Όπου αναφέρονται «φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης» εννοούνται οι φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΝ/Τομέας Ενέργειας και Φυσικού Πλούτου και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ. Στο πλαίσιο του ανωτέρω Σκοπού, το έργο του ΣΤΥ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες εργασιών: Την παροχή υποστήριξης προς την ΕΥΣΕΔ Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και ΜΣΥ και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση εφαρμογής των κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικής για την βελτίωση των τομέων της Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, με την αξιοποίηση του ΕΠΑΕ και των λοιπών προγραμμάτων της περιόδου (Ενότητα 1:Υποστήριξη στη διαμόρφωση και την παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικών και στρατηγικής ). Την παροχή υποστήριξης προς την ΕΥΣΕΔ Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και ΜΣΥ και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αποτελεσματική προετοιμασία, εξειδίκευση και ωρίμανση των δράσεων / έργων στους τομείς της Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και της 7

8 ΜΣΥ που εντάσσονται στο ΕΠΑΕ ή σε άλλα προγράμματα της περιόδου και για τα οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης αποτελεί Φορέα Προγραμματισμού / Χρηματοδότησης ή/και Δικαιούχο ή Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ενότητα 2: Υποστήριξη στην προετοιμασία και ωρίμανση των δράσεων / έργων του ΥΠΑΝ στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ). Την παροχή υποστήριξης προς την ΕΥΣΕΔ Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και ΜΣΥ και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση των δράσεων / έργων στους τομείς της Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ που εντάσσονται στο ΕΠΑΕ ή σε άλλα προγράμματα της περιόδου , για τα οποία οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης αποτελούν Δικαιούχο ή Ενδιάμεσο Φορέα (Ενότητα 3: Υποστήριξη στην υλοποίηση των δράσεων / έργων του ΥΠΑΝ στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ). Την παροχή υποστήριξης προς την ΕΥΣΕΔ Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και ΜΣΥ και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την παρακολούθηση της προετοιμασίας, ωρίμανσης και υλοποίησης των δράσεων / έργων που εντάσσονται στο ΕΠΑΕ ή σε άλλα προγράμματα της περιόδου , Δικαιούχος των οποίων αποτελεί φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλος φορέας (Ενότητα 4 : Υποστήριξη στην παρακολούθηση της προετοιμασίας, ωρίμανσης και υλοποίησης των δράσεων / έργων άλλων φορέων). Την παροχή υποστήριξης κατά τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα επιβεβαίωσης / πιστοποίησης (Ενότητα 5: Υποστήριξη στην τεκμηρίωση της διαχειριστικής επάρκειας των διοικητικών μηχανισμών του ΥΠΑΝ). 3. Περιγραφή του έργου του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) Το έργο που καλείται να αναλάβει ο ΣΤΥ περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις που ομαδοποιούνται σε 5 Ενότητες: 3.1 Ενότητα 1:Υποστήριξη στη διαμόρφωση και την παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικών και στρατηγικής Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασιών, ο ΣΤΥ καλείται να παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς την ΕΥΣΕΔ Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και ΜΣΥ και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση εφαρμογής των κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικής για την βελτίωση των τομέων της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, με την αξιοποίηση του ΕΠΑΕ 8

9 και των λοιπών προγραμμάτων της περιόδου Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών και στελεχών του ΥΠΑΝ για: 1) Τη διάγνωση, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των αναγκών βελτίωσης και τη διατύπωση των κατάλληλων πολιτικών και της στρατηγικής της χώρας στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ. 2) Τη διαμόρφωση και τον συντονισμό της εφαρμογής των καταλλήλων μεθοδολογιών και διαδικασιών για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών που αποφασίζονται στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ και που υλοποιούνται με την αξιοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή τους. 3) Την εισήγηση της σκοπιμότητας και των προτεραιοτήτων εκτέλεσης έργων και δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πολιτικών και με την αξιοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και την κατάρτιση των προδιαγραφών των έργων και δράσεων αυτών. 4) Την εκπόνηση προδιαγραφών μελετών για την εξειδίκευση των επιχειρησιακών προγραμμάτων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ. 5) Την εξειδίκευση, τον ανασχεδιασμό ή την τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ή άλλων προγραμμάτων της περιόδου που περιλαμβάνουν δράσεις ενδιαφέροντος του ΥΠΑΝ στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ. 6) Την παρακολούθηση της προόδου και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ από την εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων και την διατύπωση εισηγήσεων για την τροποποίηση / βελτίωσή τους. 7) Τον εντοπισμό της υλοποίησης έργων / δράσεων που αφορούν τους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ και εκτελούνται από άλλους φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους και η διενέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθησή τους. 9

10 3.2 Ενότητα 2: Υποστήριξη στην προετοιμασία και ωρίμανση των δράσεων / έργων του ΥΠΑΝ στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασιών, ο ΣΤΥ καλείται να παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς την ΕΥΣΕΔ Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και ΜΣΥ και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αποτελεσματική προετοιμασία και ωρίμανση των δράσεων / έργων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ που εντάσσονται στο ΕΠΑΕ ή σε άλλα προγράμματα της περιόδου και για τα οποία οι υπηρεσίες του ΥΠΑΝ αποτελούν Φορέα Προγραμματισμού / Χρηματοδότησης ή / και Δικαιούχο ή Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών και στελεχών του ΥΠΑΝ για: 1) Τον προγραμματισμό, συντονισμό και μέριμνα εφαρμογής όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία και ωρίμανση των έργων / δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, των οποίων έχει αποφασισθεί να προωθηθεί η υλοποίηση στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι ενέργειες αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν, για πράξεις υποδομών, τη μέριμνα για τον σχεδιασμό προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων, την εκπόνηση μελετών, κτλ., ενώ για πράξεις κρατικών ενισχύσεων, τη μέριμνα για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των δράσεων, την προετοιμασία του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής τους, τα αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης των πράξεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, το σχεδιασμό οδηγών εφαρμογής κτλ. 2) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και την ετοιμασία και την μέριμνα υποβολής όλων των απαραιτήτων εγγράφων που είναι αναγκαία για την ένταξη πράξεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, σε επιχειρησιακά προγράμματα (π.χ. διατύπωση προτάσεων, τεχνικών δελτίων, οδηγών εφαρμογής κλπ). 3) Την παρακολούθηση της πορείας της ένταξης των ανωτέρω πράξεων στα προγράμματα και την ανάληψη τυχόν απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών. 3.3 Ενότητα 3: Υποστήριξη στην υλοποίηση των δράσεων / έργων του ΥΠΑΝ στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασιών, ο ΣΤΥ καλείται να παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς την ΕΥΣΕΔ Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και ΜΣΥ και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αποτελεσματική διοίκηση / διαχείριση της υλοποίησης των 10

11 δράσεων / έργων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, που εντάσσονται στο ΕΠΑΕ ή σε άλλα προγράμματα της περιόδου και για τα οποία οι υπηρεσίες του ΥΠΑΝ αποτελούν Δικαιούχο ή Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών και στελεχών του ΥΠΑΝ για: 1) Την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων διοίκησης / διαχείρισης έργων και δράσεων, στις περιπτώσεις που το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι Δικαιούχος πράξεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων. 2) Την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης συγκεκριμένων κατηγοριών δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΤ, όταν υπηρεσίες του ΥΠΑΝ ορίζονται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν / Στις ανωτέρω ακόλουθες: υποστηρικτικές υπηρεσίες του ΣΤΥ περιλαμβάνονται και οι I. Ανάπτυξη, εγκατάσταση και αξιοποίηση των κατάλληλων συστημάτων και εργαλείων πληροφορικής για την αποτελεσματική διοίκηση / διαχείριση των δράσεων έργων του ΥΠΑΝ στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ. Τα συστήματα / εργαλεία αυτά θα πρέπει να τηρούν και να παρακολουθούν δεδομένα σε μορφή συμβατή με τις απαιτήσεις του ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ/ΥΠΟΙΟ και του ΟΠΣ Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΟΙΟ. Η συμβατότητα αυτή θα ελεγχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. II. Με βάση τα προηγούμενα συστήματα / εργαλεία, τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή των δεδομένων παρακολούθησης της πορείας των δράσεων / έργων / υποέργων και μορφοποίηση της σχετικής πληροφορίας που θα μεταφέρεται στην κατά περίπτωση αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Τα δεδομένα θα καλύπτουν το σύνολο των δεδομένων των σχετικών δελτίων : Τεχνικού Δελτίου Έργου / Υποέργου και Δελτίων Παρακολούθησης σε επίπεδο έργου / υποέργου. Ειδικότερα, θα τηρείται η συμβατική πληροφορία των υποέργων (ανάλυση φυσικού αντικειμένου, φορείς και χωροθέτηση, χρονοδιάγραμμα, κατανομή δαπανών, χρηματοδοτικοί πίνακες, δείκτες και διακριτά στοιχεία κτλ.), η πληροφορία των εκθέσεων προόδου των αναδόχων και των αντίστοιχων πιστοποιήσεων, καθώς και τα δεδομένα των πληρωμών στο επίπεδο των σχετικών παραστατικών (Φορέα Υλοποίησης και Αναδόχου) ανά υποέργο. 11

12 III. Υποστήριξη στην κατάρτιση των διαδοχικών τροποποιήσεων των Τεχνικών Δελτίων Έργου και Υποέργου (ΤΔΕ/ΤΔΥ), καθώς και των Δελτίων Παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα. IV. Αποτύπωση της προόδου των πράξεων σε επίπεδο υποέργου, έργου, δράσης και άξονα στα πλαίσια Εκθέσεων Προόδου οι οποίες καταρτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. V. Κατάρτιση συγκεντρωτικών πινάκων με ποσοτικά δεδομένα της προόδου των σχετικών πράξεων και αποτίμηση ποιοτικών δεδομένων αυτής. VI. Υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου / παραλαβής των πράξεων και των διαδικασιών ολοκλήρωσής τους. VII. Υποστήριξη στην κατάρτιση ειδικών εκθέσεων σχετικά με τα έργα /υποέργα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή / και τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα ελέγχου. VIII. Υποστήριξη στη διατύπωση προβλέψεων απορρόφησης και την κατάρτιση προγραμμάτων δράσης για την αποφυγή της απώλειας πόρων σε εφαρμογή του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης και την παρακολούθηση της προόδου των σχετικών ενεργειών. 3.4 Ενότητα 4 : Υποστήριξη στην παρακολούθησης της προετοιμασίας, ωρίμανσης και υλοποίησης των δράσεων / έργων άλλων φορέων Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασιών, ο ΣΤΥ καλείται να παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς την ΕΥΣΕΔ Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και ΜΣΥ και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την παρακολούθηση της προετοιμασίας, ωρίμανσης και υλοποίησης των δράσεων / έργων που εντάσσονται στο ΕΠΑΕ ή σε άλλα προγράμματα της περιόδου , Δικαιούχοι των οποίων αποτελούν φορείς εποπτευόμενοι από το ΥΠΑΝ ή άλλοι φορείς. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών και στελεχών του ΥΠΑΝ για: 1) Την παρακολούθηση της προετοιμασίας, ωρίμανσης και υλοποίησης των δράσεων / έργων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, που εντάσσονται στο ΕΠΑΕ ή σε άλλα προγράμματα της περιόδου και Δικαιούχος των οποίων αποτελεί φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 2) Την παρακολούθηση της υλοποίησης έργων / δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, που εκτελούνται από άλλους φορείς, στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων και την μέριμνα για την διενέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθησή τους. 12

13 3.5 Ενότητα 5: Υποστήριξη στην τεκμηρίωση της διαχειριστικής επάρκειας των διοικητικών μηχανισμών του ΥΠΑΝ Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας δραστηριοτήτων, ο ΣΤΥ θα αναλάβει την παροχή υποστήριξης κατά την εφαρμογή και συνεχή συντήρηση των διαδικασιών επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό, στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα επιβεβαίωσης / πιστοποίησης. Ειδικότερα ο Σύμβουλος θα αναλάβει τις εξής δραστηριότητες: 1) Την παρακολούθηση και την παροχή υποστήριξης κατά την εφαρμογή και συνεχή συντήρηση των διαδικασιών επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας και στη συνέχεια την παρακολούθηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 (όταν αυτό εφαρμοστεί) των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 3614 / ) Την παρακολούθηση των διαδικασιών επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 3614 /2007, και στη συνέχεια την παρακολούθηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 (όταν αυτό εφαρμοστεί), την παροχή συμβουλών για την εφαρμογή των συστημάτων και τη σχετική ενημέρωση του ΥΠΑΝ. 4. Μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών από τον ΣΤΥ 4.1 Ο ΣΤΥ υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θα ορισθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου(εππε) η οποία θα επιβλέπει και θα συντονίζει το έργο του Συμβούλου (Βλ. και παρ. 7). 4.2 Για την αποτελεσματικότερη παροχή της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με τα αντικείμενα του έργου, ο ΣΤΥ θα συγκροτήσει Ομάδα Έργου που θα αποτελείται από δύο επί μέρους Ομάδες ως εξής: Επιτόπια ομάδα έργου: Αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) στελέχη πλήρους απασχόλησης του Συμβούλου, καλύπτοντας συνολικά τουλάχιστον πέντε ανθρωπομήνες ανά μήνα, περιλαμβανομένου του Υπευθύνου Έργου και του αναπληρωτή του, τα οποία θα εγκατασταθούν σε χώρους που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή. Η επιτόπια ομάδα στοχεύει στην άμεση παροχή από τον ΣΤΥ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, των υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης που αναφέρονται στην παράγραφο 3. 13

14 Ομάδα εμπειρογνωμόνων: Αποτελείται από τουλάχιστον επτά (7) στελέχη που θα υποχρεούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στην Αναθέτουσα Αρχή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις της, υποστηρίζοντας επιστημονικά την επιτόπια ομάδα και παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου σε επιμέρους πολιτικές, στρατηγικές και δράσεις στο πλαίσιο του αντικειμένου του έργου. Οι ανωτέρω δεν θα έχουν συγκεκριμένο ωράριο αλλά θα υποχρεούνται να προσέρχονται στους χώρους που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή στην επιτόπια ομάδα έργου ή όπου αλλού υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος όπως αυτό θα οριστεί ειδικότερα. 4.3 Η παροχή υποστήριξης του ΣΤΥ θα κατευθύνεται από την Αναθέτουσα Αρχή και θα γίνεται τόσο με γραπτά στοιχεία ( προτάσεις, κείμενα, έγγραφα, εκθέσεις κλπ) όσο και προφορικά ( με την παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων προς τα αρμόδια στελέχη). 4.4 Ο ΣΤΥ θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στα πλαίσια του έργου προς την Αναθέτουσα Αρχή ή / και τους φορείς που θα υποδειχθούν από αυτή, από τις εγκαταστάσεις του και τις εγκαταστάσεις που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα οι χώροι και οι αναγκαίες υποδομές (όπως τηλέφωνα, δίκτυα δεδομένων κτλ.) για την εγκατάσταση της επιτόπιας ομάδας έργου θα διατεθούν στον ΣΤΥ με μέριμνα της Αναθέτουσα Αρχής, ενώ ο υπολογιστικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται από την ομάδα έργου (π.χ. PCs, λογισμικό εφαρμογών, εκτυπωτές κτλ.) θα διατεθεί από τον ΣΤΥ. 5. Διάρκεια και Παραδοτέα του έργου του ΣΤΥ 5.1 Η συνολική διάρκεια του έργου του ΣΤΥ ανέρχεται σε εξήντα (60) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 5.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης ανά πάσα στιγμή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, εκπληρώνοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις της προς τον Ανάδοχο μέχρι της χρονικής αυτής στιγμής. 5.3 Το έργο του ΣΤΥ περιλαμβάνει την εκπόνηση και την υποβολή γραπτών Παραδοτέων με βάση τα οποία τεκμηριώνεται η παρεχόμενη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, σύμφωνα με τις επί μέρους ενότητες αντικειμένων που διατυπώνονται στην παράγραφο 3. Τα παραδοτέα αυτά περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) : 14

15 Εισηγητικές Εκθέσεις με τη διατύπωση προτάσεων για: o Τη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικής στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ. o Τη διαμόρφωση μεθοδολογιών και διαδικασιών o Το συντονισμό της εφαρμογής πολιτικών o Την εξειδίκευση, ανασχεδιασμό ή τροποποίηση προγραμμάτων o Την σκοπιμότητα και τις προτεραιότητες εκτέλεσης δράσεων / έργων o Την ανάγκη παρακολούθησης δράσεων / έργων o Τα προγράμματα ενεργειών ωρίμανσης δράσεων / έργων Εκθέσεις αναφοράς αποτελεσμάτων o Από την εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικής o Από την εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και έργων Εκθέσεις αναφοράς προόδου o Διαδικασιών ένταξης δράσεων / έργων o Ενεργειών ωρίμανσης δράσεων / έργων o Υλοποίησης προγραμμάτων o Υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δράσεων και έργων o Ενεργειών προετοιμασίας για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας Εκθέσεις παροχής πληροφοριών προς Διαχειριστικές Αρχές Σχέδια προδιαγραφών δράσεων / έργων Σχέδια Τεχνικών Δελτίων για την ένταξη έργων Σχέδια τευχών προκήρυξης για την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης δράσεων / έργων Σχέδια κανονιστικού πλαισίου / οδηγών εφαρμογής δράσεων κρατικών ενισχύσεων Σχέδια τεκμηρίωσης διαδικασιών και συστημάτων επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας. 5.4 Κάθε τρίμηνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και εντός 15 ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου, ο Σ.Τ.Υ. υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή Τριμηνιαία Απολογιστική και Προγραμματική Έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 15

16 Περιγραφή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στη διάρκεια του τριμήνου αναφοράς στο πλαίσιο του έργου. Αναφορά των κάθε είδους γραπτών Παραδοτέων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του έργου από το Σ.Τ.Υ. εντός του τριμήνου αναφοράς. Προγραμματισμός των κάθε είδους υπηρεσιών του Σ.Τ.Υ. που πρόκειται να παρασχεθούν προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κατά το επόμενο τρίμηνο. Διατύπωση κάθε είδους προτάσεων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης εκ μέρους του Συμβούλου. Αναφορά προόδου των υποστηριζόμενων δράσεων / έργων. Αναφορά του έργου που παρασχέθηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων και υποβολή σχετικών παραδοτέων. 6. Προϋπολογισμός και τρόπος πληρωμής του Αναδόχου 6.1 Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του παρόντος Έργου που περιγράφεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δύο εκατομμυρίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ ( ,00 ) χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού του Έργου περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου. 6.2 Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Υποπρογράμματος Α - Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και της κατηγορίας Πράξης «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών». 6.3 Το συμβατικό τίμημα του Έργου, θα πληρώνεται τμηματικά με την παραλαβή κάθε Τριμηνιαίας Απολογιστικής και Προγραμματικής Έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 5.4. Με την παραλαβή κάθε Έκθεσης θα πληρώνεται το 4,7% της συνολικής αμοιβής του Έργου (20 Τριμηνιαίες Εκθέσεις επί 4,7 % = 94 %). Το υπόλοιπο 6% της συνολικής αμοιβής θα πληρωθεί στον Ανάδοχο μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση και την παραλαβή του συνολικού έργου. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται όλα τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 16

17 ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 7. Μεθοδολογία παρακολούθησης προόδου και παραλαβής του Έργου 7.1 Ο Υπουργός Ανάπτυξης θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την συνεχή και αναλυτική παρακολούθηση των εργασιών του Αναδόχου και για την έγκριση και παραλαβή όλων των παραδοτέων του. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να συστήνει κατά περίπτωση ομάδες εργασίας από στελέχη και εμπειρογνώμονες που θα παρακολουθούν σε μεγαλύτερο βάθος και θα ελέγχουν εργασίες ή παραδοτέα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος καθ όλη τη διάρκεια του Έργου θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠΕ και τα λοιπά αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της προόδου του Έργου, εάν η Επιτροπή διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τεθείσες προδιαγραφές, θα ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες εντός συγκεκριμένου και εύλογου χρονικού διαστήματος που θα του τίθεται και που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των διαπιστώσεων. 7.3 Η τμηματική παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου τεκμηριώνεται μέσω των Τριμηνιαίων Απολογιστικών και Προγραμματικών Εκθέσεων και γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : Ο Ανάδοχος υποβάλλει κάθε τρίμηνο την Τριμηνιαία Έκθεση με συνοδευτική επιστολή με την οποίαν αιτείται την παραλαβή της. Η Αναθέτουσα Αρχή δια της ΕΠΠΕ αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της Έκθεσης αλλά και των αντιστοίχων υπηρεσιών του Αναδόχου που παρασχέθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο, σύμφωνα και με την προδιαγραφή τους. Σε περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές της Έκθεσης ή μη ικανοποιητική ποιότητα των παρασχεθεισών αντιστοίχων υπηρεσιών κατά την εν λόγω περίοδο, κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υποβολής του Παραδοτέου (Τριμηνιαία Έκθεση). 17

18 Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να αποστείλει παρατηρήσεις επί της Τριμηνιαίας Έκθεσης, τότε αυτή θεωρείται ότι έχει παραληφθεί και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου κατά το εξεταζόμενο τρίμηνο θεωρούνται ικανοποιητικές. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που η Έκθεση θεωρηθεί ικανοποιητική, η ΕΠΠΕ προβαίνει στην σύνταξη και κοινοποίηση στον Ανάδοχο Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του Παραδοτέου. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της Τριμηνιαίας Έκθεσης είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν (α) καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο της Έκθεσης σύμφωνα προς την προδιαγραφή της (β) επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά το προηγούμενο τρίμηνο (γ) ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου. Στην ανωτέρω περίπτωση (α), ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει την Τριμηνιαία Έκθεση με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η επανυποβολή αυτή πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ. Εάν το επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της Επιτροπής ως ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών είτε να επαναλάβει την διαδικασία αποστολής νέων παρατηρήσεων στον Ανάδοχο, είτε να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως εκπτώτου και την λήξη της σύμβασης. Στην ανωτέρω περίπτωση (β), ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν, κατά το επόμενο τρίμηνο. Εάν και το επόμενο τρίμηνο η ΕΠΠΕ διαπιστώσει και πάλι σημεία μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, μπορεί να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως εκπτώτου και την λήξη της σύμβασης. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου σύμφωνα με την προδιαγραφή του, προβαίνει στην σύνταξη και κοινοποίηση στον Ανάδοχο Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του Παραδοτέου. 7.4 Η οριστική παραλαβή του Έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου, μέσα σε ένα τρίμηνο από την παραλαβή και της τελευταίας Τριμηνιαίας Έκθεσης, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. 18

19 8. Οργανωτικό σχήμα και στελέχη του Συμβούλου 8.1 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει με την προσφορά τους να προτείνουν ολοκληρωμένη πρόταση για το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου. Οι αναφερόμενες στη συνέχεια αρχές αποτελούν το ελάχιστο των απαιτήσεων που τίθενται για την οργάνωση και τη στελέχωση του Αναδόχου και αποτελούν μέρος των ελάχιστων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (βλ. παράγραφο 2 του Μέρους Β της Προκήρυξης). 8.2 Η Ομάδα Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών για την εκτέλεση του περιγραφόμενου έργου. Όλα τα στελέχη θα έχουν σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου και θα είναι ιδιαιτέρως έμπειρα για την παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε ζητήματα όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4.2, για την αποτελεσματικότερη παροχή της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με τα αντικείμενα του έργου, η Ομάδα Έργου του Συμβούλου θα αποτελείται από δύο επιμέρους Ομάδες (Επιτόπια ομάδα έργου και Ομάδα εμπειρογνωμόνων)με τον ελάχιστο αριθμό στελεχών, ανθρωποαπασχόληση και αντίστοιχα προσόντα που αναφέρονται στη συνέχεια. 8.3 Επιτόπια ομάδα έργου : Αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) στελέχη πλήρους απασχόλησης, καλύπτοντας συνολικά τουλάχιστον πέντε ανθρωπομήνες ανά μήνα, περιλαμβανομένου του Υπεύθυνου Έργου και του αναπληρωτή του. Ο Υπεύθυνος Έργου του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΥΣΤΥ) θα είναι επικεφαλής της Ομάδας Έργου, θα έχει την ευθύνη του συντονισμού της Ομάδας Έργου και της εκπροσώπησης του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Στο έργο του είναι δυνατόν να αναπληρώνεται και να υποβοηθείται από τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΑΥΣΤΥ). Ο ΥΣΤΥ και ο ΑΥΣΤΥ θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε τομείς συναφείς προς το αντικείμενο του έργου. Καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Δεκαπενταετή συνολική επαγγελματική εμπειρία. 19

20 Δεκαετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε γνωστικά αντικείμενα και τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με το συγκεκριμένο έργο του ΣΤΥ και κυρίως σε ζητήματα Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου, Μεταποίησης ή Επιχειρηματικότητας, καθώς και ζητήματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Εξαετή διευθυντική εμπειρία στην διοίκηση έργων ανάλογου χαρακτήρα, μεγέθους και πολυπλοκότητας σε δημόσιους οργανισμούς. Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη σχετικά με Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Γνώση του τρόπου λειτουργίας των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων, καθώς και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Τα υπόλοιπα στελέχη της Επιτόπιας Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε τομείς συναφείς προς το αντικείμενο του έργου. Καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας Πενταετή συνολική επαγγελματική εμπειρία Εμπειρία και τεχνογνωσία σε γνωστικά αντικείμενα και τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με το συγκεκριμένο έργο του ΣΤΥ και κυρίως σε ζητήματα Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου, Μεταποίησης ή Επιχειρηματικότητας. Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη σχετικά με Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διοίκησης/ διαχείρισης έργων. Ένα τουλάχιστον από τα ανωτέρω στελέχη θα πρέπει να διαθέτει ειδική εμπειρία στο σχεδιασμό εφαρμογών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ομάδα εμπειρογνωμόνων: Αποτελείται από τουλάχιστον επτά (7) στελέχη του Συμβούλου, τα οποία θα υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Αναθέτουσα Αρχή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις της, υποστηρίζοντας επιστημονικά την επιτόπια ομάδα και παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου σε επιμέρους πολιτικές, στρατηγικές και δράσεις στο πλαίσιο του αντικειμένου του έργου. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει και νομικό σύμβουλο. Οι ανωτέρω δεν θα έχουν συγκεκριμένο 20

21 ωράριο αλλά θα υποχρεούνται να προσέρχονται στους χώρους που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή στην επιτόπια ομάδα έργου ή όπου αλλού υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις εργασίες που θα τους ανατεθούν, όπως αυτό θα οριστεί ειδικότερα. Κάθε στέλεχος εμπειρογνώμονας θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε τομείς συναφείς προς τα ανωτέρω θέματα. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Δεκαετή συνολική επαγγελματική εμπειρία Επταετή επαγγελματική εμπειρία σε γνωστικά αντικείμενα που έχουν άμεση συνάφεια με τους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ. Ειδικότερα ο Νομικός Σύμβουλος, πέραν των προσόντων πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής, απαιτείται να έχει την ιδιότητα του Δικηγόρου και να διαθέτει πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε διοικητικό δίκαιο, ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και δίκαιο συμβάσεων. 8.5 Τα μέλη της Επιτόπιας ομάδας έργου και της Ομάδας εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να καλύπτουν συνολικά, τις αναγκαίες για την καλή εκτέλεση του Έργου γνώσεις και εμπειρίες στους τομείς: Ενέργειας Υποδομές Φυσικού Αερίου Ενέργειας Ηλεκτρικά Δίκτυα Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ενέργειας Ρύθμισης Αγορών Ενέργειας Ενέργειας - Εξοικονόμησης και Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας Ορυκτού Πλούτου Βιομηχανίας Μεταποίησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας Εποπτείας της Αγοράς (Ευρωπαϊκές οδηγίες Νέας προσέγγισης) Προστασίας του Περιβάλλοντος Ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας 8.6 Αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου και των στελεχών της Ομάδας Έργου επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους και πάντοτε με την 21

22 έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης. 8.7 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση στελέχους του, εμπλεκόμενου στην εκτέλεση του Έργου, που κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο θα συμφωνηθεί ειδικότερα ως απαιτούμενο για την εξεύρεση αντικαταστάτη. ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό 1.1 Ο παρών ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης/Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του ΥΠΑΝ στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΕΥΣΕΔ Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και ΜΣΥ), με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδιαίτερα τις διατάξεις της Οδηγίας 18 / 2004 / ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και τις διατάξεις του Π.Δ. 60 / 2007 (ΦΕΚ 64 Α ). Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή / και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 1.2 Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις τους που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους-Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. 22

23 Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. 1.3 Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στον διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 1.4 Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν το σύνολο του Έργου, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα του. 1.5 Εναλλακτικές προσφορές τόσο ως προς το οικονομικό όσο και προς το τεχνικό περιεχόμενό τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται Οι ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με τη παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, αυτή υποχρεούται να συστήσει κοινοπραξία, με σκοπό την εκτέλεση του προς ανάθεση έργου. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω Κοινοπραξία: Α) είτε θα πρέπει να συσταθεί με συμβολαιογραφική πράξη και θα περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του ΚΒΣ κατατιθέμενη στην αρμόδια φορολογική αρχή πριν την έναρξη των εργασιών της, Β) είτε δημοσιευόμενο το συστατικό έγγραφο κατά τις διατάξεις του εμπορικού νόμου, να λάβει τη μορφή εταιρίας του εμπορικού δικαίου. Τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για όλο το χρονικό διάστημα του έργου ο ΣΤΥ ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας κάθε μέλος αυτής, καθώς και οι τυχόν υπεργολάβοι, δεν μπορεί, επί ποινή έκπτωσης, να αναλάβει έργα του τομέα Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και ΜΣΥ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΕ ή άλλα Ε.Π. του ΕΣΠΑ και τα οποία σχεδιάζονται ή υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων στου τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου, της Μεταποίησης και των Συνοδευτικών προς αυτήν Υπηρεσιών, ή να είναι μέλος Αναδόχου ένωσης / κοινοπραξίας, μελετητής ή σύμβουλος ή να αναλάβει οποιονδήποτε άλλο ρόλο που δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων σε τέτοια έργα. Το ίδιο ασυμβίβαστο ισχύει και για εταιρείες συνδεδεμένες με τον ΣΤΥ ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας οποιοδήποτε μέλος αυτής, καθώς και με τους τυχόν υπεργολάβους Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον στους ακόλουθους τομείς: 23

24 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δράσεις / έργα στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτή υπηρεσιών. Οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και σχεδιασμός υλοποίησης δράσεων/ έργων και προγραμμάτων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ. Παροχή υπηρεσιών προδιαγραφής, προκήρυξης, παρακολούθησης, διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης και αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Διοίκηση / διαχείριση προγραμμάτων και έργων Οργάνωση, υλοποίηση και υποστήριξη εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. 1.9 Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ Αποκλείονται από συμμετοχή στον διαγωνισμό κάθε υποψήφιος εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για : (1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. (3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Ομοίως δεν δικαιούνται συμμετοχής στον διαγωνισμό όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις : α. Βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 24

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ 99 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΛΦΑLAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-11 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα)» ΔΕΕΔ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ), ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S27/092015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S27/092015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S27/092015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Σημασία του ελέγχου στο ξενοδοχείο. Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης. Σημαντικοί όροι :Πρότυπα, Προϋπολογισμός, Έλεγχος, Αποτελεσματικότητα

Οικονομική Σημασία του ελέγχου στο ξενοδοχείο. Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης. Σημαντικοί όροι :Πρότυπα, Προϋπολογισμός, Έλεγχος, Αποτελεσματικότητα Οικονομική Σημασία του ελέγχου στο ξενοδοχείο Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης Σημαντικοί όροι :Πρότυπα, Προϋπολογισμός, Έλεγχος, Αποτελεσματικότητα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε κάθε επιχείρηση έτσι και στις ξενοδοχειακές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 της Οµάδας Τοπικής ράσης Αλιείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 2

Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 5 Γ. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου... 7 Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΠ 17. ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. Μισθώσεις

ΔΛΠ 17. ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 Μισθώσεις Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που προκύπτουν από νέα και τροποποιημένα Δ.Π.Χ.Π. που εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005. IASCF 777

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009 A ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α Β Γ Δ ε Σωστό ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Σελίδα 115, ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 ο Σωστό Σελίδα 154, ενότητα 4, μπλε κουτί, Κεφάλαιο 8 ο Λάθος ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Κεφάλαιο 11 ο Λάθος Σελίδα 183, ενότητα 4, 2 η παράγραφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της οικονοµικής χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς

Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς 22 ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «WE CARE» 2014-2015 Εκπαιδευτικός: Μαζιώτη Παγώνα Η Περιπέτεια μας με το καράβι του WECARE και οι εμπειρίες μας. Συγγραφείς: τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. sep4u.gr

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. sep4u.gr Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), λαμβάνοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή... 8 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΜΑ: ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2013 (1 η Ιανουαρίου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μέθοδοι και προπονητικά συστήματα για την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας Από την δεκαετία του 70 που το bodybuilding άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές μέχρι και σήμερα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ)

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), στον Υπουργό Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα