ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3370 / [Εφήμερις της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, 23 Σεπτεμβρίου 1955, Αρ. Φύλλου 258, σελίδα 2112]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3370 / 1955. [Εφήμερις της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, 23 Σεπτεμβρίου 1955, Αρ. Φύλλου 258, σελίδα 2112]"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3370 / 1955 [Εφήμερις της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, 23 Σεπτεμβρίου 1955, Αρ. Φύλλου 258, σελίδα 2112] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Κτήσις της Ελληνικής Ιθαγενείας Αρθρο 1 Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με τη γέννηση (1) Το τέκνο Ελληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια. (2) Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του και όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφοσ, εφόσον δεν αποκτά με τη γέννησή του αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άδηλης ιθαγένειας. Αρθρο 2 Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με αναγνώριση Αλλοδαπός που γελλήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε νόμιμα ως τέκνο Ελληνα ή Ελληνίδας, έτσι ώστε να εξομοιώνεται πλήρως με γνήσιο τέκνο του γονέα του, γίνεται Ελληνας από την αναγνώριση, αν κατά το χρόνο αυτόν δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Αρθρο 4 Επίδραση του γάμου στην ιθαγένεια Ο γάμος δεν έχει ως συνέπεια κτήση ή απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας. Αρθρον 5 Αναγνώριση ιθαγένειας ομογενών στην αλλοδαπή (1) Ομογενείς απόλιδες ή αγνώστου ιθαγενείας κατοικούντες εν τη αλλοδαπή οίτινες συμπεριφέρονται πράγματι ως Ελληνες δύνανται, εφ όσον έχουσι συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας των να αναγνωρισθώσιν ως Ελληνες την ιθαγένειαν εάν υποβάλωσι σχετικήν αίτησιν προς την Ελληνικήν Προξενικήν Αρχήν του τόπου της κατοικίας των, ήτις διαβιβάζει αυτήν προς το Υπουργείον των Εσωτερικών μετ εκθέσεως επί του περιεχομένου αυτής, αποδεχθή την αίτησιν ο Υπουργός των Εσωτερικών και δώσωσι, μετά ταύτα, ενώπιον της Προξενικής Αρχής, ή ενώπιον Νομάρχου ειδικώς δι εκάστην ατομικήν περίπτωσιν οπιζομένου υπό του Υπουργού των Εσωτερικών, τον κατ άρθρον 9 παράγραφος 2 όρκον του Ελληνος. Τα αυτά ισχύουν και διά τας συζύγους τούτων και αν έτι αύται δεν είναι ομογενείς. (2) Τα αποτελέσματα της αναγνωρίσεως επέρχονται από της δόσεως του όρκου. (3) Τα κατά την ημέραν της υπό του αναγνωρισθέντος δόσεως του όρκου μη έχοντα συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας των άγαμα αυτού τέκνα, γίνονται Ελληνες από της αυτής ημέρας. Αρθρον 6 Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση (1) Αλλοδαπός που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μπορεί να γίνει Ελληνας με πολιτογράφηση. (2) Για την πολιτογράφηοη απαιτείται: α) Δήλωση του αλλοδαπού στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, που διαμένει ή κατοικεί, ότι επιθυμεί να πολιτογραφηθεί. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται με την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. Για τον ομογενή αλλοδαπό που διαμένει στο εξωτερικό η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει στον Ελληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας του, ο οποίος τη διααβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών με σχετική έκθεσή του. β) Ανο αλλοδαπός είναι αλλογενής, δεκαετής συνολική διαμονή στην Ελλάδα μέσα στα δώδεκα τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για πολιτογράφηση ή πενταετής δισμονή στην Ελλάδα από τη δήλωσή του για πολιτογράφηση. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο δεν προσμετράται ο χρόνος που διήνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα, ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλός ξένης χώρας. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν απαιτούνται γι αυτόν που έχει γεννηθεί και κατοικεί στην Ελλάδα. γ) Αίτηση για πολιτογράφηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών. (3) Η πολιτογράφηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από έπευνα για το ήθος και γενικά την προσωπικότητα του αλλοδαπού. «Ο γάμος με Ελληνα ή με Ελληνίδα συνεκτιμάται, προκειμένου δε περί συζύγων Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων, που υπηρετούν στο εξωτερικό, προσμετράται, για τη συμπλήρωση του χρόνου της προηγούμενης παραγράφου Η 2 του αρθρου 6 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 2 του νόμου 2130/1963.

2 και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, ύστερα από πρόταση του οικείου Ελληνα πρεσβευτή για τη διαμόρφωση απ αυτούς ελληνικής εθνικής συνείδησης». Η απόφαση που απορρίπτει την αίτηση για πολιτογράφηση δεν χρειάζεται αιτιολογία. (4) Δεν μπορεί να πολιτογραφηθεί ο αλλοδαπός του οποίου έχει διαταχθεί η απέλαση ή που έχει καταδικασθεί από ελληνικό δικαστήριο σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη του ενός έτους ή για εγκλήματα εσχάτης προδοσίας, κατά των ηθών, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, κιβδηλίας, παραχάραξης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας ή για παραβάσεις σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος της νομοθεσίας γia την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα για την προστασία του εθνικού νομίσματος και για τα ναρκωτικά. (5) Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για πολιτογράφηση αλλοδαπού δεν ανακαλείται κατά τη διάρκεια της ετήσιας προθεσμίας του άρθρου 9 1 του ΝΔ 3370/1955 «περί Κώδικος Ελληnικής Ιθαγένειας», εκτός αν στην έκδοσή της συνετέλεσε απατηλή ενέργεια ή παράλειφη εκ μέρους του αλλοδαπού στον οποίο αφορά η πολιτογράφηση». (6) Υποβολή νέας αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται μετά παρέλευση ενός έτους από την απόρριψη της προηγοήμενης. Αρθρο 8 Αρθρον 9 (1) Η πολιτογράφησις τελειούται διά της υπό του πολιτογραφουμένου δόσεως του όρκου του Ελληνος εντός προθεσμίας έτους από της εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως της περί πολιτογραφήσεως αποφάσεως. (2) Ο τύπος του όρκου έχει ως εξής: «Ορκίομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή οτο Σύνταγμα και τους Νόμουσ και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου ως Ελληνας πολίτης». (3) Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Νομάρχου. Κατ εξαίρεσιν ο Υπουργός των Εσωτερικών δύναται να εξουσιοδοτή διά την όρκισιν την προξενικήν αρχήν του τόπου της διαμονής του πολιτογραφουμένου ειδικώς δι εκάστην ατομικήν περίπτωσιν. (4) Περί της ορκωμοσίας συντάσσεται πρωτόκολλον,υπογραφόμενον υπό τε του πολιτογραφουμένου και της κατά την παράγραφον 3 Αρχής. Αρθρον 10 Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφημένου (1) Τα τέκνα του αλλοδαπού ή της αλλοδαπής που πολιτογράφείται γίνονται Ελληνες αν κατά τη συντέλεση της πολιτογράφησης είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. (2) Τα τέκνα που έγιναν Ελληνες σύμφωνα με τη διάταξη της παραπάνω παραγράφου μπορούν να αποβάλλουν την Ελληνική ιθαγένεια, αν: α) είναι αλλογενή, β) διατηρούν την ιθαγένεια που είχαν κατά την πολιτογράφηση του γονέα τους και γ) δηλώσουν τη θέλησή τους για την αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου της κατοικίας τους ή της διαμονής τους, μέσα σε ένα έτος από την ημέρα που συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τουσ. Αντίγραφο της δηλώδεως υποβάλλεται αμέσως από τις ανωτέρω αρχές στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αρθρον 12 Διά κατατάξεως εις τας ενόπλους δυνάμεις Ομογενείς αλλοδαποί, εισαγόμενοι εις τας στρατιωτικάς σχολάς αξιωματικών ή υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων δυνάμει του ειδικού δι εκάστην σχολήν νόμου, ή κατατασσόμενοι εις τας ενόπλους δυνάμεις, ως εθελονταί δυνάμει των ειδικών δι έκαστον κλάδον νόμων, αποκτώσιν από της εισαγωγής των εις τας σχολάς ή της κατατάξεώς των και άνευ άλλης διατυπώσεως την Ελληνικήν ιθαγένειαν. Αρθρον 13 (1) Ομογενείς αλλοδαποί, κατατασσόμενοι ως εθελονταί εν καιρώ επιστρατεύσεως ή πολέμου συμφώνως τω Νόμω «περί στρατολογίας των ενόπλων δυνάμεων», δώνανται, εάν θέλουν, να αποκτήσωσι την Ελλανικήν ιθαγένειαν τη αιτήσει των πτος τον Νομάρχην, άνευ άλλης διατυπώσεως. (2) Η υπό των ανωτέρω κτήσις βαθμού αξιωματικού μονίμου ή εφέδρου επάγεται αυτοδικάιως και την κτήσιν της Ελληνικής ιθαγενείας, άνευ άλλης διατυπώσεως. (3) Ο διδόμενος οτρατιωτικός όρκος των περί ών το παρόν και το άρθρον 12, αναπληροί τον όρκον του Ελληνος πολίτου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β Απώλεια Ιθαγενείας Το κείμενο που ακολουθεί προστέθηκε μετά το εδάφιο α στην παράγραφο 3 της διάταξης του άρθρου 6 ΚΕΙ, ως εδάφιο β με το άρθρο 32 του νόμου 2130/1993. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 ΚΕΙ προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 2130/1993. Καταργήθηκε το άρθρο 8 του ΚΕΙ με τη διάταξη του άρθρου 23 2 (γ) του ν. 2130/1993.

3 Αρθρον 14 Ενεκα κτήσεως αλλοδαπής ιθαγενίας (1) Αποβάλλει την Ελληνικήν ιθαγένειαν όστις κατόπιν αδείας α) απέκτησε τη βουλήσει αυτού αλλοδαπήν ιθαγένειαν ή β) ανεδέχθη δημοσίαν υπηρεσίαν παρ αλλοδαπή Πολιτεία, εφ όσον η αναδοχή συνεπάγεται κτήσιν της ιθαγενείας της Πολιτείας ταύτης. Η άδεια δύναται δι εξαιρετικούς λόγους να παρέχηται και μετά την κτήσιν της αλλοδαπής ιθαγενείας, οπότε η αποβολή της Ελληνικής ιθαγενείας επέρχεται από της παροχής της αδείας. (2) Αποβάλλει επίσης την Ελληνικήν ιθαγένειαν ο κεκτημένος και αλλοδαπήν ιθγένειαν εφ όσον ήθελε γίνει δεκτή η αίτησίς του περί αποβολής της Ελληνικής ιθαγενείας. Εν τη περιπτώσει ταύτη η αποβολή της Ελληνικής ιθαγενείας επέρχεται από της αποδοχής της αιτήσεως. (3) Η κατά την παράγραφον I άδεια παρέχεται και η κατά την παράγραφον 2 αποδοχή της αιτήσεως γίνεται δι αποφάδεως του Υπουργού των Εσωτερικών μετά γνώμην του Συμβουλίου Ιθαγενείας, ουδέποτε δε δύναται να παρασχεθή η άδεια ή να γίνη δεκτή η αίτησις, εάν ο αιτών υπέχη ή καθυστερή στρατιωτικήν υποχρέωσιν ή καταδιώκεται επί κακουργήματι ή πλημμελήματι. Αρθρον 20 Ενεκεν εκπτώσεως (1) Δύναται να κηρυχθή έκπτωτος της Ελληνικής ιθαγενείας: α) Οστις κατά παράβασιν του άρθρου 14 απέκτησε τη βουλήσει του αλλοδαπήν ιθαγένειαν, β) όστις ανεδέχθη δημοσίαν υπηεσίαν αλλοδαπής Πολιτείας και, μετ απευθυνθείσαν αυτώ υπό του Υπουργού των Εσωτερικών επιταγήν όπως απόσχη εντός οριζομένης προθεσμίας της υπηρεσίας ταύτης, εμμένει εις αυτήν, γ) όστις εν τη αλλοδαπή διαμένων ενήργησε προς όφελος αλλοδαπής Πολιτείας πράξεις ασυμβιβάστους προς την ιδιότητα του Ελληνος και αντοθέτους προς τα συμφέροντα της Ελλάσος. (2) Η κατά την προηγουμένην παράγραφον έκπτωσις απαγγέλλεται δι αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Ιθαγενείας, η δε απώλεια της Ελληνικής ιθαγενείας επέρχεται από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως ταύτης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (3) Η κατά το παρόν άρθρον κήρυξις τινός ως εκπτώτου της Ελληνικής ιθαγενείας ενεργεί ατομικώς, μη ασκούσα επιρροήν επί της ιθαγενείας της συζύγου και των τέκνων, ανηλίκων ή ενηλίκων, του κηρυσσομένου εκπτώτου. (4) Η κατά την προηγουμένην παράγραφον κήρυξις τινός ως εκπτώτου της Ελληνικής ιθαγενείας απαγγέλλεται και διά πράξεις τελεσθείσας οποτεδήποτε εις το παρελθόν και προ της ενάρξεως της ισχύος του Κώδικος Ελληνικής Ιθαγενείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ Αρμοδιότης επί θεμάτων ιθαγενείας και απόδειξις της Ελληνικής Ιθαγενείας Αρθρον 24 Πάνια τα θέματα της ιθαγενείας υπάγονται εις τψν αρμοδιότητα του Υπουργείου των Εσωτερικών. Αρθρον 25 Πιστοποιητικά Ελληνικής ιθαγενείας (1) Ο δήμαρχος και ο πρόεδρος κοινότητος εκδίδουν πιστοποιητικά της Ελληνικής ιθαγενείας των δημοτών επί τη βάσει του γενικού μητρώου αυτών. Το πιστοποιητικόν διαλαμβάνει και την νομικήν βάσιν κτήσεως της ιθαγενείας. (2) Μέχρι του καταρτισμού του γενικού μητρώου των δημοτών του δήμου ή της κοινότητος το πιστοποιητικόν της ιθαγενείας αρρένων δύναται να εκδίδηται επί τη βάδει του ειδικού μητρώου τούτων. (3) Το ως άνω πιστοποιητικόν αποδεικνύει την Ελληνικήν ιθαγένειαν μέχρις αποδείξεως του εναντίου. Αρθτον 26 Δικαιοδοσία επί αμφισβητήσεως ιθαγενείας (1) Ο Υπουργός των Εσωτερικών είναι αποκλειστικώς αρμόσιος να αποφαίνηται επί πάσης αμφισβητήσεως ιθαγενείας. (2) O Υπουργός αποφαίνηται επί εκάστης περιπτώσεως ητιολογημένως μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Ιθαγενείας. Η απόφασις δημοσιεύεται εν περιλήψει εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κοινοποιείται δε διοκητικώς προς τον υποβαλόντα την σχετικήν αίτησιν. (3) Εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως δικαιούται πας ενδιαφερόμενος να αιτήσηται παρά του Συμβουλίου της Επικρατείας την ακύρωσιν της αποφάσεως ταύτης. Αρθρον 26 δις Οπου εν τη κειμένη νομοθεσία περί Ελληνικής ιθαγενείας γίνεται χρήσις του όρου «αλλοδαπός», ως αλλοδαπός νοείται, εφ όσον δεν προκύπτει άλλο τι και ο ουδεμίαν έχων ιθαγένειαν (ανιθαγενής).

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε Μεταβατικαί και τελικαί διατάξεις Αρθρον 27 Ιθαγένεια επί υιοθεσίας (1) Αλλοδαπός υιοθετηθεις προ της συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας του, ως τέκνον έλληνος, γίνεται έλλην από της υιοθεσίας. (2) Ελλην, υιοθετηθείς προ της συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας του, ως τέκνον αλλοδαπού, δύναται τη αιτήσει του υιοθετήσαντος, εάν κτάται την ιθαγένειαν αυτού, ν αποβάλη την Ελληνικήν ιθαγένειαν δι αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, εκτιμώντος τας ειδικάς συνθήκας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Ιθαγενείας. Η αίτησις δεν δύναται να γίνη δεκτή εάν ο υιοθετηθείς υπέχη ή καθυστερή στρατιωτικήν υποχρέωσιν ή καταδιώκεται επί κακουργήματι ή πλημμελήματι. Αρθρον 28 Ισχώς διατάξεων διεθνών συμβάσεων Αι περί ιθαγενείας διατάξεις των διεθνών συμβάσεων δεν επηρεάζονται υπό του παρόντος νόμου. Αρθρον 29 Ανάκτησις Ελληνικής ιθαγενείας υπό ομογενών Ομογενής γεννηθεις εν Ελλάδι όστις έχων την Ελληνικήν ιθαγένειαν διά της γεννήσεως απέβαλε καύτην κατά το άρθρον 23 του Αστικού Νόμου του 1856, ως αποκτήσας τη βουλήσει του αλλοδαπήν ιθαγένειαν, απέβαλε δε και την ιθαγένειαν ταύτην ως απομακρυνθείς της οικείας Χώρας, ανακτά αυτοδικαίως την Ελληνικήν ιθαγένειαν άμα τη συμπληρώσει διετούς διαμονής εν Ελλάδι. Αρθρον 31 Καταργούμενοι Νόμοι (1) Καταργούνατι: α) Τα άρθρα του Αστικού Ελληνικού νόμου T A της 29 Οκτωβρίου / 15 Νοεμβρίου 1856, β) Οι νόμοι ΥΛΗ της 16/24 Ιανουαρίου 1858 ΑΡΚΘ της 31 Δεκεμβρίου 1883 / 24 Ιανουαρίου 1884, ΒΩΛΖ της 18/20 Φεβρουαρίου 1901, ΓΩΜΒ της 26 / 27 Ιουλίου 1911, 120 τνς 31 Δεκεμβρίου 1913 / 2 Ιανουαρίου 1914 και 5626 της 31 / 31 Αυγούστου 1932, γ) Το άρθρον 2 του ν.δ. της 10 / 11 Σεπτεμβρίου 1925 «περί τροποπιήσεως των περί πολιτογραφήσεως αλλοδαπών διατάξεων», κυρωθέν διά του άρθρου 2 του ν.δ. της 15 / 19 Οκτωβρίου 1927, κυρωθέντος διά του νόμου 3442 της 22 / 28 Δεκεμβρίου 1927, δ) Το άρθρον 1 του ν.δ. της 5 / 28 Μαϊου 1926 «περί πολιτογραφήσεως των εν Ελλάδι εγκατεστημένων ομογενών κλπ., κυρωθέν διά του ν.δ. της 15 / 19 Οκτωβρίου 1927, ε) Το ν.δ.της 13 / 15 Σεπτεμβρίου 1926 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Αστικού Νόμου» και το περί κυρώσεως και τροποποιήσεως αυτού δ. της 12 / 13 Αυγούστου 1927, στ) Το άρθρον 3 του Α.Ν. της 2 / 2 Νοεμβρίου 1935 «περί όρκου των δημοσίων υπαλλήων και του όρκου του Ελληνος πολίτου», ζ) Τα άρθρα 1 έως 6 και 10 του Α.Ν της 2 / 6 Απριλίου 1940, η) Το άρθρα 2 του νόμου 468 της 10 / 13 Αυγούστου 1943, θ) Τα άρθρα 1 και 2 του νόμου 580 της 7 / 10 Σεπτεμβρίου 1943, ι) Το άρθρον 2 του αναγκαστικού νόμου 3880 της 22 Ιανουαρίου 1942 «περί παρεχομένων δικαιωμάτων εις Υπουργούς Στρατιωτικών Ναυτικών και Αεροπορίας», εκδοθέντος εν Λονδίνω και αναδημοσιευθέντος εν τω υπ αριθ. 137 της 2 Ιουνίου 1945 Φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ια) Το υπ αριθ. 315 της 19 / 19 Απριλίου 1947 νομοθετικόν διάταγμα «περί αναγνωρίσεως Ελλήνων πολιτών» και ιβ) Πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον. Αρθρον 32 Καταργούνται. αφ ης ίσχυσαν και θεωρούνται ως μησέποτε υπάρξαντα τα εδάφια δεύτερον, τρίτον και τέταρτον του άρθρον 8 του νόμου 4310 της 6 / 16 Αυγούστου 1929 «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου διαβατηρίων, απελάσεων και εκτοπίσεων», καθ όσον ορίζουσι ότι οι ούς αφορά το άρθρον τούτο ομογενείς θεωρούνται ως Ελληνες πολίται. Εκδοθείσαι όμως μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου ατομικαί πράξεις του Υπουργείου των Εσωτερικών, αίτινες εθεώρησαν πρόσωπα εκ των εις τας καταργουμένας διατάξεις υπαγομένων ως Ελληνας πολίτας, διατηρούσι το κύρος των. Αρθρον 32 δις «Oι εν τοις μητρώοις των εν Τουρκία και Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία προξενικών αρχών εγγεγραμμένοι μέχρι τέλους του έτους 1947 ως πολίται Ελληνες και ανεγνωρισμένοι ως τοιούτοι υπό των τοπικών αρχών, μη εμπίπτοντες εις τας διατάξεις του N / 1918 «περί αναγνωρίσεως ως Ελλήνων υπηκόων των εγγεγραμμένων εν τοις μητρώοις των εν Τουρκία και Αιγώπτω προξενικών αρχών και ανεγνωρισμένων ως τοιούτων παρά των εγχωρίων αρχών» ως και οι κατιόντες αυτών, αναγνωρίζονται ως πολίται Ελληνες, ανεξαρτήτως της εγγραφής ή μη αυτών εις τα μητρώα αρρένων και τα δημοτολόγια».

5 Αρθρον 33 Διατηρούμενοι Νόμοι Διατηρούνται εν ισχώι: α) Η παράγρ. 5 του άρθρου 6 και παράγρ. 3 του άρθρου 27 του νομοθετικού διατάγματος 1298 της 29 / 31 Οκιτωβρίου 1949 «περί Βασιλικής Οικογενείας» β) Το ΛΖ ψήφισμα της Δ Αναθεωρητικής Βουλής, της 4 / 9 Δεκεμβρίου 1947 «περί στερήσεως της Ελληνικής ιθαγενείας προσώπων αντεθνικώς δρώντων εις το εξωτερικόν», ως συνεπληρώθη, γ) Το άρθρον 1 του Νόμου 5356 / 1932 «περί τρποποιήσεως άρθρων τινών του νόμου 4511 / 1930 «περί συστάσεως σχολής ναυτιλίας», δ) Το άρθρον 50 παράγρ. 2 του κωδικοποιημένου νόμου 1242α του 1919 «περί Μέσης Εκπαιδεύσεως», το άρθρο 8 του κωδικοποιημένου Νόμου 1242α / 1919 «περί Δημ. Εκπαιδεύσεως», το άρθρο 2 παράγρ. 3 του N.Δ. της 20 / 22 Αυγούστου 1955 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί διορισμών και μεταθέσεων των εκπαιδευτικών λειτουργών κειμένων διατάξεων» και η παράγρ. 1 του άρθρου 6 του Α.Ν. 692 της 19 / 24 Μαϊου 1937 «περί τρόπου διοριδμού λειτουργών στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και τροποπιήσεως διατάξεων εκπαιδευτικών νόμων» ως αντικατεστάθη διά της παραγρ. 4 του Α.Ν της 12 / 19 Οκτωβρίου 1939, ε) Ο Νόμος 1524 / 1918 «περί αναγνωρίσεως ως Ελλήνων υπηκόων των εγγεγραμμένων εν τοις μητρώοις των εν Τουρκία και Αιγύπτω προξενικών αρχών και αναγνωριζομένων ως τοιούτων υπό των εγχωρίων αρχών. Αρθρον 34 (1) Διατηρείται εν ισχύϊ το άρθρον 4 του νόμου 517 της 30 Ιανουαρίου 1948 «περί της ιθαγενίας των κατοίκων της Δωδεκανήσου ή εκ ταύτης καταγομένων», ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά του νόμου 1885 / (2) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πολιτογραφήσεως υπό των προς τούτο δικαιουμένων κατ άρθρον 4 παράγρ. 1 του νόμου 517, παραταθείσα διά του άρθρου 2 παράγρ. 1 του νόμου 1885 και του μόνου άρθρου του Ν.Δ / 1953 παρατείνεται αύθις, αφ ής έληξε, μέχρι τέλους του έτους (3) Νομιμοποιούνται αι υπό των Ελληνικών προξενικών αρχών γενόμεναι πολιτογραφήσεις, συνεπεία αιτήσεων υποβληθειαών αυταίς μετά την λήξιν της διά του Ν.Δ / 1953 παραταθείσης προθεσμίας. Αρθρον 35 Εκδοσις Κανονιστικών Διαταγμάτων (1) Διά Β. Διαταγμάτων καθορίζονται: α) Τα υπό του αιτούντος την πολιτογράφησιν υποβλητέα στοιχεία, της ερεύνης και εν γένει τα της εκτελέσεως των άρθρων 6-11 του παρόντος, β) Τα της αποδείξεως των κατά το άρθρον 20 συνιστώντων τους λόγους εκπτώσεως γεγονότων και η σχετική διαδικασία, γ) Πάσα αναγκαήα διά την εκτέλεσιν του παρόντος νόμου λεπτομέρεια. (2) Μέχρι της εκδόσεως των διασταγμάτων τούτων εφαρμόζονται τα προς εκτέλεσιν των προϋφισταμένων αντιστοίχων διατάξεων εκδιδόμενα διατάγματα, εφ όσον το περιεχόμενον αυτών δεν αντιβαίνει εις τας διατάξεις του παρόντος. ΝΟΜΟΣ 1438 /1984 [Εφήμερις της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, 8 Μαϊου 1984, Αρ. Φύλλου 60, σελίδα 735] Τροποποίηοη διατάξεων του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας και του νόμου περί ληξιαρχικών πράξεων ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διατάξεις του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με τη γέννηση Αρθρο 1. (Αντικαθιστά το άρθρα 1. ν.δ / 1955) Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με αναγνώριση Αρθρο 2. (Αντικαθιστά τα άρθρα 2 και 3 ν.δ / 1955) Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση Αρθρο 3. (Αντικαθιστά τα άρθρα 6 και 7 ν.δ / 1955) Αρθρο 4. (Αντικαθιστά την παρ. 2 άρθρου 9 ν.δ / 1955) Κτήση ελληνικιής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφημένου Αρθρο 5. (Αντικαθιστά τα άρθρα 10 και 11 δις ν.δ / 1955) Επίδραση του γάμου στην ιθαγένεια Αρθρο 6. (Αντικαθιστά το άρθρα 4, 15, 16 και 22 ν.δ / 1955). Μεταβατικές διατάξεις του Ν / 1984

6 Αρθρο 7 (1) Αλλοδαπή, που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάμου της με Ελληνα και διατηρεί την ιθαγένεια που είχε πριν από την τέλεση του γάμου, αποβάλλει την ελληνική ιθαγένεια αν δηλώσει τη σχετική βοώλησή της, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1986, στον Υπουργό Εσωτερικών ή στον νομάρχη ή οτην ελληνική προξενική αρχή του τόπου της κατοικίας της ή της διαμονής της. (2) Ελληνίδα που απέβαλε την ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάμου της με αλλοδαπό την ανακρά αν δηλώσει τη σχετική βούλησή της μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1986 στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο νομάρχη ή στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου της κατοικίας της ή της διαμονής της. (3) Η κατά την παρ. 1 του άρθρ. 7 του νόμ / 1982 αναγνώριση γάμων ως υποστατών δεν έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή σύζυγο του Ελληνα ούτε την αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας από ελληνίδα σύζυγο αλλοδαπού. Αρθρο 8 (1) Τέκνο, που γεννήθηκε πριν από την ισχύ του νόμου αυτού από μητέρα ελληνίδα κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάμου από τον οποίο γεννήθηκε το τέκνο, γίνεται Ελληνας αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1986 στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο νομάρχη ή στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου της κατοικίας ή της διαμονής του. (2) Αν το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, τη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλει η μητέρα. Το τέκνο αυτό μέσα σε ένα έτος από την ενηλικίωσή του μπορεί να αποβάλει την ελληνική ιθαγένεια με δήλωσή του προς μία από τις αρχές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Αρθρο 9 (1) Τέκνα, που γεννήθηκαν από έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα πριν από την ισχύ του N / 1982 εφόσον θεωρούνται γνήσια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 του παραπάνω νόμου, γίνονται Ελληνες αν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1986 δηλώσουν τη σχετική βούλησή τους στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο νομάρχη ή στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου της κατοικίας ή της διαμονής τους. (2) Αν τα τέκνα δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, τη δήλωη υποβάλλει ο πατέρας. Τα τέκνα αυτά μέσα σε ένα έτος από την ενηλικίωσή τους μπορούν να αποβάλουν την ελληνική ιθαγένεια με δήλωσή τους προς μία από τις αρχές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. (3) Η αναγνώριση ως γνήσιων των τέκνων που γεννήθηκαν από γάμο Ελληνα ή Ελληνίδας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν / 1982, δεν επιφέρει μεταβολή στην ιθαγένεια των τέκνων αυτών. (4) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν / 1982 προστίθενται οι λέξειζ: «ή αν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που αναγνωρίζει ότι ο γάμος είναι ανυπόστατος». (5) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν / 1982 προστίθενται οι λέξεις «δεν δημιουργούνται όμως κληρονομικά δικαιώματα στην περίπτωση που τα παιδιά αυτά γεννήθηκαν από γάμο που δεν θεωρείται υποστατός σύμφωνα με το παρόν άρθρο». Αρθρο 10 Οπου στον ισχύοντα Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αναφέρεται 20ό ή 21ο έτος ηλικίας ορίζεται εφεξής το 18ο έτος. Διατάξεις που καταργούται Αρθρο Καταργούνται τα άρθρα 11, 17, 18, 21, 23 και 30 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας. 2. Καταργείται ή παρ. 7 του άρθρου 4 του ν / ΝΟΜΟΣ 1832 / 1989 Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεος Συμπληρώσεις της νομοθεσίας για την ελληνική ιθαγένεια Αρθρο 40 (1) (Αντικαθιστά τη διάταξη του άρθρου 7 3 του νόμου 1438 / 1984). (2) Αλλοδαπή σύζυγος έλληνα πολίτη, της οποίας ο γάμος αναγνωρίστηκε ως υποστατός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 7 παρ. 1 του νόμου 1250 / 1982, εφ όσον έχει εγγραφεί σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας μετά την ισχύ του Η παράγραφος 3 άρθρου 7 του νόμου 1438 / 1984 αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 40 1 του νόμου 1832 / 1989.

7 νόμου 1250 / 1982, και έως την έναρξη της ισχύος του νόμου 1438 / 1984, θεωρείται ότι απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια από την παραπάνω εγγραφή της. Μπορεί όμως, μέσα σε προθεσμία τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, με δήλωσή της, που δεν υπόκειται σε ανάκληση, προς τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, να αποποιηθεί την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ποτέ δεν απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια και η εγγραφή της στα δημοτολόγια διαγράφεται. Η παραπάνω δήλωση είναι απαράδεκτη, αν η αιτούσα με την αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας γίνεται ανιθαγενής. (3) Τέκνα που γεννήθηκαν από γάμο με Ελληνα, που αναγνωρίστηκε ως υποστατός σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 7 του νόμου 1250 / 1982, εφ όσον έχουν εγγραφεί σε μητρώα αρρένων ή δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας έως την έναρξη της ισχύος του νόμου 1438 / 1984 θεωρείται ότι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια από την παραπάνω εγγραφή τους. Μπορούν όμως, μέρα σε προθεσμία τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, με δήλωσή τους, που δεν υπόκειται σε ανάκληση, προς τον οικείο δημαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, να αποποιηθούν την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Αν αυτά είναι ανήλικα, τη δήλωση υποβάλλει ο έλληνας πατέρας. Στην περίπτωση αυτή θεωπείται ότι ποτέ δεν απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια και η εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια διαγράφεται. Η πιο πάνω δήλωση είναι απαράδεκτη, αν το τέκο με την αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας γίνεται ανιθαγενές. ΝΟΜΟΣ 2130 / 1993 [Εφήμερις της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, 23 Απριλίου 1992, Αρ. Φύλλου 62, σελίδα 715] Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων τες περιφερειακής διοίκησης, του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού Κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Αστική κατάσταση Αρθρο 4 Κτήοη ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση (1) (Αντικαθιστά τη διάταξη του άρθρου 6 2 του ν.δ / 1955 όπως είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του νόμου 1438 / 1984). (2) (Προστίθεται παράγραφος υπ αρίθμ. 6 στο άρθρο 6 του ν.δ / 1955 όπως είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του νόμου 1438 / 1984). (3) Εκκρεμείς αιτήσεις-δηλώσεις τια πολιτογράφηση που περιήλθαν στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και πληρούσαν τις κατά νόμο τυπικές προϋποθέσεις (οκταετίατριετία) εξετάζονται με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Αρθρο 5 Προθεσμία διεκπεραίωσης υποθέσεων ιθαγένειας Οι προθεσμίες του άρθρου 5 του ν / 1991 (ΦΕΚ 50 Α ) δεν ισχύουν για υποθέσεις που αφορούν κτήσηαναγνώριση, απώλεια, ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και μεταδημότευση. Αρθρο 6 Δικαιολογτικά ελλραφής παλιννοστούντων Ελλήνων ποντιακής καταγωγής στα μητρώα αρρένων, δημοτολόγια και ληξιαρχικά βιβλία Επιτρέπεται η εγγραφής των παλιννοστούντων Ελλήνων ποντιακής καταγωγής στα μητρώα αρρένων, δημοτολόγια και ληξιαρχικά βιβλία βάσει των στοιχείων των διαβατηρίων τους, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που προβλέπει την υποβολή ορισμένων δικαιολογητικών, όταν οι ανωτέρω αδυνατούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά αυτά. Στοιχεία και γεγονότα που δεν αποδεικνύονται από το διαβατήριο, μπορεί ν αποδεικνύονται ενώπιον των αρμόδιων αρχών με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν / 1986 (ΦΕΚ 75 Α ), με εξαίρεση το έτος γέννησνης, για τον καθορισμό του οποίου εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν / 1993 (ΦΕΚ 23 Α ). Αρθρο 7 Εγγραφή στα δημοτολόγια παλιννοστούντων ομογενών εξής: Μετά το άρθρο 18 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 323 / 1989) (ΦΕΚ 146 Α ) προστίθεται αρθρο 18α ως Αρθρο 18α (1) Παλιννοστούντες ομογενίς για τους οποίους διαπιστώνεται ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια γίνονται δημότες στο δήμο ή την κοινότητα που προτίθενται να εγατασταθούν. Η διαπίστωση της ελληνικής τους ιθαγένειας γίνεται με απόφαση

8 του αρμόδιου νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρονται τα περιστατικά και επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που τη στηρίζουν. Με την αυτήν απόφαοη παραγγέλλεται η εγγραφή τους στο οικείο δημοτολόιο. (2) Με την αίτηση για την εγγραφή στο δημοτολόγιο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει και τη μεταγλώττιση του ονόματος και του επωνύμου του στην ελληνική γλώσσα, αν αυτά είχαν μεταβληθεί ή οπωσδήποτε αλλοιωθεί στη χώρα από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση αυτήν, εφόσον ο νομάρχης σνμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο ως προς τον τρόπο αποδόσεως στην ελληνική γλώσσα του ονόματος και του επωνύμου του, με την απόφασή του διατάσσει την εγγραφή στο δημοτολόγιο με το εξελληνισμένο ως άνω ονοματεπώνυμο. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, απαιτείται αίτηση και των δύο συζύγων και γίνεται μεταγλώττιση με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, του επωνύμου και του ονόματος και των δύο συζύγων, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους, που πρόκειται να εγγραφοών στην ίδια οικογενειακή μερίδα. Αν τα τέκνα είναι ενήλικα, απαιτείται να συναινέσουν και αυτά. (3) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ήδη εγγεγραμμένους στα δημοτολόγια παλιννοστήσαντες ομογενείς, εφόσον υποβληθεί από αυτούς σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή με την απόφαση του νομάρχη διατάσσεται η διόρθωση των σχετικών στοιχείων στο δημοτολόγιο. (4) Ομογενείς παλιννοστούντες, που έγιναν δημότες σε κάποιο δήμο ή κοινότητα, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μεταδημότευση σε άλλο δήμο ή κοινότηητα της προτίμησής τους, στον οποίο εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα παλιννοστούντων, κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18, χώρίς την προϋπόθεση της διετούς κατοικίας που πρπβλέπεται από την εν λόγω διάταξη. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μία μόνο φορά. Αρθρο 8 Αλλαφή ονόματος και επωνόμου (1) Στο αρθρο 90 του β.δ. της 5 / 8 Οκτωβρίου 1949 (ΦΕΚ 246 Α ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο μόνο του ν.δ / 1953 (ΦΕΚ 241 Α ), προστίθεται παρ. 2 ως εξής: «2) Προκειμένου περί α) Ελλήνων του εξωτερικού β) ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και γ) παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, α νομάρχης, προς το σκοπό εξελληνισμού του ονοματεπωνύμου τους, μπορεί να εγκρίνει κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου την αλλαγή, τόσο του επωνύμου, όσο και του κυρίου ονόματος». (2) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς να πληρούνται οι όροι των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν / 1984, μπορεί να πολιτογραφηθεί Ελληνας ο αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η πολιτογράφηση μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της Ελλάδας. (3) Για τους αλλογενείς αλλοδαπούς την αλλαγή του επωνύμου και του κυρίου ονόματος αυτών, εγκρίνει ο Υπουργός Εσωτερικών με την απόφαση πολιτογράφησης, ύστερα από αίτηοή τους. Μετά την πολιτογράφηση, το αίτημα της αλλαγής του επωνύμου και του κυρίου ονόματος κρίνεται από τον οικείο νομάρχη. (4) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ως προς το κύριο όνομα έχουν εφαρμογές και στα παιδιά, τα οποία αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με την πράξη της υιοθεσίας. Αρθρο 23 Καταργούμενες διατάξεις (1) Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν / 1940 (ΦΕΚ 177 Α ) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, θεωρούμενες ότι δεν ίσχυσαν ποτέ. Περιπτώσεις που ρυθμίστηκαν με βάοη τις καταργούμενες αυτές διατάξεις, επανεξετάζονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. (2) Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: α. Οι διατάξειξ του άρθρου 76 του ν / 1990 (ΦΕΚ 109 Α ). β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 73ζ του ν.δ. 323 / 1989 (ΦΕΚ 125 Α ). που προστέθηκε στο διάταγμα αυτό με την παράγραφο 27 του άρθρου 1 του ν / γ. Οι διατάξεις του ωρθροι 8 του ν.δ / 1955 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Αρθρο 32 (Προστίθεται διάταξη μετά το εδάφιο α, ως εδάφιο β, στο άρθρο 6 3 ν.δ / 1955, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 3 του νόμου 1438 / 1984). ΝΟΜΟΣ 2623 / 1998 [Εφήμερις της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, 25 Ιουνίου 1998, Αρ. Φύλλου 139, σελίδα 1967, 1982] Ανασύντταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός φης εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔИΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

9 Εκδιδομε τον οκόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:S (...) Α ). 14. Καταργείται εφεξής το άρθρο 19 το ν.δ / 1955 περί κυρώσεως του Κώδικος Ελληνικής Ιθαγενείας (ΦΕΚ

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Έννοια και σημασία της ιθαγένειας... 3 1.1. Ορισμός... 3 1.2. Συγγενείς έννοιες... 4 1.3. Ειδικότερα σε νομικά πρόσωπα ή

Διαβάστε περισσότερα

Ο επίλογος αποτελεί ένα είδος συμπεράσματος που συνάγεται από όλα όσα αναφέρθηκαν σε όλη την έκταση της εργασίας.

Ο επίλογος αποτελεί ένα είδος συμπεράσματος που συνάγεται από όλα όσα αναφέρθηκαν σε όλη την έκταση της εργασίας. Προπτυχιακή Εργασία Ψυχράμη Αθανασία Ιθαγένεια ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για καλύτερη κατανόηση του θέματος προηγείται μία εισαγωγή όπου παρουσιάζεται ο ορισμός της έννοιας της ιθαγένειας και

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα θέσης εργασίας

Περίγραμμα θέσης εργασίας Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών Τμήμα: Τμήμα Δημοτολογίου Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ Ο Ο.Π.Υ.Κ.Ε. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αλλαγή επωνύμου; O O.Π.Y.K.E είναι οργανισμός υποστήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Κ.Ε.Ι.)

Α. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Κ.Ε.Ι.) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 05 - ΝΟΕ 2004

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 05 - ΝΟΕ 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 1 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν. 3284/04 (ΦΕΚ 217 Α /10-11-04)... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ... 6 Ι. Με τη γέννηση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Καθιέρωση ενιαίων προτύπων πιστοποιητικών Εθνικού ηµοτολογίου».

Θ Ε Μ Α : «Καθιέρωση ενιαίων προτύπων πιστοποιητικών Εθνικού ηµοτολογίου». Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Προς. τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Προς. τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων Προσχέδιο Νόμου «Πολιτική συμμετοχή ομογενών

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση σχεδίου νόµου «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόταση σχεδίου νόµου «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόταση σχεδίου νόµου «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Αιτιολογικής έκθεσης του προτεινόµενου σχεδίου Νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας της Ελληνικής Ένωσης για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ελληνική Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης) Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην Περιφέρεια του τόπου κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης. 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης. 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου. 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης. 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης. 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου. 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας 5. Υπόδειγµα ατοµικής δήλωσης εγγραφής σε ήµο 6. Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΙΡΕΣ 2 /07/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:14565 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θ Α Γ Ε Ν Ε Ι Α Citizenship

Ι Θ Α Γ Ε Ν Ε Ι Α Citizenship ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Α. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ : Σ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι Θ Α Γ Ε Ν Ε Ι Α Citizenship KATΣΙΜΙΧΑ ΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ.

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 123 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, σύζυγο πολίτη κράτους μέλους της Ε. Ένωσης, χωρίς νόμιμη αιτιολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Για την θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε» Το ΔΣ της Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΕΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την ορθολογική διοίκηση διαχείριση των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1 Π.Δ. 98 της 12/31.3.86. Ασκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από οδοντιάτρους υπηκόους των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003 (1).ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2).ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: (3).Αριθµός αίτησης αιτούντος: 1 2 3 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις.

Θέμα: Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 131360/12503/2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας»

ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ και Δικαστικών Υποθέσεων ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ακαδημίας 3, 10671 ΑΘΗΝΑ Τηλέφ.: 210 6571203

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-2124307 Fax: 210-5230878 Email: ax2u069@minagric.gr

Τηλ: 210-2124307 Fax: 210-5230878 Email: ax2u069@minagric.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β Πληρ: Ουρανία Τζούτη Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις)

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) Άρθρο 59 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008 1. Η παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Νοµικής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Θέµα: Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 Αρ. Πρωτ. : 7147 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 /3 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ.131360/5729 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ.Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Βρύσες, 9/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 2558 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας Ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ Άρθρο 1 Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1350 τροποποιείται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και την παράτασή τους, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Εσωτερικών, Αποκέντρωσης κι Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πολιτισµού και Τουρισµού

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Εσωτερικών, Αποκέντρωσης κι Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πολιτισµού και Τουρισµού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 28/1/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Π. 1597 ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν, 21/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2485 της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 / 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ---------------------- Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 7 104 33 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1051240 / 385 /Α 0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13) ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου.

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου. Ν. 216/90 2030 Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα