Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1"

Transcript

1 Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1 Το κοινωνικό πλαίσιο Από τη δεκαετία του 80 σηµαντικές κοινωνικο-οικονοµικές και πολιτικές αλλαγές τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και παγκόσµια συνέτειναν ώστε η Ελλάδα να καταστεί χώρα υποδοχής προσφύγων και µεταναστών. Την παλιννόστηση τµηµάτων ελληνικού πληθυσµού που είχαν βρεθεί στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, διαδέχεται, µετά την κατάρρευση των οικονοµιών των κρατών του πρώην ανατολικού συνασπισµού, η µετακίνηση Ποντίων από τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης προς τον µητροπολιτικό χώρο της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, παρατηρείται µετανάστευση µεγάλων τµηµάτων πληθυσµού από τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Βαλκανικής χερσονήσου - κυρίως από την Αλβανία - προς την Ελλάδα, ενώ µεγάλος είναι ο αριθµός των µεταναστών από διάφορα κράτη της Αφρικής και της Ασίας. Καθώς η µετανάστευση αποτελεί πλέον ένα δοµικό και όχι περιστασιακό χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας (Abdallah-Pretceille 1990) τα προβλήµατα, οι δυσκολίες και συχνά οι συγκρούσεις που προκύπτουν από την συνύπαρξη πληθυσµών διαφορετικής γλώσσας και κουλτούρας είναι σκόπιµο να αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο µιας συνολικής αντίληψης αναφορικά µε το τι θέλουµε από τους µετανάστες, αν θα πρέπει και µε ποιους όρους να ενταχθούν στην κοινωνία µας, ποιές ενδεχοµένως θα είναι οι συνέπειες από τη µη ένταξή τους. Η παρούσα κατάσταση στην εκπαίδευση 1 Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 11) Παπαδοπούλου Μ., (2003). Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική γλώσσα. Στο Α. Τσοτσορού (επιµ.). Πρακτικά του Α ιεθνούς Συνεδρίου για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, ιατµηµατικό Πρόγραµµα διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Αθήνα: Γκέλµπεσης Γεώργιος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ( ).

2 Η αντίληψη που έχουµε ως κοινωνία για τον ρόλο και τη θέση των µεταναστών και των παιδιών τους στον ελληνικό χώρο αντανακλάται σε µεγάλο βαθµό στην εκπαίδευση που τους παρέχεται. Το Υπουργείο Παιδείας στέκεται µάλλον αµήχανα στο ζήτηµα της εκπαίδευσης των δίγλωσσων ή αλλόγλωσσων παιδιών επιχειρώντας κατά καιρούς διάφορα µέτρα που όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατά τους δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά ή δεν µπορούν πρακτικά να υλοποιηθούν µε τον ολοένα και αυξανόµενο αριθµό αλλόγλωσσων παιδιών που εντάσσονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Άλλωστε, η σχετικά πρόσφατη µετατροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής µεταναστών καθυστέρησε, σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, τις ειδικές έρευνες και επεξεργασίες σε ζητήµατα δίγλωσσης εκπαίδευσης και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Εξίσου πρόσφατη είναι η δηµιουργία σχετικών ειδικεύσεων στα πανεπιστηµιακά τµήµατα και αφορά κυρίως µεταπτυχιακές σπουδές. Αυτό το γεγονός σηµαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που ήδη εργάζονται στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχουν περιορισµένη κατάρτιση ή επιµόρφωση στα παραπάνω ζητήµατα. Η χωρική κατανοµή των µεταναστών και των προσφύγων στον ελληνικό χώρο είναι άνιση. Παρότι στην πλειοψηφία τους εγκαθίστανται στα µεγάλα αστικά κέντρα, δύσκολα θα βρεθεί νηπιαγωγείο ακόµα και στο πιο αποµακρυσµένο χωριό που να µην περιλαµβάνει στον µαθητικό του πληθυσµό αλλόγλωσσα παιδιά. Άρα το ζήτηµα της εκπαίδευσής τους δεν µπορεί να λυθεί µέσω της επιµόρφωσης περιορισµένου αριθµού νηπιαγωγών αλλά θα πρέπει να αποτελέσει µέρος της εκπαίδευσης ή της επιµόρφωσης του συνόλου των νηπιαγωγών της χώρας. Μια τέτοια εκπαίδευση για να είναι επαρκής θα πρέπει παράλληλα µε θέµατα διγλωσσίας, δια-πολιτισµικής εκπαίδευσης, ζητήµατα µειονοτήτων και ρατσισµού, να περιλαµβάνει προτάσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας όπως και για τη διαχείριση τάξης µε µεικτούς πληθυσµούς τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Άλλωστε, το ζήτηµα της ένταξης αλλόγλωσσων παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν είναι αποκλειστικά ένα εκπαιδευτικό θέµα. Η αλληλόδραση του σχολείου και της κοινωνίας είναι διαρκής και τα κοινωνικά δρώµενα συχνά δυσχεραίνουν ή διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη των αλλόγλωσσων παιδιών. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα αλλόγλωσσα παιδιά δεν είναι αποκλειστικά γλωσσικά και πολιτισµικά αλλά προβλήµατα οικονοµικής επιβίωσης, ρατσισµού και πολλά άλλα. Ειδικότερα, τα παιδιά σε ηλικία προσχολικής εκπαίδευσης πρέπει να ξεπεράσουν προβλήµατα που εµφανίζονται και σε συνοµήλικά τους γηγενή παιδιά, δηλαδή την άρνηση αποχώρησης από το οικογενειακό περιβάλλον και τις δυσκολίες ένταξης στο σχολικό. Αυτά όµως

3 συχνά επιδεινώνονται από την αυτοσυνείδηση ή τον χαρακτηρισµό της διαφορετικότητάς τους. Άρα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα δεν είναι απλά ένα γνωστικό ζήτηµα ούτε εξαρτάται αποκλειστικά από τις δυνατότητες του κάθε παιδιού αλλά αποτελεί τµήµα ενός πλέγµατος σχέσεων και περιστάσεων που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν από τον/την νηπιαγωγό. Στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης δεν υπάρχουν ιδιαίτερα µέτρα για την αντιµετώπιση των αλλόγλωσσων παιδιών. εν προβλέπονται τάξεις υποδοχής, ειδικά νηπιαγωγεία, ούτε δίγλωσση εκπαίδευση οποιουδήποτε είδους. Η µοναδική δε, αναφορά που γίνεται σε παιδιά µειονοτήτων στο βιβλίο του νηπιαγωγού εντοπίζεται στους στόχους της κοινωνικοσυναισθηµατικοηθικόθρησκευτικής αγωγής και είναι αρκετά γενικόλογη. Ανάµεσα στους στόχους της παραπάνω αγωγής προβλέπεται: τα παιδιά να υιοθετούν θετική στάση απέναντι στα παιδιά των µειονοτήτων και στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες έτσι ώστε µέσα σε πνεύµα αποδοχής και συνεργασίας να βοηθούν τα παιδιά αυτά να ενταχθούν οµαλά στην οµάδα (ΥΠΕΠΘ 1989). Εντούτοις, ο χώρος της προσχολικής εκπαίδευσης θα µπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά στην οµαλή ένταξη των αλλόγλωσσων παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Είναι µάλιστα ένας, εν δυνάµει ιδιαίτερα προνοµιακός χώρος εφόσον αξιοποιηθούν κατάλληλα οι δυνατότητες που παρέχονται και οι παρεµβάσεις που επιτρέπονται. Η ιδιαιτερότητα του χώρου της προσχολικής εκπαίδευσης Μια ποικιλία διαφορετικών λόγων συµβάλλει στην αξιοποίηση του νηπιαγωγείου όσον αφορά τη γλωσσική και κοινωνική ένταξη των αλλόγλωσσων παιδιών. 1) Τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθµοί αποτελούν τον χώρο πρώτης κοινωνικοποίησης όλων των παιδιών είτε έχουν την ελληνική ως µητρική είτε όχι. Η απο- µάκρυνση του παιδιού από τον οικείο χώρου του σπιτιού και η ένταξή του σε ένα άλλο (ας το ονοµάσουµε σχολικό) περιβάλλον δηµιουργεί ενδεχοµένως προβλή- µατα ένταξης σε πολλά παιδιά άρα η διαφορετικότητα των αλλόγλωσσων παιδιών δεν λειτουργεί κατ ανάγκη ως αντικείµενο διακρίσεων από µέρους των συµµαθητών του. Φυσικά, ανάµεσα στο παιδί που δυσκολεύεται να ενταχθεί και κλαίει γιατί αποχωρίζεται για πρώτη φορά τους γονείς του και στο παιδί που δυσκολεύεται να ενταχθεί γιατί δεν αναγνωρίζει στο χώρο του νηπιαγωγείου στοιχεία από τη γλώσσα του και τον πολιτισµό του η διαφορά είναι τεράστια, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις η αδυναµία ικανοποιητικής ένταξης είναι πραγµατική και αποδεκτή για µεγάλο διάστηµα.

4 2) Στα νηπιαγωγεία η οργάνωση της τάξης είναι χαλαρή. Υπάρχει πολύς χρόνος ελεύθερων δραστηριοτήτων σε οµάδες µαθητών, γεγονός που ευνοεί την αλληλόδραση µεταξύ των ελληνόγλωσσων και των αλλόγλωσσων ή δίγλωσσων παιδιών. Η ανάληψη ενός κοινού έργου, µιας δραστηριότητας ή ενός παιχνιδιού βοηθάει τα αλλόγλωσσα παιδιά να συµµετέχουν σε οµάδες οµηλίκων και να µαθαίνουν τη γλώσσα µέσω της κοινής εργασίας. 3) Στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης χρησιµοποιούνται µέσα και τεχνικές που ευνοούν την επικοινωνιακή εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας όπως: δραµατοποιήσεις, παιχνίδια ρόλων, λεκτικά παιχνίδια κ.α. 4) εν υπάρχει δεδοµένη ύλη που να πρέπει να καλυφθεί (γεγονός που ταλανίζει όλες τις άλλες βαθµίδες της εκπαίδευσης) και η γνώση δεν κατανέµεται αυστηρά σε γνωστικά πεδία τα οποία δηµιουργούν γλωσσικές ανάγκες που πιθανόν να υπερβαίνουν τις γνώσεις των αλλόγλωσσων παιδιών. Αρα, η γλωσσική διαφοροποίηση τους δεν οδηγεί κατ ανάγκη σε γνωστική υστέρηση. 5) εν δίνονται εργασίες για το σπίτι, ούτε απαιτείται ενίσχυση σε γνωστικό επίπεδο από τους γονείς. 6) Στο νηπιαγωγείο χρησιµοποιείται κυρίως γλώσσα επικοινωνίας και σε πολύ µικρότερο βαθµό ακαδηµαϊκή γλώσσα (Gummins 1999). Για τη µετάδοση της πληροφορίας χρησιµοποιούνται παράλληλα µε τη γλώσσα πολλές µη-γλωσσικές ενδείξεις (χειρονοµίες, έκφραση προσώπου, τονισµός και χρωµατισµός της φωνής). Επίσης η γλωσσική περιγραφή των δραστηριοτήτων την ώρα που γίνονται ευνοεί την κατανόηση καθώς αυξάνει τους κώδικες που χρησιµοποιούνται και παρέχει πολλές πηγές πληροφορίας πέρα από τη γλωσσική. 7) Η παρουσία του γραπτού λόγου που θα δηµιουργούσε την ανάγκη εκµάθησης ενός επιπλέον και δυσκολότερου συστήµατος είναι οριακή. Αν και µε το καινούριο αναλυτικό πρόγραµµα για τη γλώσσα, η γραφή και η ανάγνωση εισάγονται για πρώτη φορά επίσηµα στα νηπιαγωγεία, η διαδικασία προβλέπεται να γίνεται µε αργό ρυθ- µό και ανάλογα µε τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. 8) Η γλώσσα των 4χρονων και 5χρονων παιδιών είναι σε εξέλιξη. Μπορεί να έχουν ήδη κατακτήσει τις βασικές δοµές της ελληνικής, και να παρουσιάζουν ελάχιστα λάθη στη γραµµατική και τη µορφοσύνταξη αλλά δεν είναι απίθανη η παρουσία τους. Επιπλέον το λεξιλόγιο συνεχίζει να εµπλουτίζεται ενώ συχνά είναι τα λάθη των παιδιών αυτής της ηλικίας όσον αφορά την κοινωνική χρήση της γλώσσας. Για παράδειγµα: γενίκευση της χρήσης του ανώµαλου αορίστου (να µου δώνεις),

5 λάθη σε λέξεις δύσκολες ή ξένης προέλευσης π.χ. χαχαρίας, σαουντιτς, χρήση ενικού αντί πληθυντικού για απεύθυνση σε µεγαλύτερους κλπ ή αυξηµένη χρήση της δεικτικής αντωνυµίας αντί του ονόµατος κλπ Το παιδί της προσχολικής ηλικίας συνεχίζει να µαθαίνει τη γλώσσα του και άρα είναι ευκολότερη η αποδοχή ενός παιδιού που µαθαίνει την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Όλοι αυτοί οι παράµετροι θα µπορούσαν να διαµορφώσουν ένα πλαίσιο για τη γρήγορη και αποτελεσµατική εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης από τα αλλόγλωσσα παιδιά, παρόλαυτα γνωρίζουµε από τη σχετική βιβλιογραφία ότι δεν είναι επαρκείς αν δεν υπάρξουν συγκεκριµένες παρεµβάσεις από τη µεριά του διδάσκοντα. Ούτε η συνεχής έκθεση στην ελληνική γλώσσα εγγυάται από µόνη της την εκµάθησή της (παρότι φυσικά είναι σηµαντική) ούτε η συνύπαρξη αλλόγλωσσων και ελληνόγλωσσων παιδιών εγγυάται την επικοινωνία και αλληλόδραση και άρα την κοινωνική τους ένταξη στην τάξη και στον κοινωνικό χώρο. Η εκπαίδευση αλλόγλωσσων παιδιών στο νηπιαγωγείο Η διεθνής βιβλιογραφία σχετικά µε την εκπαίδευση δίγλωσσων ή αλλόγλωσσων παιδιών στο επίπεδο της προσχολικής αγωγής είναι πολύ περιορισµένη συγκριτικά µε τα πειράµατα και τις έρευνες που γίνονται για τις άλλες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Θα αναφερθώ µε συντοµία σε τρείς προτάσεις που αφορούν µεικτές τάξεις και τον τρόπο που τα συµπεράσµατά τους θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στο ελληνικό νηπιαγωγείο. Το πρώτο µοντέλο, που αφορά πειραµατική τάξη στο Tech Children s Center του MIT (Tabors 1984, Tabors 1987), προτείνει οργανωτικές και γλωσσικές διευθετήσεις της τάξης χωρίς όµως την ύπαρξη χωριστού curriculum. Οργανωτικά προβλέπεται να υπάρχει σταθερή ρουτίνα ώστε το παιδί να έχει δεδοµένα για το πότε συµβαίνει κάθε δραστηριότητα, ενώ γλωσσικά προβλέπονται αλλαγές στον τρόπο που οι νηπιαγωγοί απευθύνονται στα παιδιά δεύτερης γλώσσας ανάλογες µε αυτές που χρησιµοποιούνται για τα µικρά παιδιά που µαθαίνουν για πρώτη φορά τη µητρική τους. Το δεύτερο µοντέλο που εφαρµόσθηκε στο Demonstration School του Πανεπιστηµίου της Μασαχουσέτης (Hirschler 1991), προβλέπει την ενεργό εµπλοκή µαθητών της κυριαρχούσας γλώσσας στη διαδικασία γλωσσικής και κοινωνικής ένταξης των αλλόγλωσσων παιδιών. Μετά από ενηµέρωση του συνόλου των παιδιών της τάξης ανατίθεται σε κάποια από αυτά ένας δυναµικότερος ρόλος στην προσέγγιση των αλλόγλωσσων παιδιών, στη διατήρηση της επικοινωνίας και στη διαδικασία ένταξής τους στην οµάδα. Για το σκοπό αυτό διδάσκονται να τροποποιούν τον λόγο τους ώστε

6 να γίνονται κατανοητοί από τους αλλόγλωσσους συµµαθητές τους. Παράλληλα, προβλέπεται παραµονή των παιδιών µε νηπιαγωγούς της δικής τους γλώσσας, σε κάποια χρονικά διαστήµατα κάθε µέρας. Τέλος, στο Language Acquisition Preschool του Πανεπιστηµίου του Κάνσας (Rice 1991) χρησιµοποιήθηκε ένα µοντέλο µε έµφαση στη γλωσσική ανάπτυξη µέσω ειδικών στρατηγικών και τεχνικών ενώ δηµιουργήθηκε και ειδικό curriculum για την γλωσσική ένταξη αλλόγλωσσων παιδιών. Η γλωσσική διδασκαλία αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα του ηµερήσιου προγραµµατισµού ενώ ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην κοινωνική αλληλόδραση µέσα στην τάξη. Παρεµβάσεις Συνοπτικά, µπορούµε να αναφέρουµε, µια σειρά γλωσσικών παρεµβάσεων και στρατηγικών λόγου από τη µεριά του/της νηπιαγωγού που θα µπορούσαν να διευκολύνουν την εκπαίδευση των δίγλωσσων µαθητών νηπιαγωγείου στην εκµάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: ενθάρρυνση οποιασδήποτε απόπειρας του παιδιού για επικοινωνία στα ελληνικά επέκταση και εµπλουτισµός του λόγου του παιδιού από τη µεριά του/της νηπιαγωγού εµπλουτισµός της γλωσσικής πληροφορίας µε µη-γλωσσικούς ενδείκτες έµφαση και επανάληψη των λέξεων-κλειδιά µιας φράσης µετακίνηση των λέξεων-κλειδιά στην αρχή ή στο τέλος της φράσης επανάληψη µε παρεµφερείς λέξεις και εκφράσεις των εκφορών που δεν κατανοούνται εµπλοκή των ελληνόγλωσσων παιδιών στην προσπάθεια εκµάθησης της ελληνικής από τα αλλλόγλωσσα παιδιά εντοπισµός των ιδιαίτερων γλωσσικών δεξιοτήτων του κάθε παιδιού και των δυσκολιών που πιθανόν συναντά στο επίπεδο της µορφοσύνταξης, του λεξιλογίου και της κοινωνικής χρήσης του λόγου εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας µέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια ή µέσω της παρουσίασης άλλων γνωστικών αντικειµένων και όχι µόνο διδασκαλία της γλώσσας αφ εαυτής κ.α. Επιπλέον, δεδοµένης της παρούσας κατάστασης στον χώρο του ελληνικού νηπιαγωγείου θα ήταν σκόπιµη η δηµιουργία ενός χωριστού curriculum για τα αλλόγλωσσα παιδιά που θα ενσωµατώνεται στο γενικό curriculum της τάξης και ειδικότερα

7 στο καινούριο αναλυτικό πρόγραµµα για την καλλιέργεια της γλώσσας στα νηπιαγωγεία. Η δηµιουργία ενός τέτοιου curriculum: θα µπορούσε, σε πρώτο επίπεδο, να διευκολύνει τις βασικές επικοινωνιακές ανάγκες του παιδιού στην ελληνική γλώσσα ενώ επιπλέον να διασφαλίζει την οµαλή γλωσσικά µετάβασή του στο χώρο του δηµοτικού και άρα στην εισαγωγή της χρήσης της ακαδηµαϊκής γλώσσας να έχει τον χαρακτήρα ενός βιβλίου αναφοράς για τον καθηµερινό σχεδιασµό του/της νηπιαγωγού, περιλαµβάνοντας δραστηριότητες και παιχνίδια που θα απευθύνονται στο σύνολο των παιδιών της τάξης και όχι αποκλειστικά στα αλλόγλωσσα παιδιά Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγµα µιας τέτοιας δράσης : Ένας από τους στόχους του νέου προγράµµατος σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας για το νηπιαγωγείο προβλέπει, στο τµήµα της προφορικής επικοινωνίας, ότι τα παιδιά παίρνουν τον λόγο για να περιγράφουν. Στο περιεχόµενο αυτού του στόχου αναφέρεται ότι τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρατηρούν και να περιγράφουν γεγονότα, αντικείµενα και προσωπικές εµπειρίες Στο πλαίσιο αυτού του στόχου θα µπορούσαν να ενταχθούν παραπλήσιοι επικοινωνιακοί στόχοι για τα αλλόγλωσσα παιδιά όπως: ζητώ και δίνω πληροφορίες για τόπο, χρώµα, µέγεθος, ποιότητα κλπ. Στο επίπεδο των δραστηριοτήτων αυτός ο στόχος µπορεί να υλοποιηθεί µε ποικίλα γλωσσικά παιχνίδια που χρησιµοποιούνται στα νηπιαγωγεία. Για να µπορέσουν π.χ. οι µαθητές να χρησιµοποιήσουν εκφράσεις που δίνουν πληροφορίες για τόπο µπορεί ο/η νηπιαγωγός να κρύψει ένα αντικείµενο σε κάποιο σηµείο της τάξης και τα παιδιά µε ερωτήσεις να βρουν που είναι. Ο παραγόµενος λόγος σε αυτή την περίπτωση θα περιλαµβάνει πιθανόν προτάσεις του τύπου: Είναι πάνω στον πίνακα Μήπως είναι στο πρώτο ράφι; Ίσως είναι πίσω από την κουρτίνα; Είναι ψηλά ή χαµηλά; Εγώ λέω ότι είναι στο κουτί µε τα τουβλάκια Μήπως το βάλατε µέσα στο συρτάρι Είναι κάτω από τα βιβλία; κλπ Σε αυτές τις περιπτώσεις ενεργοποιούνται : εκφράσεις που δηλώνουν προσδιορισµό χώρου (πάνω από, κάτω από, ψηλά, µέσα σε, στην, στον, πίσω από κλπ)

8 η αιτιατική του ονόµατος το γ πρόσωπο ενικού του ρήµατος είµαι η διατύπωση µιας ερώτησης τόσο µε τη µορφή ερωτηµατικών όσο και καταφατικών προτάσεων Με αντίστοιχα παιχνίδια µπορεί να βοηθηθεί ένα παιδί που µαθαίνει την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη να µάθει να ζητάει και να δίνει πληροφορίες για µέγεθος, χρώµα και ποιότητα. Π.χ. ένας µαθητής ή ο/η νηπιαγωγός έχει κρύψει κάποιο αντικεί- µενο και οι υπόλοιποι της τάξης προσπαθούν να µαντέψουν ποιό είναι. Για τους ίδιους στόχους θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και άλλα µέσα και τεχνικές όπως παραµύθια, τραγούδια, ποιήµατα και δραµατοποιήσεις που συγκροτούν την καθηµερινή ζωή του νηπιαγωγείου. Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι όποιες διδακτικές επιλογές και αν γίνουν από τη µεριά του/της νηπιαγωγού δεν µπορούν να είναι αποτελεσµατικές εφόσον δεν υπάρχει ουσιαστική αποδοχή και επιβεβαίωση της γλωσσικής και πολιτισµικής ταυτότητας του κάθε παιδιού. Βιβλιογραφία Abdallah-Pretceille, M. (1990): Vers une pédagogie interculturelle, Paris: INRP, Publications de la Sorbonne Cummins, J. (1999): Ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση: Εκπαίδευση µε σκοπό την Ενδυνάµωση σε µια κοινωνία της Ετερότητας, Αθήνα: Gutenberg Hirschler, J (1991): Preschool children s help to second language learners, Harvard: Unpublished doctoral dissertation, Harvard Univ. Press Rice, M (1991): Children with specific language impairment: Toward a model of teachability In N Krasnegor, D. Pumbaugh, R. Schiefedbush and M Studdert- Kennedy (eds): Biological and behavioral determinants of language development, NJ: Hillsdale, Lawrence Erlbaum Tabors, P. (1984) : The identification of categories of environmental support available for second language acquisition in a nursery school classroom, Harvard: Unpublished qualifying paper, Harvard Univ. Press Tabors, P. (1987): The development of communicative competence by second language learners in a nursery school classroom: An ethno linguistic study, Harvard: Unpublished doctoral dissertation, Harvard Univ. Press

9 ΥΠ.Ε.Π.Θ (1989): Αναλυτικό και Ηµερήσιο Πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου (Π.. 486/ Φ.Ε.Κ. 208Α ) & Βιβλίο ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο -Βιβλίο Νηπιαγωγού, Αθήνα: Ο.Ε..Β. ΥΠ.Ε.Π.Θ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1999): Προγράµµατα σπουδών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Αθήνα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Παύλου Παύλος Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιωάννου-Γεωργίου Σοφία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Λαμπροπούλου Βενέττα, π.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

2.6. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Μιχάλης αµανάκης

2.6. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Μιχάλης αµανάκης 2.6. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Μιχάλης αµανάκης Η µετακίνηση ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων από µια χώρα σε µια άλλη (εξωτερική µετανάστευση) ισοδυναµεί µε µετακίνηση από ένα γνωστό κοινωνικό, οικονοµικό,

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (Α ΤΟΜΟΣ) Έγκαιρη παρέµβαση - Νηπιαγωγείο - ηµοτικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΩΦΩΝ 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η πρώιμη εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά Χαράλαµπος Σακονίδης ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2007. ηµήτριος Γ. Βλάχος Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Οµότιµος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Αθήνα, Ιανουάριος 2007. ηµήτριος Γ. Βλάχος Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Οµότιµος Καθηγητής Α.Π.Θ. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι ξένες γλώσσες αποτελούν κύρια µέσα για την επικοινωνία, τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση. Στον τοµέα της εκπαίδευσης, οι ξένες γλώσσες είναι τα γνωστικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης Ομάδα Συγγραφής: Κουρμπέτης Βασίλης Hoffmeister Robert Czubeck Todd

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία επιχειρείται η καταγραφή των προβληµάτων που δηµιουργούνται στο νηπιαγωγείο από απλοποιήσεις της γλώσσας των Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Πασιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεώργιος Πασιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών «H Αυτοαξιολόγηση στο Ολοήμερο Σχολείο» Γεώργιος Πασιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εισήγηση αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή Πρόλογος: Ζωή Παπαναούμ Εισαγωγή: Δημήτρης Μαυροσκούφης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα