Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων 313

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων 313"

Transcript

1 Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων 313 Μαρία Παπαθανασίοϋ, Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο. Παιδιά και παιδική ηλικία στο Κροκύλειο Λωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς αρ. 38, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.I.E., Αθήνα 2003, 387 σ. Ευχαριστώ τον Σύλλογο Κροκυλείων για την πρόσκληση του να είμαι ανάμεσα στους ομιλητές στη σημερινή παρουσίαση.* Με χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση, γιατί όπως ίσως κάποιοι γνωρίζετε παράστεκα στην έρευνα, τη γραφή και την εκτύπωση αυτού του σημαντικού βιβλίου με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, που ανάθεσε την έρευνα για τη συγγραφή του και το τύπωσε στη σειρά του. Δύο λόγια για το ΙΑΕΝ, όπως συνηθίσαμε στην επιστημονική κοινότητα 21 χρόνια τώρα να αποκαλούμε αυτό το ερευνητικό και εκδοτικό πρόγραμμα, θα είναι νομίζω αρκετά για να καταλάβουμε γιατί του βιβλίου αυτού η συγγραφή ενθαρρύνθηκε από αυτό τον φορέα και τελικά συγκαταριθμήθηκε στις εκδόσεις του. Πρόκειται για ένα ερευνητικό πρόγραμμα ιστορίας της νεολαίας που ιδρύθηκε το 1982 από το Υφυπουργείο, αργότερα Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και η υλοποίηση του ανατέθηκε το 1983 στους ιστορικούς Σπύρο Ασδραχά, Γιάννη Γιαννουλόπουλο, τον αλησμόνητο Φίλιππο Ηλιου και σ' εμένα που ανέλαβα και την εκπροσώπή- * Ομιλία στην εκδήλωση που οργανώθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών στις Ο άλλος ομιλητής ήταν ο τ. Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Κώστας Χάρης. ση της Επιτροπής. Καταλήξαμε στην πρόταση ότι ερευνώντας τους μηχανισμούς που καθόριζαν τις σχέσεις των νέων γενεών με τα δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και ψυχολογικά συστήματα μέσα στο χρόνο, θα μπορούσαμε να φθάσουμε πιο κοντά στην ιστορική διάσταση της έννοιας «νεολαία» και συγχρόνως να συνεισφέρουμε στον προσδιορισμό της ταυτότητας της νεολαίας ως ιστορικής κατηγορίας. Συντάξαμε το προγραμματικό πλαίσιο του ΙΑΕΝ με τους στόχους του ερευνητικού προγράμματος και το θεωρητικό του πλαίσιο. Δεν ήταν ένα πλήρες θεματολόγιο ιστορίας της νεολαίας αλλά ε ρευνητικοί στόχοι που συνδύαζαν στη χάραξη της τα μεγάλα ιστοριογραφικά αιτούμενα με τις επιστημονικές διαθεσιμότητες στο σύνολο των καταξιωμένων ερευνητών και κυρίως των νέων. Σ' αυτό το «καταστατικό» κείμενο του ΙΑΕΝ υπήρχε και «δείγμα θεματολογίας ερευνών» όπου αναγράφεται στην ενότητα «Οικογένεια και νεολαία»: «Ανατροφή των παιδιών και κοινωνική προσαρμογή: συνέχειες και ανατροπές» ενώ στα εξεταζόμενα θέματα της ενότητας «εργασία» αναγράφεται: «Οι απλήρωτοι βοηθοί της ελληνικής οικοτεχνίας». Σ'αυτή τη θεματολογία μπόρεσε να ενταχτεί η πρόταση έρευνας της Μαρίας Παπαθανασίοϋ και οι θεωρητικές αναζητήσεις της θα μπορούσαν να συσχετιστούν με μια παράγραφο τον ίδιου προγράμματος του ΙΑΕΝ:

2 314 Βιβλιοκρισίες «Ένας από τους τομείς των ερευνών είναι τα οικογενειακά παραδοσιακά μορφώ ματα σε συνάρτηση με τις συλλογικές συμ περιφορές που εκδηλώνονται έξω απ' αυτά, μέσα όμωςστο πλαίσιο των τελετουργικών ρυθμών των παραδοσιακών κοινοτήτων και σε αντιπαράθεση με τα αντίστοιχα φαινό μενα που παρουσιάζονται στα αστικά μορ φώματα. Στον τομέα αυτό η έρευνα δου λεύει με προφορικές ιδίως πηγές και με την παρατήρηση: ο χρόνος κατηγοριοποιείμαρμ Π Λ Π Λ θ Λ Ν Α Π Ο ϊ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΧΩΡΟ J T i. W «ai «B'ttK^ i-ä<* I T S KpoxuXtto Δ*>ρίΐβ< tre *ί- " t i? i «3 t - J t i teu 20ού ι ι ώ ν»! ΤΟΓ!Κ0 AfWtC taahntkhi MiOAAIAÎ TOtKMt ΓΡΑΜΜ47ΙΙ«! vtaï r f f l U u, HUTTO Ht01vW>IHtlCOmF«rH(WtJX,. ται πολιτισμικά και κοινωνικά και η προ σέγγιση είναι εθνοϊστορική». Το ΙΑΕΝ λοιπόν είχε αρκετά ετοιμα στεί για να υποδεχτεί 14 χρόνια αργότερα την πρόταση της Μαρίας Παπαθανασίου για το βιβλίο της. Δεν θέλω να σας κρύψω τη χαρά που ένιωσα διαβάζοντας την αρ χική ερευνητική της πρόταση και αργότερα τις ενδιάμεσες μορφές αλλά και το τελικό κείμενο του βιβλίου της. Ίσως για το αγροτόπαιδο, που δεν έπαψα να είμαι, ήταν μια δικαίωση της δύσκολης νεό-ςητας που έζησα και οι ερμηνείες της σχηματοποιού σαν κάποιες δικές μου σκέψεις για τα χρό νια της παιδικής και νεανικής ελευθερίας. Η έρευνα της είναι μια από τις 97, που μπόρεσε να αναθέσει το ΙΑΕΝ στα 21 χρό νια της λειτουργίας του, ενώ το βιβλίο της είναι ο αριθμός 38 από τους 44 που θα αριθμεί η εκδοτική του σειρά στο τέλος του Είπα, «παράστεκα» στην έρευνα, τη συγγραφή και την έκδοση του βιβλίου. Ι σχύει το ίδιο για τα μέλη της Επιτροπής, τον Σπύρο Ασδραχά και τον Γιάννη Γιαννουλόπουλο αλλά και τους συναδέλφους και φίλους Μάρκο Γκιόλια και Ελευθέριο Αλεξάκη, που πλαισίωσαν τη συζήτηση στη σεμιναριακή συνάντηση του 1997, όταν η συγγραφέας παρουσίασε τα προβλήματα της έρευνας της στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Ι^θνικού Ιδρύματος Ερευνών, όπου από το 1994 λειτουργεί το ΙΑΕΝ ως φιλοξενούμενο πρόγραμμα. Ας έλθουμε όμως στο βιβλίο, αρχίζον τας με ένα γενικό χαρακτηρισμό που διευ κρινίζει τον τίτλο του. Αντικείμενο της μελέτης είναι η καθη μερινή ζωή των παιδιών και η κοινωνικο ποίηση τους στο Κροκύλειο των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα ώς τον Β' Παγ κόσμιο πόλεμο. Ακολουθεί τη θεωρία και τους κανόνες της κοινωνικής ιστορίας, ό πως αυτοί διαμορφώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, με το μπόλιασμα μεθόδων από άλλες επιστήμες και επιστημονικούς κλά δους όπως η ανθρωπολογία, η μικροϊστορία και η προφορική ιστορία. Η χρήση της ξέ νης βιβλιογραφίας είναι ουσιαστική και οι συσχετισμοί των ξένων εμπειριών και πα ραδειγμάτων' με τα εξεταζόμενα ελληνικά φαινόμενα και γεγονότα είναι παραγωγικοί. Η έρευνα στηρίχτηκε κυρίως σε 40 προ φορικές αφηγήσεις και συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκαν κοινοτικά, ενοριακά και σχολικά αρχεία καθώς και μαρτυρίες, πλη ροφορίες και εκτιμήσεις που έχουν περάσει στην ελληνική βιβλιογραφία. Ας παρακολουθήσουμε τη συγγραφέα πως ορίζει στην εισαγωγή του βιβλίου τις αναζητήσεις της μελέτης της: «Σε ένα επίπεδο η μελέτη αυτή θέτει, επομένως, τα ακόλουθα ερωτήματα: Για

3 Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο 315 πόσες και ποιες παιδικές ηλικίες μπορεί να γίνει λόγος στη συγκεκριμένη αλλά και γενικότερα στην ορεινή αγροτική κοινωνία; Σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο διαφοροποιείται η καθημερινή ζωή των παιδιών και η εμπειρία τους ανάλογα με το φύλο, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση και θέση της οικογένειας, τη σειρά γέννησης των παιδιών μέσα σ' αυτήν ; Σε ένα δεύτερο επίπεδο η εργασία επιχειρεί να φωτίσει!τη σχέση ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας του πρώιμου 20ού αιώνα και να αναδείξει τους δεσμούς μεταξύ της ιστορίας της παιδικής ηλικίας ή των παιδιών και της κοινωνικής μακρο-ιστορίας, η οποία επικεντρώνεται στη μελέτη κοινωνικών δομών ή γενικών κοινωνικών εξελίξεων και δεν χρησιμοποιεί την ηλικία ως αναλυτική κατηγορία. Η προσέγγιση αυτή συνοψίζεται στο ερώτημα: Συνδέεται η εμπειρία της παιδικής ηλικίας στον ορεινό ελλαδικό χώρο με την αστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και με ποιους τρόπους ; Το ερώτημα παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον γιατί εκφράζει από διαφορετική πλευρά θεμελιώδεις προβληματισμούς και απόψεις της αγροτικής κοινωνιολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της κοινωνικής ιστορίας». Τα τέσσερα κεφάλαια, στα οποία διαρθρώνεται το βιβλίο, αναφέρονται στους ό ρους διαβίωσης των παιδιών. Μέσα από το πρώτο κεφάλαιο «Οικονομία, κοινωνία, πληθυσμός» αναδεικνύονται τα στενά σχεδόν αδιέξοδα όρια της αγροτικής οικονομίας του ορεινού χώρου και εξειδικεύονται στην εξεταζόμενη περίπτωση του Κροκυλείου και της περιοχής του. Επισημαίνονται οι τρόποι υπέρβασης της δύσκολης πραγματικότητας μέσω της μετανάστευσης στην Αμερική κυρίως και της εσωτερικής μετακίνησης προς τα βιομηχανικά και α στικά κέντρα. Τα εμβάσματα από την ξενητειά στις οικογένειες που έμειναν στον γενέθλιο τόπο καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική διαστρωμάτωση και τη συμμετοχή κάποιων μελών της κοινότητας προνομιακά στα αγαθά αστικών περιβαλλόντων. Η καλή δημογραφική εικόνα της, παιδικής ηλικίας στο χωριό διαπιστώνεται με πολλαπλές επεξεργασίες των στατιστικών στοιχείων και τη διασταύρωση τους με προφορικές μαρτυρίες. Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου εξετάζεται η θέση των παιδιών στο πλαίσιο της οικογένειας σε μια εποχή που είναι εμφανείς οι συγκρούσεις παλαιών και νέων προτύπων ζωής, καθώς το νέο εκμεταλλεύεται τους τριγμούς των θέσεων των παραδοσιακών μορφών, οι οποίες προς το τέλος της περιόδου θα αρχίζουν να μπαίνουν σε τροχιά αποσάθρωσης. Η λεπτομερής ε ξέταση των τύπων των οικογενειακών σχηματισμών (μονήρεις, πυρηνικές, διευρυμένες, πολλαπλές) δείχνουν τα περιβάλλοντα στο πλαίσιο των οποίων ανατράφηκαν και κοινωνικοποιήθηκαν τα παιδιά. Η συμμετοχή των παιδιών στην οικογενειακή οικονομία (οικοτεχνία και αγροτικές εργασίες) εντάσσονται στη γενικευμένη προσπάθεια για την πλήρωση των όρων της επιβίωσης σε καιρούς'δύσκολους ή ευκολότερους. Οι δύσκολοι όροι διατροφής των παιδιών επιβάλουν στην οικογένεια πολλαπλές δράσεις για να αντιμετωπίσει τις στοιχειώδεις α νάγκες καθώς κοινωνική ή φιλανθρωπική δράση μόνο οριακά μπορούσε να υπάρχει. Οι όροι της ένδυσης και υπόδυσης των παιδιών εξετάζονται στο πλαίσιο της ανάγκης της κοινωνίας, πλην της κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών, να τηρήσει ενδυματολογικούς και εμφανισιακούς κανόνες ιδιαίτερους για τα παιδιά και φυσικά διαφοροποιημένους για τα αγόρια και τα κορίτσια. Τα προϊόντα της οικοτεχνίας και συμπληρωματικά τα αγοραζόμενα προϊόντα της βιομηχανίας, που το εμπόριο διακινούσε, παρουσιάζουν διαφορετικού βαθμού δυσκολίες για την απόχτηση τους. Η κοινωνική διαστρωμάτωση εκφραζόταν στα καθημερινά και τα γιορτινά ρούχα και παπούτσια ή με εκείνα που έρχονταν από την ξενητειά ή την πρωτεύουσα και ήταν διακριτικά και άλλων διαφοροποιήσεων. Στο ίδιο κεφάλαιο εξετάζονται οι δια-

4 316 Βιβλιοκρισίες προσωπικές σχέσεις στο εσωτερικό της οικογένειας και οι επιπτώσεις τους στην ανατροφή των παιδιών: τα πρόσωπα αναφοράς είναι ο πατέρας και η μάνα, ο παππούλης και η κυρούλα, τα αδέλφια και οι συγγενήδες. Η αναφορά στις συνθήκες διαπαιδαγώγησης γίνεται μέσα από την εξέταση του αισθήματος της ντροπής, τη σχέση του παιδιού με το σώμα του και την ανυπαρξία γνώσεων και συμβουλών στα δύσκολα προβλήματα των βιολογικών μεταβολών κατά την ανάπτυξη και την εφηβεία. Στους τρόπους διαπαιδαγώγησης και τις μορφές επικοινωνίας η συζήτηση με τα παιδιά φαίνεται να σπανίζει. Οι υποδείξεις, ot συμβουλές, οι απαγορεύσεις είναι το μέσο για να περάσουν στα παιδιά τα παραδοσιακά πρότυπα και οι αρχές της κοινωνίας των ενηλίκων. Η υπακοή και η τήρηση των συμβουλών θεωρείται αυτονόητη, η αμφισβήτηση και η παραβατικότητα συνεπάγονται την τιμωρία. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται το σχολείο ως φορέας των προσανατολισμών στο μέλλον και όχημα για τη μετάβαση από την αδιέξοδη αγροτική ζωή προς την αστική ζωή, κυρίαρχη πίστη και αίτημα συγχρόνως, παρόλο που αυτό δεν ήταν για όλους πραγματοποιήσιμο. Στις επιλογές των αγροτικών οικογενειών να γραμματίσουν τα παιδιά τους ευνοούνται τα αγόρια και για το σκοπό αυτό η υπόλοιπη οικογένεια έπρεπε να θυσιαστεί: «Στα μάτια της ορεινής αγροτικής κοινωνίας η εκπαίδευση των παιδιών, προπάντων των γιων, και η συνυφασμένη με τις σπουδές επαγγελματική αποκατάσταση τους από ένα κράτος που, μέσω και των πελατειακών πολιτικών δικτύων, έπαιζε από την εποχή της σύστασης του το ρόλο του εργοδότη σε συγκριτικά υπερθετικό βαθμό, αποτελούσε τη μόνη διέξοδο». Αλλά αυτό ήταν το κυρίαρχο πρότυπο και όχι η κυρίαρχη κοινωνική πραγματικότητα. Το σχολείο σε επόμενο υποκεφάλαιο εξετάζεται ως χώρος ελέγχου και ηθικής διάπλασης με σκληρό σύστημα ποινών για τους παραβάτες των κανόνων της σχολικής αλλά και της εξωσχολικής ζωής. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο εξετάζονται οι δεσμοί με τις κοινωνικές δομές που αποδιαρθρώνονται, με παραδείγματα από δύο μεγάλους κύκλους της ζωής των παιδιών: τη συμμετοχή στην εθιμική - κοινωνική ζωή και το παιχνίδι. Η συμμετοχή στην εθιμική κοινωνική ζωή των ενηλίκων με προδιαγεγραμμένα όρια και ρόλους για τα παιδιά από το τυπικό των εθίμων και των τελετών είναι ένα δραστικό πλαίσιο για την ένταξη τους στον 'κώδικα της κοινωνίας των μεγάλων και συγχρόνως ένα μάθημα ιεραρχίας: που πάνε ή που δεν πάνε τα παιδιά ή που έχουν ρόλο μόνο τα παιδιά και από ποιες ηλικίες, πού τα αγόρια και πού τα κορίτσια. Περισσότερο ανεξάρτητη είναι η συμμετοχή των -ομηλίκων παιδιών σε έθιμα αποκλειστικά για παιδιά, όπως είναι οι αγερμοί στις μεγάλες γιορτές, με τα κάλαντα. Πέραν της ωφελιμιστικής παραμέτρου που είχαν αυτά τα έθιμα, έδιναν τη δυνατότητα στα παιδιά να βγαίνουν για λίγο από τον έλεγχο της οικογένειας, συγκροτώντας τις παρέες με δικές τους επιλογές έστω στα πλαίσια που γνώρισαν ότι επέτρεπε η οικογένεια. Ο κόσμος του παιχνιδιού είναι ο περισσότερο αποκλειστικός και πολυδύναμος χώρος έκφρασης των παιδιών, χωρίς δεσμεύσεις και σκοπιμότητες, προδιαγραφές και έλεγχο των μεγάλων, όπου το παιδί μαθαίνει το παιχνίδι από το άλλο παιδί και με τους μηχανισμούς της αναμετάδοσης αλλά και της επινόησης της συλλογικής διαμόρφωσης του. Στο παιχνίδι διαχωρίζονται τα δύο φύλα, χωρίς να λείπουν και οι εξαιρέσεις, ιδιαίτερα στους οργανωμένους και ελεγχόμενους χώρους, γιατί έξω από αυτούς ελέγχονται και τιμωρούνται καθώς δεν πρέπει να γίνουν εμπόδια στην πορεία προς τη συγκρότηση του κοινωνικού φύλου, της βίωσης και υπηρέτησης ξεχωριστών ρόλων. Το πλαίσιο του παιχνιδιού για τα αγόρια επέτρεπε προσπάθειες συγκαλυμμένης

5 Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο 317 παραβατικότητας έναντι των κανόνων που επέβαλε η κοινωνία των ενηλίκων, μίμηση της παραβατικότητας των ενηλίκων (ζωοκλοπή, τυχερά παιχνίδια, κάπνισμα) και ηλικιακούς διαχωρισμούς ανάμεσα στα ίδια τα παιδιά σε βάρος των μικρότερων. Στον επίλογο του βιβλίου εξάγονται τα συμπεράσματα, με προβληματισμούς για τις δυνατότητες που έχουμε, από το ειδικό και το τοπικό που εξετάσαμε να αναχθούμε στο γενικό και το διευρυμένο. Στην περίπτωση μας από το Κροκύλειο και την περιοχή του στην ορεινή Ελλάδα γενικά: «Τα παιδιά ζούσαν μεταξύ παραδοσιακών και αστικών προτύπων ζωής, σε έναν κόσμ'ο ταυτόχρονα κλειστό και ανοιχτό. Κλειστό, επειδή διατηρούσε παραδοσιακές οικονομικές και κοινωνικές δομές και νοοτροπίες (αρκεί να φέρουμε στο νου την κυρίαρχη ενδογαμική σε επίπεδο γεωγραφίας συμπεριφορά), που έβρισκαν έκφραση και ζωογονούνταν από τις κοινωνικές εκδηλώσεις της κοινότητας και το παιχνίδι των παιδιών. Ανοιχτό, εξαιτίας της φτώχειας, του άγονου εδάφους, των περιορισμένων και όχι ιδιαίτερα παραγωγικών κοπαδιών, στοιχεία που εξωθούσαν τους ανθρώπους στην υπερατλαντική (και (σε πολύ μικρότερο βαθμό) στην εσωτερική μετανάστευση και έφερναν τους χωριανούς σε επαφή με πρότυπα ζωής που διαμορφώνονταν κατά πρώτο λόγο στα αστικά κέντρα. Παρ' όλο που πιθανόν οι περισσότεροι χωριανοί θα προτιμούσαν να εγκαταλείψουν την α- γροτική ζωή, at συγκυριακές αλλά και δομικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της μεσοπολεμικής περιόδου δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο. Οι οικογένειες του μεβοπολεμικού χωριού μοιάζουν παγιδευμένες σε ένα παράδοξο παρόν, μεταξύ ενός παρελθόντος δίχως μέλλον και ενός μέλλοντος χωρίς ε παρκή ευρύτητα ώστε να επιτρέψει δομικές μεταβολές στη ζωή τους». Εμείς νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Παπαθανασίου για την ποδηγέτηση μας στο ταξίδι των χρόνων της παιδικής και νεανικής ελευθερίας που πάντα μας φέρνει συγκίνηση και κάποτε υπερβολικές ωραιοποιήσεις έστω και αν πρόκειται για χρόνια δύσκολα. Είναι μια προσέγγιση με επιστημονικό τρόπο της βιωμένης εμπειρίας. Μέσα από τις αφηγήσεις των χωριανών μπόρεσε να κρατήσει τις ασφαλείς πληροφορίες και να μας οδηγήσει στη γνώση, διορθώνοντας πολλές από τις παραμορφώσεις της μνήμης, αφαιρώντας τις συναισθηματικές προσεγγίσεις, διασταυρώνοντας όπου ήταν δυνατό τις μαρτυρίες των αφηγητών με αρχειακά τεκμήρια, οδηγούμενη από τη θεωρία της κοινωνικής ιστορίας και περνώντας μέσα από την επιβεβαίωση της στα εξεταζόμενα ι στορικά φαινόμενα, για να μας δώσει τελικά ένα βιβλίο-οδηγό για την αναζήτηση του παρελθόντος της αγροτικής κοινωνίας μας που οι μεγάλες ανατροπές των μβταπολεμικών χρόνων σχεδόν εξαφάνισαν τη συνέχεια του. ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΛΟΣ Ε. ΣΚΑΒΕΝΙΤΗΣ

306 Βιβλιοκρισίες. βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές:

306 Βιβλιοκρισίες. βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές: 306 Βιβλιοκρισίες βανδαλισμούς και λεηλασίες, καθώς οι κατακτητές: ετζάκισαν και τους σταυρούς, επήραν τα χαρτία" πολλοί τον τόπον σκάλιζαν να βρίσκωσι φλωρία». Μπαίνω στον πειρασμό εδώ να αναφέρω κι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΥΡΟς Ι. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου.

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου. Προτάσεις Οπτικοακουστικής Παιδείας στο χώρο της Τυπικής Εκπαίδευσης Ιδιαιτερότητες, αιτήματα και οργανωτικές δυσκολίες που συνεπάγονται οι επικρατέστερες διατυπωμένες προτάσεις και αναζήτηση συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

430 Βιβλιοκρισίες. Η ιστορία μιας περιοχής μπορεί να γραφεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το αρχειακό

430 Βιβλιοκρισίες. Η ιστορία μιας περιοχής μπορεί να γραφεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το αρχειακό 430 Βιβλιοκρισίες κειμένων-αναλυτών θεσμική πραγματικότητα της κοινωνικής μονάδας και τρόπος υλοποίησης της παρέμβασης συναντώνται στο πλαίσιο της μονογραφίας. Η χρονολογική και λεπτομερής περιγραφή καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Mετανάστες, ταυτότητα, αναπαράσταση, συμβολικό, στρατηγικές αποδοχής

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Mετανάστες, ταυτότητα, αναπαράσταση, συμβολικό, στρατηγικές αποδοχής Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2010 5 (2), 129-150 Social Cohesion and Development 2010 5 (2), 129-150 Ξένοι εργαζόμενοι, συλλογικές αναπαραστάσεις και ταυτότητες. Η περίπτωση των μεταναστών στη συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πέτρος Λινάρδος-Ρυλμόν (Επιμέλεια) Ιωάννα Κεραμίδου Αντώνης Ραγκούσης Θεώνη Σπυροπούλου Κάτια Φωτεινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία «Η διερεύνηση της πρόσβασης στην Υγεία των Τσιγγάνων γυναικών του καταυλισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Η ερευνητική ομάδα Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ MΕΛΕΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24, 25 & 26 24, 25 & 26 2014.....-... - 15 105 55 : 210 3215146 F: 210 3215147 E: sadas-pea@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΗΒΕΥΩ! Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Δεμοιράκου Μαρία ΣΠΑΡΤΗ

1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΗΒΕΥΩ! Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Δεμοιράκου Μαρία ΣΠΑΡΤΗ 1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΗΒΕΥΩ! Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Δεμοιράκου Μαρία ΣΠΑΡΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.5 1.1. Στόχοι...5 1.2. Τι είναι εφηβεία..5

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι νέοι.8 Ρατσισμός.10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ Πρόλογος..13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα