ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερι κού Διαπίστωση δαπάνης που προκαλείται από την αρ. Φ.500/472/137381/Ε5 ΦΕΚ 1770/ Κοινή Υπουργική Απόφαση Καθορισμός θέσεων πρα κτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Σκύ δρας, Νομού Πέλλας Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Ειδικών Λογαριασμών των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσαλονί κης για το Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημιακών Νο σοκομείων για κάλυψη λειτουργικών τους δαπα νών Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ Β 909) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και ενδείξε ων της διαγνωστικής πράξης: «Κλινική Ποζιτρο νική και Αξονική Τομογραφία (PET/CT)» σε Νοσο κομεία και Ιδιωτικές Κλινικές» Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία «ΙΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ευρύτερη περιοχή του Nομού Ηλείας Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Ιατρι κή Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Εμπόριο Ια τροτεχνολογικών Προϊόντων Α.Ε.» με δ.τ. «ΝΕΦΡΟ ΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» στο Δήμο Λιβαδειάς του Ν. Βοιωτίας Υπερωριακή απασχόληση μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλ λήλων EOT για το έτος Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Καζίνο Πόρτο Καρρά στη Χαλκιδική ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση Σφάλματος στη με αριθμό 13056/ απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύ τηκε στο ΦΕΚ 425/Β/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.821/762Α/41385/Z1 (1) Αύξηση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Το άρθρο 14, παρ. 5 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/96/τ.Α ) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 2) Την Α.Π. Υ274/ (ΦΕΚ 1595/ /τ.Β ) από φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά». 3) Την υπ αρ. Φ.821/2044Ε/96188/Ζ1/ Υπουργική Απόφαση «Επανακαθορισμός περιοχής ευθύνης Συντονι στών Εκπαίδευσης των ελληνικών διπλωματικών αρχών του εξωτερικού» (ΦΕΚ 1291/ /τ.Β ) όπως τροπο ποιήθηκε με την υπ αρ. Φ.821/2044Ε/96188α/Ζ1/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1397/ /τ.Β ). 4) Τα άρθρα 1 και 4 του Π.Δ. 189 του 2009 (ΦΕΚ. Α 221/ ). 5) Τις εκπαιδευτικές μας ανάγκες στο εξωτερικό. 6) Τα Φ.300/225/145355/ΙΒ/ έγγραφο της Δ/νσης Ο.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 7) Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρ θρο 1 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ A 98/ ). 8) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΥΠΔΒΜΘ. για το έτος και για τα καθένα από τα επόμενα έτη ύψους Ευρώ. 9) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.» (ΦΕΚ 213/Α ). 10) Την αριθμ. 2672/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφ/γού Φίλιππου Σαχινίδη (2408/Β / ), αποφασίζουμε: Αυξάνουμε τον αριθμό των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπώνται στις ελληνικές διπλωματικές και προξενι κές αρχές του εξωτερικού και οι οποίοι ασκούν καθή

2 9594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κοντα Συντονιστών Εκπαίδευσης, από δεκαέξι (16) σε δεκαεπτά (17). Μαρούσι, 5 Απριλίου 2011 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Αριθμ. Φ.500/472/41905/Ε5 (2) Διαπίστωση δαπάνης που προκαλείται από την αρ. Φ.500/472/137381/Ε5 ΦΕΚ 1770/ Κοινή Υπουρ γική Απόφαση Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκη σης σπουδαστών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Σκύδρας, Νομού Πέλλας. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 12, παρ.1 εδαφ. β και γ του Ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ Α 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τΑ ). 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 2, του Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59/τ.Α /1985) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). 5. Την /2917/0022/ (ΦΕΚ307/Β /1993) Τρο ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 6. Τις διατάξεις της Ε5/1303/ (ΦΕΚ Β 168) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης». 7. Τις αριθμ. Φ.500/472/137381/Ε5 ΦΕΚ1770/ Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός θέσεων πρα κτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, στο Δήμο Σκύδρας, Νομού Πέλλας». 8. Την αριθμ. 111/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας. 9. Την ανάγκη έκδοσης συμπληρωματικής απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης της δαπάνης που προκα λείται από την απόφαση 111/2010 του Διοικητικού Συμ βουλίου του Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας. 10. Την αριθμ. 2672/ (ΦΕΚ 2408/τ.Β / ) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη. 11. Την αριθμ. α) 1120/Η/ (ΦΕΚ 1/τ.Β / ) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου και β) αριθμ /ΣΤ5/19/2/2010 (ΦΕΚ 165/ τ.β /2010) απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα φής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στον Ειδικό Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμέ νους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του Υπουργεί ου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.». 12. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα λιστικών κλάσεων». 13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Π/Υ του Δήμου Σκύδρας Ν. Πέλλας ύψους περίπου για το έτος 2011 εκ των οποίων το ποσό των 1.675,71 αφορά μεταφορά πίστωσης από τον Π/Υ του φορέα του 2010, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση της προκαλούμενης δαπάνης από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.500/472/137381/Ε5 ΦΕΚ 1770/ «Καθορισμός, θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, στο Δήμο Σκύδρας, Νομού Πέλλας,» η οποία ανέρχεται για το οικονομικό έτος 2011 (μεταφο ρά πίστωσης από Π/Υ 2010) στο ποσό των 1.675,71 για το 2011 και τα επόμενα οικονομικά έτη στο ποσό των ,4 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε και και αντίστοιχα του πρϋπολο γισμού του Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, ως εξής: 1.675,71 ΕΥΡΩ (5 θέσεις Χ 186,19 (176,8 + 10,11) ΕΥΡΩ Χ 1 μήνας + 5 θέσεις Χ (186,19 X 20 ημέρες)/25 για το έτος 2011 (μεταφορά πίστωσης από Π/Υ 2010) και ,4 ΕΥΡΩ (5 θέσεις Χ 186,19 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για το 2011 και για καθένα από τα πέντε επόμενα οι κονομικά έτη. Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2011 είναι εγγε γραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας και για τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη θα εγγράφεται αντίστοιχη πίστω ση στους προϋπολογισμούς των ανωτέρω φορέων. 2. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι βαρύνουν τον προϋπο λογισμό του Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας. Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς ανατρέχει από το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημο σιευθεί στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 5 Απριλίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Αριθμ /ΙΒ/46 (3) Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Ειδικών Λο γαριασμών των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσαλονίκης για το Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2362/1995 αρθρ. 2 και 3 (ΦΕΚ 247/ /τ.Α )

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9595 ιδίως το αρθρ. 20 για το Δημόσιο Λογιστικό όπως ισχύει σήμερα Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141/7 8 10/τ.Α ). 2. Τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους Το Ν. 1404/83, αρθρ. 51 παρ. 7, (ΦΕΚ 173/Α/ ) για τη «Δομή και τη Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ παιδευτικών Ιδρυμάτων». 4. Την υπ αριθμ. Β1/819/ (ΦΕΚ 920/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Ειδικών Λογα ριασμών στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΑ/680/ (ΦΕΚ 826/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Β/ ). 6. Την αριθμ. πρωτ /Λ/ απόφαση, με την οποία έγινε η κατανομή της επιχορήγησης από πι στώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας στους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας για την συνέχιση της λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 7. Την ανάγκη χρηματοδότησης των Ειδικών Λογαρια σμών των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσαλονίκης με το ποσό των ,00 και ,00 αντίστοιχα, προκειμέ νου να καλυφθούν δαπάνες λειτουργίας του Πανελλή νιου Σχολικού Δικτύου, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε την ετήσια επιχορήγηση του Ειδι κού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με το ποσό των ,00, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες για την λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε του Φ οι κονομικού έτους Καθορίζουμε την ετήσια επιχορήγηση του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με το ποσό των ,00 προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες Λει τουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε του Φ οικονομικού έτους Μαρούσι, 5 Απριλίου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Φ.1Α/41856ΙΒ (4) Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημιακών Νοσοκο μείων για κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 641/77 «Περί Ιδρύσεως και Οργανώσεως Ιατρικών Σχολών...». 2. Τις διατάξεις του άρθρου Π.Δ. 423/91 «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» όπως τροποποιήθηκε με το άρ θρο 20 του Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου μας οικονομι κού έτους 2011, αποφασίζουμε: Α. Καθορίζουμε την επιχορήγηση προς τα Πανεπιστη μιακά Νοσοκομεία της χώρας, για την κάλυψη λειτουργι κών τους δαπανών σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2421 του Φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου μας, οικονομικού έτους 2011 ως ακολούθως: 1. Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με το ποσό των , Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με το ποσό των ,00. Β. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα ποσοστά διάθεσης στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οι κονομικών. Μαρούσι, 5 Απριλίου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Υ4α/οικ (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ Β 909) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και ενδείξεων της διαγνωστικής πράξης: «Κλινική Ποζιτρονική και Αξονική Τομογραφία (PET/CT)» σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές». ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ143/Α/83) «Εθνικό Σύστημα Υγείας». 2. Τις διατάξεις του αρθ. 53 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/Α/ 1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγεί ας». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 του Ν. 1278/82 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α/82) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρ θρο 1 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34/Α/94) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». 4. Τo Π.Δ. 95/00, (ΦΕΚ. 76/τ.Α /00) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 299 (ΦΕΚ 240/Α/00). 5. Την υπ αριθμ. 12 της 195ης/ απόφαση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., την υπ αριθμ / και την υπ αριθμ. 2551/ αποφάσεις της Εκτελε στικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ καθώς και την υπ αριθμ. 5 της 228ης/ απόφαση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. 6. Την ανάγκη καθορισμού πλαισίου όρων, προϋποθέ σεων και ενδείξεων της διαγνωστικής πράξης: Κλινική Ποζιτρονική και Αξονική Τομογραφία (PET/CT) σε Νο σοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές, αποφασίζουμε: Τη συμπλήρωση της παραγράφου 3 της περίπτωσης Β ως εξής: Δεν απαιτείται έγκριση της επιτροπής για τις πα ρακάτω ενδείξεις και για τις οποίες οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί θα ακολουθούν τις δικές τους αυτοτελείς διαδικασίες:

4 9596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ι) Μονήρης όζος πνεύμονος: προσκόμιση φωτοτυπίας της διάγνωσης της υπολογιστικής τομογραφίας και κλι νική ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. II) Σταδιοποίηση κατά την αρχική διάγνωση στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονος: προσκόμιση φωτοτυπίας της γνωμάτευσης της υπολογιστικής το μογραφίας, φωτοτυπία της ιστολογικής διάγνωσης, αν έχει κατορθωθεί να ληφθεί βιοπτικό υλικό ή ιατρική βεβαίωση αδυναμίας λήψης υλικού ή ιατρική βεβαίωση αδυναμίας λήψης υλικού και ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. III) Σταδιοποίηση μετά από θεραπεία του μη μικροκυτ ταρικού καρκίνου του πνεύμονα: προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης για το είδος της θεραπείας, φωτοτυπία της γνωμάτευσης της υπολογιστικής τομογραφίας και ιστο λογική διάγνωση. IV) Στη νόσο του Hodgkin: Έλεγχος υπολειπόμενης νόσου μετά από θεραπεία, προσκόμιση ιατρικής βε βαίωσης για το είδος της θεραπείας, φωτοτυπία της γνωμάτευσης της υπολογιστικής τομογραφίας και ιστο λογική διάγνωση. V) Στο υψηλής κακοήθειας μη Hodgkin λέμφωμα διά χυτο εκ μεγάλων Β κυττάρων: έλεγχος υπολειπόμενης νόσου μετά από θεραπεία, προσκόμιση ιατρικής βε βαίωσης για το είδος της θεραπείας, φωτοτυπία της γνωμάτευσης της υπολογιστικής τομογραφίας και ιστο λογική διάγνωση. Για όλες τις υπόλοιπες ενδείξεις διατηρείται η δια δικασία έγκρισης από την υπάρχουσα Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. Αθήνα, 4 Απριλίου 2011 ΑNΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ (6) Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκά θαρσης με την επωνυμία «ΙΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑ ΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ευρύτερη περιοχή του Nομού Ηλείας. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3846/2010 «Εγγυ ήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/τ.Α,) όπως τροποποιήθη κε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3527/2007 παρ. 3, άρθρο έκτο, Κεφάλαιο Β (ΦΕΚ 25/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων... για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194/τ.Α ). 4. Το Π.Δ. 89/ Διορισμός Υπουργών Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 154/τ.Α ). 5. Την αριθμ. Υ3β/Γ.Π / Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΙΑΤΟΣ ΠΡΟ ΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο Ν. Ηλείας. 6. Την αριθμ. πρωτ. 9774/ απόφαση της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας με θέμα «Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και κλινικών στην εταιρεία με την επω νυμία «ΙΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 7. Η αριθμ. 17/228ης/ απόφαση της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που ιδρύθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Ηλείας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑ ΘΑΡΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ». Το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου θα καλύπτει την ανω τέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ (7) Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκά θαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Ιατρική Μονάδα Χρό νιας Αιμοκάθαρσης Εμπόριο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Α.Ε.» με δ.τ. «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» στο Δήμο Λιβαδειάς του Ν. Βοιωτίας. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3846/2010 «Εγγυ ήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/τ.Α,) όπως τροποποιήθη κε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3527/2007 παρ. 3, άρθρο έκτο, Κεφάλαιο Β (ΦΕΚ 25/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων... για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194/τ.Α ). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/τ.Α ). 5. Την αριθμ. Υ3β/Γ.Π / Υπουργική Από φαση με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9597 και λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ιατρικό Διαγνω στικό Κέντρο Ιατρική Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Εμπόριο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Α.Ε.» με δ.τ. «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» στο Δήμο Λιβαδειάς του Ν. Βοιωτίας. 6. Την αριθμ. πρωτ. 1702/ απόφαση της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας με θέμα «Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.». 7. Η αριθμ. 16/228ης/ απόφαση της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που ιδρύθηκε στο Δήμο Λιβαδειάς του Ν. Βοιωτίας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ιατρικό Διαγνω στικό Κέντρο Ιατρική Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Εμπόριο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Α.Ε.» με δ.τ. «ΝΕΦΡΟ ΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» με το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς. Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς θα καλύπτει την ανω τέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. Αθήνα, 4 Απριλίου 2011 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ (8) Υπερωριακή απασχόληση μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων EOT για το έτος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/ ). 2. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ. 40/Α/ ) «Προστασία της οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 3. Την υπ αριθμ. 2/16606/0022/ «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ» εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 4. Το Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού», άρθρο 2 παρ.1 εδαφ. α. 5. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολι τισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/2009). 6. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/2009). 7. Το Π.Δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Του ρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 35/Α/ ). 8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύ γεια» (ΦΕΚ 112/Α/ ). 9. Το υπ αριθμ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφο του EOT. 10. Την υπ αριθμ / (ΑΔΑ: 4ΑΛΝ469ΗΙΣ Ω) απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού του EOT σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του EOT οικ. Έτους 2011 στους ΚΑΕ του συνημ μένου σε αυτή πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ΚΑΕ 0261 και 0263 (α/α 1 καταχώρισης στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής). 11. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την εν λόγω απασχόληση δεν θα υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ) (κωδ. αριθ για ημερήσια αποζημίωση) και χιλιάδων ευρώ ( ) (κωδ. αριθ. 0263) για εξαιρέσιμη και νυχτερινή αποζημίωση και θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του EOT, οικονομικού έτους Το γεγονός ότι με την ψήφιση του Ν. 3270/04:α) συστήθηκαν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας και λειτουρ γούν, Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού αλλά και Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού με σημαντικές αρμοδι ότητες β) οι υπηρεσιακές ανάγκες είναι αυξημένες τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού και Γραφεία Πληροφοριών τα οποία ευρί σκονται στις έδρες των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας καθώς επίσης και άλλων τουριστικών περιοχών της χώρας και κατά συνέπεια η κάλυψή τους δεν είναι δυνατή εντός των ορίων του κανονικού ωραρίου. Μέσα στα καθήκοντα των μονίμων υπαλλήλων του EOT που πρέπει να διεκπεραιώσουν τόσο στο υποχρεω τικό ωράριο ( ή ) όσο και υπερωριακά είναι τα ακόλουθα: Εντατικοί έλεγχοι σε τουριστικές εγκαταστάσεις. Χορήγηση Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας. Υλοποίηση της Διαφημιστικής Εκστρατείας EOT καθώς επίσης και έκτακτων διαφημιστικών ενεργειών. Συμμετοχή υπαλλήλων EOT σε Συνέδρια και Εκ θέσεις Τουρισμού τόσο στο Εσωτερικό όσο και στο Εξωτερικό. Απασχόληση προσωπικού για την υποδοχή ξένων δημοσιογράφων, ξένων προσωπικοτήτων κ.λ.π. Στελέχωση των Γραφείων Πληροφοριών και λει τουργία τους σε 18ωρη και 24ωρη βάση ειδικά κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου) για επτά ημέρες την εβδομάδα. Στελέχωση και Λειτουργία των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού και Γραφείων Πληροφοριών σε διάφορες περι οχές της χώρας και τόπους τουριστικού προορισμού. Συντονισμός και Εποπτεία των Περιφερειακών Υπη ρεσιών Τουρισμού η οποία θα πραγματοποιείται από έμπειρους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας. Υλοποίηση του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Λήψη μέτρων ασφάλειας και φύλαξης του κτιρίου. Ενημέρωση σε θέματα Πληροφορικής για την ηλε κτρονική εγκατάσταση, εφαρμογή και εκπαίδευση στο πρόγραμμα ΜΗΤΕ. Καταχώρηση σε ηλεκτρονική μορφή των στοιχείων των εκθέσεων αξιολόγησης ετών 2009 και 2010, απο φασίζουμε:

6 9598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2011 του προσωπικού του EOT ως εξής: Α. Για επτακόσιους πενήντα πέντε (755) συνολικά μό νιμους και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλ λήλους EOT καθώς και τους αποσπασμένους μονίμους και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους στον EOT των Δ/νσεων και Υπη ρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού συμπεριλαμβανομένων Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού και Πληροφοριών, των Συνορι ακών Σταθμών για απογευματινή υπερωριακή απασχό ληση έως 40 ώρες έκαστος ανά μήνα. Β. Για εκατό (100) συνολικά μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλ λήλους EOT των Δ/νσεων της Κ.Υ., των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, στα Γραφεία Υποστήριξης Του ρισμού των ΠΥΤ/EOT, Γραφεία Πληροφοριών σε Αθήνα και Περιφέρεια, στη Νομική Υπηρεσία και στο Γραφείο Προέδρου, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έως δέκα έξι (16) ώρες έκαστος ανά μήνα, όπως αναλύονται παρακάτω: Β.1. Για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Προέδρου EOT: Για οκτώ (8) υπαλλήλους μέχρι 16 ώρες έκαστος ανά μήνα. Β.2. Για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Γεν. Γραμματέα EOT: Για δέκα (10) υπαλλήλους μέχρι 16 ώρες έκαστος ανά μήνα. Β. 2. Για το λοιπό μόνιμο και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό του EOT: α) Για δώδεκα (12) θυρωρούς οι οποίοι θα απασχολού νται εκ περιτροπής στην είσοδο του EOT για παροχή πληροφοριών στο κοινό καθώς επίσης και τέσσερις (4) τεχνικούς συντηρητές (μαραγκούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς), οι οποίοι θα απασχολούνται με τη συντή ρηση των κτιρίων του EOT (Τσόχα 7, Τσόχα 24, Α. Πυρή 5, Αποθήκη EOT Ρέντη, Γενική Γραμματεία Τουρισμού κλπ) μέχρι δεκαέξι (16) ώρες για κάθε ένα υπάλληλο. β) Για τριάντα έναν (31) υπαλλήλους συνολικά οι οποίοι απασχολούνται στα Γραφεία Πληροφοριών του EOT και στα Γραφεία Υποστήριξης του EOT, απασχόληση μέχρι δέκα έξι (16) ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για κάθε έναν υπάλληλο ως εξής: Για είκοσι τρεις (23) υπαλλήλους του EOT απασχο λούμενους στο Γραφείο Πληροφοριών Αθηνών, απασχό ληση μέχρι δέκα έξι (16) ώρες για κάθε ένα υπάλληλο. Για τρεις (3) υπαλλήλους του EOT απασχολούμενους στο Γραφείο Πληροφοριών της Κεντρικής Υπηρεσίας του EOT στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Τσόχα 7 και μέχρι δέκα έξι (16) ώρες για κάθε ένα υπάλληλο. Για πέντε (5) υπαλλήλους των Γραφείων Πληροφο ριών των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ και μέχρι δέκα έξι (16) ώρες για κάθε ένα υπάλληλο. γ) Για τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους οι οποίοι θα απασχοληθούν σε έκτακτους οικονομικούς και διοικη τικούς ελέγχους καθώς και στη διανομή δελτίων Κοι νωνικού Τουρισμού μέχρι δέκα έξι (16) ώρες για κάθε ένα υπάλληλο. 2. Η κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει με από φαση του Γενικού Γραμματέα του EOT, στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές αντικείμενο των εργα σιών που θα εκτελεσθούν. 3. Η συνολική δαπάνη για την υπερωριακή απασχό ληση των μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων του EOT, θα ανέλθει: α) για την απογευματινή απασχόληση στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ) και β) για την υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ) και θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις των ΚΑΕ 0261 και 0263 αντίστοιχα του τακτικού προϋπολογισμού του EOT, οι κονομικού έτους Κυβερνήσεως και ισχύει (1) ένα μήνα πριν την δημοσί ευσή της. Αθήνα, 5 Απριλίου 2011 ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθμ (9) Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Καζίνο Πόρτο Καρρά στη Χαλκιδική. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ α. Τον Ν. 2206/94 «Ίδρυση, Λειτουργία, Έλεγχος Καζί νων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/Α/ ), όπως αυ τός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 3 παρ. 12 έως 20 αυτού. β. Τον Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α/ ). γ. Το Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Του ριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α/ ). δ. Το Π.Δ. 186/2009 (Φ.Ε.Κ 213/ «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης». στ. Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α / ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». ζ. Το Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α / ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». η. Το Π.Δ. 15/2010 (Φ.Ε.Κ. 35/Α / ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολι τισμού και Τουρισμού». θ. Το Π.Δ. 37/2010 (Φ.Ε.Κ. 77/Α / ), με οποίο διορίστηκε στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ο Νικητιάδης Γεώργιος του Νικολάου. ι. Την υπ αριθμ / Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Του ρισμού (Φ.Ε.Κ. 1028/Β / ), «Καθορισμός αρμοδι οτήτων του Υφυπουργού Γεωργίου Νικητιάδη». ια. Τον «Κανονισμό Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτεί ας της Λειτουργίας των Καζίνο» (Υπουργική Απόφαση Τ/6736/ {ΦΕΚ 929/Β / }) όπως τροποποι ήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις Τ/14704/2003 {Φ.Ε.Κ. 1798/Β/ }, 7075/ {Φ.Ε.Κ. 917/Β/ }, 9927/ {Φ.Ε.Κ. 1330/Β/ }, 748/ {Φ.Ε.Κ. 89/Β/ }, 14593/ {Φ.Ε.Κ. 1787/Β / } και 9501/ {Φ.Ε.Κ. 1404/Β / }. ιβ. Την υπ αριθμ. 2096/ (Φ.Ε.Κ. 994/Β / ) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Παραχώρηση άδειας για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Καζίνο στο Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 3105/2003 (Φ.Ε.Κ. 29/Α / ) και με τις υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1694/Β / ) και 15913/ (Φ.Ε.Κ. 1660/Β / ) αποφά σεις Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9599 ιγ. Τις υπ αριθμ. 1087/ και 1107/ (Α.Π. ΥΠΠΟΤ 9082/ και 11529/ αντιστοίχως) αιτήσεις της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», με έδρα το Δήμο Αλίμου, με ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/91/71(2000), Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, η οποία είναι ιδιοκτήτρια τουριστικού συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡ ΡΑΣ, για χορήγηση σ αυτήν άδειας περί συγχώνευσής της, δι απορροφήσεως από αυτήν, με τις εταιρείες «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», με έδρα το Δήμο Αλίμου και ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6019/01ΝΤ/Β/86/207(06), κάτοχο της άδειας λειτουργίας του Καζίνο Πόρτο Καρ ράς, «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.», με έδρα το Δήμο Αλίμου και ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/01/238 και «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε», με έδρα το Δήμο Αλίμου και ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/ ιδ. Την υπ αριθμ / εισήγηση της Δ/νσης Εποπτείας Καζίνο. ιε. Την από απόφαση της Επιτροπής Εποπτεί ας της Λειτουργίας των Καζίνο (θέμα 2ο) με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΥΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», με έδρα το Δήμο Αλίμου, με ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/91/71(2000), Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, η άδεια για τη συγχώνευσή της, δι απορροφήσεως, με την εται ρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», που είναι δικαιούχος και νόμιμη κάτοχος της άδειας λειτουργίας του Καζίνο Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής, και τις εταιρείες «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» και «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», και η οποία διαβιβάσθηκε στη Δ/νση Εποπτείας Καζίνο με το υπ αριθμ. 460(εξ.)/ έγγραφό της. ιστ. Την υπ αριθμ / Απόφαση Υφυπουρ γού Πολιτισμού και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω (ιε σχετικό) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο. ιζ. Την υπ αριθμ / απόφαση Νομάρχη Αθηνών περί έγκρισης της εν λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση και τροποποίησης του Καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.». ιη. Το από κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. Ε.Π.Ε / ). ιθ. Το γεγονός ότι, με την αλλαγή του κατόχου της αδείας λειτουργίας του Καζίνο Πόρτο Καρράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επέρχεται τροποποίηση της αδείας λειτουργίας αυτού. ικ. Το Φ.Ε.Κ. Α.Ε. Ε.Π.Ε 15118/ στο οποίο δημο σιεύθηκαν: α) η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Πόρτο Καρράς Μελίτων Μπητς Τουριστική Ξενοδοχειακή Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία», δ.τ. «Porto Carras Meliton Beach S.A.» και της διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, β) η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της συγχώνευσης της Α.Ε. με την επωνυμία «Πόρτο Καρράς Βίλλατζ Κλαμπ Τουριστική Ξενοδο χειακή Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία», δ.τ. «Porto Carras Village Club S.A.» και της διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, και γ) η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της συγχώνευσης της Α.Ε. με την επωνυμία «Πόρτο Καρράς Σιθωνία Μπητς Κλαμπ Ανώνυμη Εταιρεία», δ.τ. «Porto Carras Sithonia Beach Club S.A.» και της διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, αποφασίζουμε: Α. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 2096/ (Φ.Ε.Κ. 994/Β / ) απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Πα ραχώρηση άδειας για την ίδρυση, λειτουργία και εκμε τάλλευση Καζίνο στο Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 3105/2003 (Φ.Ε.Κ. 29/Α / ) και με τις υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1694/Β / ) και 15913/ (Φ.Ε.Κ. 1660/Β / ) αποφάσεις Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, όσον αφορά την κάτοχο της αδείας λει τουργίας Καζίνο ως εξής: Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡ ΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΥΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Αλίμου, με ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/91/71(2000), Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, είναι η δι καιούχος και νόμιμη κάτοχος της άδειας λειτουργίας του Καζίνο Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική, η οποία, μετά τη συγχώνευσή τους, απέκτησε τις μετοχές της εται ρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» που ήταν μέχρι τότε η κάτοχος της άδειας του Καζίνο Πόρτο Καρράς. Αθήνα, 5 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (10) Στο ΦΕΚ 425/Β/ στο οποίο δημοσιεύτηκε η με αριθμό 13056/ απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ νης με θέμα «Αύξηση του αριθμού των Κτηματολογικών Δικαστών Πειραιά», διορθώνεται: Στη σελίδα 6333 στα περιεχόμενα και στη σελίδα 6336 του ΦΕΚ 425/Β/ , διορθώνεται ο τίτλος: Aπό το εσφαλμένο: «Αύξηση του αριθμού των Κτηματολογικών Δικαστών Πειραιά», στο ορθό: «Αύξηση του αριθμού των Κτηματολογικών Δικαστών Πειραιά και Κεφαλληνίας». (Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3684 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση εφημεριών για τους Βιολόγους, Ψυχολόγους και Φαρμακοποιούς του Αιγινήτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δα πανών που αφορούν αποζημιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα