ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ) 18. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝ ΙΑΣ ηµήτρης Μπουρίκος Υπ. ιδάκτορας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

2 Εισαγωγή Η ταχεία ανάπτυξη και διεύρυνση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι νέες προκλήσεις που αυτή αντιµετωπίζει λόγω της διεθνοποίησης των οικονοµιών και των αγορών εργασίας έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία στην ηµερήσια διάταξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ. Η τελευταία εγκαινίασε µία διαδικασία θεµατικής ανασκόπησης των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, διαδικασία στην οποία συµµετέχουν 24 χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα 1, η οποία δεν έχει ακόµα καταθέσει αντίστοιχη έκθεση. Ο βασικός στόχος της θεµατικής ανασκόπησης του ΟΟΣΑ είναι η ανάδειξη δηµόσιων πολιτικών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση που βοηθούν τις χώρες στην επίτευξη των οικονοµικών και κοινωνικών στόχων τους. Οι κοινωνικοί και οικονοµικοί στόχοι των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η βιωσιµότητα, η θεσµική και οργανωτική διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΙ-ΤΕΙ, η κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων και η αποτελεσµατική διακυβέρνησή τους αποτελούν τα βασικά ερωτήµατα της ανασκόπησης. Η ανασκόπηση γίνεται στη βάση κοινής µεθοδολογίας και περιλαµβάνει µία έκθεση για κάθε συµµετέχον κράτος από τις δικές του υπηρεσίες, η οποία αποτελεί το βασικό υλικό της αξιολόγησης οµάδων του ΟΟΣΑ. Η όλη διαδικασία υπολογίζεται να ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του 2007 µε τη δηµοσίευση µίας συγκριτικής έκθεσης για τα επιµέρους συστήµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Μέχρι σήµερα έχουν καταθέσει εκθέσεις οι εξής χώρες: Τσεχία, Φιλανδία, Ισλανδία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία. Στο παρόν κείµενο παρουσιάζεται συνοπτικά η έκθεση για το φιλανδικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που εκπόνησε το Υπουργείο Παιδείας της Φιλανδίας (www.minedu.fi). Η έκθεση αυτή κατατέθηκε τον εκέµβριο του 2005 (Ministry of Education / Finland, 2005, OECD thematic review of tertiary education. Country background report for Finland) και τα περιεχόµενά της παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν. 1 Βλέπε αναλυτικότερα: (topics: education). 2

3 2. Περιεχόµενα της έκθεσης Η παρούσα έκθεση του Υπουργείου Παιδείας της Φιλανδίας για το σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσής της αρθρώνεται σε έντεκα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο (σ ) αφορά την περιγραφή του εθνικού πλαισίου εντός του οποίου συζητείται η µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (οικονοµικές δοµές, πληθυσµιακή και δηµογραφική κατάσταση). Το δεύτερο κεφάλαιο (σ ) ασχολείται µε την περιγραφή του συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των βασικών παραµέτρων του (ανάπτυξη συστήµατος, σπουδές, απασχόληση αποφοίτων, διδάσκοντες, διεθνής κινητικότητα, έρευνα και ανάπτυξη). Το τρίτο κεφάλαιο (σ ) ασχολείται πιο αναλυτικά µε τη διασύνδεση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Το τέταρτο κεφάλαιο (σ ) αναφέρεται στον περιφερειακό ρόλο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (αποκέντρωση του συστήµατος και περιφερειακή ανάπτυξη). Το πέµπτο κεφάλαιο (σ ) αναφέρεται στο ρόλο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην έρευνα και την καινοτοµία (χρηµατοδοτικοί πόροι, ανθρώπινο δυναµικό, ποιοτική διασφάλιση, συνεργασία µε επιχειρήσεις). Το έκτο κεφάλαιο (σ ) ασχολείται µε την επίτευξη της ισότητας µέσω της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (κοινωνική διάσταση, περιφερειακή διάσταση, διάσταση φύλου, πρόσβαση και καθυστερηµένη πρόσβαση). Το έβδοµο κεφάλαιο (σ ) καταπιάνεται µε το χρηµατοδοτικό πλαίσιο (θεσµικοί πόροι, οικονοµική στήριξη φοιτητών, µισθοί διδασκόντων, διαχείριση οικονοµικών πόρων, παρακολούθηση και αξιολόγηση). Το όγδοο κεφάλαιο (σ ) ασχολείται µε το σχεδιασµό, τη διακυβέρνηση και τη ρύθµιση του συστήµατος (προτεραιότητες συστήµατος, βελτίωση διαχείρισης, διαφοροποίηση εντός του συστήµατος, διασυνδέσεις µε το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστηµα). Το ένατο κεφάλαιο (σ ) αφιερώνεται στη διασφάλιση της ποιότητας του συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (αρµόδιοι θεσµοί, µεθοδολογία, συµµετοχή σπουδαστών και αποφοίτων, σύγκριση µε διεθνή πρότυπα). Το δέκατο κεφάλαιο (σ ) ασχολείται µε τη διεθνοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (επίδραση της διεθνοποίησης, κινητικότητα, εργαλεία επίτευξης διεθνοποίησης). Τέλος, στο ενδέκατο κεφάλαιο (σ ) παρατίθενται τα βασικά συµπεράσµατα της έκθεσης. 3

4 3. Βασικά σηµεία ανά κεφάλαιο 3.1. Εθνικό πλαίσιο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Εθνικός στόχος είναι η βιώσιµη και ισορροπηµένη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη Η φιλανδική οικονοµία και κοινωνία προσανατολίζεται στις υπηρεσίες. Συγκεκριµένα στην επέκταση της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας 2, στην έρευνα και την ανάπτυξη 3, καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας 4 Η Φιλανδία είναι µια αρκετά οµοιογενής χώρα (το 91,3% του πληθυσµού µιλά φιλανδικά) Μικρός αριθµός αλλοδαπών ζει στη χώρα και πολλοί λίγοι αλλοδαποί ζητούν άσυλο στη Φιλανδία Παρατηρείται δηµογραφική γήρανση Υψηλό ποσοστό απασχόλησης του εργατικού δυναµικού και αυξηµένων εκπαιδευτικών προσόντων όσοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας 3.2. Περιγραφή συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Συγκροτείται από δύο παράλληλους άξονες: τα πανεπιστήµια και τα polytechnics Υπάρχουν 20 πανεπιστήµια (10 µε δύο ή και περισσότερες σχολές, 3 τεχνολογικά πανεπιστήµια, 3 σχολές οικονοµίας και διοίκησης επιχειρήσεων, 4 ακαδηµίες τεχνών). Επίσης, πανεπιστηµιακή εκπαίδευση παρέχεται και από την στρατιωτική ακαδηµία. Τα polytechnics είναι 20. Βασικοί νόµοι: Universities Act (1997). Η αποστολή των πανεπιστηµίων είναι: προώθηση της έρευνας, επιστηµονική και καλλιτεχνική εκπαίδευση, 2 Ο ένας στους δέκα εργαζόµενους απασχολείται στον τοµέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. 3 Η έρευνα και η ανάπτυξη αντιπροσωπεύει το 3,5% του ΑΕθνΠ (στοιχεία 2004). 4 Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 42% του ΑΕΠ (στοιχεία 2001). 4

5 ανώτατη εκπαίδευση στη βάση της έρευνας και προσφορά υπηρεσιών στη χώρα και την ανθρωπότητα. Polytechnics Act. H αποστολή τους είναι: επαγγελµατική εκπαίδευση, υποστήριξη επαγγελµατικής ανάπτυξης, εφαρµοσµένη έρευνα και υποστήριξη περιφερειακής ανάπτυξης (1828)-1950: Οικοδόµηση πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, : Επέκταση συστήµατος περιφερειακά και ίδρυση των polytechnics, 1990-: αµφισβήτηση της περαιτέρω ανάπτυξης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, έµφαση στην αναδιοργάνωση και την ποιότητα Ποσοστό εγκατάλειψης πανεπιστηµιακών σπουδών: 6,7% (χαµηλότερο στην ιατρική και µεγαλύτερο στη φυσική αγωγή) Ανεργία: 3,7% (2001) Προσωπικό: αύξηση των µερικά απασχολούµενων και των εξωτερικά χρηµατοδοτούµενων διδασκόντων, καθώς και πίεση για αναµόρφωση µισθολογίου µόνιµου προσωπικού Αναλογία φοιτητών / διδασκόντων: 22 / 1. Το 19% των φοιτητών πανεπιστηµίου έχει φοιτήσει για ένα διάστηµα των σπουδών του στο εξωτερικό (αντίστοιχα το 14% στα polytechnics ) Το 15% των ερευνητών στα πανεπιστήµια (στοιχεία 2003) εργάστηκαν για διάστηµα µεγαλύτερο των 2 εβδοµάδων στο εξωτερικό Ένα από τα µεγαλύτερα ποσοστά δηµόσιας χρηµατοδότησης της έρευνας και ανάπτυξης (1% του ΑΕΠ) στην ΕΕ. Συνολικά, οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη αντιπροσωπεύουν στη Φιλανδία το 3,5% του ΑΕΠ (2003) µε σηµαντική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα (το 70%) Τα πανεπιστήµια χρηµατοδοτούνται κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισµό και τυγχάνουν ευρείας αυτοτέλειας. Τα polytechnics χρηµατοδοτούνται από την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές. Εξαετές Αναπτυξιακό Σχέδιο για την Εκπαίδευση και την Έρευνα (αναθεώρηση κάθε 4 χρόνια) Η αξιολόγηση γίνεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε την υποστήριξη του Συµβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ιδρύθηκε το 1995). Ο στρατηγικός σχεδιασµός και συντονισµός της έρευνας, της τεχνολογίας και της 5

6 καινοτοµίας γίνεται από το Συµβούλιο Ερευνητικής και Τεχνολογικής Πολιτικής. Σηµαντικό τµήµα της έρευνας στα πανεπιστήµια χρηµατοδοτείται από την Ακαδηµία και το Συµβούλιο Ερευνών 3.3. Τριτοβάθµια εκπαίδευση και αγορά εργασίας Μεγάλη παράδοση σύνδεσης πανεπιστηµίων και αγοράς εργασίας Μέχρι το 1990, ο σχεδιασµός της παροχής εκπαίδευσης γίνεται κεντρικά από ειδική γραµµατεία του Υπουργείου Παιδείας και ένα συµβούλιο (στο οποίο συµµετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, εκπαιδευτικών οργανισµών, κοινωνικών εταίρων, περιφερειακών διοικήσεων). Αρχές του 1990 καταργούνται οι προηγούµενοι θεσµοί (ειδική γραµµατεία και συµβούλιο), και τα πανεπιστήµια αποκτούν τον πρώτο ρόλο. Η εµπειρία, ωστόσο, από την αποκέντρωση δεν ήταν θετική όσον αφορά την ποσότητα της προσφοράς. εδοµένης και της δηµογραφικής γήρανσης, έγινε πρόβλεψη για την παροχή συγκεκριµένων δεξιοτήτων στα πανεπιστήµια και τα polytechnics. Υιοθετείται το Αναπτυξιακό Σχέδιο για την Εκπαίδευση και την Έρευνα Ποσοτικοί στόχοι ανά βαθµίδα και επάγγελµα. Οι ραγδαίες όµως εξελίξεις στην αγορά εργασίας πιθανόν να εµποδίζουν τη βέλτιστη αντιστοιχία σπουδών και αναγκών αγοράς εργασίας. Επαγγελµατικό προφίλ και αγορά εργασίας το 2020 (προσαρµογή σχεδιασµού σε σενάρια) Στόχοι σύνδεσης της εκπαιδευτικής πολιτικής και πολιτικής αγοράς εργασίας: επιτάχυνση µετάβασης στην εκπαίδευση, µείωση ποσοστού εγκατάλειψης σπουδών, µείωση ποσοστού βραδυπορούντων φοιτητών, µείωση της ηλικίας πρώτης εισόδου στην αγορά εργασίας, αύξηση ποσοστού απασχόλησης Οι οικονοµικές διακυµάνσεις και οι οικονοµικές αναδιαρθρώσεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην απορρόφηση των νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας. Η δυσκολία απόλυσης γηραιότερων εργαζοµένων και η συρρίκνωση της δηµόσιας απασχόλησης δηµιουργούν σηµαντικές δυσχέρειες εισόδου στην αγορά εργασίας για τους νέους εργαζόµενους 6

7 3.4. Ο περιφερειακός ρόλος της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Έµφαση στην αλληλεγγύη υπέρ των λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών Ενίσχυση της περιφερειακής εξάπλωσης των πανεπιστηµίων για την γεωγραφική εξισορρόπηση της παροχής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης Τα προγράµµατα των περιφερειακών συµβουλίων διατυπώνουν και προσδοκίες από τα πανεπιστήµια της περιφέρειάς τους, ωστόσο δεν έχουν κάποια σχετική αρµοδιότητα. Μελετάται από την κυβέρνηση η αποκέντρωση σχετικών αρµοδιοτήτων στις περιφέρειες εν θα επιδιωχθεί περαιτέρω περιφερειακή εξάπλωση των πανεπιστηµίων. Η έµφαση δίνεται στην ενίσχυση των περιφερειακών αποτελεσµάτων των πανεπιστηµίων και τη συνεργασία τους µε την τοπική επιχειρηµατικότητα και βιοµηχανία Ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των πανεπιστηµίων. ηµιουργία δικτύων πανεπιστηµίων περιοχής µε ένα parent university και τα µικρότερα ( umbrella organization ) για την επίτευξη συνεργιών και οικονοµιών κλίµακας. Έµφαση στη διάχυση της γνώσης από τα πανεπιστήµια. ηµιουργία ενάρετων κύκλων µε την εµπλοκή ολοένα και περισσότερων δρώντων. Εξισορρόπηση της ανάγκης για διεθνή ανταγωνισµό και κάλυψη των περιφερειακών αναγκών Το 1/3 των διοικητικών συµβουλίων των polytechnics πρέπει να είναι µέλη της ευρύτερης κοινότητας (π.χ., επιχειρηµατίες) Ο ρόλος της ανώτατης εκπαίδευσης στην έρευνα και την καινοτοµία Έµφαση στην έρευνα και ανάπτυξη (βλ. δηµόσια χρηµατοδότηση της έρευνας ως ποσοστό του ΑΕΠ) Ενίσχυση των «ανταγωνιστικών» πόρων: εξωτερική χρηµατοδότηση από επιχειρήσεις 7

8 Παράδοση επιστηµονικής έρευνας στα πανεπιστήµια. Πεποίθηση ότι η έρευνα αυτή συµβάλλει στην οικονοµική επιτυχία της χώρας Πολιτική παράδοση ισότητας. Οι φοιτητές της βόρειας Karelia θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τους φοιτητές στο Ελσίνκι. Αυτό εξηγεί τη χρηµατοδότηση όλων των πανεπιστηµίων Το µεγαλύτερο ποσοστό εργαζοµένων στην έρευνα και την ανάπτυξη µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ Μικρός αριθµός αλλοδαπών ερευνητών. Ανάγκη αύξησής τους Ενίσχυση των µεταπτυχιακών σπουδών. Προώθηση της ελκυστικότητας της ακαδηµαϊκής ερευνητικής καριέρας Αξιολόγηση της έρευνας από την Ακαδηµία (κάθε τρία χρόνια). Συνεργασία µε Υπουργείου Παιδείας. Η αξιολόγηση αυτή επηρεάζει την ανάληψη νέων ερευνητικών προγραµµάτων και τη χρηµατοδότηση ερευνητικών θεµάτων (π.χ., βιοτεχνολογία) 3.6. Επίτευξη ισότητας πρόσβασης και σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση Κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες συµβάλλουν σε διαφορετικά ποσοστά συµµετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση Αύξηση του ποσοστού των φοιτητών µε πατέρα πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στα µεγάλα πανεπιστήµια της χώρας (Ελσίνκι). Ο µοναδικός αποτελεσµατικός τρόπος για την αντιµετώπιση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων στο πεδίο των εκπαιδευτικών ευκαιριών είναι η επέκταση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλη τη χώρα. Παρά αυτή την επέκταση, όµως, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στη συµµετοχή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, γεγονός ενδεικτικό της ύπαρξης µηχανισµών κοινωνικής επιλογής στο σύστηµα της ανώτατης εκπαίδευσης Παρά τη σηµαντική αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην εκπαίδευση και τα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά επαγγέλµατα, παρατηρούνται ακόµα φαινόµενα ανισοτήτων. Αν και το 2003 το 60% των πτυχιούχων ήταν γυναίκες, το µερίδιο συµµετοχής των γυναικών στους νέους διδάκτορες ήταν 47% και στους καθηγητές πανεπιστηµίου µόνο 31%. 8

9 3.7. Φοίτηση Αποκεντρωµένο σύστηµα εισόδου στα πανεπιστήµια που είναι ακριβό και δυσκίνητο Καθυστερηµένη ένταξη φοιτητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση λόγω του συστήµατος εισαγωγής των πανεπιστηµίων (αυξηµένος ανταγωνισµός, είσοδος µόνο του ενός τρίτου της ηλικιακής οµάδας των 19 ετών) εδοµένου του στόχου της αύξησης της απασχόλησης, θα πρέπει να επιδιωχθεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη µετάβαση των υποψηφίων φοιτητών στα πανεπιστήµια και η όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποφοίτησή τους ( fast in-fast out goal ) 3.8. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Προσπάθεια αναµόρφωσης του µισθολογίου των διδασκόντων µε την εισαγωγή στοιχείων ανταγωνισµού εν προβλέπονται δίδακτρα για τους φοιτητές παρά µόνο για όσους προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) 5 Ενίσχυση του συστήµατος χρηµατοδοτικής στήριξης των πιο αδύναµων φοιτητών (υποτροφίες, δάνεια µε κρατική εγγύηση, ενίσχυση ενοικίου) Το 50% των φοιτητών στα πανεπιστήµια εργάζεται µε µερική απασχόληση και δεν λαµβάνει χρηµατοδοτική στήριξη Τα πανεπιστήµια καταρτίζουν σχέδια στόχων και επιτευγµάτων στη βάση των στρατηγικών κατευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας. Τα σχέδια περιλαµβάνουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη των στόχων, την περιγραφή των συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Η προγραµµατική περίοδος είναι τριετής. Η βασική χρηµατοδοτική πηγή των πανεπιστηµίων είναι ο κρατικός προϋπολογισµός. Οι πόροι κατανέµονται µε κριτήρια όπως οι στόχοι / αποτελέσµατα (π.χ., αριθµός πτυχιούχων, αριθµός διδακτόρων), η προώθηση 5 Στον ΕΟΧ συµµετέχουν τα 25 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξής χώρες: Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν (βλ. αναλυτικά 9

10 εθνικών στόχων (π.χ., πολιτισµός, βιβλιοθήκες), η συµµετοχή σε αναπτυξιακά προγράµµατα, η συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα και η αξιολόγηση για τις επιδόσεις των πανεπιστηµίων ( performance-based funding ) Λειτουργία βάσης δεδοµένων για όλες τις παραµέτρους του πανεπιστηµιακού συστήµατος ( KOTA database ). Κάθε πανεπιστήµιο έχει µία οργανωτική µονάδα υπεύθυνη για την τροφοδότηση της βάσης δεδοµένων µε τα αναγκαία κάθε φορά στοιχεία. Υπάρχουν κοινές βάσεις δεδοµένων των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και Υπ. Παιδείας για την παρακολούθηση της µετάβασης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας 3.9. Αξιολόγηση του συστήµατος Εσωτερική αξιολόγηση από τα ίδια τα πανεπιστήµια Εξωτερική αξιολόγηση από το Συµβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ερευνητικών δραστηριοτήτων από την Ακαδηµία της Φιλανδίας Βάσεις δεδοµένων για τις παραµέτρους των συστηµάτων Η αξιολόγηση συνδέεται ελάχιστα µε τη χρηµατοδότηση του συστήµατος Εκπροσώπηση των σπουδαστών στο Συµβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (συµµετέχουν και στην αξιολόγηση) Επιδιώκεται η µέγιστη δηµοσιότητα των αξιολογήσεων έτσι ώστε να προαχθεί µία µορφή benchmarking και να εµπλακούν τα ιδρύµατα σε µία διαδικασία ευγενούς άµιλλας Ανάγκη ενίσχυσης της διεθνοποίησης Αυξηµένες ανάγκες στην αγορά εργασίας λόγω γήρανσης Αύξηση της εθνικής και πολιτισµικής ποικιλοµορφίας λόγω µεταναστών από πρώην ΕΣΣ Συµµετοχή στον ενδο-ευρωπαϊκό και παγκόσµιο ανταγωνισµό Αποφυγή φαινοµένων brain drain Ενίσχυση του Κέντρου για τη διεθνή κινητικότητα και τα προγράµµατα ανταλλαγών (CIMO) ως βασικού εργαλείου ενίσχυσης 10

11 της διεθνοποίησης του συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Έµφαση σε ποιοτική αναβάθµιση συστήµατος 11

12 19. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ICAP ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (2005) 6 ηµήτρης Μπουρίκος Υπ. ιδάκτορας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 6 ICAP (2005), Τριτοβάθµια Ιδιωτική Εκπαίδευση. Κλασική µελέτη, ICAP: Αθήνα. 12

13 1. Τι σηµαίνει «ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση» στην Ελλάδα; Περιλαµβάνονται τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών που συνεργάζονται µε πανεπιστήµια του εξωτερικού, τα εκπαιδευτήρια µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν µε τη µορφή σωµατείων και τα παραρτήµατα ξένων πανεπιστηµίων που εδρεύουν στην Ελλάδα. Επιπλέον, περιλαµβάνονται και οι σχολές µη τυπικής εκπαίδευσης όπως οι σχολές θεάτρου, χορού και κινηµατογράφου. Η φοίτηση διαφοροποιείται µεταξύ προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου. Τα περισσότερα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών είναι συγκεντρωµένα στην Αθήνα. Μεµονωµένα, όµως, εντοπίζονται και στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Ηράκλειο και την Πάτρα. Τα περισσότερα συνεργάζονται µε πανεπιστήµια του Ην. Βασιλείου. Καταγράφονται 44 ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 2. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση; 2.1. Θεσµικό πλαίσιο Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων (άρθρο 16 Συντάγµατος 1975/1986/2001). Τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών δεν τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 7 και αποκτούν άδεια λειτουργίας ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρέχουν απλά κάποιες βεβαιώσεις σπουδών (όχι πτυχία), ενώ τα πτυχία χορηγούνται από τους συνεργαζόµενους φορείς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εξωτερικού Η εξέλιξη της δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Καταγράφεται σηµαντική επέκταση της δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια (πανεπιστήµια, σχολές, τµήµατα, γεωγραφική διασπορά των ΑΕΙ σε όλη τη χώρα). Αύξηση παρουσίασε και ο αριθµός των υποψηφίων που έχουν 7 Η έρευνα αναφέρει πως το Τµήµα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπ.Παιδείας δεν παρακολουθεί και δεν κρατά στοιχεία για τα ιδιωτικά εργαστήρια ελευθέρων σπουδών (ICAP, 2005, σ. 2). 13

14 πρόσβαση στη δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ωστόσο, µερίδιο των επιτυχόντων υποψηφίων δεν κατάφερε να ενταχθεί στις σχολές που επιθυµεί. Τα παραπάνω εντείνουν τον ανταγωνισµό µε τον τοµέα της ιδιωτικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Η οικονοµική µεγέθυνση και ευηµερία του πληθυσµού Ο θετικός ρυθµός της οικονοµικής µεγέθυνσης και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναµένεται να ενισχύσει την αύξηση της ζήτησης για ανώτατες σπουδές. Το κύρος του πτυχίου εξακολουθεί να έχει µεγάλη σηµασία για την ελληνική οικογένεια Η δηµογραφική εξέλιξη Η δηµογραφική εξέλιξη επηρεάζει µακροπρόθεσµα τον αριθµό των υποψηφίων φοιτητών. Στο βαθµό που το υπάρχον σύστηµα δεν µπορεί να καλύψει τη συνολική ζήτηση και µέρος των επιτυχόντων δεν εισάγεται στη σχολή προτίµησής του, δεν θα πάψει να παρατηρείται πίεση για σπουδές σε ιδιωτικά ιδρύµατα. Επίσης, ο ανταγωνισµός στην αγορά εργασίας οδηγεί ολοένα και περισσότερους υποψηφίους σε µεταπτυχιακή και διδακτορική εκπαίδευση. 3. Ποιες οι δαπάνες για την ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση; Η ICAP υπολογίζει τους φοιτητές των ιδιωτικών τριτοβάθµιων σχολών σε για το ακαδηµαϊκό έτος Τα τρία τέταρτα αυτών αφορούν προπτυχιακές σπουδές και το υπόλοιπο ένα τέταρτο µεταπτυχιακές σπουδές. Υπολογίζεται ότι οι συνολικές δαπάνες για την ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση (δίδακτρα) ανέρχονται στα εκατόν δέκα εκατοµµύρια ευρώ. Το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς, µε απόσταση από τις άλλες επιχειρήσεις, καταλαµβάνει το Deree College µε ποσοστό της τάξης του 28% των συνολικών δαπανών για δίδακτρα. Ακολουθεί ο εκπαιδευτικός οργανισµός ΑΚΤΟ µε µερίδιο 10,0%-10,5%. Έπεται το New York College µε µερίδιο της τάξης του 7,5%-8,0%. 14

15 4. Βασικά συµπεράσµατα Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστηµίων απαγορεύεται βάσει Συντάγµατος. Ωστόσο, στην αγορά λειτουργούν εργαστήρια ελευθέρων σπουδών τα οποία συνεργάζονται µε πανεπιστήµια του εξωτερικού. Τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών δεν χορηγούν πτυχία αλλά βεβαιώσεις σπουδών. Τα πτυχία χορηγούνται από τα συνεργαζόµενα πανεπιστήµια. εν έχει εφαρµοστεί ακόµα η κοινοτική οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των κατόχων των παραπάνω τίτλων σπουδών. Ωστόσο, κάποια «αναγνωρίζονται» στην αγορά ( π.χ., ALBA). Τα δίδακτρα για το ακαδηµαϊκό έτος 2004/2005 κυµαίνονται στα ευρώ ετησίως για προπτυχιακά προγράµµατα και ευρώ για µεταπτυχιακά. Οι φοιτητές-πελάτες των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών παλαιότερα αποτελούσαν µαθητές που δεν εισήχθησαν στα δηµόσια πανεπιστήµια και ΤΕΙ. Σήµερα, µεγάλο µέρος των φοιτητών είναι µαθητές που πέρασαν σε κάποια σχολή της περιφέρειας (συνήθως ΤΕΙ) και δεν επιθυµούν να µετακινηθούν στην περιφέρεια, είτε µαθητές που πέρασαν σε κάποια σχολή της οποίας το γνωστικό αντικείµενο δεν τους ικανοποιεί. Τα κυριότερα γνωστικά αντικείµενα που προσφέρονται είναι: διοίκηση επιχειρήσεων, οικονοµικά, πληροφορική, µηχανολογία, οικονοµικά, ψυχολογία, δηµόσιες σχέσεις και επικοινωνία. Το κόστος σπουδών ενός φοιτητή στο εξωτερικό και το κόστος φοίτησης σε µία επαρχιακή πόλη είναι εφάµιλλα µε τα δίδακτρα σπουδών ενός εκπαιδευτηρίου ιδιωτικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι προβλέψεις για τη µελλοντική πορεία του κλάδου σχετίζονται άµεσα µε την στάση που θα κρατήσει η πολιτεία και η δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επίσης, η επίλυση των προβληµάτων σχετικά µε την επικύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων µε πτυχία της ΕΕ θα συµβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου. 15

16 20. ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ LUC SOETE, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Αικατερίνη-Ευδοκία Πετρουνάκου Εισαγωγή Ο Luc Soete, ειδικός σε θέµατα εκπαίδευσης και έρευνας και σύµβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε το 2005 ένα κείµενο σχετικά µε την ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση και την έρευνα. Σύµφωνα µε τον Soete, το µοτίβο που θα µπορούσε να περιγράψει καλύτερα, αυτή τη στιγµή, την επιθυµητή κατάσταση σε ό,τι αφορά την εν λόγω πολιτική είναι το εξής: ενεργοποιώντας τη γνώση ( activating knowledge ). O Soete συγκρίνει το µοτίβο αυτό µε την πολιτική ενεργοποιώντας την εργασία, η οποία έφτασε στο απόγειό της τη δεκαετία και αποσκοπούσε στη µακροπρόθεσµη µείωση της ανεργίας. Οι µεταρρυθµίσεις της πολιτικής αυτής, που σχετίζονταν µε το άνοιγµα στην αγορά, δεν έθεσαν σε κίνδυνο το κοινωνικό µοντέλο προστασίας το οποίο είναι χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού συστήµατος πρόνοιας. Μάλιστα, οι χώρες οι οποίες εφάρµοσαν το σχέδιο αυτό (Αγγλία, Σκανδιναβικές χώρες, Ολλανδία), παρατήρησαν µείωση της ανεργίας και αύξηση στα ποσοστά απασχόλησης κυρίως εκείνων των κοινωνικών οµάδων που ως τότε δεν αντιπροσωπεύονταν στην αγορά εργασίας. Ο Soete προτείνει έναν διευρυµένο ορισµό της Γνώσης, ο οποίος περιλαµβάνει την έρευνα, την καινοτοµία, τη δια βίου µάθηση, την εκπαίδευση και τη διάδοση της γνώσης. Η ενίσχυση της γνώσης αποτελεί σηµαντικό µέρος των συζητήσεων για τη µεταρρύθµιση του κοινωνικού µοντέλου της Ευρώπης. Καθώς το εξωτερικό περιβάλλον µεταβάλλεται συνεχώς, εµείς, στην Ευρώπη (εννοεί την Ε.Ε.), δεν έχουµε άλλη επιλογή από το να αποδεχτούµε τον εκσυγχρονισµό, αποδεσµεύοντας τις πηγές επένδυσης στη Γνώση και ενεργοποιώντας την σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας. Οι επενδύσεις αυτές δεν πρέπει να αφορούν µόνο στη γεωργία και στη βιοµηχανία, αλλά σε όλους τους τοµείς που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και την ποιότητα ζωής των πολιτών: στην υγεία, στην εκπαίδευση, στις µεταφορές, στα οικονοµικά και στη διοίκηση του κράτους. Ο εκσυγχρονισµός, παράλληλα µε την επένδυση στη Γνώση, θα µας δώσει τα εργαλεία, ώστε η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις νέες εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει: να παραµείνει ανταγωνιστική να απολαµβάνει ευηµερία σε έναν κόσµο όπου άλλες χώρες, λιγότερο προηγµένες, αναπτύσσονται πλέον πολύ γρήγορα, να αναπτύξει την κοινωνική µας πρόνοια, ώστε περισσότεροι και όχι λιγότεροι άνθρωποι να βρίσκουν δουλειά και να παράσχει στις µελλοντικές γενιές το όραµα ενός καλύτερου κόσµου. 16

17 Εκπαίδευση, αγορά, κράτος πρόνοιας Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση του Soete είναι ότι από όλες τις χώρες µέλη της Ε.Ε. αυτές που έχουν προετοιµαστεί καλύτερα για την επένδυση στη Γνώση είναι οι ίδιες µε εκείνες που εφάρµοσαν ενεργητικές πολιτικές στην αγορά εργασίας τους (Σουηδία, ανία και Φιλανδία). Αυτό υπονοεί ότι, εάν επιτύχουµε να προωθήσουµε τις επενδύσεις στη Γνώση, τότε θα προκύψουν µοντέλα κοινωνικής πρόνοιας ικανά να προσαρµοστούν και να επιβιώσουν µέσα στις παγκόσµιες αλλαγές του 21 ου αιώνα. Στη συνέχεια του κειµένου του, ο Soete υποστηρίζει, µε τη βοήθεια εµπειρικών στοιχείων, ότι συνολικά η Ευρώπη έχει αποτύχει και συνεχίζει να αποτυγχάνει στην επένδυση για ενίσχυση της Γνώσης. Το επίπεδο της επένδυσης στη Γνώση στην Ευρώπη (εννοεί την Ε.Ε.), συνολικά, είναι πολύ πιο χαµηλό από το αντίστοιχο στην Αµερική (εννοεί τις ΗΠΑ), ενώ οι κοινωνικές δαπάνες είναι σχεδόν διπλάσιες από αυτές στην Αµερική. Αυτή η κατάσταση δεν είναι µόνη αποσταθεροποιητική για την οικονοµία, αλλά και άδικη για τις µελλοντικές γενιές. ιαπιστώνει επίσης ότι έχουµε αποτύχει να επενδύσουµε στην ενεργοποίηση της Γνώσης, τόσο ως προς την ανώτατη εκπαίδευση όσο και ως προς την έρευνα σε εθνικό επίπεδο, ξεχωριστά η κάθε χώρα, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων υποφέρει από έλλειψη χρηµατοδότησης. Το αποτέλεσµα είναι η επένδυση της Γνώσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο να µην έχει το υποσχόµενα αποτελέσµατα. Με οικονοµικούς όρους, στην Ευρώπη η κρατική επένδυση στη Γνώση είναι συγκρίσιµη µε εκείνη της Αµερικής. Η κύρια όµως διαφορά µεταξύ της Ε.Ε. και της Αµερικής βρίσκεται στην ιδιωτική επένδυση στην Γνώση. Στην Ε.Ε., µε εξαίρεση τη Σουηδία, έχουµε αποτύχει να πείσουµε τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να επενδύσουν στην Γνώση. Αυτή η αποτυχία φαίνεται στις ιδιωτικές επενδύσεις στην ανώτατη εκπαίδευση. Στη συνέχεια, ο Soete περιγράφει το σύστηµα που ισχύει στην Αγγλία µε τα πανεπιστήµια και τα δίδακτρα. Τονίζει ότι προτεραιότητα της Ευρώπης πρέπει να γίνει η µεταρρύθµιση της ανώτατης εκπαίδευσης. Κατά τον Soete, η Ε.Ε. µπορεί να προσφέρει στην ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης µε τους εξής τρόπους: ενισχύοντας τον ανταγωνισµό µεταξύ των κρατών µελών ενισχύοντας τη δια βίου εκπαίδευση και δίνοντας στην εκπαίδευση ευρωπαϊκή διάσταση. Ερευνα, δηµόσιος τοµέας, ιδιωτική πρωτοβουλία Ο Soete συγκρίνει το επίπεδο της έρευνας την Ε.Ε. και την Αµερική, έναν τοµέα όπου η διαφορά είναι τεράστια. Η Αµερική έχει φτάσει στο ιδανικό επίπεδο έρευνας συγκεντρώνοντας τους καλύτερους ερευνητές από όλον τον κόσµο και παρέχοντάς τους τον κατάλληλο εξοπλισµό (εργαστήρια, βιβλιοθήκες, κλπ). Η ανάπτυξη της έρευνας στην Ευρώπη συζητήθηκε στο πλαίσιο της «Στρατηγικής της Λισαβόνας» και υποστηρίχθηκε ένθερµα. Παρόλα αυτά, στην Ευρώπη οι ελάχιστοι πόροι που διατίθενται για την έρευνα, διαχέονται σε πάρα πολλά ιδρύµατα και το αποτέλεσµα δεν είναι το επιθυµητό. 17

18 Η διάγνωση, λοιπόν, του Soete είναι η εξής: ενώ εµείς στην Ευρώπη προσπαθούµε να κρατηθούµε στα ίδια επίπεδα µε την Αµερική ως προς την επένδυση δηµόσιων πόρων στη Γνώση, στην ανώτατη εκπαίδευση και στην έρευνα, εν τούτοις έχουµε αποτύχει να πείσουµε τον ιδιωτικό τοµέα και τα άτοµα να επενδύσουν στην Γνώση. Συνεπώς, δεν έχουµε αξιοποιήσει τα οφέλη που µπορεί να µας προσφέρει η Γνώση. Γι αυτό η πολιτική ενεργοποίησης της Γνώσης πρέπει να στοχεύσει στην δηµιουργία ανταγωνισµού και στην προετοιµασία για καινοτοµίες. Υπάρχουν πολλοί φορείς, διαφορετικοί σε κάθε κράτος - µέλος, πέρα από πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα (π.χ., οικονοµικοί οργανισµοί, ιδιωτικές επιχειρήσεις, πολίτες) που µπορούν να βοηθήσουν στην εκµετάλλευση της Γνώσης. Είναι σηµαντικό κάθε κράτος µέλος της Ε.Ε. να επικεντρωθεί στην ενεργοποίηση της Γνώσης, λαµβάνοντας υπόψη τις δικές του ιδιαιτερότητες. Πρώτα από όλα, θα πρέπει το κάθε κράτος - µέλος να στοχεύσει στην επένδυση στη Γνώση τόσο µε δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις όσο και µε ιδιωτικές. Ο Soete προτείνει να καθιερωθούν φοροαπαλλαγές για επενδύσεις και δαπάνες των επιχειρήσεων που στοχεύουν ειδικά στην επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη. Έτσι, λοιπόν, πέρα από τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων κάθε κράτους - µέλους, η συνεργασία δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων θα µπορούσε να καταλήξει σε διαφορετικές στρατηγικές και µέτρα πολιτικής, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Μεταρρύθµιση των πανεπιστηµίων Επιπλέον, η µεταρρύθµιση των πανεπιστηµίων στην Ευρώπη πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα. Σήµερα τα πανεπιστήµια υποχρηµατοδοτούνται και η µεταρρύθµισή τους δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Η ιαδικασία της Μπολόνια και το σύστηµα µεταφοράς µονάδων ( European Credit Transfer System ) αποτελούν καλό παράδειγµα για το πώς, εθελοντικά, µπορεί να δηµιουργηθεί συνεργασία µεταξύ των κρατών - µελών. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να επικεντρωθούµε περισσότερο στον τρόπο χρηµατοδότησης. Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι να ειδικευτούν τα πανεπιστήµια σε συγκεκριµένους τοµείς οι οποίοι θα συνδέονται µε τη βιοµηχανία και γενικότερα µε τον ιδιωτικό τοµέα. Θα δηµιουργηθεί έτσι ανταγωνισµός µεταξύ των πανεπιστηµίων, µε αποτέλεσµα τα καλύτερα από αυτά να προσελκύουν τους καλύτερους καθηγητές και φοιτητές. Αφήνοντας λοιπόν το κάθε πανεπιστήµιο να υιοθετήσει άλλο προσανατολισµό, θα µπορούσαµε να συγκεντρώσουµε όλους τους πόρους στην παραγωγή επιθυµητών συγκεκριµένων αποτελεσµάτων. Σήµερα, υπάρχουν προβλήµατα στρατηγικής και πολιτικής τα οποία µπορούν να λυθούν ευκολότερα αν επιτρέψουµε σε ιδιωτικούς φορείς να επενδύσουν. Τα επιχειρηµατικά µοντέλα των πανεπιστηµίων πρέπει να αλλάξουν και πρέπει να υιοθετηθεί µια πολιτική διδάκτρων παρόµοια µε αυτή που ακολουθεί το Ηνωµένο Βασίλειο. Έτσι προοδευτικά θα επιβληθούν τιµές αγοράς, φροντίζοντας, ταυτόχρονα, να αποφευχθούν καταστάσεις όπου η ανώτατη εκπαίδευση θα κατέληγε να είναι απρόσιτη στους φοιτητές χαµηλότερων και µεσαίων εισοδηµατικών στρωµάτων. Το ιδεώδες για να υποστηριχθούν ταλαντούχοι φοιτητές µε χαµηλό 18

19 εισόδηµα είναι να υπάρξει για αυτούς εκπαιδευτική πολιτική υποτροφίες και δάνεια. βασισµένη σε Τελευταία πρόταση του Soete είναι να σταµατήσουµε να σκεφτόµαστε Ευρωκεντρικά ( Eurocentric ). Σήµερα δεν µπορεί να σταθεί καµία έρευνα που είναι - µε γεωγραφικούς όρους - περιορισµένη. Πρέπει να κατευθύνουµε τις έρευνες και τη Γνώση και εκτός της Ευρώπης, ώστε να δηµιουργηθούν κοινές βάσεις και να διαδοθεί η τεχνολογία και σε χώρες εκτός της Ε.Ε. Είναι βέβαιο ότι η Ε.Ε. πολύ δύσκολα µπορεί να επιτύχει αυτή τη µεταρρύθµιση γιατί πάντα έχει σαν προτεραιότητα την κοινωνική πρόνοια. Πρέπει όµως να πεισθούν οι ευρωπαίοι πολίτες ότι ο καλύτερος τρόπος κοινωνικής ασφάλισης είναι η δηµιουργία νέων δεξιοτήτων µέσω της επένδυσης στη Γνώση. (Περίληψη:Β. Πετρουνάκου Επιµέλεια:.Α. Σωτηρόπουλος) 19

20 21. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Περιλαµβάνονται επιστηµονικά άρθρα και βιβλία, συλλογή δηµοσιευµάτων του Τύπου, κατάλογος εκθέσεων οργανισµών και νόµων και κατάλογος ιστοσελίδων για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η βιβλιογραφία συντάχθηκε από την Ανδρονίκη Σωτηροπούλου, βιβλιοθηκονόµο, πτυχιούχο βιβλιοθηκονοµίας ΤΕΙ Αθηνών, µε τη βοήθεια των Σοφίας Αποστόλη (M.Sc., University of Bristol) και Αικατερίνης-Ευδοκίας Πετρουνάκου (M.Sc University of Edinburgh, υποψήφιας διδάκτορος του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου) 20

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» Πανεπιστηµιούπολη 15784 Ιλίσια Τηλ. 210-7277591,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης 1) ΣΤΟΧΟΣ Να αρχίσει συζήτηση σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην κοινωνία και στην οικονομία της γνώσης. 2) ΠΡΑΞΗ Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail nspyropou@ekke.gr Σπουδές Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά 4-5 Ξάνθη 6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Μπολόνια

Η διαδικασία Μπολόνια ΗδιαδικασίαΜπολόνια Προςένα«ΕυρωπαϊκόΧώρο ΑνώτατηςΕκπαίδευσης» Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει ως στόχο μια πρώτη επαφή με την Διαδικασία της Μπολόνιακαιταστάδιατηςγιατην δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Δρ Νένα Μάλλιου Προϊσταμένη Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης & Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µεταξύ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα και του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ Εκπροσωπούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Αθήνα, 13 και 14 Μαρτίου 2010 ευτεροβάθµια Τεχνική - Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Ανάγκη για ριζικές αλλαγές, χωρίς τα σφάλµατα του παρελθόντος Σταύρος Πάγκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών και

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών και Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών και το Ερευνητικό Σύστημα της ΓΓΕΤ* Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών Δημήτρης Λουκάς, Μαρία Στουμπούδη *Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 1 Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα. 29-30 Μαρτίου 2006

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα. 29-30 Μαρτίου 2006 Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 29-30 Μαρτίου 2006 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE ΑΘΗΝΩΝ (ΟΜΗΡΟΥ 14-16) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Β : το εθνικό πλαίσιο αναφοράς (2002-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Β : το εθνικό πλαίσιο αναφοράς (2002-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Β : το εθνικό πλαίσιο αναφοράς (2002-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου

Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου 1 Κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα ΑΕΠ Έξι χρόνια σε οικονομική ύφεση δημιούργησαν συνθήκες χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

14o Annual Health World Conference 2015 19/10/2015

14o Annual Health World Conference 2015 19/10/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassousou Str.,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα