ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ."

Transcript

1 ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα ζέζε ε ειιεληθή παηδεία. Ζ καθξαίσλε δηάξθεηα θαη ζπλέρεηά ηεο, όρη κόλν δε δηαθόπεθε, όπσο ζπλέβε ζρεδόλ ζε όιεο ηηο άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο, αιιά αληίζεηα ζπλερίζηεθε κε κεγαιύηεξν πάζνο, ηδηαίηεξα ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Ζπείξνπ ηα Ησάλληλα. Ζ κεγάιε ζηξνθή μεθίλεζε είδε από ηνλ 13 ν αηώλα γηα λα απνηειέζεη ηελ θπξηόηεξε «εζηία ηεο πλεπκαηηθήο θαη εζληθήο αλάηαζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο» (Βαθαιόπνπινο Κ., 2003, Ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, από ηηο αξρέο ηεο Οζσκαλνθξαηίαο σο ηηο κέξεο καο, Θεζζαινλίθε, ζει. 207.) Ζ αλάιεςε αλαληηθαηάζηαηνπ ξόινπ ηνπ θιήξνπ ζηελ παηδεία ζεκαδεύεη ηελ αθεηεξία ηεο αθώιπηεο ηαύηηζεο ηεο Οξζνδνμίαο κε ηελ εζληθή ππόζηαζε. Ζ εθθιεζία ζηεγάδεη ηα πξώηα ειιεληθά ζρνιεία θαη ηα θαζνδεγεί από θνηλνύ κε ηνπο άξρνληεο, ηνπο ιόγηνπο θαη ηνπο ρνξεγνύο ηνπο. Οη πξώηεο ζρνιέο ηδξύζεθαλ από ηνλ Μηραήι Άγγειν Κνκλελό Γνύθα ηνλ Α ζηα Πξώηε ππήξμε ε κνλαζηηθή ζρνιή παλνύ (Φηιαλζξωπηλώλ), ζην λεζί ηωλ Ιωαλλίλωλ. Πξόθεηηαη γηα πξώην νξγαλσκέλν αλώηεξν ειιεληθό ζρνιείν. Λεηηνύξγεζε κέρξη ηα κέζα ηνπ 17 νπ αηώλα. Έθεξε ην όλνκα «Φνηηεηήξηνλ» ή «Φξνληηζηήξηνλ». Ζ ζρνιή απνηέιεζε ηε ζπλέρεηα ηεο ρνιήο παλνύ. Αλαθαηληζηήο ηεο ζρνιήο θαη πξώηνο ζρνιάξρεο ηεο αλαθέξεηαη ν Ιωάλλεο Μηραήι Φηιαλζξωπηλόο, γόλνο αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο ηνπ Βπδαληίνπ θαη αλώηεξνο αμησκαηνύρνο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ. Γάζθαινη ηεο ρνιήο Φηιαλζξσπηλώλ ρξεκάηηζαλ νη θηήηνξεο θαη νη θαηά θαηξνύο εγνύκελνη: Μαθάξηνο, Νεόθπηνο, Ησαζάθ θαη Ησάλλεο ηνπ γέλνπο Φηιαλζξσπηλόο. Πηζαλόηεηα ρξεκάηηζε δάζθαινο θαη ν Μάμηκνο Πεινπνλλήζηνο, κηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο παηδεπηηθέο κνξθέο ινγίσλ θαη θιεξηθώλ ησλ πξώησλ αηώλσλ ηεο Σνπξθνθξαηίαο. ηνπο καζεηέο ηεο ρνιήο ζπγθαηαιέγνληαη ν πηζαλνινγεκέλνο ζπληάθηεο «ησλ ρξνληθώλ ησλ Ησαλλίλσλ (1410), ν Πξόθινο, νη Νεθηάξηνο θαη Θενθάλεο Αςαξάδεο (1470), ν Παηξηάξρεο Ησαζάθ ( ) από ηα Ησάλληλα, ν Νήθσλαο Μεηαμάο κεηξνπνιίηεο Ησαλλίλσλ (1500), θιπ. ύγρξνλε ηεο ρνιήο παλνύ (Φηιαλζξωπηλώλ), είλαη θαη ε ζρνιή ηξαηεγνπνύινπ, πνπ επίζεο βξηζθόηαλ ζην λεζί. Λεηηνύξγεζε ζηελ ηεξά κνλή ησλ Γεζπνηώλ, ή ηξαηεγνπνύινπ, ή ηνπ Νηίιηνπ. Ζ νλνκαζία ηεο νθείιεηαη ζηνλ θηήηνξα ηεο κνλήο, ν νπνίνο αλήθε ζηελ Βπδαληηλή αξρνληηθή νηθνγέλεηα ησλ ηξαηεγνπνύισλ. ( Οη δύν ζρνιέο απηέο Έθιεηζαλ ζηα 1642 από ηνπο Σνύξθνπο, κεηά από ηελ επαλάζηαζε ηνπ Γηνλπζίνπ Φηινζόθνπ ην 1611) ε πνιιέο κνλέο ηεο Ηπείξνπ παξαηεξείηαη ηνπο ίδηνπο ρξόλνπο έλαο νξγαζκόο ζηελ παηδεία.

2 Πεξί ην 1285 ν Νείινο Δξηρηώηεο ίδξπζε ζρνιή ζηε κνλή Γεξνκεξίνπ, ε νπνία δηέζεηε πινύζηα βηβιηνζήθε. Ζ θαηνπηλή ζπκβνιή ηεο ζηελ αλόξζσζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ησλ πεξηνρώλ Φηιηαηώλ, Γειβίλνπ θαη Αξγπξνθάζηξνπ ππήξμε ηεξάζηηα. Από ηνλ 13 ν -17 ν αηώλα ιεηηνύξγεζε ειιεληθό ζρνιείν κε ζπάληα βηβιηνζήθε ζηε κνλή ηεο Κακπηδηάλεο. Σελ ίδηα επίζεο πεξίνδν ιεηηνύξγεζαλ ηα ζρνιεία ζηελ ηεξά κνλή ηεο Βειιάο θαη ηεο Κάκελαο. Πξνπαηδεπηήξηα ιεηηνπξγνύζαλ αθόκα θαη ζηε κνλή σζίλνπ. ηελ Κάησ Παλαγηά ιεηηνπξγνύζε βηβιηνζήθε, ελώ ζηε κνλή Μνιπβδνζθέπαζηεο, θηηζκέλε από ηνλ Κσλζηαληίλν ηνλ Πσγσλάην, (πάλσ ζηα ζεκεξηλά ειιελν-αιβαληθά ζύλνξα από ηε πιεπξά ηεο Πξεκεηήο), ππήξρε από ηνλ 14 ν αηώλα ζρνιή ρεηξνγξάθσλ, ηνηρνγξάθσλ θαη θαιιηγξάθσλ. Δπίζεο όηη ζε δέθα κνλέο βπδαληηλήο πεξηόδνπ ζην βόξεην ηκήκα ηεο Ηπείξνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζρνιεία. Πξόθεηηαη γηα ηηο κνλέο: Αγ. Θαλαζίνπ ζηελ Πνιύηζηαλε, Γξηάλνπ, Πέπειεο, Γνύβηαλεο, Αγ. Ιωάλλνπ, Θενιόγνπ, Μάιηζηαλεο, Γηβξνβνπλίνπ ή ηύινπ θαη Γίβξεο, ωξωληάο, Κάκελαο, Απνιιωλίαο, Αξδελίηζαο. Σν πεξηερόκελν ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην γεσγξαθηθό ρώξν ηεο Ζπείξνπ ζεσξεί θπζηνινγηθή θαη απαξαίηεηε ηε δηαρξνληθή ελόηεηα ηεο Αξραηόηεηαο, ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηεο Οξζνδνμίαο, θαζώο θαη ηνπ λεόηεξνπ Διιεληζκνύ. ην πεξηερόκελό ηνπο ζα εηζαρηνύλ αξγόηεξα ε θηινζνθία, νη επηζηήκεο θαη ηα επηηεύγκαηα ηεο Γύζεο. Ζ δηαπίζησζε δελ αθνξά κόλν ηε κνλή ησλ Φηιαλζξσπηλώλ, αιιά θαη ηηο άιιεο κνλαζηηθέο ζρνιέο ζηελ πεξηνρή. Δλδεηθηηθή πεξίπησζε νη ηνηρνγξαθίεο ζην λάξζεθα ηνπ λανύ ηεο Μνλήο ησλ Φηιαλζξσπηλώλ, όπνπ αλάκεζα ζηνπο Παηέξεο ηεο εθθιεζίαο δηαθαίλνληαη θαη νη εηθόλεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζόθσλ θαη αλζξώπσλ ησλ γξακκάησλ κε επηγξαθέο: Έιιελ Πιάησλ, Έιιελ Απνιιώληνο, Έιιελ όισλ, Έιιελ Αξηζηείδεο, Έιιελ Πινύηαξρνο, Έιιελ Θνπθπδίδεο θιπ.

3 Η ΤΓΓΡΑΦΗ ΥΡΟΝΙΚΩΝ Απνηεινύλ έλα αθόκα δείγκα ηεο εζσηεξηθήο αλάγθεο ησλ Ζπεηξσηώλ γηα δηαρξνληθή ζπλνρή θαη εζληθή δηδαρή. Όζν θη αλ απηά εξκελεύνληαη σο Βπδαληηλή παξάδνζε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ, δείρλνπλ απεξίθξαζηα ηελ ειιεληθή ζπλείδεζε πνπ έλσλε ηνπο ζθιεξνηξάρεινπο επεηξσηηθνύο πιεζπζκνύο δπκσκέλνπο ζε αθαηάπαπηνπο αγώλεο ελαληίνλ μέλσλ επηδξνκώλ. Μεξηθά από ηα γλσζηά ρξνληθά είλαη: α. Ο Κνπβαξάο. ηε κνλή ησλ Φηιαλζξσπηλώλ από ηελ ίδξπζε θηόιαο ηνπ Ζπεηξσηηθνύ Γεζπνηάηνπ δηαηεξνύληαλ ρεηξόγξαθνο θώδηθαο, όπνπ γηα αηώλεο νιόθιεξνπο θαηαγξάθνληαλ ηα ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζηνλ ηόπν. πγγξαθείο ηνπ ήηαλ εγνύκελνη, δάζθαινη θαη κνλαρνί. Γηα ηνλ Κνπβαξά ζξπινύληαη κύξηα. Απηό δηόηη θαηά ηηο πνιεκηθέο πεξηπέηεηεο ηνπ 1820 είρε απνρηήζεη θαηά θάπνην ηξόπν θνηλή ρξήζε δίλνληαο ζηνπο ληόπηνπο ιόγηνπο κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πξαγκαηηθνύ πιήζνπο εηθαζηώλ, ζηηο νπνίεο ζπρλά πξνζέδηδαλ ηε δύλακε αηξάληαρηνπ ηεθκεξίνπ. ηνλ Κνπβαξά ζηεξίρηεθαλ επίζεο γλσζηνί παξαηεξεηέο εξεπλεηέο ηεο Ζπείξνπ όπσο ν άζαο, ν Μπέθεξ, ν Μνπζηνμύδεο, θ.α. Ο Μπνιάλνο Βαζηιόπνπινο, δηεπζπληήο ηνπ Γθηνύκεηνπ ζρνιείνπ, είρε εθπνλήζεη επηηνκή ηνπ Κνπβαξά πνπ θαηά επηπρή ζπγθπξία ζώζεθε από ηελ κεγάιε ππξθαγηά ησλ Ησαλλίλσλ ηνπ Απνθαζηζηηθή πξνώζεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ corpus ηνπ Κνπβαξά πέηπρε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν ηζηνξηθό Λέαληξνο Βξαλνύζεο. β. Σν Υξνληθό ηωλ Ιωαλλίλωλ. Σν αξραηόηεξν θείκελν ηνπ Κνπβαξά- ην κεγαιύηεξν θαη ην πην γλήζην ζπγρξόλσο,- είλαη ην Υξνληθό ησλ Ησαλλίλσλ, ην νπνίν απνδίδνπλ ζηνπο κνλαρνύο Κνκλελό θαη Πξόθιν. Βξέζεθε ζε πνιύ παιηό ρεηξόγξαθν θώδηθα, πνπ αλάγεηαη πξν ηνπ έηνπο 1442 (θαηά ηελ επνρή ζύληαμήο ηνπ) θαη πεξηέρεη ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 14 νπ αηώλα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ Ήπεηξν θαη θπξίσο ζηα Γηάλλελα. Σν πνιύηηκν θείκελν απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε πεγή εηδήζεσλ γηα ηελ παξαπάλσ ρξνληθή πεξίνδν. Απνηειεί επίζεο ην ζεκαληηθόηεξν θηινινγηθό ληνθνπκέλην. Γξάθηεθε ζε θαιιηεξγεκέλε αξραΐδνπζα γιώζζα,- ππθλό, θνκςό θαη ιηηό ζπγρξόλσο, γεγνλόο πνπ καξηπξεί ηε κόξθσζε θαη ηελ παηδεία ηνπ αγλώζηνπ ληόπηνπ ρξνληθνγξάθνπ. γ. Σν Υξνληθό ηωλ Σόθθωλ. ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 15 νπ αηώλα ζηα Γηάλλελα γξάθηεθε θείκελν κε πεξηερόκελν ηελ εμηζηόξεζε ησλ γεγνλόησλ πνπ θαιύπηνπλ ηελ πεξίνδν από ην 1375 κέρξη ην 1422, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ θαη ηελ Γπηηθή Διιάδα. Σν θείκελν πεξηζώζεθε ζε δύν Κώδηθεο ηνπ Βαηηθαλνύ πνπ βξήθε ζρεδόλ πξόζθαηα ν δηαθεθξηκέλνο γλσζηόο βπδαληηλνιόγνο Γηνπδέπε θηξό. Απνηειεί θαηά θάπνηνλ ηξόπν ζπλέρεηα ηνπ Υξνληθνύ ησλ Ησαλλίλσλ θη είλαη ζπληεηαγκέλν ζε ζηίρνπο ζε γιώζζα απιή. Γελ είλαη γλσζηόο ν ζπγγξαθέαο θαη ηνπ παξόληνο ρξνληθνύ. Πξέπεη όκσο λα κελ ήηαλ κνξθσκέλνο. Πεξηγξάθεη κε δεηλή, παξαζηαηηθόηεηα, ιπξηζκό θαη ρξώκα ηα ζπκβάληα ηεο επνρήο, ζηξεθόκελνο πεξηζζόηεξν γύξσ από ηα Γηάλλελα θαη ηνπο δεζπόηεο ηνπο Κάξνιν θαη Λενλάξδν Σόθθν. Σν έξγν, πνπ ν Σδηνπδέπε θηξό ηηηινθόξεζε ην «Υξνληθό ησλ Σόθθσλ», είλαη πνιύηηκν ζηηο πιεξνθνξίεο (δηόηη δε δηαζηαπξώλεηαη παξά ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο κε ηε ινηπή ζύγρξνλή ηνπ ρξνλνγξαθία).σαπηόρξνλα απνηειεί έλαλ

4 ύκλν ζηελ πόιε ησλ Ησαλλίλσλ θαη καδί πξνο ηνπο δεζπόηεο ησλ θαη ηα πνιεκηθά ηνπο θαηνξζώκαηα. Καη ην Υξνληθό απηό ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηζηνξία πηώζεο ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ ζηα ρέξηα ηνπ θύιαξρνπ από ην βόξεην ηκήκα ηεο Αιβαλίαο Γθηλ Εελεβίζηη. Ο Υξνληθνγξάθνο, δηαπνηηζκέλνο από έλαλ έληνλν παηξησηηζκό, είλαη ίζσο ν πξώηνο ν νπνίνο πνιιαπιώο ηόληζε ζην θείκελν ηελ ειιεληθή ζπλείδεζε πνπ έλσλε ηνπο ζθιεξνηξάρεινπο επεηξσηηθνύο πιεζπζκνύο. Φαλεξώλεη επίζεο, όηη ην Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ πνπ είρε πάξεη πνιύ πην θαζαξά ειιεληθό ραξαθηήξα, απνηειεί ηνλ άγξππλν ζεκαηνθύιαθα ηνπ ειιεληζκνύ ζε κηα επνρή όπνπ ε απηνθξαηνξία είρε ζπξξηθλσζεί ζ έλα πνιύ κηθξό θνκκάηη ηνπ παιαηνύ εαπηνύ ηεο θαη ζαλ θαιόο ζηξαηεγόο πξνεηνίκαδε ηελ καθξνρξόληα αληίζηαζε ηνπ Έζλνπο ελαληίνλ ηνπ λένπ θαηαθηεηή. δ. Οη Δλζπκήζεηο. Σεο ίδηαο ζεκαζίαο όζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο,-όπσο αξγόηεξα νη εθθιεζηαζηηθνί θώδηθεο,-είλαη νη ζεκεηώζεηο ησλ θιεξηθώλ ζηα εθθιεζηαζηηθά βηβιία. Μάιηζηα κεξηθέο θνξέο απνηεινύλ ινγνηερληθά αξηζηνπξγήκαηα.

5 ΜΔΓΑΛΑ ΠΝΔΤΜΑΣΑ ΣΗ ΔΠΟΥΗ (Πξώηνο θύθινο) Ο Ιωάλλεο Απόθαπθνο, κεηξνπνιίηεο Ναππάθηνπ, 12 ν - αξρέο ηνπ 13 νπ αηώλα. Δίλαη καζεηήο ηνπ Μηραήι Φειινύ. Σα έξγα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο: 1. Πνηήκαηα ζε ηακβηθνύο ζηίρνπο, 2. Αιιεινγξαθία, 3. Έγγξαθα δεκνζίνπ ραξαθηήξα. Ο ίδηνο κηιάεη θαη γηα ηελ εζληθή ζπλείδεζε ηεο επνρήο. Μαξηπξεί όηη νη ιόγηνη Βπδαληηλνί ηνπ 12 νπ -13 νπ αηώλα αηζζάλνληαλ ήδε Έιιελεο «πξν ησλ Παιαηνινγείσλ ρξόλσλ, όπνπ ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη ε ηνηαύηε κεηαζηξνθή». (Βιεπ. Πνιίηεο Ν., 1920, Έιιελεο ή Ρσκενί, Λανγξαθηθά ύκκεηθηα Α, Αζήλα, ζει ) Ο Γηώξγνο Βξαδάλεο, ζύγρξνλνο ηνπ Ησάλλε Απόθαπθνπ, ήηαλ κεηξνπνιίηεο Κέξθπξαο. Βαζηθό έξγν ηνπ ε αιιεινγξαθία κε ηνπο ζύγρξνλνπο κεηξνπνιίηεο ζηελ Ήπεηξν. Σαμηδεύεη πνιύ. ηελ Αζήλα θαηείρε ην αμίσκα ηνπ Τπνκλεκαηνγξάθνπ ηεο εθεί κεηξόπνιεο. ηελ Κέξθπξα έγηλε παξάλνκνο κεηξνπνιίηεο. ηα 1231 κεηέβε ζηελ Ηηαιία κε πνιηηηθή απνζηνιή κε εληνιή ηνπ δεζπόηε ηεο Ζπείξνπ ηεο επνρήο Δκαλνπήι. Ο Γεκήηξηνο Υωκαηηαλόο (ή Υσκαηηλόο). πνύδαζε δίθαην ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη δηεηέιεζε γξακκαηέαο δύν Παηξηαξρώλ. Μεηά ηελ άισζε ηεο Πόιεο από ηνπο Λαηίλνπο θαηέθπγε ζην Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ, όπσο νη πεξηζζόηεξνη ηόηε αμησκαηνύρνη ηνπ Βπδαληίνπ. Σν 1216 δηνξίζηεθε Αξρηεπίζθνπνο Αρξίδαο θαη πάζεο Βνπιγαξίαο θαη ην 1227 έζηεςε ζηε Θεζζαινλίθε ην Θεόδσξν Κνκλελό Απηνθξάηνξα ηνπ Βπδαληίνπ. Από ηα έξγα ηνπ έρνπλ εθδνζεί κία ζπιινγή λνκνθαλνληθώλ πξαγκαηεηώλ, είθνζη θαλνληθέο εξσηήζεηο θαη απνθξίζεηο, ζύληνκνο βίνο ηνπ Αγίνπ Κιήκεληνο, νθηώ αθξόζηηρνη θαλόλεο θαη έλα επίγξακκα. Ο Νηθήηαο Υωληάηεο κεηξνπνιίηεο Αρξίδνο. πνύδαζε ζηελ Πόιε. Έξγα ηνπ είλαη θπξίσο ε ηζηνξία ηεο πεξηόδνπ ζε 21 βηβιία. Σνπ Υσληάηε είλαη θαη ε πξαγκαηεία γηα ηελ θαηαζηξνθή από ηνπο Λαηίλνπο ησλ αγαικάησλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Έγξαςε επίζεο ξεηνξηθά έξγα, επηζηνιέο θαη πνηήκαηα.

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Αλδξνκάρε Οηθνλόκνπ Γξ Δζλνιόγνο Κύξηα Δξεπλήηξηα Κέληξν Λανγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ Μήνσμα Γιοικηηού τολής Πσροβολικού Αγαπεηέ ε θαισζνξίδσ ζηε ρνιή Ππξνβνιηθνύ θαη ζνπ εύρνκαη θαιή ηύρε ζηα λέα ζνπ θαζήθνληα.

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα