ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΓΗΟΗ ΚΖ ΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜ ΗΚΟΤ α ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο Ω Π Η Κ Ο Τ Κ Α Η Μ Η Θ Ο Γ Ο Η Α β ) Σ Μ Ζ Μ Α Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Ζ Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η Ζ γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Ω Ν 2. ΓΗΔ ΤΘ ΤΝ Ζ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ α ) Σ Μ Ζ Μ Α Τ Γ Κ Ο Η Ν Ω Ν Η Α Κ Ω Ν Δ Ρ Γ Ω Ν β ) Σ Μ Ζ Μ Α Γ Ο Μ Ω Ν Π Δ Ρ Η Β Α Λ Λ Ο Ν Σ Ο γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Δ Ρ Γ Α Σ Ζ Ρ Η Ω Ν 3. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΑΓ ΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΚΣΖΝ Η ΑΣΡΗ ΚΖ α) Σ Μ Ζ Μ Α Κ Σ Ζ Ν Η Α Σ Ρ Η Κ Ζ β ) Σ Μ Ζ Μ Α Α Λ Η Δ Η Α γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Σ Ο Π Ο Γ Ρ Α ΦΗ Α Δ Π Ο Η Κ Η Μ Ο Τ Α Ν Α Γ Α Μ Ο Τ δ ) Σ Μ Ζ Μ Α ΦΤ Σ Η Κ Ζ Κ Α Η Ε Ω Η Κ Ζ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ζ ε ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ο Η Ο Σ Η Κ Ο Τ Κ Α Η ΦΤ Σ Ο Ϋ Γ Δ Η Ο Ν Ο Μ Η Κ Ο Τ Δ Λ Δ Γ Υ Ο Τ 4. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΑΝ ΑΠ ΣΤΞΖ α) ΣΜΖΜΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ β ) Σ Μ Ζ Μ Α Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ο γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Δ Μ Π Ο Ρ Η Ο Τ δ ) Σ Μ Ζ Μ Α Γ Η Α Β Η Ο Τ Μ Α Θ Ζ Ζ, Π Α Η Γ Δ Η Α Κ Α Η Α Π Α Υ Ο Λ Ζ Ζ 5. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΜΔΣΑΦΟΡ ΩΝ Κ ΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ α) ΣΜΖΜΑ ΑΓΔΗΩΝ ΟΓΖΓΖΖ β ) Σ Μ Ζ Μ Α Α Γ Δ Η Ω Ν Κ Τ Κ Λ Ο ΦΟ Ρ Η Α γ ) Σ Δ Υ Ν Η Κ Ο Σ Μ Ζ Μ Α δ ) Γ Ρ Α ΦΔ Η Ο Κ Η Ν Ζ Ζ ε ) Σ Μ Ζ Μ Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Δ Η Α Κ Ζ Τ Π Ο Σ Ζ Ρ Η Ξ Ζ 6. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ&ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ α) ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΗΩΝ β) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ & ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ γ) ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ (ΣΟΜΔΑ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ) 7. ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΓΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 8. Σ Μ Ζ Μ Α Π Λ Ζ Ρ Ο ΦΟ Ρ Η Κ Ζ 9. Σ Μ Ζ Μ Α Σ Ο Τ Ρ Η Μ Ο Τ 10.Σ Μ Ζ Μ Α Π Ο Λ Η Σ Η Κ Ζ Π Ρ Ο Σ Α Η Α 1 1. Γ Ρ Α ΦΔ Η Ο Π Α Λ Α Η Κ Ζ Α Μ Τ Ν Α Κ Α Η Π Ο Λ Η Σ Η Κ Ζ Υ Δ Γ Η Α Ζ Δ Κ Σ Α Κ Σ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν ζειίδα 2 ζ ε ι ί δ α 2 ζ ε ι ί δ α 3-6 ζ ε ι ί δ α 7 ζειίδα ζ ε ι ί δ α ζ ε ι ί δ α ζ ε ι ί δ α 3 3 ζειίδα ζ ε ι ί δ α ζ ε ι ί δ α ζ ε ι ί δ α ζ ε ι ί δ α ζ ε ι ί δ α ζειίδα ζ ε ι ί δ α 59 ζ ε ι ί δ α 59 ζ ε ι ί δ α 59 ζ ε ι ί δ α ζειίδα ζ ε ι ί δ α ζ ε ι ί δ α 7 5 ζ ε ι ί δ α ζ ε ι ί δ α 7 7 ζ ε ι ί δ α 7 8 ζειίδα ζ ε ι ί δ α ζ ε ι ί δ α 8 0 ζ ε ι ί δ α ζ ε ι ί δ α ζ ε ι ί δ α ζ ε ι ί δ α 101 ζ ε ι ί δ α 102 ζ ε ι ί δ α 103 ζ ε ι ί δ α 104 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 1

3 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ α) ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΝΗΩΝ 6 Γηεπζχλζεηο 4 Σκήκαηα (ππαγφκελα ζε Γ/λζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο) 2 Γξαθεία ΠΡΟΩΠΗΚΟ Α. Πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηε Π.Δ. Υαλίσλ ηελ Μφληκνη ππάιιεινη 16 ΗΓΑΥ (Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ) 2 κε έκκηζζε εληνιή (Γηθεγφξνη) 3 Με απφζπαζε Β. Πξνζσπηθφ ΗΓΟΥ (Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ) Καηά ην 2014 απαζρνιήζεθαλ ζηελ Π.Δ. Υαλίσλ σο πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ: Β1. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γαθνθηνλίαο 2014, είθνζη πέληε (25) άηνκα. Β2. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δμπγίαλζεο ηνπ Εστθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Υψξαο 2014, ηξία (3) άηνκα Β3. χκθσλα κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε 4/2013 (Πξφγξακκα Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα) ηνπ ΟΑΔΓ δέθα (10) άηνκα. Β4.χκθσλα κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε 5/2013 (Πξφγξακκα Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα) ηνπ ΟΑΔΓ νγδφληα ελλέα (89) άηνκα. Γ. Πξαθηηθή Άζθεζε πνπδαζηψλ ρνιήο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ Καηά ην 2014 απαζρνιήζεθαλ ζηε Π.Δ. Υαλίσλ ηέζζεξα (4) άηνκα (καζεηέο ρνιήο ΟΑΔΓ) ζηα πιαίζηα πξαθηηθήο άζθεζεο. Γ. Απνρσξήζεηο πξνζσπηθνχ Απφ θαη κέρξη απνρψξεζαλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο δέθα έμη (16) άηνκα. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 2

4 β) ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ* (*πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο 15/01/201 4) Δηζπξαρζέληα: ,93 Δληαιζέληα : ,20 Σ. Τ. πνπ κεηαθέξεηαη ζην 2014: ,73 ΓΗΑΜΟΡΦΩΜΔΝΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 2014* (*πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο 15/01/2014) Έζνδα: ,15 Έμνδα: ,11 Σακεηαθφ Τπφινηπν 2013: ,96 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 3

5 ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΕΝΟΤΗΤΑΣ XANIΩΝ ΕΤΩΝ * Κ.Α. Ονομασία Κόστος Λειτοσργίας 2014* Κόστος Λειτοσργίας 2013* Κόστος Λειτοσργίας 2012* Κόστος Λειτοσργίας 2011* Μεταβολή % Μεταβολή % Αμοιβέρ πολιηικών ςπαλλήλων (ηακηικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) Αμοιβέρ ςπάλληλων με ζσέζη επγαζίαρ Ι.Δ.Ο.Χ. και ειδικών καηηγοπιών Ππόζθεηερ και παπεπόμενερ παποσέρ Αζθαλιζηικέρ παποσέρ (από Κώδικα ΝΠΔΔ) Πληπωμέρ για μεηακινήζειρ Μιζθώμαηα κηιπίων, μεηαθοπικών μέζων, λοιπέρ μιζθώζειρ και μεηαθοπέρ Σασςδπομικά, ηηλεπικοινωνίερ, κ.λπ. (ΟΧΙ Κ.Α μεηαθορά μαθηηών) , , , ,88 21,69% -95,28% , , , ,45 900,54% -49,90% , , , ,21-11,47% 13,16% , ,22 #ΔΙΑΙΡ/0! 132,33% , , , ,38 29,44% 13,06% , , , ,73-1,31% -39,99% , , , ,79-25,11% 3,19% ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 4

6 Κ.Α. Ονομασία Κόστος Λειτοσργίας 2014* Κόστος Λειτοσργίας 2013* Κόστος Λειτοσργίας 2012* Κόστος Λειτοσργίας 2011* Μεταβολή % Μεταβολή % Γενικά έξοδα (ύδπεςζη, ηλεκηπική ενέπγεια, θςζικό αέπιο κ.α.) Δημοζιεύζειρ, εκδόζειρ & λοιπέρ δαπάνερ δημοζίων ζσέζεων ςνηηπήζειρ και επιζκεςέρ κηιπίων, μεηαθοπικών μέζων, λοιπού εξοπλιζμού Αμοιβέρ θςζικών και νομικών πποζώπων , , , ,78 10,23% -12,12% , , , ,87 21,33% -64,22% , , , ,88 54,31% 20,27% , , , ,11-41,83% 16,20% 0880 Δαπάνερ εκπαίδεςζηρ, επιμόπθωζηρ κ.λπ. #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 0890 Λοιπέρ αμοιβέρ , , , ,51 78,90% -27,53% Ππομήθεια ειδών 1100 εξοπλιζμού ςπηπεζιών επγαζηηπίων κ.λπ Ππομήθεια ςγειονομικού, θαπμακεςηικού ςλικού, ειδών καθαπιόηηηαρ και εςππεπιζμού , , , ,12 0,08% -19,98% , , , ,27 177,97% -11,02% ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 5

7 Κ.Α. Ονομασία Κόστος Λειτοσργίας 2014* Κόστος Λειτοσργίας 2013* Κόστος Λειτοσργίας 2012* Κόστος Λειτοσργίας 2011* Μεταβολή % Μεταβολή % Ππομήθεια ειδών ζςνηήπηζηρ και επιζκεςήρ εγκαηαζηάζεων και εξοπλιζμού Ππομήθεια ειδών διαηποθήρ, ιμαηιζμού, ςπόδηζηρ, εξάπηηζηρ, εζηίαζηρ, καηαζκήνωζηρ, άθληζηρ Ππομήθεια καςζίμων και λιπανηικών , , , ,50 32,41% 52,72% 1.998, , , ,49-0,02% -94,53% , , , ,33-13,12% 9,43% 1600 Διάθοπερ ππομήθειερ , , , ,37-93,64% -25,57% 1700 Ππομήθεια κεθαλαιακού εξοπλιζμού , , , ,78 74,41% -61,61% Σύνολο , , , ,67-10,09% -7,63% *προσωρινά στοιτεία της 16/01/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 6

8 γ) ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Γηα ην έηνο 2014, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο: ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΗ - Έλαο (1) δηεζλήο δηαγσληζκφο - Έμη (6) πξφρεηξνη δηαγσληζκνί - Σξεηο (3) επαλαιεπηηθνί δηαγσληζκνί ΤΜΒΑΔΗ ΔΗΖΓΖΔΗ - Σξηάληα ελλέα (39) ζπλάςεηο ζπκβάζεσλ - Δμήληα (60) εηζεγήζεηο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ΛΟΗΠΔ ΔΡΓΑΗΔ - Εήηεζε πξνζθνξψλ γηα παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο Γ/λζεηο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ, ηεο Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ ΚΔΓΓΤ. - Μεξίκλεζε γηα ηε κεηαζηέγαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ηνπο - πγθέληξσζε, έιεγρνο θαη νκαδνπνίεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο θαη πξνψζεζή ηνπο ζ ην ηκήκα Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 7

9 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΥΑΝΗΩΝ α) ΣΜΖΜΑ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΈΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΑΠΟ ΚΑΠ & ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 1 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ (4Ζ ΦΑΖ ΠΔΡΗΟΥΔ ΓΖΜΟΤ ΦΡΔ ΚΑΗ ΓΔΦΤΡΑ ΑΛΜΤΡΗΓΑ) 2 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ (8Ζ ΦΑΖ ΓΤΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ) 3 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ (9Ζ ΦΑΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ) 4 ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ (Α ΦΑΖ ) ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ / ΚΩΓ. ΔΡΓΟΤ ΚΑΠ\ΟΓ. ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΠ\ΟΓ. ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΠ\ΟΓ. ΓΗΚΣΤΟ & ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ , ,57 0,00 Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θπξίσο ηνπ Γήκνπ Απνθνξψλνπ. Οινθιεξψζεθε, ππνιείπεηαη ε απνπιεξσκή , , ,09 Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο θπξίσο ζην Γήκν Κηζζάκνπ. Οινθιεξψζεθε , , ,90 Σν έξγν αθνξα εξγαζίεο θπξίσο ζηνπο Γήκνπο Απνθνξψλνπ θαη Πιαηαληά. Οινθιεξψζεθε. ΚΑΠ\ΟΓ. ΓΗΚΣΤΟ , , ,54 Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο θπξίσο ζην Γήκν Κηζζάκνπ. Οινθιεξψζεθε, ππνιείπεηαη ε απνπιεξσκή. ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ , , ,55 Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο θπξίσο ζε ηκήκαηα ηεο επαξρηαθήο νδνχ Σαπξσλίηε- Παιαηφρσξα θαη ζε ηκήκαηα επαξρηαθψλ δξφκσλ ηνπ Γήκνπ Καληάλνπ- ειίλνπ. Οινθιεξψζεθε, ππνιείπεηαη ε απνπιεξσκή. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 8

10 α) ΣΜΖΜΑ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΈΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΑΠΟ ΚΑΠ & ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ / ΚΩΓ. ΔΡΓΟΤ 6 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΔΟ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ (ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΣΟ ΠΓΔ ΑΔΠ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ (Β ΦΑΖ 502) ) 7 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ (Γ ΦΑΖ ) 8 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ - Α ΦΑΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ - Β ΦΑΖ 2013 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ (ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΠΓΔ ΑΔΠ 502) ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ (ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΠΓΔ ΑΔΠ 502) ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ (ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΠΓΔ ΑΔΠ 502) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΩΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ , , ,00 Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο θπξίσο ζηνπο επαξρηαθνχο δξφκνπο Υαληά - Παιαηφρσξα δηά Νέσλ Ρνπκάησλ - ειί - έκπξσλα - Ρνδνβάλη θαη Κάληαλνο - Σεκέληα. Οη εξγαζίεο είλαη ππφ εμέιημε. Μεηαθέξζεθε ζην ΠΓΔ κε ηελ αξηζ / (ΑΓΑ: ΒΥ2Δ7ΛΚ-ΛΖΝ) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε , , ,10 Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο θπξίσο ζην Γήκν Απνθνξψλνπ θαη νη εξγαζίεο ελαη ππφ εμέιημε. Μεηαθέξζεθε ζην ΠΓΔ κε ηελ αξηζ / (ΑΓΑ: ΒΥ2Δ7ΛΚ-ΛΖΝ) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε , , ,30 Σν έξγν αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε γεληθή αζηάζεηα ησλ πξαλψλ θαη ηελ παιαηφηεηα ησλ νδνζηξσκάησλ, θπξίσο ζε ηκήκαηα ησλ επαξρηαθψλ νδψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Κηζζάκνπ. Μεηαθέξζεθε ζην ΠΓΔ κε ηελ αξηζ / (ΑΓΑ: ΒΥ2Δ7ΛΚ- ΛΖΝ) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε , ,00 0,00 Σν έξγν αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε γεληθή αζηάζεηα ησλ πξαλψλ θαη ηελ παιαηφηεηα ησλ νδνζηξσκάησλ, θπξίσο ζε ηκήκαηα ησλ επαξρηαθψλ νδψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαθίσλ. Μεηαθέξζεθε ζην ΠΓΔ κε ηελ αξηζ / (ΑΓΑ: ΒΥ2Δ7ΛΚ- ΛΖΝ) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 9

11 α) ΣΜΖΜΑ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΈΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΑΠΟ ΚΑΠ & ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ / ΚΩΓ. ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 10 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ - Γ ΦΑΖ 2013 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ (ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΠΓΔ ΑΔΠ 502) , ,00 0,00 Σν έξγν αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο (ηειηθή δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο, απνθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ θιπ.) ζε ηκήκαηα ησλ επαξρηαθψλ νδψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ. Μεηαθέξζεθε ζην ΠΓΔ κε ηελ αξηζ / (ΑΓΑ: ΒΥ2Δ7ΛΚ- ΛΖΝ) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε. ΤΝΟΛΟ ,48 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 10

12 α) ΣΜΖΜΑ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΈΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΑΠΟ Δ..Π.Α Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ / ΚΩΓ. ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 1 ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΦΟΤΡΝΔ - ΛΑΚΚΟΗ - ΟΜΑΛΟ- 2ν ΤΠΟΔΡΓΟ ΛΑΚΚΟΗ-ΟΜΑΛΟ ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟΤ ΚΑΛΟΤΓΗΑΝΑ-ΚΔΦΑΛΗ- ΥΡΤΟΚΑΛΗΣΗΑ,1ν ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΠΡΑΝΧΝ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΠΟΛΗΑ ΚΑΣΟΜΑΣΑΓΟ ΓΡΟΜΟ ΑΓΗΑ-ΠΑΣΔΛΑΡΗ- ΓΔΡΑΝΗ-2ν ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΡΟΜΟΤ ΑΓΗΑ- ΠΑΣΔΛΑΡΗ-ΓΔΡΑΝΗ ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΟΤΓΗΑΝΑ - ΣΟΠΟΛΗΑ - ΜΤΛΟΗ - ΔΛΟ - ΒΑΘΖ - ΥΡΤΟΚΑΛΗΣΗΑ 3ν ΤΠΟΔΡΓΟ: ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΔΛΟΤ ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΟΤΓΗΑΝΑ - ΣΟΠΟΛΗΑ - ΜΤΛΟΗ - ΔΛΟ - ΒΑΘΖ - ΥΡΤΟΚΑΛΗΣΗΑ 2ν ΤΠΟΔΡΓΟ: ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΣΟΠΟΛΗΧΝ ΑΝΑ 049/8 ΔΠ- ΚΝΑ ΔΠΑ / ΜIS / 2010NA , ,71 Σα ζηνηρεία ησλ πιεξσκψλ ηεξνχληαη ζην ΠΣΑΚ, έρνπκε θάλεη αίηεζε γηα λα καο θνηλνπνηεζνχλ θαη αλακέλνληαη. Οινθιεξψζεθε. ΑΝΑ 049/8 ΔΠ- ΚΝΑ ΔΠΑ / ΜIS / 2012ΔΠ , ,79 Οινθιεξψζεθε. ΑΝΑ 049/8 ΔΠ- ΚΝΑ ΔΠΑ / MIS / 2010NA , ,88 ΑΝΑ 049/8 ΔΠ- ΚΝΑ ΔΠΑ / MIS / 2013ΔΠ ,77 ΑΝΑ 049/8 ΔΠ- ΚΝΑ ΔΠΑ / MIS / 2013ΔΠ ,24 Σν έξγν αθνξά θπξίσο ηελ θαηαζθεπή πξνεηεηακκέλεο γέθπξαο ζην Παηειάξη. Οινθιεξψζεθε. Οινθιεξψζεθε ην 60% ησλ εξγαζηψλ. Τπφ εμέιημε νη εξγαζίεο. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 11

13 α) ΣΜΖΜΑ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΈΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΑΠΟ Δ..Π.Α Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ / ΚΩΓ. ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 1 ΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΔΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ Π.Δ. ΥΑΝΗΧΝ 2 Έξγα ππνδνκήο νδηθνχ δηθηχνπ, αληηπιεκκπξηθά έξγα απνθαηάζηαζε δεκηψλ (άξζε θαηαπηψζεσλ,επηζθεπή ηερληθψλ,επηζθεπή θαζηδήζεσλ, αζθαιηηθψλ θιπ) ζε πεξηνρέο ηεο ΠΔΥ θαη εηδηθφηεξα Γ. Πιαηαληά, Γ. Κηζζάκνπ θιπ πνπ πιήγεθαλ απφ ηε ζενκελία (πιεκκχξα) ην Γεθέκβξην ηνπ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ Β ΦΑΖ 2012 ΑΔΠ 002 / ΚΑ 2003ΔΠ ΑΔΠ 002 / ΚΑ 2013ΔΠ ΑΔΠ 502 / ΚΑ 2014ΔΠ , ,98 Σα ζηνηρεία ησλ πιεξσκψλ ηεξνχληαη ζην ΠΣΑΚ, έρνπκε θάλεη αίηεζε γηα λα καο θνηλνπνηεζνχλ θαη αλακέλνληαη. Σν έξγν αθνξά γεληθή απνθαηάζηαζε θζνξψλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ θαη απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ θαζηδήζεσλ θαη πιεπξηθψλ δηαβξψζεσλ νδνζηξσκάησλ ζην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν Υαλίσλ , ,70 Πεξηιακβάλεη 26 ππνέξγα εθ ησλ νπνίσλ ηα 18 πξψηα ζπκβαζηνπνηήζεθαλ ζην έηνο Σν έξγν αθνξά ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο, θαηαζθεπή επεηγφλησλ έξγσλ αληηζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο πθηζηάκελσλ δξφκσλ ζηηο πιεγείζεο απφ ηελ πιεκκχξα πεξηνρέο θαη θαηαζθεπή επεηγφλησλ έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζε πνηακνχο θαη ρείκαξξνπο πνπ δηέξρνληαη απφ ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο θαη απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο παξφρζησλ δξφκσλ , ,65 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΔΟ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ ΣΖ ΠΔ ΥΑΝΗΧΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 12

14 α) ΣΜΖΜΑ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΈΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΑΠΟ Δ..Π.Α Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ / ΚΩΓ. ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 4 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ Γ ΦΑΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ - Α ΦΑΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ - Β ΦΑΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ - Γ ΦΑΖ 2013 ΑΔΠ 502 / ΚΑ 2014ΔΠ ΑΔΠ 502 / ΚΑ 2014ΔΠ ΑΔΠ 502 / ΚΑ 2014ΔΠ ΑΔΠ 502 / ΚΑ 2014ΔΠ , ,44 Σα ζηνηρεία ησλ πιεξσκψλ ηεξνχληαη ζην ΠΣΑΚ, έρνπκε θάλεη αίηεζε γηα λα καο θνηλνπνηεζνχλ θαη αλακέλνληαη ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ ΣΖ ΠΔ ΥΑΝΗΧΝ , ,00 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ ΣΖ ΠΔ ΥΑΝΗΧΝ , ,00 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ ΣΖ ΠΔ ΥΑΝΗΧΝ , ,00 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ ΣΖ ΠΔ ΥΑΝΗΧΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 13

15 β) ΣΜΖΜΑ ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΑΝΔΓΔΡΖ ΠΔΝΣΑΟΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΑ ΥΑΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΣΔΓΑΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΠΔΥ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΔ ΥΑΝΗΧΝ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΑΗ ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΖΖ Μ.Τ.Ζ.. ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/ΣΖΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΠΟΟ ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 ΤΝΟΛΟ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΚΑΠ -ΠΓΔ , , , ,09 ΚΑΠ , , , ,09 ΚΑΠ -ΓΔΖ , , , ,15 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Σν έξγν νινθιεξψζεθε ην 2014 Σν έξγν νινθιεξψζεθε ην 2014 Σν έξγν ζα νινθιεξσζεί ην 2015 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΑΔ 4 5 ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ-Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟΤ ΥΡΟΝΗΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΥΑΝΗΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΗΑΣΡΔΗΟΤ ΦΑΚΗΧΝ ΔΠΑ , , , ,63 ΔΠΑ , , , ,71 Σν έξγν ζα νινθιεξσζεί ην 2015 Σν έξγν ζα νινθιεξσζεί ην 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 14

16 β) ΣΜΖΜΑ ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/ΣΖΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΠΟΟ ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 ΤΝΟΛΟ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 6 ΓΤΜΝΑΗΟ ΣΔΔ ΔΚ ΒΡΤΧΝ ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ , , , ,40 πιεξσκέο έξγνπ παιαηφηεξεο ρξήζεο ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΗΘΟΤΧΝ ΣΟ Γ.. ΠΑΕΗΝΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΠΟΣΑΜΧΝ ΚΑΗ ΡΔΜΑΣΧΝ Ν. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΖ ΛΗΜΝΖ ΣΖ ΑΓΗΑ ΥΑΝΗΧΝ ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ , , , ,46 ΚΑΠ , , , ,28 ΔΠΑ , , , ,00 ην έξγν νινθιεξψζεθε ην 2014 ην έξγν νινθιεξψζεθε ην 2014 ην έξγν ζα νινθιεξσζεί ην 2015 ΤΝΟΛΑ , , , ,81 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 15

17 β) ΣΜΖΜΑ ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/ΣΖΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΑΝΔΓΔΡΖ 2/ΘΔΗΟΤ ΟΛΟΖΜΔΡΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ ΣΑΤΡΧΝΗΣΖ ΑΝΔΓΔΡΖ 2/ΘΔΗΟΤ ΟΛΟΖΜΔΡΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ ΒΑΜΟΤ ΑΝΔΓΔΡΖ 8νπ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΥΑΝΗΧΝ ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΝΔΟΤ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. (ΚΗΑΜΟΤ) ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΗΘΟΤΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ 2010 ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΗΘΟΤΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ ΔΠΑ ,52 θαηαζθεπάζζεθε εληφο ηνπ 2011 ΔΠΑ ,16 ΔΠΑ ,00 άξρηζε ε θαηαζθεπή ην 2011 θαη ζα νινθιεξσζεί ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2012 ππνγξάθεθε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη Γήκνπ Υαλίσλ θαη άξρηζε ε θαηαζθεπή ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ,00 νινθιεξψζεθε ην 2011 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ,00 νινθιεξψζεθε ην 2011 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ,00 ζα νινθιεξσζεί ην 2012 θαηαζθεπάζζεθε εληφο ηνπ ΔΠΗΚΔΤΖ 9ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΥΑΝΗΧΝ 2010 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 16

18 β) ΣΜΖΜΑ ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΤΠΟΓΟΜΔ ΤΓΔΗΑ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/ΣΖΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 1 ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Κ.Τ.ΚΗΑΜΟΤ 2 ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Κ.Τ.ΒΑΜΟΤ 3 ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Κ.Τ.ΚΑΝΣΑΝΟΤ ΔΠΑ ,00 ππνγξάθεθε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ,έιεγρνο θαη έγθξηζε κειέηεο, έληαμε ζην ΔΠΑ, ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε ηνλ επφκελν κήλα ΔΠΑ ,00 νκνίσο ΔΠΑ ,00 νκνίσο ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 17

19 Α/Α 1 ΜΔΛΔΣΔ ΜΔΛΔΣΔ ΑΠΟ ΚΑΠ & ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΔΡΓΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΠΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΖ ΠΔΥ - ΜΔΛΔΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓ. ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟ ΟΓ. ΓΗΚΣΤΟ ΣΖ ΠΔ ΥΑΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠ. ΜΔΛΔΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΣΑ ΔΡΓΑ: 1.ΚΑΣΑΚ.ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΑΚΚΟΗ-ΟΜΑΛΟ 2.ΚΑΣΑΚ.ΓΡΟΜΟΤ ΑΓΤΗΑ- ΠΑΣΔΛΑΡΗ-ΓΔΡΑΝΗ 3.ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΣΟΠΟΛΗΧΝ 4.ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΔΛΟΤ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/ΣΖΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 ΚΑΠ , , ,93 ΤΝΟΛΟ 5.976,93 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 18

20 ΜΔΛΔΣΔ ΑΠΟ ΠΓΔ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/ΣΖΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 1 2 ΜΔΛΔΣΖ ΓΡΟΜΟΤ ΠΛΑΣΑΝΟ - ΦΖΝΑΡΗ ΜΔΛΔΣΖ ΓΡΟΜΟΤ ΔΛΟ - ΖΜΑΝΣΖΡΗΑΝΑ ΜΔ ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ ΠΡΟ ΠΛΟΚΑΜΗΑΝΑ ΑΜΠ 002/3 ΚΑ 2007ΜΠ , ΑΜΠ 002/3 ΚΑ 2007ΜΠ , , ,87 0,00 ΤΝΟΛΟ ,95 Οινθιεξψζεθε. Δγθξίζεθε παξάηαζε κε λέα ιήμε πξνζεζκίαο έσο ηηο ππνβιήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζηε Γ/λζε ΠΔΥΧ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ΑΔΠΟ, ιφγσ νξηνζέηεζεο θαη δηεπζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο Πινθακηαλψλ θαη αλακέλεηαη απάληεζε. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 19

21 ΤΝΣΑΞΗ ΜΔΛΔΣΩΝ: Α/Α ΣΙΣΛΟ ΕΣΕΡΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΤΠ. ΤΜΒ. ΟΦΕΙΛΕ ΠΕΥ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΠΕΥ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΠΔ "Αλάδεημε Παιαηάο Δπ. Οδνχ Άλαβνο - Κάληαλνο" 2. Σερληθή κειέηε "Αλάδεημε Παιαηάο Δπ. Οδνχ Άλαβνο - Κάληαλνο" 3. Μειέηε "Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Ιζηνξηθήο νδνχ ηνπ θαξαγγηνχ Καληάλνπ" Παξαρψξεζε κεραλήκαηνο έξγνπ Γθξέηληεξ απφ ηελ ΠΔ Υαλίσλ πξνο ρξήζε ζην Γήκν Απνθνξψλνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο Άζθεζε αξκνδηνηήησλ ζπληήξεζεο επαξρηαθνχ θαη δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κε ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ ΜΔ 1166 ΚΤ Ιζνπεδσηή Γαηψλ Grader απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο / ΠΔ Υαλίσλ ζην Γήκν Απνθνξψλνπ. Δξεπλεηηθφ έξγν "Μειέηε δηάβξσζεο θαη πξνζηαζίαο αθηψλ θφιπνπ Υαλίσλ" Γήκνο Καληάλνπ , ,00 Υξεκαηνδφηεζε Τινπνηείηαη Γήκνο Απνθνξψλνπ Γήκνο Απνθνξψλνπ Σέιε ρξήζεο θαη αζθάιεηα Σέιε ρξήζεο θαη αζθάιεηα Οινθιεξψζεθε Τινπνηείηαη ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ , ,00 Υξεκαηνδφηεζε Τινπνηείηαη 5 Βειηηψζεηο θηηξηαθψλ ππνδνκψλ - ειεθη/θψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παιαηψλ θηηξίσλ ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Υαλίσλ. Θ.Υ.Π. Υαλίσλ χκβαζε έξγνπ: ,12 (αξρηθφο πξνυπ ,00) Τινπνίεζε Τινπνηείηαη ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 20

22 ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΛΕΣΩΝ Α/Α ΣΙΣΛΟ Παξαρψξεζε κεραλήκαηνο έξγνπ κηθξνχ εθζθαθέα θνξησηή (JCB) απφ ηελ ΠΔ Υαλίσλ πξνο ρξήζε ζην Γήκν Απνθνξψλνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο Άζθεζε αξκνδηνηήησλ ζπληήξεζεο επαξρηαθνχ θαη δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κε ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ ΜΔ 1165 ΚΤ Μηθξνχ Δθζθαθέα - Φνξησηή JCB απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο / ΠΔ Υαλίσλ ζην Γήκν Απνθνξψλνπ Παξαρψξεζε κεραλήκαηνο έξγνπ πξνσζεηή γαηψλ (εξππζηξηνθφξνπ) ζην Γήκν Καληάλνπ - ειίλνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο Αλάδεημε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ Διχξνπ θαη Καληάλνπ, Γήκνπ Καληάλνπ - ειίλνπ ΕΣΕΡΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Γήκνο sαπνθνξψλνπ Γήκνο Απνθνξψλνπ Γήκνο Καληάλνπ - ειίλνπ 1) Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ 2) Γήκνο Καληάλνπ - ειίλνπ ΠΡΟΤΠ. ΤΜΒ ,00 ΟΦΕΙΛΕ ΠΕΥ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΠΕΥ Σέιε ρξήζεο θαη αζθάιεηα Σέιε ρξήζεο θαη αζθάιεηα Σέιε ρξήζεο θαη αζθάιεηα πκκεηνρή ζηελ ΚΔΠ θαη ππνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Οινθιεξψζεθε Τινπνηείηαη Οινθιεξψζεθε Τπνγξάθεθε λέα ζχκβαζε ην 2015 Οινθιεξψζεθε ρεδηαζκφο πνδειαηφδξνκνπ - πεδφδξνκνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δνκψλ απφ ηε ιίκλε Αγπηάο έσο ηα Μεζθιά ΟΑΚ , ,00 Υξεκαηνδφηεζε Τινπνηείηαη ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 21

23 ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΛΕΣΩΝ Α/Α ΣΙΣΛΟ Μνλάδα θξνληίδαο ειηθησκέλσλ Παλαγία ε Γνξγνυπήθννο - απνπεξάησζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, δηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Αλαθαίληζε - αιιαγή ρξήζεο - δηακφξθσζε θηηξίνπ ΜΤΗ Αγπηάο ζε ρψξν επίζθεςεο θνηλνχ (Δθζεζηαθφο ρψξνο) Έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε γηα ηε δεκηνπξγία θέληξνπ ηεο Μνπζηθήο - Υνξεπηηθήο - Σξαγνπδηζηηθήο Κξεηηθήο Παξάδνζεο κε ηίηιν "Μνπζείν κνπζηθψλ ζηηο Λνπζαθηέο ηνπ Γήκνπ Κηζάκνπ" Δπηζθεπή - πληήξεζε ηνπ πξψελ Παξζελαγσγείνπ Βάκνπ Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Υαλίσλ ΕΣΕΡΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ιεξά Παηξηαξρηθή θαη ηαπξνπεγηαθή Μνλή Υξπζνπεγήο Υαλίσλ ΓΔΗ ΑΝΑΝΔΩΙΜΔ Α.Δ. 1) Γήκνο Κηζάκνπ 2) Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 3) Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ΠΡΟΤΠ. ΤΜΒ. ΟΦΕΙΛΕ ΠΕΥ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΠΕΥ ,00 Τινπνίεζε , , ,00 Υξεκαηνδφηεζε + Τινπνίεζε Πξντζη. Αξρή / Γ/λνπζα Τπεξ. ΓΣΔ ΠΔΥ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Τπφ έληαμε ζην ΔΠΑ Τινπνηείηαη Τινπνηείηαη Γήκνο Απνθνξψλνπ ,00 Τινπνίεζε Οινθιεξψζεθε Πλεπκαηηθφ Κέληξν Υαλίσλ ,00 Τινπνίεζε Τινπνηείηαη 16 Καηαζιηπηηθφο αγσγφο ζχλδεζεο πδξνγεψηξεζεο Μ10 κε δεμακελή ΣΟΔΒ Βαξππέηξνπ 1) ΟΑΚ 2) ΣΟΔΒ Βαξππέηξνπ ,00 πκκεηνρή ζηελ ΚΔΠ θαη ππνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Τινπνηείηαη ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 22

24 ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΛΕΣΩΝ Α/Α 17 ΣΙΣΛΟ Μειέηε απνθαηάζηαζεο δηψξνθνπ θηίζκαηνο θαη δηακφξθσζεο πξφζβαζεο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηδηνθηεζίαο Γήκνπ θαθίσλ, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε "Αζθχθνπ" ΕΣΕΡΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΤΠ. ΤΜΒ. ΟΦΕΙΛΕ ΠΕΥ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΠΕΥ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Γήκνο θαθίσλ , ,00 Υξεκαηνδφηεζε Οινθιεξψζεθε 18 Πιαίζην ζπκθσλίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα ζεαηξηθήο θαη ινηπήο θαιιηηερληθήο αλάπηπμεο επηρνξεγνχκελν απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ έηνπο Δξεπλεηηθφ έξγν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Υεξζνλήζνπ Ρνδνπνχ (Κξήηε) ζην πιαίζην ζεζκνζέηεζεο ζαιάζζηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο 20 Σερληθή πλεξγαζία - Τπνζηήξημε ζε Έξγα θαη Μειέηεο ηνπ Γήκνπ Κηζάκνπ 1) Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ 2) Πεξηθ. Έλσζε Γήκσλ Κξήηεο 3) Γήκνη Υαλίσλ, Πιαηαληά, Κηζάκνπ, Απνθνξψλνπ 4) ΓΗΠΔΘΔΚ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γήκνο Κηζάκνπ πκκεηνρή ζηελ ΚΔΠ Οινθιεξψζεθε , ,50 Υξεκαηνδφηεζε Τινπνηείηαη Οινθιεξψζεθε ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 23

25 ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΛΕΣΩΝ Α/Α ΣΙΣΛΟ Πξφηαζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (Master Plan) πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο Γήκσλ Κηζάκνπ θαη Πιαηαληά. Οινθιήξσζε πξνθαηαξθηηθψλ ελεξγεηψλ (ζχληαμε κειεηψλ) σξίκαλζεο έξγσλ ζε δηάθνξεο δψλεο ησλ νρπξψζεσλ ηεο Παιηάο Πφιεο Υαλίσλ. Δξεπλεηηθφ έξγν "Γηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ & απνδεθηψλ ιχζεσλ - κεζφδσλ γηα ηε δηάβξσζε ησλ απνβιήησλ ησλ ηπξνθνκείσλ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ" Δξεπλεηηθφ έξγν κε αληηθείκελν ηε "Μειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζπζζψξεπζεο θεξηψλ πιηθψλ ζηνλ ππζκέλα ηεο ιίκλεο ηεο Αγπηάο Υαλίσλ ΕΣΕΡΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1) ΤΠΠΟΑ 2) Γήκνο Κηζάκνπ 3) Γήκνο Πιαηαληά 4) Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν 1) ΤΠΠΟΑ 2) Γήκνο Υαλίσλ 1) Πνιπηερλείν Κξήηεο 1) Παλεπηζηήκην Κξήηεο - Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο ΠΡΟΤΠ. ΤΜΒ. ΟΦΕΙΛΕ ΠΕΥ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΠΕΥ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ , ,00 Υξεκαηνδφηεζε Τπφ Τπνγξαθή πκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Τπφ Τπνγξαθή , ,00 Υξεκαηνδφηεζε Τινπνηείηαη , ,00 Υξεκαηνδφηεζε Τπφ Τπνγξαθή Οινθιεξψζεθε 25 Πιαίζην ζπκθσλίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα ζεαηξηθήο θαη ινηπήο θαιιηηερληθήο αλάπηπμεο επηρνξεγνχκελν απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ έηνπο ) Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ 2) Γήκνο Καληάλνπ - ειίλνπ 3) ΓΗΠΔΘΔΚ πκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 24

26 ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΛΕΣΩΝ A/A ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Δθπφλεζε ηεο κειέηεο "Μειέηε δξφκνπ ζχλδεζεο επαξρηαθήο νδνχ Υαληά Aιηθηαλφο 1 κε ηνλ θφκβν Γαιαηά" 2 Πξνγξακκαηηθφ ρέδην (Master Plan) Ληκέλα Μαχξεο Ληκλψλαο Υψξαο θαθίσλ 3 χληαμε κειεηψλ: 1. ΠΠΔ "Αλάδεημε Παιαηάο Δπ. Οδνχ Άλαβνο - Κάληαλνο" 2. Σερληθή κειέηε "Αλάδεημε Παιαηάο Δπ. Οδνχ Άλαβνο - Κάληαλνο" 3. Μειέηε "Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Ιζηνξηθήο νδνχ ηνπ θαξαγγηνχ Καληάλνπ" Δθπφλεζε Τδξαπιηθήο & Οηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ "Καηαζθεπή δηθηχσλ 4 απνρέηεπζεο ζην Γ.Γ. Κνιπκβαξίνπ Γ. Πιαηαληά" 5 Καηαζθεπή δηθηχσλ απνρέηεπζεο ζην Γ.Γ. Κνιπκβαξίνπ Γ. Πιαηαληά Αλαζθαθηθή έξεπλα ζην θξνχξην Castel Selino, Γήκνπ Καληάλνπ - ειίλνπ, κειέηε θαη 6 ζπληήξεζε επξεκάησλ. 7 Έξγα άκεζεο παξέκβαζεο γηα αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ ΣΟΔΒ θφιπνπ Κηζάκνπ Παξαρψξεζε κεραλήκαηνο έξγνπ Γθξέηληεξ απφ ηελ ΠΔ Υαλίσλ πξνο ρξήζε ζην Γήκν 8 Απνθνξψλνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο 9 Μειέηε ηκήκαηνο θξνπαδηέξαο Ληκέλα νχδαο 10 Δξεπλεηηθφ έξγν "Μειέηε δηάβξσζεο θαη πξνζηαζίαο αθηψλ θφιπνπ Υαλίσλ" Βειηηψζεηο θηηξηαθψλ ππνδνκψλ - ειεθη/θψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παιαηψλ θηηξίσλ ηνπ 11 Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Υαλίσλ. 12 Παξαρψξεζε κεραλήκαηνο έξγνπ κηθξνχ εθζθαθέα θνξησηή (JCB) απφ ηελ ΠΔ Υαλίσλ πξνο ρξήζε ζην Γήκν Απνθνξψλνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο 13 Παξαρψξεζε κεραλήκαηνο έξγνπ πξνσζεηή γαηψλ (εξππζηξηνθφξνπ) ζην Γήκν Καληάλνπ - ειίλνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο 14 Αλάδεημε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ Διχξνπ θαη Καληάλνπ, Γήκνπ Καληάλνπ - ειίλνπ 15 ρεδηαζκφο πνδειαηφδξνκνπ - πεδφδξνκνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δνκψλ απφ ηε ιίκλε Αγπηάο έσο ηα Μεζθιά 16 Μνλάδα θξνληίδαο ειηθησκέλσλ Παλαγία ε Γνξγνυπήθννο - απνπεξάησζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, δηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 25

27 ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΛΕΣΩΝ A/A ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Αλαθαίληζε - αιιαγή ρξήζεο - δηακφξθσζε θηηξίνπ ΜΤΗ Αγπηάο ζε ρψξν επίζθεςεο θνηλνχ (Δθζεζηαθφο ρψξνο) Έρεσνα και ηεκμηρίωζη για ηη δημιοσργία κένηροσ ηης Μοσζικής - Χορεσηικής - Τραγοσδιζηικής Κρηηικής Παράδοζης με ηίηλο "Μοσζείο μοσζικών ζηις Λοσζακιές ηοσ Δήμοσ Κιζάμοσ" 19 Δπηζθεπή - πληήξεζε ηνπ πξψελ Παξζελαγσγείνπ Βάκνπ 20 Δπηζθεπή ηνπ θηηξίνπ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ Κηζάκνπ ΓΔΝ ΠΡΟΥΩΡΗΔ 21. Γήπεδν Κηζάκνπ ΓΔΝ ΠΡΟΥΩΡΗΔ 22 Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Υαλίσλ ΤΠΟ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 23 Καηαζιηπηηθφο αγσγφο ζχλδεζεο πδξνγεψηξεζεο Μ10 κε δεμακελή ΣΟΔΒ Βαξππέηξνπ ΤΠΟ ΔΓΚΡΙΗ 24 Δθπφλεζε κειεηψλ αλέγεξζεο θηηξίνπ Μνπζείνπ Διηάο Βνπβψλ & Μεζνγεηαθνχ Κέληξνπ Μειέηεο Μλεκεηαθψλ Διαηνδέλδξσλ θαη Γνξπθνξηθψλ Έξγσλ ΓΔΝ ΠΡΟΥΩΡΗΔ 25 Έξγα άκεζεο παξέκβαζεο γηα αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ ΣΟΔΒ Αγίαο Μαξίλαο 26 Μειέηε απνθαηάζηαζεο δηψξνθνπ θηίζκαηνο θαη δηακφξθσζεο πξφζβαζεο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηδηνθηεζίαο Γήκνπ θαθίσλ, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε "Αζθχθνπ" 27 Αλαζθαθηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα Άπηεξα ΠΔ Υαλίσλ 28 Πιαίζην ζπκθσλίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα ζεαηξηθήο θαη ινηπήο θαιιηηερληθήο αλάπηπμεο επηρνξεγνχκελν απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ έηνπο Δξεπλεηηθφ έξγν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Υεξζνλήζνπ Ρνδνπνχ (Κξήηε) ζην πιαίζην ζεζκνζέηεζεο ζαιάζζηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο 30 Σερληθή πλεξγαζία - Τπνζηήξημε ζε Έξγα θαη Μειέηεο ηνπ Γήκνπ Κηζάκνπ 31 Μειέηε Απνθαηάζηαζεο - Αλαθαηαζθεπήο Οηθίαο ζηελ Κίζακν ζηε κλήκε ηνπ καθαξηζηνχ Μεηξνπνιίηε Δηξελαίνπ Γαιαλάθε ΓΔΝ ΠΡΟΥΩΡΗΔ ΤΠΟ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 32 Πξφηαζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (Master Plan) πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο Γήκσλ Κηζάκνπ θαη Πιαηαληά. ΤΠΟ ΔΓΚΡΙΗ 33 Δπηζθεπή ηκήκαηνο θηηξίνπ Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ Κνιπκβαξίνπ ΓΔΝ ΠΡΟΥΩΡΗΔ ΔΡΓΑ ΑΜΔΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΠΔΡIΟΥΗ 34 ΥΡΤΟΚΑΛΙΣΙΑ 35 ΓΔΩΣΡΗΗ ΣΟΔΒ ΥΡΤΟΚΑΛΙΣΙΑ ΘΔΗ "ΒΟΛΑΚΙΑ" ΠΔ ΥΑΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 26

28 ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΪΑ ΑΠΟ ΚΑΠ,ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ & ΣΔΟ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ (4Ζ ΦΑΖ ΠΔΡΗΟΥΔ ΓΖΜΟΤ ΦΡΔ ΚΑΗ ΓΔΦΤΡΑ ΑΛΜΤΡΗΓΑ) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ (8Ζ ΦΑΖ ΓΤΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ (9Ζ ΦΑΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ-2011 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ (Α ΦΑΖ ) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ (Β ΦΑΖ ) ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ / ΚΩΓ. ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 ΚΑΠ\ΟΓ. ΓΗΚΣΤΟ , ,57 0,00 ΚΑΠ\ΟΓ. ΓΗΚΣΤΟ , , ,09 ΚΑΠ\ΟΓ. ΓΗΚΣΤΟ & ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ , , ,90 ΚΑΠ\ΟΓ. ΓΗΚΣΤΟ , , ,54 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ , , ,55 ΣΔΟ (ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΠΓΔ ΑΔΠ 502) , , ,00 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θπξίσο ηνπ Γήκνπ Απνθνξψλνπ. Οινθιεξψζεθε, ππνιείπεηαη ε απνπιεξσκή. Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο θπξίσο ζην Γήκν Κηζζάκνπ. Οινθιεξψζεθε. Σν έξγν αθνξα εξγαζίεο θπξίσο ζηνπο Γήκνπο Απνθνξψλνπ θαη Πιαηαληά. Οινθιεξψζεθε. Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο θπξίσο ζην Γήκν Κηζζάκνπ. Οινθιεξψζεθε, ππνιείπεηαη ε απνπιεξσκή. Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο θπξίσο ζε ηκήκαηα ηεο επαξρηαθήο νδνχ Σαπξσλίηε- Παιαηφρσξα θαη ζε ηκήκαηα επαξρηαθψλ δξφκσλ ηνπ Γήκνπ Καληάλνπ- ειίλνπ. Οινθιεξψζεθε, ππνιείπεηαη ε απνπιεξσκή. Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο θπξίσο ζηνπο επαξρηαθνχο δξφκνπο Υαληά - Παιαηφρσξα δηά Νέσλ Ρνπκάησλ - ειί - έκπξσλα - Ρνδνβάλη θαη Κάληαλνο - Σεκέληα. Οη εξγαζίεο είλαη ππφ εμέιημε. Μεηαθέξζεθε ζην ΠΓΔ κε ηελ αξηζ / (ΑΓΑ: Υ2Δ7ΛΚ- ΛΖΝ) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 27

29 ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΪΑ ΑΠΟ ΚΑΠ,ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ & ΣΔΟ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ (Γ ΦΑΖ ) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ - Α ΦΑΖ 2013 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ - Β ΦΑΖ 2013 ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ / ΚΩΓ. ΔΡΓΟΤ ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ (ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΠΓΔ ΑΔΠ 502) ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ (ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΠΓΔ ΑΔΠ 502) ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ (ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΠΓΔ ΑΔΠ 502) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΩΜΔ , , , , , , , ,00 0,00 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ \Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο θπξίσο ζην Γήκν Απνθνξψλνπ θαη νη εξγαζίεο ελαη ππφ εμέιημε. Μεηαθέξζεθε ζην ΠΓΔ κε ηελ αξηζ / (ΑΓΑ: ΒΥ2Δ7ΛΚ-ΛΖΝ) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε. Σν έξγν αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε γεληθή αζηάζεηα ησλ πξαλψλ θαη ηελ παιαηφηεηα ησλ νδνζηξσκάησλ, θπξίσο ζε ηκήκαηα ησλ επαξρηαθψλ νδψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Κηζζάκνπ. Μεηαθέξζεθε ζην ΠΓΔ κε ηελ αξηζ / (ΑΓΑ: ΒΥ2Δ7ΛΚ-ΛΖΝ) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε. Σν έξγν αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε γεληθή αζηάζεηα ησλ πξαλψλ θαη ηελ παιαηφηεηα ησλ νδνζηξσκάησλ, θπξίσο ζε ηκήκαηα ησλ επαξρηαθψλ νδψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαθίσλ. Μεηαθέξζεθε ζην ΠΓΔ κε ηελ αξηζ / (ΑΓΑ: ΒΥ2Δ7ΛΚ-ΛΖΝ) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 28

30 ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΪΑ ΑΠΟ ΚΑΠ,ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ & ΣΔΟ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 10 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ - Γ ΦΑΖ 2013 ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ / ΚΩΓ. ΔΡΓΟΤ ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ (ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΠΓΔ ΑΔΠ 502) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ , ,00 0,00 Σν έξγν αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο (ηειηθή δηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο, απνθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ θιπ.) ζε ηκήκαηα ησλ επαξρηαθψλ νδψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ. Μεηαθέξζεθε ζην ΠΓΔ κε ηελ αξηζ / (ΑΓΑ: ΒΥ2Δ7ΛΚ-ΛΖΝ) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε. ΤΝΟΛΟ ,48 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 29

31 ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΪΑ ΑΠΟ ΔΠΑ Α/Α 1 ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΑΞΟΝΑ ΦΟΤΡΝΔ - ΛΑΚΚΟΗ - ΟΜΑΛΟ- 2ν ΤΠΟΔΡΓΟ ΛΑΚΚΟΗ-ΟΜΑΛΟ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ / ΚΩΓ. ΔΡΓΟΤ ΑΝΑ 049/8 ΔΠ-ΚΝΑ ΔΠΑ / ΜIS / 2010NA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ , ,71 ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Οινθιεξψζεθε ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟΤ ΚΑΛΟΤΓΗΑΝΑ- ΚΔΦΑΛΗ-ΥΡΤΟΚΑΛΗΣΗΑ,1ν ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΠΡΑΝΧΝ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΠΟΛΗΑ ΚΑΣΟΜΑΣΑΓΟ ΓΡΟΜΟ ΑΓΗΑ-ΠΑΣΔΛΑΡΗ-ΓΔΡΑΝΗ-2ν ΤΠΟΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΡΟΜΟΤ ΑΓΗΑ-ΠΑΣΔΛΑΡΗ-ΓΔΡΑΝΗ ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΟΤΓΗΑΝΑ - ΣΟΠΟΛΗΑ - ΜΤΛΟΗ - ΔΛΟ - ΒΑΘΖ - ΥΡΤΟΚΑΛΗΣΗΑ 3ν ΤΠΟΔΡΓΟ: ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΔΛΟΤ ΑΝΑ 049/8 ΔΠ-ΚΝΑ ΔΠΑ / ΜIS / 2012ΔΠ ΑΝΑ 049/8 ΔΠ-ΚΝΑ ΔΠΑ / MIS / 2010NA ΑΝΑ 049/8 ΔΠ-ΚΝΑ ΔΠΑ / MIS / 2013ΔΠ , ,79 Σα ζηνηρεία Οινθιεξψζεθε. ησλ πιεξσκψλ ηεξνχληαη ζην ΠΣΑΚ, έρνπκε Σν έξγν αθνξά θπξίσο ηελ θάλεη αίηεζε θαηαζθεπή πξνεηεηακκέλεο , ,88 γηα λα καο γέθπξαο ζην Παηειάξη. θνηλνπνηεζνχλ Οινθιεξψζεθε. θαη αλακέλνληαη. Οινθιεξψζεθε ην 60% ησλ ,77 εξγαζηψλ. 5 ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΟΤΓΗΑΝΑ - ΣΟΠΟΛΗΑ - ΜΤΛΟΗ - ΔΛΟ - ΒΑΘΖ - ΥΡΤΟΚΑΛΗΣΗΑ 2ν ΤΠΟΔΡΓΟ: ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΣΟΠΟΛΗΧΝ ΑΝΑ 049/8 ΔΠ-ΚΝΑ ΔΠΑ / MIS / 2013ΔΠ ,24 Τπφ εμέιημε νη εξγαζίεο. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 30

32 Α/Α ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΪΑ ΑΠΟ ΠΓΔ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΔΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ Π.Δ. ΥΑΝΗΧΝ Έξγα ππνδνκήο νδηθνχ δηθηχνπ, αληηπιεκκπξηθά έξγα απνθαηάζηαζε δεκηψλ (άξζε θαηαπηψζεσλ,επηζθεπή ηερληθψλ,επηζθεπή θαζηδήζεσλ, αζθαιηηθψλ θιπ) ζε πεξηνρέο ηεο ΠΔΥ θαη εηδηθφηεξα Γ. Πιαηαληά, Γ. Κηζζάκνπ θιπ πνπ πιήγεθαλ απφ ηε ζενκελία (πιεκκχξα) ην Γεθέκβξην ηνπ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ Β ΦΑΖ 2012 ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ / ΚΩΓ. ΔΡΓΟΤ ΑΔΠ 002 / ΚΑ 2003ΔΠ ΑΔΠ 002 / ΚΑ 2013ΔΠ ΑΔΠ 502 / ΚΑ 2014ΔΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ , , , , , ,65 ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 Σα ζηνηρεία ησλ πιεξσκψλ ηεξνχληαη ζην ΠΣΑΚ, έρνπκε θάλεη αίηεζε γηα λα καο θνηλνπνηεζνχλ θαη αλακέλνληαη. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Σν έξγν αθνξά γεληθή απνθαηάζηαζε θζνξψλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ θαη απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ θαζηδήζεσλ θαη πιεπξηθψλ δηαβξψζεσλ νδνζηξσκάησλ ζην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν Υαλίσλ. Πεξηιακβάλεη 26 ππνέξγα εθ ησλ νπνίσλ ηα 18 πξψηα ζπκβαζηνπνηήζεθαλ ζην έηνο Σν έξγν αθνξά ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο, θαηαζθεπή επεηγφλησλ έξγσλ αληηζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο πθηζηάκελσλ δξφκσλ ζηηο πιεγείζεο απφ ηελ πιεκκχξα πεξηνρέο θαη θαηαζθεπή επεηγφλησλ έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζε πνηακνχο θαη ρείκαξξνπο πνπ δηέξρνληαη απφ ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο θαη απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο παξφρζησλ δξφκσλ. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΔΟ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ ΣΖ ΠΔ ΥΑΝΗΧΝ 4 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ Γ ΦΑΖ 2012 ΑΔΠ 502 / ΚΑ 2014ΔΠ , ,44 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ ΣΖ ΠΔ ΥΑΝΗΧΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 31

33 ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΪΑ ΑΠΟ ΠΓΔ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ / ΚΩΓ. ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΩΜΔ 2014 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 5 6 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ - Α ΦΑΖ 2013 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ - Β ΦΑΖ 2013 ΑΔΠ 502 / ΚΑ 2014ΔΠ ΑΔΠ 502 / ΚΑ 2014ΔΠ , , , ,00 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ ΣΖ ΠΔ ΥΑΝΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ ΣΖ ΠΔ ΥΑΝΗΧΝ 7 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΥ - Γ ΦΑΖ 2013 ΑΔΠ 502 / ΚΑ 2014ΔΠ , ,00 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ ΣΖ ΠΔ ΥΑΝΗΧΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 32

34 γ) ΤΜΗΜΑ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΓΑΣΤΗΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Συνολικόσ αρικμόσ Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν ςε δθμόςια και ιδιωτικά ζργα το 2014: 698 Συνολικά ζςοδα από Εργαςτθριακζσ δοκιμζσ το 2014: (Επίςθσ εκκρεμεί θ διεκπεραίωςθ των αποτελεςμάτων εργαςτθριακϊν δοκιμϊν του 2014 κόςτουσ 3.500,00 περίπου που κα ειςπραχκεί το 2015) Οι δοκιμζσ που πραγματοποιοφνται ςτο εργαςτιριο είναι: κραφςθ δοκιμίων ςκυροδζματοσ, κρουςιμζτρθςθ ςκυροδζματοσ, ςυμπυκνϊςεισ υπόβαςθσ, βάςθσ & επιχωμάτων, ανάλυςθ δειγμάτων αςφαλτομίγματοσ ωσ προσ το ποςοςτό αςφάλτου και κοκκομετρία, κοπι και κραφςθ πυρινων ςκυροδζματοσ, κοπι πυρινων αςφαλτικϊν. Στθ ςυνζχεια εκδίδονται τα αποτελζςματα αυτϊν. ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ Αγορά καροτιζρασ αξίασ 1.650,00 Διακρίβωςθ τθσ πρζςασ από το ΚΕΔΕ Αλλθλογραφία ςχετικά με τισ αρμοδιότθτεσ διενζργειασ εργαςτθριακοφ ελζγχου ποιότθτασ δθμοςίων ζργων από τθν Υπθρεςία μασ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 33

35 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΔ ΥΑΝΗΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΟΤ 2014 Αξρηθέο Σαμηλνκήζεηο 50 Αλαηαμηλνκήζεηο (Μεηαβηβάζεηο) & Αιιαγέο Δπσλπκίαο 36 Απηνςίεο ζε ΜΔ γηα Έγθξηζε Σχπνπ 69 Οξηζηηθέο Γηαγξαθέο 12 Πξνζσξηλέο Αθηλεηνπνηήζεηο 15 Δγθξίζεηο Οξηζηηθήο Δμαγσγήο 3 Βεβαηψζεηο Καηαβνιήο Σειψλ Υξήζεο 13 Βεβαηψζεηο κε θαηνρήο ΜΔ 3 Βεβαηψζεηο Έξγνπ Δθζθαθήο ΜΔ 7 Γηάθνξα Θέκαηα 68 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 34

36 ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔ 03 ΥΑΝΗΩΝ Α/Α ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/ΣΖΖ Σ.Τ 2010 ΠΡΟΒΛ. ΔΟΓΑ ΤΝΟΛΟ ΓΟΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΠΡΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΗΑ ΔΡΓΑ ΚΛΠ ΤΝΔΥΗΕ. ΔΡΓΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 2011 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣ/ΝΩΝ ΠΗΣΩΔΩΝ 1 ΚΑΠ , , , , , , , , , ΚΑΠ - ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΚΑΠ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ (ΣΔΛΖ ΑΓΔΗΑ & ΜΔΣΑΒ. ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΛΠ) ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΠΗΥ/Ζ ΤΠ. ΔΧΣ. ΓΗΑ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΑΚΣΗΚΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΟΚ ΣΑΚΣΗΚΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΔΟ ΑΔ , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,39 885, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ , , , , , , ,80 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 35

37 3. ΔΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ α) ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ 1) Πξνιεπηηθνί Έιεγρνη: 109 Πξνιεπηηθνί έιεγρνη ζηελ Ηρζπφζθαια θαη θαηαζρέζεθαλ θηιά αιηεπκάησλ 35 Πξνιεπηηθνί έιεγρνη ζε εγθαηαζηάζεηο πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο. 2) Ορήκαηα : * Δθδφζεθαλ 35 βεβαηψζεηο θαηαιιειφηεηαο νρεκάησλ κεηαθνξάο ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο. * Δθδφζεθαλ 120 άδεηεο θαηαιιειφηεηαο νρεκάησλ κεηαθνξάο ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο. 3) Έθδνζε αδεηψλ : * Έθδνζε - Δπηθαηξνπνίεζε Σξνπνπνίεζε Δγθξίζεσλ Αδεηψλ Λεηηνπξγίαο Δγθαηαζηάζεσλ Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο Καηαρσξήζεηο Δξγαζηεξίσλ : * Δγθαηάζηαζε ηεκαρηζκνχ θξέαηνο νπιεθφξσλ, θνηφπνπινπ, παξαγσγή παξαζμεπαζκάησλ θιπ 2 * Δγθαηάζηαζε παξαγσγήο πνξτφλησλ κε βάζε ην θξέαο (θαπληζηά ινπθάληθα, θαπληζηέο κπξηδφιεο θιπ)1. * Δγθαηάζηαζε ςπθηηθψλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο 2 * Δγθαηάζηαζε ηππνπνίεζεο κειηνχ 4 * Υνξήγεζε 3 αδεηψλ ιηαληθήο ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ * Υνξήγεζε 2 αδεηψλ ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ παξαγσγηθψλ δψσλ * Υνξήγεζε 2 αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ηαηξείσλ κηθξψλ δψσλ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 36

38 4) Τγεηνλνκηθά Πηζηνπνηεηηθά Πξντφλησλ : * Έθδνζε 9 πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ γηα εμαγσγή ηνπο πξνο Σξίηεο Υψξεο. * Έθδνζε 10 πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ κειηνχ γηα εμαγσγή ηνπ πξνο Σξίηεο Υψξεο. 5) Γεηγκαηνιεςίεο : * 5 Λήςεηο δεηγκάησλ κειηνχ θαη * 14 Λήςεηο δεηγκάησλ γαι/θσλ * Λήςε δείγκαηνο κειηζζψλ γηα απνζηνιή παζνινγηθνχ πιηθνχ ζε εξγαζηήξηα 1 * Λήςε δείγκαηνο πηελψλ (φξληζεο, πέξδηθεο) 5 6) Δμεηάζεηο : * Δμεηάζεηο 5 δεηγκάησλ αίκαηνο γηα παξαθπκαηίσζε πξντνχζα πλεπκνλία * Δμεηάζεηο δεηγκάησλ 93 εθηξνθψλ κειηζζψλ γηα Ννδεκίαζε Ακεξηθάληθε εςηγνληία * Παξαπεκπηηθά γηα εμέηαζε θνπλειηψλ, πηελψλ, γάιαθηνο 24 * Μεηαδνηηθή πνγγψδεο Δγθεθαινπάζεηα (ΜΔ) :Δμέηαζε δεηγκάησλ εγθεθάινπ αηγνπξνβάησλ 64 θαη βννεηδψλ 8 Νεθξψλ βννεηδψλ 8 Βννεηδή γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε 8 Νεθξψλ αηγνπξνβάησλ 258 Εσληαλψλ αηγνπξνβάησλ 538 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 37

39 ΤΝΟΛΟ 812 * Υνξήγεζε απνδεκίσζεο ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο ζπνγγψδεο εγθεθαινπάζεηαο 71 αγ/ηξφθνη - βννηξφθνη * Αηηήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθδνξνζθαγέσλ θξενπσιψλ ζηε ρνιή Δπαγγεικάησλ Κξέαηνο ηνπ ΤΠΑΑΣ 6 * Υνξήγεζε βεβαίσζεο πξαθηηθήο άζθεζεο θξενπσιψλ - εθδνξνζθαγέσλ 12 * Γηελέξγεηα θηεληαηξηθήο εμέηαζεο θηεληαηξηθήο γλσκάηεπζεο 5 * Γηελέξγεηα θπκαηηληζκψλ θνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ 14 * Γειηίν νξνινγηθήο εμέηαζεο βξνπθέιισζεο βννεηδψλ 16 * Γειηίν νξνινγηθήο εμέηαζεο ιεχθσζεο βννεηδψλ 11 * Γειηίν νξνινγηθψλ εμεηάζεσλ γηα παξαθπκαηίσζε 4 7) Έιεγρνη - Αηκνιεςίεο γηα Καηαξξντθφ Μειηηαίν Ππξεηφ: * Αηκνιεςίεο αηγ/ησλ γηα κειηηαίν ππξεηφ ζε εθηξνθέο εμεηάζηεθαλ 163 * Αηηήζεηο γηα αηκνιεςίεο γηα κειηηαίν ππξεηφ 107 * Αηκνιεςίεο γηα παξαθπκαηίσζε / πξντνχζα 47 * Απνηειέζκαηα γηα παξαθπκαηίσζε / πξντνχζα 57 * Απνζηνιή δεηγκάησλ αίκαηνο γηα κειηηαίν ππξεηφ ζην Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην Ζξαθιείνπ 116 * Αηκνιεςίεο αηγνπξνβάησλ γηα αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απνδεκίσζε απφ ηνλ ΔΛΓΑ (πξντνχζα παξαθπκαηίσζε) ζε αηγ/ηα 13 εθηξνθέο ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 38

40 * Λήςε δείγκαηνο εγθεθάινπ βννεηδψλ γηα ΔΒ 1 * Γειηία εμέηαζεο γηα θαηαξξντθφ ππξεηφ 9 * Έιεγρνο αηκνιεςίεο γηα βξνπθέιισζε ιεπθψζε βννεηδψλ 56 * Έιεγρνο γηα θπκαηηληζκφ βννεηδψλ 29 * Δπηηφπηνη έιεγρνη εθηξνθψλ βννεηδψλ θαη α/γ/ησλ 7 * Έιεγρνο εηζαγφκελσλ απφ Δ.Δ. αηγ/ησλ 1 * Δπηηφπηνη έιεγρνη εγθαηαζηάζεσλ αηγ/ησλ 22 * Κνηλνπνηήζεηο εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ βξνπθέιισζεο βννεηδψλ 45 * Κνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ ιεχθσζεο βννεηδψλ 12 * Κνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ βξνπθέιισζεο αηγ/ησλ 32 * Κνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ ΜΔ 11 * Έιεγρνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη επδσία ησλ δψσλ θαηά ηελ κεηαθνξά : o Έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο ρψξνπ παξακνλήο ζθχισλ ζε πινίν 2 ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί επδσίαο επδσίαο. o Έιεγρνη επδσίαο ζε θαηαζηήκαηα πψιεζεο δψσλ 1 o Έιεγρνη επδσίαο ζε ίππνπο ακαμψλ ζηελ ΠΔ Υαλίσλ / Ρεζχκλνπ 6. o Έιεγρνο θαηαγγειηψλ γηα ηξνθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο 6 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 39

41 8) Νεθξνςίεο : * Νεθξνςίεο δψσλ (γάηεο, ζθχινη, αηγνπξφβαηα) Σνμηθνινγηθέο εμεηάζεηο εμεηάζζεθαλ κεξπθαζηηθά, πηελά, ζθχινη γάηεο ΤΝΟΛΟ: 19 δψα. 9) Απνγξαθέο : * Απνγξαθή αηγ/ησλ 2834 δειψζεηο * Απνγξαθή ρνίξσλ 26 δειψζεηο * Τπεχζπλεο δειψζεηο γηα εμνπζηνδφηεζε απνγξαθήο 194 * Γηεξεχλεζε απνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ 736 * Παξαιαβή εληχπσλ γηα δηεξεχλεζε απνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ) Πηζηνπνηεηηθά Βεβαηψζεηο Γειψζεηο Αηηήζεηο θιπ : * Έθδνζε Τγεηνλνκηθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ γηα ζθαγή αηγ/ησλ 3422, ρνίξσλ 116 * Έθδνζε 19 πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πψιεζεο βννεηδψλ * Έθδνζε 61 πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ζθαγήο βννεηδψλ * Έθδνζε πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα δηαθίλεζε ζπλνδεπφκελσλ δψσλ ζπληξνθηάο ζε άιιεο ρψξεο 16 (ζθχινη θαη γάηεο) * Γήισζε αγνξάο βννεηδψλ 24 * Γειψζεηο αγνξάο αηγ/ησλ 4 * Βεβαηψζεηο άθημεο βννεηδψλ 5 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 40

42 * Γειψζεηο δηαθνπήο εθκεηάιιεπζεο βννεηδψλ 9 * Γειψζεηο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο εθκ/ζεσλ αηγ/ησλ 51 * Γήισζε έλαξμεο εθκ. Αηγ/ησλ 212 * Γήισζε έλαξμεο εθκ. Βννεηδψλ 6 * Γήισζε έλαξμεο εθκ. Υνίξσλ 7 * Τπεχζπλεο δειψζεηο θαηνρήο πνηκεληθψλ ζθχισλ 210 * Τπεχζπλεο δειψζεηο γηα απψιεηα κεηξψνπ αηγ/ησλ 4 * Τπεχζπλεο δειψζεηο γηα αθχξσζε παξαγγειίαο ελσηίσλ 92 * Τπεχζπλεο δειψζεηο γηα έλαξμε εθκ/ζεο αηγ/ησλ 65 * Τπεχζπλε δήισζε απψιεηαο κεηξψνπ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 3 * Τπεχζπλεο δειψζεηο γηα απψιεηα κεηξψνπ ρνίξσλ 5 * Τπεχζπλε δήισζε ηδηνθαηαλάιισζεο αηγ/ησλ 63 * Δλψηηα βννεηδψλ αηηήζεηο 16 * Δλψηηα αηγ/ησλ αηηήζεηο 2454 * Δλψηηα ρνίξσλ αηηήζεηο 15 * Αθχξσζε παξαγγειίαο ελσηίσλ αηγ/ησλ 94 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 41

43 * Αιιαγή ζηνηρείσλ ζπζηέγαζεο εθκεηάιιεπζεο αηγ/ησλ 9 * Μεηξψα Φαξκαθεπηηθήο αγσγήο εθδφζεθαλ 100 * Μεηξψα εθκεηάιιεπζεο αηγ/ησλ εθδφζεθαλ 174 * Μεηξψα εθκεηάιιεπζεο βννεηδψλ εθδφζεθαλ 3 * Μεηξψα εθκεηάιιεπζεο ρνίξσλ εθδφζεθαλ 6 * Δπαλέθδνζε κεηξψνπ εθκεηάιιεπζεο αηγ/ησλ ιφγσ απψιεηαο 3 * Δπαλέθδνζε κεηξψνπ βννεηδψλ 1 * Γελλήζεηο βννεηδψλ 36 Έθδνζε Γηαβαηεξίνπ 13 * Θάλαηνη βννεηδψλ 7 * Καηάζρεζε ρνηξνεηδψλ 1 * Καηάζρεζε πξνβάησλ 4 * Γηαθνπή εθκ. Αηγ/ησλ 7 * Κηεληαηξηθέο Δθζέζεηο Καηάζρεζεο 11 * Γειηία γλσζηνπνίεζεο ζθαγήο βννεηδψλ 6 * Γειηίν γλσζηνπνίεζεο αγνξάο βννεηδνχο 10 * Γειηίν γλσζηνπνίεζεο γέλλεζεο βννεηδνχο 6 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 42

44 * Απνδεζκεχζεηο ζθάγησλ αηγ/ησλ 4 * Έμνδνο βννεηδψλ 45 * Μεηαθνξά αηγ/ησλ γηα πάρπλζε 21 * Μεηαθνξά αηγ/ησλ γηα αλαπαξαγσγή 61 * Άδεηα κεηαθίλεζεο πνηκλίνπ ζε ρεηκεξηλφ ή ζεξηλφ βνζθφηνπν 156 * Τγεηνλνκηθά Πηζηνπνηεηηθά πάρπλζεο αηγ/ησλ 10 * Τγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά γηα αλαπαξαγσγή αηγ/ησλ 41 * Τγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά πάρπλζεο βννεηδψλ 2 * Τγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά αλαπαξαγσγήο βννεηδψλ 2 * Καχζεηο Τιηθψλ Δηδηθνχ Κηλδχλνπ (θαη. 2&3) 122 * Καχζεηο αίκαηνο 3 * Γεζκεχζεηο Τιηθψλ Εσηθψλ Τπνπξντφλησλ (θαη 1-2-3) 191 * Κηεληαηξηθέο Γλσκαηεχζεηο 8 * πζηάζεηο ζε παξαγσγνχο θηελνηξφθνπο γηα παξαγσγή γάιαθηνο εθηφο πξνδηαγξαθψλ φπσο νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία (ΟΜΥ αληηβηνηηθά) 68 * Κνηλνπνηήζεηο άξζεο πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ θπκαηίσζεο 2 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 43

45 * Κνηλνπνηήζεηο επηβνιήο πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ θπκαηίσζεο (ππνςία) 1 11) Κξενζθνπήζεηο - Καηαζρέζεηο: Αξηζκφο θξενζθνπεζέλησλ Καηαζρεζέλησλ δψσλ ζηα ηξία (3) ιεηηνπξγνχληα ζθαγεία ηεο Π.Δ. Υαλίσλ ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: ΔΗΓΟ ΑΡΗΘΜΟ Καηαζρεζέληα Καηαζρεζέληα Παξαγφκελα ΕΤΠ ζηα θαγεία ΚΡΔΟΚΟΠΖΘΔΝΣΩΝ ΕΩΩΝ ζπιάρλα πλεχκνλεο θιπ θάγηα ΠΔ Υαλίσλ Βννεηδή Μνζράξηα (534kg) Αηγ/ηα Αίγεο (129 kg) Ακλνεξίθηα Ακλνί (137,5 kg) ΤΚ ,43ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΊΡΖΖ ΟΠΧ ΟΡΊΕΟΤΝ ΟΗ ΚΑΝ 1069/2009 θαη ΚΑΝ 142/ Πξφβαηα (435 Kg) 2 Δξίθηα (17kg) Υνηξηλά Υνηξίδηα (66Kg) Θεξάκαηα Δθηξνθήο 45 χλνιν ,43 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 44

46 12) Πξνγξάκκαηα : * Πξφγξακκα δηεξεχλεζεο απσιεηψλ κειηζζψλ ειέρζεζαλ 7 κειηζζνθφκνη ζε 3 πεξηφδνπο ζπλνιηθά 280 δείγκαηα * Δζληθφ πξφγξακκα θαηαινίπσλ νπζηψλ: Διήθζεζαλ πεξίπνπ 11 δείγκαηα θαη αληηδείγκαηα (απφ θξέαο 9 δείγκαηα, θάθξν 1 δείγκα, ιίπνο 2 δείγκα) θαη ζηάιζεθαλ γηα εμέηαζε ζηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα. * Πξφγξακκα επηηήξεζεο Λχζζαο : Παξαθνινχζεζε 3 ζθχισλ ππφπησλ γηα ιχζζα. 13) Γηάθνξα : * 77 πεξηζηαηηθά πεξίζαιςεο δψσλ εμέηαζε ζεξαπεία (αηγ/ησλ, αιφγσλ πηελψλ, εκβφιηα, ζθχισλ) * Δλεκέξσζε γηα δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο νηθφζηησλ πηελψλ θαη θνπλειηψλ 2 *Παξαθνινχζεζε ζθχισλ ηεο αζηπλνκίαο ζηνπο Ννκνχο Υαλίσλ θαη Ρεζχκλνπ: * Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο γηα Λετζκαλίαζε ζε 4 ζθχινπο * Κιηληθφο έιεγρνο ζε 4 ζθχινπο * Αηκνιεςίεο ζθχισλ 1 * Σερληθή πεξκαηέγρπζε : 48 είζπξαμε 281,60 * Γηεξεχλεζε θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθέληξσζε δψσλ (αδέζπνησλ ζθχισλ, γάησλ, άγξησλ δψσλ θιπ) ζε ρψξνπο πνπ ζηεξνχληαη ηελ απαξαίηεηε αδεηνδφηεζε 6 * Απνζηνιή δψσλ γηα κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε ζην Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην Υαλίσλ 2 * Απνζηνιέο παζνινγηθψλ πιηθψλ ζε εξγαζηήξηα 5 (φξληζεο, πηελά κέιηζζεο) ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 45

47 β)σμζμα ΑΛΗΔΗΑ Σν Σκήκα Αιηείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014 ρξεψζεθε κε πεξίπνπ 773 έγγξαθα. ηηο θχξηεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη έθδνζε απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ, βεβαηψζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζπλνπηηθά: 1. Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ησλ αδεηψλ ησλ επαγγεικαηηθψλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ: 25 απνθάζεηο (κεηαβηβάζεηο θπξηφηεηαο, αιιαγέο νλφκαηνο, κεηαλενινγήζεηο, κεηαιεκβνινγήζεηο θαη εθπξφζεζκεο αλαλεψζεηο αδεηψλ αιηείαο ζθαθψλ, κεηαζθεπέο). 2. Βεβαηψζεηο αιηέσλ: 16 βεβαηψζεηο (ζχκθσλε γλψκε γηα αγνξά αιηεπηηθνχ, πξνκήζεηα θαπζίκσλ, ηρζπνπαξαγσγηθά ΦΗΥ,θιπ). 3. Αληηθαηαζηάζεηο ζθάθνπο θαη κεραλήο: 16 απνθάζεηο (κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΤπΑΑΣ). 4. Άδεηα Αιηείαο ζηα Γηεζλή χδαηα Μεζνγείνπ: 15 εηζεγήζεηο γηα άδεηεο αιηείαο ζηα δηεζλή θαη 2 απνθάζεηο. 5. Δηδηθέο άδεηεο αιηείαο κεγάισλ πειαγηθψλ: 21 απνθάζεηο (κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΤπΑΑΣ). 6. Δηδηθέο άδεηεο αιηείαο κηθξψλ πειαγηθψλ: 4 απνθάζεηο (κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΤπΑΑΣ). 7. Δηδηθέο άδεηεο αιηείαο κε ην εξγαιείν ηξάηα βπζνχ: 5 απνθάζεηο (κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΤπΑΑΣ). 8. Δηδηθέο άδεηεο αιηείαο αρηλνχ: 7 απνθάζεηο. 9. Έγθξηζε επηπξφζζεησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ: 10απνθάζεηο. 10. Γηαρείξηζε 20 αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ERS & 8 γηα VMS εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ήδε ρξεκαηνδνηεζεί νη 10. «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Καηαγξαθήο Αιηεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (ΟΠΑ)». Έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ ΟΠΑ ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ νξγαλψζεθαλ νη παξαθάησ εκεξίδεο θαη εθπαηδεχζεηο απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ππεξεζίαο καο. -Οξγαλψζεθε ε εθπαίδεπζε γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ππαιιήινπο θαη ησλ ηεζζάξσλ Ννκψλ ηεο Κξήηεο ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο καο απφ ηηο 16/6/2014 έσο 20/6/ Ζ εκεξίδα γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο γηα ηελ Κξήηε ζηηο 17/6/214 ζηα Υαληά. -Οη εθπαηδεχζεηο απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ ησλ ππφρξεσλ αιηέσλ θαη πξψησλ αγνξαζηψλ γηα Υαληά & Ρέζπκλν ζηα Υαληά ζηηο 26/11, 27/11 θαη 28/ Δπίζεο ρνξεγήζεθαλ θσδηθνί ΟΠΑ ζε 42 ππφρξεα αιηεπηηθά ζθάθε. Γηαξθήο ε εθπαίδεπζε ησλ ππφρξεσλ αιηέσλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ERS). ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 46

48 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ αιηέσλ ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ERS). ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΗΔΗΑ (ΔΠ. ΑΛ ) ΑΞΟΝΑ 1 : ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΛΗΔΤΣΗΚΟΤ ΣΟΛΟΤ ΜΔΣΡΟ 1.1: Μφληκε παχζε αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 1 λέα αίηεζε γηα έληαμε. ΜΔΣΡΟ 1.3: «Δπελδχζεηο επί ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη επηιεθηηθφηεηα αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ» 5 Αηηήζεηο γηα έληαμε γηα ρξεκαηνδφηεζε. 1 εληαγκέλν πξφγξακκα ζε εμέιημε. ΑΞΟΝΑ 2 : ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ - ΑΛΗΔΗΑ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΓΑΣΩΝ- ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΛΗΔΗΑ & ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΜΔΣΡΟ 2.1: «Τδαηνθαιιηέξγεηα» ε εμέιημε έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα λέαο κνλάδαο. Μέηξν 2.3: «Μεηαπνίεζε θαη Δκπνξία» ε εμέιημε 1 εληαγκέλν επελδπηηθφ πξφγξακκα κεηαπνηεηηθήο κνλάδαο αιηεπκάησλ επηιέμηκνπ θφζηνπο ,14 Δπίζεο, απφ ην ΔΠ. ΑΛ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ην ΜΔΣΡΟ 4.2.1: «Πξφσξε πληαμηνδφηεζε Αιηέσλ» ην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζπλερίδνληαη λα γίλνληαη Πιεξσκέο 6 Αιηέσλ ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο Μεηά απφ πξνζπάζεηεο επαλεληάρζεθαλ 2 αιηείο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 67 εηψλ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 47

49 ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ Έγθξηζε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο γηα «ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ ΣΖ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΡΟΓΟΠΟΤ (ΚΡΖΣΖ) ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΘΔΜΟΘΔΣΖΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ» θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ. Δλεκέξσζε Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα αιηείαο ηεο ΠΔ Υαλίσλ θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. πζθέςεηο κε ηηο ππεξεζίεο αιηείαο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα θνηλή αληηκεηψπηζε ζεκάησλ. πκκεηνρή ζην Άηππν πκβνχιην Αιηείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο πζθέςεηο κε αιηεπηηθνχο ζπιιφγνπο γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο λέεο ππνρξεψζεηο ηνπο,, θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη εμεχξεζεο ιχζεσλ. Έιεγρνο ζηνηρείσλ ηνπ ζηφινπ ηνπ Ννκνχ γηα επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην Δζληθφ Αιηεπηηθφ Μεηξψν. Δλεκέξσζε αξρείσλ ππεξεζίαο. Καηαγξαθή θαη Παξαθνινχζεζε παξνπζίαο μεληθψλ εηδψλ. πλεξγαζία κε ΔΛΚΔΘΔ ζρεηηθά κε ηελ εμάπισζε ηνπ ιαγνθέθαινπ. Δλεκέξσζε Αιηεπηηθψλ πιιφγσλ θαη Ληκεληθψλ αξρψλ θαζψο θαη Δκπφξσλ θαη κεηαπνηεηψλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ηεο ΠΔ Υαλίσλ γηα ηξέρνληα δεηήκαηα Δλεκέξσζε- ζπλεξγαζία κε Ηρζπφζθαια ζρεηηθά κε ζέκαηα εκπνξίαο αιηεπκάησλ. Γηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ Τπεξεζίαο. πκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή ΝΔΥΧΠ (απηνςίεο, ζπλεδξηάζεηο θιπ). Καζεκεξηλή επηθνηλσλία θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ελδηαθεξφκελνπο. πκκεηνρή ζε πλέδξηα, ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ Αιηεία θαη ην Θαιάζζην Σνκέα γεληθφηεξα. γ)σμζμα ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΔΠΗΚΟΗΜΟΤ- ΑΝΑΓΑΜΟΤ Σν ηκήκα Σνπνγξαθίαο Δπνηθηζκνχ-Αλαδαζκνχ ηεο Γ/vζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Υαλίσλ, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ην έηνο 2014 πξαγκαηνπνίεζε ηα παξαθάησ: 1. Πξαγκαηνπνίεζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο κεηαβίβαζεο θπξηφηεηαο δξφκσλ ηνπ αλαδαζκνχ Βαξππέηξνπ ζχκθσλα κε ηνπο Ν. 4061/2012 θαη 4235/ Φεθηνπνίεζε ησλ ηίηισλ θπξηφηεηαο ησλ επνηθηζηηθψλ θαη εθεδξηθψλ θιεξνηεκαρίσλ θαη ηεκαρίσλ αλαδαζκψλ ηνπ αξρείνπ ηεο ππεξεζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 48

50 3. Υνξεγήζεθαλ 72 βεβαηψζεηο πξνο ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο - Γηθαζηηθφ Γξαθείν Υαλίσλ γηα ζέκαηα επίιπζεο θηεκαηηθψλ δηαθνξψλ. 4. Υνξεγήζεθαλ 21 βεβαηψζεηο πξνο ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία Υαλίσλ βάζε ησλ νπνίσλ πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα ηνπ δεκνζίνπ ζε επνηθηζηηθέο θαη εθεδξηθέο εθηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. 5. Δμέδσζε 16 βεβαηψζεηο γηα επηθχξσζε αλσκάισλ δηθαηνπξαμηψλ επνηθηζηηθψλ αγξνθηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. 6. Δμέδσζε 25 βεβαηψζεηο «πεξί κε χπαξμεο δηαζεζίκσλ εθηάζεσλ» ζχκθσλα κε ην κε ην άξζξν 45, παξ. 4 ηνπ Ν. 998/ Υνξεγήζεθαλ 70 βεβαηψζεηο ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηδησηψλ γηα επηιχζεηο δηαθνξψλ θιεξνηεκαρίσλ ηεκαρίσλ αλαδαζκψλ. 8. Δμέδσζε 150 απνζπάζκαηα ραξηψλ επνηθηζηηθψλ θιεξνηεκαρίσλ θαη ηεκαρίσλ αλαδαζκψλ. 9. Υνξεγήζεθαλ 200 αληίγξαθα ηίηισλ θπξηφηεηαο κε ηα αληίζηνηρα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ δηθαηνχρνπο ηεκαρίσλ αλαδαζκψλ, εθεδξηθψλ θαη επνηθηζηηθψλ ηκεκάησλ. 10. Πξαγκαηνπνίεζε ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο γηα επηιχζεηο δηαθνξψλ γηα ηνπο Γήκνπο, ηε Γ/λζε Γαζψλ, ην Γξαθείν Πεξηβάιινληνο θαη ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ. 11. πλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή «Θεκάησλ Γεο», γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 4061/12 (ρνξήγεζε ζηνηρείσλ, παξαιαβή αηηήζεσλ θαη έιεγρνο ηεκαρίσλ). 12. Υνξήγεζε αληηγξάθσλ: Δπηηξνπψλ Δ.Α.Υ., δηαθφξσλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ θιεξνχρνπο (Ννκαξρηαθψλ, Τπνπξγηθψλ), πξαθηηθά επηηξνπψλ αλαδαζκψλ θηι. 13. Δζηάιεζαλ 90 δηαβηβαζηηθά έγγξαθα (κε ηηο επηζπλαπηφκελεο ζε απηά αηηήζεηο), πξνο ηηο αξκφδηεο ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρνξήγεζε άδεηαο ηνπ Ν.1892/ Υνξεγήζεθαλ 210 απνθάζεηο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο γηα ζέκαηα ηνπ Ν.1892/ πκκεηνρή ζε επηηξνπέο: Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο (ΠΔΥΧΠ), Δπηηξνπή επηβνιήο πξνζηίκσλ, Δπηηξνπή πξνψζεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, Δπηηξνπή ειαηνπξγηθψλ θνξέσλ, Δπηηξνπή Διέγρνπ θαηαιιειφηεηαο θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, Δπηηξνπή παξάλνκσλ θπηεχζεσλ ακπειηψλ, Πξσηνβάζκηα επηηξνπή αλαγλψξηζεο νκάδσλ παξαγσγψλ, Δπηηξνπή ρνξήγεζεο πηπρίνπ & άδεηαο νδεγνχ αγξνηηθνχ κεραλήκαηνο. 16. Καζεκεξηλή ζπλεξγαζία κε Μεραληθνχο, Γηθεγφξνπο, πκβνιαηνγξάθνπο γηα ρνξήγεζε ζηνηρείσλ θαη επίιπζε δηαθνξψλ θιεξνχρσλ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 49

51 δ)σμζμα ΦΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Α. Δθδφζεθαλ 210 βεβαηψζεηο γηα αγνξά Αγξνηηθψλ Απηνθίλεησλ, Δπηδνηήζεθαλ 84 παξαγσγνί κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο ΓΗΓΔΛΠ- RICA κε Δ. Γηεθπεξαηψζεθαλ 6 ππνζέζεηο Πξφσξσλ πληάμεσλ.. Απεζηάιεζαλ ζην ΤΠΑΑΣ κεληαία Γειηία Δθηηκήζεσλ Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Γειηία Σηκψλ Φπηηθήο θαη Εσηθήο Παξαγσγήο. θαη εβδνκαδηαίνη Πίλαθεο κε Σηκέο Διαηνιάδνπ αλά θαηεγνξία. Διέγρζεθαλ θαη δηνξζψζεθαλ 162 εηήζηα ζηαηηζηηθά δειηία ΔΟΠ ( Έξεπλα Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ). Β Δθδφζεθαλ 241 δειηίσλ γεσξγνηερληθψλ & γεσξγννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ αγξνηηθνχ εμειεθηξηζκνχ πνπ αθνξνχζαλ 224 αληιηνζηάζηα, 15 ζεξκνθήπηα θαη 2 πνηκληνζηάζηα Δθδφζεθαλ 41 λέσλ αδεηψλ νδήγεζεο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη Αλαλέσζεθαλ θαη αληηθαηάζηαζεθαλ 10 αδεηεο νδήγεζεο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ Δθδφζεθαλ 73 αδεηψλ θπθινθνξίαο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ εθ ησλ νπνίσλ νη 28 αθνξνχζαλ απνγξαθή λέσλ θαη νη 45 κεηαβηβάζεηο κεηαρεηξηζκέλσλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη είρακε ηελ δηαγξαθή 2 γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ πλερίζηεθε ε απνγξαθή εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ κε 193 απνγξαθηθά δειηία κεζα ζην Δθδφζεθαλ 3απνθάζεηο πξφηππσλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ (ΠΠΓ). (1 κνλάδα εθηξνθήο αηγνπξνβάησλ θαη 2 κνλάδεο εθηξνθήο ζαιηγθαξηψλ Γ. Δθδφζεθαλ 116 άδεηεο παξέθθιηζεο (άδεηα ρξήζεο κε βηνινγηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ). ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 50

52 Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ειεγρνπ θαη πιεξσκήο ηνπ κέηξνπ γηα 215 δηθαηνχρνπο ηεο δξάζεο Βηνινγηθή Γεσξγία, νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο χςνπο ,97 επξψ. θαη 24 δηθαηνχρσλ ηεο δηεηνχο παξάηαζεο ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο χςνπο ,86 επξψ. Γηαζέζακε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γσξεάλ Γηαλνκήο Σξνθίκσλ, θηια Επκαξηθά θαη θηια ειαηφιαδν, ζε απφξνπο. πκκεηνρή ζηελ ηξηκειή επηηξνπή ιατθψλ αγνξψλ ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά γηα ηελ έθδνζε 79 βεβαηψζεσλ ζηνπο παξαγσγνχο πξσηνγελψλ πξντφλησλ γεο. Γ. Τπνγξάθεζαλ 202 ζπκβάζεηο δηθαηνχρσλ γηα ηε δξάζε 1.2 ηεο Βηνινγηθήο Κηελνηξνθίαο. πκκεηνρή ζηελ ηξηκειή επηηξνπή γηα έθδνζε 11 αδεηψλ Λατθψλ αγνξψλ ζηνλ Γήκν Απνθνξψλνπ θαη θαθίσλ. Δθδνζεθαλ 6 βεβαηψζεηο θαηαιιειφηεηαο εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο θπηηθψλ ειαηνχρσλ. Δθδνζεθαλ 12 βεβαηψζεηο ζηνπο θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο γηα απαιιαγή απφ ηνλ θφξν Δ. Γηαηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απεηινπκέλσλ απηνρζφλσλ θπιψλ αγξνηηθψλ δψσλ(2 αηηεζεηο). Έθδνζε αδεηψλ ζθνπηκφηεηαο γηα 45 ζηξ. ζεξκνθήπηα. Έθδνζε 17 αδεηψλ εμειεθηξηζκνχ ζεξκνθεπίσλ Έθδνζε 15 βεβαηψζεσλ επηζηξνθήο ΦΠΑ ζεξκνθεπίσλ Z. Δθδνζε 177 πξνζσξηλψλ θαη 94 νξηζηηθψλ αδεηψλ ζηαπιηζκνχ θαηφπηλ επηηφπησλ ειέγρσλ. Ζ. Αλάξηεζε 800 απνθάζεσλ θαη ινηπψλ πξάμεσλ ζην ζχζηεκα δηαχγεηαο, Δίζπξαμε θηεληαηξηθψλ θαη θπηνπγεηνλνκηθψλ ηειψλ,απφ πηλαθίδεο αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ, απφ ρνξήγεζε δηπισκάησλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ ζπλνιηθνχ πνζνχ Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 51

53 Θ. ε φηη αθνξα ηελ επνπηεία Κπθινθνξίαο Εσνηξνθψλ έγηλε έιεγρνο εηζαγσγψλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζην ζεκείν εηζφδνπ, έιεγρνο ηαπηφηεηνο θαη θπζηθφο έιεγρνο ηνπ πξνο εηζαγσγή πξντφληνο ) ζην Ληκάλη ηεο νχδαο θαηά ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο Κgr Α πιψλ δσνηξνθψλ. ε φηη αθνξα ηελ επνπηεία ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ (δηνηθεηηθνί έιεγρνη γηα ηνλ γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ παξαγσγήο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζήκαλζεο γηα Kgr Α πιψλ δσνηξνθψλ ) ηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ πξνγξάκκαηνο Διέγρνπ Εσνηξνθψλ, έγηλαλ 11 δεηγκαηνιεςίεο ζε επξείαο θπθινθνξίαο, ελζαθηζκέλσλ Εσνηξνθψλ, γηα έιεγρν ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, γηα χπαξμε Μεηαπνηεκέλσλ Εσηθψλ Πξσηετλψλ, γηα έιεγρν χπαξμεο Αθιαηνμηλψλ θαζψο επίζεο θαη γηα έιεγρν ειεχζεξεο γθνζππφιεο. Δγηλε επηηφπηνο έιεγρνο ζε ηξηαληαπέληε (27) επηρεηξήζεηο παξαγσγήο & εκπνξίαο δσνηξνθψλ Eγηλε επηηφπηνο έιεγρνο γηα ηελ βεβαίσζε εηήζησλ ηειψλ επηρεηξήζεσλ δσνηξνθψλ θαη ηειψλ εηζαγσγήο ( 111 βεβαηψζεηο εηήζησλ ηειψλ, εηζπξάρηεθαλ 43942,71 Δ θαζψο επίζεο βεβαηψζεθαλ 6 εηζαγσγέο θαη εηζπξάρηεθαλ 6000 Δ). Έγηλε ειεγρνο ζηα ζθαγεία γηα ηελ ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηηθέηαο-επηζήκαλζεο. Απεζηάιεζαλ ζηνηρεία δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη δσηθήο παξαγσγήο γηα ηελ Eurostat. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 52

54 Η. Ζ Τπεξεζία καο, καδί κε ηνλ ΔΛ.Γ.Ο-ΓΖΜΖΣΡΑ θαη, δηεμήγαγε 52 επηηφπηνπο αηθληδηαζηηθνχο ειέγρνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 412/2012 (αθνξά ηελ θαηαγσγή ηνπ θξέαηνο) ζε αληίζηνηρα θξενπσιεία θαη s/market θαη κνλάδεο επεμεξγαζίαο θξέαηνο, ζην Ννκφ καο, βεβαηψλνληαο 9 παξαβάζεηο θαη νη νπνίεο παξαπέκθζεθαλ ζηελ α βάζκηα Δπηηξνπή νπνπ ζε 5 ηαθηηθεο ζπλεδξηαζεηο γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζηίκσλ, εηζπξάρηεθαλ απφ 16 επηρεξεζεηο επξψ. Θ. Έιεγρνο αηηήζεσλ πιεξσκήο β θαη γ δφζεο ησλ λέσλ αγξνηψλ πνπ εληάρζεθαλ ην 2009 (140 θάθεινη) κε ζπλνιηθφ πνζφ πιεξσκήο E εληφο ηνπ Πξνθήξπμε λέσλ γεσξγψλ 2014 (δεκνζηεχηεθε ) κε Παξνρή ηερληθήο ζηήξημεο ζε ππνςήθηνπο θαη κειεηεηέο. Καηάζεζε 289 θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο. (1 απνζχξζεθε). Καηαβιήζεθε ην 70% ηνπ πξηκ πξψηεο εγθαηάζηαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ ,00 επξψ. Καηάζεζε αηηήζεσλ πιεξσκήο α δφζεο επελδχζεσλ ρεδίσλ βειηίσζε γηα 14 αηηήζεηο πιεξσκήο, 2 αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο θαη 8 αηηήκαηα παξάηαζεο ππνβνιήο α δφζεο. Γηεθπεξαηψζεθαλ 13 αηηήζεηο πνπ είραλ πιήξεηο θαθέινπο, 2 ηξνπνπνηήζεηο θαη φια ηα αηηήκαηα παξάηαζεο. Σα επελδπηηθά απηά έξγα είραλ θφζηνο ,8 επξψ θαη ε δεκφζηα δαπάλε ήηαλ ,00 επξψ Δπηδφηεζε νηθνδνκηθήο άδεηαο πξψηεο θαηνηθίαο θαη γεσξγηθψλ θαηαζθεπψλ : 2 δηθαηνχρνη θαη ην ζπλνιηθφ χςνο επηδφηεζεο ήηαλ 6927,18 επξψ K. Μέηξν 123 Α Δπελδχζεηο ζηε Μεηαπνίεζε- Δκπνξία αγξνηηθψλ πξντφλησλ:παξαιαβή πξψηεο κεξηθήο δφζεο 2 επελδπηηθψλ ζρεδίσλ εληαγκέλσλ ζην πξφγξακκα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,00 Έιεγρνο 6 επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ επηδνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 2.1 κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη θαηαβνιή ηεο ηειηθήο δφζεο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπο ελίζρπζεο(έιεγρνο επελδχζεσλ ζην ζηάδην ιεηηνπξγίαο γηα πέληε έηε απφ ηελ ηειηθή θαηαβνιή). ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 53

55 Λ. Δλεκέξσζε παξαγσγψλ θαη λέσλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ειαηνθνκία θαη ην ειαηφιαδν, ηα εζπεξηδνεηδή θαη ηε ρπκνπνίεζε, ην Αβνθάλην θαη ηα άιια Τπνηξνπηθά (κπαλάλα, κάγθν, ιίηζη, θξαγθφζπθα, ηζεξηκφγηα θ.άι.), ηα ινηπά Οπσξνθφξα (ππξελφθαξπα, κεινεηδή, αθξφδξπα θ.άι.), ηηο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο (Αιφε, Ηππνθαέο, Βαηφκνπξα, Μαληηάξηα, αιηγθάξηα θ.άι.), ηα Αξσκαηηθά θαη ηα Φαξκαθεπηηθά Φπηά Μ. Δπελδπηηθφο Νφκνο :πκκεηνρή ππαιιήισλ καο ζηε αμηνιφγεζε θαη ηελ επηδνηεζε 4 επελδπηηθψλ έξγσλ κέζσ ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ Ν. πκκεηέρνπκε ζε επηηξνπή ηεο εθνξίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. 0. Γηεθπεξαηψζεθαλ 87 αηηήζεηο ειαηνθνκηθνχ θαη 318 αηηήζεηο ακπεινπξγηθνχ κεηξψνπ.τπνβιήζεθαλ 33 αηηήζεηο αλαδηάξζξσζεο Οηλακπέισλ επηδφηεζε Δ Έγηλαλ 25 έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε λεκαησδψλ. Απνδεζκεχηεθαλ 14 εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη ειήθζεζαλ 8 εγγπεηηθέο πνπ αθνξνχζαλ πνζφ ,36. νβαξφηαην παξακέλεη ην πξφβιεκα θπηεχζεηο νηλάκπεισλ κεηά ηελ 31/08/1998 απφ ηα νπνία ηαθηνπνηήζεθαλ 29 αηηήκαηα. ε εμέιημε βξίζθεηαη ε επεμεξγαζία δείγκαηνο 990 ακπεινθαιιηεξγεηψλ κε παξάλνκα θπηεκέλα νηλάκπεια. Τπνβιήζεθαλ 12 αηηήζεηο αλαθπηεχζεσλ θαη ρνξεγήζεθαλ 21,12 ζηξ. δηθαηψκαηα θχηεπζεο νηλάκπεισλ. Π Δθδφζεθαλ 55 λέα κειηζζνθνκηθά βηβιηάξηα. Γηνξγαλψζακε ηξηήκεξε εθπαίδεπζε κειηζζνθφκσλ ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 49 κειηζζνθφκνη. Δπηδνηήζεθαλ 201 κειηζζνθφκνη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Aληηθαηάζηαζε θπςειψλ Μέηξν 3.1» κε ην πνζν ησλ E θαη 130 κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο «Ννκαδηθεο κειηζζνθνκίαο Μέηξν 3.2». κε ην πνζφ ησλ152973,49 Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 54

56 ε)σκήκα Πνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ΣΟΜΔΑ ΟΗΝΟΤ - ΟΞΟΤ (16 επηρεηξήζεηο νίλνπ- 2 επηρεηξήζεηο φμνπο (εκθηαισηήξηα)) Σα πεπξαγκέλα ηνπ αλσηέξσ ηνκέα γηα ην έηνο 2014 ήηαλ: Παξαιαβή έιεγρνο παξαζηαηηθψλ θαη βηβιίσλ θαη απνζηνιή ζην ΤΠΑΑΣ ησλ δειψζεσλ παξαγσγήο νίλσλ θαη γιεπθψλ (15/01/ /02/2014) Παξαιαβή έιεγρνο θαη απνζηνιή ζην ΤΠΑΑΣ ησλ δειψζεσλ απνζεκάησλ νίλσλ θαη γιεπθψλ (10/09/ /09/2014) Έιεγρνη ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηα εηζεξρφκελα ζηαθχιηα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε νηλνπνίεζε κε νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ θαζψο θαη λα δηαπηζησζεί ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ εηζεξρνκέλσλ πξντφλησλ. Δθδφζεθαλ 5 απνθάζεηο έγθξηζεο γηα ην κεηξψν εγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ θαη ηήξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ κεηξψνπ Υνξεγήζεθαλ 4 πηζηνπνηεηηθά γηα ΠΓΔ θαη Πνηθηιηαθψλ νίλσλ θαζψο θαη νη αληίζηνηρνη θσδηθνί εκθηάισζεο γηα ηνπο ΠΓΔ νίλνπο Υνξεγήζεθαλ 2 ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαζψο θαη 2 πηζηνπνηεηηθά πγείαο θαη ειεχζεξεο δηαθίλεζεο γηα εμαγσγή νίλνπ Έιεγρνη θαη δεηγκαηνιεςίεο ζηεκθχισλ θαη νηλνιαζπψλ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη απνζηνιή ηνπο ζηε Υεκηθή Τπεξεζία Υαλίσλ γηα πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αιθνφιε Υνξήγεζε 5 βεβαηψζεσλ θαηαιιειφηεηαο θαηφπηλ επηηνπίνπ ειέγρνπ ζε επηρεηξήζεηο νίλνπ θαη φμνπο Έιεγρνο θαη έγθξηζε εηηθεηψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εκπνξία νίλσλ θαηά γηα ην έηνο 2014 Έθδνζε 1 βεβαίσζεο ζπλδξνκήο λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ζε νηλνινγηθφ εξγαζηήξην ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππήξρε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ην ηκήκα νίλνπ ηνπ ΤΠΑΑΣ, θαη δηαξθή ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ νίλνπ γηα ηελ θαηλνχξγηα λνκνζεζία, ε νπνία εθαξκφδεηαη απφ ην 2014 θαη αιιάδεη ξηδηθά ηα δεδνκέλα, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη ηηο θπξψζεηο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα. ΔΡΓΑΗΔ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Πνηνηηθφο έιεγρνο λσπψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ θπηηθψλ πξντφλησλ: 1. Δπηηφπηνη έιεγρνη γηα βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο: 13 ζε ηππνπνηεηήξηα λσπψλ,1 ζε κνλάδα επεμεξγαζίαο θαθέ & δάραξεο,1 ζε βηνηερλία αξηνπνηίαο,2 ζε εξγαζηήξηα παξαζθεπήο καξκειάδαο,1 ζε ηππνπνηεηήξην αξσκαηηθψλ θπηψλ,1 ζε εξγαζηήξην επεμεξγαζίαο εζπεξηδνεηδψλ θαη 1 ζε ηππνπνηεηήξην βξψζηκεο ειηάο. 2. Δπηηφπηνη έιεγρνη ζε εηζαγσγή ζίηνπ κε αληίζηνηρεο δεηγκαηνιεςίεο γηα ξαδηελέξγεηα :2,ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 5.702,825 ΜΣ 3. Φπζηθνί έιεγρνη εηζαγσγήο ζίηνπ κε ελδνθνηλνηηθή δηαθίλεζε :4 ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ΜΣ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 55

57 4. Δπηηφπηνη έιεγρνη ζε εμαγσγέο κεηαπνηεκέλσλ : Δπηηφπηνη έιεγρνη ζε εμαγσγέο λσπψλ : Δπηηφπηνη έιεγρνη ζε λσπά ζηελ εζσηεξηθή αγνξά :19 θαη 4 ζε ζπζθεπαζηήξηα λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 7. Δπηηφπηνη έιεγρνη ιατθήο αγνξάο κε επηηξνπή : 7 8. Κσδηθνί παξαγσγψλ εκπφξσλ λσπψλ(μδνο) : Έιεγρνη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΦΔΣ γηα θαηαγγειίεο ζε ηξφθηκα :4 10.Γεηγκαηνιεςία ειαηνιάδνπ ζε πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ΔΦΔΣ:4 11.Έιεγρνη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Agrocert γηα πηζηνπνίεζε ΠΟΠ ειαηνιάδνπ:7 12.Έθδνζε 22 Πηζηνπνηεηηθψλ Τγείαο ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 1. Έθδνζε Βεβαηψζεσλ Καηαιιειφηεηαο Σππνπνηεηεξίσλ : 2 2. Έθδνζε Βεβαηψζεσλ Καηαιιειφηεηαο Διαηνπξγείσλ : 10 3 Έθδνζε Βεβαηψζεσλ Καηαιιειφηεηαο Ππξελειαηνπξγείνπ: 1 4. Έιεγρνο Σππνπνηεηεξίσλ γηα Κσδηθφ EL Γεσξγηθέο Απνζήθεο Βεβαηψζεηο Αλαγθαηφηεηαο 5 6. Αξραηνινγία Υσξνζέηεζε Απαιινηξηψζεηο Έθδνζε βεβαηψζεσλ Δπηδφηεζεο ειαηνιάδνπ πιινγή θαη Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ 117 Διαηνπξγείσλ 9. πιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ 20 ηππνπνηεηεξίσλ Διαηνιάδνπ 10.Οινθιήξσζε δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο Αρξεσζηήησλ θαηαβιεζέλησλ 118 παξαγσγψλ ΔΑ ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ ΦΑΚΗΧΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 56

58 Δθδφζεθαλ 65 πξαθηηθά ΝΔΥΧΠ ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ Καηαηέζεθαλ 5 Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ΟΠ Οπσξνθεπεπηηθψλ γηα παξαιαβή ησλ επελδχζεσλ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επελδχζεσλ απηψλ ήηαλ επξψ απφ ην νπνίν ε επηδφηεζε απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ήηαλ επξψ. Έγηλαλ 10 επηθαηξνπνηήζεηο αλαγλψξηζεο ΟΠ θαη κηα λέα αλαγλψξηζε Οξγάλσζεο. Καηαηέζεθαλ 7 Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (λέα θαη ηξνπνπνηήζεηο) γηα έιεγρν θαη έγθξηζε. Έγηλε έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο 7 ΟΠ ηνπ Ννκνχ. ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ χκθσλα κε ην επίζεκν πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ γίλεη 9 δεηγκαηνιεςίεο ειαηνιάδνπ, 1 δεηγκαηνιεςία καξνπιηνχ, 2 δεηγκαηνιεςίεο πηπεξηάο, 3 δεηγκαηνιεςίεο ηνκάηαο, 4 δεηγκαηνιεςίεο θνινθπζηνχ, 2 δεηγκαηνιεςίεο παηάηαο, 1 δεηγκαηνιεςία ζηαθπιηνχ, 4 δεηγκαηνιεςίεο κήινπ, 3 δεηγκαηνιεςίεο πνξηνθαιηνχ θαη 1 δεηγκαηνιεςία πεπνληνχ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ππνιεηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ έρνπλ ζηαιεί απφ ηελ ππεξεζία καο γηα έιεγρν ππνιεηκκάησλ 1 δείγκα αγγνχξη, 1δείγκα ηνκάηαο, 1δείγκα ζηαθχιη, 1 δείγκα γθξέηπθξνπη, 1 δείγκα πνξηνθάιη θαη 1 δείγκα ειαηνιάδνπ. Γηα ην πξφγξακκα ειέγρνπ θπθινθνξνχλησλ ζηελ αγνξά θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ γίλεη 10 δεηγκαηνιεςίεο θπηνθαξκάθσλ. Έρεη γίλεη επηηφπηνο έιεγρνο 3 θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη δφζεθε αλαγγειία έλαξμεο ιηαληθήο πψιεζεο γεσξγηψλ θαξκάθσλ. Δπίζεο έγηλε έιεγρνο ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ζε 4 θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. Έρνπλ δνζεί 1 «έληππν θαηαγξαθήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ» κε ζθνπφ ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Φπηνυγείαο γηα ηελ εμαγσγή Διαηνιάδνπ ζηελ Κίλα ζηελ εηαηξεία TERRA CRETA.Δπίζεο έρνπλ εθδνζεί 10 Πηζηνπνηεηηθά Φπηνυγείαο γηα ηελ εμαγσγή ειαηνιάδνπ ζηελ Κίλα (3 ζηελ εηαηξεία TERRA CRETA, 1 ζηελ εηαηξεία KRETA FOOD, 1 ζηελ εηαηξεία ΑΒ EARTH FLAVOR, 1 ζηελ εηαηξεία ΚΟΛΤΜΠΑΡΗ Α.Δ., 1 ζηελ εηαηξεία EVERCRETE, 2 ζηελ εηαηξεία ΑΒΔΑ θαη 1 ζηελ εηαηξεία ΑΝΧΚΔΛΖ). Έρνπλ δνζεί 2 «έληππα θαηαγξαθήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ» κε ζθνπφ ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Φπηνυγείαο γηα ηελ εμαγσγή πνξηνθαιηψλ γηα FYROM. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 57

59 Μεηά απφ έιεγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θπηψξηα ηνπ λνκνχ εγθξίζεθαλ 37 Φπηνυγεηνλνκηθά Γηαβαηήξηα γηα δηαθίλεζε ζπνξφθπησλ θαη δελδξπιιίσλ εζπεξηδνεηδψλ. Δπνπηεία εθξίδσζεο θαη θαηαζηξνθήο κε θαχζε δέληξσλ ζεηηθψλ ζην ηφ ηεο ηξηζηέηζαο θαη φζσλ γεηηληάδνπλ κε απηά. Έγηλε θαηαβνιή δαπαλψλ χςνπο ζηνπο δηθαηνχρνπο παξαγσγνχο γηα ηελ εθξίδσζε θαη θαηαζηξνθή δέλδξσλ εζπεξηδνεηδψλ κνιπζκέλσλ απφ ηνλ ηφ ηεο Σξηζηέηζαο. χκθσλα κε ην πξφγξακκα Δπηζθνπήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ έρνπλ γίλεη: 1848 δεηγκαηνιεςίεο εζπεξηδνεηδψλ γηα έιεγρν ηνπ ηνχ ηεο Σξηζηέηζαο, 55 δεηγκαηνιεςίεο εζπεξηδνεηδψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ θαξαληίλαο Eutetranychus orientalis, 8 παηάηαο γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ βαθηεξίσλ Ralstonia solanacearum & Clavibacter michicanensis, δεηγκαηνιεςίεο θνλδχισλ 8 δεηγκαηνιεςίεο ρψκαηνο απφ θαιιηέξγεηεο παηάηαο γηα πξνζδηνξηζκφ λεκαησδψλ Globodera pallida θαη G.rostochiensis, 21 δεηγκαηνιεςίεο απφ θπηείεο θαζηαληάο γηα ην έιεγρν ηνπ εληφκνπ Dryocosmus Kuriphilus, 6 δείγκαηα απφ θπηά ηνκάηαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ βαθηεξίνπ Ralstonia solanacearum, 8 δείγκαηα απφ θπηά ηνκάηαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηνχ Pepino mosaic virus θαη 5 δείγκαηα ζπιιεθζέλησλ εληφκσλ απφ παγίδα γηα εληνπηζκφ ηνπ εληφκνπ Drosophila suzukii. Σέινο κεγάιε πξνζνρή δφζεθε ζηε ζσζηή εθηέιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γαθνθηνλίαο κε ζπλερήο ειέγρνπο θαη επηηεξήζεηο ησλ ςεθαζκψλ ζε φιν ην Ννκφ αθνχ νη ηνκεάξρεο Γαθνθηνλίαο θαζπζηέξεζαλ λα πξνζιεθζνχλ θαη νη 4 επφπηεο ηεο Τπεξεζίαο καο έδσζαλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 58

60 4. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ α) ΤΜΗΜΑ ΧΟΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ Εκδοκείςεσ άδειεσ εγκατάςταςθσ,λειτουργίασ,κακοριςμόσ ΠΠΔ, κεϊρθςθ υπεφκυνων δθλϊςεων, διαπιςτωτικζσ πράξεισ, αποφάςεισ τεχνικισ αναςυγκρότθςθσ, αποφάςεισ προςτίμων κλ ςε βιοτεχνίεσ εργαςτιρια-αρτοποιεία μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ βεβαιϊςεισ- ζλεγχοι και λοιπζσ εγκρίςεισ απαντιςεισ ςε αναφορζσ καταγγελίεσ : αρικμόσ 450 β) ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Εκδοκείςεσ άδειεσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςε θλεκτρολόγουσ ψυκτικοφσ-υδραυλικοφσ-πρακτικοφσ μθχανικοφσ χειριςτζσ αντικαταςτάςεισ αδειϊν βεβαιϊςεισ αναγγελίασ -αντιςτοιχιςεισ αδειϊν ςφμφωνα με τθν νζα νομοκεςία - βεβαιϊςεισ διακοπισ επαγγζλματοσ κλ : 2950 γ) ΤΜΗΜΑ ΕΜΡΟΙΟΥ 1. Πραγματοποιθκζντεσ ζλεγχοι αγορανομικισ φφςεωσ& τεχνικοφ ελζγχου ςε επιχειριςεισ χονδρικισ & λιανικισ πϊλθςθσ προϊόντων βιοτικισ ανάγκθσ και προςφοράσ υπθρεςιϊν : Δειγματολθψίεσ ςε τρόφιμα, καφςιμα, καλλυντικά κλ : κυρϊςεισ : επιβολι διοικθτικϊν προςτίμων για αγορανομικζσ παραβάςεισ : Διοικθτικόσ & οικονομικόσ ζλεγχοσ ςε 1388 πράξεισ ανωνφμων εταιρειϊν 5. Πράξεισ Επιβολισ Προςτίμου ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ που επιβλικθκαν : 135 (υνολικοφ ποςοφ ,00 ευρϊ) ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 59

61 δ)τμημα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΡΕ ΧΑΝΙΩΝ ΓΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΓΩΝ - Γηα ηεκ ζογθνόηεζε ηεξ Σμπηθήξ Δημηθεηηθήξ Γπηηνμπήξ ΙΚΑ ΓΣΑΜ Υακίςκ (1). - Γηα ημ δηεονομέκμ ςνάνημ ιεηημονγίαξ ηςκ θανμαθείςκ ηεξ Πενηθενεηαθήξ Γκόηεηαξ Υακίςκ (2). - Γηα ηεκ ζογθνόηεζε ηεξ Σμπηθήξ Γπηηνμπήξ Ο.Γ.Α. Υακίςκ (1). - Γγθνίζεηξ γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε πμιοήμενςκ, μμκμήμενςκ εθπαηδεοηηθώκ εθδνμμώκ εζςηενηθμύ & ελςηενηθμύ (Comenius) θαζώξ θαη δηδαθηηθώκ επηζθέρεςκ γηα ημοξ μαζεηέξ θαη εθπαηδεοηηθμύξ όιςκ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ Π.Γ. Υακίςκ (450). ΔΙΟΡΓΑΝΩΓΙ: 3 μξ Κύθιμξ δηαιέλεςκ θαη ζοδεηήζεςκ με ζέμα: «Πνμβιήμαηα θαη ζογθνμύζεηξ μέζα θαη έλς από ηεκ ηάλε». ηόπμξ ηςκ δηαιέλεςκ αοηώκ πμο απεοζύκεηαη ζε γμκείξ θαη εθπαηδεοηηθμύξ ήηακ ε ακάδεηλε θαη ακηημεηώπηζε ηςκ πνμβιεμάηςκ θαη ζεμάηςκ πμο ακηημεηςπίδεη ε κεμιαία μαξ, ζημ ζπμιείμ αιιά θαη ζημ πιαίζημ ηεξ θμηκςκίαξ μαξ γεκηθόηενα. Οη δηαιέλεηξ δόζεθακ από εηδηθμύξ επηζηήμμκεξ θαη πναγμαημπμηήζεθακ ζε ζοκενγαζία με ηηξ Δ/κζεηξ Πνςημβάζμηαξ, Δεοηενμβάζμηαξ, ημ ΚΓΔΔΤ Νμμμύ Υακίςκ, ημοξ πμιηθμύξ ομβμύιμοξ Πνςημβάζμηαξ θαη Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Ν. Υακίςκ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 60

62 Ακαιοηηθά ηα ζέμαηα ήηακ ηα ελήξ: - «Σμ παναηενεηήνημ Πνόιερεξ ηεξ πμιηθήξ Βίαξ θαη ημο Γθθμβηζμμύ ζηα πμιεία» ζημ πιαίζημ ηεξ μπμίαξ ε Π.Γ. Υακίςκ οπέγναρε πνςηόθμιιμ ζοκενγαζίαξ με ημ παναηενεηήνημ Πνόιερεξ θαηά ηεξ πμιηθήξ Βίαξ. - «πμιηθή Βία θαη Γθθμβηζμόξ» - «Καιιηενγώκηαξ ηεκ αγάπε θαη ημκ αιιειμζεβαζμό ζημ ζπμιείμ θαη ζημ ζπίηη ςξ ακηίβανμ ζημ ζπμιηθό εθθμβηζμό θαη ηεκ εκ γέκεη βία» - «Παίδμκηαξ με κμήμαηα, ιέλεηξ θαη εηθόκεξ δεμημονγηθήξ ζοκύπανλεξ» βαζηζμέκμ ζηε Νμοβέια ημο Υνήζημο Σζακηή «Ο μηθνόξ πνίγθηπαξ ζοκακηά ημκ Κύνημ Καδακηδάθε ζημ δνόμμ ηεξ ακαδήηεζεξ» - «Μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ θαη πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ: Σνόπμη ακηημεηώπηζεξ. Μειέηε πενίπηςζεξ» - «Οηθμκμμηθή θνίζε θαη επηδνάζεηξ ζηε ζπμιηθή επίδμζε» - «Ο νόιμξ ημο δαζθάιμο ζηεκ επμπή ηεξ θνίζεξ» - «Έκα παηδί μεηνάεη.θόβμοξ. Οη ζύγπνμκμη ιαηζηνογόκεξ πμο απεηιμύκ ηα παηδηά» - «Η ζομβμιή ημο ρεθηαθμύ παηπκηδημύ ζηεκ ροπηθή ογεία ημο παηδημύ». «Φεζηηβάι ηαηκηώκ μηθνμύ μήθμοξ Δνάμαξ». Γηα 7 εμένεξ ημ Φεζηηβάι ηαηκηώκ μηθνμύ μήθμοξ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 61

63 ηαλίδερε ζημ Πκεομαηηθό Κέκηνμ όπμο μη μαζεηέξ όιςκ ηςκ ζπμιηθώκ μμκάδςκ ηεξ Π.Γ. Υακίςκ είπακ ηεκ εοθαηνία μέζα από ημκ θαηαληςμέκμ ζεζμό όπςξ ημ Φεζηηβάι Σαηκηώκ Μηθνμύ Μήθμοξ ηεξ Δνάμαξ κα ένζμοκ ζε επαθή με ηεκ Σέπκε ημο θηκεμαημγνάθμο, ηεκ θηκεμαημγναθηθή Παηδεία θαη ηεκ πμιηηηζηηθή μαξ θιενμκμμηά. οκδημνγάκςζε επημμνθςηηθμύ πνμγνάμμαημξ με ηίηιμ: «Γθπαηδεοηηθέξ Δνάζεηξ ζε Μμοζεηαθά πενηβάιιμκηα». Σμ πνόγναμμα απεοζύκεηαη ζημοξ εθπαηδεοηηθμύξ ηεξ Π.Γ. Υακίςκ με ζηόπμ θαηανπήκ ηεκ εθπαίδεοζε ημοξ θαη εκ ζοκεπεία ηεκ μεηάδμζε ηςκ γκώζεςκ ημοξ ζημοξ μαζεηέξ μύηςξ ώζηε κα ακαπηοπζμύκ ζεμακηηθέξ δνάζεηξ με θαηεύζοκζε πάκηα ηεκ μιόπιεονε ακάπηολή ημοξ. Σμ οιηθό θαη μη δνάζεηξ ηςκ εθπαηδεοηηθώκ μέζα από ημ πνόγναμμα αοηό ζα απμηοπςζμύκ ζε βηβιίμ μύηςξ ώζηε μη μαζεηέξ κα ένζμοκ ζε επαθή θαη κα γκςνίζμοκ ηα Μμοζεία θαη ημκ Πμιηηηζμό μαξ. Σμ πνόγναμμα οιμπμηείηαη ζε ζοκενγαζία με ημοξ πμιηθμύξ ομβμύιμοξ Α/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Ν. Υακίςκ. Πνμβμιή ζεαηνηθώκ παναζηάζεςκ με ηίηιμ: «Γοκαίθεξ πμο γίκακ έκα με ηε γε» μη μπμίεξ έπμοκ εθηόξ από θαιιηηεπκηθό θαη εθπαηδεοηηθό εκδηαθένμκ. Η Π.Γ. Υακίςκ μεηά ηεκ επηηοπεμέκε ζοκενγαζία με ηεκ ζεαηνηθή εηαηνεία «ΒΙΟΛΓΣΣΑ», ημ 2013, με ηε ζεαηνηθή πανάζηαζε «Μμοηδμονςηήξ πανηηώκ» ε εζμπμηόξ θα Μανηκέιια Βιαπάθε μαξ πνόηεηκε ημ κέμ αοηό ένγμ. Η Π.Γ. Υακίςκ ζηήνηλε ηεκ ζεαηνηθή αοηή πανάζηαζε με ζηόπμ κα ηεκ παναθμιμοζήζμοκ όιμη μη μαζεηέξ ηςκ Γομκαζίςκ θαη Λοθείςκ μαξ αθμύ βαζίδεηαη ζ αοηό ημ ηδηαίηενμ είδμξ ιόγμο πμο ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 62

64 μκμμάδμομε πνμθμνηθή ηζημνία. Η πανάζηαζε απμηειείηαη από επηά μανηονίεξ ειηθηςμέκςκ γοκαηθώκ ηεξ Ηπείνμο πμο ακαθένμκηαη θονίςξ ζηεκ πενίμδμ ημο 1940, ηε θαηαγναθή ηςκ μπμίςκ έπεη θάκεη ε Ηπεηνώηηζζα ζογγναθέαξ Γεςνγία θμπμύιε. Δημνγάκςζε εθπαηδεοηηθμύ πνμγνάμμαημξ με ηίηιμ: «Η αζέαηε πιεονά ημο θηκεμαημγνάθμο». Σμ πνόγναμμα οιμπμηήζεθε ύζηενα από ηεκ ανηζμ έγθνηζε ημο Τπμονγείμο Παηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ θαη δηήνθεζε 44 ώνεξ (1 μξ θύθιμξ). Ακηηθείμεκμ ημο 1 μο θύθιμο ήηακ ε ζεςνεηηθή θαη πναθηηθή θαηάνηηζε ηςκ εθπαηδεοηηθώκ πάκς ζημ ζεκάνημ θαη ηα ζηάδηα οιμπμίεζεξ μηαξ ηαηκίαξ μύηςξ ώζηε κα απμθηήζμοκ μιμθιενςμέκεξ γκώζεηξ ζηα δηάθμνα παηδαγςγηθά ακηηθείμεκα πμο θαιμύκηαη κα είκαη εθπαηδεοηέξ. Ο 2 μξ θύθιμξ πενηιαμβάκεη ηεκ οιμπμίεζε ηαηκηώκ με ηεκ θηκεμαημγναθηθή μμάδα ημο θάζε ζπμιείμο. Γθπαηδεοηέξ ημοξ 1 μο θύθιμο ήηακ μ θνηηηθόξ θηκεμαημγνάθμο θμξ Κώζηαξ Κςκζηακηηκόδεξ θαη μ θηκεμαημγναθηζηήξ Θμδςνήξ Θςμαδάθεξ. οκδημνγάκςζε με ηεκ πνμβμιή θηκεμαημγναθηθώκ ηαηκηώκ γηα ημοξ μαζεηέξ όιςκ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ Π.Γ. Υακίςκ ζημ πιαίζημ ημο πνμγνάμμαημξ Cineμαζήμαηα πμο οιμπμηεί θάζε πνόκμ ε Π.Γ.Υακίςκ. Η δνάζε αοηή πναγμαημπμηείηαη ζε ζοκενγαζία με ηεκ Πμιηηηζηηθή Γηαηνεία Κνήηεξ όπμο μη μαζεηέξ ηςκ Δεμμηηθώκ, Γομκαζίςκ θαη Λοθείςκ έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα παναθμιμοζήζμοκ ηαηκίεξ θαη κα δηεονύκμοκ ημοξ μνίδμκηέξ ημοξ. οκδημνγάκςζε Γπημμνθςηηθώκ εθπαηδεοηηθώκ δνάζεςκ πνόιερεξ θαη πνμαγςγήξ ογείαξ γηα ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 63

65 γμκείξ θαη εθπαηδεοηηθμύξ με ηίηιμ: «Αζθιεπηάδα Νμ 1 θαη Νμ 2». Οη δνάζεηξ πναγμαημπμηήζεθακ από όιμοξ ημοξ θμνείξ ηεξ Π.Γ. Υακίςκ με ζηόπμ ηεκ δεμημονγία εκόξ ζεμαηηθμύ δηθηύμο γηα ηεκ δεμημονγία μηαξ ογημύξ εθπαηδεοηηθήξ θμηκόηεηαξ. οκδημνγάκςζε εθπαηδεοηηθώκ πνμγναμμάηςκ γηα ημοξ μαζεηέξ ηςκ κεπηαγςγείςκ θαη δεμμηηθώκ ζπμιείςκ ηεξ Πενηθενεηαθήξ Γκόηεηαξ Υακίςκ με ηίηιμ: «16 ε Παηδηθή Έθθναζε θαη Δεμημονγία θαη ζημ Δηαγςκηζμό δςγναθηθήξ με θμιάδ γηα ημ «Μηκςηθό θανάβη» ζε ζοκενγαζία με ημ Ναοηηθό Μμοζείμ Κνήηεξ. οκδημνγάκςζε εθδήιςζεξ με ζέμα: «Γεκηέξ ζε μηα μηθμγέκεηα: Από ημ οιηθό πμο θηηάπκμκηαη μη θμύθιεξ.». Η εθδήιςζε πναγμαημπμηήζεθε ζημ πιαίζημ ηεξ Παγθόζμηαξ Ημέναξ ηεξ Γοκαίθαξ από ηεκ Π.Γ. Υακίςκ θαη ημ Γπηζηεμμκηθό Δίθηομ Γθπαίδεοζεξ Γκειίθςκ. Δημνγάκςζε εθδήιςζεξ με ζέμα: «Αοημθημκίεξ: Οιηζηηθή πνμζέγγηζε». Ομηιεηήξ ηεξ εθδήιςζεξ ήηακ μ θμξ Αιέλακδνμξ Μπόηζεξ Γπίθμονμξ θαζεγεηήξ ζημ Πακεπηζηήμημ Albert Einstein ηεξ Νέαξ Τόνθεξ Φοπίαηνμξ ζημ πιαίζημ ηεξ μπμίαξ μ δηαθεθνημέκμξ επηζηήμμκαξ έθακε μιηζηηθή πνμζέγγηζε ημο θαηκμμέκμο ηςκ αοημθημκηώκ ζηα παηδηά θαη ημοξ εθήβμοξ πμο πναγμαημπμίεζε μ ίδημξ ζε δείγμα παηδηώκ θαη εθήβςκ από ηεκ μπμία πνμέθορε όηη ημ 25% ηςκ Γθήβςκ είπακ θάκεη ημοιάπηζημκ μία απόπεηνα αοημθημκίαξ θαη ημ 25% είπε ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 64

66 πανμοζηάζεη ηάζεηξ θογήξ από ημ ζπίηη ημοιάπηζημκ γηα 4 εμένεξ. Τιμπμίεζε 10εμενμο Πνμγνάμμαημξ Πνόιερεξ θαη ακηημεηώπηζεξ ηνμπαίςκ αηοπεμάηςκ με ηίηιμ: «Οδεγώ Κηκμύμαη με αζθάιεηα Αγαπώ ηεκ δςή». Δνάζεηξ ζε όιμοξ ημοξ Δήμμοξ ηεξ Πενηθενεηαθήξ Γκόηεηαξ Υακίςκ από ημοξ μαζεηέξ, γηα ημοξ μαζεηέξ πμο ζηόπμ είπακ ηεκ εκεμένςζε θαη εοαηζζεημπμίεζε ηςκ μαζεηώκ ζημ θαοηό ζέμα ηεξ μδηθήξ αζθάιεηαξ θαη ηεξ θοθιμθμνηαθήξ αγςγήξ. Δημνγάκςζε εζπενίδαξ ζημ πιαίζημ ηεξ «Παγθόζμηαξ Ημέναξ γηα ηα δηθαηώμαηα ημο παηδημύ», ζηηξ 20 Νμεμβνίμο Πανμοζίαζε ημο Βηβιίμο ημο Odin Dupeyron με ηίηιμ: «Σμ παναμύζη δεκ ηειείςζε» γηα ημοξ μαζεηέξ ηεξ Π.Γ. Υακίςκ. Δημνγάκςζε Γπημμνθςηηθμύ εμηκανίμο ειεοζένμο ζπεδίμο εθ ημο θοζηθμύ ημ μπμίμ είπε ζακ ζηόπμ ηεκ πμιηηηζηηθή θαη θαιιηηεπκηθή ακαβάζμηζε ηςκ ζομπμιηηώκ μαξ μέζα από εηθαζηηθέξ δνάζεηξ. Δημνγάκςζε εμενίδαξ γηα ηεκ «Πκεομαηηθή ηδημθηεζία θαη ηα ζογγεκηθά δηθαηώμαηα» πμο ζηόπμ είπε ηεκ εκεμένςζε ηςκ εθπαηδεοηηθώκ μαξ ζε ζέμαηα πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ από Ο.Π.Ι. ημο Τπμονγείμο Πμιηηηζμμύ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 65

67 2 εκεμενςηηθέξ ζοκακηήζεηξ γηα ημοξ μαζεηέξ θαη εθπαηδεοηηθμύξ ηεξ Πενηθενεηαθήξ Γκόηεηαξ Υακίςκ με ηίηιμ: «ενθάνμκηαξ με αζθάιεηα ζημ Δηαδίθηομ». Τιμπμίεζε ηεξ 3 εξ οπμβνύπηαξ έθζεζεξ θςημγναθίαξ με ηίηιμ: «Bμοηηά ζημ πανειζόκ» μέζα από ηεκ μπμία μη μαζεηέξ θαη μη ζομπμιίηεξ μαξ είπακ ηεκ εοθαηνία κα μάζμοκ ηεκ Ιζημνία ηεξ μηαξ πόιεξ μαξ μέζα από ημκ βοζό ηεξ ζάιαζζαξ. οκδημνγάκςζε εθδειώζεςκ: «8 ε Γβδμμάδα Γαιιηθμύ Κηκεμαημγνάθμο ζοκακηά ημ Δηεζκέξ Φεζηηβάι Σαηκηώκ μηθνμύ μήθμοξ» όπμο μη μαζεηέξ ηςκ Γομκαζίςκ θαη Λοθείςκ ηεξ Π.Γ. Υακίςκ είπακ ηεκ εοθαηνία κα γκςνίζμοκ ημκ Γαιιηθό θηκεμαημγνάθμ μέζα από ηηξ ηαηκίεξ αοηέξ. Γθδήιςζε με αθμνμή ηε ζομπιήνςζε ηςκ 400 πνόκςκ από ημκ ζάκαημ ημο Δμμήκηθμο Θεμημθόπμοιμο με ηίηιμ: «Αθηένςμα ζημ μεγάιμ θνεηηθό δςγνάθμ, Δμμήκηθμ Θεμημθόπμοιμ» όπμο μη μαζεηέξ ηςκ ζπμιείςκ μαξ μέζα από ζεαηνηθέξ θαη θηκεμαημγναθηθέξ ηαηκίεξ, δςγναθηθμύξ πίκαθεξ ηίμεζακ με ημκ δηθό ημοξ ηνόπμ ημκ μεγάιμ Κνεηηθό δεμημονγό. οκδημνγάκςζε εθδήιςζεξ ζοδήηεζεξ με ζέμα: «`Γθεβμη θαη Γλανηήζεηξ». «Πεξ όπη ζημ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 66

68 αιθμόι πεξ όπη ζηα κανθςηηθά κηώζε ειεύζενμξ». Η εθδήιςζε πναγμαημπμηήζεθε ζε ζοκενγαζία με ημκ ύιιμγμ Γμκέςκ θαη Κεδεμόκςκ Νμμμύ Υακίςκ θαη ζηόπμ είπε ηεκ αθύπκηζε όιςκ μαξ πάκς ζηα θαοηά ζέμαηα πμο ακηημεηςπίδεη ε Νεμιαία μαξ. οκδημνγάκςζε εθδήιςζεξ με ηεκ πνμβμιή ημο κημθημακηέν με ηίηιμ: More than honey ημο Markus Imhoof πμο είπε ςξ ακηηθείμεκμ ηεκ ακελήγεηε ελαθάκηζε δηζεθαημμμονίςκ μειηζζώκ, ηα ηειεοηαία 5 πνόκηα, θαζώξ ημ έκα ηνίημ ηεξ παναγςγήξ ηεξ ηνμθήξ μαξ ελανηάηαη από ηε γμκημμπμίεζε πμο θάκμοκ μη μέιηζζεξ. οκδημνγάκςζε εθδήιςζεξ βνάβεοζεξ ηςκ μαζεηώκ πμο ζομμεηείπακ ζημκ Α Μαζεηηθό Δηαγςκηζμό Καηαγναθήξ Ιζημνηθώκ Μανηονηώκ γηα ηεκ Μάπε ηεξ Κνήηεξ Καη ηεκ Ακηίζηαζε Η εθδήιςζε πενηειάμβακε μμηιία από ηεκ θαζεγήηνηα ημο Πακεπηζηεμίμο Κνήηεξ θα ΓΦε Αβδειά με ζέμα: «Οη πνμθμνηθέξ μανηονίεξ, πνώηε ύιε ηεξ ηζημνίαξ», πνμβμιή ηαηκηώκ με απμζπάζμαηα πνμθμνηθώκ μανηονηώκ πμο ζοκέιελακ μη μαζεηέξ θαη βνάβεοζε ηςκ μαζεηώκ. οκδημνγάκςζε εθδήιςζεξ με ηεκ πανμοζίαζε ημο παναμοζημύ ηεξ θαξ Κάνμεκ Ρμογγένε με ηίηιμ: «Αίζςπμξ! Κάηη ζέιεη κα μαξ πεη θη εμείξ ημκ αθμύμε, παίδμκηαξ θαη δεμημονγώκηαξ!. Η ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 67

69 ζογγναθέαξ με ηεκ μμάδα ηεξ πανέζονε ηα παηδηά ηεξ Π.Γ. Υακίςκ ζε έκα μμκαδηθό ηαλίδη με δνώμεκα, αθεγήζεηξ θαη πμιιά ηναγμύδηα. οκδημνγάκςζε εμενίδαξ με ζέμα: «Γονςπασθό Ονεηβαηηθό Μμκμπάηη Γ4 ζηα Υακηά Γ4 θαη Ανπαίεξ πόιεηξ ηεξ Κνήηεξ» ζημ πιαίζημ ηεξ μπμίαξ μη μαζεηέξ όιςκ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ Πενηθενεηαθήξ Γκόηεηαξ πανμοζίαζακ ηηξ ενγαζίεξ ημοξ πάκς ζημ ζογθεθνημέκμ ζέμα. Δημνγάκςζε εμενίδαξ με ζέμα: H Γπηζηήμε ηεξ Πεηναμαηηθήξ θαη Γθανμμζμέκεξ Ακάιοζεξ ηεξ ομπενηθμνάξ θαη ε δοκαμηθή ηεξ ζηε δηαμόνθςζε ηεξ ζομπενηθμνάξ ζε ηοπηθά άημμα θαη ζε άημμα με ηδηαηηενόηεηεξ». ηόπμξ ηεξ εμενίδαξ ήηακ κα απμθηήζμομε ηεκ απαναίηεηε γκώζε θαη ηα απαναίηεηα εθόδηα έηζη ώζηε κα ακηημεηςπίζμομε ημ έιιεημμα ηεξ πμηόηεηαξ δςήξ, πμο ακηημεηςπίδμοκ ηα άημμα πμο βνίζθμκηαη ζημ πεδίμ ημο θάζμαημξ, μη μηθμγέκεηέξ ημοξ θαη θαη επέθηαζε ε θμηκςκία μιόθιενε. οκδημνγάκςζε επηζηεμμκηθήξ ζοκάκηεζεξ με ζέμα: «Φςιηά Καημηθία»: Γθπαίδεοζε Πμιηηηζμόξ Πενηβάιιμκ ςξ βηώζημεξ πνμηάζεηξ εκενγώκ πμιηηώκ γηα ηε ζοκμπή θαη ηεκ ακάπηολε ηεξ ημπηθήξ θμηκόηεηαξ» ζημ πιαίζημ ημο Πνμγνάμμαημξ με ζέμα: «ΤΜΜΓΣΟΥΗ ΓΙΜΑΙ ΓΝΓΡΓΟ» «Ηγεζία Η ηέπκε ηεξ αιιαγήξ ζηεκ ζπμιηθή μμκάδα». Σμ πνόγναμμα πμο έπεη ςξ ζηόπμ ημο ηεκ επημόνθςζε ηςκ εθπαηδεοηηθώκ πναγμαημπμηείηαη ζε ζοκενγαζία με ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 68

70 ημ Πακεπηζηήμημ Κνήηεξ θαη ημ Γπηζηεμμκηθό Δίθηομ Γθπαίδεοζεξ Γκειίθςκ Κνήηεξ. ομμεημπή ζημ πνόγναμμα Φηιακαγκςζίαξ ζε Νεπηαγςγεία θαη Δεμμηηθά ημο Ν. Υακίςκ πμο ζηόπμ έπεη ηεκ ελμηθίςζε ηςκ μαζεηώκ με ημ ελςζπμιηθό βηβιίμ θαη ηεκ θαιιηένγεηα ηεξ θηιακαγκςζίαξ. Σμ πνόγναμμα ζοκδημνγακώζεθε από ηεκ Π.Γ. Υακίςκ θαη ημοξ πμιηθμύξ ομβμύιμοξ ηεξ Α/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ. ομμεημπή ηεξ Π.Γ. Υακίςκ ζηεκ δημνγάκςζε ηεξ έθζεζεξ: «ημκ Λαβύνηκζμ ηεξ Ανπαίαξ Γιιεκηθήξ Σεπκμιμγίαξ» πμο πναγμαημπμηήζεθε ζημ Γθζεζηαθό Κέκηνμ ηεξ Αγοηάξ ηεκ μπμία επηζθέθζεθακ ζπεδόκ όια ηα ζπμιεία ηεξ Α/ζμηαξ θαη Β/βάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Νμμμύ Υακίςκ. Πανμοζίαζε ημο βηβιίμο ημο Βαγγέιε Ηιηόπμοιμο με ηίηιμ: «Σνηγςκμρανμύιε μεκ εμπηζηεύεζαη πμηέ ημκ απηκό» όπμο ηεκ παναθμιμύζεζακ όιμη μαζεηέξ ηςκ δεμμηηθώκ ζπμιείςκ ηςκ Υακίςκ. ομμεημπή ζηεκ οιμπμίεζε Θεαηνηθώκ παναζηάζεςκ από ημοξ μαζεηέξ ημο 1 μο Γομκαζίμο Υακίςκ, ημο 6 μο Γομκαζίμο Υακίςκ, ημο 5 μο Γομκαζίμο Υακίςκ θαη ημο Γομκαζίμο Κμοκμοπηδηακώκ. Μμοζηθέξ ζοκαοιίεξ από ημοξ μαζεηέξ ημο Μμοζηθμύ πμιείμο Υακίςκ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 69

71 ομμεημπή θαη ζηήνηλε ζηεκ δημνγάκςζε ηςκ αζιεηηθώκ ζπμιηθώκ Πνςηαζιεμάηςκ. Παράλλθλα οι υπάλλθλοι των τμθμάτων αςχολοφνται ωσ μζλθ ι ωσ γραμματειακι υποςτιριξθ ςε διάφορεσ επιτροπζσ όπωσ : όργανα ελζγχου επενδφςεων (ΠΟΕ) - επιτροπι διακανονιςμοφ εμπορικϊν μιςκϊςεων - επιτροπι χοριγθςθσ αδειϊν επαγγζλματοσ (Θράκλειο) - επιτροπι χοριγθςθσ αδειϊν οδιγθςθσ - γνωμοδοτικι επιτροπι επενδφςεων (Θράκλειο) - επιτροπι ΟΓΑ - Επιτροπζσ εκτίμθςθσ ηθμιϊν από πλθμφρεσ πυρκαγιζσ κλ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 70

72 5. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ Κύξηνο ζηόρνο ηεο Γηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ Π. Δ. Υαλίσλ είλαη πάληα ε απξόζθνπηε, θηιηθή θαη θαηά ην δπλαηόλ ηαρύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρηιηάδσλ πνιηηώλ πνπ απνηείλνληαη θάζε ρξόλν ζηελ Τπεξεζία γηα λα δηεθπεξαηώζνπλ ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ δηπιώκαηα, άδεηεο θπθινθνξίαο, άδεηεο εμάζθεζεο επαγγέικαηνο θαη άδεηεο εγθαηαζηάζεσλ. Γηα ην έηνο 2014 ν ζηόρνο απηόο ζεσξνύκε όηη επηηεύρζεθε ζε κεγάιν βαζκό ράξηλ ζηηο επίπνλεο πξνζπάζεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Τπεξεζίαο, παξά ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ ππήξμαλ, θαη ν κόλνο ηνκέαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο θαζπζηεξήζεηο ήηαλ ε αλαζεώξεζε αδεηώλ νδήγεζεο, ηδηαηηέξσο ησλ αηόκσλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε από Γεπηεξνβάζκηα Ιαηξηθή Δπηηξνπή. Σν θπξηόηεξν πξόβιεκα ηεο Τπεξεζίαο γηα ην έηνο 2014 ήηαλ ε έιιεηςε ηνπ επαξθνύο πξνζσπηθνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δηαξθώο απμαλόκελνπ όγθνπ ησλ ππνζέζεσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πνιηηώλ. Η θαηάζηαζε επηδεηλώζεθε ην 2014 ιόγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ έκπεηξσλ ππαιιήισλ θαη ιόγσ απνρώξεζεο ησλ απαζρνινύκελσλ κε πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ. ην Σκήκα Αδεηώλ Οδήγεζεο γηα ην έηνο 2014 νη ππάιιεινη είραλ λα δηαρεηξηζηνύλ νέα δεδομένα και νέες διαδικαζίες νη νπνίεο αληηκεησπίζηεθαλ κε ζρεηηθή επηηπρία, όπσο νη παξαθάησ: - Βάζεη ηνπ ΠΓηνο 51/2012 ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή ή θαηαρώξεζε ζηηο άδεηεο νδήγεζεο όισλ ησλ δηπισκάησλ θαηεγνξίαο ΑΜ (κνηνπνδήιαηα) πνπ έρεη εθδώζεη κέρξη ζήκεξα ε Σξνραία. - Μεηαθνξά όινπ ηνπ αξρείνπ αδεηώλ νδήγεζεο ΑΜ ηεο Σξνραίαο ζηελ Τπεξεζία. - Έθδνζε από ηε Γηεύζπλζε Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ησλ λέσλ δηπισκάησλ θαηεγνξίαο ΑΜ (κνηνπνδήιαηα), από ειηθίαο 16 εηώλ, ηα νπνία εμέδηδε ε Σξνραία, βάζεη ηεο παιαηόηεξεο λνκνζεζίαο. - Καζηέξσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ θαη επηθόξηηζε ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ κε ηε δέζκεπζε ησλ παξαβόισλ κέζσ ΣAXIS NET. H δέζκεπζε γίλεηαη κε ην πξνζσπηθό ΑΦΜ ηνπ ππαιιήινπ θαη ε δηαδηθαζία απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη αξθεηό ρξόλν, δεδνκέλνπ όηη γηα θάζε άδεηα νδήγεζεο ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία e-παξάβνια. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 71

73 - Βάζεη ηνπ ΠΓηνο 51/2012 ππνρξεσηηθή θαηαρώξεζε ηεο εκεξνκελίαο απόθηεζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο ζηηο άδεηεο νδήγεζεο μέλεο πεξηνρήο θαη σο εθ ηνύηνπ θαζηέξσζε ρξνλνβόξνπ δηαδηθαζίαο αιιεινγξαθίαο κε ηηο Τπεξεζίεο έθδνζεο άιισλ ζπγθνηλσληαθώλ πεξηνρώλ. - Σν έηνο 2014 έιεμε ε πεληαεηία ηζρύνο ησλ Πηζηνπνηεηηθώλ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο αξρηθήο ρνξήγεζεο θαη μεθίλεζε ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ ΠΔΙ νδεγώλ θνξηεγώλ θαη ιεσθνξείσλ θαη θαηαρώξεζεο ζηηο άδεηεο νδήγεζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ θσδηθώλ, κε παξάιιειν έιεγρν γηα θάζε νδεγό μερσξηζηά ησλ ππνβαιιόκελσλ πξνγξακκάησλ παξαθνινύζεζεο ησλ ηδησηηθώλ ζρνιώλ ΠΔΙ. - Καζηέξσζε από ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο, κέζσ ηνπ Νόκνπ 4305/2014, ηνπ ειέγρνπ γλεζηόηεηαο ησλ αδεηώλ νδήγεζεο από Γεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη επνκέλσο πξόζζεηε αιιεινγξαθία γηα ην Σκήκα Αδεηώλ Οδήγεζεο, ηδηαίηεξα γηα δηπιώκαηα κε δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνπ εθδόζεθαλ από άιιεο Τπεξεζίεο. - Καηαθόξπθε αύμεζε ην έηνο 2014, ιόγσ ηεο κεηαλάζηεπζεο, ησλ κεηαηξνπώλ Διιεληθώλ αδεηώλ νδήγεζεο ζε αληίζηνηρεο θνηλνηηθέο. Η δηαδηθαζία απαηηεί πνιύπινθε θαη ρξνλνβόξα αιιεινγξαθία κε πξνμεληθέο θαη θνηλνηηθέο δηνηθεηηθέο αξρέο. - πλέρηζε θαη ην έηνο 2014 ηεο δηαδηθαζίαο εθηύπσζεο όισλ ησλ αδεηώλ νδήγεζεο από ηε Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Αηηηθήο, κε ζπλέπεηα ηελ αλάινγε ρξνληθή επηβάξπλζε ηνπ δηαζηήκαηνο έθδνζεο ησλ δηπισκάησλ, θαζώο θαη ηελ επηπιένλ απαζρόιεζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηε δηαδηθαζία απνζηνιήο θαη παξαιαβήο. - Δπηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ην έηνο 2014 κε νγθώδε αιιεινγξαθία κε ηα ΚΔΠ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ πνιηηώλ πνπ πξνηηκνύλ λα εμππεξεηνύληαη κέζσ ησλ ΚΔΠ. Ιδηαηηέξσο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δεσηεροβάθμιας Ιαηρικής Επιηροπής επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: - ύκθσλα κε ην ΠΓκα 51/2012, γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο όισλ ησλ νδεγώλ πνπ έρνπλ ππεξβεί ην νγδνεθνζηό έηνο ηεο ειηθίαο θαζηεξώζεθε ε ηαηξηθή εμέηαζε από Γ.Ι.Δ., ελώ κε ηελ πξνεγνύκελε λνκνζεζία δελ απαηηείην. - πλερίζηεθε θαη ην 2014 ε εμππεξέηεζε θαη ησλ πνιηηώλ ηνπ Ννκνύ Ρεζύκλνπ, ιόγσ αδπλακίαο ζπγθξόηεζεο Γ.Ι.Δ. από ηε Γηεύζπλζε Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ Π. Δ. Ρεζύκλνπ. Η ζρεηηθή αιιεινγξαθία γηα ην ζέκα έηπρε αξλεηηθήο απάληεζεο επαλεηιεκκέλσο, ιόγσ έιιεηςεο ηαηξώλ κε ηηο αλαγθαίεο εηδηθόηεηεο. - Σν έηνο 2014 απμήζεθαλ νη αθαηξέζεηο αδεηώλ νδήγεζεο από ηα αξκόδηα αζηπλνκηθά όξγαλα ιόγσ ακθηβνιηώλ γηα ηε ζσκαηηθή θαη ηελ νδεγηθή ηθαλόηεηα ησλ νδεγώλ, κε ζπλέπεηα νη ελ ιόγσ νδεγνί λα παξαπέκπνληαη γηα εμέηαζε ζηε Γ.Ι.Δ.. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 72

74 - Ο Ιαηξηθόο ύιινγνο παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο από ηελ Τπεξεζία δελ απνζηέιιεη αλαπιεξσκαηηθά κέιε γηα ηε ζύζηαζε ηεο Γ.Ι.Δ., κε ζπλέπεηα λα δπζρεξαίλεηαη ν ζπληνληζκόο ησλ ηαηξώλ κε πέληε δηαθνξεηηθέο εηδηθόηεηεο γηα ηελ ηαθηηθή ζύγθιηζε ηεο Γ.Ι.Δ.. - Λόγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηεο ειηθίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ εμεηαδνκέλσλ, απαηηείηαη ν ίδηνο νδεγόο λα εμεηαζζεί ζε πεξηζζόηεξεο από δύν ή ηξεηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, κε απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο ηεο Γ.Ι.Δ.. Όζνλ αθνξά γεληθά ηε δραζηηριόηηηα ηεο Τπεξεζίαο γηα ην έηνο 2014, επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ: - Σα έζνδα από ηα παξάβνια ησλ αδεηώλ θπθινθνξίαο ππέξ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ απμήζεθαλ θαηά 11% ζε ζρέζε κε ην έηνο 2013 θαη αλήιζαλ ζηα επξώ. - Απμήζεθαλ θαηά 19% ζε ζρέζε κε ην 2013 νη εθδνζείζεο άδεηεο νδήγεζεο, λέεο θαη αλαζεσξήζεηο θαη αλήιζαλ ζε άδεηεο πεξίπνπ. - Απμήζεθε θαηά 8% ζε ζρέζε κε ην 2013 ν αξηζκόο πξαθηηθώλ εμεηάζεσλ ππνςεθίσλ νδεγώλ θαη αλήιζε ζε 3030 εμεηάζεηο. - Σν πξνεγνύκελν έηνο επηκνξθώζεθαλ νθηώ (8) λένη εμεηαζηέο ζε ζέκαηα πξαθηηθήο εμέηαζεο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαηεγνξίαο Β, κέζσ εηδηθνύ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. Οη λένη εμεηαζηέο, ππάιιεινη ηεο Γηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ αιιά θαη άιισλ Τπεξεζηώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, θάηνρνη ηίηισλ ζπνπδώλ ΣΔ ή ΠΔ, ζπλέβαιαλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ ηεο πξαθηηθήο εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ νδεγώλ θαη ζηελ κείσζε ηνπ ρξόλνπ αλακνλήο γηα ζπκκεηνρή ζηηο πξαθηηθέο εμεηάζεηο. - Σν έηνο 2014 μεθίλεζε γηα πξώηε θνξά θαη ε εθαξκνγή ηνπ Μεραλνγξαθηθνύ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο Απνηειεζκάησλ ησλ Γνθηκαζηώλ Πξνζόλησλ θαη πκπεξηθνξάο, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηρεηξείηαη από ην Τπνπξγείν ε επνπηεία θαη ε εμαζθάιηζε πνηόηεηαο ηνπ έξγνπ ηεο πξαθηηθήο εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ νδεγώλ πνπ δηελεξγείηαη από ηηο Τπεξεζίεο Μεηαθνξώλ όιεο ηεο ρώξαο. - Γξνκνινγήζεθε ην 2014 κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ε πινπνίεζε ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ έληππνπ πιηθνύ ησλ αξρείσλ Αδεηώλ Οδήγεζεο ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία έρεη ήδε μεθηλήζεη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο θαη πξνβιέπεηαη λα αξρίζεη ε εθαξκνγή ηεο εληόο ηνπ έηνπο 2015 θαη γηα Γηεύζπλζε Μεηαθνξώλ Π. Δ. Υαλίσλ. Η ςεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ αλακέλεηαη λα αλαβαζκίζεη ζεκαληηθά ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αδεηώλ νδήγεζεο, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο πνηόηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αθεξαηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ. - ηελ Τπεξεζία εθαξκόζηεθε λέα κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή πξνγξακκαηηζκνύ ησλ επηηξνπώλ εμέηαζεο ππνςεθίσλ νδεγώλ, ηόζν γηα ηε ζεσξεηηθή όζν θαη ηελ πξαθηηθή εμέηαζε, ε νπνία εμαζθαιίδεη ην αδηάβιεην ηεο θιήξσζεο θαη ηελ νξζή θαηαλνκή ησλ επηηξνπώλ εμέηαζεο. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 73

75 - πλερίζηεθε ην 2014 ε εθαξκνγή ηνπ ζπλερώο εμειηζζόκελνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο «ΠΑΠΤΡΟ» (πξσηόθνιιν ειεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγξάθσλ) ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Σν ζύζηεκα απηό απινπζηεύεη ηηο ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ ζε επίπεδν Τπεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζπληειώληαο ζηε κείσζε ηνπ όγθνπ ηεο έληππεο αιιεινγξαθίαο. - Ξεθίλεζε ην έηνο 2014 ε δηαδηθαζία γηα ηε λέα αδεηνδόηεζε ησλ πξαηεξίσλ ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ, ιόγσ εγθαηάζηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εηζξνώλ - εθξνώλ θαπζίκσλ. Δληόο ηνπ 2014 ππεβιήζεζαλ από 41 πξαηεξηνύρνπο, πηζηνπνηήζεηο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο από εμνπζηνδνηεκέλνπο εγθαηαζηάηεο, ώζηε λα εθδνζνύλ νη λέεο εληαίεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξαηεξίσλ. - Αδεηνδνηήζεθε θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία εληόο ηνπ 2014 έλα επηπιένλ Ιδησηηθό ΚΣΔΟ ζην Ννκό Υαλίσλ, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηελ αύμεζε ησλ δηαζέζηκσλ επηινγώλ γηα ηνλ ηερληθό έιεγρν ησλ νρεκάησλ ηνπ Ννκνύ καο. - Σν έηνο 2014 ε Τπεξεζία πξαγκαηνπνίεζε ελεκέξσζε ησλ κεραληθώλ απηνθηλήησλ ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο ησλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ θαη εθδειώζεθε ελδηαθέξνλ από ην ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθό θιάδν γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ αδεηνδόηεζεο ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ. Παξαηίζεληαη παξαθάησ ηα αλαιπηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία αλά αληηθείκελν ηεο Τπεξεζίαο για ηο έηος 2014: α)σμζμα ΑΓΔΗΩΝ ΟΓΖΓΖΖ Έθδνζε λέσλ αδεηψλ νδήγεζεο θαη αλαζεσξήζεηο Αξηζκφο ζεσξεηηθψλ εμεηάζεσλ 4890 Αξηζκφο πξαθηηθψλ εμεηάζεσλ 3030 Αξηζκφο ζεσξεηηθψλ εμεηάζεσλ εηδηθήο άδεηαο νδήγεζεο ΔΓΥ απηνθηλήησλ 55 Αλαζεσξήζεηο εηδηθήο άδεηαο νδήγεζεο ΔΓΥ απηνθηλήησλ 255 Αξηζκφο ζπλεδξηάζεσλ Γ.Η.Δ. 21 Αξηζκφο εθδνζέλησλ Γειηίσλ Δθπαίδεπζεο Δμέηαζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ 3346 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 74

76 Μεηαηξνπέο αδεηψλ νδήγεζεο θαηεγνξίαο ΑΜ (κνηνπνδήιαηα) πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ Σξνραία Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ρνιψλ Οδήγεζεο θαη ρνιψλ ΠΔΗ (βεβαηψζεηο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο) 1487 Αξηζκφο ειέγρσλ ρνιψλ Οδήγεζεο 34 Αξηζκφο ειέγρσλ ρνιψλ ΠΔΗ θαη επηηφπησλ ειέγρσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο Πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο νδηθψλ κεηαθνξέσλ εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ Πηζηνπνηεηηθά νδεγψλ νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ εκπνξεπκάησλ (ADR) θαη αλαλεψζεηο Κάξηεο ζηάζκεπζεο ΑκεΑ (λέεο θαη αλαλεψζεηο) 90 β)σμζμα ΑΓΔΗΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Νέεο άδεηεο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ θαη δηθχθισ: 1930 Μεηαβηβάζεηο απηνθηλήησλ θαη δηθχθισλ: Απνζχξζεηο απηνθηλήησλ: 1710 Οξηζηηθέο δηαγξαθέο : 694 Αληηθαηαζηάζεηο πηλαθίδσλ: 302 Αληίγξαθα αδεηψλ θπθινθνξίαο: Άδεηεο θαη αλαζεσξήζεηο αδεηψλ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ θαη αλαθιήζεηο αδεηψλ 216 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 75

77 γ)σδυνηκο ΣΜΖΜΑ Άδεηεο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ θαπζίκσλ (ιφγσ κεηαβίβαζεο ή ηξνπνπνίεζεο εγθαηαζηάζεσλ ή πξνζζήθεο ζπζηήκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ θ.ι.π.) Δγθξίζεηο ηξνπνπνίεζεο εγθαηαζηάζεσλ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ ή εγθξίζεηο λέσλ πξαηεξίσλ Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ απηνθηλήησλ (βεβαηψζεηο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο) 4 Άδεηεο ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθψλ ΚΣΔΟ (βεβαηψζεηο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο) 1 Έιεγρνη πξαηεξίσλ θαη ζηαζκψλ απηνθηλήησλ 28 Βεβαηψζεηο ειεθηξνινγηθψλ ειέγρσλ εγθαηαζηάζεσλ πξαηεξίσλ θαη ζηαζκψλ Αξηζκφο πξνζηίκσλ κε θαηαβνιήο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ πξαηεξίσλ 25 Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ (βεβαηψζεηο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο) 11 Έιεγρνη ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ 21 Δμνπζηνδνηήζεηο ζπλεξγείσλ γηα ρνξήγεζε θάξηαο ειέγρνπ θαπζαεξίσλ 5 Αλαλεψζεηο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ νδηθήο βνήζεηαο 5 Αξηζκφο ειέγρσλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ νρεκάησλ 1988 Αξηζκφο επηζεσξήζεσλ θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ, ξπκνπιθνπκέλσλ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 76

78 Αιιαγέο θηλεηήξα θαη πξνζζήθε πγξαεξηνθίλεζεο 323 Άδεηεο ξπκνχιθεζεο ηξέτιεξ 162 Βεβαηψζεηο νξζήο αλαγγειίαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ Βεβαηψζεηο νξζήο αλαγγειίαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ξαδηνηερλίηε θαη ξαδηνειεθηξνιφγνπ Πηπρία Ραδηνεξαζηηερλψλ 9 Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ξαδηνεξαζηηερληθψλ ζηαζκψλ αζπξκάηνπ θαη αλαλεψζεηο 16 Κάξηεο ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ δ) ΓΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Οδθγοί 4 Μετακινιςεισ 531 φνολο διανυκζντων χιλιομζτρων υνολικι κατανάλωςθ καυςίμων ςε λίτρα 5911 Κόςτοσ καυςίμων ςε ευρϊ 9397 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 77

79 ε) ΤΜΗΜΑ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ Όλεσ οι παραπάνω δραςτθριότθτεσ ζχουν υποςτθριχκεί γραμματειακά από το Τμιμα Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ (επικοινωνία, ενθμζρωςθ, πλθροφόρθςθ, πρωτόκολλο, θλεκτρονικι διαχείριςθ, διακίνθςθ εγγράφων, αλλθλογραφία, διεκπεραίωςθ) το οποίο παράλλθλα με: - τθν ςφνταξθ εγγράφων γενικά επί διαφόρων διοικθτικϊν κεμάτων, υπθρεςιακϊν εγγράφων αρμοδιότθτασ του τομζα Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, αποφάςεων αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ, - τισ αναρτιςεισ ςτθ Διαφγεια, - τθ διεκπεραίωςθ υπθρεςιακϊν κεμάτων προςωπικοφ και προμθκειϊν, - τθ διεκπεραίωςθ ετιςιων ςυμβάςεων Ιατρϊν για τθν πρωτοβάκμια ιατρικι εξζταςθ υποψθφίων οδθγϊν και οδθγϊν (55 για το 2014), - τθ διεκπεραίωςθ τθσ αποηθμίωςθσ των Ιατρϊν Δ.Ι.Ε. οδθγϊν (καταςτάςεισ τεςςάρων τριμινων του ζτουσ) και των υπαλλιλων εξεταςτϊν και βοθκθτικοφ ζργου εξετάςεων υποψθφίων οδθγϊν (καταςτάςεισ ςυμμετοχϊν 12 μθνϊν του ζτουσ), ςυνζβαλε αποτελεςματικά ςτθ ςωςτι και εφρυκμθ λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. Υπάλλθλοι Δ/νςθσ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Π.Ε. Χανίων 2014:Κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2014 παρείχαν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτθ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν οκτϊ (8) άτομα με ςφμβαςθ πεντάμθνθσ απαςχόλθςθσ από τον ΟΑΕΔ και δφο (2) άτομα πρακτικισ άςκθςθσ των ΕΠΑΣ μακθτείασ του ΟΑΕΔ, τα οποία απεχϊρθςαν εντόσ του 2014.Στθν Υπθρεςία ςτο τζλοσ του 2013 υπθρετοφςαν 31 υπάλλθλοι και 4 οδθγοί, ενϊ ςτο τζλοσ του 2014 το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ ιταν 25 υπάλλθλοι και 4 οδθγοί.επομζνωσ εντόσ του 2014 το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ μειώθηκε κατά 6 μόνιμουσ υπαλλήλουσ, με αποτζλεςμα να υποςτελεχωκεί θ Διεφκυνςθ ςε καίριεσ κζςεισ και ιδιαίτερα ςτο νευραλγικό τομζα εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν. Δεδομζνου ότι θ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Π.Ε. Χανίων είναι μια Υπθρεςία με πλικοσ αντικειμζνων, θ οποία ςε κακθμερινι βάςθ ςυναλλάςςεται με το κοινό, ςε όλουσ τουσ τομείσ αρμοδιότθτάσ τθσ, και ιδιαίτερα ςτα Τμιματα Αδειϊν Οδιγθςθσ και Αδειϊν Κυκλοφορίασ, καθίςταται επιτακτική ανάγκη η ςτελέχωςη τησ Υπηρεςίασ με πρόςθετο μόνιμο προςωπικό, πρωτίςτωσ για να ςυνεχιςτεί και να βελτιωθεί η αποτελεςματικότητα όςον αφορά την απρόςκοπτη και άμεςη εξυπηρέτηςη των πολιτών. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 78

80 6. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ α) ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΗΩΝ Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ εξγαζίαο - ηξνπνπνηήζεηο αλαθιήζεηο επηζηξνθή δηθαηνινγεηηθψλ ζε εθδηδφκελα πξφζσπα 85 Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ εξγαζίαο-αλάθιεζε ζε ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ 15 Βεβαηψζεηο νηθήκαηνο - Άδεηεο εγθαηάζηαζεο αλάθιεζε 18 Ηαηξηθή παξαθνινχζεζε - ρνξήγεζε ζεξαπείαο ζε Υαλζεληθνχο 5 Οδεγίεο-εκβνιηαζκνί αλζεινλνζηαθήο αγσγήο ζηα πιαίζηα ηαμηδησηηθήο Ηαηξηθήο άηνκα 210 Δκβνιηαζκνί ΜΥ BCG ζε ζρνιεία Μρ ζηελ Τπεξεζία θαη άιινη εκβνιηαζκνί Δπηδεκηνινγηθέο έξεπλεο Λνηκσδψλ λφζσλ 22 Δπηζθέςεηο ζε ζρνιεία γηα Λνηκψδε Ννζήκαηα 2 Βεβαηψζεηο πξνκήζεηαο λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ ζε θαξθηλνπαζείο 12 Βεβαηψζεηο κεηαθνξάο λεθξψλ θαη νζηψλ 45 Δπηζθέςεηο ζε μελνδνρεία γηα Λεγεσλλέια Παξαθνινχζεζε μελ/ρείσλ γηα Λεγεσλλέια 13 Διεπζεξνθνηλσλία πινίσλ 30 Έθδνζε αλαλέσζε πηζηνπνηεηηθψλ πγείαο εξγαδνκέλσλ ζε θαηαζηήκαηα Έθδνζε αλαλέσζε βηβιηαξίσλ πγείαο απνθιεηζηηθψλ λνζειεπηψλ 91 Βεβαηψζεηο ίδξπζεο - ιεηηνπξγίαο αλαθιήζεηο θαξκαθείσλ 44 Βεβαηψζεηο ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ θπζηθνζεξαπείαο, αηζζεηηθήο, ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 79

81 νπηηθά θαηαζηήκαηα, δηαηηνινγηθά, νδνληνηερληθά 16 Βεβαηψζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαξκαθνπνηψλ, λνζειεπηψλ, ςπρνιφγσλ, αηζζεηηθψλ, θπζηθνζεξαπεπηψλ, βνεζνί θαξκαθείσλ θ.ι.π 82 Βεβαηψζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ θιηληθψλ Μ.Υ.Α (επηθαηξνπνίεζε) 3 Βεβαηψζεηο αλαλεψζεηο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο Αθηηλνδηαγλσζηηθψλ Παζνινγναλαηνκηθψλ Ηαηξείσλ Δηδηθέο άδεηεο νδνληηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ 15 Βεβαηψζεηο αλαθιήζεσλ ιεηηνπξγίαο Οδνληηαηξείσλ 3 Υνξήγεζε επηδνκάησλ λεθξνπαζψλ θαη κεηακνζρεπκέλσλ 220 Βεβαηψζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηαηξψλ Οδνληηάηξσλ 24 β) ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Τγεηνλνκηθνί έιεγρνη ζε επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 712 (απφ ηνπο νπνίνπο 47 θαηαζηήκαηα βξέζεθαλ κε παξαβάζεηο ) Πξφγξακκα επηηήξεζεο ηεο Νφζνπ ησλ Λεγεσλαξίσλ 52 Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ, δείγκαηα 250 Πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ, ζεκεία εθαξκνγψλ 179 Γεηγκαηνιεςίεο πφζηκνπ λεξνχ 58 Γεηγκαηνιεςίεο εκθηαισκέλνπ λεξνχ 43 Γεηγκαηνιεςίεο λεξνχ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ 34 Ζρνκεηξήζεηο 23 Έιεγρνο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ 57 Έιεγρνη αλζπγηεηλψλ εζηηψλ 74 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 80

82 γ) ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ παηδηθψλ εμνρψλ 3, ΚΓΑΠ 1, Μ.Φ.Ζ. 1 Δγγξαθή Δζεινληηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζην Πεξηθεξεηαθφ θαη Δζληθφ Μεηξψν Υνξήγεζε αλαλεψζεηο εηδηθήο Πηζηνπνίεζεο (Δ.Κ.Κ.Α.) ρνξήγεζε ζθνπηκφηεηαο 6 Υνξήγεζε δειηίσλ κεηαθίλεζεο ΑΜΔΑ 580 Θεσξήζεηο κπιφθ γξακκαηίσλ είζπξαμεο, εληαικάησλ πιεξσκψλ ζε θηιαλζξσπηθνχο ζπιιφγνπο, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο 45 Υνξήγεζε άδεηαο εξγαζίαο αλαλεψζεηο αιινδαπψλ αηηνχλησλ πνιηηηθφ άζπιν 26 Δπηρνξεγήζεηο Ηδξπκάησλ, Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ 5 Δπηρνξεγήζεηο απφ θξαηηθά ιαρεία 4 Κνηλσληθέο έξεπλεο γηα πινπνίεζε ρνξήγεζεο παξαρσξεηεξίσλ (ηεγαζηηθφ Πξφγξακκα Πχξγνπ Υαιέπαο) απφ ηελ Πεξηθέξεηα, νηθνγέλεηεο (Κιεξνλνκηθφ δηθαίσκα ιφγσ ζαλάηνπ). Οινθιήξσζε δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο παξαρσξεηεξίσλ 35 Υνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ 13 Γηνηθεηηθέο ππνζέζεηο 290 Τηνζεζίεο αλειίθσλ θαη παξαθνινχζεζε πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ 20 Δηζαγγειηθέο παξαγγειίεο 55 Αλάδνρεο νηθνγέλεηεο 8 Κνηλσληθή Δξγαζία 110 Έιεγρνη Κνηλσληθψλ πκβνχισλ ζε ηδξχκαηα, πξνλνηαθνχο θνξείο θεξδνζθνπηθνχ θαη κε ραξαθηήξα 30 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 81

83 Αλαδήηεζε ξηδψλ ζε πηνζεζίεο 5 Αλαδήηεζε βηνινγηθψλ (κεηέξσλ ) νηθνγελεηψλ 5 Υνξήγεζε ηξνθίκσλ ζε άπνξεο νηθνγέλεηεο πνπ αζρνιείηαη ε ππεξεζία καο 200 Υξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε γηα νηθνλνκηθά αδχλαηεο νηθνγέλεηεο 150 ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Σν ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Δηξελαίνπ Γαιαλάθε, εκεξίδα, 15/1/ Ζ Δπηζηήκε ηεο Πεηξακαηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο & ε δπλακηθή ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ηππηθά άηνκα θαη ζε άηνκα κε ηδηαηηεξφηεηεο, εκεξίδα, 18/1/ Σν Φεζηηβάι Γξάκαο ηαμηδεχεη, παξνπζίαζε ηαηληψλ, 20/1-26/1/ Έθεβνη θαη εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, εκεξίδα, 1/2/ «Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν», ζεαηξηθή παξάζηαζε, 4/2/ «Ναχαξρνο Π. Κνπληνπξηψηεο ( ) κηα ςπρνγξαθηθή πξνζέγγηζε», παξνπζίαζεο ηνπ βηβιίνπ, 12/2/ πλαπιία Μηθηήο Υνξσδίαο θαη Οξρήζηξαο Ηεξνχ Νανχ Δπαγγειηζηξίαο Υαιέπαο, 23/2/ «ια γηα ην ζπίηη, εθθιεζία θαη θξεβάηη», ζεαηξηθή παξάζηαζε, 9/3-10/3/ Δηθαζηηθή Έθζεζε εκπλεπζκέλε απφ ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, 15/3-14/4/ Κχθινο ελεκεξσηηθψλ ζεκηλαξίσλ κε ην Κέληξν Πξφιεςεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, Μάξηηνο Απξίιηνο Απηνθηνλίεο, κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε, εκεξίδα, 22/3/ πλαπιία κε ην Μνπζηθφ ρνιείν Υαλίσλ θαη Μέιε ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελψλ, 24/3/2014 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 82

84 13. Δπεηεηαθή Δθδήισζε κε αλαθνξέο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 21, 25/3/ πλαπιία Αιιειεγγχεο κε ηνπο Γηαηξνχο ηνπ Κφζκνπ, 9/4/ Γηήκεξν Γεξκαληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ, 10/4-11/4/ Θεαηξηθή Παξάζηαζε, Γπλαίθεο πνπ έγηλαλ έλα κε ηε γε, 13/4/ Ση αθεγνχληαη ηα ςεθηδσηά δάπεδα γηα ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο Κξήηεο ζηελ πεξίνδν ηεο Ρσκαηνθξαηίαο, εκεξίδα, 30/4/ πλαπιία Σδαδ Μνπζηθήο κε ηα Μνπζηθά χλνια ηνπ Π.Κ. Υαλίσλ, 3/5/ Ζ 8ε Δβδνκάδα Γαιιηθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ ζπλαληά ην Γηεζλέο Φεζηηβάι Σαηληψλ Πνιχ Μηθξνχ Μήθνπο, 4/5-6/5/ Ζ γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ, παξνπζίαζε βηβιίνπ, 10/5/ Δηδηθέο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο Λφγνπ θαη Οκηιίαο, 14/5/ Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο, εζπεξίδα, 4/6/ Οη αξραίεο ξίδεο ηνπ αλζξσπηζκνχ ζηε ζχγρξνλε ηαηξηθή ζθέςε, 15/6/ DeadLIVERY BOY, ζεαηξηθή παξάζηαζε, 2/7-3/7/ Γηήκεξν Δθδειψζεσλ Μλήκεο θαη Πνιηηηζκνχ, Μαξηπξηθά ρσξηά,1/8-2/8/ Μνπζηθή Παξάζηαζε «Κηζζακίηηθνη Μνπζηθνί Γξφκνη», 22/8/ Αθηέξσκα ζηνλ Βαγγέιε Κηηζηάθε, εκεξίδα, 20/9/ «Μηθξαζία, ςπρήο παηξίδα» 92 ρξφληα απφ ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, 27/9/ Μαληνιηλάηα Υαλίσλ, Μνπζηθή Παξάζηαζε, 4/10/2014 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 83

85 30. Cine Mαζήκαηα, 14/10-21/10/ πλέδξην γηα ηνλ Παχιν Βιαζηφ, 19/10/ Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ, ηνπ Γηάλλε Σζίβε: «Υαληά », 22/10/ Παξνπζίαζε ηνπ ζπγγξαθέσο Θαλάζε Βαιηηλνχ, 1/11/ Κχθινο δξάζεσλ <Υσξηά κε ηα θψηα αλνηθηά», Αχγνπζηνο επηέκβξεο Κχθινο δξάζεσλ «ΥΑΝΗart», θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο Μνπζηθέο Βξαδηέο ζε Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο Απγνπζηηάηηθν Φεγγάξη 36. Υξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηέο αιιειεγγχεο ηεο Π.Δ. Υαλίσλ, Γεθέκβξεο 2014 ΣΟΜΔΑ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 1. Έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηεμαγσγήο αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ (145). 2. Έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπψλ (2) 3. Θεσξήζεηο βηβιίσλ Αζιεηηθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Π.Δ. Υαλίσλ (40). 4. Θεσξήζεηο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ Αζιεηηθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Π.Δ. Υαλίσλ (160). 5. Υνξεγήζεηο βεβαηψζεσλ ζηα αζιεηηθά ζσκαηεία φηη ηεξνχλ ζεσξεκέλα ηα βηβιία ηνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 2725/1999 (50). 6. Δπνπηεία θαη θηηξηνινγηθφο έιεγρνο ηδησηηθψλ Γπκλαζηεξίσλ ή ηδησηηθψλ ζρνιψλ εθκάζεζεο αζιεκάησλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 219/2006 (9). 7. Υνξεγήζεηο αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ Γπκλαζηεξίσλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιψλ εθκάζεζεο αζιεκάησλ (12). 8. Πξνψζεζε Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Αζιεηηζκνχ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ. 9. πλδηνξγάλσζε θνξπθαίσλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ Παγθφζκηαο, Γηεζλνχο, Παλειιαδηθήο θαη Παγθξήηηαο εκβέιεηαο: GRAND PRIX θνπνβνιήο «ΜΑΥΖ ΣΖ ΚΡΖΣΖ 2014» (άββαην 10 θαη Κπξηαθή 11 Μαΐνπ 2014) ζην πιαίζην ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηε Μάρε ηεο Κξήηεο. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 84

86 GRAND PRIX ηαζεξνχ ηφρνπ «ΜΑΥΖ ΣΖ ΚΡΖΣΖ 2014» (6 έσο 8 Ηνπλίνπ 2014) ζην πιαίζην ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηε Μάρε ηεο Κξήηεο. Πνδειαηηθφο γχξνο «ΜΑΥΖ ΣΖ ΚΡΖΣΖ 2014» (11, 14 θαη 15 Ηνπλίνπ 2014) ζην πιαίζην ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηε Μάρε ηεο Κξήηεο. 7 ν Γηεζλέο θαθηζηηθφ Σνπξλνπά Παιαηφρσξαο (21 έσο ηηο 28 Ηνπιίνπ 2014 ζηελ Παιαηφρσξα). Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Ξηθαζθίαο, 20 έσο 23 Μαξηίνπ 2014 Παγθφζκην Κχπειιν Πνδειαζίαο Master & Amateur, 25 έσο 28 Μαίνπ 2014 Σειεηή Βξάβεπζεο ησλ 550 αζιεηψλ, αζιεηξηψλ θαη πξνπνλεηψλ φισλ ησλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ πνπ δηαθξίζεθαλ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο ην έηνο 2013 ζε Παγθφζκηνπο, Βαιθαληθνχο, θαη Παλειιήληνπο Αγψλεο, 2 Μαΐνπ ν Μεζνγεηαθφ Πξσηάζιεκα θάθη Νέσλ Νεαλίδσλ θάησ ησλ 20 εηψλ (επηέκβξηνο) Σειεηή Βξάβεπζεο ησλ αζιεηψλ, θξηηψλ θαη πξνπνλεηψλ ηνπ ηίβνπ ηεο Κξήηεο πνπ δηαθξίζεθαλ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνψζεζε ηνπ θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ θαηά ην έηνο ε Παλειιήληα Αζιεηηθή ζπλάληεζε ηίβνπ «ΥΑΝΗΑ 2014», 1 Ηνπλίνπ Γηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα ηίβνπ ζηηο Καηεγνξίεο Αλδξψλ Γπλαηθψλ, Παίδσλ Κνξαζίδσλ, Πακπαίδσλ - Παγθνξαζίδσλ Α ζην πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ Κξήηε, Φεβξνπάξηνο έσο Μάξηηνο α Βεληδέιεηα ηίβνπ, 7 Ηνπλίνπ 2014 Βεληδέιεηνο Αγψλαο Γξφκνπ, 1 Ηνπλίνπ 2014 Βεληδέιεηνο εκηκαξαζψληνο θαη Ζιηάθεηνο αγψλαο δξφκνπ, 20 Μαξηίνπ Αγψλαο Οξεηλνχ Σξεμίκαηνο «SAMARIA RUN», 12 Μαίνπ 2014 Γηεζλείο Κνξίζζηνη Γηαζπιινγηθνί Αγψλεο Καλφε Καγηάθ, 4 θαη 5 Ννεκβξίνπ ζηε Λίκλε ηνπ Κνπξλά. Γηαζπιινγηθνί Αγψλεο Καλφε Καγηάθ ζηνλ θφιπν ηεο νχδαο, Μάηνο Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ «ΟΜΑΛΟ», ζηηο 29 Απγνχζηνπ 2014 Πεξηθεξεηαθφ Πξσηάζιεκα θαθψλ Αλνηθηήο Θαιάζζεο 2014, 4 Γεθεκβξίνπ ν Κχπειιν Αιιειεγγχεο ησλ νκάδσλ ηνπ Δξγαζηαθνχ Πξσηαζιήκαηνο Kαιαζνζθαίξηζεο, επηέκβξηνο Σειεηή βξάβεπζεο ησλ αζιεηψλ, αζιεηξηψλ θαη πξνπνλεηψλ ηνπ Οκίινπ Αληηζθαίξηζεο Υαλίσλ, 5 Φεβξνπαξίνπ Σειεηή βξάβεπζεο ησλ αζιεηψλ, αζιεηξηψλ θαη πξνπνλεηψλ ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ Υαλίσλ, 3 Απξηιίνπ Σειεηή βξάβεπζεο ησλ αζιεηψλ, αζιεηξηψλ θαη πξνπνλεηψλ ηνπ Γπκλαζηηθνχ πιιφγνπ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», 12 Φεβξνπαξίνπ Σειεηή βξάβεπζεο ηνπ Γπκλαζηηθνχ πιιφγνπ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 1 εο ζέζεο ζηελ Παλειιήληα θαηάηαμε ζηνλ ηίβν, 15 Γεθεκβξίνπ Σειεηή βξάβεπζεο ησλ αζιεηψλ, αζιεηξηψλ θαη πξνπνλεηψλ ηνπ Αζιεηηθνχ Οκίινπ Υαλίσλ «Ο ΚΤΓΧΝ», 16 Απξηιίνπ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 85

87 Σειεηή βξάβεπζεο ηνπ Πνδειαηηθνχ Οκίινπ Υαλίσλ «ΣΑΛΧ ΑΝΔΚ LINES γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 1 εο ζέζεο ζηελ Παλειιήληα θαηάηαμε ζηνλ ηίβν, 20 Γεθεκβξίνπ Δθδήισζε πξνο ηηκήλ ηνπ καξαζσλνδξφκνπ Γηάλλε Κνχξνπ θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ «Σν εμαήκεξν ηνπ αηψλα». Παγθξήηην Πξσηάζιεκα Παγθξαηίνπ Αζιήκαηνο, 13 Απξηιίνπ Παγθξήηην Πξσηάζιεκα Tae Kwon Do, 23 Γεθεκβξίνπ Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Σερληθήο Κνιχκβεζεο, 23 Ηνπλίνπ έσο 2 Ηνπιίνπ Παλειιήλην Πξσηάζιεκα θαθη Rapid & Blitz 2014, 20 έσο 22 Γεθεκβξίνπ Αλνηθηφ Πξσηάζιεκα Γξήγνξνπ θαθηνχ, 30 Ννεκβξίνπ Αγψλεο Γξφκνπ «Μάρε ηνπ Φαξαγγηνχ» ζηνλ Γήκν Καληάλνπ θαη ειίλνπ. 2ήκεξνη Αγψλεο δξφκνπ «Σξέρνπκε γηα ηνλ Κνηιηάξε» ζηνλ Γήκν Απνθνξψλνπ ζηηο 7 θαη 8 Απγνχζηνπ Κνιπκβεηηθνί αγψλεο ζηνλ Γήκν θαθίσλ, ζηηο 5 Ηνπιίνπ Ηζηηνπιντθνί αγψλεο ζηνλ Γήκν θαθίσλ, ζηηο 7 Απγνχζηνπ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 86

88 7. ΤΜΗΜΑ ΡΕΙΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙΙ ΥΔΟΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οργανόγραμμα και τελζχωςθ Σμιματοσ Αρμοδιότθτεσ του Σμιματοσ Περιβαλλοντικι Αδειοδότθςθ Περιβαλλοντικοί ζλεγχοι και λοιπά κζματα Αδειοδότθςθ και ζλεγχοι υδάτων Κατθγοριοποίθςθ αιτθμάτων πολιτϊν/ φορζων Περιςτατικά Αικαλομίχλθσ Παρακολοφκθςθ ποιότθτασ υπόγειων και επιφανειακϊν υδάτων Κακαριςμόσ τθσ Λίμνθσ τθσ Αγυιασ Τλοποιοφμενεσ/κείςεσ ςυμβάςεισ υνδιοργάνωςθ με ΣΕΕ-ΣΔΚ Εςπερίδασ για κζματα προςταςίασ Περιβάλλοντοσ Επίβλεψθ φοιτθτϊν ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 87

89 Οργανόγραμμα και τελζχωςθ Σμιματοσ Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ, αλήθεη ζηελ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Σν Σκήκα ην 2014 ζηειερσλφηαλ απφ ηα αθφινπζα άηνκα: Αν. Πποϊζηάμενορ: Βεγιηξήο Δκκαλνπήι, ΠΔ Γεσπφλνο, MSc ηει: , Τπάλληλοι και ειδικόηηηερ: 1. Αγγεινγηαλλάθε Διέλε, ΠΔ Πεξηβάιινληνο (Xεκηθφο Μερ.), MSc, Phd ηει: , 2. Καζζειάθε Αηκηιία, ΣΔ Γεσπφλνο ηει: , 3. Μαξαγθνπδάθεο Διεπζέξηνο, ΣΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο, MSc ηει: , 4. Μεξακβειησηάθεο Ισάλλεο, ΠΔ Υεκηθφο Μεραληθφο, MSc ηει: , 5. Ξπθαληαξάθεο Γεψξγηνο, ΠΔ Φπζηθήο Αγσγήο ηει: , (παξάιιεια θαζήθνληα ζηελ Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Π.Δ. Υαλίσλ) 6. Σδνπκάθε νπιηάλα, ΠΔ Φπζηθφο-Μεηεσξνιφγνο, MSc ηει: , 7. Σζηλάξεο Παλαγηψηεο, ΠΔ Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, MSc (παξάιιεια θαζήθνληα ζηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Υαλίσλ) Αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Βάζε ηνπ νξγαληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ( Π.Γ. 149/2010, Φ.Δ.Κ. 242 Α / , άξζξν 5) ζηα Σκήκαηα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ππάγνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο αλάγνληαη ηδίσο ζηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 88

90 πεξηβάιινληνο, ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, θαζψο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα. Ειδικότερα το 2014, ςτα κζματα που απαςχόλθςαν το Τμιμα ςυγκαταλζγονται: Η υπαγωγι ζργων και δραςτθριοτιτων κατθγορίασ Β ςε Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ Ειδικι Οικολογικι αξιολόγθςθ των ζργων και δραςτθριοτιτων που εγκακίςτανται ςε περιοχζσ του Δικτφου Φφςθ Χοριγθςθ απαλλαγισ από τθν υποχρζωςθ υπαγωγισ ςε περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ. Ειςθγιςεισ προκειμζνου τθν χοριγθςθ αδειϊν χριςθσ νεροφ και εκτζλεςθσ ζργου. Ζλεγχοσ τιρθςθσ των περιβαλλοντικϊν όρων για ζργα και δραςτθριότθτεσ. Διενζργεια αυτοψιϊν για διαπίςτωςθ ρφπανςθσ ι υποβάκμιςθσ περιβάλλοντοσ ζπειτα από καταγγελίεσ-αναφορζσ πολιτϊν Διενζργεια αυτοψιϊν για διαπίςτωςθ ρφπανςθσ ι υποβάκμιςθσ περιβάλλοντοσ, ζπειτα από ειςαγγελικι παραγγελία. Οργάνωςθ και υποςτιριξθ του Κλιμακίου Ελζγχου Ροιότθτασ Ρεριβάλλοντοσ (ΚΕΡΡΕ) Ραρακολοφκθςθ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ ζργου ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ για τθν καταγραφι τθσ ποιότθτασ των υπόγειων και επιφανειακϊν υδάτων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Χανίων Ραρακολοφκθςθ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ ζργου ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ για μετριςεισ ποιότθτασ ατμόςφαιρασ για τθν λιψθ μζτρων για το φαινόμενο τθσ αικαλομίχλθσ. Συμμετοχι ςε Επιτροπζσ αδειοδότθςθσ ωσ εκπρόςωποι τθσ Υπθρεςίασ περιβάλλοντοσ (Επιτροπι Σταυλιςμοφ). Καηεγνξηνπνίεζε αηηεκάησλ πνιηηψλ/ θνξέσλ 2014 Σα ζπλνιηθά εηζεξρφκελα πξσηφθνιια πνπ ρξεψζεθε ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξνηθνλνκίαο ην έηνο 2014 ήηαλ 1235, απφ ηα νπνία απαηηνχλ θάπνηνπ είδνπο ελέξγεηα ηα 952. Απηά αθνξνχλ ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ, ππνζηήξημεο πξνζθπγψλ θαηά δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ζέκαηα πεξηβαιινληηθψλ παξαβάζεσλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί δηθνγξαθίεο, αιιά θαη ζέκαηα πδξννηθνλνκίαο πνπ αθνξνχλ θπξίσο εηζεγήζεηο γηα άδεηεο δηαρείξηζεο πδάησλ θαη δεηγκαηνιεςίεο πδάησλ. Δπίζεο ηα εηζεξρφκελα πξσηφθνιια αθνξνχλ γεληθφηεξε αιιεινγξαθία κε ινηπνχο θνξείο θαη ππεξεζίεο, απαληήζεηο εξσηεκάησλ πνιηηψλ, ρνξήγεζε αληηγξάθσλ (δηάθνξα). Σα ζέκαηα πνπ δελ απαηηνχλ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 89

91 ελέξγεηεο αθνξνχλ θπξίσο ζε θνηλνπνηήζεηο Α.Δ.Π.Ο. θαη άιισλ αδεηψλ, εγθπθιίνπο, δηνηθεηηθά ζέκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, θιπ. Αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ πξσηνθφιισλ αλά θαηεγνξία απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 1 θαη αλαιχεηαη ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ. Αδειοδότθςθ Ζλεγχοι Τδροοικονομία Διαγρ. 1. Κατθγοριοποίθςθ αρ. πρωτ. που χρεϊκθκαν ςτο Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Υδροοικονομίασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Χανίων Περιβαλλοντική Αδειοδότηςη Πςον αφορά τα αιτιματα ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ που κατατζκθκαν το 2014 ςτο Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Υδροοικονομίασ αυτά ςυγκεντρϊνονται ςτον Ρίνακα 1 και ςτο Διαγρ. 2. Τα κζματα περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ που χειρίςτθκε το Τμιμα, όπωσ αναμενόταν μετά τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ τθσ νομοκεςίασ, ζχουν μειωκεί κατά πολφ. Το 2014, 277 πρωτόκολλα ςχετίηονταν με τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, και τα κζματα που αφοροφςαν ιταν οι γνωμοδοτιςεισ ςυναρμόδιων υπθρεςιϊν για τθν ςυμπλιρωςθ των φακζλων για εγκρίςεισ Ρεριβαλλοντικϊν όρων που βριςκόταν ςε εκκρεμότθτα από το 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 90

92 (εκδόκθκαν 28 Α.Ε.Π.Ο ), αιτιματα που δεν εμπίπτουν ςτθν υποχρζωςθ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ (απαλλακτικά), αιτιματα για υπαγωγι ςε Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ (Ρ.Ρ.Δ.), Ειδικζσ οικολογικζσ αξιολογιςεισ και ςχζδια αποξιλωςθσ αμιάντου. Επίςθσ, ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ Ρεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ, θ Υπθρεςία μασ ειςθγικθκε ςτθν Επιτροπι Ρεριβάλλοντοσ και Χωροταξίασ και ςτισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και του Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. για 25 ζργα Α κατθγορίασ. Επίςθσ, θ Υπθρεςία μασ ειςθγικθκε ςτθν Επιτροπι Ρεριβάλλοντοσ για τθν Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του νζου Βιοτεχνικοφ Ράρκου Χανίων, ςτα πλαίςια των διαδικαςιϊν του Ν. 3982/2011. Διαγρ. 2. Κατανομι Θεμάτων Ρεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ Πίνακασ 1. Αρικμοί Ρρωτοκόλλου ςχετικοί με διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ (2014) Κατθγορία ΣΥΝΟΛΟ Ειςθγιςεισ Γνωμοδοτιςεισ 29 Νζοι Φάκελοι Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν όρων 2 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 91

93 Πρότυπεσ Περιβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ 19 Απαλλακτικά 55 χζδια αποξιλωςθσ αμιάντου 13 Ειδικι οικολογικι αξιολόγθςθ 17 Γνωμοδοτιςεισ άλλων υπθρεςιϊν (για ζκδοςθ ΑΕΠΟ, ΠΠΔ, ΕΟΑ,απαλλακτικά) 142 φνολο 277 Πίνακασ 2. Κατθγορίεσ ζργων δραςτθριοτιτων για τα οποία ειςθγικθκε θ Υπθρεςία μασ ςτθν Επιτροπι Ρεριβάλλοντοσ και Χωροταξίασ Κατθγορίεσ ζργων Α κατθγορίασ ΣΥΝΟΛΟ Αεροδρόμιο 1 Τδραυλικά 5 Λιμενικά 3 Τποδομζσ-Διαχείριςθ αποβλιτων 3 Σουριςτικά 6 Βιοτεχνικά 3 Κινθτι τθλεφωνία Περιβαλλοντικοί έλεγχοι και λοιπά θέματα Αντικζτωσ με τθν μείωςθ των κεμάτων αδειοδότθςθσ, ςθμαντικι αφξθςθ παρατθρικθκε ςτον όγκο υποκζςεων του τμιματοσ που αφοροφν τουσ ελζγχουσ και γενικότερα τισ ενζργειεσ που ςχετίηονται με παραβάςεισ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ και διαπιςτϊςεισ ρφπανςθσ ι υποβάκμιςθσ περιβάλλοντοσ. Για το ζτοσ 2014 οι αρ. πρωτ. που χρεϊκθκαν ςτο Τμιμα, κατθγοριοποιοφνται όπωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 3 και ςτο Διαγρ. 3. Κατθγορία Πίνακασ 3. Θζματα ελζγχων, καταγγελιϊν, προςφυγϊν κ.λ.π. ζτουσ 2014 Αρικμόσ κεμάτων ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 92

94 Αρ. πρωτ. ςτα πλαίςια ελζγχων 265 Προςφυγζσ κατά Αποφάςεων Επιβολισ Κυρϊςεων (Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Διοικθτικά δικαςτιρια) 36 Ειςαγγελικι παραγγελία 39 φνολο 340 Οι 340 αρ. πρωτ. που ςυγκεντρϊνονται ςτο Ρίνακα 3 αφοροφν τόςο τισ καταγγελίεσ των πολιτϊν όςο και τα λοιπά ζγγραφα και ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνονται κατά τθν διαδικαςία εξζταςθσ του κάκε κζματοσ. Ζτςι αυτοί οι αρ. πρωτ. ςυμπεριλαμβάνουν τθν υποβολι απόψεων των παραβατϊν κατόπιν τθσ κλιςθσ ςε απολογίασ που ζχει πραγματοποιιςει θ Υπθρεςίασ μασ για τισ διαπιςτωμζνεσ παραβάςεισ προκειμζνου να επιβάλλει διοικθτικζσ κυρϊςεισ κακϊσ και τθν αλλθλογραφία με άλλουσ φορείσ και υπθρεςίεσ για τθν απαιτοφμενθ διερεφνθςθ του κάκε κζματοσ. Από τα κζματα αυτά διαχωρίηουμε 39 αρ. πρωτ. τα οποία προζρχονται από τισ προανακριτικζσ αρχζσ (Ρταιςματοδικείο Χανίων, Ειςαγγελία) και ηθτοφν τθν διενζργεια αυτοψιϊν ι περαιτζρω ςτοιχεία για ςυνολικά 22 υποκζςεισ ρφπανςθσ ι υποβάκμιςθσ περιβάλλοντοσ για τισ οποίεσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ ςχετικι δικογραφία για τισ ποινικζσ κυρϊςεισ. Τζλοσ, θ Υπθρεςία μασ υποχρεοφται ςτθν υποςτιριξθ των Αποφάςεων επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων, με αποςτολι ςτοιχείων του φακζλου και απόψεων, ςτισ περιπτϊςεισ προςφυγισ ενϊπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ι/και των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 93

95 ΠΡΟΦΤΓΖ; 36; 11% ΔΗΑΓΓΔΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ; 39; 11% ΔΛΔΓΥΟ; 265; 78% Διαγρ. 3. Κατανομι αρ. πρωτ. ςχετικϊν με Ρεριβαλλοντικοφσ ελζγχουσ Πςο αφορά τϊρα τισ κατθγορίεσ των κεμάτων ελζγχων με τισ οποίεσ αςχολικθκε θ Υπθρεςία μασ το 2014, αυτζσ απεικονίηονται ποςοτικά ςτο Διαγρ. 4 και αφοροφν ελζγχουσ ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, ελζγχουσ ςε περιπτϊςεισ απορρίψεισ προϊόντων εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων, ςε χϊρουσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ αςτικϊν απορριμμάτων, ςτθν προςτατευόμενθ περιοχι του Ελαφονθςίου και ςε υγροτόπουσ ι/και δαςικζσ εκτάςεισ, ςε κζματα διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων από ιδιϊτεσ (μάντρεσ παλαιοςιδιρων), ςε κζματα διαχείριςθσ υλικϊν αμιάντου, ςε μονάδεσ επεξεργαςίασ και διάκεςθσ αςτικϊν λυμάτων, ςε βιομθχανικζσ μονάδεσ κλπ κακϊσ και ελζγχουσ ςε δραςτθριότθτεσ ςτθν παραλία ωοτοκίασ τθσ caretta-caretta. Από τα παραπάνω κζματα, με πρωτοβουλία του τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και Υδροοικονομίασ ςυγκλικθκε το Κλιμάκιο Ελζγχου Ροιότθτασ Ρεριβάλλοντοσ και ςυντονίςτθκαν οι ενζργειζσ του για ςυνολικά 8 περιπτϊςεισ (3 βιοτεχνικζσ, 1 διαχείριςθ αςτικϊν λυμάτων, 1 διαχείριςθσ ςτερεϊν-μάντρα, 2 λιμενικά ζργα, 1 διαχείριςθσ προϊόντων εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων). Από όλεσ τισ παραπάνω υποκζςεισ, εντόσ του 2014 ζχουν ολοκλθρωκεί και υπογραφεί 34 Αποφάςεισ Επιβολισ Διοικθτικϊν Κυρϊςεων, ςυνολικοφ φψουσ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 94

96 ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 9% ΑΔΚΚ 5% ΑΜΗΑΝΣΟ 4% ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ 8% ΓΑΗΚΑ 2% ΓΗΑΦΟΡΑ 8% CARETTA-CARETTA 32% ΛΗΜΔΝΗΚΑ 2% ΤΓΡΟΣΟΠΟΗ-ΤΓΑΣΑ 6% ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 7% ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 8% ΘΟΡΤΒΟ 1% ΚΔΡΑΗΑ 3% ΛΤΜΑΣΑ 3% ΜΑΝΣΡΑ 2% Διαγρ. 4. Θεματικι κατανομι Ρεριβαλλοντικϊν ελζγχων 3.3. Αδειοδότηςη και έλεγχοι υδάτων Στα πλαίςια των αρμοδιοτιτων που Τμιματοσ ςτθν διαχείριςθ Υδάτων : Κατατζκθκαν 88 αιτιςεισ για ειςιγθςθ προκειμζνου τθν χοριγθςθ άδειασ χριςθσ νεροφ ι εκτζλεςθσ ζργου και ςυνεχίηουν να διεκπεραιϊνονται εκκρεμείσ αιτιςεισ (λόγω ζλλειψθσ δικαιολογθτικϊν) από τα προθγοφμενα ζτθ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 95

97 Ρραγματοποιικθκαν τρεισ δειγματολθψίεσ (Ιοφνιο, Αφγουςτο, Οκτϊβριο) ςε τζςςερα ςθμεία υδρολθψίασ (Ακρωτιρι, Χρυςοπθγι, Αγυιά, Φαλάςςαρνα) προκειμζνου για τον ζλεγχο ποιότθτασ των αρδευτικϊν υδάτων ςτα πλαίςια προγράμματοσ που χρθματοδοτεί το Τπουργείο Αγροτικι Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Επίςθσ, θ Υπθρεςία μασ αςχολικθκε, ςτα πλαίςια τθσ διαβοφλευςθσ του χεδίου Διαχείριςθσ Τδάτων Λεκανϊν απορροισ, με τθν αποςτολι απόψεων επί του ςχεδίου αλλά και ςε μεγάλο βακμό με τθν καταγραφι των ζργων διαχείριςθσ υδάτων υψθλισ ςθμαςίασ για τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα τα οποία και ςυμπεριλιφκθκαν ςτο εν λόγω ςχζδιο. Επίςθσ, θ Υπθρεςία μασ αςχολείται ενεργά με κζματα που αφοροφν ςτον προγραμματιςμό νζων ζργων διαχείριςθσ υδάτων από τουσ Διμουσ. Τζλοσ, θ Υπθρεςία μασ αςχολικθκε με τθν ζκδοςθ μζτρων κατά τθν διάρκεια των κερινϊν μθνϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ λειψυδρίασ και ιδιαίτερα για τθν προςταςία τθσ λίμνθσ τθσ Αγυιάσ από υπεράντλθςθ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΑΑΣ; 5; 4% ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΓΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ; 36; 28% ΑΓΔΗΑ ΤΓΑΣΧΝ; 88; 68% Διαγρ. 5. Κατανομι αρ. πρωτ. που αφοροφν τα κζματα Υδροοικονομίασ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 96

98 Τινπνηνχκελεο/ζείζεο ζπκβάζεηο 4.1. Περιςτατικά Αιθαλομίχλησ Με ηελ ππ. αξ. 20/2014 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο αλαηέζεθε, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Τπεξεζία καο, ζηο Πολςηεσνείο Κπήηηρ, ζηην σολή Μησ. Πεπιβάλλονηορ ε παξαθνινχζεζε παξακέηξσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ. θνπφο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο είλαη πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (Α 10) ζηελ αηκφζθαηξα πξνθεηκέλνπ ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ λα κπνξεί λα εθδίδεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα ηελ λνκνζεζία, ΚΤΑ 70601/2013 (ΦΔΚ 3272 Β ), Γειηία Σχπνπ κε ζπζηάζεηο πξνθχιαμεο ή/θαη ηελ ιήςε βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ ζηηο πεξηπηψζεηο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αιθαλομίσληρ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Τπεξεζία καο έρεη επηθνηλσλία θαη κε ηελ ΔΜΤ, ε νπνία θαη παξέρεη ηα απαηηνχκελα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία. ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο ηνπνζεηήζεθε απφ ηελ ρνιή Μερ. Πεξηβάιινληνο κεηξεηήο ζσκαηηδίσλ ζην θηίξην ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη ιακβαλφηαλ θαζεκεξηλά κέηξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ ηνπ Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ δελ έδεημαλ ππεξβάζεηο ηνπ νξίνπ ησλ 50ppm, παξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο ζθφλεο απφ ηελ Αθξηθή. Η ζύμβαζη για ηην διεξαγωγή ηων μεηπήζεων ανανεώθηκε για ηοςρ σειμεπινούρ μήνερ (135 ημέπερ μεηπήζεων) με ηη με απ. 112/2014 απόθαζη ηηρ Επιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ και Υωποηαξίαρ, θαη επηιέρζεθε λέα ζέζε εληφο ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ, ε νπνία θξίζεθε φηη ελδέρεηαη λα είλαη πην ελδεηθηηθή ηεο επηβάξπλζεο ηεο αηκφζθαηξαο απφ αησξνχκελα ζσκαηίδηα ιφγσ θαχζεο Παρακολούθηςη ποιότητασ υπόγειων και επιφανειακών υδάτων Με ηε ππ. αξ. 97/2014 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Τπεξεζία καο, αλαηέζεθε ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο ε παξαθνινχζεζε πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ ζε φιε ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Υαλίσλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ ζεκείσλ έγηλε απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο θαη ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ επηβαξχλζεσλ ζε ππφγεηα θαη επηθαλεηαθά λεξά απφ αλζξψπηλνπο ή θπζηθνχο παξάγνληεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο πνπ αιινηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ: πθαικχξηζε ιφγσ ππεξάληιεζεο, επηβάξπλζε κε ληηξηθά ιφγσ ιηπάλζεσλ, νξγαληθφ θαη κηθξνβηνινγηθφ θνξηίν ιφγσ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ιπκάησλ ή/θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θιπ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ γίλνληαη νη αθφινπζεο αλαιχζεηο απφ ην Πνιπηερλείν Κξήηεο: ph, Ηιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα, Γηαιπκέλν Ομπγφλν, BOD, COD, Οιηθή ζθιεξφηεηα, Ν-ΝΟ 3 -, N-NO 2 - Ν-ΝΗ 4+, P-PO 4 3-, SO 4 2-, Cl -, νιηθέο θαηλφιεο, θχξηα θαηηφληα (Ca 2+, Mg 2+, Na +, K + ), ηρλνζηνηρεία θαη βαξέα κέηαιια (Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Cr tot, Pb, Hg), θαζψο θαη κηθξνβηνινγηθέο παξάκεηξνη (νιηθά θνινβαθηεξηνεηδή, θνπξαλψδε θνινβαθηεξηνεηδή θαη εληεξφθνθθνη). Σα ζεκεία πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη δεηγκαηνιεςίεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Σκήκαηφο καο ζπγθεληξψλνληαη ζην ράξηε ηεο Δηθ Καθαριςμόσ τησ Λίμνησ τησ Αγυιάσ Η Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο έρεη ιάβεη, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Τπεξεζία καο, ηελ ππ αξ. 111/2014 Απφθαζε γηα αλάζεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, θαη εηδηθφηεξα ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο κε ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδνληαη νη απαξαίηεηεο ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 97

99 ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζπζζψξεπζεο θεξηψλ πιηθψλ ζηελ ιίκλε ηεο Αγπηάο, θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ηερλεηήο απηήο ιίκλεο ζε απνζήθεπζε πδάησλ θαζψο θαη ηελ εκθάληζε ελδείμεσλ επηξνθηζκνχ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ζα ζηξέθεηαη πξνο ηελ δπλαηφηεηα θαζαξηζκνχο θαη αλάθηεζεο ηνπ αξρηθνχ βάζνπο ηεο ιίκλεο θαη θαιείηαη λα απαληήζεη ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: Πεξηνδηθφηεηα ησλ εθβαζχλζεσλ θαη θαζαξηζκψλ. Μέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάζε εξγαζία εθβάζπλζεο θαη θαζαξηζκνχ. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα θάζε εξγαζία εθβάζπλζεο θαη θαζαξηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΔ Υαλίσλ. Σν βάζνο θαη ηελ έθηαζε θάζε εξγαζίαο εθβάζπλζεο θαη θαζαξηζκνχ. Πνηα είλαη ε θαηάιιειε επνρή θαη ην δηάζηεκα εληφο απηήο πνπ ζα ιακβάλεη ρψξα θάζε εξγαζία εθβάζπλζεο θαη θαζαξηζκνχ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 98

100 Εικ. 1. Σθμεία δειγματολθψιϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιοτικισ κατάςταςθσ των υδάτων πλδηνξγάλσζε κε ΣΔΔ-ΣΓΚ Δζπεξίδαο γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Για τθν παγκόςμια θμζρα περιβάλλοντοσ, ςυνδιοργανϊκθκε με το ΣΕΕ-ΣΔΚ ςτισ εςπερίδα με κζματα που άπτονται τθσ προςταςίασ περιβάλλοντοσ. Ειδικότερα θ εςπερίδα, θ οποία είχε απιχθςθ ςτον τεχνικό και επαγγελματικό κόςμο τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Χανίων ςυμπεριζλαβε κζματα που άπτονται των περιβαλλοντικϊν ελζγχων, αναλφοντασ το κεςμικό πλαίςιο (Περιφζρεια Κριτθσ, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ, ΕΟΑΝ) αλλά και παρουςιάηοντασ τθν οπτικι του ακαδθμαϊκοφ χϊρου (Πολυτεχνείο Κριτθσ), των μελετθτϊν (ΣΕΕ-ΣΔΚ) και των μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων (ΑΡΧΕΛΩΝ). Σο ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 99

101 πεδίο εφαρμογισ τθσ εςπερίδασ επικεντρϊκθκε ςε κζματα διαχείριςθσ των Αποβλιτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) κακϊσ και ςε κζματα ρφπανςθσ και υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ λόγω των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων (Εικ. 2). Εικ. 2. Ρρόγραμμα Εςπερίδασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Χανίων και ΤΕΕ-ΤΔΚ Επίβλεψθ φοιτθτϊν: Σο 2014, ςτο Σμιμα Περιβάλλοντοσ και Τδροοικονομίασ τθσ Π.Ε. Χανίων, εργάςτθκαν τρεισ φοιτθτζσ τθσ χολισ Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ του Πολυτεχνείου Κριτθσ, για διάρκεια δφο μθνϊν ζκαςτοσ, ςτα πλαίςια τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ, με κακικοντα επικουρικά των αρμοδιοτιτων των υπαλλιλων του τμιματοσ, ιδιαιτζρωσ όςο αφορά ελζγχουσ και δειγματολθψίεσ υδάτων. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 100

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

Άρρενες Ομάδες ηλικιών

Άρρενες Ομάδες ηλικιών Περιγραθή ηόποσ μόνιμης διαμονής / κλάδος οικονομικής δραζηηριόηηηας ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΚΡΖΣΖ (Έδξα: Ζξάθιεηνλ,ην) Και των δύο φύλων Ομάδες ηλικιών Άρρενες Ομάδες ηλικιών Θήλεις Ομάδες ηλικιών Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ν. ΚΟΡΔΑΛΗ ΤΗΛ.210-3332973 (kordali@mnec.gr) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΘΔΜΑ: Σν Μνλαζηήξη ηνπ Βινρνύ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηδεία θαη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Απ. Μελέηηρ Απεςθείαρ Ανάθεζηρ 5/20 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς ηης Τέηαρηης Διάζηαζης ηοσ Γιάννη Ρίηζοσ

Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς ηης Τέηαρηης Διάζηαζης ηοσ Γιάννη Ρίηζοσ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟ ΑΡΥΑΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΘΔΑΣΡΟ ΔΛΔΝΗ ΜΟΙΑΛΟΤ (Α.Μ. 27) Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ : Α, Β Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ

Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΙΝΕ Ε ΩΜΑΣΕΙΑ ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ Ε ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ Γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο ηηκσξήζεθαλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θπζηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τ Μ Η Μ Α Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ Δ/νση : Ν. Ξυλούρη & Σόλωνος γωνία Ηράκλειο : 19/05 /2015 Πατέλες Ηράκλειο Τ.Κ 71306 Πληροφ : Συνάνης Σωτήρης. Τηλ. 2810-215087.Φαξ.2810-215099 Ε-mail : sot_sinanis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Τμήμα : Οικ. Γιασείπιζηρ Γπαθείο : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Τ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν 3-5 Τασ. Κώδικαρ: 15123 Τηλέθυνο : 210 5212890 Φαξ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Πξόγξακκα Μέηξσλ - Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά

Πξόγξακκα Μέηξσλ - Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά Τδαηικό Διαμέπιζμα Θεζζαλίαρ σέδιο Διασείπιζηρ ηυν Τδάηυν Σεσνικό Επιμεληηήπιο Ελλάδαρ Πεπιθεπειακό Σμήμα ΚΕΝΣΡΘΚΗ & ΔΤΣΘΚΗ ΘΕΑΛΘΑ Ημεπίδα Τδαηικοί πόποι: Άνθπυπορ Πεπιβάλλον Ανάπηςξη Πξόγξακκα Μέηξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Μ Ρ : 0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 Ρ. Ρ Ω. : 7 Λ Γ Μ - Λ Γ Μ Μ Η Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Υ 2 0 1 5 Δ Γ Ρ Ϋ Λ Γ Θ Δ ΚΔ Μ Β Δ Β Ω Θ Δ Δ Ρ Υ Θ Δ 0111 Χ / Γ Δ Θ Μ Θ Δ Ρ Ω Κ - - - 0112 Χ / Γ Λ Ρ Γ Κ Δ 2 3. 2 1 3. 0 0 0, 0 0-2

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/οικ.79666 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003503146 2015-12-15

15PROC003503146 2015-12-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.:120798 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Ρ O I Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Υ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΛ.ΑΔΕΙΑΣ ΥΒΕΤ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με.... από τον.... Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Είδος επιχείρησης 2. Κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:Αξεηά Bαηνπζένπ ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Δ-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 6 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΕΖΡΖΚΑ ΡΖΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΩΟΗΘΖΠ Π ΛΝΣΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΝ ΑΓΗΝ ΗΩΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ:

ΡΝ ΕΖΡΖΚΑ ΡΖΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΩΟΗΘΖΠ Π ΛΝΣΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΝ ΑΓΗΝ ΗΩΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣ ΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑ ΜΟ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ, Β ΚΑΣΕΤΘΤΝ Η: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΣΟ 2010-2011, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα: Σο ζήτημα της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΘΝΘΟ Άδεηεο Υξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη.

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη σελ.3 λίμνη Βεγορίτιδα Σ ύ λ λ η ψ η τ ρ ι ώ ν α τ ό μ ω ν γ ι α κ λ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 34/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 34/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΙΣΙΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΙΣΙΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΛΑΡΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ & ΔΠΗΠΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΙΣΙΩΝ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 45ΟΤΗ - ΛΜ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 5Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας Εξακοσίων Ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ηαδίνπ 24 105 64 Αζήλα Σει. 210-3312253, 210-3310022 Φαμ. 210-3312033 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αζήλα, 17 Απγνύζηνπ 2009 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ ΠΡΟ:ΓΔΝ/ΓΔΓΗ Φ. : 646/ 30/2015. : 1686 Αζήλα, : 07 / 04/15 ΚΟΙΝ.: ΓΔΝ/Δ1-ΙΙ, ΚΔΦΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ"

ΘΕΜΑ: ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ Κ Α Β Α ΛΑ Σ Σ Χ Ο Λ Η : Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ ΗΜ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ Ω Ν [βϊβ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ" Ε ΙΣ Η Γ Η Τ Η Σ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Κέρκυρα, 13 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 198.396,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα