ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012"

Transcript

1 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 2: Τεχνική Περιγραφή του Έργου Άρθρο 3: Όγκος Εργασιών Άρθρο 4: Διάρκεια Σύμβασης Άρθρο 5: Συμβατικό Τίμημα Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωμής Άρθρο 7: Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ Άρθρο 8: Εκπροσώπηση του Αναδόχου-Επιβλέπων Μηχανικός Άρθρο 9: Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 10: Ευθύνες του Αναδόχου Άρθρο 11: Υποχρεώσεις του Αναδόχου Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας Άρθρο 12: Ποινικές Ρήτρες Άρθρο 13: Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης Άρθρο 14: Φορολογικές Υποχρεώσεις Άρθρο 15: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 16: Ασφαλίσεις Άρθρο 17: Ειδικοί Όροι Άρθρο 18: Καταγγελία της Σύμβασης Άρθρο 19 : Απαιτήσεις Διαφωνίες Άρθρο 20 : Δωσιδικία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Ι Διοικητικά Όρια Περιοχής Παράρτημα ΙΙ Υπ. Δήλωση Επιβλέποντα & Αναπληρωτή Μηχανικού Παράρτημα ΙΙΙ Υπόδειγμα Ταυτότητας Υπαλλήλου Αναδόχου Παράρτημα ΙV Ασφαλίσεις Πίνακας Μηνιαία Απόδοση εγκεκριμένων εργασιών 2

3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Στην Αθήνα σήμερα, την , μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενης ο «ΔΕΔΔΗΕ» ή Επιχείρηση) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΠΑΤΕΡΩΝΗ ΑΝΔΡΕΑ Διευθυντή Περιφέρειας Αττικής και της εταιρίας (εφεξής καλούμενη «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στην οδό.., και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ., συμφωνούνται και συνομολογούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων με καμία άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση δύναται να αναιρεθεί. Κατά συνέπεια, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία που δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, τα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» ή τα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές, που έγιναν, πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, θεωρούνται σαν ανακληθείσες και σαν στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Με την παρούσα σύμβαση ο ΔΕΔΔΗΕ, μετά την υπ αριθ. ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 διακήρυξη, κατά την οποία ο Ανάδοχος αναδείχθηκε μειοδότης, αναθέτει σ αυτόν και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου που συνίσταται: 1.1. Στην αποκοπή λόγω χρέους και στην επαναφορά παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, με επέμβαση: στο μικροαυτόματο ή στις ασφάλειες μετρητή παροχών Νο 03, 05, 1, 2, 3 και 4, στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και 7, στο καλώδιο μετρητή πίνακα καταναλωτή, στο μετρητή (αφαίρεση επανατοποθέτηση) Στην αποκοπή και στην επαναφορά παροχών ηλεκτρικής ενέργειας με Αίτηση Τελικού Διακανονισμού (ΑΤΔ), με επέμβαση: στο μικροαυτόματο ή στις ασφάλειες μετρητή παροχών Νο 03, 05, 1, 2, 3 και 4, στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και 7, 1.3. Στη λήψη ένδειξης μετρητή έλεγχο παροχής Στον έλεγχο στασιμότητας μετρητή Αφαίρεση μετρητή (εκτός της περίπτωσης αποκοπής λόγω χρέους) Στη σφράγιση μετρητικής διάταξης. 3

4 2. Σε όλες τις εργασίες που το συνεργείο του Αναδόχου επεμβαίνει στην παροχή θα πρέπει: Nα συμπληρώνει το έντυπο της εντολής με όλα τα στοιχεία (ένδειξη μετρητή ή μετρητών ενεργού και άεργου ισχύος, αριθμούς σφραγίδων που τοποθετήθηκαν στο κιβώτιο μετρητή ή στην κυψέλη, στους ακροδέκτες και στο κέλυφος του μετρητή ή των μετρητών, αποτέλεσμα αποκοπής, ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης, σημείο αποκοπής, ονοματεπώνυμο, υπογραφή τεχνίτη και τυχόν παρατηρήσεις). Τα παραπάνω αποτελούν και αποδεικτικό εκτέλεσης της εργασίας. Να συμπληρώνει ενυπογράφως την καρτέλα του μετρητή ή της κυψέλης ή να τοποθετεί νέα καρτέλα εφόσον αυτή δεν υπάρχει. Να ελέγχει τη γνησιότητα των σφραγίδων της παροχής. 3. Οι αναφερόμενες παροχές ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγκατεστημένες εντός των Διοικητικών ορίων της Περιοχής Ελευσίνας, η ακριβής θέση των οποίων αναφέρεται στο Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται σε πιθανή αλλαγή των διοικητικών ορίων της Περιοχής κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών αφού προηγούμενα πληροφορήθηκε κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δυσκολίες και τις εν γένει συνθήκες των εν λόγω εργασιών. 4. Τίθεται σαφώς υπ όψη του Αναδόχου, ότι θα κληθεί να προβεί σε διακοπή της παροχής ρεύματος σε εγκαταστάσεις (καταστήματα, οικίες κλπ) όπου τα στοιχεία επί των οποίων θα εκτελεστεί η αποκοπή είναι εντός της εγκατάστασης και συνεπώς αναμένεται να υπάρξουν αντιδράσεις στην διακοπή ρεύματος από τους καταναλωτές. Ό Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι έλαβε υπ όψη του την παράμετρο αυτή κατά την προσφορά του (καθυστερήσεις, τυχόν ανάγκη χρήσης αυξημένου προσωπικού κλπ). Ρητά συμφωνείται ότι η συχνή μη εκτέλεση τέτοιων αποκοπών είναι λόγος καταγγελίας της Σύμβασης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ. 5. Όλα τα απαιτούμενα υλικά διατίθενται από το ΔΕΔΔΗΕ και ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί με επιμέλεια οτιδήποτε υλικό, εργαλείο σκεύος, μηχάνημα και γενικά κάθε είδος, το οποίο θα του διατεθεί από το ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση του έργου καθώς και να το επιστρέφει αυτούσιο στην Επιχείρηση μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης. 6. Η οργάνωση του τρόπου επίδοσης των εντολών των παραπάνω εργασιών είναι ευθύνη της Προϊσταμένης Υπηρεσίας (Π.Υ.) και η επίδοσή τους στον Ανάδοχο θα γίνεται στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ μετά από σχετική εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Ε.Υ.). Η εκτέλεση των εντολών θα πραγματοποιείται : την επόμενη εργάσιμη ή την ίδια ημέρα της επίδοσης της εντολής για την εργασία αποκοπής, επαναφοράς και λήψη ένδειξης μετρητή έλεγχο παροχής, εφόσον αυτό ορίζεται από την Ε.Υ.. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της εντολής για έλεγχο στασιμότητας μετρητή, αφαίρεση μετρητή (εκτός της περίπτωσης αποκοπής λόγω χρέους) και σφράγιση μετρητικής διάταξης. 4

5 Η επιστροφή των εντολών εργασίας θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία εκτέλεσης, εκτός από τις εντολές των αποκοπών λόγω χρέους που θα επιστρέφονται στην Ε.Υ. την ίδια ημέρα. 7. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει δικά του τεχνικά και μεταφορικά μέσα για την εκτέλεση του έργου, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και G.P.S. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με τη χρήση του G.P.S. να προσδιορίζει τις συντεταγμένες των κιβωτίων των μετρητών, σε περιπτώσεις αγροτικών και απομακρυσμένων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος. 8. Οι σχετικές Οδηγίες Διανομής: ΟΔ Νο 6 (Εσωτερικές ηλεκτρ. εγκαταστάσεις, κεφ. 1 παρ, 2.6, κεφ. 3 παρ. 9), ΟΔ Νο 15 (Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών πάνω ή κοντά σε εγκαταστάσεις Διανομής), ΟΔ Νο 45 (Τυποποίηση μετρητικών Διατάξεων), ΟΔ Νο 59 (Εγκατάσταση και συνδεσμολογία μετρητών και μετρητικών διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας), ΟΔ Νο 60 (Σφράγισις μετρητικών διατάξεων), ΟΔ Νο 83 (Ρευματοκλοπαί), ΟΔ Νο 87 (Αποκοπές, ιδίως οι παράγρ. 8.7 έως 8.12, σελίδες 21,22,23), αποτελούν επίσημες εκδόσεις της ΔΕΗ και κυκλοφορούν ευρέως για χρήση από τους κατασκευαστές Έργων Δικτύων Διανομής, αποτελούν μεν αναπόσπαστα μέρη της Σύμβασης όπως ισχύουν και ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο υποβολής προσφορών, αλλά δεν υπεγράφησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως έγινε για τα υπόλοιπα τεύχη της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος πάντως, δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση του περιεχομένου τους. 9. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις αναφερόμενες στη Σύμβαση διαδικασίες και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τις εκτελεί με κάθε επιμέλεια. Ο Ανάδοχος θα καθαρίζει το χώρο εργασίας από τα αφαιρούμενα υλικά (π.χ. σφραγίδες, πλαστικά ή μεταλλικά καλύμματα, μετρητές, τζαμάκια κ.λ.π.), και θα τα επιστρέφει στην Ε.Υ. Άρθρο 2 Ο Τεχνική Περιγραφή του Έργου 1. ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ Η εκτέλεση των αποκοπών λόγω χρέους θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ή την ίδια ημέρα της επίδοσης της εντολής εφόσον αυτό ορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Ε.Υ.). Οι εντολές των αποκοπών θα επιστρέφονται στην Ε.Υ. την ίδια ημέρα ενώ οι επαναφορές την επομένη εργάσιμη ημέρα. Η οργάνωση του τρόπου επίδοσης των εντολών αποκοπών (και επαναφορών) είναι ευθύνη της Προϊστάμενης Υπηρεσίας (Π.Υ.) και οι εντολές αυτές θα εκτελούνται από συνεργεία του Αναδόχου με τις παρακάτω προδιαγραφές: 5

6 1.1. Το κάθε συνεργείο θα αποτελείται από ένα (1) τουλάχιστον αδειούχο ηλεκτροτεχνίτη Ο χρόνος εκτέλεσης των αποκοπών θα είναι μεταξύ των ωρών 8:00 και 13:30 εκτός αν άλλως ορίσει η Ε.Υ ή Π.Υ Μετά την επίσκεψη στην κάθε παροχή προς αποκοπή, το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει άμεσα με το αποτέλεσμα αυτής, την Ε.Υ. κατά προτίμηση με απευθείας τηλεφωνική επαφή μέσω εταιρικών τηλεφώνων, τα οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τόσο στο συνεργείο του, όσο και στην Ε.Υ.. Τα τηλέφωνα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μετάδοσης μηνυμάτων και εικόνων, θα μπορούν να επικοινωνούν δε, μόνο με τα λοιπά εταιρικά τηλέφωνα. Εξυπακούεται ότι οποτεδήποτε ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της Ε.Υ. το συνεργείο του Αναδόχου είναι υποχρεωμένο να ανταποκριθεί άμεσα, άλλως πέραν της επιβολής της ποινικής ρήτρας του άρθρου 12, το συμβάν θεωρείται παρεμπόδιση της άσκησης επίβλεψης από την Ε.Υ Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν συσκευές μηχανικής υποστήριξης ασθενών, ψυκτικοί θάλαμοι, κλίβανοι κλπ. και εφόσον τούτο είναι δυνατό, ο καταναλωτής ειδοποιείται από τον Ανάδοχο για την επικείμενη αποκοπή λόγω χρέους. Εν πάση περιπτώσει προ της αποκοπής ερωτάται η Περιοχή για τον τρόπο που θα ενεργήσει στις περιπτώσεις αυτές Οι αποκοπές παροχών λόγω χρέους που επιδίδονται στον Ανάδοχο διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, οι οποίες είναι : Υποχρεωτικές Αποκοπές Παροχών : Αποτελούν τον κύριο όγκο των αποκοπών που επιδίδονται στον Ανάδοχο και είναι εκείνες που η Επιχείρηση θεωρεί «κρίσιμης σημασίας» να αποκοπούν και που ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος οπωσδήποτε να επισκεφτεί και να τις αποκόψει σε ποσοστό 100%. Αποδεκτά αποτελέσματα της επίσκεψής του σε αυτές τις παροχές είναι τα εξής: Η παροχή κόπηκε. Ο πελάτης θα εξοφλήσει ή θα διακανονίσει το χρέος του αυθημερόν. Ο πελάτης επέδειξε εξοφλημένο τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος. Στην περίπτωση αυτή θα αναγράφεται επί του εντύπου της εντολής η παρατήρηση «ΕΞΟΦΛΗΘΗ», η ημερομηνία εξοφλήσεως, ο αριθμός απόδειξης και ο αριθμός της ταμειακής μηχανής που φέρει η απόδειξη. Κλειστό. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κλειστού θα λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία με ημερομηνία του ακινήτου ώστε να τεκμηριώνεται ιδιαίτερα η μη δυνατότητα πρόσβασης στην παροχή. Μικρότερη ένδειξη. Στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του μετρητή με ημερομηνία. Συναίνεση της Ε.Υ. για μη αποκοπή στην περίπτωση που ο Ανάδοχος τη στιγμή που επισκέπτεται την παροχή επικοινωνεί τηλεφωνικά με την Ε.Υ. και αναφέρει τους λόγους για του οποίους αδυνατεί να αποκόψει την παροχή. 6

7 Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του ή δήλωσή του δεν είναι αποδεκτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός της πρώτης ( Η παροχή κόπηκε), η προς εκτέλεση αποκοπή, αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα και ερευνηθεί η ορθότητά του από την Ε.Υ., αντικαθίσταται από άλλη. Συνήθεις Αποκοπές Παροχών : Αποτελούν το 50% του ημερήσιου επιδιδόμενου όγκου των Υποχρεωτικών αποκοπών και είναι οι παροχές εκείνες που η Επιχείρηση θεωρεί ως «συνήθεις» για αποκοπή και που ο Ανάδοχος οφείλει να αποκόψει τουλάχιστον 15 τεμάχια ανά ημέρα, εκτός εάν τα επιδιδόμενα είναι λιγότερα από 15 τεμάχια. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση επιθυμεί να επιδώσει στον Ανάδοχο ποσοστό μεγαλύτερο του 50% θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του. Οι Συνήθεις Αποκοπές Παροχών πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με επέμβαση : στο μικροαυτόματο ή στις ασφάλειες μετρητή παροχών Νο 03, 05, 1, 2, 3 και 4, στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και Σε περιπτώσεις άρνησης του πελάτη να επιτρέψει την είσοδο ή την εργασία του συνεργείου θα διενεργείται ΑΜΕΣΗ τηλεφωνική ειδοποίηση της Ε.Υ. Οι λόγοι μη πραγματοποίησης της αποκοπής για οποιαδήποτε αιτία θα αναγράφονται επί του εντύπου της εντολής αποκοπής Σημειώνεται ότι πριν την επίδοση των αποκοπών θα ελέγχονται κατά το δυνατόν από την Ε.Υ. οι αποκοπές στις οποίες υπάρχει αδυναμία καταμέτρησης (μόνιμα κλειστά) και δεν θα επιδίδονται. Κατόπιν αυτού το κλειστό θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως αφού προηγηθούν τουλάχιστον δύο επισκέψεις. Επισημαίνεται ότι η ψευδής δήλωση αποτελέσματος έχει σαν συνέπεια εκτός της ποινικής ρήτρας, την μη αποδοχή του συνεργείου ή και την έκπτωση του Αναδόχου Για τις Υποχρεωτικές Αποκοπές Παροχών, κατόπιν έγγραφης σχετικής υπόδειξης της Ε.Υ., αναγραμμένης επί του εντύπου της εντολής αποκοπής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την αποκοπή της παροχής ρεύματος: είτε κατεβάζοντας το μικροαυτόματο ή αφαιρώντας τα φυσίγγια του μετρητή ή της κυψέλης της παροχής, είτε αποσυνδέοντας το καλώδιο μεταξύ μετρητή και πίνακα του πελάτη, είτε με αφαίρεση του μετρητή Το συνεργείο του Αναδόχου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ε.Υ., εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες για την αποκοπή της παροχής ρεύματος: Σε περίπτωση αποκοπής παροχής με επέμβαση στο μικροαυτόματο ή στις ασφάλειες μετρητή ή κυψέλης παροχών, αποσφραγίζει το κιβώτιο του μετρητή ή της κυψέλης ή των ασφαλειών της μετρήσεως και κατεβάζει τον μικροαυτόματο ή αφαιρεί τα φυσίγγια. Στη συνέχεια σφραγίζει το κιβώτιο τοποθετώντας νέα σφραγίδα. Σε διαφορετική περίπτωση η εργασία θεωρείται μη εκτελεσθείσα. 7

8 Σε περίπτωση αποκοπής παροχής με αποσύνδεση του καλωδίου μεταξύ μετρητή και πίνακα του πελάτη ο Ανάδοχος αποσφραγίζει το κιβώτιο του μετρητή, αποσυνδέει το καλώδιο εξόδου μεταξύ μετρητή και πίνακα του πελάτη, εκτός από το καλώδιο του ουδετέρου, και στη συνέχεια σφραγίζει το κιβώτιο τοποθετώντας νέα σφραγίδα. Σε διαφορετική περίπτωση η εργασία θεωρείται μη εκτελεσθείσα Σε περίπτωση αποκοπής παροχής με αφαίρεση μετρητή, ο Ανάδοχος αποσφραγίζει το κιβώτιο, αποσυνδέει τα καλώδια του μετρητή (το καλώδιο του ουδετέρου αποσυνδέεται τελευταίο), αποσυσφίγγει τους κοχλίες στήριξης του μετρητή και τον αφαιρεί. Στη συνέχεια επικαλύπτει τα γυμνά άκρα του καλωδίου της παροχής με μονωτική ταινία και σφραγίζει το κιβώτιο τοποθετώντας νέα σφραγίδα. Σε διαφορετική περίπτωση η εργασία θεωρείται μη εκτελεσθείσα Μετά την πραγματοποίηση της αποκοπής με επέμβαση στο μικροαυτόματο ή στις ασφάλειες μετρητή ή κυψέλης παροχών ή με αποσύνδεση του καλωδίου μεταξύ μετρητή και πίνακα του πελάτη ή με αφαίρεση μετρητή, αναρτάται επί του κιβωτίου του μετρητή ή της κυψέλης σε εμφανές σημείο, το ειδικό αυτοκόλλητο έντυπο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΡΕΥΜΑ ΚΟΜΜΕΝΟ». 2. ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εργασία αφορά στις αποκοπές παροχών για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση αποκοπών λόγω χρέους, εκτελείται με τη συναίνεση του πελάτη και με επέμβαση : στο μικροαυτόματο ή στις ασφάλειες μετρητή παροχών Νο 03, 05, 1, 2, 3 και 4, στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ Η εκτέλεση των επαναφορών θα γίνεται οπωσδήποτε αυθημερόν και εντός τεσσάρων (4) ωρών από την επίδοση των σχετικών έγγραφων εντολών που μπορεί να γίνεται και τμηματικά μέχρι και τις 15:00. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες αποδεδειγμένα είναι αδύνατη η πρόσβαση στο μετρητή. Η ώρα επαναφοράς θα αναγράφεται οπωσδήποτε στο έντυπο της εντολής. Για την επανασύνδεση ο Ανάδοχος ακολουθεί αντίστροφη διαδικασία αναλόγως του σημείου αποκοπής της παροχής: είτε προβαίνει σε αποσφράγιση κιβωτίου μετρητή ή κυψέλης και σε οπλισμό μικροαυτόματου ή επανατοποθέτηση φυσιγγίων, είτε σε επανασύνδεση καλωδίων μετρητή πίνακα καταναλωτή, είτε σε επαναστήριξη - επανασύνδεση μετρητή και επανασφράγιση κιβωτίου μετρητή. Σε κάθε περίπτωση γίνεται συμπλήρωση των στοιχείων επί της εντολής επανασύνδεσης. 8

9 Οι επανασυνδέσεις των καλωδίων θα εκτελούνται επιμελώς, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής σύσφιξη και αξιόπιστη ηλεκτρική σύνδεση. 4. ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Η εργασία αφορά στη έκτακτη λήψη ένδειξης μετρητή. Εφόσον η ένδειξη δεν είναι ορατή από το τζαμάκι του κιβωτίου, το συνεργείο οφείλει να αποσφραγίζει το κιβώτιο, να λαμβάνει την ένδειξη και στη συνέχεια να τοποθετεί νέα σφραγίδα αναφέροντας στην εντολή της εργασίας την αδυναμία της κανονικής ανάγνωσης της ένδειξης του μετρητή. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης ένδειξης σε κάποιο καταναλωτή, θα αιτιολογείται η μη λήψη ένδειξης, όπως π.χ. κλειστός, παρεμβολή διαφόρων αντικειμένων κ.λ.π. και θα ενημερώνεται η σχετική εντολή και ο πελάτης. Η λήψη ένδειξης θα γίνεται με εξαιρετική επιμέλεια, προς αποφυγή σφαλμάτων, τα οποία συνεπάγονται απώλεια εσόδων και έκθεση του κύρους του ΔΕΔΔΗΕ έναντι των καταναλωτών. Η εργασία αφορά και στον έλεγχο αν η παροχή παραμένει κομμένη ή αποσυνδεδεμένη. Το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να αποσφραγίζει το κιβώτιο και να ελέγχει αν ο αυτόματος διακόπτης είναι αφοπλισμένος ή τα φυσίγγια εκτοποθετημένα. 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ Η εργασία αφορά στον έλεγχο στασιμότητας μετρητή. Το συνεργείο του Αναδόχου είναι υποχρεωμένο να αποσφραγίζει το κιβώτιο του μετρητή και το κιβώτιο ακροδεκτών. Ακολούθως πρέπει να συνδέσει με «τσιμπίδες» συγκεκριμένο φορτίο (ισχύος ή αντίστασης) παράλληλα με τη γραμμή μετρητή πίνακα και να ελέγξει τις στροφές του δίσκου με σκοπό την τεκμηρίωση της ορθής ή όχι λειτουργίας του μετρητή. Σε περίπτωση δε που αυτός δεν καταγράφει ορθά ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Ε.Υ. για αντικατάσταση του μετρητή. 6. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6.1. Το συνεργείο του Εργολάβου πριν τη σφράγιση κιβωτίου θα πρέπει να ελέγξει τη συνδεσμολογία και τις μονώσεις των καλωδίων εσωτερικά του κιβωτίου καθώς και τις σφραγίδες του κελύφους και του ακροκιβωτίου του μετρητή Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι όλα τα ανωτέρω έχουν καλώς θα προβαίνει στη σφράγιση του κιβωτίου Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η συνδεσμολογία ή οι μονώσεις των καλωδίων εσωτερικά του κιβωτίου δεν έχουν καλώς θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου Επίσης θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου 6.10 και δε θα προβαίνει σε καμία άλλη ενέργεια, στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι η σφραγίδα του κελύφους είναι κομμένη ή δεν υπάρχει Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η σφραγίδα του ακροκιβωτίου του μετρητή είναι κομμένη ή δεν υπάρχει θα προβαίνει σε εσωτερικό έλεγχο του ακροκιβωτίου 9

10 ήτοι των συνδέσμων των εισερχόμενων-εξερχόμενων καλωδίων και των γεφυροσυνδέσμων Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι εσωτερικώς στο ακροκιβώτιο του μετρητή έχει καλώς θα προβαίνει στη σφράγιση του ακροκιβωτίου και στη συνέχεια στη σφράγιση του μετρητή. Η κομμένη σφραγίδα του ακροκιβωτίου θα αναγράφεται οπωσδήποτε στο Δελτίο αναφοράς εργασιών του συνεργείου Σε περίπτωση που διαπιστώσει ανωμαλία στο εσωτερικό του ακροκιβωτίου (ασύνδετο καλώδιο, γεφυροσύνδεσμο μονωμένο ή που λείπει) τότε θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου Το συνεργείο του Εργολάβου πριν τη σφράγιση κιβωτίου χωρίς μετρητή θα προβαίνει σε έλεγχο των εσωτερικών καλωδίων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι όλα έχουν καλώς θα προβαίνει στη σφράγιση του κιβωτίου, διαφορετικά θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου Το συνεργείο του Εργολάβου πριν τη σφράγιση κιβωτίου δέκτη ΤΑΣ θα προβαίνει σε έλεγχο της σφραγίδας του κελύφους του δέκτη. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η σφραγίδα του κελύφους του δέκτη είναι κομμένη ή λείπει θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου 6.10, διαφορετικά θα προβαίνει σε σφράγιση του κιβωτίου Φωτογραφίζει με ψηφιακή μηχανή με τρόπο που να αποδεικνύεται η παραπάνω παραβίαση στην παροχή του συγκεκριμένου πελάτη. -Συντάσσει το σχετικό δελτίο αναφοράς στο οποίο θα υποσημειώσει και τον αύξοντα αριθμό της φωτογραφίας που έχει λάβει. -Ειδοποιεί την Ε.Υ. και παραμένει στο χώρο που εντόπισε τη ρευματοκλοπή μέχρι την άφιξη αρμοδίου προσώπου της Ε.Υ. 7. ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ Κατά την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών ο Ανάδοχος ελέγχει τον μετρητή παροχής ή την κυψέλη παροχής για περίπτωση ρευματοκλοπής (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς την εγκατάσταση του πελάτη χωρίς αυτή να καταμετρείται). Ο έλεγχος γίνεται χωρίς ο Ανάδοχος να κάνει καμία εργασία στην παροχή του πελάτη. Η διαδικασία ελέγχου για ενδεχόμενη ρευματοκλοπή έχει ως ακολούθως: 7.1 Σε περίπτωση κιβωτίου μετρητή ελέγχεται η γνησιότητα των σφραγίδων του κιβωτίου, εάν η σφραγίδα είναι παραβιασμένη, εκτοποθετείται το καπάκι του κιβωτίου και ελέγχονται τα παρακάτω: Εάν είναι παραβιασμένες οι σφραγίδες του μετρητή και των ακροδεκτών. Εάν είναι σπασμένο ή έχει οπές το τζαμάκι του μετρητή ή το περίβλημα του μετρητή και των ακροδεκτών. Η ορθή συνδεσμολογία των καλωδίων του μετρητή και του γεφυροσυνδέσμου πηνίου τάσης έντασης, καθώς και η μόνωσή τους. 10

11 7.2 Σε περίπτωση κυψέλης (παροχή Νο 5, 6 και 7) εκτός από το μετρητή ελέγχονται τα καλώδια της κυψέλης καθώς και το κιβώτιο δοκιμών. 7.3 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος αντιληφθεί ή διαπιστώσει ένα από τα παραπάνω οφείλει ΑΜΕΣΑ να: Φωτογραφίσει με ψηφιακή μηχανή με τρόπο που να αποδεικνύεται η παραπάνω παραβίαση στην παροχή του συγκεκριμένου πελάτη. Συντάσσει το σχετικό δελτίο αναφοράς στο οποίο θα υποσημειώσει και τον αύξοντα αριθμό της φωτογραφίας που έχει λάβει. Ειδοποιήσει την Ε.Υ., κατά προτίμηση με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία, για την οποιαδήποτε διαπιστωθείσα ανωμαλία. Σε περίπτωση άφιξης αρμοδίου προσώπου της Ε.Υ. για καταγγελθείσα ρευματοκλοπή, ο εργολάβος θα παραμένει στο χώρο που εντόπισε την ρευματοκλοπή. Άρθρο 3 ο Όγκος Εργασιών Ο μέγιστος αριθμός των εντολών ανά είδος εργασιών που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης αναφέρεται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ). 1. Ειδικότερα, όσον αφορά στις εντολές αποκοπών παροχών λόγω χρέους επισημαίνονται τα ακόλουθα : Ο Ανάδοχος καθημερινά θα παραλαμβάνει από την Ε.Υ. δύο καταστάσεις με εντολές αποκοπών παροχών λόγω χρέους. Οι καταστάσεις αυτές είναι: 1.1. Η κατάσταση με τις Υποχρεωτικές Αποκοπές Παροχών. Στην κατάσταση αυτή περιέχονται αποκοπές από διάφορα σημεία (με κατέβασμα μικροαυτόματου ή αφαίρεση φυσιγγίων, με αποσύνδεση καλωδίου μετρητή πίνακα καταναλωτή και με αφαίρεση μετρητή), τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει σε ποσοστό 100%, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 2 παράγραφος 1.5. : «εξόφληση χρέους αυθημερόν», «εξοφλημένος τελευταίος λογαριασμός ρεύματος», «κλειστό», «μικρότερη ένδειξη» & «συναίνεση της Ε.Υ.». Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθεί η σχετική ποινική ρήτρα που προβλέπεται στο άρθρο 12 της παρούσας Σύμβασης. Ο μέγιστος αριθμός των εντολών αποκοπών των υπόψη παροχών που θα επιδοθούν στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης αναμένεται να είναι τεμάχια. Ο αριθμός των υπόψη παροχών που θα επιδίδεται για αποκοπή στον Ανάδοχο ανά ημέρα, δεδομένου ότι ο αριθμός των εργάσιμων ημερών που επιδίδονται αποκοπές είναι 220 ημέρες, αναμένεται ότι θα είναι της τάξεως των 45 τεμαχίων Η κατάσταση με τις Συνήθεις Αποκοπές Παροχών. Οι αποκοπές που περιέχονται στην κατάσταση αυτή αποτελούν το 50% του ημερήσιου επιδιδόμενου όγκου των Υποχρεωτικών Αποκοπών και είναι αποκλειστικά αποκοπές από μικροαυτόματο ή από ασφάλειες μετρητή ή κυψέλης παροχών. Για τις παροχές αυτές ο Ανάδοχος οφείλει να αποκόψει τουλάχιστον 15 τεμάχια ανά ημέρα, 11

12 εκτός εάν τα επιδιδόμενα είναι λιγότερα από 15 τεμάχια, χωρίς να του επιβληθεί η σχετική ποινική ρήτρα που προβλέπεται στο άρθρο 12 της παρούσας Σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι οι παροχές και των δύο παραπάνω καταστάσεων θα ευρίσκονται σε ενιαίες διαδρομές. 2. Ο Ανάδοχος καθημερινά επίσης θα παραλαμβάνει κατάσταση με εντολές επαναφορών παροχών, ει δυνατόν στις ίδιες διαδρομές με τις εντολές αποκοπών, τις οποίες είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει σε ποσοστό 100%. Ο μέγιστος αριθμός των εντολών επαναφορών που θα επιδοθούν στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης αναμένεται να είναι τεμάχια. Ο αριθμός των παροχών που θα επιδίδεται για επαναφορά στον Ανάδοχο ανά ημέρα, δεδομένου ότι ο αριθμός των εργάσιμων ημερών που επιδίδονται επαναφορές είναι 220 ημέρες, αναμένεται ότι θα είναι της τάξεως των 37 τεμαχίων. 3. Το συνολικό πλήθος των εντολών εργασιών δύναται να αυξηθεί σε ποσοστό έως 50% και να μειωθεί σε ποσοστό έως 30%, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, με ταυτόχρονη ανάλογη αυξομείωση του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος. 4. Η αναλογία του πλήθους των εργασιών δύναται να τροποποιηθεί κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ και ανάλογα με τις ανάγκες της μέσα στα όρια του συμβατικού τιμήματος. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή αριθμό συνεργείων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης του ημερήσιου επιδιδομένου πλήθους εντολών. Στην περίπτωση αδικαιολόγητης µη εμφάνισης ενός ή περισσοτέρων συνεργείων για την εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση και μείωσης του παραγόμενου όγκου εργασιών κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, ο ΔΕΔΔΗΕ θα επιβάλλει στον Εργολάβο ποινική ρήτρα μειωμένης απόδοσης. 6. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του Αντικειμένου κατά την κρίση της με δικό της προσωπικό χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. Ειδικά για τις επαναφορές, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να τις εκτελεί όλες ή μέρος αυτών χωρίς καμία ειδοποίηση και δίχως την καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο. 7. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί κατά την κρίση της το δικαίωμα αναστολής της εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου των εργασιών κατά περιόδους εορτών, θεομηνιών, εκλογών, ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων και χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. 8. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο μέρος των εργασιών που κρίνονται απαραίτητες ή επείγουσες, αφαιρώντας τη σχετική δαπάνη που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 4 ο Διάρκεια Σύμβασης 1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους. Αρχίζει από και λήγει στις , δύναται δε να παραταθεί με μονομερές δικαίωμα της Επιχείρησης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες. Εξυπακούεται ότι η 12

13 εξάντληση του Συμβατικού Τιμήματος της Σύμβασης ακόμα και πριν την ανωτέρω ημερομηνία λήξης, οδηγεί σε λήξη της Σύμβασης. 2. Μετά τη λήξη της ανωτέρω συμβατικής διάρκειας η Σύμβαση δύναται να παραταθεί, μόνο εφ όσον δεν έχει εξαντληθεί το Συμβατικό τίμημα, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών εν συνόλω ή εν μέρει του έργου, μέχρι εξάντλησης του Συμβατικού Τιμήματος. 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει, αζημίως δι αυτόν, την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που συμφωνήθηκε, ιδίως λόγω μη τηρήσεως των όρων του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης. 4. Με βάση ιστορικά στοιχεία οι αποκοπές λόγω χρέους συνήθως αναστέλλονται: Από 22 Δεκεμβρίου μέχρι 3 Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους. Ημέρες από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι τη Πέμπτη του Πάσχα. Κατά τις εκλογές από Πέμπτη πριν την Κυριακή των εκλογών μέχρι την Τετάρτη μετά τις εκλογές. Εκτάκτως σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών ή φυσικών φαινομένων (καύσωνας, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, σεισμοί κλπ). Είναι επίσης δυνατόν μία εβδομάδα πριν και μία μετά τον Δεκαπενταύγουστο, οι εργασίες να ανασταλούν ή να περιορισθούν. Άρθρο 5 ο Συμβατικό τίμημα 1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανά αποκοπή παροχής λόγω χρέους με : κατέβασμα μικροαυτόματου ή αφαίρεση φυσιγγίων (ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ), ορίζεται σε.. /τεμάχιο, αποσύνδεση των καλωδίων εξόδου μεταξύ μετρητή και πίνακα του πελάτη, η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται σε ποσοστό 150% της βασικής τιμής μονάδος, δηλαδή σε. /τεμάχιο, αφαίρεση του μετρητή, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με αμοιβή ίση με το τριπλάσιο (3x) της βασικής τιμής μονάδος, δηλαδή ίση με.. /τεμάχιο. 2. Η αμοιβή του Αναδόχου για κάθε επαναφορά παροχής ορίζεται : σε ποσοστό 50% της βασικής τιμής μονάδος, για επαναφορά από μικροαυτόματο ή φυσίγγια, δηλαδή ίση με.. /τεμάχιο, σε ποσοστό 150% της βασικής τιμής μονάδος, για επαναφορά με επανασύνδεση καλωδίων εξόδου μεταξύ μετρητή και πίνακα του πελάτη, δηλαδή ίση με.. /τεμάχιο, ίση με το τριπλάσιο (3x) της βασικής τιμής μονάδος, για επαναφορά με επανατοποθέτηση μετρητή, δηλαδή ίση με.. /τεμάχιο. 13

14 3. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με αμοιβή σε ποσοστό 50% της βασικής τιμής μονάδος, δηλαδή σε. /τεμάχιο στις ακόλουθες περιπτώσεις : αποκοπή και επαναφορά παροχών ηλεκτρικής ενέργειας με Αίτηση Τελικού Διακανονισμού (ΑΤΔ), λήψη ένδειξης μετρητή έλεγχο παροχής, έλεγχος στασιμότητας μετρητή, σφράγιση μετρητικής διάταξης. 4. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με αμοιβή ίση με τη βασική τιμή μονάδος, δηλαδή ίση με.. /τεμάχιο για αφαίρεση μετρητή (εκτός της περίπτωσης αποκοπής λόγω χρέους). 5. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με αμοιβή ίση με το 50% της βασικής τιμής μονάδος, δηλαδή ίση με. /τεμάχιο στην περίπτωση συναίνεσης της Ε.Υ. για μη αποκοπή, όταν ο Ανάδοχος, τη στιγμή που επισκέπτεται την παροχή, επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Ε.Υ. και αναφέρει τους λόγους, για τους οποίους αδυνατεί να αποκόψει την παροχή. 6. Για τις περιπτώσεις, στις οποίες ο Ανάδοχος μπορεί να ειδοποιεί τον πελάτη προ της αποκοπής για να εξοφλήσει το λογαριασμό του και αποδεδειγμένα ο πελάτης εξοφλεί αυθημερόν το χρέος του, η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται, για κάθε τέτοια περίπτωση, σε ποσοστό 30% της βασικής τιμής μονάδος, δηλαδή σε. /τεμάχιο. Σε περίπτωση που ο υπόψη πελάτης δεν εξοφλήσει το χρέος του, επιβάλλεται στον Ανάδοχο η προβλεπόμενη ποινική ρήτρα και η αποκοπή επιδίδεται εκ νέου σε αυτόν για υποχρεωτική εκτέλεση την επόμενη μέρα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πλέον νέας δήλωσης από τον υπόψη πελάτη ότι θα εξοφλήσει. 7. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με αμοιβή ίση με το 30% της βασικής τιμής μονάδος, δηλαδή ίση με. /τεμάχιο στις ακόλουθες περιπτώσεις : επίδειξη από τον πελάτη εξοφλημένου του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος, μικρότερης ένδειξης στο μετρητή. 8. Για όσες περιπτώσεις στις οποίες ο Ανάδοχος αντιληφθεί περίπτωση ρευματοκλοπής και αυτή πιστοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος τότε θα αμείβεται με το 1000% της βασικής τιμής μονάδος, δηλαδή με. /τεμάχιο. 9. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για όλες τις εργασίες είναι το άθροισμα των επιμέρους αμοιβών που προκύπτουν από το πραγματικό πλήθος των διαφόρων τύπων εργασιών που εκτελέστηκαν, πολλαπλασιαζόµενο µε την αντίστοιχη τιμή μονάδος τους, ως ορίζεται παραπάνω. 10. Το μέγιστο Συμβατικό τίμημα προσδιορίζεται ως ακολούθως : 14

15 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 Αποκοπή Παροχής λόγω χρέους από μικροαυτόματο ή φυσίγγια (ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ) 1,0 τεμ. 2 Αποκοπή Παροχής λόγω χρέους από καλώδιο μετρητή - πίνακα καταναλωτή 1,5 τεμ. 3 Αποκοπή Παροχής λόγω χρέους με αφαίρεση μετρητή 3,0 τεμ. 4 Επαναφορά Παροχής από μικροαυτόματο ή φυσίγγια 0,5 τεμ. 5 Επαναφορά Παροχής με επανασύνδεση καλωδίων μετρητή - πίνακα καταναλωτή 1,5 τεμ. 6 Επαναφορά Παροχής με επανατοποθέτηση μετρητή 3,0 τεμ. 7 Αποκοπή και Επαναφορά με Α.Τ.Δ. 0,5 τεμ. 8 Λήψη ένδειξης μετρητή έλεγχος παροχής 0,5 τεμ. 9 Έλεγχος στασιμότητας μετρητή 0,5 τεμ. 10 Σφράγιση μετρητικής διάταξης 0,5 τεμ. 11 Αφαίρεση μετρητή (εκτός της περίπτωσης αποκοπής λόγω χρέους) 1,0 τεμ. 12 Συναίνεση της Ε.Υ. για μη Αποκοπή 0,5 τεμ. 13 Περιπτώσεις: «εξόφληση χρέους αυθημερόν», «εξοφλημένος λογαριασμός ρεύματος», «μικρότερη ένδειξη μετρητή» 0,3 τεμ. 14 Περιπτώσεις ρευματοκλοπών 10,0 τεμ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ( ) 11. Συμφωνείται ρητά, ότι η συμφωνηθείσα τιμή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους του άρθρου 388 του Α.Κ. δοθέντος ότι τον κίνδυνο της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως άνω συμφωνούμενο αντάλλαγμα, καμία άλλη αμοιβή δεν δικαιούται. 15

16 Άρθρο 6 ο Τρόπος Πληρωμής 1. Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται με μηνιαία πιστοποίηση εργασιών. Θα συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνεται από το ΔΕΔΔΗΕ ο συνημμένος Πίνακας «Μηνιαία Απόδοση Εγκεκριμένων Εργασιών» που έχουν περατωθεί αυτόν τον μήνα προκειμένου να πληρωθεί ο Ανάδοχος. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται την 24 η ημέρα του τρίτου μήνα, από την ημερομηνία υποβολής στην Επιχείρηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ. Μέσα στην προθεσμία αυτή και προ της καταβολής της μηνιαίας αμοιβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια όργανα Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας εργασιών του Αναδόχου. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιονδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από την Ελληνική Νομοθεσία. 2. Για την πραγματοποίηση των πληρωμών ο Εργολάβος υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ. Φορολογική Ενημερότητα. Ασφαλιστική Ενημερότητα. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Ανάδοχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση την εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα 16

17 αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. Στο τέλος κάθε τριμήνου, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, όπως επίσης και πριν από την οριστική εκκαθάριση των πληρωμών, ο Εργολάβος θα αποδεικνύει με αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σε σχέση με το προσωπικό του. Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον Εργολάβο, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης να δεχθεί στη θέση των πιστοποιητικών αυτών, άλλα ικανοποιητικά στοιχεία ή και εγγυήσεις που θα καλύπτουν την Επιχείρηση σχετικά με τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα απαιτήσουν το ΙΚΑ ή άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί. 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κ.λ.π.). 5. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί η Επιχείρηση, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 6. Η Επιχείρηση θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 7. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων της, που απορρέουν από την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί την Επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. 8. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. 17

18 Άρθρο 7 ο Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης του έργου ασκείται από τα κατωτέρω όργανα. 1. Επιβλέποντες, βοηθοί του Εντεταλμένου εκπροσώπου Εκδίδουν τις υπογεγραμμένες από τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο ( ή τον αναπληρωτή του), καταστάσεις, δέχονται τα τηλεφωνήματα των συνεργείων του Αναδόχου και μεταφέρουν προς αυτά τις εντολές του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Προετοιμάζουν τις ημερήσιες καταστάσεις εργασιών βάσει των οποίων θα γίνεται η μηνιαία πιστοποίηση. Εκτελούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, με εντολή του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. 2. Εντεταλμένος Εκπρόσωπος (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) (Ε.Υ.) Ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του (μισθωτοί στάθμης Υποτομεάρχη ΒΟΚ) ορίζονται και γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο από την Προϊσταμένη Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης. Είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο της προόδου του Έργου, για την καλή εκτέλεσή του καθώς και για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, υπογράφει τα έντυπα των εκδιδομένων εργασιών και την μηνιαία πιστοποίηση. Εισηγείται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία την επιβολή ποινικών ρητρών, την απομάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του Αναδόχου ή και την έκπτωση του Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταμένη Υπηρεσία και άνευ της εισηγήσεως του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Είναι υπεύθυνος για τον ημερήσιο δειγματοληπτικό έλεγχο των εργασιών των συνεργείων του Αναδόχου και ιδίως τυχόν ψευδών δηλώσεων των συνεργείων (η ανταπόκριση δε στο καθήκον αυτό είναι κρίσιμη για την Υπηρεσιακή του επάρκεια). Στα καθήκοντα της Ε.Υ. περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, ποσότητας γενικά και η προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. 3. Προϊσταμένη Υπηρεσία (Π.Υ.) Ορίζεται ο Διευθυντής της Περιοχής. Είναι υπεύθυνος για την ορθή πιστοποίηση των μηνιαίων εργασιών, την οποία και υπογράφει καθώς και για την τήρηση του προϋπολογισμού της Σύμβασης. Δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να μεταβάλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. κατά την διάρκεια της Σύμβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο. Ορίζει τις επαναφορές της ημέρας που θα εκτελεσθούν δι αυτεπιστασίας, κατά πλήθος και περίπτωση, δικαίωμα που μπορεί να εκχωρήσει εγγράφως στον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο. 4. Πέραν των ανωτέρω, κατά τις απογευματινές ώρες, τα συνεργεία του Αναδόχου μπορούν να επικοινωνούν σε περιπτώσεις ύπαρξης προβλημάτων με τον Προϊστάμενο της Αδιάλειπτου Υπηρεσίας της Περιοχής. 5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης των όρων της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό όργανο ορισθεί από την Προϊσταμένη η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 18

19 Άρθρο 8 ο Εκπροσώπηση Αναδόχου Επιβλέπων Μηχανικός 1. Των συνεργείων του Αναδόχου θα προΐστανται μηχανικός με επαρκή πείρα σε έργα παρόμοια με αυτό της Σύμβασης, ο οποίος θα ονομάζεται «Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου». Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύμβαση αποκαλείται και «Επιβλέπων Μηχανικός» πρέπει να συνδέεται με την Εργοληπτική Επιχείρηση του Αναδόχου με μόνιμη σχέση εργασίας (υπαλληλική εταιρική κ.λ.π.) να διαθέτει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας και να είναι μέλος του ΤΕΕ. Ο «Επιβλέπων Μηχανικός» είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσεως εξοπλισμού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στο Νόμο 1568/85 «περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας», την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 305/96, για την αποφυγή ατυχήματος θανατηφόρου ή όχι το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Επιχείρησης ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση των έργων, της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο «Επιβλέπων Μηχανικός» του. Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως τεχνικός εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του με την Επιχείρηση και να υπογράφει εκ μέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών έγγραφα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα Μηχανικού του. 2. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του Επιβλέποντα Μηχανικού του αναφέροντας και τους λόγους της αιτούμενης αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούνται να συμμορφώνεται προς την απαίτηση αυτή της Επιχείρησης μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντα Μηχανικού του με άλλο μηχανικό οποτεδήποτε υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα Μηχανικού. 3. Η αμοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την επίβλεψη του Έργου, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης απεριόριστα και σε ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος της Επιχείρησης ή παντός τρίτου. 4. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του «Επιβλέποντα Μηχανικού» του Αναδόχου με κατάθεση στη Προϊστάμενη Υπηρεσία κοινής υπεύθυνης δήλωσης, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης σύμβασης, με την οποία θα δηλώνεται, ότι ο μεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε «Επιβλέπων Μηχανικός» αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης αυτής. 19

20 Συγχρόνως θα υποβάλλεται και πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) μήνες πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του «Επιβλέποντα Μηχανικού». 5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του «Επιβλέποντα Μηχανικού» τις αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαμβάνει «Αναπληρωτής Επιβλέπων Μηχανικός» ο οποίος ορίζεται κατά την υπογραφή της Σύμβασης με κοινή δήλωση του Αναδόχου και του «Επιβλέποντα Μηχανικού» και ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ίδιου. Συγχρόνως θα υποβάλλονται και για τον αναπληρωτή τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον ορισμό του «Επιβλέποντα Μηχανικού». Ο «Αναπληρωτής Επιβλέπων Μηχανικός» πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα υπόκειται επίσης στην έγκριση της Επιχείρησης όπως και ο "Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου ". Ο "Αναπληρωτής" αναλαμβάνει μόνο στο χρονικό διάστημα που κωλύεται ή απουσιάζει ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υπό την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιείται έγκαιρα η Επιχείρηση με ευθύνη του Αναδόχου ή και του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από Δήλωση του "Αναπληρωτή", ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες του "Επιβλέποντα Μηχανικού" όπως προβλέπονται στη Σύμβαση. 6. Αν ο Ανάδοχος του Έργου είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί «Επιβλέπων Μηχανικός» ή «Αναπληρωτής» του να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν παραπάνω. Άρθρο 9 ο Προσωπικό του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο με προσωπικό που έχει προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό, το οποίο πρέπει να είναι αριθμητικά επαρκές. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδειών ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ειδικότητας ΣΤ και να χειρίζονται ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα γραπτά και προφορικά. 2. Το προσωπικό του Αναδόχου κατά τις ώρες Υπηρεσίας του υποχρεούται να επιμελείται την εμφάνισή του και να είναι καθαρό. Επίσης οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους καταναλωτές, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς και να μη συζητεί για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα γραφεία της Επιχείρησης προφορικώς ή εγγράφως, να αναφέρει δε στην Υπηρεσία τα τυχόν δημιουργηθέντα ζητήματα ή παράπονα. 3. Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται κάτω από την ευθύνη του Αναδόχου και του επιβλέποντα μηχανικού του Αναδόχου οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι σε όλα. 4. Ο Ανάδοχος εντός 5 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το προσωπικό του και να προσκομίσει στο ΔΕΔΔΗΕ, σε αντίγραφο, τις επαγγελματικές άδειες. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν έχουν τα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, κατά την κρίση της ή αν δεν εκτελούν με την απαραίτητη επιμέλεια τα καθήκοντά τους. 5. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτούμενος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να 20

21 προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδοχος να διορίσει Αντίκλητο που διαμένει στην Ελλάδα. 6. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, με την παρούσα Σύμβαση, του συμφωνημένου έργου, σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ. 7. Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να έχει μια (1) ψηφιακή μηχανή, ανά συνεργείο, με δυνατότητα καταγραφής ημερομηνίας και ώρας της φωτογραφίας και τουλάχιστον 4 Mega pixels. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με ταυτότητες, που θα του υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ (Παράρτημα ΙΙΙ) και στις οποίες θα αναφέρεται ότι ο εικονιζόμενος είναι υπάλληλος του Αναδόχου που εκτελεί το έργο των «Αποκοπών και Επαναφορών λόγω χρέους παροχών ηλεκτρικής ενέργειας Αιτήσεις Τελικού Διακανονισμού» με επέμβαση στο μετρητή για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του άρθρου 11, παραγρ. 4. Τις υπόψη ταυτότητες θα θεωρεί η Ε.Υ. για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και θα επιστρέφονται σ αυτή με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης καθώς και σε κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου. Σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής ταυτότητας οποτεδήποτε ζητηθεί από την Ε.Υ. ή την Π.Υ., θα επιβάλλεται η Ποινική Ρήτρα του άρθρου 12 και θα γίνεται σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, προς αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της ταυτότητας. 9. Σε περίπτωση απουσίας συνεργείου λόγω ανωτέρας βίας (απομάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κλπ) ο Ανάδοχος πρέπει εντός 2 εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του συνεργείου, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες μειωμένης απόδοσης ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται, κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου. Άρθρο 10 ο Ευθύνες του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων Μηχανικός του κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύμβασης είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες τρίτων καθώς και σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, που δημιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του καθώς και εξαιτίας των χρησιμοποιούμενων μέσων, οχημάτων κ.λ.π. 2. Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει εντός 48 ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει στην άμεση τακτοποίησή τους, προσκομίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. 21

22 Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν καθώς και ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη αποκοπή, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται εντός 15 ημερών να τις τακτοποιήσει και να προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 3. Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος αρνηθεί την τακτοποίηση των ζημιών ή ο ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ ή του Αναδόχου, τότε η Ε.Υ. θα παρακρατεί από την αμοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της αποζημίωσης επαυξημένο με τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα δικά του μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά του προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του. Ο εφοδιασμός των συνεργείων του Αναδόχου με απαραίτητα εργαλεία, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχειρίζεται με ιδιαίτερη επιμέλεια τις σφραγίδες των κιβωτίων των μετρητών που θα παραλάβει από το ΔΕΔΔΗΕ. Μαζί με την πιστοποίηση θα υποβάλλεται στην Ε.Υ. αναλυτική κατάσταση τοποθέτησης σφραγίδων η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό των εκτελεσμένων αποκοπών και επαναφορών που περιέχονται στη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Με τη λήξη της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει τις περίσσειες σφραγίδες. Οι αφαιρούμενοι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας θα επιστρέφονται μαζί με τις εντολές των αποκοπών στην Ε.Υ. την ίδια ημέρα. Άρθρο 11 ο Υποχρεώσεις του Αναδόχου Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας 1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 2. Ο Ανάδοχος και ο Υπεργολάβος υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: α. να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και 22

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν.

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν. Κάθε φορά που πάμε να μιλήσουμε για το προνοιακό έργο της Εκκλησίας μας, ο νους μας σταματά στη λέξη «φιλανθρωπία», μια λέξη τόσο όμορφη αλλά και τόσο παρεξηγημένη. Όμορφη γιατί φιλανθρωπία σημαίνει αγάπη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2011 1 Γενικά Εδώ και πολλά χρόνια, οι ανασκαφικές έρευνες δέχονται τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 15 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.Υ.Πε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πληρ.: Κουτσούλη Ευσταθία, εσωτ. τηλ. 1580 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1937, περί την δεκάτην πρωινήν, ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Κεντρικόν» στην Κόρινθο χτύπησε την πόρτα του δωματίου όπου την

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1937, περί την δεκάτην πρωινήν, ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Κεντρικόν» στην Κόρινθο χτύπησε την πόρτα του δωματίου όπου την Ι. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1937, περί την δεκάτην πρωινήν, ο διευθυντής του ξενοδοχείου «Κεντρικόν» στην Κόρινθο χτύπησε την πόρτα του δωματίου όπου την παραμονή είχε καταλύσει ο υφηγητής του πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας

Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοπός ενότητας Θα εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε βιοτικές καταστάσεις μέσα από τον κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες διακοπής καπνίσματος βήμα προς βήμα

Αναλυτικές οδηγίες διακοπής καπνίσματος βήμα προς βήμα Αναλυτικές οδηγίες διακοπής καπνίσματος βήμα προς βήμα Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό στάδιο στην όλη προσπάθειά σας. Το στάδιο που αρχίζει τη στιγμή που ο καπνιστής αποφασίζει πως δε θα ξαναβάλει τσιγάρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 16 -

Διαβάστε περισσότερα

Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ

Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Η διδασκαλία του Μαρξ προκαλεί σ' όλο τον πολιτισμένο κόσμο τη μεγαλύτερη εχθρότητα και το μίσος όλης της

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά ΠΛΑΤΩΝ Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά I. Ανδρέας Παπαϊωάννου II. Αλέξανδρος Μπαλάσκας III. Κωνσταντίνος Θούας IV.Λουκάς Σωτηρόπουλος V. Πέτρος Κορφιάτης Εισηγητής : Γεώργιος Κ. Ντόντος (ΠΕ03) Χρονικη

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΜΠΟΤΗ-ΣΑΜΣΑΡΗ Φιλόλογος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Προλεγόμενα Τα Τμήματα Ένταξης, αν και λειτουργούν στην Α/βάθμια Εκπαίδευση από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ως πηγές του δικαίου εννοούνται οι ειδικότεροι τρόποι παραγωγής των κανόνων δικαίου. Διακρίνονται σε: Α) Πρωτογενείς ή άμεσες πηγές είναι αυτές που αποτελούν γενεσιουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία είναι αφιερωμένη σε όσους επέλεξαν να. ασχοληθούν με το κλάδο της φυσικοθεραπείας και. θεωρούν την φυσικοθεραπεία λειτούργημα και όχι

Η εργασία είναι αφιερωμένη σε όσους επέλεξαν να. ασχοληθούν με το κλάδο της φυσικοθεραπείας και. θεωρούν την φυσικοθεραπεία λειτούργημα και όχι Η εργασία είναι αφιερωμένη σε όσους επέλεξαν να ασχοληθούν με το κλάδο της φυσικοθεραπείας και θεωρούν την φυσικοθεραπεία λειτούργημα και όχι επάγγελμα. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαια: 1.Εισαγωγή...1 τενοντίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18 ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 10: Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.12.2000 _ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας)_: Εδώ ήταν. Μισό λεπτό, κύριε Μπασιάκο, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Δημοσίευση: 12/06/2011, 05:45 Αθήνα «Κατακλυσμός» έρχεται στην ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία οικολογική Εφημερίδα Οκτώβριος 2011 Φύλλο 98 Τιμή φύλλου 0,01. Παράθυρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο

Μηνιαία οικολογική Εφημερίδα Οκτώβριος 2011 Φύλλο 98 Τιμή φύλλου 0,01. Παράθυρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο πράσινηπολιτική οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη Μηνιαία οικολογική Εφημερίδα Οκτώβριος 2011 Φύλλο 98 Τιμή φύλλου 0,01 Παράθυρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο Εκτιμήσεις για την πολιτική και κοινωνική συγκυρία και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Νόμος 3601 Ελευθ. Βενιζέλου 7 Τηλ. 04210-20270 38333 ΒΟΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΪΟΥ 2010

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Νόμος 3601 Ελευθ. Βενιζέλου 7 Τηλ. 04210-20270 38333 ΒΟΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΪΟΥ 2010 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Νόμος 3601 Ελευθ. Βενιζέλου 7 Τηλ. 04210-20270 38333 ΒΟΛΟΣ Βόλος 27 Μαΐου 2010 Α.Π.5468/Φ.5,1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΪΟΥ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΓΕΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΓΕΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αθήνα, 25/01/2010 Αριθ. Πρωτ. 518 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Κ. Δ. ΡΕΠΠΑ ΚΟΙΝ : τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΓΕΕΠ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής Ενώνουμε δυνάμεις Δείγματα Γραφής Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Βουλευτής Συναγωνιστή συναγωνίστρια, Οι βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαίου είναι σημαντικές για τον κάθε πολίτη, σημαντικές για την

Διαβάστε περισσότερα

Στο άγαλμα της ελευθερίας που φωτίζει τον κόσμο

Στο άγαλμα της ελευθερίας που φωτίζει τον κόσμο Στο άγαλμα της ελευθερίας που φωτίζει τον κόσμο Κ. Καρυωτάκης Θέμα του ποιήματος είναι η εκμετάλλευση του ιδανικού της ελευθερίας για χάρη των οικονομικών συμφερόντων και η απουσία της από τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία από την οποία αρρωσταίνουν τα παιδιά και ο άνθρωπος γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. Κου ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. Κου ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. Κου ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΚΠΕΕ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνει να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη,

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη, (Ο Νικολό Μακιαβέλι, μέσα από μία επιστολή του, περιγράφει την ζωή του στο κτήμα του, στο οποίο είχε αποτραβηχτεί, μετά το 1513 που οι Μεδίκοι ανακατέλαβαν την εξουσία.) Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά.

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά. Τμήμα:Α 3 Ημερομηνία:12.01.2015 Ονοματεπώνυμο:Αντιγόνη Τ. Εργασία Βιολογίας Θέμα:Αναβολικά Τα Αναβολικά Περιλαμβάνουν όλες τις ουσίες που μοιάζουν χημικά με την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη και εμφανίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Μηχανολογίας Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 Περιεχόμενα Αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στην χώρα μας αισθητή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευμάρειας. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Εμείς πιστεύουμε ότι για να βγει η Άμυνα της χώρας από τα σημερινά αδιέξοδα και να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις, δεν αρκεί απλά να ξεπεράσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι. ΕΝΖΥΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ:Τα ένζυμα καταλύουν

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι. ΕΝΖΥΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ:Τα ένζυμα καταλύουν ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους συνήθως δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν άμεσα. Η αξιοποίησή τους προϋποθέτει τη μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση καλαμώνων» ΜΑΪΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους οι 7 στους 10 Έλληνες

Δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους οι 7 στους 10 Έλληνες Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 191 Δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους οι 7 στους 10 Έλληνες Ανοικτά τα γραφεία ταυτοτήτων για τις εκλογές σ.12 σ.09 Και για φάρμακα στην Τουρκία Γεροντόπουλος: «Βελτιώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας Σκοποί ενότητας 1. Οι σχέσεις ηθικής-δικαίου-πολιτικής 2. Το δίκαιο ως ένα σύνολο πρακτικών 1. Δίκαιο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχω στο μπάνιο και βγάζω όλη τη μακαρονάδα.

Τρέχω στο μπάνιο και βγάζω όλη τη μακαρονάδα. 6 ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΈΦΩ ΑΠΌ ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ, έχω τα χάλια μου. Με το που μπαίνω στο σπίτι, ακούω ήχο από κατσαρολικά. Η μαμά είναι ακόμα στη δουλειά. Τότε ποιος; Η εικόνα του μπαμπά μπροστά από την κουζίνα είναι αρκετή

Διαβάστε περισσότερα

Νησί που κανείς σεισμός δε θα σε καταπιεί μακρύ σαν πέτρινη μαγνητική βελόνη να δείχνεις το βοριά και το νότο της πορείας μας της ιστορίας του χρόνου

Νησί που κανείς σεισμός δε θα σε καταπιεί μακρύ σαν πέτρινη μαγνητική βελόνη να δείχνεις το βοριά και το νότο της πορείας μας της ιστορίας του χρόνου Ποιήματα του Τίτου Πατρίκιου (από τη συλλογή "Μαθητεία 1952-1962", Πρίσμα, 1978) Από την ενότητα "Χρόνια της πέτρας": Βορεινή πύλη, Προσχέδια για τη Μακρόνησο, Γράμματα μετάνοιας, 'Ισως ένα ποτάμι, Φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. τεχνικές σελίδες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. τεχνικές σελίδες ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η αποτελεσματική διαχείριση της υγρασίας σε επίπεδο κτιριακού σχεδιασμού συνίσταται στον εντοπισμό την πηγών προέλευσης και των ενδεχόμενων μηχανισμών διείσδυσής της με βάση τα ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MYKHNAΪΚΗ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

MYKHNAΪΚΗ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ MYKHNAΪΚΗ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Μυκηναϊκή αγωνιστική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΤΕΣ (ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ) ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ISBN: 9789604403431 ISBN: 9789604403424 ISBN: 9789604403417 ISBN: 9789604403448

ΠΕΙΡΑΤΕΣ (ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ) ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ISBN: 9789604403431 ISBN: 9789604403424 ISBN: 9789604403417 ISBN: 9789604403448 Τώρα ΠΕΙΡΑΤΕΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ) ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΕΙΡΑΤΕΣ (ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ) ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΕΙΡΑΤΕΣ (ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ) ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑς ΠΕΙΡΑΤΕΣ (ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ) ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

medreha Kωνσταντίνος Μαλίζος καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

medreha Kωνσταντίνος Μαλίζος καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Ο καθηγητής Ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κων. Μαλίζος για την αρθρίτιδα ως συχνότερη αιτία χρόνιου πόνου και 2012-01-30 19:50:47 Kωνσταντίνος Μαλίζος καθηγητής Ορθοπαιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8.

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1 Η σταχτοπούτα της ζωής μας!... 15 Κεφάλαιο 2 Συνδέοντας τα κομμάτια: o εαυτός μας!... 23 Κεφάλαιο 3 Οι σχέσεις μας είναι ο καθρέφτης μας!... 27 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ 1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3. ΣΥΛΛΟΓΗ 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 5. ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

προβλήματα, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Έχω μπροστά μου και σας την αναφέρω την

προβλήματα, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Έχω μπροστά μου και σας την αναφέρω την ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ:...Αγαπητοί συνάδελφοι, η πραγματικότητα ποια είναι; Είναι ότι από τη θέσπιση του Συντάγματος του 75 και του αντίστοιχου εκτελεστικού νόμου 998/1979 έχουμε πάνω από εξήντα νομοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων.

Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων. Cover Story Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων. Φωτογραφίες: Δημήτρης Διακογιάννης Cover Ελευθέριος Γείτονας Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίων Γείτονα 38 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ.

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ϞΔ Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 Αθήνα, σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.08 συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης

Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Σελίδα 2 1. Κατάθλιψη... 4 2. Τύποι κατάθλιψης... 5 2.1 Λανθάνουσα Κατάθλιψη...

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Η ΦΤΩΧΕΙΑ Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας Εργασία η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων στη Γέφυρα και ο Οθωμανός αρχιστράτηγος Χασάν Ταχσίν πασά

Το Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων στη Γέφυρα και ο Οθωμανός αρχιστράτηγος Χασάν Ταχσίν πασά Το Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων στη Γέφυρα και ο Οθωμανός αρχιστράτηγος Χασάν Ταχσίν πασά Έφη Αλλαμανή Τον περασμένο Σεπτέμβριο (2011) είχα την τύχη να επισκεφτώ το Στρατιωτικό Μουσείο των Βαλκανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ. 1º ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (τροποποιημένο)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ. 1º ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (τροποποιημένο) ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΤΕΙ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 2013 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 1º ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

θεωρητική και εθνογραφική τεκμηρίωση ορίων και σχέσεων των μουσικών δικτύων του σύγχρονου πανηγυριού

θεωρητική και εθνογραφική τεκμηρίωση ορίων και σχέσεων των μουσικών δικτύων του σύγχρονου πανηγυριού ` Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελωδική και αφηγηματική πλοκή στον βλαχόφωνο Ασπροπόταμο: τόπος και ρεπερτόριο θεωρητική και εθνογραφική τεκμηρίωση ορίων και σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα