ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 1

2 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΥΟΡΗΣΟΙ) ΜΗΦΑΝΕ ΓΡΑΥΕΙΟΤ/ ΤΚΕΤΕ ΗΦΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Κωδικός 1: PC INTEL ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι καταςκευαςμζνοσ από θλεκτρογαλβανιςμζνο εν ψυχρϊ χάλυβα (SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) και θ τοποκζτθςθ των περιωερειακϊν ς αυτό κα γίνεται χωρίσ εργαλεία (toolfree). Θα υποςτθρίηει μθτρικζσ κάρτεσ ATX ι M-ATΧ ι και τισ δφο (2). Στθν πρόςοψθ κα ζχει τουλάχιςτον 2 κφρεσ usb 2.0. Θα ζχει πζντε (5) εςωτερικζσ κζςεισ 3,5 και πζντε (5) εξωτερικζσ, τζςςερισ (4) των 5,25 και μία (1) των 3,5. ΜΘΤΙΚΘ ΚΑΤΑ Θα υποςτθρίηει βάςθ επεξεργαςτι LGA1156. Θα ζχει τουλάχιςτον δφο (2) υποδοχζσ μνιμθσ 2xDDR3 τουλάχιςτον 1066 ΜΘz. Θα υποςτθρίηει κάρτα γραωικϊν PCI Expressx16. Θα ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ τουλάχιςτον τεςςάρων (4) δίςκων 4ΧSerial ATA 3Gb/s. Θα ζχει ενςωματωμζνθ κάρτα ιχου υψθλισ πιςτότθτασ 7.1 καναλιϊν (CH HD Audio) και κάρτα δικτφου 10/100/1000 Mbits/s. ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ Θ ταχφτθτα του επεξεργαςτι κα είναι τουλάχιςτον 3GHz και θ βάςθ του κα είναι LGA1156. Θα είναι τουλάχιςτον δφο (2) πυρινων, L2 Cashe 4Μb. Θα ζχει μικροαρχιτεκτονικι 32nm. ΤΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Θα ζχει ονομαςτικι ιςχφ τουλάχιςτον 500W. Θα ζχει προςταςία από υπερεντάςεισ, υπερτάςεισ και βραχυκυκλϊματα. ΜΝΘΜΘ (RAM) Θα ζχει μνιμθ RAM 4Gb, τφπου DDR3. ΣΚΛΘΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Θα ζχει ελάχιςτθ χωρθτικότθτα 320Gb και ταχφτθτα περιςτροωισ 7200rpm. Θα ζχει πρωτόκολλο επικοινωνίασ SATA2 3.0 Gbit/s. ΚAΤΑ ΓΑΦΙΚΩΝ Θα ζχει μνιμθ 1024Μb, τφπου DDR3 με μζγιςτθ ανάλυςθ 2560x1600 pixels. Θα ζχει ςφνδεςθ PCI-Express 2.0. Θα ζχει εξόδουσ DVI-I, HDMI, D-SUB. Θα ζχει πλιρθ υποςτιριξθ DirectX ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΙΟ 2

3 Θα ζχει ελλθνικοφσ και λατινικοφσ χαρακτιρεσ και ςφνδεςθ usb 2.0. ΡΟΝΤΙΚΙ Θα είναι οπτικοφ τφπου ι laser και κα ζχει ςφνδεςθ usb 2.0. ΟΘΟΝΘ Θα είναι επίπεδου τφπου (TFT (Thin Film Transistor), τεχνολογίασ LCD, με διαγϊνιο 18.5 και μζγιςτθ ανάλυςθ 1366x768 pixels. Θα ζχει χρόνο απόκριςθσ 5ms. DVD PLAYER Θα ςυνδζεται με Serial ATA. Θα ζχει τεχνολογία εγγραωισ DVD DUAL LAYER. Θα ζχει ταχφτθτα ανάγνωςθσ CD 48x και DVD 16x, ταχφτθτα εγγραωισ CD 48x και DVDR και DVD+R 22x, ταχφτθτα επανεγγραωισ CD 32x, DVD-R 6x και DVD+R 8x. Ο μζςοσ χρόνοσ αναηιτθςθσ CD κα είναι 120 ms και του DVD 140. Κωδικός 3: ΥΟΡΗΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (LAPTOP) Θα ζχει διαγϊνιο οκόνθσ 15,6, επεξεργαςτι διπφρθνο, ταχφτθτασ τουλάχιςτον 2,2 GHz. Θα ζχει μνιμθ RAM 4Gb DDR3 ςτα 1066ΜΘz. Θα ζχει ςκλθρό δίςκο 500 Gb και οπτικό μζςο (DVD-RW) double layer. Θα ωζρει ενςωματωμζνα web κάμερα και μικρόωωνο. Θα ζχει δφο (2) θχεία. Θα ζχει κάρτα γραωικϊν τουλάχιςτον 512Μb, αυτόνομθσ μνιμθσ. Θα ζχει ενςφρματθ επικοινωνία 10/100/1000 Gbits/s κακϊσ και αςφρματθ επικοινωνία. Θα ζχει λειτουργικό ςφςτθμα Windows 7 Home ι Professional Edition 32-bit Αγγλικά ι Ελλθνικά. Θα ζχει κφρεσ επικοινωνίασ: 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 2-in-1 card reader (SD/MMC). Θα ζχει βάροσ λιγότερο από 3kg. Κωδικός 5: WEB CAMERA Θα ζχει ανάλυςθ ωωτογραωίασ τουλάχιςτον 4megapixels και βίντεο 1280 Χ 720 pixels. Θα προςωζρει high definition εικόνα ςτα 720p, κα διακζτει δυνατότθτα αυτόματθσ εςτίαςθσ (AutoFocus) κακϊσ και τεχνολογία για κακαρι εικόνα ςε διάωορεσ ςυνκικεσ ωωτιςμοφ. Θα ζχει δυνατότθτα περιςτροωισ 360ο. Θα ωζρει ενςωματωμζνο μικρόωωνο. Θα περιλαμβάνεται θ βάςθ ςτιριξθσ και θ κικθ μεταωοράσ τθσ. Κωδικός 6: ΕΓΦΡΨΜΟ ΕΚΣΤΠΨΣΗ INKJET Θα είναι μεγζκουσ Α4 και κα ζχει ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ 20 ςελ/λεπτό και ζγχρωμθσ 16 ςελ/ λεπτό. Θ ανάλυςθ εκτφπωςθσ κα είναι 4800 x 1200 dpi. Θα ζχει ςφνδεςθ usb 2.0. Ο τροωοδότθσ χαρτιοφ κα είναι τουλάχιςτον 80 ωφλλων. Κωδικός 7: ΜΟΝΟΦΡΨΜΟ ΕΚΣΤΠΨΣΗ LASER Θα είναι μεγζκουσ Α4 και κα ζχει ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ 16 ςελ/λεπτό. Θ ανάλυςθ εκτφπωςθσ κα είναι 600 x 600 dpi. Ο μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν κα είναι 5000 ςελίδεσ. Θα ζχει εγκατεςτθμζνθ μνιμθ 8 Mb και ςφνδεςθ usb 2.0. Ο τροωοδότθσ χαρτιοφ κα είναι τουλάχιςτον 150 ωφλλων. Κωδικός 8: ΠΟΛΤΜΗΦΑΝΗΜΑ INKJET Θα είναι μεγζκουσ Α4 και κα ζχει λειτουργίεσ αντιγραωικοφ, εκτυπωτι, ςαρωτι. Θα ζχει ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ 20 ςελ/λεπτό και ζγχρωμθσ 15 ςελ/ λεπτό. Θ ανάλυςθ 3

4 εκτφπωςθσ κα είναι 4800 x 1200 dpi και ςάρωςθσ 1200 x 2400 dpi. Ο μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν κα είναι 3000 ςελίδεσ. Θα ζχει εγκατεςτθμζνθ μνιμθ 16 Mb και ςφνδεςθ usb 2.0. Ο τροωοδότθσ χαρτιοφ κα είναι τουλάχιςτον 100 ωφλλων. Κωδικός 9: ΧΗΥΙΑΚΗ ΒΙΝΣΕΟΚΑΜΕΡΑ Θα ζχει δυνατότθτα εγγραωισ και αναπαραγωγισ πλιρουσ υψθλισ ευκρίνειασ (Full High Definition) 1920x1080 pixels, οπτικό ηουμ 10x και ψθωιακό τουλάχιςτον 100x. Θα ζχει δυνατότθτα εγγραωισ ςε ανάλυςθ 16:9 και 4:3. H ανάλυςθ ωωτογραωίασ κα είναι τουλάχιςτον 3 megapixels. Θα ζχει οκόνθ αωισ LCD 2,7. Θα διακζτει τουλάχιςτον 3 διαωορετικζσ ποιότθτεσ εγγραωισ, ενςωματωμζνο ωλασ, λειτουργία νυχτερινισ λιψθσ και ακόρυβθ λειτουργία. Θα ζχει ωσ αποκθκευτικά μζςα μια εςωτερικι (flash) και μια αωαιροφμενθ (memory stick) κάρτα μνιμθσ. Θα ζχει τισ παρακάτω εξόδουσ: ΘDMI, S-Video, USB, audio. Κωδικός 10: ΧΗΥΙΑΚΗ ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΗΦΑΝΗ Θα ζχει ανάλυςθ τουλάχιςτον 10 megapixels. Θ μζγιςτθ ανάλυςι τθσ κα είναι τουλάχιςτον 3600 x 2700 pixels. Θα ζχει ευρυγϊνιο ωακό, οπτικό ηουμ τουλάχιςτον 5x και ψθωιακό 4x. Θ οκόνθ κα είναι 2,7 με ανάλυςθ τουλάχιςτον pixels. Θα ζχει δυνατότθτα εγγραωισ βίντεο με ανάλυςθ τουλάχιςτον 640 x 480 pixels. Θα διακζτει ςτακεροποιθτι εικόνασ. Θ μνιμθ τθσ κα είναι τουλάχιςτον 16Gb. Το μζςο εγγραωισ κα είναι κάρτα μνιμθσ. Θα ζχει εξωτερικι ςφνδεςθ USB. Κωδικός 11: ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΕΓΓΡΑΥΗ ΥΨΝΗ Θα διακζτει ενςωματωμζνθ μνιμθ τουλάχιςτον 1Gb με τουλάχιςτον 400 ϊρεσ χρόνο εγγραωισ ςε λειτουργία long play. Θα ζχει τουλάχιςτον 3 ποιότθτεσ θχογράωθςθσ (ΘQ/SP/LP), ωωνθτικό ζλεγχο εγγραωισ με υψθλι/χαμθλι ευαιςκθςία μικροωϊνου και τεχνολογία αποκοπισ κορφβου (για ενίςχυςθ τθσ ανκρϊπινθσ ομιλίασ και μείωςθ του κορφβου). Θα διακζτει οκόνθ LCD. Θα ζχει ευκολία ςτθ χριςθ κακϊσ και ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων. Θα ςυνδζεται με θλεκτρονικό υπολογιςτι μζςω κφρασ USB. Θα ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ εξωτερικοφ μικροωϊνου και ακουςτικϊν. Κωδικός 12: PROJECTOR Θα ζχει ωωτεινότθτα τουλάχιςτον 2000 ANSI lumens, ονομαςτικι ιςχφ κανονικισ λειτουργίασ 240W και ςε κατάςταςθ αναμονισ (standby) μικρότερθ από 3W. Θα υποςτθρίηει αναλφςεισ από VGA (640x480) ζωσ UXGA (1600 x 1200). Θα ζχει κατακόρυωθ ρφκμιςθ keystone ±200. H διάρκεια ηωισ τθσ λάμπασ, ςε κανονικι και οικονομικι λειτουργία, κα είναι τουλάχιςτον 3000 και 4000 h αντίςτοιχα. Θα ζχει τροωοδοςία V ςτα Hz. Το επίπεδο κορφβου ςε κανονικι λειτουργία δεν κα υπερβαίνει τα 37dB. Θα ζχει μζγεκοσ εικόνασ 40 ζωσ 300. Θα ζχει ειςόδουσ εικόνασ 1xD-sub 15 ακίδων, 1xRCA, 1xS-Video, ζξοδο εικόνασ 1xD-sub 15 ακίδων, είςοδο και ζξοδο ιχου από 1xstereo mini-jack. Κωδικός 15: ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ Θα ζχει δυνατότθτα βιβλιοδεςίασ 400 ωφλλων μεγζκουσ τουλάχιςτον Α4 και μζγιςτο χρόνο βιβλιοδεςίασ 40sec. Θα αποτελείται από δφο τμιματα, ζνα ςτο οποίο γίνεται θ κερμοκόλλθςθ και ζνα ςτο οποίο ψφχεται το ζγγραωο. Θα διακζτει διακόπτθ επιλογισ για κερμοκόλλθςθ ςε 2 διαωορετικζσ ταχφτθτεσ, ανάλογα με το πάχοσ του εντφπου. Θα ωζρει 4

5 ενςωματωμζνο ςφςτθμα ψφξθσ. Θα ζχει οπτικά και θχθτικά μθνφματα- ειδοποιιςεισ για το πζρασ τθσ εργαςίασ και αυτόματθ διακοπι λειτουργίασ για μεγαλφτερθ αςωάλεια. Κωδικός 16: ΠΛΑΣΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Θα πλαςτικοποιεί ζγγραωα μεγζκουσ ζωσ και Α3. Θα ζχει πάχοσ μζγιςτθσ πλαςτικοποίθςθσ τουλάχιςτον 125μm και ταχφτθτα πλαςτικοποίθςθσ τουλάχιςτον 300mm/min. Θα ζχει ονομαςτικι ιςχφ 500W και θ τάςθ λειτουργίασ του κα είναι V. O μζγιςτοσ χρόνοσ προκζρμανςισ του κα είναι 5 min. Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ: 480X150X85 mm (ΜxΡxΥ) Κωδικός 17: ΜΕΓΑΥΨΝΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Θα αποτελείται από: 1. Ενιςχυτι Ο ενιςχυτισ κα ζχει ιςχφ 100V & 4 ζωσ 16Ω. Θα διακζτει τουλάχιςτον 3 ειςόδουσ μικροωϊνου με βφςματα XLR ( balanced) και 3 Aux (ςτζρεο-ειςόδουσ ςιματοσ line) για CD-Mp3 player, αδιοωωνικό Δζκτθ (Tuner) & Καςετόωωνο (tape deck). Πλεσ οι είςοδοι μικροωϊνου κα διακζτουν διακόπτθ phantom με επιλογι onoff για τθν τροωοδοςία ςε πυκνωτικά μικρόωωνα. Θα ζχει καμπφλθ απόκριςθσ Θz ±3Db. Θ αρμονικι παραμόρωωςθ από οποιαδιποτε είςοδο ςτθν τελικι ζξοδο κα είναι μικρότερθ από 2% ςε πλιρθ ιςχφ ςτο 1 KHz. Ο λόγοσ ςιματοσ προσ τον κόρυβο ςτθ μζγιςτθ ρφκμιςθ εντάςεωσ (maximum volume control) κα είναι ελάχιςτα (minimum): o o για τισ ειςόδουσ μικροωϊνου -60dB & για τισ ειςόδουσ aux(line)-76db. Θα ζχει ρυκμιςτικά τόνου bass & treble. Θα ζχει ενδεικτικά λειτουργίασ οn οff, για τθν ςτάκμθ εξόδου, και για τθν ενεργοποίθςθ των θχείων. Θα ζχει διαςτάςεισ για να τοποκετείται ςε μεταλλικό ικρίωμα 19ϋϋ ι flight case. Θα λειτουργεί με τάςθ 230 V/50Hz Θα είναι γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ οίκου, που κα διακζτει ISO 2008 ενϊ θ ςυςκευι κα διακζτει CE. 2. CD-Mp3 PLAYER Θα διακζτει τουλάχιςτον 1 stereo ζξοδο ςιματοσ (line), κα αναπαράγει CD, CD-R, CD-RW και μουςικά αρχεία mp3. Θα ζχει καμπφλθ απόκριςθσ Θz ±1dB. Θα ζχει αρμονικι παραμόρωωςθ μικρότερθ από 0,01%. O λόγοσ ςιματοσ προσ τον κόρυβο κα είναι -90dB. Θα ζχει διαςτάςεισ 1U για να τοποκετείται ςε μεταλλικό ικρίωμα 19ϋϋ ι μεταωερόμενθ κικθ (flight case). Θα λειτουργεί με τάςθ 230 V/50Hz. Θα είναι γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ οίκου που κα διακζτει CE. 3. αδιοωωνικό Δζκτθ (Tuner) AΜ-FΜ Θα διακζτει δυνατότθτα λιψθσ ςτα ΑΜ-FM. Θα ζχει δυνατότθτα για απομνθμόνευςθ 20 ςτακμϊν. Θα ζχει τουλάχιςτον 1 stereo & 1 mono ζξοδο για ςφνδεςθ με το υπόλοιπο ςφςτθμα. Θα ζχει ενδεικτικά λειτουργίασ οn οff, για τθν ςτάκμθ εξόδου, και για τθν ενεργοποίθςθ των θχείων. Θα ζχει διαςτάςεισ για να 5

6 τοποκετείται ςε μεταλλικό ικρίωμα 19ϋϋ ι μεταωερόμενθ κικθ (flight case). Θα λειτουργεί με τάςθ 230 V/50Hz. Θα είναι γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ οίκου που κα διακζτει ISO 2008 ενϊ θ ςυςκευι κα διακζτει CE. 4. Αςφρματο ςετ μικροωϊνου χειρόσ ςτα UHF Το ςφςτθμα κα είναι πλιρεσ και κα αποτελείται από 1 δζκτθ με ενςωματωμζνεσ τισ 2 κεραίεσ λιψθσ, και ζνα πομπό που κα είναι το μικρόωωνο χειρόσ. Το ςφςτθμα κα λειτουργεί ςτα UHF από τουσ ΜΘz (ζξω από τθν περιοχι των UHF τθλεοπτικϊν ςτακμϊν (TV channels)) και κα διακζτει τθν δυνατότθτα για επιλογι 3 ςυχνοτιτων λειτουργίασ. Ο πομπόσ κα λειτουργεί με 1 μπαταρία τφπου ΑΑ και κα ζχει δυνατότθατα τουλάχιςτον 25 ωρϊν λειτουργίασ με μπαταρία των 2200mAh. Συνολικά το ςφςτθμα κα ζχει: o Καμπφλθ απόκριςθσ Hz o δζκτθσ & Θz ο πομπόσ χειρόσ o Αρμονικι παραμόρωωςθ ( πομπόσ & δζκτθσ) 0,8% o o o Λόγο ςιματοσ προσ κόρυβο ( πομπόσ & δζκτθσ) -110dB(Α) Ο πομπόσ κα ζχει ιςχφ εκπομπισ 10mW (ERP) Ο δζκτθσ κα διακζτει ζξοδο Balanced με βφςμα 3pin XLR male & unbalanced με βφςμα τφπου JACK TS ¼ 5. Σετ θχείων Τα θχεία κα είναι 2 δρόμων 2 μεγαωϊνων με woofer 5 και tweeter 1 με ωόρτιςθ τφπου κόρνασ. Θα ζχουν καμπφλθ απόκριςθσ Θz. Θα ζχουν ευαιςκθςία 90dB/w/m. Θα διακζτουν ςτο εςωτερικό τουσ ενςωματωμζνο εργοςταςιακό μεταςχθματιςτι V με επιλογζα τθσ ιςχφοσ λειτουργίασ ςτα W. Θα είναι αυτοςτιρικτα και κα εμπεριζχουν τθν εργοςταςιακι επίτοιχθ βάςθ ςτιριξθσ τουσ. Οι διαςτάςεισ του κα είναι το μζγιςτο 165mm (Βάκοσ) x 265mm (Φψοσ) x165mm (Ρλάτοσ).Το βάροσ κακενόσ θχείου κα είναι μικρότερο από 3,7 kg μαηί με τθν επίτοιχθ βάςθ. 6. Ρλαςτικι κικθ Θα είναι από πολυουρεκάνθ, τφπου flight-case πλάτουσ 19, με φψοσ 6 units, για τθν τοποκζτθςθ και ωφλαξθ των μθχανθμάτων (εκτόσ των θχείων) και τθν εφκολθ μεταωορά τουσ. Κωδικός 18: DVD PLAYER (MHXANHMA ΑΝΑΓΝΨΗ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΦΟΤ ΑΠΟ ΠΛΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΟΤ) Το μθχάνθμα πρζπει να είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο, ψθωιακισ τεχνολογίασ και να ζχει πιςτοποίθςθ C.E. Να είναι νζο είδοσ (μοντζλο) και καταςκευαςμζνο τουσ τελευταίουσ 18 μινεσ από τθν δθμοςίευςθ. Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροί το μθχάνθμα είναι οι ακόλουκεσ: 6

7 Συμβατότθτα μζςων: CD-R, CD-RW, Audio CD, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD+/-RW, DivX, JPEG, MP3, VCD. Τάςθ λειτουργίασ: V/50Hz ± 10%. Να διακζτει ψθωιακι ςφνδεςθ HDMI. Να διακζτει τουλάχιςτον ζνα καλϊδιο ςφνδεςθσ με τθν τθλεόραςθ τφπου SCART. Εφχρθςτο menu λειτουργίασ-πλοιγθςθσ Εφχρθςτο menu για ρυκμίςεισ εγκατάςταςθσ, αυτόματθ αναηιτθςθ και χειροκίνθτθ. Τθλεχειριςτιριο με πλιρεισ ρυκμίςεισ λειτουργίασ και μπαταρίεσ. Ελλθνικό μενοφ (ρυκμίςεων και λειτουργίασ) Να ζχει δυνατότθτα αναπαραγωγισ, με ελλθνικοφσ υπότιτλουσ, ςε DivX Να ζχει δυνατότθτα εγγραωισ Κάκε μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο χριςθσ ςτα Ελλθνικά. Το εγχειρίδιο κα περιζχει πλιρθσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ςυνδζςεων. Θα περιζχει όλεσ τισ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ, τουσ αναλυτικοφσ χειριςμοφσ ρυκμίςεων, χριςθσ, πλοιγθςθσ, κακϊσ και οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ ελαωρϊν βλαβϊν. Κωδικός 19: ΤΚΕΤΗ ΣHΛΕΜΟΙΟΣΤΠΙΑ (FAX) Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροί το μθχάνθμα είναι οι ακόλουκεσ: Θ μζκοδοσ εκτφπωςθσ να είναι μόνο Laser (αςπρόμαυρο). Το μθχάνθμα πρζπει να είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο, ψθωιακισ τεχνολογίασ, καταςκευαςμζνο ςφμωωνα με τα διεκνι standards και να ζχει πιςτοποίθςθ CE για τθν ςυμμόρωωςθ με τα πρότυπα περιβάλλοντοσ όςον αωορά τθν αποδοτικι χριςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, το κόρυβο, τθν αςωαλι αποκικευςθ καταλοίπων, τον ιονιςμό, τθν εκπομπι επικινδφνων ακτινοβολιϊν, τα υλικά καταςκευισ του. Με διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ να βεβαιϊνεται ότι είναι το τελευταίο μοντζλο τθσ ςειράσ του ςε κυκλοωορία ςτθν Ελλθνικι αγορά, από τθν θμερομθνία τθσ δθμοςίευςθσ, κακϊσ και να μθν είναι ανακαταςκευαςμζνο με εξαρτιματα, προερχόμενα από δεφτερθ επεξεργαςία. Οι ςυςκευζσ να ζχουν τθ δυνατότθτα λειτουργίασ ςτα υωιςτάμενα τθλεπικοινωνιακά δίκτυα ςτακερισ τθλεωωνίασ τθσ χϊρασ εωοδιαςμζνεσ με τα κατάλλθλα πρωτόκολλα επικοινωνίασ (εγκρίςεισ ΟΤΕ). Οι ςυςκευζσ να ςυνδζονται με διςφρματθ τθλεωωνικι γραμμι ςφμωωνα με τα υωιςτάμενα πρότυπα τθσ χϊρασ. Θ ςυςκευι να ςτζλνει και να λαμβάνει ωφλλα μεγζκουσ Α4 (αςπρόμαυρα και ζγχρωμα) κακϊσ και να εκτυπϊνει αςπρόμαυρα ωφλλα Α4. 7

8 Θ ςυςκευι να εκτυπϊνει ςελίδεσ μθνυμάτων Α4 με ταχφτθτα τουλάχιςτον δζκα (10) ςελ. ανά λεπτό. Να διακζτει ταχφτθτα επικοινωνίασ τριάντα τρείσ χιλιάδεσ εξακόςια με δφο χιλιάδεσ τετρακόςια ( ) bps με αυτόματθ μετάπτωςθ. Ανάλυςθ τουλάχιςτον 64 διαβακμίςεισ του γκρι. Μνιμθ αποκικευςθσ μθνυμάτων τουλάχιςτον δφο (2) MB, ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα αποςτολισ εγγράωων μζςω μνιμθσ ςε ομάδεσ παραλθπτϊν, ι λιψθσ ςε περίπτωςθ που ζχει τελειϊςει το χαρτί τροωοδοςίασ ι ςε περίπτωςθ που θ ςυςκευι είναι απαςχολθμζνθ με άλλθ εργαςία. Στθν ανωτζρω χωρθτικότθτα δεν περιλαμβάνεται θ μνιμθ που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ βαςικϊν λειτουργιϊν τθσ ςυςκευισ (Setup, Error Correction Mode, ID, αρικμοί τθλεωϊνων, ομαδοποιιςεισ κλπ.) και θ οποία πρζπει να παραμζνει αναλλοίωτθ όταν θ ςυςκευι FAX τίκεται εκτόσ λειτουργίασ ι διακόπτεται θ τάςθ τροωοδοςίασ τθσ. Να διακζτει τουλάχιςτον ογδόντα (80) μνιμεσ τθλεωωνικϊν κλιςεων και μπαταρία διατιρθςισ τουσ. Να διακζτει αυτόματο τροωοδότθ τουλάχιςτον είκοςι (20) ωφλλων, μεγζκουσ Α4. Να διακζτει καςζτα χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον εκατόν πενιντα (150) ωφλλων Α4, για χαρτί βάρουσ ογδόντα (80) gr/m2 περίπου. Το πλθκτρολόγιο τθσ ςυςκευισ να αποτελείται από ανεξάρτθτα πλικτρα αωισ και όχι από πλικτρα μεμβράνθσ. Να είναι δε καταςκευαςμζνθ θ ςυςκευι από ανκεκτικό υλικό (απλι πίεςθ με αντίχειρα να μθν επθρεάηει το ςχιμα τθσ ςυςκευισ). Το χρϊμα τθσ ςυςκευισ να αρμόηει αιςκθτικά ςε περιβάλλον γραωείου. Να υπάρχει ςτθν ςυςκευι, οκόνθ απεικόνιςθσ τουλάχιςτον είκοςι (20) ςτακερϊν ι κυλιόμενων αλωαρικμθτικϊν χαρακτιρων, όπου κα ωαίνεται θ θμερομθνία, θ ϊρα, θ ταυτότθτα (ID), ο αρικμόσ καλοφμενου, ο αρικμόσ καλοφντοσ, οι οδθγίεσ χειριςμοφ, θ κατάςταςθ τθσ ςυςκευισ, τα μθνφματα των βλαβϊν, τα μθνφματα αντικατάςταςθσ αναλωςίμων, θ φπαρξθ προσ εκτφπωςθ μθνυμάτων κ.λ.π, χωρίσ να χρειάηονται γραπτζσ οδθγίεσ επεξθγιςεισ. Να ζχει ςφςτθμα προςταςίασ του αποςτελλομζνου εγγράωου από παράςιτα τθλεωωνικϊν γραμμϊν (error correction mode). Να διακζτει αυτόματθ επανάκλθςθ, ςε περίπτωςθ που ο καλοφμενοσ αποδζκτθσ είναι κατειλθμμζνοσ. Να διακζτει ςφςτθμα ακφρωςθσ (Reject). Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ αποςτολισ μθνυμάτων ςε πολλαπλζσ διευκφνςεισ, τουλάχιςτον είκοςι (20) διαδοχικϊν, το οποίο να δίνει και αναλυτικι απόδειξθ αποςτολισ. 8

9 Να παρζχει επιβεβαίωςθ αποςτολισ κατάλλθλθ για αρχειοκζτθςθ που να αναωζρει τον αρικμό FAX, με τον οποίο επικοινϊνθςε, θμερομθνία, ϊρα, διάρκεια κ αρικμό ςελίδων αποςτολισ, κακϊσ και να εμωανίηει, μερικι τουλάχιςτον, απεικόνιςθ τθσ πρϊτθσ ςελίδασ αποςτολισ. Να διακζτει λειτουργία εκτφπωςθσ ςυγκεντρωτικισ κατάςταςθσ μθνυμάτων. Να παρζχουν οι ςυςκευζσ τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ και δεφτερθσ τθλεωωνικισ ςυςκευισ (Line Out). Να διακζτει αυτόματο διαχωριςτι FAX / Τθλεωϊνου. Σε περίπτωςθ που θ ςυςκευι τεκεί εκτόσ λειτουργίασ λόγω διακοπισ τροωοδοςίασ ι κλειςίματοσ διακόπτθ (κζςθ Power off), θ τθλεωωνικι ςυςκευι που ζχει ςυνδεκεί ςτθν γραμμι εξόδου (LINE OUT), ι το μικροτθλζωωνο που ενδεχομζνωσ υπάρχει ςτθν ίδια τθν ςυςκευι, να λειτουργοφν κανονικά. Θ ςυςκευι να μπορεί να λειτουργιςει αυτόνομα, χωρίσ τθν ανάγκθ ςφνδεςθσ με Θ/Υ. Να μποροφν να λειτουργοφν οι ςυςκευζσ ςε ςυνκικεσ μθ κλιματιηόμενου χϊρου, ςε όλθ τθν Ελλθνικι επικράτεια. Να λειτουργοφν με ρεφμα τάςθσ 220/230 V και ςυχνότθτασ 50/60 Hz, να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και τεχνικά αξιόπιςτεσ. Δεν είναι αποδεκτζσ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφν εξωτερικά τθσ ςυςκευισ μεταςχθματιςτι που μετατρζπει τθν τάςθ από 220 V. Το καλϊδιο τροωοδοςίασ να διακζτει τρείσ (3) αγωγοφσ (ωάςθ, ουδζτερο και γείωςθ), μικουσ τουλάχιςτον 2μ. που κα καταλιγει ςε ρευματολιπτθ (ωισ) τφπου ςοφκο, από άκραυςτο υλικό. Θ ςυςκευι να είναι εωοδιαςμζνθ με κατάλλθλο ρευματολιπτθ για τθν ςφνδεςι τθσ ςτο τθλεωωνικό δίκτυο ενόσ Σχολείου. Το καλϊδιο ςφνδεςθσ ςτο τθλεωωνικό δίκτυο να ζχει μικοσ δφο (2) μζτρα τουλάχιςτον και να καταλιγει ςε ρευματολιπτθ 4πολικό ι 6πολικό ι 8πολικό, του οποίου οι δυο επαωζσ κα ςυνδζουν το τθλεωωνικό δίκτυο. Κάκε μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται κατά τθν παράδοςι του από πλιρωσ αναλυτικά και ορκά μεταωραςμζνα εγχειρίδια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κακϊσ και ζνα set αναλωςίμων και ζνα πακζτο χαρτί Α4 πεντακοςίων (500) ωφλλων. Θ δαπάνθ του πρϊτου αυτοφ set αναλωςίμων και του χαρτιοφ κα βαρφνει τον ανάδοχο. Τα αναλϊςιμα πρζπει να τοποκετοφνται χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων. Να διατίκεται με κάκε ςυςκευι οδθγόσ γριγορθσ εκκίνθςθσ και βαςικϊν λειτουργιϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ο οποίοσ κα διευκολφνει τον χριςτθ ςτθν ςφνδεςθ και χριςθ τθσ ςυςκευισ. 9

10 Κωδικός 20: ΡΑΔΙΟ CD (με κασετόφωνο) Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροί το μθχάνθμα είναι οι ακόλουκεσ: Το ραδιοκαςετόωωνο πρζπει να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και καλαίςκθτθσ εμωάνιςθσ, να είναι STEREO, να διακζτει CD PLAYER (ςυμβατό με όλα τα CD) και να είναι ωορθτό ( δθλ. να διακζτει χειρολαβι μεταωοράσ). Να ςυνοδεφεται από ςιμα C.E και να είναι καταςκευαςμζνο τουσ τελευταίουσ 18 μινεσ από τθν δθμοςίευςθ. CD-Player, ςυμβατό με αναπαραγωγι CD, CD-R/RW/MP3. Ιςχφσ εξόδου τουλάχιςτον 2X2 Watt RMS. Υποδοχι εξωτερικοφ μικροωϊνου ι φπαρξθ ενςωματωμζνου. Ενςωματωμζνα μεγάωωνα αναλόγου ιςχφοσ. Ζξοδο για ςφνδεςθ με ακουςτικά. Πλα τα απαραίτθτα πλικτρα και κομβία για τθ λειτουργία του. Να λειτουργεί με τάςθ 220V 240V / 50Hz ±10% και με μπαταρίεσ. Καλϊδιο ρευματολθψίασ. φκμιςθ ζνταςθσ ωωνισ. Χειρολαβι μεταωοράσ. Ρεριοχζσ λιψθσ ραδιοωϊνου: MW και FM. Να ζχει κεραία λιψθσ ςτακμϊν και ψθωιακι ζνδειξθ επιλογισ ςτακμϊν, με τουλάχιςτον 10 μνιμεσ ςτακμϊν ςτθ περιοχι των FM. Να είναι δυνατι θ εγγραωι από CD και ράδιο ςτο καςετόωωνο. Τθλεχειριςτιριο για τισ κφριεσ λειτουργίεσ (του ραδιοωϊνου και του CD). Να διακζτει είςοδο aux (line-in) Κάκε μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο χριςθσ ςτα Ελλθνικά. Θα περιζχει όλεσ τισ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ, τουσ αναλυτικοφσ χειριςμοφσ ρυκμίςεων, χριςθσ, πλοιγθςθσ, κακϊσ και βοικειεσ για ελαωρζσ βλάβεσ. Κωδικός 21: ΔΕΚΣΕ ΣΗΛΕΟΡΑΕΨ ΕΓΦΡΨΜΟΙ Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροφν οι ςυςκευζσ είναι οι ακόλουκεσ: Οι προσ προμικεια ςυςκευζσ πρζπει να είναι καινοφργιεσ, ςτιβαρισ καταςκευισ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και τεχνικά αξιόπιςτεσ. Επί πλζον, κα πρζπει να είναι νζο είδοσ (μοντζλο) και να ζχουν καταςκευαςκεί τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ από τθν δθμοςίευςθ. 10

11 Οι ςυςκευζσ να είναι καταςκευαςμζνεσ και να λειτουργοφν ςφμωωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ε να είναι δε εωοδιαςμζνεσ με το ςιμα CE και να επιςυναωκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά ςυμμόρωωςθσ για το ςυγκεκριμζνο μοντζλο. Τάςθ λειτουργίασ 220 Βολτ 50 Hz ±10%. Ακροδζκτεσ είςοδοι- ζξοδοι HDMI x2, VGA, AV-In, S-VIDEO-In, Scart, Component (Y, Pb, Pr),. Εφχρθςτο menu λειτουργίασ και TELETEXT, αυτόματθ αναηιτθςθ και χειροκίνθτθ. Οκόνθ τουλάχιςτον 32ϋϋ (TFT - LCD 16:9) και κατά μζγιςτο 40. Ανάλυςθ εικόνασ τουλάχιςτον 1366Χ768 Φωτεινότθτα τουλάχιςτον 500cd/m2 Λόγοσ αντίκεςθσ τουλάχιςτον :1 Γωνία κζαςθσ >=170 / 170 Χρόνοσ απόκριςθσ <=8ms Συμβατι με ςιματα υψθλισ ευκρίνειασ 1080i, 720p μζςω κφρασ HDMI Τθλεχειριςτιριο με δυνατότθτα επιλογισ 50 τουλάχιςτον προγραμμάτων και ρφκμιςθ όλων των λειτουργιϊν, με μπαταρίεσ. Ενςωματωμζνοσ ψθωιακόσ αποκωδικοποιθτισ. Ελλθνικό μενοφ (ρυκμίςεων λειτουργίασ) Κάκε μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο χριςθσ ςτα Ελλθνικά. Το εγχειρίδιο κα περιζχει πλιρθσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ςυνδζςεων. Θα περιζχει όλεσ τισ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ, τουσ αναλυτικοφσ χειριςμοφσ ρυκμίςεων, χριςθσ, πλοιγθςθσ, κακϊσ και βοικειεσ για ελαωρζσ βλάβεσ. Θα παραδίδεται γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ με τον προςωερόμενο χρόνο ιςχφοσ τθσ. Επί πλζον να διατίκεται, με κάκε ςυςκευι, οδθγόσ γριγορθσ εκκίνθςθσ και βαςικϊν λειτουργιϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ο οποίοσ κα διευκολφνει τον χριςτθ ςτθν ςφνδεςθ και χριςθ τθσ ςυςκευισ. Κωδικός 22: ΥΨΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΙΚΟ ΜΗΦΑΝΗΜΑ Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροί το μθχάνθμα είναι οι ακόλουκεσ: Το μθχάνθμα πρζπει να είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο, ψθωιακισ τεχνολογίασ, καταςκευαςμζνο ςφμωωνα με τα διεκνι standards και να ζχει πιςτοποίθςθ CE για τθν ςυμμόρωωςθ με τα πρότυπα περιβάλλοντοσ όςον αωορά τθν αποδοτικι χριςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, το κόρυβο, τθν αςωαλι αποκικευςθ καταλοίπων, τον ιονιςμό, τθν εκπομπι επικινδφνων ακτινοβολιϊν και τα υλικά καταςκευισ του τυμπάνου. Με διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ να βεβαιϊνεται ότι είναι το 11

12 τελευταίο μοντζλο τθσ ςειράσ του ςε κυκλοωορία ςτθν Ελλθνικι αγορά, από τθν θμερομθνία τθσ δθμοςίευςθσ, κακϊσ και να μθν είναι ανακαταςκευαςμζνο με εξαρτιματα, προερχόμενα από δεφτερθ επεξεργαςία. Θ μζγιςτθ μθνιαία παραγωγικι ικανότθτα (maximum monthly volume) του μθχανιματοσ να είναι μεγαλφτερθ των είκοςι πζντε χιλιάδων (25.000) ωωτοαντιγράωων και θ προτεινόμενθ μζςθ μθνιαία παραγωγικι ικανότθτα (average recommended monthly volume) να είναι τουλάχιςτον οχτϊ χιλιάδων (8.000) ωωτοαντιγράωων. Οι ικανότθτεσ αυτζσ να βεβαιϊνονται από τον καταςκευαςτικό οίκο. Ταχφτθτα ωωτοαντιγραωισ (copy speed): Το μθχάνθμα να ζχει ταχφτθτα παραγωγισ τουλάχιςτον είκοςι πζντε (25) ωωτοαντιγράωων Α4 ανά λεπτό. Θ ωωτοαντιγραωι να επιτυγχάνεται με ανάλυςθ (copy resolution) τουλάχιςτον εξακόςια επί εξακόςια (600x600) dpi (ςτθ ηθτοφμενθ ταχφτθτα παραγωγισ) και τουλάχιςτον διακόςιουσ πενιντα ζξι (256) διαβακμίςεισ του γκρι. Μζγεκοσ χαρτιοφ ωωτοαντιγραωισ (copy sizes): Να παράγει αντίγραωα διαςτάςεων τουλάχιςτον Α5, A4 και Α3. Να διακζτει by pass χαρτιοφ τουλάχιςτον πενιντα (50) ωφλλων το οποίο να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για τροωοδοςία ειδικϊν ωφλλων (διαωάνειεσ, χοντρό χαρτί κλπ). Να τροωοδοτείται με χαρτί από δφο (2) καςζτεσ τουλάχιςτον (εκτόσ του by pass), που δίδουν ςτο μθχάνθμα ςυνολικι χωρθτικότθτα χιλίων (1.000) ωφλλων τουλάχιςτον. Οι εν λόγω καςζτεσ να δζχονται χαρτιά διαςτάςεων των ηθτοφμενων διαςτάςεων και να είναι ρυκμιηόμενου μεγζκουσ υποδοχισ χαρτιϊν. Να διακζτει ςφςτθμα αντιγραωισ διπλισ όψθσ (duplex unit). Να ζχει αυτόματο τροωοδότθ και αναςτροωζα πρωτοτφπων (ADRF) τουλάχιςτον πενιντα (50) ωφλλων. Να αντιγράωει και ςε διαωάνειεσ, αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ και ςε χαρτί βάρουσ εξιντα με εκατόν τριάντα (60-130) gr/m2 περίπου. Για ωωτοαντίγραωα μζςω καςετϊν το βάροσ του χαρτιοφ κα είναι ογδόντα (80) gr/m2 περίπου. Να ζχει χρόνο προκζρμανςθσ μζχρι και ςαράντα πζντε (45) δευτερόλεπτα (warm up time). Να ζχει χρόνο πρϊτου αντιγράωου μζχρι και οκτϊ (8) δευτερόλεπτα (time to first copy). Να διακζτει πίνακα λειτουργιϊν και χειριςμοφ με όλα τα απαραίτθτα πλικτρα και ωωτεινζσ ενδείξεισ με απεικόνιςθ των ςθμείων εμπλοκισ του χαρτιοφ, ζλλειψθσ αναλωςίμων υλικϊν κλπ., κακϊσ και να διακζτει οκόνθ αωισ (touch screen). 12

13 Να διακζτει μενοφ λειτουργιϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Να ζχει πλθκτρολόγιο με δζκα (10) τουλάχιςτον αρικμθτικά πλικτρα, ςτα οποία να περιλαμβάνονται οπωςδιποτε τα ψθωία από το 0 ζωσ και το 9. Να διακζτει δυνατότθτα προεπιλογισ ωωτοαντιγράωων με τθν οποία κα είναι δυνατό να παραχκοφν ζωσ και εννιακόςια ενενιντα εννζα (999) ωωτοαντίγραωα. Να διακζτει ςφςτθμα τουλάχιςτον δφο (2) ςμικρφνςεων και δφο (2) μεγεκφνςεων κακϊσ και zoom ςε εφροσ τουλάχιςτον πενιντα με διακόςια (50 200)%. Να διακζτει ςφςτθμα χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ ωωτεινότθτασ. Να διακζτει οπτικό μετρθτι (counter) ζξι (6) ψθωίων τουλάχιςτον. Nα διακζτει κωδικοφσ πρόςβαςθσ. Να διακζτει ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (Energy Saver Mode) όταν δεν λειτουργεί. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ επιλογισ καςζτασ (Αutomatic Paper Selection) και ςφςτθμα αυτόματθσ επιλογισ λόγου αναπαραγωγισ (Automatic Magnification Selection). Να διακζτει ςφςτθμα ωωτοαντιγραωισ από βιβλία (book copy). Να διακζτει θλεκτρονικι ςελιδοποίθςθ (electronic sorting), χωρίσ να απαιτείται και διαχωριςμόσ μεταξφ των ςετ. Να διακζτει λειτουργία ςάρωςθσ (scanner) ςε κομπιοφτερ. Να διακζτει λειτουργία εκτυπωτι (ςφνδεςθ με κομπιοφτερ). Να διακζτει μνιμθ τουλάχιςτον εξιντα τζςςερα (64) ΜΒ. Να λειτουργεί με ρεφμα 220/230V ςυχνότθτασ 50/60Hz χωρίσ ανάγκθ ειδικισ εγκατάςταςθσ. Να μποροφν να λειτουργοφν οι ςυςκευζσ ςε ςυνκικεσ μθ κλιματιηόμενου χϊρου, ςε όλθ τθν Ελλθνικι επικράτεια. Το μθχάνθμα να προςωζρεται με κατάλλθλθ βάςθ θ οποία να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ, καλαίςκθτθ, τροχιλατθ και να διακζτει χϊρο αποκικευςθσ του χαρτιοφ (ερμάριο). Κάκε μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται κατά τθν παράδοςι του από πλιρωσ αναλυτικά και ορκά μεταωραςμζνα εγχειρίδια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κακϊσ και ζνα set αναλωςίμων και ζνα πακζτο χαρτί Α4 πεντακοςίων (500) ωφλλων. Θ δαπάνθ του πρϊτου αυτοφ set αναλωςίμων και του χαρτιοφ κα βαρφνει τον ανάδοχο. 13

14 Κωδικός 24: ΑΚΟΤΣΙΚΑ ΗΦΟΤ Στερεοωωνικόσ ιχοσ, ςφνδεςθ Audio Mini-jack (3,5mm), μικοσ καλωδίου 3 m. Απόκριςθ ακουςτικοφ: 100 Hz - 18 KHz. Κωδικός 25: ΟΘΟΝΗ ΑΥΗ 17 Θ οκόνθ αωισ κα ζχει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: Διαγϊνιοσ αωισ: 17" Τεχνολογία οκόνθσ: LCD Αωισ Εγγφθςθ μθδζν (0) καμζνων pixel: Ναι Ανάλυςθ: 1280 x 1024 Φωτεινότθτα: 200 cd/m² Τυπικι Αντίκεςθ: 1000:1 Δυναμικι Αντίκεςθ: 20000:1 Χρόνοσ Απόκριςθσ: 5 ms Γωνία Θζαςθσ (Οριηόντια): 170 Γωνία Θζαςθσ (Κάκετθ): 160 Απεικόνιςθ: 5:4 Είςοδοι: 1xD-Sub 15 pin φκμιςθ Βάςθσ: Δυνατότθτα κάκετθσ κλίςθσ (tilt) Κωδικός 26: ΔΙΚΣΤΑΚΗ ΤΚΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΑΡΦΕΙΨΝ (NETWORK STORAGE/HOME SERVER) Συςκευι αποκικευςθσ αρχείων για χριςθ ςε τοπικό δίκτυο και κεντρικι αποκικευςθ/ωφλαξθ αρχείων. Θα ζχει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: Υποςτιριξθ RAID: Ναι Τφποσ RAID: 1 Χωρθτικότθτα: 1 ΤΒ Αρικμόσ ςκλθρϊν δίςκων:1 Σφνδεςθ ςκλθρϊν δίςκων: SATA Δυνατότθτα τοποκζτθςθσ δεφτερου δίςκου με mirroring (με επιπλζον κόςτοσ): Ναι Τφποσ ςφνδεςθσ: Ethernet 14

15 Συμβατότθτα με λειτουργικά: Windows, Linux, Mac OS Δυνατότθτα οριςμοφ ονόματοσ χριςτθ (user name) και κωδικοφ προςταςίασ (password): Ναι ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ Κωδικός 28: ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟ ΧΗΥΙΑΚΟ ΒΙΝΣΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ (DIGITAL VIDEOPROJECTOR ΜΕ ΕΝΨΜΑΣΨΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ) Θα ζχει δυνατότθτα ανάρτθςθσ ςε επιτοίχια ι βάςθ οροωισ. Θ ωωτεινότθτά του κα είναι 2000 Lumens και ο λόγοσ αντί8εςισ του 500:1. Θ πραγματικι ανάλυςθ εικόνασ του (native resolution) κα είναι 1024 x 768 True Color. Θα ζχει λόγο πλευρϊν εικόνασ ςυμβατό με λόγο πλευρϊν διαδραςτικοφ πίνακα (ςε native resolution mode). Θα υποςτθρίηει τα πρότυπα PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM. Θα διακζτει αςφρματο τθλεχειριςτιριο ελζγχου του βιντεοπροβολζα. Θ επικοινωνία του πίνακα με θλεκτρονικό υπολογιςτι κα γίνεται μζςω ειςόδου VGA (D15). Θα ζχει οικονομικι λειτουργία (economy mode) για μεγαλφτερθ διάρκεια χρόνου ηωισ τθσ λάμπασ. Ο χρόνοσ ηωισ τθσ λυχνίασ ςε οικονομικι λειτουργία κα είναι 3000 ϊρεσ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ικανοποίθςθσ τθσ παραπάνω προδιαγραωισ, θ τελευταία κα καλφπτεται με προςωορά πρόςκετθσ λυχνίασ. Θα ζχει μθχανιςμό προςταςίασ από κλοπι (security lock) και καλϊδια για τθ διαςφνδεςθ, εγκατάςταςθ και λειτουργία του. Θα ζχει τάςθ λειτουργίασ V/50Θz. Μαηί με τον πίνακα κα παραδίδονται: οι τελευταίεσ εκδόςεισ των απαραίτθτων αρχείων για τθν εγκατάςταςι του (οδθγοί ςυςκευϊν κ.λπ.), ςε θλεκτρονικό μζςο (π.χ. CD, DVD) τα ελλθνικά εγχειρίδια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του, κακϊσ και τα αντίςτοιχα του ςυνοδευτικοφ λογιςμικοφ λειτουργίασ του, ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορωι (π.χ. CD, DVD). τα απαραίτθτα εξαρτιματα και καλϊδια για διαςφνδεςθ, εγκατάςταςθ και λειτουργία του βιντεοπροβολζα Θα ζχει ςιμανςθ CE που κα καλφπτει το ςφνολο του προϊόντοσ και πιςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτι, που κα καλφπτει τθν καταςκευι διαδραςτικϊν ςυςτθμάτων. Θα ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 3 ετϊν για το ςφνολο του υλικοφ (εκτόσ τθσ λυχνίασ του) και λογιςμικοφ του, που κα προςωζρεται από τον ειςαγωγζα/προμθκευτι του. Βάςθ Στιριξθσ Βιντεοπροβολζα Θα είναι κατάλλθλθ για ανάρτθςθ του προτεινόμενου βιντεοπροβολζα είτε από τθν οροωι είτε από τον τοίχο και κα αντζχει το βάροσ του. Σε περίπτωςθ ςτιριξισ από τθν οροωι κα παρζχεται θ ρυκμιηόμενθ απόςταςι του από αυτιν για τοποκζτθςθ ςε αίκουςεσ με διαωορετικό φψοσ. Θα ζχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ και τθσ περιςτροωισ του, για 15

16 επίτευξθ ςωςτισ γωνίασ προβολισ ςτο διαδραςτικό πίνακα. Θα ωζρει όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για εγκατάςταςθ βάςθσ ςτιριξθσ βιντεοπροβολζα. Λογιςμικό Το λογιςμικό κα ζχει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: Δθμιουργία νζασ ςελίδασ, διαγραωι, μετακίνθςθ ςελίδασ, μετάβαςθ ςε επόμενθ/προθγοφμενθ/επιλεγμζνθ ςελίδα Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ λειτουργίασ διπλοφ-κλικ, δεξιοφ-κλικ ποντικοφ Δυνατότθτα drag and drop, αντιγραωισ αποκοπισ επικόλλθςθσ, περιςτροωισ, αλλαγισ μεγζκουσ, διαγραωισ, ομαδοποίθςθσ αντικειμζνων Επιλογι χρϊματοσ, πάχουσ, ςτυλ(ςυνεχόμενθ, διακεκομμζνθ κ.λπ.) γραμμισ, επιλογι είδουσ γραωίδασ (μολφβι, πινζλο κ.λπ.), επιλογι μεγζκουσ «γόμασ». Συλλογι με γεωμετρικά ςχιματα, επιλογι χρϊματοσ, εωζ γεμίςματοσ ςχιματοσ Δθμιουργία πίνακα κειμζνου, υπζρκεςθ γραμμϊν, ςχθμάτων κ.λπ. ςε τρίτεσ εωαρμογζσ (annotation) Εικονικό πλθκτρολόγιο με υποςτιριξθ ελλθνικϊν (ελλθνικοί χαρακτιρεσ ςε πλικτρα όταν γίνεται πλθκτρολόγθςθ ελλθνικϊν χαρακτιρων), με διαμόρωωςθ κειμζνου που ειςάγεται από αυτό (γραμματοςειρά, μζγεκοσ, χρϊμα, εωζ κ.λπ.) Αποκικευςθ περιεχομζνου διαδραςτικοφ πίνακα ςε αρχείο εικόνασ Ειςαγωγι δεδομζνων από αρχεία: Microsoft Office (.doc,.xls,.ppt), Εικόνασ, Βίντεο - Μεγζκυνςθ/ςμίκρυνςθ περιεχομζνου διαδραςτικοφ πίνακα (zoom in zoom out) Ελλθνικι διεπαωι χριςτθ (ελλθνικά μενοφ, μθνφματα, βοικεια κ.λπ.) Εγκατάςταςθ ςτα λειτουργικά ςυςτιματα MS Windows XP/Vista/7 & Linux. Αδεια χριςθσ, που κα καλφπτει το ςφνολο των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (αποςωαλμάτωςθ, δωρεάν νζεσ εκδόςεισ) για 3 ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι. ΕΠΙΠΛΑ Κωδικός 31: ΕΔΡΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ (ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ) 1. Γενικζσ απαιτήςεισ Τα ςχιματα, οι διαςτάςεισ και ο τρόποσ καταςκευισ των εδρϊν κα είναι ςφμωωνα με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι και το επιςυναπτόμενο ςχζδιο, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ προδιαγραωισ. 16

17 Πλα τα ξφλινα ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να ςυμμορωϊνονται με τθν ΚΥΑ Η3-5430/ (ΦΕΚ 746Β/ ). Οι εκκζςεισ δοκιμϊν κα αωοροφν τισ πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι τθσ ζδρασ. Ειδικότερα, οι εκκζςεισ δοκιμϊν που απαιτοφνται να προςκομίςουν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ είναι: Για τθ μοριοςανίδα, το μζγιςτο όριο εκπομπισ ωορμαλδεψδθσ να είναι τάξεωσ Ε1 ςφμωωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). Για τθν επικάλυψθ με μελαμίνθ, τα χαρακτθριςτικά των επιωανειϊν πρζπει να είναι ςφμωωνα με τα ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπωσ αυτά ιςχφουν. Δθλαδι: o Αντοχι ςτθν τριβι : κατθγορία 2 o Αντοχι ςτθ χάραξθ : >2Nt o Αντοχι ςε κάψιμο από τςιγάρο : rating 3 o Αντοχι ςτθ ωκορά από τθν χριςθ χθμικϊν: rating 4 Για το HPL (high pressure laminate), τα χαρακτθριςτικά του πρζπει να είναι ςφμωωνα με τα ΕΝ 438-1, ΕΝ 438-2, ΕΝ του 2005, όπωσ αυτά ιςχφουν, δθλαδι: o Αντοχι ςτθν τριβι : IP>150, WR 350 o Αντοχι ςτθ χάραξθ : rating 3 Θ όλθ καταςκευι να ςυμμορωϊνεται με τα όρια μετανάςτευςθσ οριςμζνων ςτοιχείων, τα οποία κακορίηονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/ άρκρο 1 παρ. 3 δ 3). Επιςθμαίνεται ότι οι παραπάνω εκκζςεισ δοκιμϊν κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια, ςφμωωνα με το άρκρο 9 του Ρ.Δ. 118/2007. Επιπλζον, απαιτείται πιςτοποιθτικό από τθν προμθκεφτρια εταιρεία για: o o Τθν πρϊτθ φλθ (μοριοςανίδα) που χρθςιμοποιικθκε θ οποία οωείλει να είναι τφπου 2 βάςει του ΕΝ 312:2003, όπωσ αυτό ιςχφει. Τθν κόλλα που χρθςιμοποιείται για τθ ςυγκόλλθςθ του ABS ςτα ςόκορα, θ οποία πρζπει να μθν είναι τοξικι. 2. Σεχνικά χαρακτηριςτικά Κάκε ζδρα διδαςκαλίασ αποτελείται από: Τθν πινακίδα εργαςίασ, εξωτερικϊν διαςτάςεων 1300x600 mm και πάχουσ 25 mm. Το μεταλλικό ςκελετό 17

18 Τισ περιμετρικζσ ποδιζσ, ςε ςυνδυαςμό με το ςτακερό κομοδίνο, που περιζχει ζνα ςυρτάρι και ζνα ανοικτό ράωι. 2.1 Πινακίδα εργαςίασ Θ πινακίδα εργαςίασ κα καταςκευαςτεί από μοριοςανίδα τφπου 2 βάςει τθσ ΕΝ 312:2003, κλάςθσ Ε1, τριϊν ςτρϊςεων όπωσ και ρθτά προςδιορίηεται ςτθν ΚΥΑ 746/ Θ μοριοςανίδα κα είναι επικαλυμμζνθ με τεχνθτι διακοςμθτικι επίςτρωςθ (High Pressure Laminate - HPL). Το ςυνολικό πάχοσ τουσ είναι 25mm (±0,3mm). Τα χαρακτθριςτικά τθσ ωσ άνω επίςτρωςθσ οωείλουν να προςδιορίηονται βάςει των προτφπων ΕΝ 438-1, ΕΝ 438-2, ΕΝ 438-3, όπωσ αυτά ιςχφουν. Θ επίςτρωςθ αυτι κα καλφπτει και τισ δφο επιωάνειεσ τθσ μοριοςανίδασ κακϊσ και τα δφο διαμικθ ςόκορα. Οι ραωζσ τθσ επίςτρωςθσ, που δεν κα υπερβαίνουν τισ δφο (2), κα είναι κατά το δυνατόν αωανείσ και κα βρίςκονται οπωςδιποτε ςτθν κάτω επιωάνεια τθσ πινακίδασ. Τα ςόκορα ςτισ κατά μικοσ πλευρζσ κα είναι καμπφλα, όπωσ ωαίνεται ςτο ςχετικό ςχζδιο που ςυνοδεφει τθν παροφςα τεχνικι περιγραωι και κα γίνονται με ειδικό μθχάνθμα. Τα ςόκορα, ςτισ μικρζσ πλευρζσ τθσ πινακίδασ, κα καλφπτονται από πλαςτικό προωίλ ABS, ιδίασ απόχρωςθσ και πάχουσ 2mm, το οποίο επικολλάται ςτθ μοριοςανίδα επιμελϊσ με ειδικι κόλλα PVA μθ τοξικι, με ειδικό μθχάνθμα, οφτωσ ϊςτε να επιτυγχάνεται τζλεια εωαρμογι και να μθν επιτρζπει τθν αποκόλλθςι του από τθ μοριοςανίδα, οι δε ακμζσ του κα είναι ςτρογγυλεμζνεσ και λειαςμζνεσ. Θ τελικι επιωάνεια τθσ πινακίδασ από τεχνθτι διακοςμθτικι επίςτρωςθ πρζπει να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: Κατθγορία: HPL Ράχοσ: 0,7 ζωσ 0,9 mm Αντοχι ςε κερμοκραςία: από 180 ζωσ 220 οc, Θ τεχνθτι διακοςμθτικι επίςτρωςθ (Laminate) επικολλάται ςτθ μοριοςανίδα με ειδικι κόλλα PVA, μθ τοξικι. Οι διαςτάςεισ τθσ πινακίδασ εργαςίασ όπωσ και οι λεπτομζρειεσ καταςκευισ τθσ ωαίνονται ςτo ςχετικό ςχζδιο. Θ ςφνδεςθ τθσ πινακίδασ με τον μεταλλικό ςκελετό κα γίνει με εννζα (9) ωρεηάτεσ νοβοπανόβιδεσ διαμζτρου 5 mm περίπου και μικουσ 40 mm περίπου, μορωισ ςταυροφ. Οι βίδεσ αυτζσ που ςυνδζουν τθν πινακίδα με τουσ ςιδθροςωλινεσ πρζπει να βιδϊνονται από κάτω, κάκετα ςτθν επιωάνεια τθσ πινακίδασ (μζςω διαμπερϊν οπϊν του ςιδθροςωλινα), ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται αςωαλισ ςφνδεςθ και τζλεια επαωι τθσ πινακίδασ με τον μεταλλικό ςκελετό. 2.2 Μεταλλικόσ ςκελετόσ Οι ςωλινεσ των ποδιϊν και του περιμετρικοφ ςκελετοφ κα καταςκευαςτοφν από ςωλινεσ ανοπτθμζνουσ (μαλακοφσ), ςτρογγυλισ διατομισ, αωανοφσ ραωισ. Οι διαςτάςεισ των 18

19 παραπάνω ςιδθροςωλινων κα είναι: Φ38, Φ26 και Φ21 mm και πάχουσ 1,3 mm (±5%). Πλοι οι ςιδθροςωλινεσ κα ζχουν αωανι και ςυνεχι θλεκτροςυγκόλλθςθ ςτθ ραωι. Θ ςφνδεςθ των ςιδθροςωλινων μεταξφ τουσ κα είναι ςε όλθ τθν επιωάνεια επαωισ τουσ, με ζντεχνθ, αωανι και ομοιόμορωθ θλεκτροςυγκόλλθςθ. Θ κοπι των ςιδθροςωλινων για τισ μεταξφ τουσ ενϊςεισ κα είναι του τφπου "νυχάκι". Γενικά όλεσ οι θλεκτροςυγκολλιςεισ κα ςωυρθλατοφνται, κα αωαιροφνται τα οξείδια και κα λειαίνονται με τροχό ζντεχνα. Αν οι θλεκτροςυγκολλιςεισ γίνουν με θλεκτροςυγκόλλθςθ ςφρματοσ, τα υπολείμματα των ςυρματιδίων κα αωαιροφνται από τον ςκελετό πριν τθ βαωι. Θ θλεκτροςυγκολλθτικι ραωι κα είναι ςυνεχισ, ομοιόμορωθ και ιςόπαχθ. Τα τζςςερα πόδια του μεταλλικοφ ςκελετοφ τθσ ζδρασ κα ζχουν ςτα άνω άκρα τουσ μεταλλικζσ «τάπεσ» κωνικοφ ςχιματοσ με ςτρογγυλεμζνθ ακμι, ςυνδεδεμζνεσ με ζντεχνθ και αωανι θλεκτροςυγκόλλθςθ, όπωσ περιγράωεται παραπάνω. Τα τζςςερα πόδια του μεταλλικοφ ςκελετοφ τθσ ζδρασ κα ζχουν ςτα κάτω άκρα τουσ, προσ αποωυγι των κραδαςμϊν και του κορφβου, πλαςτικά πζλματα από μαλακό πολυαικυλζνιο, αρίςτθσ ποιότθτασ, χρϊματοσ μαφρου. Τα πλαςτικά πζλματα κα είναι ανκεκτικά για μετακινιςεισ, μεταωορζσ και καταπονιςεισ, κα εωαρμόηουν πλιρωσ ςτουσ ςιδθροςωλινεσ των ποδιϊν, θ δε αωαίρεςι τουσ κα δοκιμάηεται και κα πρζπει να είναι δφςκολθ. 2.3 Περιμετρικζσ ποδιζσ κομοδίνο Οι περιμετρικζσ ποδιζσ και το ςτακερό κομοδίνο, που περιζχει ζνα ςυρτάρι και ζνα ανοικτό ράωι κα καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδα τφπου 2 (βλ. παρ. 2.1). Θ μοριοςανίδα κα ζχει αμωίπλευρθ επικάλυψθ μελαμίνθσ μονόχρωμθσ, λείασ, ματ. Ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά των επιωανειϊν, των αμωίπλευρων επικαλυμμζνων με μελαμίνθ μοριοςανίδων, οωείλουν να τθροφνται οι ςχετικζσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτθν παρ. 1. Το ςυνολικό πάχοσ μοριοςανίδασ - μελαμίνθσ κα είναι 16 mm όπωσ ωαίνεται ςτο ςχζδιο. Tα εμωανι ςόκορα των ξφλινων μερϊν επενδφονται με πλαςτικό προωίλ ABS, ιδίασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ, πάχουσ 2mm, το οποίο επικολλάται επιμελϊσ (με ειδικι κόλλα PVA, μθ τοξικι) ςτθ μοριοςανίδα, με ειδικό μθχάνθμα, οφτωσ ϊςτε να επιτυγχάνεται τζλεια εωαρμογι και να μθν επιτρζπει τθν αποκόλλθςι του από τθ μοριοςανίδα. Οι ακμζσ του κα είναι ςτρογγυλεμζνεσ και λειαςμζνεσ. Κάκε ςφνδεςθ μεταξφ όλων των επί μζρουσ ςτοιχείων του επίπλου (α, β, γ, δ, ε, η, θ) κα γίνει με τρεισ καβίλιεσ 6x30 και κόλλα αρίςτθσ ποιότθτοσ. Επιπροςκζτωσ θ ςφνδεςθ τθσ εμπρόςκιασ ποδιάσ β (16mm) με τισ δφο πλαϊνζσ γ, α (16mm) κα γίνει με «γκινιςιζσ» όπωσ αυτζσ ωαίνονται ςτο ςχζδιο και πιρτςίνια (3 τεμάχια ανά ςφνδεςθ) που κα τθ ςυνδζουν και με τα πόδια του μεταλλικοφ ςκελετοφ, κακϊσ και με 6 (2 ανά πλευρά, εςωτερικά) μεταλλικζσ γωνιζσ 30/30 (βαμμζνεσ με βαωι ωοφρνου ςε απόχρωςθ μελαμίνθσ) και νοβοπανόβιδεσ 3x10 mm. Με τρία πιρτςίνια κα ςυνδεκεί και θ πλαϊνι ποδιά με τα μπροςτινά πόδια του μεταλλικοφ ςκελετοφ, και με τζςςερα ο πάτοσ του κομοδίνου με τισ δφο οριηόντιεσ τραβζρςεσ. 19

20 Στο άνω μζροσ του κομοδίνου προβλζπεται ςυρτάρι αποτελοφμενο από μοριοςανίδα επενδεδυμζνθ αμωίπλευρα με μελαμίνθ ςυνολικοφ πάχουσ 16 mm. Τα εμωανι ςόκορα των ςτοιχείων του ςυρταριοφ κα επενδυκοφν με ABS πάχουσ 2mm. Οι ςυνδζςεισ των ςτοιχείων του ςυρταριοφ μεταξφ τουσ κα γίνουν με νοβοπανόβιδεσ 4x40 ωρεηάτεσ (2 τουλάχιςτον ανά ςφνδεςθ). Στθν μπροςτινι πλευρά του ςυρταριοφ τοποκετείται μζτωπο πάχουσ 16mm από το ίδιο ωσ άνω υλικό (μοριοςανίδα - μελαμίνθ). Τα ςόκορα του μετϊπου επενδφονται περιμετρικά με πλαςτικό προωίλ ABS πάχουσ 2mm. To ςυρτάρι κα είναι κυλιόμενο, ςε μεταλλικοφσ οδθγοφσ αρίςτθσ ποιότθτασ. Ο πυκμζνασ του ςυρταριοφ κα γίνει από μοριοςανίδα, επενδεδυμζνθ και από τισ δφο πλευρζσ με μελαμίνθ, ςυνολικοφ πάχουσ 6 mm. O πυκμζνασ κα ςτερεϊνεται ςτισ δφο κατά μικοσ πλευρζσ με τισ νοβοπανόβιδεσ των κυλιομζνων μεταλλικϊν οδθγϊν και ςτισ άλλεσ δφο πλευρζσ με δφο τουλάχιςτον νοβοπανόβιδεσ 4x40 ανά πλευρά. Στο μζτωπο των ςυρταριϊν προβλζπεται μεταλλικι χειρολαβι, ζγχρωμθ, διπλισ ςτιριξθσ. 3. Βαφή μεταλλικών επιφανειών 3.1 Προεργαςία Θα γίνει απολίπανςθ και αποξείδωςθ, με βάπτιςμα ι ραντιςμό, με απολιπαντικό και αποξειδωτικό υγρό. Αν οι οξειδϊςεισ είναι ςε μεγάλθ ζκταςθ κα απομακρυνκοφν με τρίψιμο των επιωανειϊν μετά δε από κάκε ωάςθ πρζπει να ακολουκεί πλφςιμο με νερό. Μετά τθν αποξείδωςθ επιβάλλεται το βάπτιςμα των μεταλλικϊν μερϊν ςε αλκαλικό διάλυμα Θ=7-9, για τθν εξουδετζρωςθ των όξινων ςυςτατικϊν του διαλφματοσ αποξείδωςθσ Φωςφάτωςη Μετά τθν παραπάνω προεργαςία κα γίνει ωωςωάτωςθ με βάπτιςμα ι ράντιςμα ςε ωωςωατικό διάλυμα, ικανό να εναποκζςει ςε κάκε τετραγωνικό μζτρο μεταλλικισ επιωάνειασ τρία γραμμάρια ωωςωορικοφ ςιδιρου. Θ εναπόκεςθ αυτι πρζπει απαραίτθτα να γίνει ςε ολόκλθρθ τθν επιωάνεια. Τθν επεξεργαςία αυτι κα ακολουκιςει ςτακεροποίθςθ του παραπάνω υποςτρϊματοσ με κάποιο άλασ χρωμίου. Θ ωωςωάτωςθ και θ ςτακεροποίθςθ μπορεί να γίνουν και μαηί αν χρθςιμοποιθκεί διάλυμα wash primer Βαφή Μετά το ςτζγνωμα των μεταλλικϊν επιωανειϊν για χρονικό διάςτθμα ικανό για τθν ςτακεροποίθςθ των υποςτρωμάτων και εξάτμιςθ των διαλυτικϊν υγρϊν, όχι όμωσ υπερβολικό ϊςτε να καλυωκεί το υπόςτρωμα με υγραςία, ακολουκεί θ θλεκτροςτατικι βαωι. Θ βαωι πρζπει να γίνεται ςε ςυνκικεσ που εξαςωαλίηουν ομοιόμορωο επίςτρωμα (πυκνότθτα χρϊματοσ, πίεςθ αζρα, ταχφτθτα βαωισ κλπ.). Ο χρωματιςμόσ των μεταλλικϊν επιωανειϊν κα γίνει με ποφδρα άριςτθσ ποιότθτασ, κα είναι γυαλιςτερόσ και ςε αποχρϊςεισ χρωμάτων όπωσ περιγράωονται ςτθν παρ. 4 τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραωισ. Το χρϊμα πρζπει να: 20

21 Ραρζχει προςταςία κατά τθσ οξείδωςθσ του μετάλλου Ζχει καλυπτικότθτα Είναι ομοιόμορωο ςε όλθ τθν βαμμζνθ επιωάνεια χωρίσ ελαττϊματα ςταγόνων ι κοκκίων Ζχει ελαςτικότθτα και επιωανειακι ςκλθρότθτα 3.4. Ψήςιμο Μετά τθν βαωι, τα μεταλλικά μζρθ μπαίνουν ςε ωοφρνο όπου παραμζνουν για αρκετό χρόνο ςε κερμοκραςία που κυμαίνεται από 180 ζωσ 220 ο C. Ο χρόνοσ και θ κερμοκραςία εξαρτϊνται από τθν ςφνκεςθ του υλικοφ βαωισ. Θ εςωτερικι κατανομι τθσ κερμοκραςίασ μζςα ςτο ωοφρνο πρζπει να είναι ομοιόμορωθ, ελεγχόμενθ με κερμόμετρα και οπωςδιποτε μεγαλφτερθ των 180 ο C. 4. Χρώματα Τα χρϊματα των ξφλινων και μεταλλικϊν μερϊν τθσ ζδρασ κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και μθ τοξικά. Ειδικότερα: Μεταλλικόσ ςκελετόσ: Χρϊμα ενδεικτικοφ τφπου δειγματολογίου RAL, Νο 5023 Ρινακίδα εργαςίασ: Χρϊμα ενδεικτικοφ τφπου δειγματολογίου PURICELI (Νο 2262) ι GETALIT (No A242) Ρεριμετρικζσ ποδιζσ και κομοδίνο: Χρϊμα ενδεικτικοφ τφπου δειγματολογίου AKRITAS (No 109) ι SHELMAN (Νο 725) Σθμειϊνεται ότι οι παραπάνω αρικμοί χρωματολογίου αναωζρονται ςε επικυμθτζσ αποχρϊςεισ χρωμάτων και ςε καμιά περίπτωςθ δεν προςδιορίηουν οποιοδιποτε υλικό ι οποιαδιποτε ποιότθτα υλικοφ. 5. Ανταλλακτικά Ρροβλζπονται ανταλλακτικά πζλματα εδρϊν. Τα ανταλλακτικά πζλματα κα ςυςκευάηονται ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Κάκε ςακοφλα κα περιζχει (10) πζλματα και κα προςδζνεται με αςωάλεια ςτο κομοδίνο τθσ ζδρασ, ανά πζντε ζδρεσ. 21

22 22

23 23

24 24

25 Κωδικός 32: ΓΡΑΥΕΙΟ Η/Τ 1. Γενικζσ απαιτήςεισ Το γραωείο κα είναι λυόμενο για εφκολθ μεταωορά και παράδοςθ. Θα υπάρχει δυνατότθτα αντικατάςταςθσ των ςτοιχείων του ςε περίπτωςθ καταςτροωισ τουσ. Θ ςυναρμολόγθςθ κα είναι απλι, κα εξαςωαλίηει όμωσ ιδιαίτερα μεγάλθ ςτακερότθτα και αντοχι. Θ όλθ καταςκευι κα γίνεται ςφμωωνα με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι και το επιςυναπτόμενο ςχζδιο, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ προδιαγραωισ. Πλα τα ξφλινα ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να ςυμμορωϊνονται με τθν ΚΥΑ Η3-5430/ (ΦΕΚ 746Β/ ). Οι εκκζςεισ δοκιμϊν κα αωοροφν τισ πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι του γραωείου. Ειδικότερα, οι εκκζςεισ δοκιμϊν που απαιτοφνται να προςκομίςουν όλοι οιςυμμετζχοντεσ είναι: Για τθ μοριοςανίδα, το μζγιςτο όριο εκπομπισ ωορμαλδεψδθσ να είναι τάξεωσ Ε1 ςφμωωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). Για τθν επικάλυψθ με μελαμίνθ, τα χαρακτθριςτικά των επιωανειϊν πρζπει να είναι ςφμωωνα με τα ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπωσ αυτά ιςχφουν. Δθλαδι: o Αντοχι ςτθν τριβι : κατθγορία 2 o Αντοχι ςτθ χάραξθ : >2Nt o Αντοχι ςε κάψιμο από τςιγάρο : rating 3 o Αντοχι ςτθ ωκορά από τθν χριςθ χθμικϊν: rating 4 Ταυτοποίθςθ του ABS που χρθςιμοποιείτε ςτα ςόκορα Θ όλθ καταςκευι να ςυμμορωϊνεται με τα όρια μετανάςτευςθσ οριςμζνων ςτοιχείων, τα οποία κακορίηονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/ άρκρο 1 παρ. 3 δ 3). Επιςθμαίνεται ότι οι παραπάνω εκκζςεισ δοκιμϊν κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια, ςφμωωνα με το άρκρο 9 του Ρ.Δ. 118/2007. Επιπλζον, απαιτείται πιςτοποιθτικό από τθν προμθκεφτρια εταιρεία για: o o Τθν πρϊτθ φλθ (μοριοςανίδα) που χρθςιμοποιικθκε θ οποία οωείλει να είναι τφπου 2 βάςει του ΕΝ 312:2003, όπωσ αυτό ιςχφει. Τθν κόλλα που χρθςιμοποιείται για τθ ςυγκόλλθςθ του ABS ςτα ςόκορα, θ οποία πρζπει να μθν είναι τοξικι. 2. Σεχνικά χαρακτηριςτικά 25

26 Κάκε γραωείο αποτελείται από : Τθν πινακίδα εργαςίασ Τα μεταλλικά πόδια Τθ μεταλλικι τραβζρςα Τθν μετϊπθ (ποδιά) Το φψοσ του γραωείου κα είναι 750mm. (± 30mm οι ρεγουλατόροι). 2.1 Πινακίδα εργαςίασ Θ πινακίδα εργαςίασ, κα ζχει εξωτερικζσ διατάςεισ 1400x800 mm. Θα καταςκευαςτεί από μοριοςανίδα τφπου 2 βάςει του ΕΝ 312:2003, κλάςθσ Ε1, τριϊν ςτρϊςεων όπωσ και ρθτά προςδιορίηεται ςτθν ΚΥΑ 746/ Θ μοριοςανίδα κα ζχει αμωίπλευρθ επικάλυψθ μελαμίνθσ. Ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά των επιωανειϊν, των αμωίπλευρων επικαλυμμζνων με μελαμίνθ μοριοςανίδων, αυτά οωείλουν να προςδιορίηονται βάςει των ςχετικϊν προτφπων ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπωσ αυτά ιςχφουν (βλ. και παρ. 1). Ρεριμετρικά ςτα ςόκορα τθσ πινακίδασ κα τοποκετθκεί πλαςτικό προωίλ ABS, ιδίασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ, πάχουσ 2mm, το οποίο επικολλάται επιμελϊσ (με ειδικι κόλλα PVA, μθ τοξικι) ςτθ μοριοςανίδα, με ειδικό μθχάνθμα, οφτωσ ϊςτε να επιτυγχάνεται τζλεια εωαρμογι και να μθν επιτρζπει τθν αποκόλλθςι του από τθ μοριοςανίδα. Οι ακμζσ του κα είναι ςτρογγυλεμζνεσ και λειαςμζνεσ. Θ ςφνδεςθ τθσ πινακίδασ επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ κα γίνεται με τζςςερισ (4) βίδεσ ALLEN ανά πλευρά, οι οποίεσ κα βιδϊνουν ςε μεταλλικά εμωυτευμζνα βφςματα ςτθν κάτω επιωάνεια τθσ πινακίδασ. Στθν επιωάνεια τθσ πινακίδασ, αριςτερά και δεξιά, κα τοποκετθκοφν ςε κατάλλθλεσ κζςεισ δφο (2) πλαςτικοί δακτφλιοι (ροηζτεσ) για τθ διζλευςθ όλων των καλωδίων που κα εξυπθρετοφν τον χριςτθ (καλϊδια θλεκτρικοφ, τθλεωϊνου και Θ/Υ). Θα είναι διαμζτρου 60mm περίπου, με περιςτρεωόμενο καπάκι για τθ ρφκμιςθ του ανοίγματοσ, ανάλογα με τον αρικμό των διερχόμενων καλωδίων. 2.2 Μεταλλικά πόδια Το κάκε πόδι αποτελείται από τα εξισ ςτοιχεία: Τθ βάςθ ςτιριξθσ τθσ πινακίδασ εργαςίασ Το κατακόρυωο ςτοιχείο Το οριηόντιο πζλμα Θ βάςθ ςτιριξθσ-ςφνδεςμοσ με τθν επιωάνεια εργαςίασ είναι από μορωοποιθμζνο χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 2,5 mm, με κατάλλθλο ςχιμα για τθν ςτιριξθ. 26

27 Το κατακόρυωο ςτοιχείο του ποδιοφ κα είναι από διαμορωωμζνο χαλυβδοζλαςμα, πάχουσ 2mm κατ ελάχιςτο, κα ζχει κατάλλθλο ςχιμα και ικανό χϊρο για να επιτρζπει τθν διζλευςθ των καλωδίων (ρεφματοσ, τθλεωϊνου, Θ/Υ). Το κάκε πόδι κα ωζρει ςτθν εξωτερικι του πλευρά, καπάκι από μεταλλικό ζλαςμα, το οποίο κα «κουμπϊνει» και κα κρφβει το κενό διζλευςθσ των καλωδίων. Θ μορωι και το χρϊμα του καλφμματοσ αυτοφ πρζπει απαραιτιτωσ να ςυνδυάηεται αιςκθτικά και να «δζνει» με το ςφνολο των ποδιϊν. Στθ κάτω πλευρά του κατακόρυωου ςτοιχείου υπάρχει το οριηόντιο πζλμα καταςκευαςμζνο από χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 3mm, ενιςχυμζνο με χαλφβδινθ πλάκα. Στο οριηόντιο πζλμα και ςτθν επαωι του με το δάπεδο, τοποκετοφνται δφο (2) ειδικοί ρεγουλατόροι ανά πζλμα από χάλυβα (κοχλίεσ - οδθγοί) οι οποίοι κα εξαςωαλίηουν τθ ςτακερότθτα και οριηοντίωςθ του γραωείου. Στο κάτω μζροσ τουσ τοποκετείται κάλυμμα από ιςχυρό πολυαμίδιο (εφροσ ρφκμιςθσ ρεγουλατόρων: 2-3 cm). Θ αντοχι ςε βάροσ κα είναι 100 kg κατ' ελάχιςτο για κάκε μεταλλικό πόδι. Θ ςφνδεςθ του κατακόρυωου ςτοιχείου του ποδιοφ με τθν βάςθ ςτιριξθσ τθσ πινακίδασ κακϊσ και με το οριηόντιο πζλμα κα γίνεται με θλεκτροςυγκόλλθςθ ςυνεχοφσ και αωανοφσ ραωισ. Ρροβλζπεται καλαίςκθτθ μεταλλικι βάςθ για τθν τοποκζτθςθ τθσ μονάδασ του Θ/Υ. Θ μεταλλικι αυτι βάςθ κα ζχει τθ δυνατότθτα να ςτθρίηεται ςτο εςωτερικό των μεταλλικϊν ποδιϊν, ι να αναρτάται από τθν πινακίδα εργαςίασ (είτε δεξιά είτε αριςτερά), ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ του χριςτθ. 2.3 Μεταλλική τραβζρςα Θ μεταλλικι τραβζρςα κα είναι από χαλυβδοζλαςμα, πάχουσ 1,5 mm τουλάχιςτον, κα είναι ειδικισ διατομισ με κατάλλθλθ εςωτερικι διαμόρωωςθ, οφτωσ ϊςτε, μαηί με τα πόδια να λειτουργοφν ςαν κανάλι για τθν εφκολθ και αςωαλι διζλευςθ των καλωδίων. Στθν τραβζρςα κα τοποκετθκεί, προσ τθν μεριά του χριςτθ, χωνευτό πολφπριηο τριϊν (3) πριηϊν «ςοφκο», ενδεικτικοφ τφπου LEGRAND. Το πολφπριηο κα τοποκετθκεί κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε θ εμπρόςκια επιωάνεια λιψθσ να εξζχει 10 mm, κατά μζγιςτο, από τθν επιωάνεια τθσ τραβζρςασ. Θ μορωι και το χρϊμα του πρζπει οπωςδιποτε να ςυνδυάηεται αιςκθτικά και να «δζνει» με το ςφνολο. Το καλϊδιο του πολφπριηου ςε όλθ τθ διαδρομι του ςτο πόδι και ςτθν οριηόντια τραβζρςα κα διζρχεται μζςα ςε πλαςτικό θλεκτρολογικό ςωλινα «ςπιράλ» βαρζωσ τφπου (ενδεικτικοφ τφπου ΚΟΥΒΙΔΘ). Κατά μικοσ τθσ τραβζρςασ κα υπάρχει δυνατότθτα εφκολθσ «επίςκεψθσ» ςτο εςωτερικό τθσ, είτε από τθν εμπρόςκια είτε από τθν οπίςκια πλευρά τθσ. Θ ςφνδεςθ τθσ τραβζρςασ με τα πόδια κα γίνεται με κατάλλθλουσ μεταλλικοφσ ςυνδζςμουσ, ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ ακαμψία τθσ καταςκευισ. Επιςθμαίνεται ότι: Πλεσ οι ςυνδζςεισ και κολλιςεισ των μεταλλικϊν μερϊν πρζπει να είναι επιμελθμζνεσ και λειαςμζνεσ και κατά το δυνατόν αωανείσ 27

28 Πλεσ οι ςυνδζςεισ των μεταλλικϊν ςτοιχείων με τα ξφλινα μζρθ κα γίνονται μζςω μεταλλικϊν βυςμάτων που κα ζχουν εμωυτευτεί ςτθ μοριοςανίδα. Στθ κζςθ ειςόδου των καλωδίων, ςτο μεταλλικό ςκελετό και για τθν αςωαλι διζλευςθ τουσ, κα τοποκετθκεί καλαίςκθτοσ πλαςτικόσ δακτφλιοσ. Στισ πρίηεσ, για τθν λιψθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κα υπάρχει ςυνδεδεμζνο καλϊδιο εφκαμπτο, πολφκλωνο NYL 3 Χ 1,5 Τ.Χ. Το μικοσ του καλωδίου κα καλφπτει τθν απόςταςθ διζλευςθσ δια μζςου τθσ τραβζρςασ, και του ποδιοφ. Από τθν ζξοδό του (από το κάτω μζροσ του ποδιοφ) κα ζχει επιπλζον μικοσ 2,00 m κατ' ελάχιςτο και κα είναι ςυνδεδεμζνο με το αντίςτοιχο «ωίσ». 2.4 Μετώπη (ποδιά) Θ μετϊπθ (ποδιά) του γραωείου κα είναι από μοριοςανίδα με επζνδυςθ και από τισ δφο πλευρζσ με μελαμίνθ. Τα χαρακτθριςτικά τθσ μοριοςανίδασ και τθσ μελαμίνθσ κα είναι τα ίδια, όπωσ αυτά περιγράωονται ςτθν παρ Το πάχοσ τθσ μετϊπθσ κα είναι 18mm. Ρεριμετρικά κα καλφπτεται με πλαςτικό προωίλ ABS πάχουσ 2mm. Θ μετϊπθ κα ζχει φψοσ 400mm. Τοποκετείται ςε εςοχι 180 mm περίπου από τθν ζξω πλευρά τθσ πινακίδασ και το κενό μεταξφ τουσ κα είναι 50mm περίπου, μετροφμενο από τθν κάτω πλευρά τθσ πινακίδασ. Θ ςτιριξι τθσ ςτθν πινακίδα εργαςίασ κα γίνει με ειδικά γωνιακά ελάςματα, με κατάλλθλθ ενίςχυςθ τθσ γωνίασ, από διαμορωωμζνο χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 3mm. Οποιαδιποτε άλλθ μορωι ςτιριξθσ τθσ μετϊπθσ (π.χ. με ειδικά ελάςματα ςτιριξθσ-αποςτάτεσ ι προβόλουσ μετϊπθσ ι ςτιριξθ από τθν πινακίδα κλπ.) γίνεται δεκτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα εξαςωαλίηεται θ ςτακερότθτα και ςτιβαρότθτα τθσ. 3. Βαφή μεταλλικών επιφανειών Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία του γραωείου κα βαωτοφν με θλεκτροςτατικι βαωι ωοφρνου, με ομοιόμορωο και άριςτο ωινίριςμα και αντοχι ςτα χαράγματα Προεργαςία Θα γίνει απολίπανςθ και αποξείδωςθ με βάπτιςμα ι ραντιςμό με απολιπαντικό και αποξειδωτικό υγρό. Αν οι οξειδϊςεισ είναι ςε μεγάλθ ζκταςθ κα απομακρυνκοφν με τρίψιμο των επιωανειϊν, μετά δε από κάκε ωάςθ πρζπει να ακολουκεί πλφςιμο με νερό. Μετά τθν αποξείδωςθ επιβάλλεται το βάπτιςμα των μεταλλικϊν μερϊν, ςε αλκαλικό διάλυμα PH=7-9 για τθν εξουδετζρωςθ των όξινων ςυςτατικϊν του διαλφματοσ αποξείδωςθσ Φωςφάτωςη Μετά τθν παραπάνω προεργαςία κα γίνει ωωςωάτωςθ με βάπτιςμα ι ράντιςμα ςε ωωςωατικό διάλυμα, ικανό να εναποκζςει ςε κάκε τετραγωνικό μζτρο μεταλλικισ επιωάνειασ τρία γραμμάρια ωωςωορικοφ ςιδιρου. Θ εναπόκεςθ αυτι πρζπει απαραίτθτα να γίνει ςε ολόκλθρθ τθν επιωάνεια. 28

29 Τθν παραπάνω επεξεργαςία πρζπει να ακολουκιςει ςτακεροποίθςθ του υποςτρϊματοσ με κάποιο άλασ χρωμίου. Θ ωωςωάτωςθ και θ ςτακεροποίθςθ μπορεί να γίνουν και μαηί αν χρθςιμοποιθκεί διάλυμα wash primer Βαφή Μετά το ςτζγνωμα των μεταλλικϊν επιωανειϊν για χρονικό διάςτθμα ικανό για τθν ςτακεροποίθςθ των υποςτρωμάτων και εξάτμιςθ των διαλυτικϊν υγρϊν, όχι όμωσ υπερβολικό ϊςτε να καλυωκεί το υπόςτρωμα με υγραςία, ακολουκεί θ θλεκτροςτατικι βαωι. Θ βαωι πρζπει να γίνεται ςε ςυνκικεσ που εξαςωαλίηουν ομοιόμορωο επίςτρωμα (πυκνότθτα χρϊματοσ, πίεςθ αζρα, ταχφτθτα βαωισ κλπ.). Ο χρωματιςμόσ των μεταλλικϊν επιωανειϊν κα γίνει με ποφδρα αρίςτθσ ποιότθτασ. Το χρϊμα πρζπει να : Ραρζχει προςταςία κατά τθσ οξείδωςθσ του μετάλλου Ζχει καλυπτικότθτα Είναι ομοιόμορωο ςε όλθ τθν βαμμζνθ επιωάνεια χωρίσ ελαττϊματα ςταγόνων ι κοκκίων Ζχει ελαςτικότθτα και επιωανειακι ςκλθρότθτα Ψήςιμο Μετά τθν βαωι, τα μεταλλικά μζρθ μπαίνουν ςε ωοφρνο όπου παραμζνουν για αρκετό χρόνο ςε κερμοκραςία που κυμαίνεται από 180 ζωσ 220 ο C. Ο χρόνοσ και θ κερμοκραςία εξαρτϊνται από τθν ςφνκεςθ του υλικοφ βαωισ. Θ εςωτερικι κατανομι τθσ κερμοκραςίασ μζςα ςτο ωοφρνο πρζπει να είναι ομοιόμορωθ, ελεγχόμενθ με κερμόμετρα και οπωςδιποτε μεγαλφτερθ των 180 ο C. 4. Χρώματα Τα χρϊματα των μεταλλικϊν μερϊν του γραωείου κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και μθ τοξικά. Οι τελικζσ επιωάνειεσ κα είναι αντικαμβωτικζσ, δεν κα επιτρζπουν τθ ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ κλπ. και κα είναι εφκολεσ ςτο κακάριςμα με τα ςυνικθ υλικά του εμπορίου, χωρίσ να προξενείται βλάβθ ςτισ επιωάνειεσ. Τα χρϊματα των προωίλ από ABS κα είναι τα ίδια με αυτά τθσ μελαμίνθσ. Τα τμιματα του γραωείου κα ζχουν τα ακόλουκα χρϊματα: Για τον μεταλλικό ςκελετό: Χρϊμα ενδεικτικοφ τφπου χρωματολογίου RAL (Νο 7043) ι AKZO NOBEL (Bleu 2600 Sable) Για τθν πινακίδα εργαςίασ: Χρϊμα ενδεικτικοφ τφπου χρωματολογίου SHELMAN (Νο 440) ι ΑΚRΙΤΑS (Νο 703) 29

30 Για τθν μετϊπθ (ποδιά): Χρϊμα ενδεικτικοφ τφπου χρωματολογίου SHELMAN (Νο 740) ι ΑΚRΙΤΑS (Νο 120) Οι παραπάνω αρικμοί χρωματολογίων αναωζρονται ςε επικυμθτζσ αποχρϊςεισ χρωμάτων και ςε καμία περίπτωςθ δεν προςδιορίηουν οποιοδιποτε υλικό ι ποιότθτα υλικοφ. 30

31 31

32 32

33 Κωδικός 34: ΝΣΟΤΛΑΠΙΑ (ΑΡΦΕΙΟΘΗΚΕ ΞΤΛΙΝΕ) 1. Γενικζσ απαιτήςεισ Οι προσ προμικεια αρχειοκικεσ κα είναι ξφλινθσ καταςκευισ, ςυναρμολογοφμενεσ (για εφκολθ μεταωορά και παράδοςθ), ςτιβαρζσ, καλαίςκθτεσ, λειτουργικζσ και ανκεκτικισ καταςκευισ. Θ όλθ καταςκευι κα γίνεται ςφμωωνα με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι και το επιςυναπτόμενο ςχζδιο, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ προδιαγραωισ. Πλα τα ξφλινα ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να ςυμμορωϊνονται με τθν ΚΥΑ Η3-5430/ (ΦΕΚ 746Β/ ). Οι εκκζςεισ δοκιμϊν κα αωοροφν τισ πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι τθσ αρχειοκικθσ. Ειδικότερα, οι εκκζςεισ δοκιμϊν που απαιτοφνται να προςκομίςουν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ είναι: Για τθ μοριοςανίδα, το μζγιςτο όριο εκπομπισ ωορμαλδεψδθσ να είναι τάξεωσ Ε1 ςφμωωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). Για τθν επικάλυψθ με μελαμίνθ, τα χαρακτθριςτικά των επιωανειϊν πρζπει να είναι ςφμωωνα με τα ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπωσ αυτά ιςχφουν. Δθλαδι: o Αντοχι ςτθν τριβι : κατθγορία 2 o Αντοχι ςτθ χάραξθ : >2Nt o Αντοχι ςε κάψιμο από τςιγάρο : rating 3 o Αντοχι ςτθ ωκορά από τθν χριςθ χθμικϊν: rating 4 Ταυτοποίθςθ του ABS που χρθςιμοποιείται ςτα ςόκορα Θ όλθ καταςκευι να ςυμμορωϊνεται με τα όρια μετανάςτευςθσ οριςμζνων ςτοιχείων, τα οποία κακορίηονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/ άρκρο 1 παρ. 3 δ 3). Επιςθμαίνεται ότι οι παραπάνω εκκζςεισ δοκιμϊν κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια, ςφμωωνα με το άρκρο 9 του Ρ.Δ. 118/2007. Επιπλζον, απαιτείται πιςτοποιθτικό από τθν προμθκεφτρια εταιρεία για: o o Τθν πρϊτθ φλθ (μοριοςανίδα) που χρθςιμοποιικθκε θ οποία οωείλει να είναι τφπου 2 βάςει του ΕΝ 312:2003, όπωσ αυτό ιςχφει. Τθν κόλλα που χρθςιμοποιείται για τθ ςυγκόλλθςθ του ABS ςτα ςόκορα, θ οποία πρζπει να μθν είναι τοξικι. 2. Τεχνικά χαρακτηριςτικά Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ τθσ αρχειοκικθσ κα είναι Χ 450mm και φψοσ mm. Το κυρίωσ ςϊμα τθσ αρχειοκικθσ αποτελείται από τα εξισ μζρθ: 33

34 Τα πλαϊνά Τθ βάςθ Τθν οροωι (καπάκι) Τθν πλάτθ Τα ράωια (δφο ςτακερά και ζξι κινθτά) Επίςθσ, θ αρχειοκικθ κα ζχει: Δφο ςυρόμενα ντουλαπόωυλλα από μοριοςανίδα με επζνδυςθ μελαμίνθσ Ζνα κατακόρυωο χϊριςμα ςτο κζντρο τθσ Πλα τα παραπάνω ξφλινα ςτοιχεία κα καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδα, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ Περιγραφή 3.1 Κυρίωσ ςώμα Πλαϊνά Οι πλαϊνζσ επιωάνειεσ τθσ αρχειοκικθσ κα καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδα με αμωίπλευρθ επικάλυψθ ζγχρωμθσ μελαμίνθσ. Το ονομαςτικό πάχοσ μοριοςανίδασ - μελαμίνθσ κα είναι 25 mm. Τα πλαϊνά, ςτθν εςωτερικι τουσ πλευρά, κα ωζρουν διπλι διάτρθςθ ανά 32 mm, γιατθν μετατόπιςθ και ςτακεροποίθςθ των ραωιϊν. Στο κάτω μζροσ τουσ κα ζχουν 4πζλματα, τα οποία κα ωζρουν ρεγουλατόρουσ (δφο ανά πλαϊνό) με πζλμα Φ25mm, που κα εξαςωαλίηουν ςτακερότθτα και ςωςτι οριηοντίωςθ του επίπλου. Ο ρεγουλατόροσ κα ζχει ςπείρωμα Μ8, φψουσ 40mm κατ' ελάχιςτο. Το εφροσ ρφκμιςθσ των ρεγουλατόρων κα είναι mm. To κάκε πζλμα με τον ρεγουλατόρο, κα τοποκετείται ςε διαμορωωμζνθ διάτρθςθ, ςτθν κάτω επιωάνεια (ςόκορο) των πλαϊνϊν τθσ αρχειοκικθσ, με αντίςτοιχο εμωυτευμζνο μεταλλικό βφςμα Μ8 (βλ. ςχζδιο). Θ ρφκμιςθ των ρεγουλατόρων πρζπει να είναι εφκολθ και να γίνεται εξωτερικά τθσ αρχειοκικθσ Οροφή (καπάκι) Θ οροωι (καπάκι) τθσ αρχειοκικθσ προβλζπεται από μοριοςανίδα και μελαμίνθ, ονομαςτικοφ πάχουσ 25mm (βλ. 2.3) και κα πατά επάνω ςτισ πλαϊνζσ επιωάνειεσ και ςτθ πλάτθ. Θ κάκε ςφνδεςθ του καπακιοφ με τα πλαϊνά και τθν πλάτθ γίνεται με δφο (2) μεταλλικά εμωυτευμζνα βφςματα (ωιράμια) και τρείσ (3) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ Πλάτη Θ πλάτθ κα είναι από μονοκόμματο ωφλλο πάχουσ 18mm, από μοριοςανίδα και μελαμίνθ. Θα τοποκετθκεί μεταξφ των δφο πλαϊνϊν και θ ςφνδεςθ τουσ κα γίνει με τρία (3) μεταλλικά εμωυτευμζνα βφςματα (ωιράμια) και τζςςερισ (4) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ και κα πατάει 34

35 επάνω ςτθ βάςθ τθσ αρχειοκικθσ. Θ οπίςκια αυτι πλευρά ζχει τθν ίδια εμωάνιςθ και τελειϊματα με τισ υπόλοιπεσ επιωάνειεσ, οφτωσ ϊςτε το ζπιπλο να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςαν εςωτερικό διαχωριςτικό γραωείου Βάςη Θα είναι από μοριοςανίδα με αμωίπλευρθ επικάλυψθ μελαμίνθσ ονομαςτικοφ πάχουσ 25mm. Θ βάςθ τθσ αρχειοκικθσ κα τοποκετθκεί μεταξφ των πλαϊνϊν και θ ςυναρμολόγθςθ τθσ με τα πλαϊνά κα γίνεται με δφο (2) ωιράμια και τρεισ (3) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ. Στθν κάτω μεριά τθσ αρχειοκικθσ, κάτω από τθ βάςθ και ςε εςοχι από εμπρόσ (βλ. ςχζδιο) κα τοποκετθκεί μπάηα από το ίδιο ςυνκετικό ξφλο πάχουσ 18mm. Ομοίωσ μπάηα ιδίων διαςτάςεων και χαρακτθριςτικϊν κα τοποκετθκεί και ςτο πίςω μζροσ κάτω από τθ βάςθ. Οι μπάηεσ κα ςυνδζονται με τθ βάςθ τθσ αρχειοκικθσ μόνο με καβίλιεσ Ράφια Κάκε αρχειοκικθ ωζρει δυο (2) ςτακερά ράωια, εκατζρωκεν του ςτακεροφ κάκετου χωρίςματοσ, που αποτελοφνται επίςθσ από το ίδιο υλικό, πάχουσ 25mm (βλ. ςχζδιο). Τα ράωια αυτά ενιςχφουν τθ ςφνδεςθ των πλαϊνϊν επιωανειϊν και του ςτακεροφ κάκετου χωρίςματοσ, αωοφ ςυνδζονται με αυτά με δφο (2) εμωυτευμζνα βφςματα και τρεισ (3) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ. Επίςθσ, θ αρχειοκικθ ωζρει ζξι (6) κινθτά ράωια, ιδίων χαρακτθριςτικϊν με τα ςτακερά, πάχουσ 25mm. Θ ζδραςι τουσ κα γίνεται ςε κατάλλθλα μεταλλικά ςτθρίγματα, από δφο ανά πλευρά, ςτα πλαϊνά και ςτισ δφο (2) πλευρζσ του κατακόρυωου χωρίςματοσ. Το βάκοσ των ραωιϊν κα είναι 380mm περίπου. Στα εμωανι ςόκορα όλων των επιωανειϊν κα τοποκετθκεί πλαςτικό προωίλ ABS πάχουσ 2mm, τθσ ίδιασ απόχρωςθσ με τισ επιωάνειεσ, το οποίο επικολλάται επιμελϊσ (με ειδικι κόλλα, μθ τοξικι) ςτθ μοριοςανίδα, με ειδικό μθχάνθμα, οφτωσ ϊςτε να επιτυγχάνεται τζλεια εωαρμογι και να μθν επιτρζπει τθν αποκόλλθςθ του από τθ μοριοςανίδα. Οι ακμζσ του κα είναι τζλεια ςτρογγυλεμζνεσ και λειαςμζνεσ. Πλεσ οι ςυνδζςεισ των μερϊν τθσ αρχειοκικθσ κα γίνουν με δφο (2) ωυτευτά βφςματα και τρεισ (3) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ, εκτόσ των πλαϊνϊν με τθν πλάτθ που κα γίνει με τρία (3) ωυτευτά βφςματα και τζςςερισ (4) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ, αλλά και των μπαηϊν με τθ βάςθ που κα γίνει μόνο με καβίλιεσ υρόμενα φφλλα Στθν αρχειοκικθ τοποκετοφνται ςυρόμενεσ πόρτεσ από μοριοςανίδα με επζνδυςθ μελαμίνθσ αμωίπλευρα, ονομαςτικοφ πάχουσ 18mm Στα ςόκορα κα τοποκετθκεί πλαςτικό προωίλ ABS πάχουσ 2mm. Θ ανάρτθςθ τουσ γίνεται με ειδικό μθχανιςμό (ράγα) επάνω - κάτω, που τουσ επιτρζπει να ςφρονται επάλλθλα με τθ βοικεια ράουλων (βλ. ςχζδιο) και προβλζπονται ειδικζσ μεταλλικζσ χειρολαβζσ, ζγχρωμεσ, διπλισ ςτιριξθσ. Ρροκειμζνου να εξαςωαλίηεται το κλείδωμα των ντουλαπόωυλλων προβλζπεται μικρι χωνευτι κλειδαριά, ςτο δεξί ντουλαπόωυλλο, με ορειχάλκινθ πλάκα και "κυπρί". 3.3 Κατακόρυφο χώριςμα 35

36 Το κατακόρυωο χϊριςμα κα τοποκετθκεί εςωτερικά ςτο κζντρο τθσ αρχειοκικθσ και κα είναι από μοριοςανίδα με αμωίπλευρθ επικάλυψθ μελαμίνθσ ονομαςτικοφ πάχουσ 25mm. Θα ςυνδζεται με τθν οροωι (καπάκι), τθ βάςθ και τα δφο (2) ςτακερά ράωια με δφο (2) ωυτευτά βφςματα και τρεισ (3) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ. Στο κατακόρυωο χϊριςμα κα υπάρχουν αντίςτοιχεσ διατριςεισ με τα πλαϊνά ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ μετατόπιςθ και θ ςτιριξθ των κινθτϊν ραωιϊν. 4. Χρώματα Οι τελικζσ επιωάνειεσ κα είναι αντικαμβωτικζσ, δεν κα επιτρζπουν τθ ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ κλπ. και κα είναι εφκολεσ ςτο κακάριςμα με τα ςυνικθ υλικά του εμπορίου, χωρίσ να προξενείται βλάβθ ςτισ επιωάνειεσ. Τα χρϊματα των προωίλ από ABS κα είναι τα ίδια με αυτά τθσ μελαμίνθσ. Για τα χρϊματα των διαωόρων τμθμάτων τθσ αρχειοκικθσ προβλζπονται τα ακόλουκα: Για τθν πλάτθ, το καπάκι, τα ςυρόμενα ωφλλα και το κατακόρυωο χϊριςμα, χρϊμα ενδεικτικοφ τφπου χρωματολογίου SHELMAN (No 440) ι AKRITAS No 703 Για τα πλαϊνά, τθ βάςθ και τα ράωια, χρϊμα ενδεικτικοφ τφπου χρωματολογίου SHELMAN (No 740) ι AKRITAS (No 120) Οι παραπάνω αρικμοί χρωματολογίων αναωζρονται ςε επικυμθτζσ αποχρϊςεισ χρωμάτων και ςε καμία περίπτωςθ δεν προςδιορίηουν οποιοδιποτε υλικό ι ποιότθτα υλικοφ. 5. Γενικζσ παρατηρήςεισ Πλεσ οι επιωάνειεσ και τα πάςθσ ωφςεωσ εξαρτιματα και υλικά του επίπλου, κα είναι ζτςι τελειωμζνα (ωινιριςμζνα) ϊςτε να μθν παρουςιάηουν κανζνα απολφτωσ κίνδυνο τραυματιςμοφ ςτο χριςτθ, ιδιαίτερα δε ςε μικρά παιδιά. Οι ντίηεσ των ωιραμιϊν κα είναι μεταλλικζσ και κα τοποκετοφνται ςε προεμωυτευμζνα μεταλλικά βφςματα ςπειρϊματοσ Μ6. Στισ κεωαλζσ των ωιραμιϊν κα τοποκετθκοφν τάπεσ, ίδιασ απόχρωςθσ, κατά το δυνατό, με αυτι τθσ μελαμίνθσ, για τθν κάλυψι τουσ. 36

37 37

38 38

39 Κωδικός 35: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕ ΞΤΛΙΝΕ 1. Γενικζσ απαιτήςεισ Οι προσ προμικεια βιβλιοκικεσ κα είναι ξφλινθσ καταςκευισ, ςυναρμολογοφμενεσ (για εφκολθ μεταωορά και παράδοςθ), ςτιβαρζσ, καλαίςκθτεσ, λειτουργικζσ και ανκεκτικισ καταςκευισ. Θ όλθ καταςκευι κα γίνεται ςφμωωνα με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραωι και το επιςυναπτόμενο ςχζδιο, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ προδιαγραωισ. Πλα τα ξφλινα ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να ςυμμορωϊνονται με τθν ΚΥΑ Η3-5430/ (ΦΕΚ746Β/ ). Οι εκκζςεισ δοκιμϊν κα αωοροφν τισ πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι τθσ βιβλιοκικθσ. Ειδικότερα, οι εκκζςεισ δοκιμϊν που απαιτοφνται να προςκομίςουν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ είναι: Για τθ μοριοςανίδα, το μζγιςτο όριο εκπομπισ ωορμαλδεψδθσ να είναι τάξεωσ Ε1 ςφμωωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). Για τθν επικάλυψθ με μελαμίνθ, τα χαρακτθριςτικά των επιωανειϊν πρζπει να είναι ςφμωωνα με τα ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπωσ αυτά ιςχφουν. Δθλαδι: o Αντοχι ςτθν τριβι : κατθγορία 2 o Αντοχι ςτθ χάραξθ : >2Nt o Αντοχι ςε κάψιμο από τςιγάρο : rating 3 o Αντοχι ςτθ ωκορά από τθν χριςθ χθμικϊν: rating 4 Ταυτοποίθςθ του ABS που χρθςιμοποιείτε ςτα ςόκορα Θ όλθ καταςκευι να ςυμμορωϊνεται με τα όρια μετανάςτευςθσ οριςμζνων ςτοιχείων, τα οποία κακορίηονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/ άρκρο 1 παρ. 3 δ 3). Επιςθμαίνεται ότι οι παραπάνω εκκζςεισ δοκιμϊν κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια, ςφμωωνα με το άρκρο 9 του Ρ.Δ. 118/2007. Επιπλζον, απαιτείται πιςτοποιθτικό από τθν προμθκεφτρια εταιρεία για: o o Τθν πρϊτθ φλθ (μοριοςανίδα) που χρθςιμοποιικθκε θ οποία οωείλει να είναι τφπου 2 βάςει του ΕΝ 312:2003, όπωσ αυτό ιςχφει. Τθν κόλλα που χρθςιμοποιείται για τθ ςυγκόλλθςθ του ABS ςτα ςόκορα, θ οποία πρζπει να μθν είναι τοξικι. 2. Σεχνικά χαρακτηριςτικά Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ τθσ βιβλιοκικθσ κα είναι: 1200Χ450 mm και φψοσ 1750 mm. 39

40 Το κυρίωσ ςϊμα τθσ βιβλιοκικθσ αποτελείται από τα εξισ μζρθ: Τα πλαϊνά Τθ βάςθ Τθν οροωι (καπάκι) Τθν πλάτθ Τα ράωια (ζνα ςτακερό και δφο κινθτά) Επίςθσ θ βιβλιοκικθ κα ζχει: τα κάτω ςυρόμενα ωφλλα, από μοριοςανίδα, με επζνδυςθ μελαμίνθσ, και τα επάνω ςυρόμενα ωφλλα από κρφςταλλο ζνα κατακόρυωο χϊριςμα (ςτο κζντρο του κάτω μζρουσ) Πλα τα παραπάνω ξφλινα ςτοιχεία κα καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδα, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ Περιγραφή 3.1 Κυρίωσ ςώμα Πλαϊνά Οι πλαϊνζσ επιωάνειεσ τθσ αρχειοκικθσ κα καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδα με αμωίπλευρθ επικάλυψθ ζγχρωμθσ μελαμίνθσ. Το ονομαςτικό πάχοσ μοριοςανίδασ -μελαμίνθσ κα είναι 25 mm. Τα πλαϊνά, ςτθν εςωτερικι τουσ πλευρά, κα ωζρουν διπλι διάτρθςθ ανά 32 mm, για τθν μετατόπιςθ και ςτακεροποίθςθ των ραωιϊν. Στο κάτω μζροσ τουσ κα ζχουν 4 πζλματα, τα οποία κα ωζρουν ρεγουλατόρουσ (δφο ανά πλαϊνό) με πζλμα Φ25mm, που κα εξαςωαλίηουν ςτακερότθτα και ςωςτι οριηοντίωςθ του επίπλου. Ο ρεγουλατόροσ κα ζχει ςπείρωμα Μ8, φψουσ 40mm κατ' ελάχιςτο. Το εφροσ ρφκμιςθσ των ρεγουλατόρων κα είναι mm. To κάκε πζλμα με τον ρεγουλατόρο, κα τοποκετείται ςε διαμορωωμζνθ διάτρθςθ, ςτθν κάτω επιωάνεια (ςόκορο) των πλαϊνϊν τθσ αρχειοκικθσ, με αντίςτοιχο εμωυτευμζνο μεταλλικό βφςμα Μ8 (βλ. ςχζδιο). Θ ρφκμιςθ των ρεγουλατόρων πρζπει να είναι εφκολθ και να γίνεται εξωτερικά τθσ βιβλιοκικθσ Οροφή (καπάκι) Θ οροωι (καπάκι) τθσ αρχειοκικθσ προβλζπεται από μοριοςανίδα και μελαμίνθ, ονομαςτικοφ πάχουσ 25mm και κα πατά επάνω ςτισ πλαϊνζσ επιωάνειεσ και ςτθ πλάτθ. Θ κάκε ςφνδεςθ του καπακιοφ με τα πλαϊνά και τθν πλάτθ γίνεται με δφο (2) μεταλλικά εμωυτευμζνα βφςματα (ωιράμια) και τρείσ (3) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ Πλάτη 40

41 Θ πλάτθ κα είναι από μονοκόμματο ωφλλο πάχουσ 18mm, από μοριοςανίδα και μελαμίνθ. Θα τοποκετθκεί μεταξφ των δφο πλαϊνϊν και θ ςφνδεςθ τουσ κα γίνει με τρία (3) μεταλλικά εμωυτευμζνα βφςματα (ωιράμια) και τζςςερισ (4) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ και κα πατάει επάνω ςτθ βάςθ τθσ αρχειοκικθσ. Θ οπίςκια αυτι πλευρά ζχει τθν ίδια εμωάνιςθ και τελειϊματα με τισ υπόλοιπεσ επιωάνειεσ, οφτωσ ϊςτε το ζπιπλο να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςαν εςωτερικό διαχωριςτικό γραωείου. Στο κζντρο τθσ πλάτθσ, εςωτερικά, κα υπάρχει διάτρθςθ ανά 32 mm για επιπλζον ςτιριξθ του κάκε ραωιοφ Βάςη Θα είναι από μοριοςανίδα με αμωίπλευρθ επικάλυψθ μελαμίνθσ ονομαςτικοφ πάχουσ 25mm. Θ βάςθ τθσ αρχειοκικθσ κα τοποκετθκεί μεταξφ των πλαϊνϊν και θ ςυναρμολόγθςθ τθσ με τα πλαϊνά κα γίνεται με δφο (2) ωιράμια και τρεισ (3) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ. Στθν κάτω μεριά τθσ αρχειοκικθσ, κάτω από τθ βάςθ και ςε εςοχι από εμπρόσ (βλ. ςχζδιο) κα τοποκετθκεί μπάηα από το ίδιο ςυνκετικό ξφλο πάχουσ 18mm. Ομοίωσ μπάηα ιδίων διαςτάςεων και χαρακτθριςτικϊν κα τοποκετθκεί και ςτο πίςω μζροσ κάτω από τθ βάςθ. Οι μπάηεσ κα ςυνδζονται με τθ βάςθ τθσ αρχειοκικθσ μόνο με καβίλιεσ Ράφια Κάκε βιβλιοκικθ ωζρει ζνα (1) ςτακερό ράωι, που αποτελοφνται επίςθσ από το ίδιο υλικό, πάχουσ 25mm (βλ. ςχζδιο). Το ράωι αυτό ενιςχφει τθ ςφνδεςθ των πλαϊνϊν επιωανειϊν, αωοφ ςυνδζεται με αυτζσ με δφο (2) εμωυτευμζνα βφςματα και τρεισ (3) καβίλιεσ ανά πλευρά. Επίςθσ, θ βιβλιοκικθ ωζρει δφο (2) κινθτά ράωια, ιδίων χαρακτθριςτικϊν με τα ςτακερά, πάχουσ 25 mm. Θ ζδραςι τουσ κα γίνεται ςε κατάλλθλα μεταλλικά ςτθρίγματα, από δφο ανά πλευρά, ςτα πλάγια και ζνα ςτο κζντρο του πίςω μζρουσ τουσ. Το βάκοσ των ραωιϊν κα είναι 380mm περίπου. Στα εμωανι ςόκορα όλων των επιωανειϊν κα τοποκετθκεί πλαςτικό προωίλ ABS πάχουσ 2mm, τθσ ίδιασ απόχρωςθσ με τισ επιωάνειεσ, το οποίο επικολλάται επιμελϊσ (με ειδικι κόλλα, μθ τοξικι) ςτθ μοριοςανίδα, με ειδικό μθχάνθμα, οφτωσ ϊςτε να επιτυγχάνεται τζλεια εωαρμογι και να μθν επιτρζπει τθν αποκόλλθςθ του από τθ μοριοςανίδα. Οι ακμζσ του κα είναι τζλεια ςτρογγυλεμζνεσ και λειαςμζνεσ. Πλεσ οι ςυνδζςεισ των μερϊν τθσ αρχειοκικθσ κα γίνουν με δφο (2) ωυτευτά βφςματα και τρεισ (3) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ, εκτόσ των πλαϊνϊν με τθν πλάτθ που κα γίνει με τρία (3) ωυτευτά βφςματα και τζςςερισ (4) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ, αλλά και των μπαηϊν με τθ βάςθ που κα γίνει μόνο με καβίλιεσ υρόμενα φφλλα Επάνω μζροσ Ρροβλζπονται από υαλοπίνακεσ αςωαλείασ «securit» πάχουσ 5 mm κατ' ελάχιςτο. Το κρφςταλλο κα είναι εντελϊσ κακαρό, καλά τροχιςμζνο περιμετρικά και κα ζχει εγκλυωι (χοφωτα) μικουσ 41

42 περίπου 50mm, πλάτουσ περίπου 12mm και βάκουσ περίπου 2-3mm ςτο μζςον τθσ μιασ κατακόρυωθσ πλευράσ κάκε πόρτασ (βλ. ςχζδιο). Θ ανάρτθςι τουσ γίνεται με ειδικό μθχανιςμό αλουμινίου, με δφο (2) τροχοφσ ανά κρφςταλλο, ςτο κάτω μζροσ, που τουσ επιτρζπει να ςφρονται επάλλθλα. Στο επάνω και κάτω μζροσ (οροωιςτακερό ράωι) κα υπάρχει ειδικόσ οδθγόσ από αλουμίνιο, για τθν εφκολθ κφλιςθ του κρυςτάλλου. Το ςφνολο τθσ καταςκευισ κα εξαςωαλίηει τθν ςτακερι κίνθςθ των κρυςτάλλων και ςυγχρόνωσ κα επιτρζπει τθν εφκολθ τοποκζτθςθ και αωαίρεςθ τουσ (βλ. ςχζδιο). Ρροκειμζνου να εξαςωαλίηεται το κλείδωμα των ςυρόμενων ωφλλων από κρφςταλλο, προβλζπεται ειδικι αωαιροφμενθ κλειδαριά αςωαλείασ που τοποκετείται ανάμεςά τουσ Κάτω μζροσ Στο κάτω μζροσ τθσ βιβλιοκικθσ τοποκετοφνται ςυρόμενεσ πόρτεσ από μοριοςανίδα με επζνδυςθ μελαμίνθσ αμωίπλευρα, ονομαςτικοφ πάχουσ 18 mm και προωίλ ABS πάχουσ 2 mm ςτα ςόκορα. Θ ανάρτθςι τουσ γίνεται με ειδικό μθχανιςμό (ράγα) επάνω-κάτω, που τουσ επιτρζπει να ςφρονται επάλλθλα με τθ βοικεια ράουλων, ενδεικτικοφ τφπου όπωσ αυτόσ παρουςιάηεται ςτο επιςυναπτόμενο ςχζδιο. Ρροβλζπονται ειδικζσ μεταλλικζσ χειρολαβζσ, ζγχρωμεσ, διπλισ ςτιριξθσ (βλ.ςχζδιο). Ρροκειμζνου να εξαςωαλίηεται το κλείδωμα των ωφλλων, προβλζπεται μικρι χωνευτι κλειδαριά, ςτο δεξί ωφλλο, με ορειχάλκινθ πλάκα και "κυπρί". Ρροβλζπεται επίςθσ ςτο κζντρο του κάτω μζρουσ, εςωτερικά, χϊριςμα από μοριοςανίδα τφπου Ε1, με αμωίπλευρθ επικάλυψθ μελαμίνθσ ονομαςτικοφ πάχουσ 18mm, το οποίο ςυνδζεται με το ςτακερό χϊριςμα και τθ βάςθ με δφο (2) ωυτευτά βφςματα και τρεισ (3) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ. Οποιαδιποτε άλλθ πρόταςθ για τον μθχανιςμό κφλιςθσ των κρυςτάλλων και των ωφλλων τθσ βιβλιοκικθσ, κα γίνεται αποδεκτι εωόςον κα βελτιϊνει τθ λειτουργία τθσ κίνθςθσ και τθσ προςκαωαίρεςθσ των ςτοιχείων και κα εγκρίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 3.3 Κατακόρυφο χώριςμα Το κατακόρυωο χϊριςμα κα τοποκετθκεί εςωτερικά ςτο κζντρο τθσ αρχειοκικθσ και κα είναι από μοριοςανίδα με αμωίπλευρθ επικάλυψθ μελαμίνθσ ονομαςτικοφ πάχουσ 25mm. Θα ςυνδζεται με τθν οροωι (καπάκι), τθ βάςθ και τα δφο (2) ςτακερά ράωια με δφο (2) ωυτευτά βφςματα και τρεισ (3) καβίλιεσ ανά ςφνδεςθ. Στο κατακόρυωο χϊριςμα κα υπάρχουν αντίςτοιχεσ διατριςεισ με τα πλαϊνά ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ μετατόπιςθ και θ ςτιριξθ των κινθτϊν ραωιϊν. 4. Χρώματα Οι τελικζσ επιωάνειεσ κα είναι αντικαμβωτικζσ, δεν κα επιτρζπουν τθ ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ κλπ. και κα είναι εφκολεσ ςτο κακάριςμα με τα ςυνικθ υλικά του εμπορίου, χωρίσ να προξενείται βλάβθ ςτισ επιωάνειεσ. 42

43 Τα χρϊματα των προωίλ από ABS κα είναι τα ίδια με αυτά τθσ μελαμίνθσ. Για τα χρϊματα των διαωόρων τμθμάτων τθσ βιβλιοκικθσ προβλζπονται τα ακόλουκα: Για τθν πλάτθ, το καπάκι, τα ςυρόμενα ωφλλα και το κατακόρυωο χϊριςμα, χρϊμα ενδεικτικοφ τφπου χρωματολογίου SHELMAN (No 440) ι AKRITAS No 703 Για τα πλαϊνά, τθ βάςθ και τα ράωια, χρϊμα ενδεικτικοφ τφπου χρωματολογίου SHELMAN (No 740) ι AKRITAS (No 120) Οι παραπάνω αρικμοί χρωματολογίων αναωζρονται ςε επικυμθτζσ αποχρϊςεισ χρωμάτων και ςε καμία περίπτωςθ δεν προςδιορίηουν οποιοδιποτε υλικό ι ποιότθτα υλικοφ. 43

44 44

45 45

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ KΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 5/0/204 Αρ. Πρωτ: 25073 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη έτουσ 2011 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Εμπορία Ανθρώπων ςτην Ελλάδα

Έκθεςη έτουσ 2011 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Εμπορία Ανθρώπων ςτην Ελλάδα Έκθεςη έτουσ 2011 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Εμπορία Ανθρώπων ςτην Ελλάδα Η Ελλάδα είναι χϊρα διζλευςθσ και προοριςμοφ γυναικϊν και παιδιϊν κυμάτων εμπορίασ ανκρϊπων, και για άνδρεσ και γυναίκεσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ Γ.Γ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΟΤ ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΓΕΛΑΚΑ [ΣΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - 28.08.

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ Γ.Γ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΟΤ ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΓΕΛΑΚΑ [ΣΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - 28.08. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ Γ.Γ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΝΙΟΤ ΚΟΤ ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΓΕΛΑΚΑ [ΣΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - 28.08.2012 ΠΑΣΡΑ ] Κυρίεσ και Κφριοι Σασ ευχαριςτϊ κερμά για τθ ςθμερινι ςασ παρουςία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τθ Χριςθ τθσ Κουηίνασ με χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ

Οδθγόσ αρχαρίων για τθ Χριςθ τθσ Κουηίνασ με χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ Οδθγόσ αρχαρίων για τθ Χριςθ τθσ Κουηίνασ με χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ Όλα όςα χρειάηεται να μάκετε για τθ χριςθ τθσ κουηίνασ με χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ: - Πϊσ μπορείτε να εξοικονομιςετε χριματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ομάδα Καταπολζμηςησ Διαφθοράσ «Οι δημόςιοι υπϊλληλοι εύναι εκτελεςτϋσ τησ θϋληςησ του κρϊτουσ και υπηρετούν το λαό οφεύλουν πύςτη ςτο ύνταγμα και αφοςύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. Κυριακή, 31 Μαρτίου, 2013. Ώρα: 10:00-13:00. Παρακαλώ διαβάςτε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντιςετε οποιαδιποτε ερώτθςθ

ΓΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. Κυριακή, 31 Μαρτίου, 2013. Ώρα: 10:00-13:00. Παρακαλώ διαβάςτε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντιςετε οποιαδιποτε ερώτθςθ ΓΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 27 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΙΚΗ Β ΛΥΚΓΙΟΥ Κυριακή, 31 Μαρτίου, 2013 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάςτε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντιςετε οποιαδιποτε ερώτθςθ Γενικζσ Οδθγίεσ: 1) Είναι

Διαβάστε περισσότερα

13-05-2013. 13-05-2013 1.500,00 μαζί με το Φ.Π.Α. 13-05-2013

13-05-2013. 13-05-2013 1.500,00 μαζί με το Φ.Π.Α. 13-05-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ημερομηνία: 26/04/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ Ν40 22-04-2013 Ν41 15-04-2013 Ν42 15-04-2013 Ν43 15-04-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων του Τπουργείου Τγείασ που ζχουν τεκεί ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων του Τπουργείου Τγείασ που ζχουν τεκεί ςε διακεςιμότθτα» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18-9-2013 Ω ΠΡΟ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Κωδικοί Κλάδων/Ειδικοτιτων Φορζων Προζλευςθσ» ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΧ-ΡΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα,17 επτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Ερμού 134-136, 105 53 Αθήνα - τηλ.-fax: 210 32 52 214, 6937075765. www.sea.org.gr Αθήνα, 11/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 97 Προς: τον κ. Νικόλαο Ξυδάκη, Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 4ΑΘ746Ψ8ΒΞ-Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 4-5-2011 Αρ. Πρωτ.: 412 Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Βαξεβανίδου Ζαφείρω Τηλ.: 27550 22021,

Διαβάστε περισσότερα

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 «Σψμ Ππξυησώμ σξ κήπτγμα...» τμαμσήςειρ για Παιδιά Δημξσικξύ φξλείξτ Βξηθησικό τλικό για σξμ Κασηφησή Λετκάδα 2012 2 3 Ειςαγψγικό ςημείψμα Τταν ξεκινάει κανείσ, κλθρικόσ ι λαϊκόσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 05/02/2014 Αρ. πρωτ. 1129 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΗ ΚΡΑΝΟΤ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΧΗΜΑ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΗ ΚΡΑΝΟΤ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΧΗΜΑ ΣΟΜΕΑ ΑΜΑΡΕΙΣΩΝ, ΔΙΑΩΣΩΝ, ΝΑΤΑΓΟΩΣΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΣΗΣΑ Διεφθυνςη ώματοσ Εθελοντών αμαρειτών, Διαςωςτών και Ναυαγοςωςτών Σμήμα Εκπαίδευςησ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΗ ΚΡΑΝΟΤ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΧΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ζγκαιρθ αφαίρεςθ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2109250292 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση:: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ. Έδεσσα, 26 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 27.986 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ. Έδεσσα, 26 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 27.986 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα, 26 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 27.986 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Αιγών 1 Πληρ.: Ουρανία Πασιαλή Tηλ.: 2381350783-707 Fax: 2381026594

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Business Evolution

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Business Evolution Έκδοση 3η SEMANTIC computing Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού Εγχειρίδιο χρήσης Business Evolution ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Business Evolution SEMANTIC computing Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 85 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3045 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3045 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 23/4/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3045 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 10 ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ

ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Αφοφ λιφκθκαν υπόψθ οι διατάξεισ των ςχετικϊν νόμων, κακϊσ επίςθσ και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν, θ τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Εφαρμογή της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου»

Θ Ε Μ Α : «Εφαρμογή της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου» Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 7-10-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 61Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 746/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών και για την πληρωμή εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ.Θ. 1194 - Άγιοσ Λουκάσ - 654 04 Καβάλα Ελλάδα Τθλ.: +30-2510-462189, +30-2510-462190 και Fax.: +30-2510-462186

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ --------------------------------------- 1 ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μετά

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Δωρεάν διανομή τροφίμων από τον Δήμο Πρεσπών σελ.4 Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Τ Ω Ν Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Ι Ω Ν

σελ.3 σελ.3 Δωρεάν διανομή τροφίμων από τον Δήμο Πρεσπών σελ.4 Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Τ Ω Ν Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Ι Ω Ν ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 208 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Ηχηρό ΟΧΙ στην κατάργηση πανεπιστημιακών τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχεδιασμός, διοίκηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εσωτερικής επικοινωνίας δημοσίων σχέσεων Internal Communications Management Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α

Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α Τα πρωτάγματα του νέου περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας Θ εόδωρου Καρυπίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Ε ΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ο ΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Ο δηγός Π ρογράμματος Μ εταπτυχιακών Σ πουδών στην Ε ΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Πειραιάς 2008 2 Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ε Ρ Ω Τ Ι Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Ρ ί τ α Κ ο λ α ΐ τ η ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η Ω Ρ Α Ι Α Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/07-11-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 351/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 24/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 351/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 24/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 351/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 24/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΝ-ΣΣΖ. Ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 241).

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΝ-ΣΣΖ. Ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 241). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 6/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 6/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α.α 18/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 31.304,48 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α.α 18/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 31.304,48 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α.α 18/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 12/05/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9324 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΗΑ-23Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΗΑ-23Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :68104 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 388/2013 Από το Πρακτικό της 42ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ 2010-11 ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Δ (προχωρημένο) Πρώτη διδακτική πρόταση Το θηλυκό μυαλό των επιχειρήσεων Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες Διδακτικός στόχος: κατανόηση αυθεντικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΦΑ Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. Διάρθρωση τμημάτων Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο να είναι ομοιογενή από άποψη επιδόσεων των μαθητών. Δίνεται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) Ταχ. Δ/νση Ροζάκη Αγγελ 59 Τ.Κ. 3500 Λαμία Τηλέφωνο 22.3.05.7.77 FAX 22.3.05.7.78 E-mail inester@otenet.gr Πληροφορίες Βογιατζς Σπύρος Λαμία, /04/202 Αριθμ. Πρωτ.: 3569 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου

Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου Ν. Ι. Μουτάφης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Χ. Παπαχατζάκη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Λέξεις κλειδιά: φράγμα, πλαστικό διάφραγμα, στεγανωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η7ΛΨ-ΔΔΙ. 8. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

ΑΔΑ: ΒΛ1Η7ΛΨ-ΔΔΙ. 8. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κοζάνη, 12/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 103510/5817 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 14/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #4.000# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #4.000# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 8. Την με αρ. πρωτ. Φ.3/894/14.02.2013 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών Προέδρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 9. Την με αρ. πρωτ. 371/01.10.2015 απόφαση ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ Ι

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ Ι ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ Ι Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Γενική Βοτανική Ι» του 1 ου εξαμήνου του έτους 2014-2015 θα γίνονται ως εξής: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΤΚΗ ΚΑΣΑ ΣΗ 28 θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΙ 22/10/2014. Απόφαςθσ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΤΚΗ ΚΑΣΑ ΣΗ 28 θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΙ 22/10/2014. Απόφαςθσ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΤΚΗ ΚΑΣΑ ΣΗ 28 θ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΙ 22/10/2014 κζμα 1 ο ζκτακτο «υγκρότθςθ Δθμοτικισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ» α/α Απόφαςθσ Περίλθψθ Απόφαςθσ υςτινεται επιτροπι διαβοφλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη Σύνοψη συμπερασμάτων Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιαίτερα, στον Νότο, θέτει τις ευρωπαϊκές ελίτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΠ1ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5473/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 173 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) με το ΥΠΕΚΑ και τη Δ/νση Δασών Ν. Κεφαλληνίας για τη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μέτρηση των δεικτών των σχεδίων δράσης eeurope & i2010 για έτος 2006

Ετήσια Μέτρηση των δεικτών των σχεδίων δράσης eeurope & i2010 για έτος 2006 Ετήσια Μέτρηση των δεικτών των σχεδίων δράσης eeurope & i2010 για έτος 2006 Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα 1 2 Δομή Δεικτών & Χαρακτηριστικά Έρευνας Πρόσβαση των Πολιτών στο Διαδίκτυο & Χρήση 3 Πρόσβαση & Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΡΑ ΩΜΑΣΑ. Ειςαγωγι - Λιπαρά ςώματα - Ρόλοσ τουσ ςτθ διατροφι

ΛΙΠΑΡΑ ΩΜΑΣΑ. Ειςαγωγι - Λιπαρά ςώματα - Ρόλοσ τουσ ςτθ διατροφι ΛΙΠΑΡΑ ΩΜΑΣΑ Ειςαγωγι - Λιπαρά ςώματα - Ρόλοσ τουσ ςτθ διατροφι Λιπίδια ι λιποειδι καλοφνται ουςίεσ που είναι διαλυτζσ ςε οργανικοφσ διαλφτεσ και αδιάλυτεσ ςτο νερό και αποτελοφν μία κατθγορία βαςικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο διθέσιο και 2 ο μονοθέσιο Νηπιαγωγεία Βροντούς Πιερίας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Η αυλή του σχολείου μας» Σχολική χρονιά 2002-2003 Παιδαγωγική Ομάδα: Στρίμπα Γεωργία Γεωργιάδου έσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Πώσ να βοηθήςετε το παιδί ςασ με ςύνδρομο Down να μιλήςει

Πώσ να βοηθήςετε το παιδί ςασ με ςύνδρομο Down να μιλήςει Πώσ να βοηθήςετε το παιδί ςασ με ςύνδρομο Down να μιλήςει E. Mary Pryce L.C.S.T. (Down s Syndrome Association) Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Γονείσ παιδιϊν με ςφνδρομο Down μου ζχουν ηθτιςει να αναφζρω τρόπουσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 «Φ ΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 1/2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 19 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180.000,00 με ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(CUT Portal). ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

(CUT Portal). ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ CUT Portal ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ Για τθν υποβολι αίτθςθσ ςε προγράμματα ςπουδϊν (προπτυχιακά ι μεταπτυχιακά), αν δεν είςτε ιδθ ενεργόσ φοιτθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο, κα πρζπει πρϊτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 37ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 37ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7ης/01 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 19/01 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - edu.klimaka.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ.Ε.. ΓΡΑΦΕΙΟ.Ε. ΣΧΟΛΕΙΟ.. ΠΟΛΗ Ο ΟΣ ΤΗΛ. / FAX.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ... ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Π Σ (ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ /ΝΣΗ Η ΓΡΑΦΕΙΟ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ανιςορροπία των αιςθήςεων

Η ανιςορροπία των αιςθήςεων Η ανιςορροπία των αιςθήςεων ωσ πολιτιςμικΰ γνβριςμα των ςαγχρονων δυτικβν κοινωνιβν: Προεκτάςεισ ςτην αρχιτεκτονική και το χβρο τέλλα Κατςαροα Υεβρουάριοσ 2010 Περιεχΰμενα Αντικείμενο, τΰχοσ και Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: ----- Να διατθρθκεί μζχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Βακμόσ Αςφαλείασ: ----- Να διατθρθκεί μζχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βακμόσ Αςφαλείασ: ----- Να διατθρθκεί μζχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Βακμόσ Προτεραιότθτασ: TMHMA Αϋ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΕΡΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεγράφη η σύμβαση για την «Ανάπλαση κτιρίων χώρων πρασίνου έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Φλώρινας (κάτω μπουάτ)» σελ.3. σελ.3. σελ. 4. σελ.

Υπεγράφη η σύμβαση για την «Ανάπλαση κτιρίων χώρων πρασίνου έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Φλώρινας (κάτω μπουάτ)» σελ.3. σελ.3. σελ. 4. σελ. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Ο ΣΥΡΙΖΑ για τη δυσλειτουργία του νοσοκομείου Φλώρινας Υπεγράφη η σύμβαση για την «Ανάπλαση κτιρίων χώρων πρασίνου έναντι Αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας».

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». 1 ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Αποφάσεως 72/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων Δήμου Βόλβης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: ΒΟΝΤΗ-17Ξ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ : 39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Διεύθυνση Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 43.998,82 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 43.998,82 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003 Σήμερα τηv 19/12/2003 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 20/02/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 20/02/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 20/02/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL: info@daa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. 1. Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό) 2. Εμπορία αλιευτικών Προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. 1. Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό) 2. Εμπορία αλιευτικών Προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Για Εσωτερική Χρήση Αριθμός Πρόσκλησης Παραλαβής: Σφραγίδα Ομάδας: Υπογραφή Εκπροσώπου Ομάδας: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ γυμναστικής για χρήση σε εξωτερικό χώρο, χώρου και ενός ζεύγους μπάσκετ ολυμπιακού τύπου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Δράμας έτους 2012 ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.969,00 Δράμα 17 12 2012 Η Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Π υ λ α ί α, 24 Μ α ΐ ο υ 2 0 1 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Σχολείο στο οποίο φοιτώ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ 12-13

Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ 12-13 Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ 12-13 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υλικά και

Διαβάστε περισσότερα