ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 33563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1317/ Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στην έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών στην Κυτταρική και Γενετι κή Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αναμόρφωση του Προγράμματος... 1 Αντικατάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαν νίνων. Αναμόρφωση Προγράμματος... 2 Αντικατάσταση της υπ αριθ.371/b7 (ΦΕΚ 942/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποι ήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Δι ατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής και Χημείας του Πανεπι στημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Βιοτεχνολογία». Αναμόρφωση του Προγράμματος... 3 Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης αριθ /Β7 (ΦΕΚ 741/τ.Β / ), όπως τροποποι ήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πα τρών με τίτλο «Επιστήμη των Υλικών» Αναμόρ φωση του Προγράμματος... 4 Αντικατάσταση της υπ αριθ /Β7 (Φ.Ε.Κ. 2280/ τ.β ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπι στηµίου Πατρών Αναμόρφωση Προγράμματος... 5 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/816 (ΦΕΚ 869/ τ.β ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποι ήθηκε με νεότερες αποφάσεις και συμπληρώθηκε με τις αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 423/τ.Β / ) και 10262/Β7 (ΦΕΚ 512/τ.Β / ) και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημί ου Πατρών. Αναμόρφωση του Προγράμματος... 6 Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 78629/ Β7 ΦΕΚ 1572Β / που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολο γίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα κεί μενα». Αναμόρφωση Προγράμματος... 7 Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελ ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και μετα πτυχιακών φοιτητών μελών εκπαιδευτικού προ σωπικού των ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ /Β7 (1) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1317/Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στην έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Δι αγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Αν θρώπου του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αναμόρφωση του Προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α/ ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/ ), του άρθρου 27 του Ν. 3797/2009 (ΦΕΚ 156/Α/ ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 171/Α). 2. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189/α/ ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 α του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό

2 33564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 5. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1317/Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση λειτουρ γίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κυτ ταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θερα πευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 6. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/ , τ.α ) που αφορά στην Κατάργηση συγχώνευση τμημάτων Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Ιατρικής (συ νεδρία ). 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 325/ ). 9. Την υπ αριθμ. 423/ επιστολή του Κοσμή τορα της Σχολής Επιστημών Υγείας. 10. Το αριθμ. 350/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης 11. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1317/Β / ) υπουργική απόφαση, ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης θα λει τουργήσει από το ακαδ. έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τον τίτλο «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Π.Μ.Σ έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και την εξάσκηση στη διεξα γωγή έρευνας στη μοριακή βάση των νοσημάτων του ανθρώπου σε αποφοίτους Ιατρικής και άλλων Σχολών Κωδικός Μαθήματος Ενδεικτικός Τίτλος Μαθήματος Α ΕΞΑΜΗΝΟ Επιστημών Υγείας. Το Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και βασίζεται στη νέα γνώση που αποκτήθηκε με την αποκρυπτογράφηση του ανθρωπίνου γονιδιώματος και τις προόδους που σημειώθηκαν στις συναφείς βασικές επιστήμες καθώς επίσης και στη σύγχρονη μεθοδολογία και πρακτική στην κλινική έρευνα. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και την προώθηση της συνεργασίας Καθηγητών, κλινικών και βασικών τομέων, μέσω της επίβλεψης των φοιτητών του εν λόγω Προγράμματος. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα θα δώσει βασικά εφόδια σε αποφοίτους άλλων σχολών Επιστημών Υγείας για την Βιοϊατρική Έρευνα και Τεχνολογία. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακός Τίτλος Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ σης (ΜΔΕ) στη «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρι κής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Βιο λογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) μαθήματα τα οποία πιστώνονται με τριάντα () ECTS, β) συμμετοχή σε δύο (2) προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (rotations) οι οποίες πιστώνονται με τριάντα () ECTS, γ) εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας κατά το Γ εξάμηνο σπουδών, η οποία πιστώνεται με τριάντα () ECTS, και δ) η συγ γραφή μεταπτυχιακής εργασίας () ECTS. Ως γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ ορίζεται η αγγλική. Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: Πιστωτικές μονάδες (ECTS) MBNA 101 Εισαγωγή στη Μοριακή και Γενετική Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου Εισαγωγή στη Βασική Ερευνητική Μεθοδολογία 6 MBNA 102 Βασική Εργαστηριακή Άσκηση 2 MBNA 103 Μεταβολικά και Καρδιαγγειακά Νοσήματα 8 MBNA 104 Αυτοάνοσα/Φλεγμονώδη και Λοιμώδη Νοσήματα 4 MBNA 105 Νεοπλασματικά Νοσήματα 2 MBNA 106 Νευροψυχιατρικά Νοσήματα 2

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) MBNA 107 Αναγεννητική Ιατρική και Βλαστοκύτταρα 2 MBNA 108 Βιοστατιστική, Κλινική Μεθοδολογία και Επιδημιολογία 2 MBNA 109 Παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών και συγγραφή ερευνητικών προτάσεων Δεοντολογία και Ασφάλεια Εργαστηρίου 2 Β ΕΞΑΜΗΝΟ MBNA 110 1η Προχωρημένη Εργαστηριακή Ασκηση (ΠΕΑ) 15 MNBA 111 2η Προχωρημένη Εργαστηριακή Ασκηση (ΠΕΑ) 15 Γ Εξάμηνο MBNA 112 Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας Δ Εξάμηνο Μεταπτυχιακή εργασία Γενικό Σύνολο: 120 Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων, καθώς και αντικατά σταση μαθήματος με μεταπτυχιακό μάθημα άλλου Π.Μ.Σ, εφ όσον αυτό έχει συναφές ή και συμπληρωματικό περιεχόμενο με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων, πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 3685/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ, συνίσταται στα εξής: (α) το εκπαιδευτικό τμήμα των κτηρίων του Τμήματος Ιατρικής με τα παραρτήματά του, ήτοι αίθουσες διδα σκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια (β) εργαστήρια συνεργαζόμενων μελών του προγράμματος (γ) οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ ΙΤΕ) το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου συνολικής δυναμικότητας 700 κλινών. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Το συνολικό κόστος λειτουργίας του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως: Δαπάνες μετακινήσεων Αναλώσιμα Προμήθεια/συντήρηση εξοπλισμού Γενικά έξοδα Προμήθεια Βιβλίων Σύνολο Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και το υπό λοιπο από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λ.π.

4 33566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατά ξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθ /Β7 (2) Αντικατάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επι στημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αναμόρφωση Προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α ) και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 τ.α, ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/ 2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανω τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το Π.Δ. υπ αριθµ.105/ (ΦΕΚ 137 τ.α ) σύμφωνα με το οποίο ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών του Πα νεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 6. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ. 573/ τ.β ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 7. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστη μών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συν. 8/ ) και την έγκριση της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών (συν αριθ.5 / ). 8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συν. 1013/22/ ). 9. Το υπ αριθμ. 1219/ έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π., από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ. 573/ τ.β ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πα νεπιστημίου Ιωαννίνων, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννί νων θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Τέχνης και τις Εικαστικές Τέχνες, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι οι Εικαστικές Τέχνες και η Επιμέλεια Εκθέσεων, όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη εποχή. Σκοπός των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η καλλι έργεια και η προαγωγή της Τέχνης και των Επιστημών της Τέχνης σε ένα περιβάλλον ταχείας μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται: α) με την παρακολούθηση κύκλου οργανωμένων μετα πτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, τα οποία θα εμπεδώνουν σε βάθος και ευρύτητα τις επιστήμες της Τέχνης και των Εικαστικών Τεχνών και επιμέρους τομείς τους και β) με την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υπό την επίβλεψη έμπειρων ακαδημαϊκών ερευνητών, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η δυνατότητα εκτέλεσης από τον υπο ψήφιο ερευνητικού έργο, το οποίο προάγει τη γνώση στην επιστήμη των Τεχνών. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει: 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύν σεις: α) Εικαστικές Τέχνες β) Επιμέλεια Εκθέσεων Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επι στημών της Τέχνης και Πλαστικών Τεχνών, και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής: Ι. Κατεύθυνση «Εικαστικές Τέχνες» Πρόγραμμα Μαθημάτων [120 ECTS] Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Εικαστι κές Τέχνες» οργανώνεται σε μαθήματα εργαστηριακού και θεωρητικού χαρακτήρα και με σεμινάρια εργαστή ρια. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων κορμού, δύο (2) σεμιναρίων και δύο (2) μαθημάτων επιλογής, κατά τη διάρκεια τριών (3) εξαμήνων. Τα μαθήματα επιλογής μπορεί να προέρχονται από τις 2 κατευθύνσεις του ΠΜΣ. Το 4ο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της υπο χρεωτικής διπλωματικής εργασίας. Κατάλογος Μαθημάτων επιλογής Α & Γ Εξαμήνου Από τον παρακάτω κατάλογο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει 2 μαθήματα. Ιδέα και πρακτική του σχεδίου Σώμα, Χώρος και Αναπαράσταση. Η Γλυπτική και ο Δημόσιος χώρος. Γλυπτική και νέα μέσα. Αισθητική. Βιντεοτέχνη Βιντεοεγκαταστάσεις Κινούμενο Σχέδιο Animation 3d animation Εφαρμογές πολυμέσων για την τέχνη Θεωρία και ιστορία του σατιρικού σκίτσου. Οπτικοακουστικές μορφές τέχνης Φωτογραφία: σύγχρονες πρακτικές και θεωρίες της φωτογραφίας Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής: Α Εξάμηνο ECTS ανά Προσφερόμενα μαθήματα μάθημα 1. Θέματα χώρου και αναπαράστασης Σεμινάριο 1 (Αναπτύσσεται ως θεματι 10 κή ενότητα στην περιοχή του μαθήματος 1. Θέματα χώρου και αναπαράστασης.) 3. Μάθημα επιλογής από τον κατάλογο 10 ΣΥΝΟΛΟ Β Εξάμηνο ECTS ανά Προσφερόμενα μαθήματα μάθημα 1. Σύλληψη και διαδικασία στην εικαστική 20 δημιουργία. 2. Σεμινάριο 2 (Αναπτύσσεται ως περιε χόμενο στην περιοχή της εκάστοτε θε 10 ματικής του ΠΜΣ.) ΣΥΝΟΛΟ Γ Εξάμηνο ECTS ανά Προσφερόμενα μαθήματα μάθημα 1. Συμβιώσεις παραδοσιακών και νέων μέ 20 σων εικαστικής έκφρασης 2. Μάθημα επιλογής από τον κατάλογο 10 ΣΥΝΟΛΟ Δ Εξάμηνο ECTS ανά μάθημα Εκπόνηση και Υποστήριξη της Μεταπτυχι ακής Διπλωματικής Εργασίας ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 ΙΙ. Κατεύθυνση «Επιμέλεια Εκθέσεων» [120 ECTS] Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) υποχρεωτικών μαθημάτων σε τρία (3) εξάμηνα και η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας στο 4ο εξάμηνο. Α Εξάμηνο Προσφερόμενα μαθήματα ECTS ανά μάθημα Ιστορία των Συλλογών 10 Ιστορία των Εκθέσεων και των Εκθεσια κών Πρακτικών στον 19ο και 20 αιώνα [10 ECTS] Μουσειολογία Θεωρία μουσείων ΣΥΝΟΛΟ Β Εξάμηνο Προσφερόμενα μαθήματα ECTS ανά μάθημα 4. Πολιτισμική Πολιτική και Διαχείριση Μουσειογραφικός σχεδιασμός 10 6.Στρατηγικές επικοινωνίας μουσειακών 10 και εκθεσιακών οργανισμών [10 ΕCTS} ΣΥΝΟΛΟ Γ Εξάμηνο ECTS ανά Προσφερόμενα μαθήματα μάθημα 7. Μουσεία εκθέσεις και νέες τεχνολογίες 10 [10 ECTS] 8. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκθεσιακού 20 πρότζεκτ ΣΥΝΟΛΟ Δ Εξάμηνο ECTS ανά μάθημα Εκπόνηση, Συγγραφή και Υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξειδίκευσης ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120

6 33568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα () κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή άλλων Πανε πιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/ , τ.α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για το Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικο τεχνική υποδομή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, καθώς η οργάνωση σύγχρονων Ερευνητικών και Εικαστικών Εργαστηρίων είναι άρτια. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των , το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο Δυναμικό Εξωτερικοί συνεργάτες: β) Δαπάνες μετακινήσεων: γ) Αναλώσιμα: δ) Λοιπές δαπάνες: ΣΥΝΟΛΟ: Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ φθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιω αννίνων και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο πρόγραμ μα έως και το ακαδημαϊκό έτος θα ισχύ ουν οι διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Τα θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα από φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχια κών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμ φωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθ /Β7 (3) Αντικατάσταση της υπ αριθ.371/b7 (ΦΕΚ 942/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεό τερες αποφάσεις και αφορά στο Διατμηματικό Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρι κής και Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Βιοτεχνολογία». Αναμόρφωση του Προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, και ιδίως το άρθρο 6, παρ. 3 (ΦΕΚ 148 τ.α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/ τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ τ.α / ), του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ) και του άρθρου 39, παρ. 18 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.α ) και του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005(ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 105/2013(ΦΕΚ 137/τ.Α / ) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση συγκρότηση, κα τάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων». 6. Την υπ αριθ. Β7/371 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 942/Β/ ) Έγκρισης του Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοτεχνολογία», όπως τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις υπ αριθ π.έ./β7 (ΦΕΚ 619/Β/ ) και 39086/Β7 (ΦΕΚ 1564/τ.Β / ). 7. Το απόσπασμα συνεδρίας της ΕΔΕ του ΠΜΣ «Βιο τεχνολογία» από Τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεδρία υπ αριθμ. 1013/22/ Το υπ αριθμ. 2866/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 10. Το υπ αριθμ., 1609/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 11. Το υπ αριθμ. 1069/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθ. Β7/371/ (ΦΕΚ 942/Β/ ) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιή θηκε με νεότερες αποφάσεις, που αφορά στο Πρόγραμ μα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοτεχνολογία» ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρ μογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν και λειτουρ γούν αναμορφωμένο, από το ακαδημαϊκό έτος , το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοτεχνολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α ). Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Βιοτεχνολογία. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκ παίδευσης στη βιοτεχνολογία και η προετοιμασία επι στημόνων για άριστη σταδιοδρομία στους τομείς της βασικής και εφαρμοσμένης βιοτεχνολογίας, έρευνας και διδασκαλίας. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Βιοτεχνολογία Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο ΠMΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Χημικών Μηχανικών, Κτη νιατρικής, Χημείας, Βιοχημείας και Βιολογίας ή άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, των Πανε πιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί ζεται σε 4 εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής: Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτι κή παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήμα τα με συνολικό φόρτο 60 πιστωτικών μονάδων ECTS καθώς και η παρακολούθηση σεμιναρίων ειδίκευσης σε συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο (15 ECTS), η εκμάθηση πειραματικών ερευνητικών τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία ειδίκευσης (15 ECTS) και η εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μιας πειραματι κής διπλωματικής εργασίας (Διατριβής Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης) ( ECTS). Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα και πιστώνονται με τριάντα () πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο. Το Γ εξάμηνο διατίθεται για την παρακολούθηση των σεμιναρίων ει δίκευσης (15 ECTS) και την εκμάθηση των πειραματικών ερευνητικών τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία ειδίκευσης (15 ECTS). Το Δ εξάμηνο διατίθε ται για την εκπόνηση της πειραματικής διπλωματικής εργασίας και την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε αυτή και πιστώνεται συνολικά με τριάντα () πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι εκατόν είκοσι (120). Α Εξάμηνο Προσφερόμενα μαθήματα ECTS ανά μάθημα Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία 10 Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου 10 Μοριακή Βιολογία του Κυττάρου 10 Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α Εξαμήνου Β Εξάμηνο Προσφερόμενα μαθήματα ECTS ανά μάθημα Μοριακή Παθολογία Ογκολογία 10 Βιοτεχνολογικά Προϊόντα 10 Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί 10 Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β Εξαμήνου Γ Εξάμηνο Σεμινάρια ειδίκευσης σε συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο 15 ECTS Εκμάθηση πειραματικών ερευνητικών τε χνικών που θα χρησιμοποιηθούν στη Δια 15 ECTS τριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ Εξαμήνου Δ Εξάμηνο Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας ECTS Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στο ανώτατο όριο των δέκα (10) ανά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλη ΔΕΠ άλλων Πανε πιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

8 33570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή (α) Αίθουσες διδασκαλίας του κτιριακού συγκροτήμα τος του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και του Τμήματος Χημείας, καθώς και αίθουσες σεμιναρίων των Εργαστη ρίων Βιολογικής Χημείας και Βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. (β) Εργαστηριακός εξοπλισμός που είναι διαθέσιμος στα Εργαστήρια Βιολογικής Χημείας του Τμήματος Ιατρικής, Βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής, Παθολο γικής Ανατομικής του Τμήματος Ιατρικής, Βιοχημεί ας του Τμήματος Χημείας, Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ), Γενετικής του Τμήματος ΒΕΤ, Κυτταρικής και Μοριακής Νευροανοσολογίας του Τμήματος ΒΕΤ, και Βιοτεχνολογίας του Τμήματος ΒΕΤ, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. (γ) Εργαστηριακός εξοπλισμός που είναι διαθέσιμος στις ερευνητικές ομάδες του προγράμματος που δρα στηριοποιούνται στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). (δ) Intra και Internet συνδέσεις, πρόσβαση σε ηλε κτρονικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε εξει δικευμένες ηλεκτρονικές τράπεζες και επεξεργαστές δεδομένων που διατίθενται μέσω του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. (ε) Βιβλιοθήκη. Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη μίου Ιωαννίνων. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος υπολογίζεται σε ευρώ και αναλύεται σε κατη γορίες δαπανών ως εξής: Δαπάνες αναλωσίμων.000 Δαπάνες οργάνων και συντήρησης εξοπλισμού Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ φθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαν νίνων και το υπόλοιπο από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών έως και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθ /Β7 (4) Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης αριθ / Β7 (ΦΕΚ 741/τ.Β / ), όπως τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Επιστή μη των Υλικών» Αναμόρφωση του Προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α / ), και ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α / Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ), «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιή θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του Ν. 4025/ 2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α / ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α / ) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α / ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα διπλώματος». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α / ). 5. Το Π.Δ. υπ'αριθμ. 134/2013 (ΦΕΚ 575/ /τ.Α ) που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πα νεπιστημίου Πατρών 6. Την υπ' αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 741/τ. Β / ) που αφορά στην έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πα νεπιστήμιου Πατρών με τίτλο «Επιστήμη των Υλικών», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 423/τ.Β / ) Υ.Α. 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Επιστή μης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 83/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 31/ ). 9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2648/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την με αριθμ /Β7 Υ.Α. (ΦΕΚ 741/ Β / ), υπουργική απόφαση, που αφορά στο Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστή μης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Επιστήμη των Υλικών», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημί ου Πατρών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχια κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη των Υλικών», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α ). Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Η οργάνωση και η ανάπτυξη του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη των Υλικών» βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις άλλες Θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Ιατρική, το Περιβάλλον και την Κοινωνία. Είναι ζωτικής σημασίας για την κοι νωνική και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου δών θα συμβάλλει στην πρόοδο της γνώσης και στην ανάπτυξη της Επιστήμης των Υλικών. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην ερευνητική διαδι κασία. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύσ σονται στο Τμήμα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μελέτης υλικών αιχμής. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αποσκοπεί στη συστηματική εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων στις ακόλουθες περιοχές: βιοϋλικά, μοριακά υλικά, μικροφασικά και νανοφασικά υλικά. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υλικών. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Ιατρικής, Γεωτεχνικών Επιστημών, Γεωπονικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ανεγνωρισμένων ομο ταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Ανωτάτων Στρατιω τικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην ελληνική, αλλά και στην αγγλική. Στο Μ.Δ.Ε. η παρακολούθηση των μαθημά των και των εργαστηρίων, τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α, Β, Γ), είναι υποχρεωτική. Στο Γ και στο Δ εξάμηνο εκπονείται Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή (Ι και II). Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής ως εξής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Φυσικοχημεία και Στατιστική Θερμοδυναμική των Υλικών Υποχρεωτικό 10 Πειραματικές Τεχνικές Μελέτης Υποχρεωτικό των Υλικών Ι 10 Μοντελοποίηση Υλικών Ι Υποχρεωτικό 10 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Σχεδιασμός, Σύνθεση και Επεξεργασία Προηγμένων Υποχρεωτικό 10 Υλικών (Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν μέχρι δύο από τα παρακάτω μαθήματα): 1 Βιομοριακά Υλικά Ι (Δομή, Αλληλεπιδράσεις, Λειτουρ γία) 2 Μοριακά Υλικά Ι (Σύνδεση 2 x10 = Μοριακής Δομής και Ιδιοτή Επιλογής 20 ECTS των Υλικού) 3 Μίκρο και Νάνο φασικά Υλικά Ι (Φυσικοχημικές Ιδι ότητες στη μίκρο / νάνο κλίμακα) 4 Ειδικά Θέματα Επιστήμης των Υλικών Ι Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή Ι Υποχρεωτικό 10 (Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν μέχρι δύο από τα παρακάτω μαθήματα): 5 Πειραματικές Τεχνικές Μελέτης των Υλικών ΙΙ 6 Μοντελοποίηση Υλικών ΙΙ 7 Βιομοριακά Υλικά ΙΙ Βι οϋλικά (Σύνθεση, Ειδικές Εφαρμογές) 2 x10 = Επιλογής 8 Μοριακά Υλικά ΙΙ (Τεχνο 20 ECTS λογίες Μοριακών Υλικών και Διατάξεων) 9 Μίκρο και Νάνο φασικά Υλικά ΙI (Ανάπτυξη Συστη μάτων και Τεχνολογικές Εφαρμογές) 10 Ειδικά Θέματα Επιστήμης των Υλικών ΙΙ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή ΙΙ Υποχρεωτικό

10 33572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαι τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Το πρόγραμμα παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. Η κατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα του προγράμματος μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφά σεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονι σμό μεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ετησίως. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπι στημίου Πατρών, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και κατηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανε πιστημίου Πατρών, παρέχει την απαραίτητη υποδομή, στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: Αίθουσες Διδασκαλίας, Υπολογιστικό Κέντρο, Βι βλιοθήκη του Τμήματος και Ερευνητικά Εργαστήρια, όπως σχεδίασης, παρασκευής και επεξεργασίας νέων υλικών, εργαστήρια χαρακτηρισμού και μελέτης νέων υλικών με όργανα φασματομετρίας, οπτικά μικροσκό πια ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, μικροσκόπιο σάρωσης ακίδας κ.α., εργαστήρια εφαρμογής υπολογιστικών μεθόδων (προσομοιώσεις μοντελοποιήσεις), εργα στήρια εφαρμογών των νέων υλικών, όπως π.χ. εργα στήρια φωτονικής και λέιζερ, μοριακών νανοϋλικών, βιοϋλικών, βιοαισθητήρων, κ.α. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ.α / ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί ζεται σε ευρώ και αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες ως εξής: Κατηγορία Δαπάνης Κόστος Γενικές Δαπάνες Μετακινήσεις Διδασκόντων Δαπάνες για εργαστηριακά αναλώσιμα Δαπάνες προμήθειας και συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού Σύνολο Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα κα λυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισή χθησαν στο Πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ισχύσουν οι διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθ /Β7 (5) Αντικατάσταση της υπ αριθ /Β7 (Φ.Ε.Κ. 2280/ τ.β ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµί ου Πατρών Αναμόρφωση Προγράμματος. O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148/Α / ) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυ χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α / ) «ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ στηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων Παράρτηµα διπλώµατος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34, παρ.2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 5. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 134/2013 (ΦΕΚ 575/ / τ.α ) που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών 6. Την αριθ /Β7/ (Φ.Ε.Κ. 2280/ τ.β ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. 7. Το απόσπασµα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπι στηµίου Πατρών (συνεδρίαση 7/ ).

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το απόσπασµα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα νεπιστηµίου Πατρών (συνεδρίαση 31/ ). 9. Το υπ αριθμ. πρωτ. 1601/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούµε την αριθ /Β7/ (Φ.Ε.Κ τβ / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές ιατάξεις Στo Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών θα λειτουργήσει από το ακαδηµαϊκό έτος αναµορφωµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ). Άρθρο 2 Αντικείµενο Σκοπός Το αναµορφωµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπου δών στοχεύει στη µεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιού χων των Τµηµάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επι στηµών, σε τοµείς αιχµής των Βιολογικών Επιστηµών που έχουν άµεση σχέση µε την ανάπτυξη της Βιολογι κής Τεχνολογίας και της Περιβαλλοντικής Βιολογίας. Οι κύριοι στόχοι του προγράµµατος είναι η παροχή γνώσεων που θα αποβλέπουν στην άρτια θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση των επιστηµόνων, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα είναι σε θέση να: α) στηρίξουν και προωθήσουν περαιτέρω τη βασική και εφαρµοσµένη έρευνα που διεξάγεται στα Πανεπι στήµια και στα ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας β) στελεχώσουν µία σειρά από υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την υγεία, την ποιότητα ζωής, τη διατροφή, την παρακολούθηση, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. Οι επιδιωκόµενοι στόχοι του προγράµµατος αποτε λούν προϊόν µακράς και συστηµατικής παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης των προβληµάτων της εκπαί δευσης στα Βιολογικά Τµήµατα της Ελλάδος, αξιολόγη σης των κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών της χώρας και επιπλέον προϊόν συστηµατικής παρακολούθησης και µελέτης των ραγδαίων εξελίξεων που συµβαίνουν στις βιολογικές επιστήµες και στις πολλαπλές εφαρµογές τους την τελευταία εικοσιπενταετία. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.) στις παρακάτω κατευ θύνσεις: 1. «Βιολογική Τεχνολογία» 2. «Εφαρµοσµένη Οικολογία ιαχείριση Οικοσυ στηµάτων και Βιολογικών Πόρων» Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Βιολογίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντι κειμένου. Άρθρο 5 Χρονική ιάρκεια Η χρονική διάρκεια του Μ.Δ.Ε ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραµµα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική Γλώσσα. Κατεύθυνση «Βιολογική Τεχνολογία» Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί κευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακο λουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνδυασμό εξαμηνιαίων μαθημάτων στο Α εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι ECTS, σε δύο εξαμηνιαία μαθήματα επιλογής και ένα υποχρεωτικό εξαμηνιαίο μάθημα στο Β εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι 20 ECTS, και να εκπονήσουν επιτυχώς την Μεταπτυχιακή Διπλωμα τική Εργασία κατά το Β και Γ εξάμηνο (Έναρξη Μετα πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Β εξάμηνο και Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ εξάμηνο). Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 50 ECTS και η Μεταπτυχιακή Διπλω ματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 40 ECTS. Κατεύθυνση «Εφαρµοσµένη Οικολογία ιαχείριση Οικοσυστηµάτων και Βιολογικών Πόρων Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί κευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακο λουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα στο Α εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι ECTS, σε δύο υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα στο Β εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι 20 ECTS, και να εκπονήσουν επιτυχώς την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατά το Β και Γ εξάμηνο (Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα σίας στο Β εξάμηνο και Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ εξάμηνο). Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 50 ECTS και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 40 ECTS. Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και οι πιστω τικές τους μονάδες ορίζεται ως εξής: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα των οποίων το σύνολο των ECTS είναι. (Ε) Επιλογής ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Μοριακή Γενετική και Εφαρµογές (Ε) 7 Σύγχρονα Θέµατα Μοριακής Βιολογίας (Ε) 8

12 33574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μοριακή Φυσιολογία και Νευροβιολογία (Ε) 8 Σύγχρονα Θέµατα Βιολογίας Κυττάρου (Ε) 7 Ειδικά Θέµατα Βιοτεχνολογίας (Ε) 7 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ Από τα παρακάτω μαθήματα οι φοι τητές επιλέγουν 2 μαθήματα επιλογής των 5 ECTS και τo υποχρεωτικό μάθη μα. (Ε) Επιλογής (Υ) Υποχρεωτικά Ειδικά Θέµατα Ανοσοβιολογίας (Ε) 5 Ειδικά Θέµατα Εξέλιξης (Ε) 5 οµική Βιολογία (Ε) 5 Βιοχηµεία του Οξειδωτικού Stress (Ε) 5 Μικροβιακή Βιοτεχνολογία (Ε) 5 Μεταβολοµική (Ε) 5 Ειδικά Θέµατα Αναπτυξιακής Βιολογίας 5 (Ε) Ερευνητική Μεθοδολογία και Ανάλυση 10 Αποτελεσμάτων (Υ) Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Παρου 10 σίαση Δεδομένων στο Θέμα της Διπλω ματικής Εργασίας (Υ) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωμα τικής Εργασίας (Υ) (συγγραφή και παρουσίαση της διπλω ματικής εργασίας) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ) Υποχρεωτικά Σχεδιασµός ειγµατοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών εδοµένων και Οικο λογικά Μοντέλα (Υ) Εκτίµηση Βιοποικιλότητας και βιοπαρα κολούθηση ειδών & οικοτόπων (Υ) Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και ια χείριση Φυσικών Περιοχών (Υ) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ υναµική Ιχθυοπληθυσµών και ιαχείρι ση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (Υ) Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση και ιαχείριση Υδάτινων Οικοσυστηµάτων (Υ) Επιπτώσεις περιβαλλοντικών καταπονή σεων στα Μεσογειακά φυτά (Υ) Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Υ) (συλλογή & αξιολόγηση βιβλιογραφίας, πειραματικός & δειγματοληπτικός σχε διασμός) βιβλιογραφίας, πειραματικός 8 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωμα τικής Εργασίας (Υ) (υλοποίηση πειραμάτων & δειγματολη ψιών, συγγραφή και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Άρθρο 7 Αριθµός Εισακτέων Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ ανώτατο όριο στους () τριάντα φοιτητές ετησίως. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πα τρών, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και κατηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθο ρίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδοµή Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (αίθουσες διδα σκαλίας, εργαστήρια, αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογι στών, κ.λπ.) επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας. Μέσω της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) παρέχεται η δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαί δευσης (eclass), καθώς και ηλεκτρονικής πρόσβασης στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στις επιστημονικές Τράπεζες Πληροφοριών, σε άλλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, κ.λπ.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 10 ιάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α / ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το κόστος λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 και αναλύεται ως εξής: Κατηγορία απάνης Προϋπολογισµός Αναλώσιµα υλικά ,00 απάνες Μετακινήσεων ,00 απάνες ηµοσιότητας 500,00 Άλλες απάνες 500,00 Σύνολο ,00 Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα κα λυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές ιατάξεις Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισή χθησαν στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθ /Β7 (6) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/816 (ΦΕΚ 869/ τ.β ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και συμπληρώθηκε με τις αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 423/τ.Β / ) και 10262/Β7 (ΦΕΚ 512/τ.Β / ) και αφορά στο Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναμόρφω ση του Προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ) και ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχι ακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλι ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 134/2013 (ΦΕΚ 575/ /τ.Α ) που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πα νεπιστημίου Πατρών. 6. Την υπ αριθμ. Β1/816/ Υ.Α. (ΦΕΚ 869/τ.Β / τ.β ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανε πιστήμιου Πατρών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ.711/50/Β7/365 (ΦΕΚ 562/τ.Β / ), 342/Β7 (ΦΕΚ 942/τ.Β / ), 17504/Β7 (ΦΕΚ 673/τ.Β / ), 42081/Β7 (ΦΕΚ 880/τ.Β / ) και συμπληρώθηκε με την αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 423/τ.Β / ) «Λει τουργία Κοινού ΠΜΣ στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Mundus» και την αριθμ 10262/Β7 (ΦΕΚ 512/τ. Β / ) Υ.Α. 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 7/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρί αση η / ). 9. Το υπ αριθμ. πρωτ. 655/ έγγραφο του Προ έδρου του Τμήματος 10. Το υπ αριθμ. 944/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. Β1/816/ υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 869/ τ.β ) όπως τροποποι ήθηκε με νεότερες αποφάσεις και συμπληρώθηκε με τις αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 423/τ.Β / ) και 10262/ Β7 (ΦΕΚ 512/τ.Β / ) και αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πα τρών ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, καθώς και τις δια τάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ).

14 33576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Η οργάνωση και η ανάπτυξη Π.Μ.Σ. στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Το αναμορφωμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα συμβάλλει στην πρόοδο της γνώσης και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η αναβάθμιση των σπουδών σε διάφορες κατευθύνσεις Πολιτικού Μηχανικού με την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), η βελτίωση της αντα γωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμι κού και ο περιορισμός της διαρροής προς χώρες της αλλοδαπής των καλύτερων από τους αποφοίτους των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και άλλων Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πα νεπιστημίου Πατρών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών. 2. Γεωτεχνική Μηχανική. 3. Υδατικοί Πόροι και Τεχνολογία Περιβάλλοντος. 4. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έρ γων. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Πολυτε χνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επι στημών, πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε ορίζε ται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90 ECTS. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώ ματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 8 εξαμηνιαία μαθήματα (δηλ. 4 μαθήματα στο Α εξάμηνο και 4 μαθήματα στο Β εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία κατά το Γ εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 60 ECTS και η διπλωματική εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική Γλώσσα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν τέσσερα μα θήματα ανά εξάμηνο από το πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυνση εμβάθυνσης που ακολουθεί: Κατεύθυνση Α: Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Α Εξάμηνο Μάθημα (4 μαθήματα επιλογής Υποχρεωτικά) (4χ=) Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Στοχαστική Δυναμική των Κατασκευών Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές σε Νέες Κατασκευές και Ενισχύσεις Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευ ών Ειδικά Θέματα Αντισεισμικού Σχεδιασμού Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Β Εξάμηνο Μάθημα (4 μαθήματα επιλογής Υποχρεωτικά) (4χ=) Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Μη Γραμμική Ανάλυση Κατασκευών Συστήματα Σεισμικής Προστασίας Κατα σκευών Πειραματικές Μέθοδοι Σεισμικής Μηχα νικής Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Από κριση Κατασκευών Ειδικά Θέματα Μηχανικής των Υλικών Γ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία Κατεύθυνση Β: Γεωτεχνική Μηχανική Α Εξάμηνο Μάθημα (4 μαθήματα επιλογής Υποχρεωτικά) (4χ=) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Προχωρημένη Εδαφομηχανική Εισαγωγή στη Βραχομηχανική Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική Γεωτεχνική Έρευνα και Μετρήσεις Ροές σε Πορώδη Μέσα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ειδικά Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής Β Εξάμηνο Μάθημα (4 μαθήματα επιλογής Υποχρεωτικά) (4χ=) Αντιστηρίξεις Βαθιών Εκσκαφών Βα θιές Θεμελιώσεις Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Βραχομηχανική

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δυναμική του Εδάφους Αριθμητικές Μέθοδοι στη Γεωτεχνική Μηχανική Γεωσυνθετικά Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Από κριση των Κατασκευών Γ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία Κατεύθυνση Γ: Υδατικοί Πόροι και Τεχνολογία Περι βάλλοντος Α Εξάμηνο Μάθημα (4 μαθήματα επιλογής Υποχρεωτικά) (4χ=) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εργαστηριακή Ανάλυση και Μελέτη Έρ γων Προστασίας Περιβάλλοντος Υδρομηχανική Υπόγεια Ύδατα Υπολογιστική Ρευστομηχανική Διάθεση Υγρών Αποβλήτων Στοχαστικές Μέθοδοι Προσομοίωσης στην Υδρολογία Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Β Εξάμηνο Μάθημα (4 μαθήματα επιλογής Υποχρεωτικά) (4χ=) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Επεξεργα σίας Λυμάτων Περιβαλλοντική Υδραυλική Υδροδυναμική Θαλασσίων Κατασκευών Εξυγίανση Υπόγειων Υδατικών Πόρων με Υδραυλικές Μεθόδους Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων Προσομοίωση Διεργασιών Ατμοσφαιρι κής Ρύπανσης Ειδικά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Γ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία Κατεύθυνση Δ: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Δι αχείρισης Έργων Α Εξάμηνο Μάθημα (4 μαθήματα επιλογής Υποχρεωτικά) (4χ=) Ευφυή Συστήματα στον Σχεδιασμό Αστι κών Οδικών Δικτύων Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Προχωρημένα Θέματα σε Ανάλυση και Σχεδιασμό Συστημάτων Μεταφορών Ευφυή Συστήματα Μεταφορών σε Λιμέ νες και Αεροδρόμια Εξελικτικοί Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Εφαρμογές στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοι νωνιών στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων Επεξεργασία Γεωδαιτικών Δεδομένων Ψηφιακή Ανάλυση Σήματος Ευφυή Συστήματα Γεωδαισίας Γεωμα τικής Β Εξάμηνο Μάθημα (4 μαθήματα επιλογής Υποχρεωτικά) (4χ=) Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Οδικών Έργων Ευφυή Συστήματα στον Σχεδιασμό Αε ροδρομίων και στις Αερομεταφορές Ευφυείς Συνδυασμένες Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα Αναγνώριση Προτύπων σε Συστήματα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Μεταφορών, Εργοτάξια και Έργα Αλγόριθμοι Ευφυών Συστημάτων Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών Ειδικά Θέματα Μεταφορών και Διαχείρι σης Έργων Γ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) ετησίως. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπι στημίου Πατρών, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και κατηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και μονάδες εκ παίδευσης και έρευνας, υπολογιστικό κέντρο, βιβλιο θήκη, γραμματεία κ.λπ.) επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Μέσω της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) παρέχεται η δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαί δευσης (eclass), καθώς και ηλεκτρονικής πρόσβασης στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στις επιστημονικές Τράπεζες Πληροφοριών, σε άλλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, κ.λπ.

16 33578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α / ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των.000 και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία Δαπάνης Ετήσιο Κόστος Μετακινήσεις διδασκόντων Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού Αναλώσιμα υλικά Γενικές δαπάνες Συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών σε συνέδρια Γενικό.000 Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα κα λυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισή χθησαν στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Το Κοινό Πρόγραμμα σε συνεργασία με τα Πανεπιστή μια της Παβίας Ιταλία, Joseph Fourier της Grenoble Γαλλία και το Middle East Technical University της Άγκυ ρας Τουρκία που λειτουργεί στα πλαίσια του Erasmus Mundus παράλληλα με το εν λόγω Πρόγραμμα θα συνε χίσει τη λειτουργία του μέχρι την περάτωση σπουδών των εισαχθέντων έως και το ακαδημαϊκό έτος Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 3 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /Β7 (7) Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 78629/Β7 ΦΕΚ 1572Β / που αφορά στο Πρόγραμμα Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη μών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Σύγχρο νες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα κείμενα». Ανα μόρφωση Προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως του άρ θρου 6 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιή θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ του Ν. 4025/ 2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α / ), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α / ) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α / ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ). 5. Το Π.Δ. υπ' αριθμ. 134/2013 (ΦΕΚ 575/ / τ.α ) που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών 6. Την με αριθ 78629/Β7 ΦΕΚ 1572Β / Υ.Α που αφορά στο Π.Μ.Σ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανε πιστημίου Πατρών με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα κείμενα».. 7. Το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμή ματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία αριθ. 272/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία αριθ. 28η 05/06/2014). 9. Το με αριθ. 228/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστη μίου Πατρών. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την με αριθ /Β7 ΦΕΚ 1572Β / Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Φιλολογίας με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα κείμενα», ως ακο λούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος ανα μορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα", σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα σης αυτής, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ). Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας,

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βασικής και εφαρμοσμένης, στα αντίστοιχα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει (Κλασικές Σπουδές, Νεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία), στην προαγωγή και προώθηση της διεπιστημονικής συζήτησης, στην ανάπτυξη και δημιουργική αξιοποίηση του ακαδημαϊκού δυναμικού του Τμήματος, και στη διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για βελτιστοποίηση της επαγγελματικής απόδοσης τους. Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί, επίσης, στην ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και συνεργασίας με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα, Κέντρα και Ινστιτούτα της Ελλάδας, χωρών μελών της Ε.Ε. και άλλων χωρών του εξωτερικού. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο "Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα", στις εξής κατευθύνσεις : 1. Κλασικών Σπουδών 2. Νεοελληνικής Φιλολογίας 3. Γλωσσολογίας Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, Ιστορικών Σπουδών και Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική Γλώσσα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 6 εξαμηνιαία μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα στο Α εξάμηνο, 2 στο Β εξάμηνο και 2 στο Γ εξάμηνο) και να εκπο νήσουν επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατά το Δ'εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 90 ECTS και η Μ.Δ.Ερ. με συνολικό φόρτο εργασίας ECTS. Προσφερόμενα μαθήματα ανά κατεύθυνση και ανά εξάμηνο σπουδών Κατεύθυνση: Κλασικές Σπουδές με θέμα «Αρχαίες και σύγχρονες αναγνώσεις της αρχαιότητας: κατοπτρισμοί και προσλήψεις» A εξάμηνο Β εξάμηνο Μαθήματα (2 Υποχρεωτικά μαθήματα από τα ακόλουθα) ECTS Μαθήματα (2 Υποχρεωτικά μαθήματα από τα ακόλουθα) Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας 15 Έπος, λυρική ποίηση και δράμα ΙΙ 15 Έπος, λυρική ποίηση και δράμα Ι 15 Λατινική Φιλολογία ΙΙ 15 Πεζογραφία Ι 15 Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας ΙΙ 15 Λατινική Φιλολογία Ι 15 Μύθος και θρησκεία Ι 15 Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας Ι 15 Κριτική και σχολιασμός κειμένου (χειρόγραφα, πάπυροι, επιγραφές) Ι 15 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ Γ εξάμηνο Δ εξάμηνο Μαθήματα (2 Υποχρεωτικά μαθήματα από τα ακόλουθα) ECTS Μαθήματα ECTS Λατινική Φιλολογία ΙΙΙ 15 Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας ΙΙΙ 15 Μύθος και θρησκεία ΙΙ 15 Πεζογραφία ΙΙ 15 Κριτική και σχολιασμός κειμένου (χειρόγραφα, πάπυροι, επιγραφές) ΙΙ 15 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ γασίας ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS

18 33580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατεύθυνση: Νεοελληνική Φιλολογία με θέμα «Νεοελληνική φιλολογία: ιστορικές, θεωρητικές, συγκριτολογικές προσεγγίσεις» A εξάμηνο Β εξάμηνο Μαθήματα Μαθήματα ECTS (2 Υποχρεωτικά μαθήματα από τα ακόλουθα) (2 Υποχρεωτικά μαθήματα από τα ακόλουθα) ECTS Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας 15 Συγκριτική φιλολογία ΙΙ 15 Συγκριτική Φιλολογία Ι 15 Ρεύματα και κινήματα της ευρωπαϊκής λογο τεχνίας 15 Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας ΙΙ: 19ος 20ός αι. 15 Λογοτεχνικά είδη και θέματα 15 Κριτική και θεωρία της λογοτεχνίας 15 Νεοελληνική κριτική 15 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Γ εξάμηνο Μαθήματα (2 Υποχρεωτικά μαθήματα από τα ακόλουθα) Ερευνητικά θέματα της νεοελληνικής φιλολο γίας ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ Δ εξάμηνο Σχέσεις διακειμενικότητας 15 Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας Ι: 15ος 18ος αι. 15 Εκδοτική κειμένων 15 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κατεύθυνση: Γλωσσολογία με θέμα «Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές» A εξάμηνο Β εξάμηνο Μαθήματα (2 Υποχρεωτικά μαθήματα από τα ακόλουθα) ECTS Μαθήματα ECTS 15 ECTS Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Μαθήματα (2 Υποχρεωτικά μαθήματα από τα ακόλουθα) Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας 15 Σχηματισμός και ανάλυση λέξεων: θεωρητικές προσεγγίσεις στη γλωσσική ποικιλία 15 Προσωδιακή φωνολογία και γλωσσική ποικιλία 15 Ερευνητικά θέματα στη γλωσσολογία 15 Κοινωνιογλωσσολογική ποικιλία και ανάλυση λόγου 15 Συντακτική θεωρία και διαγλωσσικές διαφο ρές Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία 15 Γλωσσολογική ανάλυση και εφαρμογές 15 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Γ εξάμηνο Μαθήματα (2 Υποχρεωτικά μαθήματα από τα ακόλουθα) Επιλεγμένα θέματα λεξικολογικής ανάλυσης 15 Μελέτη νεοελληνικών διαλέκτων 15 Διαχρονική γλωσσολογία και γλωσσική αλλα γή 15 Ψυχογλωσσολογία: γλωσσολογική θεωρία, γλωσσική επεξεργασία και ανθρώπινος εγκέ 15 φαλος ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ Δ εξάμηνο ECTS ECTS Μαθήματα ECTS Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Μ.Δ.Ε. ορίζεται, κατ ανώτατο όριο, σε σαράντα πέντε (45) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πα 15

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τρών, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και κατηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθο ρίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ). Άρθρο 9 Yλικοτεχνική Υποδομή Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (αίθουσες δι δασκαλίας και σεμιναρίων, Βιβλιοθήκη και αναγνωστή ριο, Υπολογιστικό Κέντρο και Εργαστήρια Μύθου και Θρησκείας, Παλαιογραφίας, Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων) επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα κείμενα». Μέσω της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πλη ροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) παρέ χεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στις επιστημονικές Τράπεζες Πληροφοριών, σε άλλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, κ.λπ. Άρθρο 10 Χρονική Διάρκεια Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ.α / ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως: Κατηγορία Δαπανών Ετήσιο κόστος ( ) Βιβλία, συνδρομές σε επιστη μονικά περιοδικά, εκπαιδευτικό ,00 υλικό Εξωτερικοί συνεργάτες ,00 Γενικές Δαπάνες 7.000,00 Μετακινήσεις προσκεκλημένων 6.000,00 ερευνητών/τριών Διαχειριστικά Τμήματος 3.000,00 Δαπάνες Δημοσιότητας 2.600,00 Σύνολο ,00 Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα κα λυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα κ.ά. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισή χθησαν στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 3 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθ / B7 (8) Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνι κού Ανοικτού Πανεπιστημίου για φοιτητές μεταπτυχι ακών προγραμμάτων καθώς και μεταπτυχιακών φοι τητών μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν.2083/ 1992 (ΦΕΚ 159 τ.α ) «Εκσυγχρονισμός Ανώτατης Εκπαί δευσης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 και του άρθρου 10 του Ν. 2552/1997(ΦΕΚ 266 τ.α ) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 και 52 του Ν. 2817/ 2000 (ΦΕΚ 78 τ.α ) και του άρθρου 3 παρ. 7 εδ. ιε του Ν. 27/2002 (ΦΕΚ 152 τ.α ) αντίστοιχα και όπως αντικα ταστάθηκε με το άρθρο 36 του 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.α ) 3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 3404/ 2005 (ΦΕΚ 260 τ.α ) που αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3194/2003(ΦΕΚ 267 τ.α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμά των», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2κα και του άρθρου 62 του ίδιου νόμου καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει η δημοσίευση του Οργανισμού του Ε.Α.Π. 5. Την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π η οποία διατυπώθηκε στο πρακτικό της αρ. 260ης/ συνεδρίασή της. 6. Το αριθμ. πρωτ. ΤΕΚ 10/ έγγραφο του Ε.Α.Π. 7. Τα υφιστάμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου δών του Ε.Α.Π. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχομένων θέ σεων για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος στις οι οποίες κατανέμονται ανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών(Π.Μ.Σ.) ως ακολούθως : Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Εκπαίδευση Ενηλίκων (215) Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120) Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (70) Μετα πτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (45) Σπουδές στην Εκπαίδευση (700) Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90) Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Διασφάλιση Ποιότητας (370) Διαχείριση Αποβλήτων (280) Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320) Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45) Μεταπτυχι ακές Σπουδές στα Μαθηματικά (90) Μεταπτυχιακή

20 33582 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (60) Μετα πτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός έργων Υποδομής (120) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (140) Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική () Σει σμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (85) Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού(90) Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΚΟΙΝΟ Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (450) Δι οίκηση Μονάδων Υγείας (395) Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (400) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390) Τραπεζική (455) Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα (60) Σχεδιασμός Φω τισμού Πολυμέσα (60) Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα () 2. Τον καθορισμό 521 θέσεων (ποσοστό 10%) επιπλέ ον των ανωτέρω θέσεων μεταπτυχιακών φοι τητών για μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΔΕ), οι οποίες κατανέμονται αναλογικά στα Π.Μ.Σ. με απόφαση της Δ.Ε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 714 20 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 99960/Β7 (ΦΕΚ 42/Β / 22.01.03) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 9100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΙΟΙΚΗΣΗ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U U N I V E R I T Y O F T H R A C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το ακ. έτος 1972-1973. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περίπου 2.300 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 35102/B7/14 7 2003 (ΦΕΚ 1057 τ. Β / 7 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1362 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 80379/ Β7/21 8 2003 (ΦΕΚ 1317/τ.Β /16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3757 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Το πρόγραμμα... 3 Σε ποιους απευθύνεται... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1955 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 14218/Β/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.) Υ.Α που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3021 7 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 8347/Β7 (ΦΕΚ 471/ Β /2004) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 796/Β7/6 6 1 (ΦΕΚ 184/Β/6 6 1) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2468 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 101346/ B7 (ΦΕΚ 2162/17.10.2008 τ.

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7423 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 598 7 Μαρτίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ ΔιΝΣΗ Δ/Ο/Κ & Ο/Κ ΟΝ. ΥΠΗΡΕΣ/ΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ ΔιΝΣΗ Δ/Ο/Κ & Ο/Κ ΟΝ. ΥΠΗΡΕΣ/ΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ .~ ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ ΔιΝΣΗ Δ/Ο/Κ & Ο/Κ ΟΝ. ΥΠΗΡΕΣ/ΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Προς: Κοιν: -Το Διεθνές Πρακτορείο Δημοσιεύσεων - Διαφημίσεων "ΔΙΤΣ" Σταδίου 43 τ.κ. 10559

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2307 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 51720/Β7/05.07.2005 (ΦΕΚ 979/τ.B ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την 41 η Γ.Σ.Ε.Σ. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 2 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3044 11 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. Φ.711/24/Β7/212/10 4 1995 (ΦΕΚ 333 τ.β ) Υ.Α. όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2469 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 5318π.έ./Β7/9.2.2004 (ΦΕΚ 324/τ. Β /11.2.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2746 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 51377/Β7/10 7 2013 (ΦΕΚ 1018/τ.Β /24 7 2003 Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 304 11 Νοεµβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. 7306/Β7/10 07 2003 (ΦΕΚ 1023 τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1359 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 29 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 10219/Β7/24 3 2008 (ΦΕΚ 6/τ.Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2467 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 741τΒ/18..04 (ΦΕΚ 10048/ Β7/6..2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2784 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 126867, 2143/Β7 (ΦΕΚ 42/ τ.β /22 1 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Γενικά Στόχος των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 1 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 41062/124783/Β7 (ΦΕΚ 188/ τ.β /19 2 2003) υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 13 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 78567/Β7 (ΦΕΚ 1572/τ.Β / 6.8.2008) υπουργικής απόφασης,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε.

Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Β7/35 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from eduguide.gr ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Downloaded from eduguide.gr ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 4354/2015. 4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997. 5. Την υπ' αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3600 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 Ιουνίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/7084 (ΦΕΚ 660/τ. Β /9 005) υπουργικής απόφασης, όπως

Διαβάστε περισσότερα