13PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13PROC001520310 2013-06-27"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Aρ.πρωτ.: 483 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/06/2013 Τρίπολη, PROC ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου SEE/D/0155/2.2/X - GuardEn: Oλοκληρωμένη προσέγγιση των στρατηγικών για την προστασία από τη ρύπανση του εδάφους και για την αποκατάσταση πληγεισών περιοχών (Υλοποίηση δράσεων πακέτων εργασίας 1-6) Eγκεκριμένο Έργο: Guardians of Environment Framework: An Integrated Approach of Strategies for Prevention of Soil Pollution and Rehabilitation of Harmed Territories SEE/D/0155/2.2/X - GuardEn ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΤΑ 85% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΠΔΕ) ΚΑΤΑ 15% 1

2 Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση: Ημερομηνία αποστολής για Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Τόπος Υποβολής Προσφορών: Αποσφράγιση Προσφορών: Αναθέτουσα Αρχή: Παραλαβή Προκήρυξης: Είδος Σύμβασης: Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 31/05/ /06/2013 Στον Ημερήσιο Τύπο: 31/05/ /07/2013, ώρα Ελλάδος: (ιδιοχείρως ή με courier) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου Λυκούργου 5, ΤΚ 22100, Τρίπολη 10/07/2013, ώρα Ελλάδος: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου Λυκούργου 5, ΤΚ 22100, Τρίπολη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφορά Προϋπολογισμός Έργου: ,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 23% ( ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%) Δικαιώματα Προαιρέσεως: Όχι Σχετική Ενέργεια Έργου Yλοποίηση δράσεων πακέτων εργασίας του έργου 1-6 Ονομασία Σύμβασης Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου SEE/D/0155/2.2/X - GuardEn: Oλοκληρωμένη προσέγγιση των στρατηγικών για την προστασία από τη ρύπανση του εδάφους και για την αποκατάσταση πληγεισών περιοχών (Yλοποίηση δράσεων πακέτων εργασίας 1-6/ ΤΜΗΜΑ... ) Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση είναι κατά 85% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 15% από εθνικούς πόρους. 2

3 Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφορά, σε ευρώ, για την Επιλογή Αναδόχου-ων του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου SEE/D/0155/2.2/X - GuardEn: Oλοκληρωμένη προσέγγιση των στρατηγικών για την προστασία από τη ρύπανση του εδάφους και για την αποκατάσταση πληγεισών περιοχών(yλοποίηση δράσεων πακέτων εργασίας 1-6)» προϋπολογιζόμενης αξίας ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ( ,00 με ΦΠΑ 23%) Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφορά, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας του έργου: «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου SEE/D/0155/2.2/X - GuardEn: Oλοκληρωμένη προσέγγιση των στρατηγικών για την προστασία από τη ρύπανση του εδάφους και για την αποκατάσταση πληγεισών περιοχών(yλοποίηση δράσεων πακέτων εργασίας 1-6)» προϋπολογιζόμενης αξίας ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ( ,00 με ΦΠΑ 23%). ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Αντίγραφα της παρούσας θα διατίθενται σε έντυπη μορφή στους ενδιαφερόμενους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από τα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Λυκούργου 5, ΤΚ 22100, Τρίπολη (τηλέφωνο: ,fax: ) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( ) και ηλεκτρονικά από τον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου : Οι παραλαμβάνοντες την προκήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου [ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός fax, ηλεκτρονική διεύθυνση ( )]. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από την κ.ελένη Μανωλοπούλου, υπεύθυνη για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (τηλ , fax: , ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα: α) στην παρούσα διακήρυξη, β ) στις διατάξεις, ιδίως: 1. Του. Ν. 2218/94 (άρθρα 53-56) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (άρθρο 12 παρ.10), με το Ν. 2503/97 (άρθρο 4 παρ. 3), με το Ν. 2647/98 (άρθρο 7) και με το Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (άρθρα ) 3

4 2. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (Απόφαση υπ αριθμ. 2141/1998 (ΦΕΚ 78/τ.Β/ , άρθρο 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ/247 Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη».(άρθρα 79-85) 5. Του Π.Δ. 118/07 «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ) 6. Του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/2007) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Ε.Ε.L134/ σελ.134), όπου η εφαρμογή αυτών χωρεί 7. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικηθήκαν οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 8. Του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 A / ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 «Πληρωμή Δαπάνης Δημοσιεύσεων», καθώς και τις υπ.αρ. 9814/2013 Υ.Α. «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που καταχωρούν δημοσιεύσεις φορέων του δημοσίου», (ΦΕΚ Β /1222) και την υπ.αρ. Κ2 270/2013 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 225/ ) «Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Α εξαμήνου 2013» 9. Toυ N. 3886/10 (ΦΕΚ 173/A/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων κλπ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 10. Του Ν.4013/2011 περί Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 11. Της υπ.αρ 14023/ΕΥΘΥ521 (ΦΕΚ 415/τ.Β/ ) απόφασης του Υφυπ.Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» γ) στα σχετικά έγγραφα: 1. Την από υπογραφείσα Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης Subsidy Contract μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του προγράμματος SEE για την επιχορήγηση του έργου με τίτλο «Guardians of Environment Framework: An Integrated Approach of Strategies for Prevention of Soil Pollution and Rehabilitation of Harmed Territories», ακρωνύμιο «GuardEn» και κωδικό έργου SEE/D/0155/2.2/X. 2. Την εγκεκριμένη πρόταση του έργου (Application Form) 3. Την υπ αρίθ. 742/ Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίνεται η διαχείριση και υλοποίηση του έργου GuardEn: «Ολοκληρωμένη προσέγγιση των στρατηγικών για την προστασία από τη ρύπανση του εδάφους και για την αποκατάσταση πληγεισών περιοχών», του διακρατικού προγράμματος συνεργασίας Νοτιανατολικής Ευρώπης (South East Europe) από το Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου. 4. Tην 10975/ΔΕ-1065/ απόφαση του Υπ.Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για ένταξη στο ΠΔΕ 2013 στη ΣΑΕΠ326/2 της κάλυψης της Εθνικής Συγχρηματοδότησης του έργου GUARDEΝ ποσού , Την υπ αρ. 432/ απόφαση του Προέδρου του Π.Τ.Α. έγκρισης των όρων της διακήρυξης και της διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων του έργου 4

5 6. Την ανάγκη τήρησης των υποχρεώσεων και των χρονοδιαγραμμάτων του έργου GUARDEN σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου Λυκούργου 5, ΤΚ 22100, Τρίπολη τηλ , φαξ: , Αρμόδιος υπάλληλος: κ.ελένη Μανωλοπούλου, υπεύθυνη για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΑ Το αντικείμενο του διαγωνισμού (ΕΡΓΟ) εντάσσεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ως επικεφαλής εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το Ευρωπαϊκό έργο GuardEn (Guardians of Environment Framework: An Integrated Approach of Strategies for Prevention of Soil Pollution and Rehabilitation of Harmed Territories). Το έργο GuardEn υλοποιείται την περίοδο: 01/10/ /09/2014. Η περιγραφή του έργου έχει ως ακολούθως: Τίτλος Έργου: Guardians of Environment Framework: An Integrated Approach of Strategies for Prevention of Soil Pollution and Rehabilitation of Harmed Territories Ακρώνυμο: GuardEn Σύντομη Περιγραφή: Το έργο GuardEn έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας της Ε.Ε South East Europe (4 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων) Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού Πλαισίου ( GuardEn Framework για την υποστήριξη του ορθολογικού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής εφαρμογής στρατηγικών περιφερειακού/τοπικού χαρακτήρα, για την πρόληψη και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, ειδικώτερα δε κινδύνων σχετιζομένων με τη μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Ο όλος Μηχανισμός/Πλαίσιο θα βασίζεται (και θα ενσωματώσει) αντίστοιχες σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές, θα εστιάζει δε: Στη σχεδιασμένη, συντονισμένη και ενεργό συμμετοχή και συνεισφορά στις σχετικές διεργασίες μιας συγκεκριμένης κατηγορίας «Βασικών Παραγόντων Επιμόλυνσης» - αυτής των εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα μέσω μιας προσέγγισης επικεντρωμένης στην εθελοντική εμπλοκή και την ενσυνείδητη «κοινωνικά υπεύθυνη» συμπεριφορά και πρακτική. 5

6 Στη συστημική και συστηματική αξιοποίηση του σχετικού Δυναμικού των εν λόγω φορέων, οι οποίοι διαθέτουν σημαντικά υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα ήταν δυνατόν να αποδειχθούν πολύτιμα ως προς τη σχεδίαση και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Το έργο προβλέπεται να αναπτύξει τις δραστηριότητές του γύρω από τους εξής κύριους άξονες: Α) Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων και υποκίνησή και υποστήριξή των προς κατεύθυνση της υιοθέτησης φιλοσοφίας και πρακτικών κοινωνικής ευθύνης, δια της ανάπτυξης Υποδειγματικών Συστημάτων και Προτύπων εφαρμόσιμων σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας. Β) Σχεδιασμός και «εισαγωγή» συνεργατικών σχηματισμών περιφερειακού/τοπικού επιπέδου, συντονιζόμενων από κατάλληλες Υποστηρικτικές Δομές οι οποίες θα λειτουργήσουν σε υπάρχουσες δομές των εταίρων. Το όλο σκεπτικό έγκειται στη συστημική αξιοποίηση του δυναμικού τοπικών Φορέων οι οποίοι εντάσσονται σε «κρίσιμες» αναφορικά με το έργο κατηγορίες (συμπεριλαμβανομένων των «κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων), για την εκτέλεση ενεργειών εθελοντικού χαρακτήρα προς όφελος της περιβαλλοντικής προστασίας. Γ) «Οικοδόμηση Δυναμικού» (Capacity building) των τοπικών συστημάτων σε σχέση με το σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης της μόλυνσης του Εδάφους και των Υδάτινων Πόρων, γενικότερα δε προστασίας του Περιβάλλοντος. Δ) Ευρεία δημοσιοποίηση, διάδοση, διάχυση και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων, καθώς και πρόνοια για τη βιώσιμότητα και την περαιτέρω αξιοποίησή των. Στο εταιρικό σχήμα του έργου εκπροσωπούνται 8 χώρες και 11 Περιφέρειες: Πελοπόννησος, Αττική και Κεντρική Μακεδονία (GR), Yugopazaden-Yuzhen Tsentralen (BG), Veneto και Basilicata (IT), West Slovenia (SI), Kozep-Mayarorszagi (HU), Bucharest-Ilfov (RO), Zadar (CRO) and Belgrade (SRB). Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 15 Φορείς: Περιφέρεια Πελοποννήσου (επικεφαλής εταίρος), Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, BIC Αττικής, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Agricultural University of Plovdiv, Bulgarian Chamber, Szent István University-Institute of Environment and Landscape Management, Chamber of Potenza, Veneto Agricoltura, Agency for Agriculture, Forestry and Agro-food Sectors, Regional Institute for Education and Co-operatives Studies of Veneto, National Research Regional Agency for Environmental Prevention and Protection of Veneto Region, Development Institute of Food Bio-resources of Romania, Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia, Zadar County Development Agency, University of Belgrade-Faculty of Agriculture. ΑΡΘΡΟ 3 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΥ» Το Έργο αφορά την υλοποίηση δράσεων των πακέτων εργασίας 1-6 και συγκεκριμένα την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σύμφωνα με τον παρακάτω Πινάκα Ι : 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑ Π.Ε.1.3 Εξωτερική Αξιολόγηση Φυσικού Αντικειμένου ΤΜΗΜΑ Α 8.000,0 ΜΕΧΡΙ 30/9/2014 Π.Ε.1. Διοίκηση και Συντονισμός Έργου ΤΜΗΜΑ Β ,0 ΜΕΧΡΙ 30/9/2014 Π.Ε.2 Επικοινωνία ΤΜΗΜΑ Β ,00 30/9/2014 Π.Ε.3 Αναγνώριση Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης ΤΜΗΜΑ Β 8.000,00 ΜΕΧΡΙ 30/9/2013 Π.Ε.4 Σχεδίαση και Ανάπτυξη του «Μηχανισμού/Πλαισίου ΤΜΗΜΑ Β ,00 ΜΕΧΡΙ Guarden» (Guarden Framework) 30/11/2013 Π.Ε.5 Εγκατάσταση και Λειτουργία του Διακρατικού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων (Guarden-Net) και των Περιφερειακών Εθελοντικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Guarden Clusters) Οικοδόμηση Δυναμικού Π.Ε.6 Πιλοτική Εφαρμογή του Guarden Framework Εκπόνηση και Εφαρμογή Πιλοτικών Στρατηγικών για τη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων και την Πρόληψη της Μόλυνσης του Εδάφους και των Υδάτινων Πόρων στις Περιοχές - Στόχους ΤΜΗΜΑ Β ,00 ΤΜΗΜΑ Β ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΜΕΧΡΙ 30/9/2014 ΜΕΧΡΙ 30/9/2014 Σημειώνεται ότι: 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μία προσφορά για το τμήμα Α ή μία συνολική προσφορά για το τμήμα Β. 2. Ο Υποψήφιος που θα καταθέσει προσφορά για το ΤΜΗΜΑ Α δεν μπορεί να καταθέσει και για το ΤΜΗΜΑ Β. 3. Δεδομένου ότι η υλοποίηση του παρόντος έργου είναι πολυσυμμετοχική, έκαστος επιλεγείς ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με τα στελέχη και των λοιπών αναδόχων προκειμένου να παραχθούν τα παραδοτέα των επιμέρους δράσεων. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική διάρκεια της σύμβασης έως την τελική παράδοση του φυσικού αντικειμένου του έργου (παραδοτέων) η οποία θα γίνει στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Λυκούργου 5, Τρίπολη) ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής Παραλαβής, θα ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ Ι, λαμβανομένων υπόψιν των εκάστοτε νομίμων τροποποιήσεων αυτού από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή στην αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενα από συνοπτική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 7

8 Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό την παρούσα διακήρυξη «ΕΡΓΟΥ» ανέρχεται στο ποσό των ,00 (εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, η δε χρηματοδότηση αυτού προέρχεται κατά 85% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 15% από εθνικούς πόρους. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα δεν επιφυλάσσεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος μίας μόνο ένωσης ή κοινοπραξίας φορέων. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υποβάλλεται κοινή προσφορά από τον εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης ή αντίστοιχου εγγράφου από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των φορέων που συμμετέχουν στην ένωση ή κοινοπραξία. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: Να διαθέτει 5-ετη τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση ή υλοποίηση έργων ή Κοινοτικών Προγραμμάτων καθώς και στο σχεδιασμό και οργάνωση της παρακολούθησης, της προόδου υλοποίησης έργων, στην παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος έργων που υπόκεινται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Να έχει συμμετάσχει σε 3 τουλάχιστον έργα Προγραμμάτων INTERREG (ΙΙΙ και IVC, CADSES, MEDOCC, ARCHIMED) ή Εδαφικής Συνεργασίας (ΜED, SEE) της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου Να διαθέτει εμπειρία στην εξωτερική αξιολόγηση του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της εκτέλεσης διακρατικών έργων και προγραμμάτων, εκ των οποίων 1 τουλάχιστον να είναι έργο Προγραμμάτων INTERREG (ΙΙΙ και IVC, CADSES, MEDOCC, ARCHIMED) ή Εδαφικής Συνεργασίας (ΜED, SEE) της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: Να διαθέτει εμπειρία στην εφαρμογή και την τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων και έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Να διαθέτει εμπειρία στη διοίκηση τέτοιων έργων τουλάχιστον 3 έτη, Να έχει πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον πενταπλάσιο του προϋπολογισμού του παρόντος διαγωνισμού. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση «Υπηρεσίας». 8

9 Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Δήλωση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με: - επιχειρηματική δομή - τομείς δραστηριότητας - προϊόντα και υπηρεσίες - κατάλογο έργων που έχει υλοποιήσει - τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεση «Υπηρεσίας» τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας όπου θα περιγράφεται το τμήμα της Υπηρεσίας που αναθέτει σε υπεργολάβο. Α/Α Επωνυμία Υπεργολάβου Ονοματεπώνυμο Στελέχους Υπεργολάβου Θέση στην Ομάδα «Έργου» Ανθρωπομήνες Ποσοστό συμμετοχής (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Τα στελέχη του Αναδόχου που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπεύθυνου και Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου (Project Manager) θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία, επαρκώς αποδεικνυόμενα: Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών και μεταπτυχιακούς τίτλους. Κατ ελάχιστο πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) - Δέσμευση για διάθεση ανθρωποχρόνου (Α/Μ) στο έργο εκ μέρους του Υπευθύνου Έργου και μόνο, τουλάχιστον 20% του συμβατικού χρόνου του έργου. Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία, επαρκώς αποδεικνυόμενα: - Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών και μεταπτυχιακούς τίτλους. - Κατ ελάχιστο πενταετή επαγγελματική εμπειρία και συμμετοχή σε υλοποίηση ανάλογων υπηρεσιών. - Kατά την τελευταία δεκαετία, 2 τουλάχιστον μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον 10 Έργα Διακρατικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων INTERREG (ΙΙΙ και IVC, CADSES, MEDOCC, ARCHIMED) ή Εδαφικής Συνεργασίας (ΜED, SEE), εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 να είναι έργα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου Ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα που σχετίζονται με τον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα. - Ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα που σχετίζονται με τη Διαχείριση Περιβάλλοντος. - Ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης. - Ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στην διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος IMIS του προγράμματος SEE. 9

10 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 1.Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 & 7 2.Όσοι απώλεσαν τελεσίδικα το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση Υπουργείου,Δημόσιας Υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 3.Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει τελεσίδικης απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 4.Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 5.Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, η οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 6.Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 7.Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 8.Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις. 9. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 10.Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν, μαζί με την προσφορά στον κυρίως φάκελο, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά : α) Εγγύηση συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, απευθυνόμενη προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, και συντασσόμενη σύμφωνα με το Παράρτημα Α, εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 5% του προϋπολογισμού του υποέργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για δύο μήνες μετά τη λήξη της ισχύος των προσφορών. Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής για κάθε Τμήμα Α ή Β απεικονίζεται στον πίνακα ΙΙ που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 10

11 ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισθείσα αξία (σε -χωρίς ΦΠΑ) Εγγυητική Επιστολή (σε ) Α 8.000,00 400,00 Β , ,00 Σε περίπτωση ενώσεως προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μπορεί να κατατεθεί εγγύηση συμμετοχής στο όνομα ενός εκ των μελών της ένωσης, η οποία απαραιτήτως θα περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών αυτής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 20 της παρούσης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό επιστρέφονται μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Προσφορά χωρίς εγγύηση συμμετοχής ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/86, όπως ισχύει κάθε φορά, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία : i) Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. ii) Δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. (ίίί)δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και ότι η προσφορά καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων εργασιών. (ίν) Δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν αποκλείστηκε τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του. (ν) Δηλώνεται ότι ο προσφέρων διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό κλπ) που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. (νί)δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: - Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Δεν τελεί το τελευταίο εξάμηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. - Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. - Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και οφείλουν να προσκομίσουν Πιστοποιητικό εγγραφής τους και το Ειδικό Επάγγελμα τους. (νίί) Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση μέσα σε σφραγισμένο φάκελο των παρακάτω αναφερόμενων δικαιολογητικών, από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν με απόδειξη παραλαβής. γ) Παραστατικό εκπροσώπησης: Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου ή επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης Δ.Σ. για τις Α.Ε.) 11

12 δ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ή ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντα με το οποίο: Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες μέλη της Ένωσης και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μίας στον προϋπολογισμό του έργου. Εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης ή Κ/Ξ, μία εταιρεία ως συντονιστής (leader) της Ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κ/Ξ προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά κλπ, εκτός της εγγυητικής επιστολής, υποβάλλονται για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση ή Κ/Ξ. Σε περίπτωση Ενώσεως προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συμμετέχοντες στην Ένωση. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ` αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α`290), να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής, κατά περίπτωση, έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του του Π.Δ. 118/07: Έλληνες πολίτες. 1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 12

13 Αλλοδαποί πολίτες. 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2.Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί το τελευταίο εξάμηνο υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 1.Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους Έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες. 2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει κάθε φορά, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/90 όπως ισχύει κάθε φορά ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3.Ειδικότερα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περ. 1, εδ. α, παρ.2, άρθρου 6 του ΠΔ 118/07. 4.Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το πιστοποιητικό κοινής εκκαθάρισης της περ. 2 του εδ. γ, παρ.2 άρθρου 6 του ΠΔ 118/07,εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό α.ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια και 7β.12 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει κάθε φορά και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/90,όπως ισχύει κάθε φορά από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της α.ε. που τελεί υπό εκκαθάριση. Επί ημεδαπών ΕΠΕ και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),το πιστοποιητικό εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Συνεταιρισμοί. 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 13

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα