Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων"

Transcript

1 > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 1 / 13

2 Καταναλωτικά Δάνεια Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ Ν.128/75) ΑΝΣΑΠΟΔΟΘ 12,435% Δικαίωμα Τπερανάλθψθσ (Overdraft) Δαπάνεσ Εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ: 175 (*) 12,50% Ανζξοδα «ΠΟΤΔΑΗΩ» 9,935% Δικαίωμα Τπερανάλθψθσ (Overdraft) «ΠΟΤΔΑΗΩ» Εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ: 175 (*) 10,50% Ανζξοδα Εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ: 175 (*) Παρατθριςεισ Επιβράβευςθ ςυνεποφσ απόπλθρωμισ με μείωςθ του επιτοκίου κατά 1/4 τθσ ποςοςτιαίασ μονάδασ (0,25%), ανά 6μθνο. (Θ μείωςθ παρζχεται ζωσ 12 φορζσ). Δυνατότθτα υπερανάλθψθσ τρεχοφμενου λογαριαςμοφ κατακζςεων. Παρζχεται δυνατότθτα 12μθνθσ ζντοκθσ περιόδου χάριτοσ με μθνιαία καταβολι μόνο τόκων. Δυνατότθτα υπερανάλθψθσ τρεχοφμενου λογαριαςμοφ «ΠΟΤΔΑΗΩ». ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΘΜΕΙΩΘ ΑΚΙΝΘΣΟΤ 6,435% Ειςπράττονται οι προβλεπόμενεσ ςτο Σιμολόγιο τεγαςτικϊν Δανείων αμοιβζσ για νομικό και τεχνικό ζλεγχο και για τθν ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ για εγγραφι προςθμείωςθσ υποκικθσ. για κάλυψθ προςωπικϊν αναγκϊν, με εξαςφάλιςθ προςθμείωςθσ ακινιτου. (*) Με τθν υποβολι του αιτιματοσ ειςπράττονται ζξοδα αξιολόγθςθσ αιτιματοσ δανείου 15. Σα εν λόγω ζξοδα, εφόςον εγκρικεί το δάνειο, ςυμψθφίηονται με τθν εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ, όπου αυτι προβλζπεται. Προϊόντα ςυγκζντρωςθσ οφειλϊν / διευκόλυνςθσ (καταναλωτικά δάνεια και πιςτωτικζσ κάρτεσ) ΑΡΘ ΒΑΡΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΣΕ ΧΩΡΙ ΕΞΑΦΑΛΙΕΙ ΑΡΘ ΒΑΡΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΣΕ ΜΕ ΕΞΑΦΑΛΙΕΙ ςτακερό περικϊριο 8,00% ςτακερό περικϊριο από 4,00% Δαπάνθ εξζταςθσ αιτιματοσ τροποποίθςθσ όρων δανειακισ ςφμβαςθσ: 175 Δαπάνθ εξζταςθσ αιτιματοσ τροποποίθςθσ όρων δανειακισ ςφμβαςθσ: 75 (**) Ειςπράττονται και οι προβλεπόμενεσ ςτο Σιμολόγιο τεγαςτικϊν Δανείων αμοιβζσ για νομικό και τεχνικό ζλεγχο και για τθν ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ για εγγραφι προςθμείωςθσ υποκικθσ. υγκζντρωςθ οφειλϊν καταναλωτικϊν δανείων και πιςτωτικϊν καρτϊν που ζχουν χορθγθκεί από τθν Ε.Σ.Ε. Επιβράβευςθ ςυνεποφσ αποπλθρωμισ με μείωςθ του επιτοκίου κατά μιςι ποςοςτιαία μονάδα (0,50%), ανά 6μθνο. (Θ μείωςθ παρζχεται ζωσ 12 φορζσ). υγκζντρωςθ οφειλϊν καταναλωτικϊν δανείων και πιςτωτικϊν καρτϊν που ζχουν χορθγθκεί από τθν Ε.Σ.Ε. (**) ε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ ζνταξθσ του πελάτθ και ςε αντίςτοιχο πρόγραμμα (ςυγκζντρωςθσ / διευκόλυνςθσ) ςτεγαςτικισ πίςτθσ, τότε ειςπράττεται θ προβλεπόμενθ αντίςτοιχθ δαπάνθ του προγράμματοσ ςτεγαςτικισ πίςτθσ ( 150). *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 2 / 13

3 Καταναλωτικά Δάνεια - Επιςθμάνςεισ 1. Ειςφορά Ν. 128/75: Σα παραπάνω επιτόκια των καταναλωτικϊν δανείων προςαυξάνονται με τθν προβλεπόμενθ ειςφορά του Ν. 128/75 (0,60%), εκτόσ των κατά περίπτωςθ εξαιρζςεων, π.χ. μόνιμων κατοίκων νθςιϊν με πλθκυςμό κάτω των κατοίκων (Ν.2703/99). 2. Κυμαινόμενα επιτόκια δανείων τακτισ λιξθσ: Διαμορφϊνονται ωσ το άκροιςμα του Επιτοκίου Βάςθσ Καταναλωτικισ Πίςτθσ - ΕΒΚΠ, (από 30/06/2015: 8,935%), και ενόσ ειδικοφ ςτακεροφ περικωρίου επιτοκίου, ανάλογου με το είδοσ του δανείου. Σο Ε.Β.Κ.Π. υπόκειται ςε τρίμθνθ ανακεϊρθςθ (μεταβολι), ιςόποςθ με τθ μεταβολι του επιτοκίου Euribor προςφοράσ διατραπεηικϊν κατακζςεων ςε ευρϊ, διάρκειασ 3 μθνϊν (3Μ Euribor), θ οποία κα πραγματοποιείται τθν τελευταία θμζρα κάκε θμερολογιακοφ τριμινου. Θ παραπάνω μεταβολι κα εφαρμόηεται άμεςα ςτα δάνεια και ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία εκτοκιςμοφ τουσ. Άρςθ Βαρϊν Οφειλϊν ΕΣΕ: Σο επιτόκιο διατραπεηικϊν κατακζςεων ςε Ευρϊ διάρκειασ τριϊν (3) μθνϊν, όπωσ διαμορφϊνεται δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ περιόδου εκτοκιςμοφ κάκε δόςθσ. ε περίπτωςθ που το επιτόκιο 3Μ Euribor υπολείπεται του Παρεμβατικοφ Επιτοκίου τθσ Ε.Κ.Σ. (Π.Ε.Ε.Κ.Σ.), ωσ επιτόκιο αναφοράσ κα λαμβάνεται το τελευταίο (Π.Ε.Ε.Κ.Σ). 3. Επιτόκιο 3Μ Euribor: Ο επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ Euribor και οι ιςτορικζσ τιμζσ του εμφανίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα Επίςθσ, ςχετικι ενθμζρωςθ παρζχεται και ςτο ςτατιςτικό δελτίο οικονομικισ ςυγκυρίασ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.bankofgreece.gr), κακϊσ και ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα τθσ Ε.Σ.Ε. (www.nbg.gr). Σο εκάςτοτε ιςχφον Euribor 3 μθνϊν δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. ΠΕΕΚΣ -Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ: Σο εκάςτοτε ιςχφον, ελάχιςτο επιτόκιο προςφοράσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ για πράξεισ κφριασ αναχρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ. Ο εν λόγω επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ, αλλά και οι ιςτορικζσ του τιμζσ εμφανίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Σο εκάςτοτε ιςχφον Π.Ε.Ε.Κ.Σ. δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. 4. Κυμαινόμενα επιτόκια Δικαιωμάτων Τπερανάλθψθσ «Overdraft»: Θ Σράπεηα ζχει το δικαίωμα να αναπροςαρμόηει τα εν λόγω επιτόκια κάκε φορά που μεταβάλλεται το Παρεμβατικό Επιτόκιο τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ (ΠΕΕΚΣ). Θ αναπροςαρμογι αυτι δεν μπορεί να υπερβεί το ιςόποςο τθσ μεταβολισ του ΠΕΕΚΣ και μπορεί να γίνει είτε άμεςα (με κάκε μεταβολι του ΠΕΕΚΣ) είτε ακροιςτικά για τθν τελευταία και τθν προθγοφμενθ από αυτι μεταβολι του ΠΕΕΚΣ. 5. Τπολογιςμόσ τόκων δανείων καταναλωτικισ πίςτθσ: - Δάνεια τακτισ λιξθσ: Για τον υπολογιςμό των τόκων, το ζτοσ κατανζμεται ςε 12 ίςα διαςτιματα και ςυγκεκριμζνα 12 ίςουσ μινεσ, όπου κάκε μινασ κεωρείται ότι ζχει 30,4166 θμζρεσ. - Δάνεια Τπερανάλθψθσ: Για τον υπολογιςμό των τόκων, 1 μινασ ιςοφται με τθν περίοδο ίςθ με το 1/12 του ζτουσ, 1 εβδομάδα με το 1/52 του ζτουσ και 1 θμζρα με το 1/365 του ζτουσ. 6. Τπερθμερία: Θ λθξιπρόκεςμθ οφειλι, κατά κεφάλαιο, τόκουσ και ζξοδα, επιβαρφνεται με το εκάςτοτε ιςχφον ανϊτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερθμερίασ, ςιμερα 2,5 μονάδεσ μεγαλφτερο από το εκάςτοτε ενιμερο ςυμβατικό επιτόκιο, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ κατά περίπτωςθ ειςφορά του Ν. 128/ Προςφορζσ τιμολόγθςθσ καταναλωτικϊν δανείων: - Οι δικαιοφχοι των κατακετικϊν πολυπροϊόντων «Μιςκοδοτικόσ Plus» και «Επαγγελματικόσ Plus» δικαιοφνται ζκπτωςθσ 15% ςτα εκάςτοτε ιςχφοντα κυμαινόμενα επιτόκια των δανείων «ΑΝΣΑΠΟΔΟΘ», ΑΡΘ ΒΑΡΩΝ για μεταφορζσ οφειλϊν αποκλειςτικά ΕΣΕ» (χωρίσ εξαςφαλίςεισ) και «Δικαίωμα Τπερανάλθψθσ (Overdraft)». Επιπλζον, οι δικαιοφχοι του λογ/ςμοφ «Επαγγελματικόσ Plus» δικαιοφνται και ζκπτωςθσ 30% ςτα λειτουργικά και διαχειριςτικά ζξοδα του δανείου «ΑΝΣΑΠΟΔΟΘ». Επιςιμανςθ: Θ προβλεπόμενθ ευνοϊκι τιμολόγθςθ των καταναλωτικϊν δανείων για τουσ κατόχουσ των μιςκοδοτικϊν πολυπροϊόντων ιςχφει για το χρονικό διάςτθμα που πιςτϊνεται ςε αυτοφσ μιςκοδοςία ι ςφνταξθ. 8. Αποςτολι αντιγράφων κίνθςθσ ςτθ διεφκυνςθ επικοινωνίασ του πελάτθ: - 3μθνιαία, ςυμβατικι: ανζξοδα - μθνιαία (κατόπιν αιτιματοσ του πελάτθ): 0,90/μινα Τα παραπάνω δεν αφοροφν λογαριαςμοφσ όπου ςυμβατικά προβλζπεται αποςτολή αντιγράφων κίνηςησ ςυχνότερη τησ τριμηνιαίασ. 9. Ειδικζσ δαπάνεσ προϊόντων αναχρθματοδότθςθσ οφειλϊν καταναλωτικισ πίςτθσ (καταναλωτικά δάνεια και πιςτωτικζσ κάρτεσ). - Δαπάνθ εξζταςθσ αιτιματοσ τροποποίθςθσ όρων δανειακισ ςφμβαςθσ για προϊόντα ςυγκζντρωςθσ / διευκόλυνςθσ: 175 για προϊόν χωρίσ εξαςφαλίςεισ, 75 για προϊόν με εξαςφαλίςεισ (*). - Δαπάνθ εξζταςθσ αιτιματοσ τροποποίθςθσ όρων δανειακισ ςφμβαςθσ για προϊόντα αναδιάρκρωςθσ: 90 για προϊόν χωρίσ εξαςφαλίςεισ, 75 για προϊόν με εξαςφαλίςεισ (*). - Δαπάνθ εξζταςθσ αιτιματοσ τροποποίθςθσ όρων δανειακισ ςφμβαςθσ για προϊόντα ρφκμιςθσ: 90 για προϊόν χωρίσ εξαςφαλίςεισ, 100 για προϊόν με εξαςφαλίςεισ (*). Επιςιμανςθ: Από τισ παραπάνω ειδικζσ δαπάνεσ για τα προϊόντα ρφκμιςθσ απαλλάςςονται οι άνεργοι. (*) Στισ περιπτώςεισ που παρζχεται προϊόν με εξαςφαλίςεισ κι εφόςον υπάρχει ταυτόχρονη ζνταξη του πελάτη ςε αντίςτοιχο πρόγραμμα ςτεγαςτικήσ πίςτησ, αντί των παραπάνω, ειςπράττονται οι προβλεπόμενεσ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ των προγραμμάτων ςτεγαςτικήσ πίςτησ ( 150 για προϊόντα ςυγκζντρωςησ / διευκόλυνςησ, 150 για προϊόντα αναδιάρθρωςησ και 200 για προϊόντα ρφθμιςησ.) 10. Εξζταςθ αιτιματοσ τροποποίθςθσ διάρκειασ δανείου (όπου προβλζπεται): 15 *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 3 / 13

4 Οικολογικζσ Λφςεισ Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ Ν.128/75) Πράςινο 8,935% Δαπάνεσ Εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ: 87,5 (*) Παρατθριςεισ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ τθσ κατοικίασ / τθν αγορά υβριδικοφ αυτοκινιτου. «ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΠΙΣΙ» Χωρίσ εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ ςτακερό περικϊριο 8,50% Δεν ειςπράττεται εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ (*) «ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΠΙΣΙ» Με εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ ςτακερό περικϊριο 5,00% Δεν ειςπράττεται εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ (*) Ειςπράττονται οι προβλεπόμενεσ αμοιβζσ για νομικό ζλεγχο, τεχνικό ζλεγχο και ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ για εγγραφι προςθμείωςθσ υποκικθσ που αναφζρονται ςτο Σιμολόγιο τεγαςτικϊν Δανείων. για αγορά και εγκατάςταςθ Φ/Β ςυςτιματοσ, για ςυμμετοχι ςτο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Φ/Β ςυςτθμάτων μζχρι 10 KWp» τθσ Δ.Ε.Θ. (*) Με τθν υποβολι του αιτιματοσ ειςπράττονται ζξοδα αξιολόγθςθσ αιτιματοσ δανείου 15. Σα εν λόγω ζξοδα, εφόςον εγκρικεί το δάνειο, ςυμψθφίηονται με τθν εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ, όπου αυτι προβλζπεται. ESTIA ΠΡΑΙΝΘ 5 30 ζτθ ςτακερό περικϊριο από 2,20%. (Ανάλογα με τον ςκοπό του δανείου και τθν ενεργειακι κατθγορία του ακινιτου.) Εφάπαξ δαπάνθ για ζρευνα και ζλεγχο αιτιματοσ & ζγκριςθ δανείου: 245 (^) (^^) Για ανζγερςθ / αγορά ενεργειακά αναβακμιςμζνθσ κατοικίασ ι για ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ κατοικίασ. (^)Παρζχεται ζκπτωςθ ςτουσ δικαιοφχουσ λογαριαςμϊν i) «Family Fast», «Επαγγελματικόσ Plus», «Αγροτικόσ Plus», «Μιςκοδοτικόσ Plus» και λοιπϊν εξομοιοφμενων λογαριαςμϊν μιςκοδοςίασ: 30%, ii) «Μιςκοδοτικόσ Intermediate»: 40% και iii) «Μιςκοδοτικόσ Advanced»: 50%. (^^) Για δάνεια με εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ, επιπλζον τθσ εφάπαξ δαπάνθσ για ζρευνα και ζλεγχο αιτιματοσ και ζγκριςθ δανείου, ειςπράττονται οι κατά περίπτωςθ προβλεπόμενεσ αμοιβζσ (για νομικό ζλεγχο, τεχνικό ζλεγχο, ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ για εγγραφι προςθμείωςθσ) που αναφζρονται ςτο Σιμολόγιο τεγαςτικϊν Δανείων. «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΚΑΣ ΟΙΚΟΝ» (Κατθγορίεσ κινιτρων Α1, Α2 και Β) τακερό 4,93% Ανέξοδα επιςκευαςτικοφ χαρακτιρα με τθν ςυγχρθματοδότθςθ τθσ ΕΣΕΑΝ ΑΕ. Σο επιτόκιο επιδοτείται κατά 100% (ζωσ 31/12/2015) από τθν ΕΣΕΑΝ ΑΕ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 4 / 13

5 Οικολογικζσ Λφςεισ - Επιςθμάνςεισ 1. Ειςφορά Ν. 128/75: Σα παραπάνω επιτόκια προςαυξάνονται με τθν προβλεπόμενθ ειςφορά του Ν. 128/75, εκτόσ των κατά περίπτωςθ εξαιρζςεων, π.χ. μόνιμων κατοίκων νθςιϊν με πλθκυςμό κάτω των κατοίκων (Ν.2703/99). Σα επιτόκια των προϊόντων «ESTIA ΠΡΑΙΝΘ», «Φωτοβολταϊκό πίτι» και «Εξοικονόμθςθ κατ οίκον» προςαυξάνονται με ειςφορά του Ν.128/75 φψουσ 0,12%. Σο επιτόκιο του «Πράςινου Δανείου» προςαυξάνεται με ειςφορά του Ν.128/75 φψουσ 0,60%. 2. Επιτόκιο 3Μ Euribor. ESTIA ΠΡΑΙΝΘ: Σο επιτόκιο διατραπεηικϊν κατακζςεων ςε Ευρϊ διάρκειασ τριϊν (3) μθνϊν, όπωσ διαμορφϊνεται δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ περιόδου εκτοκιςμοφ κάκε δόςθσ. ε περίπτωςθ που το επιτόκιο 3Μ Euribor υπολείπεται του Παρεμβατικοφ Επιτοκίου τθσ Ε.Κ.Σ. (Π.Ε.Ε.Κ.Σ.), ωσ επιτόκιο αναφοράσ κα λαμβάνεται το τελευταίο (Π.Ε.Ε.Κ.Σ). Φωτοβολταϊκό πίτι: Σο επιτόκιο διατραπεηικϊν κατακζςεων ςε Ευρϊ διάρκειασ τριϊν (3) μθνϊν, όπωσ διαμορφϊνεται δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ εκταμίευςθσ. Σο ςυμβατικό επιτόκιο του δανείου κα μεταβάλλεται τθν τελευταία θμζρα κάκε τριμινου από τθν θμερομθνία εκταμίευςθσ του δανείου. Για τθ διαμόρφωςθ του επιτοκίου κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι του ανωτζρω δείκτθ που ίςχυε δφο εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν ωσ άνω οριηόμενθ θμερομθνία μεταβολισ. - Ο παραπάνω επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ (Euribor) εμφανίηεται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα ςτο ςτατιςτικό δελτίο οικονομικισ ςυγκυρίασ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.bankofgreece.gr), και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εκνικισ Σράπεηασ (www.nbg.gr). Ιςτορικζσ τιμζσ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα Σο εκάςτοτε ιςχφον Euribor 3 μθνϊν δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. 3. ΠΕΕΚΣ - Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ: Σο εκάςτοτε ιςχφον, ελάχιςτο επιτόκιο προςφοράσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ για πράξεισ κφριασ αναχρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ. Ο παραπάνω επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ, αλλά και οι ιςτορικζσ του τιμζσ εμφανίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Σο εκάςτοτε ιςχφον Π.Ε.Ε.Κ.Σ. δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. 4. Τπολογιςμόσ τόκων δανείων: Για τον υπολογιςμό των τόκων των δανείων, το ζτοσ κατανζμεται ςε 12 ίςα διαςτιματα και ςυγκεκριμζνα 12 ίςουσ μινεσ, όπου κάκε μινασ κεωρείται ότι ζχει 30,4166 θμζρεσ. 5. Τπερθμερία: Θ λθξιπρόκεςμθ οφειλι, κατά κεφάλαιο, τόκουσ και ζξοδα, επιβαρφνεται με το εκάςτοτε ιςχφον ανϊτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερθμερίασ, ςιμερα 2,5 μονάδεσ μεγαλφτερο από το εκάςτοτε ενιμερο ςυμβατικό επιτόκιο, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ κατά περίπτωςθ ειςφορά του Ν. 128/75. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 5 / 13

6 τεγαςτικά Δάνεια (ςε Ευρϊ) Μθ επιδοτοφμενα - τακεροφ αρχικοφ επιτοκίου (*) ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA 5 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA 10 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA 15 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA 20 ΠΡΟΝΟΜΙΟ Ετιςιο Ονομαςτικό Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ του Ν. 128/75) τακερό για τα πρϊτα 3 ζτθ 5,25% τακερό για τα πρϊτα 5 ζτθ 5,65% τακερό για τα πρϊτα 10 ζτθ 6,15% τακερό για τα πρϊτα 15 ζτθ 6,35% τακερό για τα πρϊτα 20 ζτθ 6,55% Ποςό δανείου / Διάρκεια ζτθ 5 30 ζτθ ζτθ ζτθ ζτθ (*) Σα αναφερόμενα ςτακερά επιτόκια ιςχφουν για ποςοςτό χρθματοδότθςθσ, ζωσ και το 50% τθσ εμπορικισ αξίασ του ενυπόκθκου ακινιτου. Μθ επιδοτοφμενα - υ επιτοκίου ESTIA ΜΕΙΚΣΟ (^) (^^) Ετιςιο Ονομαςτικό Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ του Ν. 128/75) Ποςό δανείου / Διάρκεια ζτθ (^) Προςταςία δόςθσ από το 2ο ζωσ και το 6ο ζτοσ αποπλθρωμισ του δανείου. (^^) Δυνατότθτα μθ καταβολισ μιασ δόςθσ ανά ζτοσ, από το 2ο ζτοσ αποπλθρωμισ του δανείου. ESTIA ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΧΑΜΘΛΘ ΕΚΚΙΝΘΘ (^^^) (^^^) Με δυνατότθτα καταβολισ μόνο τόκων μζχρι το 1/3 τθσ διάρκειασ του δανείου, με ανϊτατο χρονικό διάςτθμα τα 5 ζτθ. Ζωσ 30 ζτθ 5 30 ζτθ *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 6 / 13

7 τεγαςτικά Δάνεια (ςε Ευρϊ) Επιδοτοφμενα - τακεροφ αρχικοφ επιτοκίου (*) ESTIA 1 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟ ESTIA 10 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟ ESTIA 10 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΑΓΡΟΣΩΝ ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΘΡΘΣΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ESTIA 3M ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟ Ετιςιο Ονομαςτικό Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ του Ν. 128/75) τακερό για το πρϊτο ζτοσ 4,75% τακερό για τα πρϊτα 10 ζτθ 6,15% τακερό για τα πρϊτα 10 ζτθ 6,15% τακερό για τα πρϊτα 3 ζτθ 5,25% Ποςό δανείου / Διάρκεια ζτθ ζτθ ζτθ Μζχρι Ζωσ 25 ζτθ (*) Σα αναφερόμενα ςτακερά επιτόκια ιςχφουν για ποςοςτό χρθματοδότθςθσ, ζωσ και το 50% τθσ εμπορικισ αξίασ του ενυπόκθκου ακινιτου. Επιδοτοφμενα - υ επιτοκίου ESTIA ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΑΓΡΟΣΩΝ ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟ Ετιςιο Ονομαςτικό Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ του Ν. 128/75) Ποςό δανείου / Διάρκεια ζτθ *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 7 / 13

8 τεγαςτικά Δάνεια (ςε Ευρϊ) - Επιςθμάνςεισ 1. Ειςφορά Ν. 128/75: Σα παραπάνω επιτόκια προςαυξάνονται με τθν προβλεπόμενθ ειςφορά του Ν. 128/75 (0,12%), εκτόσ των κατά περίπτωςθ εξαιρζςεων, π.χ. μόνιμων κατοίκων νθςιϊν με πλθκυςμό κάτω των κατοίκων (Ν.2703/99). 2. Επιτόκιο 3Μ Euribor: Σο επιτόκιο διατραπεηικϊν κατακζςεων ςε Ευρϊ διάρκειασ τριϊν (3) μθνϊν, όπωσ διαμορφϊνεται δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ περιόδου εκτοκιςμοφ κάκε δόςθσ. ε περίπτωςθ που το επιτόκιο 3Μ Euribor υπολείπεται του Παρεμβατικοφ Επιτοκίου τθσ Ε.Κ.Σ. (Π.Ε.Ε.Κ.Σ.), ωσ επιτόκιο αναφοράσ κα λαμβάνεται το τελευταίο (Π.Ε.Ε.Κ.Σ). - Ο παραπάνω επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ (Euribor) εμφανίηεται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα ςτο ςτατιςτικό δελτίο οικονομικισ ςυγκυρίασ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.bankofgreece.gr), και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εκνικισ Σράπεηασ (www.nbg.gr). Ιςτορικζσ τιμζσ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα Σο εκάςτοτε ιςχφον Euribor 3 μθνϊν δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. 3. ΠΕΕΚΣ - Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ: Σο εκάςτοτε ιςχφον, ελάχιςτο επιτόκιο προςφοράσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ για πράξεισ κφριασ αναχρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ. - Ο παραπάνω επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ, αλλά και οι ιςτορικζσ του τιμζσ εμφανίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (www.bankofgreece.gr). Σο εκάςτοτε ιςχφον Π.Ε.Ε.Κ.Σ. δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. 4. Τπολογιςμόσ τόκων ςτεγαςτικϊν δανείων: Για τον υπολογιςμό των τόκων των δανείων, το ζτοσ κατανζμεται ςε 12 ίςα διαςτιματα και ςυγκεκριμζνα 12 ίςουσ μινεσ, όπου κάκε μινασ κεωρείται ότι ζχει 30,4166 θμζρεσ. 5. Πρόωρθ μερικι ι ολικι εξόφλθςθ δανείου: Θ πρόωρθ μερικι ι ολικι εξόφλθςθ του δανείου, κατά τθν περίοδο του ςτακεροφ επιτοκίου, πραγματοποιείται με καταβολι "αποηθμίωςθσ" ίςθσ με τουσ τόκουσ 6 μθνϊν ςτο πρόωρα εξοφλοφμενο κεφάλαιο. Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ του κυμαινόμενου επιτοκίου, μζροσ ι όλο το ποςό του δανείου, μπορεί να εξοφλθκεί χωρίσ οποιαδιποτε επιβάρυνςθ. 6. Τπερθμερία: Θ λθξιπρόκεςμθ οφειλι, κατά κεφάλαιο, τόκουσ και ζξοδα, επιβαρφνεται με το εκάςτοτε ιςχφον ανϊτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερθμερίασ, ςιμερα 2,5 μονάδεσ μεγαλφτερο από το εκάςτοτε ενιμερο ςυμβατικό επιτόκιο, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ κατά περίπτωςθ ειςφορά του Ν. 128/ Προςφορζσ τιμολόγθςθσ τεγαςτικϊν Δανείων: - Παρζχεται ζκπτωςθ ςτθν «Εφάπαξ δαπάνθ για ζρευνα και ζλεγχο αιτιματοσ & ζγκριςθ δανείου» για δικαιοφχουσ λογαριαςμϊν i) «Family Fast», «Επαγγελματικόσ Plus», «Αγροτικόσ Plus», «Μιςκοδοτικόσ Plus» και λοιπϊν εξομοιοφμενων λογαριαςμϊν μιςκοδοςίασ: 30%, ii) «Μιςκοδοτικόσ Intermediate»: 40% και iii) «Μιςκοδοτικόσ Advanced»: 50% (βλ. ςχετικά παρακάτω ςτθν ενότθτα «τεγαςτικά Δάνεια Σιμολόγιο»). Επίςθσ, οι παραπάνω δικαιοφχοι ζχουν τθ δυνατότθτα λιψθσ μθ επιδοτοφμενου ςτεγαςτικοφ δανείου με ευνοϊκό περικϊριο επιτοκίου.. 8. Παροχζσ ςτεγαςτικϊν δανείων: Για όλα τα ςτεγαςτικά δάνεια, παρζχεται θ δυνατότθτα απόκτθςθσ πιςτωτικισ κάρτασ Mastercard ι Visa, με δωρεάν ςυνδρομι για όλθ τθ διάρκεια του δανείου. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 8 / 13

9 τεγαςτικά Δάνεια (ςε Ευρϊ) - Σιμολόγιο 1. Εφάπαξ δαπάνθ για ζρευνα και ζλεγχο αιτιματοσ & ζγκριςθ δανείου: 490 (αφορά μθ επιδοτοφμενα δάνεια και επιδοτοφμενα δάνεια μόνο από το Ελλθνικό Δθμόςιο) I. για δικαιοφχουσ λογαριαςμϊν «Family Fast», «Επαγγελματικόσ Plus», «Αγροτικόσ Plus», «Μιςκοδοτικόσ Plus» και λοιπϊν εξομοιοφμενων λογαριαςμϊν 343 μιςκοδοςίασ (ζκπτωςθ 30% επί τθσ υπό 1. δαπάνθσ) II. για δικαιοφχουσ λογαριαςμοφ «Μιςκοδοτικόσ Intermediate» (ζκπτωςθ 40% επί 294 τθσ υπό 1 δαπάνθσ) iii.για δικαιοφχουσ λογαριαςμοφ «Μιςκοδοτικόσ Advanced» (ζκπτωςθ 50% επί τθσ 245 υπό 1 δαπάνθσ) θμειϊςεισ: α) Θ εν λόγω δαπάνθ ( 490) αφορά κατά 150 τθν κάλυψθ των εξόδων ελζγχου τθσ φερεγγυότθτασ και πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του δανειολιπτθ (δαπάνεσ ελζγχου φορολογικϊν ςτοιχείων, ςυνδρομζσ ςε υπθρεςίεσ παροχισ πλθροφοριϊν ελζγχου δυςμενϊν κλπ), κατά 150 τθν κάλυψθ των εξόδων αρχικοφ προςδιοριςμοφ αξίασ του ακινιτου (πίνακεσ αντικειμενικϊν αξιϊν, ζρευνα μζςω δικτφου ςυνεργαηόμενων μεςιτϊν, ςυντιρθςθ βάςθσ δεδομζνων), και κατά 190 τισ δαπάνεσ τελικισ ζγκριςθσ (ςφνταξθ προςφοράσ, δθμιουργία ςυμβάςεων, ζλεγχοσ που ςχετίηεται με εγγυθτζσ, δζςμευςθ κεφαλαίων, προ τθσ τελικισ εκταμίευςθσ). Θ δαπάνθ αυτι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο τελικό επιτόκιο γιατί είναι ανεξάρτθτθ τθσ χρονικισ διάρκειασ του δανείου β) Θ εν λόγω δαπάνθ ειςπράττεται μια φορά για αιτιματα που εξετάηονται ταυτόχρονα και αφοροφν το ίδιο ακίνθτο, αλλιϊσ, ανά δάνειο ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ. 2. Νομικόσ ζλεγχοσ τίτλων: (*) Ενδεικτικά, για ζλεγχο τίτλων ανά ακίνθτο: 43 + ΦΠΑ. 3. Σεχνικόσ ζλεγχοσ ακινιτου: (**) Ενδεικτικά, για αρχικά δάνεια, εκτίμθςθ αγοραίασ αξίασ - γθσ ι οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ: - ζωσ : ΦΠΑ - άνω των : 150 +ΦΠΑ 4 Ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ, για εγγραφι προςθμείωςθσ υποκικθσ (ανά απόφαςθ) Οι αμοιβζσ των ςυνεργαηόμενων δικθγόρων (*) + ΦΠΑ Οι αμοιβζσ των ςυνεργαηόμενων μθχανικϊν (**) + ΦΠΑ Οι αμοιβζσ των ςυνεργαηόμενων δικθγόρων + ΦΠΑ 5. Άρςθ προςθμείωςθσ / εξάλειψθ υποκικθσ Εξζταςθ αιτιματοσ τροποποίθςθσ όρων δανειακισ ςφμβαςθσ: 6.1. για επιμικυνςθ διάρκειασ (όπου προβλζπεται) 60 (**) 6.2. για αλλαγι όρων δανείου (νόμιςμα, επιτόκιο, μείωςθ διάρκειασ, τοκοπλθρωμι κλπ) για διευκόλυνςθ οφειλϊν 150 (*)(**) 6.4. για αναδιάρκρωςθ οφειλϊν 150 (*) (**) 6.5. για ρφκμιςθ οφειλϊν 200 (*) (**) (*) Παρζχεται ζκπτωςθ 50% ςτθν περίπτωςθ διευκόλυνςθσ/αναδιάρκρωςθσ/ρφκμιςθσ μόνο καταναλωτικϊν οφειλϊν (**) Απαλλάςςονται οι άνεργοι. 7. Αποςτολι αναλυτικισ κατάςταςθσ οφειλϊν και δόςεων: (μθνιαίο ι 3μθνιαίο ειδοποιθτιριο) Δωρεάν *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 9 / 13

10 Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ ΑΝΟΙΚΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΜΕΩ ΤΠΕΡΑΝΑΛΘΨΘ (OVERDRAFT) ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ ΜΟΝΙΜΟΣΕΡΟΤ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ Ετιςιο Ονομαςτικό Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ του Ν. 128/75) τακερό για 3 ζτθ Ποςό / Διάρκεια Χρθματοδότθςθ: Από ζωσ το 100% των αναγκϊν χρθματοδότθςθσ. Διάρκεια: Μζχρι 1 ζτοσ με δυνατότθτα ανανζωςθσ. Χρθματοδότθςθ: ζωσ το 100% των αναγκϊν χρθματοδότθςθσ. Διάρκεια: μζχρι 12μινεσ, με δυνατότθτα ανανζωςθσ Χρθματοδότθςθ: ζωσ το 100% των αναγκϊν χρθματοδότθςθσ. Διάρκεια: μζχρι 12μινεσ, με δυνατότθτα ανανζωςθσ 6,25% Χρθματοδότθςθ: ζωσ το 100% των αναγκϊν χρθματοδότθςθσ. Διάρκεια: Μζχρι 5 ζτθ. Σα κυμαινόμενα και τα ςτακερά επιτόκια χρθματοδοτιςεων προςαυξάνονται με περικϊριο επιτοκίου 0,50% - 4,75%. Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ - ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΠΟΛΤΔΑΝΕΙΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ» / - ΕΘΝΟ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΠΟΛΤΔΑΝΕΙΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ» / - ΕΘΝΟ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΠΟΛΤΔΑΝΕΙΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ» / - ΕΘΝΟ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ - 7 ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΠΟΛΤΔΑΝΕΙΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ» τακερό για 3 ζτθ τακερό για 3 ζτθ τακερό για 5 ζτθ τακερό για 7 ζτθ 6,25% 6,25% 6,35% 6,45% Χρθματοδότθςθ: ζωσ το 75% τθσ δαπάνθσ. Διάρκεια: Αναλόγωσ του ποςοφ και του ςκοποφ χρθματοδότθςθσ. Χρθματοδότθςθ: αναλόγωσ του ςκοποφ. Διάρκεια: ζωσ 15 ι και 25 ζτθ, αναλόγωσ του ςκοποφ και του ποςοφ χρθματοδότθςθσ. Σα κυμαινόμενα και τα ςτακερά επιτόκια χρθματοδοτιςεων παγίων εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ προςαυξάνονται με περικϊριο επιτοκίου 0,50% - 4,75%. Χρθματοδότθςθ: ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΠΟΛΤΔΑΝΕΙΟ 1 μθνόσ 1Μ Euribor αναλόγωσ του ςκοποφ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ» χρθματοδότθςθσ. (Αφορά δάνεια ποςοφ και άνω 3 μθνϊν 3M Euribor Διάρκεια: ζωσ 15 ι και 25 ζτθ, που αςφαλίηονται εμπραγμάτωσ ι με αναλόγωσ του ςκοποφ και του ποςοφ ενζχυρο μετρθτϊν.) 6 μθνϊν 6M Euribor χρθματοδότθςθσ. Σα κυμαινόμενα επιτόκια Euribor (1Μ, 3Μ, 6Μ) του Επιχειρθματικοφ Πολυδανείου - «Ανάπτυξθ» προςαυξάνονται με περικϊριο επιτοκίου 2,00% - 6,50%. Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ ΑΜΕΘ ΠΡΟΕΞΟΦΛΘΘ ΑΣΟΚΩΝ ΔΟΕΩΝ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΚΑΡΣΩΝ 8,60% Χωρίσ περικϊριο επιτοκίου *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 10 / 13

11 Επιχειριςεισ Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ Ετιςιο Ονομαςτικό Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ του Ν. 128/75) Μεγάλων Επιχειριςεων Ποςό / Διάρκεια ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΜΕΩ ΤΠΑΡΑΝΑΛΘΨΘ (OVERDRAFT) Μεγάλων Επιχειριςεων Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ ΑΜΕΘ ΠΡΟΕΞΟΦΛΘΘ ΑΣΟΚΩΝ ΔΟΕΩΝ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΚΑΡΣΩΝ Μεγάλων Επιχειριςεων 6,25% 8,60% Χωρίσ περικϊριο επιτοκίου Σα επιτόκια των δανείων για Μεγάλεσ Επιχειριςεισ προςαυξάνονται με περικϊριο που ςυμφωνείται με κάκε πελάτθ, πριν τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, φςτερα από διαπραγμάτευςθ. Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ / Επιχειριςεισ - Επιςθμάνςεισ δανείων 1. Ειςφορά Ν. 128/75: Σα παραπάνω επιτόκια προςαυξάνονται με τθν κατά περίπτωςθ προβλεπόμενθ ειςφορά του Ν. 128/ Τπολογιςμόσ τόκων: Ωσ βάςθ υπολογιςμοφ των τόκων ςτισ μθ τοκοχρεολυτικζσ χορθγιςεισ λαμβάνονται οι πραγματικζσ θμζρεσ και το ζτοσ των 360 θμερϊν (Actual/360). 3. Εκτοκιςμόσ: Ο εκτοκιςμόσ των δανείων γίνεται ανά εξάμθνο (30/6, 31/12), εκτόσ αν ςυνομολογθκεί διαφορετικά με τον πελάτθ. 4. Επιτόκια Euribor 1Μ/3Μ/6Μ: Σα επιτόκια διατραπεηικϊν κατακζςεων ςε Ευρϊ διάρκειασ ενόσ (1), τριϊν (3) και ζξι (6) μθνϊν αντίςτοιχα, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ εκταμίευςθσ και ςτθ ςυνζχεια δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ περιόδου εκτοκιςμοφ κάκε δόςθσ. Οι παραπάνω επιτοκιακοί δείκτεσ αναφοράσ (Euribor) εμφανίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα ςτο ςτατιςτικό δελτίο οικονομικισ ςυγκυρίασ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ και ςτθν οικεία ιςτοςελίδα τθσ Εκνικισ Σράπεηασ. Σο εκάςτοτε ιςχφον επιτόκια Euribor δθμοςιεφονται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. Ιςτορικζσ τιμζσ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα Σε πεπίπηωζη πος ηα παπαπάνω επιηόκια, καηά ηην ημέπα ηος πποζδιοπιζμού ηοςρ, ςπολείπονηαι ηος Παπεμβαηικού Επιηοκίος ηηρ Εςπωπαϊκήρ Κενηπικήρ Τπάπεζαρ (Π.Ε.Ε.Κ.Τ.), ηόηε ωρ επιηόκιο αναθοπάρ θα λαμβάνεηαι ηο ιζσύον ηην ημέπα εκείνη Παπεμβαηικό Επιηόκιο ηηρ Ε.Κ.Τ. 5. Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ (ΠΕΕΚΣ): Σο εκάςτοτε ιςχφον, ελάχιςτο επιτόκιο προςφοράσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ για πράξεισ κφριασ αναχρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ. Ο εν λόγω επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ, αλλά και οι ιςτορικζσ του τιμζσ εμφανίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Σο εκάςτοτε ιςχφον Π.Ε.Ε.Κ.Σ. δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. 6. Επιτόκιο Τπερθμερίασ: Σο επιτόκιο υπερθμερίασ διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τθν Π.Δ.Σ.Ε. 2393/96, εφαρμόηεται από τθν πρϊτθ θμζρα κακυςτζρθςθσ και ο εκτοκιςμόσ γίνεται ανά εξάμθνο. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 11 / 13

12 Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ / Επιχειριςεισ Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ - Σιμολόγιο 1. Ετιςια ζξοδα επεξεργαςίασ και αξιολόγθςθσ αιτθμάτων κακοριςμοφ / αναδιαμόρφωςθσ, ορίων πιςτοδότθςθσ Επαγγελματιϊν και ΜΜΕ: 1.1. φψουσ ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από και άνω Ετιςια ζξοδα επεξεργαςίασ και αξιολόγθςθσ αιτθμάτων κακοριςμοφ / αναδιαμόρφωςθσ / επικαιροποίθςθσ ορίων Ανοικτοφ Επαγγελματικοφ Πλάνου: 2.1. φψουσ ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από και άνω 700 θμειϊςεισ: Οι επαγγελματίεσ δικαιοφχοι του λογ/ςμοφ «Επαγγελματικόσ Plus» δικαιοφνται ζκπτωςθσ 30% επί των εξόδων του Ανοικτοφ Επαγγελματικοφ Πλάνου. Οι δικαιοφχοι του λογ/ςμοφ «Αγροτικόσ Plus» δικαιοφνται Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο (ζωσ ) με ετιςια ζξοδα Εφάπαξ ζξοδα επεξεργαςίασ και αξιολόγθςθσ αιτιματοσ δανείου μεςομακροπρόκεςμθσ διάρκειασ για Κεφαλαίο Κίνθςθσ ι για Πάγιεσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό / Επιχειρθματικοφ Πολυδανείου «Ανάπτυξθ»: 3.1. φψουσ ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από και άνω θμείωςθ: Οι επαγγελματίεσ δικαιοφχοι του λογ/ςμοφ «Επαγγελματικόσ Plus» δικαιοφνται ζκπτωςθσ 50% επί των εφάπαξ εξόδων επεξεργαςίασ και αξιολόγθςθσ αιτιματοσ για το Επιχειρθματικό Πολυδάνειο «Ανάπτυξθ». 3.6 Εφάπαξ δαπάνθ προζγκριςθσ δανείου Οφειλζσ επαγγελματιϊν και ΜΜΕ. Εφάπαξ ζξοδα επεξεργαςίασ και αξιολόγθςθσ αιτιματοσ: 4.1. Αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν Ρφκμιςθσ οφειλϊν Επαναρρφκμιςθσ οφειλϊν Επαναρρφκμιςθσ οφειλϊν με bonus επιςτροφισ τόκων 150 Επιχειριςεισ - Σιμολόγιο 5. Ετιςια ζξοδα διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ χριςθσ εγκεκριμζνων ορίων πιςτοδότθςθσ Μεγάλων Επιχειριςεων (ανεξαρτιτωσ φψουσ) *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 12 / 13

13 Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ / Επιχειριςεισ Λοιπζσ Εργαςίεσ - Σιμολόγιο 6. Ετιςια διαχειριςτικι και λειτουργικι δαπάνθ παρακολοφκθςθσ τθσ προεξόφλθςθσ των ατόκων δόςεων από τθν χριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν 7. Αποςτολι αντιγράφων κίνθςθσ λογαριαςμϊν επιχειρθματικϊν χρθματοδοτιςεων: μθνιαία ςυμβατικι (αφορά και τα ειδοποιθτιρια δανείων τακτισ λιξθσ) ανζξοδα 7.2. μθνιαία, κατόπιν αιτιματοσ του πελάτθ (αφορά και τα ειδοποιθτιρια δανείων τακτισ λιξθσ) 0,90 / μινα 7.3. εβδομαδιαία, κατόπιν αιτιματοσ του πελάτθ 5 / μινα 7.4. θμεριςια, κατόπιν αιτιματοσ του πελάτθ 15 / μινα θμείωςθ: Οι παραπάνω χρεϊςεισ αποςτολισ αντιγράφων κίνθςθσ δεν αφοροφν το προϊόν «Άμεςθ Προεξόφλθςθ Άτοκων Δόςεων Πιςτωτικϊν Καρτϊν» και τουσ λογαριαςμοφσ όπου ςυμβατικά προβλζπεται αποςτολι αντιγράφων κίνθςθσ ςυχνότερθ τθσ 3μθνιαίασ. 120 Γενικζσ Παρατθριςεισ Σο παρόν περιλαμβάνει όρουσ βαςικϊν εργαςιϊν τθσ Σράπεηασ. Ηθτιςτε από τα αρμόδια ςτελζχθ του Καταςτιματοσ να ςασ ενθμερϊςουν για τουσ όρουσ επιπλζον εργαςιϊν που μπορεί, κατά περίπτωςθ, να αιτθκείτε ι να απαιτθκοφν. Τποβολι χολίων / Τποδείξεων / Παραπόνων πελατείασ. Για τυχόν ςχόλια / υποδείξεισ / παράπονα μπορείτε να απευκυνκείτε (με τθ ςειρά που παρατίκενται): > τα αρμόδια ςτελζχθ των Καταςτθμάτων για τθν άμεςθ εξυπθρζτθςι ςασ. > > τον Σομζα Εξυπθρζτθςθσ Πελατείασ: Τπατίασ 5, , Ακινα / Tθλ (για κλιςεισ από ςτακερό εντόσ Ελλάδασ) ι (για κλιςεισ από κινθτό και το εξωτερικό), Δευτζρα Παραςκευι, 08:00 16:00 / fax: / υνιγοροσ του Πελάτθ: Γραφείο "υνθγόρου του Πελάτθ" τθσ Εκνικισ Σράπεηασ, Λ. υγγροφ , , Ακινα, Β' κτιριο Εκνικισ Αςφαλιςτικισ, 1οσ όροφοσ / Σθλ.: / fax: / Περιςςότερα για τον υνιγορο του Πελάτθ ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ Σράπεηασ. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτι θ ικανοποίθςθ του ηθτιματόσ ςασ από τισ παραπάνω υπθρεςίεσ τθσ Σράπεηασ, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο Γραφείο του Μεςολαβθτι Σραπεηικϊν Επενδυτικϊν Τπθρεςιϊν: Μαςςαλίασ 1, Ακινα / Σθλ / fax: / / website: *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 13 / 13

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS AGROKARTA) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS /ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS/ ΕΘΝΟCASH

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα Συνταξιοδοτικά προγράμματα Πρόγραμμα Σφνταξθσ Easy (κωδ:10536) Πρόγραμμα ςφνταξθσ με προςιτζσ και τακτικζσ καταβολζσ, με 0% ι 5% αναπροςαρμογι που εξαςφαλίηουν τον αςφαλιςμζνο, δθμιουργϊντασ ςταδιακά και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Κατακζςεων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Κατακζςεων Ιδιϊτεσ Λογαριαςμοί Ταμιευτθρίου Τρεχοφμενοι Λογαριαςμοί Κατακετικά Ρολυπροϊόντα Ρροκεςμιακοί Λογαριαςμοί Κατακζςεισ ςε Ξζνο Νόμιςμα Κάρτεσ Λογαριαςμϊν (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες Πιστωτικές Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD/ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD ) Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD/ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD ) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 217 ΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕ ΣΩΝ ΜΕΣΦΟΡΩΝ: ϋ τρίμθνο 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι ρχι (ΕΛΣΤΤ) ανακοινϊνει τουσ είκτεσ κφκλου εργαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 0 Οκτωβρίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1 επτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 2 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 5 Απριλίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Α τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ διαχείριςησ επιλογών διαμόρφωςησ εγγραφών Εςόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version )

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version ) ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version 2.14.13) Σχετικά με το κζμα που προζκυψε με τθν επιςτροφι των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ, που υποβλικθκαν με το λογαριαςμό Ιανουαρίου 2014, και τθν απαίτθςθ ορκισ επανζκδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό ενθμερωτικό Φυλλάδιο προσ Δανειολιπτεσ με Οικονομικζσ Δυςχζρειεσ

Αναλυτικό ενθμερωτικό Φυλλάδιο προσ Δανειολιπτεσ με Οικονομικζσ Δυςχζρειεσ Αγαπθτζ οφειλζτθ, Αναλυτικό ενθμερωτικό Φυλλάδιο προσ Δανειολιπτεσ με Οικονομικζσ Δυςχζρειεσ ε ςυνζχεια τθσ 42/30-5-2014 Πράξθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΣτΕ και κατ εφαρμογι του Κϊδικα Δεοντολογίασ του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 4 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 7. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση τος Κοστολογικού Πποβλήματορ Πλιρθσ ι Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτό Ά Φλεσ Άμεςθ Εργαςία Οριακι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτά Γ.Β.Ε. Στακερό Στακερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Θ διαδικαςία κοςτολόγθςθσ εφρεςθσ του κόςτουσ παραγωγισ των προϊόντων χωρίηεται ςε διαφορετικζσ τεχνικζσ μεκόδουσ: Α) Την απορροφητική ή πλήρη κοςτολόγηςη Β) Την οριακή ή άμεςη κοςτολόγηςη Απορροφητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Διαδικτυακό εμινάριο (webinar) για Δήμουσ τησ Ελλάδασ & τησ Κφπρου με θζμα τισ υμβάςεισ Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΕΑ) Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Παρουςίαςη: κ. Παφλοσ Καμάρασ, Γεν. Γραμματζασ του

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017 Η ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει δεδομζνα παραγωγισ και μετεωρολογικά δεδομζνα από το ζργο.., εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.472,94kW ςτθ κζςθ, Δ.Δ.., Νομοφ.., ιδιοκτθςίασ τθσ Παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010)

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010) ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 29 θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 (Νόμοσ 3884/2010) 1. Τποβολι και

Διαβάστε περισσότερα

Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν

Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάςματα > Ειςερχόμενα Εμβάςματα > Ζκδοςθ Σραπεηικϊν Επιταγϊν > Αγορά Επιταγϊν Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ > Δθμοςίου > Αςφαλιςτικοί Φορείσ > Επιμελθτιρια

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ»

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ» ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΚΕ (2 θ περίοδοσ επιμόρφωςθσ: Δεκζμβριοσ 2010 Ιοφνιοσ 2011) Γενικά Στοιχεία Οριςμοί Οι οδθγίεσ που ακολοφκωσ παρατίκενται αφοροφν ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 1. ΑΚΙΝΗΣΟ 1, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 4 2. ΑΚΙΝΗΣΟ 2, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 7 3. ΑΚΙΝΗΣΟ 3, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 11 4. ΑΚΙΝΗΣΟ 4, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 13 5. ΑΚΙΝΗΣΟ 5, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 17 6. ΑΚΙΝΗΣΟ 6, ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 15 Ιουνίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριςτικό Σφςτθμα Εξετάςεων

Διαχειριςτικό Σφςτθμα Εξετάςεων Διαχειριςτικό Σφςτθμα Εξετάςεων Απρίλιοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Κεντρικι Σελίδα Διαχειριςτικοφ Συςτιματοσ Εξετάςεων... 4 2 Αρχικι Σελίδα... 5 2.1 Προβολι Νζων... 5 2.2 Ειςαγωγι Διαχειριςτι Εξεταςτικοφ Κζντρου...

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Α ΠΕΝΣΑΜΗΝΟΤ ΚΑΣΑ 51 (318 ΕΚ. ΕΤΡΩ) ΣΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κατανόθςθ των Προγραμμάτων Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ (427/Δ.1667/9.11.2012 Απόφαςθ του Προζδρου Δ.Σ. & Δ/ντοσ Συμβοφλου) Ακινα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Η διαχείριςθ Λογιςτικοφ Γραφείου καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων του ςφγχρονου λογιςτικοφ γραφείου για τθν ζκδοςθ μθχανογραφθμζνων παραςτατικϊν παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 2 Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών Υπόχρεοι Υποβολισ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30-05-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θζμα: «Ρυθμίςεισ θεμάτων περιοριςμϊν ςτην ανάληψη μετρητϊν και τη μεταφορά κεφαλαίων»

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θζμα: «Ρυθμίςεισ θεμάτων περιοριςμϊν ςτην ανάληψη μετρητϊν και τη μεταφορά κεφαλαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Ρλ. Συντάγματοσ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα