Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων"

Transcript

1 > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 1 / 13

2 Καταναλωτικά Δάνεια Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ Ν.128/75) ΑΝΣΑΠΟΔΟΘ 12,435% Δικαίωμα Τπερανάλθψθσ (Overdraft) Δαπάνεσ Εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ: 175 (*) 12,50% Ανζξοδα «ΠΟΤΔΑΗΩ» 9,935% Δικαίωμα Τπερανάλθψθσ (Overdraft) «ΠΟΤΔΑΗΩ» Εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ: 175 (*) 10,50% Ανζξοδα Εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ: 175 (*) Παρατθριςεισ Επιβράβευςθ ςυνεποφσ απόπλθρωμισ με μείωςθ του επιτοκίου κατά 1/4 τθσ ποςοςτιαίασ μονάδασ (0,25%), ανά 6μθνο. (Θ μείωςθ παρζχεται ζωσ 12 φορζσ). Δυνατότθτα υπερανάλθψθσ τρεχοφμενου λογαριαςμοφ κατακζςεων. Παρζχεται δυνατότθτα 12μθνθσ ζντοκθσ περιόδου χάριτοσ με μθνιαία καταβολι μόνο τόκων. Δυνατότθτα υπερανάλθψθσ τρεχοφμενου λογαριαςμοφ «ΠΟΤΔΑΗΩ». ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΘΜΕΙΩΘ ΑΚΙΝΘΣΟΤ 6,435% Ειςπράττονται οι προβλεπόμενεσ ςτο Σιμολόγιο τεγαςτικϊν Δανείων αμοιβζσ για νομικό και τεχνικό ζλεγχο και για τθν ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ για εγγραφι προςθμείωςθσ υποκικθσ. για κάλυψθ προςωπικϊν αναγκϊν, με εξαςφάλιςθ προςθμείωςθσ ακινιτου. (*) Με τθν υποβολι του αιτιματοσ ειςπράττονται ζξοδα αξιολόγθςθσ αιτιματοσ δανείου 15. Σα εν λόγω ζξοδα, εφόςον εγκρικεί το δάνειο, ςυμψθφίηονται με τθν εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ, όπου αυτι προβλζπεται. Προϊόντα ςυγκζντρωςθσ οφειλϊν / διευκόλυνςθσ (καταναλωτικά δάνεια και πιςτωτικζσ κάρτεσ) ΑΡΘ ΒΑΡΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΣΕ ΧΩΡΙ ΕΞΑΦΑΛΙΕΙ ΑΡΘ ΒΑΡΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΣΕ ΜΕ ΕΞΑΦΑΛΙΕΙ ςτακερό περικϊριο 8,00% ςτακερό περικϊριο από 4,00% Δαπάνθ εξζταςθσ αιτιματοσ τροποποίθςθσ όρων δανειακισ ςφμβαςθσ: 175 Δαπάνθ εξζταςθσ αιτιματοσ τροποποίθςθσ όρων δανειακισ ςφμβαςθσ: 75 (**) Ειςπράττονται και οι προβλεπόμενεσ ςτο Σιμολόγιο τεγαςτικϊν Δανείων αμοιβζσ για νομικό και τεχνικό ζλεγχο και για τθν ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ για εγγραφι προςθμείωςθσ υποκικθσ. υγκζντρωςθ οφειλϊν καταναλωτικϊν δανείων και πιςτωτικϊν καρτϊν που ζχουν χορθγθκεί από τθν Ε.Σ.Ε. Επιβράβευςθ ςυνεποφσ αποπλθρωμισ με μείωςθ του επιτοκίου κατά μιςι ποςοςτιαία μονάδα (0,50%), ανά 6μθνο. (Θ μείωςθ παρζχεται ζωσ 12 φορζσ). υγκζντρωςθ οφειλϊν καταναλωτικϊν δανείων και πιςτωτικϊν καρτϊν που ζχουν χορθγθκεί από τθν Ε.Σ.Ε. (**) ε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ ζνταξθσ του πελάτθ και ςε αντίςτοιχο πρόγραμμα (ςυγκζντρωςθσ / διευκόλυνςθσ) ςτεγαςτικισ πίςτθσ, τότε ειςπράττεται θ προβλεπόμενθ αντίςτοιχθ δαπάνθ του προγράμματοσ ςτεγαςτικισ πίςτθσ ( 150). *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 2 / 13

3 Καταναλωτικά Δάνεια - Επιςθμάνςεισ 1. Ειςφορά Ν. 128/75: Σα παραπάνω επιτόκια των καταναλωτικϊν δανείων προςαυξάνονται με τθν προβλεπόμενθ ειςφορά του Ν. 128/75 (0,60%), εκτόσ των κατά περίπτωςθ εξαιρζςεων, π.χ. μόνιμων κατοίκων νθςιϊν με πλθκυςμό κάτω των κατοίκων (Ν.2703/99). 2. Κυμαινόμενα επιτόκια δανείων τακτισ λιξθσ: Διαμορφϊνονται ωσ το άκροιςμα του Επιτοκίου Βάςθσ Καταναλωτικισ Πίςτθσ - ΕΒΚΠ, (από 30/06/2015: 8,935%), και ενόσ ειδικοφ ςτακεροφ περικωρίου επιτοκίου, ανάλογου με το είδοσ του δανείου. Σο Ε.Β.Κ.Π. υπόκειται ςε τρίμθνθ ανακεϊρθςθ (μεταβολι), ιςόποςθ με τθ μεταβολι του επιτοκίου Euribor προςφοράσ διατραπεηικϊν κατακζςεων ςε ευρϊ, διάρκειασ 3 μθνϊν (3Μ Euribor), θ οποία κα πραγματοποιείται τθν τελευταία θμζρα κάκε θμερολογιακοφ τριμινου. Θ παραπάνω μεταβολι κα εφαρμόηεται άμεςα ςτα δάνεια και ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία εκτοκιςμοφ τουσ. Άρςθ Βαρϊν Οφειλϊν ΕΣΕ: Σο επιτόκιο διατραπεηικϊν κατακζςεων ςε Ευρϊ διάρκειασ τριϊν (3) μθνϊν, όπωσ διαμορφϊνεται δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ περιόδου εκτοκιςμοφ κάκε δόςθσ. ε περίπτωςθ που το επιτόκιο 3Μ Euribor υπολείπεται του Παρεμβατικοφ Επιτοκίου τθσ Ε.Κ.Σ. (Π.Ε.Ε.Κ.Σ.), ωσ επιτόκιο αναφοράσ κα λαμβάνεται το τελευταίο (Π.Ε.Ε.Κ.Σ). 3. Επιτόκιο 3Μ Euribor: Ο επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ Euribor και οι ιςτορικζσ τιμζσ του εμφανίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα Επίςθσ, ςχετικι ενθμζρωςθ παρζχεται και ςτο ςτατιςτικό δελτίο οικονομικισ ςυγκυρίασ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.bankofgreece.gr), κακϊσ και ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα τθσ Ε.Σ.Ε. (www.nbg.gr). Σο εκάςτοτε ιςχφον Euribor 3 μθνϊν δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. ΠΕΕΚΣ -Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ: Σο εκάςτοτε ιςχφον, ελάχιςτο επιτόκιο προςφοράσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ για πράξεισ κφριασ αναχρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ. Ο εν λόγω επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ, αλλά και οι ιςτορικζσ του τιμζσ εμφανίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Σο εκάςτοτε ιςχφον Π.Ε.Ε.Κ.Σ. δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. 4. Κυμαινόμενα επιτόκια Δικαιωμάτων Τπερανάλθψθσ «Overdraft»: Θ Σράπεηα ζχει το δικαίωμα να αναπροςαρμόηει τα εν λόγω επιτόκια κάκε φορά που μεταβάλλεται το Παρεμβατικό Επιτόκιο τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ (ΠΕΕΚΣ). Θ αναπροςαρμογι αυτι δεν μπορεί να υπερβεί το ιςόποςο τθσ μεταβολισ του ΠΕΕΚΣ και μπορεί να γίνει είτε άμεςα (με κάκε μεταβολι του ΠΕΕΚΣ) είτε ακροιςτικά για τθν τελευταία και τθν προθγοφμενθ από αυτι μεταβολι του ΠΕΕΚΣ. 5. Τπολογιςμόσ τόκων δανείων καταναλωτικισ πίςτθσ: - Δάνεια τακτισ λιξθσ: Για τον υπολογιςμό των τόκων, το ζτοσ κατανζμεται ςε 12 ίςα διαςτιματα και ςυγκεκριμζνα 12 ίςουσ μινεσ, όπου κάκε μινασ κεωρείται ότι ζχει 30,4166 θμζρεσ. - Δάνεια Τπερανάλθψθσ: Για τον υπολογιςμό των τόκων, 1 μινασ ιςοφται με τθν περίοδο ίςθ με το 1/12 του ζτουσ, 1 εβδομάδα με το 1/52 του ζτουσ και 1 θμζρα με το 1/365 του ζτουσ. 6. Τπερθμερία: Θ λθξιπρόκεςμθ οφειλι, κατά κεφάλαιο, τόκουσ και ζξοδα, επιβαρφνεται με το εκάςτοτε ιςχφον ανϊτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερθμερίασ, ςιμερα 2,5 μονάδεσ μεγαλφτερο από το εκάςτοτε ενιμερο ςυμβατικό επιτόκιο, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ κατά περίπτωςθ ειςφορά του Ν. 128/ Προςφορζσ τιμολόγθςθσ καταναλωτικϊν δανείων: - Οι δικαιοφχοι των κατακετικϊν πολυπροϊόντων «Μιςκοδοτικόσ Plus» και «Επαγγελματικόσ Plus» δικαιοφνται ζκπτωςθσ 15% ςτα εκάςτοτε ιςχφοντα κυμαινόμενα επιτόκια των δανείων «ΑΝΣΑΠΟΔΟΘ», ΑΡΘ ΒΑΡΩΝ για μεταφορζσ οφειλϊν αποκλειςτικά ΕΣΕ» (χωρίσ εξαςφαλίςεισ) και «Δικαίωμα Τπερανάλθψθσ (Overdraft)». Επιπλζον, οι δικαιοφχοι του λογ/ςμοφ «Επαγγελματικόσ Plus» δικαιοφνται και ζκπτωςθσ 30% ςτα λειτουργικά και διαχειριςτικά ζξοδα του δανείου «ΑΝΣΑΠΟΔΟΘ». Επιςιμανςθ: Θ προβλεπόμενθ ευνοϊκι τιμολόγθςθ των καταναλωτικϊν δανείων για τουσ κατόχουσ των μιςκοδοτικϊν πολυπροϊόντων ιςχφει για το χρονικό διάςτθμα που πιςτϊνεται ςε αυτοφσ μιςκοδοςία ι ςφνταξθ. 8. Αποςτολι αντιγράφων κίνθςθσ ςτθ διεφκυνςθ επικοινωνίασ του πελάτθ: - 3μθνιαία, ςυμβατικι: ανζξοδα - μθνιαία (κατόπιν αιτιματοσ του πελάτθ): 0,90/μινα Τα παραπάνω δεν αφοροφν λογαριαςμοφσ όπου ςυμβατικά προβλζπεται αποςτολή αντιγράφων κίνηςησ ςυχνότερη τησ τριμηνιαίασ. 9. Ειδικζσ δαπάνεσ προϊόντων αναχρθματοδότθςθσ οφειλϊν καταναλωτικισ πίςτθσ (καταναλωτικά δάνεια και πιςτωτικζσ κάρτεσ). - Δαπάνθ εξζταςθσ αιτιματοσ τροποποίθςθσ όρων δανειακισ ςφμβαςθσ για προϊόντα ςυγκζντρωςθσ / διευκόλυνςθσ: 175 για προϊόν χωρίσ εξαςφαλίςεισ, 75 για προϊόν με εξαςφαλίςεισ (*). - Δαπάνθ εξζταςθσ αιτιματοσ τροποποίθςθσ όρων δανειακισ ςφμβαςθσ για προϊόντα αναδιάρκρωςθσ: 90 για προϊόν χωρίσ εξαςφαλίςεισ, 75 για προϊόν με εξαςφαλίςεισ (*). - Δαπάνθ εξζταςθσ αιτιματοσ τροποποίθςθσ όρων δανειακισ ςφμβαςθσ για προϊόντα ρφκμιςθσ: 90 για προϊόν χωρίσ εξαςφαλίςεισ, 100 για προϊόν με εξαςφαλίςεισ (*). Επιςιμανςθ: Από τισ παραπάνω ειδικζσ δαπάνεσ για τα προϊόντα ρφκμιςθσ απαλλάςςονται οι άνεργοι. (*) Στισ περιπτώςεισ που παρζχεται προϊόν με εξαςφαλίςεισ κι εφόςον υπάρχει ταυτόχρονη ζνταξη του πελάτη ςε αντίςτοιχο πρόγραμμα ςτεγαςτικήσ πίςτησ, αντί των παραπάνω, ειςπράττονται οι προβλεπόμενεσ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ των προγραμμάτων ςτεγαςτικήσ πίςτησ ( 150 για προϊόντα ςυγκζντρωςησ / διευκόλυνςησ, 150 για προϊόντα αναδιάρθρωςησ και 200 για προϊόντα ρφθμιςησ.) 10. Εξζταςθ αιτιματοσ τροποποίθςθσ διάρκειασ δανείου (όπου προβλζπεται): 15 *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 3 / 13

4 Οικολογικζσ Λφςεισ Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ Ν.128/75) Πράςινο 8,935% Δαπάνεσ Εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ: 87,5 (*) Παρατθριςεισ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ τθσ κατοικίασ / τθν αγορά υβριδικοφ αυτοκινιτου. «ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΠΙΣΙ» Χωρίσ εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ ςτακερό περικϊριο 8,50% Δεν ειςπράττεται εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ (*) «ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΠΙΣΙ» Με εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ ςτακερό περικϊριο 5,00% Δεν ειςπράττεται εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ (*) Ειςπράττονται οι προβλεπόμενεσ αμοιβζσ για νομικό ζλεγχο, τεχνικό ζλεγχο και ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ για εγγραφι προςθμείωςθσ υποκικθσ που αναφζρονται ςτο Σιμολόγιο τεγαςτικϊν Δανείων. για αγορά και εγκατάςταςθ Φ/Β ςυςτιματοσ, για ςυμμετοχι ςτο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Φ/Β ςυςτθμάτων μζχρι 10 KWp» τθσ Δ.Ε.Θ. (*) Με τθν υποβολι του αιτιματοσ ειςπράττονται ζξοδα αξιολόγθςθσ αιτιματοσ δανείου 15. Σα εν λόγω ζξοδα, εφόςον εγκρικεί το δάνειο, ςυμψθφίηονται με τθν εφάπαξ λειτουργικι και διαχειριςτικι δαπάνθ, όπου αυτι προβλζπεται. ESTIA ΠΡΑΙΝΘ 5 30 ζτθ ςτακερό περικϊριο από 2,20%. (Ανάλογα με τον ςκοπό του δανείου και τθν ενεργειακι κατθγορία του ακινιτου.) Εφάπαξ δαπάνθ για ζρευνα και ζλεγχο αιτιματοσ & ζγκριςθ δανείου: 245 (^) (^^) Για ανζγερςθ / αγορά ενεργειακά αναβακμιςμζνθσ κατοικίασ ι για ενεργειακι αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ κατοικίασ. (^)Παρζχεται ζκπτωςθ ςτουσ δικαιοφχουσ λογαριαςμϊν i) «Family Fast», «Επαγγελματικόσ Plus», «Αγροτικόσ Plus», «Μιςκοδοτικόσ Plus» και λοιπϊν εξομοιοφμενων λογαριαςμϊν μιςκοδοςίασ: 30%, ii) «Μιςκοδοτικόσ Intermediate»: 40% και iii) «Μιςκοδοτικόσ Advanced»: 50%. (^^) Για δάνεια με εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ, επιπλζον τθσ εφάπαξ δαπάνθσ για ζρευνα και ζλεγχο αιτιματοσ και ζγκριςθ δανείου, ειςπράττονται οι κατά περίπτωςθ προβλεπόμενεσ αμοιβζσ (για νομικό ζλεγχο, τεχνικό ζλεγχο, ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ για εγγραφι προςθμείωςθσ) που αναφζρονται ςτο Σιμολόγιο τεγαςτικϊν Δανείων. «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΚΑΣ ΟΙΚΟΝ» (Κατθγορίεσ κινιτρων Α1, Α2 και Β) τακερό 4,93% Ανέξοδα επιςκευαςτικοφ χαρακτιρα με τθν ςυγχρθματοδότθςθ τθσ ΕΣΕΑΝ ΑΕ. Σο επιτόκιο επιδοτείται κατά 100% (ζωσ 31/12/2015) από τθν ΕΣΕΑΝ ΑΕ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 4 / 13

5 Οικολογικζσ Λφςεισ - Επιςθμάνςεισ 1. Ειςφορά Ν. 128/75: Σα παραπάνω επιτόκια προςαυξάνονται με τθν προβλεπόμενθ ειςφορά του Ν. 128/75, εκτόσ των κατά περίπτωςθ εξαιρζςεων, π.χ. μόνιμων κατοίκων νθςιϊν με πλθκυςμό κάτω των κατοίκων (Ν.2703/99). Σα επιτόκια των προϊόντων «ESTIA ΠΡΑΙΝΘ», «Φωτοβολταϊκό πίτι» και «Εξοικονόμθςθ κατ οίκον» προςαυξάνονται με ειςφορά του Ν.128/75 φψουσ 0,12%. Σο επιτόκιο του «Πράςινου Δανείου» προςαυξάνεται με ειςφορά του Ν.128/75 φψουσ 0,60%. 2. Επιτόκιο 3Μ Euribor. ESTIA ΠΡΑΙΝΘ: Σο επιτόκιο διατραπεηικϊν κατακζςεων ςε Ευρϊ διάρκειασ τριϊν (3) μθνϊν, όπωσ διαμορφϊνεται δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ περιόδου εκτοκιςμοφ κάκε δόςθσ. ε περίπτωςθ που το επιτόκιο 3Μ Euribor υπολείπεται του Παρεμβατικοφ Επιτοκίου τθσ Ε.Κ.Σ. (Π.Ε.Ε.Κ.Σ.), ωσ επιτόκιο αναφοράσ κα λαμβάνεται το τελευταίο (Π.Ε.Ε.Κ.Σ). Φωτοβολταϊκό πίτι: Σο επιτόκιο διατραπεηικϊν κατακζςεων ςε Ευρϊ διάρκειασ τριϊν (3) μθνϊν, όπωσ διαμορφϊνεται δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ εκταμίευςθσ. Σο ςυμβατικό επιτόκιο του δανείου κα μεταβάλλεται τθν τελευταία θμζρα κάκε τριμινου από τθν θμερομθνία εκταμίευςθσ του δανείου. Για τθ διαμόρφωςθ του επιτοκίου κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι του ανωτζρω δείκτθ που ίςχυε δφο εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν ωσ άνω οριηόμενθ θμερομθνία μεταβολισ. - Ο παραπάνω επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ (Euribor) εμφανίηεται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα ςτο ςτατιςτικό δελτίο οικονομικισ ςυγκυρίασ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.bankofgreece.gr), και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εκνικισ Σράπεηασ (www.nbg.gr). Ιςτορικζσ τιμζσ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα Σο εκάςτοτε ιςχφον Euribor 3 μθνϊν δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. 3. ΠΕΕΚΣ - Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ: Σο εκάςτοτε ιςχφον, ελάχιςτο επιτόκιο προςφοράσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ για πράξεισ κφριασ αναχρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ. Ο παραπάνω επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ, αλλά και οι ιςτορικζσ του τιμζσ εμφανίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Σο εκάςτοτε ιςχφον Π.Ε.Ε.Κ.Σ. δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. 4. Τπολογιςμόσ τόκων δανείων: Για τον υπολογιςμό των τόκων των δανείων, το ζτοσ κατανζμεται ςε 12 ίςα διαςτιματα και ςυγκεκριμζνα 12 ίςουσ μινεσ, όπου κάκε μινασ κεωρείται ότι ζχει 30,4166 θμζρεσ. 5. Τπερθμερία: Θ λθξιπρόκεςμθ οφειλι, κατά κεφάλαιο, τόκουσ και ζξοδα, επιβαρφνεται με το εκάςτοτε ιςχφον ανϊτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερθμερίασ, ςιμερα 2,5 μονάδεσ μεγαλφτερο από το εκάςτοτε ενιμερο ςυμβατικό επιτόκιο, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ κατά περίπτωςθ ειςφορά του Ν. 128/75. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 5 / 13

6 τεγαςτικά Δάνεια (ςε Ευρϊ) Μθ επιδοτοφμενα - τακεροφ αρχικοφ επιτοκίου (*) ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA 5 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA 10 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA 15 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA 20 ΠΡΟΝΟΜΙΟ Ετιςιο Ονομαςτικό Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ του Ν. 128/75) τακερό για τα πρϊτα 3 ζτθ 5,25% τακερό για τα πρϊτα 5 ζτθ 5,65% τακερό για τα πρϊτα 10 ζτθ 6,15% τακερό για τα πρϊτα 15 ζτθ 6,35% τακερό για τα πρϊτα 20 ζτθ 6,55% Ποςό δανείου / Διάρκεια ζτθ 5 30 ζτθ ζτθ ζτθ ζτθ (*) Σα αναφερόμενα ςτακερά επιτόκια ιςχφουν για ποςοςτό χρθματοδότθςθσ, ζωσ και το 50% τθσ εμπορικισ αξίασ του ενυπόκθκου ακινιτου. Μθ επιδοτοφμενα - υ επιτοκίου ESTIA ΜΕΙΚΣΟ (^) (^^) Ετιςιο Ονομαςτικό Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ του Ν. 128/75) Ποςό δανείου / Διάρκεια ζτθ (^) Προςταςία δόςθσ από το 2ο ζωσ και το 6ο ζτοσ αποπλθρωμισ του δανείου. (^^) Δυνατότθτα μθ καταβολισ μιασ δόςθσ ανά ζτοσ, από το 2ο ζτοσ αποπλθρωμισ του δανείου. ESTIA ΠΡΟΝΟΜΙΟ ESTIA ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΧΑΜΘΛΘ ΕΚΚΙΝΘΘ (^^^) (^^^) Με δυνατότθτα καταβολισ μόνο τόκων μζχρι το 1/3 τθσ διάρκειασ του δανείου, με ανϊτατο χρονικό διάςτθμα τα 5 ζτθ. Ζωσ 30 ζτθ 5 30 ζτθ *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 6 / 13

7 τεγαςτικά Δάνεια (ςε Ευρϊ) Επιδοτοφμενα - τακεροφ αρχικοφ επιτοκίου (*) ESTIA 1 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟ ESTIA 10 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟ ESTIA 10 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΑΓΡΟΣΩΝ ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΘΡΘΣΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ESTIA 3M ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟ Ετιςιο Ονομαςτικό Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ του Ν. 128/75) τακερό για το πρϊτο ζτοσ 4,75% τακερό για τα πρϊτα 10 ζτθ 6,15% τακερό για τα πρϊτα 10 ζτθ 6,15% τακερό για τα πρϊτα 3 ζτθ 5,25% Ποςό δανείου / Διάρκεια ζτθ ζτθ ζτθ Μζχρι Ζωσ 25 ζτθ (*) Σα αναφερόμενα ςτακερά επιτόκια ιςχφουν για ποςοςτό χρθματοδότθςθσ, ζωσ και το 50% τθσ εμπορικισ αξίασ του ενυπόκθκου ακινιτου. Επιδοτοφμενα - υ επιτοκίου ESTIA ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΑΓΡΟΣΩΝ ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟ Ετιςιο Ονομαςτικό Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ του Ν. 128/75) Ποςό δανείου / Διάρκεια ζτθ *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 7 / 13

8 τεγαςτικά Δάνεια (ςε Ευρϊ) - Επιςθμάνςεισ 1. Ειςφορά Ν. 128/75: Σα παραπάνω επιτόκια προςαυξάνονται με τθν προβλεπόμενθ ειςφορά του Ν. 128/75 (0,12%), εκτόσ των κατά περίπτωςθ εξαιρζςεων, π.χ. μόνιμων κατοίκων νθςιϊν με πλθκυςμό κάτω των κατοίκων (Ν.2703/99). 2. Επιτόκιο 3Μ Euribor: Σο επιτόκιο διατραπεηικϊν κατακζςεων ςε Ευρϊ διάρκειασ τριϊν (3) μθνϊν, όπωσ διαμορφϊνεται δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ περιόδου εκτοκιςμοφ κάκε δόςθσ. ε περίπτωςθ που το επιτόκιο 3Μ Euribor υπολείπεται του Παρεμβατικοφ Επιτοκίου τθσ Ε.Κ.Σ. (Π.Ε.Ε.Κ.Σ.), ωσ επιτόκιο αναφοράσ κα λαμβάνεται το τελευταίο (Π.Ε.Ε.Κ.Σ). - Ο παραπάνω επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ (Euribor) εμφανίηεται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα ςτο ςτατιςτικό δελτίο οικονομικισ ςυγκυρίασ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.bankofgreece.gr), και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εκνικισ Σράπεηασ (www.nbg.gr). Ιςτορικζσ τιμζσ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα Σο εκάςτοτε ιςχφον Euribor 3 μθνϊν δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. 3. ΠΕΕΚΣ - Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ: Σο εκάςτοτε ιςχφον, ελάχιςτο επιτόκιο προςφοράσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ για πράξεισ κφριασ αναχρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ. - Ο παραπάνω επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ, αλλά και οι ιςτορικζσ του τιμζσ εμφανίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (www.bankofgreece.gr). Σο εκάςτοτε ιςχφον Π.Ε.Ε.Κ.Σ. δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. 4. Τπολογιςμόσ τόκων ςτεγαςτικϊν δανείων: Για τον υπολογιςμό των τόκων των δανείων, το ζτοσ κατανζμεται ςε 12 ίςα διαςτιματα και ςυγκεκριμζνα 12 ίςουσ μινεσ, όπου κάκε μινασ κεωρείται ότι ζχει 30,4166 θμζρεσ. 5. Πρόωρθ μερικι ι ολικι εξόφλθςθ δανείου: Θ πρόωρθ μερικι ι ολικι εξόφλθςθ του δανείου, κατά τθν περίοδο του ςτακεροφ επιτοκίου, πραγματοποιείται με καταβολι "αποηθμίωςθσ" ίςθσ με τουσ τόκουσ 6 μθνϊν ςτο πρόωρα εξοφλοφμενο κεφάλαιο. Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ του κυμαινόμενου επιτοκίου, μζροσ ι όλο το ποςό του δανείου, μπορεί να εξοφλθκεί χωρίσ οποιαδιποτε επιβάρυνςθ. 6. Τπερθμερία: Θ λθξιπρόκεςμθ οφειλι, κατά κεφάλαιο, τόκουσ και ζξοδα, επιβαρφνεται με το εκάςτοτε ιςχφον ανϊτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερθμερίασ, ςιμερα 2,5 μονάδεσ μεγαλφτερο από το εκάςτοτε ενιμερο ςυμβατικό επιτόκιο, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ κατά περίπτωςθ ειςφορά του Ν. 128/ Προςφορζσ τιμολόγθςθσ τεγαςτικϊν Δανείων: - Παρζχεται ζκπτωςθ ςτθν «Εφάπαξ δαπάνθ για ζρευνα και ζλεγχο αιτιματοσ & ζγκριςθ δανείου» για δικαιοφχουσ λογαριαςμϊν i) «Family Fast», «Επαγγελματικόσ Plus», «Αγροτικόσ Plus», «Μιςκοδοτικόσ Plus» και λοιπϊν εξομοιοφμενων λογαριαςμϊν μιςκοδοςίασ: 30%, ii) «Μιςκοδοτικόσ Intermediate»: 40% και iii) «Μιςκοδοτικόσ Advanced»: 50% (βλ. ςχετικά παρακάτω ςτθν ενότθτα «τεγαςτικά Δάνεια Σιμολόγιο»). Επίςθσ, οι παραπάνω δικαιοφχοι ζχουν τθ δυνατότθτα λιψθσ μθ επιδοτοφμενου ςτεγαςτικοφ δανείου με ευνοϊκό περικϊριο επιτοκίου.. 8. Παροχζσ ςτεγαςτικϊν δανείων: Για όλα τα ςτεγαςτικά δάνεια, παρζχεται θ δυνατότθτα απόκτθςθσ πιςτωτικισ κάρτασ Mastercard ι Visa, με δωρεάν ςυνδρομι για όλθ τθ διάρκεια του δανείου. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 8 / 13

9 τεγαςτικά Δάνεια (ςε Ευρϊ) - Σιμολόγιο 1. Εφάπαξ δαπάνθ για ζρευνα και ζλεγχο αιτιματοσ & ζγκριςθ δανείου: 490 (αφορά μθ επιδοτοφμενα δάνεια και επιδοτοφμενα δάνεια μόνο από το Ελλθνικό Δθμόςιο) I. για δικαιοφχουσ λογαριαςμϊν «Family Fast», «Επαγγελματικόσ Plus», «Αγροτικόσ Plus», «Μιςκοδοτικόσ Plus» και λοιπϊν εξομοιοφμενων λογαριαςμϊν 343 μιςκοδοςίασ (ζκπτωςθ 30% επί τθσ υπό 1. δαπάνθσ) II. για δικαιοφχουσ λογαριαςμοφ «Μιςκοδοτικόσ Intermediate» (ζκπτωςθ 40% επί 294 τθσ υπό 1 δαπάνθσ) iii.για δικαιοφχουσ λογαριαςμοφ «Μιςκοδοτικόσ Advanced» (ζκπτωςθ 50% επί τθσ 245 υπό 1 δαπάνθσ) θμειϊςεισ: α) Θ εν λόγω δαπάνθ ( 490) αφορά κατά 150 τθν κάλυψθ των εξόδων ελζγχου τθσ φερεγγυότθτασ και πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του δανειολιπτθ (δαπάνεσ ελζγχου φορολογικϊν ςτοιχείων, ςυνδρομζσ ςε υπθρεςίεσ παροχισ πλθροφοριϊν ελζγχου δυςμενϊν κλπ), κατά 150 τθν κάλυψθ των εξόδων αρχικοφ προςδιοριςμοφ αξίασ του ακινιτου (πίνακεσ αντικειμενικϊν αξιϊν, ζρευνα μζςω δικτφου ςυνεργαηόμενων μεςιτϊν, ςυντιρθςθ βάςθσ δεδομζνων), και κατά 190 τισ δαπάνεσ τελικισ ζγκριςθσ (ςφνταξθ προςφοράσ, δθμιουργία ςυμβάςεων, ζλεγχοσ που ςχετίηεται με εγγυθτζσ, δζςμευςθ κεφαλαίων, προ τθσ τελικισ εκταμίευςθσ). Θ δαπάνθ αυτι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο τελικό επιτόκιο γιατί είναι ανεξάρτθτθ τθσ χρονικισ διάρκειασ του δανείου β) Θ εν λόγω δαπάνθ ειςπράττεται μια φορά για αιτιματα που εξετάηονται ταυτόχρονα και αφοροφν το ίδιο ακίνθτο, αλλιϊσ, ανά δάνειο ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ. 2. Νομικόσ ζλεγχοσ τίτλων: (*) Ενδεικτικά, για ζλεγχο τίτλων ανά ακίνθτο: 43 + ΦΠΑ. 3. Σεχνικόσ ζλεγχοσ ακινιτου: (**) Ενδεικτικά, για αρχικά δάνεια, εκτίμθςθ αγοραίασ αξίασ - γθσ ι οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ: - ζωσ : ΦΠΑ - άνω των : 150 +ΦΠΑ 4 Ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ, για εγγραφι προςθμείωςθσ υποκικθσ (ανά απόφαςθ) Οι αμοιβζσ των ςυνεργαηόμενων δικθγόρων (*) + ΦΠΑ Οι αμοιβζσ των ςυνεργαηόμενων μθχανικϊν (**) + ΦΠΑ Οι αμοιβζσ των ςυνεργαηόμενων δικθγόρων + ΦΠΑ 5. Άρςθ προςθμείωςθσ / εξάλειψθ υποκικθσ Εξζταςθ αιτιματοσ τροποποίθςθσ όρων δανειακισ ςφμβαςθσ: 6.1. για επιμικυνςθ διάρκειασ (όπου προβλζπεται) 60 (**) 6.2. για αλλαγι όρων δανείου (νόμιςμα, επιτόκιο, μείωςθ διάρκειασ, τοκοπλθρωμι κλπ) για διευκόλυνςθ οφειλϊν 150 (*)(**) 6.4. για αναδιάρκρωςθ οφειλϊν 150 (*) (**) 6.5. για ρφκμιςθ οφειλϊν 200 (*) (**) (*) Παρζχεται ζκπτωςθ 50% ςτθν περίπτωςθ διευκόλυνςθσ/αναδιάρκρωςθσ/ρφκμιςθσ μόνο καταναλωτικϊν οφειλϊν (**) Απαλλάςςονται οι άνεργοι. 7. Αποςτολι αναλυτικισ κατάςταςθσ οφειλϊν και δόςεων: (μθνιαίο ι 3μθνιαίο ειδοποιθτιριο) Δωρεάν *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 9 / 13

10 Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ ΑΝΟΙΚΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΜΕΩ ΤΠΕΡΑΝΑΛΘΨΘ (OVERDRAFT) ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ ΜΟΝΙΜΟΣΕΡΟΤ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ Ετιςιο Ονομαςτικό Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ του Ν. 128/75) τακερό για 3 ζτθ Ποςό / Διάρκεια Χρθματοδότθςθ: Από ζωσ το 100% των αναγκϊν χρθματοδότθςθσ. Διάρκεια: Μζχρι 1 ζτοσ με δυνατότθτα ανανζωςθσ. Χρθματοδότθςθ: ζωσ το 100% των αναγκϊν χρθματοδότθςθσ. Διάρκεια: μζχρι 12μινεσ, με δυνατότθτα ανανζωςθσ Χρθματοδότθςθ: ζωσ το 100% των αναγκϊν χρθματοδότθςθσ. Διάρκεια: μζχρι 12μινεσ, με δυνατότθτα ανανζωςθσ 6,25% Χρθματοδότθςθ: ζωσ το 100% των αναγκϊν χρθματοδότθςθσ. Διάρκεια: Μζχρι 5 ζτθ. Σα κυμαινόμενα και τα ςτακερά επιτόκια χρθματοδοτιςεων προςαυξάνονται με περικϊριο επιτοκίου 0,50% - 4,75%. Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ - ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΠΟΛΤΔΑΝΕΙΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ» / - ΕΘΝΟ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΠΟΛΤΔΑΝΕΙΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ» / - ΕΘΝΟ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΠΟΛΤΔΑΝΕΙΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ» / - ΕΘΝΟ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ - 7 ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΠΟΛΤΔΑΝΕΙΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ» τακερό για 3 ζτθ τακερό για 3 ζτθ τακερό για 5 ζτθ τακερό για 7 ζτθ 6,25% 6,25% 6,35% 6,45% Χρθματοδότθςθ: ζωσ το 75% τθσ δαπάνθσ. Διάρκεια: Αναλόγωσ του ποςοφ και του ςκοποφ χρθματοδότθςθσ. Χρθματοδότθςθ: αναλόγωσ του ςκοποφ. Διάρκεια: ζωσ 15 ι και 25 ζτθ, αναλόγωσ του ςκοποφ και του ποςοφ χρθματοδότθςθσ. Σα κυμαινόμενα και τα ςτακερά επιτόκια χρθματοδοτιςεων παγίων εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ προςαυξάνονται με περικϊριο επιτοκίου 0,50% - 4,75%. Χρθματοδότθςθ: ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΠΟΛΤΔΑΝΕΙΟ 1 μθνόσ 1Μ Euribor αναλόγωσ του ςκοποφ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ» χρθματοδότθςθσ. (Αφορά δάνεια ποςοφ και άνω 3 μθνϊν 3M Euribor Διάρκεια: ζωσ 15 ι και 25 ζτθ, που αςφαλίηονται εμπραγμάτωσ ι με αναλόγωσ του ςκοποφ και του ποςοφ ενζχυρο μετρθτϊν.) 6 μθνϊν 6M Euribor χρθματοδότθςθσ. Σα κυμαινόμενα επιτόκια Euribor (1Μ, 3Μ, 6Μ) του Επιχειρθματικοφ Πολυδανείου - «Ανάπτυξθ» προςαυξάνονται με περικϊριο επιτοκίου 2,00% - 6,50%. Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ ΑΜΕΘ ΠΡΟΕΞΟΦΛΘΘ ΑΣΟΚΩΝ ΔΟΕΩΝ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΚΑΡΣΩΝ 8,60% Χωρίσ περικϊριο επιτοκίου *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 10 / 13

11 Επιχειριςεισ Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ Ετιςιο Ονομαςτικό Επιτόκιο (Πλζον ειςφοράσ του Ν. 128/75) Μεγάλων Επιχειριςεων Ποςό / Διάρκεια ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΜΕΩ ΤΠΑΡΑΝΑΛΘΨΘ (OVERDRAFT) Μεγάλων Επιχειριςεων Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ ΑΜΕΘ ΠΡΟΕΞΟΦΛΘΘ ΑΣΟΚΩΝ ΔΟΕΩΝ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΚΑΡΣΩΝ Μεγάλων Επιχειριςεων 6,25% 8,60% Χωρίσ περικϊριο επιτοκίου Σα επιτόκια των δανείων για Μεγάλεσ Επιχειριςεισ προςαυξάνονται με περικϊριο που ςυμφωνείται με κάκε πελάτθ, πριν τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, φςτερα από διαπραγμάτευςθ. Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ / Επιχειριςεισ - Επιςθμάνςεισ δανείων 1. Ειςφορά Ν. 128/75: Σα παραπάνω επιτόκια προςαυξάνονται με τθν κατά περίπτωςθ προβλεπόμενθ ειςφορά του Ν. 128/ Τπολογιςμόσ τόκων: Ωσ βάςθ υπολογιςμοφ των τόκων ςτισ μθ τοκοχρεολυτικζσ χορθγιςεισ λαμβάνονται οι πραγματικζσ θμζρεσ και το ζτοσ των 360 θμερϊν (Actual/360). 3. Εκτοκιςμόσ: Ο εκτοκιςμόσ των δανείων γίνεται ανά εξάμθνο (30/6, 31/12), εκτόσ αν ςυνομολογθκεί διαφορετικά με τον πελάτθ. 4. Επιτόκια Euribor 1Μ/3Μ/6Μ: Σα επιτόκια διατραπεηικϊν κατακζςεων ςε Ευρϊ διάρκειασ ενόσ (1), τριϊν (3) και ζξι (6) μθνϊν αντίςτοιχα, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ εκταμίευςθσ και ςτθ ςυνζχεια δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ περιόδου εκτοκιςμοφ κάκε δόςθσ. Οι παραπάνω επιτοκιακοί δείκτεσ αναφοράσ (Euribor) εμφανίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα ςτο ςτατιςτικό δελτίο οικονομικισ ςυγκυρίασ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ και ςτθν οικεία ιςτοςελίδα τθσ Εκνικισ Σράπεηασ. Σο εκάςτοτε ιςχφον επιτόκια Euribor δθμοςιεφονται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. Ιςτορικζσ τιμζσ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα Σε πεπίπηωζη πος ηα παπαπάνω επιηόκια, καηά ηην ημέπα ηος πποζδιοπιζμού ηοςρ, ςπολείπονηαι ηος Παπεμβαηικού Επιηοκίος ηηρ Εςπωπαϊκήρ Κενηπικήρ Τπάπεζαρ (Π.Ε.Ε.Κ.Τ.), ηόηε ωρ επιηόκιο αναθοπάρ θα λαμβάνεηαι ηο ιζσύον ηην ημέπα εκείνη Παπεμβαηικό Επιηόκιο ηηρ Ε.Κ.Τ. 5. Παρεμβατικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ (ΠΕΕΚΣ): Σο εκάςτοτε ιςχφον, ελάχιςτο επιτόκιο προςφοράσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ για πράξεισ κφριασ αναχρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ. Ο εν λόγω επιτοκιακόσ δείκτθσ αναφοράσ, αλλά και οι ιςτορικζσ του τιμζσ εμφανίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ευρείασ πρόςβαςθσ ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Σο εκάςτοτε ιςχφον Π.Ε.Ε.Κ.Σ. δθμοςιεφεται και ςτον θμεριςιο οικονομικό Σφπο. 6. Επιτόκιο Τπερθμερίασ: Σο επιτόκιο υπερθμερίασ διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τθν Π.Δ.Σ.Ε. 2393/96, εφαρμόηεται από τθν πρϊτθ θμζρα κακυςτζρθςθσ και ο εκτοκιςμόσ γίνεται ανά εξάμθνο. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 11 / 13

12 Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ / Επιχειριςεισ Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ - Σιμολόγιο 1. Ετιςια ζξοδα επεξεργαςίασ και αξιολόγθςθσ αιτθμάτων κακοριςμοφ / αναδιαμόρφωςθσ, ορίων πιςτοδότθςθσ Επαγγελματιϊν και ΜΜΕ: 1.1. φψουσ ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από και άνω Ετιςια ζξοδα επεξεργαςίασ και αξιολόγθςθσ αιτθμάτων κακοριςμοφ / αναδιαμόρφωςθσ / επικαιροποίθςθσ ορίων Ανοικτοφ Επαγγελματικοφ Πλάνου: 2.1. φψουσ ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από και άνω 700 θμειϊςεισ: Οι επαγγελματίεσ δικαιοφχοι του λογ/ςμοφ «Επαγγελματικόσ Plus» δικαιοφνται ζκπτωςθσ 30% επί των εξόδων του Ανοικτοφ Επαγγελματικοφ Πλάνου. Οι δικαιοφχοι του λογ/ςμοφ «Αγροτικόσ Plus» δικαιοφνται Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο (ζωσ ) με ετιςια ζξοδα Εφάπαξ ζξοδα επεξεργαςίασ και αξιολόγθςθσ αιτιματοσ δανείου μεςομακροπρόκεςμθσ διάρκειασ για Κεφαλαίο Κίνθςθσ ι για Πάγιεσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό / Επιχειρθματικοφ Πολυδανείου «Ανάπτυξθ»: 3.1. φψουσ ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από ζωσ και φψουσ από και άνω θμείωςθ: Οι επαγγελματίεσ δικαιοφχοι του λογ/ςμοφ «Επαγγελματικόσ Plus» δικαιοφνται ζκπτωςθσ 50% επί των εφάπαξ εξόδων επεξεργαςίασ και αξιολόγθςθσ αιτιματοσ για το Επιχειρθματικό Πολυδάνειο «Ανάπτυξθ». 3.6 Εφάπαξ δαπάνθ προζγκριςθσ δανείου Οφειλζσ επαγγελματιϊν και ΜΜΕ. Εφάπαξ ζξοδα επεξεργαςίασ και αξιολόγθςθσ αιτιματοσ: 4.1. Αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν Ρφκμιςθσ οφειλϊν Επαναρρφκμιςθσ οφειλϊν Επαναρρφκμιςθσ οφειλϊν με bonus επιςτροφισ τόκων 150 Επιχειριςεισ - Σιμολόγιο 5. Ετιςια ζξοδα διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ χριςθσ εγκεκριμζνων ορίων πιςτοδότθςθσ Μεγάλων Επιχειριςεων (ανεξαρτιτωσ φψουσ) *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 12 / 13

13 Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ / Επιχειριςεισ Λοιπζσ Εργαςίεσ - Σιμολόγιο 6. Ετιςια διαχειριςτικι και λειτουργικι δαπάνθ παρακολοφκθςθσ τθσ προεξόφλθςθσ των ατόκων δόςεων από τθν χριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν 7. Αποςτολι αντιγράφων κίνθςθσ λογαριαςμϊν επιχειρθματικϊν χρθματοδοτιςεων: μθνιαία ςυμβατικι (αφορά και τα ειδοποιθτιρια δανείων τακτισ λιξθσ) ανζξοδα 7.2. μθνιαία, κατόπιν αιτιματοσ του πελάτθ (αφορά και τα ειδοποιθτιρια δανείων τακτισ λιξθσ) 0,90 / μινα 7.3. εβδομαδιαία, κατόπιν αιτιματοσ του πελάτθ 5 / μινα 7.4. θμεριςια, κατόπιν αιτιματοσ του πελάτθ 15 / μινα θμείωςθ: Οι παραπάνω χρεϊςεισ αποςτολισ αντιγράφων κίνθςθσ δεν αφοροφν το προϊόν «Άμεςθ Προεξόφλθςθ Άτοκων Δόςεων Πιςτωτικϊν Καρτϊν» και τουσ λογαριαςμοφσ όπου ςυμβατικά προβλζπεται αποςτολι αντιγράφων κίνθςθσ ςυχνότερθ τθσ 3μθνιαίασ. 120 Γενικζσ Παρατθριςεισ Σο παρόν περιλαμβάνει όρουσ βαςικϊν εργαςιϊν τθσ Σράπεηασ. Ηθτιςτε από τα αρμόδια ςτελζχθ του Καταςτιματοσ να ςασ ενθμερϊςουν για τουσ όρουσ επιπλζον εργαςιϊν που μπορεί, κατά περίπτωςθ, να αιτθκείτε ι να απαιτθκοφν. Τποβολι χολίων / Τποδείξεων / Παραπόνων πελατείασ. Για τυχόν ςχόλια / υποδείξεισ / παράπονα μπορείτε να απευκυνκείτε (με τθ ςειρά που παρατίκενται): > τα αρμόδια ςτελζχθ των Καταςτθμάτων για τθν άμεςθ εξυπθρζτθςι ςασ. > > τον Σομζα Εξυπθρζτθςθσ Πελατείασ: Τπατίασ 5, , Ακινα / Tθλ (για κλιςεισ από ςτακερό εντόσ Ελλάδασ) ι (για κλιςεισ από κινθτό και το εξωτερικό), Δευτζρα Παραςκευι, 08:00 16:00 / fax: / υνιγοροσ του Πελάτθ: Γραφείο "υνθγόρου του Πελάτθ" τθσ Εκνικισ Σράπεηασ, Λ. υγγροφ , , Ακινα, Β' κτιριο Εκνικισ Αςφαλιςτικισ, 1οσ όροφοσ / Σθλ.: / fax: / Περιςςότερα για τον υνιγορο του Πελάτθ ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ Σράπεηασ. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτι θ ικανοποίθςθ του ηθτιματόσ ςασ από τισ παραπάνω υπθρεςίεσ τθσ Σράπεηασ, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο Γραφείο του Μεςολαβθτι Σραπεηικϊν Επενδυτικϊν Τπθρεςιϊν: Μαςςαλίασ 1, Ακινα / Σθλ / fax: / / website: *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ του Ομίλου] *Ενθμζρωςθ:30/06/2015] 13 / 13

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα