ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 16 (2009), ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει την κατάσταση της γυναικείας απασχόλησης και ανεργίας στο Νομό Μεσσηνίας, με βάση τα αποτελέσματα δύο ε ρευνών πεδίου που διενεργήθηκαν στο εν λόγω Νομό στα πλαίσια του Προγράμματος Αρχιμήδης, καθώς και στοιχεία που αντλήθηκαν από την ΕΣΥΕ. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, οι γυναίκες εργαζόμενες στη Μεσσηνία απασχολούνται κυρίως στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Η ανεργία τις πλήττει ιδιαίτερα σε σχέση με τους άνδρες, καθώς αποτελούν το 61,8% του συνόλου των ανέργων του Νομού. Ιδιαίτερο πρόβλημα ανεργίας αντιμετωπίζουν οι απόφοιτες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας ετών, ενώ το 24% των ανέργων γυναικών στο Νομό βρίσκεται στην κατάσταση αυτ~j για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών. Σύμφωνα με την άποψη των ίδιων των ανέργων γυναικών της περιοχής, η συμβολή του ΟΑΕΔ στην εξεύρεση εργασίας είναι περιορισμένη. Η συμμετοχή των ανέργων γυναικών σε σεμινάρια ή προγράμματα επαγγ ελματικής κατάρτισης εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλή (11 % ). Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν την ανεπάρκεια των παραδοσιακών μέτρων καταπολέμησης της γυναικείας απασχόλησης υποδεικνύοντας την αναζήτηση εναλλακτικών πολιτικών, όπως η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Abstract The aim of the present paper is to inνestigate women's employment and unemployment ίη the Prefecture of Messinia, based οη the results of two field researches conducted ίη the context of Archimedes Program, as well as data drawn from the Greek National Statistical Service. Women working in Messinia are occupied mainly in the primary productiνe sector and ίη the sector of services proνision. The unemployment affects women more than men, giνen that women constitute 61.8% of the unemployed ίη the region. Particular problem of unemployment face the graduates of secondary education, age of years. It is remarkable that 24% of the unemployed women in the Prefecture are long term unemployed. According to the opinion of the 65% of unemployed women, the contribution of the Organization for the Occupation of the Work Force in finding them a new job is minimal. Besides, the attendance of unemployed women in seminars or programs of professional training is very low (11%). These findings indicate the ineffectiνeness of the traditional measures for combating women's employment and suggest the search for alternatiνe policies such as the development of social economy. JEL Classification: J08, Jl6. Key words: Local Labor Market, Women's Employment, Messinia. Κωνσταντίνος Μαυρέας Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Καλαμάτας Χαράλαμπος Οικονόμου Λέκτορας Τμήμα Κοινωνιολογίας Πόντειο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Σταυρουλόκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΕΙ Καλαμάτας Konstantinos Maνreas Proιessor ΤΕΙ οι Kalamata Xaralampos lkonomou Lecturer Panteion Uniνerssity Dimitris Staνroulakis Proιessor ΤΕΙ οι Kalamata 61

2 κ. ΜΑΥΡΕΑΣ, ΧΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), Εισαγωγή Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα την ανάδειξη της διάστασης του τοπικού σε σημαντική συνιστώσα των πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας. Η μετάβαση προς περισσότερο ευέλικτα συστήματα παραγωγής, η αυξημένη κινητικότητα του κ ε φαλαίου, το αίτημα για μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η αδυναμία των παραδοσιακών πολιτικών να αντιμετωπίσουν τα διευρυνόμενα προβλήματα ανεργίας, είχαν ως συνέπεια το ενδιαφέρον να επικεντρωθεί στις τοπικές αγορές εργασίας και στο ρόλο της τοπικής κοινότητας στην προώθηση ενεργητικών μέτρων απασχόλησης. Σημαντική παράμετρο σε αυτή τη μεταβολή αποτέλεσε η έμφαση στη διάσταση του φύλου, δεδομένων των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθεια εισόδου στην αγορά εργασίας (Τράντας, 2004 και Ευστράτογλου, 2006). Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού, σκοπός της παρούσας εργα σίας είναι να διερευνήσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε έναν συγκεκριμένο νομό της χώρας, το Ν. Μεσσηνίας. Στηρίζεται σε δεδομένα που προέρχονται από την απογραφή πληθυσμού του 2001, τις δημοσιευμένες Έρευνες Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ και τα αποτελέσματα δύο ερευνών πεδίου που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Αρχιμήδης C 1 J. Η πρώτη έρευνα πεδίου αποσκοπούσε στη μέτρηση της γυναικείας ανεργίας στο νομό Μεσσηνίας. Μέσα από αυτήν επιδιώχθηκε η αποτύπωση των κοινωνικών χαρακτηριστικών των ανέργων γυναικών, του μορφωτικού επιπέδου τους, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διαθέτουν προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες, του τρόπου αναζήτησης εργασίας και του χρόνου παραμονής στην ανεργία. Διερευνήθηκε επίσης ο βαθμός πρόσβασης στην επιδότηση της ανεργίας και η συμμετοχή των ανέργων γυναικών σε προγράμματα κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η έρευνα διεξήχθη με δομημένο ερωτηματολόγιο που αποτελείτο από σειρά «κλειστών» και «ανοικτών» ερωτήσεων. Πρόκειται για ποσοτική έρευνα με ατομικές συνεντεύξεις, πρόσωπο με πρόσωπο (face to face) σε χώρο συνάθροισης ανέργων γυναικών, όπως οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ Μεσσηνίας. Το μέγεθος του δείγματος ανήλθε σε 507 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 25% περίπου του συνόλου των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων γυναικών. Η έρευνα πεδίου διεξήχθη κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο Η δεύτερη έρευνα πεδίου διενεργήθηκε σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του νομού Μεσσηνίας και είχε ως κύριο στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ικανοποιητικής εικόνας σχετικά με τη γενικότερη επιχειρηματική δραστηριο- 62 (1) Η μελέτη αποτελ ε ί μέρο ς ευρύτερης έρευνας με θ έ μα: «Διερεύνηση της γυναικεία ς απασχόλησης στον Ν. Μ ε σσηνίας και σχεδιασμός μοντέλου ένταξης - επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας», η οποία διεξάγεται από το ΤΕΙ Καλαμάτας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΧΙΜ ΗΔΗΣ που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ.

3 Κ. MAVREAS, XAR. ΙΚΟΝΟΜΟU, D. STAVROULAKIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), ποίηση στο νομό και στην καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό. Για το σκοπό αυτό επελέγησαν σαράντα επτά (47) επιχειρήσεις. Στην επιλογή του δείγματος καταβλήθηκε προσπάθεια για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητά του, με αποτέλεσμα, μεταξύ των επιχειρήσεων που επελέγησαν, να υπάρχουν μικρές ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, αλλά και μεγάλες ανώνυμες εταιρείες. Το ερωτηματολόγιο της συνέντευξης περιελάμβανε ορισμένες «Κλειστές» και αρκετές «ανοικτές» ερωτήσεις. Ως προς τον τύπο της έρευνας, πρόκειται για ποσοτική έρευνα με ατομικές συνεντεύξεις, πρόσωπο με πρόσωπο (face to face), οι οποίες έλαβαν χώρα στην έδρα των επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη έρευνα πεδίου διεξήχθη κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο Οι ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην Ελλάδα Παρότι τα τελευταία χρόνια τα τυπικά προσόντα των γυναικών βελτιώνονται και η συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό αυξάνεται, οι ανισότητες σε βάρος τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, παραμένουν σε ισχύ. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρείται σήμερα ο διαχωρισμός κατά φύλο στην αγορά εργασίας< 2 J. Οι γυναίκες εργαζόμενες φαίνεται να υποεκπροσωπούνται στις υψηλές βαθμίδες της επαγγελματικής ιεραρχίας, ιδιαίτερα στα επιστημονικά και ερευνητικά επαγγέλματα, ενώ η απασχόλησή τους παρουσιάζει μια γενικότερη αύξηση σε διοικητικές θέσεις και στον τομέα των υπηρεσιών, όπου η απασχόλησή τους συγκεντρώνεται κυρίως σε θέσεις ανειδίκευτης εργασίας και γενικά, θέσεις ευρισκόμενες στη χαμηλή βαθμίδα της επαγγελματικής ιεραρχίας. Το γεγονός αυτό μπορεί έως ένα βαθμό να αποδοθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγο ράς εργασίας και στα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα. Από την πλευρά της εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες, κατά το δεύτερο τετράμηνο του 2006 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών-μελών μόλις το 15% των γυναικών ηλικίας ετών εμφανίζουν υψηλό βαθμό εξοικείωσης (έναντι 29% των ανδρών), ενώ το 44% των γυναικών ηλικίας ετών δεν έχει καθόλου εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες (έναντι του 38% των ανδρών) (Eurostat, 2007, (2) Αντίθετα, στο χώρο της εκπαίδευσης οι διακρίσεις έχουν μειωθ εί αρκετά. Το δεύτερο τετράμηνο του 2006 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών-μελών στα άτομα ηλικίας ε τών που είχαν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα ποσοστά των αποφοίτων γυναικών ήταν παρόμοια με εκείνα των ανδρών (24% και 23 % αντίστοιχα) με τη Φίλανδία ( 42% ), την Εσθονία (39%) και τη Δανία (39%) να εμφανίζουν τα υψηλότερα, και τη Ρουμανία (12% ), την Τσεχία (13 %) και τη Μάλτα (13%) να εμφανίζουν τα χαμηλότ ε ρα ποσοστά. Σε όλες περίπου τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι γυναίκ ες προτιμούν τις λεγόμενες κλασσικές σπουδές και εμφανίζουν μειωμένες προτιμήσεις για τις επιστήμες, τα μαθηματικά κα ι την πληροφορική. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 για το 2004 τα ποσοστά των γυναικών που σπούδαζαν στις αντίστοιχες επιστήμες ήταν 66% και 38% (Eurostat, 2007, σ. 2). 63

4 Κ. ΜΑΥ ΡΕΑΣ, ΧΑΡ. ΟΙ Κ ΟΝΟΜΟ Υ, Δ. ΣΤΑΥΡΟ ΥΛ Α ΚΗΣ - Ε ΠΙΘΕΩ ΡΗΣΗ Ο Ι ΚΟΝ Ο ΜΙΚΩΝ ΕΠ ΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), σ. 2). Στο χώρο των επιστημών η ποσοτική υπεροχή των γυναιιιών καταδεικνύεται κυρίως στις επιστήμες της υγείας, τις φιλοσοφικές και κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες, ενώ οι αντίστοιχοι χώροι υπεροχής των ανδρών είναι τα μαθηματικά, η πληροφορική και η τεχνολογία ( 3 ). Οι παραπάνω διαπιστώσεις φαίνεται να βρίσκουν πεδίο εφαρμογής και στην Ελλάδα, όπου η συμμετοχή των γυναικών είναι περιορισμένη σε επαγγελματικές θέσεις υψηλού κοινωνικού κύρους και μεγάλης ευθύνης, όπως τα ανώτερα στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών ή οι κατέχοντες διευθυντικές θέσεις σε επιχειρήσεις. Επίσης, περιορισμένη φαίνε ται να είναι η συμμετοχή των γυναικών στις επιστήμες και την έρευνα, ιδιαίτερα δε στις υψηλές βαθμίδες των ενταγμένων ερευνητών. Αντίθετα, διαπιστώνεται υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε επαγγελματικές κατηγορίες, όπως οι πλανόδιοι πωλητές, οι οικιακοί βοηθοί, οι απασχολούμενοι στην υφαντουργία και τις βιοτεχνίες ένδυσης, οι ε κπαιδευτικοί και οι τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας. Ανισότητες διαπιστώνονται επίσης και σε θέματα εργατικών αμοιβών, αφού σε τομείς, όπως οι τράπεζες, οι ασφάλειες, το χονδρικό εμπόριο, η βιομηχανία, η βιοτεχνία, ο ηλεκτρισμός και η ύδρευση, οι γυναίκες αμείβονται στην Ελλάδα κατά μέσο όρο χαμηλότερα από ότι οι άνδρες (Κετσετζοπούλου και Συμεωνίδου, 2002, σ ). Είναι γνωστό ότι, από τη δεκαετία του 1990 και μετά διαπιστώνονται στη χώρα μας γενικότερες τάσεις μείωσης της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και ανάλογη ή και μεγαλύτερη αύξηση στον τριτογενή τομέα. Όπως προκύπτει από τις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, κατά τη δεκαετία του 1990 μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στη γεωργία και το δευτερογενή τομέα της παραγωγής, αυξήθηκαν όμως σημαντικά οι θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα οι νέες θέσεις εργασίας να υπολογίζονται σε εκ των οποίων το 78% αντιστοιχούσε σε νέες θέσεις απασχόλησης των γυναικών. Οι σημαντικές μεταβολές που συντελέσθηκαν, συνοψίζονται στη ση μαντική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και την απασχόληση, στη μείωση του μη ενεργού πληθυσμού των γυναικών ηλικίας ετών, αλλά και στη σημαντική αύξηση της ανεργίας των γυναικών (Ζερβού, 1998). Η απόλυτη αύξηση της απασχόλησης των γυναικών το διάστημα αυτό υπερβαίνει το 13%, ενώ εκείνη των ανδρών ευρίσκεται στο 1,9%. Στις αρχές της επόμ ενης δεκαετίας (2000) το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ήταν 49,7%, ενώ δύο χρόνια αργότερα (2002) είχε ανέλθει στο 50,2%. Τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλά, αφού υποδηλώνουν ότι εργάζονταν μόνο οι μισές από τις γυναίκες τις ευρισκόμενες σε παραγωγική ηλικία. Όμως, εάν ληφθεί υπόψη ότι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν το 1992 στα επίπεδα του 42,3%, η διαφορά είναι σημαντική (Χλέτσος, 2003, σ. 7-8). Μόνο κατά τη διετία ο αριθμός των απασχολούμενων γυναικών αυ - 64 (3) Κατ ' επέκταση, όταν οι γυναίκε ς δραστηριοποιούντα ι ω ς ε πιχε ιρηματί ε ς, προσανατολίζονται στους χώρους εκείνους, όπου και ω ς απασχολούμενες υπερέ χουν ποσοτικά, δηλαδή σε επιχ ε ιρήσει ς που ανήκουν στους κλάδους των προσωπικών υπηρεσιών ή του λιαν ικού εμπορίου (Στρατηγάκη, 2005, σ ).

5 Κ. MAVREAS, XAR. IKONOMOU, Ο. STAVROULAKIS REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES Νο 16 (2009), ξήθηκε κατά 1,2%, κυρίως εξαιτίας της αύξησης της απασχόλησης στις ηλικιακές κατηγορίες και ετών (Χλέτσος, 2003, σ. 12). Σε ό,τι αφορά τη θέση στην επιχείρηση, η αναλογία των γυναικών είναι μεγαλύτερη στη μισθωτή απασχόληση και τα συμβοηθούντα μέλη και μικρότερη στις κατηγορίες των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμενων (ΠΑΕΠ, 2005, σ. 40). Παρότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αυξήθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να υπολείπεται των άλλων ευρωπαϊκών χωρών( 4 ). Η γυναικεία απασχόληση είναι χαμηλότερη του μέσου ευρωπαϊκού όρου και στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ είναι αρκετά υψηλή σε όλες σχεδόν τις Σκανδιναβικές χώρες. Τα χαμηλά ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα αποδίδονται, όπως προαναφέρθηκε, στην περιορισμένη συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό και στα υψηλά ποσοστά της ανεργίας των γυναικών, η οποία είναι υπερδιπλάσια εκείνης των ανδρών< 5 ). Η γυναικεία απασχόληση επηρεάζεται από δύο ακόμη ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς εργασίας: η πρώτη αφορά τα υψηλά ποσοστά αυτοαπασχόλησης στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Τα ποσοστά αυτά είναι τα υψηλότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα αφορά τη μερική απασχόληση, της οποίας τα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ανέρχονταν κατά το δεύτερο τετράμηνο του 2006 σε 14,9% για τις γυναίκες και σε 13,8% για τους άνδρες. Στην Ελλάδα η μερική απασχόληση εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά, τα οποία κατά το ίδιο διάστημα ευρίσκονταν στα επίπεδα του 9,1 % για τους άνδρες και του 13,3% για τις γυναίκες. Βέβαια, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η μερική απασχόληση είναι πιο συχνή σε ορισμένους κλάδοuς του τριτογενούς τομέα, όπως το λιανικό εμπόριο, ο τουρισμός και άλλες υπηρεσίες (Eurostat, 2007, σ. 4 και Γιδαράκου κ.ά., 2005, σ ). 3. Η παραγωγική διάρθρωση στο νομό Μεσσηνίας Σύμφωνα με σχετικά πρόσφατη έρευνα του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (2003), στο νομό Μεσσηνίας δραστηριοποιούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (87,58%) οι επιχειρήσεις έχουν ετήσιο τζίρο λιγότερο από 0,15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ως προς τη διάρθρωσή τους με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων, στο 44,2% εξ αυτών απασχολείται ένα μόνο άτομο. Το τελευταίο αυτό γεγονός μας οδηγεί στη διαπίστωση, ότι υπάρχουν στο Νομό υψηλά ποσοστά αυτοαπασχόλησης. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του νομού Μεσσηνίας δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου (34,8% ), των ξενοδοχείων-εστιατορίων (18,8%) και των μεταποιητι- (4) Το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα είναι κατά δέκα περίπου μονάδες χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 ( 47,5% έναντι 57,1 % του μ.ό. στην ΕΕ) (Eurostat, 2007, σ. 4). (5) Το τρίτο τετράμηνο του 2006 με υπολογισμένη και την εποχιακή απασχόληση, η ανεργία των ανδρών στην Ελλάδα ήταν στα επίπεδα του 5,4% και των γυναικών στο 13,3% (Eurostat, 2007, σ. 4). 65

6 κ. ΜΑΥΡΕΑΣ, ΧΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), κών βιομηχανιών (17,1 % ). Ακολουθούν οι κατασκευές (9,6% ), η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (7,2% ), οι λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου ( 4,4% ), οι μεταφορές (3,9%) και η γεωργία (3,1 % ) (Χάραρη και Καμινιώτη, 2005, σ. 1-2). Στους κλάδους του εμπορίου, των ξενοδοχείων-εστιατορίων και των μεταποιητικών βιομηχανιών απασχολείται το 67% περίπου του συνόλου των εργαζομένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις (Χάραρη και Καμινιώτη, 2005, σ. 2-3). Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου που στηρίχθηκε στη συνέντευξη με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, οι περισσότερες επιχειρήσεις του νομού Μεσσηνίας τηρούν βιβλία Β' (το 51,1 % ) ή Γ' κατηγορίας (το 48,9% ). Οι μισές περίπου από τις επιχειρήσεις ( 48,9%) είναι ατομικές επιχειρήσεις, ενώ σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν και οι ανώνυμες εταιρείες. Οι δύο αυτές κατηγορίες ξεπερνούν αθροιότικά το 80% του συνόλου (βλ. Πίνακα 1). Πίνακας 1. Η μορφή της επιχείρησης Αριθμός Έγκυρο Ποσοστό Ατομική Επιχείρηση 23 48,9 Ο.Ε. 4 8,5 Ε.Ε. 1 2,1 Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 4 8,5 ΑΕ ,9 Σύνολο ,0 Το 85,1 % των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στα όρια της Μεσσηνίας. Είναι αρκετά περιορισμένα τα ποσοστά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Π ελοποννήσου (17%), στην υπόλοιπη Ελλάδα (14,9%), σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (10,6%) ή εκτός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (12,8%)( 6 ). Φαίνεται δηλαδή ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι επιχειρήσεις του νομού Μεσσηνίας είναι μικρ ές επι χειρήσεις, οι οποίες κινούνται στα στενά όρια της τοπικής αγοράς. Επίσης, οι μισές περίπου από τις επ ιχειρήσ εις του δείγματος είναι σχετικά νέες, ιδρύθηκαν δηλαδή κατά τη δεκαετία του 1990 ή του 2000, ενώ οι υπόλοιπες έχουν ιδρυθεί στην πλειοψηφία τους κατά τη δεκαετία του 1980 ή και προγενέστερα. Σχετικά με το προσωπικό που απασχολείται στις επιχε ιρήσεις αυτές, φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι γενικότερες διαπιστώσεις, οι οποίες προκύπτουν και από άλλες έρευνες στη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες τα επίπεδα απα σχόλησης είναι χαμηλά στις νεαρές ηλικ ίες έως 25 ετών και στις μεγάλες άνω 66 (6) Στην ερώτηση αυτ1j υπήρχε για τους ερωτώμενους μια μόνο δυνατότητα επιλογ1jς απάντησης.

7 Κ. MAVREAS, XAR. IKONOMOU, Ο. STAVROULAKIS REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES Νο 16 (2009), των 55 ετών. Από την έρευνα πεδίου επιβεβαιώνονται οι διαπιστώσεις για τις νεαρές ηλικίες (άνδρες και γυναίκες), καθώς και για τις γυναίκες άνω των 55 ετών. Όμως, η κατηγορία των ανδρών πλήρους απασχόλησης άνω των 55 ετών φαίνεται να ακολουθεί στο νομό Μεσσηνίας την απασχόληση που παρατηρείται και στις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες των ανδρών. Πολύ χαμηλές είναι όμως οι γενικότερες τιμές της μερικής απασχόλησης. Κατά την ίδρυση των επιχειρήσεων οι τιμές του προσωπικού μερικής απασχόλησης είναι μηδέν (Ο), δεν υπάρχει επιχείρηση δηλαδή, η οποία κατά την έναρξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας να απασχολούσε ένα έστω άτομο με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Επίσης, το σύνολο του προσωπικού μερικής απασχόλησης κατά το διάστημα δεν υπερβαίνει για το σύνολο των επιχειρήσεων τα πέντε έως έξι (5-6) άτομα (με κατώτερη τιμή βέβαια το μηδέν). 4. Οι ιδιαιτερότητες της απασχόλησης στο νομό Μεσσηνίας ως προς τη διάσταση του φύλου Σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001, στο νομό Μεσσηνίας απασχολούνταν συνολικά άτομα εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος ( άτομα) απασχολούνταν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δασοκομία. Οι κλάδοι, οι οποίοι στη συνέχεια απορροφούσαν το μεγα λύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού, είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και η επισκευή οχημάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης (6.724 άτομα), οι κατασκευές (4.971 άτομα), η δημόσια διοίκηση και η υποχρεωτική ασφάλιση (4.302 άτομα), οι μεταποιητικές βιομηχανίες (3.674 άτομα), η εκπαίδευση (3.250 άτομα), οι μεταφορές, η αποθήκευση και οι επικοινωνίες (2.855 άτομα) και τα ξενοδοχεία και εστιατόρια (2.755 άτομα). Με βάση την κατανομή της απασχόλησης κατά φύλο οι άνδρες είναι συνολικά άτομα και απασχολούνται στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δασοκομία ( άτομα), στις κατασκευές (4.882 άτομα), στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και η επισκευή οχημάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης ( άτομα), στη δημόσια διοίκηση και την υποχρεωτική ασφάλιση (3.063 άτομα), στις μεταποιητικές βιομηχανίες (2.789 άτομα) και στις μεταφορές, την αποθήκευση και τις επικοινωνίες (2.688 άτομα). Οι γυναίκες εργαζόμενες είναι περίπου το μισό των ανδρών ( άτομα) και κατά κύριο λόγο απασχολούνται στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δασοκομία (7.843 άτομα), στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και η επισκευή οχημάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης (2.495 άτομα), στην εκπαίδευση (1.965 άτομα), στην υγεία και την κοινωνική μέριμνα (1.320 άτομα), στη δημόσια διοίκηση και την υποχρεωτική ασφάλιση (1.239 άτομα), στα ξενοδοχεία και εστιατόρια (1.159 άτομα) και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τις εκμισθώσεις (1.114 άτομα). Όπως φαίνεται, μεγάλο μέρος των εργαζομένων γυναικών στη Μεσσηνία απασχολείται σε κλάδους σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών, ενώ είναι σχετικά χαμηλός ο αριθμός των απασχολούμενων στις μεταποιητικές βιομηχανίες (885 άτομα). Με βάση την κατανομή της απασχόλησης σύμφωνα με την ηλικία, όλες οι ηλικιακές κατηγορίες φαίνονται να απασχολούνται σχε- 67

8 κ. ΜΑΥΡΕΑΣ, ΧΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τεύχος 16 (2009), δόν ομοιόμορφα από την κατηγορία των ετών έως εκείνη των ετών (ΕΣΥΕ, 2001). Για τις γυναίκες άνω των 60 ετών το ποσοστό απασχόλησης μειώνεται σημαντικά, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό. Με βάση πάντα την απογραφή του πληθυσμού του 2001, η πλειοψηφία των απασχολούμενων στο νομό Μεσσηνίας είναι ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς, ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα, απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές, ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες και πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα. Οι γυναίκες εργαζόμενες απασχολούνται στην πλειοψηφία τους ως ειδικευμένες στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία και την αλιεία (7.191 άτομα), ως απασχολούμενες στην παροχή υπηρεσιών και πωλήτριες σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές (2.831 άτομα), ως πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα (2.586 άτομα), ως ανειδίκευτες εργάτριες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (2.187 άτομα) και ως υπάλληλοι γραφείου (2.068 άτομα) (ΕΣΥΕ, 2001). Από την έρευνα η οποία στηρίχθηκε στο ερωτηματολόγιο που απευθύνθη κε στις άνεργες γυναίκες της Μεσσηνίας προέκυψε ότι στο παρελθόν, ως εργαζόμενες απασχολούνταν στην πλειοψηφία τους ( 46,5%) χωρίς σύμβαση και χωρίς κάλυψη από ασφαλιστικούς φορείς. Το σχετικό ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς πρόκειται για τη μια στις δύο περίπου γυναίκες. Ακολούθως, ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των συμβασιούχων, εκείνων δηλαδή που εργάζονταν με σύμβαση ορισμένου 11 αορίστου χρόνου (37% περίπου). Οι δύο αυτές κατηγορίες συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των απαντήσεων. Τα δεδομένα αυτά όμως δεν μπορούν να αξιολογηθούν σε βάθος, αφού ένα μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 40%, αρνήθηκε να απαντήσει στην παραπάνω ερώτηση (βλ. Πίνακα 2). Πίνακας 2: Η σχέση εργασίας με προηγούμενους εργοδότες 68 Ποσοστό% Αθρ. Συχν. % Μόνιμος υπάλληλος 1,7 1,7 Σύμβαση αορίστου χρόνου 16,8 18,5 Σύμβαση ορισμένου χρόνου 19,8 38,3 Εκπαιδευόμενη - επιμορφούμενη - μαθητευόμενη 5,6 43,9 Με σύμβαση μέσω Προγραμμάτων ΟΑΕΔ 4,0 47,9 Χωρίς σύμβαση και ασφάλιση 46,5 94,4 Πληρωνόμουν με ΑΕΔ που εξέδιδε ο εργοδότης 2,3 96,7 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 0,7 97,4 Άλλο (προσδιορίστε) 2,6 100,0 ΣΥΝΟΛΟ 100,0

9 Κ. MAVREAS, XAR. IKONOMOU, D. STAVROULAKIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), Οι παραπάνω απαντήσεις δεν διαφοροποιούνται σημαντικά στην παρεμφερή ερώτηση που αναφέρεται στη σχέση εργασίας με τον τελευταίο εργοδότη. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων φαίνεται να εργαζόταν με σύμβαση αορίστου χρόνου (32,6% ). Εάν στην κατηγορία αυτή προστεθούν και οι εργαζόμενες με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι περισσότερες από τις μισές γυναίκες, πριν βρεθούν στην ανεργία, εργάζονταν με τέτοιες συμβάσεις. Υψηλό είναι επίσης, το ποσοστό των γυναικών που εργάζονταν χωρίς σύμβαση και ασφάλιση (31,1 % ), παρότι είναι αισθητά μειωμένο συγκριτικά με την αντίστοιχη απάντηση της προηγούμενης ερώτησης. Χαμηλές είναι όλες οι υπόλοιπες μορφές σχέσεων παροχής εργασίας, όπως ο μόνιμος υπάλληλος, οι συμβάσεις έργου, οι συμβάσεις μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (τύπου «Stages») ή η πληρωμή με δελτίο που εξέδιδε ο εργοδότης (βλ. Πίνακα 3). Πίνακας 3: Η σχέση εργασίας με τον τελευταίο εργοδότη Ποσοστό% Αθρ. Συχν. % Μόνιμος υπάλληλος 1,8 1,8 Σύμβαση αορίστου χρόνου 32,6 34,5 Σύμβαση ορισμένου χρόνου 22,4 56,8 Σύμβαση έργου 0,5 57,3 Εκπαιδευόμενη - επιμορφούμενη - μαθητευόμενη 2,1 59,4 Με σύμβαση μέσω Προγραμμάτων ΟΑΕΔ 3,7 63,0 Χωρίς σύμβαση και ασφάλιση 31,1 94,1 Πληρωνόμουν με ΑΕΔ που εξέδιδε ο εργοδότης 3,4 97,5 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 0,7 98,2 λλλο (προσδιορίστε) 1,8 100,0 ΣΥΝΟΛΟ 100,0 5. Η εικόνα της ανεργίας στο νομό Μεσσηνίας Κατά τη δεκαετία του 1990 το ποσοστό της ανεργίας των γυναικών στην Ελλάδα αυξ1iθηκε κατά 2,7% φθάνοντας το 17,9%, ενώ κατά το ίδιο διάστημα η ανεργία των ανδρών βρισκόταν στα επίπεδα του 7,6%. Το ένα τρίτο (1/3) των άνεργων γυναικών ανήκε στην ηλικιακή κατηγορία των ετών (Χλέτσος, 2003, σ. 17). Το 2005 το 64,3% των ανέργων ήταν γυναίκες. Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν ακόμη το 70,4% των μακροχρόνια ανέργων και το 73,5% των νεοεισερχόμενων ανέργων, ενώ η αναλογία τους στους ανέργους που έχουν 110). Τα τελευταία εργασθεί στο παρελθόν πλησίαζε το 60% (ΕΣΥΕ, 2006, σ. χρόνια η ανεργία των γυναικών ακολουθεί πτωτικές τάσεις ευρισκόμενη τον 69

10 κ. ΜΑΥΡΕΑΣ, ΧΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 16 (2009), Ιανουάριο του 2007 στα επίπεδα του 13,6% (ΕΣΥΕ, 2007). Ωστόσο, παραμένει και σήμερα μεγαλύτερη εκείνης των ανδρών. Τον Απρίλιο του 2005 είχαν καταγραφεί στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ του νομού Μεσσηνίας άνεργοι εκ των οποίων το 37% ήταν άνδρες και το 63% γυναίκες. Στο Νομό αυτό συγκεντρώνεται το 1,3% των εγγεγραμμ ένων ανέργων της χώρας. Φαίνεται δηλαδή ότι ο νομός δεν πλήττεται δραστικά από την ανεργία και, συγκριτικά με άλλους νομούς, ευρίσκεται σε καλύτερη θέση. Συγκεκριμένα, ενώ με βάση το μέγεθος του πληθυσμού ο νομός Μεσσηνίας κατατάσσεται στην δέκατη τρίτη θέση, με βάση το μέγεθος της εγγεγραμμένης αν ε ργίας κατατάσσεται στην εικοστή πρώτη θέση (ΠΑΕΠ, 2005β, σ. 149). Το Μάιο του 2007, σύμφωνα με την καταγεγραμμένη ανεργία από τον ΟΑ ΕΔ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εποχιακά απασχολούμενοι, οι άνεργοι ανέρχονταν σε εθνικό επίπεδο σε άτομα, εκ των οποίων οι (35,1 % ) ήταν άνδρες και οι (64,9%) γυναίκες. Στο νομό Μεσσηνίας οι άνεργοι ανέρχονται συνολικά σε άτομα εκ των οποίων οι (38,24%) είναι άνδρες και οι ( 61, 76%) είναι γυναίκ ε ς. Ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο η πλειοψηφία των ανέργων γυναικών ε ίναι απόφοιτες Λυκείου (1.847 άτομα) και ακολουθούν οι απόφοιτες τριτάξιου Γυμνασίου (554 άτομα), οι απόφοιτες Δημοτικού σχολείου (447 άτομα), οι απόφοιτ ε ς πανεπιστημίων (202 άτομα) και οι απόφοιτες ΤΕΙ (183) άτομα. Το επίπεδο εκ-. παίδευσης φαίνεται να είναι χαμηλό για την ένταξη στην αγορά ε ργασίας. Επίσης, από τις άνεργες αυτές γυναίκες το μεγαλύτερο μέρος (1.254 άτομα) ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των ετών, ενώ ένα μεγάλο συγκριτικά μέρος (805 άτομα) ευρίσκεται στην ανεργία για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών, εντάσσεται δηλαδή στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων. Όπως προκύπτει από την έρευνα που στηρίχθηκε στο ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε στις άνεργες γυναίκες της Μεσσηνίας, η ανεργία πλήττει σε μεγαλύτερο βαθμό τις απόφοιτες Λυκείου(ΊJ. Σημαντική είναι και η κατηγορία των άνεργων πτυχιούχων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, η οποία ξεπερνάει το 20%, ενώ η κατηγορία ανέργων γυναικών με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ε κείνων δηλαδή που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ή έχουν παρακολουθήσει λίγες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου ή έστω, έχουν αποφοιτήσει από αυτό, συγκεντρώνει ποσοστό που ξεπερνάει το 11,5%. Το ποσοστό αυτό πρέπει μάλλον να θεωρηθεί υψηλό ιδιαίτερα για τη σημερινή εποχή της γνώσης και της πληροφορίας. Σημαντική είναι τέλος, και η κατηγορία των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που αγγίζει σχεδόν το 10% του συνόλου των ερωτηθέντων, ενώ εξαιρετικά χαμηλή (0,8%) είναι η κατηγορία των ανέργων γυναικών κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (βλ. Πίνακα 4). 70 (7) Αποτελο ύ ν το 33,1 % του συνόλου των ε ρωτηθ έντων γυναικών.

11 Κ. MAVREAS, XAR. ΙΚΟΝΟΜΟU, D. STAVROULAKIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), Πίνακας 4: Το μορφωτικό επίπεδο των ανέργων γυναικών Ποσοστό% Αθρ. Συχν. % Δεν έχει πάει σχολείο - Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 0,2 0,2 Λίγες τάξεις στο Δημοτικό 5,3 5,5 Απόφοιτος Δημοτικού 6,1 11,6 Απόφοιτος Γυμνασίου 6,9 18,5 Απόφοιτος Λυκείου 33,1 51,7 Απόφοιτος 1-2 τάξεων Λυκείου 1,4 53,1 Απόφοιτος 1-2 τάξεων Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 0,6 53,6 Απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 5,7 59,4 Απόφοιτος μέσης Τεχνικής Σχολής 4,7 64,1 Σπουδαστής ΙΕΚ 1,0 65,1 Απόφοιτος ΙΕΚ 9,9 75,0 Φοιτητής ΤΕΙ 3,7 78,7 Πτυχιούχος Ανώτερης Σχολής ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ 10,8 89,5 Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής 9,7 99,2 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 0,8 100,0 ΣΥΝΟΛΟ 100,0 Η συμβολή του ΟΑΕΔ στην αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών είναι περιορισμένη, ιδιαίτερα στην εξεύρεση εργασίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών ή το αντικείμενο εξειδίκευσης των ανέργων γυναικών. Στη σχετική ερώτηση, το ποσοστό των γυναικών που δήλωσαν «πολύ» ή «αρκετά» σημαντική βρίσκεται αθροιστικά στο 8% περίπου, είναι δηλαδή ιδιαίτερα χαμηλό. Αντίστροφα, είναι υψηλά τα ποσοστά όσων απάντησαν «καθόλου» ή «λίγο» σημαντική, τα οποία είναι 30,5% και 34,5% αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 5). Πίνακας 5: Αξιολόγηση της συμβολής του ΟΑΕΔ στην εξεύρεση εργασίας Ποσοστό% Αθρ. Συχν.% Καθόλου 30,5 30,5 Λίγο 34,5 65,1 Μέτρια 26,9 91,9 Αρκετά 6,7 98,6 Πολύ 1,4 100,0 ΣΥΝΟΛΟ 100,0 71

12 κ. ΜΑΥΡΕΑΣ, ΧΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 16 (2009), Τέλος, η συμμετοχή των γυναικών σε σεμινάρια ή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα Πρακτικ1Ίς Άσκησης στο χώρο εργασίας ( «Stages») είναι χαμηλή, καθώς δεν υπερβαίνει το 11 %. Ως προς την αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών οι κρίσεις είναι μάλλον μετριοπαθείς. Απορρίπτονται οι ακραίες αξιολογικές κρίσεις του τύπου «καθόλου» ή «πολύ» και μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι απαντήσεις που θεωρούν ότι, προκειμένου για την αποτελεσματική προετοιμασία των ανέργων στην εξεύρεση εργασίας, η ποιότητα των προγραμμάτων αυτών είναι «αρκετά καλή» ή «μέτρια». Οι σχετικές απαντήσεις συγκεντρώνουν αθροιστικά ποσοστό 68,5% ( 8 ). 6. Συμπερασματικές διαπιστώσεις: μέτρα και πολιτικές για την αντιμετώπιση της γυναικείας ανεργίας στη Μεσσηνία Όπως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε, οι γυναίκες εργαζόμενες στη Μεσσηνία απασχολούνται κυρίως στον πρωτογενή τομέα και στην παροχή υπηρεσιών. Η ανεργία τις πλήττει περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες, σημαντικό τμήμα τους είναι μακροχρόνια άνεργες, ενώ ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι απόφοιτες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας ετών. Οι ίδιες οι άνεργες εκτιμούν ότι τα προγράμματα εξεύρεσης εργασίας του ΟΑΕΔ, η διοργάνωση σεμιναρίων και τα προγράμματα ε παγγελματικής κατάρτισης αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υφιστάμενες ανάγκες. Οι παραπάνω διαπιστώσεις ουσιαστικά καθιστούν αναγκαίο έναν επαναπροσανατολισμό των πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή, μια εναλλακτική πρόταση συνιστά η ανάπτυξη του τρίτου τομέα και της κοινωνικής οικονομίας. Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μη κερδοσκοπικών κυρίως δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών οι οποίες αποσκοπούν στην ικανοποίηση κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της τοπικής κοινότητας και των μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται δραστηριότητες αλληλοβοήθειας και συνεργασίας, ο σχηματισμός συνεταιρισμών, ή η λειτουργία κοινοτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων και εταιρειών. Καλύπτει διάφορες υπηρεσίες, όπως εκπαίδευση, εργασιακή και επιχειρηματική εμπειρία, στέγαση, πρόνοια, καταναλωτικές υπηρεσίες, προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Κύρια επιδίωξη των φορέων που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά η ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων (π.χ. μέσω της πρόσληψης ή εκπαίδευσης κοινωνικά αδύναμων ομά- 72 (8) Αξίζει να σημειωθεί ότι σ ' αυτή την ερώ τηση δεν απάντησε το 44,8% των ερωτηθέντων. Το υψηλό αυτό ποσοστό αρνήσεων απάντησης πρέπει να ερμηνευθεί από το χαμηλό γενικότερα ποσοστό συμμετοχής των ανέργων γυναικών σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

13 Κ. MAVREAS, XAR. IKONOMOU, D. STAVROULAKIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), δων), η ανταπόκριση σε ανάγκες που δεν ικανοποιούνται επαρκώς (π.χ. προστασία περιβάλλοντος, παροχή φροντίδας των παιδιών ή στέγαση για οικογ έ νειες μ ε χαμηλό εισόδημα) και η δημιουργία νέων μορφών και θέσεων εργασίας (Χρυσάκης κ.ά., 2002). Η σημασία της κοινωνικής οικονομίας γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτή τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο χωρών-μελών. Αναγνωρίζεται ότι οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας όχι μόνο συνιστούν σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες αλλά επιπλέον συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις βοηθούν στην ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν σε μια μεταβαλλόμενη Ευρώπη. Συνιστούν πηγές απασχόλησης σε περιοχές όπου οι παραδοσιακές δομές επιχειρηματικότητας δεν είναι πλέον βιώσιμες. Η κοινωνική οικονομία βρίσκεται σχεδόν σε όλους τους οικονομικούς τομείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνεταιρισμοί είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι σε τομείς όπως οι τραπεζικές εργασίες, η χειροτεχνία, η γεωργική παραγωγή και η λιανική πώληση. Οι εταιρίες αλληλοβοήθειας δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλισης και του δανεισμού, ενώ οι ενώσεις και τα ιδρύματα εντοπίζονται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, στον αθλητισμό και την αναψυχή, στον πολιτισμό, στην ανάπλαση του περιβάλλοντος στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην αναπτυξια χή βοήθεια, στα δικαιώματα του καταναλωτή, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και την έρευνα. Κάποιες κοινωνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικές αγορές ενώ κάποιες άλλες συνεργάζονται περισσότερο με τον δημόσιο τομέα. Οι συνεταιρισμοί, παραδείγματος χάριν, που διαμορφώνονται βάσει της πραγματοποίησης των συμφερόντων των μελών τους (παραγωγοί ή καταναλωτές), διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο σε διάφορες αγορές και συμβάλλουν στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Στην Ελλάδα η κοινωνική οικονομία εμφανίζει μια καθυστερημένη ανάπτυξη και αδυνατεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις που σημειώνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Απουσιάζει ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς και ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας του τρίτου τομέα. Επιπροσθέτως, η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα στην αντίληψη των πολιτών ήταν ταυτισμένη σε μεγάλο βαθμό με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς για τους οποίους η κοινή γνώμη είχε αqνητική εντύπωση λόγω των διαχειριστικών και οικονομικών προβλημάτων που εμφάνισαν. Ένα τρίτο αρνητικό στοιχείο ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις περιορισμένες έστω κρατικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του τρίτου τομέα δεδομένου ότι στο παρελθόν ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας και των συνεταιρισμών χρησιμοποιήθηκαν για κομματικούς σκοπούς (Πατρώνης και Μαυρέας, 2005). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει, καθώς παρατηρείται μια αύξηση του αριθμού των μη κερδοσκοπικών φορέων του ιδιωτικού τομέα όπως οι μη κερδοσκοπικές εταιρίες, τα σωματεία και οι συνεταιριστικές οργανώσεις. Η αλλαγή αυτή συνδέεται με μεταβολές που σημειώθη- 73

14 Κ. ΜΑΥΡΕΑΣ, ΧΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 16 (2009), καν στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της χώρας. Για παράδειγμα, η εφαρμογή αυστηρών περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε περιορισμό της κρατικής κοινωνικής πολιτικής και σε αναζήτηση μιας εναλλακτικής λύσης την οποία φαίνεται να προσφέρει ο τρίτος τομέας. Επιπροσθέτως, τα άτυπα οικογενειακά δίκτυα αδυνατούν πλέον να παρέχουν τη στήριξη που εξασφάλιζαν στα μέλη τους κατά το παρελθόν λόγω των μετασχηματισμών που συντελούνται στις μορφές της οικογένειας και οι οποίοι συνδέονται με τις επικρατούσες νέες συνθήκες στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Τρίτον, ο περιορισμός του κράτους πρόνοιας σε συνδυασμό με την επέκταση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας σημαίνει ότι σημαντικό τμήμα του πληθυσμού αδυνατεί να προσφύγει στην αγορά για την κάλυψη των αναγκών του, με αποτέλεσμα την ανάληψη εκ μέρους του συλλογικών προσπαθειών. Τέταρτον, τα φαινόμενα αποβιομηχάνισης δημιούργησαν τοπικούς θύλακες ανεργίας μα αποτέλεσμα την παραγωγική αποδυνάμωση και την οικονομική κρίση ολόκληρων περιοχών. Πέμπτον, η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επηρεάζει ως προς την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων που διαμορφώνονται και προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίδραση αυτή είναι σημαντική ιδιαίτερα σε σχέση με τη χρηματοδότηση για την ανάληψη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας και την καταπολέμηση της. ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας (Σακελλαρόπουλος, 2006). Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μετά το 2000 το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία στο οποίο συμμετέχουν Αναπτυξιακές Συμπράξεις αποτελούμενες από φορείς που υλοποιούν δράσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ορισμένες από τις δράσεις αυτές αναφέρονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, ενώ κάποιες άλλες σε εθνικό. Αποσκοπούν στη στήριξη και απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως ψυχικά πασχόντων, άνεργων γυναικών, νέων ανέργων, ανέργων με ελλιπή προσόντα, ατόμων με αναπηρίες και αθίγγανων. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν παραδείγματα καλών πρακτικών καταπολέμησης της γυναικείας ανεργίας και στην περίπτωση του Ν. Μεσσηνίας. 74

15 Κ. MAVREAS, XAR. IKONOMOU, D. STAVROULAKIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 16 (2009), Βιβλιογραφία Γιδαράκου 1., Δημοπούλου Ε., Καζακόπουλος Λ. και Σκορδίλη Σ. (2005), «Ανισότητες των φύλων στην απασχόληση, την εκπαίδευση και το εισόδημα», στο Στρατηγάκη Μ., (επιμ. ), Επιχειρηματικότητα γυναικών: όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης, Gutenberg, Αθήνα, σ ΕΣΥΕ (2001), Απογραφή πληθυσμού της lfy!ς Μαρτίου 2001, Αθήνα. ΕΣΥΕ (2006), Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, β' τρίμηνο 2005, στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔ Υ, Η Ελληνική οικονομία και η απασχόληση: Ετήσια Έκθε ση 2006, Αθήνα. ΕΣΥΕ (2007), Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Ιανουάριος. Eurostat (2007), News Release, 32. Ευστράτογλου Α (2006), Τοπικές αγορές εργασίας στην Ελλάδα, ΙΝΕ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔ Υ, Αθήνα. Ζερβού Μ. (1998), Βασικά χαρακτηριστικά της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας: πρώτος σχολιασμός επεξεργασμένων δεδομένων , ΚΕΘΙ, Αθήνα, στο Κετσετζοπούλου Μ. και Συμεωνίδου, Χ. (2002), «Ισότητα των φύλων: η θέση της γυναίκας στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο», στο Μουρίκη Α, Ναούμη Μ. και Παπαπέτρου Γ., Το κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας 2001, ΕΚΚΕ, Αθήνα, σ Πατρώνης Β. και Μαυρέας Κ. (2005), «Νέες μορφές κοινωνικ1ίς οικονομίας: ευρωπαϊκές εξελίξεις και Ελληνικές αδράνειες», στο: Χαραλάμπους Μελέτη Κ., (επιμ.), Η κοινωνική οικονομία ανάμεσα στο τοπικό και στο παγκόσμιο, Παπαζήσης, Αθήνα, σ Παρατηρητήριο Απασχόλησης - Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ. (2005), Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας 2005, Αθήνα Παρατηρητήριο Απασχόλησης - Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ. (2005β), Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας: Περιφέρειες και Νομοί 2005, Αθήνα. Σακελλαρόπουλος Θ. (2006), Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, τομ. Β', Διόνικος, Αθήνα. Στρατηγάκη, Μ. (2005), «Επιχειρείν και ανατρέφειν: σωρευτικοί ρόλοι γυναικών», στο Στρατηγάκη Μ., (επιμ.), Επιχειρηματικότητα γυναικών: όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης, Gutenberg, Αθήνα, σ Τράντας Ν. (2004), Η τοπική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής: Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελλάδα, ΙΣΤΑΜΕ - Α Παπανδρέου, Αθήνα. Χάραρη Α και Καμινιώτη Ο. (2005), Ζήτηση ειδικοτήτων στο νομό Μεσσηνίας: συνοπτικά αποτελέσμα τα της έρευ νας πεδίου, ΠΑΕΠ, Αθήνα. 75

16 Κ. ΜΑΥΡΕΑΣ, ΧΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ - ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ - Τεύχος 16 (2009), Χλέτσος Μ. (2003), Η αγορά εργασίας για τις γυναίκες την περίοδο , Κείμενα Εργασίας αρ. 5, Παρατηρητήριο Απασχόλησης - Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ., Αθήνα. Χρυσάκης Μ., Ζιώμας Δ., Καραμητοπούλου Ντ. και Χατζαντώνης Δ. (2002), Προοπτικές απασχόλησης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας - Σάκκουλας, Αθήνα. 76

Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Β ι ο τ ε χ ν ι κ ώ ν Σ ω μ α τ ε ί ω ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς

Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Β ι ο τ ε χ ν ι κ ώ ν Σ ω μ α τ ε ί ω ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Β ι ο τ ε χ ν ι κ ώ ν Σ ω μ α τ ε ί ω ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς 1 Δεκαέξι μήνες μετά την υπογραφή του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 1, η οικονομία έχει εγκλωβιστεί σε έναν ατέλειωτο φαύλο κύκλο ύφεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΣΑΗ ΙΦΤΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ... 5 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ12 Α 446 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Αριθμός Απόφασης 275/2015 Θέμα 13 ο : Τροποποίηση της σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΦΑΣ ΦΕΚ 73 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ 56.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ. Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη. του μαρξισμού. Τα ιστορικά πεπρωμένα. της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

ΚΑΙ. Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη. του μαρξισμού. Τα ιστορικά πεπρωμένα. της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ Β.Ι.ΛΕΝΙΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΜΑΡΞΙΣΜΟ Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη του μαρξισμού Τα ιστορικά πεπρωμένα της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ (Σύντομη βιογραφική σκια γραφία με έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΑΟΥΣΤΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΊ ΤΗΣ ΝΑΟΥ \ Μ Π Τ) Μ ΐΡ *Μ Α Ι& ΜΑΜ-ΜΜΙΜ ΤΙΚΩΝ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ / Μα Μ

ΝΙΑΟΥΣΤΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΊ ΤΗΣ ΝΑΟΥ \ Μ Π Τ) Μ ΐΡ *Μ Α Ι& ΜΑΜ-ΜΜΙΜ ΤΙΚΩΝ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ / Μα Μ ιυ 3 ([(.... ΝΙΑΟΥΣΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΓΙΟΣ» ΕΤΟΣ 35ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 138 Ι55Ν 1106-2118 : % :Λ 4 Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Εξέταση της από 29-1-2013 ένστασης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 01-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Γυναικείοι Συνεταιρισμοί: εκδοχή ή εργασιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής

Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής 2012 ISSN 1792-5193 Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής Ο Πο λ ι τ ι σ μ ο ς kα ι h Οι κ ο ν ο μ ι κ η tο υ Δι α σ τ α σ η Σαμαρά Νάντια 1 2010 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 3 2. Ο π ο λ ι τ ι σ μ ό ς κα ι η δυ ν α μ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Σεπτέμβριο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 71013 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α

Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α Τα πρωτάγματα του νέου περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας Θ εόδωρου Καρυπίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Μελίτη, 8-6-2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2174 Θεσ/νίκη, 23 Ιουνίου 2015

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2174 Θεσ/νίκη, 23 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Α Ν Ω ΤΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟ ΙΚ Η ΣΗ Σ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κ Α Ι ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(283) Μέρος Δ. Η Εκπαίδευση

(283) Μέρος Δ. Η Εκπαίδευση Η (283) Μέρος Δ Η Εκπαίδευση 01. πρόοδος συνίσταται (στηρίζεται) στη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό διαπιστώθηκε τελευταία από τους σοφούς της Γαλλίας. Την τρίτη δεκαετία του 20 ου αιώνα έχουν συζητήσει

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Φθινόπωρο Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Φθινόπωρο Σεπτέμβρης Οκτώβρης - Νοέμβρης Φθινόπωρο Ο ζωγράφος με το κίτρινο Το Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3045 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3045 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 23/4/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 3045 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση καλαμώνων» ΜΑΪΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: / Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/13/127188 Σ.245 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ.πρωτ.:270 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Ακινήτων & Πραγμάτων Δήμου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012 Αρ. 4344, 6.7.2012 102(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 118(Ι) του 2002 230(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 992 28 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55565 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣAIΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΑΤΟΣ Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 20-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 93076 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κ. Ρέππος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κατεπείγουσα Προθεσμίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ 1 ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΨΝ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Αριθ. Πρωτ: Δ.Διοικ. 2490 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις. Ποιος Έλλην πολίτης θα διαμαρτυρηθεί αν μια ωραία πρωία η γη καταπιεί το υπουργείο Οικονομικών;

Λύσεις. Ποιος Έλλην πολίτης θα διαμαρτυρηθεί αν μια ωραία πρωία η γη καταπιεί το υπουργείο Οικονομικών; 3 Λύσεις Ποιος Έλλην πολί θα διαμαρτυρηθεί αν μια ωραία πρωία η γη καταπιεί το υπουργείο Οικονομικών; Διασκέδαση των σπουδαστών αποτελούν τα ξενύχτια μέχρι πρωίας μπροστά στις οθόνες των εργαστηρίων. Χιλιάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 13-10-2015 Αριθ. πρωτ. οικ. 122745/10124 Διεύθυνση : Πλατεία Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2003 ^ γν^»: O i: o ' ΙΙ^νΛ W - h I ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ G

Διαβάστε περισσότερα

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό Μεγάλη συμμετοχή στις σελ.3 απεργειακές κινητοποιήσεις Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Πανφλωρινιώτικη Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης 2 η δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρμέγει δήθεν ο Γιώργος τα πρόβατά του κάθε πρωί και γεμίζει καρδάρες με γάλα το οποίο αποθηκεύεται σε δοχεία μεγάλης χωρητικότητας και μεταφέρεται σ

Αρμέγει δήθεν ο Γιώργος τα πρόβατά του κάθε πρωί και γεμίζει καρδάρες με γάλα το οποίο αποθηκεύεται σε δοχεία μεγάλης χωρητικότητας και μεταφέρεται σ Αρμέγει δήθεν ο Γιώργος τα πρόβατά του κάθε πρωί και γεμίζει καρδάρες με γάλα το οποίο αποθηκεύεται σε δοχεία μεγάλης χωρητικότητας και μεταφέρεται σ εργοστάσιο επίσης δήθεν δικής του ιδιοκτησίας όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002050209980016 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 205 2Σεπτεμβριου 1996 ΝΟΜΟΣΥΠ' ΑΡΙΘ. 2639 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί θεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ.

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΑΘΗΝΑ, 12-01-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) κ. Δ. ΡΕΠΠΑ τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ τον Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών για τα µαθήµατα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο. Το ελεύθερο εμπόριο, μοχλός οικονομικής ανάπτυξης Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Εμπόριο. Το ελεύθερο εμπόριο, μοχλός οικονομικής ανάπτυξης Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Εμπόριο Το ελεύθερο εμπόριο, μοχλός οικονομικής ανάπτυξης Το άνοιγμα νέων αγορών δίνει ώθηση στις οικονομίες μας, αλλά για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη η έμπρακτη εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Αντιπρόεδρος Ενωσης αποφοίτων ΕΣΔΔ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1975-2012) Ν.51/1975 «Δια προεδρικών διαταγμάτων εξ άπαξ εκδιδομένων εντός έτους θα συνταχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα