ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ με θέμα: Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΔΝΙΑΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ: Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ Αγνή Υπιζηίδος Πάηπα, 2011

2 Δγκπίθηκε από ηα μέλη ηηρ Δπηαμελούρ Δξεηαζηικήρ Δπιηποπήρ Γξ Γεξάζηκνο Εαραξάηνο (Δπηβιέπσλ) Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γξ Πάξηο Τζάξηαο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Γξ Παληειήο Περιηβαλίδεο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γξ Ησάλλεο Γηαλλίθνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γξ Γεκήηξηνο Λαγόο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Γξ Γηώξγνο Αλδξνπιάθεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γξ Μαξία Παλνπνύινπ Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ ii

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνύζα δηαηξηβή πξαγκαηεύεηαη ηε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο εληαίαο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, παξαθνινπζώληαο ηελ πνξεία ηεο από ηελ ίδξπζε ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ κέρξη ζήκεξα θαη εμεηάδεη ηηο επηδξάζεηο ησλ επξσπατθώλ ζεζκηθώλ εμειίμεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ ζηνλ ειιεληθό μελνδνρεηαθό θιάδν Σην πξώην κέξνο παξνπζηάδεηαη ζε αδξέο γξακκέο ην ηζηνξηθό πιαίζην εμέιημεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ θαη ελ ζπλερεία αλαπηύζζεηαη ν ηνπξηζκόο ζηελ παγθόζκηα, επξσπατθή θαη εζληθή ηνπ δηάζηαζε. Αθνινύζσο, αλαιύεηαη ν μελνδνρεηαθόο θιάδνο ζηελ Διιάδα κέζα από ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ, δεδνκέλνπ όηη ζα απνηειέζεη ζηηο επόκελεο ελόηεηεο ην όρεκα δηαθξίβσζεο ησλ επηδξάζεσλ ησλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Τν δεύηεξν κέξνο εζηηάδεη ζηελ πνξεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο από ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη ηε Σπλζήθε ηεο Ληζαβόλαο θαη επηθεληξώλεηαη εηδηθά ζηηο πεξηόδνπο, όπνπ ζεζκηθέο κεηαβνιέο δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ έληαμε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηηο Σπλζήθεο θαη ζηε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο επξσπατθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. Τν ηξίην κέξνο εμεηάδεη ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ., πνπ έρνπλ εηδηθό βάξνο γηα ηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα θαη επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην ζεζκηθό απνηύπσκά ηνπο ζηνλ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ειιεληθό μελνδνρεηαθό θιάδν. Σην ηέηαξην κέξνο αλαιύεηαη ε κεηάβαζε από ην εζληθό πξόηππν ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζην επξσπατθό θαη επηρεηξείηαη παξάιιεια λα πξνζεγγηζηεί ν βαζκόο δηείζδπζεο ησλ κέηξσλ ησλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ ζηνλ ειιεληθό μελνδνρεηαθό θιάδν κε εξγαιείν ηηο επηπηώζεηο ησλ πνιηηηθώλ απηώλ ζηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. ABSTRACT The present thesis deals with the tourism policy-making in the European Union, following its steps from the birth of the European Communities to date. It traces the impact of the European institutional developments and more precisely of the European policies on the Greek hotel sector. The first part is dedicated to the historical framework of the evolution of tourism and to the presentation of the global, European and national dimensions of tourism development. A profile of the Greek hotel sector is then provided, since it will be the vehicle for screening the European policies that are affecting the daily operation of the hotel enterprises. The second part addresses the process of European integration from the establishment of the European Communities up to the Lisbon Treaty and highlights the periods when institutional changes played a key role to the foundation of European tourism policy The third part focuses on European policies that have a significant impact on the tourism sector and on the Greek hotel industry. The fourth part provides the context of the national tourism policy model and the transition from the national model to the European one, seeking to estimate the impact of the European measures on the Greek hotel enterprises. iii

4 Δςσαπιζηίερ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο θξίλσ απαξαίηεην λα απνηππώζσ ζηηο πξώηεο γξακκέο ηεο ζεξκέο επραξηζηίεο ζε απηνύο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εθπόλεζή ηεο. Με πξώην ζηε ζεηξά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Γεξάζηκν Εαραξάην γηα ηελ πνιύηηκε θαη πνιύπιεπξε θαζνδήγεζή ηνπ ζηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ, θαζώο θαη ζηελ ελζηάιαμε ζε θάζε ππνςήθην δηδάθηνξα ηεο αμίαο θαη ηεο πην κηθξήο ζπλεηζθνξάο ζηε καθξά πνξεία ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο. Σηα άιια δύν κέιε ηεο Τξηκεινύο Δπηηξνπήο, ηνπο θαζεγεηέο Πάξη Τζάξηα θαη Παληειή Περιηβαλίδε, γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ έδεημαλ ζην πξόζσπό κνπ θαη ηελ αγόγγπζηε απνδνρή ηνπ επίπνλνπ έξγνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή. Τέινο, δελ κπνξώ λα παξαιείςσ ηελ έθθξαζε επγλσκνζύλεο ζηε κεηέξα κνπ Μαξία Φξηζηίδνπ θαη ζηελ αδειθή κνπ Σκαξάγδα Φξηζηίδνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζε όιεο ηηο πξνζπάζεηέο κνπ, θαζώο θαη ζε όινπο ηνπο ζηελνύο θίινπο πνπ ζπλέβαιαλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο ζηελ απνπεξάησζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. iv

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ iii iv ix 1-2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ Ο ΠΑΓΚΟΜΙΟ, O ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΑΙ Ο ΔΛΛHΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 1. ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ 2. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΟΡΙΟΘΔΣΗΔΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 3. Ο ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 3.1. Τάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Τνπξηζκνύ 4. Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚH EΝΧΗ 4.1. Ζ Τνπξηζηηθή Πξνζθνξά 4.2. Τν Ξελνδνρεηαθό Γπλακηθό 4.3. Ζ Απαζρόιεζε ζηνλ Τνπξηζηηθό Τνκέα 4.4. Τάζεηο θαη πξννπηηθέο 5. Ο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 5.1. Ζ Τνπξηζηηθή Εήηεζε 5.2. Τνπξηζηηθέο Δηζπξάμεηο 5.3. Σπκκεηνρή ζην Α.Δ.Π. θαη ζηελ Απαζρόιεζε 5.4. Ζ Αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ Διιεληθνύ Τνπξηζκνύ 6. Ο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ 6.1. Από ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα 6.2. Από ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 6.3. H αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 6.4. Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ Ζ θαηάηαμε ησλ μελνδνρείσλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ Τν κέγεζνο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ Ο Φξόλνο ιεηηνπξγίαο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ Τν μελνδνρεηαθό δπλακηθό θαηά πεξηθέξεηα Μνξθή ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο Πιεξόηεηεο ειιεληθώλ μελνδνρείσλ Έζνδα ησλ ειιεληθώλ μελνδνρείσλ Τηκέο δηάζεζεο ηνπ μελνδνρεηαθνύ πξντόληνο Αμηνιoγηθή πξνζέγγηζε μελνδνρεηαθνύ δπλακηθνύ βάζεη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 6.5. Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηα ειιεληθά μελνδνρεία v

6 6.6. Ζ Απαζρόιεζε ζηα ειιεληθά μελνδνρεία 6.7. Σπκπεξάζκαηα ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΙΑΓΧΓΗ 7. ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΠΡΑΞΗ ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ: AΠΟ ΣΗ ΛΔΤΚΗ ΒΙΒΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΣΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΝΧΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ: Σρέδην Κνηλνηηθώλ Γξάζεσλ ππέξ ηνπ Τνπξηζκνύ θαη νη ζέζεηο ηνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ 8.2. Πξάζηλε Βίβινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ ξόιν ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Τνπξηζκνύ Οη ζέζεηο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ επξσπατθώλ νξγαλώζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα: Hotrec θαη Ectaa Οη Θέζεηο ησλ ινηπώλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηώλ Ζ ζέζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο Οη Θέζεηο ησλ θξαηώλ-κειώλ ζηε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε 8.3. Τν θνηλνηηθό ζηαηηζηηθό ζύζηεκα ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα 9. ΑΠΟ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΟΤ ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ ΜΔΥΡΙ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΤΝΘΗΚΗ: Ζ αλαλεσκέλε πνιηηηθή γηα ηνλ ηνπξηζκό 9.2. Τν Δπξσπατθό Σύληαγκα θαη ν ηνπξηζκόο 9.3. Ζ Μεηαξξπζκηζηηθή Σπλζήθε 10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΧΝ ΔΠΙΓΡΑΔΧΝ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΣΗ Δ.Δ. ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ - ΜΔ ΔΜΦΑΗ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΙΑΓΧΓΗ 11. ΟΙ ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ:ΑΠΟ ΣΗΝ ΙΓΡΤΗ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΥΡΙ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ 12. ΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΚΑΙ Η ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ vi

7 13. ΟΙ ΘΔΜΔΛΙΧΓΔΙ ΔΛΔΤΘΔΡΙΔ Διεύζεξε θπθινθνξία ησλ αγαζώλ Διεύζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζώπσλ Σπκθσλία Σέλγθελ Διεύζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηώλ Διεύζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ 14. ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ ΟΝΔ θαη Τνπξηζκόο 15. ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Ζ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ απαζρόιεζε Κνηλσληθή πνιηηηθή θαη ειιεληθόο μελνδνρεηαθόο θιάδνο Πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο Όξνη θαη ζπλζήθεο ακνηβήο θαη εξγαζίαο 16. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ ΣΗ Δ.Δ Ζ πξνζηαζία Οηθνλνκηθώλ Σπκθεξόλησλ ησλ Καηαλαισηώλ Αζθάιεηα Καηαλαισηή Γηαθάλεηα Πιεξνθόξεζε Πξνζηαζία ηεο Υγείαο ησλ Καηαλαισηώλ Πξνζηαζία Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο 17. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ Δ.Δ Σηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε Αεηθνξία θαη Τνπξηζκόο Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Κνηλνηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν Ίδξπζε ή επέθηαζε μελνδνρεηαθήο κνλάδαο Λεηηνπξγία μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο 18. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή θαη Τνπξηζκόο 18.2 Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, Διιεληθόο Τνπξηζκόο θαη μελνδνρεηαθόο θιάδνο 19. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Φνξνινγηθή Πνιηηηθή-Τνπξηζκόο θαη μελνδνρεηαθόο θιάδνο 20. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΗ Δ.Δ Πνιηηηθή Αληαγσληζκνύ θαη ηνπξηζκόο Οη παξεκβάζεηο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ππέξ ηνπ ηνπξηζκνύ Οη πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνύ δξάζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα 21. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΣΗ Δ.Δ Μεηαθνξέο θαη ηνπξηζκόο Αεξνκεηαθνξέο Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο vii

8 22. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΠΔΡ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΗ Δ.Δ Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 23. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Πνιηηηζηηθή πνιηηηθή θαη ηνπξηζκόο Πνιηηηζηηθή πνιηηηθή θαη νπηηθναθνπζηηθόο ηνκέαο Οπηηθναθνπζηηθά έξγα θαη επηπηώζεηο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 24. ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή θαη ηνπξηζκόο Δπηπηώζεηο ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν 25. Η ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Η ΜΔΣΑΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΧΝ ΔΠΙΓΡΑΔΧΝ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ ΔΙΑΓΧΓΗ 26. ΔΘΝΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 27. ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 28. Η ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 29. ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ 30. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΜΗΝΔΙΔ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ viii

9 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ Α.Δ. ΑΔΠ ΑΠ ΓΔΚ, λπλ ΓΔΔ ΓΔΔ ECTAA ΔΓΤΠΔ Δ.Δ. Δ.Δ.Π. EFFAT ΔΚ ΔΚΑΔ ΔΚΑΦ ΔΚΤ ΔΛΣΤΑΤ ΔΟΚΔ Δ.Ο.Τ. Δ.Ο.Φ. ΔΠΑΝ Δ.Π.Δ. ΔΣΑ ΔΣΠΑ ΔΣΥΔ EUROSTAT HACCP ΖΑΤΤΑ HOTREC ΜΜΔ Ξ.Δ.Δ. ΟΑΤ Ο.Δ. ΟΟΣΑ Π.Ο.Ξ. Π.Ο.Τ. ΣΔΔ ΣΔΚ ΣΔΤΔ ΣΛΔΔ ΣΤΔ SBA ΤηΔ UNWTO WEF Αλώλπκε εηαηξεία Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ Άξεηνο Πάγνο Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο European Community Travel Agents Associations Δπξσπατθό Γεσξγηθό Τακείν Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δγγπήζεσλ Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθή Δληαία Πξάμε European Federation of Food, Agriculture & Tourism Workers Δπξσπατθή Κνηλόηεηα Δπξσπατθή Κνηλόηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο Δπξσπατθή Κνηλόηεηα Άλζξαθα θαη Φάιπβα Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή Δζληθόο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ Δπξσπατθόο Οηθνλνκηθόο Φώξνο Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αληαγσληζηηθόηεηα Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο Δπξσπατθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρόιεζε Δζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο Δζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία Διιάδνο, λπλ ΔΛΣΤΑΤ Statistical Office of the European Communities Hazard Analysis of Critical Control Points Σύλδεζκνο ησλ ελ Διιάδη Ταμηδησηηθώλ Γξαθείσλ Hotels, Restaurants and Cafés in Europe Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο Οκάδα γηα ηελ Αεηθνξία ηνπ Τνπξηζκνύ Οκόξξπζκνο Δηαηξεία Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξελνδόρσλ Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ Σπλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σπλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλόηεηα Σύλδεζκνο Διιεληθώλ Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Σπλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο Small Business Act Τξάπεδα ηεο Διιάδνο United Nations World Tourism Organization World Economic Forum ix

10 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Από το 1957, έτος ορόσημο στην ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι το 2007, έτος υπογραφής της Συνθήκης της Λισαβόνας, δύο στοιχεία έμειναν αμετάβλητα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι: η Ευρώπη ως πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο και η έλλειψη ευρωπαϊκής τουριστικής πολιτικής. Ο τουρισμός μέσα στα 50 αυτά χρόνια πορείας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είδε τα μεγέθη του να πολλαπλασιάζονται, να εξαπλώνεται ως φαινόμενο στις εσχατιές της γης, να αποκτά σημαίνοντα ρόλο στις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες, να επηρεάζει την ανθρώπινη ψυχολογία, να συνιστά αυτόνομη επιστήμη. Η ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία έπρεπε να περιμένει μέχρι το 2009, που ετέθη σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισαβόνας, μετά την υπογραφή της το 2007, για να επιτύχει τη θεσμική της αναγνώριση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ως σημαίνουσας δραστηριότητας. Όλο όμως αυτό το μισό αιώνα κοινοτικής δράσης, ο τουρισμός, λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα του, δεχόταν την άμεση και έμμεση επίδραση των κοινοτικών πολιτικών που ανέπτυσσε η Ε.Ε., χωρίς να διαθέτει το δικό του πλαίσιο θεσμικής έκφρασης. Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην προσέγγιση των επιπτώσεων των κοινοτικών πολιτικών στον τουριστικό τομέα με σημείο αναφοράς τον ξενοδοχειακό κλάδο, που συνιστά τον κύριο κορμό του τουρισμού σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Θα χρησιμοποιηθεί ως μεγεθυντικός φακός ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος, όπου θα μετρηθούν με εμπειρικό τρόπο, υπό το πρίσμα των κοινοτικών πολιτικών, οι πολυδιάστατες παρεμβάσεις στην ίδρυση και στη λειτουργία των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η διατριβή θα επιχειρήσει να αποδείξει ότι το εύρος των κοινοτικών πολιτικών που αλληλεπιδρούν στον ξενοδοχειακό κλάδο, σε αντιστοιχία με τις εθνικές τουριστικές πολιτικές, στην ουσία συγκροτούν οιονεί ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική. Πιο αναλυτικά η εργασία διαρθρώνεται μεθοδολογικά στα παρακάτω μέρη : Στην εκκίνηση πραγματοποιείται εννοιολογική οριοθέτησή του τουριστικού φαινομένου, γενική παρουσίαση στο ιστορικό του βάθος και στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την εθνική του διάσταση με χώρα αναφοράς την Ελλάδα. Περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά του τουρισμού, τα προβλήματα και οι τάσεις του σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο. 1

11 Ακολούθως, ως δεύτερο βήμα, πραγματεύεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, διατρέχοντας την πορεία του από τη γέννησή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι σήμερα, μέσα από τις θεσμικές εξελίξεις, καταγράφοντας τα εμφανή σημεία διασταύρωσης των σταδίων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τον τουρισμό, ως συγκροτημένο τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Χρησιμοποιείται συγκερασμός στοιχείων από το ιστορικό και λειτουργικό πλαίσιο της Ε.Ε., ώστε να αναδυθεί η ιδιαιτερότητα του τουριστικού τομέα μέσα από την πολυπλοκότητά του κατά την ιστορική τροχιά της ευρωπαϊκής ενοποίησης, λαμβάνοντας όμως υπόψη και μια σειρά από πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, που επιδρούν στη θεσμική επιτάχυνση ή επιβράδυνση της ένταξης του τουρισμού στις αρμοδιότητες της Ε.Ε. Σημειώνεται ότι ο όρος Ε.Ε. χρησιμοποιείται εκτεταμένα για λόγους διευκόλυνσης, παρόλο που εμφανίζεται στην θεσμική σκηνή μετά το Όπου, ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο γίνεται αναφορά στις κατ ιδίαν Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ε.Κ.Α.Χ.,Ε.Ο.Κ., Ε.Κ.Α.Ε.) ή στον όρο Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ε.Κ.). Εν συνεχεία, αναλύονται πολιτικές της Ε.Ε. που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τον ξενοδοχειακό κλάδο, δίνοντας μεγαλύτερη έκταση στις πολιτικές, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της ξενοδοχειακής επιχείρησης και συγχρόνως εξασφαλίζουν πυκνή παρουσία, τόσο στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρονται στον τουρισμό, όσο και στις θέσεις και μελέτες των ευρωπαϊκών επαγγελματικών οργανώσεων του κλάδου. Η κάθε επιλεγμένη πολιτική ανατέμνεται με βάση το θεσμικό της υπόβαθρο και τα μέτρα εφαρμογής της που έχουν επίπτωση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Καταβάλλεται προσπάθεια, όπου αυτό είναι εφικτό, να υπάρξει μια πλουραλιστική προσέγγιση των επιπτώσεων πέρα από την τυπική και ουσιαστική νομική διερεύνησή τους. Το τοπίο των επιδράσεων των πολιτικών της Ε.Ε. συμπληρώνεται με εμπειρική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με σκοπό τη διακρίβωση της αντίληψης του έλληνα ξενοδόχου για την ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική. Τα πορίσματα της έρευνας προσφέρουν ένα ακόμη εργαλείο αποτίμησης από την ίδια την ξενοδοχειακή κοινότητα του ρόλου της Ε.Ε. στον τομέα του τουρισμού. Στην αμέσως επόμενη ενότητα της διατριβής γίνεται ανασκόπηση του εθνικού προτύπου τουριστικής πολιτικής, αναδεικνύονται οι κύριες πτυχές του, με επικέντρωση στη θεσμική πολυσυλλεκτικότητά του. Επιχειρείται, με όχημα την εθνική τουριστική πολιτική, να εξηγηθεί η μετάβαση στην ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική και πως αυτή αρθρώνεται μέσα από τις κοινοτικές πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τον ξενοδοχειακό κλάδο, προσεγγίζοντας το βαθμό επίδρασης αυτών των κοινοτικών πολιτικών στο ξενοδοχειακό γίγνεσθαι. Τέλος, έχοντας ως έρεισμα τις παραπάνω ενότητες, θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την τουριστική πολιτική και τη σύνδεσή της με τον ξενοδοχειακό κλάδο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 2

12 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ, Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο τουρισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο με πανάρχαια ιστορική καταγωγή, που διατρέχει τους αρχαίους χρόνους με πολλαπλές αναφορές από τους ερευνητές για μετακινήσεις, οι οποίες λάμβαναν χώρα για γνωριμία ή ανακάλυψη άλλων τόπων, για ευχαρίστηση ή απλή περιέργεια, δημιουργώντας διαχωριστική γραμμή από τα «υποχρεωτικά» ταξίδια που είχαν ως σκοπό τον εποικισμό, τη μετανάστευση ή το εμπόριο. Οι πρώτες σαφείς ενδείξεις για περιηγήσεις καταγράφονται στην Αίγυπτο από το 1500 π.χ. και μετά, όπου οι μεγάλες κατασκευές μνημείων την περίοδο κυρίως του νέου Βασιλείου με τις πυραμίδες και άλλα λατρευτικά μνημεία έδωσαν την ώθηση στους Αιγυπτίους να περιηγηθούν στη χώρα τους για να θαυμάσουν τα σημαντικά αυτά έργα. 1 Οι πρώτες εγκαταστάσεις διαμονής επισκεπτών εμφανίζονται στη Μεσοποταμία, την περίοδο από το πρώτο ήμισυ της τρίτης χιλιετίας, με τη μορφή κρατικών ξενώνων, όπου φιλοξενούσαν υψηλά ιστάμενους κρατικούς υπαλλήλους και ίσως εμπόρους. Ο παλαιότερος σωζόμενος ξενώνας βρίσκεται στην Κρήτη και χρονολογείται γύρω στο 1500 π.χ. 2 Η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών και η ίδρυση νέων πόλεων από τους αρχαίους Έλληνες από τον 8 ο έως τον 3 ο αιώνα π.χ. έδωσε μεγάλη ώθηση στα ταξίδια και δημιούργησε την επιθυμία σε προσωπικότητες της εποχής, όπως ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο 1. Casson L. (2003). Το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο.αθήνα,μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης σελ Πρόκειται για κτίριο, που είχε κτιστεί επί της οδικής αρτηρίας, δίπλα στο ανάκτορο της Κνωσού, για την ξεκούραση των Μινωιτών, που ταξίδευαν από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη, με σκοπό να επισκεφθούν το ανάκτορο. Βλ. Casson, L. (2003) σελ

13 Σόλων, να επισκεφθούν ξένους πολιτισμούς για να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Ο Ηρόδοτος, που έζησε τον 5 ο αιώνα π.χ. και μας παρέδωσε πλήθος πληροφοριών για πολλούς τόπους και λαούς, θεωρείται ο αρχαιότερος περιηγητής. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ξεκίνησαν το 776 π.χ., καθώς και στις μεγάλες θρησκευτικές τελετές, που συγκέντρωναν πλήθος ταξιδιωτών από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Με τη βοήθεια της εκεχειρίας, που δημιουργούσε πιο ευνοϊκές συνθήκες για την μετάβαση στην Ολυμπία ή στις άλλες πόλεις που φιλοξενούσαν τις πανελλήνιες αυτές εορτές (Πύθια, Νέμεα και Ίσθμια), οι επισκέπτες είχαν τις ίδιες απολαύσεις με τους σημερινούς επισκέπτες των διεθνούς εμβέλειας αθλητικών και όχι μόνο εκδηλώσεων, δηλαδή, αίσθηση συμμετοχής σε ένα μεγάλο γεγονός, συναρπαστικό θέαμα, σε ευκαιρία για περιήγηση 3. Στους επόμενους αιώνες, έχουμε τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που πυκνώνουν τις οδούς επικοινωνίας μεταξύ των λαών και ενώνουν τον κόσμο της Μεσογείου ανατολικά και δυτικά, έχοντας πλέον, ως κοινό παρανομαστή την ίδια γλώσσα και τον ίδιο πολιτισμό. Ο κατάλογος των περιηγητών και γεωγράφων συνεχώς πληθαίνει. Ξεχωρίζουν ως πιο επιφανείς ο Διόδωρος ο Σικελιώτης τον 1 ο αιώνα π.χ., ο Στράβων με το πολύτιμο γεωγραφικό του έργο και ο Παυσανίας τον 2 ο αιώνα μ.χ., που συνέγραψε τον πιο σημαντικό ταξιδιωτικό οδηγό για την εποχή την «Περιήγησιν της Ελλάδος» 4. Η εξάπλωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με την κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής και τη διάνοιξη χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων σε συνδυασμό με την εδραίωση της pax romana, έδωσε μεγάλη ώθηση στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις. Οι κάτοικοι της αχανούς ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ταξίδευαν όχι μόνο για επαγγελματικούς λόγους, αλλά και για θεραπευτικούς, εξ ού και η άνθηση των ιαματικών λουτρών. Οι διακοπές στην εξοχή αποτελούν προνόμιο της ρωμαϊκής άρχουσας τάξης, η οποία διαθέτει εξοχικές επαύλεις για παραθερισμό 5. Παράλληλα αναπτύσσονται και τα καταλύματα, εν είδει πανδοχείων, τα οποία βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία των δημόσιων δρόμων για να προσφέρουν επ ανταλλάγματι στέγη και τροφή στους καταπονημένους ταξιδιώτες. Με την επικράτηση του χριστιανισμού, το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους αποτελεί το ταξιδιωτικό ορόσημο της περιόδου μετά την πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι σταυροφορίες γεννούν το ενδιαφέρον των Δυτικών για την περιήγηση στη Βυζαντινή αυτοκρατορία, η οποία όμως δεν επιδεικνύει ιδιαίτερη έφεση στα ταξίδια. Προνοεί όμως 3.Casson, L. (2003), σελ Επιστήμης Κοινωνία (2003). Το ταξίδι από τους αρχαίους έως τους νεότερους χρόνους. Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, σελ.8. 5.Page,S.( (2006). Εισαγωγή στον τουρισμό, το τουριστικό μάνατζμεντ στον 21 ο αιώνα, Αθήνα, Παπαζήσης, σελ.32 4

14 το βυζαντινό κράτος για τη διαμονή των χριστιανών ταξιδευτών, αφού αναφέρεται ότι ο Μέγας Βασίλειος ήταν αυτός που δημιούργησε τους πρώτους ξενώνες για τους χριστιανούς επισκέπτες, τις λεγόμενες «βασιλειάδες», που έλαβαν τελικά την ονομασία «ξενοδοχείον». Ο Μεσαίωνας, εκτός από την επίσκεψη στους χριστιανικούς τόπους λατρείας, χαρακτηρίζεται από τις μαζικές θαλάσσιες μεταφορές, στις οποίες πρωτοστατεί η Γαληνοτάτη Δημοκρατία και ακολουθεί η Μασσαλία. Η επερχόμενη όμως Αναγέννηση αναδεικνύει τον ανθρώπινο τύπο του μοναχικού ταξιδιώτη, που επιθυμεί να γνωρίσει τόσο την κληρονομιά της κλασσικής αρχαιότητας, όσο και τον «μυστηριώδη» κόσμο της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Από τον 16 ο έως τον18 ο αιώνα καθιερώνεται ένα είδος υποχρεωτικής επίσκεψης σε ορισμένους τόπους, που επιβάλλει μια ιεράρχηση στα αξιοθέατα. Η άνθηση της τυπογραφίας παρέχει στους φιλόδοξους περιηγητές, τους γνωστούς μέχρι τις ημέρες μας οδηγούς, απαραίτητα εργαλεία ενημέρωσης, αλλά και «καταναγκαστικής» υπόδειξης για τα μνημονευόμενα στις σελίδες τους μνημεία. Οι Άγγλοι αστοί και ευγενείς, όμως, είναι αυτοί που εγκαινιάζουν το Grand Tour στα τέλη του 17 ου αιώνα, 6 ως εκπαιδευτικό ταξίδι, που οδηγεί στη Ρώμη νέους χρόνων, προκειμένου να περιηγηθούν για ένα διάστημα 6μηνών έως ενάμιση έτους, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους 7. Ο απώτερος στόχος αυτού του Grand Tour είναι η ολοκλήρωση της προσωπικότητας, το να εξελιχθούν αυτοί οι νέοι σε «complete gentlemen».τους Άγγλους μιμούνται νεαροί αριστοκράτες από τις αυλές όλης της Ευρώπης, με αποτέλεσμα αυτή η μαγιά των περιηγητών να δώσει το έναυσμα για τη συγκρότηση της παραγωγικής δραστηριότητας των ξενοδοχείων και των εστιατορίων με αφετηρία τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις 8. Παράλληλα, γίνονται μόδα οι λουτροπόλεις, όπου σπεύδουν οι ευγενείς να απολαύσουν τα ιαματικά λουτρά όχι πλέον μόνο για λόγους υγείας, αλλά και αναψυχής και έτσι καθίστανται δημοφιλείς μια σειρά από λουτροπόλεις όπως το Bath, το Baden-Baden, Αix-les Bains ή Spa. Η παλέτα της αναψυχής των αριστοκρατών εμπλουτίζεται στα τέλη του 18 ου αιώνα με τη διαφυγή στα παραθαλάσσια μέρη, τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούσαν ότι ήταν βλαπτικά για την υγεία. Οι νέες ιατρικές θεωρίες για τα ευεργετήματα της θάλασσας ώθησαν τους πλούσιους ευρωπαίους να ανακαλύψουν τα παραθαλάσσια θέρετρα ως 6.Boyer, M. (1996). L invention du tourisme. Trieste, Gallimard, σελ Richards,G.(1996).Introduction:Culture and Tourism in Europe.In Richards,G.(edit.),Cultural Tourism in Europe.Walingford,Oxon, UK, Cab International, pp.5. 8.Τσάρτας, Π. (1996). Τουρίστες, ταξίδια, τόποι: κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό. Αθήνα, Εξάντας, σελ.15. 5

15 κέντρα αναψυχής και να ακολουθήσουν από τα μέσα του 19 ου αιώνα και οι λιγότερο εύπορες τάξεις. Η ίδια ακριβώς τάση της επαφής με τη φύση ανέδειξε τα θέρετρα στις Άλπεις και ειδικά η Ελβετία αποτέλεσε αγαπημένο προορισμό των ευρωπαίων ευγενών, οι οποίοι διακατέχονταν, εκτός από το ρομαντισμό της εποχής, και από έντονες επιστημονικές αναζητήσεις για τη γεωμορφολογία αυτών των ορεινών όγκων 9. Πάντως, μέχρι τα μέσα του 19 ου αιώνα τα ταξίδια αναψυχής ήταν προνόμιο των υψηλών εισοδημάτων και των ευγενών, διότι προϋπέθεταν χρόνο και χρήμα σε συνδυασμό με σημαντική ταλαιπωρία λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων και των αργών μέσων μεταφοράς. Η καθοριστική τροπή στα ταξίδια και γενικά η αλλαγή της στάσης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού απέναντι στις μετακινήσεις δόθηκε με την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου και του ατμόπλοιου, που συντόμευσαν τις αποστάσεις, μείωσαν το κόστος του ταξιδιού και μαζικοποίησαν τις μεταφορές. Η έλευση του 20 ου αιώνα, μαζί με την πύκνωση των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών, έφερε σημαντικές αλλαγές και στις εργασιακές σχέσεις, με τη μείωση των ωρών εργασίας και τη θέσπιση της πληρωμένης άδειας. Την περίοδο μεταξύ του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η πλειονότητα των μισθωτών στα βιομηχανικά κράτη είχαν δικαίωμα στην άδεια 10, γεγονός που δημιούργησε ελεύθερο χρόνο για αναψυχή και διασκέδαση και προσέφερε δυνατότητες για διακοπές. Στα μέσα μεταφοράς προστίθεται το αυτοκίνητο και πιο αργότερα το αεροπλάνο που εκτινάσσουν τις μετακινήσεις από τη μια ήπειρο στην άλλη. Η ανάδυση του τουρισμού ως μαζικού φαινομένου τη μεταπολεμική περίοδο με την είσοδο στο προσκήνιο μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες, που συμπυκνώνονται ως εξής: Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και δυνατότητα διάθεσης μέρους των εισοδημάτων των εργαζομένων για διακοπές Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που κατοχύρωνε το ωράριο εργασίας και την άδεια μετ αποδοχών 11 Επανάσταση στην τεχνολογία που διευκόλυνε τις μεταφορές Αστικοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, που κατέστησε αναγκαία τη φυγή προς την εξοχή. 9. Steinecke, A. (1993) The Historical Development of Tourism in Europe. Pompl, W, Lavery,P. (editors) Tourism in Europe. Structures and Developments. Cambridge,Cab International, σελ Boyer, M. (1996) σελ Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. 1948) αναφέρει στο άρθρο 24 ότι: «Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα σε λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές. 6

16 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ετυμολογική διαδρομή της λέξης τουρισμός παρουσιάζει ενδιαφέρον για την πρώτη εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού. Η εκκίνησή της αποδίδεται στο Grand Tour (Μεγάλο Γύρο) των άγγλων αστών και ευγενών, όρος που προέρχεται από τη γαλλική λέξη tour που σημαίνει περιστροφή τροχού. Η λέξη tour έλκει την καταγωγή της από τη λατινική λέξη tornus για να καταλήξει στο αρχαίο ελληνικό τόρνος, που είχε διττή σημασία: το γνωστό εργαλείο τόρνος, καθώς και ένα όργανο των ξυλουργών που έμοιαζε με το διαβήτη για τη χάραξη κύκλων 12. Περιλαμβάνει επομένως η ετυμολογία της λέξης το πιο βασικό στοιχείο του τουρισμού που είναι η κυκλική περιήγηση, δηλαδή η μετακίνηση από το χώρο μόνιμης κατοικίας προς ένα άλλο τόπο μόνο για επίσκεψη και η επιστροφή μετά από κάποιο διάστημα στον τόπο κατοικίας. Εν τούτοις ο ορισμός του τουρισμού, παρά το χρήσιμο ετυμολογικό έρεισμα, αναδείχθηκε σε δύσβατο θέμα, αφού έχει απασχολήσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα από τις αρχές του 20 ου αιώνα, χωρίς όμως να έχει καταλήξει μέχρι σήμερα σε ένα γενικά αποδεκτό ορισμό. Οι ορισμοί, που έχουν δοθεί κατά καιρούς για τον τουρισμό ταξινομήθηκαν από τον Leiper 13 σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τη σκοπιά προσέγγισής τους, σε ολιστικούς, οικονομικούς και τεχνικούς. Ολιστικοί είναι οι ορισμοί που επιχειρούν να περιλάβουν όλες τις εκφάνσεις του τουριστικού φαινομένου, ενώ οικονομικοί είναι αυτοί που εστιάζουν στην οικονομική διάσταση του τουρισμού. Τεχνικοί χαρακτηρίζονται οι ορισμοί που προέκυψαν από την ανάγκη των διεθνών οργανισμών και των κρατών να μετρήσουν το μέγεθος του τουρισμού και από την ανάγκη του δικαίου να οριοθετήσει την έννοια του τουρισμού και του τουρίστα. Εν συνεχεία, οι τεχνικοί ορισμοί χρησιμοποιήθηκαν στα διεθνή fora, εξελίχθηκαν και υιοθετήθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού για να ακολουθήσουν την αυτόνομη πορεία τους σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ορισμών, που αποτελούν ακόμη αντικείμενο επιστημονικής καταπόνησης. 12. Μπαμπινιώτης, Γ. (2010). Ετυμολογικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας ΕΠΕ. 13.Theobald,W. (1998) Τhe meaning, scope and measurement of tourism. In Theobald, W. (edit.). Global Tourism: The Next Decade. London, Butterwoth-Heinemann σελ.8 7

17 Η πρώτη απόπειρα τεχνικού ορισμού του τουρίστα σε διεθνές επίπεδο καταγράφεται το 1936 από την Επιτροπή Στατιστικών Εμπειρογνωμόνων της Κοινωνίας των Εθνών 14, η οποία καταλήγει ότι : «αλλοδαπός τουρίστας θεωρείται ο επισκεπτόμενος μια χώρα, άλλη εκτός εκείνης στην οποία συνήθως διαμένει, για ένα τουλάχιστον 24ωρο». Ο ορισμός αυτός κρίθηκε ανεπαρκής και γι αυτό τo 1954 υπεγράφη στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.) επί των Αυτοκινήτων και του Τουρισμού, η Διεθνής Σύμβαση για τις Τελωνειακές Διευκολύνσεις για τον Τουρισμό 15, όπου στο άρθρο 1(β) ορίζεται ότι 16 : «Δια του όρου «περιηγητής» νοείται παν πρόσωπον, άνευ διακρίσεως λόγω φυλετικής καταγωγής, φύλου, γλώσσης ή θρησκείας, το οποίον εισέρχεται εις την επικράτειαν ενός Συμβαλλομένου Κράτους, ετέρου εκείνου, εντός του οποίου διαμένει συνήθως, και παραμένει εντός αυτής ουχί ολιγώτερον των 24 ωρών και ουχί πλέον των εξ μηνών κατά την διάρκειαν μιάς περιόδου 12 μηνών, διά νομίμους και ουχί λόγω μεταναστεύσεως σκοπούς, ως π.χ. τουρισμού, αναψυχής, αθλήσεως, υγείας, οικογενειακούς, σπουδών, θρησκευτικού προσκυνήματος ή επαγγελματικούς». Το 1963 στο Διεθνές Συνέδριο, που διοργανώθηκε από τον ΟΗΕ στη Ρώμη για τον Τουρισμό και τα Διεθνή Ταξίδια, υιοθετήθηκε η αναμόρφωση του ορισμού που είχε προταθεί από τη Διεθνή Ένωση Επίσημων Ταξιδιωτικών Οργανισμών (IUOTO), που ήταν ο πρόδρομος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Π.Ο.Τ.). Ο εν λόγω ορισμός εισάγει τον όρο «επισκέπτης», ο οποίος περιλαμβάνει πλέον δύο κατηγορίες: τον τουρίστα και μια νέα κατηγορία τον εκδρομέα που η παραμονή του στη χώρα που επισκέπτεται για λόγους αναψυχής δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες. 17 Οι όροι αυτοί έγιναν αποδεκτοί το 1967 από την Επιτροπή Στατιστικών των Η.Ε., αποκτώντας επίσημη διεθνή επικύρωση. Το 1991 ο Π.Ο.Τ. διοργάνωσε στην Οττάβα Διεθνή Διάσκεψη για τα στατιστικά του τουρισμού και των ταξιδιών, η οποία έλαβε μια σειρά από αποφάσεις σχετικά με βασικούς όρους του τουρισμού, καθώς και κατηγοριοποιήσεις, οι οποίες αναφέρονται στην τουριστική ζήτηση, στην τουριστική προσφορά και στην τουριστική δαπάνη 18. Εν συνεχεία, ο Π.Ο.Τ., που είναι ο πιο εξειδικευμένος και ο πιο έγκυρος διεθνής οργανισμός για τον τουρισμό, στις διεθνούς σημασίας διακηρύξεις του, όπως ο Παγκόσμιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισμό, 19 που καταρτίστηκε το 1999, στο προοίμιό του αναφέρει ότι χρησιμοποιεί «για τους σκοπούς αυτού του επίσημου 14. Theobald,W. (1998) σελ Τσετσέκος, Φ.(1976). Το Δίκαιο του Τουρισμού. Αθήνα, σελ Η Διεθνής αυτή Σύμβαση των Η.Ε. κυρώθηκε με το Ν.Δ.176/1973 ΦΕΚ Α 249) και απέκτησε ισχύ νόμου στην ελληνική έννομη τάξη. 17.Βαρβαρέσος, Στ.(2008). Οικονομική του Τουρισμού. Αθήνα, Προπομπός σελ.58 & Theobald,W. (1998) σελ W.T.O. Technical Manual No 1 (1995).Concepts, Definitions and Classifications for Tourism Statistics. Madrid

18 κειμένου, τους ορισμούς και τις κατηγοριοποιήσεις που ισχύουν για τα ταξίδια και ειδικότερα τους όρους «επισκέπτης», «τουρίστας» και «τουρισμός», όπως υιοθετήθηκαν από τη Διεθνή Διάσκεψη της Οττάβα, που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου 1991 και εγκρίθηκαν το 1993 από την Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) κατά της διάρκεια της 27ης συνόδου της». Οι ορισμοί αυτοί έχουν γίνει αποδεκτοί από τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και έχουν ως εξής 20 :«Ο τουρισμός περιλαμβάνει κυρίως τις δραστηριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε τόπους εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους για αναψυχή, για επαγγελματικούς και άλλους σκοπούς. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι επισκέπτες ή τουρίστες, με την παρακάτω διάκριση: Επισκέπτης είναι κάθε άτομο που ταξιδεύει σε ένα άλλο τόπο από εκείνον του συνήθους περιβάλλοντός του για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 συνεχών μηνών για κάθε σκοπό πλην της αμειβόμενης εργασίας. Τουρίστας χαρακτηρίζεται ο επισκέπτης που διανυκτερεύει στον τόπο επίσκεψης, ενώ εκδρομέας είναι ο επισκέπτης της ίδιας ημέρας». Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. στα επίσημα έγγραφά τους δίνουν κατά καιρούς ορισμούς του τουρισμού, που εντάσσονται στην κατηγορία της ολιστικής προσέγγισης, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανάλωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τον τουρισμό ως «μια οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα με πολύπλευρο (πολυθεματικό) και εγκάρσιο χαρακτήρα, που έχει διασυνδέσεις με πολλές και ποικίλες δραστηριότητες. Η τουριστική βιομηχανία παράγει μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν ευρύ φάσμα βιομηχανιών, αλλά προορίζονται για ένα ιδιαίτερο είδος καταναλωτή: τον τουρίστα» 21. Χρήσιμη για τους σκοπούς της διατριβής, που εξετάζει την ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική υπό το φως των επιπτώσεων των διαφόρων πολιτικών της Ε.Ε. στον τουριστικό τομέα και δη στον ξενοδοχειακό κλάδο, είναι η συστημική προσέγγιση του τουρισμού, προκειμένου να αναδειχθεί η πολυπλοκότητά του και να ληφθεί υπόψη η αλληλεξάρτηση από ένα πολυπαραγοντικό περιβάλλον. Το σύστημα «τουρισμός», σύμφωνα με τον C.Caspar, περιλαμβάνει δύο υποσυστήματα, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση 22 : το τουριστικό υποκείμενο, που αντιστοιχεί στον τουρίστα-καταναλωτή και το τουριστικό αντικείμενο, που αναλύεται περαιτέρω σε τρία υποσυστήματα: τον τουριστικό προορισμό, την τουριστική επιχείρηση τους τουριστικούς οργανισμούς 20. WTO. Technical Manual Νο 1(1995). 21. Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα κοινοτικά μέτρα που επηρεάζουν τον τουρισμό. COM (96)29 Τελικό, σελ Λαγός, Δ. (2005). Τουριστική Οικονομική. Αθήνα, Κριτική, σελ Βαρβαρέσος, Στ.(2008). σελ

19 Τα δύο αυτά υποσυστήματα επηρεάζουν το σύστημα «τουρισμός», το οποίο δέχεται με τη σειρά του την επίδραση υπερκείμενων συστημάτων, που αντιστοιχούν στο οικονομικό, στο κοινωνικό, στο τεχνολογικό, στο οικολογικό και στο πολιτικό περιβάλλον. Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες που παρουσιάζει η συστημική μέθοδος, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την πτυχή του θεσμικού περιβάλλοντος, όπως αυτό διαμορφώνεται στην Ε.Ε. και την επίδρασή του στο σύστημα τουρισμός και στο υποσύστημα τουριστική επιχείρηση και συγκεκριμένα στην ξενοδοχειακή επιχείρηση. Με βάση τον προσανατολισμό της Ε.Ε. και των κρατών-μελών στην υιοθέτηση μεθόδων, όπως οι δορυφορικοί λογαριασμοί τουρισμού, που παρακολουθούν τον τουρισμό όχι μονοδιάστατα ως συγκεκριμένη οικονομική κατηγορία των αποκλειστικά τουριστικών κλάδων, αλλά ως ολοκληρωμένο σύστημα διακλαδικών σχέσεων με σημείο αναφοράς τον τουρίστα ως καταναλωτή, χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση που αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως ιδιαίτερα διαμορφωνόμενη ιδιωτική κατανάλωση Ζαχαράτος, Γ.Α. (1986).Τουριστική κατανάλωση. ΚΕΠΕ Επιστημονικές Μελέτες 25.Αθήνα, ΚΕΠΕ σελ

20 3. Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο τουρισμός αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο με μεγάλη δυναμική ανάπτυξη, που σημειώνεται κυρίως κατά την τελευταία πεντηκονταετία. Η συνεχής ανοδική τάση του διεθνούς τουρισμού 24, παρά τις νομισματικές κρίσεις, τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τις επιδημίες, την παρατεινόμενη ανεργία στις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης, υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία του στην παγκόσμια οικονομία. Σταθμός για την κατανόηση της σημασίας του τουρισμού στο σύγχρονο κόσμο αποτελεί η Διακήρυξη της Μανίλα για τον Παγκόσμιο Τουρισμό, η οποία υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τον Τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε το 1980 στη Μανίλα, κατόπιν πρόσκλησης του Π.Ο.Τ 25. Η Διακήρυξη αναφέρει ότι: «Το μερίδιο που εκπροσωπεί ο τουρισμός στην εθνική οικονομία και το διεθνές εμπόριο τον καθιστά ένα σημαντικό παράγοντα της παγκόσμιας ανάπτυξης. Ο σταθερός αποφασιστικός του ρόλος στην εθνική οικονομική δραστηριότητα, τις διεθνείς συναλλαγές και την εξασφάλιση του ισοζυγίου πληρωμών τον καθιστά μια από τις κυριότερες δραστηριότητες της παγκόσμιας οικονομίας». Σύμφωνα με τα διαχρονικά στοιχεία του Π.Ο.Τ. 26 και τα πρόσφατα για το 2010, ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγικούς κλάδους στην παγκόσμια οικονομία με όγκο δραστηριότητας που υπερβαίνει τις εξαγωγές πετρελαίου, τα τρόφιμα ή τα αυτοκίνητα και αντιπροσωπεύει το 12% της ιδιωτικής κατανάλωσης 27. Εκτιμάται ότι παράγει το 5% του παγκόσμιου Α.Ε.Π. και ότι δημιουργεί το 6-7% των συνολικών θέσεων εργασίας (άμεσων και έμμεσων) παγκοσμίως. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες ευεργετεί πολλούς άλλους έμμεσα συνδεόμενους με τον τουρισμό παραγωγικούς κλάδους, από τις κατασκευές, τη γεωργία μέχρι τις τηλεπικοινωνίες. 24. UNWTO (2010).Tourism Highlights. 25. Κουτσουράδης, Α. (2000).Βασική Τουριστική Νομοθεσία. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, σελ 41 και επ. 26. UNWTO. Tourism Highlights, 2011 Edition & UNWTO. World Tourism Barometer. Volume 09.No 1, February 2011, Vol.08 No3 October 2010, Vol.07 No 3 October 2009, Vol.06 No 3 October WWTTC. Travel & Tourism (2011) και (2008). 11

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ Σκοπός, Στόχοι &

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία, βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚIΝΑ. Ο «γίγαντας» ξύπνησε. 100 εκατ. Κινέζοι τουρίστες μέχρι το 2020 Η Ευρώπη κορυφαία επιλογή Η.Π.Α. και Αυστραλία στους 10 top προορισμούς

ΚIΝΑ. Ο «γίγαντας» ξύπνησε. 100 εκατ. Κινέζοι τουρίστες μέχρι το 2020 Η Ευρώπη κορυφαία επιλογή Η.Π.Α. και Αυστραλία στους 10 top προορισμούς της Βιβιάνας Δελιδάκη ΚIΝΑ Ο «γίγαντας» ξύπνησε Σε 100 εκατομμύρια θα διαμορφωθεί ο αριθμός των Κινέζων τουριστών, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού μέχρι το 2020, από 28 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως:

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως: Ο Τουριστικός Οργανισμός TEZ TOUR ιδρύθηκε το 1994, και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του εξερχόμενου τουρισμού από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βερολίνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιδέα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ξεκίνησε με τη σκέψη ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη φορολογική διοίκηση πρέπει να είναι επιθυμητές, ώριμες, αποδεκτές από τον κόσμο που τον αφορούν (τον

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις - Διανυκτερεύσεις Δήμου Χερσονήσου ανά Δημοτική Ενότητα σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου (πλην κάμπινγκ)

Αφίξεις - Διανυκτερεύσεις Δήμου Χερσονήσου ανά Δημοτική Ενότητα σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου (πλην κάμπινγκ) Αφίξεις - Διανυκτερεύσεις Δήμου Χερσονήσου ανά Δημοτική Ενότητα σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου (πλην κάμπινγκ) 25-29 Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ Εργαστήριο Ερευνών & Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού LaReTSA Laboratory

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα