ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ με θέμα: Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΔΝΙΑΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ: Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ Αγνή Υπιζηίδος Πάηπα, 2011

2 Δγκπίθηκε από ηα μέλη ηηρ Δπηαμελούρ Δξεηαζηικήρ Δπιηποπήρ Γξ Γεξάζηκνο Εαραξάηνο (Δπηβιέπσλ) Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γξ Πάξηο Τζάξηαο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Γξ Παληειήο Περιηβαλίδεο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γξ Ησάλλεο Γηαλλίθνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γξ Γεκήηξηνο Λαγόο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Γξ Γηώξγνο Αλδξνπιάθεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γξ Μαξία Παλνπνύινπ Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ ii

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνύζα δηαηξηβή πξαγκαηεύεηαη ηε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο εληαίαο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, παξαθνινπζώληαο ηελ πνξεία ηεο από ηελ ίδξπζε ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ κέρξη ζήκεξα θαη εμεηάδεη ηηο επηδξάζεηο ησλ επξσπατθώλ ζεζκηθώλ εμειίμεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ ζηνλ ειιεληθό μελνδνρεηαθό θιάδν Σην πξώην κέξνο παξνπζηάδεηαη ζε αδξέο γξακκέο ην ηζηνξηθό πιαίζην εμέιημεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ θαη ελ ζπλερεία αλαπηύζζεηαη ν ηνπξηζκόο ζηελ παγθόζκηα, επξσπατθή θαη εζληθή ηνπ δηάζηαζε. Αθνινύζσο, αλαιύεηαη ν μελνδνρεηαθόο θιάδνο ζηελ Διιάδα κέζα από ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ, δεδνκέλνπ όηη ζα απνηειέζεη ζηηο επόκελεο ελόηεηεο ην όρεκα δηαθξίβσζεο ησλ επηδξάζεσλ ησλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Τν δεύηεξν κέξνο εζηηάδεη ζηελ πνξεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο από ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη ηε Σπλζήθε ηεο Ληζαβόλαο θαη επηθεληξώλεηαη εηδηθά ζηηο πεξηόδνπο, όπνπ ζεζκηθέο κεηαβνιέο δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ έληαμε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηηο Σπλζήθεο θαη ζηε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο επξσπατθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. Τν ηξίην κέξνο εμεηάδεη ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ., πνπ έρνπλ εηδηθό βάξνο γηα ηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα θαη επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην ζεζκηθό απνηύπσκά ηνπο ζηνλ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ειιεληθό μελνδνρεηαθό θιάδν. Σην ηέηαξην κέξνο αλαιύεηαη ε κεηάβαζε από ην εζληθό πξόηππν ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζην επξσπατθό θαη επηρεηξείηαη παξάιιεια λα πξνζεγγηζηεί ν βαζκόο δηείζδπζεο ησλ κέηξσλ ησλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ ζηνλ ειιεληθό μελνδνρεηαθό θιάδν κε εξγαιείν ηηο επηπηώζεηο ησλ πνιηηηθώλ απηώλ ζηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. ABSTRACT The present thesis deals with the tourism policy-making in the European Union, following its steps from the birth of the European Communities to date. It traces the impact of the European institutional developments and more precisely of the European policies on the Greek hotel sector. The first part is dedicated to the historical framework of the evolution of tourism and to the presentation of the global, European and national dimensions of tourism development. A profile of the Greek hotel sector is then provided, since it will be the vehicle for screening the European policies that are affecting the daily operation of the hotel enterprises. The second part addresses the process of European integration from the establishment of the European Communities up to the Lisbon Treaty and highlights the periods when institutional changes played a key role to the foundation of European tourism policy The third part focuses on European policies that have a significant impact on the tourism sector and on the Greek hotel industry. The fourth part provides the context of the national tourism policy model and the transition from the national model to the European one, seeking to estimate the impact of the European measures on the Greek hotel enterprises. iii

4 Δςσαπιζηίερ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο θξίλσ απαξαίηεην λα απνηππώζσ ζηηο πξώηεο γξακκέο ηεο ζεξκέο επραξηζηίεο ζε απηνύο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εθπόλεζή ηεο. Με πξώην ζηε ζεηξά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Γεξάζηκν Εαραξάην γηα ηελ πνιύηηκε θαη πνιύπιεπξε θαζνδήγεζή ηνπ ζηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ, θαζώο θαη ζηελ ελζηάιαμε ζε θάζε ππνςήθην δηδάθηνξα ηεο αμίαο θαη ηεο πην κηθξήο ζπλεηζθνξάο ζηε καθξά πνξεία ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο. Σηα άιια δύν κέιε ηεο Τξηκεινύο Δπηηξνπήο, ηνπο θαζεγεηέο Πάξη Τζάξηα θαη Παληειή Περιηβαλίδε, γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ έδεημαλ ζην πξόζσπό κνπ θαη ηελ αγόγγπζηε απνδνρή ηνπ επίπνλνπ έξγνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή. Τέινο, δελ κπνξώ λα παξαιείςσ ηελ έθθξαζε επγλσκνζύλεο ζηε κεηέξα κνπ Μαξία Φξηζηίδνπ θαη ζηελ αδειθή κνπ Σκαξάγδα Φξηζηίδνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζε όιεο ηηο πξνζπάζεηέο κνπ, θαζώο θαη ζε όινπο ηνπο ζηελνύο θίινπο πνπ ζπλέβαιαλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο ζηελ απνπεξάησζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. iv

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ iii iv ix 1-2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ Ο ΠΑΓΚΟΜΙΟ, O ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΑΙ Ο ΔΛΛHΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 1. ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ 2. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΟΡΙΟΘΔΣΗΔΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 3. Ο ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 3.1. Τάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Τνπξηζκνύ 4. Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚH EΝΧΗ 4.1. Ζ Τνπξηζηηθή Πξνζθνξά 4.2. Τν Ξελνδνρεηαθό Γπλακηθό 4.3. Ζ Απαζρόιεζε ζηνλ Τνπξηζηηθό Τνκέα 4.4. Τάζεηο θαη πξννπηηθέο 5. Ο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 5.1. Ζ Τνπξηζηηθή Εήηεζε 5.2. Τνπξηζηηθέο Δηζπξάμεηο 5.3. Σπκκεηνρή ζην Α.Δ.Π. θαη ζηελ Απαζρόιεζε 5.4. Ζ Αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ Διιεληθνύ Τνπξηζκνύ 6. Ο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ 6.1. Από ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα 6.2. Από ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 6.3. H αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 6.4. Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ Ζ θαηάηαμε ησλ μελνδνρείσλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ Τν κέγεζνο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ Ο Φξόλνο ιεηηνπξγίαο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ Τν μελνδνρεηαθό δπλακηθό θαηά πεξηθέξεηα Μνξθή ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο Πιεξόηεηεο ειιεληθώλ μελνδνρείσλ Έζνδα ησλ ειιεληθώλ μελνδνρείσλ Τηκέο δηάζεζεο ηνπ μελνδνρεηαθνύ πξντόληνο Αμηνιoγηθή πξνζέγγηζε μελνδνρεηαθνύ δπλακηθνύ βάζεη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 6.5. Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηα ειιεληθά μελνδνρεία v

6 6.6. Ζ Απαζρόιεζε ζηα ειιεληθά μελνδνρεία 6.7. Σπκπεξάζκαηα ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΙΑΓΧΓΗ 7. ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΠΡΑΞΗ ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ: AΠΟ ΣΗ ΛΔΤΚΗ ΒΙΒΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΣΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΝΧΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ: Σρέδην Κνηλνηηθώλ Γξάζεσλ ππέξ ηνπ Τνπξηζκνύ θαη νη ζέζεηο ηνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ 8.2. Πξάζηλε Βίβινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ ξόιν ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Τνπξηζκνύ Οη ζέζεηο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ επξσπατθώλ νξγαλώζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα: Hotrec θαη Ectaa Οη Θέζεηο ησλ ινηπώλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηώλ Ζ ζέζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο Οη Θέζεηο ησλ θξαηώλ-κειώλ ζηε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε 8.3. Τν θνηλνηηθό ζηαηηζηηθό ζύζηεκα ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα 9. ΑΠΟ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΟΤ ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ ΜΔΥΡΙ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΤΝΘΗΚΗ: Ζ αλαλεσκέλε πνιηηηθή γηα ηνλ ηνπξηζκό 9.2. Τν Δπξσπατθό Σύληαγκα θαη ν ηνπξηζκόο 9.3. Ζ Μεηαξξπζκηζηηθή Σπλζήθε 10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΧΝ ΔΠΙΓΡΑΔΧΝ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΣΗ Δ.Δ. ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ - ΜΔ ΔΜΦΑΗ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΙΑΓΧΓΗ 11. ΟΙ ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ:ΑΠΟ ΣΗΝ ΙΓΡΤΗ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΥΡΙ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ 12. ΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΚΑΙ Η ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ vi

7 13. ΟΙ ΘΔΜΔΛΙΧΓΔΙ ΔΛΔΤΘΔΡΙΔ Διεύζεξε θπθινθνξία ησλ αγαζώλ Διεύζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζώπσλ Σπκθσλία Σέλγθελ Διεύζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηώλ Διεύζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ 14. ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ ΟΝΔ θαη Τνπξηζκόο 15. ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Ζ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ απαζρόιεζε Κνηλσληθή πνιηηηθή θαη ειιεληθόο μελνδνρεηαθόο θιάδνο Πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο Όξνη θαη ζπλζήθεο ακνηβήο θαη εξγαζίαο 16. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ ΣΗ Δ.Δ Ζ πξνζηαζία Οηθνλνκηθώλ Σπκθεξόλησλ ησλ Καηαλαισηώλ Αζθάιεηα Καηαλαισηή Γηαθάλεηα Πιεξνθόξεζε Πξνζηαζία ηεο Υγείαο ησλ Καηαλαισηώλ Πξνζηαζία Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο 17. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ Δ.Δ Σηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε Αεηθνξία θαη Τνπξηζκόο Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Κνηλνηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν Ίδξπζε ή επέθηαζε μελνδνρεηαθήο κνλάδαο Λεηηνπξγία μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο 18. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή θαη Τνπξηζκόο 18.2 Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, Διιεληθόο Τνπξηζκόο θαη μελνδνρεηαθόο θιάδνο 19. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Φνξνινγηθή Πνιηηηθή-Τνπξηζκόο θαη μελνδνρεηαθόο θιάδνο 20. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΗ Δ.Δ Πνιηηηθή Αληαγσληζκνύ θαη ηνπξηζκόο Οη παξεκβάζεηο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ππέξ ηνπ ηνπξηζκνύ Οη πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνύ δξάζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα 21. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΣΗ Δ.Δ Μεηαθνξέο θαη ηνπξηζκόο Αεξνκεηαθνξέο Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο vii

8 22. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΠΔΡ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΗ Δ.Δ Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 23. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Πνιηηηζηηθή πνιηηηθή θαη ηνπξηζκόο Πνιηηηζηηθή πνιηηηθή θαη νπηηθναθνπζηηθόο ηνκέαο Οπηηθναθνπζηηθά έξγα θαη επηπηώζεηο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 24. ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή θαη ηνπξηζκόο Δπηπηώζεηο ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν 25. Η ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Η ΜΔΣΑΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΧΝ ΔΠΙΓΡΑΔΧΝ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ ΔΙΑΓΧΓΗ 26. ΔΘΝΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 27. ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 28. Η ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 29. ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ 30. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΜΗΝΔΙΔ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ viii

9 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ Α.Δ. ΑΔΠ ΑΠ ΓΔΚ, λπλ ΓΔΔ ΓΔΔ ECTAA ΔΓΤΠΔ Δ.Δ. Δ.Δ.Π. EFFAT ΔΚ ΔΚΑΔ ΔΚΑΦ ΔΚΤ ΔΛΣΤΑΤ ΔΟΚΔ Δ.Ο.Τ. Δ.Ο.Φ. ΔΠΑΝ Δ.Π.Δ. ΔΣΑ ΔΣΠΑ ΔΣΥΔ EUROSTAT HACCP ΖΑΤΤΑ HOTREC ΜΜΔ Ξ.Δ.Δ. ΟΑΤ Ο.Δ. ΟΟΣΑ Π.Ο.Ξ. Π.Ο.Τ. ΣΔΔ ΣΔΚ ΣΔΤΔ ΣΛΔΔ ΣΤΔ SBA ΤηΔ UNWTO WEF Αλώλπκε εηαηξεία Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ Άξεηνο Πάγνο Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο European Community Travel Agents Associations Δπξσπατθό Γεσξγηθό Τακείν Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δγγπήζεσλ Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθή Δληαία Πξάμε European Federation of Food, Agriculture & Tourism Workers Δπξσπατθή Κνηλόηεηα Δπξσπατθή Κνηλόηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο Δπξσπατθή Κνηλόηεηα Άλζξαθα θαη Φάιπβα Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή Δζληθόο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ Δπξσπατθόο Οηθνλνκηθόο Φώξνο Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αληαγσληζηηθόηεηα Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο Δπξσπατθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρόιεζε Δζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο Δζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία Διιάδνο, λπλ ΔΛΣΤΑΤ Statistical Office of the European Communities Hazard Analysis of Critical Control Points Σύλδεζκνο ησλ ελ Διιάδη Ταμηδησηηθώλ Γξαθείσλ Hotels, Restaurants and Cafés in Europe Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο Οκάδα γηα ηελ Αεηθνξία ηνπ Τνπξηζκνύ Οκόξξπζκνο Δηαηξεία Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξελνδόρσλ Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ Σπλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σπλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλόηεηα Σύλδεζκνο Διιεληθώλ Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Σπλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο Small Business Act Τξάπεδα ηεο Διιάδνο United Nations World Tourism Organization World Economic Forum ix

10 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Από το 1957, έτος ορόσημο στην ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι το 2007, έτος υπογραφής της Συνθήκης της Λισαβόνας, δύο στοιχεία έμειναν αμετάβλητα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι: η Ευρώπη ως πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο και η έλλειψη ευρωπαϊκής τουριστικής πολιτικής. Ο τουρισμός μέσα στα 50 αυτά χρόνια πορείας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είδε τα μεγέθη του να πολλαπλασιάζονται, να εξαπλώνεται ως φαινόμενο στις εσχατιές της γης, να αποκτά σημαίνοντα ρόλο στις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες, να επηρεάζει την ανθρώπινη ψυχολογία, να συνιστά αυτόνομη επιστήμη. Η ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία έπρεπε να περιμένει μέχρι το 2009, που ετέθη σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισαβόνας, μετά την υπογραφή της το 2007, για να επιτύχει τη θεσμική της αναγνώριση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ως σημαίνουσας δραστηριότητας. Όλο όμως αυτό το μισό αιώνα κοινοτικής δράσης, ο τουρισμός, λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα του, δεχόταν την άμεση και έμμεση επίδραση των κοινοτικών πολιτικών που ανέπτυσσε η Ε.Ε., χωρίς να διαθέτει το δικό του πλαίσιο θεσμικής έκφρασης. Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην προσέγγιση των επιπτώσεων των κοινοτικών πολιτικών στον τουριστικό τομέα με σημείο αναφοράς τον ξενοδοχειακό κλάδο, που συνιστά τον κύριο κορμό του τουρισμού σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Θα χρησιμοποιηθεί ως μεγεθυντικός φακός ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος, όπου θα μετρηθούν με εμπειρικό τρόπο, υπό το πρίσμα των κοινοτικών πολιτικών, οι πολυδιάστατες παρεμβάσεις στην ίδρυση και στη λειτουργία των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η διατριβή θα επιχειρήσει να αποδείξει ότι το εύρος των κοινοτικών πολιτικών που αλληλεπιδρούν στον ξενοδοχειακό κλάδο, σε αντιστοιχία με τις εθνικές τουριστικές πολιτικές, στην ουσία συγκροτούν οιονεί ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική. Πιο αναλυτικά η εργασία διαρθρώνεται μεθοδολογικά στα παρακάτω μέρη : Στην εκκίνηση πραγματοποιείται εννοιολογική οριοθέτησή του τουριστικού φαινομένου, γενική παρουσίαση στο ιστορικό του βάθος και στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την εθνική του διάσταση με χώρα αναφοράς την Ελλάδα. Περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά του τουρισμού, τα προβλήματα και οι τάσεις του σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο. 1

11 Ακολούθως, ως δεύτερο βήμα, πραγματεύεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, διατρέχοντας την πορεία του από τη γέννησή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι σήμερα, μέσα από τις θεσμικές εξελίξεις, καταγράφοντας τα εμφανή σημεία διασταύρωσης των σταδίων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τον τουρισμό, ως συγκροτημένο τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Χρησιμοποιείται συγκερασμός στοιχείων από το ιστορικό και λειτουργικό πλαίσιο της Ε.Ε., ώστε να αναδυθεί η ιδιαιτερότητα του τουριστικού τομέα μέσα από την πολυπλοκότητά του κατά την ιστορική τροχιά της ευρωπαϊκής ενοποίησης, λαμβάνοντας όμως υπόψη και μια σειρά από πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, που επιδρούν στη θεσμική επιτάχυνση ή επιβράδυνση της ένταξης του τουρισμού στις αρμοδιότητες της Ε.Ε. Σημειώνεται ότι ο όρος Ε.Ε. χρησιμοποιείται εκτεταμένα για λόγους διευκόλυνσης, παρόλο που εμφανίζεται στην θεσμική σκηνή μετά το Όπου, ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο γίνεται αναφορά στις κατ ιδίαν Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ε.Κ.Α.Χ.,Ε.Ο.Κ., Ε.Κ.Α.Ε.) ή στον όρο Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ε.Κ.). Εν συνεχεία, αναλύονται πολιτικές της Ε.Ε. που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τον ξενοδοχειακό κλάδο, δίνοντας μεγαλύτερη έκταση στις πολιτικές, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της ξενοδοχειακής επιχείρησης και συγχρόνως εξασφαλίζουν πυκνή παρουσία, τόσο στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρονται στον τουρισμό, όσο και στις θέσεις και μελέτες των ευρωπαϊκών επαγγελματικών οργανώσεων του κλάδου. Η κάθε επιλεγμένη πολιτική ανατέμνεται με βάση το θεσμικό της υπόβαθρο και τα μέτρα εφαρμογής της που έχουν επίπτωση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Καταβάλλεται προσπάθεια, όπου αυτό είναι εφικτό, να υπάρξει μια πλουραλιστική προσέγγιση των επιπτώσεων πέρα από την τυπική και ουσιαστική νομική διερεύνησή τους. Το τοπίο των επιδράσεων των πολιτικών της Ε.Ε. συμπληρώνεται με εμπειρική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με σκοπό τη διακρίβωση της αντίληψης του έλληνα ξενοδόχου για την ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική. Τα πορίσματα της έρευνας προσφέρουν ένα ακόμη εργαλείο αποτίμησης από την ίδια την ξενοδοχειακή κοινότητα του ρόλου της Ε.Ε. στον τομέα του τουρισμού. Στην αμέσως επόμενη ενότητα της διατριβής γίνεται ανασκόπηση του εθνικού προτύπου τουριστικής πολιτικής, αναδεικνύονται οι κύριες πτυχές του, με επικέντρωση στη θεσμική πολυσυλλεκτικότητά του. Επιχειρείται, με όχημα την εθνική τουριστική πολιτική, να εξηγηθεί η μετάβαση στην ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική και πως αυτή αρθρώνεται μέσα από τις κοινοτικές πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τον ξενοδοχειακό κλάδο, προσεγγίζοντας το βαθμό επίδρασης αυτών των κοινοτικών πολιτικών στο ξενοδοχειακό γίγνεσθαι. Τέλος, έχοντας ως έρεισμα τις παραπάνω ενότητες, θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την τουριστική πολιτική και τη σύνδεσή της με τον ξενοδοχειακό κλάδο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 2

12 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ, Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο τουρισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο με πανάρχαια ιστορική καταγωγή, που διατρέχει τους αρχαίους χρόνους με πολλαπλές αναφορές από τους ερευνητές για μετακινήσεις, οι οποίες λάμβαναν χώρα για γνωριμία ή ανακάλυψη άλλων τόπων, για ευχαρίστηση ή απλή περιέργεια, δημιουργώντας διαχωριστική γραμμή από τα «υποχρεωτικά» ταξίδια που είχαν ως σκοπό τον εποικισμό, τη μετανάστευση ή το εμπόριο. Οι πρώτες σαφείς ενδείξεις για περιηγήσεις καταγράφονται στην Αίγυπτο από το 1500 π.χ. και μετά, όπου οι μεγάλες κατασκευές μνημείων την περίοδο κυρίως του νέου Βασιλείου με τις πυραμίδες και άλλα λατρευτικά μνημεία έδωσαν την ώθηση στους Αιγυπτίους να περιηγηθούν στη χώρα τους για να θαυμάσουν τα σημαντικά αυτά έργα. 1 Οι πρώτες εγκαταστάσεις διαμονής επισκεπτών εμφανίζονται στη Μεσοποταμία, την περίοδο από το πρώτο ήμισυ της τρίτης χιλιετίας, με τη μορφή κρατικών ξενώνων, όπου φιλοξενούσαν υψηλά ιστάμενους κρατικούς υπαλλήλους και ίσως εμπόρους. Ο παλαιότερος σωζόμενος ξενώνας βρίσκεται στην Κρήτη και χρονολογείται γύρω στο 1500 π.χ. 2 Η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών και η ίδρυση νέων πόλεων από τους αρχαίους Έλληνες από τον 8 ο έως τον 3 ο αιώνα π.χ. έδωσε μεγάλη ώθηση στα ταξίδια και δημιούργησε την επιθυμία σε προσωπικότητες της εποχής, όπως ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο 1. Casson L. (2003). Το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο.αθήνα,μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης σελ Πρόκειται για κτίριο, που είχε κτιστεί επί της οδικής αρτηρίας, δίπλα στο ανάκτορο της Κνωσού, για την ξεκούραση των Μινωιτών, που ταξίδευαν από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη, με σκοπό να επισκεφθούν το ανάκτορο. Βλ. Casson, L. (2003) σελ

13 Σόλων, να επισκεφθούν ξένους πολιτισμούς για να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Ο Ηρόδοτος, που έζησε τον 5 ο αιώνα π.χ. και μας παρέδωσε πλήθος πληροφοριών για πολλούς τόπους και λαούς, θεωρείται ο αρχαιότερος περιηγητής. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ξεκίνησαν το 776 π.χ., καθώς και στις μεγάλες θρησκευτικές τελετές, που συγκέντρωναν πλήθος ταξιδιωτών από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Με τη βοήθεια της εκεχειρίας, που δημιουργούσε πιο ευνοϊκές συνθήκες για την μετάβαση στην Ολυμπία ή στις άλλες πόλεις που φιλοξενούσαν τις πανελλήνιες αυτές εορτές (Πύθια, Νέμεα και Ίσθμια), οι επισκέπτες είχαν τις ίδιες απολαύσεις με τους σημερινούς επισκέπτες των διεθνούς εμβέλειας αθλητικών και όχι μόνο εκδηλώσεων, δηλαδή, αίσθηση συμμετοχής σε ένα μεγάλο γεγονός, συναρπαστικό θέαμα, σε ευκαιρία για περιήγηση 3. Στους επόμενους αιώνες, έχουμε τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που πυκνώνουν τις οδούς επικοινωνίας μεταξύ των λαών και ενώνουν τον κόσμο της Μεσογείου ανατολικά και δυτικά, έχοντας πλέον, ως κοινό παρανομαστή την ίδια γλώσσα και τον ίδιο πολιτισμό. Ο κατάλογος των περιηγητών και γεωγράφων συνεχώς πληθαίνει. Ξεχωρίζουν ως πιο επιφανείς ο Διόδωρος ο Σικελιώτης τον 1 ο αιώνα π.χ., ο Στράβων με το πολύτιμο γεωγραφικό του έργο και ο Παυσανίας τον 2 ο αιώνα μ.χ., που συνέγραψε τον πιο σημαντικό ταξιδιωτικό οδηγό για την εποχή την «Περιήγησιν της Ελλάδος» 4. Η εξάπλωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με την κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής και τη διάνοιξη χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων σε συνδυασμό με την εδραίωση της pax romana, έδωσε μεγάλη ώθηση στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις. Οι κάτοικοι της αχανούς ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ταξίδευαν όχι μόνο για επαγγελματικούς λόγους, αλλά και για θεραπευτικούς, εξ ού και η άνθηση των ιαματικών λουτρών. Οι διακοπές στην εξοχή αποτελούν προνόμιο της ρωμαϊκής άρχουσας τάξης, η οποία διαθέτει εξοχικές επαύλεις για παραθερισμό 5. Παράλληλα αναπτύσσονται και τα καταλύματα, εν είδει πανδοχείων, τα οποία βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία των δημόσιων δρόμων για να προσφέρουν επ ανταλλάγματι στέγη και τροφή στους καταπονημένους ταξιδιώτες. Με την επικράτηση του χριστιανισμού, το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους αποτελεί το ταξιδιωτικό ορόσημο της περιόδου μετά την πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι σταυροφορίες γεννούν το ενδιαφέρον των Δυτικών για την περιήγηση στη Βυζαντινή αυτοκρατορία, η οποία όμως δεν επιδεικνύει ιδιαίτερη έφεση στα ταξίδια. Προνοεί όμως 3.Casson, L. (2003), σελ Επιστήμης Κοινωνία (2003). Το ταξίδι από τους αρχαίους έως τους νεότερους χρόνους. Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, σελ.8. 5.Page,S.( (2006). Εισαγωγή στον τουρισμό, το τουριστικό μάνατζμεντ στον 21 ο αιώνα, Αθήνα, Παπαζήσης, σελ.32 4

14 το βυζαντινό κράτος για τη διαμονή των χριστιανών ταξιδευτών, αφού αναφέρεται ότι ο Μέγας Βασίλειος ήταν αυτός που δημιούργησε τους πρώτους ξενώνες για τους χριστιανούς επισκέπτες, τις λεγόμενες «βασιλειάδες», που έλαβαν τελικά την ονομασία «ξενοδοχείον». Ο Μεσαίωνας, εκτός από την επίσκεψη στους χριστιανικούς τόπους λατρείας, χαρακτηρίζεται από τις μαζικές θαλάσσιες μεταφορές, στις οποίες πρωτοστατεί η Γαληνοτάτη Δημοκρατία και ακολουθεί η Μασσαλία. Η επερχόμενη όμως Αναγέννηση αναδεικνύει τον ανθρώπινο τύπο του μοναχικού ταξιδιώτη, που επιθυμεί να γνωρίσει τόσο την κληρονομιά της κλασσικής αρχαιότητας, όσο και τον «μυστηριώδη» κόσμο της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Από τον 16 ο έως τον18 ο αιώνα καθιερώνεται ένα είδος υποχρεωτικής επίσκεψης σε ορισμένους τόπους, που επιβάλλει μια ιεράρχηση στα αξιοθέατα. Η άνθηση της τυπογραφίας παρέχει στους φιλόδοξους περιηγητές, τους γνωστούς μέχρι τις ημέρες μας οδηγούς, απαραίτητα εργαλεία ενημέρωσης, αλλά και «καταναγκαστικής» υπόδειξης για τα μνημονευόμενα στις σελίδες τους μνημεία. Οι Άγγλοι αστοί και ευγενείς, όμως, είναι αυτοί που εγκαινιάζουν το Grand Tour στα τέλη του 17 ου αιώνα, 6 ως εκπαιδευτικό ταξίδι, που οδηγεί στη Ρώμη νέους χρόνων, προκειμένου να περιηγηθούν για ένα διάστημα 6μηνών έως ενάμιση έτους, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους 7. Ο απώτερος στόχος αυτού του Grand Tour είναι η ολοκλήρωση της προσωπικότητας, το να εξελιχθούν αυτοί οι νέοι σε «complete gentlemen».τους Άγγλους μιμούνται νεαροί αριστοκράτες από τις αυλές όλης της Ευρώπης, με αποτέλεσμα αυτή η μαγιά των περιηγητών να δώσει το έναυσμα για τη συγκρότηση της παραγωγικής δραστηριότητας των ξενοδοχείων και των εστιατορίων με αφετηρία τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις 8. Παράλληλα, γίνονται μόδα οι λουτροπόλεις, όπου σπεύδουν οι ευγενείς να απολαύσουν τα ιαματικά λουτρά όχι πλέον μόνο για λόγους υγείας, αλλά και αναψυχής και έτσι καθίστανται δημοφιλείς μια σειρά από λουτροπόλεις όπως το Bath, το Baden-Baden, Αix-les Bains ή Spa. Η παλέτα της αναψυχής των αριστοκρατών εμπλουτίζεται στα τέλη του 18 ου αιώνα με τη διαφυγή στα παραθαλάσσια μέρη, τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούσαν ότι ήταν βλαπτικά για την υγεία. Οι νέες ιατρικές θεωρίες για τα ευεργετήματα της θάλασσας ώθησαν τους πλούσιους ευρωπαίους να ανακαλύψουν τα παραθαλάσσια θέρετρα ως 6.Boyer, M. (1996). L invention du tourisme. Trieste, Gallimard, σελ Richards,G.(1996).Introduction:Culture and Tourism in Europe.In Richards,G.(edit.),Cultural Tourism in Europe.Walingford,Oxon, UK, Cab International, pp.5. 8.Τσάρτας, Π. (1996). Τουρίστες, ταξίδια, τόποι: κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό. Αθήνα, Εξάντας, σελ.15. 5

15 κέντρα αναψυχής και να ακολουθήσουν από τα μέσα του 19 ου αιώνα και οι λιγότερο εύπορες τάξεις. Η ίδια ακριβώς τάση της επαφής με τη φύση ανέδειξε τα θέρετρα στις Άλπεις και ειδικά η Ελβετία αποτέλεσε αγαπημένο προορισμό των ευρωπαίων ευγενών, οι οποίοι διακατέχονταν, εκτός από το ρομαντισμό της εποχής, και από έντονες επιστημονικές αναζητήσεις για τη γεωμορφολογία αυτών των ορεινών όγκων 9. Πάντως, μέχρι τα μέσα του 19 ου αιώνα τα ταξίδια αναψυχής ήταν προνόμιο των υψηλών εισοδημάτων και των ευγενών, διότι προϋπέθεταν χρόνο και χρήμα σε συνδυασμό με σημαντική ταλαιπωρία λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων και των αργών μέσων μεταφοράς. Η καθοριστική τροπή στα ταξίδια και γενικά η αλλαγή της στάσης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού απέναντι στις μετακινήσεις δόθηκε με την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου και του ατμόπλοιου, που συντόμευσαν τις αποστάσεις, μείωσαν το κόστος του ταξιδιού και μαζικοποίησαν τις μεταφορές. Η έλευση του 20 ου αιώνα, μαζί με την πύκνωση των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών, έφερε σημαντικές αλλαγές και στις εργασιακές σχέσεις, με τη μείωση των ωρών εργασίας και τη θέσπιση της πληρωμένης άδειας. Την περίοδο μεταξύ του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η πλειονότητα των μισθωτών στα βιομηχανικά κράτη είχαν δικαίωμα στην άδεια 10, γεγονός που δημιούργησε ελεύθερο χρόνο για αναψυχή και διασκέδαση και προσέφερε δυνατότητες για διακοπές. Στα μέσα μεταφοράς προστίθεται το αυτοκίνητο και πιο αργότερα το αεροπλάνο που εκτινάσσουν τις μετακινήσεις από τη μια ήπειρο στην άλλη. Η ανάδυση του τουρισμού ως μαζικού φαινομένου τη μεταπολεμική περίοδο με την είσοδο στο προσκήνιο μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες, που συμπυκνώνονται ως εξής: Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και δυνατότητα διάθεσης μέρους των εισοδημάτων των εργαζομένων για διακοπές Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που κατοχύρωνε το ωράριο εργασίας και την άδεια μετ αποδοχών 11 Επανάσταση στην τεχνολογία που διευκόλυνε τις μεταφορές Αστικοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, που κατέστησε αναγκαία τη φυγή προς την εξοχή. 9. Steinecke, A. (1993) The Historical Development of Tourism in Europe. Pompl, W, Lavery,P. (editors) Tourism in Europe. Structures and Developments. Cambridge,Cab International, σελ Boyer, M. (1996) σελ Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. 1948) αναφέρει στο άρθρο 24 ότι: «Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα σε λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές. 6

16 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ετυμολογική διαδρομή της λέξης τουρισμός παρουσιάζει ενδιαφέρον για την πρώτη εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού. Η εκκίνησή της αποδίδεται στο Grand Tour (Μεγάλο Γύρο) των άγγλων αστών και ευγενών, όρος που προέρχεται από τη γαλλική λέξη tour που σημαίνει περιστροφή τροχού. Η λέξη tour έλκει την καταγωγή της από τη λατινική λέξη tornus για να καταλήξει στο αρχαίο ελληνικό τόρνος, που είχε διττή σημασία: το γνωστό εργαλείο τόρνος, καθώς και ένα όργανο των ξυλουργών που έμοιαζε με το διαβήτη για τη χάραξη κύκλων 12. Περιλαμβάνει επομένως η ετυμολογία της λέξης το πιο βασικό στοιχείο του τουρισμού που είναι η κυκλική περιήγηση, δηλαδή η μετακίνηση από το χώρο μόνιμης κατοικίας προς ένα άλλο τόπο μόνο για επίσκεψη και η επιστροφή μετά από κάποιο διάστημα στον τόπο κατοικίας. Εν τούτοις ο ορισμός του τουρισμού, παρά το χρήσιμο ετυμολογικό έρεισμα, αναδείχθηκε σε δύσβατο θέμα, αφού έχει απασχολήσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα από τις αρχές του 20 ου αιώνα, χωρίς όμως να έχει καταλήξει μέχρι σήμερα σε ένα γενικά αποδεκτό ορισμό. Οι ορισμοί, που έχουν δοθεί κατά καιρούς για τον τουρισμό ταξινομήθηκαν από τον Leiper 13 σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τη σκοπιά προσέγγισής τους, σε ολιστικούς, οικονομικούς και τεχνικούς. Ολιστικοί είναι οι ορισμοί που επιχειρούν να περιλάβουν όλες τις εκφάνσεις του τουριστικού φαινομένου, ενώ οικονομικοί είναι αυτοί που εστιάζουν στην οικονομική διάσταση του τουρισμού. Τεχνικοί χαρακτηρίζονται οι ορισμοί που προέκυψαν από την ανάγκη των διεθνών οργανισμών και των κρατών να μετρήσουν το μέγεθος του τουρισμού και από την ανάγκη του δικαίου να οριοθετήσει την έννοια του τουρισμού και του τουρίστα. Εν συνεχεία, οι τεχνικοί ορισμοί χρησιμοποιήθηκαν στα διεθνή fora, εξελίχθηκαν και υιοθετήθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού για να ακολουθήσουν την αυτόνομη πορεία τους σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ορισμών, που αποτελούν ακόμη αντικείμενο επιστημονικής καταπόνησης. 12. Μπαμπινιώτης, Γ. (2010). Ετυμολογικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας ΕΠΕ. 13.Theobald,W. (1998) Τhe meaning, scope and measurement of tourism. In Theobald, W. (edit.). Global Tourism: The Next Decade. London, Butterwoth-Heinemann σελ.8 7

17 Η πρώτη απόπειρα τεχνικού ορισμού του τουρίστα σε διεθνές επίπεδο καταγράφεται το 1936 από την Επιτροπή Στατιστικών Εμπειρογνωμόνων της Κοινωνίας των Εθνών 14, η οποία καταλήγει ότι : «αλλοδαπός τουρίστας θεωρείται ο επισκεπτόμενος μια χώρα, άλλη εκτός εκείνης στην οποία συνήθως διαμένει, για ένα τουλάχιστον 24ωρο». Ο ορισμός αυτός κρίθηκε ανεπαρκής και γι αυτό τo 1954 υπεγράφη στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.) επί των Αυτοκινήτων και του Τουρισμού, η Διεθνής Σύμβαση για τις Τελωνειακές Διευκολύνσεις για τον Τουρισμό 15, όπου στο άρθρο 1(β) ορίζεται ότι 16 : «Δια του όρου «περιηγητής» νοείται παν πρόσωπον, άνευ διακρίσεως λόγω φυλετικής καταγωγής, φύλου, γλώσσης ή θρησκείας, το οποίον εισέρχεται εις την επικράτειαν ενός Συμβαλλομένου Κράτους, ετέρου εκείνου, εντός του οποίου διαμένει συνήθως, και παραμένει εντός αυτής ουχί ολιγώτερον των 24 ωρών και ουχί πλέον των εξ μηνών κατά την διάρκειαν μιάς περιόδου 12 μηνών, διά νομίμους και ουχί λόγω μεταναστεύσεως σκοπούς, ως π.χ. τουρισμού, αναψυχής, αθλήσεως, υγείας, οικογενειακούς, σπουδών, θρησκευτικού προσκυνήματος ή επαγγελματικούς». Το 1963 στο Διεθνές Συνέδριο, που διοργανώθηκε από τον ΟΗΕ στη Ρώμη για τον Τουρισμό και τα Διεθνή Ταξίδια, υιοθετήθηκε η αναμόρφωση του ορισμού που είχε προταθεί από τη Διεθνή Ένωση Επίσημων Ταξιδιωτικών Οργανισμών (IUOTO), που ήταν ο πρόδρομος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Π.Ο.Τ.). Ο εν λόγω ορισμός εισάγει τον όρο «επισκέπτης», ο οποίος περιλαμβάνει πλέον δύο κατηγορίες: τον τουρίστα και μια νέα κατηγορία τον εκδρομέα που η παραμονή του στη χώρα που επισκέπτεται για λόγους αναψυχής δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες. 17 Οι όροι αυτοί έγιναν αποδεκτοί το 1967 από την Επιτροπή Στατιστικών των Η.Ε., αποκτώντας επίσημη διεθνή επικύρωση. Το 1991 ο Π.Ο.Τ. διοργάνωσε στην Οττάβα Διεθνή Διάσκεψη για τα στατιστικά του τουρισμού και των ταξιδιών, η οποία έλαβε μια σειρά από αποφάσεις σχετικά με βασικούς όρους του τουρισμού, καθώς και κατηγοριοποιήσεις, οι οποίες αναφέρονται στην τουριστική ζήτηση, στην τουριστική προσφορά και στην τουριστική δαπάνη 18. Εν συνεχεία, ο Π.Ο.Τ., που είναι ο πιο εξειδικευμένος και ο πιο έγκυρος διεθνής οργανισμός για τον τουρισμό, στις διεθνούς σημασίας διακηρύξεις του, όπως ο Παγκόσμιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισμό, 19 που καταρτίστηκε το 1999, στο προοίμιό του αναφέρει ότι χρησιμοποιεί «για τους σκοπούς αυτού του επίσημου 14. Theobald,W. (1998) σελ Τσετσέκος, Φ.(1976). Το Δίκαιο του Τουρισμού. Αθήνα, σελ Η Διεθνής αυτή Σύμβαση των Η.Ε. κυρώθηκε με το Ν.Δ.176/1973 ΦΕΚ Α 249) και απέκτησε ισχύ νόμου στην ελληνική έννομη τάξη. 17.Βαρβαρέσος, Στ.(2008). Οικονομική του Τουρισμού. Αθήνα, Προπομπός σελ.58 & Theobald,W. (1998) σελ W.T.O. Technical Manual No 1 (1995).Concepts, Definitions and Classifications for Tourism Statistics. Madrid

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις

Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις Διπλωματική εργασία Αντύπας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχείων στην Περιφέρεια Κρήτης, εντοπισμός παραγόντων καθορισμού του ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις του κλάδου, παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Το ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου των ξενοδοχείων πολυτελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙOY ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015 Σεπτέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Επιτελική Σύνοψη ΕΝΟΤΗΤΑ Α- ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανάλυση Τουρισμού και Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. 1 1.1. Ο ορισμός του τουρισμού και του τουρίστα. 1 Η λέξη τουρισμός προέρχεται από τη γαλλική λέξη tour και από την αγγλική touring που σημαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιβλέπων καθηγητής Ζαχαράτος Γεράσιμος Παπουτσή Αικατερίνη Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ ΘΕΜΑ "Ανάλυση τουριστικών αφίξεων στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» «ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γεράσιμος Α. Λαμπρόπουλος Διπλωματική Εργασία Π.Μ.Σ. Δ.Ε. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2005 «ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γεωργίου Κουρκουτάς. Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παναγιώτης Γεωργίου Κουρκουτάς. Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Παναγιώτης Γεωργίου Κουρκουτάς Πτυχίο Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2014 Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ 1. Δρ. Μαρία Μαρκάκη, Οικονομολόγος - Μηχανολόγος 2. Σοφία Γ. Πανούση, Οικονομολόγος, 3. Δρ. Γιώργος Σώκλης, Οικονομολόγος 4. Δρ. Αγνή Χριστίδου, Νομικός 5. Αναστασία Ψάλτη, Εφαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace

Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη. Θέμα πτυχιακής:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη. Θέμα πτυχιακής: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη Θέμα πτυχιακής: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μελέτη περίπτωσης του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ

Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μελέτη περίπτωσης του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ M.B.A.-TOURISM MANAGEMENT Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα