ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ με θέμα: Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΔΝΙΑΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ: Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ Αγνή Υπιζηίδος Πάηπα, 2011

2 Δγκπίθηκε από ηα μέλη ηηρ Δπηαμελούρ Δξεηαζηικήρ Δπιηποπήρ Γξ Γεξάζηκνο Εαραξάηνο (Δπηβιέπσλ) Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γξ Πάξηο Τζάξηαο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Γξ Παληειήο Περιηβαλίδεο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γξ Ησάλλεο Γηαλλίθνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γξ Γεκήηξηνο Λαγόο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Γξ Γηώξγνο Αλδξνπιάθεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γξ Μαξία Παλνπνύινπ Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ ii

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνύζα δηαηξηβή πξαγκαηεύεηαη ηε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο εληαίαο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, παξαθνινπζώληαο ηελ πνξεία ηεο από ηελ ίδξπζε ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ κέρξη ζήκεξα θαη εμεηάδεη ηηο επηδξάζεηο ησλ επξσπατθώλ ζεζκηθώλ εμειίμεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ ζηνλ ειιεληθό μελνδνρεηαθό θιάδν Σην πξώην κέξνο παξνπζηάδεηαη ζε αδξέο γξακκέο ην ηζηνξηθό πιαίζην εμέιημεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ θαη ελ ζπλερεία αλαπηύζζεηαη ν ηνπξηζκόο ζηελ παγθόζκηα, επξσπατθή θαη εζληθή ηνπ δηάζηαζε. Αθνινύζσο, αλαιύεηαη ν μελνδνρεηαθόο θιάδνο ζηελ Διιάδα κέζα από ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ, δεδνκέλνπ όηη ζα απνηειέζεη ζηηο επόκελεο ελόηεηεο ην όρεκα δηαθξίβσζεο ησλ επηδξάζεσλ ησλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Τν δεύηεξν κέξνο εζηηάδεη ζηελ πνξεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο από ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη ηε Σπλζήθε ηεο Ληζαβόλαο θαη επηθεληξώλεηαη εηδηθά ζηηο πεξηόδνπο, όπνπ ζεζκηθέο κεηαβνιέο δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ έληαμε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηηο Σπλζήθεο θαη ζηε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο επξσπατθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. Τν ηξίην κέξνο εμεηάδεη ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ., πνπ έρνπλ εηδηθό βάξνο γηα ηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα θαη επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην ζεζκηθό απνηύπσκά ηνπο ζηνλ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ειιεληθό μελνδνρεηαθό θιάδν. Σην ηέηαξην κέξνο αλαιύεηαη ε κεηάβαζε από ην εζληθό πξόηππν ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζην επξσπατθό θαη επηρεηξείηαη παξάιιεια λα πξνζεγγηζηεί ν βαζκόο δηείζδπζεο ησλ κέηξσλ ησλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ ζηνλ ειιεληθό μελνδνρεηαθό θιάδν κε εξγαιείν ηηο επηπηώζεηο ησλ πνιηηηθώλ απηώλ ζηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. ABSTRACT The present thesis deals with the tourism policy-making in the European Union, following its steps from the birth of the European Communities to date. It traces the impact of the European institutional developments and more precisely of the European policies on the Greek hotel sector. The first part is dedicated to the historical framework of the evolution of tourism and to the presentation of the global, European and national dimensions of tourism development. A profile of the Greek hotel sector is then provided, since it will be the vehicle for screening the European policies that are affecting the daily operation of the hotel enterprises. The second part addresses the process of European integration from the establishment of the European Communities up to the Lisbon Treaty and highlights the periods when institutional changes played a key role to the foundation of European tourism policy The third part focuses on European policies that have a significant impact on the tourism sector and on the Greek hotel industry. The fourth part provides the context of the national tourism policy model and the transition from the national model to the European one, seeking to estimate the impact of the European measures on the Greek hotel enterprises. iii

4 Δςσαπιζηίερ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο θξίλσ απαξαίηεην λα απνηππώζσ ζηηο πξώηεο γξακκέο ηεο ζεξκέο επραξηζηίεο ζε απηνύο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εθπόλεζή ηεο. Με πξώην ζηε ζεηξά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Γεξάζηκν Εαραξάην γηα ηελ πνιύηηκε θαη πνιύπιεπξε θαζνδήγεζή ηνπ ζηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ, θαζώο θαη ζηελ ελζηάιαμε ζε θάζε ππνςήθην δηδάθηνξα ηεο αμίαο θαη ηεο πην κηθξήο ζπλεηζθνξάο ζηε καθξά πνξεία ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο. Σηα άιια δύν κέιε ηεο Τξηκεινύο Δπηηξνπήο, ηνπο θαζεγεηέο Πάξη Τζάξηα θαη Παληειή Περιηβαλίδε, γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ έδεημαλ ζην πξόζσπό κνπ θαη ηελ αγόγγπζηε απνδνρή ηνπ επίπνλνπ έξγνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή. Τέινο, δελ κπνξώ λα παξαιείςσ ηελ έθθξαζε επγλσκνζύλεο ζηε κεηέξα κνπ Μαξία Φξηζηίδνπ θαη ζηελ αδειθή κνπ Σκαξάγδα Φξηζηίδνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζε όιεο ηηο πξνζπάζεηέο κνπ, θαζώο θαη ζε όινπο ηνπο ζηελνύο θίινπο πνπ ζπλέβαιαλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο ζηελ απνπεξάησζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. iv

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ iii iv ix 1-2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ Ο ΠΑΓΚΟΜΙΟ, O ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΑΙ Ο ΔΛΛHΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 1. ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ 2. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΟΡΙΟΘΔΣΗΔΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 3. Ο ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 3.1. Τάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Τνπξηζκνύ 4. Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚH EΝΧΗ 4.1. Ζ Τνπξηζηηθή Πξνζθνξά 4.2. Τν Ξελνδνρεηαθό Γπλακηθό 4.3. Ζ Απαζρόιεζε ζηνλ Τνπξηζηηθό Τνκέα 4.4. Τάζεηο θαη πξννπηηθέο 5. Ο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 5.1. Ζ Τνπξηζηηθή Εήηεζε 5.2. Τνπξηζηηθέο Δηζπξάμεηο 5.3. Σπκκεηνρή ζην Α.Δ.Π. θαη ζηελ Απαζρόιεζε 5.4. Ζ Αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ Διιεληθνύ Τνπξηζκνύ 6. Ο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ 6.1. Από ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα 6.2. Από ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 6.3. H αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 6.4. Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ Ζ θαηάηαμε ησλ μελνδνρείσλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ Τν κέγεζνο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ Ο Φξόλνο ιεηηνπξγίαο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ Τν μελνδνρεηαθό δπλακηθό θαηά πεξηθέξεηα Μνξθή ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο Πιεξόηεηεο ειιεληθώλ μελνδνρείσλ Έζνδα ησλ ειιεληθώλ μελνδνρείσλ Τηκέο δηάζεζεο ηνπ μελνδνρεηαθνύ πξντόληνο Αμηνιoγηθή πξνζέγγηζε μελνδνρεηαθνύ δπλακηθνύ βάζεη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 6.5. Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηα ειιεληθά μελνδνρεία v

6 6.6. Ζ Απαζρόιεζε ζηα ειιεληθά μελνδνρεία 6.7. Σπκπεξάζκαηα ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΙΑΓΧΓΗ 7. ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΠΡΑΞΗ ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ: AΠΟ ΣΗ ΛΔΤΚΗ ΒΙΒΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΣΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΝΧΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ: Σρέδην Κνηλνηηθώλ Γξάζεσλ ππέξ ηνπ Τνπξηζκνύ θαη νη ζέζεηο ηνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ 8.2. Πξάζηλε Βίβινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ ξόιν ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Τνπξηζκνύ Οη ζέζεηο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ επξσπατθώλ νξγαλώζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα: Hotrec θαη Ectaa Οη Θέζεηο ησλ ινηπώλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηώλ Ζ ζέζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο Οη Θέζεηο ησλ θξαηώλ-κειώλ ζηε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε 8.3. Τν θνηλνηηθό ζηαηηζηηθό ζύζηεκα ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα 9. ΑΠΟ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΟΤ ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ ΜΔΥΡΙ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΤΝΘΗΚΗ: Ζ αλαλεσκέλε πνιηηηθή γηα ηνλ ηνπξηζκό 9.2. Τν Δπξσπατθό Σύληαγκα θαη ν ηνπξηζκόο 9.3. Ζ Μεηαξξπζκηζηηθή Σπλζήθε 10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΧΝ ΔΠΙΓΡΑΔΧΝ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΣΗ Δ.Δ. ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ - ΜΔ ΔΜΦΑΗ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΙΑΓΧΓΗ 11. ΟΙ ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ:ΑΠΟ ΣΗΝ ΙΓΡΤΗ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΥΡΙ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ 12. ΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΚΑΙ Η ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ vi

7 13. ΟΙ ΘΔΜΔΛΙΧΓΔΙ ΔΛΔΤΘΔΡΙΔ Διεύζεξε θπθινθνξία ησλ αγαζώλ Διεύζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζώπσλ Σπκθσλία Σέλγθελ Διεύζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηώλ Διεύζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ 14. ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ ΟΝΔ θαη Τνπξηζκόο 15. ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Ζ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ απαζρόιεζε Κνηλσληθή πνιηηηθή θαη ειιεληθόο μελνδνρεηαθόο θιάδνο Πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο Όξνη θαη ζπλζήθεο ακνηβήο θαη εξγαζίαο 16. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ ΣΗ Δ.Δ Ζ πξνζηαζία Οηθνλνκηθώλ Σπκθεξόλησλ ησλ Καηαλαισηώλ Αζθάιεηα Καηαλαισηή Γηαθάλεηα Πιεξνθόξεζε Πξνζηαζία ηεο Υγείαο ησλ Καηαλαισηώλ Πξνζηαζία Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο 17. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ Δ.Δ Σηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε Αεηθνξία θαη Τνπξηζκόο Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Κνηλνηηθέο ξπζκίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν Ίδξπζε ή επέθηαζε μελνδνρεηαθήο κνλάδαο Λεηηνπξγία μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο 18. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή θαη Τνπξηζκόο 18.2 Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, Διιεληθόο Τνπξηζκόο θαη μελνδνρεηαθόο θιάδνο 19. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Φνξνινγηθή Πνιηηηθή-Τνπξηζκόο θαη μελνδνρεηαθόο θιάδνο 20. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΗ Δ.Δ Πνιηηηθή Αληαγσληζκνύ θαη ηνπξηζκόο Οη παξεκβάζεηο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ππέξ ηνπ ηνπξηζκνύ Οη πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνύ δξάζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα 21. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΣΗ Δ.Δ Μεηαθνξέο θαη ηνπξηζκόο Αεξνκεηαθνξέο Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο vii

8 22. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΠΔΡ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΗ Δ.Δ Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 23. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Πνιηηηζηηθή πνιηηηθή θαη ηνπξηζκόο Πνιηηηζηηθή πνιηηηθή θαη νπηηθναθνπζηηθόο ηνκέαο Οπηηθναθνπζηηθά έξγα θαη επηπηώζεηο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 24. ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή θαη ηνπξηζκόο Δπηπηώζεηο ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν 25. Η ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Η ΜΔΣΑΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΧΝ ΔΠΙΓΡΑΔΧΝ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ ΔΙΑΓΧΓΗ 26. ΔΘΝΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 27. ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 28. Η ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 29. ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ 30. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΜΗΝΔΙΔ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ viii

9 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ Α.Δ. ΑΔΠ ΑΠ ΓΔΚ, λπλ ΓΔΔ ΓΔΔ ECTAA ΔΓΤΠΔ Δ.Δ. Δ.Δ.Π. EFFAT ΔΚ ΔΚΑΔ ΔΚΑΦ ΔΚΤ ΔΛΣΤΑΤ ΔΟΚΔ Δ.Ο.Τ. Δ.Ο.Φ. ΔΠΑΝ Δ.Π.Δ. ΔΣΑ ΔΣΠΑ ΔΣΥΔ EUROSTAT HACCP ΖΑΤΤΑ HOTREC ΜΜΔ Ξ.Δ.Δ. ΟΑΤ Ο.Δ. ΟΟΣΑ Π.Ο.Ξ. Π.Ο.Τ. ΣΔΔ ΣΔΚ ΣΔΤΔ ΣΛΔΔ ΣΤΔ SBA ΤηΔ UNWTO WEF Αλώλπκε εηαηξεία Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ Άξεηνο Πάγνο Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο European Community Travel Agents Associations Δπξσπατθό Γεσξγηθό Τακείν Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δγγπήζεσλ Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθή Δληαία Πξάμε European Federation of Food, Agriculture & Tourism Workers Δπξσπατθή Κνηλόηεηα Δπξσπατθή Κνηλόηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο Δπξσπατθή Κνηλόηεηα Άλζξαθα θαη Φάιπβα Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή Δζληθόο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ Δπξσπατθόο Οηθνλνκηθόο Φώξνο Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αληαγσληζηηθόηεηα Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο Δπξσπατθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρόιεζε Δζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο Δζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία Διιάδνο, λπλ ΔΛΣΤΑΤ Statistical Office of the European Communities Hazard Analysis of Critical Control Points Σύλδεζκνο ησλ ελ Διιάδη Ταμηδησηηθώλ Γξαθείσλ Hotels, Restaurants and Cafés in Europe Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο Οκάδα γηα ηελ Αεηθνξία ηνπ Τνπξηζκνύ Οκόξξπζκνο Δηαηξεία Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξελνδόρσλ Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ Σπλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Σπλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλόηεηα Σύλδεζκνο Διιεληθώλ Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Σπλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο Small Business Act Τξάπεδα ηεο Διιάδνο United Nations World Tourism Organization World Economic Forum ix

10 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Από το 1957, έτος ορόσημο στην ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι το 2007, έτος υπογραφής της Συνθήκης της Λισαβόνας, δύο στοιχεία έμειναν αμετάβλητα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι: η Ευρώπη ως πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο και η έλλειψη ευρωπαϊκής τουριστικής πολιτικής. Ο τουρισμός μέσα στα 50 αυτά χρόνια πορείας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είδε τα μεγέθη του να πολλαπλασιάζονται, να εξαπλώνεται ως φαινόμενο στις εσχατιές της γης, να αποκτά σημαίνοντα ρόλο στις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες, να επηρεάζει την ανθρώπινη ψυχολογία, να συνιστά αυτόνομη επιστήμη. Η ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία έπρεπε να περιμένει μέχρι το 2009, που ετέθη σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισαβόνας, μετά την υπογραφή της το 2007, για να επιτύχει τη θεσμική της αναγνώριση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ως σημαίνουσας δραστηριότητας. Όλο όμως αυτό το μισό αιώνα κοινοτικής δράσης, ο τουρισμός, λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα του, δεχόταν την άμεση και έμμεση επίδραση των κοινοτικών πολιτικών που ανέπτυσσε η Ε.Ε., χωρίς να διαθέτει το δικό του πλαίσιο θεσμικής έκφρασης. Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην προσέγγιση των επιπτώσεων των κοινοτικών πολιτικών στον τουριστικό τομέα με σημείο αναφοράς τον ξενοδοχειακό κλάδο, που συνιστά τον κύριο κορμό του τουρισμού σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Θα χρησιμοποιηθεί ως μεγεθυντικός φακός ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος, όπου θα μετρηθούν με εμπειρικό τρόπο, υπό το πρίσμα των κοινοτικών πολιτικών, οι πολυδιάστατες παρεμβάσεις στην ίδρυση και στη λειτουργία των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η διατριβή θα επιχειρήσει να αποδείξει ότι το εύρος των κοινοτικών πολιτικών που αλληλεπιδρούν στον ξενοδοχειακό κλάδο, σε αντιστοιχία με τις εθνικές τουριστικές πολιτικές, στην ουσία συγκροτούν οιονεί ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική. Πιο αναλυτικά η εργασία διαρθρώνεται μεθοδολογικά στα παρακάτω μέρη : Στην εκκίνηση πραγματοποιείται εννοιολογική οριοθέτησή του τουριστικού φαινομένου, γενική παρουσίαση στο ιστορικό του βάθος και στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την εθνική του διάσταση με χώρα αναφοράς την Ελλάδα. Περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά του τουρισμού, τα προβλήματα και οι τάσεις του σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο. 1

11 Ακολούθως, ως δεύτερο βήμα, πραγματεύεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, διατρέχοντας την πορεία του από τη γέννησή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι σήμερα, μέσα από τις θεσμικές εξελίξεις, καταγράφοντας τα εμφανή σημεία διασταύρωσης των σταδίων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τον τουρισμό, ως συγκροτημένο τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Χρησιμοποιείται συγκερασμός στοιχείων από το ιστορικό και λειτουργικό πλαίσιο της Ε.Ε., ώστε να αναδυθεί η ιδιαιτερότητα του τουριστικού τομέα μέσα από την πολυπλοκότητά του κατά την ιστορική τροχιά της ευρωπαϊκής ενοποίησης, λαμβάνοντας όμως υπόψη και μια σειρά από πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, που επιδρούν στη θεσμική επιτάχυνση ή επιβράδυνση της ένταξης του τουρισμού στις αρμοδιότητες της Ε.Ε. Σημειώνεται ότι ο όρος Ε.Ε. χρησιμοποιείται εκτεταμένα για λόγους διευκόλυνσης, παρόλο που εμφανίζεται στην θεσμική σκηνή μετά το Όπου, ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο γίνεται αναφορά στις κατ ιδίαν Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ε.Κ.Α.Χ.,Ε.Ο.Κ., Ε.Κ.Α.Ε.) ή στον όρο Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ε.Κ.). Εν συνεχεία, αναλύονται πολιτικές της Ε.Ε. που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τον ξενοδοχειακό κλάδο, δίνοντας μεγαλύτερη έκταση στις πολιτικές, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της ξενοδοχειακής επιχείρησης και συγχρόνως εξασφαλίζουν πυκνή παρουσία, τόσο στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρονται στον τουρισμό, όσο και στις θέσεις και μελέτες των ευρωπαϊκών επαγγελματικών οργανώσεων του κλάδου. Η κάθε επιλεγμένη πολιτική ανατέμνεται με βάση το θεσμικό της υπόβαθρο και τα μέτρα εφαρμογής της που έχουν επίπτωση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Καταβάλλεται προσπάθεια, όπου αυτό είναι εφικτό, να υπάρξει μια πλουραλιστική προσέγγιση των επιπτώσεων πέρα από την τυπική και ουσιαστική νομική διερεύνησή τους. Το τοπίο των επιδράσεων των πολιτικών της Ε.Ε. συμπληρώνεται με εμπειρική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με σκοπό τη διακρίβωση της αντίληψης του έλληνα ξενοδόχου για την ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική. Τα πορίσματα της έρευνας προσφέρουν ένα ακόμη εργαλείο αποτίμησης από την ίδια την ξενοδοχειακή κοινότητα του ρόλου της Ε.Ε. στον τομέα του τουρισμού. Στην αμέσως επόμενη ενότητα της διατριβής γίνεται ανασκόπηση του εθνικού προτύπου τουριστικής πολιτικής, αναδεικνύονται οι κύριες πτυχές του, με επικέντρωση στη θεσμική πολυσυλλεκτικότητά του. Επιχειρείται, με όχημα την εθνική τουριστική πολιτική, να εξηγηθεί η μετάβαση στην ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική και πως αυτή αρθρώνεται μέσα από τις κοινοτικές πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τον ξενοδοχειακό κλάδο, προσεγγίζοντας το βαθμό επίδρασης αυτών των κοινοτικών πολιτικών στο ξενοδοχειακό γίγνεσθαι. Τέλος, έχοντας ως έρεισμα τις παραπάνω ενότητες, θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την τουριστική πολιτική και τη σύνδεσή της με τον ξενοδοχειακό κλάδο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 2

12 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ, Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο τουρισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο με πανάρχαια ιστορική καταγωγή, που διατρέχει τους αρχαίους χρόνους με πολλαπλές αναφορές από τους ερευνητές για μετακινήσεις, οι οποίες λάμβαναν χώρα για γνωριμία ή ανακάλυψη άλλων τόπων, για ευχαρίστηση ή απλή περιέργεια, δημιουργώντας διαχωριστική γραμμή από τα «υποχρεωτικά» ταξίδια που είχαν ως σκοπό τον εποικισμό, τη μετανάστευση ή το εμπόριο. Οι πρώτες σαφείς ενδείξεις για περιηγήσεις καταγράφονται στην Αίγυπτο από το 1500 π.χ. και μετά, όπου οι μεγάλες κατασκευές μνημείων την περίοδο κυρίως του νέου Βασιλείου με τις πυραμίδες και άλλα λατρευτικά μνημεία έδωσαν την ώθηση στους Αιγυπτίους να περιηγηθούν στη χώρα τους για να θαυμάσουν τα σημαντικά αυτά έργα. 1 Οι πρώτες εγκαταστάσεις διαμονής επισκεπτών εμφανίζονται στη Μεσοποταμία, την περίοδο από το πρώτο ήμισυ της τρίτης χιλιετίας, με τη μορφή κρατικών ξενώνων, όπου φιλοξενούσαν υψηλά ιστάμενους κρατικούς υπαλλήλους και ίσως εμπόρους. Ο παλαιότερος σωζόμενος ξενώνας βρίσκεται στην Κρήτη και χρονολογείται γύρω στο 1500 π.χ. 2 Η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών και η ίδρυση νέων πόλεων από τους αρχαίους Έλληνες από τον 8 ο έως τον 3 ο αιώνα π.χ. έδωσε μεγάλη ώθηση στα ταξίδια και δημιούργησε την επιθυμία σε προσωπικότητες της εποχής, όπως ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο 1. Casson L. (2003). Το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο.αθήνα,μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης σελ Πρόκειται για κτίριο, που είχε κτιστεί επί της οδικής αρτηρίας, δίπλα στο ανάκτορο της Κνωσού, για την ξεκούραση των Μινωιτών, που ταξίδευαν από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη, με σκοπό να επισκεφθούν το ανάκτορο. Βλ. Casson, L. (2003) σελ

13 Σόλων, να επισκεφθούν ξένους πολιτισμούς για να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Ο Ηρόδοτος, που έζησε τον 5 ο αιώνα π.χ. και μας παρέδωσε πλήθος πληροφοριών για πολλούς τόπους και λαούς, θεωρείται ο αρχαιότερος περιηγητής. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ξεκίνησαν το 776 π.χ., καθώς και στις μεγάλες θρησκευτικές τελετές, που συγκέντρωναν πλήθος ταξιδιωτών από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Με τη βοήθεια της εκεχειρίας, που δημιουργούσε πιο ευνοϊκές συνθήκες για την μετάβαση στην Ολυμπία ή στις άλλες πόλεις που φιλοξενούσαν τις πανελλήνιες αυτές εορτές (Πύθια, Νέμεα και Ίσθμια), οι επισκέπτες είχαν τις ίδιες απολαύσεις με τους σημερινούς επισκέπτες των διεθνούς εμβέλειας αθλητικών και όχι μόνο εκδηλώσεων, δηλαδή, αίσθηση συμμετοχής σε ένα μεγάλο γεγονός, συναρπαστικό θέαμα, σε ευκαιρία για περιήγηση 3. Στους επόμενους αιώνες, έχουμε τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που πυκνώνουν τις οδούς επικοινωνίας μεταξύ των λαών και ενώνουν τον κόσμο της Μεσογείου ανατολικά και δυτικά, έχοντας πλέον, ως κοινό παρανομαστή την ίδια γλώσσα και τον ίδιο πολιτισμό. Ο κατάλογος των περιηγητών και γεωγράφων συνεχώς πληθαίνει. Ξεχωρίζουν ως πιο επιφανείς ο Διόδωρος ο Σικελιώτης τον 1 ο αιώνα π.χ., ο Στράβων με το πολύτιμο γεωγραφικό του έργο και ο Παυσανίας τον 2 ο αιώνα μ.χ., που συνέγραψε τον πιο σημαντικό ταξιδιωτικό οδηγό για την εποχή την «Περιήγησιν της Ελλάδος» 4. Η εξάπλωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με την κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής και τη διάνοιξη χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων σε συνδυασμό με την εδραίωση της pax romana, έδωσε μεγάλη ώθηση στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις. Οι κάτοικοι της αχανούς ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ταξίδευαν όχι μόνο για επαγγελματικούς λόγους, αλλά και για θεραπευτικούς, εξ ού και η άνθηση των ιαματικών λουτρών. Οι διακοπές στην εξοχή αποτελούν προνόμιο της ρωμαϊκής άρχουσας τάξης, η οποία διαθέτει εξοχικές επαύλεις για παραθερισμό 5. Παράλληλα αναπτύσσονται και τα καταλύματα, εν είδει πανδοχείων, τα οποία βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία των δημόσιων δρόμων για να προσφέρουν επ ανταλλάγματι στέγη και τροφή στους καταπονημένους ταξιδιώτες. Με την επικράτηση του χριστιανισμού, το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους αποτελεί το ταξιδιωτικό ορόσημο της περιόδου μετά την πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι σταυροφορίες γεννούν το ενδιαφέρον των Δυτικών για την περιήγηση στη Βυζαντινή αυτοκρατορία, η οποία όμως δεν επιδεικνύει ιδιαίτερη έφεση στα ταξίδια. Προνοεί όμως 3.Casson, L. (2003), σελ Επιστήμης Κοινωνία (2003). Το ταξίδι από τους αρχαίους έως τους νεότερους χρόνους. Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, σελ.8. 5.Page,S.( (2006). Εισαγωγή στον τουρισμό, το τουριστικό μάνατζμεντ στον 21 ο αιώνα, Αθήνα, Παπαζήσης, σελ.32 4

14 το βυζαντινό κράτος για τη διαμονή των χριστιανών ταξιδευτών, αφού αναφέρεται ότι ο Μέγας Βασίλειος ήταν αυτός που δημιούργησε τους πρώτους ξενώνες για τους χριστιανούς επισκέπτες, τις λεγόμενες «βασιλειάδες», που έλαβαν τελικά την ονομασία «ξενοδοχείον». Ο Μεσαίωνας, εκτός από την επίσκεψη στους χριστιανικούς τόπους λατρείας, χαρακτηρίζεται από τις μαζικές θαλάσσιες μεταφορές, στις οποίες πρωτοστατεί η Γαληνοτάτη Δημοκρατία και ακολουθεί η Μασσαλία. Η επερχόμενη όμως Αναγέννηση αναδεικνύει τον ανθρώπινο τύπο του μοναχικού ταξιδιώτη, που επιθυμεί να γνωρίσει τόσο την κληρονομιά της κλασσικής αρχαιότητας, όσο και τον «μυστηριώδη» κόσμο της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Από τον 16 ο έως τον18 ο αιώνα καθιερώνεται ένα είδος υποχρεωτικής επίσκεψης σε ορισμένους τόπους, που επιβάλλει μια ιεράρχηση στα αξιοθέατα. Η άνθηση της τυπογραφίας παρέχει στους φιλόδοξους περιηγητές, τους γνωστούς μέχρι τις ημέρες μας οδηγούς, απαραίτητα εργαλεία ενημέρωσης, αλλά και «καταναγκαστικής» υπόδειξης για τα μνημονευόμενα στις σελίδες τους μνημεία. Οι Άγγλοι αστοί και ευγενείς, όμως, είναι αυτοί που εγκαινιάζουν το Grand Tour στα τέλη του 17 ου αιώνα, 6 ως εκπαιδευτικό ταξίδι, που οδηγεί στη Ρώμη νέους χρόνων, προκειμένου να περιηγηθούν για ένα διάστημα 6μηνών έως ενάμιση έτους, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους 7. Ο απώτερος στόχος αυτού του Grand Tour είναι η ολοκλήρωση της προσωπικότητας, το να εξελιχθούν αυτοί οι νέοι σε «complete gentlemen».τους Άγγλους μιμούνται νεαροί αριστοκράτες από τις αυλές όλης της Ευρώπης, με αποτέλεσμα αυτή η μαγιά των περιηγητών να δώσει το έναυσμα για τη συγκρότηση της παραγωγικής δραστηριότητας των ξενοδοχείων και των εστιατορίων με αφετηρία τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις 8. Παράλληλα, γίνονται μόδα οι λουτροπόλεις, όπου σπεύδουν οι ευγενείς να απολαύσουν τα ιαματικά λουτρά όχι πλέον μόνο για λόγους υγείας, αλλά και αναψυχής και έτσι καθίστανται δημοφιλείς μια σειρά από λουτροπόλεις όπως το Bath, το Baden-Baden, Αix-les Bains ή Spa. Η παλέτα της αναψυχής των αριστοκρατών εμπλουτίζεται στα τέλη του 18 ου αιώνα με τη διαφυγή στα παραθαλάσσια μέρη, τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούσαν ότι ήταν βλαπτικά για την υγεία. Οι νέες ιατρικές θεωρίες για τα ευεργετήματα της θάλασσας ώθησαν τους πλούσιους ευρωπαίους να ανακαλύψουν τα παραθαλάσσια θέρετρα ως 6.Boyer, M. (1996). L invention du tourisme. Trieste, Gallimard, σελ Richards,G.(1996).Introduction:Culture and Tourism in Europe.In Richards,G.(edit.),Cultural Tourism in Europe.Walingford,Oxon, UK, Cab International, pp.5. 8.Τσάρτας, Π. (1996). Τουρίστες, ταξίδια, τόποι: κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό. Αθήνα, Εξάντας, σελ.15. 5

15 κέντρα αναψυχής και να ακολουθήσουν από τα μέσα του 19 ου αιώνα και οι λιγότερο εύπορες τάξεις. Η ίδια ακριβώς τάση της επαφής με τη φύση ανέδειξε τα θέρετρα στις Άλπεις και ειδικά η Ελβετία αποτέλεσε αγαπημένο προορισμό των ευρωπαίων ευγενών, οι οποίοι διακατέχονταν, εκτός από το ρομαντισμό της εποχής, και από έντονες επιστημονικές αναζητήσεις για τη γεωμορφολογία αυτών των ορεινών όγκων 9. Πάντως, μέχρι τα μέσα του 19 ου αιώνα τα ταξίδια αναψυχής ήταν προνόμιο των υψηλών εισοδημάτων και των ευγενών, διότι προϋπέθεταν χρόνο και χρήμα σε συνδυασμό με σημαντική ταλαιπωρία λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων και των αργών μέσων μεταφοράς. Η καθοριστική τροπή στα ταξίδια και γενικά η αλλαγή της στάσης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού απέναντι στις μετακινήσεις δόθηκε με την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου και του ατμόπλοιου, που συντόμευσαν τις αποστάσεις, μείωσαν το κόστος του ταξιδιού και μαζικοποίησαν τις μεταφορές. Η έλευση του 20 ου αιώνα, μαζί με την πύκνωση των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών, έφερε σημαντικές αλλαγές και στις εργασιακές σχέσεις, με τη μείωση των ωρών εργασίας και τη θέσπιση της πληρωμένης άδειας. Την περίοδο μεταξύ του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η πλειονότητα των μισθωτών στα βιομηχανικά κράτη είχαν δικαίωμα στην άδεια 10, γεγονός που δημιούργησε ελεύθερο χρόνο για αναψυχή και διασκέδαση και προσέφερε δυνατότητες για διακοπές. Στα μέσα μεταφοράς προστίθεται το αυτοκίνητο και πιο αργότερα το αεροπλάνο που εκτινάσσουν τις μετακινήσεις από τη μια ήπειρο στην άλλη. Η ανάδυση του τουρισμού ως μαζικού φαινομένου τη μεταπολεμική περίοδο με την είσοδο στο προσκήνιο μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες, που συμπυκνώνονται ως εξής: Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και δυνατότητα διάθεσης μέρους των εισοδημάτων των εργαζομένων για διακοπές Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που κατοχύρωνε το ωράριο εργασίας και την άδεια μετ αποδοχών 11 Επανάσταση στην τεχνολογία που διευκόλυνε τις μεταφορές Αστικοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, που κατέστησε αναγκαία τη φυγή προς την εξοχή. 9. Steinecke, A. (1993) The Historical Development of Tourism in Europe. Pompl, W, Lavery,P. (editors) Tourism in Europe. Structures and Developments. Cambridge,Cab International, σελ Boyer, M. (1996) σελ Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. 1948) αναφέρει στο άρθρο 24 ότι: «Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα σε λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές. 6

16 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ετυμολογική διαδρομή της λέξης τουρισμός παρουσιάζει ενδιαφέρον για την πρώτη εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού. Η εκκίνησή της αποδίδεται στο Grand Tour (Μεγάλο Γύρο) των άγγλων αστών και ευγενών, όρος που προέρχεται από τη γαλλική λέξη tour που σημαίνει περιστροφή τροχού. Η λέξη tour έλκει την καταγωγή της από τη λατινική λέξη tornus για να καταλήξει στο αρχαίο ελληνικό τόρνος, που είχε διττή σημασία: το γνωστό εργαλείο τόρνος, καθώς και ένα όργανο των ξυλουργών που έμοιαζε με το διαβήτη για τη χάραξη κύκλων 12. Περιλαμβάνει επομένως η ετυμολογία της λέξης το πιο βασικό στοιχείο του τουρισμού που είναι η κυκλική περιήγηση, δηλαδή η μετακίνηση από το χώρο μόνιμης κατοικίας προς ένα άλλο τόπο μόνο για επίσκεψη και η επιστροφή μετά από κάποιο διάστημα στον τόπο κατοικίας. Εν τούτοις ο ορισμός του τουρισμού, παρά το χρήσιμο ετυμολογικό έρεισμα, αναδείχθηκε σε δύσβατο θέμα, αφού έχει απασχολήσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα από τις αρχές του 20 ου αιώνα, χωρίς όμως να έχει καταλήξει μέχρι σήμερα σε ένα γενικά αποδεκτό ορισμό. Οι ορισμοί, που έχουν δοθεί κατά καιρούς για τον τουρισμό ταξινομήθηκαν από τον Leiper 13 σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τη σκοπιά προσέγγισής τους, σε ολιστικούς, οικονομικούς και τεχνικούς. Ολιστικοί είναι οι ορισμοί που επιχειρούν να περιλάβουν όλες τις εκφάνσεις του τουριστικού φαινομένου, ενώ οικονομικοί είναι αυτοί που εστιάζουν στην οικονομική διάσταση του τουρισμού. Τεχνικοί χαρακτηρίζονται οι ορισμοί που προέκυψαν από την ανάγκη των διεθνών οργανισμών και των κρατών να μετρήσουν το μέγεθος του τουρισμού και από την ανάγκη του δικαίου να οριοθετήσει την έννοια του τουρισμού και του τουρίστα. Εν συνεχεία, οι τεχνικοί ορισμοί χρησιμοποιήθηκαν στα διεθνή fora, εξελίχθηκαν και υιοθετήθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού για να ακολουθήσουν την αυτόνομη πορεία τους σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ορισμών, που αποτελούν ακόμη αντικείμενο επιστημονικής καταπόνησης. 12. Μπαμπινιώτης, Γ. (2010). Ετυμολογικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας ΕΠΕ. 13.Theobald,W. (1998) Τhe meaning, scope and measurement of tourism. In Theobald, W. (edit.). Global Tourism: The Next Decade. London, Butterwoth-Heinemann σελ.8 7

17 Η πρώτη απόπειρα τεχνικού ορισμού του τουρίστα σε διεθνές επίπεδο καταγράφεται το 1936 από την Επιτροπή Στατιστικών Εμπειρογνωμόνων της Κοινωνίας των Εθνών 14, η οποία καταλήγει ότι : «αλλοδαπός τουρίστας θεωρείται ο επισκεπτόμενος μια χώρα, άλλη εκτός εκείνης στην οποία συνήθως διαμένει, για ένα τουλάχιστον 24ωρο». Ο ορισμός αυτός κρίθηκε ανεπαρκής και γι αυτό τo 1954 υπεγράφη στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.) επί των Αυτοκινήτων και του Τουρισμού, η Διεθνής Σύμβαση για τις Τελωνειακές Διευκολύνσεις για τον Τουρισμό 15, όπου στο άρθρο 1(β) ορίζεται ότι 16 : «Δια του όρου «περιηγητής» νοείται παν πρόσωπον, άνευ διακρίσεως λόγω φυλετικής καταγωγής, φύλου, γλώσσης ή θρησκείας, το οποίον εισέρχεται εις την επικράτειαν ενός Συμβαλλομένου Κράτους, ετέρου εκείνου, εντός του οποίου διαμένει συνήθως, και παραμένει εντός αυτής ουχί ολιγώτερον των 24 ωρών και ουχί πλέον των εξ μηνών κατά την διάρκειαν μιάς περιόδου 12 μηνών, διά νομίμους και ουχί λόγω μεταναστεύσεως σκοπούς, ως π.χ. τουρισμού, αναψυχής, αθλήσεως, υγείας, οικογενειακούς, σπουδών, θρησκευτικού προσκυνήματος ή επαγγελματικούς». Το 1963 στο Διεθνές Συνέδριο, που διοργανώθηκε από τον ΟΗΕ στη Ρώμη για τον Τουρισμό και τα Διεθνή Ταξίδια, υιοθετήθηκε η αναμόρφωση του ορισμού που είχε προταθεί από τη Διεθνή Ένωση Επίσημων Ταξιδιωτικών Οργανισμών (IUOTO), που ήταν ο πρόδρομος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Π.Ο.Τ.). Ο εν λόγω ορισμός εισάγει τον όρο «επισκέπτης», ο οποίος περιλαμβάνει πλέον δύο κατηγορίες: τον τουρίστα και μια νέα κατηγορία τον εκδρομέα που η παραμονή του στη χώρα που επισκέπτεται για λόγους αναψυχής δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες. 17 Οι όροι αυτοί έγιναν αποδεκτοί το 1967 από την Επιτροπή Στατιστικών των Η.Ε., αποκτώντας επίσημη διεθνή επικύρωση. Το 1991 ο Π.Ο.Τ. διοργάνωσε στην Οττάβα Διεθνή Διάσκεψη για τα στατιστικά του τουρισμού και των ταξιδιών, η οποία έλαβε μια σειρά από αποφάσεις σχετικά με βασικούς όρους του τουρισμού, καθώς και κατηγοριοποιήσεις, οι οποίες αναφέρονται στην τουριστική ζήτηση, στην τουριστική προσφορά και στην τουριστική δαπάνη 18. Εν συνεχεία, ο Π.Ο.Τ., που είναι ο πιο εξειδικευμένος και ο πιο έγκυρος διεθνής οργανισμός για τον τουρισμό, στις διεθνούς σημασίας διακηρύξεις του, όπως ο Παγκόσμιος Κώδικας Ηθικών Αρχών για τον Τουρισμό, 19 που καταρτίστηκε το 1999, στο προοίμιό του αναφέρει ότι χρησιμοποιεί «για τους σκοπούς αυτού του επίσημου 14. Theobald,W. (1998) σελ Τσετσέκος, Φ.(1976). Το Δίκαιο του Τουρισμού. Αθήνα, σελ Η Διεθνής αυτή Σύμβαση των Η.Ε. κυρώθηκε με το Ν.Δ.176/1973 ΦΕΚ Α 249) και απέκτησε ισχύ νόμου στην ελληνική έννομη τάξη. 17.Βαρβαρέσος, Στ.(2008). Οικονομική του Τουρισμού. Αθήνα, Προπομπός σελ.58 & Theobald,W. (1998) σελ W.T.O. Technical Manual No 1 (1995).Concepts, Definitions and Classifications for Tourism Statistics. Madrid

18 κειμένου, τους ορισμούς και τις κατηγοριοποιήσεις που ισχύουν για τα ταξίδια και ειδικότερα τους όρους «επισκέπτης», «τουρίστας» και «τουρισμός», όπως υιοθετήθηκαν από τη Διεθνή Διάσκεψη της Οττάβα, που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου 1991 και εγκρίθηκαν το 1993 από την Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) κατά της διάρκεια της 27ης συνόδου της». Οι ορισμοί αυτοί έχουν γίνει αποδεκτοί από τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και έχουν ως εξής 20 :«Ο τουρισμός περιλαμβάνει κυρίως τις δραστηριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε τόπους εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους για αναψυχή, για επαγγελματικούς και άλλους σκοπούς. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι επισκέπτες ή τουρίστες, με την παρακάτω διάκριση: Επισκέπτης είναι κάθε άτομο που ταξιδεύει σε ένα άλλο τόπο από εκείνον του συνήθους περιβάλλοντός του για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 συνεχών μηνών για κάθε σκοπό πλην της αμειβόμενης εργασίας. Τουρίστας χαρακτηρίζεται ο επισκέπτης που διανυκτερεύει στον τόπο επίσκεψης, ενώ εκδρομέας είναι ο επισκέπτης της ίδιας ημέρας». Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. στα επίσημα έγγραφά τους δίνουν κατά καιρούς ορισμούς του τουρισμού, που εντάσσονται στην κατηγορία της ολιστικής προσέγγισης, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανάλωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τον τουρισμό ως «μια οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα με πολύπλευρο (πολυθεματικό) και εγκάρσιο χαρακτήρα, που έχει διασυνδέσεις με πολλές και ποικίλες δραστηριότητες. Η τουριστική βιομηχανία παράγει μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν ευρύ φάσμα βιομηχανιών, αλλά προορίζονται για ένα ιδιαίτερο είδος καταναλωτή: τον τουρίστα» 21. Χρήσιμη για τους σκοπούς της διατριβής, που εξετάζει την ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική υπό το φως των επιπτώσεων των διαφόρων πολιτικών της Ε.Ε. στον τουριστικό τομέα και δη στον ξενοδοχειακό κλάδο, είναι η συστημική προσέγγιση του τουρισμού, προκειμένου να αναδειχθεί η πολυπλοκότητά του και να ληφθεί υπόψη η αλληλεξάρτηση από ένα πολυπαραγοντικό περιβάλλον. Το σύστημα «τουρισμός», σύμφωνα με τον C.Caspar, περιλαμβάνει δύο υποσυστήματα, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση 22 : το τουριστικό υποκείμενο, που αντιστοιχεί στον τουρίστα-καταναλωτή και το τουριστικό αντικείμενο, που αναλύεται περαιτέρω σε τρία υποσυστήματα: τον τουριστικό προορισμό, την τουριστική επιχείρηση τους τουριστικούς οργανισμούς 20. WTO. Technical Manual Νο 1(1995). 21. Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα κοινοτικά μέτρα που επηρεάζουν τον τουρισμό. COM (96)29 Τελικό, σελ Λαγός, Δ. (2005). Τουριστική Οικονομική. Αθήνα, Κριτική, σελ Βαρβαρέσος, Στ.(2008). σελ

19 Τα δύο αυτά υποσυστήματα επηρεάζουν το σύστημα «τουρισμός», το οποίο δέχεται με τη σειρά του την επίδραση υπερκείμενων συστημάτων, που αντιστοιχούν στο οικονομικό, στο κοινωνικό, στο τεχνολογικό, στο οικολογικό και στο πολιτικό περιβάλλον. Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες που παρουσιάζει η συστημική μέθοδος, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την πτυχή του θεσμικού περιβάλλοντος, όπως αυτό διαμορφώνεται στην Ε.Ε. και την επίδρασή του στο σύστημα τουρισμός και στο υποσύστημα τουριστική επιχείρηση και συγκεκριμένα στην ξενοδοχειακή επιχείρηση. Με βάση τον προσανατολισμό της Ε.Ε. και των κρατών-μελών στην υιοθέτηση μεθόδων, όπως οι δορυφορικοί λογαριασμοί τουρισμού, που παρακολουθούν τον τουρισμό όχι μονοδιάστατα ως συγκεκριμένη οικονομική κατηγορία των αποκλειστικά τουριστικών κλάδων, αλλά ως ολοκληρωμένο σύστημα διακλαδικών σχέσεων με σημείο αναφοράς τον τουρίστα ως καταναλωτή, χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση που αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως ιδιαίτερα διαμορφωνόμενη ιδιωτική κατανάλωση Ζαχαράτος, Γ.Α. (1986).Τουριστική κατανάλωση. ΚΕΠΕ Επιστημονικές Μελέτες 25.Αθήνα, ΚΕΠΕ σελ

20 3. Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο τουρισμός αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο με μεγάλη δυναμική ανάπτυξη, που σημειώνεται κυρίως κατά την τελευταία πεντηκονταετία. Η συνεχής ανοδική τάση του διεθνούς τουρισμού 24, παρά τις νομισματικές κρίσεις, τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τις επιδημίες, την παρατεινόμενη ανεργία στις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης, υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία του στην παγκόσμια οικονομία. Σταθμός για την κατανόηση της σημασίας του τουρισμού στο σύγχρονο κόσμο αποτελεί η Διακήρυξη της Μανίλα για τον Παγκόσμιο Τουρισμό, η οποία υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τον Τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε το 1980 στη Μανίλα, κατόπιν πρόσκλησης του Π.Ο.Τ 25. Η Διακήρυξη αναφέρει ότι: «Το μερίδιο που εκπροσωπεί ο τουρισμός στην εθνική οικονομία και το διεθνές εμπόριο τον καθιστά ένα σημαντικό παράγοντα της παγκόσμιας ανάπτυξης. Ο σταθερός αποφασιστικός του ρόλος στην εθνική οικονομική δραστηριότητα, τις διεθνείς συναλλαγές και την εξασφάλιση του ισοζυγίου πληρωμών τον καθιστά μια από τις κυριότερες δραστηριότητες της παγκόσμιας οικονομίας». Σύμφωνα με τα διαχρονικά στοιχεία του Π.Ο.Τ. 26 και τα πρόσφατα για το 2010, ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγικούς κλάδους στην παγκόσμια οικονομία με όγκο δραστηριότητας που υπερβαίνει τις εξαγωγές πετρελαίου, τα τρόφιμα ή τα αυτοκίνητα και αντιπροσωπεύει το 12% της ιδιωτικής κατανάλωσης 27. Εκτιμάται ότι παράγει το 5% του παγκόσμιου Α.Ε.Π. και ότι δημιουργεί το 6-7% των συνολικών θέσεων εργασίας (άμεσων και έμμεσων) παγκοσμίως. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες ευεργετεί πολλούς άλλους έμμεσα συνδεόμενους με τον τουρισμό παραγωγικούς κλάδους, από τις κατασκευές, τη γεωργία μέχρι τις τηλεπικοινωνίες. 24. UNWTO (2010).Tourism Highlights. 25. Κουτσουράδης, Α. (2000).Βασική Τουριστική Νομοθεσία. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, σελ 41 και επ. 26. UNWTO. Tourism Highlights, 2011 Edition & UNWTO. World Tourism Barometer. Volume 09.No 1, February 2011, Vol.08 No3 October 2010, Vol.07 No 3 October 2009, Vol.06 No 3 October WWTTC. Travel & Tourism (2011) και (2008). 11

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εισαγωγή Ο τουρισμός παγκοσμίως θεωρείται ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Ιανουαρίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Αύξηση 1,5% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 ΑΦΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 11 Δεκεμβρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση το 2008 των αφίξεων μη-κατοίκων από το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1995L0057 EL 01.01.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 95/57/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ Σκοπός, Στόχοι &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Λονδίνο, Αύγουστος 2015 Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax 33 120 33 Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Τάσεις του Παγκόσµ ιου ιεθνούς Τουρισµ ού Το ΙΤΕΠ βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.com Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP 210 6835001 anna.karakatsani@onnup.com

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία 1. Περιγραφή Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία Μια πρώτη γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών..4 2. Λειτουργικό Κέρδος.7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση.. 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα 15ος - 19ος αιώνας: Πολιτιστικός τουρισμός επιστημόνων,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat οι πληθυσμοί της Ευρώπης γερνάνε γρήγορα λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων και του αυξανόμενου προσδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα