: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 0026/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΜΑ : «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. των άρθρων 209 παρ. και άρθρο 273 παρ. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα N. 3463/ β. των παρ.,2 και 5 του άρθρου 3 του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 07/Α)» περί Διοίκησης, Oργάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» γ. του άρθρου 8 του Ν.274/99 (ΦΕΚ99/Α) «περί κρατικών προμηθειών». δ. του άρθρου 55 παρ. στ του Ν 2238/94(ΦΕΚ 5/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εμπορικές επιχειρήσεις». ε. του Π.Δ. 28/980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ /Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. στ. του Ν.3852/200 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». Π ΡΟ Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και συμπλήρωση τιμολογίου σφραγισμένων προσφορών, για την υποχρεωτική (Ν.489/76) ασφάλιση μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και ακινήτων του Δήμου σύμφωνα με τις καλύψεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 και τις επισυναπτόμενες καταστάσεις της παρούσας διακήρυξης, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τους παρόντες όρους. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω εργασίας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού : ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ 0/625.0 Ασφάλιστρα Ακινήτων 5.000,00 0/ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 5/ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 20/ Ασφάλιστρα μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων 8.000,00 20/ Ασφάλιστρα αυτοκινήτων ,00 30/ Ασφάλιστρα μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων.500,00 30/ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 35/ Ασφάλιστρα μηχανημάτων 500,00 35/ Ασφάλιστρα αυτοκινήτων 8.000,00 40/ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.000,00 45/ Ασφάλιστρα μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων.500,00 45/ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.200,00 50/ Ασφάλιστρα αυτοκινήτων.500,00 70/ Ασφάλιστρα μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων 500,00 70/ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 9.680,00 Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 2

3 ΑΡΘΡΟ Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Γ. Ζωγράφου 7 την /8/203 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 2.00μ.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης..2 Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους ή με ειδικό πληρεξούσιο για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικών εταιριών Courier δεν γίνονται δεκτές..3 Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην Οικονομική επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δε γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Σε περίπτωση μεγάλου πλήθους των ενδιαφερομένων, η παραλαβή των προσφορών θα συνεχιστεί και μετά την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών..4 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα ελέγχει καταρχήν τη νομιμότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατόπιν θα αποσφραγίσει τις προσφορές. ΑΡΘΡΟ 2 Ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2. Δεκτοί στο Διαγωνισμό θα γίνουν Ασφαλιστικές Εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα διά των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπρόσωπων οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα νόμιμα πιστοποιητικά εκπροσώπησης. 3

4 ΑΡΘΡΟ 3 Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινής αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: ) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 2) Απόσπασμα Ποινικού μητρώου, του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, οπωσδήποτε του Προέδρου και του Δ/ντος Συμβούλου και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου τελευταίου εξαμήνου με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό. 7) Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της εταιρίας κατά την τελευταία δεκαετία, αρμόδια θεωρημένο. Διευκρινίζεται ότι ασφαλιστική εταιρία της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε έστω και προσωρινά στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, για οποιονδήποτε λόγο δε θα γίνεται δεκτή στο διαγωνισμό. 8) Πιστοποιητικό περί νόμιμης λειτουργίας στο οποίο να αναφέρεται ότι έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του. Ν.Δ. 400/70 και από το οποίο να προκύπτει ότι οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές εταιρείες λειτουργούν νομίμως για τους συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 9) Οι συμμετέχουσες εταιρείες οφείλουν επί πλέον να καταθέσουν κατά την ώρα της δημοπρασίας καταστατικά με τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Επίσης πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, για την συγκρότηση του και την χρονική διάρκεια λειτουργίας του, μαζί με το Φ.Ε.Κ., που έχει αυτό δημοσιευτεί. 0)Το Φ.Ε.Κ. σύστασης της εταιρείας και όλες τις τροποποιήσεις μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού. )Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί ορισμού νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στον διαγωνισμό 2) Ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία της ενδιαφερόμενης εταιρείας στην παροχή και εξασφάλιση αποζημίωσης παρόμοιων σε είδος και μέγεθος ασφαλιστικών υπηρεσιών. 3) Υπεύθυνη Δήλωση ότι: α. έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. β. δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του Δημοσίου. γ. η προσφορά θα ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα 4

5 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Για τις Αλλοδαπές εταιρείες ισχύουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ή άλλα ισοδύναμα που εκδίδονται στη χώρα εγκατάστασής τους, τα οποία θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. ΑΡΘΡΟ 4 Ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 4. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και για την υπογραφή των σχετικών ασφαλιστηρίων και την παράδοση τους στο Δήμο Ζωγράφου. 4.2 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 4.3 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά το διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατοχυρωθεί η εργασία, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυήσεως καλής εκτέλεσης και μέσα σε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζομένων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται σε (5) ημέρες μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 5

6 ΑΡΘΡΟ 5 Ο : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 5. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο και σε δύο (2) αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα που θα φέρει την ένδειξη αντίγραφο). Η προσφορά θα είναι συνολική, θα αφορά δηλαδή τους κινδύνους όπου αναφέρονται στις συνημμένες καταστάσεις. 5.2 Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 2. Η επωνυμία του Δήμου Ζωγράφου 3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και ο τίτλος της εργασίας 4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (όπως καθορίζεται στο άρθρο της παρούσης) 5. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 5.3 Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει:. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής, συσκευασμένα μέσα σε ένα ντοσιέ καλά δεμένο σε δύο (2) αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα που θα φέρει την ένδειξη αντίγραφο). 2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. 5.4 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 5.5 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 5.6 Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και σε κάθε περίπτωση νομίμως μεταφρασμένα. 5.7 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται, από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 6

7 ΑΡΘΡΟ 6 Ο : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 6. Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα τιμολογίου προσφοράς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά και θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ. Προσφορά με την οποία δίνεται τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6.3 Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των καλύψεων ή δε δίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών της, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Οι τιμές ασφάλισης του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή. 6.5 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Η τιμή προσφοράς για τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus-malus. Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε δύο μορφές. Γραπτές 2.Σε ηλεκτρονική μορφή word υπό το ακόλουθο παράδειγμα Α/Α Αριθμός Κυκλοφορίας Είδος οχήματος ΚΗΟ307 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 36 Φορολογική ισχύς Ισχύον Β/Μ Ετήσια τιμή ασφαλίστρου βάσει ισχύοντος Β/Μ (Ευρώ) 6.6 Υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας να μας δώσει σε αρχείο excel αναλυτικά τα ποσά των ασφαλίστρων ανά όχημα - μηχάνημα. 6.7 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Η τιμή προσφοράς για τα ακίνητα θα αφορά ασφαλιζόμενη αξία με ρήτρα «ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ». Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε δύο μορφές. Γραπτές 2.Σε ηλεκτρονική μορφή word υπό το ακόλουθο παράδειγμα Α/Α ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) 2 ΠΛ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 3 ΑΡΒΥΛΩΝ & ΜΑΡΚΑΝΔΑΣ (Δημοτικός παιδικός σταθμός) ΤΜ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ Α ΚΙΝΔΥΝΟ , , , , , , , , ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΕ 7

8 ΑΡΘΡΟ 7 Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 7.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ όσον ζητηθεί από τον Δήμο πριν την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 8 Ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 8. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: α) Υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού, Επιτροπή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης. β) Κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας, ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή. Ένσταση κατά συμμετοχής διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 8

9 γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα μέχρι και την επομένη από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο πρακτικό που συντάσσεται για το σκοπό αυτό από την Οικονομική Επιτροπή ημέρα, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (0) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 8.2 Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 8.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 9 Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9. Κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται από το άρθρο της παρούσης για την διενέργεια του διαγωνισμού, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει τις προσφορές που έχουν κατατεθεί. Γράφεται πάνω στον κυρίως φάκελο ο αύξων αριθμός παράδοσης. 9.2 Μετά την λήξη της παραλαβής των προσφορών η συνεδρίαση της Επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, κατά σειρά παράδοσής τους μονογράφονται και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, μονογράφεται και γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του κυρίως φακέλου. Γίνεται καταγραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό και μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 9.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων, αποφασίζει δε γι αυτούς που τυχόν αποκλειστούν έχοντας υπ όψη την παρούσα διακήρυξη, τα συμβατικά τεύχη της και τη σχετική νομοθεσία. 9.4 Στη συνέχεια δημόσια ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείστηκαν και ο λόγος αποκλεισμού τους και επιστρέφονται στους παρευρισκομένους τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους μαζί με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 9.5 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς αποσφραγίζεται σε ώρα και μέρα που θα ορισθεί, για την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν. 9.6 Η Οικονομική Επιτροπή σε ανοικτή συνεδρίαση της, την ίδια μέρα ή σε άλλη ημερομηνία, η οποία γίνεται γνωστή σε όλους τους διαγωνιζόμενους έγκαιρα, ανακοινώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 9.7 Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 9

10 ΑΡΘΡΟ 0 Ο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από τη Οικονομική Επιτροπή η οποία θα κρίνει τη χαμηλότερη για το Δήμο προσφορά. 0.2 Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπόκειται στον έλεγχο του Περιφερειάρχη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά από τον προσυμβατικό έλεγχο που θα διεξαχθεί από την επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ανακηρυχθείς μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση αν η πράξη κατακύρωσης δεν εγκριθεί από τα παραπάνω όργανα. 0.3 Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση της εργασίας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο της εργασίας, την τιμή, τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 0.4 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 0.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε (0) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 0.6 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει τη σύμβαση ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 0.7 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. ΑΡΘΡΟ Ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεων των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 0% της συνολικής συμβατικής αξίας για εκτέλεση της ασφάλισης..2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.3 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με το χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της εργασίας..4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται σε δύο μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου της εργασίας.

11 ΑΡΘΡΟ 2 Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2. Για τα μεταφορικά μέσα μηχανήματα και ακίνητα η ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός () έτους, τo οποίο δύναται να παραταθεί, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάδειξης νέου μειοδότη, και ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης θα ορισθεί η ημερομηνία λήξεως του προηγούμενου ασφαλιστήριου συμβολαίου, και θα μπορεί να καταγγελθεί και προ της πιο πάνω διάρκειας σε περίπτωση παραβίασης όρου αυτής από τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 3 Ο : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 3. Τα επιβατηγά αυτοκίνητα, λοιπά μεταφορικά μέσα και μηχανήματα θα καλυφθούν Α) για τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά άτομο 2. Υλικές ζημιές ανά ατύχημα 3. Προσωπικό ατύχημα οδηγού, 4. Φροντίδα ατυχήματος 5. Κάλυψη κινδύνου πυρός (βάσει ασφαλιζόμενης αξίας ως συνημμένη κατάσταση). 6. Κάλυψη κινδύνου πυρός τρομοκρατικών ενεργειών (βάσει ασφαλιζόμενης αξίας ως συνημμένη κατάσταση) 7. Κάλυψη θραύσης κρυστάλλων 8. Κάλυψη καιρικών φυσικών φαινομένων (χιονοθύελλα, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα κ.α.) (βάσει ασφαλιζόμενης αξίας ως συνημμένη κατάσταση) 9. Νομική Προστασία 0. Προστασία bonus-malus Β) Επιπλέον για τα απορριματοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, γερανοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) Κάλυψη αστικής ευθύνης με τα κατώτατα όρια για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο Κάλυψη αστικής η ευθύνης με τα κατώτατα όρια για υλικές ζημιές τρίτων κατά τη λειτουργία τους ως εργαλείο. 3.2 Τα ακίνητα του ΠΙΝΑΚΑ Α και το περιεχόμενο αυτών (σε Α Κίνδυνο) θα καλυφθούν για τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις συνημμένες καταστάσεις.. Πυρός Κεραυνού Έκρηξης Πτώσης Αεροσκαφών 2. Σεισμού 3. Τρομοκρατικές ενέργειες 4. Πολιτικές Ταραχές Στάσεις, Απεργίες 5. Κακόβουλες Ενέργειες

12 6. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη λειτουργία των ακινήτων, για κάθε ακίνητο ως εξής: Υλικές Ζημίες Σωματικές Βλάβες Ομαδικό ατύχημα Ανώτατο όριο σ/λαιου 3.4 Τα ακίνητα του ΠΙΝΑΚΑ Β όπως αυτά περιγράφονται στην συνημμένη κατάσταση θα καλυφθούν για Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα πιο πάνω ασφαλιστικά όρια (άρθρο ) και το περιεχόμενό τους σε Α κίνδυνο. 3.5 Η ασφαλιζόμενη αξία των ακινήτων έχει υπολογιστεί σε αξία καινουργούς ΑΡΘΡΟ 4 Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 4. Ο ανακηρυχθείς μειοδότης έχει την υποχρέωση να προσέλθει μέσα σε διάστημα δέκα (0) ημερών μετά την κοινοποίηση σ αυτόν, των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων για την υπογραφή της σύμβασης. Από την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα, εντός του απολύτως απαραίτητα εύλογου χρόνου τα σχετικά συμβόλαια. 4.2 Εάν δεν προσέλθει, η εγγύηση που έχει κατατεθεί θα καταπέσει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει επανάληψη διαγωνισμού και θα επιβαρυνθεί με την μεγαλύτερη διαφορά του αποτελέσματος της νέας δημοπρασίας από εκείνη της προηγούμενης. 4.3 Θα υπάρξει ρήτρα 300,00 ημερησίως αν η ανάδοχος εταιρεία μετά από γνωμάτευση του πραγματογνώμονα καθυστερήσει την πληρωμή της αποζημίωσης πέραν των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, από την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του φακέλου ζημιάς. 4.4 Σε περίπτωση μη προσέλευσης του μειοδότη για υπογραφή της ασφαλιστήριας σύμβασης, τότε εις βάρος αυτού, πλέον της κατάπτωσης της εγγυήσεως της 2 του παρόντος άρθρου, ο μειοδότης υποχρεούται να καταβάλει στο Δήμο το ποσό των 5.000,00 λόγω ποινικής ρήτρας και περαιτέρω αποζημίωσης του Δήμου εκ της αντισυμβατικής του συμπεριφοράς και της ζημίας της οποίας υφίσταται ο Δήμος από την έλλειψη έγκαιρής ασφάλισης των ασφαλιστέων πραγμάτων, των απειλουμένων κινδύνων κλπ. 4.5 Ο μειοδότης υποχρεούται να καλύπτει όλα τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου και τα ακίνητα του Δήμου και για αστική ευθύνη προς τρίτους. Επίσης τα μηχανήματα έργου θα καλύπτονται για αστική ευθύνη κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα μηχανήματα που θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, για τις ίδιες καλύψεις και με τα ίδια ασφάλιστρα στην κατηγορία τους ανάλογα τους φορολογήσιμους ίππους, την αξία τους για τις συμπληρωματικές καλύψεις που προβλέπονται. 4.6 Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από τη σύμβαση και το νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από πλευράς Δήμου με όλες τις από το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.

13 4.7 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης της εργασίας δέκα (0) ημερών πέραν της συμβατικής προθεσμίας και την από την υπηρεσία ανακοινωμένη ημερομηνία και μετά τη διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις. 4.8 Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης της εργασίας πρέπει να καθορίζεται υποχρεωτικά και στις οικονομικές προσφορές ρητά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών της. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της ασφάλισης είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: α) Η παρούσα Διακήρυξη β) Προϋπολογισμός Μελέτης γ) Η κατάσταση μηχανημάτων οχημάτων του Δήμου δ) Η κατάσταση ακινήτων του Δήμου ε) Τιμολόγιο προσφοράς διαγωνιζομένου ΑΡΘΡΟ 6 Ο : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 6. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ ) και στον Τύπο όπως απαιτείται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 6.2 Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού, αρχικού ή τυχόν επαναληπτικού, καθώς και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός. 6.3 Οι αποδείξεις καταβολής αυτών επισυνάπτονται απαραίτητα, σαν δικαιολογητικό κατά την υπογραφή της σύμβασης. AΡΘΡΟ 7 Ο : ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 7. Ο Δήμος Ζωγράφου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στη διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού. 7.2 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που δε θα αφορούν το σύνολο των ασφαλίστρων όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 8 Ο : ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου, κατόπιν εκδόσεως χρηματικού εντάλματος. Η πιο πάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν την εταιρεία - μειοδότη. Οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο,5% & 0,5% υπέρ ΤΠΔΥ & ΟΠΑΔ 8% φόρος εισοδήματος 0,0% υπέρ ενιαίας ανεξάρτητης αρχής

14 ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, αφού προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου (Τμήμα Εσόδων) Τηλέφωνο στην οδό Γ. Ζωγράφου 7, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από π.μ. έως Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ με εντολή Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Α Ρ Ι Α Β Α Ρ Σ Α Μ Ι Δ Α Κ Η

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α/Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ) ΕΙΔΟΣ ( ΑΣΦΑΛΙΣΗ ). ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Αυτοκίνητα, μηχανήματα, μοτοποδήλατα, ημιφορτηγά, φορτηγά, λεωφορεία) Α. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου θα περιλαμβάνουν τις εξής ασφαλιστικές καλύψεις:.σωματικές βλάβες τρίτων ανά άτομο 2.Υλικές ζημιές ανά ατύχημα 3.Προσωπικό ατύχημα οδηγού, 4.Φροντίδα ατυχήματος 5.Κάλυψη κινδύνου πυρός. 6.Κάλυψη κινδύνου πυρός τρομοκρατικών ενεργειών 7.Κάλυψη καιρικών φυσικών φαινομένων (χιονοθύελλα, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα κ.α.) 8.Κάλυψη θραύσης κρυστάλλων 9.Νομική Προστασία 0.Προστασία bonus-malus ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΤΗΣΙΑ) Ως συνημμένη κατάσταση ,00 Β. Επιπλέον για τα απορριματοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, γερανοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης).κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο 2.Κάλυψη αστικής η ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων κατά τη λειτουργία τους ως εργαλείο

16 2. ΚΛΑΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Α. Περιεχόμενο ακινήτων σε Α Κίνδυνο 2. Αστική ευθύνη 3. Πυρός Κεραυνού Έκρηξης Πτώσης Αεροσκαφών 4. Σεισμού 5. Τρομοκρατικές ενέργειες 6. Πολιτικές Ταραχές Στάσεις, Απεργίες 7. Κακόβουλες Ενέργειες ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Β. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη λειτουργία τους 2. Περιεχόμενο ακινήτων σε Α Κίνδυνο Ως συνημμένη κατάσταση 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ../.../.203 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ / / 203 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΔΡΟΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΘΕΜΑ :ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, ημιφορτηγά, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα ) Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου θα περιλαμβάνουν τις εξής ασφαλιστικές καλύψεις: Α).Σωματικές βλάβες τρίτων ανά άτομο 2.Υλικές ζημιές ανά ατύχημα 3.Προσωπικό ατύχημα οδηγού, 4.Φροντίδα ατυχήματος 5.Κάλυψη κινδύνου πυρός. (Βάσει συνημμένης κατάστασης) 6.Κάλυψη κινδύνου πυρός τρομοκρατικών ενεργειών (Βάσει συνημμένης κατάστασης) 7.Κάλυψη καιρικών φυσικών φαινομένων (χιονοθύελλα, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα κ.α.) (Βάσει συνημμένης κατάστασης) 8.Κάλυψη θραύσης κρυστάλλων 9.Νομική Προστασία 0.Προστασία bonus-malus Β) Επιπλέον για τα απορριματοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, γερανοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης).κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο 2.Κάλυψη αστικής η ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων κατά τη λειτουργία τους ως εργαλείο

18 ΚΛΑΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Τα ιδιόκτητα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ακινήτων του Δήμου θα περιλαμβάνουν τις εξής ασφαλιστικές καλύψεις: ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Α. Περιεχόμενο ακινήτων σε Α Κίνδυνο 2. Αστική ευθύνη 3. Πυρός Κεραυνού Έκρηξης Πτώσης Αεροσκαφών 4. Σεισμού 5. Τρομοκρατικές ενέργειες 6. Πολιτικές Ταραχές Στάσεις, Απεργίες 7. Κακόβουλες Ενέργειες ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Β. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη λειτουργία τους 2. Περιεχόμενο ακινήτων σε Α Κίνδυνο (Σύνολο ως συνημμένη κατάσταση) Κατ αποκοπή ΕΥΡΩ : εκατόν είκοσι χιλιάδες ( ,00 ) (ολογράφως) αριθμητικώς ΖΩΓΡΑΦΟΥ 203 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.:40432 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Καντόλα Ζηνοβία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4559 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα