Υποστηρικτικές Δράσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποστηρικτικές Δράσεις"

Transcript

1 ργο: ΜΕΛΕΤ ΣΤΡΑΤ ΙΚ Σ ΤΩΝ ΕΛΛ ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ ΣΕΩΝ ΙΑ Τ Ν ΑΝΑΠΤΥΞ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚ Σ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚ Σ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Υποστηρικτικές Δράσεις Ανάδοχος: νωση Ετ ιρειών Achieving ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚ Σ Σ & ΑΝΑΠΤΥΞ Σ Λεωφ. Β σ. Σοφί ς 98, Αθήν Τηλ.: Fax: PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡ ΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡ ΣΕΩΝ A.E. Αγ. Κωνστ ντίνο 40, Μ ρούσι Τηλ.: Fax: Ιούνιος, 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΈΝΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ Τ ΣΥΓΧΡ ΜΑΤΟΔΟΤ Σ Τ Σ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Τ Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚ Σ ΈΝΩΣ Σ

2 Α.3 ΛΛΟΙ ΕΞΩ ΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑ ΟΝΤΕΣ Α.3.1 ΕΝΙΚΑ Εκτός πό το Οικονομικό Περιβάλλον κ ι το εσμικό Πλ ίσιο πάρχο ν κ ι λοιποί εξωγενείς γι τις επιχειρήσεις ν στ λτικοί π ράγοντες πο επιδρούν περιπτωσιολογικά οριζόντι σε περισσότερες της μί ς πρ κτικές λειτο ργικής ε ελιξί ς κ ι οργ νωτικής κ ινοτομί ς. Α τοί οι π ράγοντες π ρο σιάζοντ ι κολούθως. ΤΕΧΝΟΛΟ ΙΚ ΕΞΕΛΙΞ Στη χώρ μ ς το τεχνολογικό περιβάλλον είν ι σε σχετικά κ λό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις με την πάροδο των ετών έχο ν ενσωμ τώσει νέες τεχνολογίες τόσο στην π ρ γωγή όσο κ ι στις διοικητικές δρ στηριότητες. Ειδικά γι τον δε τερογενή τομέ, ν φέρετ ι ότι ο τεχνολογικός εκσ γχρονισμός των επιχειρήσεων κ ι η προώθηση των βέλτιστων δι θέσιμων τεχνικών κ ι μεθόδων π ρ γωγής προϊόντων είν ι σε κ λό επίπεδο, ωστόσο έχει κόμ πάρ πολλά περιθώρι βελτίωσης σε σχέση με τις λοιπές ν πτ γμένες χώρες. Ενίοτε, ιδίως ότ ν π ιτούντ ι σημ ντικές επενδύσεις κ ι διάθεση χρόνο γι εκπ ίδε ση το προσωπικού ή κ ι πρόσληψη νέων εξειδικε μένων εργ ζόμενων, οι επιχειρήσεις ποθ ρρύνοντ ι ν εφ ρμόζο ν πρ κτικές λειτο ργικής ε ελιξί ς κ ι οργ νωτικής κ ινοτομί ς, μετ θέτοντ ς το ζήτημ σε μελλοντικό χρόνο. Τότε είν ι πο η δ ν μί π ρ κολούθησης της τεχνολογική εξέλιξης τίθετ ι ως ν στ λτικός π ράγοντ ς. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β σικά χ ρ κτηριστικά ενδι φέροντος γι το π ρόν έργο, όπως οι ξίες, τάσεις κ ι ντιλήψεις πο επικρ τούν στο ς εργ ζόμενο ς των επιχειρήσεων πο με την σειρά το ς επηρεάζο ν τις στρ τηγικές επιλογές μι ς επιχείρησης, είν ι τ εξής: κθεση Υποστηρικτικών Δράσεων 22

3 σ ρρίκνωση το δε τερογενούς τομέ της οικονομί ς προς όφελος το τριτογενούς, σ μβάλλει στην ύξηση το σ νολικού ριθμού των π λλήλων γρ φείο (whitecollar workers). Με τη σειρά το το γεγονός τό, επιβάλλει νέ πρότ π εργ σί ς, πο πρέπει ν λ μβάνοντ ι πόψη σε επιχειρούμενες λλ γές στο προσωπικό Το κ λό εκπ ιδε τικό επίπεδο των εργ ζομένων σήμερ, σημ τοδοτεί ότι τ σύγχρον προβλήμ τ των επιχειρήσεων δεν έχο ν σχέση με τά το π ρελθόντος, κ θώς οι σύγχρονες διοικήσεις έχο ν ν ντιμετωπίσο ν το πρόβλημ της ποκίνησης κ ι της μοιβής τής της κ τηγορί ς των εργ ζομένων. Οι εργ ζόμενοι σήμερ επιθ μούν μι ενδι φέρο σ εργ σί, τη σ μμετοχή στη λήψη ποφάσεων πο το ς φορούν, τονομί κ ι ε κ ιρίες γι νάπτ ξη. τ ν επιχειρούμενες π ρεμβάσεις έρχοντ ι σε ντίθεση με τις επιθ μίες το ς δημιο ργούντ ι προβλήμ τ. μοιβή ποτελεί έν σημ ντικό π ράγοντ ς γι το σύγχρονο εργ ζόμενο, λλά στις σημερινές δύσκολες σ νθήκες της κρίσης έχει εξίσο μεγάλη σημ σί το ίσθημ της σφάλει ς στην εργ σί κ ι τελικά κ θε τή η εργ σί. Κ θώς η μέση ηλικί των εργ ζόμενων ξάνετ ι, πό τη μί πλε ρά, τό σημ ίνει ότι οι εργ ζόμενοι είν ι πιο έμπειροι, στ θεροί, ξιόπιστοι κ ι άρ πιο π ρ γωγικοί, πό την άλλη πλε ρά όμως, τοί είν ι δ ν τό ν μην προσ ρμοστούν εύκολ σε μι δ ν μική οικονομί κ ι τό σημ ίνει λιγότερη ε ελιξί. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλο ν ν δίνο ν προσοχή περισσότερο πό κάθε άλλη φορά σε προγράμμ τ τ οποί ποκινούν προς την επίτε ξη στόχων, ντ μείβο ν τις επιτ χίες κ ι δι χειρίζοντ ι τις ποτ χίες. κθεση Υποστηρικτικών Δράσεων 23

4 Α.3.2 ΥΠΟΣΤ ΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1. Τ πική (τεχνική επ γγελμ τική) εκπ ίδε ση 2. Μη τ πική εκπ ίδε ση & νάπτ ξη δεξιοτήτων Στην κ τηγορί τή (τ πική εκπ ίδε ση) ν φερόμ στε μόνο στην τεχνική επ γγελμ τική εκπ ίδε ση, δηλ δή ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ κ ι μόνο στο μέρος της πρ κτικής άσκησης. Ο περιορισμός τός έγινε γι τί το θέμ των ειδικοτήτων των σχολών κ ι το περιεχομένο σπο δών (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΤΕΙ κ ι ΑΕΙ) είν ι εξ ιρετικά ε ρύ κ ι τ περιθώρι δράσης το ΣΕΒ είν ι περιορισμέν. Το β σικότερο πρόβλημ (οφειλόμενο κ ρίως στις δομές της εκπ ίδε σης κ ι στο ς περιορισμένο ς όρο ς νάπτ ξης της χώρ ς) είν ι η δ σχέρει στην ο σι στική πρ κτική άσκηση των σπο δ στών σε πρ γμ τικές σ νθήκες (επιχειρήσεις) όπως σ μβ ίνει σε άλλες χώρες όπο ο σπο δ στής μετά την περάτωση των σπο δών το, έχοντ ς εργ σθεί σ ν μ θητε όμενος, είν ι ο σι στικά κ ι τ πικά τεχνίτης κ ι όχι βοηθός όπως σ μβ ίνει στην Ελλάδ. χώρ μ ς βρίσκετ ι σε πρ γμ τικά δεινή θέση ν φορικά με τη Δι Βίο Μάθηση (ΔΒΜ). Οι δείκτες μ ς στην εκπ ίδε ση ενηλίκων κ ι γενικότερ στη ΔΒΜ π ρ μένο ν εξ ιρετικά χ μηλοί. χώρ μ ς κ τ λ μβάνει την 27η θέση ( πό τις 33 χώρες πο ξιολογήθηκ ν) σε έκτ ση σ μμετοχής κ ι οι επιδόσεις της στη δι βίο μάθηση πέχο ν πολύ πό τον ε ρωπ ϊκό μέσο όρο των 27 (με ποσοστό σ μμετοχής μόλις Προτάσεις / π ρεμβάσεις πο θ σ ντείνο ν στην π ρ γωγή πρ γμ τικών τεχνιτών γι την βιομηχ νί κ ι τις επιχειρήσεις Λειτο ργί ποτελεσμ τικού μηχ νισμού με κεντρικό σ ντονισμό γι την εύρεση κ τάλληλων επιχειρήσεων/φορέων ποδοχής των μ θητε ομένων ποφοίτων με κ τάλληλη εποπτεί το τρόπο πο διενεργείτ ι η μ θητεί, ενώ επίσης ν γκ ίο είν ι Ποιοτική ν βάθμιση της ΔΒΜ. Σ γκεκριμέν : - Εξ σφάλιση δι τήρηση μηχ νισμών χρημ τοδότησης - Δι σφάλιση της ποιότητ ς π ντού: στο ς εκπ ιδε τές, στην επιμόρφωση των εκπ ιδε τών, στ γνωστικά ντικείμεν κ ι στο μ θησι κό λικό, στο ς χώρο ς κ ι τις κθεση Υποστηρικτικών Δράσεων 24

5 στο έν τρίτο το κοινοτικού μέσο όρο δηλ. 2,9% έν ντι 9,5%). Χ ρ κτηριστικό είν ι ότι βρίσκετ ι μί θέση πίσω πό την Ο γγ ρί κ ι μόλις μί θέση πάνω πό τ Σκόπι. Ενδεικτικά δε η ομάδ ηλικί ς σ μμετέχει στη Δι Βίο Μάθηση σε ποσοστό μικρότερο το 1%, ενώ η σ μμετοχή στη σ νεχιζόμενη επ γγελμ τική εκπ ίδε ση κ ι κ τάρτιση είν ι μικρότερη πό το μισό το κοινοτικού Μ.Ο. (14% έν ντι 33%) [στοιχεί 2009, Eurostat] Την ελληνική στέρηση στη ΔΒΜ πιστοποιούν & ενισχύο ν: - πο σί σύνδεσης της ρχικής με τη σ νεχιζόμενη εκπ ίδε ση κ ι κ τάρτιση (με τ τόχρονη μη ποσ φήνιση των ορίων το ς) σε σ νδ σμό με τον κ τ κερμ τισμό κ ι επικάλ ψη ρμοδιοτήτων - Το σ φές πλ ίσιο ν φορικά με τ προσόντ κ ι τ σ ν φή επ γγελμ τικά δικ ιώμ τ - Το ποσπ σμ τικό κ ι τ χ ίο πλ ίσιο π ροχής πηρεσιών ΔΒΜ. - πλημμελής δι σύνδεση της επ γγελμ τικής εκπ ίδε σης κ ι κ τάρτισης με τις πρ γμ τικές νάγκες της εθνικής κ ι ε ρωπ ϊκής γοράς εργ σί ς. - Το μφιβόλο ποιότητ ς κ ι ποτελεσμ τικότητ ς περιεχόμενο της π ρεχόμενης εκπ ίδε σης κ ι κ τάρτισης, δεδομένης της μέχρι σήμερ πο σί ς σ στημ τικής προς τούτο ξιολόγησης. ποδομές, στις δι δικ σίες ξιολόγησης κ ι πιστοποίησης. Στο πλ ίσιο της δι σφάλισης ποιότητ ς θ πρέπει ν προβλέποντ ι μέτρ διοργάνωσης πιλοτικών προγρ μμάτων, διάδοσης κ ι ντ λλ γής θετικών πρ κτικών, ξιοποίησης της διεθνούς εμπειρί ς, έρε ν ς.. - Υιοθέτηση - ξιοποίηση νέων π ιδ γωγικών μεθόδων με στροφή στη βιωμ τική μάθηση, στη μάθηση εξ ποστάσεως, στο e-learning, σε μικτές μορφές μάθησης (blended learning). ξιοποίηση νέων π ιδ γωγικών μεθόδων θ πρέπει ν σ νοδεύετ ι πό δι δικ σίες ν γνώρισης κ ι πιστοποίησης των μ θησι κών ποτελεσμάτων, νεξάρτητ πό τη μέθοδο με την οποί τά ποκτήθηκ ν. - Εξορθολογισμός κ ι σ φήνει των προσόντων πο ποκτούντ ι πό τη ΔΒΜ κ ι σ σχέτιση το ς με την γορά εργ σί ς σε ελληνικό κ ι ε ρωπ ϊκό επίπεδο γι τη δι σφάλιση της κινητικότητ ς των εκπ ιδε ομένων κ ι το εργ τικού δ ν μικού Σ σχέτιση με πρ γμ τικές νάγκες των εργ ζόμενων - Εξορθολογισμός το πλέγμ τος σχετικών φορέων κ ι θεσμών γι ν ποφε χθεί η επικάλ ψη ρμοδιοτήτων, ν δι σφ λισθεί η κθεση Υποστηρικτικών Δράσεων 25

6 - ελλιπής σ νεργ σί μετ ξύ Υπο ργείο Π ιδεί ς κ ι Υπο ργείο Εργ σί ς - μη σ στημ τική δι βούλε ση με κοινωνικούς ετ ίρο ς, τοδιοικητικούς φορείς κ ι την κοινωνί των πολιτών. - έλλειψη σχετικής π ράδοσης πο θ διε κόλ νε τη θεμελίωση της ΔΒΜ ως σ νιστώσ ς της ιδιότητ ς το πολίτη ι τ θέμ τ διάδοσης της λειτο ργικής ε ελιξί κ ι οργ νωτικής κ ινοτομί ς η έμφ ση δίνετ ι στην πρ γμ τική ενδοεπιχειρησι κή κ τάρτιση, γι τί θεωρείτ ι ότι είν ι έν ντικείμενο στο οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις στερούν. Ακόμ κ ι στ Κοινοτικά Πλ ίσι Στήριξης (ΚΠΣ) πο έχο ν λοποιηθεί στην Ελλάδ μέχρι σήμερ η πρ γμ τική ενδοεπιχειρησι κή κ τάρτιση εργ ζομένων μοιάζει π ρ μελημένη. Είν ι χ ρ κτηριστικό ότι στο ΚΠΣ δόθηκε ιδι ίτερη έμφ ση στο θέμ της κ τάρτισης νέργων κ ι στην σύνδεση της εκπ ίδε σης με την γορά εργ σί ς, ενώ πολύ μικρά κονδύλι διοχετεύτηκ ν στην ενδοεπιχειρησι κή κ τάρτιση. Το ρόλο το χρημ τοδότη της κ τάρτισης εντός της ποτελεσμ τικότητ της λειτο ργί ς το ς κ ι η μέγιστη δ ν τή ξιοποίηση πόρων. - Ορθολογική κ τ νομή κ ι ξιοποίηση των κοινοτικών πόρων στ πλ ίσι το Εθνικού Στρ τηγικού Πλ ισίο Αν φοράς (ΕΣΠΑ). μφ ση πρέπει ν δοθεί σε θέμ τ : - ηγεσί ς κ ι στρ τηγικής - προσωπική κ θοδήγηση κ ι mentoring στελεχών (πο φέρο ν κ ι το κύριο βάρος της κρίσης στο ς οργ νισμούς το ς) Αν φορικά με τη διε θέτηση το χρόνο εκπ ίδε σης, σ στήνετ ι η εξέτ ση της προοπτικής ν πάρχει η δ ν τότητ τή ν γίνετ ι κ ι πέρ ν το χρόνο εργ σί ς χωρίς περωρι κή μοιβή, φού στην εποχή της κρίσης η κ τάρτιση ποτελεί προίκ κ ι εφόδιο γι τον εργ ζόμενο. Εξάλλο, η προσωπική νάπτ ξη ποτελεί μι έμμεση μοιβή κ ι δένει τον εργ ζόμενο με την ετ ιρεί. Σε κάθε περίπτωση είν ι σκόπιμη η δι μόρφωση σ ν ντίληψης κ ι κθεση Υποστηρικτικών Δράσεων 26

7 επιχείρησης έχει ν λάβει κ ρίως ο ΟΑΕΔ μέσω το ειδικού λογ ρι σμού ΛΑΕΚ 1 πο έχει σ στ θεί γι το σκοπό τό. πρέπει πάντως ν ν φερθεί ότι ο σχεδι σμός το ΕΣΠΑ προβλέπει την διοχέτε ση περισσότερων κονδ λίων στην ενδοεπιχειρισι κή κ τάρτιση ενώ π ράλληλ δρομολογείτ ι η δι μόρφωση ενός μηχ νισμού ελέγχο κ ι ξιολόγησης των οργ νισμών πο π ρέχο ν την εκπ ίδε ση, προκειμένο ν ποφε χθούν τ λ πηρά φ ινόμεν π ξίωσης της σ νεχιζόμενης εκπ ίδε σης μέσω των επιδοτούμενων προγρ μμάτων. σ ν ίνεσης μετ ξύ επιχειρήσεων κ ι εργ ζομένων στ θέμ τ της κ τάρτισης Είν ι γεγονός ότι η χρημ τοδότηση το ΟΑΕΔ έχει κ θιερώσει την έννοι της ενδοεπιχειρησι κής κ τάρτισης φού μέσω τής δίνετ ι στις επιχειρήσεις η δ ν τότητ ν εκπ ιδεύσο ν το ς εργ ζόμενούς το ς με μικρό κόστος. Από την άλλη δεν θ ήτ ν περβολή ν ειπωθεί ότι δημιο ργείτ ι σ χνά η ίσθηση ότι η κ τάρτιση είν ι έν δι δικ στικό ζήτημ γι την εκτ μίε ση των χρημάτων πο δικ ιούμ στε, γεγονός πο επηρεάζει τόσο το ς εκπ ιδε τικούς οργ νισμούς κ ι το ς διδάσκοντες, όσο κ ι την πλε ρά των εκπ ιδε όμενων, άρ κ ι την ποιότητ της π ρεχόμενης εκπ ίδε σης. Π ρότι η χρημ τοδότηση το κόστο ς κ τάρτισης είν ι έν 1 Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,45% είν ι ο Λογ ρι σμός γι την Απ σχόληση κ ι την Επ γγελμ τική Κ τάρτιση στον οποίο κ τ βάλλετ ι η εργοδοτική εισφορά 0,45%, την οποί ποδίδο ν οι εργοδότες γι το ς π λλήλο ς το ς πο σφ λίζο ν στο ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση (ιδιωτική ή δημόσι ), μπορεί ν χρησιμοποιήσει τόν τον πόρο γι την κ τάρτιση των π λλήλων της (2 φορές το χρόνο γι κάθε πάλληλο) κ ι ντ ποδοτικά θ της επιστρ φεί το κόστος της εκπ ίδε σης κθεση Υποστηρικτικών Δράσεων 27

8 σημ ντικό ζήτημ, δεν είν ι το μόνο πο π σχολεί ή ποτελεί εμπόδιο στην λοποίηση ποτελεσμ τικών προγρ μμάτων εκπ ίδε σης των εργ ζομένων. Πολλές φορές η ίδι η ποιότητ των π ρεχόμενων εκπ ιδε τικών πηρεσιών λλά κ ι η στάση εργ ζομένων κ ι διοικήσεων των επιχειρήσεων πέν ντι στην σημ σί της εκπ ίδε σης περιορίζο ν τ οφέλη της. Αρκετοί εκπ ιδε τικοί οργ νισμοί πο λοποιούν προγράμμ τ κ τάρτισης, προσεγγίζο ν τις επιχειρήσεις γι την διεξ γωγή σεμιν ρίων επιμόρφωσης το προσωπικού, διε ρύνοντ ς έτσι σ νεχώς τον ριθμό των επιχειρήσεων πο λοποιούν π ρόμοι προγράμμ τ τ τελε τ ί χρόνι. Ωστόσο, πάρχει κόμη περιορισμένη επ φή με τις πηγές πληροφόρησης κ ι π ροχής της εκπ ίδε σης, ειδικά στις ΜΜΕ. Επιπλέον, ρκετές επιχειρήσεις εμφ νίζο ν προθ μί ν επενδύσο ν στην εκπ ίδε ση το νθρώπινο δ ν μικού το ς ή κ ι δ ν μί διάγνωσης των ν γκών το ς γι κ τάρτιση το προσωπικού. Εν κ τ κλείδι, πάρχει έλλειμμ ενημέρωσης κ ι ε ισθητοποίησης διοικήσεων κ ι εργ ζομένων στη σημ σί της ενδοεπιχειρησι κής κ τάρτισης, χωρίς ν π ρ βλέπετ ι κ ι η δ ν μί πολλών φορέων π ροχής εκπ ίδε σης γι προσ ρμογή των προγρ μμάτων πο προσφέρο ν στις ιδι ίτερες νάγκες κάθε επιχείρησης κ ι στις ιδιομορφίες της εκπ ίδε σης ενηλίκων, κ θώς κ ι στην ιοθέτηση των κ τάλληλων μεθόδων εκπ ίδε σης. κθεση Υποστηρικτικών Δράσεων 28

9 3. Υποδομές Οι μη ικ νοποιητικές ποδομές επικοινωνιών ( νεπ ρκής ε ρ ζωνικότητ ) σε ρκετές περιοχές της χώρ ς δημιο ργούν προβλήμ τ στην τηλεργ σί κ ι στην πλήρη ξιοποίηση πό τις επιχειρήσεις ολοκληρωμένων σ στημάτων διοίκησης κ ι π ρ κολούθησης δρ στηριοτήτων Π ρεμβάσεις γι την προώθηση της ε ρ ζωνικότητ ς 4. Δικτύωση επιχειρήσεων (clustering / networking) 5. Προγράμμ τ Ετ ιρικής Βιωσιμότητ ς & Αειφορί ς λλειψη ενημέρωσης: Οι επιχειρήσεις, λόγω το περιορισμένο χρόνο κ ι της έλλειψης ειδικε μένο προσωπικού, δεν έχο ν πρόσβ ση σε άμεση κ ι έγκ ιρη πληροφόρηση. Αντίστοιχ, πολλές επιχειρήσεις γνοούν τις χρημ τοδοτικές πηγές πό τις οποίες μπορούν ν ντλήσο ν κεφάλ ιο γι ν χρημ τοδοτήσο ν ενέργειες σ νεργ σί ς Σήμερ η ελληνική επιχειρημ τική κοινότητ δεν έχει ποδεχτεί ως επιχειρημ τικό μοντέλο τη δημιο ργί των δικτύων clsuters Τ προγράμμ τ ετ ιρικής βιωσιμότητ ς & ειφορί ς σ νιστούν περιοχή ενδι φέροντος γι το π ρόν έργο, κ θώς τίθεντ ι διεθνώς ολοέν κ ι περισσότερο στο επίκεντρο της στρ τηγικής των επιχειρήσεων, επιδρώντ ς σημ ντικά : - στην λοποίηση επιχειρησι κών δρ στηριοτήτων κ ι πρ κτικών, - στην π ρ γωγή κ ι διάθεση προϊόντων, Ανάληψη πρωτοβο λιών πό την Πολιτεί κ ι εθνικούς ή κ ι τοπικούς φορείς πο εκπροσωπούν επιχειρήσεις γι το ς τρόπο ς δημιο ργί ς κ ι νάπτ ξης των δικτύων clsuters, κ θώς κ ι τις σχετικές ωφέλειες Δι σφάλιση κοινωνικής ποδοχής: πρωτοβο λί νάπτ ξης cluster γι ν επιτύχει χρειάζετ ι κοινωνική ποδοχή. Τ μέσ μ ζικής επικοινωνί ς, προβάλλοντ ς την πρωτοβο λί νάπτ ξης cluster κ ι τ μοιβ ί οφέλη πο προκύπτο ν, μπορούν ν σ μβάλο ν σημ ντικά προς την κ τεύθ νση τή. Ανάληψη πρωτοβο λιών πό φορείς πο εκπροσωπούν επιχειρήσεις γι π ροχή ενημέρωσης κ ι εκπ ίδε σης σε ΜΜΕ ν φορικά με τ θέμ τ ετ ιρικής βιωσιμότητ ς & ειφορί ς κ ι τις ωφέλειες πό την εφ ρμογή το ς - Ανάδειξη το τρόπο επίδρ σης στο εργ σι κό περιβάλλον κ ι στις επιχειρησι κές πρ κτικές κθεση Υποστηρικτικών Δράσεων 29

10 - στη δι μόρφωση της ετ ιρικής κο λτούρ ς κ ι το εργ σι κού περιβάλλοντος, - στη δι μόρφωση των σχέσεων μετ ξύ εργ ζομένων κ ι μετ ξύ εργ ζομένων κ ι Διοίκησης, - στη δημιο ργί της εικόν ς πο η κοινωνί κ ι οι κ τ ν λωτές δι μορφώνο ν γι τις επιχειρήσεις - κ.. Το μέγεθος μί ς μικρής ή μεσ ί ς επιχείρησης είν ι σε ε θεί σ νάρτηση με τη γενικότερη επίδρ ση μι ς πολιτικής ετ ιρικής βιωσιμότητ ς κ ι ειφορί ς της επιχείρησης τής τόσο στο εσωτερικό όσο κ ι το εξωτερικό της περιβάλλον. Α τό σημ ίνει ότι μι μικρή επιχείρηση δεν μπορεί ν κάνει π.χ. τη δι φορά στην τοπική κοινωνί πό μόνη της. Α τό σ νεπάγετ ι κ ι τη μη ύπ ρξη πτών π ρ δειγμάτων επιβράβε σης πό την γορά ή το ς κ τ ν λωτές, κ θώς εάν μι κ ι μόνη επιχείρηση σε μι πόλη σκεί πολιτικές ετ ιρικής βιωσιμότητ ς κ ι ειφορί ς τ ποτελέσμ τ δεν είν ι άμεσ ν γνωρίσιμ. περιορισμένη πρόσβ ση πο έχο ν οι μικρές κ ι μεσ ίες επιχειρήσεις στην πληροφόρηση σ νεπάγετ ι κόμ κ ι την άγνοι της έννοι ς της ειφορί ς στη λειτο ργί το ς ή εννοιών όπως η Ε.Κ.Ε. πό τη μεγάλη πλειοψηφί των μικρομεσ ίων επιχειρημ τιών ή την επιφ λ κτική στάση πέν ντί της. έλλειψη γνώσεων κ ι οι σ γκεχ μένες πληροφορίες πάρχο ν τόσο γι την ίδι την έννοι της Ανάδειξη της σημ σί ς των προγρ μμάτων κ ι γι τις μικρομεσ ίες επιχειρήσεις Προώθηση των ρχών το εθελοντισμού κ ι της σ μμετοχή στ κοινά στο προσωπικό των επιχειρήσεων, μέσω κεντρικά σ ντονισμένων δράσεων πό φορείς πο εκπροσωπούν επιχειρήσεις Ο εθελοντισμός μπορεί ν ποτελέσει κ τ λύτης γι τη βελτίωση της ετ ιρικής εικόν ς μι ς επιχείρησης Προώθηση της εφ ρμογής προγρ μμάτων ετ ιρικής βιωσιμότητ ς & ειφορί ς μέσω σ νεργ τικών σχημάτων Εξέτ ση δ ν τότητ ς έντ ξης των σχετικών δράσεων σε σ γχρημ τοδοτούμεν προγράμμ τ ενίσχ σης επιχειρημ τικότητ ς, με άξον τη διάδοση της οργ νωτικής κ ινοτομί ς στις επιχειρήσεις Πολλά πό τ έργ κ ι τις δρ στηριότητες πο ν πτύσσοντ ι στο πλ ίσιο των εν λόγω προγρ μμάτων δύν τ ι ν χρημ τοδοτηθούν (μερικά ή στο σύνολό το ς) πό Εθνικά (όπως το Πράσινο Τ μείο) κ ι Ε ρωπ ϊκά Χρημ τοδοτικά Προγράμμ τ κ ι Πόρο ς (όπως το Επιχειρησι κό Πρόγρ μμ Περιβάλλον κ ι Αειφόρος Ανάπτ ξη - Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α-, τ Περιφερει κά Επιχειρησι κά κθεση Υποστηρικτικών Δράσεων 30

11 ειφορί ς όσο κ ι γι το ποιος κ ι πώς μπορεί ν δώσει την π ρ ίτητη πληροφόρηση κ ι τεχνική βοήθει ή ποστήριξη εάν π ιτηθεί. Προγράμμ τ, το Επιχειρησι κό Πρόγρ μμ Ανάπτ ξης Αντ γωνιστικότητ ς Επιχειρημ τικότητ ς). Επιπρόσθετ, η γενικότερ επικρ τούσ άποψη ότι προγράμμ τ ετ ιρικής βιωσιμότητ ς κ ι ειφορί ς φορούν μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις οδηγεί στο σ μπέρ σμ ότι κ ι τ φιστάμεν ή δημιο ργούμεν εργ λεί ετ ιρικής βιωσιμότητ ς κ ι ειφορί ς πό διάφορο ς φορείς δεν εξ πηρετούν ο σι στικά τις ΜΜΕ κ ι τις ειδικότερες νάγκες το ς, κ θώς είν ι προσ ρμοσμέν στις νάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων. λ νθ σμένη πεποίθηση ότι τ προγράμμ τ ετ ιρικής βιωσιμότητ ς κ ι ειφορί ς είν ι σχεδι σμέν γι τις μεγάλες επιχειρήσεις κ λλιεργεί το φόβο ότι η εφ ρμογή το ς πό μι ΜΜΕ σ νεπάγετ ι ρνητικές επιπτώσεις στο κόστος λειτο ργί ς της ή/ κ ι π ρ γωγής κ θώς κ ι γενικότερη ύξηση της γρ φειοκρ τί ς. Α τό, σε σ νδ σμό με τη σχεδόν δεδομένη δ ν μί τόσο σε επίπεδο διάθεσης των ν γκ ίων πόρων (προσωπικού κ ι οικονομικών) όσο κ ι εξεύρεσης χρόνο το μικρομεσ ίο επιχειρημ τί γι εν σχόληση κ ι με τ θέμ τ ετ ιρικής βιωσιμότητ ς κ ι ειφορί ς, έχο ν ως ποτέλεσμ την πώθηση το μικρομεσ ίο επιχειρημ τί ν εν σχοληθεί με τά. κθεση Υποστηρικτικών Δράσεων 31

12 6. Benchmarking Σ γκριτική Αξιολόγηση ή Σ γκριτική Προτ ποποίηση 7. Σ νεργ σί επιχειρήσεων με φορείς γι κοινή λοποίηση δρ στηριοτήτων Το Benchmarking ν γνωρίζετ ι σήμερ στην επιχειρημ τική κοινότητ της χώρ ς ως έν πολύ χρήσιμο εργ λείο γι την χάρ ξη στρ τηγικής κ ι το σχεδι σμό δράσεων πο ποστηρίζο ν την εφ ρμογή της. Σήμερ, πάρχο ν ποικίλοι π ράγοντες, νεξάρτητοι πό τις επιχειρήσεις, πο επιδρούν ν σχετικά στη διάδοση της εφ ρμογής της πρ κτικής: - Το μικρό πλήθος οργ νισμών με βάσεις δεδομένων δεικτών πόδοσης κ ι βέλτιστων πρ κτικών - Δ σκολί επιβεβ ίωσης της πληρότητ ς των στοιχείων πο σ γκρίνοντ ι κ ι ξιολογούντ ι Αρνητικό σημείο ν φορικά με την ενίσχ ση της κ ινοτομί ς των επιχειρήσεων θεωρείτ ι η ελλειμμ τική δι σύνδεση μετ ξύ των κέντρων π ρ γωγής πρωτογενούς έρε ν ς των ερε νητικών ινστιτούτων κ ι των π νεπιστημίων με τις ίδιες τις επιχειρήσεις κ ι τις γορές. Ειδικότερ, σύμφων με το European Innovation Scoreboard (2009), οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφ νίζο ν ικ νοποιητικά ποσοστά σ νεργ σί ς με τρίτο ς γι την προώθηση Ανάδειξη, σχεδι σμός κ ι προγρ μμ τισμός ενεργειών γι τη δημιο ργί κ ι ποστήριξη ελληνικού κέντρο Benchmarking (Data Center) πο θ σ λλέγει κ ι π ρέχει δεδομέν κ ι πρότ π σύγκρισης σε ελληνικές επιχειρήσεις ξιοποιώντ ς στοιχεί τόσο πό την εγχώρι όσο κ ι τη διεθνή γορά δημιο ργί το ελληνικού κέντρο θ πρέπει ν σ νοδε τεί πό Μελέτη Σκοπιμότητ ς κ ι Βιωσιμότητ ς Το ελληνικό κέντρο μπορεί ν έχει ως μέλη ετ ιρείες οι οποίες θ κ τ βάλο ν σ νδρομή. Το τελικό σχήμ, σ ν ποτέλεσμ μελέτης, μπορεί ν φορά είτε την νάδειξη ενός φορέ μέλο ς το δικτύο ΣΕΒ είτε τη σ νεργ σί με κάποι ετ ιρεί πο έχει τη δ ν τότητ τή Ανάληψη πρωτοβο λιών πό την Πολιτεί, φορείς πο εκπροσωπούν επιχειρήσεις κ ι την Π νεπιστημι κή κοινότητ γι τη βελτίωση της δι δικ σί ς μετ φοράς της γνώσης μετ ξύ δημόσιων ερε νητικών οργ νισμών - Π νεπιστημίων κ ι της βιομηχ νί ς Ενθάρρ νση κ ι στήριξη πό την Πολιτεί της σύν ψης στρ τηγικών ετ ιρικών σχέσεων μετ ξύ κθεση Υποστηρικτικών Δράσεων 32

13 κ ινοτομικών δρ στηριοτήτων, ποσοστά τ οποί βελτιώνοντ ι. Π ρόλ τά, η σε βάθος σ νεργ σί με φορείς π ρ γωγής γνώσης, όπως εκφράζετ ι με κοινές δημοσιεύσεις, είν ι πολύ περιορισμένη. σ νεργ σί είν ι μεγ λύτερη με ερε νητικούς οργ νισμούς, πελάτες κ ι προμηθε τές, λλά περιορισμένη με εκπ ιδε τικούς οργ νισμούς κ ι με άλλες επιχειρήσεις το ίδιο κλάδο. Σε διεθνές επίπεδο οι ελληνικές επιχειρήσεις σ νεργάζοντ ι περισσότερο γι την νάθεση περγολ βιών κ ι τη διερεύνηση ξένων γορών κ ι λιγότερο γι την πρόσληψη εργ ζομένων κ ι γι επενδύσεις. Τ στοιχεί επιβεβ ιώνο ν την περιορισμένη εξωστρέφει των ελληνικών επιχειρήσεων κ ι την ελλειμμ τική σ μμετοχή το ς στις δι δικ σίες π γκοσμιοποίησης (Πηγή:. επιχειρήσεων κ ι π νεπιστημίων. Πρέπει ν ενισχ θούν οι ετ ιρικές τές σχέσεις προκειμένο ν μειωθεί το χάσμ πο πάρχει μετ ξύ της π νεπιστημι κής έρε ν ς κ ι των ν γκών των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδ, πάρχο ν κάποι (λίγ ) κ λά π ρ δείγμ τ σ νεργ σί ς των επιχειρήσεων με Π νεπιστήμι σε θέμ τ ρε ν ς κ ι Ανάπτ ξης προς όφελος κ ι των δύο πλε ρών, Σε ορισμένες περιπτώσεις π ρ τηρείτ ι κ θ στέρηση στη λήψη ποφάσεων γι σύν ψη σ νεργ σιών πό τ Π νεπιστήμι πό φόβο πως θ κ τηγορηθούν ότι εξ πηρετούν τ σ μφέροντ το ιδιωτικού τομέ κ ι όχι το δημόσιο χ ρ κτήρ των Π νεπιστημίων κθεση Υποστηρικτικών Δράσεων 33

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α τάξης Γενικού Λυκείου....

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 4 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 31722/4 11 2011 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Η πείνα στην εποχη του Cern Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2).

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2). IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.): Η ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Tης Βαρβάρας Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Θέσης Εργασίας. Β. Εύρεση και Πρόσληψη Προσωπικού. Προσέλκυση Υποψηφίων Διαδικασία Συνέντευξης. - Το Βιογραφικό Σημείωμα

Περιγραφή Θέσης Εργασίας. Β. Εύρεση και Πρόσληψη Προσωπικού. Προσέλκυση Υποψηφίων Διαδικασία Συνέντευξης. - Το Βιογραφικό Σημείωμα Το δυναμικό των επιχειρήσεων είναι οι άνθρωποι. Χωρίς τους ανθρώπους, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων παρουσιάζει σημαντικά θέματα στην ανάλυση και λειτουργία των εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα