ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 47649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι των προμη θειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμε να επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ) Εξαίρεση από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 της προμήθειας «ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΘΟΝΕΣ» για το γενικό επιτελείο αε ροπορίας, ως απόρρητη Κανονισμός Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας του Ορ γανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας... 3 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 11.1/1360/ Υπουργικής Απόφασης (Β 1052) «Ωράριο εργασίας προσωπικού Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» στο Υπ. Δημ. Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1/2622 (1) Εξαίρεση από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προ μηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησι ακά προγράμματα (ΕΣΠΑ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τις διατάξεις: 1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» Του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. Α 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ιδίως το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. Α 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και τροπο ποιήθηκε με την παρ. 35 του άρθρου 1 του Ν.3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α/251/2002) Του Π.Δ. 397/1988 (Φ.Ε.Κ. Α 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» 1.4. Του Π.Δ. 195/1995 (Φ.Ε.Κ. Α 102) «Οργανισμός Γενι κής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών» 1.5. Του Π.Δ. 59/1996 (Φ.Ε.Κ. Α 51) «Σύσταση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» Του Π.Δ. 27/1996 (Φ.Ε.Κ. Α 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (Φ.Ε.Κ. Α 85) 1.7. Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 64) Προσαρμογή της Ελ ληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 Ε.Κ "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δη μοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ Ε.Κ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005." 1.8. Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 150) «Κανονισμός Προ μηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ) κατά το μέρος που δεν αντί κειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 64) 1.9. Του Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και των Π.Δ. 28/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 64) και 50/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» Του Π.Δ. 65/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονο μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» Του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 141) «Ίδρυση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι

2 47650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 143) Του Π.Δ. 90/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 144) «Διορισμός Υπουρ γού και Υφυπουργών» Του Π.Δ. 118/2013 (Φ.Ε.Κ. Α/152/2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α /141/2012) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» Του Π.Δ. 119/2003 (Φ.Ε.Κ. Α /153/2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Τις αποφάσεις: 2.1 Τη με αριθ. Π1/6650/ (Φ.Ε.Κ. Β/79/2000) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Πολιτικής & Προγραμματι σμού Προμηθειών» στο Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου Τη με αριθμ. Π 1/428/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτικής & Προγραμματισμού Προμηθειών» στο Υπουρ γείο Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μετα φορών & Δικτύων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 2.3 Τη με αριθ.27858/διοε/546/ (Φ.Ε.Κ. Β /1653/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά.» 3. Τα έγγραφα : 3.1. Το υπ αριθμ /ΕΥΘΥ 968/ (ημέτε ρος αριθμός πρωτοκόλλου Π1/2622/ ) αίτημα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Επενδύσεων Ε.Σ.Π.Α. προς τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου/Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών/Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών/ Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων για εξαίρεση από την υποχρέωση ένταξης στο Ε.Π.Π. του συνόλου των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους έως την , για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό Τα Πρακτικά της 11 ης Γενικής Συνεδρίασης της 17 ης Απριλίου της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου έγινε δεκτό από την Ολομέλεια ότι η παράλει ψη ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών εκεί νων των προμηθειών που έχουν ενταχθεί σε κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης δεν εμποδίζει, σε κάθε περίπτωση, την υπογραφή των συμβάσεων αυτών, διότι ο σκοπός των προβλεπομένων από το νόμο 2286/1995 διατάξεων καλύπτεται πλήρως από την προηγηθείσα διαδικασία της ένταξης των προμηθειών αυτών στο κοινοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης Την από 19/11/2013 εισήγηση της Υπηρεσίας στην Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) με την οποία εισηγείται την εξαίρεση από την υποχρέωση ένταξης στο Ε.Π.Π. μέχρι την του συνόλου των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρη ματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα και χρη ματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με την παρ. 3γ του άρθρου 2 του Ν. 2286/ Το με αριθμ. 11/2013 πρακτικό της (θέμα 2.3) της Ε.Π.Π.Π. με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα για την αποδοχή της εισήγησης της Υπηρε σίας. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αποδεχόμενοι την από ομόφωνη γνωμοδό τηση της Επιτροπής Πολιτικής & Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.), αποφασίζουμε: Εξαιρούμε, σύμφωνα με την παρ. 3.γ. του Ν. 2286/95, από την υποχρέωση ένταξης στο Ε.Π.Π. μέχρι την το σύνολο των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινο τικούς πόρους, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ αριθμ /ΕΥΘΥ 968/ αίτημα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Επενδύσεων Ε.Σ.Π.Α. Η προμήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες περί Κρατικών Προμηθειών Διατάξεις. Ο φορέας που θα διενεργεί τους διαγωνισμούς υποχρεούται να αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου στη Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών, Απολογι στικά στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. 16, άρθρο 2 του Ν. 2286/95. Επίσης υποχρεούται στην υποβολή στατι στικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Π.Δ. 60/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 239 του Ν. 4072/2012. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ F Αριθμ. Π1/2657 (2) Εξαίρεση από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προ μηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 της προμήθειας «ΕΠΙΠΕ ΔΕΣ ΟΘΟΝΕΣ» για το γενικό επιτελείο αεροπορίας, ως απόρρητη. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τις διατάξεις: 1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» Του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. Α 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ιδίως το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. Α 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρύθμισες θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και τροπο ποιήθηκε με την παρ. 35 του άρθρου 1 του Ν.3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α /251/2002) Του Π.Δ. 397/1988 (Φ.Ε.Κ. Α 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Του Π.Δ. 195/1995 (Φ.Ε.Κ. Α 102) «Οργανισμός Γενι κής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών» 1.5. Του Π.Δ. 59/1996 (Φ.Ε.Κ. Α 51) «Σύσταση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» Του Π.Δ. 27/1996 (Φ.Ε.Κ. Α 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (Φ.Ε.Κ. Α 85) 1.7. Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 64) Προσαρμογή της Ελ ληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 Ε.Κ "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δη μοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005." 1.8. Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 150) «Κανονισμός Προ μηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν αντί κειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 64) Του Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας» Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και των Π.Δ. 28/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 64) και 50/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 89) «Ανα κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροπο ποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» Του Π.Δ. 65/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονο μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» Του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 141) «Ίδρυση και μετο νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη ρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 143) Του Π.Δ. 90/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 144) «Διορισμός Υπουρ γού και Υφυπουργών» Του Π.Δ. 118/2013 (Φ.Ε.Κ. Α/152/2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α/141/2012) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» Του Π.Δ. 119/2003 (Φ.Ε.Κ. Α /153/2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Τις αποφάσεις: 2.1 Τη με αριθ. Π1/6650/ (Φ.Ε.Κ. Β/79/2000) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Πολιτικής & Προγραμματι σμού Προμηθειών» στο Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου Τη με αριθμ. Π1/428/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτικής & Προγραμματισμού Προμηθειών» στο Υπουρ γείο Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα φορών & Δικτύων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 2.3 Τη με αριθ /ΔΙΟΕ/546/ (Φ.Ε.Κ. Β/1653/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά.». 3. Τα έγγραφα: 3.1. Το υπ αριθμ. Φ.890/ΕΠ /Σ.251/ έγγρα φο του Γ.Ε.Α./Δ Κλάδος /Διεύθυνση Οικονομικού (Δ6)/ Τμήμα Προμηθειών (4β) με το οποίο ο Φορέας αιτείται την ένταξη της προμήθειας «Επίπεδες Οθόνες» στο ΕΠΠ 2014 ή εναλλακτικά την εξαίρεση αυτής από την ένταξη στο ΕΠΠ, δεδομένου ότι η εν λόγω προμήθεια απορρέει από το έργο «Αναβάθμιση Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσε ων» με χρηματοδότηση από πιστώσεις NATO, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως «Απόρρητο», δυνάμει σχετικής απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας Την από 19/11/2013 εισήγηση της Υπηρεσίας στην Επιτροπή Πολπ;κής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) με την οποία εισηγείται την εξαίρεση από την ένταξη στο Ε.Π.Π. έτους 2014 της προμήθειας του είδους «Επίπεδες Οθόνες» για το Γ.Ε.Α Το με αριθμ. 11/2013 πρακτικό της (θέμα 2.6) της Ε.Π.Π.Π. με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα για την αποδοχή της εισήγησης της Υπηρε σίας. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εξαιρούμε την προμήθεια «Επίπεδες Οθόνες» cpv ποσότητας είκοσι επτά (27) τεμαχίων και προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 άνευ Φ.Π.Α. για το Γ.Ε.Α. από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προ μηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014., διότι η εν λόγω προμήθεια απορρέει από το έργο «Αναβάθμιση Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων» με χρηματοδότηση από πιστώσεις NATO, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως «Απόρρητο», δυνάμει σχετικής απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και βά σει του ν. 2286/95 (άρθρο 1, παρ. 5.ΙΙ.γ) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου Προμήθειες «που έχουν προηγουμένως με σχετική πράξη χαρακτηρισθεί απόρ ρητες.» Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Αριθμ /Δ (3) Κανονισμός Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας του Ορ γανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 στοιχεία β και γ του άρθρου

4 47652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17 του ν. 1876/1990 (27 Α ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (212 Α ), σε συνδυασμό με την παρ.2 στοιχείο δ του άρθρου 18 του ν. 1876/ Την αριθμ /Δ1.6149/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι ας (Φ.Ε.Κ. 2124/Β/2013), με την οποία τροποποιήθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. κατ εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4144/2013 (Α 88). 4. Την ανάγκη ύπαρξης Κανονισμού Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. 5. Το αριθμ. 594/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαι τησίας. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο κατωτέρω Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, το περιεχό μενο του οποίου έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας Ο παρών Κανονισμός συντάσσεται με βάση τις περι πτώσεις β και γ της παρ. 2 του άρθρου 17 ν. 1876/1990 (27 Α ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (212 Α ), σε συνδυασμό με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 1876/1990) και περιλαμβάνει βασικές αρχές και κανόνες για το περιεχόμενο και την οργάνωση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που παρέχει ο Ο.ΜΕ.Δ. Κατά τη διαμόρφωση του παρόντος Κανονισμού το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη ότι: α) η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Οργανισμού από το έτος 1992 έως και το έτος 2013, όπως αυτή παρατί θεται αναλυτικά στον οικείο Κατάλογο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, έχει αναγνωρισθεί από τους αποδέ κτες των εκάστοτε εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και έχει συμβάλει θετικά στην αναβάθμιση των διαπραγ ματευτικών ηθών, καθώς και στην ανάπτυξη κλίματος διαλόγου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, β) η εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι μια διαρκής διαδικασία, που εμπλουτίζεται στο ερευνητικό και με λετητικό πεδίο, στην οποία ο Ο.ΜΕ.Δ., επιπροσθέτως των κύριων υπηρεσιών του, μπορεί να προσφέρει πολ λαπλά χρήσιμες υπηρεσίες, τόσο στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και στις οργανώσεις των εργοδοτών, όσο και σε επαγγελματικούς και επιστημο νικούς φορείς της χώρας. γ) οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στη νομοθεσία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις ΣΣΕ επι βάλουν τη συνέχιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ο.ΜΕ.Δ., προκειμένου να εξυπηρετηθούν και μέσω αυτής της διαδικασίας τα μέρη που προσφεύγουν στις υπηρεσίες του, αποφασίζει τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού, αποτελεί η οργάνωση και υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστη ριότητας του Ο.ΜΕ.Δ., η οποία αφορά ιδίως: α) τη διεξαγωγή εξωτερικών, ήτοι περιφερειακών, κε ντρικών και κλαδικών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων, που απευθύνονται κυρίως σε εκπρο σώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και οργανώσεων εργοδοτών για θέματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, εργασιακών σχέσεων, οικονομίας της εργασίας και λοιπά συναφή θέματα, β) την εκπόνηση επιστημονικών ερευνών και μελετών για θέματα συναφή με τους σκοπούς του, γ) τη διεξαγωγή του εσωτερικού εκπαιδευτικού προ γράμματος του Οργανισμού για τα μέλη των Ειδικών Σωμάτων Μεσολαβητών και Διαιτητών σε νομικά, οικο νομικά και λοιπά ζητήματα σχετικά με την άσκηση του λειτουργήματός τους, δ) τη διεξαγωγή συνεδρίων για θέματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, εργασιακών σχέσεων, οικονομίας της εργασίας και λοιπά συναφή θέματα, ε) τη συμμετοχή του προσωπικού του Ο.ΜΕ.Δ. στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, με σκοπό τη διαρκή βελ τίωση και αναβάθμιση του επιπέδου των γνώσεων και των δεξιοτήτων του στα ζητήματα αρμοδιότητας του Οργανισμού. Άρθρο 2 1. Σκοπός του εσωτερικού εκπαιδευτικού προγράμ ματος είναι η διαρκής επιμόρφωση των Μεσολαβητών και Διαιτητών και τα θέματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο τους επιλέγονται με κριτήριο την επίτευξη του σκοπού αυτού. 2. Το εσωτερικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται με σεμινάρια, στα οποία εισηγητές είναι πρωτίστως Μεσολαβητές και Διαιτητές και τα οποία διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. 3. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ορίζονται τρίτοι ως εισηγητές ή/και τα σεμινάρια να διεξάγονται σε άλλο χώρο. Άρθρο 3 Σκοπός των περιφερειακών, κεντρικών και κλαδικών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπροσώπων των συνδι καλιστικών οργανώσεων, εργαζομένων και εργοδοτών, σε θέματα που συνδέονται, αμέσως ή εμμέσως, με τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Tα κεντρικά, περιφερειακά και κλαδικά εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα υλοποιούνται με σε μινάρια, στα οποία εισηγητές είναι Μεσολαβητές και Διαιτητές ή και τρίτοι, και τα οποία διεξάγονται σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, ιδίως σε πρωτεύουσες νομών. Στα σεμινάρια αυτά μπορεί να καλούνται και φορείς που επηρεάζουν την κοινωνική, εργασιακή και οικονο μική ζωή. Άρθρο 4 Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα συντονίζεται από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ. ή/και ένα ή περισσότερα, μέλη του Δ.Σ.. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. συντονιστής μπορεί να ορισθεί Μεσολαβητής ή Διαιτητής ή τρίτος, εκτός Ο.ΜΕ.Δ., με γνώση και εμπειρία στα θέματα του συγκε κριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Στα Συνέδρια το συντονισμό αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ. ή τρίτος, ο οποίος πρέπει να είναι γνώστης των θεμάτων του συνεδρίου και της κοινής αποδοχής των μελών του Δ.Σ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Κάθε θέμα που αφορά την εκπαιδευτική λειτουργία αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ελέγχει και την υλοποίηση των αποφάσεων του. Η σύσταση, η διάρκεια, οι αρμοδιότητες και τυχόν παύση λειτουργίας της Επιτροπής Εκπαίδευσης απο φασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν συσταθεί Επιτροπή Εκπαίδευσης, ισχύουν όσα ορίζονται στο επό μενο άρθρο 6. Άρθρο 6 Η Επιτροπή Εκπαίδευσης συντίθεται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κοινό εκπρόσωπο των Σω μάτων Μεσολαβητών και Διαιτητών, που επιλέγεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κατάστασης Μεσολαβητών και Διαιτητών. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα μετέχει στην Επιτροπή Εκπαίδευσης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον περι ορισμό ότι θα μετέχουν κατ ίσο αριθμό εκπρόσωποι αφενός της ΓΣΕΕ και αφετέρου ομού των ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής καταρχήν είναι 12μηνη, με δυνατότητα παράτασης. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής εκτελούν τα μέλη της Επιτροπής που είναι εκπρόσωποι των κοι νωνικών εταίρων. Κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται διαδοχικά από όλα τα μέλη αυτά, κατ ίσο χρονικό διάστημα από καθένα και κατά τη σειρά που ορίζεται με κλήρωση ή συμφωνία την πρώτη μέρα σύγκλισης της Επιτροπής. Εάν κάποιο μέλος δεν θέλει ή αδυνατεί ή κωλύεται να καταστεί Πρόεδρος ή να ολοκληρώσει τη θητεία του Προέδρου, η θητεία του καλύπτεται ή συμπληρώνεται από μέλος που έχει την ίδια ιδιότητα μ αυτό, ήτοι μέλος της ΓΣΕΕ ή μέλος ενός εκ των ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, και ελλείψει τέτοιου από μέλος που έχει διαφο ρετική ιδιότητα από αυτό. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκπαίδευσης μετέ χουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και μόνον εφόσον κληθούν από την Επιτροπή Εκπαίδευσης, υπάλληλος ή συνεργά της του Ο.ΜΕ.Δ. που ασχολούνται με την εκπαίδευση και ο/η Διευθυντής του Ο.ΜΕ.Δ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκπαίδευσης μπορεί να παρίσταται ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρα κτικά με ευθύνη του Προέδρου της και χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Ο.ΜΕ.Δ. που, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. και με 12μηνη θητεία. Άρθρο 7 Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γί νεται από την Υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την οργάνωση και υλοποίηση συγκεκριμένου κεντρικού σεμιναρίου ή συνεδρίου, για το οποίο έχει ήδη λάβει απόφαση, σε τρίτους που ασχολούνται επαγγελματικά με την οργάνωση συνεδρίων. Άρθρο 8 Το Δ.Σ. μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια ανα γκαία για τη σύννομη αναπαραγωγή και διάθεση των εισηγήσεων που θα υποβάλλονται εγγράφως από τους εισηγητές στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμά των και συνεδρίων, και του βοηθητικού υλικού που θα προσκομίζει αυτός, όπως π.χ. να λαμβάνει την έγγραφη ειδική συναίνεση του εισηγητή κ.λπ., με αναγραφή του ονόματος και των ιδιοτήτων του συγγραφέα, της εκ δήλωσης στην οποία παρουσιάσθηκε η εισήγηση, του τόπου και της ημερομηνίας διενέργειας της. Άρθρο 9 Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπερισχύουν των όρων, που τυχόν αφορούν τα ίδια θέματα και πε ριέχονται σε άλλους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ. Καταργούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Εκπαίδευσης που αναφέρονται στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών Κανονισμός ή σε θέματα παρεμφερή με αυτά. Άρθρο 10 Είναι δυνατή η μερική ή ολική τροποποίηση του παρό ντος Κανονισμού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου που λαμβάνεται με πλειοψηφία έξι (6) θετικών ψήφων (6/9). Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης ο Κανονισμός επανεκδίδεται σε νέο κείμενο, όπως διαμορφώνεται με τις τροποποιήσεις. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ. 11.1/5259 (4) Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 11.1/1360/ Υπουργικής Απόφασης (Β' 1052) «Ωράριο εργασίας προσωπικού Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» στο Υπ. Δημ. Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως ισχύουν. β. του ν /1984 (Α 152) «Οργανισμός του Υπουρ γείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν. γ. του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουρ γείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α 41), όπως ισχύουν. δ. του ν. 3907/2011 (Α 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγί ας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν. ε. της παρ. 6 του άρθρου 1 της από Π.Ν.Π. «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα φών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του

6 47654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ν. 1157/1981 (Α 126), όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση της από την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (Α 195) και την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2880/2001 (Α 9). στ. του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α 138) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». ζ. του Π.Δ. 102/2012 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρε σίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α 169), όπως τροποποιή θηκε και ισχύει με το άρθρο 110 του ν. 4172/2013 (Α 167). η. του π.δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προ στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α 213), όπως ισχύουν. θ. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141). ι. του π.δ. 86/2012 (Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ια. της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/ (Β 1659) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/ (Β' 769) απόφασης "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ."» ιβ. της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/30705/ (Β 304) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταβί βαση στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της αρμοδιότητες καθορισμού του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υπο δοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας τον Πολίτη. ιγ. της υπ αριθμ /1360/ Υπουργικής Από φασης (Β 1052) «Ωράριο εργασίας προσωπικού Υπηρε σίας Πρώτης Υποδοχής». 2. Τις συνθήκες λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και την ανάγκη για την εξασφάλιση της ομα λής λειτουργίας της. 3. Το γεγονός ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υπο δοχής δεν εξυπηρετεί κοινό, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες, καθώς και αντί στοιχες Υπηρεσίες άλλων κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης για θέματα αρμοδιότητας της και κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο το ωράριο λειτουργίας της να είναι κατά το δυνατόν εντός του ωραρίου εργασίας των λοιπών ευρωπαϊκών Υπηρεσιών. 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται οικονομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 της υπ αριθμ. 11.1/1360/ (Β 1052) απόφασής μας ως ακολού θως: «2. Με απόφαση του Δ/ντη της ΥΠΥ είναι δυνατόν να καθορίζεται διαφορετική ώρα προσέλευσης και αποχώ ρησης εντός των ορίων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για υπαλλήλους εφόσον αυτός κρίνει ότι έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα οι υπηρεσιακές ανάγκες». Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 11.1/1360/ (Β 1052) απόφαση. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ Αριθμ /54536 (5) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 228/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/ ). 4. Την υπ αριθμ. 1256/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων περί καθιέρωσης ωραρίου λει τουργίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 2014, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε: α) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης για τη λειτουργία του τμήματος Διοικητικού, Εποπτεία & Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων και του Γραφείου Προσωπικού Ασφαλείας (φύλακες, προ σωπικό ασφαλείας κτιρίων, καθαρίστριες), του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου και του τμήματος Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπου οι υπάλ ληλοι εξυπηρετούν γραμματειακά τις συνεδριάσεις και η διεκπεραίωση των πράξεων είναι επιτακτική λόγω προθεσμιών των πράξεων, β) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλλη λεγγύης και Υγείας, για τη λειτουργία και εξυπηρέτηση των λεσχών φιλίας για άτομα τρίτης ηλικίας, τη λει τουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναι κών και των παιδιών τους, τη λειτουργία του υπνωτηρί ου για τη φιλοξενία αστέγων, απόρων και ανέργων κλπ γ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, προ κειμένου να διενεργούνται πάσης φύσεως τελετές, να λειτουργούν και να φυλάσσονται οι χώροι των οστε οφυλακίων, να εξασφαλίζεται η χρήση του ψυκτικού θαλάμου καθ' όλο το 24ωρο, να υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιακών ενεργειών και γραφείο παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης των προσερχό μενων πολιτών, μέχρι τη δύση του ηλίου, να διατηρεί ται η καθαριότητα των χώρων των κοιμητηρίων και να φυλάσσονται οι χώροι των κοιμητηρίων όλο το 24ωρο, δ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών, προκειμένου να εναρμονιστεί το ωράριο αυ τής με εκείνο των διευθύνσεων που εξυπηρετεί (ηλε κτρολογικού, κηποτεχνίας και πρασίνου, συντήρησης και αυτεπιστασίας, πληροφορικής κτλ) για τη διαχείρι ση καυσίμων και λιπαντικών, ανταλλακτικών σε 24ωρη βάση, ε) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Ελέγχου Κοινο χρήστου χώρου, για την αντιμετώπιση των αναγκών της ελεγχόμενης στάθμευσης, της εποπτείας των κοι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νόχρηστων χώρων καθώς και των διοικητικών πράξεων και επιδόσεων, στ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων χώρων, για την άμεση αποκατάσταση των εκτάκτων επειγουσών βλαβών στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης (πλατείες, πεζόδρομοι, πάρκα, νησίδες κτλ), την παροχή εργασίας σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση έργων κατά το σύνηθες ωράριο (χώροι με μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών) καθώς και την υποχρέωση ταχείας ανταπόκρισης για την υλοποί ηση χρηματοδοτούμενων έργων, ζ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυ ριακές και αργίες της Διεύθυνσης Κτιριακών Έργων, για την ένταξη διαφόρων έργων στο πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΑ» του ΕΣΠΑ, για αντιμετώπιση έκτακτων περιστα τικών βλαβών στα Δημοτικά κτίρια, στους Βρεφονηπια κούς σταθμούς και στα σχολικά κτίρια καθώς και για την εκτέλεση εργασιών που είναι αδύνατο να εκτελεστούν στις ώρες λειτουργίας, η) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυ ριακές και αργίες της Διεύθυνσης Σχολικών Κτιρίων, για την τακτική συντήρηση και την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών σε όλα τα σχολικά κτίρια σε ώρες και ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, θ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης, για την 24ωρη φύλαξη του εργοταξίου που εξυπηρετεί όλα τα τμήματα αυτεπιστασίας, για την έγκαιρη μεταφορά οικοδομικών υλικών στο χώρο εκτέ λεσης έργων τεσσάρων διευθύνσεων, την ανάγκη άμε σης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές κλπ), την επούλωση λάκκων του οδοστρώματος, την έκδοση μεγάλου αριθμού διαφορε τικών αδειών που απαιτούν διενέργεια αυτοψίας κλπ, ι) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυ ριακές και αργίες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού, για τη συντήρηση και επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτι σμού της πόλης, τη συντήρηση πιδάκων, γεωτρήσεων, την ηχητική κάλυψη όλων των εκδηλώσεων καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς και του Χριστουγεννιάτικου διακόσμου, δεδομένης της δυσκολίας των συνεργείων να εργαστούν πρωινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας, λόγω απαγόρευσης της τροχαίας για παρακώλυση κυ κλοφορίας καθώς και την ύπαρξη ηλεκτροφόρων κα λωδίων τρόλεϊ τραμ, ια) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυ ριακές και αργίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύ κλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών στον τομέα της ανακύκλωσης, και γενικά για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ιβ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Πρασίνου και Πε ριβάλλοντος, για τη συντήρηση του πρασίνου (ποτίσμα τα σε παρτέρια και φυτευτικά διαμερίσματα, έκτακτες κοπές από πτώσεις κλαδιών και δένδρων κτλ) που εί ναι αδύνατον να γίνει σε ώρες αιχμής, τη συμμετοχή στην πυρασφάλεια των Λόφων και Αλσών του Δήμου, την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, την καταπολέμηση εντόμων στο πλαίσιο της υγιεινής των κτιρίων και κοι νόχρηστων χώρων, ιγ) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών προκειμένου να ανταποκριθεί στην υποβολή όλων των αιτημάτων των πολιτών, ιδ) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες του Τμήματος Τεχνικής και Διοικη τικής Υποστήριξης Μέσων Επικοινωνίας και Δημοτικών Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδια σμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για την λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού 9,84, ο οποίος λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ιε) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και τη λει τουργία τις Κυριακές και αργίες του Ιδιαίτερου Γρα φείου Δημάρχου, του Γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και του Γραφείου Γενικού Γραμματέα, προ κειμένου να ανταπεξέλθουν στα ιδιαίτερης φύσης κα θήκοντα τους, όπως να διεξάγουν την αλληλογραφία του Δημάρχου, να τηρούν το ημερολόγιο προσωπικών επαφών του Δημάρχου και να προγραμματίζουν τις σχετικές συναντήσεις με διαφόρους φορείς, να συγκε ντρώνουν και να ταξινομούν όλα τα υπηρεσιακά έγγρα φα που πρέπει να υπογραφούν από το Δήμαρχο, να συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να εκτελούν κάθε υπηρεσία που του αναθέτει ο Γενικός Γραμματέας, Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 που θα βαρύνει τους ΚΑ: Φ , , Φ , , Φ , , Φ και Ανάλογη δαπάνη προκαλείται για τα επό μενα έτη σε βάρος των ιδίων κωδικών του προϋπολο γισμού του Δήμου. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

8 47656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.850/ΨΣ6007 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 981 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα