ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

2 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου του Προγράμματος Συμμόρφωσης - Ενημέρωση για την εξέλιξη σχετικά με την έγκριση από τη ΡΑΕ του Προγράμματος Συμμόρφωσης 2

3 ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΟΔΗΓΙΑ 2009/72 - ν4001/2011 3

4 Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης : - Αποσκοπεί στην αποφυγή τυχόν διακριτικής συμπεριφοράς, μεροληπτικών εταιρικών πρακτικών και στρέβλωσης του ανταγωνισμού. - Καθορίζει τις υποχρεώσεις του Προσωπικού και της Διοίκησης. - Καθορίζει τα μέτρα για αποφυγή των παραπάνω και για τη διασφάλιση εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης από το προσωπικό. - Καθορίζει τον τρόπο και τα μέσα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης. 4

5 Πρόγραμμα Συμμόρφωσης Ειδικότερα αφορά κανόνες, διαδικασίες και υποχρεώσεις του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με : - Τη διαφύλαξη των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. - Την ισότιμη πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες που μπορεί να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα. - Τον καθορισμό και διαβάθμιση (ή καθορισμό κριτηρίων διαβάθμισης) των πληροφοριών ως και των κανόνων διαχείρισής τους. - Το διαχωρισμό της εταιρικής ταυτότητας και του αντικειμένου του ΔΕΔΔΗΕ από τις λοιπές δράσεις της ΔΕΗ και ιδίως Παραγωγής και Προμήθειας. 5

6 -Την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητα των συμβατικών σχέσεων των χρηστών με λοιπούς κατόχους αδειών και χωρίς να τους δεσμεύει άμεσα ή έμμεσα με άλλα μέρη της ΔΕΗ. -Την ενημέρωση του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ για το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, τα μέτρα, τις συνέπειες ως και την εκπαίδευση για την τήρησή του. -Τη συγκέντρωση, καταγραφή στοιχείων και τήρηση αρχείου σχετικά με την εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης. -Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης στις εγκαταστάσεις και σε κάθε αναγκαίο στοιχείο ή πληροφορία στο πλαίσιο των καθηκόντων ελέγχου της Συμμόρφωσης με το Πρόγραμμα. 6

7 -Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης καταρτίζεται από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης σε συνεργασία με το ΔΕΔΔΗΕ εντός 3μήνου από το Νομικό και Λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων. (έως 23/07/2012) - Υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ που μπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις. [άρθρο 124 / 7 (Ν 4001/2011)] 7

8 Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης : - Ορίζεται από το ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ εντός 2 μηνών από την πρώτη συγκρότησή του με την επιφύλαξη έγκρισης της ΡΑΕ. - Η 1/ άρθρο 124 εφαρμόζεται και για τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης (καμία επαγγελματική ευθύνη, αμοιβή μη εξαρτώμενη από δραστηριότητες και αποτελέσματα της ΔΕΗ ΑΕ). Είναι Υπεύθυνος για την : - Παρακολούθηση & Έλεγχο του Προγράμματος Συμμόρφωσης 8

9 Εκπονεί: - Ετήσια έκθεση προς ΡΑΕ έως 31 Ιανουαρίου κάθε έτους που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εντός 5 ημερών που αφορά μέτρα, αξιολογείται η επάρκεια και διατυπώνονται προτάσεις. - Τριμηνιαίες αναφορές για την εκτέλεση του προγράμματος. - Εκθέσεις σε σχέση με εμπορικές και οικονομικές σχέσεις ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ. 9

10 Η ΡΑΕ Παρακολουθεί και εποπτεύει (άρθ. 22): Το βαθμό και την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού. Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τα σχετικά τέλη. Τα παράπονα των πελατών. Την εμφάνιση στρεβλώσεων ή περιορισμού του ανταγωνισμού και περιοριστικών συμβατικών πρακτικών. Την τήρηση των ειδικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες. Το επίπεδο διαφάνειας. Ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις. 10

11 Άρθρο 124: - Αξιολογεί το βαθμό ανεξαρτησίας του ΔΕΔΔΗΕ. - Δύναται να αρνηθεί να εγκρίνει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης μόνο για: 1. έλλειψη ανεξαρτησίας 2. έλλειψη επαγγελματικών προσόντων - Δύναται να εντέλλει την αντικατάστασή του για ιδίους λόγους λαμβάνοντας υπόψη την επίδοσή του. - Τροποποιεί το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. 11

12 - Με απόφαση της ΡΑΕ επιβάλλονται στους κύριους και τους διαχειριστές των συστημάτων και δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πρόστιμα ύψους έως 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους εφόσον παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου (άρθ. 36, 1) - Η επιβολή των προστίμων δεν αποκλείει την επιβολή για την ίδια παράβαση άλλων διοικητικών κυρώσεων 12

13 Ο ΔΕΔΔΗΕ : - Εκτελεί το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης - Εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης σε Στοιχεία, Πληροφορίες, Εγκαταστάσεις χωρίς προειδοποίηση -Εξασφαλίζει ότι τα εμπορικά της σήματα και οι επικοινωνιακές της πρακτικές δεν προκαλούν σύγχυση με ΔΕΗ Προμήθεια. 13

14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (Ν 4001/2011) 1. άρθρο 122 / 3 Η ΔΕΗ ως κύριος του ΕΔΔΗΕ υποχρεούται ιδίως να εξασφαλίζει τη διάθεση οικονομικών και άλλων πόρων όπως καθορίζονται στην απόφαση της ΡΑΕ για την άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου για την απρόσκοπτη υλοποίηση της ανάπτυξης του Δικτύου σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εκπονεί ο Διαχειριστής. 14

15 2. άρθρο 124 / 1 Τα μέλη του ΔΣ και των διοικητικών οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ δεν κατέχουν καμία επαγγελματική θέση ή έχουν οικονομικά οφέλη από Επιχειρήσεις ή Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής προμήθειας, ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 3. άρθρο 124 / 2 Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης κατ εξουσιοδότηση του ΔΣ και σε αυτά που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά. 15

16 4. άρθρο 124 / 5 Τα αναγκαία κεφάλαια και πόροι για τη λειτουργία κλπ καθορίζονται αποκλειστικά από το ΔΕΔΔΗΕ με επιφύλαξη του άρθρου 124 / άρθρο 124 / 6 Με την άδεια (άρθρο 122) καθορίζονται όροι κλπ για την προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων της ΔΕΗ ΑΕ και εποπτείας (έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, γενικά όρια δανεισμού). Ουδέν μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης Επιχείρησης επιτρέπεται να επηρεάζει την καθημερινή δραστηριότητα του ΔΕΔΔΗΕ (αποφάσεις για κατασκευή, αναβάθμιση υποδομών εάν δεν υπερβαίνει τους όρους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού). Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις άρθρου

17 6. άρθρο 125 / 4 Για χρονικό διάστημα 5 ετών η ΔΕΗ ΑΕ δύναται να υποστηρίζει τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ (ενδεικτικές υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας, νομικής υποστήριξης) έναντι εύλογου ανταλλάγματος που θα καλύπτει το κόστος παροχής. Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει υπηρεσίες στη ΔΕΗ ΑΕ όσον αφορά τη σχέση που δημιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων και η ανάπτυξή τους από το ΔΕΔΔΗΕ. 17

18 Ο ΑΔΜΗΕ παρέχει Υπηρεσίες στο ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των σχετιζομένων εγκαταστάσεων έναντι ευλόγου ανταλλάγματος (συνθήκες αγοράς). Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει πέραν των ανωτέρω Υπηρεσίες σε ισότιμες σχέσεις με όλους τους παραγωγούς και προμηθευτές. 7. άρθρο 125 / 5 Το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να ενεργεί με αμεροληψία και να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών σύμφωνα με το Προγράμματος Συμμόρφωσης. 18

19 8. άρθρο 126 / 2 / γ Με την άδεια διαχείρισης Δικτύου Διανομής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας, του λειτουργικού διαχωρισμού, της αμερόληπτης και μη διακριτικής συμπεριφοράς του ΔΕΔΔΗΕ. 9. άρθρο 127 / 1 Ο ΔΕΔΔΗΕ διασφαλίζει με τον πλέον διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο την πρόσβαση των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ σύμφωνα με την άδεια διαχείρισης και τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. 19

20 10. άρθρο 127 / 2 / δ Ο ΔΕΔΔΗΕ διασφαλίζει την πρόσβαση στον ΕΔΔΗΕ των κατόχων αδειών παραγωγής καθώς και των παραγωγών που εξαιρούνται, των προμηθευτών και των πελατών σύμφωνα με όρους, προϋποθέσεις και τιμολόγια που καθορίζονται στον Κώδικα. 11. άρθρο 127 / 2 / ε Ο ΔΕΔΔΗΕ διασφαλίζει τη σύνδεση με το ΕΔΔΗΕ όσων το ζητούν σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιμολόγια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. 20

21 12. άρθρο 127 / 2 / η Ο ΔΕΔΔΗΕ απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ χρηστών και ιδίως υπέρ συνδεδεμένων Επιχειρήσεων. 13. άρθρο 127 / 3 Ο ΔΕΔΔΗΕ διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Κοινοποιεί χωρίς διακρίσεις πληροφορίες που μπορεί να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα για δικές της δραστηριότητες. 21

22 14. άρθρο 141 Οι ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις παραθέτουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τις σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει με τις συνδεδεμένες Επιχειρήσεις. 15. άρθρο 127 / 4 Ο ΔΕΔΔΗΕ δημοσιοποιεί μεθοδολογία υπολογισμού χρεώσεων σύνδεσης, μοναδιαίες τιμές, και κάθε αναγκαία πληροφορία. 22

23 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΕΔΔΗΕ 1. άρθρο 128 / 2 / β Με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα τιμολόγια πρόσβασης στο ΕΔΔΗΕ (πελάτες, προμηθευτές, παραγωγοί) κατά τον πλέον διαφανή και άμεσο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται ιδίως να τηρεί πρωτόκολλο σχετικά με τις αιτήσεις σύνδεσης το οποίο και να δημοσιοποιεί. 23

24 2. άρθρο 128 / 2 / γ Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει επαρκή αιτιολόγηση άρνησης σύνδεσης και στοιχεία για δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής τους 3. άρθρο 128 / 2 / δ Ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας υποχρεούται να αποφασίζει ο ΔΕΔΔΗΕ για τις αιτήσεις σύνδεσης. 24

25 4. άρθρο 128 / 2 / στ Με τον κώδικα καθορίζονται οι προδιαγραφές των μετρητών,.. οι κανόνες παροχής στοιχείων.. ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, η απρόσκοπτη άσκηση Δικαιώματος Επιλογής Προμηθευτή, η πρόσβαση όσων έχουν έννομο συμφέρον στα δεδομένα. 5. άρθρο 129 / 1 / γ Με την άδεια Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της αμερόληπτης και χωρίς διακρίσεις συμπεριφοράς της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έναντι παραγωγών και προμηθευτών. 25

26 6. άρθρο 129 / 2 / γ Η ΔΕΔΔΗΕ απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των παραγωγών των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ) άρθρο 130 / 2 / iα Με τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία δημοσίευσης πληροφοριών για τη συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας..και τη χωρίς διακρίσεις λειτουργίας της. 26

27 Βασικές Αρχές Κριτήρια Οι Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης όπως προκύπτει από το παραπάνω Νομοθετικό Πλαίσιο κωδικοποιούνται ως κατωτέρω: ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο καθορισμός, η διαβάθμιση και η διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, τόσο αυτών που αφορούν στους χρήστες όσο και αυτών που αφορούν στις πληροφορίες για τις Δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ Η ισότιμη παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν στη Δραστηριότητα του ΔΕΔΔΗΕ ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Η ισότιμη αντιμετώπιση των χρηστών χωρίς διακριτικές συμπεριφορές, μεροληπτικές πρακτικές και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ο διαχωρισμός της εταιρικής ταυτότητας και του αντικειμένου των Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ από τη ΔΕΗ ΑΕ και η επικοινωνία τους στους χρήστες του ΕΔΔΗΕ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η εκπαίδευση του Προσωπικού για το Πρόγραμμα Συμμόρφωση, τα μέτρα εφαρμογής του και τις συνέπειες που επισύρει η παραβίαση των όρων του. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΗ Οι εμπορικές και οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να καταγράφονται. 27

28 Η Δομή του Προγράμματος Συμμόρφωσης Για τη διαμόρφωση του Προγράμματος Συμμόρφωσης του ΔΕΔΔΗΕ, εξετάστηκαν οι Δραστηριότητές του σε σχέση με τις Βασικές Αρχές Κριτήρια του Προγράμματος Συμμόρφωσης όπως αυτές προκύπτουν από το Νομοθετικό Πλαίσιο. Για κάθε κρίσιμη Δραστηριότητα, για την οποία δηλαδή προκύπτει ότι αυτή επηρεάζει κάποια από τις Βασικές Αρχές Κριτήρια του Προγράμματος Συμμόρφωσης, γίνεται η παρακάτω ανάλυση με τη συμπλήρωση αντίστοιχων παραγράφων: Αναλυτική περιγραφή της Δραστηριότητας : Γίνεται αναλυτική περιγραφή της Δραστηριότητας, της διαδικασίας που ακολουθείται και του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που τη διέπει, ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση της δομής της και του τρόπου με τον οποίο αυτή διεκπεραιώνεται. Καταγράφονται επίσης τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται αλλά και οι πληροφορίες σε έγγραφα που διακινούνται ή διαφυλάσσονται κατά την υλοποίησή της. Που επηρεάζει τα Κριτήρια -Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης: Προσδιορίζονται οι Βασικές Αρχές Κριτήρια που διατρέχουν τον κίνδυνο να παραβιαστούν από την ελλειπή υλοποίηση της συγκεκριμένης κρίσιμης Δραστηριότητας, ώστε να προκύψουν οι περιοχές ρίσκου αλλά και το περιεχόμενο των μέτρων που θα ληφθούν για να ελεγχθεί το ρίσκο αυτό. 28

29 Μέτρα : Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν ώστε να διασφαλιστεί ότι η Δραστηριότητα αυτή και ο κίνδυνος (ρίσκο) παραβίασης κάποιας Βασικής Αρχής του Προγράμματος Συμμόρφωσης είναι υπό έλεγχο. Κάθε μέτρο είναι δομημένο ώστε να είναι σαφές τι ακριβώς πρέπει να γίνει, ποια Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή του, με βάση ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποιο τρόπο ελέγχεται η υλοποίηση του μέτρου αυτού. Έτσι κάθε μέτρο δομείται ως κατωτέρω: Ενέργειες και αρμόδια Υπηρεσία : Εδώ αναφέρεται η Υπηρεσία που είναι αρμόδια, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Τρόπος ελέγχου : Εδώ αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται η υλοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου. Αν ο έλεγχος αυτός δε γίνεται με απλή διαπίστωση από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, τότε γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μέτρο 6.1.2, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Οι Δραστηριότητες οι οποίες, από την παραπάνω εργασία, προέκυψε ότι είναι κρίσιμες διότι επηρεάζουν κάποιες από τις Βασικές Αρχές Κριτήρια του Προγράμματος Συμμόρφωσης ως και ο τρόπος με τον οποίο αυτές ομαδοποιούνται αναλύεται σε επόμενη ενότητα. 29

30 ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ- ΤΗΤΑ - ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗ- ΘΕΥΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩ- ΓΟΥΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΗΤΡΙΚΗ - ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ - ΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑ- ΣΤΕ ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 30

31 Σχήμα Διαχείρισης Έργου Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνος Συμμόρφωσης (Συντονιστής) Διαχειριστές Ομάδων (5 Ομάδες) (Project Managers) 31

32 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 3/5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΔΟΜΗ, κλπ 3/5 11/5 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 8/5 15/5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 15/5 5/6 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΝΟΜΙΚΗ κλπ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 22/5 11/6 29/5 15/6 32

33 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - 3/5/2012 : Σύσταση Ομάδων Εργασίας από ΔΝΣ - 11/7/2012 : Παρουσίαση του Σχεδίου του Προγράμματος Συμμόρφωσης στο Συμβούλιο Διανομής - 17/7/2012 : Έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης από το ΔΣ - 17/7/2012 : Αποστολή του Προγράμματος Συμμόρφωσης στη ΡΑΕ - 27/7/2012 : Ανάρτηση για δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο της ΡΑΕ ΣΗΜΕΡΑ - 1/10/2012 : Λήξη Διαβούλευσης - 11 ος /12 ος 2012 : Συνεργασία με ΡΑΕ για την τελική διαμόρφωση του Προγράμματος Συμμόρφωσης - 1 ος 2013 : Έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης

34 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 34

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 464 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1/Α/5815 Κανονισμός αδειών φυσικού αερίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3428 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 01.01-31.12.2012 Α έτος λειτουργίας Αθήνα - Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα Μέρος Α 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 7 1.1. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απόφαση Ε.Κ. 8/459/27.12.2007 31 Δεκεμβρίου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απ. Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα