ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1023/2012 Έγκριση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση ) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ), όπως ισχύουν, και ειδικότερα το άρθρο Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα το άρθρο Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 104/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 14 και Το υπ αριθμ. 7481/ έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (αριθμ. ΡΑΕ I / ) με θέμα «Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, κατά το άρθρο 120 του Ν. 4001/2011, με από φαση της ΡΑΕ εκδίδονται Εγχειρίδια για τις λεπτομέ ρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΣΗΕ»). Επειδή, κατά το άρθρο 14 του ΚΣΗΕ, η ΡΑΕ εγκρίνει το Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας, το οποίο εκπονεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Ο ΛΑΓΗΕ εκπόνησε το Εγχειρίδιο του ΚΣΗΕ και το υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ με το από έγγραφό του. Επειδή, το ως άνω Εγχειρίδιο τέθηκε σε δημόσια δια βούλευση τον Δεκέμβριο του 2012 και η ΡΑΕ ενημερώθη κε ότι δεν προέκυψε καμία παρατήρηση επί του εν λόγω Εγχειριδίου, όπως επισημάνθηκε από τον Λειτουργό της Αγοράς στο από έγγραφό του. Επειδή, κατά το άρθρο 86 του ΚΣΗΕ, τα ανανεωμένα Εγχειρίδια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκρίνονται έως την Έβδομη Ημέρα Αναφο ράς κατόπιν σχετικής δημόσιας διαβούλευσης. Μέχρι τότε ισχύουν αναλογικά ως προς το αντικείμενό τους τα Εγχειρίδια του «Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» που είχαν τεθεί σε ισχύ πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος ΚΣΗΕ και οι αναφορές στον Διαχειριστή του Συστήματος Ηλε κτρικής Ενέργειας θεωρούνται ότι ισχύουν για τον Λει τουργό της Αγοράς ή τον Διαχειριστή του Συστήματος ανάλογα, σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς τους. Επειδή, κατά το άρθρο 86 του ΚΣΗΕ, η 1η Iανουαρίου 2013 ορίζεται ως Έβδομη Ημέρα Αναφοράς. Επειδή, η ΡΑΕ για την έγκριση του Εγχειριδίου του ΚΣΗΕ, ελέγχει καταρχάς το κατά πόσον τηρούνται οι προβλέψεις των διατάξεων του ΚΣΗΕ, και εν συνεχεία εάν περιγράφουν και επεξηγούν επαρκώς τις λεπτομέ ρειες εφαρμογής των διατάξεων του ΚΣΗΕ. Επειδή, η εξέταση του ως άνω Εγχειριδίου διαπίστωσε τη συμφωνία των περιεχομένων του με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ, αλλά παράλληλα ανέδειξε τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της δομής, συνοχής και πληρότητας του, ώστε οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των Κωδίκων να παρατίθενται με πιο σαφή και εύληπτο τρόπο. Επειδή, ειδικότερα, εντοπίστηκε έντονη αλληλοεπικάλυ ψη μεταξύ του Εγχειριδίου του ΚΣΗΕ, και των Επιμέρους Εγχειριδίων που συνιστούν το Εγχειρίδιο του ΚΔΣ, με πολλαπλές επαναλήψεις στοιχείων, χωρίς να έχει επι τευχθεί ο βέλτιστος διαχωρισμός των αντικειμένων τους. Επειδή, διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση στην οργά νωση του υλικού που παρατίθεται στο Εγχειρίδιο του ΚΣΗΕ συγκριτικά με προηγούμενη διάρθρωσή του, ωστό σο υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της δομής, της μορφοποίησης, των μαθηματικών απεικονίσεων, κα θώς και πληρέστερου καταλόγου αναφορών στον ΚΣΗΕ. Επειδή, σε αρκετά σημεία δεν έχουν ενσωματωθεί επακριβώς οι τελευταίες τροποποιήσεις των ΚΔΣ, ΚΣΗΕ καθώς και Υπουργικών Αποφάσεων, ειδικά σε σχέση με τις κατανεμόμενες μονάδες ΣΗΘΥΑ. Επειδή, για τα ανωτέρω θέματα, αναμένονται οι ει σηγήσεις του Λειτουργού της Αγοράς το συντομότερο δυνατόν, αποφασίζει: 1. Την έγκριση του συνημμένου Εγχειριδίου του Κώ δικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκπόνησε ο Λειτουργός της Αγοράς, ένεκα της ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, με εξαίρεση την «Ρή τρα Επιφύλαξης Δικαιωμάτων», την οποία απορρίπτει ως μη προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία. 2. Την αποστολή προς τον Λειτουργό της Αγοράς των παρατηρήσεων της ΡΑΕ επί του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τις οποίες ο ΛΑΓΗΕ οφείλει να ενσωματώσει και να υποβάλει στην Αρχή.

2 1104 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Σχέδιο Α 17 Δεκεμβρίου 2012

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1105 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, παρέχεται από τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) με στόχο την ευρύτερη συζήτηση και την γενικότερη ενημέρωση και μόνον. Για το λόγο αυτό, ο ΛΑΓΗΕ δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών αυτών κατά την χρησιμοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό, αρνούμενος συγχρόνως κάθε ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την παντός είδους χρήση τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο θεωρούνται σύμφωνες με τον Ελληνικό Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ε- νέργειας και δίδονται μαζί με επιπρόσθετες λεπτομέρειες, διευκρινήσεις και στοιχεία, ώστε να εξηγηθούν οι διάφορες έννοιες και διαδικασίες. Ο ΛΑΓΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να ανακαλεί το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος Εγχειριδίου και αρνείται κάθε ευθύνη για τις συνέπειες που τυχόν επέλθουν εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την διαδικασία αυτή.

4 1106 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Α Αρχικό σχέδιο προς Δημόσια Διαβούλευση Το Σχέδιο Α με μικρές προσθήκες και διορθώσεις.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1107 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΣΗΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ... ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΓΟΡΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΦΔΜ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) ΑΓΟΡΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΙ) Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η.Ε.Π ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΩΝ...

6 1108 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΗΤΡΩΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΕΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΗΕΠ ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΗΕΠ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΡΥΘμΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΡΥΘμΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΗΕΠ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ...

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΥΪΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΌΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΊΔΙΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΗΕΠ ΣΕΙΡΑ ΑΡΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΗΕΠ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΗΕΠ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΈΓΧΥΣΗΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ...

8 1110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΗΕΠ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2773/1999 [11] ΚΑΤΑΝΕΜΌΜΕΝΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ : Λ-Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΗΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Λ-Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Λ-Δ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΗΕΠ Λ-Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΗ Η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕΠ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ...

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΗΕΠ... I.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... I.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΕΠ... I.2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... I.2.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... I ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ... I ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ... I ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ... I ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ... I ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ... I ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... I ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΊΔΙΑ ΤΙΜΗ... I ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ... I ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Η ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ... I ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ... I ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ... I ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ... I.3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... I ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ... I ΒΑΘΜΙΔΕΣ... I ΠΕΡΙΟΔΟΙ... I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ... I ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ... I ΔΙΑΖΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ... I.3.2 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ... I ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... I ΜΟΝΤΕΛΟ UC... I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ... I ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΒΕΣΗΣ... I ΌΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ... I ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ... I ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... I ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ... I ΚΟΣΤΟΣ ΣΒΕΣΗΣ... I ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ... I ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I ΚΟΣΤΗ ΠΟΙΝΩΝ...

10 1112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) I ΌΡΙΟ ΒΑΘΜΙΔΑΣ... I ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... I ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ... I ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... I ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ... I ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΡΟΩΝ... I ΔΙΑΖΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... I ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ... I ΜΟΝΤΕΛΑ UC ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... I ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ... I ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ... I ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ... I ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (INCREMENTAL COST)... I ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... I.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ... I.4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... I.4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΤΣ... I.4.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I.4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΗΕ... ΙΙ.1. ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΑΓΗΕ... ΙΙ.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΗΕΠ... ΙΙ.3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΛΑΓΗΕ... ΙΙ.4. ΈΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΗΕ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ... IV.1. ΑΡΧΕΙΑ XSD... IV.2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... V.1. ΔΗΛΩΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΗΕΠ... V.2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΕΠ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ... VΙΙ.1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... VII.1.1 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Κατανεμόμενες Μονάδες... VII.1.2 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών... VII.1.3 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν.2773/ VII.1.4 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες σε Δοκιμαστική Λειτουργία... VII.1.5 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Συμβεβλημένες Μονάδες... VII.1.6 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Φορτίο που αντιστοιχεί σε Προμηθευτή... VII.1.7 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών... VII.1.8 Συμβολισμός Μαθηματικής Διατύπωσης Εκκαθάρισης ΗΕΠ... VΙΙ.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ... VII.2.1 Χρεοπιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ... VII.2.2 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του ΛΑΓΗΕ... VII.2.3 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Ισοσκελισμού ΗΕΠ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ...

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1113 VIII.1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ... VIII.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ... VIII.3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ... VIII.4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ... VIII.5 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ... VIII.6 ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ... VIII.7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ... VIII.8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΜΠΟΡΟΥ)... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ VISIO...

12 1114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΣΗΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Α/Α ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Β Έγγραφα που απαιτούνται από το Φορέα Εκκαθάρισης για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων. Διαδικασία υποβολής αίτησης και εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΤ Χρήση του Μητρώου Μονάδων από το Λειτουργό της Αγοράς , , 3.4.2, Μεθοδολογία Υπολογισμού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Περιεχόμενο Δηλώσεων Φορτίου Χρονικό διάστημα υποβολής Δηλώσεων Φορτίου. 1.7 (ΠΙΝ. 1) Υποβολή Δήλωσης Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣ) και αίτησης τροποποίησής της Χρονικό διάστημα υποβολής Προσφορών Έγχυσης. 1.7 (ΠΙΝ. 1), , Χρονικό διάστημα υποβολής Προσφορών Εφεδρειών. 1.7 (ΠΙΝ. 1), , Αδυναμία Λειτουργίας Μονάδων, διαδικασίες και προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών Δηλώσεων, και αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41 για αυτές Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων , Μεθοδολογίες υπολογισμών του κόστους λειτουργίας Μονάδων. Συστηματική κατάθεση στη ΡΑΕ από τους Παραγωγούς αναλυτικών στοιχείων των λειτουργικών δαπανών των Μονάδων τους. 5.1, 5.2 -

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Β Α,Β Διαδικασία ελέγχου των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων των Μονάδων. Αριθμητική σύμπτωση τιμών Προσφορών Έγχυσης ή δηλώσεων Φορτίου που δεν εντάσσονται στο σύνολό τους στο Πρόγραμμα ΗΕΠ. Παραστατικό εξόφλησης οφειλών εκκαθάρισης ΗΕΠ. Επικοινωνία μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς, του Διαχειριστή του Συστήματος και των Συμμετεχόντων. Κοινοποιήσεις ή υποβολές εγγράφων. Τρόπος δημοσιοποίησης, τύπος και περιεχόμενο στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ. Προθεσμίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Λειτουργού της Αγοράς και Διαχειριστή του Συστήματος. Τύπος και περιεχόμενο Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης. Τύπος και περιεχόμενο Δήλωσης Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ. Καθορισμός εναλλακτικών τρόπων κοινοποίησης Δηλώσεων Έκτακτης Ανάγκης και Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ στην περίπτωση αδυναμίας χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. Λεπτομέρειες αναφορικά με το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την Κάλυψη Χρηματικών Υποχρεώσεων Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Συστήματος ΗΕΠ , I , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V 3.2.8, 3.6.1, (ΠΙΝ. 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 3.8.1, , ΠΙΝ. 2

14 1116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ [1] ΛΑΓΗΕ, «Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (Έκδοση 2.1),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [2] ΑΔΜΗΕ, «Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ) (Έκδοση 2.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [3] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [4] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας (2013),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [5] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας (2013),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [6] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις Ελλάδας - Αλβανίας και Ελλάδας - FYROM (2013),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [7] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Τουρκίας (2013),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [8] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [9] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης της Αγοράς (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [10] «Νόμος 4001 (ΦΕΚ Α' 179 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [11] «Νόμος 2773 (ΦΕΚ. Α' 286 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [12] «Νόμος 3468 (ΦΕΚ Α' 129 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [13] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Κατανομής (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [14] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β' 889 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [15] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ (ΦΕΚ Β' 3108 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [16] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ (ΦΕΚ Β' 1420 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available:

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) [17] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Γενικών Διατάξεων (Έκδοση 6.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [18] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Λεξιλογίου (Έκδοση 5.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available:

16 1118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 1: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ... ΣΧΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΣΧΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... ΣΧΗΜΑ 4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΓΡΑΦΗΜΑ)... ΣΧΗΜΑ 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 6 : ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΒΕΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 7: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... ΣΧΗΜΑ 8: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ... ΣΧΗΜΑ 9: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 10: ΗΕΠ51 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 11: ΗΕΠ52 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 12: ΗΕΠ53 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 13: ΗΕΠ54 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... ΣΧΗΜΑ 14: ΗΕΠ55 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ... ΣΧΗΜΑ 15: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U... ΣΧΗΜΑ 16: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 17: ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U... ΣΧΗΜΑ 18: ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... ΣΧΗΜΑ 19: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U... ΣΧΗΜΑ 20: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ P MAX... ΣΧΗΜΑ 21: ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 22: ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 23: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 24: ΧΡΟΝΟΙ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 25: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΒΕΣΗΣ... ΣΧΗΜΑ 26: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ... ΣΧΗΜΑ 27: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ... ΣΧΗΜΑ 28: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ... ΣΧΗΜΑ 29: ΌΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ...

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1119 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝ. 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΕ... ΠΙΝ. 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ.... ΠΙΝ. 3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ)... ΠΙΝ. 4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ... ΠΙΝ. 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ... ΠΙΝ. 6: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 7: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ D... ΠΙΝ. 8: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ... ΠΙΝ. 9: ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΠΙΝ. 10: ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ Λ-Β ΩΣ Λ-Ε ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ... ΠΙΝ. 11: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ... ΠΙΝ. 12: ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ... ΠΙΝ. 13: ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ... ΠΙΝ. 14: ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΘΡΩΝ 262 ΚΔΣ ΚΑΙ 44 ΚΣΗΕ... ΠΙΝ. 15: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 16: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 17: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 18: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 19: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΈΓΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 20: ΤΙΜΕΣ ΠΟΙΝΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ UC...

18 1120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΟΡΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ( ) Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας 1.4, 1.4.4, Αγορά Μακροχρόνιων ΦΔΜ στις Διασυνδέσεις 1.4, Αδυναμία Λειτουργίας (Δήλωση) Αντικειμενική Συνάρτηση (προβλήματος ΗΕΠ) I Αντλητικές Μονάδες (Υδροηλεκτρικών) Απώλειες (Συστήματος, Δικτύου) Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ή ΑΡΠ, ή AGC) (γενικά, Ελάχιστη κ Μέγιστη Φόρτιση υπό ΑΡΠ) δες και «Συντελεστές Απωλειών» , , , , I , I Αυτοπαραγωγός 1.6.1, , , Βοηθητικά Φορτία (Μονάδας) 3.1.3, 3.2.2, , , Δεδομένα Εισόδου ΗΕΠ 3.3.1, 3.3.2, Δευτερεύουσα Ρύθμιση (Μονάδας, Εύρος, Εφεδρεία) Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων Δήλωση Φορτίου (Μη Τιμολογούμενη, Τιμολογημένη, υποβολή, περιεχόμενο) Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς (μελέτη, χρήση, ενεργοποίηση, μοντέλο) Διασυνδέσεις (διαχείριση, περιορισμοί) , , , I , I , 3.8.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 3.8.1, 3.8.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V δες και «Τεχνοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας» , , , 3.2.3, I.3.1.6, I , I , 1.4.2, 1.6.3, 1.7, 3.2.1, , , I Διαχρονικοί Περιορισμοί (προβλήματος ΗΕΠ) Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές (ΟΤΣ, Εφεδρειών) Δυϊκές Τιμές (περιορισμών ΗΕΠ) 3.4.7, , I , I.4.2 Εγγυήσεις Συμμετοχής 2.3, 2.4, ΠΙΝ. 2 Ειδικός Λογαριασμός του Άρθρου 143 του Ν.4001 για τις μονάδες ΑΠΕ (Λ-Γ) , VII.1.3

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1121 ΟΡΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ( ) Εκκαθάριση ΗΕΠ (ή DAS Settlement) , ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εκκίνηση Θερμικής Μονάδας (γενικά, Ειδικό Κόστος) 5.4, I Έλεγχος Εγκυρότητας (προσφορών, δηλώσεων) Επικουρικές Υπηρεσίες (γενικά, καθορισμός αναγκών) Εφεδρείες (προσφορές, απαιτήσεις) , Ημέρα Αναφοράς 2.4.1, Ημέρα Κατανομής 3.1.1, ΠΙΝ. 1 Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ή ΗΕΠ) 1.4.3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ικανότητα Επανεκκίνησης από Γενική Διακοπή , Ισοζύγιο Ενέργειας 1.4.4, , I Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ 2.2.5, 3.2.6, Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Μονάδας , , Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη Καυσίμου (ή Lower Heating Value - LHV) Κόστος Αποσυγχρονισμού (ή Συγχρονισμού, ή Shut down Cost, ή Start up Cost) , , I , I Κόστος Μηδενικού Φορτίου (ή No Load Cost) Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς (Λ-Δ) 4.2.1, 4.2.4, VII.2.2 Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ (Λ-Α) Λογαριασμός Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ (Λ-Β) Μη διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής (Ολική, Μερική) 4.2.1, VII Μείζων Βλάβη (Δήλωση) Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών CO , 5.1.3, ΠΙΝ. 14 Μέσο Ειδικό Κόστος Πρόσθετων Δαπανών Συντήρησης λόγω Λειτουργίας , 5.1.3, ΠΙΝ. 14 Μέσο Ειδικό κόστος Πρώτων Υλών εκτός Καυσίμου , Μεταβατική Περίοδος 2.4.1, 2.4.5, 4.1.2, Μεταβλητό Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (Μέσο, Ελάχιστο) 5.1, 5.2, 5.3 Μητρώο Μονάδων (γενικά, εγγραφή) 2.2.8

20 1122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΡΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ( ) Μητρώο Συμμετεχόντων (γενικά, εγγραφή) 2.1, 2.2 Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 1.4.1, 2.1 Νόμιμη Εκπροσώπηση Συμμετέχοντα 2.2, 2.3, VIII.6 Όρια Ικανότητας Παραγωγής (μονάδας) Οριακές Τιμές Παραγωγής (ή ΟΤΠ) Οριακή Τιμή Συστήματος (ή ΟΤΣ) 1.4.3, , 3.5.2, 4.1.6, I , I , , , 3.5.2, 4.1.6, I , I.4.2 Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (ή ΟΤΑ) 1.4, 1.4.4, Παραγωγός 1.6.1, Πελάτης (Επιλέγων, Αυτοπρομηθευόμενος) 1.6.3, 1.6.5, Περίοδος Κατανομής Περιορισμοί Προβλήματος ΗΕΠ (περιγραφή, παραβίαση) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ποσοστιαία Σύνθεση Καυσίμων , Πρόβλεψη Παραγωγής ΑΠΕ 3.2.5, Πρόβλεψη Φορτίου 3.2.4, , I Πρόθεση Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας Προμηθευτής 1.6.2, Προσφορά Έγχυσης (Μη Τιμολογούμενη, Τιμολογημένη, υποβαλλόμενη από τον Λειτουργό, υποβολή, τροποποίηση, εγκυρότητα) Πρωτεύουσα Ρύθμιση (Μονάδας, Εφεδρεία) Ρυθμός Μεταβολής Παραγωγής Σβέση Θερμικής Μονάδας , , 5.3, 1.IV , 3.5.1, I.2.2.4, I I.2.2.4, I , I.2.2.4, I , I Στατή Εφεδρεία Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 2.1, 2.2 Συμβεβλημένη Μονάδα (Επικουρικών Υπηρεσιών, Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος) Συντελεστές Απωλειών (Έγχυσης ή GLF, Φορτίου ή LLF) , I Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης 2.3 Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή Μονάδας (ή Technical Minimum) Τεχνοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας Παραγωγής (Δήλωση, περιεχόμενο) Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία (γενικά, , , , , , 1.IV.1 I.2.2.1, I.2.2.4, I , I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (με επισήμανση των αλλαγών ως προς την Έκδοση 1.0) Σχέδιο Α/2.0 29 Απριλίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οδικός Χάρτης και Σχέδιο Δράσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πλαίσιο 05.07.2012 Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής έσμης, αλλά και του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 01.01-31.12.2012 Α έτος λειτουργίας Αθήνα - Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα Μέρος Α 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 7 1.1. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.211(Ι)/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3428 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα