ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1023/2012 Έγκριση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση ) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ), όπως ισχύουν, και ειδικότερα το άρθρο Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα το άρθρο Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 104/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 14 και Το υπ αριθμ. 7481/ έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (αριθμ. ΡΑΕ I / ) με θέμα «Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, κατά το άρθρο 120 του Ν. 4001/2011, με από φαση της ΡΑΕ εκδίδονται Εγχειρίδια για τις λεπτομέ ρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΣΗΕ»). Επειδή, κατά το άρθρο 14 του ΚΣΗΕ, η ΡΑΕ εγκρίνει το Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας, το οποίο εκπονεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Ο ΛΑΓΗΕ εκπόνησε το Εγχειρίδιο του ΚΣΗΕ και το υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ με το από έγγραφό του. Επειδή, το ως άνω Εγχειρίδιο τέθηκε σε δημόσια δια βούλευση τον Δεκέμβριο του 2012 και η ΡΑΕ ενημερώθη κε ότι δεν προέκυψε καμία παρατήρηση επί του εν λόγω Εγχειριδίου, όπως επισημάνθηκε από τον Λειτουργό της Αγοράς στο από έγγραφό του. Επειδή, κατά το άρθρο 86 του ΚΣΗΕ, τα ανανεωμένα Εγχειρίδια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκρίνονται έως την Έβδομη Ημέρα Αναφο ράς κατόπιν σχετικής δημόσιας διαβούλευσης. Μέχρι τότε ισχύουν αναλογικά ως προς το αντικείμενό τους τα Εγχειρίδια του «Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» που είχαν τεθεί σε ισχύ πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος ΚΣΗΕ και οι αναφορές στον Διαχειριστή του Συστήματος Ηλε κτρικής Ενέργειας θεωρούνται ότι ισχύουν για τον Λει τουργό της Αγοράς ή τον Διαχειριστή του Συστήματος ανάλογα, σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς τους. Επειδή, κατά το άρθρο 86 του ΚΣΗΕ, η 1η Iανουαρίου 2013 ορίζεται ως Έβδομη Ημέρα Αναφοράς. Επειδή, η ΡΑΕ για την έγκριση του Εγχειριδίου του ΚΣΗΕ, ελέγχει καταρχάς το κατά πόσον τηρούνται οι προβλέψεις των διατάξεων του ΚΣΗΕ, και εν συνεχεία εάν περιγράφουν και επεξηγούν επαρκώς τις λεπτομέ ρειες εφαρμογής των διατάξεων του ΚΣΗΕ. Επειδή, η εξέταση του ως άνω Εγχειριδίου διαπίστωσε τη συμφωνία των περιεχομένων του με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ, αλλά παράλληλα ανέδειξε τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της δομής, συνοχής και πληρότητας του, ώστε οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των Κωδίκων να παρατίθενται με πιο σαφή και εύληπτο τρόπο. Επειδή, ειδικότερα, εντοπίστηκε έντονη αλληλοεπικάλυ ψη μεταξύ του Εγχειριδίου του ΚΣΗΕ, και των Επιμέρους Εγχειριδίων που συνιστούν το Εγχειρίδιο του ΚΔΣ, με πολλαπλές επαναλήψεις στοιχείων, χωρίς να έχει επι τευχθεί ο βέλτιστος διαχωρισμός των αντικειμένων τους. Επειδή, διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση στην οργά νωση του υλικού που παρατίθεται στο Εγχειρίδιο του ΚΣΗΕ συγκριτικά με προηγούμενη διάρθρωσή του, ωστό σο υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της δομής, της μορφοποίησης, των μαθηματικών απεικονίσεων, κα θώς και πληρέστερου καταλόγου αναφορών στον ΚΣΗΕ. Επειδή, σε αρκετά σημεία δεν έχουν ενσωματωθεί επακριβώς οι τελευταίες τροποποιήσεις των ΚΔΣ, ΚΣΗΕ καθώς και Υπουργικών Αποφάσεων, ειδικά σε σχέση με τις κατανεμόμενες μονάδες ΣΗΘΥΑ. Επειδή, για τα ανωτέρω θέματα, αναμένονται οι ει σηγήσεις του Λειτουργού της Αγοράς το συντομότερο δυνατόν, αποφασίζει: 1. Την έγκριση του συνημμένου Εγχειριδίου του Κώ δικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκπόνησε ο Λειτουργός της Αγοράς, ένεκα της ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, με εξαίρεση την «Ρή τρα Επιφύλαξης Δικαιωμάτων», την οποία απορρίπτει ως μη προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία. 2. Την αποστολή προς τον Λειτουργό της Αγοράς των παρατηρήσεων της ΡΑΕ επί του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τις οποίες ο ΛΑΓΗΕ οφείλει να ενσωματώσει και να υποβάλει στην Αρχή.

2 1104 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Σχέδιο Α 17 Δεκεμβρίου 2012

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1105 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, παρέχεται από τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) με στόχο την ευρύτερη συζήτηση και την γενικότερη ενημέρωση και μόνον. Για το λόγο αυτό, ο ΛΑΓΗΕ δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών αυτών κατά την χρησιμοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό, αρνούμενος συγχρόνως κάθε ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την παντός είδους χρήση τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο θεωρούνται σύμφωνες με τον Ελληνικό Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ε- νέργειας και δίδονται μαζί με επιπρόσθετες λεπτομέρειες, διευκρινήσεις και στοιχεία, ώστε να εξηγηθούν οι διάφορες έννοιες και διαδικασίες. Ο ΛΑΓΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να ανακαλεί το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος Εγχειριδίου και αρνείται κάθε ευθύνη για τις συνέπειες που τυχόν επέλθουν εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την διαδικασία αυτή.

4 1106 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Α Αρχικό σχέδιο προς Δημόσια Διαβούλευση Το Σχέδιο Α με μικρές προσθήκες και διορθώσεις.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1107 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΣΗΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ... ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΓΟΡΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΦΔΜ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) ΑΓΟΡΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΙ) Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η.Ε.Π ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΩΝ...

6 1108 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΗΤΡΩΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΕΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΗΕΠ ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΗΕΠ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΡΥΘμΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΡΥΘμΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΗΕΠ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ...

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΥΪΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΌΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΊΔΙΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΗΕΠ ΣΕΙΡΑ ΑΡΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΗΕΠ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΗΕΠ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΈΓΧΥΣΗΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ...

8 1110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΗΕΠ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2773/1999 [11] ΚΑΤΑΝΕΜΌΜΕΝΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ : Λ-Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΗΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Λ-Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Λ-Δ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΗΕΠ Λ-Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΗ Η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕΠ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ...

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΗΕΠ... I.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... I.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΕΠ... I.2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... I.2.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... I ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ... I ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ... I ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ... I ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ... I ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ... I ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... I ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΊΔΙΑ ΤΙΜΗ... I ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ... I ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Η ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ... I ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ... I ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ... I ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ... I.3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... I ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ... I ΒΑΘΜΙΔΕΣ... I ΠΕΡΙΟΔΟΙ... I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ... I ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ... I ΔΙΑΖΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ... I.3.2 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ... I ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... I ΜΟΝΤΕΛΟ UC... I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ... I ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΒΕΣΗΣ... I ΌΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ... I ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ... I ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... I ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ... I ΚΟΣΤΟΣ ΣΒΕΣΗΣ... I ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ... I ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I ΚΟΣΤΗ ΠΟΙΝΩΝ...

10 1112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) I ΌΡΙΟ ΒΑΘΜΙΔΑΣ... I ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... I ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ... I ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... I ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ... I ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΡΟΩΝ... I ΔΙΑΖΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... I ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ... I ΜΟΝΤΕΛΑ UC ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... I ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ... I ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ... I ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ... I ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (INCREMENTAL COST)... I ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... I.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ... I.4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... I.4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΤΣ... I.4.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I.4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΗΕ... ΙΙ.1. ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΑΓΗΕ... ΙΙ.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΗΕΠ... ΙΙ.3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΛΑΓΗΕ... ΙΙ.4. ΈΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΗΕ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ... IV.1. ΑΡΧΕΙΑ XSD... IV.2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... V.1. ΔΗΛΩΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΗΕΠ... V.2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΕΠ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ... VΙΙ.1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... VII.1.1 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Κατανεμόμενες Μονάδες... VII.1.2 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών... VII.1.3 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν.2773/ VII.1.4 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες σε Δοκιμαστική Λειτουργία... VII.1.5 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Συμβεβλημένες Μονάδες... VII.1.6 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Φορτίο που αντιστοιχεί σε Προμηθευτή... VII.1.7 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών... VII.1.8 Συμβολισμός Μαθηματικής Διατύπωσης Εκκαθάρισης ΗΕΠ... VΙΙ.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ... VII.2.1 Χρεοπιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ... VII.2.2 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του ΛΑΓΗΕ... VII.2.3 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Ισοσκελισμού ΗΕΠ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ...

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1113 VIII.1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ... VIII.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ... VIII.3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ... VIII.4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ... VIII.5 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ... VIII.6 ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ... VIII.7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ... VIII.8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΜΠΟΡΟΥ)... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ VISIO...

12 1114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΣΗΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Α/Α ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Β Έγγραφα που απαιτούνται από το Φορέα Εκκαθάρισης για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων. Διαδικασία υποβολής αίτησης και εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΤ Χρήση του Μητρώου Μονάδων από το Λειτουργό της Αγοράς , , 3.4.2, Μεθοδολογία Υπολογισμού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Περιεχόμενο Δηλώσεων Φορτίου Χρονικό διάστημα υποβολής Δηλώσεων Φορτίου. 1.7 (ΠΙΝ. 1) Υποβολή Δήλωσης Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣ) και αίτησης τροποποίησής της Χρονικό διάστημα υποβολής Προσφορών Έγχυσης. 1.7 (ΠΙΝ. 1), , Χρονικό διάστημα υποβολής Προσφορών Εφεδρειών. 1.7 (ΠΙΝ. 1), , Αδυναμία Λειτουργίας Μονάδων, διαδικασίες και προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών Δηλώσεων, και αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41 για αυτές Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων , Μεθοδολογίες υπολογισμών του κόστους λειτουργίας Μονάδων. Συστηματική κατάθεση στη ΡΑΕ από τους Παραγωγούς αναλυτικών στοιχείων των λειτουργικών δαπανών των Μονάδων τους. 5.1, 5.2 -

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Β Α,Β Διαδικασία ελέγχου των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων των Μονάδων. Αριθμητική σύμπτωση τιμών Προσφορών Έγχυσης ή δηλώσεων Φορτίου που δεν εντάσσονται στο σύνολό τους στο Πρόγραμμα ΗΕΠ. Παραστατικό εξόφλησης οφειλών εκκαθάρισης ΗΕΠ. Επικοινωνία μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς, του Διαχειριστή του Συστήματος και των Συμμετεχόντων. Κοινοποιήσεις ή υποβολές εγγράφων. Τρόπος δημοσιοποίησης, τύπος και περιεχόμενο στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ. Προθεσμίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Λειτουργού της Αγοράς και Διαχειριστή του Συστήματος. Τύπος και περιεχόμενο Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης. Τύπος και περιεχόμενο Δήλωσης Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ. Καθορισμός εναλλακτικών τρόπων κοινοποίησης Δηλώσεων Έκτακτης Ανάγκης και Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ στην περίπτωση αδυναμίας χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. Λεπτομέρειες αναφορικά με το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την Κάλυψη Χρηματικών Υποχρεώσεων Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Συστήματος ΗΕΠ , I , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V 3.2.8, 3.6.1, (ΠΙΝ. 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 3.8.1, , ΠΙΝ. 2

14 1116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ [1] ΛΑΓΗΕ, «Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (Έκδοση 2.1),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [2] ΑΔΜΗΕ, «Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ) (Έκδοση 2.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [3] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [4] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας (2013),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [5] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας (2013),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [6] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις Ελλάδας - Αλβανίας και Ελλάδας - FYROM (2013),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [7] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Τουρκίας (2013),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [8] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [9] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης της Αγοράς (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [10] «Νόμος 4001 (ΦΕΚ Α' 179 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [11] «Νόμος 2773 (ΦΕΚ. Α' 286 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [12] «Νόμος 3468 (ΦΕΚ Α' 129 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [13] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Κατανομής (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [14] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β' 889 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [15] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ (ΦΕΚ Β' 3108 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [16] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ (ΦΕΚ Β' 1420 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available:

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) [17] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Γενικών Διατάξεων (Έκδοση 6.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [18] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Λεξιλογίου (Έκδοση 5.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available:

16 1118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 1: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ... ΣΧΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΣΧΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... ΣΧΗΜΑ 4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΓΡΑΦΗΜΑ)... ΣΧΗΜΑ 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 6 : ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΒΕΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 7: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... ΣΧΗΜΑ 8: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ... ΣΧΗΜΑ 9: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 10: ΗΕΠ51 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 11: ΗΕΠ52 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 12: ΗΕΠ53 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 13: ΗΕΠ54 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... ΣΧΗΜΑ 14: ΗΕΠ55 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ... ΣΧΗΜΑ 15: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U... ΣΧΗΜΑ 16: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 17: ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U... ΣΧΗΜΑ 18: ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... ΣΧΗΜΑ 19: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U... ΣΧΗΜΑ 20: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ P MAX... ΣΧΗΜΑ 21: ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 22: ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 23: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 24: ΧΡΟΝΟΙ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 25: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΒΕΣΗΣ... ΣΧΗΜΑ 26: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ... ΣΧΗΜΑ 27: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ... ΣΧΗΜΑ 28: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ... ΣΧΗΜΑ 29: ΌΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ...

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1119 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝ. 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΕ... ΠΙΝ. 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ.... ΠΙΝ. 3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ)... ΠΙΝ. 4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ... ΠΙΝ. 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ... ΠΙΝ. 6: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 7: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ D... ΠΙΝ. 8: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ... ΠΙΝ. 9: ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΠΙΝ. 10: ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ Λ-Β ΩΣ Λ-Ε ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ... ΠΙΝ. 11: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ... ΠΙΝ. 12: ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ... ΠΙΝ. 13: ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ... ΠΙΝ. 14: ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΘΡΩΝ 262 ΚΔΣ ΚΑΙ 44 ΚΣΗΕ... ΠΙΝ. 15: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 16: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 17: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 18: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 19: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΈΓΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 20: ΤΙΜΕΣ ΠΟΙΝΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ UC...

18 1120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΟΡΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ( ) Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας 1.4, 1.4.4, Αγορά Μακροχρόνιων ΦΔΜ στις Διασυνδέσεις 1.4, Αδυναμία Λειτουργίας (Δήλωση) Αντικειμενική Συνάρτηση (προβλήματος ΗΕΠ) I Αντλητικές Μονάδες (Υδροηλεκτρικών) Απώλειες (Συστήματος, Δικτύου) Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ή ΑΡΠ, ή AGC) (γενικά, Ελάχιστη κ Μέγιστη Φόρτιση υπό ΑΡΠ) δες και «Συντελεστές Απωλειών» , , , , I , I Αυτοπαραγωγός 1.6.1, , , Βοηθητικά Φορτία (Μονάδας) 3.1.3, 3.2.2, , , Δεδομένα Εισόδου ΗΕΠ 3.3.1, 3.3.2, Δευτερεύουσα Ρύθμιση (Μονάδας, Εύρος, Εφεδρεία) Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων Δήλωση Φορτίου (Μη Τιμολογούμενη, Τιμολογημένη, υποβολή, περιεχόμενο) Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς (μελέτη, χρήση, ενεργοποίηση, μοντέλο) Διασυνδέσεις (διαχείριση, περιορισμοί) , , , I , I , 3.8.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 3.8.1, 3.8.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V δες και «Τεχνοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας» , , , 3.2.3, I.3.1.6, I , I , 1.4.2, 1.6.3, 1.7, 3.2.1, , , I Διαχρονικοί Περιορισμοί (προβλήματος ΗΕΠ) Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές (ΟΤΣ, Εφεδρειών) Δυϊκές Τιμές (περιορισμών ΗΕΠ) 3.4.7, , I , I.4.2 Εγγυήσεις Συμμετοχής 2.3, 2.4, ΠΙΝ. 2 Ειδικός Λογαριασμός του Άρθρου 143 του Ν.4001 για τις μονάδες ΑΠΕ (Λ-Γ) , VII.1.3

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1121 ΟΡΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ( ) Εκκαθάριση ΗΕΠ (ή DAS Settlement) , ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εκκίνηση Θερμικής Μονάδας (γενικά, Ειδικό Κόστος) 5.4, I Έλεγχος Εγκυρότητας (προσφορών, δηλώσεων) Επικουρικές Υπηρεσίες (γενικά, καθορισμός αναγκών) Εφεδρείες (προσφορές, απαιτήσεις) , Ημέρα Αναφοράς 2.4.1, Ημέρα Κατανομής 3.1.1, ΠΙΝ. 1 Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ή ΗΕΠ) 1.4.3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ικανότητα Επανεκκίνησης από Γενική Διακοπή , Ισοζύγιο Ενέργειας 1.4.4, , I Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ 2.2.5, 3.2.6, Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Μονάδας , , Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη Καυσίμου (ή Lower Heating Value - LHV) Κόστος Αποσυγχρονισμού (ή Συγχρονισμού, ή Shut down Cost, ή Start up Cost) , , I , I Κόστος Μηδενικού Φορτίου (ή No Load Cost) Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς (Λ-Δ) 4.2.1, 4.2.4, VII.2.2 Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ (Λ-Α) Λογαριασμός Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ (Λ-Β) Μη διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής (Ολική, Μερική) 4.2.1, VII Μείζων Βλάβη (Δήλωση) Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών CO , 5.1.3, ΠΙΝ. 14 Μέσο Ειδικό Κόστος Πρόσθετων Δαπανών Συντήρησης λόγω Λειτουργίας , 5.1.3, ΠΙΝ. 14 Μέσο Ειδικό κόστος Πρώτων Υλών εκτός Καυσίμου , Μεταβατική Περίοδος 2.4.1, 2.4.5, 4.1.2, Μεταβλητό Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (Μέσο, Ελάχιστο) 5.1, 5.2, 5.3 Μητρώο Μονάδων (γενικά, εγγραφή) 2.2.8

20 1122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΡΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ( ) Μητρώο Συμμετεχόντων (γενικά, εγγραφή) 2.1, 2.2 Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 1.4.1, 2.1 Νόμιμη Εκπροσώπηση Συμμετέχοντα 2.2, 2.3, VIII.6 Όρια Ικανότητας Παραγωγής (μονάδας) Οριακές Τιμές Παραγωγής (ή ΟΤΠ) Οριακή Τιμή Συστήματος (ή ΟΤΣ) 1.4.3, , 3.5.2, 4.1.6, I , I , , , 3.5.2, 4.1.6, I , I.4.2 Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (ή ΟΤΑ) 1.4, 1.4.4, Παραγωγός 1.6.1, Πελάτης (Επιλέγων, Αυτοπρομηθευόμενος) 1.6.3, 1.6.5, Περίοδος Κατανομής Περιορισμοί Προβλήματος ΗΕΠ (περιγραφή, παραβίαση) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ποσοστιαία Σύνθεση Καυσίμων , Πρόβλεψη Παραγωγής ΑΠΕ 3.2.5, Πρόβλεψη Φορτίου 3.2.4, , I Πρόθεση Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας Προμηθευτής 1.6.2, Προσφορά Έγχυσης (Μη Τιμολογούμενη, Τιμολογημένη, υποβαλλόμενη από τον Λειτουργό, υποβολή, τροποποίηση, εγκυρότητα) Πρωτεύουσα Ρύθμιση (Μονάδας, Εφεδρεία) Ρυθμός Μεταβολής Παραγωγής Σβέση Θερμικής Μονάδας , , 5.3, 1.IV , 3.5.1, I.2.2.4, I I.2.2.4, I , I.2.2.4, I , I Στατή Εφεδρεία Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 2.1, 2.2 Συμβεβλημένη Μονάδα (Επικουρικών Υπηρεσιών, Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος) Συντελεστές Απωλειών (Έγχυσης ή GLF, Φορτίου ή LLF) , I Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης 2.3 Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή Μονάδας (ή Technical Minimum) Τεχνοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας Παραγωγής (Δήλωση, περιεχόμενο) Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία (γενικά, , , , , , 1.IV.1 I.2.2.1, I.2.2.4, I , I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 1.0 21 Ιανουαρίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Α 13.12.2012 Αρχικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (με επισήμανση των αλλαγών ως προς την Έκδοση 1.0) Σχέδιο Α/2.0 29 Απριλίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Αγοράς. Έκδοση 3.1. 5 Δεκεμβρίου 2014. Έκδοση 3.1 Σελίδα i

Εγχειρίδιο Αγοράς. Έκδοση 3.1. 5 Δεκεμβρίου 2014. Έκδοση 3.1 Σελίδα i Έκδοση 3.1 5 Δεκεμβρίου 2014 Έκδοση 3.1 Σελίδα i Έκδοση 3.1 Σελίδα ii ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ V 2.0 06/09/2010 Υποβολή διορθωμένης και επικαιροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 1.0 11 Μαρτίου 2010 Σελίδα ii Ιστορικό Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 6 Σεπτεµβρίου 2010 Έκδοση 2.0 Σελίδα ii ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ V 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Style Definition: ΕΓΧ Πινακας Τίτλοι: No bullets or numbering Style Definition: ΕΓΧ Σχήµα: Font: Arial, Indent: Left: 0.83", Hanging: 0.25", Tabs: 1.08", List tab Style Definition: ΕΓΧ Σχήµα Char Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς .0 Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 1 Deleted: Μαρτίου Deleted: Ιουλίου 6 Σεπτεµβρίου 2010 Deleted: Έκδοση 2.0 Σελίδα ii ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.10 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Δεκέμβριος Σεπτέμβριος 20132 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή 1.0 12/08/2010 Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση 1.1 17/09/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ελτίο Τύπου Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μία εκκρεµότητα έξι ετών τελειώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0 Έκδοση 3.0 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Δεκέμβριος 2012 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, παρέχεται από τον Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Ιστορική αναδρομή θεσμικό πλαίσιο... 5 1.3

Περιεχόμενα Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Ιστορική αναδρομή θεσμικό πλαίσιο... 5 1.3 Περιεχόμενα 1 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Ιστορική αναδρομή θεσμικό πλαίσιο... 5 1.2.1 Κοινοτική Οδηγία... 6 1.2.2 Νόμος 2773/99... 8 1.2.3 Τροποποίηση Νόμου...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης. Επαρκούς Ισχύος

Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης. Επαρκούς Ισχύος Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος Έκδοση 3 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Νοέμβριος 2012 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή 1.0 11/03/2010 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ)

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Τελική Πρόταση του ΛΑΓΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2013 Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε.

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕnergyTec 2006» & 1 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΡΦΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23-25.11.2006 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΕLEXPO PALACE, MΑΡΟΥΣΙ Ε ι σ ή γ η σ η Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» Public Power Corporation SA Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα Corporate και ο ρόλος Presentation της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΕΣΣΗΘ ΗΜΕΡΙ Α 25 Απριλίου 2012 ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 1 Ηµερίδα ΛΑΓΗΕ / ΕΣΣΗΘ 25 Απριλίου 2012 Μονάδες ΣΗΘ και Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Μ. Φιλίππου Επιχειρησιακός Διευθυντής Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

max P...22 http://www.rae.gr/k7/codes/code_eng.pdf. [2] Νόµος 2773/1999, http://www.desmie.gr/up/files/2773_99.pdf.

max P...22 http://www.rae.gr/k7/codes/code_eng.pdf. [2] Νόµος 2773/1999, http://www.desmie.gr/up/files/2773_99.pdf. Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ι. Διδάσκοντες Μιλτιάδης Ασλάνογλου Γεράσιμος Αυλωνίτης Αθανάσιος Δαγούμας Νικόλαος Φαραντούρης

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Αύγουστος 2013 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr

- 1 - Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Σχέδιο Τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενεργείας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 50/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 50/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 50/2007 Τροποποίηση όρων πλειοδοτικών διαγωνισµών για την εκχώρηση σε µακροχρόνια και σε βραχυχρόνια βάση του δικαιώµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγή και για εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KATA TA ΕΤΗ 2015 2030

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KATA TA ΕΤΗ 2015 2030 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΠΡΟΣ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος e-mail: dg@aegeanpower.com Π. Μπίσκας e-mail: pb@aegeanpower.com Αθήνα, 23 Απριλίου 2010 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΑΙΟΣ 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Ιανουαρίου 2010, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Παραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 36 Θερμικοί MW Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3 Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 6 Σεπτεµβρίου 2010 Έκδοση 2.0 Σελίδα 1 Έκδοση 2.0 Σελίδα 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο

Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο Μελέτη που εκπονήθηκε για την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Φάση Β: Παρουσίαση και αξιολόγηση εναλλακτικών σχημάτων αγοράς ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λεξιλογίου. Έκδοση 5.0

Εγχειρίδιο Λεξιλογίου. Έκδοση 5.0 Έκδοση 5.0 Noέμβριος 2012 Ρητρα Επιφυλαξης Δικαιωματων Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, παρέχεται από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ΑΔΜΗΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...3 2 Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα