ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1023/2012 Έγκριση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση ) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ), όπως ισχύουν, και ειδικότερα το άρθρο Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα το άρθρο Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 104/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 14 και Το υπ αριθμ. 7481/ έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (αριθμ. ΡΑΕ I / ) με θέμα «Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, κατά το άρθρο 120 του Ν. 4001/2011, με από φαση της ΡΑΕ εκδίδονται Εγχειρίδια για τις λεπτομέ ρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΣΗΕ»). Επειδή, κατά το άρθρο 14 του ΚΣΗΕ, η ΡΑΕ εγκρίνει το Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας, το οποίο εκπονεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Ο ΛΑΓΗΕ εκπόνησε το Εγχειρίδιο του ΚΣΗΕ και το υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ με το από έγγραφό του. Επειδή, το ως άνω Εγχειρίδιο τέθηκε σε δημόσια δια βούλευση τον Δεκέμβριο του 2012 και η ΡΑΕ ενημερώθη κε ότι δεν προέκυψε καμία παρατήρηση επί του εν λόγω Εγχειριδίου, όπως επισημάνθηκε από τον Λειτουργό της Αγοράς στο από έγγραφό του. Επειδή, κατά το άρθρο 86 του ΚΣΗΕ, τα ανανεωμένα Εγχειρίδια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκρίνονται έως την Έβδομη Ημέρα Αναφο ράς κατόπιν σχετικής δημόσιας διαβούλευσης. Μέχρι τότε ισχύουν αναλογικά ως προς το αντικείμενό τους τα Εγχειρίδια του «Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» που είχαν τεθεί σε ισχύ πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος ΚΣΗΕ και οι αναφορές στον Διαχειριστή του Συστήματος Ηλε κτρικής Ενέργειας θεωρούνται ότι ισχύουν για τον Λει τουργό της Αγοράς ή τον Διαχειριστή του Συστήματος ανάλογα, σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς τους. Επειδή, κατά το άρθρο 86 του ΚΣΗΕ, η 1η Iανουαρίου 2013 ορίζεται ως Έβδομη Ημέρα Αναφοράς. Επειδή, η ΡΑΕ για την έγκριση του Εγχειριδίου του ΚΣΗΕ, ελέγχει καταρχάς το κατά πόσον τηρούνται οι προβλέψεις των διατάξεων του ΚΣΗΕ, και εν συνεχεία εάν περιγράφουν και επεξηγούν επαρκώς τις λεπτομέ ρειες εφαρμογής των διατάξεων του ΚΣΗΕ. Επειδή, η εξέταση του ως άνω Εγχειριδίου διαπίστωσε τη συμφωνία των περιεχομένων του με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ, αλλά παράλληλα ανέδειξε τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της δομής, συνοχής και πληρότητας του, ώστε οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των Κωδίκων να παρατίθενται με πιο σαφή και εύληπτο τρόπο. Επειδή, ειδικότερα, εντοπίστηκε έντονη αλληλοεπικάλυ ψη μεταξύ του Εγχειριδίου του ΚΣΗΕ, και των Επιμέρους Εγχειριδίων που συνιστούν το Εγχειρίδιο του ΚΔΣ, με πολλαπλές επαναλήψεις στοιχείων, χωρίς να έχει επι τευχθεί ο βέλτιστος διαχωρισμός των αντικειμένων τους. Επειδή, διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση στην οργά νωση του υλικού που παρατίθεται στο Εγχειρίδιο του ΚΣΗΕ συγκριτικά με προηγούμενη διάρθρωσή του, ωστό σο υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της δομής, της μορφοποίησης, των μαθηματικών απεικονίσεων, κα θώς και πληρέστερου καταλόγου αναφορών στον ΚΣΗΕ. Επειδή, σε αρκετά σημεία δεν έχουν ενσωματωθεί επακριβώς οι τελευταίες τροποποιήσεις των ΚΔΣ, ΚΣΗΕ καθώς και Υπουργικών Αποφάσεων, ειδικά σε σχέση με τις κατανεμόμενες μονάδες ΣΗΘΥΑ. Επειδή, για τα ανωτέρω θέματα, αναμένονται οι ει σηγήσεις του Λειτουργού της Αγοράς το συντομότερο δυνατόν, αποφασίζει: 1. Την έγκριση του συνημμένου Εγχειριδίου του Κώ δικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκπόνησε ο Λειτουργός της Αγοράς, ένεκα της ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, με εξαίρεση την «Ρή τρα Επιφύλαξης Δικαιωμάτων», την οποία απορρίπτει ως μη προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία. 2. Την αποστολή προς τον Λειτουργό της Αγοράς των παρατηρήσεων της ΡΑΕ επί του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τις οποίες ο ΛΑΓΗΕ οφείλει να ενσωματώσει και να υποβάλει στην Αρχή.

2 1104 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Σχέδιο Α 17 Δεκεμβρίου 2012

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1105 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, παρέχεται από τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) με στόχο την ευρύτερη συζήτηση και την γενικότερη ενημέρωση και μόνον. Για το λόγο αυτό, ο ΛΑΓΗΕ δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών αυτών κατά την χρησιμοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό, αρνούμενος συγχρόνως κάθε ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την παντός είδους χρήση τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο θεωρούνται σύμφωνες με τον Ελληνικό Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ε- νέργειας και δίδονται μαζί με επιπρόσθετες λεπτομέρειες, διευκρινήσεις και στοιχεία, ώστε να εξηγηθούν οι διάφορες έννοιες και διαδικασίες. Ο ΛΑΓΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να ανακαλεί το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος Εγχειριδίου και αρνείται κάθε ευθύνη για τις συνέπειες που τυχόν επέλθουν εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την διαδικασία αυτή.

4 1106 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Α Αρχικό σχέδιο προς Δημόσια Διαβούλευση Το Σχέδιο Α με μικρές προσθήκες και διορθώσεις.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1107 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΣΗΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ... ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΓΟΡΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΦΔΜ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) ΑΓΟΡΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΙ) Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η.Ε.Π ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΩΝ...

6 1108 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΗΤΡΩΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΕΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΗΕΠ ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΗΕΠ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΡΥΘμΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΡΥΘμΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΗΕΠ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ...

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΥΪΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΌΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΊΔΙΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΗΕΠ ΣΕΙΡΑ ΑΡΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΗΕΠ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΗΕΠ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΈΓΧΥΣΗΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ...

8 1110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΗΕΠ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2773/1999 [11] ΚΑΤΑΝΕΜΌΜΕΝΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ : Λ-Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΗΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Λ-Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Λ-Δ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΗΕΠ Λ-Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΗ Η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕΠ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ...

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΗΕΠ... I.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... I.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΕΠ... I.2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... I.2.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... I ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ... I ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ... I ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ... I ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ... I ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ... I ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... I ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΊΔΙΑ ΤΙΜΗ... I ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ... I ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Η ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ... I ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ... I ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ... I ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ... I.3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... I ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ... I ΒΑΘΜΙΔΕΣ... I ΠΕΡΙΟΔΟΙ... I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ... I ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ... I ΔΙΑΖΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ... I.3.2 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ... I ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... I ΜΟΝΤΕΛΟ UC... I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ... I ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΒΕΣΗΣ... I ΌΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ... I ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ... I ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... I ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ... I ΚΟΣΤΟΣ ΣΒΕΣΗΣ... I ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ... I ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I ΚΟΣΤΗ ΠΟΙΝΩΝ...

10 1112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) I ΌΡΙΟ ΒΑΘΜΙΔΑΣ... I ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... I ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ... I ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... I ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ... I ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΡΟΩΝ... I ΔΙΑΖΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ... I ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... I ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ... I ΜΟΝΤΕΛΑ UC ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... I ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ... I ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ... I ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ... I ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (INCREMENTAL COST)... I ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... I.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ... I.4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... I.4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΤΣ... I.4.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ... I.4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΗΕ... ΙΙ.1. ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΑΓΗΕ... ΙΙ.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΗΕΠ... ΙΙ.3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΛΑΓΗΕ... ΙΙ.4. ΈΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΗΕ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ... IV.1. ΑΡΧΕΙΑ XSD... IV.2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... V.1. ΔΗΛΩΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΗΕΠ... V.2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΕΠ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ... VΙΙ.1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... VII.1.1 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Κατανεμόμενες Μονάδες... VII.1.2 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών... VII.1.3 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν.2773/ VII.1.4 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες σε Δοκιμαστική Λειτουργία... VII.1.5 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Συμβεβλημένες Μονάδες... VII.1.6 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Φορτίο που αντιστοιχεί σε Προμηθευτή... VII.1.7 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών... VII.1.8 Συμβολισμός Μαθηματικής Διατύπωσης Εκκαθάρισης ΗΕΠ... VΙΙ.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ... VII.2.1 Χρεοπιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ... VII.2.2 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του ΛΑΓΗΕ... VII.2.3 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Ισοσκελισμού ΗΕΠ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ...

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1113 VIII.1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ... VIII.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ... VIII.3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ... VIII.4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ... VIII.5 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ... VIII.6 ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ... VIII.7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ... VIII.8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΜΠΟΡΟΥ)... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ VISIO...

12 1114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΣΗΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Α/Α ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Β Έγγραφα που απαιτούνται από το Φορέα Εκκαθάρισης για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων. Διαδικασία υποβολής αίτησης και εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΤ Χρήση του Μητρώου Μονάδων από το Λειτουργό της Αγοράς , , 3.4.2, Μεθοδολογία Υπολογισμού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Περιεχόμενο Δηλώσεων Φορτίου Χρονικό διάστημα υποβολής Δηλώσεων Φορτίου. 1.7 (ΠΙΝ. 1) Υποβολή Δήλωσης Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣ) και αίτησης τροποποίησής της Χρονικό διάστημα υποβολής Προσφορών Έγχυσης. 1.7 (ΠΙΝ. 1), , Χρονικό διάστημα υποβολής Προσφορών Εφεδρειών. 1.7 (ΠΙΝ. 1), , Αδυναμία Λειτουργίας Μονάδων, διαδικασίες και προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών Δηλώσεων, και αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41 για αυτές Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων , Μεθοδολογίες υπολογισμών του κόστους λειτουργίας Μονάδων. Συστηματική κατάθεση στη ΡΑΕ από τους Παραγωγούς αναλυτικών στοιχείων των λειτουργικών δαπανών των Μονάδων τους. 5.1, 5.2 -

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Β Α,Β Διαδικασία ελέγχου των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων των Μονάδων. Αριθμητική σύμπτωση τιμών Προσφορών Έγχυσης ή δηλώσεων Φορτίου που δεν εντάσσονται στο σύνολό τους στο Πρόγραμμα ΗΕΠ. Παραστατικό εξόφλησης οφειλών εκκαθάρισης ΗΕΠ. Επικοινωνία μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς, του Διαχειριστή του Συστήματος και των Συμμετεχόντων. Κοινοποιήσεις ή υποβολές εγγράφων. Τρόπος δημοσιοποίησης, τύπος και περιεχόμενο στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ. Προθεσμίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Λειτουργού της Αγοράς και Διαχειριστή του Συστήματος. Τύπος και περιεχόμενο Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης. Τύπος και περιεχόμενο Δήλωσης Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ. Καθορισμός εναλλακτικών τρόπων κοινοποίησης Δηλώσεων Έκτακτης Ανάγκης και Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ στην περίπτωση αδυναμίας χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. Λεπτομέρειες αναφορικά με το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την Κάλυψη Χρηματικών Υποχρεώσεων Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Συστήματος ΗΕΠ , I , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V 3.2.8, 3.6.1, (ΠΙΝ. 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 3.8.1, , ΠΙΝ. 2

14 1116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ [1] ΛΑΓΗΕ, «Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (Έκδοση 2.1),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [2] ΑΔΜΗΕ, «Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ) (Έκδοση 2.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [3] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [4] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας (2013),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [5] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας (2013),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [6] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις Ελλάδας - Αλβανίας και Ελλάδας - FYROM (2013),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [7] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Τουρκίας (2013),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [8] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [9] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης της Αγοράς (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [10] «Νόμος 4001 (ΦΕΚ Α' 179 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [11] «Νόμος 2773 (ΦΕΚ. Α' 286 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [12] «Νόμος 3468 (ΦΕΚ Α' 129 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [13] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Κατανομής (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [14] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β' 889 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [15] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ (ΦΕΚ Β' 3108 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [16] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ (ΦΕΚ Β' 1420 / ),» [Ηλεκτρονικό]. Available:

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) [17] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Γενικών Διατάξεων (Έκδοση 6.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: [18] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Λεξιλογίου (Έκδοση 5.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available:

16 1118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 1: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ... ΣΧΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΣΧΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... ΣΧΗΜΑ 4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΓΡΑΦΗΜΑ)... ΣΧΗΜΑ 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 6 : ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΒΕΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 7: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... ΣΧΗΜΑ 8: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ... ΣΧΗΜΑ 9: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 10: ΗΕΠ51 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 11: ΗΕΠ52 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 12: ΗΕΠ53 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 13: ΗΕΠ54 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... ΣΧΗΜΑ 14: ΗΕΠ55 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ... ΣΧΗΜΑ 15: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U... ΣΧΗΜΑ 16: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΕΠ... ΣΧΗΜΑ 17: ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U... ΣΧΗΜΑ 18: ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... ΣΧΗΜΑ 19: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U... ΣΧΗΜΑ 20: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ P MAX... ΣΧΗΜΑ 21: ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 22: ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 23: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 24: ΧΡΟΝΟΙ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΣΧΗΜΑ 25: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΒΕΣΗΣ... ΣΧΗΜΑ 26: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ... ΣΧΗΜΑ 27: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ... ΣΧΗΜΑ 28: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ... ΣΧΗΜΑ 29: ΌΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ...

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1119 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝ. 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΕ... ΠΙΝ. 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ.... ΠΙΝ. 3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ)... ΠΙΝ. 4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ... ΠΙΝ. 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ... ΠΙΝ. 6: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 7: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ D... ΠΙΝ. 8: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ... ΠΙΝ. 9: ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ... ΠΙΝ. 10: ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ Λ-Β ΩΣ Λ-Ε ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ... ΠΙΝ. 11: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ... ΠΙΝ. 12: ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ... ΠΙΝ. 13: ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ... ΠΙΝ. 14: ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΘΡΩΝ 262 ΚΔΣ ΚΑΙ 44 ΚΣΗΕ... ΠΙΝ. 15: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 16: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 17: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 18: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 19: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΈΓΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... ΠΙΝ. 20: ΤΙΜΕΣ ΠΟΙΝΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ UC...

18 1120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΟΡΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ( ) Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας 1.4, 1.4.4, Αγορά Μακροχρόνιων ΦΔΜ στις Διασυνδέσεις 1.4, Αδυναμία Λειτουργίας (Δήλωση) Αντικειμενική Συνάρτηση (προβλήματος ΗΕΠ) I Αντλητικές Μονάδες (Υδροηλεκτρικών) Απώλειες (Συστήματος, Δικτύου) Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ή ΑΡΠ, ή AGC) (γενικά, Ελάχιστη κ Μέγιστη Φόρτιση υπό ΑΡΠ) δες και «Συντελεστές Απωλειών» , , , , I , I Αυτοπαραγωγός 1.6.1, , , Βοηθητικά Φορτία (Μονάδας) 3.1.3, 3.2.2, , , Δεδομένα Εισόδου ΗΕΠ 3.3.1, 3.3.2, Δευτερεύουσα Ρύθμιση (Μονάδας, Εύρος, Εφεδρεία) Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων Δήλωση Φορτίου (Μη Τιμολογούμενη, Τιμολογημένη, υποβολή, περιεχόμενο) Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς (μελέτη, χρήση, ενεργοποίηση, μοντέλο) Διασυνδέσεις (διαχείριση, περιορισμοί) , , , I , I , 3.8.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 3.8.1, 3.8.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V δες και «Τεχνοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας» , , , 3.2.3, I.3.1.6, I , I , 1.4.2, 1.6.3, 1.7, 3.2.1, , , I Διαχρονικοί Περιορισμοί (προβλήματος ΗΕΠ) Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές (ΟΤΣ, Εφεδρειών) Δυϊκές Τιμές (περιορισμών ΗΕΠ) 3.4.7, , I , I.4.2 Εγγυήσεις Συμμετοχής 2.3, 2.4, ΠΙΝ. 2 Ειδικός Λογαριασμός του Άρθρου 143 του Ν.4001 για τις μονάδες ΑΠΕ (Λ-Γ) , VII.1.3

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1121 ΟΡΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ( ) Εκκαθάριση ΗΕΠ (ή DAS Settlement) , ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εκκίνηση Θερμικής Μονάδας (γενικά, Ειδικό Κόστος) 5.4, I Έλεγχος Εγκυρότητας (προσφορών, δηλώσεων) Επικουρικές Υπηρεσίες (γενικά, καθορισμός αναγκών) Εφεδρείες (προσφορές, απαιτήσεις) , Ημέρα Αναφοράς 2.4.1, Ημέρα Κατανομής 3.1.1, ΠΙΝ. 1 Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ή ΗΕΠ) 1.4.3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ικανότητα Επανεκκίνησης από Γενική Διακοπή , Ισοζύγιο Ενέργειας 1.4.4, , I Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ 2.2.5, 3.2.6, Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Μονάδας , , Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη Καυσίμου (ή Lower Heating Value - LHV) Κόστος Αποσυγχρονισμού (ή Συγχρονισμού, ή Shut down Cost, ή Start up Cost) , , I , I Κόστος Μηδενικού Φορτίου (ή No Load Cost) Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς (Λ-Δ) 4.2.1, 4.2.4, VII.2.2 Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ (Λ-Α) Λογαριασμός Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ (Λ-Β) Μη διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής (Ολική, Μερική) 4.2.1, VII Μείζων Βλάβη (Δήλωση) Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών CO , 5.1.3, ΠΙΝ. 14 Μέσο Ειδικό Κόστος Πρόσθετων Δαπανών Συντήρησης λόγω Λειτουργίας , 5.1.3, ΠΙΝ. 14 Μέσο Ειδικό κόστος Πρώτων Υλών εκτός Καυσίμου , Μεταβατική Περίοδος 2.4.1, 2.4.5, 4.1.2, Μεταβλητό Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (Μέσο, Ελάχιστο) 5.1, 5.2, 5.3 Μητρώο Μονάδων (γενικά, εγγραφή) 2.2.8

20 1122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΡΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ( ) Μητρώο Συμμετεχόντων (γενικά, εγγραφή) 2.1, 2.2 Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 1.4.1, 2.1 Νόμιμη Εκπροσώπηση Συμμετέχοντα 2.2, 2.3, VIII.6 Όρια Ικανότητας Παραγωγής (μονάδας) Οριακές Τιμές Παραγωγής (ή ΟΤΠ) Οριακή Τιμή Συστήματος (ή ΟΤΣ) 1.4.3, , 3.5.2, 4.1.6, I , I , , , 3.5.2, 4.1.6, I , I.4.2 Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (ή ΟΤΑ) 1.4, 1.4.4, Παραγωγός 1.6.1, Πελάτης (Επιλέγων, Αυτοπρομηθευόμενος) 1.6.3, 1.6.5, Περίοδος Κατανομής Περιορισμοί Προβλήματος ΗΕΠ (περιγραφή, παραβίαση) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ποσοστιαία Σύνθεση Καυσίμων , Πρόβλεψη Παραγωγής ΑΠΕ 3.2.5, Πρόβλεψη Φορτίου 3.2.4, , I Πρόθεση Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας Προμηθευτής 1.6.2, Προσφορά Έγχυσης (Μη Τιμολογούμενη, Τιμολογημένη, υποβαλλόμενη από τον Λειτουργό, υποβολή, τροποποίηση, εγκυρότητα) Πρωτεύουσα Ρύθμιση (Μονάδας, Εφεδρεία) Ρυθμός Μεταβολής Παραγωγής Σβέση Θερμικής Μονάδας , , 5.3, 1.IV , 3.5.1, I.2.2.4, I I.2.2.4, I , I.2.2.4, I , I Στατή Εφεδρεία Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 2.1, 2.2 Συμβεβλημένη Μονάδα (Επικουρικών Υπηρεσιών, Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος) Συντελεστές Απωλειών (Έγχυσης ή GLF, Φορτίου ή LLF) , I Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης 2.3 Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή Μονάδας (ή Technical Minimum) Τεχνοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας Παραγωγής (Δήλωση, περιεχόμενο) Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία (γενικά, , , , , , 1.IV.1 I.2.2.1, I.2.2.4, I , I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 1.0 21 Ιανουαρίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Α 13.12.2012 Αρχικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.2 27 Οκτωβρίου 2016 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 21.1.2013 ΡΑΕ/1023/2012 (ΦΕΚ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (με επισήμανση των αλλαγών ως προς την Έκδοση 1.0) Σχέδιο Α/2.0 29 Απριλίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 3.0 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 21.1.2013 ΡΑΕ/1023/2012 (ΦΕΚ.Β 52/16.1.2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α. Τασούλης ΔΕΣΜΗΕ 8-10 Μαρτίου 2010 ΤΕΕ -- ΕΝΕΡΓΕΙΑ: σημερινή εικόνα - σχεδιασμός - προοπτικές ΙΣΤΟΡΙΚΟ Νόμος 2773/1999 - Απελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Αγοράς. Έκδοση 3.1. 5 Δεκεμβρίου 2014. Έκδοση 3.1 Σελίδα i

Εγχειρίδιο Αγοράς. Έκδοση 3.1. 5 Δεκεμβρίου 2014. Έκδοση 3.1 Σελίδα i Έκδοση 3.1 5 Δεκεμβρίου 2014 Έκδοση 3.1 Σελίδα i Έκδοση 3.1 Σελίδα ii ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ V 2.0 06/09/2010 Υποβολή διορθωμένης και επικαιροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 1.0 11 Μαρτίου 2010 Σελίδα ii Ιστορικό Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 6 Σεπτεµβρίου 2010 Έκδοση 2.0 Σελίδα ii ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ V 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44, παρ. 5 του ΚΣΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ υπέβαλε στη ΡΑΕ στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.10 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Δεκέμβριος Σεπτέμβριος 20132 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή 1.0 12/08/2010 Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση 1.1 17/09/2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Style Definition: ΕΓΧ Πινακας Τίτλοι: No bullets or numbering Style Definition: ΕΓΧ Σχήµα: Font: Arial, Indent: Left: 0.83", Hanging: 0.25", Tabs: 1.08", List tab Style Definition: ΕΓΧ Σχήµα Char Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς .0 Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 1 Deleted: Μαρτίου Deleted: Ιουλίου 6 Σεπτεµβρίου 2010 Deleted: Έκδοση 2.0 Σελίδα ii ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 2.1 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 25 Νοεµβρίου 2011 Έκδοση 2.1 Σελίδα ii ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ V 2.0 06/09/2010

Διαβάστε περισσότερα

Η Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Εξέλιξη

Η Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Εξέλιξη : ΔΙΚΤΥΑ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Εξέλιξη Μιχάλης Ε. Φιλίππου Διευθυντής Κλάδου Ημερήσιου Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.1 5 Οκτωβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0 Έκδοση 3.0 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Δεκέμβριος 2012 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, παρέχεται από τον Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Εισαγωγή Θεσμικό Πλαίσιο Συμμετέχοντες και Συμβαλλόμενοι Γενική Περιγραφή της Αγοράς Τα μέρη της Αγοράς: Προθεσμιακή και Προημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ελτίο Τύπου Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μία εκκρεµότητα έξι ετών τελειώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2. 2 8 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010 «Η θέση της ΡΑΕ αναφορικά με την επανεξέταση των βασικών ρυθμιστικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 16 Μαρτίου 2005 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ενιαίος Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 Οι προοπτικές που δημιουργούνται με τη λειτουργία του νέου πλαισίου σχεδιασμού της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο Ιούνιος 2015 Οι προοπτικές που

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15/03/2010 Προς: ΕΣΜΗΕ, κ. Γ. Αντωνόπουλο, ντα Σύµβουλο Θέµα: Σχετικά: Κωδικός : Ο-40608 Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης. Επαρκούς Ισχύος

Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης. Επαρκούς Ισχύος Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος Έκδοση 3 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Νοέμβριος 2012 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή 1.0 11/03/2010 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει, (β) Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2000 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 366/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Ιστορική αναδρομή θεσμικό πλαίσιο... 5 1.3

Περιεχόμενα Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Ιστορική αναδρομή θεσμικό πλαίσιο... 5 1.3 Περιεχόμενα 1 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Ιστορική αναδρομή θεσμικό πλαίσιο... 5 1.2.1 Κοινοτική Οδηγία... 6 1.2.2 Νόμος 2773/99... 8 1.2.3 Τροποποίηση Νόμου...

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία κρίνουμε αναγκαία ώστε η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση να είναι αποτελεσματική:

Ωστόσο θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία κρίνουμε αναγκαία ώστε η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση να είναι αποτελεσματική: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Υπόψη: Δρ. Ν. Βασιλάκου / Προέδρου Αθήνα, 08.12.2014 Θέμα: Παρατηρήσεις επί του κειμένου «Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών για

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mal: nfo@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6 Καθορισμός τιμών ρυθμιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ)

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Τελική Πρόταση του ΛΑΓΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2013 Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011 Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ IENE Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2012 2 Ο Νόμος 4001/22.8.2011 Το 3 ο πακέτο Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θέμα: Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μηχανισμοί της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μηχανισμοί της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Παναγιώτης Ανδριανέσης Γιώργος Λυμπερόπουλος Γιώργος Κοζανίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας pandrianesis@hotmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» Public Power Corporation SA Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα Corporate και ο ρόλος Presentation της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Οικονομικά της ενέργειας

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Οικονομικά της ενέργειας Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Οικονομικά της ενέργειας Νίκος Μαμάσης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 215 Οικονομικά της ενέργειας Διάρθρωση παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε.

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕnergyTec 2006» & 1 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΡΦΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23-25.11.2006 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΕLEXPO PALACE, MΑΡΟΥΣΙ Ε ι σ ή γ η σ η Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης. Επαρκούς Ισχύος

Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης. Επαρκούς Ισχύος Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος Έκδοση 3 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Νοέμβριος 2012 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Missing Money Problem στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας

Missing Money Problem στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας Missing Money Problem στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας Παντελής Κάπρος E3mlab ΕΜΠ ΙΕΝΕ, 20 ο Συνέδριο, Αθήνα Νοέμβριος 2015 11/12/2015 E3MLAB - ΕΜΠ / ΙΕΝΕ 2015 ΣΥΝΈΔΡΙΟ Ε&Α 1 Εισαγωγή Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 10.08.2011 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ιστορικό Εκδόσεων Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα