Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ"

Transcript

1 ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΝΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ Αζήλα 2010

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΟΠΟ «ΣΟ ΔΗΜΗΚΟ ΣΟΞΟ ΠΟΤ ΜΑ ΔΝΧΝΔΗ» ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ Π.Δ. (ΜΔΑ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ) ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ Δ ΔΗΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ (ΜΗΑ ΑΛΛΖ ΤΝΗΣΧΑ) ΣΔΓΚΝΑ (ΣΟΠΗΚΖ ΔΝΧΖ ΓΖΜΧΝ & ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ) (ΤΠΟΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΥΟΗ) ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ ΔΚΚΔΝΧΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΦΤΓΖ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ Δ ΑΦΑΛΔΗ ΥΧΡΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΥΟΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΠΡΟΝΟΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΑ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ / ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΦΤΥΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΡΔΤΝΔ ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΜΔΣΑ- ΔΗΜΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ (ΔΜΠ-ΣΟΜΔΑ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ) ( ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΓΚ/Ζ Γ. ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ) ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΓΖΜΟΤ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ ΣΑ GIS ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΟΡΓΑΝΧΖ (ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1999)... 37

3 3.3. ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ Δ ΖΜΗΜΟΝΗΜΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΣΡΗΓΧΝΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΒΑΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΤΥΔΣΗΖ ΜΔ Ν. 2508/ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΑΚ 2000 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ, ΥΔΣΗΚΑ ΦΔΚ, Τ.Α., Π.Γ.) ΚΥΟΑΠ: (ΜΔΛΔΣΔ 1:25.000) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΒΑΡΚΔΛΧΝΖ ΛΤΧΝ ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ ΚΟΠΔΓΥΑΓΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΠΛΑΣΔΗΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΥΔΓΗΑΜΟ ΒΗΧΗΜΧΝ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΟΡΗΜΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ) ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΜΑΣΧΝ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ... 86

4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΘΔΜΑ: εηζκνί θαη Αλνηθηνί Κνηλφρξεζηνη Υψξνη Ζ κειέηε απηή δίλεη έκθαζε ζηελ ηρφηόηεηα ηεο Διιάδαο ζηνπο εηζκνχο. Δίλαη εμέρνπζαο ζπνπδαηφηεηαο λα νξηζηνχλ, λα δηαηεξεζνχλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ αζθαιείο ρψξνη ζπγθέληξσζεο ηνπ θνηλνχ, (γηα παξάδεηγκα: πιαηείεο, ζρνιεία, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ.) εάλ έλαο κεγάινο ζεηζκφο εθδεισζεί. Δπηπιένλ ην θξάηνο νθείιεη λα απμήζεη ηελ επειημία, ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη λα δεκηνπξγήζεη «εκπεηξνγλψκνλεο». Ζ θπβέξλεζε πξέπεη λα απμήζεη ηελ πρόιευε ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, γηα λα κεηξηάζεη ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο (λεθξνί ή ηξαπκαηίεο, δεκηέο ζε θξίζηκεο ππνδνκέο, πεξηβάιινλ θιπ.) θαη λα απνθχγεη πηζαλά θαηλφκελα «domino» (γηα παξάδεηγκα: θσηηέο, ηερλνινγηθά αηπρήκαηα, δηαξξνή θπζηθνχ αεξίνπ), πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξαιχζνπλ νιφθιεξε ηε ρψξα. Ζ κειέηε ρσξίδεηαη ζε έμη κεγάιεο ελφηεηεο: Ζ πρώηε ελόηεηα είλαη εηζαγσγή θαη πεξηγξάθεη ζχληνκα ηε δξάζε ελφο «Δζληθνχ Γηθηπαθνχ πζηήκαηνο». Σαπηφρξνλα απηφ ην κέξνο ζρνιηάδεη ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ δεύηερε ελόηεηα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ Α θαη Β Βαζκνχ) κέζσ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ e-learning. Δπηπιένλ αλαιχεη ηελ έθηαθηε Απφθξηζε Γηεθπεξαίσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ ΟΑΠ φηαλ ζπκβεί ν εηζκφο. Ζ ηρίηε ελόηεηα αλαιχεη άιιεο έξεπλεο θαη κειέηεο. Ζ ηέηαρηε ελόηεηα πεξηέρεη ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία ζην ζέκα. Ζ πέκπηε ελόηεηα παπνπζηάδεη ηε δηεζλή θαη ειιεληθή εκπεηξία ζην ζέκα. Ζ ηειεσηαία ελόηεηα, είλαη ν Δπίινγνο θαη θάλεη πξνηάζεηο γηα βηψζηκε αλάπηπμε ζην κέιινλ.

5 ABSTRACT Subject: Earthquakes and open spaces This study emphasizes on the vulnerability of Greece concerning earthquakes. It is of high importance to define, maintain and search for secure assembling areas (for instance: squads, schools, athletic infrastructures etc.), in case a big earthquake hits. Moreover the state, should raise the flexibility, people s awareness and create a «think tank». The government must enhance the prevention at local, national and European level, in order to mitigate the bad consequences of this natural disaster (dead or injured people, damages in critical infrastructures, environment etc) and to avoid any possible «domino effect», (for instance: fires, technological accidents,gas leeks), that could bring a whole country to its knees. The study is divided in six big units: The first unit is an introduction and describes in short the action of a national networking system. Simultaneously, this part makes comments on the contamination of the environment. The second unit gives information on the training of the officials, through innovative e-learning methods, who work in the local administration. Furthermore, it analyses the emergency Response Dispatch of OASP Organisation if an earthquake occurs. The third unit analyses other studies and searches on open spaces. The fourth unit contains the relative legislation regarding the subject. The fifth unit presents the international and Greek experience on the topic. The last unit is a conclusion and makes suggestions for a sustainable development in the future time.

6 ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΣΜΖΔΧΝ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ 1. Κ.Π.Δ./Π.Δ.: Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο / Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 2. ΣΔΓΚΝΑ: Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηηηθήο 3. ΑΜΔΑ: Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο 4. ΚΔΓΚΔ: Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο 5. ΟΑΠ: Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο 6. ΔΜΠ: Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν 7. ΒΗΟΠΑ: Βηνκεραληθφ Πάξθν 8. ΓΠ: Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην 9. ΔΤΔ: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδαο 10. Ha: Δθηάξηα 11. ΣΑΠ: Σνπηθφ Αζηηθφ Παξαηεξεηήξην 12. ΓΓΔΣ: Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 13. ΤΠΔΥΧΓΔ: (ΤΠΔΚΑ): Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 14. ROTER KREUZ: Δξπζξφο ηαπξφο 15. Ο.Σ.: Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν 16. Δ.Σ: Δκπνξηθφ Σξίγσλν. 17. ΣΓΔ: Σερληθά Γειηία Έξγνπ. 18. ΟΑΚΑ: Οιπκπηαθφ Αζιεηηθφ Κέληξν Αζελψλ. 19. ΤΠΔΠΘ: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.

7 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1. ΚΟΠΟ :ΜΔΣΡΗΑΜΟ ΣΖ ΔΗΜΗΚΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ. Ζ δηαξθή ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα επηθέξεη αλαζηάησζε ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ πιεγεηζψλ πεξηνρψλ. Καζίζηαηαη επνκέλσο εκθαλήο ε αλαγθαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ην θπζηθφ θαηλφκελν θαζεαπηφ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία αληηκεηψπηζεο ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ γέλεζή ηνπ «ΣΟ ΔΗΜΗΚΟ ΣΟΞΟ ΠΟΤ ΜΑ ΔΝΧΝΔΗ» (ΜΔΑ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ). ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΗΓΡΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ Σν Κ.Π.Δ. Ληζαθηάο Εαθχλζνπ, ζέινληαο λα αλαδείμεη: Σν θαηλφκελν ησλ ζεηζκψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο, πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην παξειζφλ θαη παξαηεξνχληαη ζηελ επνρή καο, θαζψο θαη λα ζπκβάιεη: ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ην «θαζεκεξηλφ» απηφ θπζηθφ θαηλφκελν, ηελ αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο φισλ καο, ηελ αλάγθε κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζεηζκψλ ζηνλ άλζξσπν θαη ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, ηελ αλάγθε δξάζεο θαη αλάπηπμεο εζεινληηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο ζεκεξηλνχο καζεηέο, πινπνηεί πξφγξακκα κε ζέκα: «Ο ΔΗΜΟ Χ ΦΤΗΚΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ» θαη πξνρσξεί ζηε δηαδηθαζία ίδξπζεο Δζληθνχ ζεκαηηθνχ δηθηχνπ κε ζρεηηθφ ζέκα. Ζ ηδξπηηθή ζπλάληεζε εξγαζίαο Τπεπζχλσλ Π.Δ. θαη ζπλεξγαδφκελσλ Κ.Π.Δ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Εάθπλζν ζηηο /6/2008, κε ζέκα: «ΣΟ ΔΗΜΗΚΟ ΣΟΞΟ ΠΟΤ ΜΑ ΔΝΧΝΔΗ» ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 1

8 ην ππφ ίδξπζε δίθηπν πληνληζηηθφο Φνξέαο ζα είλαη ην Κ.Π.Δ. Ληζαθηάο Εαθχλζνπ. ηελ ηδξπηηθή ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ: 1) Σα Κ.Π.Δ: Αξγπξνχπνιεο, Άκθηζζαο, Βάκνπ, Θέξκνπ, Καιακάηαο, Καζηνξηάο, Καζηξίνπ, Κφληηζαο, Κξεζηέλσλ, Ληζαθηάο, Μνιάσλ θαη ηπιίδαο. 2) Οη Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπ/ζεο (δηα ησλ Τπεπζχλσλ Π.Δ.): Αραΐαο, Εαθχλζνπ, Ζιείαο, Κέξθπξαο, Β Αζήλαο, Γ Αζήλαο, Γ Αζήλαο, Μεζζελίαο θαη Λαθσλίαο. 3) Οη Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο (δηα ησλ Τπεπζχλσλ Π.Δ.): Αραΐαο, Εαθχλζνπ, Ζιείαο, Κέξθπξαο, Λεπθάδαο, Μεζζελίαο θαη Λαθσλίαο. Οη παξαπάλσ απνηεινχλ θαη ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ δηθηχνπ. Ζ νινκέιεηα αθνχ ζπδήηεζε δηεμνδηθά ηελ αλαγθαηφηεηα ίδξπζεο ηνπ Γηθηχνπ θαηέιεμε ζηα παξαθάησ: ΣΗΣΛΟ ΓΗΚΣΤΟΤ «ΣΟ ΔΗΜΗΚΟ ΣΟΞΟ ΠΟΤ ΜΑ ΔΝΧΝΔΗ» ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ Ο ζεηζκφο σο θπζηθφ θαηλφκελν (γεσινγηθή εμέιημε ηεο Γεο, θίλεζε ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ, θιπ). Δλεξγά ξήγκαηα. Ζθαηζηεηαθή δξάζε θαη ζεηζκνί. Δπηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (θαηνιηζζήζεηο, ξσγκέο, ξεπζηνπνηήζεηο, θιπ.). Δπηπηψζεηο ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (θηήξηα, θαηαζθεπέο, ζπγθνηλσλίεο, δίθηπα επηθνηλσλίαο). Μεηαζεηζκηθά θαηλφκελα θαη επηπηψζεηο ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ. εηζκηθή δξάζε θαη επίδξαζε ζηε ινγνηερλία, ζηε δσγξαθηθή, ζηελ θαηνηθία, ζηηο θνηλσληθέο δνκέο. Ηζηνξηθά θαη πξντζηνξηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεηζκφ (κπζνινγία, παξαδφζεηο, γλσκηθά, ιατθή ηέρλε θιπ.). Μέζνδνη πξφγλσζεο ησλ ζεηζκψλ. 2

9 Μέηξα πξνζηαζίαο: πξηλ ην ζεηζκφ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ζεηζκφ. Αλάπηπμε εζεινληηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. ΚΟΠΟΗ & ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ Α) Γλφζηηθός ηοκέας Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο: 1) Ση είλαη ζεηζκφο (αίηηα θαη δηαδηθαζίεο γέλεζεο), ηη είλαη ζεηζκηθή αθνινπζία (ρσξηθή θαη ρξνληθή εμέιημή ηεο), ηα αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ, εηζαγσγή ζηηο ζεηζκνηεθηνληθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, πνηα κέηξα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη (πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ζεηζκφ), θαη πσο επηδξνχλ απηά ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 2) Σα ζεηζκηθά θαηλφκελα πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ θαη πσο επεξέαζαλ ηνλ πνιηηηζκφ. 3) Σηο επηπηψζεηο ησλ ζεηζκψλ ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ εηζαγσγή ζηα κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπο. Β) Σσλαηζζεκαηηθός ηοκέας 1) Αλάπηπμε ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 2) Αλάπηπμε εζεινληηζκνχ. Γ) Ψστοθηλεηηθός ηοκέας 1) Απφθηεζε θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 2) Καιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο. 3) Καιιηέξγεηα νκαδηθνχ πλεχκαηνο. 4) πκκεηνρή ζε εζεινληηθέο νκάδεο γηα ππνζηήξημε ησλ πιεγέλησλ. 5) Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ (ελεξγνί πνιίηεο). Οη ζηφρνη ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη: Να δηεπθνιπλζεί ε επηθνηλσλία ζρνιείσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα Κ.Π.Δ. Να γίλεη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζεηζκνχ δηεπηζηεκνληθά κέζα απφ ηε Μπζνινγία, ηελ Ηζηνξία, ηε Λνγνηερλία, θιπ. 3

10 Να έξζνπλ ζε επαθή νη καζεηέο κε θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ζεηζκψλ, εθπξνζψπνπο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη επηζηεκνληθά ηδξχκαηα. Να παξαρζεί εθπαηδεπηηθφ θαη άιιν πιηθφ ζε κνξθή έληππε ή ειεθηξνληθή. Να γίλεηαη αμηνιφγεζε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ δηθηχνπ. Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ην θαηλφκελν ηνπ ζεηζκνχ, θαη λα εθπαηδεπηνχλ ζε ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ Βησκαηηθή πξνζέγγηζε (εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, παξαηεξήζεηο, κεηξήζεηο, δξαζηεξηφηεηεο πεδίνπ, παηδαγσγηθά παηρλίδηα). Γηεπηζηεκνληθή ζεψξεζε. Άλνηγκα ηνπ ρνιείνπ ζηελ Κνηλσλία. Οκαδηθή εξγαζία (κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ). Γεκνθξαηηθή επεμεξγαζία δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ (ελζάξξπλζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο άιιεο άπνςεο, ζχγθξηζε απφςεσλ, θξηηηθή ζθέςε). ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη 9κειήο θαη πξνηείλεηαη λα απνηειείηαη απφ ζηέιερνο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., Τπεχζπλνπο Γ/λζεσλ Π.Δ., κέιε ησλ ζπληνληζηηθψλ Κ.Π.Δ. θαη εθπξνζψπσλ ζπλεξγαδνκέλσλ κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ. Ζ 9κειήο πληνληζηηθή Δπηηξνπή: Θα ζπληνλίδεη ηηο καζεηηθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν. Θα απνθαζίδεη γηα ηηο δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ δηθηχνπ. Θα θαζνξίδεη ηελ πεξηνδηθφηεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ. Θα ξπζκίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Θα θξνληίδεη γηα ηελ νξηδφληηα θαη θάζεηε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε Κ.Π.Δ., Τπεχζπλνπο Π.Δ. θαη ζπληνληζηέο ζρνιείσλ. Θα πνιιαπιαζηάδεη ηα απνηειέζκαηα θαη ζα ηα δηαλέκεη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Θα αμηνινγεί ηελ πνξεία ηνπ δηθηχνπ. 4

11 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Κ.Π.Δ. Εαθχλζνπ σο πληνληζηηθνχ Φνξέα ζα είλαη: Να ζπληνλίδεη ηα ζπλεξγαδφκελα Κ.Π.Δ. θαη ηνπο Τπεχζπλνπο Π.Δ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν κεηαμχ ηνπο. Να αλαδεηεί επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο. Να δεκνζηνπνηεί ηηο ελέξγεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηθηχνπ. Να ζπληνλίζεη εθδειψζεηο πξνβνιήο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηθηχνπ κε ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο κε ζπκκεηνρή παξαγφλησλ ηνπ δηθηχνπ. Να δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο ζπλεξγαζίαο ηνπ δηθηχνπ κε «ζεηζκνπαζείο» ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Να κεξηκλήζεη γηα ηε δεκηνπξγία θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία ησλ ζρνιείσλ κεηαμχ ηνπο θαη ε αλάξηεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Να πξαγκαηνπνηεί επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη Παλειιήληεο ζπλαληήζεηο ζπληνληζηψλ ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπ ζπληνληζηηθνχ. Σα ηδξπηηθά κέιε ζα ιεηηνπξγνχλ ζην δίθηπν κε ππνρξέσζε: Να ζπληνλίδνπλ θαη λα βνεζνχλ ηα ζρνιεία ηεο εκβέιεηάο ηνπο. Να πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα ηνπιάρηζηνλ δξάζε ζηελ 3εηία κε ηα ζρνιεία ηεο εκβέιεηάο ηνπο. Να δηαρεηξίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ θχιισλ εξγαζίαο. Να δεκνζηνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Να δηνξγαλψλνπλ ζπλαληήζεηο παξαγφλησλ ηνπ δηθηχνπ ζε ηνπηθφ ή εζληθφ επίπεδν. Σα κέιε ηεο ζα βνεζήζνπλ: ηε δεκηνπξγία θχιισλ εξγαζίαο θαη εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηηο νκάδεο ηνπ δηθηχνπ. ηελ παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ. ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ. ΤΝΔΡΓΑΣΔ Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ δηθηχνπ ζα ππάξμεη ππνζηήξημε απφ νκάδα δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ ηνπο νπνίνπο ΘΔΡΜΑ ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ: 5

12 1) Γξ. Λέθθαο Δπζχκηνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σκήκα Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο 2) Γξ. Σζειέληεο Γεξάζηκνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηήκηνπ Παηξψλ, Σκήκα Γεσινγίαο, Δξγαζηήξην εηζκνινγίαο 3) Γξ. Δπηαμίαο Κσλζηαληίλνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σκήκα Φπζηθήο 4) Γξ. Παπαδεκεηξίνπ Διεπζεξία, Καζεγήηξηα εηζκνινγίαο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Γεσινγίαο, Σνκέαο Γεσθπζηθήο 5) Γξ. Ννκηθφο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο Σ.Δ.Η. Αζελψλ 6) Βαζάια Παξαζθεπή, Γξ. Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 7) Κνπαλάο Ησάλλεο, Γξ. Φπζηθήο 8) Αλησλφπνπινο Γεψξγηνο, Γξ. Φπζηθήο Ζ ζπλεηζθνξά ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ θαηά πεξίπησζε ζα είλαη: Δηζήγεζε ζηα ζεκηλάξηα θαη ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ δηθηχνπ. Βηβιηνγξαθία θαη Τιηθφ (θσηνγξαθίεο θιπ.) γηα ην ζέκα. Δπηζηεκνληθφο έιεγρνο ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ. πλδηνξγάλσζε εθδειψζεσλ. Έκςπρε ππνζηήξημε. Δλεκέξσζε γηα ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηo «ζεηζκφ». Δπίζεο ζα επηδησρζεί ε ζπλεξγαζία κε νπνηνδήπνηε επηζηεκνληθφ θνξέα, θπβεξλεηηθή ή κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, Ο.Σ.Α. θ.ά., πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνάγεη ην έξγν ηνπ δηθηχνπ. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Ζ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη 3εηήο. Κάζε ζρνιηθή νκάδα ζα ζπκκεηέρεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο θαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζα θξίλεηαη ε πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο 3εηνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ θαη εθφζνλ απηή είλαη ζεηηθή, ζα ζπλερίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αλά 2εηία. 6

13 ΤΜΜΔΣΟΥΔ Απφ θάζε λνκφ επζχλεο ζα ζπκκεηέρνπλ, αξρηθά, 2 ζρνιεία (1 απφ ηελ Α/ζκηα θαη 1 απφ ηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε). Δπίζεο ζα κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζην εζληθφ ζεκαηηθφ δίθηπν ηπρφλ ηνπηθά δίθηπα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ίδηα ζεκαηνινγία. Γηα λα εληαρζεί κηα ζρνιηθή νκάδα ζην δίθηπν ζα πξέπεη λα έρεη πεξηβαιινληηθή νκάδα πνπ πινπνηεί πξφγξακκα κε ζέκα πνπ εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε ζεκαηνινγία ηνπ δηθηχνπ θαη λα απνηειείηαη απφ 25 ην πνιχ καζεηέο Νεπηαγσγείσλ θαη καζεηψλ φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. Οη ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο ππνρξενχληαη: Να ζπκπιεξψλνπλ ηα θχιια εξγαζίαο πνπ ζα εηνηκάδεη ε παηδαγσγηθή νκάδα. Να θνηλνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην ζπληνληζηηθφ θνξέα ηεο πεξηνρήο εκβέιεηάο ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Να δεκνζηνπνηνχλ ηηο δξάζεηο ηνπο ζε εηήζηα ηνπιάρηζηνλ βάζε. Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δξάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Να ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγφηππν ηνπ δηθηχνπ ζε φιεο ηηο εξγαζίεο, έληππα, έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ην δίθηπν. Αλακέλεηαη θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ νη ζπκκεηέρνπζεο ζρνιηθέο νκάδεο λα είλαη πεξίπνπ 20. ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή επηκφξθσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα γίλνπλ ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, ζπλαληήζεηο εξγαζίαο, επηκνξθψζεηο. Δπίζεο ζα επηδησρζεί ε ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεηζκνγξάθσλ, ζε επηιεγκέλα ζρνιεία, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη ε δεκηνπξγία παλειιαδηθνχ δηθηχνπ ζεηζκνγξάθσλ πνπ ζα ζπλδένληαη κέζσ θεληξηθήο ηζηνζειίδαο. Ζ επηινγή ησλ ζρνιείσλ θαη νη πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα γίλεη ε ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεηζκνγξάθσλ ζε απηά, ζα ξπζκηζηνχλ κεηά απφ κειινληηθέο ζπλαληήζεηο ησλ παξαγφλησλ ηνπ δηθηχνπ ή κε απνθάζεηο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο. Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα εθπαηδεπηνχλ νη ζπληνληζηέο εθπ/θνί ζηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεηζκνγξάθσλ. Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θχιια εξγαζίαο θιπ. 7

14 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ζ επηθνηλσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα γίλεηαη κε: FAX θαη e mail. Μέζσ ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία θάζε ζπκκεηέρνπζα νκάδα ζα κπνξεί λα αλαξηήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο. Αξρηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ππάξρνπζεο ηζηνζειίδεο ηνπ Κ.Π.Δ. Ληζαθηάο Εαθχλζνπ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Κ.Π.Δ., ελψ ζα πξνβιεθζεί ε δεκηνπξγία θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ δηθηχνπ. Μέζσ ζπλαληήζεσλ ζπληνληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηθηχνπ θαη επηκφξθσζεο ησλ κειψλ ηνπ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ - Πνηνηηθή αμηνιφγεζε ζα γίλεηαη ζην ηέινπο θάζε έηνπο, κε ζπλάληεζε Τπεπζχλσλ Π.Δ., ζπλεξγαδνκέλσλ Κ.Π.Δ. θαη ζπληνληζηψλ ηνπ δηθηχνπ. - Σειηθή αμηνιφγεζε πξνβιέπεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 3εηίαο. - ηηο ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο ζα απνλέκνληαη ελζχκηα ζπκκεηνρήο, βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο, εκεξνιφγηα θιπ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Οη ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξακκάησλ Π.Δ. ησλ ζρνιείσλ. Σα ηδξπηηθά Κ.Π.Δ. ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη ηα κειινληηθά ζπλεξγαδφκελα Κ.Π.Δ. ζα θαιχπηνπλ ηα έμνδα ζπλαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ηα έμνδα παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, κέζσ ησλ Σ.Γ.Δ. ηνπο ή απφ ηε δηαρεηξηζηηθή ηνπο επηηξνπή. Ζ ελδερφκελε αγνξά εθπαηδεπηηθψλ ζεηζκνγξάθσλ ζα θαιπθζεί απφ ηα ηδξπηηθά Κ.Π.Δ. ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη ηα κειινληηθά ζπλεξγαδφκελα Κ.Π.Δ. κέζσ ησλ ηερληθψλ ηνπο δειηίσλ ή ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο επηηξνπήο ή θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θαηά ηφπνπο Ο.Σ.Α. Ο Τπεχζπλνο ηνπ Κ.Π.Δ. Ληζαθηάο Εαθχλζνπ Σξηαληάθπιινο Γηνλχζηνο 8

15 1.3. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ Δ ΔΗΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ (ΜΗΑ ΑΛΛΖ ΤΝΗΣΧΑ). πσο είλαη γλσζηφ νη ζεηζκνί ζε παγθφζκην επίπεδν πξνθαινχλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη δπζθνιφηεξα αληηκεησπίζηκεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Παξά ην γεγνλφο φηη έρεη επηηεπρζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηε δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξφβιεκα, ζπλεπψο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ, ελ ηνχηνηο ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ηξσηφηεηαο ησλ κεγάισλ νηθηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο νξγάλσζεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, νη ζπλνιηθέο επηπηψζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν απμάλνληαη δηαξθψο (SMITH 1992, ALEXANDER 1993). Μέρξη πξφζθαηα νη θχξηεο ζπληζηακέλεο πνπ ειακβάλνλην ππφςε ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ κεηά κία ζεηζκηθή δφλεζε ήηαλ ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ, νη θαηαζηξνθέο ζην δνκεκέλν ηζηφ, νη θαηαζηξνθέο ζηα έξγα ππνδνκήο θαη ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, νη ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο, ν ρξφλνο επαλάθηεζεο θαη επαλφδνπ ζηελ πξηλ ην ζεηζκφ θαηάζηαζε θαη ν βαζκφο απνδηνξγάλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Μία άιιε ζπληζηψζα ε νπνία κφιηο ηειεπηαία ζπλεηδεηνπνηήζεθε φηη ππεηζέξρεηαη πξφζζεηα ζην φιν ζέκα είλαη νη ζπλνιηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζην πεξηβάιινλ κία ζεηζκηθή θαηαζηξνθή. Σνχην έρεη θαηαγξαθεί ζε πξφζθαηνπο κεγάινπο ζεηζκνχο πνπ εθδειψζεθαλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πθειίνπ θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ζεηζκνχο Kobe (Ηαπσλία 1999), Adana (Σνπξθία 1998), Νηθνκήδεηα (Izmit) θαη Duzce (Σνπξθία 1999), Αζήλα (1999), Chi-Chi (Taiwan 1999) θαη Gujarat (Ηλδία 2001). ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ηα θχξηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηνπο πξνεγνχκελνπο ζεηζκνχο ελψ ζην ηέινο γίλεηαη κία ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο δηαγξαθφκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΦΤΓΖ ΣΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΣΟ ΔΓΑΦΟ ΚΑΗ ΣΖ ΘΑΛΑΑ Καηά ην ζεηζκφ ηνπ Izmit (Νηθνκήδεηα - Σνπξθία 1999) παξαηεξήζεθαλ ζε δεθάδεο πεξηπηψζεηο δηαξξνέο πεηξειαηνεηδψλ εμαηηίαο ηεο ζξαχζεο ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο ή ηελ θαηαζηξνθή δεμακελψλ απνζήθεπζεο (ΛΔΚΚΑ θαη ζπλεξγάηεο, 1999). πγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθαλ ζξαχζεηο θαη παξακνξθψζεηο αγσγψλ κεηαθνξάο πξντφλησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ πφιεσλ Izmit - Deregmentere - Yalova κε 9

16 απνηέιεζκα ηελ δηάρπζε ησλ πξντφλησλ πδξνγνλαλζξάθσλ είηε ζην έδαθνο είηε ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ θφιπνπ ηνπ Μαξκαξά. Οη ζξαχζεηο ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο νθείινληαη: (i) ζηε δηέιεπζε ηνπ ζεηζκηθνχ ξήγκαηνο ην νπνίν παξνπζίαζε κία κεηαηφπηζε ησλ εθαηέξσζελ ηεκαρψλ ηεο ηάμεσο ησλ 3-5 κέηξσλ (LEKKAS Δ., 2001a) κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηφ λα απνξξνθεζεί ε παξακφξθσζε απφ ηνπο αγσγνχο, (ii) ζε εδαθηθέο δηαξξήμεηο θαη παξακνξθψζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε ραιαξνχο παξάθηηνπο ζρεκαηηζκνχο θαη (iii) ζε ξεπζηνπνηήζεηο εδαθψλ πνπ εθδειψζεθαλ ζε εθηεηακέλεο πεξηνρέο κε απνηέιεζκα η ελ απψιεηα ζηήξημεο ησλ έξγσλ ζηε ζεκειίσζε. Δθηφο απφ ηηο ζξαχζεηο ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζε δεμακελέο ζηα δηπιηζηήξηα Tupras πνπ επξίζθνληαη δπηηθά ηεο πφιεο Izmit θαη ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο Petkin. Ζ θαηαζηξνθή ησλ δεμακελψλ νθείιεηαη: (i) ζηε ζθνδξφηεηα ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ εκπεξηείρε κεγάιεο εδαθηθέο κεηαθηλήζεηο θαη κεγάιεο πεξηφδνπο νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθέο ζε αλάινγνπ φγθνπ θαη ζρήκαηνο θαηαζθεπέο θαη (ii) ζε θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο θαη θπξίσο ζηηο αζηνρίεο ηεο βάζεο ζηήξημεο - ζεκειίσζεο ησλ δεμακελψλ. Απφ ηε ζξαχζε ησλ αγσγψλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ δεμακελψλ δηνρεηεχζεθαλ θιάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ ρηιηάδσλ ηφλσλ, πνιιά απφ ηα νπνία ήηαλ ηνμηθά, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ είηε ζηελ επηθάλεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ππέδαθνο είηε ζην παξάθηην πεξηβάιινλ ηεο ζάιαζζαο ηνπ Μαξκαξά. Οη ηνπηθέο θαη θξαηηθέο αξρέο έδσζαλ πξνηεξαηφηεηα, φπσο ήηαλ θπζηθφ, ζηηο δηαζσζηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ εγθισβηζκέλσλ γηα αξθεηέο εκέξεο κεηά ην γεγνλφο αιιά θαη ζηελ επίιπζε ησλ ηεξάζηησλ πξνβιεκάησλ ηξνθνδνζίαο, ηαηξηθήο ζπλδξνκήο, ζηέγαζεο, θιπ. γηα ηνπιάρηζηνλ δχν εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Έηζη νη εξγαζίεο απνξξχπαλζεο θαζπζηέξεζαλ θαη δελ απνηέιεζαλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα κε απνηέιεζκα νη ξππαληέο λα δηαρπζνχλ θαη λα κνιχλνπλ επξχηαηεο πεξηνρέο κε ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζην παξάθηην νηθνζχζηεκα. ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΖ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΑΓΡΑΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηά ηνπο ζεηζκνχο Kobe (1999), Adana (1998), Izmit, Duzce (1999) θαη Gujarat (2001) εθδειψζεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο θαηαξξεχζεσλ θηηξίσλ θάζε ηχπνπ θαη είδνπο ζε κεγάια θαη κηθξά νηθηζηηθά ζπγθξνηήκαηα ζηηο επξχηεξεο επηθεληξηθέο πεξηνρέο. ε κεξηθέο κάιηζηα απ' ηηο πεξηπηψζεηο ν αξηζκφο ησλ θηηξίσλ πνπ θαηάξξεπζαλ άκεζα ή θξίζεθαλ θαηεδαθηζηέα αλήιζαλ ζε αξθεηέο ρηιηάδεο γεγνλφο ην νπνίν νθείιεην ζε νξηζκέλνπο παξάγνληεο φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεηζκηθήο δφλεζεο, ην είδνο ησλ εδαθψλ 10

17 ζεκειίσζεο, ηα ζπλνδά γεσδπλακηθά θαηλφκελα, ηηο αηέιεηεο ζηηο θαηαζθεπέο θ.ά. (LEKKAS & VASSILAKIS 2000, ΛΔΚΚΑ θαη ζπλεξγάηεο 1999, ΓΑΝΑΜΟ θαη ζπλεξγάηεο 2001, LEKKAS 2001b). Ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηεο έθηαθηεο αλάγθεο ηφζν γηα ςπρνινγηθνχο ιφγνπο φζν θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη άκεζεο επαλαθαηνίθεζεο θξίλεηαη ζθφπηκε ε κεηαθνξά ησλ ζπληξηκκάησλ ησλ θαηαζθεπψλ ζε άιιεο ζέζεηο ζπλήζσο παξαθείκελεο ηνπ ηφπνπ ηεο θαηαζηξνθήο. Γεδνκέλνπ φκσο ησλ ηεξάζηησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ φπσο ζέκαηα δηάζσζεο, αλάγθεο ζίηηζεο, ηαηξηθήο θαη ςπρνινγηθήο ζπλδξνκήο, επαλαθαηνίθεζεο ζηα νπνία νη αξρέο δηθαηνινγεκέλα ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, ε επηινγή η εο ζέζεο απφξξηςεο ησλ κπαδψλ απνηειεί ζέκα ζπλήζσο ηειεπηαίαο πξνηεξαηφηεηαο Έηζη είλαη κνηξαίν ε επηινγή ζέζεσλ απφξξηςεο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ ζπλήζσο απφ ηεκάρε ζθπξνδέκαηνο, νπιηζκνχ θαη ηνηρνπνηίαο αιιά θαη άιισλ πιηθψλ πνιιέο θνξέο επηθίλδπλσλ λα κελ είλαη βέιηηζηεο. Έηζη, έρεη παξαηεξεζεί: (i) ε απφξξηςε ησλ πιηθψλ λα γίλεηαη ζηελ παξάθηηα ζαιάζζηα δψλε θαη θπξίσο θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο κε πιένλ αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ησλ ζεηζκψλ Kobe, Izmit θαη Gujarat θαη (ii) απφξξηςε κπαδψλ θαηά κήθνο πνηακψλ, ξεπκάησλ κε πιένλ αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ησλ ζεηζκψλ ησλ Αζελψλ (ξέκα Υειηδνλνχο), Duzce, Adana θαη Gujarat. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε πξνθχπηνπζα εηθφλα κεηά ηελ απφζεζε εθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ κέηξσλ αδξαλψλ πιηθψλ ήηαλ δπζκελήο γηα ην ρψξν θαη αιινίσλε δξαζηηθά θάζε ζηνηρείν πνπ ζπληζηνχζε ηελ πεξηβαιινληηθή εηθφλα. Πξφζζεηα πιηθά πνπ πηζαλψο λα ππήξραλ ζηηο θαηνηθίεο πνπ θαηέξξεπζαλ ήηαλ πηζαλφ λα δηέξξεπζαλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν επηβαξχλνληαο έηζη ηελ φιε θαηάζηαζε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ πνζψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθ λένπ απνθνκηδή είλαη πνιχ δχζθνιε ε απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο. ΡΤΠΑΝΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ Ρχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο έρεη παξαηεξεζεί ζε ζεηζκηθέο θαηαζηξνθέο θαηά ηηο νπνίεο θαηαζηξάθεθαλ ή ππέζηεζαλ βιάβεο εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο θπξίσο ρεκηθψλ βηνκεραληψλ. Σν πιένλ αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ησλ εθξήμεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο αλάθιεμεο ησλ πξντφλησλ θαη θιαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηα δηπιηζηήξηα ηεο Tupras θαηά ην ζεηζκφ ηνπ Izmit (ΛΔΚΚΑ θαη ζπλεξγάηεο, 1999). Δηδηθφηεξα θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ζεηζκφ ζε δεμακελέο θαη πςεινχο πχξγνπο ησλ δηπιηζηεξίσλ αλεθιέγεζαλ θαχζηκα πηζαλφηαηα κεηά απφ ζπηλζήξεο ιφγσ ηξηβψλ θαηά ηε δφλεζε. Ζ ππξθαγηά παξά ηηο πξνζπάζεηεο επίγεησλ θαη ελαέξησλ κέζσλ δηήξθεζαλ πέληε 11

18 εκέξεο κε απνηέιεζκα ηεξάζηηνη πίδαθεο θαπλνχ λα εκθαληζηνχλ θαη λα κνιχλνπλ ηελ αηκφζθαηξα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Μηα παξφκνηα εηθφλα παξαηεξήζεθε θαη ζην ζεηζκφ ηνπ Kobe απφ ππξθαγηέο νη νπνίεο εθδειψζεθαλ ζην ηκήκα ηεο πφιεο πνπ ππήξραλ θαηαζθεπέο απφ μχιν. ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλνηθίεο νη ππξθαγηέο πξνήξρνλην απφ ηηο εζηίεο ησλ νηθηψλ ζηηο νπνίεο θαχζηκε χιε ήηαλ ην θπζηθφ αέξην θαζψο επίζεο θαη ε αλάθιεμε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζηα νπνία πθίζηαλην πεπαιαησκέλνο εμνπιηζκφο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή πξνθιήζεθε εθηεηακέλε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο απ' ηηο ππξθαγηέο νη νπνίεο δηάξθεζαλ δχν πεξίπνπ εηθνζηηεηξάσξα. ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΝΣΑΦΗΑΜΟ ΝΔΚΡΧΝ ε πεξηπηψζεηο κεγάισλ θαηαζηξνθηθψλ ζεηζκψλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ζπκάησλ ηίζεηαη επηηαθηηθφ ην ζέκα ηνπ άκεζνπ εληαθηαζκνχ ησλ λεθξψλ δεδνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ λα κεηαδνζνχλ λνζήκαηα ζηνλ ελαπνκείλαληα πιεζπζκφ. ηνπο ζεηζκνχο Adana (1.000 λεθξνί), Izmit ( λεθξνί) θαη Duzce ( λεθξνί) παξά ην γεγνλφο φηη αξρηθά θαηνξζψζεθε λα γίλεη δπλαηή θαλνληθή ηαθή ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο θνηκεηεξίσλ ελ ηνχηνηο ζηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε φηη απηφ ήηαλ αδχλαην ιφγσ άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ζπκάησλ κε απνηέιεζκα λα δηαλνίγνληαη νκαδηθνί ηάθνη ζε πεξηνρέο νη νπνίεο δελ πιεξνχζαλ ηηο ζηνηρεηψδεηο πξνδηαγξαθέο. Έηζη είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζεί κφιπλζε θαη ξχπαλζε ησλ ππνγείσλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ αιιά θαη ησλ εδαθψλ γεληθφηεξα. ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΦΡΑΓΜΑΣΧΝ ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζεηζκψλ θαηέξξεπζαλ κεγάια θξάγκαηα, ε θαηαζηξνθή ησλ νπνίσλ είρε σο απνηέιεζκα φρη κφλν ηελ αχμεζε ησλ επηπηψζεσλ αιιά θαη ηελ αιινίσζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν ζεηζκφο Chi-Chi ηελ Taiwan θαηά ηνλ νπνίν θαηεζηξάθε ην θξάγκα Shih Kang, ην νπνίν επξίζθεην 25 km απφ ην επίθεληξν (LEKKAS, 2000). Ζ θαηαζηξνθή ηνπ θξάγκαηνο πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νθείιεην ζην γεγνλφο φηη ην ζεηζκηθφ ξήγκα δηήιζε απφ ηε βάζε ηνπ. Σα θχξηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ήηαλ ε αιινησκέλε πιένλ εηθφλα ηεο πεξηνρήο θαηάθιηζεο ηνπ θξάγκαηνο θαη ε δξαζηηθή αιινίσζε ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ θαηάληε απφ ηελ έληνλε δηάβξσζε θαη απφζεζε ηεξάζηησλ καδψλ ιάζπεο ζηα θαηάληε. 12

19 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ Οη κεγάιεο ζεηζκηθέο θαηαζηξνθέο πνπ εθδειψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πιαλήηε πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη έρνπλ ηεξάζηηεο επηπηψζεηο πξνθάιεζαλ θαη κεγάια ή κηθξφηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Δίλαη ελδερφκελν πέξα απφ ηηο φζεο πεξηπηψζεηο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί λα πξνθχςνπλ θαη άιια ηα νπνία έσο ηψξα καο είλαη άγλσζηα. Αλεμάξηεηα πάλησο απφ απηά, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απνηεινχλ κία παξάκεηξν ε νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζην ζπλνιηθφ ππνινγηζκφ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. θ. ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (1 ΗΟΤΛΗΟΤ CARAVEL)(ΣΟΥΟΗ-ΤΠΟΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ). Κχξηνη θαη Κπξίεο πλάδειθνη, Φίιεο θαη Φίινη. Δθ κέξνπο ηνπ Γ.. ηεο ΣΔΓΚΝΑ ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ παξνπζία ζαο ζε απηή ηελ ζεκαληηθή εκεξίδα γηα ηελ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ θαη ην ΓΗΚΑΗΧΜΑ ζηελ δσή θαη ζηελ Αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Αηηηθήο. Ζ εθδήισζε απηή είρε πξνγξακκαηηζζεί απφ ηνλ Απξίιην αιιά καο πξφιαβαλ νη πξφζθαηνη ζεηζκνί ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ζήκεξα είλαη αθφκε πην επίθαηξν ην ζέκα απηφ. Ζ εκπεηξία απφ ηνπο ζεηζκνχο ηεο Αηηηθήο ην 1999 έδεημε ηελ έιιεηςε ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ έιιεηςε απαξαίηεησλ κέηξσλ Αληηζεηζκηθήο Πξνζηαζίαο κε γλψκνλα πάληα ηελ δσή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ. ίγνπξα νη ζεηζκνί δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ, φκσο κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θαηαζηξνθηθέο ηνπο επηπηψζεηο. Ζ ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ πνπ ρξεηάδνληαη είλαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εκεξίδαο αιιά παξάιιεια ηα ζπκπεξάζκαηα καο λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηεχζπλζε ψζηε ηελ εκέξα πνπ ζα ζπκβεί ν ζεηζκφο λα ππάξμεη θαιχηεξε δηαρείξηζε. Δίλαη γεγνλφο φηη ε αληζφκεηξε αλάπηπμε ηεο Αηηηθήο, κεγηζηνπνηεί ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κεηά απφ θάζε ζεηζκφ. Ζ εκπεηξία απφ ηνπο πξφζθαηνπο ζεηζκνχο απέδεημε φηη ε έιιεηςε ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πφιε, δειαδή ελφο ζρεδηαζκνχ πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηηο ιατθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, είρε ηηο δηθέο ηνπ ζπλέπεηεο ζηηο αλζξψπηλεο δσέο, ηηο θαηνηθίεο θαη ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. Ζ ζεκεξηλή Αηηηθή θαη νη πφιεηο ηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ άλαξρε δφκεζε, ηελ ππθλνθαηνίθεζε, ην αλαπνηειεζκαηηθφ δίθηπν δξφκσλ θαη πεδνδξφκσλ, ηελ ζπξξίθλσζε ησλ 13

20 ειεχζεξσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηελ έιιεηςε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ γηα είδε πξψηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ γεγνλφηνο (ζεηζκνχ, ππξθαγηάο θιπ). Δηδηθφηεξα φκσο γηα ηνπο ππάξρνληεο ειεχζεξνπο ρψξνπο βιέπνπκε φηη απηνί δελ πξνέξρνληαη έπεηηα απφ ζρεδηαζκφ αιιά απφ φηη πεξηζζεχεη απφ ηελ νηθνπεδνπνίεζε θαη είλαη αλνκνηνγελψο θαηαλεκεκέλνη ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ, δελ είλαη πάληνηε πξνζβάζηκνη ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα ΑΜΔΑ θαη ε έθηαζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ είλαη αλεπαξθέζηαηε θαη κεηψλεηαη δηαξθψο ζαλ ζπλέπεηα ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο πνιηηηθήο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο γεο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ: ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΚΑΗ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Αλαιπηηθφηεξα κε βάζε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ: ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ: Αλάπηπμε ησλ θεθαιαίσλ / ππνθεθαιαίσλ 1, 3.1, 3.2, 4, 5, 6. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: Αλάπηπμε Κεθαιαίνπ 2 κε ηε ρξήζε Βνεζήκαηνο βηβιίνπ κεηά απφ επίζθεςε ζηνλ ΟΑΠ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: Αλάπηπμε ππνθεθαιαίσλ 3.3, 3.4. Παξαιαβή θαη ρξήζε εξεπλψλ / κειεηψλ απφ Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην κεηά απφ ζπλάληεζε θαη ζπδήηεζε κε ηελ Λέθηνξα απνπληδάθε Καιιηφπε εκείσζε: Σν βηβιίν θαη νη έξεπλεο / κειέηεο πεξηγξάθνληαη δηεμνδηθφηεξα ζηελ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ. 14

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα