Τη ζα ιέγαηε εάλ ππήξρε ηξόπνο λ απμήζεηε ηα επίπεδα ελέξγεηαο ζην ζώκα ζαο, ρσξίο δηεγεξηηθά. Τώξα κπνξείηε κε ηελ LifeWave.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τη ζα ιέγαηε εάλ ππήξρε ηξόπνο λ απμήζεηε ηα επίπεδα ελέξγεηαο ζην ζώκα ζαο, ρσξίο δηεγεξηηθά. Τώξα κπνξείηε κε ηελ LifeWave."

Transcript

1 ΔΠΑΤΞΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Γηα αλαθνύθηζε από ζπκπηώκαηα θνύξαζεο όπσο: Ύπλνπ, λεπξηθόηεηαο, εμάληιεζεο, κπτθή αδπλακία, ππλειία, δπζθνιία ύπλνπ. Υπνζηεξίδεη: Τελ παξαγσγή ελέξγεηαο, αλαπλνήο & αληνρήο. Mε διέγεπζη ζηα ζημεία ηος βελονιζμού ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ PATCH ΔΠΑΤΞΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Τη ζα ιέγαηε εάλ ππήξρε ηξόπνο λ απμήζεηε ηα επίπεδα ελέξγεηαο ζην ζώκα ζαο, ρσξίο δηεγεξηηθά. Τώξα κπνξείηε κε ηελ LifeWave. Τν non-transdermal patch ελεξγείαο, ρξεζηκνπνηεί θαηλνύξγηα ηερλνινγία, δηεγείξεη πξνζερηηθά ηα ζεκεία ηνπ βεινληζκνύ βειηηώλεη ζηελ θπξηνιεμία ηελ ξνή ηεο ελέξγεηαο ζην ζώκα. Κιηληθέο εμεηάζεηο έδεημαλ όηη απηή ε κέζνδνο απμάλεη ηα επίπεδα ελέξγεηαο θαη αληνρήο κέζα ζε ιίγα ιεπηά. ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Όινη καο ζπλήζσο ζθεθηόκαζηε όηη πξέπεη λα πάξνπκε θάηη γηα ην ζώκα καο (όπσο βηηακίλεο) κε ζθνπό λα βειηηώζνπκε ηελ πγεία καο. Δθηόο από ηελ θαηάιιειε δηαηξνθή, λεξό θαη άζθεζε πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα έλαλ πγηεηλό ηξόπν δσήο, ην ζώκα καο ρξεηάδεηαη θαη κία ζπλερή ξνή ελέξγεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ν εγθέθαινο θαη ην λεπξηθό καο ζύζηεκα κεηαδίδνπλ ειεθηξηθά ζήκαηα ζηνπο κπο καο γηα λα ηνπο πξνθαιέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ απνζεθεπκέλε ρεκηθή ελέξγεηα ζην ζώκα θαη λα κπνξνύλ λα ζπζηέιινληαη. Δίλαη πιένλ γλσζηό όηη ζπγθεθξηκέλεο ζπρλόηεηεο θσηόο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο κέζα ζην αλζξώπηλν ζώκα. Όηαλ είκαζηε έμσ ζηνλ ήιην, κία ζπρλόηεηα θσηόο πξνθαιεί ην ζώκα καο λα δεκηνπξγήζεη ηελ βηηακίλε D. Mία άιιε ζπρλόηεηα θσηόο (UV), πξνθαιεί ην ζώκα καο θαη δεκηνπξγεί ηελ κειαλίλε. Η κειαλίλε είλαη ε ρεκηθή νπζία πνπ δίλεη ην ρξώκα (καύξηζκα) ζην ζώκα. Tν patch επαύμεζε ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηεί απηήλ ηελ ηερλνινγία, δηεγείξεη ηα ζεκεία ηνπ βεινληζκνύ πάλσ ζην ζώκα, θαη βειηηώλεηαη ε ξνή ελέξγεηαο ζην ζώκα. Κιηληθέο κειέηεο απέδεημαλ όηη απηή ε κέζνδνο απμάλεη ηα επίπεδα ελέξγεηαο θαη αληνρήο πάλσ από 20% κέζα ζε ιίγα ιεπηά! ΟΓΗΓΙΔ ΣΟΤ PATCH ΔΠΑΤΞΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

2 Πάληα ηνπνζεηνύκε ην ΑΠΡΟ PATCH ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ ζώκαηνο, θαη ην ΚΟΤΡΟ ζηελ αξηζηεξά πιεπξά. Τνπνζεηνύκε ηα patches ζε θαζαξή ζηεγλή επηθάλεηα δέξκαηνο ην πξσί. Κξαηάκε ηα patches κέρξη θαη 12 ώξεο πάλσ καο, κεηά ηα πεηάκε. Γελ ηα μαλαρξεζηκνπνηνύκε αθνύ ηα μεθνιιήζνπκε από ην δέξκα. Πίλνπκε πνιύ λεξό όζε ώξα ηα ρξεζηκνπνηνύκε. Τνπνζεηείζηε έλα ζεη από patch ελέξγεηαο ζην ζώκα, πάλσ ζε κία από ηηο παξαθάησ ζέζεηο: (Πξνηείλεηε θπθιηθή ρξήζε π.ρ. Γεπηέξα Lung1, Τξίηε P6, θηι) LUNG 1 Τα ζεκεία απηά βξίζθνληαη 2-3 δάθηπια θάησ από ην θόθθαιν ηεο θιείδαο ηνπ ώκνπ θαηακήθνο ηεο κέζαο πιεπξάο ηνπ ώκνπ. P 6 Τα ζεκεία απηά βξίζθνληαη πεξίπνπ 3 4 δάθηπια πιάηνπο από ηελ πηπρή ηνπ θαξπνύ από ηελ πιεπξά ηεο παιάκεο. ST36 Τα ζεκεία απηά βξίζθνληαη ζηελ θνηιόηεηα 4 δάθηπια πιάηνπο θάησ από ην γόλαην θαη 2 δάθηπια πιάηνπο πξνο ηελ έμσ πιεπξά ηνπ θόθαινπ. ΝΔΦΡΑ 3 Τα ζεκεία απηά βξίζθνληαη ζηελ θνηιόηεηα δίπια από ην θόθαιν ηνπ αζηξάγαινπ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά. ΣΙ ΔΙΝΑΙ Ο ΒΔΛΟΝΙΜΟ

3 Ο Βεινληζκόο είλαη έλαο ηύπνο ζεξαπείαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξραία ηαηξηθή ηεο Αλαηνιήο. Ο βεινληζηήο δηεγείξεη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο κε βειόλεο ή πίεζε γηα λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηνπ ύπλνπ, λα απειεπζέξσζε ηνλ πόλν θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο ηαιαηπσξίαο, πξνάγνληαο έηζη ηελ θαιή πγεία. Τα patches Δλέξγεηαο θάλνπλ ρξήζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο Ιαηξηθήο, πνπ εθάξκνδαλ ζηελ Αλαηνιή εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα. Κάλνπκε βεινληζκό ρσξίο βειόλεο, δηεγείξνληαη πξνζεθηηθά εθείλα ηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο, πνπ ηζνξξνπνύλ θαη βειηηώλνπλ ηελ ξνή ελέξγεηαο ζην αλζξώπηλν ζώκα. Τν απνηέιεζκα είλαη λα βειηηώλνπκε ηελ πνηόηεηα δσήο καο κε θπζηθό ηξόπν, ρσξίο θάξκαθα, δηεγεξηηθά ή βειόλεο πνπ εηζρσξνύλ ζην ζώκα. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ 1. Πωρ ενεπγεί ηο patch Δνέπγειαρ ηην ζηιγμή πος δεν ειζέπσεηαι ηίποηα ζηο ζώμα; Πξόθεηηαη γηα non-transdermal patch, θαηλνύξγηαο ηερλνινγίαο πνπ πξνζεθηηθά δηεγείξεη ηα ζεκεία ηνπ βεινληζκνύ, ώζηε λα βειηηώλεηαη ε ξνή ελέξγεηαο ζην ζώκα γηα ηελ αύμεζε ησλ επηπέδσλ απνηνμίλσζεο. Κάηη παξόκνην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ ήιην, πνπ απμάλεη ηα επίπεδα ηεο βηηακίλεο D ζην ζώκα. Απηό ζπκβαίλεη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζπκπιεξώκαηα, δηεγεξηηθά ή βειόλεο. 2. Ποσ ηοποζεηούκε ηα patches γηα θαιύηερα αποηειέζκαηα; Μπνξνύκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε πνιιέο πεξηνρέο. Παξαθαινύκε ζπκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο ηνπνζέηεζεο. 3. Πόζα patches κπορώ λα βάιω θάζε θορά; ηελ αξρή ρξεζηκνπνηείηε κόλν έλα ζεη ηελ θνξά. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιεπηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο. 4. Σα patches είναι αζθαλή; Ο βεινληζκόο ρξεζηκνπνηείηαη εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα ζαλ κία κέζνδνο αλαθνύθηζεο από ηνλ πόλν, βειηηώλνληαο έηζη ηελ πνηόηεηα δσήο. Δλώ έρνπκε απνδείμεη όηη ηα πξντόληα καο είλαη αζθαιή, εάλ αηζζαλζείηε ζ νπνηαδήπνηε ζηηγκή αλεζπρία, αθαηξέζηε ηα θαη πηείηε ιίγν παξαπάλσ λεξό. 5. Έσοςν γίνει κλινικέρ μελέηερ ζηα patches ενέπγειαρ; Σν απνθιεηζηηθό non-transdermal patch ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί θαηλνύξγηα ηερλνινγία γηα λα δηεγείξεη ήπηα ηα ζεκεία ηνπ βεινληζκνύ, θαη λα βειηηώζεη θπξηνιεθηηθά ηελ ξνή ελέξγεηαο ζην ζώκα. Κιηληθέο κειέηεο απέδεημαλ όηη ε κέζνδνο απηή απμάλεη ηελ ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ αληνρή κέζα ζε ιίγα ιεπηά. Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 6. Πόζην ώπα μποπώ να ηο έσω πάνω μος; Πξνηείλνπκε όρη παξαπάλσ από 12 ώρες ηελ εκέρα. Μελ μαλαρξεζηκνπνηείηε ηα παιαηά patches. 7. Όλοι μποπούν να σπηζιμοποιούν ηο patch Δπαύξηζηρ Δνέπγειαρ;

4 Eάλ έρεηε θάπνηα πξόβιεκα πγείαο ή έρεηε ακθηβνιίεο, παξαθαινύκε πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηo patch Δπαύμεζεο Δλέξγεηαο, ζπκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξό ζαο. Μελ ηα ρξεζηκνπνηείηε εάλ είζηε έγθπνο ή ζειάδεηε. 8. Τη είλαη ο Βειοληζκός θαη ποηά ηα οθέιε ηοσ; Ο Βεινληζκόο είλαη έλα είδνο ζεξαπείαο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ Αλαηνιή θαη βαζίδεηαη ζηελ αξραία θηλέδηθε θαη ηαπσληθή ηαηξηθή κε ζθνπό λα πξνάγεη θαιή πγεία. 9. Τη ζα αηζζαλζώ; πλερόκελα θαη ζηαζεξά επίπεδα ελέξγεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Δπίζεο, επεηδή ν βεινληζκόο βνεζάεη ζην λα δηώρλεη ηηο ηνμίλεο από ην ζώκα, ίζσο αηζζαλζείηε ζπκπηώκαηα απνηνμίλσζεο όπσο πνλόιαηκνο, πνλνθέθαινο, θνύξαζε θαη ή ίζσο λαπηία. Δάλ απηό ζπκβεί, κπνξείηε λα αθαηξέζηε ηα patches θαη πηείηε πνιύ λεξό. 10. Υπάρτοσλ θαζόιοσ θάρκαθα ή δηεγερηηθά κέζα ζηα patches, ποσ εηζτωρούλ ζηο ζώκα; Όρη. Σα Lifewave patches ΓΔΝ πεξηέρνπλ θαλέλα επηθίλδπλν θάξκαθν ή δηεγεξηηθό. Έρνπλ ζρεδηαζηεί λα δεκηνπξγνύλ κία ήπηα θαη πξνζσξηλή πίεζε ζηα γλσζηά ζεκεία ηνπ βεινληζκνύ γηα λα βειηηώλνπλ ηελ ελέξγεηα ζην ζώκα. Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη καγλήηεο ή βειόλεο. 11.Μπορώ λα βάιω ηο patch ηες Δλέργεηας κaδί κ άιια Lifewave patches; Σα patches Δλέξγεηαο κπνξoύλ λα θνξεζνύλ κόλν κε ηελ Γινπηαζηόλε, ηελ Καξλνζίλε θαη ην SP6. Όρη κε ηα patches πόλνπ θαη ύπλνπ. ΣΟ PATCH ΔΠΑΤΞΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΝΔΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ «Δίρα θνβεξά απνηειέζκαηα κε ηα LifeWave Patches, θαη ζηελ πξνπόλεζε θαη ζηνπο αγώλεο ζε επίπεδν Οιπκπηαθώλ αγώλσλ. Έρσ δεη κε ηα κάηηα κνπ κεγάινπο αζιεηέο λα δίλνπλ ηνλ θαιύηεξν ηνπο εαπηό θαη κία παγθόζκηα δηάθξηζε ρξεζηκνπνηώληαο ηα LifeWave. Richard W. Quick Δπηθεθαιής προπολεηής Η.Π.Α. Οισκπηαθής οκάδας θαηά ηελ περίοδο 1988, 1996, 2000 & βοεζός προπολεηής Η.Π.Α Οισκπηαθής οκάδας 1984, 1992, 2004 ΜΑΡΣΤΡΙΔ «Αγσλίζηεθα κε επηηπρία γηα ηελ ζπκκεηνρή κνπ ζην LSU, έπαημα επαγγεικαηηθά γηα 5 ρξόληα ζε νκάδεο ησλ Η.Π.Α. θαη Ιηαιίαο. Σπλέρηζα ζηελ παξαιία, γηαηί δελ ήκνπλ έηνηκνο λα ζηακαηήζσ γηα άιια 13 ρξόληα. Πξνο ην ηέινο ηεο θαξηέξαο κνπ αλαθάιπςα ηα αλακθηζβήηεηα ζεηηθά απνηειέζκαηα απηνύ ηνπ πξντόληνο. Σαλ αζιεηήο ζπληζηώ όια ηα πξντόληα ηεο LifeWave θάλνπλ δνπιεηά!!» - Gayle Stammer, Pro Volleyball Player/πξνπνλεηήο «Τν βαξύ πξόγξακκα ησλ Δπξσπατθώλ αγώλσλ κ άθεζαλ θαηάθνπν. Τα απνηειέζκαηα ησλ LifeWave patches είλαη θνβεξά, αηζζάλζεθα όηη έρσ ην πάλσ ρέξη γηαηί είρα ελέξγεηα, θαζαξό κπαιό θαη εξεκία. Απηό ην νθείισ ζηα patches. - Νich Job European Golf Professional, Αγγιία Τα LifeWave patches αύμεζαλ ηελ αληνρή κνπ θαη δελ αηζζάλνκαη πιένλ ηελ έιιεηςε ηεο γιπθόδεο. Γελ πξόθεηηαη μαλά λα δηδάμσ ρσξίο απηά». - Charles Paden, New York City

5 Δρζέο έθαλα ην πην γξήγνξν θνιύκπη θαη πέξαζα όινπο ηνπο αζιεηέο ηνπ St. Anthony s Triathlon ζην St. Petersburg - Florida. Φνξνύζα ηα LifeWave patches. Tώξα ιέλε όηη εγώ είκαη ν θαιύηεξνο θνιπκβεηήο ηνπ θόζκνπ ζην ηξίαζιν... ζηνλ αγώλα πέξαζα ην λνύκεξν 1 ηνπ θόζκνπ». - Cyle Sage «Δίκαη πξνπνλεηήο πνιεκηθώλ ηερλώλ θαη ζπνξ. Βνεζάσ ηνπο αζιεηέο λα θζάζνπλ ηνλ θαιύηεξν ηνπο εαπηό κε πλεπκαηηθή εθπαίδεπζε. Έμαρλα γηα θπηηθά πξντόληα πνπ ζα ηνπο βνεζνύζαλ ζηελ δηάξθεηα θαη αληνρή. Τν LifeWave patch ηνπο ην δίλεη. Έρσ κείλεη άθσλνο κε η απνηειέζκαηα». - Jessie Bowen «Δίκαη κέινο ηνπ US National Luge Team θαη ηεο 2002 νκάδαο ησλ Οιπκπηαθώλ. Μπνξώ λα θάλσ θάπνηεο αζθήζεηο πιάηεο θαη θηλήζεηο yoga, θνξώληαο ηα patches, πνπ δελ κπνξνύζα λα θάλσ πξηλ! Θα ζπλερίδσ λα ηα θνξάσ θαη μέξσ όηη ζα κε βνεζήζνπλ ζηνπο αγώλεο ζηελ Ιηαιία ην Τώξα έγηλα πηζηόο θαη κέινο». Courtney Zblocki «Τελ πξώηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνίεζα ηα LifeWave patches Δλέξγεηαο ήηαλ ζην γπκλαζηήξην. Αηζζάλζεθα νινθιεξσηηθά αύμεζε ηεο αληνρήο κνπ θαζόινπ ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο κνπ θαη κέρξη ην βξάδπ. Τα patches ήξζαλ ζηελ δσή κνπ ηελ θαηάιιειε πεξίνδν. Διπίδσ θαη εζείο λα αηζζαλζείηε ην ίδην θαη ηελ δηαθνξά πνπ ζνπ δίλεη». Mikial Robertson, Eπαγγεικαηίαο Μνπζηθόο H αύμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θίλεζεο ήηαλ θνβεξή». Mike Beaver, Senior PGA Professional Golfer Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ LifeWave, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζεηε καδί καο Καηαζθεπαζκέλα από ηελ LifeWave Products, LLC, 1020 Prospect Str., Suite 200, La Jolla, CA Tel/Fax: +1(858) European Authorized Representative: Obelis S.A Bd. General Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium Tel. +32(0) / Fax: = 32(0) / Προεηδοποίεζε: Aαθαηξέζηε ην ακέζσο εάλ δελ αηζζαλζείηε θαιά ή ππάξμεη εξεζηζκόο ζην δέξκα. Μελ ην μαλαρξεζηκνπνηήζεηε από ηελ ζηηγκή πνπ ζα μεθνιιήζεη. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πάλσ από 1 patch ζην ζώκα. Να πίλεηε άθζνλν λεξό. Σα patches είλαη γηα εμσηεξηθή ρξήζε. Γελ ηα θαηαπίλνπκε. Γελ ηα ρξεζηκνπνηνύκε ζε ηξαύκαηα ή θαηαζηξεκκέλε επηδεξκίδα. Ρσηήζηε ηνλ γηαηξό ζαο πξηλ ηα ρξεζηκνπνηήζεηε εάλ ππάξρεη πξόβιεκα πγείαο. Μελ ηα ρξεζηκνπνηείηε εάλ είζηε έγθπνο ή ζειάδεηε. Οη αλαθνξέο απηέο δελ έρνπλ εθηηκεζεί από ππεξεζία Σξνθίκσλ & Φαξκάθσλ. Σν πξντόλ απηό δελ πξνηίζεηαη λα δηαγλώζεη, θνπξάξεη, ζεξαπεύζεη, ή λα πξνβιέςεη νπνηαδήπνηε αζζέλεηα. * Σα αηνκηθά απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα