a wordlist for Odyssey 19 in running order draft version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "a wordlist for Odyssey 19 in running order draft version"

Transcript

1 a wordlist for Odyssey 19 in running order draft version some common words have been omitted some but not all difficult forms have been included the English definitions (based on Cunliffe) are concise and not necessarily context-specific a few entries (marked with *) have been repeated to accomodate Intensive Greek readers (who start at line 100) for further information on a word check the alphabetical wordlist for τ Greek word dictionary entry English definition αὐτάρ αυταρ (also αταρ) but or meanwhile μεγάρῳ μεγαρον chief room of a house; house ὑπελείπετο υπολειπω leave behind δῖος διος resplendent μνηστήρεσσι μνηστηρ suitor φόνον φονος slaughter μερμηρίζων μερμηριζω ponder αἶψα αιψα quickly πτερόεντα πτεροεις winged προσηύδα προσαυδαω address τεύχε τευχος armour ἀρήϊα αρηϊος warlike κατθέμεν infinitive for imperative εἴσω εισω (also εσω) into or within μαλακοῖσ μαλακος soft ἐπέεσσι επος word παρφάσθαι παραφημι persuade μεταλλῶσιν μεταλλαω inquire ποθέοντες ποθεω desire καπνοῦ καπνος smoke ἐῴκει εοικα resemble; seem; be fitting οἷα οιος (rough) of what sort κιών κιω go κατέλειπεν καταλειπω leave behind κατῄκισται καταικιζω spoil ὅσσον οσος (also οσσος) of what quantity πυρός πυρ fire ἀϋτμή αϋτμη breath 10 φρεσίν φρην midriff; heart or mind ἔμβαλε εμβαλλω throw into δαίμων δαιμων superhuman power οἰνωθέντες οινοω make drunk ἔριν ερις strife τρώσητε τρωω wound καταισχύνητε καταισχυνω bring shame upon δαῖτα δαις (δαιτος) meal μνηστύν μνηστυς wooing ἐφέλκεται εφελκω draw on σίδηρος σιδηρος iron ὥς ως 1 (oxytone or perispomenon) in this way (demonstrative) φάτο φημι say ἐπεπείθετο επιπειθω induce προσέφη προσφημι address τροφόν τροφος nurse μαῖ μαια dame; lady ἄγε αγε come on! come now! ἔρυξον ερυκω restrain; confine ὄφρα οφρα until or while θάλαμον θαλαμος room καταθείομαι short vowel subjunctive ἔντεα εντεα armor ἀκηδέα ακηδης neglected ἀμέρδει αμερδω deprive; tarnish ἀποιχομένοιο αποιχομαι be gone νήπιος νηπιος young; foolish ἦα = Att. ην or η 20 ἵν ινα where αὖτε αυτε again αἴ γάρ αι with γαρ = Lat. utinam; with κεν = ει τέκνον τεκνον child; offspring

2 ἐπιφροσύνας επιφροσυνη sagacity ἀνέλοιο αναιρεω take up κήδεσθαι κηδω cause trouble (mid. care for) κτήματα κτημα possession φυλάσσειν φυλασσω guard μετοιχομένη μετοιχομαι pursue φάος φαος (also φοως) light οἴσει from φερω δμῳάς δμωιη female slave εἴας εαω leave alone or allow προβλωσκέμεν προβλωσκω go forth ἔφαινον φαινω cause to appear αὖ αυ again πεπνυμένος πεπνυμαι have good sense ἀντίον αντιος opposite ξεῖνος ξεινος foreigner; guest or host ἀεργόν αεργος lazy ἀνέξομαι ανεχω hold up χοίνικος χοινιξ a dry measure ἅπτηται απτω fasten; mid. touch τηλόθεν τηλοθεν from far away εἰληλουθώς from ερχομαι ἐφώνησεν φωνεω utter ἄπτερος απτερος without wing ἔπλετο πελω (also πελομαι) be 3 s. impf. or aor. mid. ind. μῦθος μυθος utterance 30 κλήϊσεν κληϊω secure a door θύρας θυρη door ἐΰ ευ well ναιεταόντων ναιεταω dwell; have place τώ τω the (dual) ἀναΐξαντ αναϊσσω dart up aor. act. masc. nom. dual ptc. φαίδιμος φαιδιμος shining; illustrious υἱός υιος son ἐσφόρεον εσφορεω carry into κόρυθας κορυς helmet ἀσπίδας ασπις shield ὀμφαλοέσσας ομφαλοεις bossed ἔγχεα εγχος spear ὀξυόεντα οξυοεις sharp πάροιθε παροιθε before χρύσεον χρυσεος golden λύχνον λυχνος lamp περικαλλές περικαλλης beautiful ἦ η (smooth perispomenon) in truth θαῦμα θαυμα wonder ὀφθαλμοῖσιν οφθαλμος eye ὁρῶμαι οραω see ἔμπης εμπης nevertheless or for sure τοῖχοι τοιχος wall μεσόδμαι μεσοδμη mast-box; pedestal εἰλάτιναι ειλατινος of fir δοκοί δοκος roof-beam κίονες κιων column ὑψόσ υψοσε upwards αἰθομένοιο αιθω set on fire 40 ἔνδον ενδον within οὐρανόν ουρανος heaven εὐρύν ευρυς wide ἀπαμειβόμενος απαμειβομαι answer πολύμητις πολυμητις of many counsels σίγα σιγαω be silent νόον νοος mind ἴσχανε ισχανω restrain ἐρέεινε ερεεινω inquire δίκη δικη custom or right κατάλεξαι καταλεγω (1 lay) lay down αὐτοῦ αυτου there or here ἐρεθίζω ερεθιζω provoke ὀδυρομένη οδυρομαι lament or mourn for

3 εἰρήσεται ειρομαι ask ἀμφίς αμφις on both sides ἕκαστα εκαστος each διέκ διεκ through βεβήκει from βαινω κείων κειω go to rest δαΐδων δαϊς (δαιδος) torch λαμπομενάων λαμπω shine ἔνθα ενθα there or where πάρος παρος formerly κοιμᾶθ κοιμαω lull μιν μιν him; her; it γλυκύς γλυκυς sweet or pleasant ὕπνος υπνος sleep ἱκάνοι ικανω arrive 50 ἔλεκτο λεγω (1) lay Ἠῶ ηως dawn ἔμιμνεν μιμνω remain ἴεν from ειμι ibo περίφρων περιφρων wise ἰκέλη ικελος like κλισίην κλισιη hut; seat ἐφῖζε εφιζω sit upon δινωτήν δινωτος adorned with spirals ἐλέφαντι ελεφας ivory ἀργύρῳ αργυρος silver τέκτων τεκτων carpenter θρῆνυν θρηνυς foot-stool ποσίν πους foot ἧκε from ιημι προσφυέ προσφυης attached to ὅθ οθι where κῶας κωας fleece καθέζετ καθεζομαι sit down 60 λευκώλενοι λευκωλενος white-armed σῖτον σιτος food ᾕρεον from αιρεω τραπέζας τραπεζα table δέπα δεπας cup ὑπερμενέοντες υπερμενεων arrogant ἔπινον πινω drink λαμπτήρων λαμπτηρ brazier χαμάδις χαμαδις to or on the ground νήησαν νηεω heap ξύλα ξυλον wood ἔμεν θέρεσθαι θερω warm ἐνένιπε ενιπτω scold or revile δεύτερον δευτερος second αὖτις αυτις backwards; again ἐνθάδε ενθαδε here ἀνιήσεις ανιαω annoy νύκτα νυξ night δινεύων δινευω whirl or wander ὀπιπεύσεις οπιπευω eye τάλαν ταλας wretched ὄνησο ονινημι benefit; help τάχα ταχα quickly δαλῷ δαλος brand snatched from fire βεβλημένος from βαλλω εἶσθα from ειμι ibo 70 ὑπόδρα υποδρα with a scowl δαιμονίη δαιμονιος lit. possessed in vocative = you surprise me κεκοτηότι κοτεω grow angry θυμῷ θυμος heart ῥυπόω ρυποω be dirty χροΐ χρως skin εἵματα ειμα clothing εἷμαι εννυμι clothe πτωχεύω πτωχευω beg δῆμον δημος (properispomenon) community or people ἀναγκαίη αναγκαιη necessity

4 ἐπείγει επειγω press τοιοῦτοι τοιουτος of such a quality πτωχοί πτωχος beggar ἀλήμονες αλημων wanderer ἔναιον ναιω dwell ὄλβιος ολβιος fortunate ἀφνειόν αφνειος rich πολλάκι πολλακι(ς) often δόσκον from διδωμι: aor. stem + iterative -σκ ἀλήτῃ αλητης wanderer τοίῳ τοιος of such a quality ὁποῖος οποιος (also οπποιος) of whatever kind ἔοι ὅτευ = Att. ουτινος κεχρημένος χραω use; long for or lack δμῶες δμως male slave μυρίοι μυριος countless ζώουσι ζωω live καλέονται καλεω call 80 ἀλάπαξε αλαπαζω ruin; sack ἤθελε εθελω want που που somewhere; somehow; I suppose τῶ τω (also τωι) therefore ὀλέσσῃς ολλυμι destroy ἀγλαΐην αγλαϊη beauty κέκασσαι καινυμαι excel ἤν ην if δέσποινα δεσποινα mistress κοτεσσαμένη from κοτεω χαλεπήνῃ χαλεπαινω be angry or severe ἐλπίδος ελπις hope αἶσα αισα fate νόστιμος νοστιμος of one's nostos ἤδη ηδη by now or now παῖς παις child ἕκητι εκητι by aid of λήθει ληθω (collat. λανθανω) escape notice ἀτασθάλλουσ ατασθαλλω act recklessly τηλίκος τηλικος of such an age ἤκουσε ακουω hear 90 ἀμφίπολον αμφιπολος attendant ὀνόμαζε ονομαζω name; address πάντως παντως by all means θαρσαλέη θαρσαλεος bold; audacious κύον κυων dog ἀδεές αδεης fearless ἕρδουσα ερδω do ἔργον εργον deed κεφαλῇ κεφαλη head ἀναμάξεις αναμασσω wipe away ᾔδησθ from ειδω (oιδα) ἐμεῦ = Att. εμου ἔκλυες κλυω hear ἔμελλον μελλω be about to ἀμφί αμφι on both sides πόσει ποσις husband πυκινῶς πυκινως closely; heavily ἀκάχημαι ακαχεω grieve ταμίην ταμιη housekeeper δίφρον διφρος chariot or seat ἐμέθεν = Att. εμου 100 *ὥς ως 1 (oxytone or perispomenon) in this way (demonstrative) *ἔφαθ φημι say ὀτραλέως οτραλεως quickly *κατέθηκε from κατατιθημι *φέρουσα from φερω *δίφρον διφρος chariot or seat ἐΰξεστον εϋξεστος well-planed or well-polished κῶας κωας fleece *ἔνθα ενθα there or where *καθέζετ καθεζομαι sit down πολύτλας πολυτλας much enduring

5 *δῖος διος resplendent *μύθων μυθος utterance ἦρχε αρχω start; lead *περίφρων περιφρων wise *ξεῖνε ξεινος foreigner; guest or host *εἰρήσομαι ειρομαι ask εἰς πόθι ποθι where τοι = Att. σοι πόλις πολις city τοκῆες τοκευς parent *ἀπαμειβόμενος απαμειβομαι answer *προσέφη προσφημι address *πολύμητις πολυμητις of many counsels βροτῶν βροτος mortal ἀπείρονα απειρων boundless γαῖαν γαια earth νεικέοι νεικεω quarrel *ἦ η (smooth perispomenon) in truth σευ = Att. σου κλέος κλεος report; fame *οὐρανόν ουρανος heaven *εὐρύν ευρυς wide *ἱκάνει ικανω arrive τευ = Att. τινος βασιλῆος βασιλευς king ἀμύμονος αμυμων noble; excellent θεουδής θεουδης god-fearing 110 ἰφθίμοισιν ιφθιμος valiant ἀνάσσων ανασσω be king εὐδικίας ευδικιη justice *ἀνέχῃσι ανεχω hold up μέλαινα μελας black πυρούς πυρος wheat κριθάς κριθαι barley βρίθῃσι βριθω be heavy δένδρεα δενδρεον tree καρπῷ καρπος fruit τίκτῃ τικτω give birth ἔμπεδα εμπεδος steady μῆλα μηλον sheep θάλασσα θαλασσα sea παρέχῃ παρεχω furnish ἰχθῦς ιχθυς fish εὐηγεσίης ευηγεσιη good leadership ἀρετῶσι αρεταω thrive λαοί λαος people (of a leader) *τῶ τω (also τωι) therefore *μετάλλα μεταλλαω inquire ἐξερέεινε εξερεεινω inquire γένος γενος race or family line πατρίδα πατρις fatherland ἐνιπλήσῃς εμπιμπλημι fill ὀδυνάων οδυνη pain μνησαμένῳ μιμνησκω remind; call to mind πολύστονος πολυστονος full of sorrows χρή χρη it is necessary ἀλλοτρίῳ αλλοτριος belonging to another γοόωντα γοαω weep μυρόμενον μυρομαι weep 120 ἧσθαι ημαι sit κάκιον κακιων worse πενθήμεναι πενθεω mourn ἄκριτον ακριτος indiscriminate; endless αἰεί αιει always *δμῳῶν δμωιη female slave νεμεσήσεται νεμεσαω (also νεμεσσαω) be angry short vowel subjunctive δάκρυ δακρυ tear πλώειν πλεω (also πλειω or πλωω) sail v. l. δακρυπλωειν flow with tears βεβαρηότα βεβαρηως weighed down; overcome

6 *φρένας φρην midriff; heart or mind οἴνῳ οινος wine ἀρετήν αρετη excellence εἶδός ειδος appearance δέμας δεμας bodily frame ὤλεσαν from ολλυμι ἀθάνατοι αθανατος undying; immortal εἰσανέβαινον εισαναβαινω go to πόσις ποσις husband ᾖεν from ειμι ibo κεῖνος κεινος (or εκεινος) that (Lat. ille) βίον βιος (paroxytone) life ἀμφιπολεύοι αμφιπολευω busy oneself about ἄχομαι αχομαι be in pain or trouble τόσα τοσος (also τοσσος) of such a quantity ἐπέσσευεν επισσευω set on; speed *δαίμων δαιμων superhuman power 130 *ὅσσοι οσος (also οσσος) of what quantity νήσοισιν νησος island ἐπικρατέουσιν επικρατεω hold rule ὑλήεντι υληεις woody εὐδείελον ευδειελος bright or shining ἀμφινέμονται αμφινεμω dwell (round) ἀεκαζομένην αεκαζομενος unwilling μνῶνται μναομαι woo τρύχουσι τρυχω wear out τῳ τω (also τωι) therefore ἐμπάζομαι εμπαζομαι care about ἱκετάων ικετης suppliant κηρύκων κηρυξ attendant δημιοεργοί δημιοεργος skilled workman; professional κατατήκομαι κατατηκω melt ἦτορ ητορ heart γάμον γαμος marriage or wedding σπεύδουσιν σπευδω hasten δόλους δολος cunning τολυπεύω τολυπευω carry out φᾶρος φαρος cloak or web ἐνέπνευσε εμπνεω breathe into στησαμένῃ from ιστημι ἱστόν ιστος mast; loom; warp or web μεγάροισιν μεγαρον chief room of a house; house ὑφαίνειν υφαινω weave 140 λεπτόν λεπτος peeled; slender; delicate περίμετρον περιμετρος very long ἄφαρ αφαρ quickly μετέειπον μετεειπον address κοῦροι κουρος young man *μνηστῆρες μνηστηρ suitor θάνε from θνηισκω *ἐπειγόμενοι επειγω press μίμνετ μιμνω (collat. μενω) remain κε κε(ν) modal particle ἐκτελέσω εκτελεω bring to completion μεταμώνια μεταμωνιος of no effect νήματ νημα yarn; woven work ὄληται from ολλυμι ἥρωϊ ηρως warrior ταφήϊον ταφηϊος funereal *μιν μιν him; her; it μοῖρ μοιρα due measure; portion; fate ὀλοή ολοος destructive καθέλῃσι from καθαιρεω τανηλεγέος τανηλεγης bringing long woe θανάτοιο θανατος death *δῆμον δημος (properispomenon) community or people *αἴ αι with γαρ = Lat. utinam; with κεν = ει ἄτερ ατερ without σπείρου σπειρον clothing κεῖται κειμαι lie κτεατίσσας κτεατιζω acquire *ἐπεπείθετο επιπειθω induce

7 ἀγήνωρ αγηνωρ courageous ἠματίη ηματιος by day ὑφαίνεσκον iterative -σκ αναλυω undo ἀλλύεσκον 150 apocope (αν for ανα) & iterative -σκ ἐπήν επην when δαΐδας δαϊς (δαιδος) torch παραθείμην from παρατιθημι τρίετες τριετες for three years *ἔληθον ληθω (collat. λανθανω) escape notice ἔπειθον πειθω persuade τέτρατον τετρατος fourth ἔτος ετος year ἐπήλυθον from επερχομαι ὧραι ωρη season or time μηνῶν μην month φθινόντων φθινω (also φθιω) cause to perish intransitive here ἤματα ημαρ day *κύνας κυων dog ἀλεγούσας αλεγω care (for) εἷλον from αιρεω ὁμόκλησαν ομοκλεω (also ομοκλαω) shout together *ἐπέεσσιν επος word ἀνάγκης αναγκη necessity ἐθέλουσ εθελω want ἐκφυγέειν εκφευγω escape δύναμαι δυναμαι am able μῆτιν μητις shrewdness; plan ἔθ ετι still εὑρίσκω ευρισκω find ὀτρύνουσι οτρυνω rouse; urge γήμασθ γαμεω marry (act. of male; mid. of female) ἀσχαλάᾳ ασχαλαω be distressed βίοτον βιοτος life or means of living κατεδόντων κατεδω devour 160 γινώσκων γιγνωσκω recognize *οἷός οιος (rough) of what sort *κήδεσθαι κηδω cause trouble (mid. care for) ὄλβον ολβος good fortune v. l. κυδος glory ὀπάζει οπαζω cause to go with τεόν = Att. σον ὁππόθεν οπποθεν whence ἐσσί δρυός δρυς oak tree παλαιφάτου παλαιφατος old or of old renown πέτρης πετρη rock αἰδοίη αιδοιος reverend οὐκέτ ουκετι no longer (with indicative) ἀπολλήξεις αποληγω cease γόνον γονος offspring or family (incl. parents) ἐξερέουσα here = εξειρομαι ask ἀχέεσσι αχος pain or trouble πλείοσιν πλειων (also πλεων) more *δίκη δικη custom or right ὁππότε οποτε (also οπποτε) when ἀπέῃσιν from απειμι sum χρόνον χρονος time ἄστε αστυ town 170 ἀλώμενος αλαομαι wander ἄλγεα αλγος pain πάσχων πασχω suffer ἀνείρεαι ανειρομαι question μέσῳ μεσος middle οἴνοπι οινοψ wine-dark πόντῳ ποντος sea πίειρα πιειρα fat περίρρυτος περιρρυτος sea-girt ἀπειρέσιοι απειρεσιος countless ἐννήκοντα εννηκοντα ninety πόληες from πολις

8 γλῶσσα γλωσσα tongue or language μεμιγμένη μισγω mix τριχάϊκες τριχαϊξ with streaming hair ἐννέωρος εννεωρος nine years old βασίλευε βασιλευω be king ὀαριστής οαριστης intimate friend 180 μεγαθύμου μεγαθυμος great-hearted ἄνακτα αναξ king νήεσσι νηυς ship κορωνίσιν κορωνις curved εἴσω εισω (also εσω) into or within ᾤχεθ οιχομαι go ἅμ αμα with ὄνομα ονομα (also ουνομα) name κλυτόν κλυτος famed ὁπλότερος οπλοτερος younger γενεῇ γενεη race or family line; one's birth πρότερος προτερος earlier ἀρείων αρειων better ξείνια ξεινια guest-gifts κατήγαγεν καταγω lead down ἴς ις strength ἀνέμοιο ανεμος wind ἱέμενον ιεμαι long for παραπλάγξασα παραπλαζω drive off course *ὅθι οθι where σπέος σπεος cave λιμέσιν λιμην harbour χαλεποῖσι χαλεπος difficult μόγις μογις with difficulty ὑπάλυξεν υπαλυσκω escape from ἀέλλας αελλη stormy wind 190 αὐτίκα αυτικα at once ἔφασκε φασκω say ἔμεν δεκάτη δεκατος tenth ἑνδεκάτη ενδεκατος eleventh ἐξείνισσα ξεινιζω entertain hospitably ἐνδυκέως ενδυκεως kindly φιλέων φιλεω hold dear ἑτάροισ εταιρος (also εταρος) companion ἕποντο επομαι follow ἄλφιτα αλφιτον barley αἴθοπα αιθοψ bright ἀγείρας αγειρω bring together βοῦς βους bull or ox or cow ἱρεύσασθαι ιρευω (also ιερευω) sacrifice πλησαίατο πιμπλημι fill δυώδεκα δυωδεκα twelve μένον μενω remain 200 εἴλει ειλω hem in βορέης Βορεης the north wind εἴα εαω leave alone or allow τρεισκαιδεκάτῃ τρεισκαιδεκατος thirteenth πέσε πιπτω fall ἀνάγοντο αναγω bring up; mid. put to sea ἴσκε ισκω liken; feign; imagine ψεύδεα ψευδος lie ἐτύμοισιν ετυμος real or true ὁμοῖα ομοιος like; similar ῥέε ρεω flow δάκρυα δακρυον tear τήκετο τηκω melt χιών χιων snow ἀκροπόλοισιν ακροπολος topmost ὄρεσσιν ορος (also ουρος) mountain εὖρος Ευρος the east wind ζέφυρος Ζεφυρος the west wind καταχεύῃ καταχεω pour upon ποταμοί ποταμος river πλήθουσι πληθω be filled παρήϊα παρηϊον cheek

9 χεούσης χεω pour or heap κλαιούσης κλαιω weep παρήμενον παρημαι sit by 210 ἐλέαιρε ελεαιρω pity ὀφθαλμοί οφθαλμος eye κέρα κερας horn *σίδηρος σιδηρος iron ἀτρέμας ατρεμα(ς) still; without motion βλεφάροισι βλεφαρον eyelid δόλῳ δολος cunning κεῦθεν κευθω cover τάρφθη τερπω delight; satisfy one s desire πολυδακρύτοιο πολυδακρυτος tearful γόοιο γοος weeping ἐξαῦτίς εξαυτις back; again ὀΐω οιω or οιομαι think πειρήσεσθαι πειραω attempt; test ἐτεόν ετεος real or true κεῖθι κειθι there ἀντιθέοισ αντιθεος like the gods *πόσιν ποσις husband ἀγορεύεις αγορευεω speak *ὁπποῖ οποιος (also οπποιος) of whatever kind ἄσσα ασσα indef. τινα *ἕστο εννυμι clothe 219 ἔην ἀργαλέον αργαλεος difficult *ἀμφίς αμφις on both sides ἐεικοστόν εικοστος (also εεικοστος) twentieth κεῖθεν κειθεν thence ἰνδάλλεται ινδαλλομαι seem or think χλαῖναν χλαινα cloak or blanket πορφυρέην πορφυρεος dark; gleaming οὔλην ουλος wooly διπλῆν διπλοος double περόνη περονη brooch or buckle χρυσοῖο χρυσε(ι)ος golden τέτυκτο τευχω build αὐλοῖσιν αυλος pipe; tube διδύμοισι διδυμος double *πάροιθε παροιθε before δαίδαλον δαιδαλον ornament ἦεν ποικίλον ποικιλος many-coloured; dappled; intricate ἐλλόν ελλος fawn ἀσπαίροντα ασπαιρω gasp or pant λάων λαω grip θαυμάζεσκον θαυμαζω wonder 230 νεβρόν νεβρος fawn ἀπάγχων απαγχω throttle μεμαώς μαω be eager χιτῶν χιτων tunic ἐνόησα νοεω perceive σιγαλόεντα σιγαλοεις shining κρομύοιο κρομυον onion λοπόν λοπος husk ἰσχαλέοιο ισχαλεος desiccated τώς τως in this way or to such a degree *μαλακός μαλακος soft λαμπρός λαμπρος bright ἠέλιος ηελιος sun ἐθηήσαντο θηεομαι marvel at οἴκοθ οικοθι at home θοῆς θοος swift 240 ἔσκε παῦροι παυρος small; few χάλκειον χαλκε(ι)ος brazen ἄορ αορ sword δίπλακα διπλαξ double τερμιόεντα τερμιοεις fringed αἰδοίως αιδοιως with due respect ἀπέπεμπον αποπεμπω send away

10 ἐϋσσέλμου εϋσσελμος well-benched ὀλίγον ολιγος little προγενέστερος προγενεστερος older μυθήσομαι μυθεομαι speak γυρός γυρος bent ὤμοισιν ωμος shoulder μελανόχροος μελανοχροος of dark complexion οὐλοκάρηνος ουλοκαρηνος curly-headed τίεν τιω value ἔξοχον εξοχος distinguished ἄρτια αρτιος fitted ᾔδη from ειδω (οιδα) ἵμερον ιμερος desire ὦρσε ορνυμι set in motion 250 σήματ σημα mark or sign ἀναγνούσῃ αναγιγνωσκω recognize πέφραδε φραζω show; observe; think *πάρος παρος formerly ἐλεεινός ελεεινος pitiable πόρον πορω give πτύξασ πτυσσω fold *θαλάμου θαλαμος room φαεινήν φαεινος resplendent ἄγαλμ αγαλμα ornament; glory; delight ἔμεναι ὑποδέξομαι υποδεχομαι receive *αὖτις αυτις backwards; again οἴκαδε οικαδε homewards νοστήσαντα νοστεω return home *αἴσῃ αισα fate κοίλης κοιλος hollow 260 ἐποψόμενος εφοραω look upon; visit Κακοΐλιον Κακοϊλιος evil or unhappy Troy ὀνομαστήν ονομαστος named ἐναίρεο εναιρω kill or impair ἀλλοῖον αλλοιος of another kind *ὀδύρεται οδυρομαι lament or mourn for κουρίδιον κουριδιος wedded; nuptial *τέκνα τεκνον child; offspring φιλότητι φιλοτης love; friendship μιγεῖσα from μισγω ἐναλίγκιον εναλιγκιος like παῦσαι παυω stop σύνθεο συντιθημι put together; heed νημερτέως νημερτεως truly 270 νόστου νοστος return home ἀγχοῦ αγχου near (=αγχι) πίονι πιων fat *δήμῳ δημος (properispomenon) community or people ζωοῦ ζωος alive κειμήλια κειμηλιον treasure ἐσθλά εσθλος good αἰτίζων αιτιζω ask for ἐρίηρας εριηρος trusty γλαφυρήν γλαφυρος hollow(ed) ὀδύσαντο οδυσσομαι be angry πολυκλύστῳ πολυκλυστος much surging τρόπιος τροπις keel κῦμ κυμα wave χέρσου χερσος dry land; land ἀγχίθεοι αγχιθεος near or like the gods γεγάασιν from γιγνομαι 280 κῆρι κηρ (perispomenon) heart τιμήσαντο τιμαω honour ἀπήμαντον απημαντος unharmed πάλαι παλαι long ago ἤην κέρδιον κερδιων more advantageous εἴσατο ειδω see; know χρήματ χρημα possessions (pl.) ἀγυρτάζειν αγυρταζω collect κέρδεα κερδος gain; sagacity

11 καταθνητῶν καταθνητος mortal ἐρίσσειε εριζω wrangle; compete with ὤμνυε ομνυμι swear ἀποσπένδων αποσπενδω make a libation κατειρύσθαι κατερυω draw down ἐπαρτέας επαρτης equipped ἔμμεν πρίν πριν before τύχησε τυγχανω light upon; obtain; happen to πολύπυρον πολυπυρος rich in wheat ἔδειξεν δεικνυμι show ξυναγείρατ συναγειρω (ξυν-) gather together ἕτερόν ετερος one of two; another βόσκοι βοσκω feed βήμεναι from βαινω *ὄφρα οφρα until or while ὑψικόμοιο υψικομος lofty and leafy ὅππως οπως (also οππως) in what way δήν δην for a long time ἀμφαδόν αμφαδον openly κρυφηδόν κρυφηδον secretly 300 σόος σαος (also σοος) safe ἐλεύσεται from ερχομαι ἄγχι αγχι near τῆλε τηλε far away αἴης αια earth; land δηρόν δηρος for a long time ἀπεσσεῖται from απειμι sum *ἔμπης εμπης nevertheless or for sure ὅρκια ορκιον oath sacrifice or oath ἴστω from ειδω (oιδα) ὕπατος υπατος topmost ἱστίη ιστιη hearth ἀφικάνω αφικανω reach τελείεται τελεω (also τελειω) bring to completion λυκάβαντος λυκαβας day? month? year? *αὖτε αυτε again τετελεσμένον εἴη perfect optative 310 *τάχα ταχα quickly συναντόμενος συναντομαι encounter μακαρίζοι μακαριζω esteem fortunate ἔσεται πομπῆς πομπη sending τεύξῃ from τυγχανω σημάντορες σημαντωρ commander ἔσκε ἔην *ἀμφίπολοι αμφιπολος attendant ἀπονίψατε απονιζω wash off κάτθετε apocope; from κατατιθημι εὐνήν ευνη bed δέμνια δεμνια bedstead ῥήγεα ρηγος blanket θαλπιόων θαλπιαω be warm χρυσόθρονον χρυσοθρονος golden-seated ἵκηται ικνεομαι go; come; arrive 320 *ἠῶθεν ηως dawn ἦρι ηρι early in the morning λοέσσαι λουω wash χρῖσαι χριω anoint or rub *ἔνδον ενδον within δείπνοιο δειπνον principal meal μέδηται μεδομαι devise; think of ἥμενος from ημαι ἄλγιον αλγιων worse ἀνιάζῃ ανιαζω annoy θυμοφθόρος θυμοφθορος life-destroying πρήξει πρησσω (Att. πραττω) traverse; accomplish κεχολωμένος χολοω enrage αἰνῶς αινως strongly πῶς πως (perispomenon) how? δαήσεαι δαω get to know

12 περίειμι περιειμι excel νόον νοος mind ἐπίφρονα επιφρων sagacious ἀϋσταλέος αϋσταλεος dry; dirty εἱμένος from εννυμι δαινύῃ δαινυμι give a meal (mid. partake) μινυνθάδιοι μινυνθαδιος of short time τελέθουσιν τελεθω prove to be or be ἀπηνής απηνης harsh ἔῃ 330 καταρῶνται καταραομαι curse ὀπίσσω οπισσω behind ἐφεψιόωνται εφεψιαομαι mock *εὐρύ ευρυς wide φορέουσι φορεω carry ἤχθεθ εχθανομαι become hated νιφόεντα νιφοεις snowclad νοσφισάμην νοσφιζομαι depart δολιχηρέτμοιο δολιχηρετμος with long oars 340 *κείω κειω go to rest ἀΰπνους αϋπνος sleepless ἴαυον ιαυω pass the night ἀεικελίῳ αεικελιος shabby; wretched κοίτῃ κοιτη bed ἄεσα from ιαυω ἀνέμεινα αναμενω await ἐΰθρονον εϋθρονος fair-seated ποδάνιπτρα ποδανιπτρα water for washing the feet ἐπιήρανα επιηρανος pleasing *ἅψεται απτω fasten; mid. touch δρήστειραι δρηστειρα female slave γρηῦς γρηυς old woman παλαιή παλαιος old κεδνά κεδνος loving ἰδυῖα from ειδω (οιδα) τέτληκε τλαω endure φθονέοιμι φθονεω begrudge 350 *πεπνυμένος πεπνυμαι have good sense τηλεδαπῶν τηλεδαπος from a far country φιλίων φιλιων more dear εὐφραδέως ευφραδεως clearly or eloquently πυκινά πυκινος (also πυκνος) close; dense; shrewd δύστηνον δυστηνος wretched τρέφεν τρεφω nourish ἀτίταλλε ατιταλλω rear ὀλιγηπελέουσα ολιγηπελεων feeble ἀνστᾶσα apocope; from ανιστημι ὁμήλικα ομηλιξ of the same age 360 κακότητι κακοτης evil καταγηράσκουσιν καταγηρασκω age πρόσωπα προσωπον face θερμά θερμος warm ὀλοφυδνόν ολοφυδνος lamentable ἀμήχανος αμηχανος helpless ἤχθηρε εχθαιρω hate τερπικεραύνῳ τερπικεραυνος hurler of the thunderbolt; delighting in thunder epithet of Zeus μηρί μηρια thigh bones ἔκη καιω set on fire ἐξαίτους εξαιτος choice ἑκατόμβας εκατομβη great sacrifice (lit. of a hundred oxen ) ἀρώμενος αραομαι pray εἷος ειος (also εως or ηος) while or until γῆρας γηρας old age λιπαρόν λιπαρος anointed with oil; pleasant *φαίδιμον φαιδιμος shining; illustrious 369 οἴῳ οιος (smooth) alone καθεψιόωνται καθεψιαομαι mock λώβην λωβη outrage αἴσχεα αισχος disgrace; insult ἀλεείνων αλεεινω escape ἀέκουσαν αεκων unwilling ἄνωγε ανωγω command

13 κούρη κουρη young woman εἵνεκ ενεκα (also εινεκα) on account of ὀρώρεται from oρνυμι ἔνδοθι ενδοθι within κήδεσιν κηδος trouble ξυνίει συνιημι (ξυν-) set together; heed ὅττι here indef. pron., not conj. ταλαπείριοι ταλαπειριος much suffering 380 *ἐοικότα εοικα resemble; seem; be fitting φωνήν φωνη utterance ἀμφοτέρους αμφοτερος both εἰκέλω εικελος like dual ἐπιφρονέουσ επιφρονεω observe λέβηθ λεβης vessel ἕλε from αιρεω παμφανόωντα παμφαναω shine ἐξαπένιζεν εξαπονιζω wash with water from (a vessel) ὕδωρ υδωρ water ἐνεχεύατο εγχεω pour into ψυχρόν ψυχρος cold ἐπήφυσεν επαφυσσω draw water from and add ἷζεν ιζω seat or sit ἐσχαρόφιν εσχαρη hearth ποτί εσχαρη hearth σκότον σκοτος darkness ἐτράπετ τρεπω turn 390 *αἶψα αιψα quickly ὀΐσατο from οιομαι οὐλήν ουλη wound ἀμφράσσαιτο αμφραζομαι notice ἀμφαδά αμφαδα openly ἄσσον ασσον near ἄναχθ from αναξ σῦς συς boar or pig ἤλασε ελαυνω drive λευκῷ λευκος bright or white ὀδόντι οδους tooth *υἷας υιος son *ἐκέκαστο καινυμαι excel κλεπτοσύνῃ κλεπτοσυνη thieving or sharp practice ὅρκῳ ορκος oath κεχαρισμένα χαριζομαι gratify ἀρνῶν αρνα lamb or sheep ἐρίφων εριφος young goat πρόφρων προφρων earnest ὀπήδει οπηδεω attend upon 400 κιχήσατο κιχανω reach; light upon γούνασι γονυ knee δόρποιο δορπον evening meal θεῖο v. l. θηαι (both forms from τιθημι) πολυάρητος πολυαρητος much prayed for γαμβρός γαμβρος son-in-law or brother-in-law χθόνα χθων earth or ground βωτιάνειραν βωτιανειρος feeding men v. l. πουλοβοτειραν ἔστω ἐπώνυμον επωνυμος given as a name 410 ἡβήσας ηβαω be in youthful prime μητρώϊον μητρωϊος maternal χαίροντ χαιρω rejoice ἀγλαά αγλαος splendid ἠσπάζοντο ασπαζομαι greet μειλιχίοισι μειλιχιος pleasing; kindly περιφῦσ περιφυω grow round; embrace κύσσ κυνεω kiss ἄμφω αμφω both *φάεα φαος (also φοως) light *ἐκέκλετο καλεω call κυδαλίμοισι κυδαλιμος glorious ἐφοπλίσσαι εφοπλιζω prepare 420 εἰσάγαγον εισαγω bring to

14 ἄρσενα αρσην male πενταέτηρον πενταετηρος five years old δέρον δερω flay ἕπον επω handle; busy oneself διέχευαν διαχεω dismember μίστυλλον μιστυλλω cut up flesh for cooking ἐπισταμένως επισταμενως skilfully πεῖραν πειρω pierce ὀβελοῖσιν οβελος spit ὤπτησαν οπταω roast δάσσαντο δατεομαι divide πρόπαν προπας all the; the whole καταδύντα καταδυω enter; sink ἐδεύετο δευω lack ἐΐσης εϊσος (also ισος) equal or like ἦμος ημος when κνέφας κνεφας dusk *κοιμήσαντο κοιμαω lull *ὕπνου υπνος sleep ἠριγένεια ηριγενεια early-born ῥοδοδάκτυλος ροδοδακτυλος rosy-fingered 429 βάν from βαινω θήρην θηρη hunt ἤϊεν from ειμι ibo αἰπύ αιπυς sheer καταειμένον καταεννυμι cover with clothing ὕλῃ υλη wood πτύχας πτυξ fold ἠνεμοέσσας ηνεμοεις windy προσέβαλλεν προσβαλλω strike ἀρούρας αρουρα land ἀκαλαρρείταο ακαλαρρειτης gently flowing βαθυρρόου βαθυρροος deep-flowing βῆσσαν βησσα glen or dell ἐπακτῆρες επακτηρ hunter ἴχνι ιχνιον footprint ἐρευνῶντες ερευναω search ὄπισθεν οπισθε(ν) behind κραδάων κραδαω brandish δολιχόσκιον δολιχοσκιος long *ἔγχος εγχος spear λόχμῃ λοχμη lair of a wild beast κατέκειτο κατακειμαι lie 440 διάη διαημι blow through μένος μενος might ὑγρόν υγρος wet ἀέντων αημι blow φαέθων φαεθων resplendent ἀκτῖσιν ακτις ray or beam ὄμβρος ομβρος rain περάασκε περαω traverse διαμπερές διαμπερες right through φύλλων φυλλον leaf ἐνέην ενειμι be in χύσις χυσις mass or heap ἤλιθα ηλιθα enough κτύπος κτυπος sound *ἀντίος αντιος opposite ξυλόχοιο ξυλοχος coppice or thicket φρίξας φρισσω bristle λοφιήν λοφιη bristly back of a wild boar *πῦρ πυρ fire δεδορκώς δερκομαι see or look σχεδόθεν σχεδοθεν near to πρώτιστος πρωτιστος first ἔσσυτ σευω set in motion *ἀνασχόμενος ανεχω hold up δολιχόν δολιχος long δόρυ δορυ spear παχείῃ παχυς stout οὐτάμεναι ουταω wound φθάμενος φθανω anticipate

15 450 διήφυσε διαφυσσω draw off σαρκός σαρξ flesh λικριφίς λικριφις obliquely ἀΐξας αϊσσω dart ὀστέον οστεον bone φωτός φως person δεξιόν δεξιος right ἀντικρύ αντικρυ straight on ἀκωκή ακωκη point κάδ apocope ἔπεσ from πιπτω κονίῃσι κονιη dust μακών μηκαομαι bleat; shriek ἔπτατο πετομαι fly ἀμφεπένοντο αμφιπενομαι busy oneself about ὠτειλήν ωτειλη wound δῆσαν δεω tie ἐπαοιδῇ επαοιδη incantation αἷμα αιμα blood κελαινόν κελαινος dark ἔσχεθον from εχω 460 ἰησάμενοι ιαομαι heal καρπαλίμως καρπαλιμως swiftly φίλως φιλως gladly πότνια ποτνια mistress or queen κατέλεξεν καταλεγω (2 collect) collect; tell θηρεύοντ θηρευω hunt καταπρηνέσσι καταπρηνης down-turned ἐπιμασσαμένη επιμαιομαι strive; strike; touch προέηκε προιημι send forth κνήμη κνημη lower leg κανάχησε καναχεω give forth a sound ἑτέρωσ ετερωσε to the other side ἐκλίθη κλινω cause to lean ἐξέχυθ εκχεω pour out χάρμα χαρμα joy τώ dual def. art. ὄσσε οσσε eyes θαλερή θαλερος blooming γενείου γενειον chin τέκος τεκος offspring ἀμφαφάασθαι αμφαφαω handle ἐσέδρακεν εσδερκομαι look towards ἀθρῆσαι αθρεω see; observe φάρυγος φαρυγξ or φαρυξ throat δεξιτερῆφι δεξιτερος right ἐρύσσατο ερυω drag or draw *μαῖα μαια dame; lady τίη τιη why? μαζῷ μαζος breast μογήσας μογεω toil πύθηται πυνθανομαι (also πευθομαι) hear (of) τετελεσμένον ἔσται future perfect δαμάσῃ δαμαζω tame *μνηστῆρας μνηστηρ suitor ἀγαυούς αγαυος noble; illustrious *τροφοῦ τροφος nurse ἀφέξομαι απεχω hold back from 490 κτείνωμι κτεινω kill ποῖον ποιος of what sort? ἕρκος ερκος fence ἐπιεικτόν επιεικτος unyielding ἕξω from εχω στερεή στερεος stout λίθος λιθος stone χ κε elided and aspirated ἀτιμάζουσι ατιμαζω dishonour νηλείτιδες νηλειτις guiltless 500 σιγῇ σιγη silence ἐπίτρεψον επιτρεπω entrust οἰσομένη from φερω ἤλειψεν αλειφω anoint with oil

16 λίπ λιπα richly ἐλαίῳ ελαιον olive oil ἀσσοτέρω ασσοτερω near ἕλκετο ελκω drag *δίφρον διφρος chariot or seat *θερσόμενος θερω warm ῥακέεσσι ρακος tattered garment κάλυψε καλυπτω cover τυτθόν τυτθος little 510 κοίτοιο κοιτος rest ἡδέος ηδυς sweet or pleasant γλυκερός γλυκερος sweet or pleasant πένθος πενθος sorrow ἀμέτρητον αμετρητος immeasurable δαίμων δαιμων superhuman power λέκτρῳ λεκτρον bed ἁδινόν αδινος frequent; thick (Lat. creber) ὀξεῖαι οξυς sharp μελεδῶναι μελεδωνη anxieties ἐρέθουσιν ερεθω provoke χλωρηΐς χλωρηϊς of the greenwood or pale green ἀηδών αηδων nightingale ἀείδῃσιν αειδω sing ἔαρος εαρ spring πετάλοισι πεταλον leaf θαμά θαμα often τρωπῶσα τρωπαω turn or change; vary πολυδευκέα πολυδευκης having much continuity v. l. πολυηχης many-toned χαλκῷ χαλκος bronze ἀφραδίας αφραδιη senselessness δίχα διχα in two ways ὀρώρεται from oρνυμι μένω deliberative subjunctive κτῆσιν κτησις possessions ὑψερεφές υψερεφης high-roofed αἰδομένη αιδ(ε)ομαι revere φῆμιν φημις talk ἕπωμαι deliberative subjunctive ἀπερείσια απειρεσιος countless ἕδνα εδνα wedding gifts 530 *νήπιος νηπιος young; foolish χαλίφρων χαλιφρων loose-minded or senseless ἥβης ηβη youthful prime μέτρον μετρον measure ὄνειρον ονειρος dream ὑπόκριναι υποκρινομαι interpret χῆνες χην goose ἐείκοσι εικοσι(ν) (also εεικοσι) twenty ἰαίνομαι ιαινω cheer αἰετός αιετος eagle ἀγκυλοχήλης αγκυλοχειλης with hooked beak αὐχένας αυχην neck ἦξε αγνυμι break 540 ἁθρόοι αθροοι all together αἰθέρα αιθηρ upper air ἀέρθη αειρω lift ἐκώκυον κωκυω cry out in grief ἠγερέθοντο ηγερεθομαι assemble ἐϋπλοκαμῖδες εϋπλοκαμος fair-tressed οἴκτρ οικτρος pitiable προὔχοντι προεχω (also προυχω) hold before μελάθρῳ μελαθρον roof-beam or rafter βροτέῃ βροτεος mortal κατερήτυε κατερητυω restrain θάρσει θαρσεω take heart τηλεκλειτοῖο τηλεκλειτος famous ὄναρ οναρ dream ὕπαρ υπαρ waking reality ὄρνις ορνις bird 550 ἀεικέα αεικης unseemly; hard πότμον ποτμος fate

17 ἐφήσω εφιημι send to μελιηδής μελιηδης honey-sweet ἀνῆκε ανιημι send up παπτήνασα παπταινω glance ἐρεπτομένους ερεπτομαι eat πύελον πυελος chicken trough ἧχι ηχι where ἔστιν for εξεστι (note paroxytone accentuation) ἄλλῃ αλληι elsewhere or otherwise ἀποκλίναντ αποκλινω bend aside ὄλεθρος ολεθρος destruction κῆρας κηρ (acute) fate ἀλύξει αλυσκω escape 560 ἀκριτόμυθοι ακριτομυθος hard to interpret δοιαί δοιος two πύλαι πυλη gate ἀμενηνῶν αμενηνος weak *ἐλέφαντι ελεφας ivory πριστοῦ πριστος sawn ἐλεφαίρονται ελεφαιρομαι deceive ἀκράαντα ακρααντος not (to be) fulfilled ξεστῶν ξεστος smoothed; polished *θύραζε θυρη door κραίνουσι κραινω accomplish ἐντεῦθεν εντευθεν thence αἰνόν αινος dread 569 ἀσπαστόν ασπαστος welcome δυσώνυμος δυσωνυμος accursed ἄεθλον αεθλος contest πελέκεας πελεκυς axe ἵστασχ iterative suffix ιστα-σκ-ε (with elision and aspiration) ἑξείης εξειης (also εξης) in sequence δρυόχους δρυοχοι props δώδεκα δωδεκα twelve ἄνευθε ανευθε(ν) away from διαρρίπτασκεν διαρριπτω shoot through ὀϊστόν οϊστος arrow ῥηΐτατ ρηϊτατος easiest ἐντανύσῃ εντανυω stretch; string a bow βιόν βιος (oxytone) bow παλάμῃσι παλαμη hand διοϊστεύσῃ διοϊστευω shoot an arrow through δυοκαίδεκα δυοκαιδεκα twelve 580 ἐνίπλειον εμπιμπλημι fill ἀνάβαλλε αναβαλλω put back τόξον τοξον bow ἐΰξοον εϋξοος well-planed or well-polished νευρήν νευρη bowstring χυθείη from χεω ζείδωρον ζειδωρος grain-giving ὑπερώϊον υπερωϊον upper room *λέξομαι λεγω (1) lay στονόεσσα στονοεις woeful πεφυρμένη φυρω stain *χαμάδις χαμαδις to or on the ground στορέσας στορεννυμι spread *κίον κιω go γλαυκῶπις γλαυκωπις bright-eyed

a wordlist for Odyssey 19 in order of frequency

a wordlist for Odyssey 19 in order of frequency a wordlist for Odyssey 9 in order of frequency n.b. o and ος have been omitted Greek word English definition frequency in τ δε but (etc.) 205 και and; even 2 εγω(ν) I 86 τε and 84 ειμι sum be 68 εν (also

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards Greek/English ERC130359 Contents 1. I need to stay at home until the nurse comes to visit for my

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Poems of the Faded Rose

Poems of the Faded Rose ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ Ματίνα Καράμπαλη Poems of the Faded Rose ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος Τι τ λ ο ς Poems of the faded rose Συ γ γρ α φ έ α ς Ματίνα Καράμπαλη Σε ιρ α Ποίηση [2358]0712/12 Copyright 2012 Ματίνα

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D.

GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D. GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D. Το ταξίδι µου είσαι συ (Ντουέτο) Το ταξίδι µου είσαι συ Μοιάζουν οι λέξεις σου χορδές του ανέµου Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011)

a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011) a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011) N.B. ὁ and ὅς have been omitted Greek w ord English de finition frequency unusual f orms in rarity in part of speech in τ τ Homer

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script Panagiotis Peikidis PAE8397 Short film script Panagiotis Peikidis 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

adj sg fem gen epic ionic ὅθι

adj sg fem gen epic ionic ὅθι 1 ἀφροδίτην ἀφροδίτη : Aphrodite noun sg fem acc attic epic ionic αἰδοίην αἰδοῖος : regarded with reverence, august, venerable adj sg fem acc epic ionic χρυσοστέφανον χρυσοστέφανος : gold-crowned adj sg

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός The Mouse s Wedding page 2 This story is about = Αυτή η ιστορία είναι για Father Mouse = Πατέρας Ποντικός Mother Mouse = Μητέρα Ποντικίνα Miss Mouse = Δεσποινίς Ποντικίνα page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε)

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε) LIST OF VERBS THAT ARE FOLLOWED BY A FULL INFINITIVE A Afford: έχω τη δυνατότητα, έχω τα μέσα να I can t afford to buy a new computer, now Agree: συμφωνώ Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα