M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο. * e * s

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο. *------------- e * s -------------"

Transcript

1 M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο 0 I F O i M t t M * e * s ΚΛΙΑ6ΤλΙ Me ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY C6B. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ Μ ΥΤI \ Η Ν Η C κ ογ ι \ κ ω r ο γ I Α,Ρ ΥΤΗ C : Ο MYTI\HNHC IXKiDROC (t) 1333 Λ,ΙΘΥΘΥΝΤΗΟ: λρχιμ. ΙλΚ(1)ΚΟΟ C. Ι6ΡΟΚΗΡΥ1 ΚλΡλΜΟΥ^ΗΟ GTOC ΟΖ' ΜΑΪΟ C - 1ΟΥΝΙΟC ΑΡΙΘ. 5-6 βρx βe IΟ KKK\HM\KC \θ ΗνωΝ

2 m m 4 M i f t M» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Του άρχιμ. Ιακώβου Καραμούζη Ή παρουσία του Άγιου Πνεύματος Του άρχιμ. Γερμανού Σταυροβουνιώτη Ποτέ μή ζητήσεις τιμές άπό τόν κόσμο Συναξαριστής Μνήμη του Άγίου Παναγή Παΐσιου Μπασιά ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΗΛ.: καί 40892, FAX: web: Ιδιοκτήτης: Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Εκδότης: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Διευθυντής Συντάξεως: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Μητροπόλεως 1, Μυτιλήνη Τ.Κ Τηλ Συνεργάτης του περιοδικού: ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ π ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛ Μ ΕΣ Κωδικός Εντύπου: 2595 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Ε τήσια Εσω τερικού 10 Ε τήσια Αμερικής 15$ 'Άλλων Χωρών Έξωτερ. άνάλογος Γ ιά Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου έτησία συνδρομή 25 Θερμώς παρακαλοΰμε νά μάς γνωρίζετε έγκαίρως τή νέα σας διεύθυνση, άναφέροντας καί τήν παλαιά, γιά νά μήν έπιστρέφουν άνεπίδοτα τά τεύχη. Φώτη Κόντογλου Απάνω σέ μιάν έρημη άκροθαλασσιά Κωνσταντίνου Χολέβα Θυμόμαστε τήν 'Άλωση Πρωτ. Γρηγορίου Δουμούζη Όδηγός προσκυνημάτων του Νησιου μ α ς Άρχιμ. Βησσαρίωνος Καραλάσκου 100 χρόνια Ελευθερία, 90 όνειρο Εις μνημόσυνον αιώ νιον Του Π. Πάσχου Ό Γέροντας Χρονικά Γ ραφικές Τέχνες «ΜΕΛΙΣΣΑ» Άσπροβάλτα, Θεσ/νίκη Τηλ.: , FAX:

3 & & & & & il & SE '=L &&&&& & && *E *E W?E ^w ^ ^ ^ ^ E *E *E *E te Φ *E *E ^E SE «Ε *E SE I 0 T F i H M t t H 1 jfj ife s&i&s&a&a&i&i&iei *L il?l il il il &i i t w w- w- w w te ww^^5e^e*e^e*e ϊε SEtE^E^E^E w U φ Η Π Α Ρ Ο Υ ΣΙΑ Τ Ο Υ Α ΓΙΟ Υ Π Ν Θ Υ Μ Α Τ Ο Ο Τοϋ Άρχιμ. Ιακώβου Καραμούζη Ίεροκήρυκος χ ^ Θ ε ό ς, τόν Ό ποιον πι- ρ ίσ τεύ ο υ μ ε καί λατρεύουν / με, ειναι Ένας ως πρός τήν ουσία καί Τριάδα ως πρός τά πρόσωπα, έχοντας τόν άγέννητο Πατέρα, τόν γεννητό ΥΙό καί τό έκπορευτό 'Άγιο Πνεύμα. Δέν είναι γέννημα ό Τριαδικός Θεός τού μυαλού καί τής άνθρωπίνης σκέψεως άλλά άποκάλυψη. Δηλαδή ό'ίδιος ό Θεός φανέρωσε στόν κόσμο τόν εαυτό Του. Κατ άρχήν σέ όλους τούς λαούς τής γής, μέ πολλούς καί διαφόρους τρόπους καί σπερματικά στούς Έλληνες προγόνους μας μέσα άπό τίς διδαχές των μεγάλων σοφών καί φιλοσόφων. Στούς Εβραίους, όμως, ή παρουσία τού Θεού πραγματοποιείται μέ έμφανέστερο τρόπο άλλά άσάρκως στούς Πατριάρχες, τούς προφήτες, τούς δικαίους καί έναρέτους άνθρώπους τής Παλαιας Διαθήκης μέ τήν καλύτερη δέ έμφάνισή Του στόν Μωϋσή, όταν τού είπε: «Εγώ είμι ό Ών». Καί στήν έποχή τής Καινής Διαθήκης ένσάρκως στό πρόσωπο τού Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ό Όποιος γεννήθηκε άπό τήν Παναγία μας μέ τή δύναμη τού Αγίου Πνεύματος (Λουκ. 2,35). Μετά τήν Ανάληψη τού Ιησού στούς ουρανούς καί τήν παραμονή Του έν σώματι στά δεξιά τού Πατρός άρχίζει γιά

4 τήν Εκκλησία μας μιά άλλη έποχή. Είναι έκείνη, ή όποία σφραγίζεται καί ζωογονείται άπό τήν παρουσία τού Αγίου Πνεύματος, τό όποιο έκπορεύεται άπό τόν Πατέρα, ως αιτία καί άρχή τής Θεότητος πού είναι, καί πέμπεται διά τού Υιού στήν άνθρωπότητα. Τό 'Άγιο Πνεύμα δέν άποτελεί πρω τοφανές γεγονός στούς χρόνους τής Καινής Διαθήκης. Ό άγιος Νικόδημος ό άγιορείτης άναφέρεται σέ όλα έκείνα τά χωρία άπό τό Νόμο πού φανερώνουν τήν προκήρυξή Του. Οι Προφήτες μίλησαν γιά τό 'Άγιο Πνεύμα, άλλά καί προφήτευαν μέ τή δύναμή Του. «Τό δέ έργο τής Ένανθρωπήσεως τού Κυρίου μας πραγματοποιήθηκε μέ τή Χάρη τού Αγίου Πνεύματος». Οι μαθητές καί Απόστολοι τού Κυρίου μας τήν πρώτη τους έμπειρία διά τό 'Άγιο Πνεύμα τήν έλαβαν, όταν συνάντησαν τόν Άναστημένο Κύριο, λέγοντάς τους: «Λάβετε Πνεύμα 'Άγιον». Τήν ήμέρα, όμως τής Πεντηκοστής ή φ α νέρωση τού Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή μέ τόν πιό έπίσημο πλέον τρόπο. Ό πω ς στόν Ιορδάνη ποταμό, όπου τό 'Άγιο Πνεύμα εγινε γνωστό μέ τή μορφή περιστεράς, έτσι καί δώ «άπροσδόκητα άκούστηκε άπό τόν ουρανό μέ τή βοή καί έμφανίστηκε μέ τή μορφή τών πυρίνων γλωσσών, γιά νά γίνει άδιάβλητο τό θαύμα καί μέ τήν άκοή καί μέ τήν όραση». Άπό τότε παραμένει καί κατοικεί μόνιμα στήν 'Εκκλησία μας άναδεικνύοντας τούς άγίους, έμπνέοντας τούς συγγραφείς, γιά νά γράψουν τά βιβλία τής Αγίας Γραφής, χωρίς νά καταργείται ό προσωπικός χαρακτήρας τού καθενός, φωτίζοντας τούς άγίους πατέρες γιά νά έκφράσουν σωστά τήν άλήθεια τής πίστεώς μας. Μέ τή δωρεά τού Αγίου Πνεύματος λαμβάνουμε τή χριστιανική μας ταυτότητα μέσα άπό τά μυστήρια τού άγίου Βαπτίσματος καί τού Χρίσματος. Τό 'Άγιο Πνεύμα μεταβάλλει πραγματικά άλλά μυστηριακά τόν άρτο καί τόν οίνο σέ Σώμα καί Αίμα Χριστού. Τό 'Άγιο Πνεύμα είναι παρών σ όλα τά ιερά μυστήρια τής Εκκλησίας μας καί βρίσκεται σέ κάθε συντετριμμένη καί τα

5 πεινωμένη καρδιά, πού βαδίζει τόν δύσκολο άλλά σωτήριο δρόμο τής μετανοίας. Τό 'Άγιο Πνεύμα όλον συγκροτεί τόν θεσμόν τής 'Εκκλησίας. Συνήθως, όμως, έξαίρουμε τή μόρφωση καί τίς γνώσεις έντοπίζοντας τήν πνευματικότητα μόνο στό έπίπεδο τής λογικής. ΉΈκκλησία μας, χωρίς νά υποτιμά ή νά υπερεκτιμά τή λογική άλλά νά τής δίδει έκείνο πού τής πρέπει, θεωρεί ότι πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός πού άξιοποιεί στή ζωή του, κατά τό άνθρωπίνως δυνατό πάντοτε, τό 'Άγιο Πνεύμα, φανερώνοντας έτσι ότι ό λόγος τού Θεού δέν είναι ουτοπία, άλλά ζωντανή πραγματικότητα καί «ρήματα ζωής αιωνίου» (Ιω. 6,68)

6 ΠΟΤ6 ΜΗ ZH TH C6JC TJM 6C ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ λ j j \ k Αρχιμανδρίτου Γερμανοϋ Σταυροβουνιώτη ( f j Π! t 9 t / 5 ro / )! / οτε σου μη ζητησης νά ακουστή τό ονομά σου. Νά σαι πάντα, αψανης, άγνωστος στούς πολλούς τόσο, 7 / / / y t / ωστε, ε; δυνατόν, νά μη σε ξερη κανένας. Καί τότε θ ά σε ξερη ό Θεός. Έ άν ό Θεός θ ελ η νά σε ψανερώση, δεν ευθύνεσαι εσύ. Μόνο εσύ νά μη ψροντ/ζης νά ψανης οτι είσαι ετσι καί ετσι, οτι τά χ α δηλαδη εχεις αρετη, είσαι άξιος κ.λπ. Νά ζης με αψάνεια, σάν ξενος κα/ παρεπ/δημος, «ώς ό αλλόγλωσσος εν ετερογλώσσοις εν γνώσει καθημενος», οπως λεγει ό 'Άγιος Ιωάννης της Κλ/μακος. Νά μην αποκτησης ποτε σου παρρησία, νά μη θ ελ η ς νά ψαίνεσαι πώς κάτι είσαι. K α/ t τελος, νά t μη t εχης >! ποτε, f μ t ά ποτε / σου μνησικακ/α, / ουτε V ακόμη 5 / μ ε / τόν χειρότερό σου εχθρό. Ά λλά α ντίθετα, νά παρακαλης τόν Θεό νά τούς συγχωρηση ολους, νά συγχωρηση ολο τόν κόσμο. (Ά π ό τό διαδίκτυο)

7 Μ ν η μ η τ ο υ Α γ ι ο υ Π χ ν χ γ η Π Α Ι Ο Ι Ο Υ Μ π α ο ι α % άγιος Παναγης γεννήθηκε ρ ΐτ ό 1801 στήν Κεφαλληνία «W Ί t ) ~ } / V / από ευγενη οικογενεια, ενώ από μικρό παιδί φανερωσε ζωηρή ευφυΐα καί μεγάλη αγάπη γιά τήν ανάγνωση των ιερών βιβλίων. Όταν πεθανε ό πατερας του υποχρεώθηκε νά αναλάβει τήν προστασία της μητερας του καί της αδελφης του καί άρχισε νά ασκεί τό επάγγελμα του δασκάλου παρά τό νεαρόν της ηλικίας του. Σύντομα όμως παραιτήθηκε γιά νά αποφύγει συμβιβασμούς υπό τήν πίεση τών Αρχών της αγγλικης κατοχης1, ώς πρός τήν πίστη του καί τά πατριωτικά του αίσθήματα, καί άσκησε τό επάγγελμά του Ιδιωτικά, μεχρι τήν ημερα πού αποφάσισε νά κόψει κάθε δεσμό με τόν κόσμο εγκαταλείποντας τήν οίκογενειά του καί τήν σταδιοδρομία του καί γινόμενος μοναχός, στήν Μονή της Παναγίας τών Βλαχερνών στήν νησο Δίο. Μετά από τίς επίμονες παρακλήσεις της μητερας του επε- 1. Τά Ε πτάνη σα βρίσκονταν τότε υ π ό αγγλική προστασία (ενώθηκαν με τήν Ελλάδα τό 1864). Ό Βρεταννός διοικητής είχε όλες τίς εξουσίες, τίς όποιες ασκούσε συχνά εις βάρος του λαου καί τών Ορθόδοξων παραδόσεώ ν του.

8 στρεψε στό Ληξούρι, χωρίς ώστόσο νά άπαρνηθει τήν ασκητική βιοτή πού διηγε σέ ολη του τήν ζωή, κάτω άπό όποιεσδήποτε περιστάσεις. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος σε ηλικία τριάντα πέντε ετών καί εκτοτε άφιερώθηκε όλόκληρος στήν υπηρεσία τη Εκκλησίας, μέ τήν καθημερινή σχεδόν τέλεση της θείας Λειτουργίας, μέ τό κήρυγμα καί κυρίως μέ τό παράδειγμα τών ευαγγελικών άρετών του. Στεκόταν στήν εκκλησία ώς στύλος προσευχής, καί οταν εβγαινε τό εκανε γιά νά μοιράσει ελεημοσύνες, νά επισκεφθει δεινοπαθοΰντες η νά φέρει πίσω στό ποίμνιο παραστρατημένες ψυχές. Άρνήθηκε πάντα νά διορισθει σέ κάποια ενορία, προκειμένου νά άποφύγει τούς βιοτικούς περισπασμούς καί τίς πιέσεις τών κατακτητών, καί εγκαταστάθηκε στό μονύδριο του Αγίου Σπυρίδωνος, άπ οπου γιά πενήντα χρόνια μοίραζε σέ ολο τόν λαό της Κεφαλληνίας τούς θησαυρούς πού ε'κρυβε στήν καρδιά του. Ακολουθώντας τό παράδειγμα του αγίου Γερασίμου (20 Όκτ.) καί του αγίου Άνθιμου του Τυφλου (4 Σεπτ.), ό παπα-μπασιας δίδασκε καί διέδιδε τήν χάρη του Θεου στόν λαό, δίχως ώστόσο νά εγκαταλείπει τό ερημητήριό του. Πήγαινε, επίσης, νά λειτουργήσει σέ ολα τά εξωκκλήσια πού ησαν διεσπαρμένα γύρω άπό τό Ληξούρι, οπου μόλις γινόταν γνωστή η ε'λευσή του συναζόταν πληθος πιστών. Είχε πουλήσει τά υπάρχοντα της οίκογένειάς του καί μοίραζε ολους τούς πόρους του στούς πτωχούς πού θεωρουσε παιδιά του. Όταν ερχόταν στήν πόλη, τόν άκολουθουσε πάντα ενα σμάρι φτωχών γυναικών στίς όποιες ε'δινε ο,τι είχε καί δέν είχε, σέ σημειο πού νά στερείται ό ίδιος τροφης. Ώς νέος άγιος Νικόλαος, γνώριζε ποιά οίκογένεια είχε ίδιαίτερη άνάγκη καί παρενέβαινε γιά νά τήν στηρίξει η νά στερεώσει τήν πίστη της στόν Θεό. Ή άγάπη του γιά τόν πλησίον ηταν άνάμεικτη, μάλιστα, μέ τόλμη, καί συχνά ε'μπαινε σέ ενα μαγαζί, άνοιγε τό ταμείο καί ε'παιρνε ο,τι ε'κρινε άναγκαιο γιά τίς ελεημοσύνες του. Μία ημέρα, ενας φούρναρης άρνήθηκε νά του δώσει αυτό πού ζητουσε καί η ζύμη του ε'μενε λιπανάβατη. Ό άγιος Παναγης είχε άποκτήσει τό χάρισμα της προορα-

9 τικότητος καί της προφητείας, τό όποιο χρησιμοποιούσε γιά νά διορθώνει ψυχές. Σέ εκείνους πού έπρόκειτο νά πεθάνουν σύντομα μέ βίαιο τρόπο συνέστηνε νά πάνε νά εξομολογηθούν η προειδοποιούσε μέ υπαινιγμούς όσους έμελλαν νά διαπράξουν κάποιο σοβαρό αμάρτημα. Μία βροχερή νύχτα, συναντώντας στόν δρόμο κάποιον πού πήγαινε νά αμαρτήσει τού φώναξε: «Αμαρτία, αμαρτία, γύρισε σπίτι σου!». Μιάν άλλη φορά, μία μάνα πού μόλις είχε χάσει τούς δυό γιούς της, τόν ένα πίσω άπό τόν άλλο, έπεσε σέ άπόγνωση καί έξεγέρθηκε κατά τού Θεού. Ό C/ C /?/ V f ' άγιος ιερέας έτρεξε στό σπίτι της καί καθώς έκείνη άρνιόταν νά τού άνοίξει βρίζοντάς τον, άνοιξ / / / / ε τήν πόρτα κάνοντας τό σημειο τού σταυρού. Όταν μπηκε στήν σ ά λ α, όπου βρίσκονταν τά πορτραιτα των δύο πεθαμένων, τά πρόσωπα ζωντάνεψαν καί βγάζοντας πιστόλι άλληλοσκοτώθηκαν. Ό άγιος Παν α γ η ς άποκάλυψε τότε στήν μητέρα τους ότι είχαν έρωτευθει τήν ϊδια γυναίκα καί θά πέθαιναν μέ τόν τρόπο αύτό άν δέν παρενέβαινε ό Θεός νά άποτρέψει ένα μεγαλύτερο κακό. Μιάν άλλη φορά πάλι, μπηκε σέ ένα σπίτι, όπου έ'βραζε τό τσουκάλι, γιατί περίμεναν έπισκέψεις καί τό

10 αναποδογύρισε, επειδή προηγουμένως είχε προσέλθει ενας / / / Τ ο/ν- / φτωχός και τον είχαν διώξει μέ άδεια χέρια. Αύτά, όμως, τά άφθονα χαρίσματα του Θεού δέν δόθηκαν στον παπα-μπασια δίχως νά τον ταλαιπωρεί σκόλοψ τη σαρκί (Β' Κορ. 12, 7). Δέκα περίπου χρόνια μετά τήν χειροτονία του προσβλήθηκε άπό νευρασθένεια ή οποία τόν εκανε νά χάνει τόν ελεγχο του εαυτού του: ε'βγαζε κραυγές, ξύριζε τά γένια καί τά μαλλιά του, πετούσε ε'ξω ο,τι ε'βρισκε μπροστά του. Όταν συνήλθε μετά άπό εξι μήνες άπέδωσε τήν άσθένεια στήν άμαρτωλότητά του. Έν συνεχεία παρόμοιες κρίσεις επαναλαμβάνονταν κάθε δύο ή τρία χρόνια καί πρός τό τέλος τής ζωής του κάθε χρόνο. Τελικά, ε'μεινε καθηλωμένος στό κρεβάτι τά τελευταία πέντε χρόνια τής ζωής του. Δέν στερήθηκε, ώστόσο, τά χαρίσματα τής προορατικότητος καί παραμυθίας των ψυχών, ενώ C / Ο/ ϊ ο / / ο λαός δέν εχασε επ ούδενί τήν ι / / / ι / / > αγάπη καί τήν αφοσίωσή του σ αύτόν. Απεναντίας, ολοι οσοι ύπέφεραν άπό τά βάσανα καί τίς θλίψεις τής ζωής ή βρίσκονταν σέ δυσκολίες γνώριζαν πώς ή πόρτα τού δωματίου του ήταν πάντα άνοικτή καί 0 άγιος ιερέας δέν ">/ / ~ C / C/»\ t επαυσε νά είναι ο πόλος ελξης καί τό κέντρο τού εκκλησιαστικού βίου τής Κεφαλληνίας. Είχε άποκτήσει τόσο κύρος, ώστε συχνά παρενέβαινε δραστήρια γιά νά διορθώσει τίς άδικίες ή νά επιτιμήσει τούς ύπεύθυνους γιά άνήθικες πράξεις καί πάντα είσακουόταν ώς ή φωνή τού Θεού. Άφού σήκωσε μέ ύπομονή καί εύχαριστίες στόν Θεό τόν σταυρό τής μακρας καί ταπεινωτικής του άσθένειας - τήν Οποία Ορισμένοι θεωρούσαν ενα είδος «διά Χριστόν σαλότητος» - 0 άγιος Παναγής εκοιμήθη εν Κυρίω στίς 7 Ιουνίου Γιά δύο ήμέρες καί δύο νύχτες οί πιστοί προσέρχονταν νά προσκυνήσουν τό σκήνωμά του καί ή τιμή του δέν επαυσε νά αύξάνει αύθόρμητα, οχι μόνο στήν Κεφαλληνία, άλλά καί σέ ολη τήν Ελλάδα, κυρίως μετά τήν άνακομιδή τών λειψάνων του τό Ή τιμή τού άγίου Παναγή Μ πασια είναι ενα τρανό παράδειγμα τού π α ραδοσιακού τρόπου «άναγνωρίσεως» τών άγίων στήν Ορθόδοξο Εκκλησία, τής οποίας τό μόνο άληθινό κριτήριο είναι ή αύθόρμητη εύλάβεια τού λαού τού Θεού.

11 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ή ρ ί ν φ μ k Κ εγώ δεν κατάλαβα Έδώ, σ' αυτόν τόν ξερόπώς βρεθηκα μα- τοπο πού ηρθα, πού δεν εχει κρυά από τή ζάλη τίποτα α π όσα φχαριστουν της πολιτείας. Έ - τούς σημερινούς ανθρώπους, βγαλα ενα «άχ!» από τό καταλαβαίνω πώς είμαι λεύτεστηθος μου, σάν ρος, υστερ από τή τόν άνθρωπο πού Φώτη Κ όντ0γλ 0υ σκλαβιά, υστερ ξανάρχεται στή από τίς χίλιες ζωή υστερ από λιποθυμιά. σκλαβιες, γιά νά μιλήσω κα- Δεν περασε πολλή ωρα, κ λύτερα, πού σηκώνουμε α ενοιωσα τόν εαυτό μου πολύ ευτυχισμενον, ησυχον καί βλογημενον, όπως ήμουν άλλη πάνω στήν καμπούρα μας όσοι ζουμε μεσα στήν αμαρτωλή τή Βαβυλώνα, πού όλο φορά, πρίν πεσω στά δόντια γιά λευτεριες, λογης-λογης αυτηνης της λυσσασμενης λευτεριες μιλά, πράσινες, κόκ- Σκύλλας, της πολιτείας. κινες, πνευματικες, υλικες, 105 O ΠΟΙΜΗΝ

12 μοντέρνες, υπαρξιστικές, άθεϊστικές λευτεριές, λευτεριά πού άποχτιέται μέ τήν άπιστία, μέ τά λεφτά, μέ τήν άποχτήνωση, μέ τήν άναισθησία, λευτεριά μέ τίς ψευτιές της φιλοσοφίας, λευτεριά μέ τό σκλάβωμα στίς μηχανές, κι άλλες τέτοιες λευτεριές... Έγώ, δόξα στόν Θεό, βρέθηκα σήμερα άπάνω σέ τούτη τή γλωσσα της ξερης γης, πού τήν τριγυρίζει η θάλασσα δίχως νά τή δροσίσει. Τό νερό πού τή γλείφει, τήν κάνει νά φαίνεται πιό στεγνή, ένας ξέρακας μέ λιγοστές αρμυρηθρες καί μέ κάτι στυφά θαλασσάγκαθα, σκληρά σάν νά ναι σιδερένια. Ωστόσο, σέ τούτον τόν στέρφο ρημότοπο βρίσκεται, γιά μένα, κείνο πού δέν βρίσκεται στούς πράσινους κήπους της πολιτείας, πού μού φαίνουνται σάν νεκροταφεία, σάν τίς πρασινάδες πού έ'χουνε τά νοσοκομεία. Γιά μένα, η διψασμένη έ'ρημο δροσίζει τήν ψυχή μου, σάν νά ναι γεμάτη άπό κρύα ποτάμια κι άπό όμορφες βρύσες. Γιατί έδω βρίσκω τήν ειρήνη, τήν πολυπόθητη ειρήνη. Ή φτώχεια πού έ'χει τούτος ό ξερόκαβος, δέν τραβά τούς άνθρώπους, καί γι αύτό τόν άφήσανε ξεχασμένο, άγαπημένο καταφύγιο γιά κάποιους χαζούς σάν κ έμένα. Μιά παλιοπαράγκα κοντά στή θάλασσα, πού κάθεται μέσα ένας ψαράς μέ τήν γυναίκα του, ένας φούρνος σάν καί κείνους πού εϊχανε τόν καιρό τού Νωε, λίγα χαλάσματα, καί κάτι θεμέλια άπό δύο τρείς γκρεμισμένες καλύβες, λίγοι σκοίνοι, ένας γάϊδαρος, ένας σκύλος, μιά γάτα, λίγες όρνιθες, καί μιά παλιόβαρκα, δεμένη σ έναν μωλο, καμωμένον μέ κάτι παλιόπετρες, νά ποιός είναι ό παράδεισος όπου ηρθα. Ή θάλασσα είναι πιό έ'ρημη άπό τή στεριά. Κάτι ξέρες καί ρημόνησα είναι τά φτωχά κι άγρια στολίδια της. * * * Ήσυχία! Δέν άκούγεται τίποτα! Μονάχα τ άγεράκι < 5 ^ / / / φυσά στ αύτιά μου, σάν νά θέλει νά μέ καλωσορίσει. Πηγα καί βρηκα ένα μικρό βραχάκι, καί κάθησα κοντά του. Τό κοίταξα καλά-καλά. Συλλογίστηκα πώς βρίσκεται έκεί πού βρίσκεται άπό τότε πού έ'γινε ό κόσμος, κ ϊσως κανένας δέν τό είδε ποτέ, κα O ΠΟΙΜΗΝ -# 106

13 νένας δέν ήρθε κοντά του. Έκεί κάθεται εκατομμύρια μέρες καί νύχτες, πρίν νά πλάσει ο Θεός τόν Άδάμ, καί κάθεται καί τώρα, στίς δικές μας μέρες, τίς ώρες πού εμείς καταγινόμαστε στίς δουλειές μας, τίς νύχτες πού κοιμόμαστε, τόν χειμώνα πού χιονίζει καί τό καλοκαίρι πού ψήνει ο ήλιος τήν πλάση. Καί θά στέκεται στό ϊδιο μέρος σάν θά φύγουμε άπό τόν κόσμο τούτον καί θά ρθουνε άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Κάθησα, λοιπόν, κοντά του, καί τό κοίταζα σάν νά τανε τό πιό δυσεύρετο πραγμα πού ύπάρχει στόν κόσμο. Καί καταλάβαινα, πώς καί κείνο ενοιωθε πώς τό κοιτάζω, καί πώς τ άγαπώ, καί πώς μέ κοίταζε καί μ άγαπούσε καί κείνο. Κ ενοιωθα, πώς μας κοίταζε καί τούς δυό μας Έκείνος πού μας επλασε. Κοντά στό βραχάκι σιγοαφρίζανε τά κύματα, μουρμουρίζανε κάποια μυστηριώδη πράγματα. Κάτι φλούδια άπό χιβάδες καί δυό-τρία σουπιοκόκκαλα κειτόντανε εκεί κοντά, μαζί μέ κάτι μικρά κομμάτια ξύλα καί ξερόκλαδα, άσπρισμένα άπό τήν άλισάχνη κι άπό τόν ηλιο. Αύτά τά τιποτένια πράγματα παίρνανε γιά μένα μιά σημασία πού δέν εχει κανένα άπό τά σπουδαία εργα πού φτιάνουνε οί άνθρωποι μέ τίς τέχνες καί μέ τίς επιστήμες τους, οί φοβερές μηχανές καί τάλλα πού κάνουνε τούς πολλούς άνθρώπους, άλλοίμονο, νά χαζεύουνε μπροστά τους. Τούτα τά ξεχασμένα καί καταφρονεμένα πράγματα κινούσανε τή σκέψη μου καί τήν καρδιά μου, μέ φέρνανε κοντά στόν Θεό, στά μυστήρια τής ζωής καί μέ κάνανε νά νοιώσω ζωντανά τήν αίωνιότητα. Ένώ, οσα βλέπει κανένας στίς πολιτείες, είναι βουβά, δίχως γλώσσα καί κολλούνε τή διάνοια τού άνθρώπου στίς μικρολογίες τού ψεύτικου μηχανικού κόσμου. Ήσυχία! Σιωπή! Ώ βλογημένη σιωπή, πού μέσα σέ σένα άκούγω τίς μυριάδες μυστικές φωνές τού παντός! Κι ω ταραχή καί βουή τής πολιτείας, πού μέ μποδίζεις νά άκούσω τήν ύπερκόσμια αύτή καί πολύηχη σιωπή, πού τήν άκούω σέ τούτη τήν ερημο! Τώρα καταλαβαίνω καλά γιατί στήν ε'ρημο άκούγανε οί άσκητές τή φωνή τού Θεού καί καταλαβαίνανε τά μυστήρια. 107 φ- O ΠΟΙΜΗΝ-----

14 Κωνσταντίνος Χολέβας υμόμαστε τήν 'Άλωση, διό- ΗΗΐτι η Ιστορία μάς διδάσκει ότι όταν οΐ λίγοι άποφασίσουν νά άντισταθούν κατά των πολλών, μπορεί νά ηττηθούν πρόσκαιρα, άλλά τελικά σέ βάθος χρόνου κερδίζουν. Ή άντίσταση στά τείχη της Βασιλεύουσας των 5000 χιλιάδων Ελλήνων καί τών 2000 ξένων συμμάχων τους έμεινε στίς ψυχές των υποδούλων ώς τίτλος τιμης καί δέσμευση γιά νέους άγωνες. Ή θυσία τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στήν πύλη του Ρωμανού έθεσε τίς βάσεις γιά τό Τά δεκάδες κινήματα των υποδούλων έτράφησαν άπό τούς θρύλους του καί της Κόκκινης Μηλιάς. Άν είχαν παραδοθεί τήν 29η Μαΐου 1453, δέν θά υπηρχε άντίσταση καί έθνεγερσία. Ή συνθηκολόγηση θά ηταν άνεξίτηλη ντροπή. Ένω η ηρωϊκή άμυνα γέννησε τήν υπομονή, τήν έλπίδα, τήν προσδοκία. Αύτή τήν έλπίδα έκφράζει καί ό Ποντιακός θρηνος «Ή Ρωμανία πέρασεν, Ή Ρωμανία πάρθεν, Ή Ρωμανία κι άν πέρασεν άνθεί καί φέρει κι άλλο...». Άλλωστε, καί ό Θ. Κολοκοτρώνης έλεγε πρός τούς ξένους συνομιλητές του. «Ό βασιλεύς μας συνθήκην δέν εκαμε, ή φρουρά του πολεμά ακόμη καί τό φρούριό του αντιστέ^ται». Καί έξηγούσε ότι άναφερόταν στόν Κωνσταντίνον Παλαιολόγο, στούς κλεφταρματολούς, στό Σούλι καί στήν Μάνη. ΟΙ πεσόντες κατά τήν άλωση μάς δώρησαν τό δικαίωμα στήν Μεγάλη ιδέα. Καί χωρίς Μεγάλες ιδέες τά έθνη δέν πάνε μπροστά Ο ΠΟΙΜΗΝ 108

15 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ Καθολικό I. Μ. Ταξιαρχών Κάτω Τρίτους 15ος αι. n m m m n r m m D U l i M U M t j - j e jim m y 47Α, Koudourioti str. GR Mytilene, Lesvos, Greece Tel: , Fax: Ακόμη μιά ευχάριστη έκπληξη μας έπιφύλαξε ό Γ ενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μ ητροπόλεώς μας, μέ τό καλαίσθητο τευχίδιό του «Π αλαιοχριστιανικά Βυζαντινά μνημεία καί προσκυνήματα της Λέσβου», πού έξέδωσε ή Έ νω ση Ξενοδόχων Λέσβου. Είναι ενας ευσύνοπτος καί χρήσιμος όδηγός γιά τούς έπισκέπτες του ευλογημένου νησιού μας άλλά καί γιά όλους μας. Π ε ριέχει σύντομα καί κατατοπιστικά κείμενα μέ θαυμάσιες έγχρωμες φωτογραφίες, πού άποτυπώνουν κατά τόν καλύτερο τρόπο τή μεγάλη κληρονομιά των μνημείων καί των πολλών ώραίων έκκλησιών, πού μας άφησαν οί πρόγονοί μας. Συγχαίρουμε, λοιπόν, τόν πατέρα Γρηγόριο γιά τά κείμενά του καί ευχαριστουμε τούς υπευθύνους γιά τήν έκδοση, ευχόμενοι ό 'Άγιος Θ εός μας νά ένισχύει συνεχώς τά έργα τους. 109 Φ- Ο ΠΟΙΜΗΝ

16 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 90 ΟΝΕΙΡΟ* Μυτιβήνη 11 Μαΐου 2012 Τοϋ Ά ρ χιμ. Β η σσαρίω νος Κ α ρ α λ ά σ κ ο υ Ιερ ο κ ή ρ υ κ ο ς 'I. Μ. Έ λα σ σ ώ νο ς Υ π ά ρ χ ο υ ν πολλοί τρόποι νά διαβάσει κάποιος τήν ιστορία, άλλά πολύ περισσότεροι νά τήν ερμηνεύσει. Είναι γνώρισμα της άνθρώπινης φύσης νά βλέπει καί νά ερμηνεύει τά πάντα μέσα άπό τή δική της άποψη, τή δική της μα- / r i ί ' / V "s > *\ ~ τιά. 1 1 αυτό καί εύκολα εμφιλοχωροϋν στήν διήγηση καί τήν ερμηνεία της ιστορίας συναισθηματισμοί, ιδεοληψίες καί όραματισμοί, π ού πότε δολώνουν καί π ότε άναδεικνύουν στοιχεία καί π ρ ό σωπα πού τήν σημάδεψαν. 'Ομοιάζει μ εναν αυστηρό καί λίγο «παλαιομοδίτη» δάσκαλο, ικανό ωστόσο νά μας μάθει γράμματα, σπουδάγματα... Τά 100 χρόνια ελευθερίας καί τά 90 άπό τήν μικρασιατική καταστροφή, δίνουν τήν άφορμή μιας ιστορικής «γυ- μ νασίας», μιας ιστορικής «π α ίδ ευ σ η ς» καί εκ π α ίδ ευ σ η ς πάνω στό άνθρώ πινο μεγαλείο ά λλά καί τήν άποτυχία. Στά κίνητρα, στούς σκοπούς, στίς ιδέες, στίς άξίες καί προπάντω ν στό κληρονομικό καταπίστευμα αυτών των πρόσφ ατω ν ιστορικών π ερ ιπ ε τειών τοϋ γένους μας. Στήν ποιότητα της «ζύ μ η ς», τήν «μ α γιά» μέ τήν όποία μποροϋμε καί σήμερα νά ζυμώσουμε οχι τό μύθο άλλά τόν γνήσιο ενίοτε καί πικρό άπό τίς άστοχίες μας ελληνικό αρτο, γιά νά θρέψουμε τήν ύπαρξή μας, τήν ιστορική συνέχεια, τήν ιδιοπροσωπία τοϋ νεότερου Έ λληνισμοϋ. Γιά δέ τόν χριστιανό τοϋ σήμερα η ιστορία γίνεται ό χώρος τόσο ψηλάφησης της άνθρώπινης άδυναμίας, της αμαρτίας, όπως λέμε στή γλώσσα μας, οσο καί της θεϊκης π α ρουσίας καί ενέργειας. Μ ιά άφήγηση μεστή άπό δάκρυα άλλά καί θαύματα! 100 Χρόνια έλευθερία Σας έρχομαι άπ ενα τόπ ο σημαδιακό, τήν Ε λασσόνα, μιά μικρή καί πτωχή επαρχία σκαρφαλωμένη στίς πλαγιές τοϋ μυθικοϋ Ό λύμπου. Σημαδιακό, γιατί εκεί, στήν κορυφογραμμή της Μ ελούνας, ήταν χαραγμένο τό σύνορο της ελευθερίας. Ά π ό τόν τόπο μας ξεκίνησε η άπελευθέρωση, τό νέο 21, η ελευθερία άπ ό τόν Τοϋρκο δυνάστη. Ή 6η Ό κτωβρίου 1912 σήμανε *Εκφωνήθηκε μέ τήν ευκαιρία της λήξεως τών μαθημάτων τών κατηχητικών σχολείω ν τοϋ I. Ν αοϋ Άγ. Θ ερά ποντος Μ υτιλήνης Ο ΠΟΙΜΗΝ -Φ 110

17 τήν πρώτη νίκη μετά τήν ταπεινωτική ήττα τοϋ 1897, ή οποία όλοκληρώδηκε καί εορτάζεται μέ τήν παράδοση της Θεσ/νίκης στούς Έ λληνες άνήμερα τοϋ μεγαλομάρτυρα αγίου Δημητρίου. Ξ αφ νικά σάν άπό λήδαργο ξυπνοϋσε τό γένος καί ή ιστορία χάραζε τά νέα σύνορα άφ ή νοντας ά π εξω - γιά λίγο όπως π ίσ τ ευ α ν τήν π νευμ α τική μας κοιτίδα, τή γη της Μ ικρασίας καί τοϋ Π όντου. Ή Ε λ λ ά δ α άνέπ ν ε ε τόν άέρα της νίκης καί βίωνε πρώτη φορά μετά άπό π ο λ λά χρόνια τή δυναμική της Μ εγάλης ιδέας, της ενοποίησης όλων των άρχαίων κοιτίδων τοϋ Έ λληνισμοϋ σέ μιά ενότητα καί κρατική οντότητα. Τό όραμα τοϋ Ιω άννη Κωλέτη τοϋ 18841γίνεται κοινός στρατηγικός στόχος ενός κράτους πού είδε τά σύνορά του νά διευρύνονται π ο λ λα πλασιαστικά, σχεδόν 90 χρόνια μετά τόν πρωτο ξεσηκωμό. Ή Κρήτη εμελλε μέ τόν Β ενιζένο νά παίξει ενα σημαντικό ρόλο. Ά λλά αυτά μας είναι γνωστά. Τί εμεινε νά τιμήσουμε σήμερα εκτός άπό τό διπλασιασμό της πατρίδας, τό αίμα καί τή δυσία; Τί άπέμεινε στίς ψ υχές ήμων των επιγόνων τοϋ μεγάλου επ ους τοϋ 1912; Τί νά διδάξουμε στά παιδιά μας; Τί νά άναδείξουμε ως άξιο εορτασμοϋ πέρα άπό τήν κενολογία καί τούς πανηγυρικούς λόγους; Ίσ ω ς τά π ιό ξ εχα σμένα : τό ή 9ος καί τήν πίστη π ού γέννη σαν τή σημ ε ρ ι ν ή Έ λ λ ά δ α. Θ ά σταδω σέ δύο άπό τά π ο λ λ ά, ξεχασμένα άλλά ουσιαστικά. Στή Μητρόπολή μας ό εορτασμός των Έ λευδερίων εχει ως κέντρο τήν ένδρόνιση της Π αναγίας της Ό λυμπιώ τισσας στόν Μ ητροπολιτικό ναό, σέ μιά συνέχεια καί ομολογία όσων άδουμε στόν Παρακλητικό Της Κανόνα: «τίς δέ διεφ ύλαξεν εως νϋν έλευ δέρους;». Ό σ ο καί άν πολεμοϋν νά μας κάνουν νά ξεχάσουμε, ή πίστη καί ό ιερός ένδουσιασμός των παππούδω ν μας γέννησε τό δαϋμα. Κάποιοι δά π οϋ ν ό συσχετισμός των δυνάμεων, ό άποδυναμωμένος σουλτάνος καί άλλα ομοια γέννησαν τήν έλευδερία. Στήν καρδιά 1. Σκοπετέα Έλ., Τό «Πρότυπο Βασίλειο» καί ή Μεγάλη Ιδέα, Ό ψεις τοϋ Έδνικοϋ Προβλήματος στήν Έλλάδα ( ), Πολύτυπο, (Άδήνα, 1988), Ο ΠΟΙΜΗΝ

18 ομως εκείνων πού ριψοκινδύνευσαν π α ρηγοριά καί όρμή δέν θά μποροϋσε νά σταλάξει καμιά ιστορική συγκυρία. Ό σ ο γιά τό ήθος επιτρέψτε μου νά σας διηγηθώ μιά ιστορία, οπως τήν κατέγραψε ό σπουδαίος Ακαδημαϊκός Σπύρος Μ ελας ( ), πολεμικός άνταποκριτής τότε στούς Β αλκανικούς πολέμους, γιά μιά μάνα άπό τό χωριό Βλαχογιάννη της επαρχίας μας. Ό π ω ς καταγράφει στό βιβλίο του «Ο ι πόλεμοι τοϋ », οταν 5 Όκτωβρίου 1912 άπελευθέρω ναν τά πρώτα χωριά στήν περιφέρεια της Ελασσόνας, κατέβηκαν στό Βλαχογιάννη ν άνασυνταχτοϋν, νά ξεκουραστοϋν καί νά πανηγυρίσουν τίς πρώ τες τους νίκες. Τό γλέντι παγώνει οταν άκούγεται πένθιμη η καμπάνα της εκκλησίας καί η εκφορά ενός νεκροϋ έρχεται νά μετριάσει τόν ενθουσιασμό τους. Ρωτώντας μαθαίνουν πώς πρόκειται γιά κάποιον άπό τούς Έ λ λ η νες στρατιώτες π ού είχε πέσει στή Μ άχη. Μ ιά μαυροφορεμένη σπαράζει πίσω άπό τό φέρετρο. Ο Μ ελα ς πλησιάζει παραξενευμένος καί ρωτα τή γυναίκα γιά τή συγγένειά της μέ τόν π εσόντα στρατιώτη. Έκείνη άγέρωχη τοϋ άποκρίνεται οτι είναι μάνα ελληνίδα καί π ρ ο σφέρει τά πρεπούμενα σέ τοϋτο τό π α λικάρι, άφοϋ η μάνα του είναι μακριά καί δέν τοϋ πρέπει νά φύγει ακλαυτος καί χωρίς δάκρυ τιμης καί άγάπης άπό μιά μάνα! Ή άρχαία Αντιγόνη τοϋ ήθους, της άγάπης καί τοϋ ιεροϋ καθήκοντος της ταφης μπολιασμένη άπό τόν Χριστό, είναι άπό τά π ο λ λά πού θ ά π ρ επ ε νά θυμηθοϋμε νά εορτάσουμε στήν 100ετία της ελευθερίας μας. Τό καθηκον καί η άγάπη γιά τήν πόλη καί τόν ανθρωπο, ως π ενταπόσταγμα τοϋ άρχαιοελληνικοϋ καί χριστιανικοϋ ήθους. 90 χρόνια όνειρο Κάπως, ομως, έπ ρ επ ε νά περατωθει αυτός ό άγώνας καί οι πόθοι. Ή αιολική γη, η πανάρχαια κοιτίδα της φιλοσοφίας, ό άκατάβλητος Π όντος, η αγιοτόκος Κ αισάρεια, παρέμειναν οι τόποι τών πόθων καί οι στόχοι της δεκαετίας. Συνθηκες, πρόσω πα, συγκυρίες έφεραν τήν πατρίδα κοντά στό ονειρο: στήν ενοποίηση τοϋ ελληνικοϋ χώρου. Ό μ ω ς οι δυνατοί τοϋ κόσμου καί οι άστοχίες μας έπ νιξα ν κυριολεκτικά τόν ενθουσιασμό τών προγόνων μας στήν προκυμαία της Σμύρνης. Ή άπελευθέρωση τοϋ 1912 κατέληξε στόν ξεριζωμό τοϋ Τί έμεινε νά θυμόμαστε σήμερα; Ποιά δρόσος άερμών νά άναψύξει καί νά καταπραΰνει τόν πόνο της καταστροφης; Τί νά διδάξουμε στά π αιδιά μας; Έ χοντας τό προνόμιο ως ιερέας της Κ αλλιθέας, σ ενα άπό τά χωριά μας, μέ ποντιακό στοιχείο, νά ζήσω γιά λίγο καί νά ξεπροβοδίσω στήν αιωνιότητα τούς τελευταίους φερμένους άπό εκεί, βίωσα έντονα αυτή τήν άπορία: τί είναι ό Π όντος καί η Μικρασία; πληγές αιμάσσουσες η τόπ ος πνευματικός π ού ξανοίγεσαι μέ ευγνωμοσύνη καί δέος; Ύ ποκλίθηκα εσωτερικά συχνά στό μεγαλείο π ού έφ εραν μυστικά καί σχεδόν άνεπαίσθητα αυτοί οι ανθρωποι στόν τόπο μας. Στίς ιστορήσεις καί στίς παραδόσεις τους. Στούς αγίους καί -----Ο ΠΟΙΜΗΝ -Φ 112

19 τά τραγούδια τους. Στήν λαβωμένη τους καρδιά καί τήν καδαρή τους ματιά. Στόν άναστεναγό καί στά βήματα του χοροϋ. Σέ μιά άλήδεια π ο ύ ξεφεύγει άπό τά στενά της χώρας καί ξανοίγεται στήν οικουμενική διάσταση της πατρίδας. Κάπως ετσι ωρίμασε η ματιά μου καί η αισδηση γιά ολους αυτούς τούς χώρους, τίς άλησμόνητες πατρίδες. Μ ιά πορεία π ού ξεκίνησε στήν πόλη τοϋ αγ. Δημητρίου μέ τά διαβάσματα των Πατέρων, της φιλοσοφίας καί της ιστορίας στή Θεολογική Σχολή, τώρα άποκαλύπτονταν ως ευρύχωρος οδός αυτοσυνειδησίας. Ή λέξη άνατολή άποδεσμεύτηκε άπό τούς μύδους καί εγινε μέσα μου μιά πηγή φωτός: L ux ex orientel! Μ ιά άνατολή ά π οπου τρέφομαι καί άνδρώνομαι πνευματικά! Έ ν α δισκοπότηρο αγιότητας καί καημοϋ. Έ ν α ς τόπος ορόσημο στόν όποιο πάντοτε πορεύομαι. Μικρασία, γη των πατέρων μου, πού πρωτοι στό άπλετο φως φιλοσόφησαν γιά τήν ομορφιά τοϋ ΛΟΓΟΥ, ως αιτία συνεκτική τοϋ σ ύμ π α ντος καί τοϋ άνδρώ που! Έκει δεμελιώδηκε ό μονισμός2, τό βασικό καί ρω μαλέο φιλοσοφικό οικοδόμημα π ού εντοπίζει μιά άρχή καί αιτία σ ολόκληρη τή λειτουργική δομή τοϋ σύμπαντος. Μ ιά άρχή π ού δέν ξεχώρισε ποτέ τήν ΰλη άπό τό πνεϋμα! Η ρ ά κ λειτος ό Έ φέσιος, Θαλής, Ά να ξιμ ένη ς καί Α να ξίμανδρος οι Μ ιλήσιοι, Α ναξα γόρας ό Κ λαζομένιος, Ξ ενοφάνης ό Κολοφώνιος, Π αρμενίδης καί Ζήνων οι Έ λεάτες, Λ εύκιππος καί Δημόκριτος οι Αβδηρίτες, Η ρ όδοτος ό πατήρ της ιστορίας ό Ά λικαρνασσεύς καί άναντίρρητα ό γειτονικός στή Σάμο μυστικός μεγάλος Π υδαγόρας. Τρόποι νά δεις τόν κόσμο γύρω σου, νά κατανοήσεις. Π νεύματα άνήσυχα καί διψασμένα. Υ π άρξεις εκτεδειμένες στήν εναγώνια άναζήτηση. Πρόδρομοι ενός κόσμου π ού εμελλε ν άνατείλει όλόλαμπρος στό άναστημένο πρόσωπο τοϋ Χριστοϋ! Μ ικρασία, γη των πατέρω ν μου οπου κάρπισε εκατονταπλασίω ς τήν σπορά τοϋ Α ΙΩ Ν ΙΟ Υ ΛΟΓΟΥ! Γη σπαρμένη Χριστό άπό τόν ευαγγελιστή της Α γάπης, τόν Θεο-Λόγο Ιωάννη. Εκκλησίες όδηγημένες στήν άλήδεια άπό τόν μαρτυρικό καί μέγα Α πόστολο Π αϋλο. Γη αιματοδρεμμένη άπό τούς μάρτυρες της Ανάστασης. Ε π τ ά φωτη λυχνία των Έκκλησιων! Έ φ εσος, Σμύρνη, Π έργαμος, Σ άρδεις, Φ ιλαδέλφεια, Λαοδίκεια. Έ πτά άστέρια στό δεξί χέρι τοϋ Θεοϋ, οι άγγελοι - επίσκοποι των Έκκλησιων, επ τά λυχνοστάτες άκοίμητοι μπροστά στό δρόνο Του, οι ιδιες οι Έ κκλησίες3. Βοή καταρράκτη η φωνή Του, ό Λ όγος Του «ω ς φωνή ύδάτων π ολλω ν»4, γάργαρο καί καδαρό νερό τοϋ βαπτίσματος π ού ξεπ λένει τήν αμαρτία ά λ λά καί 2. Ν. Ματσούκα, Ιστορία της Φιλοσοφίας. Πουρναρας σ Άποκ. α ' Άποκ. α ' 15. ««^ Ο ΠΟΙΜΗΝ

20 σύμβολο μυστικό τοϋ Π νεύματος τοϋ Θεοϋ. Τό μήνυμά Του «ρομ φ αία δί- >c / 5 στομος οξεία εκπορευομένη»5, αιχμηρό δίκοπο μαχαίρι: «μηδέν φοβοϋ α μέλλεις παδεχν... γίνου πιστός άχρι δα- νάτου, καί δώσω σοι τόν στέφανον της ζωης»6, μή φοβηδεχς καδόλου γιά οσα σοϋ μέλλεται νά πάδεις... κράτα τήν πίστη σου, άκόμη κι άν σοϋ στοιχίσει τή ζωή, κι εγώ δά σοϋ δώσω στεφάνι της νίκης, τήν αιώνια ζωή. 'Άγιος Π ολύκαρπος, Βουκόλος, Ιγνάτιος, Χ αραλάμπης, Ά ντύ π α ς, καί τόσοι πολλοί, άναρίμητοι άλλοι. Σέ εκείνη τή γη ονομάστηκαν οι επίσκοποι άγγελοι, ύπεν- δύμιση μυστική τοϋ εργου της άναγ- γελίας της Ανάστασης τοϋ Χριστοϋ. Ή Μ ικρά Ά σία ως άλλος λίδος τοϋ μνήματος βαστάζει επάνω της τούς π ο λ λούς μάρτυρες, τούς πασχάλιους άγγέ- λους της νίκης της ζωης καί της ύπέρ- βασης τοϋ δανάτου. Μ ικρασία καί Π όντος καί Κ αππαδοκία, γη των πατέρω ν μου, οπου πάνω τους βλαστάνει χορτάρι ή ομορφιά της αιώνιας ζωης, στά πρόσωπα καί στά σώματα, στίς εκκλησίες καί στά λείψανα των λαμπρων Αγίων μαρτύρων καί όσίων, των σπουδαγμένων καί των άφανων, των «τρ ελ α μ ένω ν», κατά πως τούς ονομάτισαν οι συγκαιρινοί τους, άπό δεχο ερωτα. Καί πόλεις, πολλές πόλεις μέ τήν Έ λληνίδα φωνή, μέ τούς αγίους της ή καδεμιά, μέ τήν μουσική καί τά δέατρα μέχρι καί τό 22, μέ μιά ζωηρή άστική τάξη π ού όραματιζόταν τήν ενωση μέ τήν μητέρα, τόν εδνικό κορμό, τό μεγαλεχο ενός κόσμου βουτηγμένο στήν αλμύρα τοϋ Αιγαίου καί άσπρισμένο άπό τόν Ή λ ιο τόν πρωτο: «φαγωμένο άπό τό λάδι κι άπό τό αλάτι»! «Μ έ τό καΐκι καί μέ τά π α νιά της Π αναγίας»7, οπως μελώδησε ό Έ λύτης. Μ ικρασία, μάνα γη τοϋ Φώτη Κόντογλου καί τοϋ Ή λία Βενέζη άπό τ Άϊβαλί. Τοϋ Κ οσμα Πολίτη άπό τή Σμύρνη. Ά λλά καί άλλων πού τούς άνέδρεψε τό ονειρο καί ή δωριά της οπως τόν δικό σας Ευστράτιο Σταματόπουλο άπό τή Συκαμιά, τόν Στρατή Μ υ- ριβήλη μέ τή «Ζωή εν τάφω». Πηγή άνεξάντλητη εμπνευσης καί μεγαλείου ποιητικοϋ. Μ ήτρα πολιτισμοϋ. Π οιός νά π ροσ περ άσει άδιάφορα «Τό νούμερο 31328», τή «Γ αλή νη» καί τήν «Αιολική γη» τοϋ Βενέζη, οπ ου π λ έ ον ή Μικρά Άσία κατέκτησε διαστάσεις ονειρικοϋ χώρου; Π οιός δέν συγκινήδηκε μέ «Τό Ά ϊβαλί, ή πατρίδα μου», «Τήν πονεμένη Ρωμηοσύνη» τοϋ Κόντογλου; Μ ικρασία καί Π όντος καί Κ αππαδοκία, γη των πατέρω ν μου τό μεγαλοβδόμαδο τοϋ γένους μας! Έ ν α ς σταυρός ύψωμένος νά μαρτυρα τά πάδη καί τά βάσανα της σάρκας μου, κατά τήν προσφιλη εκφραση τοϋ μακαριστοϋ Κωστη Μ οσκώφ, μέσα στήν ιστορία. Μ ιά άνάσταση π ού τελέστηκε στούς αγίους καί άναμένεται στούς τόπ ους. Έ ν α ς στέφ ανος δοξαστικοϋ 5. Άποκ. α ' Άποκ. β ' Μ ελαγχολία τοϋ Αίγαίου -----Ο ΠΟΙΜΗΝ -Φ 114

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ -

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ - ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO Ή^ριοάικο 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ - GKAJAGTλΙ He ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY ceg. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ Μ YTI \ Η N H C κ ογ ΐλκωκογ ΙΛΡΥΤΗΟ: 0 MYTI\HNHC

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ fckkjihgugtiko Ή^ΡΙΦΛΙΚΦ a f f t H M t t M EKAIAETAI ME ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ TOY ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΡΥΤΗΣ: Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (f) 1933 ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Κείμενα από τις ιστοσελίδες: www.pigizois.gr και www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/ Φωτογραφίες κυρίως από την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες

Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες w w w. p e m t o u s i a. g r 15 Ιανουαρίου 2012 Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες 2 Τεύχος Ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης της Μονής Οσίου Δαυΐδ στην Εύβοια (1920-1991) Αρχιμ. Κύριλλος, Καθηγούμενος Οσίου Δαυΐδ Γέροντος

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 77ο

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 77ο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 77ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 7 8 9 11 13 15 16 18 19 20 21 23 25 Mήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ DYTIKH FRAGKISTA 94_Layout 1 21/07/2011 7:17 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΕυθυΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ISSN 1450-2240 Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό ΑΙΟΛΟΥ ΙΛΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο ΦΥΛΛΟ 10ο - IANOYAΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παλιές εικόνες από τα Δωδεκαήμερα στο χωριό μας

Παλιές εικόνες από τα Δωδεκαήμερα στο χωριό μας 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ.10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Έκδοση 18η «Ει θεολόγος ει, προσεύξη αληθώς και ει αληθώς προσεύχη θεολόγος ει». Όσιος Νείλος. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

Προλογικό σημείωμα. Εκτελέστηκε με τουφεκισμό στις 14 Δεκεμβρίου του 1941 σαν εχθρός του λαού. Αποκαταστάθηκε το 1991.

Προλογικό σημείωμα. Εκτελέστηκε με τουφεκισμό στις 14 Δεκεμβρίου του 1941 σαν εχθρός του λαού. Αποκαταστάθηκε το 1991. Β. Νικηφόρωφ - Βόλγιν ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΡΑΒΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΑΤΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1999 Προλογικό σημείωμα Τα κείμενα πού ακολουθούν, είναι γραμμένα από το ρώσο

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα του Τεγεατικού Συνδέσμου Απρίλιος-Ιούνιος 2012

Η εφημερίδα του Τεγεατικού Συνδέσμου Απρίλιος-Ιούνιος 2012 Αρ. φύλλου 48 Η εφημερίδα του Τεγεατικού Συνδέσμου Απρίλιος-Ιούνιος 2012 ΤΕΓΕΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Πρόγραμμα εκδηλώσεων Τρίτη 14 Αυγούστου 2012 7.00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός 8.00 μ.μ. Λιτάνευση της Εικόνας της

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΉΘΗΚΑΝ ΟΙ ΉΡΩΕΣ ΚΑΙ ΗΡΩΐΔΕΣ ΤΟΥ 1940-41 ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ «Η ΕΝΩΣΗ»

ΤΙΜΉΘΗΚΑΝ ΟΙ ΉΡΩΕΣ ΚΑΙ ΗΡΩΐΔΕΣ ΤΟΥ 1940-41 ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ «Η ΕΝΩΣΗ» RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago Εθνικό Εθνικό είναι είναι ότι ότι είναιείναι αληθινό! αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο κύτταρο Ιερισσού www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο Τεύχος 03/2010 Η Ιερισσός λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 26 ης Σεπτεμβρίου 1932 [φωτογραφία απο το αρχείο του Κυττάρου] Οι πρώτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 131

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 131 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 131 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

Η φοκ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ

Η φοκ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Tax. Γραφείο Κ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθμόε ASeias 944 ΕΛΤΑ iom Η φοκ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 49ος ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 180 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - maioc 2012 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ä É Ì Ç Í É Á É Ï Ê Á È Ï Ë É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï È Ñ Ç Ó Ê Å Õ Ô É Ê Ï Õ & Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Õ Ð Ñ Ï Â Ë Ç Ì Á Ô É Ó Ì Ï Õ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Êùäéê üò:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοβιογραφικό αφήγημα

Αυτοβιογραφικό αφήγημα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ 15 Αυγούστου 2008 Αυτοβιογραφικό αφήγημα «Ο άνθρωπος δεν φανερώνει τον εαυτό του με την ιστορία του, αλλά αγωνίζεται να ξεχωρίσει από αυτή» Ρ. Ταγκόρ Ηλίας Αναγνώστου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΥ 91 Kωδικός 213622 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 124 OΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο κύτταρο Ιερισσού www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο Τεύχος 04/2010 Θεοφάνεια στην Ιερισσό του 1954 [φωτογραφία του Σ. Μπλέ] Παιδικές χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις στην Ιερισσό Κείμενο : Ά ν ν

Διαβάστε περισσότερα

Καλό καλοκαίρι ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 29ο Αρ. φύλλου 108 Απρίλιος - Ιούνιος 2014 Μελισσού 9, 116 35 Αθήνα

Καλό καλοκαίρι ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 29ο Αρ. φύλλου 108 Απρίλιος - Ιούνιος 2014 Μελισσού 9, 116 35 Αθήνα Τειχιώτικα Έτος 29ο Αρ. φύλλου 108 Απρίλιος - Ιούνιος 2014 Μελισσού 9, 116 35 Αθήνα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Κλειστό - αρ. αδ. 54/09 ΚΩΔΙΚΟΣ: 018407 Καλό καλοκαίρι Τειχιώτικα 2 φεύγουν...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα