M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο. * e * s

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο. *------------- e * s -------------"

Transcript

1 M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο 0 I F O i M t t M * e * s ΚΛΙΑ6ΤλΙ Me ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY C6B. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ Μ ΥΤI \ Η Ν Η C κ ογ ι \ κ ω r ο γ I Α,Ρ ΥΤΗ C : Ο MYTI\HNHC IXKiDROC (t) 1333 Λ,ΙΘΥΘΥΝΤΗΟ: λρχιμ. ΙλΚ(1)ΚΟΟ C. Ι6ΡΟΚΗΡΥ1 ΚλΡλΜΟΥ^ΗΟ GTOC ΟΖ' ΜΑΪΟ C - 1ΟΥΝΙΟC ΑΡΙΘ. 5-6 βρx βe IΟ KKK\HM\KC \θ ΗνωΝ

2 m m 4 M i f t M» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Του άρχιμ. Ιακώβου Καραμούζη Ή παρουσία του Άγιου Πνεύματος Του άρχιμ. Γερμανού Σταυροβουνιώτη Ποτέ μή ζητήσεις τιμές άπό τόν κόσμο Συναξαριστής Μνήμη του Άγίου Παναγή Παΐσιου Μπασιά ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΗΛ.: καί 40892, FAX: web: Ιδιοκτήτης: Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Εκδότης: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Διευθυντής Συντάξεως: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Μητροπόλεως 1, Μυτιλήνη Τ.Κ Τηλ Συνεργάτης του περιοδικού: ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ π ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛ Μ ΕΣ Κωδικός Εντύπου: 2595 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Ε τήσια Εσω τερικού 10 Ε τήσια Αμερικής 15$ 'Άλλων Χωρών Έξωτερ. άνάλογος Γ ιά Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου έτησία συνδρομή 25 Θερμώς παρακαλοΰμε νά μάς γνωρίζετε έγκαίρως τή νέα σας διεύθυνση, άναφέροντας καί τήν παλαιά, γιά νά μήν έπιστρέφουν άνεπίδοτα τά τεύχη. Φώτη Κόντογλου Απάνω σέ μιάν έρημη άκροθαλασσιά Κωνσταντίνου Χολέβα Θυμόμαστε τήν 'Άλωση Πρωτ. Γρηγορίου Δουμούζη Όδηγός προσκυνημάτων του Νησιου μ α ς Άρχιμ. Βησσαρίωνος Καραλάσκου 100 χρόνια Ελευθερία, 90 όνειρο Εις μνημόσυνον αιώ νιον Του Π. Πάσχου Ό Γέροντας Χρονικά Γ ραφικές Τέχνες «ΜΕΛΙΣΣΑ» Άσπροβάλτα, Θεσ/νίκη Τηλ.: , FAX:

3 & & & & & il & SE '=L &&&&& & && *E *E W?E ^w ^ ^ ^ ^ E *E *E *E te Φ *E *E ^E SE «Ε *E SE I 0 T F i H M t t H 1 jfj ife s&i&s&a&a&i&i&iei *L il?l il il il &i i t w w- w- w w te ww^^5e^e*e^e*e ϊε SEtE^E^E^E w U φ Η Π Α Ρ Ο Υ ΣΙΑ Τ Ο Υ Α ΓΙΟ Υ Π Ν Θ Υ Μ Α Τ Ο Ο Τοϋ Άρχιμ. Ιακώβου Καραμούζη Ίεροκήρυκος χ ^ Θ ε ό ς, τόν Ό ποιον πι- ρ ίσ τεύ ο υ μ ε καί λατρεύουν / με, ειναι Ένας ως πρός τήν ουσία καί Τριάδα ως πρός τά πρόσωπα, έχοντας τόν άγέννητο Πατέρα, τόν γεννητό ΥΙό καί τό έκπορευτό 'Άγιο Πνεύμα. Δέν είναι γέννημα ό Τριαδικός Θεός τού μυαλού καί τής άνθρωπίνης σκέψεως άλλά άποκάλυψη. Δηλαδή ό'ίδιος ό Θεός φανέρωσε στόν κόσμο τόν εαυτό Του. Κατ άρχήν σέ όλους τούς λαούς τής γής, μέ πολλούς καί διαφόρους τρόπους καί σπερματικά στούς Έλληνες προγόνους μας μέσα άπό τίς διδαχές των μεγάλων σοφών καί φιλοσόφων. Στούς Εβραίους, όμως, ή παρουσία τού Θεού πραγματοποιείται μέ έμφανέστερο τρόπο άλλά άσάρκως στούς Πατριάρχες, τούς προφήτες, τούς δικαίους καί έναρέτους άνθρώπους τής Παλαιας Διαθήκης μέ τήν καλύτερη δέ έμφάνισή Του στόν Μωϋσή, όταν τού είπε: «Εγώ είμι ό Ών». Καί στήν έποχή τής Καινής Διαθήκης ένσάρκως στό πρόσωπο τού Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ό Όποιος γεννήθηκε άπό τήν Παναγία μας μέ τή δύναμη τού Αγίου Πνεύματος (Λουκ. 2,35). Μετά τήν Ανάληψη τού Ιησού στούς ουρανούς καί τήν παραμονή Του έν σώματι στά δεξιά τού Πατρός άρχίζει γιά

4 τήν Εκκλησία μας μιά άλλη έποχή. Είναι έκείνη, ή όποία σφραγίζεται καί ζωογονείται άπό τήν παρουσία τού Αγίου Πνεύματος, τό όποιο έκπορεύεται άπό τόν Πατέρα, ως αιτία καί άρχή τής Θεότητος πού είναι, καί πέμπεται διά τού Υιού στήν άνθρωπότητα. Τό 'Άγιο Πνεύμα δέν άποτελεί πρω τοφανές γεγονός στούς χρόνους τής Καινής Διαθήκης. Ό άγιος Νικόδημος ό άγιορείτης άναφέρεται σέ όλα έκείνα τά χωρία άπό τό Νόμο πού φανερώνουν τήν προκήρυξή Του. Οι Προφήτες μίλησαν γιά τό 'Άγιο Πνεύμα, άλλά καί προφήτευαν μέ τή δύναμή Του. «Τό δέ έργο τής Ένανθρωπήσεως τού Κυρίου μας πραγματοποιήθηκε μέ τή Χάρη τού Αγίου Πνεύματος». Οι μαθητές καί Απόστολοι τού Κυρίου μας τήν πρώτη τους έμπειρία διά τό 'Άγιο Πνεύμα τήν έλαβαν, όταν συνάντησαν τόν Άναστημένο Κύριο, λέγοντάς τους: «Λάβετε Πνεύμα 'Άγιον». Τήν ήμέρα, όμως τής Πεντηκοστής ή φ α νέρωση τού Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή μέ τόν πιό έπίσημο πλέον τρόπο. Ό πω ς στόν Ιορδάνη ποταμό, όπου τό 'Άγιο Πνεύμα εγινε γνωστό μέ τή μορφή περιστεράς, έτσι καί δώ «άπροσδόκητα άκούστηκε άπό τόν ουρανό μέ τή βοή καί έμφανίστηκε μέ τή μορφή τών πυρίνων γλωσσών, γιά νά γίνει άδιάβλητο τό θαύμα καί μέ τήν άκοή καί μέ τήν όραση». Άπό τότε παραμένει καί κατοικεί μόνιμα στήν 'Εκκλησία μας άναδεικνύοντας τούς άγίους, έμπνέοντας τούς συγγραφείς, γιά νά γράψουν τά βιβλία τής Αγίας Γραφής, χωρίς νά καταργείται ό προσωπικός χαρακτήρας τού καθενός, φωτίζοντας τούς άγίους πατέρες γιά νά έκφράσουν σωστά τήν άλήθεια τής πίστεώς μας. Μέ τή δωρεά τού Αγίου Πνεύματος λαμβάνουμε τή χριστιανική μας ταυτότητα μέσα άπό τά μυστήρια τού άγίου Βαπτίσματος καί τού Χρίσματος. Τό 'Άγιο Πνεύμα μεταβάλλει πραγματικά άλλά μυστηριακά τόν άρτο καί τόν οίνο σέ Σώμα καί Αίμα Χριστού. Τό 'Άγιο Πνεύμα είναι παρών σ όλα τά ιερά μυστήρια τής Εκκλησίας μας καί βρίσκεται σέ κάθε συντετριμμένη καί τα

5 πεινωμένη καρδιά, πού βαδίζει τόν δύσκολο άλλά σωτήριο δρόμο τής μετανοίας. Τό 'Άγιο Πνεύμα όλον συγκροτεί τόν θεσμόν τής 'Εκκλησίας. Συνήθως, όμως, έξαίρουμε τή μόρφωση καί τίς γνώσεις έντοπίζοντας τήν πνευματικότητα μόνο στό έπίπεδο τής λογικής. ΉΈκκλησία μας, χωρίς νά υποτιμά ή νά υπερεκτιμά τή λογική άλλά νά τής δίδει έκείνο πού τής πρέπει, θεωρεί ότι πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός πού άξιοποιεί στή ζωή του, κατά τό άνθρωπίνως δυνατό πάντοτε, τό 'Άγιο Πνεύμα, φανερώνοντας έτσι ότι ό λόγος τού Θεού δέν είναι ουτοπία, άλλά ζωντανή πραγματικότητα καί «ρήματα ζωής αιωνίου» (Ιω. 6,68)

6 ΠΟΤ6 ΜΗ ZH TH C6JC TJM 6C ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ λ j j \ k Αρχιμανδρίτου Γερμανοϋ Σταυροβουνιώτη ( f j Π! t 9 t / 5 ro / )! / οτε σου μη ζητησης νά ακουστή τό ονομά σου. Νά σαι πάντα, αψανης, άγνωστος στούς πολλούς τόσο, 7 / / / y t / ωστε, ε; δυνατόν, νά μη σε ξερη κανένας. Καί τότε θ ά σε ξερη ό Θεός. Έ άν ό Θεός θ ελ η νά σε ψανερώση, δεν ευθύνεσαι εσύ. Μόνο εσύ νά μη ψροντ/ζης νά ψανης οτι είσαι ετσι καί ετσι, οτι τά χ α δηλαδη εχεις αρετη, είσαι άξιος κ.λπ. Νά ζης με αψάνεια, σάν ξενος κα/ παρεπ/δημος, «ώς ό αλλόγλωσσος εν ετερογλώσσοις εν γνώσει καθημενος», οπως λεγει ό 'Άγιος Ιωάννης της Κλ/μακος. Νά μην αποκτησης ποτε σου παρρησία, νά μη θ ελ η ς νά ψαίνεσαι πώς κάτι είσαι. K α/ t τελος, νά t μη t εχης >! ποτε, f μ t ά ποτε / σου μνησικακ/α, / ουτε V ακόμη 5 / μ ε / τόν χειρότερό σου εχθρό. Ά λλά α ντίθετα, νά παρακαλης τόν Θεό νά τούς συγχωρηση ολους, νά συγχωρηση ολο τόν κόσμο. (Ά π ό τό διαδίκτυο)

7 Μ ν η μ η τ ο υ Α γ ι ο υ Π χ ν χ γ η Π Α Ι Ο Ι Ο Υ Μ π α ο ι α % άγιος Παναγης γεννήθηκε ρ ΐτ ό 1801 στήν Κεφαλληνία «W Ί t ) ~ } / V / από ευγενη οικογενεια, ενώ από μικρό παιδί φανερωσε ζωηρή ευφυΐα καί μεγάλη αγάπη γιά τήν ανάγνωση των ιερών βιβλίων. Όταν πεθανε ό πατερας του υποχρεώθηκε νά αναλάβει τήν προστασία της μητερας του καί της αδελφης του καί άρχισε νά ασκεί τό επάγγελμα του δασκάλου παρά τό νεαρόν της ηλικίας του. Σύντομα όμως παραιτήθηκε γιά νά αποφύγει συμβιβασμούς υπό τήν πίεση τών Αρχών της αγγλικης κατοχης1, ώς πρός τήν πίστη του καί τά πατριωτικά του αίσθήματα, καί άσκησε τό επάγγελμά του Ιδιωτικά, μεχρι τήν ημερα πού αποφάσισε νά κόψει κάθε δεσμό με τόν κόσμο εγκαταλείποντας τήν οίκογενειά του καί τήν σταδιοδρομία του καί γινόμενος μοναχός, στήν Μονή της Παναγίας τών Βλαχερνών στήν νησο Δίο. Μετά από τίς επίμονες παρακλήσεις της μητερας του επε- 1. Τά Ε πτάνη σα βρίσκονταν τότε υ π ό αγγλική προστασία (ενώθηκαν με τήν Ελλάδα τό 1864). Ό Βρεταννός διοικητής είχε όλες τίς εξουσίες, τίς όποιες ασκούσε συχνά εις βάρος του λαου καί τών Ορθόδοξων παραδόσεώ ν του.

8 στρεψε στό Ληξούρι, χωρίς ώστόσο νά άπαρνηθει τήν ασκητική βιοτή πού διηγε σέ ολη του τήν ζωή, κάτω άπό όποιεσδήποτε περιστάσεις. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος σε ηλικία τριάντα πέντε ετών καί εκτοτε άφιερώθηκε όλόκληρος στήν υπηρεσία τη Εκκλησίας, μέ τήν καθημερινή σχεδόν τέλεση της θείας Λειτουργίας, μέ τό κήρυγμα καί κυρίως μέ τό παράδειγμα τών ευαγγελικών άρετών του. Στεκόταν στήν εκκλησία ώς στύλος προσευχής, καί οταν εβγαινε τό εκανε γιά νά μοιράσει ελεημοσύνες, νά επισκεφθει δεινοπαθοΰντες η νά φέρει πίσω στό ποίμνιο παραστρατημένες ψυχές. Άρνήθηκε πάντα νά διορισθει σέ κάποια ενορία, προκειμένου νά άποφύγει τούς βιοτικούς περισπασμούς καί τίς πιέσεις τών κατακτητών, καί εγκαταστάθηκε στό μονύδριο του Αγίου Σπυρίδωνος, άπ οπου γιά πενήντα χρόνια μοίραζε σέ ολο τόν λαό της Κεφαλληνίας τούς θησαυρούς πού ε'κρυβε στήν καρδιά του. Ακολουθώντας τό παράδειγμα του αγίου Γερασίμου (20 Όκτ.) καί του αγίου Άνθιμου του Τυφλου (4 Σεπτ.), ό παπα-μπασιας δίδασκε καί διέδιδε τήν χάρη του Θεου στόν λαό, δίχως ώστόσο νά εγκαταλείπει τό ερημητήριό του. Πήγαινε, επίσης, νά λειτουργήσει σέ ολα τά εξωκκλήσια πού ησαν διεσπαρμένα γύρω άπό τό Ληξούρι, οπου μόλις γινόταν γνωστή η ε'λευσή του συναζόταν πληθος πιστών. Είχε πουλήσει τά υπάρχοντα της οίκογένειάς του καί μοίραζε ολους τούς πόρους του στούς πτωχούς πού θεωρουσε παιδιά του. Όταν ερχόταν στήν πόλη, τόν άκολουθουσε πάντα ενα σμάρι φτωχών γυναικών στίς όποιες ε'δινε ο,τι είχε καί δέν είχε, σέ σημειο πού νά στερείται ό ίδιος τροφης. Ώς νέος άγιος Νικόλαος, γνώριζε ποιά οίκογένεια είχε ίδιαίτερη άνάγκη καί παρενέβαινε γιά νά τήν στηρίξει η νά στερεώσει τήν πίστη της στόν Θεό. Ή άγάπη του γιά τόν πλησίον ηταν άνάμεικτη, μάλιστα, μέ τόλμη, καί συχνά ε'μπαινε σέ ενα μαγαζί, άνοιγε τό ταμείο καί ε'παιρνε ο,τι ε'κρινε άναγκαιο γιά τίς ελεημοσύνες του. Μία ημέρα, ενας φούρναρης άρνήθηκε νά του δώσει αυτό πού ζητουσε καί η ζύμη του ε'μενε λιπανάβατη. Ό άγιος Παναγης είχε άποκτήσει τό χάρισμα της προορα-

9 τικότητος καί της προφητείας, τό όποιο χρησιμοποιούσε γιά νά διορθώνει ψυχές. Σέ εκείνους πού έπρόκειτο νά πεθάνουν σύντομα μέ βίαιο τρόπο συνέστηνε νά πάνε νά εξομολογηθούν η προειδοποιούσε μέ υπαινιγμούς όσους έμελλαν νά διαπράξουν κάποιο σοβαρό αμάρτημα. Μία βροχερή νύχτα, συναντώντας στόν δρόμο κάποιον πού πήγαινε νά αμαρτήσει τού φώναξε: «Αμαρτία, αμαρτία, γύρισε σπίτι σου!». Μιάν άλλη φορά, μία μάνα πού μόλις είχε χάσει τούς δυό γιούς της, τόν ένα πίσω άπό τόν άλλο, έπεσε σέ άπόγνωση καί έξεγέρθηκε κατά τού Θεού. Ό C/ C /?/ V f ' άγιος ιερέας έτρεξε στό σπίτι της καί καθώς έκείνη άρνιόταν νά τού άνοίξει βρίζοντάς τον, άνοιξ / / / / ε τήν πόρτα κάνοντας τό σημειο τού σταυρού. Όταν μπηκε στήν σ ά λ α, όπου βρίσκονταν τά πορτραιτα των δύο πεθαμένων, τά πρόσωπα ζωντάνεψαν καί βγάζοντας πιστόλι άλληλοσκοτώθηκαν. Ό άγιος Παν α γ η ς άποκάλυψε τότε στήν μητέρα τους ότι είχαν έρωτευθει τήν ϊδια γυναίκα καί θά πέθαιναν μέ τόν τρόπο αύτό άν δέν παρενέβαινε ό Θεός νά άποτρέψει ένα μεγαλύτερο κακό. Μιάν άλλη φορά πάλι, μπηκε σέ ένα σπίτι, όπου έ'βραζε τό τσουκάλι, γιατί περίμεναν έπισκέψεις καί τό

10 αναποδογύρισε, επειδή προηγουμένως είχε προσέλθει ενας / / / Τ ο/ν- / φτωχός και τον είχαν διώξει μέ άδεια χέρια. Αύτά, όμως, τά άφθονα χαρίσματα του Θεού δέν δόθηκαν στον παπα-μπασια δίχως νά τον ταλαιπωρεί σκόλοψ τη σαρκί (Β' Κορ. 12, 7). Δέκα περίπου χρόνια μετά τήν χειροτονία του προσβλήθηκε άπό νευρασθένεια ή οποία τόν εκανε νά χάνει τόν ελεγχο του εαυτού του: ε'βγαζε κραυγές, ξύριζε τά γένια καί τά μαλλιά του, πετούσε ε'ξω ο,τι ε'βρισκε μπροστά του. Όταν συνήλθε μετά άπό εξι μήνες άπέδωσε τήν άσθένεια στήν άμαρτωλότητά του. Έν συνεχεία παρόμοιες κρίσεις επαναλαμβάνονταν κάθε δύο ή τρία χρόνια καί πρός τό τέλος τής ζωής του κάθε χρόνο. Τελικά, ε'μεινε καθηλωμένος στό κρεβάτι τά τελευταία πέντε χρόνια τής ζωής του. Δέν στερήθηκε, ώστόσο, τά χαρίσματα τής προορατικότητος καί παραμυθίας των ψυχών, ενώ C / Ο/ ϊ ο / / ο λαός δέν εχασε επ ούδενί τήν ι / / / ι / / > αγάπη καί τήν αφοσίωσή του σ αύτόν. Απεναντίας, ολοι οσοι ύπέφεραν άπό τά βάσανα καί τίς θλίψεις τής ζωής ή βρίσκονταν σέ δυσκολίες γνώριζαν πώς ή πόρτα τού δωματίου του ήταν πάντα άνοικτή καί 0 άγιος ιερέας δέν ">/ / ~ C / C/»\ t επαυσε νά είναι ο πόλος ελξης καί τό κέντρο τού εκκλησιαστικού βίου τής Κεφαλληνίας. Είχε άποκτήσει τόσο κύρος, ώστε συχνά παρενέβαινε δραστήρια γιά νά διορθώσει τίς άδικίες ή νά επιτιμήσει τούς ύπεύθυνους γιά άνήθικες πράξεις καί πάντα είσακουόταν ώς ή φωνή τού Θεού. Άφού σήκωσε μέ ύπομονή καί εύχαριστίες στόν Θεό τόν σταυρό τής μακρας καί ταπεινωτικής του άσθένειας - τήν Οποία Ορισμένοι θεωρούσαν ενα είδος «διά Χριστόν σαλότητος» - 0 άγιος Παναγής εκοιμήθη εν Κυρίω στίς 7 Ιουνίου Γιά δύο ήμέρες καί δύο νύχτες οί πιστοί προσέρχονταν νά προσκυνήσουν τό σκήνωμά του καί ή τιμή του δέν επαυσε νά αύξάνει αύθόρμητα, οχι μόνο στήν Κεφαλληνία, άλλά καί σέ ολη τήν Ελλάδα, κυρίως μετά τήν άνακομιδή τών λειψάνων του τό Ή τιμή τού άγίου Παναγή Μ πασια είναι ενα τρανό παράδειγμα τού π α ραδοσιακού τρόπου «άναγνωρίσεως» τών άγίων στήν Ορθόδοξο Εκκλησία, τής οποίας τό μόνο άληθινό κριτήριο είναι ή αύθόρμητη εύλάβεια τού λαού τού Θεού.

11 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ή ρ ί ν φ μ k Κ εγώ δεν κατάλαβα Έδώ, σ' αυτόν τόν ξερόπώς βρεθηκα μα- τοπο πού ηρθα, πού δεν εχει κρυά από τή ζάλη τίποτα α π όσα φχαριστουν της πολιτείας. Έ - τούς σημερινούς ανθρώπους, βγαλα ενα «άχ!» από τό καταλαβαίνω πώς είμαι λεύτεστηθος μου, σάν ρος, υστερ από τή τόν άνθρωπο πού Φώτη Κ όντ0γλ 0υ σκλαβιά, υστερ ξανάρχεται στή από τίς χίλιες ζωή υστερ από λιποθυμιά. σκλαβιες, γιά νά μιλήσω κα- Δεν περασε πολλή ωρα, κ λύτερα, πού σηκώνουμε α ενοιωσα τόν εαυτό μου πολύ ευτυχισμενον, ησυχον καί βλογημενον, όπως ήμουν άλλη πάνω στήν καμπούρα μας όσοι ζουμε μεσα στήν αμαρτωλή τή Βαβυλώνα, πού όλο φορά, πρίν πεσω στά δόντια γιά λευτεριες, λογης-λογης αυτηνης της λυσσασμενης λευτεριες μιλά, πράσινες, κόκ- Σκύλλας, της πολιτείας. κινες, πνευματικες, υλικες, 105 O ΠΟΙΜΗΝ

12 μοντέρνες, υπαρξιστικές, άθεϊστικές λευτεριές, λευτεριά πού άποχτιέται μέ τήν άπιστία, μέ τά λεφτά, μέ τήν άποχτήνωση, μέ τήν άναισθησία, λευτεριά μέ τίς ψευτιές της φιλοσοφίας, λευτεριά μέ τό σκλάβωμα στίς μηχανές, κι άλλες τέτοιες λευτεριές... Έγώ, δόξα στόν Θεό, βρέθηκα σήμερα άπάνω σέ τούτη τή γλωσσα της ξερης γης, πού τήν τριγυρίζει η θάλασσα δίχως νά τή δροσίσει. Τό νερό πού τή γλείφει, τήν κάνει νά φαίνεται πιό στεγνή, ένας ξέρακας μέ λιγοστές αρμυρηθρες καί μέ κάτι στυφά θαλασσάγκαθα, σκληρά σάν νά ναι σιδερένια. Ωστόσο, σέ τούτον τόν στέρφο ρημότοπο βρίσκεται, γιά μένα, κείνο πού δέν βρίσκεται στούς πράσινους κήπους της πολιτείας, πού μού φαίνουνται σάν νεκροταφεία, σάν τίς πρασινάδες πού έ'χουνε τά νοσοκομεία. Γιά μένα, η διψασμένη έ'ρημο δροσίζει τήν ψυχή μου, σάν νά ναι γεμάτη άπό κρύα ποτάμια κι άπό όμορφες βρύσες. Γιατί έδω βρίσκω τήν ειρήνη, τήν πολυπόθητη ειρήνη. Ή φτώχεια πού έ'χει τούτος ό ξερόκαβος, δέν τραβά τούς άνθρώπους, καί γι αύτό τόν άφήσανε ξεχασμένο, άγαπημένο καταφύγιο γιά κάποιους χαζούς σάν κ έμένα. Μιά παλιοπαράγκα κοντά στή θάλασσα, πού κάθεται μέσα ένας ψαράς μέ τήν γυναίκα του, ένας φούρνος σάν καί κείνους πού εϊχανε τόν καιρό τού Νωε, λίγα χαλάσματα, καί κάτι θεμέλια άπό δύο τρείς γκρεμισμένες καλύβες, λίγοι σκοίνοι, ένας γάϊδαρος, ένας σκύλος, μιά γάτα, λίγες όρνιθες, καί μιά παλιόβαρκα, δεμένη σ έναν μωλο, καμωμένον μέ κάτι παλιόπετρες, νά ποιός είναι ό παράδεισος όπου ηρθα. Ή θάλασσα είναι πιό έ'ρημη άπό τή στεριά. Κάτι ξέρες καί ρημόνησα είναι τά φτωχά κι άγρια στολίδια της. * * * Ήσυχία! Δέν άκούγεται τίποτα! Μονάχα τ άγεράκι < 5 ^ / / / φυσά στ αύτιά μου, σάν νά θέλει νά μέ καλωσορίσει. Πηγα καί βρηκα ένα μικρό βραχάκι, καί κάθησα κοντά του. Τό κοίταξα καλά-καλά. Συλλογίστηκα πώς βρίσκεται έκεί πού βρίσκεται άπό τότε πού έ'γινε ό κόσμος, κ ϊσως κανένας δέν τό είδε ποτέ, κα O ΠΟΙΜΗΝ -# 106

13 νένας δέν ήρθε κοντά του. Έκεί κάθεται εκατομμύρια μέρες καί νύχτες, πρίν νά πλάσει ο Θεός τόν Άδάμ, καί κάθεται καί τώρα, στίς δικές μας μέρες, τίς ώρες πού εμείς καταγινόμαστε στίς δουλειές μας, τίς νύχτες πού κοιμόμαστε, τόν χειμώνα πού χιονίζει καί τό καλοκαίρι πού ψήνει ο ήλιος τήν πλάση. Καί θά στέκεται στό ϊδιο μέρος σάν θά φύγουμε άπό τόν κόσμο τούτον καί θά ρθουνε άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Κάθησα, λοιπόν, κοντά του, καί τό κοίταζα σάν νά τανε τό πιό δυσεύρετο πραγμα πού ύπάρχει στόν κόσμο. Καί καταλάβαινα, πώς καί κείνο ενοιωθε πώς τό κοιτάζω, καί πώς τ άγαπώ, καί πώς μέ κοίταζε καί μ άγαπούσε καί κείνο. Κ ενοιωθα, πώς μας κοίταζε καί τούς δυό μας Έκείνος πού μας επλασε. Κοντά στό βραχάκι σιγοαφρίζανε τά κύματα, μουρμουρίζανε κάποια μυστηριώδη πράγματα. Κάτι φλούδια άπό χιβάδες καί δυό-τρία σουπιοκόκκαλα κειτόντανε εκεί κοντά, μαζί μέ κάτι μικρά κομμάτια ξύλα καί ξερόκλαδα, άσπρισμένα άπό τήν άλισάχνη κι άπό τόν ηλιο. Αύτά τά τιποτένια πράγματα παίρνανε γιά μένα μιά σημασία πού δέν εχει κανένα άπό τά σπουδαία εργα πού φτιάνουνε οί άνθρωποι μέ τίς τέχνες καί μέ τίς επιστήμες τους, οί φοβερές μηχανές καί τάλλα πού κάνουνε τούς πολλούς άνθρώπους, άλλοίμονο, νά χαζεύουνε μπροστά τους. Τούτα τά ξεχασμένα καί καταφρονεμένα πράγματα κινούσανε τή σκέψη μου καί τήν καρδιά μου, μέ φέρνανε κοντά στόν Θεό, στά μυστήρια τής ζωής καί μέ κάνανε νά νοιώσω ζωντανά τήν αίωνιότητα. Ένώ, οσα βλέπει κανένας στίς πολιτείες, είναι βουβά, δίχως γλώσσα καί κολλούνε τή διάνοια τού άνθρώπου στίς μικρολογίες τού ψεύτικου μηχανικού κόσμου. Ήσυχία! Σιωπή! Ώ βλογημένη σιωπή, πού μέσα σέ σένα άκούγω τίς μυριάδες μυστικές φωνές τού παντός! Κι ω ταραχή καί βουή τής πολιτείας, πού μέ μποδίζεις νά άκούσω τήν ύπερκόσμια αύτή καί πολύηχη σιωπή, πού τήν άκούω σέ τούτη τήν ερημο! Τώρα καταλαβαίνω καλά γιατί στήν ε'ρημο άκούγανε οί άσκητές τή φωνή τού Θεού καί καταλαβαίνανε τά μυστήρια. 107 φ- O ΠΟΙΜΗΝ-----

14 Κωνσταντίνος Χολέβας υμόμαστε τήν 'Άλωση, διό- ΗΗΐτι η Ιστορία μάς διδάσκει ότι όταν οΐ λίγοι άποφασίσουν νά άντισταθούν κατά των πολλών, μπορεί νά ηττηθούν πρόσκαιρα, άλλά τελικά σέ βάθος χρόνου κερδίζουν. Ή άντίσταση στά τείχη της Βασιλεύουσας των 5000 χιλιάδων Ελλήνων καί τών 2000 ξένων συμμάχων τους έμεινε στίς ψυχές των υποδούλων ώς τίτλος τιμης καί δέσμευση γιά νέους άγωνες. Ή θυσία τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στήν πύλη του Ρωμανού έθεσε τίς βάσεις γιά τό Τά δεκάδες κινήματα των υποδούλων έτράφησαν άπό τούς θρύλους του καί της Κόκκινης Μηλιάς. Άν είχαν παραδοθεί τήν 29η Μαΐου 1453, δέν θά υπηρχε άντίσταση καί έθνεγερσία. Ή συνθηκολόγηση θά ηταν άνεξίτηλη ντροπή. Ένω η ηρωϊκή άμυνα γέννησε τήν υπομονή, τήν έλπίδα, τήν προσδοκία. Αύτή τήν έλπίδα έκφράζει καί ό Ποντιακός θρηνος «Ή Ρωμανία πέρασεν, Ή Ρωμανία πάρθεν, Ή Ρωμανία κι άν πέρασεν άνθεί καί φέρει κι άλλο...». Άλλωστε, καί ό Θ. Κολοκοτρώνης έλεγε πρός τούς ξένους συνομιλητές του. «Ό βασιλεύς μας συνθήκην δέν εκαμε, ή φρουρά του πολεμά ακόμη καί τό φρούριό του αντιστέ^ται». Καί έξηγούσε ότι άναφερόταν στόν Κωνσταντίνον Παλαιολόγο, στούς κλεφταρματολούς, στό Σούλι καί στήν Μάνη. ΟΙ πεσόντες κατά τήν άλωση μάς δώρησαν τό δικαίωμα στήν Μεγάλη ιδέα. Καί χωρίς Μεγάλες ιδέες τά έθνη δέν πάνε μπροστά Ο ΠΟΙΜΗΝ 108

15 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ Καθολικό I. Μ. Ταξιαρχών Κάτω Τρίτους 15ος αι. n m m m n r m m D U l i M U M t j - j e jim m y 47Α, Koudourioti str. GR Mytilene, Lesvos, Greece Tel: , Fax: Ακόμη μιά ευχάριστη έκπληξη μας έπιφύλαξε ό Γ ενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μ ητροπόλεώς μας, μέ τό καλαίσθητο τευχίδιό του «Π αλαιοχριστιανικά Βυζαντινά μνημεία καί προσκυνήματα της Λέσβου», πού έξέδωσε ή Έ νω ση Ξενοδόχων Λέσβου. Είναι ενας ευσύνοπτος καί χρήσιμος όδηγός γιά τούς έπισκέπτες του ευλογημένου νησιού μας άλλά καί γιά όλους μας. Π ε ριέχει σύντομα καί κατατοπιστικά κείμενα μέ θαυμάσιες έγχρωμες φωτογραφίες, πού άποτυπώνουν κατά τόν καλύτερο τρόπο τή μεγάλη κληρονομιά των μνημείων καί των πολλών ώραίων έκκλησιών, πού μας άφησαν οί πρόγονοί μας. Συγχαίρουμε, λοιπόν, τόν πατέρα Γρηγόριο γιά τά κείμενά του καί ευχαριστουμε τούς υπευθύνους γιά τήν έκδοση, ευχόμενοι ό 'Άγιος Θ εός μας νά ένισχύει συνεχώς τά έργα τους. 109 Φ- Ο ΠΟΙΜΗΝ

16 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 90 ΟΝΕΙΡΟ* Μυτιβήνη 11 Μαΐου 2012 Τοϋ Ά ρ χιμ. Β η σσαρίω νος Κ α ρ α λ ά σ κ ο υ Ιερ ο κ ή ρ υ κ ο ς 'I. Μ. Έ λα σ σ ώ νο ς Υ π ά ρ χ ο υ ν πολλοί τρόποι νά διαβάσει κάποιος τήν ιστορία, άλλά πολύ περισσότεροι νά τήν ερμηνεύσει. Είναι γνώρισμα της άνθρώπινης φύσης νά βλέπει καί νά ερμηνεύει τά πάντα μέσα άπό τή δική της άποψη, τή δική της μα- / r i ί ' / V "s > *\ ~ τιά. 1 1 αυτό καί εύκολα εμφιλοχωροϋν στήν διήγηση καί τήν ερμηνεία της ιστορίας συναισθηματισμοί, ιδεοληψίες καί όραματισμοί, π ού πότε δολώνουν καί π ότε άναδεικνύουν στοιχεία καί π ρ ό σωπα πού τήν σημάδεψαν. 'Ομοιάζει μ εναν αυστηρό καί λίγο «παλαιομοδίτη» δάσκαλο, ικανό ωστόσο νά μας μάθει γράμματα, σπουδάγματα... Τά 100 χρόνια ελευθερίας καί τά 90 άπό τήν μικρασιατική καταστροφή, δίνουν τήν άφορμή μιας ιστορικής «γυ- μ νασίας», μιας ιστορικής «π α ίδ ευ σ η ς» καί εκ π α ίδ ευ σ η ς πάνω στό άνθρώ πινο μεγαλείο ά λλά καί τήν άποτυχία. Στά κίνητρα, στούς σκοπούς, στίς ιδέες, στίς άξίες καί προπάντω ν στό κληρονομικό καταπίστευμα αυτών των πρόσφ ατω ν ιστορικών π ερ ιπ ε τειών τοϋ γένους μας. Στήν ποιότητα της «ζύ μ η ς», τήν «μ α γιά» μέ τήν όποία μποροϋμε καί σήμερα νά ζυμώσουμε οχι τό μύθο άλλά τόν γνήσιο ενίοτε καί πικρό άπό τίς άστοχίες μας ελληνικό αρτο, γιά νά θρέψουμε τήν ύπαρξή μας, τήν ιστορική συνέχεια, τήν ιδιοπροσωπία τοϋ νεότερου Έ λληνισμοϋ. Γιά δέ τόν χριστιανό τοϋ σήμερα η ιστορία γίνεται ό χώρος τόσο ψηλάφησης της άνθρώπινης άδυναμίας, της αμαρτίας, όπως λέμε στή γλώσσα μας, οσο καί της θεϊκης π α ρουσίας καί ενέργειας. Μ ιά άφήγηση μεστή άπό δάκρυα άλλά καί θαύματα! 100 Χρόνια έλευθερία Σας έρχομαι άπ ενα τόπ ο σημαδιακό, τήν Ε λασσόνα, μιά μικρή καί πτωχή επαρχία σκαρφαλωμένη στίς πλαγιές τοϋ μυθικοϋ Ό λύμπου. Σημαδιακό, γιατί εκεί, στήν κορυφογραμμή της Μ ελούνας, ήταν χαραγμένο τό σύνορο της ελευθερίας. Ά π ό τόν τόπο μας ξεκίνησε η άπελευθέρωση, τό νέο 21, η ελευθερία άπ ό τόν Τοϋρκο δυνάστη. Ή 6η Ό κτωβρίου 1912 σήμανε *Εκφωνήθηκε μέ τήν ευκαιρία της λήξεως τών μαθημάτων τών κατηχητικών σχολείω ν τοϋ I. Ν αοϋ Άγ. Θ ερά ποντος Μ υτιλήνης Ο ΠΟΙΜΗΝ -Φ 110

17 τήν πρώτη νίκη μετά τήν ταπεινωτική ήττα τοϋ 1897, ή οποία όλοκληρώδηκε καί εορτάζεται μέ τήν παράδοση της Θεσ/νίκης στούς Έ λληνες άνήμερα τοϋ μεγαλομάρτυρα αγίου Δημητρίου. Ξ αφ νικά σάν άπό λήδαργο ξυπνοϋσε τό γένος καί ή ιστορία χάραζε τά νέα σύνορα άφ ή νοντας ά π εξω - γιά λίγο όπως π ίσ τ ευ α ν τήν π νευμ α τική μας κοιτίδα, τή γη της Μ ικρασίας καί τοϋ Π όντου. Ή Ε λ λ ά δ α άνέπ ν ε ε τόν άέρα της νίκης καί βίωνε πρώτη φορά μετά άπό π ο λ λά χρόνια τή δυναμική της Μ εγάλης ιδέας, της ενοποίησης όλων των άρχαίων κοιτίδων τοϋ Έ λληνισμοϋ σέ μιά ενότητα καί κρατική οντότητα. Τό όραμα τοϋ Ιω άννη Κωλέτη τοϋ 18841γίνεται κοινός στρατηγικός στόχος ενός κράτους πού είδε τά σύνορά του νά διευρύνονται π ο λ λα πλασιαστικά, σχεδόν 90 χρόνια μετά τόν πρωτο ξεσηκωμό. Ή Κρήτη εμελλε μέ τόν Β ενιζένο νά παίξει ενα σημαντικό ρόλο. Ά λλά αυτά μας είναι γνωστά. Τί εμεινε νά τιμήσουμε σήμερα εκτός άπό τό διπλασιασμό της πατρίδας, τό αίμα καί τή δυσία; Τί άπέμεινε στίς ψ υχές ήμων των επιγόνων τοϋ μεγάλου επ ους τοϋ 1912; Τί νά διδάξουμε στά παιδιά μας; Τί νά άναδείξουμε ως άξιο εορτασμοϋ πέρα άπό τήν κενολογία καί τούς πανηγυρικούς λόγους; Ίσ ω ς τά π ιό ξ εχα σμένα : τό ή 9ος καί τήν πίστη π ού γέννη σαν τή σημ ε ρ ι ν ή Έ λ λ ά δ α. Θ ά σταδω σέ δύο άπό τά π ο λ λ ά, ξεχασμένα άλλά ουσιαστικά. Στή Μητρόπολή μας ό εορτασμός των Έ λευδερίων εχει ως κέντρο τήν ένδρόνιση της Π αναγίας της Ό λυμπιώ τισσας στόν Μ ητροπολιτικό ναό, σέ μιά συνέχεια καί ομολογία όσων άδουμε στόν Παρακλητικό Της Κανόνα: «τίς δέ διεφ ύλαξεν εως νϋν έλευ δέρους;». Ό σ ο καί άν πολεμοϋν νά μας κάνουν νά ξεχάσουμε, ή πίστη καί ό ιερός ένδουσιασμός των παππούδω ν μας γέννησε τό δαϋμα. Κάποιοι δά π οϋ ν ό συσχετισμός των δυνάμεων, ό άποδυναμωμένος σουλτάνος καί άλλα ομοια γέννησαν τήν έλευδερία. Στήν καρδιά 1. Σκοπετέα Έλ., Τό «Πρότυπο Βασίλειο» καί ή Μεγάλη Ιδέα, Ό ψεις τοϋ Έδνικοϋ Προβλήματος στήν Έλλάδα ( ), Πολύτυπο, (Άδήνα, 1988), Ο ΠΟΙΜΗΝ

18 ομως εκείνων πού ριψοκινδύνευσαν π α ρηγοριά καί όρμή δέν θά μποροϋσε νά σταλάξει καμιά ιστορική συγκυρία. Ό σ ο γιά τό ήθος επιτρέψτε μου νά σας διηγηθώ μιά ιστορία, οπως τήν κατέγραψε ό σπουδαίος Ακαδημαϊκός Σπύρος Μ ελας ( ), πολεμικός άνταποκριτής τότε στούς Β αλκανικούς πολέμους, γιά μιά μάνα άπό τό χωριό Βλαχογιάννη της επαρχίας μας. Ό π ω ς καταγράφει στό βιβλίο του «Ο ι πόλεμοι τοϋ », οταν 5 Όκτωβρίου 1912 άπελευθέρω ναν τά πρώτα χωριά στήν περιφέρεια της Ελασσόνας, κατέβηκαν στό Βλαχογιάννη ν άνασυνταχτοϋν, νά ξεκουραστοϋν καί νά πανηγυρίσουν τίς πρώ τες τους νίκες. Τό γλέντι παγώνει οταν άκούγεται πένθιμη η καμπάνα της εκκλησίας καί η εκφορά ενός νεκροϋ έρχεται νά μετριάσει τόν ενθουσιασμό τους. Ρωτώντας μαθαίνουν πώς πρόκειται γιά κάποιον άπό τούς Έ λ λ η νες στρατιώτες π ού είχε πέσει στή Μ άχη. Μ ιά μαυροφορεμένη σπαράζει πίσω άπό τό φέρετρο. Ο Μ ελα ς πλησιάζει παραξενευμένος καί ρωτα τή γυναίκα γιά τή συγγένειά της μέ τόν π εσόντα στρατιώτη. Έκείνη άγέρωχη τοϋ άποκρίνεται οτι είναι μάνα ελληνίδα καί π ρ ο σφέρει τά πρεπούμενα σέ τοϋτο τό π α λικάρι, άφοϋ η μάνα του είναι μακριά καί δέν τοϋ πρέπει νά φύγει ακλαυτος καί χωρίς δάκρυ τιμης καί άγάπης άπό μιά μάνα! Ή άρχαία Αντιγόνη τοϋ ήθους, της άγάπης καί τοϋ ιεροϋ καθήκοντος της ταφης μπολιασμένη άπό τόν Χριστό, είναι άπό τά π ο λ λά πού θ ά π ρ επ ε νά θυμηθοϋμε νά εορτάσουμε στήν 100ετία της ελευθερίας μας. Τό καθηκον καί η άγάπη γιά τήν πόλη καί τόν ανθρωπο, ως π ενταπόσταγμα τοϋ άρχαιοελληνικοϋ καί χριστιανικοϋ ήθους. 90 χρόνια όνειρο Κάπως, ομως, έπ ρ επ ε νά περατωθει αυτός ό άγώνας καί οι πόθοι. Ή αιολική γη, η πανάρχαια κοιτίδα της φιλοσοφίας, ό άκατάβλητος Π όντος, η αγιοτόκος Κ αισάρεια, παρέμειναν οι τόποι τών πόθων καί οι στόχοι της δεκαετίας. Συνθηκες, πρόσω πα, συγκυρίες έφεραν τήν πατρίδα κοντά στό ονειρο: στήν ενοποίηση τοϋ ελληνικοϋ χώρου. Ό μ ω ς οι δυνατοί τοϋ κόσμου καί οι άστοχίες μας έπ νιξα ν κυριολεκτικά τόν ενθουσιασμό τών προγόνων μας στήν προκυμαία της Σμύρνης. Ή άπελευθέρωση τοϋ 1912 κατέληξε στόν ξεριζωμό τοϋ Τί έμεινε νά θυμόμαστε σήμερα; Ποιά δρόσος άερμών νά άναψύξει καί νά καταπραΰνει τόν πόνο της καταστροφης; Τί νά διδάξουμε στά π αιδιά μας; Έ χοντας τό προνόμιο ως ιερέας της Κ αλλιθέας, σ ενα άπό τά χωριά μας, μέ ποντιακό στοιχείο, νά ζήσω γιά λίγο καί νά ξεπροβοδίσω στήν αιωνιότητα τούς τελευταίους φερμένους άπό εκεί, βίωσα έντονα αυτή τήν άπορία: τί είναι ό Π όντος καί η Μικρασία; πληγές αιμάσσουσες η τόπ ος πνευματικός π ού ξανοίγεσαι μέ ευγνωμοσύνη καί δέος; Ύ ποκλίθηκα εσωτερικά συχνά στό μεγαλείο π ού έφ εραν μυστικά καί σχεδόν άνεπαίσθητα αυτοί οι ανθρωποι στόν τόπο μας. Στίς ιστορήσεις καί στίς παραδόσεις τους. Στούς αγίους καί -----Ο ΠΟΙΜΗΝ -Φ 112

19 τά τραγούδια τους. Στήν λαβωμένη τους καρδιά καί τήν καδαρή τους ματιά. Στόν άναστεναγό καί στά βήματα του χοροϋ. Σέ μιά άλήδεια π ο ύ ξεφεύγει άπό τά στενά της χώρας καί ξανοίγεται στήν οικουμενική διάσταση της πατρίδας. Κάπως ετσι ωρίμασε η ματιά μου καί η αισδηση γιά ολους αυτούς τούς χώρους, τίς άλησμόνητες πατρίδες. Μ ιά πορεία π ού ξεκίνησε στήν πόλη τοϋ αγ. Δημητρίου μέ τά διαβάσματα των Πατέρων, της φιλοσοφίας καί της ιστορίας στή Θεολογική Σχολή, τώρα άποκαλύπτονταν ως ευρύχωρος οδός αυτοσυνειδησίας. Ή λέξη άνατολή άποδεσμεύτηκε άπό τούς μύδους καί εγινε μέσα μου μιά πηγή φωτός: L ux ex orientel! Μ ιά άνατολή ά π οπου τρέφομαι καί άνδρώνομαι πνευματικά! Έ ν α δισκοπότηρο αγιότητας καί καημοϋ. Έ ν α ς τόπος ορόσημο στόν όποιο πάντοτε πορεύομαι. Μικρασία, γη των πατέρων μου, πού πρωτοι στό άπλετο φως φιλοσόφησαν γιά τήν ομορφιά τοϋ ΛΟΓΟΥ, ως αιτία συνεκτική τοϋ σ ύμ π α ντος καί τοϋ άνδρώ που! Έκει δεμελιώδηκε ό μονισμός2, τό βασικό καί ρω μαλέο φιλοσοφικό οικοδόμημα π ού εντοπίζει μιά άρχή καί αιτία σ ολόκληρη τή λειτουργική δομή τοϋ σύμπαντος. Μ ιά άρχή π ού δέν ξεχώρισε ποτέ τήν ΰλη άπό τό πνεϋμα! Η ρ ά κ λειτος ό Έ φέσιος, Θαλής, Ά να ξιμ ένη ς καί Α να ξίμανδρος οι Μ ιλήσιοι, Α ναξα γόρας ό Κ λαζομένιος, Ξ ενοφάνης ό Κολοφώνιος, Π αρμενίδης καί Ζήνων οι Έ λεάτες, Λ εύκιππος καί Δημόκριτος οι Αβδηρίτες, Η ρ όδοτος ό πατήρ της ιστορίας ό Ά λικαρνασσεύς καί άναντίρρητα ό γειτονικός στή Σάμο μυστικός μεγάλος Π υδαγόρας. Τρόποι νά δεις τόν κόσμο γύρω σου, νά κατανοήσεις. Π νεύματα άνήσυχα καί διψασμένα. Υ π άρξεις εκτεδειμένες στήν εναγώνια άναζήτηση. Πρόδρομοι ενός κόσμου π ού εμελλε ν άνατείλει όλόλαμπρος στό άναστημένο πρόσωπο τοϋ Χριστοϋ! Μ ικρασία, γη των πατέρω ν μου οπου κάρπισε εκατονταπλασίω ς τήν σπορά τοϋ Α ΙΩ Ν ΙΟ Υ ΛΟΓΟΥ! Γη σπαρμένη Χριστό άπό τόν ευαγγελιστή της Α γάπης, τόν Θεο-Λόγο Ιωάννη. Εκκλησίες όδηγημένες στήν άλήδεια άπό τόν μαρτυρικό καί μέγα Α πόστολο Π αϋλο. Γη αιματοδρεμμένη άπό τούς μάρτυρες της Ανάστασης. Ε π τ ά φωτη λυχνία των Έκκλησιων! Έ φ εσος, Σμύρνη, Π έργαμος, Σ άρδεις, Φ ιλαδέλφεια, Λαοδίκεια. Έ πτά άστέρια στό δεξί χέρι τοϋ Θεοϋ, οι άγγελοι - επίσκοποι των Έκκλησιων, επ τά λυχνοστάτες άκοίμητοι μπροστά στό δρόνο Του, οι ιδιες οι Έ κκλησίες3. Βοή καταρράκτη η φωνή Του, ό Λ όγος Του «ω ς φωνή ύδάτων π ολλω ν»4, γάργαρο καί καδαρό νερό τοϋ βαπτίσματος π ού ξεπ λένει τήν αμαρτία ά λ λά καί 2. Ν. Ματσούκα, Ιστορία της Φιλοσοφίας. Πουρναρας σ Άποκ. α ' Άποκ. α ' 15. ««^ Ο ΠΟΙΜΗΝ

20 σύμβολο μυστικό τοϋ Π νεύματος τοϋ Θεοϋ. Τό μήνυμά Του «ρομ φ αία δί- >c / 5 στομος οξεία εκπορευομένη»5, αιχμηρό δίκοπο μαχαίρι: «μηδέν φοβοϋ α μέλλεις παδεχν... γίνου πιστός άχρι δα- νάτου, καί δώσω σοι τόν στέφανον της ζωης»6, μή φοβηδεχς καδόλου γιά οσα σοϋ μέλλεται νά πάδεις... κράτα τήν πίστη σου, άκόμη κι άν σοϋ στοιχίσει τή ζωή, κι εγώ δά σοϋ δώσω στεφάνι της νίκης, τήν αιώνια ζωή. 'Άγιος Π ολύκαρπος, Βουκόλος, Ιγνάτιος, Χ αραλάμπης, Ά ντύ π α ς, καί τόσοι πολλοί, άναρίμητοι άλλοι. Σέ εκείνη τή γη ονομάστηκαν οι επίσκοποι άγγελοι, ύπεν- δύμιση μυστική τοϋ εργου της άναγ- γελίας της Ανάστασης τοϋ Χριστοϋ. Ή Μ ικρά Ά σία ως άλλος λίδος τοϋ μνήματος βαστάζει επάνω της τούς π ο λ λούς μάρτυρες, τούς πασχάλιους άγγέ- λους της νίκης της ζωης καί της ύπέρ- βασης τοϋ δανάτου. Μ ικρασία καί Π όντος καί Κ αππαδοκία, γη των πατέρω ν μου, οπου πάνω τους βλαστάνει χορτάρι ή ομορφιά της αιώνιας ζωης, στά πρόσωπα καί στά σώματα, στίς εκκλησίες καί στά λείψανα των λαμπρων Αγίων μαρτύρων καί όσίων, των σπουδαγμένων καί των άφανων, των «τρ ελ α μ ένω ν», κατά πως τούς ονομάτισαν οι συγκαιρινοί τους, άπό δεχο ερωτα. Καί πόλεις, πολλές πόλεις μέ τήν Έ λληνίδα φωνή, μέ τούς αγίους της ή καδεμιά, μέ τήν μουσική καί τά δέατρα μέχρι καί τό 22, μέ μιά ζωηρή άστική τάξη π ού όραματιζόταν τήν ενωση μέ τήν μητέρα, τόν εδνικό κορμό, τό μεγαλεχο ενός κόσμου βουτηγμένο στήν αλμύρα τοϋ Αιγαίου καί άσπρισμένο άπό τόν Ή λ ιο τόν πρωτο: «φαγωμένο άπό τό λάδι κι άπό τό αλάτι»! «Μ έ τό καΐκι καί μέ τά π α νιά της Π αναγίας»7, οπως μελώδησε ό Έ λύτης. Μ ικρασία, μάνα γη τοϋ Φώτη Κόντογλου καί τοϋ Ή λία Βενέζη άπό τ Άϊβαλί. Τοϋ Κ οσμα Πολίτη άπό τή Σμύρνη. Ά λλά καί άλλων πού τούς άνέδρεψε τό ονειρο καί ή δωριά της οπως τόν δικό σας Ευστράτιο Σταματόπουλο άπό τή Συκαμιά, τόν Στρατή Μ υ- ριβήλη μέ τή «Ζωή εν τάφω». Πηγή άνεξάντλητη εμπνευσης καί μεγαλείου ποιητικοϋ. Μ ήτρα πολιτισμοϋ. Π οιός νά π ροσ περ άσει άδιάφορα «Τό νούμερο 31328», τή «Γ αλή νη» καί τήν «Αιολική γη» τοϋ Βενέζη, οπ ου π λ έ ον ή Μικρά Άσία κατέκτησε διαστάσεις ονειρικοϋ χώρου; Π οιός δέν συγκινήδηκε μέ «Τό Ά ϊβαλί, ή πατρίδα μου», «Τήν πονεμένη Ρωμηοσύνη» τοϋ Κόντογλου; Μ ικρασία καί Π όντος καί Κ αππαδοκία, γη των πατέρω ν μου τό μεγαλοβδόμαδο τοϋ γένους μας! Έ ν α ς σταυρός ύψωμένος νά μαρτυρα τά πάδη καί τά βάσανα της σάρκας μου, κατά τήν προσφιλη εκφραση τοϋ μακαριστοϋ Κωστη Μ οσκώφ, μέσα στήν ιστορία. Μ ιά άνάσταση π ού τελέστηκε στούς αγίους καί άναμένεται στούς τόπ ους. Έ ν α ς στέφ ανος δοξαστικοϋ 5. Άποκ. α ' Άποκ. β ' Μ ελαγχολία τοϋ Αίγαίου -----Ο ΠΟΙΜΗΝ -Φ 114

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα,

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα, Ή εις Πρεσβύτερο ν χειροτονία τοΰ Άρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης Παναγιώτη Άναστασέλλη στόν πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τοΰ Άγιου Αθανασίου Μέ κατάνυξη τελέσθηκε την 17^ έ.έ. ό Πανηγυρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ

TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ TA ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΡΟΥΚΤΟΥΟΣΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΑΟΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟΥ, ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΡΡΑΓΟΝΑ, ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΚΑΛΙΕΝΟΥ 1. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας του Γέροντος Παϊσίου Μια ψυχούλα που στάζει αγάπη για όλους χωρίς να διαλέγει. Μια στιγµούλα ν ακούσεις τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Λα Λα Λα Λα (2x) Ύµνος της οµάδας «Aγ. Γρηγόριος Παλαµάς» Όµορφος ο

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα