ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 HITACHI In s p ir e t h e N e x t ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΣ RAF-25RPA / RAC-25FPA RAF-35RPA / RAC-35FPA RAF-50RPA / RAC-50FPA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μ Ο Ν ΑΔΑ ΓΙΑ Μ ΟΝΤΕΛΟ ΜΕ Μ ΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Μ Ο Ν ΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Μ Ο Ν ΑΔΑ 1 ι) ( Ε ρ Ι R A C -2 5 F P A R A C -3 5 F P A R A F -2 5 R P A R A F -3 5 R P A R A F -5 0 R P A R A C -50F P A Instruction manual Page ι~ ι 2 To obtain the best performance and ensure years of trouble free use, please read this instruction manual completely. Manual de instrucciones Pagina 49~60 Para obtener el mejor funcionamiento y asegurar anos de uso libre de problemas, lea cuidadosam ente este manual de instrucciones. Bedienungsanleitung Seite 13~24 Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um durch richtige Bedienung jahrelangen und storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten. Manual de instrugoes Pagina 61~72 A fim de obter um bom funcionamento e de garantir uma utilizagao sem falhas durante muitos anos, e favor ler este manual de instrugoes completamente. Mode d emploi Page 25~36 Des perform ances optimales et un fonctionnement a long term e seront assures en appliquant les presentes instructions ap re s avoir e n tie re m e n t lu ce m ode d'emploi. Οδηγίες χρήσεως σελίδα 73~84 Γ ιά να είναι εγγυημένη η καλύτερη δυνατή λειτουργία και η χωρίς βλάβες μακροχρόνια χρήση της συσκευής, διαβάστε όλες τις κάτωθι οδηγίες. Manuale di istruzioni Pag. 37~48 Per garantire la migliore prestazione e la piu lunga Durata leggere attentam ente e interamente le seguanti istruzioni

2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά τις υπ οδείξεις α σ φ άλειας πριν τη λειτουργία τη ς συσκευής, για να εξα σ φ α λίσ ετε το σωστό χειρισμό τη ς συσκευής. Πρέπει να δ ώ σ ετε ιδιαίτερη προσοχή στα σύμβολα Δ Κίνδυνος και Δ Προσοχή. Τα τμήματα που χαρακτηρίζονται με το σύμβολο W arning ( Κίνδυνος ) π εριέχουν υπ οδείξεις, η μη τήρηση τω ν οποίων μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς. Τα τμήματα που χαρακτηρίζονται με το σύμβολο Caution ( Προσοχή ) π εριέχουν υπ οδείξεις, η μη τήρηση τω ν οποίων μπορεί να έχ ει σοβαρές συνέπειες. Α κολουθήσ τε αυστηρά τις οδηγίες ώ σ τε να είναι εγγυ η μένη η απόλυτη ασφάλεια. Τα σύμβολα σημαίνουν τα ακόλουθα. (Τα παρακάτω είναι παραδείγματα συμβόλων.) 0 Δ είχ ν ει τις ο δ η γ ίες που πρέπει να α κολο υθήσ ετε. Ο Α υ τό το σ ύμβολο σ ημαίνει απαγόρευση Φ υλά ξτε α υ τές τις οδηγίες χρήσεω ς μετά από τη ν ανάγνωσή τους. A Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ο Σ A ΠΡΟ ΣΟ ΧΗ A Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ο Σ ΥΠΟ ΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ ην ε π ισ κ ευ ά ζετε τη σ υσ κευ ή μ ό ν ο ι σ ας, γ ια τ ί μ π ο ρ εί ν α σ υ μ β εί δια ρροή ν ερ ο ύ, β ρ α χ υ κύ κλω μ α ή και φ ω τιά. Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε σ υ μ β ο υ λ ευ θ είτε το ν π ω λη τή σ α ς ή τ ο ν ε ξο υ σ ιο δ ο τη μ έ ν ο τε χ ν ικ ό για τη ν ε γ κ α τά σ τα σ η τη ς σ υ σ κευ ή ς. Γ ια τί ε ά ν ε γ κ α τ α σ τή σ ε τε τη σ υσ κευή μ ό νο ι σ α ς μπ ορεί ν α σ υ μ β εί δ ια ρ ρ οή ν ερ ο ύ, β ρ α χ υ κύ κλω μ α ή και φ ω τιά. Χ ρ ησ ιμ ο π ο ιή σ τε ένα κα λώ διο γ ειώ σ εω ς. Μ ην το π ο θ ε τε ίτ ε το κα λώ διο γ ειώ σ εω ς κο ν τά σ ε α γ ω γ ο ύ ς ν ερ ο ύ ή α ερ α γ ω γ ο ύ ς, α λ ε ξικ έ ρ α υ ν ο ή σ το κα λώ διο γ ειώ σ εω ς τη λ ε φ ώ ν ο υ. Η λ α ν θ α σ μ έν η το π ο θ έτη σ η το υ κα λω δ ίο υ γ ε ιώ σ εω ς μ π ο ρ εί να ο δ η γ ή σ ει σ ε η λ εκ τρ ο π λ η ξία ή π υρκα γιά. Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιείσ τε τ ις κ α θ ο ρ ισ μ έν ες σ ω λ η νώ σ εις για το ψ υ κτικό R410A. Α λ λ ιώ ς μπ ορεί ν α π ρ ο κ λ η θ εί ρ ή ξη σ το υ ς χ ά λ κ ιν ο υ ς σ ω λ ή ν ες ή βλάβη. Α ν ά λ ο γ α μ ε τ ο ν τό π ο εγ κ α τά σ τα σ η ς τ η ς σ υ σ κευ ή ς θα π ρ έπ ει ν α το π ο θ ε τή σ ε τε και έ ν α δ ια κόπ τη η λ ε κ τρ ικ ο ύ κ υ κ λ ώ μ α το ς. Χ ω ρ ίς δ ια κόπ τη η λ εκ τρ ικ ο ύ κ υ κ λ ώ μ α το ς υ π ά ρ χει ο κ ίν δ υ ν ο ς η λ εκ τρ ο π λ η ξιώ ν. Μην τοπ οθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφ λεκτο αέριο. Η εξω τερική συσκευή θα μπορούσε να πιάσει φωτιά εάν υπάρχει κοντά διαρροή εύφλεκτου αερίου. Οι σωληνώσεις πρέπει να στηριχθουν κατάλληλα με στηρίγματα τουλάχισ τον κάθε 1 μέτρο. Ε ξα σ φ α λ ίσ τε τη ν α νεμ π ό δ ισ τη ροή ν ε ρ ο ύ ό τα ν το π ο θ ε τή σ ε τε τ ο ν α γω γό α π ο ρ ρ ο ή ς ν ερ ο ύ. Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιείσ τε μ ο νο φ α σ ική π α ρ οχή ρ ε ύ μ α το ς V ή 230V. Χ ρ ή σ η ά λ λ η ς μ ο ρ φ ή ς π α ρ ο χ ή ς ρ ε ύ μ α τ ο ς μ π ο ρ εί ν α π ρ ο κ α λ έ σ ε ι τη ν υ π ερ θέρ μ α νσ η τω ν η λ εκ τρ ικ ώ ν μ ερ ώ ν και να ο δ η γ η σ ει σ ε φ ω τιά. ΥΠΟ ΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Σ ε περίπτω ση που α ν τιλ η Φ θ είτε κάποια ασ υνήθιστη κατάσ τασ η, (όπω ς για π αράδειγμα μυρωδιά καμμένου), τ ό τ ε σ τα μ α τή σ τε α μέσ ω ς τη ν λ ειτο υ ρ γία τη ς σ υσ κευής και α π οσ υνδέσ τε τη συσκευή από τη ν πρίζα. Τ η λεφ ω νή σ τε α μέσ ω ς το ν σ υντηρητή. Α ν σ υ ν εχίσ ετε τη ν λ ειτο υ ρ γία τη ς συσκευής, μπορεί να π ροκληθεί βραχυκύκλω μα και πυρκαϊά. Οι ερ γα σ ίες σ υντήρησ ης πρέπ ει να γίνο ντα ι από το ν π ρομηθευτή σας. Η λα νθα σ μένη εκτέλ εσ η εργασ ιώ ν σ υντήρησ ης από μη ειδ ικευ μ ένα ά το μ α μπορεί να οδηγήσ ει σε η λεκ τρ ο π λ η ξία ή φω τιά. Σε περίπτωση που πρέπ ει να α φ α ιρ έσ ετε και να μ ετα θ έσ ετε τη συσκευή π ρέπ ει να κ α λ έσ ετε το ν π ρομηθευτή σας. Η λανθασ μένη αφαίρεσ η και εκ ν έο υ τοπ οθέτησ η τη ς σ υσ κευής απο μη ειδ ικευ μ ένα ά τομα μπορεί να οδη γή σ ει σε η λεκ τρ ο π λ η ξία ή φωτιά. ΥΠΟ ΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ Μ ην ε κ θ έ τ ε τε το ν εα υ τό σας για μ εγά λο χρονικό διάστημα άμεσ α στη ροή αέρα, για τί α υ τό είναι επ ιβλα βές για τη ν υγεία σας. Θ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ t e l Π ο τέ μην τρ α β ά τε το καλώ διο τη ς σ υσ κευής και μην το σ υ ν δ έετε σε πολύπριζο ^ α Π λ γ Ο ρ ε Υ ε ΤΑΙ με ά λ λ ες η λεκτρ ικές συσκευές. Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώ ματος και πυρκαϊάς. A Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ο Σ Μ ην κ λ ε ίν ε τε τη ν συσκευή τρ α β ώ ντα ς το καλώ διο, για τί α υτό μπορεί να π ροκαλέσ ει θανα τηφ όρο ατύχημα. Απ α Γ ο ρ ε υ ε τ α ι Κατά τη ν διάρκεια κεραυνώ ν, αποσ υνδέστε τη ν συσκευή και κλείσ τε το ν διακόπ τη. Σπρέι και ά λλα εύ φ λ εκ τα υλικά δ εν πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη το υ ενός μέτρου από τις εισ όδους και εξό δ ο υ ς το υ α έρα τη ς εξω τερ ική ς και εσ ω τερ ική ς μονάδας. Καθώς η εσ ω τερική πίεση ενός σπρέι μπορεί να α υ ξη θ εί με το ν ζεσ τό αέρα, μπορεί να π ροκληθεί ρήξη. Θ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

3 ΥΠΟ ΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ Τ ο π ροϊόν πρέπει να χρησ ιμοπ οιείται απ οκλειστικά σύμφω να με τις π ροδιαγραφές το υ κατασ κευασ τή και α π α γορεύετα ι κάθε άλλη χρήση. 0 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΜΗΝ ΒΡΕΧΕΤΕ Μ ην προσπαθείτε να χ ειρ ισ τείτε τη μηχανή με υγρά χέρια, α υτό μπορεί να π ροκαλέσ ει θανάσιμα ατυχήματα. Ο ταν λ ειτο υ ρ γ εί η συσκευή με εξοπ λισ μό καυστήρα, τ ό τ ε φ ρ ο ντίσ τε για το ν τα κτικό αερισμό του χώ ρου για να α π οφ ευχθεί έλλειψ η οξυγόνου. Θ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΗΡΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Φ ροντίσ τε ο ύτω ς ώ σ τε να μην κα τευ θ ύ νετα ι ο ψ υχρός αέρας, ο οποίος έρ χ ετα ι από το αιρ-κοντίσιον, σε σ υσ κευές θέρμανσης, για τί α υ τό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λ ειτο υ ρ γία το υ ς, π.χ. η λεκτρ ικο ί λ έβ η τες, κουζίνες κλπ. Φ ροντίσ τε να είναι το πλαίσιο σ τερέω σ ης εσ ω τερικώ ν συσκευώ ν π άντα σταθερό, σ φ ιχτό και χω ρίς λάθη. Δ ια φ ορετικά η εξω τερ ική συσκευή μπορεί να π έσ ει και να δ ημιουργήσ ει κινδύνους. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ απαγο ρεύ εται Μ ην π λ έν ε τε τη ν μονάδα με ν ερ ό και μην το π ο θ ετή σ ετε πάνω στην εσω τερική μονάδα κάποιο δ οχείο με ν ερ ό όπω ς κάποιο βάζο. Τ υχόν διαρροή μπορεί να π ροκαλέσ ει ηλεκτροπ ληξία. Μ ην το π ο θ ετείτε φ υ τά άμεσα κάτω από τη ν ροή αέρα, για τί α υτό είναι επ ιβλαβές για τα φ υτά. <S> ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Σ τα μ α τή σ τε τη ν λ ειτο υ ρ γία χρησ ιμοπ οιώ ντας το τη λεχειρ ισ τή ρ ιο και σ βήστε το ν διακόπτη ό τα ν καθαρίζετε τη ν συσκευή, ο α νεμισ τήρας μέσα σ την μονάδα είναι επικίνδυνος. Α π οσ υνδέσ τε τη ν συσκευή από τη ν πρίζα αν δ εν π ρόκειται να τη ν χρησ ιμοπ οιήσ ετε για μ εγά λο χρονικό διάστημα. A ΠΡΟ ΣΟ ΧΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Μ ην α ν εβ α ίν ετε στη εξω τερ ική μονάδα και μη το π ο θ ετείτε α ντικείμ ενα πάνω σ αυτήν. Ο ταν λ ειτο υ ρ γ εί η μονάδα με α νοικτά παράθυρα και π όρτα (η υγρασία χώ ρου είναι πάντα πάνω από 80% ) και ο κα τευθυντή ρ α ς του αέρα δ είχ νει π ρος τα κάτω ή κινείται α υ τό μ α τα για μ εγ ά λ ο χρ ο ν ικ ό διά σ τημα, τ ό τ ε σ υ μ π υ κνώ νετα ι ν ερ ό σ το ν κα τευθυντήρα αέρα και σ τα λά ζει κάτω. Α υ τό θα υγράνει τα έπιπλά σας. Γ ι α υτό δεν πρέπει η μονάδα να λ ειτο υ ρ γ εί κάτω από τ έ τ ο ιε ς συνθήκες. 0 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 0 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Εάν η π οσ ότητα θ ερ μ ό τη τα ς στο δω μάτιο είναι μ εγα λύ τερ η από τη ν ψυκτική ικ α ν ό τη τα τη ς σ υ σ κευ ή ς (π.χ. Β ρ ίσ κο ντα ι π ο λλά ά το μ α σ το δ ω μ ά τιο ή χρησ ιμοπ οιείται θερμική εγκατάσταση), τ ό τ ε η π ρορρυθμισμένη θερμοκρασία του δω ματίου δ εν μπορεί να επ ιτευχθεί. Ο καθαρισμός τη ς εσ ω τερ ική ς μονάδας πρέπει να γ ίν ετα ι μόνο από εξειδ ικ ευ μ έν ο προσωπικό. Σ υ μ β ο υ λ ευ τείτε το ν εμπορικό σας αντιπρόσωπο. Χρησιμοποιώ ντας απορρυπαντικά μπορεί να π ρ ο κα λέσ ετε ζημιά στα πλαστικά μέρη ή να φ ρ ά ξετε το ν σωλήνα αποστράγγισης, π ρ ο ξενώ ντα ς διαρροή και κίνδυνο η λεκτρ οπ ληξία ς. 0 α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ Μην α γ γ ίζετε τη ν έξο δ ο αέρα, τη ν κάτω επιφάνεια και το π τερύγιο αλου μινίου τη ς εξω τερ ικ ή ς μονάδας. Υ π άρχει κίνδυνος τραυματισμού. Μ ην α γ γ ίζ ετε τις σ ω ληνώ σεις ψ υκτικού και τη ν σ υνδεόμενη βαλβίδα. Μ πορεί να π ροκληθούν εγκα ύμα τα. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ Η παρούσα συσκευή δ εν π ροορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή από ά τομα με ειδ ικές ανάγκες, ε κ τό ς από τη ν περίπτωση όπου επ ιτηρούντα ι από υπεύθυνο άτομο, έτσ ι ώ σ τε να δια σ φ α λίζετα ι ότι χρησ ιμοπ οιούν τη ν παρούσα συσκευή με ασ φάλεια. Τα μικρά παιδιά θα π ρέπει να επιτηρούνται, έτσ ι ώ σ τε να δ ια σ φ α λίζετα ι ότι δ εν χρησιμοποιούν τη συσκευή σαν παιχνίδι

4 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ο ρ ιζό ντιες π ερσίδες ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Φίλτρο αέρα Ε νδεικτικά εσ ω τερ ικής μονάδας Δ έκ τη ς σημάτω ν Μ προστινό κάλυμμα R A C -25FP A R A C -35FP A ( Ο Ν Ο Μ Α Σ ΙΑ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο Υ ΚΑΙ Δ ΙΑ Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ ) ' Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο Π Λ Α Τ Ο Σ Υ Ψ Ο Σ Β Α Θ Ο Σ ' R A F -2 5 R P A R A F -3 5 R P A R A F -5 0 R P A (Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Η Μ Ο Ν Α Δ Α ) 7 60m m 6 00m m 2 35m m R A C -25FPA 7 50m m 5 48m m 2 88m m R A C -35FPA 7 50m m 5 48m m 2 88m m R A C -50FPA 7 92m m 6 00m m 2 99m m V * Ε ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Η Μ Ο Ν Α Δ Α γ ια μ ο ν τέλ ο μ ε μία εσ ω τερ ικ ή μονά δα. J

5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Για να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες 1. Σ ύ ρ ε τ ε τ ο κ ά λ υ μ μ α γ ια ν α τ ο β γ ά λ ετε. 2. Τ ο π ο θ ε τ ή σ τ ε δ ύ ο μ π α τα ρ ίες ξη ρ ώ ν σ το ιχ είω ν τύ π ο υ A A A.LR 03 (α λ κ α λικ ές). Η κ α τεύ θ υ ν σ η τω ν μ π α τα ρ ιώ ν π ρ έπ ει ν α τα ιρ ιά ζ ε ι μ ε τ ις ε ν δ ε ίξ ε ις τ η ς υ π ο δ ο χή ς. 3. Ξ α ν α β ά λ τε τ ο κ ά λ υ μ μ α σ τη ν α ρ χ ικ ή θ έσ η το υ. Για τη στήριξη της θήκης του τηλεχειρισ τηρίου σε τοίχο 1. Ε π ιλέξτε έν α σ η μ είο α π ό τ ο ο π ο ίο τ ο σ ή μ α ν α φ τά ν ει μ έχ ρ ι τ η μ ονά δα. 2. Σ τ ε ρ ε ώ σ τ ε τ η θ ή κ η τ ο υ τ η λ ε χ ε ιρ ισ τ η ρ ίο υ σ ε τ ο ίχ ο, κ ο λ ό ν α ή π α ρ ό μ ο ιο σ η μ ε ίο μ ε τ ις π α ρ ε χ ό μ ε ν ε ς β ίδ ες. 3. Τ ο π ο θ ε τ ή σ τ ε τ ο τ η λ ε χ ε ιρ ισ τ ή ρ ιο σ τη θ ή κ η τ ο υ τη λ ε χ ε ιρ ισ τη ρ ίο υ. Τηλεχειριστήριο ΣΗΜ ΕΙΩΣΗ Σ ημειώ σεις σ χετικά με τις μπαταρίες Κ α τά τ η ν α ν τικ α τά σ τα σ η τ ω ν μ π α τα ρ ιώ ν, ν α χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτε μ π α τα ρ ίες τ ο υ ίδ ιο υ τύ π ο υ κα ι ν α α ν τικ α θ ισ τά τε κα ι τ ις δ ύ ο π α λιές μ π α τα ρ ίες μαζί. Εάν τ ο σ ύ σ τη μ α π α ρ α μ είν ει ε κ τό ς λ ειτο υ ρ γ ία ς γ ια μ εγ ά λ ο χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α, β γ ά λ τε τ ις μ π α τα ρ ίες. Ο ι μ π α τα ρ ίες δ ια ρ κ ο ύ ν π ερ ίπ ο υ έ ν α έ το ς. Εάν ω σ τό σ ο η ο θ ό ν η τ ο υ τη λ ε χ ε ιρ ισ τ η ρ ίο υ α ρ χίσ ει ν α ε ξα σ θ ε ν ε ί κα ι π α ρ ο υ σ ια σ το ύ ν π ρ ο β λ ή μ α τα σ τη λ ή ψ η σ ή μ α το ς μ έσ α σ το έτο ς, α ν τικ α τα σ τή σ τε κα ι τ ις δ ύ ο μ π α τα ρ ίες μ ε ν έ ε ς, μ ε γ έ θ ο υ ς A A A.LR 03 (α λ κ α λικ ές). Ο ι π α ρ ε χ ό μ ε ν ε ς μ π α τα ρ ίες π α ρ έ χ ο ν τα ι γ ια τ η ν α ρ χ ικ ή χ ρ ή σ η τ ο υ σ υ σ τή μ α το ς. Τ ο δ ιά σ τη μ α π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ο ύ ν ο ι μ π α τα ρ ίες ε ν δ έ χ ε τ α ι ν α ε ίν α ι σ ύ ν τ ο μ ο, α ν ά λ ο γ α μ ε τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ία π α ρ α γ ω γ ή ς τ ο υ κ λ ιμ α τισ τικ ο ύ. Σημειώ σεις γ ια το τηλεχειρισ τήριο Π ο τέ μ η ν α φ ή ν ε τ ε τ ο τ η λ ε χ ε ιρ ισ τ ή ρ ιο ε κ τ ε θ ε ιμ έ ν ο σ ε α π ευ θ εία ς η λ ια κ ή α κ τιν ο β ο λ ία. Η σ κ ό ν η επ ά ν ω σ το ν π ο μ π ό ή τ ο ν δ έ κ τ η σ ή μ α το ς θ α π ερ ιο ρ ίσ ει τ η ν ευ α ισ θ η σ ία το υ. Σ κ ο υ π ίσ τε τ η σ κ ό ν η μ ε έ ν α μ α λ α κ ό πανί. Η α ν τ α λ λ α γ ή σ η μ ά τ ω ν μ π ο ρ ε ί ν α ε μ π ο δ ίζ ε τ α ι, ε ά ν σ τ ο χ ώ ρ ο υ π ά ρ χει λ α μ π τή ρ α ς φ θ ο ρ ισ μ ο ύ μ ε η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ό s ta rte r (ό π ω ς λ α μ π τ ή ρ ε ς τ ύ π ο υ in v e rte r). Σ ε α υ τ ή τ η ν π ερ ίπ τω σ η, ε π ικ ο ιν ω ν ή σ τε μ ε τ ο κ α τά σ τη μ α. Σ ε π ερ ίπ τω σ η π ο υ τ ο τ η λ ε χ ε ιρ ισ τ ή ρ ιο δ ίν ε ι ε ν τ ο λ έ ς σ ε ά λ λ η σ υ σ κ ε υ ή, μ ε τ α κ ιν ή σ τ ε α υ τ ή τ η σ υ σ κ ε υ ή σ ε ά λ λ ο χ ώ ρ ο ή ε π ικ ο ιν ω ν ή σ τε μ ε τ ο κ α τ ά σ τ η μ α τε χ ν ικ ή ς υ π ο σ τή ρ ιξη ς. Ό τ α ν δ ε ν χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι τ ο τ η λ ε χ ε ιρ ισ τ ή ρ ιο, κ λ ε ίσ τ ε τ ο σ υ ρ ό μ ε ν ο κ ά λ υ μ μ α γ ια ν α μ η ν π ά θ ει ζη μ ιά

6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα 1. Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί Ε Π Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ r e s e tq κ α τά τ η ρ ύ θ μ ισ η γ ια π ρ ώ τη φ ο ρ ά. Α ν α β ο σ β ή ν ε ι τ ο «έτος». 2. Π α τή σ τε τ ο κουμπ ί ΩΡΑΣ για ν α ρ υ θ μ ίσ ετε τ ο τρ έ χ ο ν έτος. 3. Π α τ ή σ τ ε τ ο κ ο υ μ π ί Ρ Ο Λ Ο Ϊ ( ) c lo c k. Α ν α β ο σ β ή ν ο υ ν η «η μ έρ α» κα ι ο «μήνας». 4. Π α τή σ τε τ ο κο υ μ π ί ΩΡΑΣ η μ έ ρ α και μ ή να. γ ια ν α ρ υ θ μ ίσ ε τε τ η ν τρ έχ ο υ σ α 5. Π α τ ή σ τ ε τ ο κ ο υ μ π ί Ρ Ο Λ Ο Ϊ ( ) c l o c k. Α ν α β ο σ β ή ν ε ι τ ο «ΡΟ ΛΟΪ». 6. Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί ΩΡΑ τρ έ χ ο υ σ α ώ ρ α. γ ια ν α ρ υ θ μ ίσ ε τε τ ο ρ ο λ ό ι σ τη ν 7. Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί Ρ Ο Λ Ο Ϊ ( ) c lo c k. Η η μ ε ρ ο μ η ν ία κα ι η ώ ρ α έ χ ο υ ν ρ υ θ μ ισ τεί. Γ ια ν α α λ λ ά ξ ε τ ε τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ία κα ι τ η ν ώ ρ α, π α τή σ τε τ ο κο υ μ π ί Ρ Ο Λ Ο Ϊ ( ) c lo c k. Κ α τό π ιν α κ ο λ ο υ θ ή σ τ ε τ α β ή μ α τα 1 έ ω ς 7. Η η μ ε ρ ο μ η ν ία κα ι η ώ ρ α θ α χ ρ ε ια σ τεί ν α ρ υ θ μ ισ το ύ ν ξα ν ά μ ε τά τ η ν α λ λ α γ ή μ π α τα ρ ιώ ν. POWERFUL MODE SILENT r a n ι INFO 0SLEEP U p v T e ilem. t Ι ϋ υ Υ ''' WEEKLY'^ ι Cj D SWING Ϊ7 (Ε/0) [ Mon-Sun ] [ 1-6 ] ( OFF ) A TIMER T IM E V ζ Ο [ O K j [DELETE] [ COPY/PASTE] I CANCEL ] ^ [ s e n d ] C 1CLOCK Μ ε τ ά τ η ν α λ λ α γ ή τ ω ν μ π α τα ρ ιώ ν, 1. Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί Ε Π Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ r e s e tq. 2. Σ τ ρ έ ψ τ ε τ ο τη λ ε χ ε ιρ ισ τ ή ρ ιο π ρ ο ς τ η ν ε σ ω τε ρ ικ ή μ ο ν ά δ α και INFO π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ ι in ι. 3. Θ α μ ε τ α δ ο θ ο ύ ν η η μ ε ρ ο μ η ν ία κα ι η ώ ρ α α π ό τ η ν εσ ω τε ρ ικ ή μ ο ν ά δ α. Η η μ ε ρ ο μ η ν ία κ α ι η ώ ρ α δ ε ν θ α μ ε τ α δ ο θ ο ύ ν α π ό τ η ν ε σ ω τε ρ ικ ή μ ο ν ά δ α ό τα ν σ υ μ β α ίν ο υ ν τα π α ρ α κ ά τω : Ό τα ν υ π ά ρ χει δ ια κ ο π ή π α ρ ο χ ή ς ρ ε ύ μ α το ς. Ό τα ν ο χ ρ ή σ τ η ς έ χ ε ι κ λ ε ίσ ε ι τ ο ν α υ τ ό μ α τ ο δ ια κ ό π τη (η μ ο ν ά δ α δ ε ν είν α ι σ ε Λ ΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ Α Ν Α Μ Ο Ν Η Σ ). Ελληνικά ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΗ Σ η μ είω σ η γ ια τη ρ ύ θ μ ισ η η μ ε ρ ο μ η ν ία ς κα ι ώ ρας. Εάν δ ε ν ρ υ θ μ ισ το ύ ν η η μ ε ρ ο μ η ν ία κα ι η ώ ρ α, δ ε ν θ α μ π ο ρ ο ύ ν ν α ρ υ θ μ ισ το ύ ν ο χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τη ς ενερ γ ο π ο ίη σ η ς, ο χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τη ς α π ε ν ε ρ γ ο π ο ίη σ η ς κα ι ο ε β δ ο μ α δ ια ίο ς χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τη ς. Εάν δ ε ν ρ υ θ μ ισ το ύ ν σ ω σ τά η η μ ε ρ ο μ η ν ία κα ι η ώ ρ α, δ ε ν θ α λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν σ ω σ τά ο χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τη ς ενερ γ ο π ο ίη σ η ς, ο χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τη ς α π ε ν ε ρ γ ο π ο ίη σ η ς κα ι ο ε β δ ο μ α δ ια ίο ς χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τη ς. Ό τα ν έ χ ο υ ν ρ υ θ μ ισ τε ί χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τ η ς ε ν ε ρ γ ο π ο ίη σ η ς, χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τ η ς α π εν ε ρ γ ο π ο ίη σ η ς κα ι ε β δ ο μ α δ ια ίο ς χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τη ς, δ ε ν είν α ι δ υ ν α τή α λ λ α γ ή τ η ς η μ ε ρ ο μ η ν ία ς κα ι τ η ς ώ ρ α ς. Εάν υ π ά ρ χει α ν ά γ κ η α λ λ α γ ή ς τ η ς η μ ε ρ ο μ η ν ία ς κα ι τ η ς ώ ρ α ς, θ α π ρ έπ ει ν α α κ υ ρ ω θ ο ύ ν ο χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τ η ς ε ν ε ρ γ ο π ο ίη σ η ς, ο χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τη ς α π ε ν ερ γ ο π ο ίη σ η ς κα ι ο ε β δ ο μ α δ ια ίο ς χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τη ς

7 ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗ ΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Ε λέγχει τ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία τ η ς ε σ ω τε ρ ικ ή ς μ ο ν ά δ α ς. Η ε μ β έ λ ε ια τ ο υ ε λ έ γ χ ο υ ε ίν α ι π ερ ίπ ο υ 7 μ έ τρ α. Εάν ο ε σ ω τε ρ ικ ό ς φ ω τισ μ ό ς είν α ι η λ ε κ τρ ο ν ικ ά ε λ ε γ χ ό μ ε ν ο ς, η ε μ β έ λ ε ια τ ο υ ε λ έ γ χ ο υ μ π ο ρ εί ν α είν α ι μ ικ ρ ό τε ρ η. Η μ ο ν ά δ α α υ τή μ π ο ρ ε ί ν α σ τε ρ ε ω θ ε ί σ ε το ίχ ο μ ε τ ο π α ρ ε χ ό μ εν ο ε ξ ά ρ τ η μ α. Π ρ ιν τ η σ τε ρ ε ώ σ ε τ ε, β ε β α ιω θ ε ίτε ό τι μ π ο ρ ε ίτ ε ν α ε λ έ γ ξ ε τ ε τ η ν ε σ ω τε ρ ικ ή μ ο ν ά δ α α π ό τ ο τη λ ε χ ε ιρ ισ τή ρ ιο. Π ρ έπ ει ν α χ ε ιρ ίζ ε σ τε τ ο τη λ ε χ ε ιρ ισ τ ή ρ ιο μ ε π ρ ο σ ο χ ή. Εάν π έσ ει κ ά τω ή β ρ α χ εί, μ π ο ρ ε ί ν α ε π η ρ ε α σ τ ε ί η δ υ ν α τ ό τ η τ α μ ε τά δ ο σ η ς σ ή μ α το ς. Μ ε τ ά τ η ν τ ο π ο θ έ τ η σ η κ α ιν ο ύ ρ γ ιω ν μ π α τα ρ ιώ ν σ το τ η λ ε χ ε ιρ ισ τ ή ρ ιο, η μ ο ν ά δ α χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι α ρ χ ικ ά π ερ ίπ ο υ 10 δ ε υ τ ε ρ ό λ ε π τ α γ ια ν α α π ο κ ρ ιθ ε ί σ ε ε ν τ ο λ έ ς κα ι ν α λ ειτο υ ρ γ ή σ ε ι. Ό τα ν τ ο τη λ ε χ ε ιρ ισ τ ή ρ ιο δ ε ν χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ε ί γ ια π ερ ίπ ο υ 3 λ ε π τά σ ε κ α τά σ τα σ η OFF, κ ά τι π ο υ υ π ο δ η λ ώ ν ε τα ι σ τη ν ο θ ό ν η, η ο θ ό ν η LCD θ α σ β ή σ ει. Κ α τά τ η ρ ύ θ μ ισ η τ η ς ώ ρ α ς, η ο θ ό ν η LCD θ α σ β ή σ ε ι μ ε τά α π ό 10 λ ε π τά π ερ ίπ ο υ, ε ά ν δ ε ν χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτα ι τ ο τη λ ε χ ε ιρ ισ τή ρ ιο. Ό τα ν π α τή σ ε τε ο π ο ιο δ ή π ο τε π λ ή κ τρ ο, η ο θ ό ν η LCD θ α α νά ψ ει. Η ο θ ό ν η LCD δ ε ν σ β ή ν ε ι κ α τά τ η ρ ύ θ μ ισ η τ ο υ Χ Ρ Ο Ν Ο Δ ΙΑ Κ Ο Π Τ Η. Παράθυρο λήψ η ς/ εκπομπής σήματος Κ α τά τ ο ν έ λ ε γ χ ο τ η ς ε σ ω τ ε ρ ικ ή ς μ ο ν ά δ α ς, σ τρ έ ψ τ ε τ ο π α ρ ά θ υ ρ ο α υ τό π ρ ο ς τ ο μ έ ρ ο ς τη ς. Α ισθητήρας Υ π ά ρ χει έν α ς α ισ θ η τή ρ α ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς μ έσ α σ το τ η λ ε χ ε ιρ ισ τ ή ρ ιο ο ο π ο ίο ς α ν ιχ ν εύ ε ι τ η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς γ ύ ρ ω α π ό τ ο τη λ ε χ ε ιρ ισ τή ρ ιο. Ο θόνη Δ ε ίχ ν ει τ η ν επ ιλ εγ μ έ ν η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ, τ η ν ώ ρ α, τ η ν κα τά σ τα σ η τ ο υ χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τη, τ η λ ε ιτο υ ρ γ ία και τ ο ν ε π ιλ ε γ μ έ ν ο ρ υ θ μ ό ρ ο ή ς α έρ α. Κουμπιά ρύθμισης ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Π α τή σ τε α υ τά τ α κο υ μ π ιά γ ια ν α ρ υ θ μ ίσ ε τε τ η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ. Π α τή σ τε τ ο κο υ μ π ί [ x s ] γ ια να α ν ε β ά σ ε τε τ η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ. Π α τή σ τε τ ο κο υ μ π ί [ ] γ ια να ε λ α τ τώ σ ε τε τ η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ. Σ υ ν ε χ ίσ τε ν α τ ο π α τά τε κα ι η τ ιμ ή θ α α λ λ ά ζει π ιο γ ρ ή γ ο ρ α. Ί HITACHI LastThisYearD aym onth V C L O C K tn p a p b ERROR FILTERii id y q u iim jsg MonTue WedThuFrl Sat Sun WEEKLY 1 ^ (S) a n BBBBdaysH TE M P A ECO 0 Έ νδειξη μετάδοσης Η έ ν δ ε ιξη μ ετά δ ο σ η ς α ν ά β ει ό τα ν π ρ α γ μ α το π ο ιείτα ι α π ο σ το λή σ ή μ α το ς. Κουμπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ Π α τή σ τε α υ τό τ ο κ ο υ μ π ί γ ια ν α ξε κ ιν ή σ ε ι η λ ειτο υ ρ γ ία. Π α τή σ τε το ξα ν ά γ ια ν α δ ια κ ο π εί η λ ε ιτο υ ρ γ ία. Κουμπί επιλογής ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜ ΙΣΤΗΡΑ Κ α θ ο ρ ίζει τ η ν τα χ ύ τη τα τ ο υ α νεμ ισ τή ρ α. Κ ά θ ε φ ο ρ ά π ου π α τά τε α υ τό τ ο κουμπ ί, η έντα σ η τ η ς ρ ο ή ς τ ο υ α έ ρ α α λ λ ά ζει σ ε C ± 3 (ΑΥΤΟ Μ ΑΤΟ ) ^ ' g 1 (ΥΨ ΗΛΗ) ^ < $ > (Μ ΕΤΡΙΑ) ^ ^ (Χ Α Μ Η Λ Η ) ^ (ΑΘ Ο ΡΥΒΟ ) (Το κ ο υ μ π ί α υ τό σ άς δ ίν ει τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α ε π ιλ έ ξε τε τ η β έ λ τισ τη ή π ρ ο τιμ ώ μ ε ν η τα χ ύ τη τ α α ν εμ ισ τή ρ α για κ ά θ ε τρ ό π ο λειτο υρ γία ς). Κουμπί ECO Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ τε α υ τό τ ο κ ο υ μ π ί για ν α ρ υ θ μ ίσ ε τε τ η λ ε ιτο υ ρ γ ία ECO. ( ί - σ ελ )

8 ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Υ Κουμπί ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ τε α υ τό τ ο κουμπ ί γ ια ν α ε ν ε ρ γ ο π ο ιή σ ε τε τ η ν Ε Ν ΙΣΧ Υ Μ Ε Ν Η λ ειτο υ ρ γ ία. (ί> σ ελ. 182) Κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ( σ ελ ) Κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜ ΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΓΙΓΜΑ ( ί - σ ελ. 184) Κουμπί LEAVE HOME ( σ ελ. 183) Κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ECO Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ τε α υ τό τ ο κο υ μ π ί γ ια ν α ρ υ θ μ ίσ ε τε τ ο χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τη α δ ρ ά ν εια ς ECO. ( σ ελ. 186) POWERFUL MODE SILENT INFO esleep d E Γ Β ^ ΐΙ CLEAN V c t T i < r r 0 WEEKLY Ί 0LeaveHome ( Η / Η ) Mon-Sun V j LL L L Ο TIMER Ζ ο Λ \ T IM E V [ COPY/PftSTE] [ CANCEL resftq ) I Κ J delete] SEND Κουμπί επιλογής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ τε α υ τό τ ο κο υ μ π ί για ν α ε π ιλ έ ξ ε τ ε τ ο ν τρ ό π ο λ ειτο υ ρ γ ία ς. Κ ά θ ε φ ο ρ ά π ου π α τά τε α υ τό το κο υμπ ί, η λ ε ιτο υ ρ γ ία α λ λ ά ζει μ ε κ υ κ λ ικ ό τρ ό π ο α π ό Α Υ ΤΟ Μ Α ΤΟ σ ε Φ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η ^ Ο ΑΦ Υ ΓΡ Α Ν ΣΗ ^ φ Ψ ΥΞΗ ^ κα ι % ΑΝ ΕΜ ΙΣΤΗΡΑ. Κουμπί ΑΘΟΡΥΒΟ Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ τε α υ τό τ ο κ ο υ μ π ί για ν α ε ν ε ρ γ ο π ο ιή σ ε τε τ η ν Α Θ Ο Ρ Υ Β Η λ ε ιτο υ ρ γ ία. ( σ ελ. 181) Κουμπί ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (κατακόρυφ ης) Ε λέγχει τ η γ ω ν ία τ ο υ ο ρ ιζ ό ν τιο υ π τε ρ ύ γ ιο υ ε κ τρ ο π ή ς α έρ α. ^ σ ελ ) [ ( Η / Η ) Mon-Sun] 1-6 ] Κουμπιά ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ( ί - σ ελ. 185) ( O F F ) l TIMER ( ON ) V J / \ TIM E V [ o x I [ delete] [ COPY/RASIE ] CANCEL ]* [ SEND ] Κουμπιά ρύθμισης ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (ί> σ ελ. 188) ^ MODE ^ ό o - - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥΥΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΥΤΟ Μ ΑΤΗ - Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η - Α Φ Υ ΓΡ Α Ν ΣΗ - Ψ ΥΞΗ sg - - Α Ν Ε Μ ΙΣ Τ Η Ρ Α Σ Τ Α Χ Υ ΤΗ ΤΑ Α Ν Ε Μ ΙΗ ΤΗ Ρ Α - ΑΥΤΟΜΑΟΟ - Α Θ Ο Ρ Υ Β Ο " Χ Α Μ Η Λ Η Ν Μ Ε ΤΡ ΙΑ Ν Υ Ψ Η Λ Η ΕΝΑΡΗΗ / Δ ΙΑ Κ Ο Π Η <b ECO ECO * FAN E l Α Ν Ε Μ ΙΣ Τ Η Σ Α Σ ΕΝ ΙΣΧΥΜ ΕΝ Η Λ Ε ΙΤΟ Υ Ρ ΓΙΑ 5 3 Α Θ Ο Ρ Υ Β Ο ussr E ta Mon-Sun Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ Χ ΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΉΣΑΔΡ/ΜΑΕΙΑΣ Κουμπί ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΙΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ) LEAVE H O M E Α Α Θ Α Ρ ΙΣ Μ Ο Σ Η Μ ΕΡΑ 1-6 Α Ρ Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΟ Σ Λ T IM E V O K DELETE COPY/PASTE CANCEL SEND ΕΤΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΝΚ)ΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Ο Κ ΔΙΑ ΓΡ Α Φ Η Α Ν Τ ΙΓΡ Α Φ Η / ΕΠΙΚΟ ΛΛΗΣΗ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η [ 1 CLOCK Ο Ο ΛΟ Ϊ Ελληνικά Π ροφ υλάξεις σχετικά με τη χρήση Μ η ν τ ο π ο θ ε τ ε ίτ ε τ ο τη λ ε χ ε ιρ ισ τ ή ρ ιο σ τα α κ ό λ ο υ θ α σ η μ εία. Σ ε ά μ εσ ο η λ ια κ ό φ ω ς. Κ ο ν τά σ ε θ ε ρ μ α ν τή ρ α. Ν α χ ειρ ίζεσ τε τ ο τη λεχ ειρ ισ τή ρ ιο μ ε π ροσοχή. Π ρ ο σ έξτε ν α μ η ν τ ο ρ ίχνετε κά τω και ν α τ ο π ρ ο σ τα τεύ ετε από τ ο νερ ό. Ό τα ν σ τα μ α τή σ ει η ε ξω τερ ικ ή μονά δ α, χ ρ ειά ζετα ι π ερίπ ου 3 λ επ τά για ν α ε π α ν εκ κ ιν η θ εί (εκ τό ς εά ν α π εν ερ γ ο π ο ιή σ ετε και ε ν ε ρ γ ο π ο ιή σ ετε τ η μ ο ν ά δ α ή α π ο σ υ ν δ έσ ετε και σ υ ν δ έσ ετε ξα ν ά τ ο κ α λ ώ δ ιο π α ρ ο χ ή ς ρ εύ μ α το ς). Έ τσι π ρ ο σ τ α τε ύ ε τ α ι η σ υ σ κ ευ ή. Δ ε ν α π ο τε λ ε ί έ ν δ ε ιξ η β λ ά β η ς. Εάν π α τ ή σ ε τ ε τ ο κ ο υ μ π ί ε π ιλ ο γ ή ς Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ ΓΙΑ Σ κ α τά τ η δ ιά ρ κ ε ια τ η ς λ ε ιτο υ ρ γ ία ς, η σ υ σ κ ε υ ή μ π ο ρ ε ί ν α σ τα μ α τή σ ε ι ν α λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί γ ια π ερ ίπ ο υ 3 λ ε π τά γ ια λ ό γ ο υ ς π ρ ο σ τα σ ία ς

9 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Έλεγχος αυτόματης επανεκκίνησης Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η λειτουργία θα επανεκκινηθεί αυτόματα μόλις αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διατηρώ ντας το ν π ροηγούμενο τρόπ ο λειτουργίας και τη ν π ροηγούμενη κατεύθυνση τη ς ροής αέρα. (Καθώς η λειτουργία δεν διακόπ τεται από το τηλεχειρισ τήριο.) Εάν δεν θ έλετε να συνεχιστεί η λειτουργία μετά τη ν αποκατάσταση τη ς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, απ ενεργοπ οιήστε τη συσκευή καταργώ ντας τη ν τροφ οδοσ ία ρεύματος. Ό ταν α ν ο ίξετε το διακόπτη κυκλώ ματος, η λειτουργία θα επ ανεκκινηθεί α υ τόματα δια τηρ ώ ντα ς το ν π ροηγούμενο τρόπ ο λειτουργίας και τη ν π ροηγούμενη κατεύθυνση τη ς ροής αέρα. Σημείωση: 1. Εάν δεν χρειάζεσ τε Έλεγχο αυτόματης επανεκκίνησης, απ ευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο πωλήσεών σας. 2. Ο έλεγχος α υ τό μ α τη ς επ α νεκκίνησ ης δ εν δ ια τίθ ετα ι ό τα ν έχει ο ρ ισ τεί η λειτο υ ρ γ ία χρονοδια κόπ τη ή χρονοδιακόπ τη αδράνειας. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η σ υ σ κ ε υ ή θ α κ α θ ο ρ ίσ ει α υ τό μ α τα τ ο ν τρ ό π ο λ ειτο υ ρ γ ία ς, Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η ή Ψ ΥΞΗ α ν ά λ ο γ α μ ε τ η ν τρ έ χ ο υ σ α θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ. Ο ε π ιλ ε γ μ έ ν ο ς τ ρ ό π ο ς λ ε ιτο υ ρ γ ία ς α λ λ ά ζ ε ι ό τ α ν μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ. Ω σ τό σ ο, ο τρ ό π ο ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς δ ε ν α λ λ ά ζ ε ι ό τ α ν η ε σ ω τε ρ ικ ή μ ο ν ά δ α είν α ι σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν η σ ε ε ξ ω τ ε ρ ικ ή μ ο ν ά δ α π ο λ λ α π λ ο ύ τύ π ο υ. Π ατήστε το κουμπί επιλογής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως ότου εμφ ανισ τεί σ την οθόνη ο τρόπ ος λειτουργίας ΑΥΤΟΜΑΤΟ ( ). Ό τα ν έχει επ ιλεγεί η ρ ύθμισ η ΑΥΤΟΜΑΤΟ, η σ υσ κευή κα θ ο ρ ίζει α υτόματα το ν τρόπ ο λειτουργίας, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ή ΨΥΞΗ, ανάλογα με τη τρέχουσ α θερμοκρασία δωματίου. Ωστόσο, ο τρόπ ος λειτουργίας δεν αλλάζει όταν η εσω τερική μονάδα είναι συνδεδεμένη σε εξω τερ ική μονάδα πολλαπλού τύπου. Εάν η λειτουργία που επιλέγεται α υτόματα από τη μονάδα δεν σας ικανοποιεί, μ π ο ρ είτε να α λ λ ά ξε τε τη ρύθμιση λειτο υ ρ γία ς με μη α υτόματο τρόπ ο (ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ ή ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ). > <! Ρυθμίστε τη ν ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ όπως θ έλ ετε π ατώ ντας το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (η ρύθμιση εμφ ανίζεται σ την οθόνη). c a (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) - _ Μ (ΑΘΟΡΥΒΟ) Ρ υ θ μ ίσ τε τη θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ όπ ω ς θ έ λ ε τ ε μ ε τα κο υ μ π ιά ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (η ρύθμιση εμφ ανίζεται σ την οθόνη). Η ρύθμιση θερμοκρασίας και η πραγματική θερμοκρασία δω ματίου μπορεί να διαφ έρουν ανάλογα με τις συνθήκες. Π ατήσ τε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ (Γ). Η λειτουργία ξεκινά με ένα ηχητικό σήμα. Π ατήσ τε ξανά το κουμπί για να διακοπεί η λειτουργία. Δ εδο μένο υ ότι οι ρυθμίσεις απ οθηκεύονται στη μνήμη το υ τηλεχειρισ τηρίου, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να π ατήσ ετε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ ΔΙΑΚΟΠΗ τη ν επόμενη φορά. s ' Π ατήσ τε το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ * για να επ ιλέξετε ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ΥΨΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΧΑΜΗΛΗ ή ΑΘΟΡΥΒΟ. V y

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ τε τ η σ υ σ κ ε υ ή γ ια θ έρ μ α ν σ η, ό τ α ν η ε ξ ω τ ε ρ ικ ή θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία είν α ι μ ικ ρ ό τ ε ρ η α π ό 21 C. Ό τα ν η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία είν α ι υ ψ η λ ή (π ά νω α π ό 21 C), ε ν δ έ χ ε τα ι ν α μ η λ ε ιτο υ ρ γ ή σ ε ι η θ έρ μ α ν σ η π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ να π ρ ο σ τ α τε υ τε ί η σ υ σ κ ευ ή. Για ν α δ ια τ η ρ η θ ε ί η α ξιο π ισ τία τ η ς σ υ σ κ ευ ή ς, π ρ έπ ει ν α τ η ν χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτε ό τ α ν η ε ξ ω τ ε ρ ικ ή θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία είνα ι ά ν ω τω ν -15 C. Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί ε π ιλ ο γ ή ς ΛΕΙΤΟ Υ Ρ ΓΙΑΣ έω ς ό τ ο υ ε μ φ α ν ισ τε ί σ τη ν ο θ ό ν η η ρ ύ θ μ ισ η ^ (Θ Ε Ρ Μ Α Ν ΣΗ ). Ρ υ θ μ ίσ τε τ η ν ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ Α Ν Ε Μ ΙΣΤΗΡΑ ό π ω ς θ έ λ ε τ ε π α τώ ν τα ς τ ο κο υ μ π ί (ΤΑΧΥΤΗΤΑ Α Ν Ε Μ ΙΣΤΗΡΑ) (η ρ ύ θ μ ισ η ε μ φ α ν ίζ ε τ α ι σ τη ν ο θ ό ν η ). 2 ) > (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) > ϊ (ΥΨΗΛΗ) > - (ΜΕΤΡΙΑ) (ΑΘΟΡΥΒΟ) < CW3 (ΧΑΜΗΛΗ) < Ρ υ θ μ ίσ τ ε τ η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τ ίο υ ό π ω ς θ έ λ ε τ ε μ ε τ α κ ο υ μ π ιά Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α ΣΙΑ Σ (η ρ ύ θ μ ισ η ε μ φ α ν ίζ ε τα ι σ τη ν ο θ ό ν η ). Η ρ ύ θ μ ισ η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς κα ι η π ρ α γ μ α τικ ή θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ μ π ο ρ εί ν α δ ια φ έ ρ ο υ ν α ν ά λ ο γ α μ ε τ ις σ υ ν θ ή κ ε ς. ΕΝΑΡ=Η\ Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί Ε Ν Α Ρ Ξ Η /Δ ΙΑ Κ Ο Π Η (Τ ). Η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία θ έ ρ μ α ν σ η ς ξ ε κ ιν ά μ ε έ ν α η χ η τικ ό σ ή μ α. Π α τή σ τε ξα ν ά τ ο κ ο υ μ π ί γ ια ν α δ ια κ ο π εί η λ ειτο υ ρ γ ία. Δ ε δ ο μ έ ν ο υ ό τ ι ο ι ρ υ θ μ ίσ εις α π ο θ η κ ε ύ ο ν τα ι σ τη μ ν ή μ η τ ο υ τη λ ε χ ε ιρ ισ τη ρ ίο υ, το μ ό ν ο π ου χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι ν α κ ά ν ε τ ε είν α ι ν α π α τή σ ε τε τ ο κ ο υ μ π ί Ε Ν Α Ρ Ξ Η /Δ ΙΑ Κ Ο Π Η τ η ν ε π ό μ ε ν η φ ο ρ ά. Σ ε ΑΥΤΟ Μ Α ΤΗ λ ε ιτο υ ρ γ ία α ν εμ ισ τή ρ α, η τα χ ύ τη τ α α ν εμ ισ τή ρ α α λ λ ά ζει α υ τό μ α τα ό π ω ς φ α ίν ε τα ι π α ρ α κ ά τω : Ό τα ν η δ ια φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ τ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς δ ω μ α τίο υ κα ι τ η ς ρ ύ θ μ ισ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς είν α ι μ εγ ά λ η, ο α ν ε μ ισ τ ή ρ α ς ξε κ ιν ά ν α λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί σ ε Υ Ψ Η Λ Η τα χ ύ τη τ α. Ό τα ν η θ ερ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ φ τά σ ει σ τη ν π ρ ο κ α θ ο ρ ισ μ έν η θ ερ μ ο κ ρ α σ ία, η τα χ ύ τη τ α τ ο υ α ν εμ ισ τή ρ α θ α γ ίνει χ α μ η λ ό τε ρ η π ρ ο κ ε ιμ έν ο υ ν α επ ιτευ χ θ ο ύ ν οι β έλ τισ τε ς σ υ ν θ ή κ ε ς θ ερ μ ο κ ρ α σ ία ς δ ω μ α τίο υ γ ια φ υ σ ικ ή και υ γιεινή θ έρ μ α ν σ η. Ελληνικά Απ όψυξη Η α π ό ψ υ ξη π ρ α γ μ α το π ο ιε ίτα ι π ερ ίπ ο υ μ ία φ ο ρ ά α ν ά ώ ρ α, ό τ α ν σ χ η μ α τίζ ε τ α ι π ά γο ς σ το ν ε ν α λ λ ά κ τη θ ε ρ μ ό τ η τ α ς τ η ς ε σ ω τε ρ ικ ή ς μ ο ν ά δ α ς κα ι δ ια ρ κ ε ί 5 ~ 10 λ ε π τά κ ά θ ε φ ο ρ ά. Κ α τά τ η δ ιά ρ κ ε ια τ η ς α π ό ψ υ ξη ς, η φ ω τε ιν ή έ ν δ ε ιξ η λ ε ιτο υ ρ γ ία ς α ν α β ο σ β ή ν ε ι κ υ κ λ ικ ά, π α ρ α μ έ ν ο ν τα ς α ν α μ μ έ ν η για 3 δ ε υ τ ε ρ ό λ ε π τ α κα ι σ β ή ν ο ν τα ς γ ια 0,5 δ ε υ τε ρ ό λ ε π τα. Η μ έγ ισ τη δ ιά ρ κ ε ια α π ό ψ υ ξη ς είν α ι 20 λεπ τά. Ω σ τό σ ο, ε ά ν η ε σ ω τε ρ ικ ή μ ο ν ά δ α σ υ ν δ έε τα ι μ ε ε ξ ω τ ε ρ ικ ή μ ο ν ά δ α π ο λ λ α π λ ο ύ τύ π ο υ, ο μ έγ ισ το ς χ ρ ό ν ο ς α π ό ψ υ ξη ς είν α ι 15 λ επ τά. (Εάν τ ο μ ή κ ο ς τω ν σ ω λή νω ν π ου χρησ ιμ οπ ο ιο ύ ντα ι είναι μ εγ α λ ύ τε ρ ο απ ό τ ο σ υνηθισ μένο, είναι π ιθανό ν α σ χ η μ α τισ τεί πάγος.)

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ τε τ η σ υ σ κ ευ ή γ ια α φ ύ γ ρ α ν σ η, ό τ α ν η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ είν α ι π ά νω α π ό 16 C. Ό τα ν η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία είν α ι κ ά τω α π ό 15 C, η α φ ύ γ ρ α ν σ η δ ε ν λ ε ιτο υ ρ γ εί. Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί ε π ιλ ο γ ή ς Λ Ε ΙΤΟ Υ Ρ ΓΙΑΣ έω ς ό τ ο υ ε μ φ α ν ισ τε ί σ τη ν ο θ ό ν η η ρ ύ θ μ ισ η ΑΦ Υ ΓΡ Α Ν ΣΗ Ο. Η τ α χ ύ τ η τ α α ν ε μ ισ τ ή ρ α ο ρ ίζ ε τα ι σ τη ρ ύ θ μ ισ η Χ Α Μ Η Λ Η. Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ Α Ν Ε Μ ΙΣ Τ Η Ρ Α F^ fn γ ια ν α ε π ιλ έ ξ ε τ ε Α Θ Ο Ρ Υ Β Ο ή Χ Α Μ Η Λ Η τ α χ ύ τ η τ α α ν εμ ισ τή ρ α. Ρ υ θ μ ίσ τε τ η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ ό π ω ς θ έ λ ε τ ε μ ε τ α κο υ μ π ιά ρ ύ θ μ ισ η ς Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α ΣΙΑ Σ Δ Ω Μ Α Τ ΙΟ Υ (η ρ ύ θ μ ισ η ε μ φ α ν ίζ ε τα ι σ τη ν ο θ ό ν η ). Η σ υ ν ισ τώ μ εν η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ γ ια τ η λ ε ιτο υ ρ γ ία α φ ύ γ ρ α ν σ η ς είν α ι C. ΕΝΑΡ=Ηλ Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί Ε Ν Α Ρ Ξ Η /Δ ΙΑ Κ Ο Π Η. Η λ ε ιτο υ ρ γ ία α φ ύ γ ρ α ν σ η ς "" ξ ε κ ιν ά μ ε έ ν α η χ η τικ ό σ ή μ α. Π α τή σ τε ξα ν ά τ ο κ ο υ μ π ί γ ια ν α δ ια κ ο π εί Δ ΙΑ Κ Ο Π Η 7 η λ ε ιτο υ ρ γ ία. Δ ε δ ο μ έ ν ο υ ό τ ι ο ι ρ υ θ μ ίσ εις α π ο θ η κ ε ύ ο ν τα ι σ τη μ ν ή μ η τ ο υ τη λ ε χ ε ιρ ισ τη ρ ίο υ, τ ο μ ό ν ο π ου χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι ν α κ ά ν ε τ ε ε ίν α ι ν α π α τή σ ε τε το κ ο υ μ π ί ΕΝ Α Ρ Ξ Η /Δ ΙΑ Κ Ο Π Η τ η ν ε π ό μ ε ν η φ ο ρ ά. Λ ειτουργία αφύγρανσης Ό τα ν η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ είν α ι μ ε γ α λ ύ τε ρ η α π ό τ η ρ ύ θ μ ισ η θ ερ μ ο κ ρ α σ ία ς : Η σ υ σ κ ε υ ή κ ά ν ει α φ ύ γ ρ α ν σ η τ ο υ χ ώ ρ ο υ, μ ε ιώ ν ο ν τα ς τ η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ σ το π ρ ο κ α θ ο ρ ισ μ έν ο επ ίπ εδ ο. Ό τα ν η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ είν α ι μ ικ ρ ό τ ε ρ η α π ό τ η ρ ύ θ μ ισ η θ ερ μ ο κ ρ α σ ία ς : Ό τα ν η ρ ύ θ μ ισ η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς είνα ι ε λ α φ ρ ώ ς χ α μ η λ ό τε ρ η α π ό τ η ν τρ έ χ ο υ σ α θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ, π ρ α γ μ α το π ο ιε ίτα ι α φ ύ γ ρ α ν σ η α ν ε ξ ά ρ τ η τ α α π ό τη ρ ύ θ μ ισ η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς. Η π ρ ο κ α θ ο ρ ισ μ έ ν η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ μ π ο ρ ε ί ν α μ η ν επ ιτευ χ θ ε ί, α ν ά λ ο γ α μ ε τ ο ν α ρ ιθ μ ό τ ω ν α τό μ ω ν π ου β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ το χ ώ ρ ο ή ά λ λ ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς π ο υ ε π ικ ρ α το ύ ν σ το χ ώ ρ ο α υ τό

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ τε τ η σ υ σ κ ευ ή γ ια ψ ύ ξη ό τα ν η ε ξ ω τ ε ρ ικ ή θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία είν α ι -1 0 ~ 4 3 C. Εάν η ε σ ω τε ρ ικ ή υ γρ α σ ία είν α ι π ο λύ μ εγ ά λ η (80% ), μ π ο ρ ε ί ν α σ χ η μ α τισ τ ο ύ ν σ τα γ ό ν ε ς σ τη σ χά ρ α ε ξ ό δ ο υ α έ ρ α τ η ς ε σ ω τε ρ ικ ή ς μ ο ν ά δ α ς. Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί ε π ιλ ο γ ή ς Λ Ε ΙΤΟ Υ Ρ ΓΙΑΣ έ ω ς ό τ ο υ ε μ φ α ν ισ τε ί σ τη ν ο θ ό ν η η ρ ύ θ μ ισ η Ψ ΥΞΗ. Ρυθμίστε τη ν ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ όπως θ έλ ετε π ατώ ντας το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ & (η ρύθμιση εμφ ανίζεται σ την οθόνη). FAN (ΥΨΗΛΗ) (ΜΕΤΡΙΑ) (ΧΑΜΗΛΗ) Ρ υ θ μ ίσ τε τ η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ ό π ω ς θ έ λ ε τ ε Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α ΣΙΑ Σ (η ρ ύ θ μ ισ η ε μ φ α ν ίζ ε τα ι σ τη ν ο θ ό ν η ). μ ε τ α κ ο υ μ π ιά Η ρ ύ θ μ ισ η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς κα ι η π ρ α γ μ α τικ ή θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ μ π ο ρ ε ί ν α δ ια φ έ ρ ο υ ν α ν ά λ ο γ α μ ε τ ις σ υ ν θ ή κ ε ς < Π α τή σ τε τ ο κο υμπ ί ΕΝΑΡΞΗ /ΔΙΑΚΟ ΔΗ 0. Η λ ειτο υ ρ γ ία ψ ύ ξη ς ξε κ ιν ά μ ε ένα η χ η τικ ό σ ήμ α. Π α τή σ τε ξα ν ά τ ο κο υμπ ί γ ια ν α δ ια κ ο π εί η λ ειτο υ ρ γ ία. Η λ ειτο υ ρ γ ία ψ ύ ξη ς δ εν ξεκινά, εά ν η ρ ύθμισ η θ ερ μ ο κ ρ α σ ία ς είνα ι μ εγ α λ ύ τε ρ η α π ό τ η ν τρ έχ ο υ σ α θ ερ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ (π α ρ ότι είνα ι α ν α μ μ έν η η λυχνία (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)). Η λ ειτο υ ρ γ ία ψ ύ ξη ς ξεκ ιν ά μ ό λις ο χ ρ ή σ τη ς ρ υ θ μ ίσ ει τη θ ερ μ ο κ ρ α σ ία κά τω α π ό τ η ν τρ έχ ο υ σ α θ ερ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ. ^ Δ ε δ ο μ έ ν ο υ ό τ ι ο ι ρ υ θ μ ίσ εις α π ο θ η κ ε ύ ο ν τα ι σ τη μ ν ή μ η τ ο υ τη λ ε χ ε ιρ ισ τη ρ ίο υ, τ ο μ ό ν ο π ο υ χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι ν α κ ά ν ε τε είν α ι ν α π α τή σ ε τε τ ο κ ο υ μ π ί Ε Ν Α Ρ Ξ Η / Δ ΙΑ Κ Ο Π Η τ η ν ε π ό μ ε ν η φ ο ρ ά. Σ ε Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Η λ ε ιτο υ ρ γ ία α ν ε μ ισ τή ρ α, η τ α χ ύ τ η τ α α ν ε μ ισ τ ή ρ α α λ λ ά ζει α υ τ ό μ α τ α ό π ω ς φ α ίν ε τα ι π α ρ α κ ά τω : Ό τα ν η δ ια φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ τ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς δ ω μ α τίο υ κα ι τ η ς ρ ύ θ μ ισ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς είν α ι μ εγ ά λ η, ο α ν ε μ ισ τ ή ρ α ς ξ ε κ ιν ά ν α λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί σ ε Υ Ψ Η Λ Η τα χ ύ τη τ α. Ό τα ν η θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία δ ω μ α τίο υ φ τά σ ε ι σ τη ν π ρ ο κ α θ ο ρ ισ μ έ ν η θ ερ μ ο κ ρ α σ ία, η τ α χ ύ τ η τ α τ ο υ α ν ε μ ισ τ ή ρ α θ α γ ίν ε ι χ α μ η λ ό τε ρ η π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ ν α ε π ιτε υ χ θ ο ύ ν ο ι β έ λ τισ τε ς σ υ ν θ ή κ ε ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς δ ω μ α τίο υ γ ια φ υ σ ικ ή και υ γ ιειν ή ψ ύ ξη. Ελληνικά

13 ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ FAN Ο χ ρ ή σ τη ς μ π ο ρ εί ν α χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ει τ η σ υ σ κ ε υ ή α π λά ω ς κ υ κ λ ο φ ο ρ η τ ή α έρ α. h a n a Π α τ ή σ τ ε τ ο κ ο υ μ π ί ε π ιλ ο γ ή ς Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Σ έ ω ς ό τ ο υ ε μ φ α ν ισ τ ε ί σ τ η ν ο θ ό ν η η ρ ύ θ μ ισ η # (Α Ν Ε Μ ΙΣ Τ Η Ρ Α Σ ). Ρυθμίστε τη ν ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ όπως θ έλετε πατώ ντας το κουμπί F A N C4-) (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) > (ΥΨΗΛΗ) > ^ (ΜΕΤΡΙΑ) (ΑΘΟΡΥΒΟ) < (ΧΑΜΗΛΗ) < POWERFUL ^ O D E SILENT Γ 5 Ί Γ Ί Π Ί INFO 0SLEEP SWING [an ΓβΊ γ^ί CLEAN QLeaveHorris [ Etj ] [ & 1 [( [ Mon-Sun 1-6 ] fcoflol Λ 1 * 1 ( ΟΝ ) V [ delete] [ COPY/FftSTE [ [C A N C E L]»!" S E N D ) ] Ε Ν Α Ρ = ^ Π α τ ή σ τ ε τ ο κ ο υ μ π ί Ε Ν Α Ρ Ξ Η /Δ ΙΑ Κ Ο Π Η (Γ ). Η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία τ ο υ α ν ε μ ισ τ ή ρ α ξ ε κ ιν ά μ ε έ ν α η χ η τ ικ ό σ ή μ α. Π α τ ή σ τ ε ξ α ν ά τ ο κ ο υ μ π ί γ ια ν α δ ια κ ο π ε ί ΔΙΑΚΟΠΗ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία. resetq [ I ctocx

14 ? 7 ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Για να ξεκινήσει η Κατακόρυφη αυτόματη κίνηση Π α τ ή σ τ ε τ ο κ ο υ μ π ί ^ ] ( Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Η Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ρ Ο Φ Η (Κ Α Τ Α Κ Ο Ρ Υ Φ Η )). Τ ο π τ ε ρ ύ γ ιο ή π τ ε ρ ύ γ ια ε κ τ ρ ο π ή ς α έ ρ α θ α α ρ χ ίσ ο υ ν ν α κ ιν ο ύ ν τα ι ε π ά ν ω και κ ά τω. C f o l εμφανίζεται στην οθόνη LCD. POWERFUL MODE SILENT 1 Η 1 1 a J INFO SLEEP SWING 1 m 1 I e ] & λ CLEAN LeaveHome ] Για να ακυρω θεί η Κατακόρυφη αυτόματη κίνηση Π α τ ή σ τ ε ξ α ν ά τ ο κ ο υ μ π ί ^ ^ (Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Η Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ρ Ο Φ Η (Κ Α Τ Α Κ Ο Ρ Υ Φ Η )). Τ ο π τ ε ρ ύ γ ιο ή τα π τ ε ρ ύ γ ια ε κ τ ρ ο π ή ς α έ ρ α θ α σ τ α μ α τ ή σ ο υ ν σ τη θ έ σ η π ο υ β ρ ίσ κ ο ν τα ι. ( 1 Γ I εξα φ α ν ίζ ε τα ι α π ό τη ν ο θ ό ν η L C D. ΣΗ Μ Ε ΙΩ ΣΗ Κ α τά τη λ ειτο υ ρ γ ία ψ ύ ξ η ς και α φ ύ γ ρ α ν σ η ς, μ η ν δ ια τ η ρ ε ίτε τα π τε ρ ύ γ ια ε κ τ ρ ο π ή ς α έ ρ α σ ε κίν η σ η ή σ τη ν κ α τώ τα τη θ έσ η (σ τη ν π ε ρ ίπ τω σ η α υ τ ό μ α τ η ς κ α τ α κ ό ρ υ φ η ς κ ίν η σ η ς ) γ ια μ ε γ ά λ ο χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α. Ε ν δ έ χ ετα ι ν α σ υ σ σ ω ρ ε υ το ύ ν υ δ ρ α τμ ο ί ε π ά ν ω σ τα π τε ρ ύ γ ια ε κ τ ρ ο π ή ς α έ ρ α. Ρ ύ θ μ ισ η τ η ς κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς τ ο υ κ λ ιμ α τ ισ μ έ ν ο υ α έ ρ α π ρ ο ς τ α α ρ ισ τε ρ ά κα ι π ρ ο ς τ α δ ε ξ ιά. Κ ρ α τ ή σ τ ε τ ι ς κ ά θ ε τ ε ς π ε ρ σ ίδ ε ς ό π ω ς δ ε ίχ ν ε ι η ε ικ ό ν α κα ι ρ υ θ μ ίσ τε τ η ν κ α τε ύ θ υ ν σ η τ ο υ κ λ ιμ α τ ισ μ έ ν ο υ α έ ρ α α ρ ισ τε ρ ά κα ι δ ε ξ ιά. Κάθετες περσίδες Ελληνικά Α ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τ α ν η σ υ σ κ ε υ ή λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί σ ε ψ ύ ξ η μ ε τ ι ς π ε ρ σ ίδ ε ς ν α κ ο ιτ ο ύ ν π ρ ο ς τ α κ ά τ ω κ α ι ν α κ ιν ο ύ ν τ α ι γ ια π α ρ α τ ε τ α μ έ ν ο χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α, θ α σ υ σ σ ω ρ ε υ τ ε ί υ γ ρ α σ ία σ τ ις π ε ρ σ ίδ ε ς κα ι π ε ρ ισ τα σ ια κ ά θ α σ τ ά ζ ε ι. 0 α β ρ α χ ο ύ ν τ α έ π ιπ λ ά σ α ς

15 H ΙΣΧΥΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ POWERFUL Π α τώ ν τα ς τ ο κ ο υ μ π ί ΙΣΧΥΡΗ ( [ g ] σ ε λ ε ιτ ο υ ρ γ ία Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Η, Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η, Α Φ Υ ΓΡ Α Ν ΣΗ, Ψ ΥΞΗ ή Α Ν Ε Μ ΙΣΤΗΡΑΣ, τ ο κ λ ιμ α τισ τικ ό λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί σ τη μ έ γ ισ τη ισχύ. Κ α τά τ η ν ΙΣΧΥΡΗ λ ε ιτο υ ρ γ ία, π α ρ έ χ ε τα ι ψ υ χ ρ ό τε ρ η ή θ ε ρ μ ό τ ε ρ η ρ ο ή α έ ρ α α π ό τ η ν ε σ ω τε ρ ικ ή μ ο ν ά δ α για λ ε ιτο υ ρ γ ία Ψ Υ Ξ Η Σ ή Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ α ν τίσ το ιχ α. Για να ξεκινήσ ει η ΙΣΧΥΡΗ λειτουργία ι_ι,, POWERFUL..,,, Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί [ ^ (ΙΣΧ Υ Ρ Η ) κ α τά τ η λ ειτο υ ρ γ ία. " ^ " ε μ φ α ν ίζ ε τα ι σ τη ν ο θ ό ν η LCD. Η ΙΣΧΥΡΗ λ ε ιτο υ ρ γ ία ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε τ α ι σ ε 2 0 λ επ τά. Κ α τό π ιν τ ο σ ύ σ τη μ α λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί κα ι π ά λι α υ τ ό μ α τ α μ ε τ ις π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς ρ υ θ μ ίσ εις π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ν π ρ ιν α π ό τ η ν ΙΣΧΥΡΗ λ ε ιτο υ ρ γ ία. Για να ακυρω θεί η ΙΣΧΥΡΗ λειτουργία POWERFUL/ MODE SILENT ο m INFO SLEEP SWING Γ 3 Π r u n m CLEAN (SLeavsHorne 1 ] [ & ] I Mon-Sun [ ( OFF ) Ί [ / S I O K I TIMER G» l ) reseto f\ SEND I j Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί ΕΝΑΡξ Η /Δ ΙΑ Κ Ο Π Η. Ή Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί ΙΣΧΥΡΗ ΛΕΙΤΟ Υ Ρ ΓΙΑ p f p ] Η ΙΣΧΥΡΗ λ ε ιτο υ ρ γ ία σ τα μ α τά. " 0 3 " ε ξ α φ α ν ίζ ε τ α ι α π ό τ η ν ο θ ό ν η LCD. ξα ν ά. ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΗ Ό τα ν ε π ιλ έγ ο ν τα ι ο ι λ ε ιτο υ ρ γ ίε ς Χ Ρ Ο Ν Ο Δ ΙΑ Κ Ο Π Τ Η Α Δ ΡΑΝ ΕΙΑΣ, ECO, Α Θ Ο Ρ Υ Β Η ή LEAVE HOM E, η ΙΣΧΥΡΗ λ ειτο υ ρ γ ία α κ υ ρ ώ ν ετα ι. Κ α τά τ η ν ΙΣΧΥΡΗ λ ε ιτο υ ρ γ ία, δ ε ν α υ ξά ν ε τ α ι η α π ό δ ο σ η τ ο υ κ λ ιμ α τισ τικ ο ύ - ε ά ν τ ο κ λ ιμ α τισ τικ ό ή δ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί σ τη μ έ γ ισ τη α π ό δ ο σ η. - μ ό λ ις π ρ ιν α π ό τ η λ ε ιτο υ ρ γ ία α π ό ψ υ ξη ς (ό τα ν τ ο κ λ ιμ α τισ τικ ό λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί σ τη Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η ). Μ ε τά τ η ν α υ τ ό μ α τ η ε π α ν εκ κ ίν η σ η, η ΙΣΧΥΡΗ λ ε ιτο υ ρ γ ία α κ υ ρ ώ ν ε τα ι και ξ ε κ ιν ά η π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η λ ειτο υ ρ γ ία. Για δ ια τ ά ξ ε ις μ ε σ ύ ν δ εσ η π ο λ λ ώ ν μ ο ν τέ λ ω ν, η ΙΣΧΥΡΗ λ ε ιτο υ ρ γ ία ε ν δ έ χ ε τα ι ν α μ η ν είν α ι δ υ ν α τή, α ν ά λ ο γ α μ ε τις σ υ ν θ ή κ ε ς π ο υ επ ικ ρ α το ύ ν

16 S) ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SILENT Π α τώ ν τα ς τ ο κ ο υ μ π ί Α Θ Ο Ρ Υ Β Η [~ξ Ί σ ε Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Η Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Η ΣΕ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η, Α Φ Υ Γ Ρ Α Ν Σ Η, Ψ Υ Ξ Η ή Α Ν Ε Μ ΙΣ Τ Η Ρ Α, η τ α χ ύ τ η τ α α ν ε μ ισ τ ή ρ α θ α είν α ι ε ξ α ιρ ε τ ικ ά α ρ γή. Για να ξεκινήσ ει η ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί Α Θ Ο Ρ Υ Β Η SILENT κ α τά τ η λ ε ιτο υ ρ γ ία. " u k j " ε μ φ α ν ίζ ε τ α ι σ τη ν ο θ ό ν η LCD. Η τ α χ ύ τ η τ α α ν ε μ ισ τ ή ρ α θ α ε ίν α ι ε ξ α ιρ ε τ ικ ά α ρ γή. Για να ακυρω θεί η ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί ΕΝΑΡξ Η /Δ ΙΑ Κ Ο Π Η. Ή POWERFUL MODE CED INFO SLEEP Γ 3 Π Γ 5 Ί CLEAN SLaave Horne [ 1[ ^ 1 ( e / e i j J Mon-Sun Γ<γ «ο ] A 1 I I 0 * I C Ο Ν ) V [ DELETE I I CQFY/Ρί^ΤΈ111 CANCEL p SEND 1j Π α τή σ τε ξα ν ά τ ο κ ο υ μ π ί Α Θ Ο Ρ Υ Β Ο Α Ν Ε Μ ΙΣ Τ Η Ρ Α fa n SILENT ή τ ο κ ο υ μ π ί ΤΑΧΥΤΗ ΤΑ Η τα χ ύ τ η τ α α ν ε μ ισ τ ή ρ α θ α ε π ισ τρ έψ ει σ τη ν π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η τα χ ύ τ η τ α α ν ε μ ισ τ ή ρ α π ρ ο το ύ ξ ε κ ιν ή σ ε ι η Α Θ Ο Ρ Υ Β Η λ ειτο υ ρ γ ία. Η Α Θ Ο Ρ Υ Β Η ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ σ τα μ α τά. " " ε ξα φ α ν ίζ ε τ α ι α π ό τ η ν ο θ ό ν η LCD. fesetq ΣΗΜ ΕΙΩΣΗ Ό τα ν ε π ιλ έγ ετα ι η ΙΣΧΥΡΗ λ ειτο υ ρ γ ία, η Α Θ Ο Ρ Υ Β Η λ ε ιτο υ ρ γ ία α κ υ ρ ώ ν ε τα ι. Η τ α χ ύ τ η τ α α ν ε μ ισ τ ή ρ α θ α επ ισ τρ έψ ει σ τη ν π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η τ α χ ύ τ η τ α α ν ε μ ισ τ ή ρ α π ρ ιν α π ό τ η ν Α Θ Ο Ρ Υ Β Η λ ε ιτο υ ρ γ ία. Μ ε τ ά τ η ν α υ τ ό μ α τ η ε π α ν εκ κ ίν η σ η, η Α Θ Ο Ρ Υ Β Η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία α κ υ ρ ώ ν ε τα ι. Η τ α χ ύ τ η τ α α ν ε μ ισ τ ή ρ α θ α επ ισ τρ έ ψ ε ι σ τη ν π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η τ α χ ύ τ η τ α α ν ε μ ισ τ ή ρ α π ρ ιν α π ό τ η ν Α Θ Ο Ρ Υ Β Η λ ε ιτο υ ρ γ ία. Σ ε ο π ο ια δ ή π ο τ ε λ ε ιτ ο υ ρ γ ία μ ε τ η ν τ α χ ύ τ η τ α α ν ε μ ισ τ ή ρ α σ τ η ν Α Θ Ο Ρ Υ Β Η, ε ά ν π α τ ή σ τ ε τ ο κ ο υ μ π ί Α Θ Ο Ρ Υ Β Ο (, η τ α χ ύ τ η τ α α ν ε μ ισ τ ή ρ α δ ε ν θ α α λ λ ά ξε ι. Ελληνικά

17 ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ ECO Η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ECO είν α ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ε ξο ικ ο ν ό μ η σ η ς ε ν έ ρ γ ε ια ς π ο υ ε π ιφ έ ρ ε ι τ η ν α υ τ ό μ α τ η α λ λ α γ ή τη ς ρ ύ θ μ ισ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς κα ι τ ο ν π ε ρ ιο ρ ισ μ ό τ η ς τ ιμ ή ς τ η ς μ έ γ ισ τη ς κ α τα ν ά λ ω σ η ς ρ εύ μ α το ς. HITACHI? \ Cb Π α τώ ν τα ς τ ο κ ο υ μ π ί «ECO» e q σ ε α υ τ ό μ α τ η λ ε ιτο υ ρ γ ία ή ΣΕ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η, Α Φ Υ ΓΡ Α Ν Σ Η ή Ψ Υ Ξ Η, τ ο κ λ ιμ α τισ τικ ό ε κ τ ε λ ε ί τη ο e * l λ ε ιτο υ ρ γ ία «ECO». Για να ξεκινήσ ει η λειτουργία ECO Cb Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί ECO e q κ α τά τ η λ ειτο υ ρ γ ία. " ε μ φ α ν ίζ ε τα ι σ τη ν ο θ ό ν η LCD. POWHffUL MODE I B [ INFO SLEEP f r n l b CLEAN Leave Home [ 1[ ^ ) ( OFF ) TIMER C ON ) A T IM E \ / SILENT n n SWING m 'QWEEKLYA ( η Τ η ), [ Hon-Sun e I I K I DELETE ] [copfflttste f[c A N C afe SEND ] ] resetq Η λ ε ιτο υ ρ γ ία ε ξο ικ ο ν ό μ η σ η ς ε ν έ ρ γ ε ια ς θ α ξε κ ιν ή σ ε ι μ ε τ η ν α υ τό μ α τη α ύ ξη σ η ή ε λ ά ττω σ η τ η ς ρ ύ θ μ ισ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς κα ι τ η ν ε λ ά ττω σ η τ η ς κ α τα ν ά λ ω σ η ς ρ ε ύ μ α το ς κ α τά τ η λ ε ιτο υ ρ γ ία. Η λ ε ιτο υ ρ γ ία α υ τή μ π ο ρ ε ί ν α π ο ικ ίλ λ ε ι α ν ά λ ο γ α μ ε τ η σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν η ε ξ ω τ ε ρ ικ ή μ ο ν ά δ α. Για να ακυρω θεί η λειτουργία ECO ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΗ Η λ ε ιτο υ ρ γ ία ECO δ ε ν θ α είν α ι α π ο τε λ ε σ μ α τ ικ ή ό τα ν η κ α τα ν ά λ ω σ η ρ ε ύ μ α τ ο ς είν α ι χ α μ η λ ή. Π α τώ ν τα ς τ ο κ ο υ μ π ί ΙΣΧΥΡΗ, η λ ε ιτο υ ρ γ ία ECO α κ υ ρ ώ ν ε τα ι. Μ ε τά τ η ν α υ τ ό μ α τ η ε π α ν εκ κ ίν η σ η, η λ ε ιτο υ ρ γ ία ECO α κ υ ρ ώ ν ε τα ι κα ι ξ ε κ ιν ά ο π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς τρ ό π ο ς λ ειτο υ ρ γ ία ς. Για δ ια τ ά ξ ε ις μ ε σ ύ ν δ εσ η π ο λ λ ώ ν μ ο ν τέ λ ω ν, η λ ε ιτο υ ρ γ ία ε ξο ικ ο ν ό μ η σ η ς ε ν έ ρ γ ε ια ς ξ ε κ ιν ά μ ό ν ο μ ε τ η ν α υ τό μ α τη α ύ ξη σ η ή ε λ ά ττω σ η τ η ς ρ ύ θ μ ισ η ς θ ερ μ ο κ ρ α σ ία ς. Η α π ο δ ο τ ικ ό τ η τ α ω σ τό σ ο τ η ς λ ε ιτο υ ρ γ ία ς ECO ε ξ α ρ τ ά τ α ι απ ό τ ις σ υ ν θ ή κ ε ς λ ειτο υ ρ γ ία ς

18 ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ LEAVE HO M E(LH ) Αποφύγετε την υπερβολική ελάττωση της θερμοκρασίας του δωματίου ρυθμίζοντας αυτόματα τη θερμοκρασία στους 10 C όταν δεν βρίσκεται κανείς στο σπίτι. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή σε «Συνεχή λειτουργία» και σε «Λειτουργία χρονοδιακόπτη ημέρας». Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Λειτουργία χρονοδιακόπτη ημέρας» για να ορίσετε τον αριθμό ημερών μέχρι 99 ημέρες. Συνεχής λειτουργία Ε LH Kh POWffFlJ- MOPE SILEMT Γ βί Γ I l a l IHFO S SLEEP' SWING 3 Π Γ 5 Ί Γ Ί Γ Γ CLEAN 0LaavBHonia Λ ειτο υ ρ γία χρονοδιακόπ τη ημέρας LH Για να ξεκινή σ ει η λειτο υ ρ γία LEAVE HOME Επιλογή 1. Συνεχής λειτουργία. Leave Home Πατήστε το κουμπί LEAVE HOME ^ σε διακοπή ή κατά τη λειτουργία. Η θερμοκρασία δωματίου ρυθμίζεται σε 10 C και ξεκινά η λειτουργία θέρμανσης. t t j yy " 'Μ ' ", " - ", " " " A * " εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Επιλογή 2. Λειτουργία χρονοδιακόπτη ημέρας. Θ Leave Home Πατήστε το κουμπί LEAVE HOME ^ σε διακοπή ή κατά τη λειτουργία. Η θερμοκρασία δωματίου ρυθμίζεται σε 10 C και ξεκινά η λειτουργία θέρμανσης..λαί,» * 1 _ Α, ^ " "W " ", " - *» ", " " "!E!t " εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Εάν απαιτείται ορίστε τον αριθμό ημερών λειτουργίας (1 έως 99 ημέρες). Πατήστε το κουμπί ΧΡΟΝΟΣ λ TIME Ο αριθμός ημερώ ν αναβοσβήνει. για να επιλέξετε τον αριθμό ημερών. * Πατήστε το κουμπί ΕΠΑΝΩ " χ ν " για να ορίσετε τον αριθμό ημερών από 1 ημέρα, 2 ημέρες, 3 ημέρες ημέρες, 99 ημέρες, 1 ημέρα και ούτω καθεξής. * Π ατήσ τε το κουμπί ΚΑΤΩ για να ορίσ τε το ν αριθμό ημερώ ν από 99 ημέρες, 98 ημέρες, 97 ημέρες... 3 ημέρες, 2 ημέρες, 1 ημέρα, 99 ημέρες και ούτω καθεξής. * Ο αριθμός τη ς ημέρας αλλάζει όταν το ρολόι δ είξει 0:00. Πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ SEND για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό ημερών λειτουργίας. Η ένδειξη του αριθμού ημερών λειτουργίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Π ατήσ τε το κουμπί ΑΚΥΡΟ [ CANCEL ] για να μ ηδενίσ ετε το ν αριθμό ημερώ ν λειτουργίας ή για να ορίσ ετε συνεχή λειτουργία. Για να ακυρώ σετε τη λειτουργία LEAVE HOME POrtEHFUL MOPE 8ILEMT Π ατήσ τε το κουμπί ΕΝΑΡξ Η/ΔΙΑΚΟΠΗ (Τ). Ή Θ Leave Home Π ατήσ τε το κουμπί LEAVE HOME ξανά. Επιστρέψτε σ την π ροηγούμενη κατάσταση λειτουργίας. Ή Επιλέξτε άλλη λειτουργία πατώ ντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MODE ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΗ Μ ετά τη συμπλήρωση το υ αριθμού ημερώ ν λειτουργίας για τη λειτουργία Leave Hom e ή π ατώ ντας ξανά το κουμπί (Leave Home), η μονάδα επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας. Κατά τη λειτουργία Leave Home, η ταχύτηττύπου ανεμιστήρα και η θέση του οριζόντιου πτερυγίου εκτροπής του αέρα δεν μπορεί να αλλάξει. Πατώντας το κουμπί (Leave Home), ακυρώνεται η εκτέλεση του Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη ή του Χρονοδιακόπτη για μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μετά τη ν α υτόματη επανεκκίνηση, θα μηδενισ τούν όλες οι ρυθμίσεις αριθμού ημερώ ν λειτουργίας και η μονάδα θα βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. Για δ ια τά ξεις με σύνδεση π ολλώ ν μονάδω ν, ότα ν σε κάθε δω μάτιο έχει ρ υθμισ τεί δ ια φ ορ ετική λειτο υρ γία όπως μόνο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ, ΨΥΞΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, η λειτουργία Leave Hom e δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έστω και αν είναι δυνατή η ρύθμιση τη ς λειτουργίας Leave Home. Για να ξεκινήσ ει η λειτουργία Leave Home, πρέπει να σταματήσει η λειτουργία σε όλα τα δωμάτια. Στη συνέχεια π ατήσ τε το κουμπί LEAVE HOME για να ρυθμιστεί η λειτουργία Leave Home. Για διατάξεις με σύνδεση πολλών μονάδων, όταν σε όλα τα δω μάτια έχει ρυθμιστεί η λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, είναι δυνατόν να χρησιμοπ οιηθεί η λειτουργία Leave Home πατώ ντας το κουμπί LEAVE HOME. Για διατάξεις με σύνδεση πολλών μονάδων, εάν σε δύο ή περισσότερα δωμάτια έχει ρυθμιστεί η λειτουργία Leave Home, είναι πιθανόν να μην μπορεί να επιτευχθεί η θερμοκρασία ρύθμισης τω ν 10 C. Επιπλέον αυτό εξαρτάται και από την εξω τερική θερμοκρασία. Οι λειτουργίες ΙΣΧΥΡΗ, ΑΘΟΡΥΒΗ και ECO δεν εφ αρμόζονται κατά τη λειτουργία Leave Home. Ελληνικά

19 ( ^ ) ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΜ Ο Υ Μ Ε ΕΝΑ ΑΓΓΙΓΜ Α Ξ ή ρ α ν σ η τ ο υ ε σ ω τε ρ ικ ο ύ ε ν α λ λ ά κ τη θ ε ρ μ ό τ η τ α ς μ ε τά τ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ψ ύ ξη ς γ ια ν α α π ο φ ευ χ θ ε ί ο σ χ η μ α τισ μ ό ς μ ο ύ χλα ς. Για να ξεκινήσ ει η λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ CLEAN Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Μ Ο Σ [ ι ^ ι ό τα ν η μ ο ν ά δ α είνα ι Α Π Ε Ν Ε Ρ ΓΟ Π Ο ΙΗ Μ Ε Ν Η. Ο σ υ ν ο λ ικ ό ς α π α ιτ ο ύ μ ε ν ο ς χ ρ ό ν ο ς γ ια τ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία Κ α θ α ρ ισ μ ο ύ μ ε έ ν α ά γ γ ιγ μ α είν α ι 6 0 λ επ τά. Σ τη δ ιά ρ κ ε ια α υ τή ς τ η ς λ ειτο υ ρ γ ία ς, η σ υ σ κ ε υ ή θ α είν α ι σ ε λ ε ιτο υ ρ γ ία Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η ή ΑΝ Ε Μ ΙΣΤΗΡΑΣ. Κ α τά τ ο ν κ α θ α ρ ισ μ ό μ ε έ ν α ά γ γ ιγ μ α α ν α β ο σ β ή ν ε ι η λ υ χ ν ία λ ειτο υ ρ γ ία ς. " L L ", " ( ^ 3 " ε μ φ α ν ίζ ε τα ι σ τη ν ο θ ό ν η LCD. Για να ακυρώ σετε τη λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Π α τή σ τε τ ο κ ο υ μ π ί ΕΝΑΡξ Η /Δ ΙΑ Κ Ο Π Η ( Γ ). Ή Π α τή σ τε ξα ν ά τ ο κο υ μ π ί Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Μ Ο Σ [ ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΗ Ό τα ν ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί η λ ε ιτο υ ρ γ ία Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΜ Ο Υ, η μ ο ν ά δ α θ α σ β ή σ ει α υ τό μ α τα. Εάν έ χ ε ι ρ υ θ μ ισ τε ί ο Ε β δ ο μ α δ ια ίο ς ή ο Χ ρ ο ν ο δ ια κ ό π τη ς γ ια μ ία φ ο ρ ά, δ ε ν α π α ιτείτα ι η α κ ύ ρ ω σ η α υ τώ ν τω ν χ ρ ο ν ο δ ια κ ο π τώ ν π ρ ιν α π ό τ η λ ε ιτο υ ρ γ ία Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΜ Ο Υ. CLEAN Για δ ια τά ξε ις μ ε σ ύ νδ εσ η π ο λ λ ώ ν μ ο νά δ ω ν, ό τα ν π α τη θ εί τ ο κο υμ π ί Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Μ Ο Υ γη>-ι ] η λ ειτο υ ρ γ ία π ερ ιο ρ ίζετα ι σ ε λ ε ιτο υ ρ γ ία Α Ν Ε Μ ΙΣΤ Η Ρ Α. Για δ ια τ ά ξ ε ις μ ε σ ύ ν δ εσ η π ο λ λ ώ ν μ ο ν ά δ ω ν, ό τ α ν σ ε έ ν α δ ω μ ά τιο λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί π ρ ώ τα η λ ε ιτο υ ρ γ ία Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΜ Ο Υ, σ τα ά λ λ α δ ω μ ά τια μ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτα ι η λ ε ιτο υ ρ γ ία Ψ Υ Ξ Η Σ, Α Φ Υ ΓΡ Α Ν Σ Η Σ ή Α Ν Ε Μ ΙΣΤΗ Ρ Α. Ω σ τό σ ο ό τα ν τ α ά λ λ α δ ω μ ά τια π ρ έπ ει ν α λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν σ ε Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η, τ ο κ λ ιμ α τισ τικ ό θ α είν α ι σ ε λ ε ιτο υ ρ γ ία Α Ν Α Μ Ο Ν Η Σ. Ό τα ν ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί η λ ε ιτο υ ρ γ ία Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΜ Ο Υ, θ α ξε κ ιν ή σ ε ι η λ ε ιτο υ ρ γ ία Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ

20 C E3 T IM ER C D ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΜΙΑ ΦΟΡΑ(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ) ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ HITACHI ja gg Γ ifc Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να απενεργοποιείται σε προκαθορισμένη ώρα. 1. Πατήστε το κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ C 0FF ) 1 Μ TIMER αναβοσβήνουν στην οθόνη. 2. Ρυθμίστε την «ώρα απενεργοποίησης» με το κουμπί ΧΡΟΝΟΣ w Π-ΠΠ και UUU 3. Μετά τη ρύθμιση στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ [ s e n d ]. Η ένδειξη! και ο «ρυθμισμένος χρόνος» παραμένει σταθερά αναμμένος αντί να αναβοσβήνει. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα και ανάβει η λυχνία (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) στην εσωτερική μονάδα. 5b ECO φ 1 s ' > * FAN POWERFUL MODE SILENT ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί σε προκαθορισμένη ώρα. T IM E R 1. Πατήστε το κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (οϋ Τ ). Τα στην οθόνη. α> και ΰ'ΩΠ αναβοσβήνουν INFO 0 S L E E P SWING a ] f a ] [ T l c l e a n LeaveHome ΓϋΞΠ m E / d ) IMon-Stin C E7 TIM ER C ON ) A TIME V copy/ w sie [ CANCEL» ~S E N D ] resetq [ ΐ αοοκ 2. Ρυθμίστε την «ώρα ενεργοποίησης» με το κουμπί ΧΡΟΝΟΣ Τ; 3. Μετά τη ρύθμιση στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 s e n d Η ένδειξη και ο «ρυθμισμένος χρόνος» ανάβει σταθερά αντί να αναβοσβήνει. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα και ανάβει η λυχνία (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) στην εσωτερική μονάδα. ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και θα απενεργοποιηθεί την προκαθορισμένη ώρα. Η αλλαγή που πραγματοποιείται πρώτη είναι αυτή για την οποία προηγείται χρονικά η προκαθορισμένη ώρα. Η ένδειξη βέλους εμφανίζεται στην οθόνη για να υποδείξει την αλληλουχία των αλλαγών. 1. Πατήστε το κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ αναβοσβήνουν στην οθόνη. π ππ έτσι ώστε τα TIMER και L i'l f L f να 2. Ρυθμίστε την ώρα «απενεργοποίησης» με το κουμπί ΧΡΟΝΟΣ προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 s e n d.. Μετά τη ρύθμιση στρέψτε το τηλεχειριστήριο 3. Πατήστε το κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ έτσι ώστε το «απενεργοποίησης» να ανάψουν. και ο χρόνος Τα και 0 ΩΩ αναβοσβήνουν. 4. Ρυθμίστε την «ώρα ενεργοποίησης» με το κουμπί ΧΡΟΝΟΣ 5. Μετά τη ρύθμιση στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ [ s e n d. Η ένδειξη και ο χρόνος «ενεργοποίησης» ανάβει σταθερά αντί να αναβοσβήνει. Για την ακύρωση αποθήκευσης ρύθμισης Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από την εσωτερική μονάδα και ανάβει η λυχνία (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) στην εσωτερική μονάδα. ' Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη με τρεις τρόπους: Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και Χρονοδιακόπτης ενεργοποίηση ς/απενεργοποίησης (OFF/ON). Ρυθμίστε πρώτα την τρέχουσα ώρα επειδή λειτουργεί ως σημείο αναφοράς. Ελληνικά Στρέψτε το παράθυρο σήματος του τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί ΑΚΥΡΩΣΗ 1cancel. Εκπέμπεται το και σβήνει ο «χρόνος ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης» συνοδευόμενος από ένα ηχητικό σήμα και η λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ στην εσωτερική μονάδα σβήνει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει μόνο το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ή το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/ OFF) κάθε φορά. Εάν έχει ήδη ρυθμιστεί ο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, με τη ρύθμιση του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, Η λειτουργία του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ εκτελείται πρώτη. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία του ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ISOFAST 35 EA + Hmod ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Γενικός διακόπτης για άναμμα / σβήσιμο του λέβητα 2. Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Χαρακτηριστικό Για άνεση και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1 Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή 2 2. Κύριο μενού 2 Ημερομηνία και ώρα 3 Οθόνη 3 Ήχος πλήκτρων 4 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

BT-TH02 RF. Οδηγιες Χρησης. Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη

BT-TH02 RF. Οδηγιες Χρησης. Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη BT-TH02 RF Οδηγιες Χρησης Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 1 Παρουσίαση - Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται κατά προτίμηση από εξειδικευμένο επαγγελματία. Υπό την

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS 00_CV_3P357704-1.indd 1 Pyccкий FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW Тürkçe MODELS Português Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Παρακαλούμε, διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο, πριν θέσετε σε λειτουργία το σετ, και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Τύπος : EΠΙΤΟΊΧΙΟ www.lg.com 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50 Flr Standing Air Cnditiner User s Manual Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Οδηγίες Χρήσης User s Manual ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS: TKN/TKG-A528DV TKN/TKG-A535DV TKN/TKG-A556DV TKN/TKG-A571DV Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα