ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ρόδος Αριθμ. Πρωτ 844 χετ.: 39734

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ρόδος 07-01-2015 Αριθμ. Πρωτ 844 χετ.: 39734"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΩΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΩΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ρόδος Αριθμ. Πρωτ 844 χετ.: Σαχ. Δ/νση : Πλατεια Ελευθερίας 1 Σαχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Φατζηπέτρου ωτηρία Σηλέφωνο : (22410) FAX : ΠΡΟ: SUMMERTIME A.E. (ΔΙΑ ΣΟΤ ΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΜΙΦΑΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΤ/ ΒΤΖΑΝΣΙΟΤ / ΚΡΕΜΑΣΗ ΡΟΔΟ) ΚΟΙΝ: 1. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ/85100 ΡΟΔΟ 2. Ε.Ο.Σ. Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΩΔ/ΟΤ ΡΟΔΟ 3. ΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΠΛΑΣΕΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΡΟΔΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ «ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «FORUM BEACH» ΚΛΑΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΕΛΙΚΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 357 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 5* ΑΣΕΡΩΝ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΥΕΡΕΝΙΚΗ ΣΗΝ ΔΕ ΙΑΛΤΟΤ ΠΕ ΡΟΔΟΤ ΝΗΟΤ ΡΟΔΟΤ ΠΝΑ., ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ SUMMERTIME A.E. χετική Νομοθεσία: 1. Ο Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΥΕΚ 160/Α) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/ (ΥΕΚ91Α) για την «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» 2. Ο Ν. 998/79 (ΥΕΚ 289Α) περί προστασίας των δασών όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3208/2003 (ΥΕΚ 303Α/ ) 3. Ο Ν. 4014/ (ΥΕΚ 209/Α/11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Τπουργείου Περιβάλλοντος» 4. Ο Ν (ΥΕΚ 87/Α/7.6.10) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης 5. Σο 143 Π.Δ. (ΥΕΚ 236/Α/ ) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 6. Ο Ν. 4042/2012(ΥΕΚ22/Α/12) περί «Ποινικής Προστασίας του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής & διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα. 7. Η Τπουργική Απόφαση (ΤΑ) με αριθμ. 1958/ (ΥΕΚ 21Β/2012) περί «κατάταξης των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες του Ν. 4014/2011» όπως αυτή τροποποιήθηκε από την με ΤΑ με αρ /12 (ΥΕΚ 1565/Β/12 8. Σο Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 1

2 9. Σην ΤΑ 48963/ΥΕΚ2703/ «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών ρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Τπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν.4014/2011 (Α 209)». 10. Σην ΚΤΑ 21398/12 (ΥΕΚ 1470.Β/12) περί Ίδρυσης και λειτουργίας Ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών ρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης η τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19, του νόμου 4014/11 (ΥΕΚ 209Α/11) 11. Σο ΠΔ/ (ΥΕΚ-270/Δ/ ) «Σροποποίηση των όρων και των περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών». 12. Σο από ΠΔ (ΥΕΚ 61 Δ), περι «τροποποίησης του από Π.Δ/τος, περι καθορισμού των όρων και των περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κείμενων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών (ΥΕΚ538/Δ) 13. Σο Π.Δ (ΥΕΚ 474Δ) περί Καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση τουριστικών Εγκαταστάσεων σε γήπεδα εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων καθορισθέντων βάσει του ΠΔ Π. Δ/τος (Δ181) ως ισχύει, των νήσων Κρήτης Ρόδου Κέρκυρας και του Νομού Φαλκιδικής» 14. Η ΚΤΑ 24208/09 (ΥΕΚ 1138 Β/09), «Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Φωροταξικού χεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Σουρισμό και της τρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού ως ισχύει με την με αριθμ 67659/2013 ΚΤΑ περί «Έγκρισης τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Φωροταξικού χεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Σουρισμό και της τρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.» (ΥΕΚ Β 3155/ ) 15. Ση με αριθμ. 139/2014 Απόφαση της από συνεδρίασης του Περιφερειακού υμβουλίου της Π.Ν.Α σύμφωνα με την οποία εγκρινεται η μεταβιβαση της αρμοδιότητας γνωμοδότησης για έγκριση Μ.Π.Ε στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Ν.Α. 16. Σα χετικά δικαιολογητικά που κατετέθησαν με την ΜΠΕ του έργου του θέματος ήτοι: 1. Η από αίτηση της SUMMERTIME A.E.» και σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στην Τπηρεσία μας η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (Μ.Π.Ε.) του εν θέματι έργου 2. Η με αριθμ. 16/2000 (ΦΟΠ 3782/99) οικοδομική άδεια της Δ/νσης Τποδομών και Σεχνικών Έργων του ΣΠ & ΠΕ Δωδεκανήσου που αφορά στην ανέγερση Ξενοδοχείου Α Σάξης ιδιοκτησίας SUMMERTIME A.E. 3. Σο με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 44/ ΕΙΔΙΚΟ ΗΜΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΟΣ με αριθμό μητρώου 1143/Κ01/4Α/04228/00 για το Ξενοδοχείο ΑΚΣΗ ΥΟΡΟΤΜ FORUM BEACH επί της οδού Υερενίκης Παραλία Ιαλυσού ιδιοκτησίας SUMMERTIME A.E κατηγορίας 4 αστέρων συνολικής δυναμικότητας 371 κλινών (εγκεκριμένες 165 κλίνες και με δήλωση των Ν.2160/93-Ν.2741/99 & Ν. 2919/ κλίνες) 4. Η με αριθμ αριθμ. Πρωτ / βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο αρθρο 24 του Ν. 4014/2011 για το Ξεν. FORUM BEACH 5. Η με αριθμ. Πρωτ. 2439/ απόφαση της Δ/νσης Σουρισμού Δωδεκανήσου περί «έγκρισης τροποποίησης σχεδίων αναβάθμισης Ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου από 4 σε 5 αστέρια με αύξηση δυναμικότητας από 73 δωμάτια και 165 κλίνες σε 177 δωμάτια και 357 κλίνες με ταυτόχρονη υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 ιδιοκτησίας της SUMMERTIME A.E. στην οδό Υερενίκης ΔΕ Ιαλυσού Δ. Ρόδου Νήσου Ρόδου Δωδεκανήσου 6. Η με αριθμ. Πρωτ. 612/ ΑΕΠΟ ΓΓΠΝΑ που αφορούσε στην ανέγερση και λειτουργία της Ξεν. Μονάδας κλασσικού Σύπου Α Σάξης και δυναμικότητας 200 κλινών στην ΚΜ 321 Γαιών Ιαλυσού και ιδιοκτησίας της «ΠΑΡΣΑΛΗ SUMER TIME AE» 7. Η με αριθμ. Πρωτ /14/9/2000 Βεβαίωση από το Σμήμα Τγείας της Ν. Α. Δ. για τον Βιολογικό καθαρισμό της μονάδας σύμφωνα με την οποία το σύστημα λειτούργησε κανονικά κατά την διάρκεια λειτουργίας της μονάδας (1999) και δεν δημιούργησε προβλήματα στην δημόσια υγεία 13. Σο με αριθμ. πρωτ. Οικ 53266/ έγγραφο μας σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος του έργου διαβιβάσθηκε προς το Περιφερειακό υμβούλιο Νοτίου Αιγαίου και στον ΕΟΣ Δωδεκανήσου, και κοινοποιήθηκε στην Δ/νση Τπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου, στην ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, στην 4η Ε.Β.Α., στο τμήμα υδάτων Δωδ/σου, και στην Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου. 2

3 14. Σο με αριθμ. πρωτ. Π 7661/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Σμήμα υλλογικών οργάνων με το οποίο μας απέστειλε την ανακοίνωση του Περιφερειακού υμβουλίου σχετικά με την δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος 15. Σο με αριθμ. Πρωτ. 2904/ έγγραφο της Δ/νσης Σουρισμού Δωδεκανήσου σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία του ΕΟΣ γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος. 16. Σο με αριθμ. Πρωτ. 5676/ έγγραφο της ΚΒ ΕΠΚΑ, του ΤΠΠΟΑ σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για το έργο του θέματος. 17. Σο με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου της Α.Δ.Α σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για το έργο του θέματος. 18. Σο με αριθμ. Πρωτ. οικ.59454/ έγγραφο του τμήματος υδάτων σύμφωνα με το οποίο ζητάει συμπληρωματικά στοιχεία. 19. Σο με αριθμ. Πρωτ. OIK 91528/ έγγραφο μας με το οποίο διαβιβάστηκε το έργο του θέματος, στο ΠΕΠΑ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 4014/ Σο με αριθμ. Πρωτ /Υ.ΠΕΠΑ 8/14/ έγγραφο Γραμματείας του ΠΕΠΑ ΑΔΑ σύμφωνα με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αριθμ. 8/ Απόσπασμα του Πρακτικού της από υνεδρίασης του ΠΕΠΑ ( θεμα 10 ο ) με συνημμένη την θετική γνωμοδότηση με όρους για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 21. Σο με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του τμήματος Τδάτων Δωδεκανήσου σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου του θέματος υπό όρους. 22. Σο με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.Α με το οποίο μας διαβίβασε τη με Αριθμ. Απόφαση 544/ της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.Α. σύμφωνα με το οποίο αποφασίζει κατά πλειοψηφια θετικά υπό όρους. 23. Σο με αριθμ. Πρωτ. 6173/ έγγραφο του τμήματος περ/ντος και Τδρ/μιας της Π.Ν.Α σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για το έργο του θέματος υπό όρους. 24. Σο γεγονός ότι το εν θέματι έργο κατατάσσεται στην -Α2- υποκατηγορία της Πρώτης Κατηγορίας της 6ης ομάδας έργων «κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεων και εκτός ορίων οικισμών, εκτός Natura με Κλίνες 100<Κ<800» με (αα 2) σύμφωνα με την με αριθμ. 1958/ ΤΑ (ΥΕΚ 21Β/2012) περί «κατάταξης των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες του Ν. 4014/ Σην με αριθμ. οικ 45076/5738/ Απόφαση Γενικής Γραμματέως ΑΔΑ για παροχή εξουσιοδότησης πράξεων κα εγγράφων (ΥΕΚ 3181/ ) 26. Σην με αριθμ. Πρωτ. Οικ 81434/9157/ απόφαση της ΓΓΑΔΑ «Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» 27. Σο με αριθμ. ΥΕΚ 375/Τ.Ο.Δ.Δ./ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ (ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΜΠΕ) ύντομο ιστορικό Σο Ξενοδοχείο FORUM BEACH, επί της οδού Υερενίκης στην παραλία Ιαλυσού της Ρόδου, ιδιοκτησίας της SUMER TIME Α.Ε, έχει ανεγερθεί βάσει της οικοδομικής άδειας 16/2000 του ΣΠ & ΠΕ της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, σε οικόπεδο της Κ.Μ 321 γαιών τριαντών επιφανείας 13785,00τ.μ. με επιτρεπόμενη ανωδομή σύμφωνα με τα σχέδια του μηχανικού (Κεχαγιά Εμμανουήλ) 2.757,48τ.μ., Τπόγειο 2.000,28τ.μ. και 1.073,24τ.μ. Η.Φ. Σο Ξενοδοχείο είναι κατηγορίας 4 αστέρων και η αρχική δυναμικότητά του ήταν 165 κλίνες, σύμφωνα με το ειδικό σήμα του ΕΟΣ, Αρ.Μητρ.1143Κ014Α Με την απόφαση του Αριθ.Πρωτ.2439/ ΕΟΣ εγκρίνονται τα τροποποιητικά σχέδια αναβάθμισης της ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου από 4* σε 5 * και από 165 κλίνες σε 357. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του ξενοδοχείου κατασκευάσθηκαν καθ υπέρβαση δόμησης 6.350,74 τ.μ. κύριoι χώροι και 3.074,52 τ.μ. βοηθητικοί χώροι. Βεβαίωση περαίωσης του μηχανικού ΚΕΦΑΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ και ΣΑΝΣΑΛΙΟ ΜΙΦΑΗΛ Α/Α Α/Α Πρωτ ΠΙΝΑΚΑ ΑΘΡΟΙΗ ΤΠΕΡΒΑΗ ΔΟΜΗΗ Αριθμ. Υύλλο Κύριοι Φώροι Βοηθητικοί Φώροι Α.Υ ,16 328,9 Α.Υ. 2 50,00 Α.Υ ,16 106,6 Α.Υ ,66 118,1 Τπερ.κ.υψος. 150εκ. Α.Υ ,32 304,0 3

4 Α.Υ ,32 99,2 Α.Υ ,92 153,7 Α.Υ ,92 153,7 Α.Υ , ,38 Τπερ.καλυψ.620,68τμ Α.Υ ,18 302,04 Α.Υ ,7 139,9 Τπερ.κ.Τψος.150εκ. Α.Υ ,0 ύνολον 6350, ,52 Επίσης έχουν κατασκευασθεί δύο (2) κολυμβητικές δεξαμενές για ενήλικες 250τ.μ. και 280τ.μ. αντιστοίχως και μία (1) παιδική 135 τ.μ. Σο Ξενοδοχείο υπήχθη στις διατάξεις του Ν.2160/2093 για τη λειτουργική του τακτοποίηση και την μετατροπή των κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων σε δωμάτια πελατών. Οι παραπάνω υπερβάσεις υπήχθησαν στον Ν.4014/2011 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και επισυνάπτεται βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής. 4 Διαμόρφωση Ξενοδοχειακής Μονάδας Η δυναμικότητα της μονάδας θα διαμορφωθεί σε 173 δίκλινα Δωμάτια 2 ουϊτες τρίκλινες και 1 ουίτα 5κλινη, με 357 Κλίνες βάσει έγκρισης τροποποιητικών σχεδίων ΕΟΣ αρ.πρωτ.2439/ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ (ΚΑΣΑ ΚΕΦΑΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΛ ΠΟΛΙΣ.ΜΗΦΑΝΙΚΟΤ) Β.Φ= (2.000, ,24) (Β.Φ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ)=3.073,52τ.μ. Φ.Κ.Φ =2.757,48τ.μ. (εξ Αδείας) ,52 (εξ μετατροπή) ,74 τ.μ.(εξ τακτοποιης.) = ,74τ.μ. Παρούσα ύνθεση: Η οικονομική μονάδα αποτελείται από τρία (3) ξεχωριστά Κτίρια, το Α, Β και το Γ. Σα κτίρια είναι έτσι τοποθετημένα που σχηματίζουν ενα ανοικτό πέταλο προς την Θάλασσα. 1. Σο κτίριο (Γ) το οποίο τυγχάνει να είναι το κεντρικό αποτελείται από τρία (3) επίπεδα (ισόγειο και δύο(2) ορόφοι. 1.1 τό Ισόγειο στεγάζεται η Τποδοχή το Lobby ο χώρος αναμονής,ένα εσωτερικό Μπάρ. Φώρος αναζωογόνησης και άθλησης, με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και διάφορα αλλα Accessories. Τπάρχουν επίσης δωμάτια πελατών. Εδώ ευρίσκεται το εστιατόριο προσωπικού, και δύο ψυκτικοί θάλαμοι. 1.2 τό 1 ο ροφο είναι εγκατεστημένο το κεντρικό εστιατόριο με την Κουζίνα. Τπάρχει ένα κατάστημα και χώρος ανάπαυσης. Οι Σουαλέτες πελατών και το γραφείο του διευθυντή καθώς επίσης δωμάτια πελατών. 1.3 τό 2 ον ροφο ευρίσκονται αποκλειστικά και μόνο δωμάτια πελατών και μία αντλία θερμότητας για την Παρασκευή θερμού νερού χρήσης. λα τα δωμάτια είναι επιπλωµένα, διαθέτουν κλιµατισµό ιµατιοθήκη, αποχωρητήριο µε λουτρό, µικρό ψυγείο και τηλεόραση, δίκτυο Internet. 2. Κτίριο Β, αποτελείται από το Ισόγειο και τρείς(3) ορόφους. 1.1 το Ισόγειο είναι εγατεστημένο ένα θεματικό εστιατόριο, η παιδική χαρά, τουαλέτες πελατών, το πλυντήριο του Ξενοδοχείου, και το εργαστήριο του συντηρητή. το ίδιο επίπεδο ευρίσκονται διάφορες αποθήκες η λινοθήκη και σε ένα ιδιαίτερο χώρο ειναι εγκατεστημένη η αντίστροφη Οσμωση και το αντλιτικό πιεστικό μηχάνημα για την τροφοδοσία του Ξενοδοχείου με νερό χρήσης. 1.1 τούς τρεις ορόφους ευρίσκονται απολειστικά και μόνο δωμάτια υπνου πελατών. 3. Κτίριο Α, αποτελειται από το Ισόγειο και δύο (2) ορόφους. Ολο το κτίριο είναι αποκλειστικά δωμάτια ύπνου πελατών. Τπάρχουν δύο (2) κολυμβητικές δεξαμενές ενηλίκων και μία για παιδιά. Ή μία καταλαμβάνει επιφάνεια 280 τ.μ. και η άλλη 250 τ.μ. ενω η παιδική μόλις 135 τ.μ. και οι τρείς πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

5 Σο µέσο βάθος της δεξαμενής είναι 1,28 m, ενώ ελάχιστο και μέγιστο βάθος αντίστοιχα είναι 1,80m και 0,760m, ενώ η παιδική έχει βάθος 0.45μ. Η πισίνα είναι κατασκευασμένη για να µπορεί να εξυπηρετεί περίπου 212 λουόμενους ταυτόχρονα αφήνοντας 2,5m 2 ενεργού χώρου για τον καθένα. Η πισίνα διαθέτει σύστημα καθαρισμού - ανακυκλοφορίας νερού που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Σο σύστηµα καθαρισµού της πισίνας αναλύεται σε 3 στάδια: α) αρχικά το νερό αναρροφάται από την δεξαμενή ανακυκλοφορίας της πισίνας µέσω αντλιών. β) το νερό περνά µέσα από φίλτρα διήθησης τύπου άµµου στα οποία επιτυγχάνεται πλήρης παρακράτηση διαφόρων σωματιδίων και μικροοργανισμών, γ) από τα στόµια προσαγωγής το νερό επιστρέφει στη δεξαμενή, όπου και υπερχειλίζει. Μέσω αυτόµατου χλωριωτή - βρωµιωτή ταμπλέτας το νερό απολυµαίνεται και ρυθµίζεται το ph. Κατά το άδειασµα της πισίνα τέλος του χρόνου λειτουργίας του Ξενοδοχείου (Season), το νερό παραµενει αρκετό διάστημα χωρις χλωρίωση και στη συνέχεια χρησιµοποιείται για την άρδευση του κήπου. Γίνεται χρήση υγραερίου στην κουζίνα, με άδεια εγκατάστασης δεξαμενής υγραερίου 2500 λιτρ. από την Νομαρχ/κη αυτοδ/ση Δωδ/σου, Δ/ση Πολ/μιας ΠΟ.ΦΩ.ΠΕ. Που συμβάλει στην καθαρή καύση και εξοικονόμηση ενέργειας. ΤΠΟΔΟΜΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Για τη λειτουργία του Ξενοδοχειακού υγκροτήματος υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες και προβλεπόμενες εγκαταστάσεις υποδομής που χρειάζονται, για τη λειτουργία του. Προσπέλαση. Άμεση γειτνιάσει με την οδό Υερενίκης πλάτους 6,00 µ. Τπάρχει εγκεκριμένη οδική σύνδεση, από τις Σεχνικές Τπηρεσίες του Δήμου Ιαλυσού. Ύδρευση. Η υδροδότηση του γηπέδου και του συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένη από το Δήμο Ρόδου. πως βεβαιώνεται με την βεβαίωση της Δ.Ε.Τ.Α.Ι. (αριθμ πρωτ. Εγγράφου ΔΕΤΑΡ 1343/ ) Δίκτυα Τπάρχει σύνδεση του γηπέδου με τα Δίκτυα ΔΕΗ-ΟΣΕ. Αποχέτευση. Η αποχέτευση καλύπτεται από το εσωτερικό ιδιόκτητο σύστημα αποχέτευσης μετά των συλλεκτηρίων φρεατίων και αντλιών που οδηγούν τα λύματα στον ιδιόκτητο βιολογικό καθαρισμό αστικών λυμάτων. Για την καλή λειτουργία του συστήματος έχει εκδοθεί βεβαίωση καλής λειτουργίας από την Νομαρχιακή Τπηρεσία Τγείας με αρ.πρ / Παρατίθενται επίσης προοπτικά σχέδια κατασκευής της βιολογικής μονάδας (Α.π / έγκριση μελέτης διάθεσης λυμάτων από το Σμήμα Τγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου) υγκοινωνίες Σοπικές. Τπάρχει στάση λεωφορείου έξω από το γήπεδο σε απόσταση 300μ με τακτικές συγκοινωνίες για την πόλη της Ρόδου, την Λίνδο και το Υαλιράκι. Διεθνείς διασυνδέσεις. Η Ρόδος έχει καθημερινή θαλάσσια συγκοινωνία όλο το έτος με τον Πειραιά, και Αθήνα. Σο υπάρχον αεροδρόμιο «Διαγόρας» στην Ρόδο είναι Διεθνές, το οποίο ευρίσκεται σε απόσταση περίπου 7Km. Η Ξενοδοχειακή μονάδα με την επέκταση της δεν επιβαρύνει περισσότερο το γύρω περιβάλλον, δομημένο και μη, αφού ακολουθεί τους κανόνες της γενικά αποδεκτής αισθητικής και περιβαλλοντικού σεβασμού. Σο ύψος της οικοδομής είναι όσο και το επιτρεπόμενο της περιοχής ενώ η πραγματοποιούμενη κατ' όγκο εκμετάλλευση είναι μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης για το οικόπεδο. Σα προς τακτοποίηση και επέκταση δωμάτια είναι διάσπαρτα στα Οικοδομήματα, τα οποία είναι διάσπαρτα στο οικόπεδο. Από άποψη εγκαταστάσεων είναι εξοπλισμένα με τις τυπικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης δωματίων που περιλαμβάνουν αυτές, της ύδρευσης και αποχέτευσης, την ηλεκτρική και τηλεφωνική εγκατάσταση καθώς επίσης και υπηρεσίες Internet, κλιματισμού και εξαερισμού αλλά και τους χώρους των Office. 5

6 Φρήση νερού και ενέργειας. Οι ανάγκες σε ύδρευση της μονάδος (πόσιμο και νερό χρήσεων) βάσει προδιαγραφών του ΕΟΣ (ΥΕΚ 557/Β/1987) για ξενοδοχείο 5 αστερων υπολογίζεται ως : 357κλίνες x 450 lit/κλίνη και ημέρα = lit/ημέρα Υυτεύσεις : Τποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος ,06(Α) 1.344,6(Β) 2.095,16(Γ) 280(Πισιν) - 250(Πισιν.) 135(Παιδ.Πις) 465(Βιολ.Καθαρ.) = 8.187,18 τ.μ Απαιτούμενη επιφάνεια για φύτευση 2/3 x 8.187,18 = 5.458,12τ.μ. Οικοπέδ. Καλυψη επιφ.πισιν. Απαιτούμενη Για άρδευση 5.458,12τ.μ. κήπου x 4lit/τ.μ.= ,48 lit/ημέρα. ύνολο απαιτούμενης ποσότητας νερού 182,48κ.μ./ημερ. Σο αναγκαίο για την λειτουργία νερό θα παρέχεται από το δίκτυο της κοινοτικής ενότητας Ιαλυσού όπως προκύπτει και από τη σχετική βεβαίωση. Η μονάδα είναι συνδεδεμένη με το Εθνικό δίκτυο της ΔΕΗ. Η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια ανά ημέρα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΟΣ (Π.Δ. 43/02 -ΥΕΚ 43/Α/7.3.02) και για δυναμικότητα 357 κλίνες υπολογίζεται σε: 50x2+50x x1,3+100x1,1+57x0,85=463,45 KW/ημέρα. η οποία θα καλύπτεται από το δίκτυο της ΔΕΗ. Για την αποφυγή συσκότισης του ξενοδοχείου από τυχόν διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος από την Δ.Ε.Η είναι εγκατεστημένο ενα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Ισχύος 450KVA. Παραγωγή θερμού νερού χρήσης. Η Παραγωγή ΖΝΦ γίνεται αποκεντρωμένα, δηλαδή κάθε κτίριο εχει το δικό του σύστημα παραγωγής ΖΝΦ. Σο κτίριο (Α) έχει ένα ταχυλέβητα πετρελαίου με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας και μικρό Μποϊλερ, η θέση του οποίου ευρισκεται στον 2 ον οροφο. Σο κτίριο (Β) έχει ένα ταχυλέβητα πετρελαίου με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας και μικρό Μποϊλερ, η θέση του οποίου ευρισκεται στον 3 ον οροφο. 6 Σο κτίριο (Γ) τροφοδοτείται με ΖΝΦ από μία αντλία θερμότητας που ευρίσκεται στον 2 ον Οροφο. Θα συνεχίσει να γίνεται χρήση υγραερίου στην κουζίνα, με την ήδη υφιστάμενη άδεια εγκατάστασης δεξαμενής υγραερίου από την Νομαρχ/κη αυτοδ/ση Δωδ/σου, Δ/ση Πολ/μιας ΠΟ.ΦΩ.ΠΕ. Που συμβάλει στην καθαρή καύση και εξοικονόμηση ενέργειας. Φαρακτηρισμός περιοχής επέμβασης. Δεν υφίσταται κανένας χαρακτηρισμός της περιοχής επέμβασης ή μέρος αυτής σαν προστατευταία περιοχή με Π.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.1650/86 ή βάσει άλλης νομοθετικής ρύθμισης Σο ξενοδοχείο αυτό αναβαθμίστηκε κατά τις χωροταξικές κατευθύνσεις από κάθε άποψη. Αναβαθμίστηκε ως κατηγορία, λειτουργία και προσφερόμενες υπηρεσίες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως υψηλού επιπέδου. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, είναι η επίτευξη μεγαλύτερου χρόνου παραμονής των επισκεπτών, αύξηση του οικονομικού επιπέδου των τουριστών και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οι αιτούμενες προσθήκες θα αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο ύστημα Διαχείρισης το οποίο αφορά την ποιότητα, την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον και στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς περιβαλλοντικής βελτίωσης, στη συμμόρφωση με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και στη συνεχή προσπάθεια ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων λειτουργιών του ξενοδοχείου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΕΦΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΕΩΝ ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΕΡΑ Θα παρακολουθείται ετησίως η τυχόν διαρροή των χλωροφθορανθράκων από τα κλιματιστικά με στόχο την μείωση, καταγράφοντας τις ποσότητες διαρροών χλωροφορανθράκων από τις συστολές διαστολές. ΡΤΠΑΝΗ ΕΔΑΥΟΤ ΣΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ υνεχής αύξηση της ποσότητας σε kg των υλικών που ανακυκλώνονται

7 Πρόγραμμα καταγραφής των ποσοτήτων των παραγόμενων στερεών αποβλήτων. Σοποθέτηση κάδων για συλλογή γυαλιού και πλαστικού στην παραλία ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΕΡΟΤ Καταγραφή της κατανάλωσης νερού Μείωση της κατανάλωσης νερού κάτω από 0,25 m3/διαμονή Επέκταση της χρήσης συστημάτων εξοικονόμησης νερού (φωτοκύτταρο στις βρύσες των κοινόχρηστων χώρων) ΘΟΡΤΒΟ Έλεγχος και παρεμβάσεις σε περίπτωση αύξησης των επιπέδων θορύβου. ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ υνεχής προσπάθεια για την μείωση κατανάλωσης ενέργειας Ρύθμιση θερμοκρασιών του συστήματος ψύξης / θέρμανσης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των διαφόρων ζωνών με στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους, διατηρώντας παράλληλα την θερμική άνεση (κοινόχρηστοι χώροι). Κατάλληλη ρύθμιση του συστήματος κλιματισμού σε χώρους που δε χρησιμοποιούνται (π.χ. εστιατόριο, χώροι συναντήσεων και άλλοι μεγάλοι χώροι). Εγκατάσταση αυτόματων χρονοδιακοπτών για την ρύθμιση του φωτισμού στους εξωτερικούς χώρους και στους κήπους. Φρήση φωτοβολταικών για τον φωτισμό των εξωτερικών χώρων. Ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού στα boiler σε χαμηλότερα επίπεδα. ΟΛΕ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΠΛΕΤΡΕ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πελατών και προσωπικού. Κοινοποίηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ανάρτηση πληροφοριών σχετικά με το ενεργειακό αποτύπωμα του ξενοδοχείου στους κοινόχρηστους χώρους και στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου. Ανάπτυξη ενημερωτικού φυλλαδίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της φωτιάς και για διάφορες περιβαλλοντικές πρακτικές. Διανομή ερωτηματολογίων στους πελάτες στα οποία αναφέρεται και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πρακτικών του ξενοδοχείου. Η χρήση πετρελαίου diesel για τη λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, η τακτική συντήρηση των ενεργειακών μηχανημάτων και η σωστή ρύθμιση των καυστήρων, θα ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα τοποθετηθεί ωρομετρητής για την καταγραφή των ορών λειτουργίας και την κατανάλωση πετρελαίου. 7 Μέτρα για την εξοικονόμηση νερού Για τη μείωση της κατανάλωσης νερού, προτείνονται τα παρακάτω: Ρύθμιση του προγράμματος άρδευσης έτσι ώστε να αποφεύγεται το πότισμα κατά τις μεσημβρινές ώρες για να μην δημιουργείται υψηλό ποσοστό εξάτμισης του νερού. Σοποθέτηση ειδικών εντύπων στους χώρους των δωματίων και στους κοινόχρηστους χώρους πελατών και προσωπικού που θα ενημερώνουν και θα παροτρύνουν πελάτες και προσωπικό για την εξοικονόμηση του νερού. Εγκατάσταση εξοικονομητών νερού στα είδη κρουνοποιίας. Οι κυκλοφορούντες στο εμπόριο εξοικονομητές νερού αποδίδουν οικονομία νερού από 40% έως 60%. Επομένως, από την εγκατάσταση τους, θα εξοικονομηθούν τεράστιες ποσότητες νερού, καθώς και ενέργειας εξαιτίας της επακόλουθης μείωσης της κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης. Καταγραφή των καταναλώσεων νερού κάθε μήνα, που σε περίπτωση κάποιας διαρροής να γίνεται αντιληπτό. Σοποθέτηση θερμομέτρων παρακολούθησης της κατάστασης του νερού χρήσης. Καταγραφή των ηλεκτρικών καταναλώσεων κάθε μήνα, και προσπάθεια ελάττωσης των με την τοποθέτηση φωτοκύτταρων και χρονοδιακοπτών, λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης, και προτίμηση ενεργειακών κινητήρων. Β) ΟΡΙΑΚΕ ΣΙΜΕ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΤΠΩΝ ΣΗΝ ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ, ΣΑ ΤΔΑΣΑ ΣΟ ΕΔΑΥΟ, ΣΑΘΜΗ ΘΟΡΤΒΟΤ ΚΑΙ ΔΟΝΗΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Για τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα: Για τις οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας ισχύουν οι διατάξεις: της ΚΤΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΥΕΚ 488/Β/ ) σχετικά με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας

8 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», και της Τ.Α. Η.Π /1075/Ε103/2007 (ΥΕΚ 920/Β/ ) «Καθορισμός τιμών στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ». Για τα επιτρεπόμενα ποσά εκπομπής ρυπαινουσών ουσιών στην ατμόσφαιρα από τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας ισχύει το ΠΔ 1180/1981 (ΥΕΚ 293/Α/ ). Ειδικότερα το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που ισχύει για τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνες) της μονάδας είναι τα 100 mg\m3 (άρθρο 2, ΠΔ 1180/1981). 2. Τγρά απόβλητα: Γενικά ισχύει η ΚΤΑ 39626/2208/2009 (ΥΕΚ 2075/Β/ ) σχετικά με τον «Καθορισμό μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006». Επίσης ισχύουν οι διατάξεις της ΚΤΑ οικ. 5673/400/1997 (ΥΕΚ 192/Β/ ) «Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα) ισχύουν γενικά οι διατάξεις της ΚΤΑ οικ /2011 (ΥΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» - με τις εξαιρέσεις του άρθρου 3 - και οι σχετικές εκδοθείσες εγκύκλιοι. 3.Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων: Κατά την φάση κατασκευής για τον θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΤΑ 37393/2028/2003 (ΥΕΚ 1418/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΤΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΥΕΚ 286/Β/ ), για τα μηχανήματα που εντάσσονται στις διατάξεις αυτής. Κατά τη φάση λειτουργίας και για τον θόρυβο που εκπέμπεται από όλες τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας (συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών συσκευών), ως Μέγιστο Επιτρεπόμενο ριο τάθμης Θορύβου ορίζονται τα 50 dba, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.5, του ΠΔ 1180/1981 (ΥΕΚ 293/Α/ ), μετρημένα στο όριο του γηπέδου της ιδιοκτησίας. Επίσης ισχύουν τα όρια του πίνακα 3 κατηγορίας Β κανονικής ακουστικής άνεσης του άρθρου 12 της ΚΤΑ 3046/304/1989 (ΥΕΚ 59/Δ/ ) του κτηριοδομικού κανονισμού, καθώς και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής. Γ. ΟΡΟΙ, ΜΕΣΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΑΦΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ 1 Γενικές Ρυθμίσεις Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση (ΑΕΠΟ). α) Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα Απόφαση συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των διαφόρων αποβλήτων της δραστηριότητας και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή. β) Να οριστεί υπεύθυνος παρακολούθησης της τήρησης του σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το συμπεριλαμβανόμενο στην ΜΠΕ χέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης να τηρείται. γ) Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Τ.Α. οικ.48963/2012: «ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας». 8

9 2. Υάση κατασκευής του έργου (Τφιστάμενη Μονάδα) 1. Η εξυπηρέτηση της μονάδας θα γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο 2. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης 3. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να είναι μορφολογικά εναρμονισμένες με το αρχιτεκτονικό περιβάλλον της περιοχής 4. Να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες που επιβάλουν οι κείμενες πολεοδομικές διατάξεις για όλες τις εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας. 5. Να είναι περιορισμένη η παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον μόνο εντός της απαραίτητης ζώνης κατασκευής του έργου 6. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΥΕΚ 153/Α/ ) για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. ε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων εργασίες τυχόν εκσκαφών διακόπτονται άμεσα και ειδοποιείται η αρμόδια Αρχαιολογική Τπηρεσία 7. Σόσο κατά τη διάρκεια τυχόν απαραίτητων εκσκαφών όσο και κατά την εκτέλεση λοιπών άλλων απαραίτητων εργασιών κατασκευής του έργου, να ληφθεί μέριμνα για τον περιορισμό εκπομπής των αιωρούμενων σωματιδίων και της σκόνης στην ευρύτερη περιοχή. 8. Να τηρείται η ΚΤΑ / «Καθορισμός μετρων όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων» ως ισχυεί. ΓΕΝΙΚΑ: 1. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη αδρανών υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων. Σα απαιτούμενα αδρανή υλικά για τις εργασίες να λαμβάνονται από λατομεία νομίμως λειτουργούντα που διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση. 2. Σα προϊόντα τυχόν εκσκαφών, εφόσον υπάρχουν, αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, (π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών, φυτεύσεις κ.λπ.) ώστε να περιοριστεί η αλλοίωση της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους. 3. Απαγορεύεται αυστηρά η έστω και προσωρινή εναπόθεση ή απόρριψη τυχόν πλεοναζόντων υλικών (π.χ. προϊόντων εκσκαφών, μπαζών κλπ,) και στερεών αποβλήτων κατασκευών, στον αιγιαλό και στην παραλία, σε κοίτες ποταμών, χειμάρρων, ρεμάτων ή/και αρδευτικών τάφρων, σε δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους και προστατευόμενες περιοχές. την περίπτωση που απαιτηθούν προσωρινοί χώροι απόθεσης υλικών, αυτοί να οριοθετηθούν και να περιφραχτούν ώστε να μην γίνονται παράνομες απορρίψεις υλικών, και επίσης να υπάρχει μέριμνα για την τακτική διαβροχή του αποτιθέμενου υλικού, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και την αποφυγή παράσυρσής του από τις βροχές. 4. Για τη διαχείριση τυχόν περίσσειας προϊόντων εκσκαφών και των μη επικινδύνων απόβλητων κατασκευών να γίνεται εφαρμογή των διατάξεων της ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΥΕΚ 1312/Β/ ) για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 5. Ειδικά για την περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών υπάρχει η δυνατότητα εναπόθεσης των υλικών σε ήδη εξορυχθείσα και ανενεργή περιοχή σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 7 του Ν. 4014/ Κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τον χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λιπαντικά κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών καθώς και η έκπλυση στο χώρο του εργοταξίου των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος και η ανεξέλεγκτη διάθεση των υπολειμμάτων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. 7. Γενικά η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΤΑ Η.Π 50910/2727/2003 (ΥΕΚ 1909/Β/ ) και στο Ν. 4042/2012 (Α 24), όπως ισχύουν. 8. Η διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΥΕΚ 179/Α/ ) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων όπως εκάστοτε ισχύει, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΤΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 9. Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και συγκεκριμένα της ΚΤΑ Η.Π /725/2006 (ΥΕΚ 383/Β/ ) και ΚΤΑ Η.Π /1159/2006 (ΥΕΚ 791/Β/ ), όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την ΚΤΑ 8668/2007 (ΥΕΚ 287/Β/ ) 10. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, που τυχόν προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών, να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 (ΥΕΚ 64/Α/ ), μη επιτρεπομένης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον. ε περίπτωση διαρροής πετρελαϊκών καταλοίπων πίσσας ή λιπαντικών ελαίων να 9

10 10 γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (άμμος, ροκανίδια κτλ.), τα οποία στη συνέχεια να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 11. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τυχόν εργασιών εκσκαφής να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για τη μείωση των οχλήσεων στην ευρύτερη περιοχή από θορύβους προερχόμενους από την κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων, οχημάτων κλπ. (π.χ. τήρηση ωρών κοινής ησυχίας, χρήση προσωρινών αντιθορυβικών πετασμάτων κλπ.). 3. Υάση λειτουργίας του έργου 1. Να εφαρμόζονται σχετικά μέτρα και πρακτικές και να εγκατασταθούν συστήματα ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης νερού (π.χ. ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πελατών και υπαλλήλων του ξενοδοχείου, τακτικό έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων για διαρροές, τακτική συντήρηση αυτών βάσει προγράμματος, άμεση επιδιόρθωση βλαβών, εγκατάσταση βρυσών με αισθητήρες σε κοινόχρηστους χώρους και στα ντους, κλπ.). 2. Να υπάρχει πρόβλεψη για την συλλογή σε δεξαμενές του βρόχινου νερού τους χειμερινούς μήνες προκειμένου να χρησιμοποιείται στην άρδευση των φυτών το καλοκαίρι. 3. Να τηρείται πρόγραμμα τακτικής επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του, επιτυγχάνοντας παράλληλα εξοικονόμηση ενέργειας (και νερού). 4. Να γίνεται χρήση συστημάτων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, π.χ. χρήση ηλιακών θερμοσιφώνων υψηλής απόδοσης, τοποθέτηση αυτοματισμών και συστημάτων αυτονομίας, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, πλύσιμο σε χαμηλή σχετικά θερμοκρασία κλπ. Να μελετηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για κάλυψη ενεργειακών αναγκών της μονάδας. 5. Να γίνεται χρήση υγραερίου για την κάλυψη των αναγκών στις κουζίνες των μαγειρείων σε αντικατάσταση του ηλεκτρισμού. 6. Να ελέγχονται τα συστήματα διανομής του νερού και να επισκευάζονται αμέσως τυχόν βλαβες και διαρροές. 3.1 Τγρά απόβλητα: 1. Σα υγρά απόβλητα του ξενοδοχείου θα είναι αστικής φύσεως λύματα (λύματα τουαλετών, λουτρών, κουζίνας, εστιατορίων, μπαρ, ταβέρνας καθαρισμών κλπ.) καθώς και το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών μετά το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου. 2. Γενικά απαγορεύεται η υπεδάφια διάθεση υγρών αποβλήτων και κάθε διάθεση υγρών αποβλήτων της μονάδας σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη (ρέμα, ποτάμι ή θάλασσα). ε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών κλπ. να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (άμμος, ροκανίδια κλπ.), τα οποία εν συνεχεία να διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3. Να λειτουργεί διάταξη λιποσυλλογής στο χώρο των μαγειρείων για την συγκράτηση των λιπών. Σα χρησιμοποιημένα λίπη και έλαια (τηγανέλαια) να διατίθενται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις συλλογής ώστε να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή σαπουνιών ή/και βιοκαυσίμων. 3.2 τερεά απόβλητα: 1. Σα στερεά απόβλητα της μονάδας είναι κυρίως αστικής φύσεως απορρίμματα, υλικά συσκευασίας, απόβλητα από τις συντηρήσεις του εξοπλισμού και των κήπων κλπ. 2. Να αποφεύγεται γενικά η συσσώρευση πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και στερεών αποβλήτων εντός των χώρων της μονάδας (υπαίθριους και μη), η δε διάθεσή τους να γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Απαγορεύεται η απόρριψη στερεών αποβλήτων στο ύπαιθρο, σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η διάθεση οιονδήποτε στερεών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, ποτάμια, θάλασσα). Γενικά η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση για κάθε είδους στερεά απόβλητα να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις της ΚΤΑ με αριθ. Η.Π 50910/2727 (ΥΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση των τερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός χεδιασμός Διαχείρισης». 4. Σα μη ανακυκλώσιμα οικιακά και προσομοιαζόμενα με οικιακά στερεά απόβλητα, να συγκεντρώνονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε κάδους έως την αποκομιδή τους από την Τπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ροδου, σύμφωνα με την σχετική Βεβαίωση. 5. Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη της επιχείρησης σε κατάλληλους για την φύση και τον όγκο των αποβλήτων σάκους και κάδους απορριμμάτων Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό σύμφωνα πάντα με την υπόδειξη της Τπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου ενώ οι κάδοι επιβάλλεται να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση.

11 τη συνέχεια να γίνεται η απομάκρυνσή τους με απορριμματοφόρα οχήματα στον χώρο τελικής διάθεσης. 6. Να ληφθούν μέτρα μείωσης των στερεών αποβλήτων της μονάδας που θα περιλαμβάνουν μέτρα ευαισθητοποίησης πελατών και προσωπικού για το θέμα, αλλά κυρίως μέτρα προώθησης της ανακύκλωσης και της εναλλακτικής διαχείρισης. Έτσι: 7. Σα οργανικά υπολείμματα από τα μαγειρεία να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους όπου θα υφίστανται κομποστοποίηση και στη συνέχεια να διατίθενται ως εδαφοβελτιωτικό για λίπανση των κήπων. Εναλλακτικά να αποθηκεύονται σε ψυκτικό θάλαμο μέχρι την αποκομιδή από τα συνεργεία καθαριότητας του οικειου Δήμου η κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς. 8. Επίσης τα απορρίμματα που προκύπτουν από την περιποίηση των φυτών και των χώρων πρασίνου του ξενοδοχείου (κλαδέματα, ξερά φύλλα κλπ) να θρυμματίζονται και να χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικό. 9. Σα στερεά απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν (γυαλί, πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, άλλα μέταλλα) να συγκεντρώνονται ξεχωριστά και να μεταφέρονται στους κάδους Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. Για την ξεχωριστή αυτή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών να υπάρχουν δοχεία απορριμμάτων με σήμανση «συσκευασίες ανακυκλώσιμα υλικά» σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. 10. Ειδικά για τα υπολείμματα υλικών συσκευασίας και γενικότερα για όσα στερεά απόβλητα της μονάδας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001 (ΥΕΚ 179/Α/ ) περί «υσκευασιών & εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3854/2010 (ΥΕΚ 94/Α/ ), να διαχειρίζονται σε πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και των Νομοθετικών Ρυθμίσεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Να προτιμούνται υλικά και συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων. υσκευασίες (χαρτί, μέταλλο, κλπ.) που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν να παραδίδονται σε εγκεκριμένο ύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης υσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (οπότε επιβάλλεται να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παράδοσης-παραλαβής, δηλ. αποδείξεις, δελτία αποστολής κλπ.) με το οποίο ο φορέας του έργου πρέπει να συνάψει σύμβαση συνεργασίας. 11. Εφόσον προκύπτουν απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτά να συλλέγονται χωριστά και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 117/2004 (ΥΕΚ 82/Α/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 και 2002/96», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 15/2006 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3854/ Οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 115/2004(ΥΕΚ 80/Α/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών τηλών και υσσωρευτών-αντικατάσταση της 73537/1438/1995 ΚΤΑ». 13. Σα στερεά απόβλητα ειδικού χειρισμού όπως απόβλητα από τις διαδικασίας επισκευής, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων να συλλέγονται σε σημασμένο χώρο ή κάδο και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων ανάλογα με το είδος τους. 14. Για τυχόν επικίνδυνα/τοξικά απόβλητα να λαμβάνεται ειδική μέριμνα διάθεσης και επεξεργασίας τους από την ίδια την επιχείρηση. Θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΤΑ Η.Π /725/2006 και ΚΤΑ Η.Π /1159/2006, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την ΚΤΑ 8668/2007, και προβλέπουν: προσωρινή αποθήκευση σε χώρους ειδικών απαιτήσεων, διάθεση σε φορέα με κατάλληλες άδειες συλλογής μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων και συμπλήρωση κατάλληλων «εντύπων αναγνώρισης». 3.3 Αέρια απόβλητα: 1. Σα αέρια απόβλητα από την λειτουργία του ξενοδοχείου δεν είναι σημαντικά. 2. Γενικά να γίνεται σωστή συντήρηση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων του ξενοδοχείου) και να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των αέριων εκπομπών. 3. την περίπτωση που στην ξενοδοχειακή μονάδα λειτουργούν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως/κλιματισμού οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται σύμφωνα με την ΚΤΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΥΕΚ 1827/Β/ ) «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως ισχύει. Να τηρειται βιβλίο συντηρησης των εγκατάσεων που παράγουν αέρια απόβλητα καθώς και τα σχετικά αποδεικτικάς συντήρησης. 11

12 4. Να τηρειται βιβλίο συντηρησης των εγκατάσεων που παράγουν αέρια απόβλητα καθώς και τα σχετικά αποδεικτικάς συντήρησης. 3.4 Θόρυβος: 1. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 3.3 της παρούσας Απόφασης. 2. λες οι θορυβώδεις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και λειτουργίες (π.χ. αντλιοστάσια, εξαεριστήρες, κλιματιστικά κτλ) επιβάλλεται να λειτουργούν εντός χώρων άριστα μονωμένων ηχητικά και να έχουν ληφθεί μέτρα μείωσης του θορύβου λειτουργίας τους (π.χ. αντικραδασμικές βάσεις). 3. Η θέση τους να έχει αρκετή απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης των πελατών ώστε η στάθμη θορύβου μέσα στους χώρους αυτούς να μη ξεπερνά τα 35dB(A) σε εφαρμογή του Άρθρου 12 του Κτηριοδομικού Κανονισμού (ΤΑ 3046/304/1989). 3.5 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Οχήματα: Να υπάρχει εντός του γηπέδου επαρκής χώρος στάθμευσης (τουλάχιστον 15θέσεις) καθώς και θέσεις για λεωφορεία, ώστε να αποφεύγεται η στάθμευση σε παράπλευρους οδούς και σε παρακείμενες εκτάσεις. 3.6 Ασφάλεια και άλλα μέτρα: 1. Ο φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της ασφάλειας και της υγείας των πελατών, των εργαζομένων αλλά και των περιοίκων της ευρύτερης περιοχής. 2. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων από τα μηχανήματα, τα οποία να είναι εφοδιασμένα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας. 3. χετικά με την προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα να υπάρχει πλήρης αντιηλεκτροπληξιακή προστασία σε όλα τα μηχανήματα, ρευματοδότες, φωτισμός κλπ., μέσω διακοπτών διαφυγής έντασης. 4. Η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Τπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αρ. Γ1/443/73 (ΥΕΚ 87Β) και όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αρ. Γ4/1150/76 (ΥΕΚ 937Β) καθώς και σύμφωνα με την με Α.Π. Τ2/81301/02/ Εγκύκλιο της Δ/νσης Τγιεινής Περ/ντος / Τπ. Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κατά την περίοδο λειτουργίας τους, θα παρακολουθείται η ποιότητα του νερού, και θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο τα αποτελέσματα χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων 5. Σο νερό που θα προκύπτει από το άδειασμα των κολυμβητικών δεξαμενών της μονάδας, θα διατίθεται σταδιακά στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων προς απόπλυσή της του ΒΙΟΚΑ της μοναδας. 6. Να τηρούνται όλα τα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των χρηστών των κολυμβητικών δεξαμενών, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν εν ισχύ τις απαραίτητες άδειες από τον ΕΟΣ. 7. Οι υδατοδεξαμενές της μονάδας που θα χρησιμοποιηθούν για τη κάλυψη τυχόν πρόσθετων αναγκών, να πληρούν τους κανόνες υγιεινής σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. 8. Οι φορτοεκφορτώσεις προϊόντων να γίνονται μόνο σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. 9. Η ξενοδοχειακή μονάδα οφείλει να τηρεί τους όρους πυρασφάλειας, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας από την Δ/νση Πυροσβεστικής Τπηρεσίας και να υπάρχει συνεχώς σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο των εγκαταστάσεων της. Να ελέγχεται συνεχώς η σωστή λειτουργία του δικτύου πυρόσβεσης. 10. Να υπάρχει πλήρες φαρμακείο πρώτων βοηθειών για τραύματα και εγκαύματα από ατυχήματα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ξενοδοχείου ή άλλες απρόβλεπτες αιτίες. 3.7 Για την χρήση του υγραερίου στα μαγειρεία: 1. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την δεξαμενή υγραερίου στο χώρο της οποίας να μην είναι δυνατή η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού και κοινού. 2. Σόσο η δεξαμενή όσο και το δίκτυο μεταφοράς του υγραερίου πρέπει να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, και ειδικά της ΚΤΑ Δ3/14858/93 (ΥΕΚ 477/Β/ ) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, 12

13 διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες». 3. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι όροι της 31856/2003 ΥΕΚ 1257/Β/2003 «Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Τγραερίου» 4. Να τηρούνται οι αποστάσεις της δεξαμενής από τα όρια οικοπέδου, τα κτήρια και τους δρόμους. 5. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου μεταφοράς του υγραερίου για τυχόν διαρροές και συστηματική συντήρηση αυτού. Να ελέγχονται τακτικά για την καλή λειτουργία τους τα συστήματα πυρασφάλειας. 6. Για την σχετική εγκατάσταση και την χρήση του υγραερίου, ο φορέας του έργου επιβάλλεται να εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες. 7. Γενικά για οποιαδήποτε εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, θα πρέπει ο φορέας του έργου να εφοδιαστεί με όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις 4.8 Λοιποί όροι 1. Σα όμβρια ύδατα του γηπέδου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στις πολεοδομικές διατάξεις. 2. Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού να τοποθετηθούν σε τέτοιο σημείο που να μην προκαλείται οπτική ρύπανση στο περιβάλλον και να μην υπερβαίνει η εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου το νόμιμα επιτρεπόμενο όριο. 3. Για τυχόν χημικές ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στην μονάδα να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Τλικών και να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή αποθήκευση ή την εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή. Επίσης για την αποθήκευση των υγρών καυσίμων (χρήση στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 44/1987 (ΥΕΚ 15/Α/ ) όπως κάθε φορά ισχύει. 4. Να μη χρησιμοποιούνται, σε οποιοδήποτε στάδιο και ειδικά στις συντηρήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού, έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή PCTs). 5. Να χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης των χώρων και εγκαταστάσεων του εργοστασίου οικολογικά και φιλικά με το περιβάλλον. 6. Τλικά ψύξης που χρησιμοποιούνται σε ψυκτικούς θαλάμους του ξενοδοχείου, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να τηρούν τις οικολογικές προδιαγραφές. 7. Να γίνεται έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας. 8. Ο καθαρισμός των φίλτρων των κλιματιστικών συσκευών να γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις και τις υποδείξεις των κατασκευαστών. 9. Η λειτουργία των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ΚΤΑ 10315/93 (ΥΕΚ 369Β/93), ρύθμισης θεμάτων σχετικών με λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για θέρμανση κτιρίων και νερού. 10. Θα τηρείται σχετικό βιβλίο συντήρησης ρύθμισης των εγκαταστάσεων - εστιών καύσης 11. Ο φορέας του έργου οφείλει να συγκεντρώνει τα αποδεικτικά παράδοσης ή έντυπα αναγνώρισης για όλα τα απόβλητα που παραλαμβάνονται από συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από τις αρμόδιες Τπηρεσίες. 12. Επίσης οφείλει να τηρεί μητρώο για τα απόβλητά του επικίνδυνα και μη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παραγρ. 4.α της ΚΤΑ Η.Π /725/2006 για τα επικίνδυνα και στο άρθρο 12 παραγρ. 1β της ΚΤΑ Η.Π 50910/2727/2003 για τα μη επικίνδυνα (τα οποία μητρώα θα διατηρούνται 3 χρόνια και 2 χρόνια αντίστοιχα). 13. Ο φορέας του έργου οφείλει, σύμφωνα με τις υπ αρ. οικ /3628/ , οικ /4266/ και οικ /1799/ εγκυκλίους του ΤΠΕΦΩΔΕ, να υποβάλει σε ετήσια βάση κατά το μήνα Υεβρουάριο Σμήμα ΠΕ.ΦΩ.ΦΕ Δωδ/σου, και απευθείας στο Τπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Σμήμα Διαχείρισης τερεών Αποβλήτων) αντίγραφα της «Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων» (ΕΕΠΑ) με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος. 3.9 χετικά με την φύτευση στο γήπεδο της ξενοδοχειακής μονάδας πρέπει: 1 Σα είδη φυτών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των χώρων πρασίνου, για το υφιστάμενο κτίριο (αλλά και κατά την ανανέωση των υπαρχόντων), να είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής ανήκοντας ως επί το πλείστον στην τοπική χλωρίδα (ελιές, πεύκα, κυπαρίσσια, σκοίνα, πικροδάφνες κ.ά.). 2 Η επιλογή του είδους και της θέσης των φυτών να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε: α) να μην παρεμποδίζεται ο άμεσος φυσικός φωτισμός των κτηρίων, β) να συμβάλλει στη μείωση του 13

14 εξωτερικού θορύβου και γ) να δημιουργηθεί μια ζώνη πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου με στόχο την οπτική απομόνωση του ξενοδοχείου από τις όμορες ιδιοκτησίες και τις οδούς. 3 Σα φυτά εντός του γηπέδου να συντηρούνται σχολαστικά με λίπανση και συχνό πότισμα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και άμεση απομάκρυνση των ξεραμένων φυτών και αντικατάστασή τους με νέα φυτά για την κάλυψη των γυμνών χώρων. Να εφαρμόζεται βιολογική καταπολέμηση των ζιζανίων στον περιβάλλοντα χώρο. 4. Η άρδευση του πρασίνου να γίνεται με την εγκτάσταση συστήματος στάγδην άδρευσης, Να περιοριστεί στο έλάχιστο η χρηση χλοοτάπητα ε ότι αφορά στην χρήση της παραλίας έμπροσθεν του γηπέδου της μονάδας και εφόσον η εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει και δραστηριότητες θαλάσσιας αναψυχής επιβάλλεται: 1. Να ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες από τις αρμόδιες Τπηρεσίες για την χρήση της παραλίας. 2. Η τοποθέτηση των ομπρελών-καρεκλών να γίνεται σε άξονες κάθετους στο κύμα και σε σημεία όπου δεν θα εμποδίζεται η πρόσβαση στην θάλασσα για όλους τους λουόμενους. 3. Ο φορέας του έργου να μεριμνά για το καθαρισμό της παραλίας χωρίς να επηρεάζει τη φυσική βλάστηση (χωρίς μηχανικά μέσα). 4. Να τοποθετηθεί σταχτοδοχείο σε κάθε ομπρέλα. 5. Να τοποθετηθεί κατάλληλος αριθμός κάδων απορριμμάτων (ξύλινων) και να γίνεται τακτικά συλλογή των απορριμμάτων ώστε η ακτή να είναι καθαρή. 6. ε συνεννόηση με το οικείο Δήμο να εγκατασταθεί ξύλινη κατασκευή πυργίσκου ναυαγοσώστη για την ασφάλεια όλων των λουομένων. 7. Να μη γίνει καμία επέμβαση με έργα μονίμου χαρακτήρα στο παραλιακό μέτωπο έμπροσθεν του ξενοδοχείου (παραλία, αιγιαλός ή εντός της θάλασσας). Τπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε έργο που εμπίπτει στη ζώνη αιγιαλού παραλίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2971/2001, και απαιτείται η έκδοση των σχετικών αδειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πέραν των τιθέμενων στις άνω παραγράφους της παρούσας Απόφασης, ισχύουν οι επιπλέον όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στον υποβληθέντα φάκελο της ΜΠΕ του έργου, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. Σο κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου Όροι τήρησης απαιτήσεων ποιότητας ανακτημένου νερού και υποχρεωσεων του παρόχου- Επαναχρησιμοποίση επεξεργασμένων λύματων. ΚΤΑ /11(ΥΕΚ 354β/11) Διάθεση Επεξεργασμένων λυμάτων (σχετ: τοπογραφικό διάγραμμα αποχέτευσης ΟΚΣΩ/2014-Κλιμ. 1/250-Κ. Μιχαλάκης. Τπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, σε απορροφητικές στοές (L1+L2) Άρδευση περιφραγμενων χωρων (περιμετρικα της μονάδας με ενημερωτικές πινακίδες) Ελάχιστη υχνότητα Δειγματοληψιών και αναλήσεων νερού προς «επαναχρησιμοποίηση» ύμφωνα με την ΚΤΑ 5679/400/5.3.97(ΥΕΚ 192Β/97). Σουλάχιστον, μία ανά μήνα- E.C Μία ανα εβδομάδα Τπολειμματικό χλώριο: συνεχώς (εφόσος εφαρμόζεταιχλωρίωση) BOD-5<5mg/lt-N<15mg/lt- COD<125mg/lt-P<2mg/lt-SS<35mg/lt. Escherichia coll(ec/100ml) 200 διάμεση τιμή. Τπεύθυνος λειτουργίας Β.Κ. = Θα οριστεί συντηρητης Γενικές Τποχρεώσεις των φορέων Ανακτημένου νερού. 1. Ο Υορέας διαχείρησης ανακτημένου νερου, υποχρεούται: Α. να προβαίνει στην ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων των προς επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, με σκοπό τα εν λόγω απόβλητα να ανταποκρίνονται στις απαιτησεις επαναχρησιμοποίσης. Β. να καταγράφει τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τις δειγματοληψίες σε σελιδομετρημένο και θεωρημένο από την Δ/νση υδάτων της ΑΔΑ, βιβλίο και να καταχωρεί σε αυτό τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των εγκταστάσεων, καθώς και τις ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Γ.να διακόπτει τη διάθεση & παροχή επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όταν δεν ικανοποίούνται οι απαιτήσεις της ΚΤΑ /11 όπως εκάστοτε ισχυει. 14

15 2. Εάν ο Υορέας Διαχείρησης διαπιστώσει από τους ελέγχους που πραγματοποιεί κίνδυνο δυσμένων επίπτώσεων στο περιβάλλον ή/και στη δημόσια υγεία, το γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια Δ/νση Τδάτων της ΑΔΑ, προκειμένου να καθοριστούν από κοινόυ, σε συνεργασία και με την αρμόδια Δ/νση Τγείας, το είδος και το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων επανορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν. 3. Ο Υορέας Διαχείρησης ανακτημένου νερού, υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα & μέτρα αποκαταστασης του υδάτινου περιβάλλοντος, κατ εφαρμογή του Π.Δ. 148/09 (Α 190) 4. Η Δ/νση Τδάτων της ΑΔΑ (καθώς και οι κατά περίπτωση αρμόδιες Τπηρεσίες), διενεργεί σχετικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η οργλάνωση, κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης, συμφωνουν με την υποβκηθείσα σχετική μελέτη επαναχρησιμοποίσης Όρος ΠΕΠΑ «Να εξαιρεθούν αυτοδίκαια από τους Περιβαλλοντικούς Όρους οι αυθαίρετες κατασκευές που δεν θα ολοκληρώσουν την υπαγωγή τους στους Ν. 4014/11 και 4178/13 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών, με τροποποίηση της ΑΕΠΟ.» 3.14 Όρος Τδάτων: Η διάθεση θα γίνεται σε υπεδάφιο πεδίο αλλά και σε άρδευση περιφαγμένων χώρων, με τους όρους και τις δεσμέυσεις του Πινακα -1 (άρθρο 5/ ΚΤΑ /11) που αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκροής του βιολογικού καθαρισμού και την συχνότητα δειγματοληψιών αναλύσεων εκροής του. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού εξόδου Σο σύστηα (Β.Κ.) πλέον προβλέπεται να λειτουργεί σύμφωνα με τον Πινακα-1-/άρθρο 5/ ΚΤΑ /11 (οπως τροποποιηθηκε με την ΚΤΑ /13) Δ) Περιβάλλον της περιοχής Ευαίσθητα στοιχεία του Ειδικά Προστατευόμενες Ζώνες Tο συγκεκριμένο έργο, δεν βρίσκεται σε προστατευτεα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86 Ε) Φρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων - Ανανέωση ΑΕΠΟ Οι παραπάνω όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την υπογραφή της παρούσας με τις προϋποθέσεις: α) επακριβούς τήρησης του περιεχομένου της εγκεκριμένης σχετικής μελέτης που συνοδεύει την παρούσα β) οι συναρμόδιοι φορείς δεν έχουν επιπλέον επιφυλάξεις κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας Εγκαίρως και 2 μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη ισχύος της παρούσας απόφασης και εφόσον ο φορέας του έργου επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεώτερη αίτηση του προς την αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων Τπηρεσία, προκειμένου για την ανανέωση της παρούσας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας Σ) ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. 612/ ΑΕΠΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΝΑ Η παρούσα Απόφαση αφορά το σύνολο των εγκαταστάσεων της μονάδας. ε περίπτωση διαφοροποίησης του τελικού σχεδιασμού που έπεται της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4014/2011, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής του έργου, να υποβάλει Υάκελο υμμόρφωσης Σελικού χεδιασμού, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011, με τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και, επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την παρούσα Απόφαση. Ο φάκελος αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέλου της Μ.Π.Ε. Για εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της παρούσας απόφασης, όπως εργοταξιακές εγκαταστάσεις και αποθεσιοθάλαμοι με αξιόλογες επιπτώσεις στο περιβάλλον που απαιτούν ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, επιβάλλεται να γίνεται εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του Άρθρου 7 του Ν. 4014/2011 που αφορά την υποβολή και αξιολόγηση Σεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΣΕΠΕΜ). 15

16 Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας, δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον φορέα του έργου από τη υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η παρούσα Απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. Επίσης δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία ρυθμίζονται από την ΚΤΑ Η.Π /2632/2004 (ΥΕΚ 1931/Β/ ). Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη θεωρημένη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας Απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011. ε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την παρούσα Απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011. Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην Μ.Π.Ε. του έργου και με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, του εν λόγω έργου, Τπηρεσίας ε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται τροποποίηση της ΑΕΠΟ. την παρούσα απόφαση ενσωματώνονται οι όροι που επιβάλει το Περιφερειακό υμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΑΔΑ (ΠΕΠΑ) με το με αριθμ. 8 Πρακτικό της από υνεδρίασης του και που αφορά στην θετική γνωμοδότηση με όρους για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου του θέματος ήτοι : «Να εξαιρεθούν αυτοδίκαια από τους Περιβαλλοντικούς ρους οι αυθαίρετες κατασκευές που δεν θα ολοκληρώσουν την υπαγωγή τους στους Ν. 4014/11 και 4178/13 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών, με τροποποίηση της ΑΕΠΟ.» Ζ) ΕΛΕΓΦΟ ΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗ ΑΕΠΟ 1. Η τήρηση των τιθέμενων από την παρούσα Απόφαση περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση και λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας και βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσής της. 2. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης ή η καθ υπέρβασή τους εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων με αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον ή σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, επιφέρει στους υπεύθυνους του έργου τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει. 3. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης. Σα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου. να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο κατά την κείμενη νομοθεσία ελεγκτικό όργανο 16 να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις και υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 4. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την περιβαλλοντική ευθύνη, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 (παραγ. 4 και 5) του Π.Δ. 148/2009 (ΥΕΚ 190/Α/ ) για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον κλπ.». 5. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικής ζημιάς ενώ σε περίπτωση ύπαρξης περιβαλλοντικής ζημίας ή άμεση απειλή πρόκλησης τέτοιας ζημίας έχει υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Αρχή. Επίσης έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με την

17 αρμόδια αρχή για τον καθορισμό και την εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους, όταν προκύπτει η ευθύνη του για την εν λόγω ζημία. 6. Συχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης Μ.Π.Ε. ή του φακέλου που την συνοδεύει. 7. Σέλος κατά της παρούσας Απόφασης ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου Τπουργού για παράβαση νόμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση. Η) Διαθεσιμότητα τοιχείων Η παρούσα απόφαση, καθώς και η σχετική θεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που τη συνοδεύει, θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας και σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρμοδίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Η παρούσα απόφαση επέχει θέση και άδειας διάθεσης λυμάτων και όποιας άδειας προβλέπεται με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία ενσωματούμενη στην ΑΕΠΟ. Θ) Δημοσιοποίηση H επιβαλλόμενη από τον νόμο δημοσίευση της παρούσας Απόφασης, γίνεται με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στην δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο -19-, του Ν.4014/11, καθώς και στην ΚΤΑ 21398/12 (ΥΕΚ 1470.Β/12). Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΠΤΡΙΔΩΝ Εσ. Διανομή 1. Φρ. Αρχείο 2.Υακ. Εργου 3.Αρχειο Γ. Γραμματέα 4.Αρχείο Γεν. Δ/ντή 17

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΩΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΡΟΣ - Τ. Κ. 841-00 Πληροφορίες: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 13/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 10 /02/ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 96675 /981 /2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς : Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Γ. ΜΠΑΚΟΥ 3, 115 24 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: (210) 6911777 FAX: (210) 6911577, E-mail : cardel@cardel.gr, www.cardel.gr Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο την ενημέρωση καθενός

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/3/07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/3/07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/3/07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.ΔΥΓ2/99932/06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (σχετ.: 107199/06, 62934/06) & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 31/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 31/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 31/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 19/10-11-2014 Αριθ.Απόφασης:685/2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπ όψιν: Το Ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ Ν.Α.ΆΡΤΑΣ Για τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 18 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου 1. Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 7 ο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική Συντεταγμένη: Χ:438261.86, Ψ:4457375.64 (ΕΓΣΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΗ

Γεωγραφική Συντεταγμένη: Χ:438261.86, Ψ:4457375.64 (ΕΓΣΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΗ ΑΔΑ: ΒΙ0Β7ΛΛ-ΩΘΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ----------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ)

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Παρουσίαση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου και προτεινόμενων ενεργειακών λύσεων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 37/

Αριθ. Απόφασης 37/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 5/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ---------------------------------- Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα