ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ρόδος Αριθμ. Πρωτ 844 χετ.: 39734

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ρόδος 07-01-2015 Αριθμ. Πρωτ 844 χετ.: 39734"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΩΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΩΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ρόδος Αριθμ. Πρωτ 844 χετ.: Σαχ. Δ/νση : Πλατεια Ελευθερίας 1 Σαχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Φατζηπέτρου ωτηρία Σηλέφωνο : (22410) FAX : ΠΡΟ: SUMMERTIME A.E. (ΔΙΑ ΣΟΤ ΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΜΙΦΑΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΤ/ ΒΤΖΑΝΣΙΟΤ / ΚΡΕΜΑΣΗ ΡΟΔΟ) ΚΟΙΝ: 1. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ/85100 ΡΟΔΟ 2. Ε.Ο.Σ. Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΩΔ/ΟΤ ΡΟΔΟ 3. ΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΠΛΑΣΕΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΡΟΔΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ «ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «FORUM BEACH» ΚΛΑΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΕΛΙΚΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 357 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 5* ΑΣΕΡΩΝ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΥΕΡΕΝΙΚΗ ΣΗΝ ΔΕ ΙΑΛΤΟΤ ΠΕ ΡΟΔΟΤ ΝΗΟΤ ΡΟΔΟΤ ΠΝΑ., ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ SUMMERTIME A.E. χετική Νομοθεσία: 1. Ο Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΥΕΚ 160/Α) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/ (ΥΕΚ91Α) για την «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» 2. Ο Ν. 998/79 (ΥΕΚ 289Α) περί προστασίας των δασών όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3208/2003 (ΥΕΚ 303Α/ ) 3. Ο Ν. 4014/ (ΥΕΚ 209/Α/11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Τπουργείου Περιβάλλοντος» 4. Ο Ν (ΥΕΚ 87/Α/7.6.10) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης 5. Σο 143 Π.Δ. (ΥΕΚ 236/Α/ ) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 6. Ο Ν. 4042/2012(ΥΕΚ22/Α/12) περί «Ποινικής Προστασίας του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής & διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα. 7. Η Τπουργική Απόφαση (ΤΑ) με αριθμ. 1958/ (ΥΕΚ 21Β/2012) περί «κατάταξης των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες του Ν. 4014/2011» όπως αυτή τροποποιήθηκε από την με ΤΑ με αρ /12 (ΥΕΚ 1565/Β/12 8. Σο Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 1

2 9. Σην ΤΑ 48963/ΥΕΚ2703/ «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών ρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Τπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν.4014/2011 (Α 209)». 10. Σην ΚΤΑ 21398/12 (ΥΕΚ 1470.Β/12) περί Ίδρυσης και λειτουργίας Ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών ρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης η τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19, του νόμου 4014/11 (ΥΕΚ 209Α/11) 11. Σο ΠΔ/ (ΥΕΚ-270/Δ/ ) «Σροποποίηση των όρων και των περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών». 12. Σο από ΠΔ (ΥΕΚ 61 Δ), περι «τροποποίησης του από Π.Δ/τος, περι καθορισμού των όρων και των περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κείμενων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών (ΥΕΚ538/Δ) 13. Σο Π.Δ (ΥΕΚ 474Δ) περί Καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση τουριστικών Εγκαταστάσεων σε γήπεδα εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων καθορισθέντων βάσει του ΠΔ Π. Δ/τος (Δ181) ως ισχύει, των νήσων Κρήτης Ρόδου Κέρκυρας και του Νομού Φαλκιδικής» 14. Η ΚΤΑ 24208/09 (ΥΕΚ 1138 Β/09), «Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Φωροταξικού χεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Σουρισμό και της τρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού ως ισχύει με την με αριθμ 67659/2013 ΚΤΑ περί «Έγκρισης τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Φωροταξικού χεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Σουρισμό και της τρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.» (ΥΕΚ Β 3155/ ) 15. Ση με αριθμ. 139/2014 Απόφαση της από συνεδρίασης του Περιφερειακού υμβουλίου της Π.Ν.Α σύμφωνα με την οποία εγκρινεται η μεταβιβαση της αρμοδιότητας γνωμοδότησης για έγκριση Μ.Π.Ε στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Ν.Α. 16. Σα χετικά δικαιολογητικά που κατετέθησαν με την ΜΠΕ του έργου του θέματος ήτοι: 1. Η από αίτηση της SUMMERTIME A.E.» και σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στην Τπηρεσία μας η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (Μ.Π.Ε.) του εν θέματι έργου 2. Η με αριθμ. 16/2000 (ΦΟΠ 3782/99) οικοδομική άδεια της Δ/νσης Τποδομών και Σεχνικών Έργων του ΣΠ & ΠΕ Δωδεκανήσου που αφορά στην ανέγερση Ξενοδοχείου Α Σάξης ιδιοκτησίας SUMMERTIME A.E. 3. Σο με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 44/ ΕΙΔΙΚΟ ΗΜΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΟΣ με αριθμό μητρώου 1143/Κ01/4Α/04228/00 για το Ξενοδοχείο ΑΚΣΗ ΥΟΡΟΤΜ FORUM BEACH επί της οδού Υερενίκης Παραλία Ιαλυσού ιδιοκτησίας SUMMERTIME A.E κατηγορίας 4 αστέρων συνολικής δυναμικότητας 371 κλινών (εγκεκριμένες 165 κλίνες και με δήλωση των Ν.2160/93-Ν.2741/99 & Ν. 2919/ κλίνες) 4. Η με αριθμ αριθμ. Πρωτ / βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο αρθρο 24 του Ν. 4014/2011 για το Ξεν. FORUM BEACH 5. Η με αριθμ. Πρωτ. 2439/ απόφαση της Δ/νσης Σουρισμού Δωδεκανήσου περί «έγκρισης τροποποίησης σχεδίων αναβάθμισης Ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου από 4 σε 5 αστέρια με αύξηση δυναμικότητας από 73 δωμάτια και 165 κλίνες σε 177 δωμάτια και 357 κλίνες με ταυτόχρονη υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 ιδιοκτησίας της SUMMERTIME A.E. στην οδό Υερενίκης ΔΕ Ιαλυσού Δ. Ρόδου Νήσου Ρόδου Δωδεκανήσου 6. Η με αριθμ. Πρωτ. 612/ ΑΕΠΟ ΓΓΠΝΑ που αφορούσε στην ανέγερση και λειτουργία της Ξεν. Μονάδας κλασσικού Σύπου Α Σάξης και δυναμικότητας 200 κλινών στην ΚΜ 321 Γαιών Ιαλυσού και ιδιοκτησίας της «ΠΑΡΣΑΛΗ SUMER TIME AE» 7. Η με αριθμ. Πρωτ /14/9/2000 Βεβαίωση από το Σμήμα Τγείας της Ν. Α. Δ. για τον Βιολογικό καθαρισμό της μονάδας σύμφωνα με την οποία το σύστημα λειτούργησε κανονικά κατά την διάρκεια λειτουργίας της μονάδας (1999) και δεν δημιούργησε προβλήματα στην δημόσια υγεία 13. Σο με αριθμ. πρωτ. Οικ 53266/ έγγραφο μας σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος του έργου διαβιβάσθηκε προς το Περιφερειακό υμβούλιο Νοτίου Αιγαίου και στον ΕΟΣ Δωδεκανήσου, και κοινοποιήθηκε στην Δ/νση Τπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου, στην ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, στην 4η Ε.Β.Α., στο τμήμα υδάτων Δωδ/σου, και στην Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου. 2

3 14. Σο με αριθμ. πρωτ. Π 7661/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Σμήμα υλλογικών οργάνων με το οποίο μας απέστειλε την ανακοίνωση του Περιφερειακού υμβουλίου σχετικά με την δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος 15. Σο με αριθμ. Πρωτ. 2904/ έγγραφο της Δ/νσης Σουρισμού Δωδεκανήσου σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία του ΕΟΣ γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος. 16. Σο με αριθμ. Πρωτ. 5676/ έγγραφο της ΚΒ ΕΠΚΑ, του ΤΠΠΟΑ σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για το έργο του θέματος. 17. Σο με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου της Α.Δ.Α σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για το έργο του θέματος. 18. Σο με αριθμ. Πρωτ. οικ.59454/ έγγραφο του τμήματος υδάτων σύμφωνα με το οποίο ζητάει συμπληρωματικά στοιχεία. 19. Σο με αριθμ. Πρωτ. OIK 91528/ έγγραφο μας με το οποίο διαβιβάστηκε το έργο του θέματος, στο ΠΕΠΑ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 4014/ Σο με αριθμ. Πρωτ /Υ.ΠΕΠΑ 8/14/ έγγραφο Γραμματείας του ΠΕΠΑ ΑΔΑ σύμφωνα με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αριθμ. 8/ Απόσπασμα του Πρακτικού της από υνεδρίασης του ΠΕΠΑ ( θεμα 10 ο ) με συνημμένη την θετική γνωμοδότηση με όρους για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 21. Σο με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του τμήματος Τδάτων Δωδεκανήσου σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου του θέματος υπό όρους. 22. Σο με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.Α με το οποίο μας διαβίβασε τη με Αριθμ. Απόφαση 544/ της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.Α. σύμφωνα με το οποίο αποφασίζει κατά πλειοψηφια θετικά υπό όρους. 23. Σο με αριθμ. Πρωτ. 6173/ έγγραφο του τμήματος περ/ντος και Τδρ/μιας της Π.Ν.Α σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για το έργο του θέματος υπό όρους. 24. Σο γεγονός ότι το εν θέματι έργο κατατάσσεται στην -Α2- υποκατηγορία της Πρώτης Κατηγορίας της 6ης ομάδας έργων «κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεων και εκτός ορίων οικισμών, εκτός Natura με Κλίνες 100<Κ<800» με (αα 2) σύμφωνα με την με αριθμ. 1958/ ΤΑ (ΥΕΚ 21Β/2012) περί «κατάταξης των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες του Ν. 4014/ Σην με αριθμ. οικ 45076/5738/ Απόφαση Γενικής Γραμματέως ΑΔΑ για παροχή εξουσιοδότησης πράξεων κα εγγράφων (ΥΕΚ 3181/ ) 26. Σην με αριθμ. Πρωτ. Οικ 81434/9157/ απόφαση της ΓΓΑΔΑ «Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» 27. Σο με αριθμ. ΥΕΚ 375/Τ.Ο.Δ.Δ./ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ (ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΜΠΕ) ύντομο ιστορικό Σο Ξενοδοχείο FORUM BEACH, επί της οδού Υερενίκης στην παραλία Ιαλυσού της Ρόδου, ιδιοκτησίας της SUMER TIME Α.Ε, έχει ανεγερθεί βάσει της οικοδομικής άδειας 16/2000 του ΣΠ & ΠΕ της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, σε οικόπεδο της Κ.Μ 321 γαιών τριαντών επιφανείας 13785,00τ.μ. με επιτρεπόμενη ανωδομή σύμφωνα με τα σχέδια του μηχανικού (Κεχαγιά Εμμανουήλ) 2.757,48τ.μ., Τπόγειο 2.000,28τ.μ. και 1.073,24τ.μ. Η.Φ. Σο Ξενοδοχείο είναι κατηγορίας 4 αστέρων και η αρχική δυναμικότητά του ήταν 165 κλίνες, σύμφωνα με το ειδικό σήμα του ΕΟΣ, Αρ.Μητρ.1143Κ014Α Με την απόφαση του Αριθ.Πρωτ.2439/ ΕΟΣ εγκρίνονται τα τροποποιητικά σχέδια αναβάθμισης της ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου από 4* σε 5 * και από 165 κλίνες σε 357. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του ξενοδοχείου κατασκευάσθηκαν καθ υπέρβαση δόμησης 6.350,74 τ.μ. κύριoι χώροι και 3.074,52 τ.μ. βοηθητικοί χώροι. Βεβαίωση περαίωσης του μηχανικού ΚΕΦΑΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ και ΣΑΝΣΑΛΙΟ ΜΙΦΑΗΛ Α/Α Α/Α Πρωτ ΠΙΝΑΚΑ ΑΘΡΟΙΗ ΤΠΕΡΒΑΗ ΔΟΜΗΗ Αριθμ. Υύλλο Κύριοι Φώροι Βοηθητικοί Φώροι Α.Υ ,16 328,9 Α.Υ. 2 50,00 Α.Υ ,16 106,6 Α.Υ ,66 118,1 Τπερ.κ.υψος. 150εκ. Α.Υ ,32 304,0 3

4 Α.Υ ,32 99,2 Α.Υ ,92 153,7 Α.Υ ,92 153,7 Α.Υ , ,38 Τπερ.καλυψ.620,68τμ Α.Υ ,18 302,04 Α.Υ ,7 139,9 Τπερ.κ.Τψος.150εκ. Α.Υ ,0 ύνολον 6350, ,52 Επίσης έχουν κατασκευασθεί δύο (2) κολυμβητικές δεξαμενές για ενήλικες 250τ.μ. και 280τ.μ. αντιστοίχως και μία (1) παιδική 135 τ.μ. Σο Ξενοδοχείο υπήχθη στις διατάξεις του Ν.2160/2093 για τη λειτουργική του τακτοποίηση και την μετατροπή των κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων σε δωμάτια πελατών. Οι παραπάνω υπερβάσεις υπήχθησαν στον Ν.4014/2011 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και επισυνάπτεται βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής. 4 Διαμόρφωση Ξενοδοχειακής Μονάδας Η δυναμικότητα της μονάδας θα διαμορφωθεί σε 173 δίκλινα Δωμάτια 2 ουϊτες τρίκλινες και 1 ουίτα 5κλινη, με 357 Κλίνες βάσει έγκρισης τροποποιητικών σχεδίων ΕΟΣ αρ.πρωτ.2439/ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ (ΚΑΣΑ ΚΕΦΑΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΛ ΠΟΛΙΣ.ΜΗΦΑΝΙΚΟΤ) Β.Φ= (2.000, ,24) (Β.Φ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ)=3.073,52τ.μ. Φ.Κ.Φ =2.757,48τ.μ. (εξ Αδείας) ,52 (εξ μετατροπή) ,74 τ.μ.(εξ τακτοποιης.) = ,74τ.μ. Παρούσα ύνθεση: Η οικονομική μονάδα αποτελείται από τρία (3) ξεχωριστά Κτίρια, το Α, Β και το Γ. Σα κτίρια είναι έτσι τοποθετημένα που σχηματίζουν ενα ανοικτό πέταλο προς την Θάλασσα. 1. Σο κτίριο (Γ) το οποίο τυγχάνει να είναι το κεντρικό αποτελείται από τρία (3) επίπεδα (ισόγειο και δύο(2) ορόφοι. 1.1 τό Ισόγειο στεγάζεται η Τποδοχή το Lobby ο χώρος αναμονής,ένα εσωτερικό Μπάρ. Φώρος αναζωογόνησης και άθλησης, με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και διάφορα αλλα Accessories. Τπάρχουν επίσης δωμάτια πελατών. Εδώ ευρίσκεται το εστιατόριο προσωπικού, και δύο ψυκτικοί θάλαμοι. 1.2 τό 1 ο ροφο είναι εγκατεστημένο το κεντρικό εστιατόριο με την Κουζίνα. Τπάρχει ένα κατάστημα και χώρος ανάπαυσης. Οι Σουαλέτες πελατών και το γραφείο του διευθυντή καθώς επίσης δωμάτια πελατών. 1.3 τό 2 ον ροφο ευρίσκονται αποκλειστικά και μόνο δωμάτια πελατών και μία αντλία θερμότητας για την Παρασκευή θερμού νερού χρήσης. λα τα δωμάτια είναι επιπλωµένα, διαθέτουν κλιµατισµό ιµατιοθήκη, αποχωρητήριο µε λουτρό, µικρό ψυγείο και τηλεόραση, δίκτυο Internet. 2. Κτίριο Β, αποτελείται από το Ισόγειο και τρείς(3) ορόφους. 1.1 το Ισόγειο είναι εγατεστημένο ένα θεματικό εστιατόριο, η παιδική χαρά, τουαλέτες πελατών, το πλυντήριο του Ξενοδοχείου, και το εργαστήριο του συντηρητή. το ίδιο επίπεδο ευρίσκονται διάφορες αποθήκες η λινοθήκη και σε ένα ιδιαίτερο χώρο ειναι εγκατεστημένη η αντίστροφη Οσμωση και το αντλιτικό πιεστικό μηχάνημα για την τροφοδοσία του Ξενοδοχείου με νερό χρήσης. 1.1 τούς τρεις ορόφους ευρίσκονται απολειστικά και μόνο δωμάτια υπνου πελατών. 3. Κτίριο Α, αποτελειται από το Ισόγειο και δύο (2) ορόφους. Ολο το κτίριο είναι αποκλειστικά δωμάτια ύπνου πελατών. Τπάρχουν δύο (2) κολυμβητικές δεξαμενές ενηλίκων και μία για παιδιά. Ή μία καταλαμβάνει επιφάνεια 280 τ.μ. και η άλλη 250 τ.μ. ενω η παιδική μόλις 135 τ.μ. και οι τρείς πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

5 Σο µέσο βάθος της δεξαμενής είναι 1,28 m, ενώ ελάχιστο και μέγιστο βάθος αντίστοιχα είναι 1,80m και 0,760m, ενώ η παιδική έχει βάθος 0.45μ. Η πισίνα είναι κατασκευασμένη για να µπορεί να εξυπηρετεί περίπου 212 λουόμενους ταυτόχρονα αφήνοντας 2,5m 2 ενεργού χώρου για τον καθένα. Η πισίνα διαθέτει σύστημα καθαρισμού - ανακυκλοφορίας νερού που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Σο σύστηµα καθαρισµού της πισίνας αναλύεται σε 3 στάδια: α) αρχικά το νερό αναρροφάται από την δεξαμενή ανακυκλοφορίας της πισίνας µέσω αντλιών. β) το νερό περνά µέσα από φίλτρα διήθησης τύπου άµµου στα οποία επιτυγχάνεται πλήρης παρακράτηση διαφόρων σωματιδίων και μικροοργανισμών, γ) από τα στόµια προσαγωγής το νερό επιστρέφει στη δεξαμενή, όπου και υπερχειλίζει. Μέσω αυτόµατου χλωριωτή - βρωµιωτή ταμπλέτας το νερό απολυµαίνεται και ρυθµίζεται το ph. Κατά το άδειασµα της πισίνα τέλος του χρόνου λειτουργίας του Ξενοδοχείου (Season), το νερό παραµενει αρκετό διάστημα χωρις χλωρίωση και στη συνέχεια χρησιµοποιείται για την άρδευση του κήπου. Γίνεται χρήση υγραερίου στην κουζίνα, με άδεια εγκατάστασης δεξαμενής υγραερίου 2500 λιτρ. από την Νομαρχ/κη αυτοδ/ση Δωδ/σου, Δ/ση Πολ/μιας ΠΟ.ΦΩ.ΠΕ. Που συμβάλει στην καθαρή καύση και εξοικονόμηση ενέργειας. ΤΠΟΔΟΜΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Για τη λειτουργία του Ξενοδοχειακού υγκροτήματος υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες και προβλεπόμενες εγκαταστάσεις υποδομής που χρειάζονται, για τη λειτουργία του. Προσπέλαση. Άμεση γειτνιάσει με την οδό Υερενίκης πλάτους 6,00 µ. Τπάρχει εγκεκριμένη οδική σύνδεση, από τις Σεχνικές Τπηρεσίες του Δήμου Ιαλυσού. Ύδρευση. Η υδροδότηση του γηπέδου και του συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένη από το Δήμο Ρόδου. πως βεβαιώνεται με την βεβαίωση της Δ.Ε.Τ.Α.Ι. (αριθμ πρωτ. Εγγράφου ΔΕΤΑΡ 1343/ ) Δίκτυα Τπάρχει σύνδεση του γηπέδου με τα Δίκτυα ΔΕΗ-ΟΣΕ. Αποχέτευση. Η αποχέτευση καλύπτεται από το εσωτερικό ιδιόκτητο σύστημα αποχέτευσης μετά των συλλεκτηρίων φρεατίων και αντλιών που οδηγούν τα λύματα στον ιδιόκτητο βιολογικό καθαρισμό αστικών λυμάτων. Για την καλή λειτουργία του συστήματος έχει εκδοθεί βεβαίωση καλής λειτουργίας από την Νομαρχιακή Τπηρεσία Τγείας με αρ.πρ / Παρατίθενται επίσης προοπτικά σχέδια κατασκευής της βιολογικής μονάδας (Α.π / έγκριση μελέτης διάθεσης λυμάτων από το Σμήμα Τγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου) υγκοινωνίες Σοπικές. Τπάρχει στάση λεωφορείου έξω από το γήπεδο σε απόσταση 300μ με τακτικές συγκοινωνίες για την πόλη της Ρόδου, την Λίνδο και το Υαλιράκι. Διεθνείς διασυνδέσεις. Η Ρόδος έχει καθημερινή θαλάσσια συγκοινωνία όλο το έτος με τον Πειραιά, και Αθήνα. Σο υπάρχον αεροδρόμιο «Διαγόρας» στην Ρόδο είναι Διεθνές, το οποίο ευρίσκεται σε απόσταση περίπου 7Km. Η Ξενοδοχειακή μονάδα με την επέκταση της δεν επιβαρύνει περισσότερο το γύρω περιβάλλον, δομημένο και μη, αφού ακολουθεί τους κανόνες της γενικά αποδεκτής αισθητικής και περιβαλλοντικού σεβασμού. Σο ύψος της οικοδομής είναι όσο και το επιτρεπόμενο της περιοχής ενώ η πραγματοποιούμενη κατ' όγκο εκμετάλλευση είναι μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης για το οικόπεδο. Σα προς τακτοποίηση και επέκταση δωμάτια είναι διάσπαρτα στα Οικοδομήματα, τα οποία είναι διάσπαρτα στο οικόπεδο. Από άποψη εγκαταστάσεων είναι εξοπλισμένα με τις τυπικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης δωματίων που περιλαμβάνουν αυτές, της ύδρευσης και αποχέτευσης, την ηλεκτρική και τηλεφωνική εγκατάσταση καθώς επίσης και υπηρεσίες Internet, κλιματισμού και εξαερισμού αλλά και τους χώρους των Office. 5

6 Φρήση νερού και ενέργειας. Οι ανάγκες σε ύδρευση της μονάδος (πόσιμο και νερό χρήσεων) βάσει προδιαγραφών του ΕΟΣ (ΥΕΚ 557/Β/1987) για ξενοδοχείο 5 αστερων υπολογίζεται ως : 357κλίνες x 450 lit/κλίνη και ημέρα = lit/ημέρα Υυτεύσεις : Τποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος ,06(Α) 1.344,6(Β) 2.095,16(Γ) 280(Πισιν) - 250(Πισιν.) 135(Παιδ.Πις) 465(Βιολ.Καθαρ.) = 8.187,18 τ.μ Απαιτούμενη επιφάνεια για φύτευση 2/3 x 8.187,18 = 5.458,12τ.μ. Οικοπέδ. Καλυψη επιφ.πισιν. Απαιτούμενη Για άρδευση 5.458,12τ.μ. κήπου x 4lit/τ.μ.= ,48 lit/ημέρα. ύνολο απαιτούμενης ποσότητας νερού 182,48κ.μ./ημερ. Σο αναγκαίο για την λειτουργία νερό θα παρέχεται από το δίκτυο της κοινοτικής ενότητας Ιαλυσού όπως προκύπτει και από τη σχετική βεβαίωση. Η μονάδα είναι συνδεδεμένη με το Εθνικό δίκτυο της ΔΕΗ. Η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια ανά ημέρα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΟΣ (Π.Δ. 43/02 -ΥΕΚ 43/Α/7.3.02) και για δυναμικότητα 357 κλίνες υπολογίζεται σε: 50x2+50x x1,3+100x1,1+57x0,85=463,45 KW/ημέρα. η οποία θα καλύπτεται από το δίκτυο της ΔΕΗ. Για την αποφυγή συσκότισης του ξενοδοχείου από τυχόν διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος από την Δ.Ε.Η είναι εγκατεστημένο ενα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Ισχύος 450KVA. Παραγωγή θερμού νερού χρήσης. Η Παραγωγή ΖΝΦ γίνεται αποκεντρωμένα, δηλαδή κάθε κτίριο εχει το δικό του σύστημα παραγωγής ΖΝΦ. Σο κτίριο (Α) έχει ένα ταχυλέβητα πετρελαίου με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας και μικρό Μποϊλερ, η θέση του οποίου ευρισκεται στον 2 ον οροφο. Σο κτίριο (Β) έχει ένα ταχυλέβητα πετρελαίου με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας και μικρό Μποϊλερ, η θέση του οποίου ευρισκεται στον 3 ον οροφο. 6 Σο κτίριο (Γ) τροφοδοτείται με ΖΝΦ από μία αντλία θερμότητας που ευρίσκεται στον 2 ον Οροφο. Θα συνεχίσει να γίνεται χρήση υγραερίου στην κουζίνα, με την ήδη υφιστάμενη άδεια εγκατάστασης δεξαμενής υγραερίου από την Νομαρχ/κη αυτοδ/ση Δωδ/σου, Δ/ση Πολ/μιας ΠΟ.ΦΩ.ΠΕ. Που συμβάλει στην καθαρή καύση και εξοικονόμηση ενέργειας. Φαρακτηρισμός περιοχής επέμβασης. Δεν υφίσταται κανένας χαρακτηρισμός της περιοχής επέμβασης ή μέρος αυτής σαν προστατευταία περιοχή με Π.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.1650/86 ή βάσει άλλης νομοθετικής ρύθμισης Σο ξενοδοχείο αυτό αναβαθμίστηκε κατά τις χωροταξικές κατευθύνσεις από κάθε άποψη. Αναβαθμίστηκε ως κατηγορία, λειτουργία και προσφερόμενες υπηρεσίες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως υψηλού επιπέδου. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, είναι η επίτευξη μεγαλύτερου χρόνου παραμονής των επισκεπτών, αύξηση του οικονομικού επιπέδου των τουριστών και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οι αιτούμενες προσθήκες θα αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο ύστημα Διαχείρισης το οποίο αφορά την ποιότητα, την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον και στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς περιβαλλοντικής βελτίωσης, στη συμμόρφωση με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και στη συνεχή προσπάθεια ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων λειτουργιών του ξενοδοχείου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΕΦΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΕΩΝ ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΕΡΑ Θα παρακολουθείται ετησίως η τυχόν διαρροή των χλωροφθορανθράκων από τα κλιματιστικά με στόχο την μείωση, καταγράφοντας τις ποσότητες διαρροών χλωροφορανθράκων από τις συστολές διαστολές. ΡΤΠΑΝΗ ΕΔΑΥΟΤ ΣΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ υνεχής αύξηση της ποσότητας σε kg των υλικών που ανακυκλώνονται

7 Πρόγραμμα καταγραφής των ποσοτήτων των παραγόμενων στερεών αποβλήτων. Σοποθέτηση κάδων για συλλογή γυαλιού και πλαστικού στην παραλία ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΕΡΟΤ Καταγραφή της κατανάλωσης νερού Μείωση της κατανάλωσης νερού κάτω από 0,25 m3/διαμονή Επέκταση της χρήσης συστημάτων εξοικονόμησης νερού (φωτοκύτταρο στις βρύσες των κοινόχρηστων χώρων) ΘΟΡΤΒΟ Έλεγχος και παρεμβάσεις σε περίπτωση αύξησης των επιπέδων θορύβου. ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ υνεχής προσπάθεια για την μείωση κατανάλωσης ενέργειας Ρύθμιση θερμοκρασιών του συστήματος ψύξης / θέρμανσης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των διαφόρων ζωνών με στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους, διατηρώντας παράλληλα την θερμική άνεση (κοινόχρηστοι χώροι). Κατάλληλη ρύθμιση του συστήματος κλιματισμού σε χώρους που δε χρησιμοποιούνται (π.χ. εστιατόριο, χώροι συναντήσεων και άλλοι μεγάλοι χώροι). Εγκατάσταση αυτόματων χρονοδιακοπτών για την ρύθμιση του φωτισμού στους εξωτερικούς χώρους και στους κήπους. Φρήση φωτοβολταικών για τον φωτισμό των εξωτερικών χώρων. Ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού στα boiler σε χαμηλότερα επίπεδα. ΟΛΕ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΠΛΕΤΡΕ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πελατών και προσωπικού. Κοινοποίηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ανάρτηση πληροφοριών σχετικά με το ενεργειακό αποτύπωμα του ξενοδοχείου στους κοινόχρηστους χώρους και στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου. Ανάπτυξη ενημερωτικού φυλλαδίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της φωτιάς και για διάφορες περιβαλλοντικές πρακτικές. Διανομή ερωτηματολογίων στους πελάτες στα οποία αναφέρεται και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πρακτικών του ξενοδοχείου. Η χρήση πετρελαίου diesel για τη λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, η τακτική συντήρηση των ενεργειακών μηχανημάτων και η σωστή ρύθμιση των καυστήρων, θα ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα τοποθετηθεί ωρομετρητής για την καταγραφή των ορών λειτουργίας και την κατανάλωση πετρελαίου. 7 Μέτρα για την εξοικονόμηση νερού Για τη μείωση της κατανάλωσης νερού, προτείνονται τα παρακάτω: Ρύθμιση του προγράμματος άρδευσης έτσι ώστε να αποφεύγεται το πότισμα κατά τις μεσημβρινές ώρες για να μην δημιουργείται υψηλό ποσοστό εξάτμισης του νερού. Σοποθέτηση ειδικών εντύπων στους χώρους των δωματίων και στους κοινόχρηστους χώρους πελατών και προσωπικού που θα ενημερώνουν και θα παροτρύνουν πελάτες και προσωπικό για την εξοικονόμηση του νερού. Εγκατάσταση εξοικονομητών νερού στα είδη κρουνοποιίας. Οι κυκλοφορούντες στο εμπόριο εξοικονομητές νερού αποδίδουν οικονομία νερού από 40% έως 60%. Επομένως, από την εγκατάσταση τους, θα εξοικονομηθούν τεράστιες ποσότητες νερού, καθώς και ενέργειας εξαιτίας της επακόλουθης μείωσης της κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης. Καταγραφή των καταναλώσεων νερού κάθε μήνα, που σε περίπτωση κάποιας διαρροής να γίνεται αντιληπτό. Σοποθέτηση θερμομέτρων παρακολούθησης της κατάστασης του νερού χρήσης. Καταγραφή των ηλεκτρικών καταναλώσεων κάθε μήνα, και προσπάθεια ελάττωσης των με την τοποθέτηση φωτοκύτταρων και χρονοδιακοπτών, λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης, και προτίμηση ενεργειακών κινητήρων. Β) ΟΡΙΑΚΕ ΣΙΜΕ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΤΠΩΝ ΣΗΝ ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ, ΣΑ ΤΔΑΣΑ ΣΟ ΕΔΑΥΟ, ΣΑΘΜΗ ΘΟΡΤΒΟΤ ΚΑΙ ΔΟΝΗΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Για τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα: Για τις οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας ισχύουν οι διατάξεις: της ΚΤΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΥΕΚ 488/Β/ ) σχετικά με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας

8 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», και της Τ.Α. Η.Π /1075/Ε103/2007 (ΥΕΚ 920/Β/ ) «Καθορισμός τιμών στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ». Για τα επιτρεπόμενα ποσά εκπομπής ρυπαινουσών ουσιών στην ατμόσφαιρα από τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας ισχύει το ΠΔ 1180/1981 (ΥΕΚ 293/Α/ ). Ειδικότερα το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που ισχύει για τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνες) της μονάδας είναι τα 100 mg\m3 (άρθρο 2, ΠΔ 1180/1981). 2. Τγρά απόβλητα: Γενικά ισχύει η ΚΤΑ 39626/2208/2009 (ΥΕΚ 2075/Β/ ) σχετικά με τον «Καθορισμό μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006». Επίσης ισχύουν οι διατάξεις της ΚΤΑ οικ. 5673/400/1997 (ΥΕΚ 192/Β/ ) «Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα) ισχύουν γενικά οι διατάξεις της ΚΤΑ οικ /2011 (ΥΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» - με τις εξαιρέσεις του άρθρου 3 - και οι σχετικές εκδοθείσες εγκύκλιοι. 3.Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων: Κατά την φάση κατασκευής για τον θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΤΑ 37393/2028/2003 (ΥΕΚ 1418/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΤΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΥΕΚ 286/Β/ ), για τα μηχανήματα που εντάσσονται στις διατάξεις αυτής. Κατά τη φάση λειτουργίας και για τον θόρυβο που εκπέμπεται από όλες τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας (συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών συσκευών), ως Μέγιστο Επιτρεπόμενο ριο τάθμης Θορύβου ορίζονται τα 50 dba, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.5, του ΠΔ 1180/1981 (ΥΕΚ 293/Α/ ), μετρημένα στο όριο του γηπέδου της ιδιοκτησίας. Επίσης ισχύουν τα όρια του πίνακα 3 κατηγορίας Β κανονικής ακουστικής άνεσης του άρθρου 12 της ΚΤΑ 3046/304/1989 (ΥΕΚ 59/Δ/ ) του κτηριοδομικού κανονισμού, καθώς και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής. Γ. ΟΡΟΙ, ΜΕΣΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΑΦΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ 1 Γενικές Ρυθμίσεις Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση (ΑΕΠΟ). α) Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα Απόφαση συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των διαφόρων αποβλήτων της δραστηριότητας και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή. β) Να οριστεί υπεύθυνος παρακολούθησης της τήρησης του σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το συμπεριλαμβανόμενο στην ΜΠΕ χέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης να τηρείται. γ) Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Τ.Α. οικ.48963/2012: «ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας». 8

9 2. Υάση κατασκευής του έργου (Τφιστάμενη Μονάδα) 1. Η εξυπηρέτηση της μονάδας θα γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο 2. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης 3. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να είναι μορφολογικά εναρμονισμένες με το αρχιτεκτονικό περιβάλλον της περιοχής 4. Να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες που επιβάλουν οι κείμενες πολεοδομικές διατάξεις για όλες τις εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας. 5. Να είναι περιορισμένη η παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον μόνο εντός της απαραίτητης ζώνης κατασκευής του έργου 6. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΥΕΚ 153/Α/ ) για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. ε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων εργασίες τυχόν εκσκαφών διακόπτονται άμεσα και ειδοποιείται η αρμόδια Αρχαιολογική Τπηρεσία 7. Σόσο κατά τη διάρκεια τυχόν απαραίτητων εκσκαφών όσο και κατά την εκτέλεση λοιπών άλλων απαραίτητων εργασιών κατασκευής του έργου, να ληφθεί μέριμνα για τον περιορισμό εκπομπής των αιωρούμενων σωματιδίων και της σκόνης στην ευρύτερη περιοχή. 8. Να τηρείται η ΚΤΑ / «Καθορισμός μετρων όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων» ως ισχυεί. ΓΕΝΙΚΑ: 1. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη αδρανών υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων. Σα απαιτούμενα αδρανή υλικά για τις εργασίες να λαμβάνονται από λατομεία νομίμως λειτουργούντα που διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση. 2. Σα προϊόντα τυχόν εκσκαφών, εφόσον υπάρχουν, αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, (π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών, φυτεύσεις κ.λπ.) ώστε να περιοριστεί η αλλοίωση της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους. 3. Απαγορεύεται αυστηρά η έστω και προσωρινή εναπόθεση ή απόρριψη τυχόν πλεοναζόντων υλικών (π.χ. προϊόντων εκσκαφών, μπαζών κλπ,) και στερεών αποβλήτων κατασκευών, στον αιγιαλό και στην παραλία, σε κοίτες ποταμών, χειμάρρων, ρεμάτων ή/και αρδευτικών τάφρων, σε δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους και προστατευόμενες περιοχές. την περίπτωση που απαιτηθούν προσωρινοί χώροι απόθεσης υλικών, αυτοί να οριοθετηθούν και να περιφραχτούν ώστε να μην γίνονται παράνομες απορρίψεις υλικών, και επίσης να υπάρχει μέριμνα για την τακτική διαβροχή του αποτιθέμενου υλικού, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και την αποφυγή παράσυρσής του από τις βροχές. 4. Για τη διαχείριση τυχόν περίσσειας προϊόντων εκσκαφών και των μη επικινδύνων απόβλητων κατασκευών να γίνεται εφαρμογή των διατάξεων της ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΥΕΚ 1312/Β/ ) για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 5. Ειδικά για την περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών υπάρχει η δυνατότητα εναπόθεσης των υλικών σε ήδη εξορυχθείσα και ανενεργή περιοχή σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 7 του Ν. 4014/ Κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τον χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λιπαντικά κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών καθώς και η έκπλυση στο χώρο του εργοταξίου των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος και η ανεξέλεγκτη διάθεση των υπολειμμάτων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. 7. Γενικά η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΤΑ Η.Π 50910/2727/2003 (ΥΕΚ 1909/Β/ ) και στο Ν. 4042/2012 (Α 24), όπως ισχύουν. 8. Η διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΥΕΚ 179/Α/ ) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων όπως εκάστοτε ισχύει, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΤΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 9. Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και συγκεκριμένα της ΚΤΑ Η.Π /725/2006 (ΥΕΚ 383/Β/ ) και ΚΤΑ Η.Π /1159/2006 (ΥΕΚ 791/Β/ ), όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την ΚΤΑ 8668/2007 (ΥΕΚ 287/Β/ ) 10. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, που τυχόν προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών, να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 (ΥΕΚ 64/Α/ ), μη επιτρεπομένης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον. ε περίπτωση διαρροής πετρελαϊκών καταλοίπων πίσσας ή λιπαντικών ελαίων να 9

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 40/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα