22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree"

Transcript

1 ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ: 1 Κ Τ Π Ρ Ι Α Κ Η Α Π Ο Σ Ο Λ Η Ιουνίουσ ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree Σε αυτό το τεύχος 22 ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree Η Κυπριακή αποστολή Καλωσόρισμα από το Γενικό Έφορο Διοικητική Ομάδα Κατάλογος πτήσεων Εγκαταστάσεις Ατομικά εφόδια Εφόδια Ενωμοτίας Ιατρικές Υπηρεσίες Υποστηρικτές Σο Jamboree είναι μια καταςκινωςθ ςτθν οποία ςυμμετζχουν Πρόςκοποι από όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου. Μαηεφονται κάκε τζςςερα χρόνια ςε διαφορετικι χϊρα και για δζκα μζρεσ ςτινουν τισ ςκθνζσ τουσ και διαςκεδάηουν. Είναι το μεγαλφτερο προςκοπικό γεγονόσ ςτο οποίο δεκάδεσ χιλιάδεσ Πρόςκοποι ςυγκεντρϊνονται, ηουν, παίηουν και μακαίνουν μαηί. Απευκφνεται ςε Προςκόπουσ αγόρια και κορίτςια από 14 μζχρι 17 ετϊν. Είναι μία ξεχωριςτι εμπειρία που φζρνει κοντά παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά, πολιτιςτικά, οικονομικά, κρθςκευτικά υπόβακρα, ςυμβάλλοντασ με αυτό τον τρόπο ςτθν αλλθλοκατανόθςθ και τθν παγκόςμια ςυναδζλφωςθ. Κάκε χϊρα ςυμμετζχει με μία μόνο αποςτολι ςτθν οποία περιλαμβάνεται και αντίςτοιχοσ αρικμόσ ενθλίκων εκελοντϊν, που υποςτθρίηουν τθν όλθ προςπάκεια και προετοιμαςία. Σο κάκε Παγκόςμιο προςκοπικό Jamboree είναι πραγματικά μια μοναδικι εμπειρία για όλουσ: Σουσ καταςκθνωτζσ ςυμμετζχοντεσ, τουσ εκελοντζσ, τα μζλθ τθσ ομάδασ υποςτιριξθσ, ακόμθ και για τουσ επιςκζπτεσ που ζρχονται για να δουν μια μζρα του Jamboree. ΣΟΠΟ: Kristianstad, Νότια ουθδία ΧΡΟΝΟ: Σετάρτθ 27 Ιουλίου 2011 Κυριακι 7 Αυγοφςτου 2011 ΤΜΜΕΣΟΧΟΝΣΕ: Πρόςκοποι / Ανιχνευτζσ / Βακμοφόροι 1

2 Θ Κυπριακι αποςτολι αποτελείται από: Διοικθτικι Ομάδα: I.S.T.: 14 Βακμοφόροι 36 Ανιχνευτζσ / Βακμοφόροι Ενωμοτίεσ: 26 Ομάδεσ: υνοδοί Βακμοφόροι: υμμετζχοντεσ: φνολο Κυπριακισ Αποςτολισ: 6 ½ 26 Βακμοφόροι 234 Πρόςκοποι / Ανιχνευτζσ 310 άτομα Η Φετινι αποςτολι είναι, αρικμθτικά, θ μεγαλφτερθ Κυπριακι αποςτολι ςε Παγκόςμιο Τηάμπορθ. Καλωςόριςμα από το Γενικό Ζφορο Αδελφοί μου, Μζςω του πρϊτου ενθμερωτικοφ δελτίου του Σηάμπορθ ςασ διαβιβάηω τουσ αδελφικοφσ μου χαιρετιςμοφσ και εφχομαι ςτθν Κυπριακι αποςτολι κάκε επιτυχία. Εφχομαι μια ευχάριςτθ και αποδοτικι παραμονι, ζχοντασ πάντα ςτο μυαλό μασ ότι κα πρζπει να επιδείξουμε τον καλφτερο εαυτό μασ, για να τιμιςουμε το ϊμα Προςκόπων Κφπρου και τθ μικρι μασ πατρίδα, που κατάφερε να πάρει μζροσ με μια τόςο μεγάλθ αποςτολι. Ευχαριςτϊ κερμά τον Αρχθγό τθσ αποςτολισ κακϊσ και όλουσ τουσ Βακμοφόρουσ για τθ καυμάςια προετοιμαςία. με Προςκοπικοφσ χαιρετιςμοφσ, Αντρζασ Λάμπρου Γενικόσ Ζφοροσ 2

3 Διοικθτικι Ομάδα ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΚΟΠΙΜΟ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΣΟ JAMBOREE ΜΑΡΙΟ ΧΡΙΣΟΤ ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΓΕΝΙΚΟ ΕΦΟΡΟ ΑΡΧΘΓΟ ΑΠΟΣΟΛΘ ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΑΡΚΑ ΕΦΟΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΩΝ, ΠΚ ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΑΡΧΘΓΟ ΑΠΟΣΟΛΘ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΠ/ΓΟ ΑΠΟΣΟΛΘ COMMUNICATIONS - UNITE SUPPORT ΛΙΝΑ ΑΛΙΔΟΤ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΕΦΟΡΟ ΚΕΡΤΝΕΙΑ CONTINGENT SUPPORT - LOGISTICS RICHARD ΒΛΑΜΘ Α.. 53 Ο ΛΕΜΕΟΤ MEDIA CONTACT (HEAD) - UNITE SUPPORT ΚΤΡΙΑΚΟ ΚΑΙΙΑΡΙ ΕΦ. ΚΛΑΔΟΤ ΑΝΙΧΝΕΤΣΩΝ Ε.Ε.ΚΕΡΤΝΕΙΑ MEDIA - ΦΩΣΟΓΡΑΦΟ ΕΙΡΘΝΘ ΒΑΙΛΕΙΟΤ 71Ο ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΤ MEDIA ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΡΙΑ ΓΙΑ ΚΤΠΡΟ ΠΕΣΡΟ ΠΕΣΡΟΤ Α.. 40Ο ΕΓΚΩΜΘ CONTAINER - ΑΠΟΘΘΚΘ ΚΩΣΑ ΑΝΑΣΑΙΟΤ Α.Ο.Π. 40Ο ΕΓΚΩΜΘ CONTAINER - ΑΠΟΘΘΚΘ ΚΩΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΤ Α.. 76Ο ΣΡΟΒΟΛΟΤ CONTINGENT TENT (ΕΚΘΕΘ) -UNITE SUPPORT ΜΑΡΙΑ ΣΤΛΙΑΝΟΤ Α.Α.Λ. 76Ο ΣΡΟΒΟΛΟΤ C M T-TENT ΣΟ ADULT TOWN ΑΝΔΡΟΤΛΛΑ ΟΛΟΜΟΤ ΕΦ. ΔΙΟΙΚΘΘ Ε. Ε. ΚΕΡΤΝΕΙΑ CONTINGENT EVENTS ORGANIZER (HEAD) ΜΙΧΑΛΘ ΧΑΣΗΘΛΟΪΗΟΤ Α.. 279Ο ΛΑΡΝΑΚΑ IST SUPPORT - ΑΠΟΘΘΚΘ ΑΒΒΑΚΘ ΚΑΜΠΑΝΕΛΑ Α.Κ.Α. 123Ο ΛΤΘ UNITE SUPPORT

4 Κατάλογοσ πτιςεων α) Αυςτριακζσ Αερογραμμζσ 27/07/2011 OS 832 LCA VIE 16:30 18:55 OS 307 VIE CPH 19:55 21:40 10/08/2011 OS 308 CPH VIE 07:15 09:05 OS 831 VIE LCA 10:35 14:40 β) Αυςτριακζσ Αερογραμμζσ 26/07/2011 OS 832 LCA VIE 16:30 18:55 OS 307 VIE CPH 19:55 21:40 08/08/2011 OS 308 CPH VIE 07:15 09:05 OS 831 VIE LCA 10:35 14:40 γ) Αυςτριακζσ Αερογραμμζσ 25/07/2011 OS832 LCA VIE 16:30 18:55 OS 307 VIE CPH 19:55 21:40 09/08/2011 OS 308 CPH VIE 07:15 09:05 OS 831 VIE LCA 10:35 14:40 δ) Ουγγρικζσ Αερογραμμζσ 26/07/2011 ΜΑ 225 LCA BUD 04:25 06:15 MA750 BUD CPH 07:20 09:15 09/08/2011 MA 753 CPH BUD 20:20 22:10 MA 224 BUD LCA 23:35 03:20 ε) Σςζχικεσ Αερογραμμζσ 26/07/2011 ΟΚ 407 LCA PRC 03:20 06:00 OK 504 PRG CPH 07:00 08:20 10/08/2011 OK 509 CPH PRG 19:05 20:20 OK 406 PRG LCA 21:55 02:15 (11/08/2011) η) Σςζχικεσ Αερογραμμζσ 27/07/2011 ΟΚ 407 LCA PRG 03:20 06:00 OK 504 PRG CPH 07:00 08:20 09/08/2011 OK 505 CPH PRG 09:05 10:20 OK 404 PRG LCA 11:30 15:45 4

5 27 Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ 2011 φςτθμα ID Ενωμοτίασ 8 Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ 2011 Αναχώρθςθ Επιςτροφι Αναχώρθςθ Επιςτροφι Αναχώρθςθ Επιςτροφι Αναχώρθςθ Επιςτροφι Αναχώρθςθ Επιςτροφι Αναχώρθςθ Επιςτροφι Κατάλογοσ αναχωριςεων Επιλογι Α Β Γ Δ Ε Η Αυςτριακζσ Αυςτριακζσ Αυςτριακζσ Ουγγρικζσ Σςζχικεσ Σςζχικεσ 91 CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY IST FOSE DESMOS CMT* *Οριςμζνοι CMT κα ταξιδζψουν διαφορετικζσ θμερομθνίεσ 5

6 Θ χώρα Σο Βαςίλειο τθσ ουθδίασ (ουθδικά: Konungariket Sverige) είναι μια από τισ ςκανδιναβικζσ χϊρεσ ςτθ βόρεια Ευρϊπθ. υνορεφει με τθ Νορβθγία δυτικά και τθ Φινλανδία ςτα βορειοανατολικά. Βρζχεται ανατολικά από το Βοκνικό κόλπο και τθ κάλαςςα τθσ Βαλτικισ. Οι πορκμοί κάγερακ νοτιοδυτικά και Κάτεγατ χωρίηουν τθ ςκανδιναβικι χερςόνθςο από τθ Δανία, με τθν οποία ενϊνεται με τθ γζφυρα του Όρεςουντ. Θ ουθδία ζχει χαμθλι πλθκυςμιακι πυκνότθτα, εκτόσ από τισ μθτροπολιτικζσ περιοχζσ τθσ ςτο νότο, και μεγάλεσ εκτάςεισ ςτθν ενδοχϊρα καλφπτονται από δάςθ. Θ χϊρα διακζτει πλοφςιουσ φυςικοφσ πόρουσ ςε νερό, ξυλεία και ςιδθρομεταλλεφματα. Οι πολίτεσ τθσ απολαμβάνουν ζνα υψθλό βιοτικό επίπεδο και θ χϊρα, γενικά, κεωρείται ςφγχρονθ, πολιτικά φιλελεφκερθ και με ιςχυρό κοινωνικό κράτοσ. Πρωτεφουςα τθσ ουθδίασ είναι θ τοκχόλμθ. Άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ είναι το Γκζτεμποργκ, το Μάλμε και θ Ουψάλα. Χωροσ Jamboree τον χάρτθ φαίνεται θ περιοχι που κα γίνει το Jamboree. Πάνω αριςτερά είναι το Kristianstad, κάτω δεξιά το Ahus και ςτο κζντρο το Rinkaby. Ο χϊροσ με το ζντονο μπλε περίγραμμα ζχει οριοκετθκεί για το Jamboree. Σο ανοιχτό πράςινο είναι χαμθλι βλάςτθςθ (γραςίδι) ενϊ το ςκοφρο πράςινο είναι αραιό δάςοσ (δζνδρα). Σο ζδαφοσ είναι αμμϊδεσ και ςε περίπτωςθ βροχισ το νερό απορροφάται εφκολα. Οι χριςεισ τθσ γθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ ζχουν ιδθ οριοκετθκεί ςε μεγάλο βακμό (χϊροσ καταςκθνωτϊν, δραςτθριοτιτων κ.λπ.). 6

7 Χάρτθσ Καταςκινωςθσ 7

8 Τποκαταςκθνώςεισ Οι κεντρικζσ υποκαταςκθνϊςεισ του Jamboree είναι τζςςερισ: Spring, Summer, Autumn, Winter. H κάκε εποχι, χωρίηεται ςε 6 πόλεισ ι περιοχζσ τθσ ουθδίασ.πολθ ΤΠΟΚΑΣΑΚΘΝΩΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Spring τθν επιοχι αυτι, κα καταςκθνϊςουν τα μζλθ του IST και τα κεντρικά αργθγεία των χωρϊν. Επιπλζον είναι και οι χϊροι «ανάςασ» των Βακμοφόρων. Summer: 1. Finnerödja Θ περιοχι αυτι φθμίηεται για τα τεράςτια χωράφια με φράουλεσ. 2. Karlstad Θ πόλθ ςτθν οποία ο ιλιοσ πάντα λάμπει 3. Smögen Μικρι παρακαλάςςια πόλθ θ οποία φθμίηεται για το seafood. 4. Stockholm Θ πρωτεφουςα τθσ ουθδίασ, χτιςμζνθ πάνω ςε δεκάδεσ νθςάκια 5. Vimmerby Θ γενζτειρα πόλθ του διάςθμου παιδικοφ ςυγγραφζα Astrid Lindgren 6. Visby Μεςαιωνικι πόλθ θ οποία βρίςκεται ςτα διάςθμα «καλοκαιρινά» νθςιά Gotland Autumn: 1. Bohuslän Διάςθμθ επαρχία τθσ ουθδίασ, ςτθν οποία χιλιάδεσ λάτρεισ των καραβίδων κάκε φκινόπωρο γιορτάηουν και ψαρεφουν 2. Hunneberg Σο εκνικό πάρκο τθσ ουθδίασ, το οποίο βρίςκεται κοντά ςτθ λίμνθ, Vänern. 3. Kivik Θ πόλθ αυτι φθμίηεται για τθν υπαίκρια αγορά μιλων θ οποία πραγματοποιείται κάκε φκινόπωρο. 4. Klarälven Σο καλφτερο ποτάμι (ςτο οποίο πλζουν κορμοί) για rafting. 5. Sarek Διάςθμο πάρκο ςτθ βόρεια ουθδία. 6. Svedala τθν περιοχι αυτι, μπορείτε να περπατιςετε ςτα πολφχρωμα δάςθ οξιάσ κατά τθ διάρκεια του φκινοπϊρου. Winter: 1. Jukkasjärvi Θ πόλθ αυτι ςτα βόρεια τθσ χϊρασ, ζγινε γνωςτι από το περίφθμο ice hotel. 2. Kiruna Θ πιο βόρεια πόλθ τθσ ουθδίασ 3. Mora τθν πόλθ αυτι τερματίηει θ μεγαλφτερθ διαδρομι (90χλμ) / διαγωνιςμόσ ski. 4. Polcirkeln (the Βορειότερα από αυτό το ςθμείο, ο ιλιοσ δεν ανατζλλει ποτζ. Polar Circle) 5. Åre Θ αρχαιότερθ περιοχι-πόλθ ςτθν οποία διεξάγονται τα παγκόςμια πρωτακλιματα αλπικοφ ski. 6. Örnsköldsvik Γνωςτι για τουσ παγκόςμιασ φιμθσ παίκτεσ του hockey. Διαχωριςμόσ Κυπριακισ Αποςτολισ ςτισ υποκαταςκθνϊςεισ Contingent Unit number Town Sub Camp Sub Camp Number Mixed unit, living with: Cyprus Summer Stockholm 1833 Cyprus Summer Visby 1233 Cyprus Summer Smögen 1110 Cyprus Winter Kiruna 3354 Cyprus Winter Åre 3202 Cyprus Winter Jukkasjärvi 3129 Cyprus Winter Mora 3542 KE

9 Common Areas Εκτόσ από τα Subcamps και τα Module Activities, υπάρχουν τα Common Areas. Οι περιοχζσ αυτζσ είναι ειδικά ςχεδιαςμζνεσ για να διευκολφνουν τισ προςκοπικζσ ςυνεδριάςεισ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν από χϊρουσ χαλάρωςθσ ζωσ εκκζςεισ. Επίςθσ, υπάρχουν μικρά μαγαηάκια που πωλοφν από ηαχαρωτά ζωσ αναμνθςτικά τθσ διοργάνωςθσ Subcamps είναι τα ςπίτια των Προςκόπων ςτο Σηάμπορθ. Είναι το μζροσ που κα λαμβάνει χϊρα θ κακθμερινότθτα των ςυμμετεχόντων: φπνοσ, μαγείρεμα, κακαριότθτα, κ.τ.λ. το Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree, οι Πρόςκοποι κα ζχουν τα κατάλλθλα «εργαλεία» για να δθμιουργιςουν το δικό τουσ ςπίτι και να ηιςουν άνετα αλλά πάνω απ όλα απλά προςκοπικά Σο περιβάλλον του Subcamp είναι δομθμζνο ζτςι ϊςτε όλοι να γνωρίςουν νζουσ φίλουσ από άλλεσ χϊρεσ και να οικοδομθκεί μια πραγματικι φιλία που κα κρατιςει για πάντα. Κατά τθ διάρκεια του 22ου Παγκόςμιου Προςκοπικοφ Jamboree κάκε subcamp κα διακζτει χϊρουσ για τθν κοινωνικοποίθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ μικροφ καφζ, αλλά και ποικίλουσ άλλουσ με διάφορεσ δραςτθριότθτεσ. Ζτςι, τόςο απλά και προςκοπικά κα δθμιουργθκοφν οι νζεσ εμπειρίεσ Arena Events Εκδθλώςεισ ςτθν Κεντρικι Αρζνα (Arena Events) Ο Προςκοπιςμόσ είναι ζνα μοναδικό παγκόςμιο κίνθμα που ενϊνει τουσ νζουσ που προζρχονται από πολφ διαφορετικά υπόβακρα ςε μια κοινι Τπόςχεςθ. Ποτζ δεν μπορείσ να αιςκανκείσ ιςχυρότερο το αίςκθμα τθσ ενότθτασ παρά μόνο όταν είςαι ζνασ από τουσ Προςκόπουσ που ςυγκεντρϊκθκαν ςε μια τεράςτια αρζνα ςε Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree. Θα υπάρξουν πολλζσ διαφορετικζσ εκδθλϊςεισ ςτθν Κεντρικι Αρζνα του Jamboree, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Σελετισ Ζναρξθσ, του Φεςτιβάλ Πολιτιςμοφ και τθσ Σελετισ Λιξθσ. 9

10 Module Activities Δραςτθριότθτεσ ςε ενότθτεσ (Module Activities) Αυτό το μζροσ του προγράμματοσ αποτελείται από 5 ξεχωριςτζσ αλλά αλλθλοςυνδεόμενεσ ενότθτεσ. Κάκε ζνασ που ςυμμετζχει κα ζχει τθν ευκαιρία να γνωρίςει κάκε μια από τισ παρακάτω πζντε ενότθτεσ: 10

11 1. Παγκόςμιο Χωριό Ανάπτυξθσ (Global Development Village): Σο Παγκόςμιο Χωριό Ανάπτυξθσ (GDV) ςτοχεφει ςτο να αυξιςει τθν ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων ςε παγκόςμια κζματα, από περιβαλλοντικι και κοινωνικι ςκοπιά. υμμετζχοντασ ςτισ δραςτθριοτιτων του GDV που είναι οργανωμζνεσ από Διεκνείσ Οργανιςμοφσ αλλά και Εκνικά Προςκοπικά ϊματα, οι Πρόςκοποι κα αποκτιςουν πρακτικι εμπειρία και τα εργαλεία για τθν παγκόςμια και τοπικι αλλαγι. 2. Γθ (Earth): Θ ενότθτα τθσ Γθσ ζχει ωσ ςτόχο να παρζχει ςτουσ Προςκόπουσ γνϊςεισ, ζμπνευςθ και τα εργαλεία για τθν αντιμετϊπιςθ των παγκόςμιων περιβαλλοντικϊν προκλιςεων, κακϊσ και τοπικϊν περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων. Θ ενότθτα αυτι κα ενκαρρφνει τουσ Προςκόπουσ να αναπτφξουν επιςτθμονικζσ και επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ μζςω πειραμάτων και δραςτθριοτιτων, ϊςτε να καταςτοφν ικανοί να υλοποιιςουν ζμπρακτα τα όςα ζμακαν μετά τθν επιςτροφι τουσ ςτθν χϊρα τουσ. 3. Άνκρωποι (People): Κάκε ζνασ από εμάσ ανικει ςε μια ποικιλία από διαφορετικζσ ομάδεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πολιτιςτικϊν, εκνολογικϊν και κοινωνικϊν. Θ ενότθτα άνκρωποι ςτοχεφει να ενκαρρφνει τουσ Προςκόπουσ να εξερευνιςουν τισ δικζσ τουσ αξίεσ ςε ςχζςθ με τθν ζνταξι τουσ ς αυτζσ τισ ομάδεσ, να καταλάβουν τι κοινά ζχουν με τουσ άλλουσ και αυτά που τουσ κακιςτοφν μοναδικοφσ. Θα αποκτιςουν νζεσ γνϊςεισ και κα ζχουν μια μοναδικι ευκαιρία να εξερευνιςουν κουλτοφρεσ απ όλο τον κόςμο 4. Όνειρο (Dream): Θ ενότθτα Όνειρο ςτοχεφει ςτο να ενκαρρφνει τον πνευματικό προβλθματιςμό, και να παρζχει ςτουσ Προςκόπουσ μια πραγματικά εντυπωςιακι και ςυναρπαςτικι εμπειρία. Θ ενότθτα αυτι κα πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ και κα βαςιςτεί ςτα ςτοιχεία τθσ φφςθσ, ζκπλθξθσ και φανταςίασ, προκαλϊντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςκεφτοφν για το πϊσ αντιλαμβάνονται τον κόςμο γφρω τουσ. 5. Αναηιτθςθ (Quest): Θα αποτελζςει πρόκλθςθ για τθν Ενωμοτία τόςο για τισ ςωματικζσ όςο και για τισ πνευματικζσ ικανότθτζσ τουσ ενκαρρφνοντασ όλα τα μζλθ τθσ να εργαςτοφν μαηί για ζνα κοινό ςκοπό. Θ ενότθτα αυτι ζχει ωσ ςτόχο να προωκιςουν τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ και τθ ςυνεργαςία, και να βοθκιςει τουσ Πρόςκοπουσ να αναπτφξουν τισ ικανότθτζσ τουσ για επικοινωνία και επίλυςθ προβλθμάτων. το τζλοσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ, οι Πρόςκοποι κα αιςκάνονται μια πραγματικι αίςκθςθ τθσ επιτυχίασ. 11

12 Καταςκινωςθ ςτθν Καταςκινωςθ (Camp in Camp) Σο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree δεν είναι το μόνο γεγονόσ που πραγματοποιείται ςτο νότιο τμιμα τθσ ουθδίασ αυτό το καλοκαίρι. Προςκοπικζσ Ομάδεσ από όλθ τθ ουθδία και μερικζσ από τθ Δανία, τθ Νορβθγία και τθ Φινλανδία, ζχουν προγραμματίςει να πραγματοποιιςουν τισ ετιςιεσ καλοκαιρινζσ καταςκθνϊςεισ τουσ ςτθν περιοχι γφρω από το Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree. Θα ζχετε τθν ευκαιρία να τισ επιςκεφκείτε, και να περάςετε μια νφχτα εκεί, μζςω τθσ δραςτθριότθτασ Camp in Camp. Θ ιδζα είναι να ςασ προςφζρει τθν εμπειρία ενόσ 24ϊρου ςτθ ςκανδιναβικι φφςθ, διατροφι και πολιτιςμό, ενϊ κα απολαμβάνετε τθ μικρισ κλίμακασ ηωι ςτον καταυλιςμό μιασ ςουθδικισ καλοκαιρινισ προςκοπικισ καταςκινωςθσ. Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ Σο πρωί τθσ αναχϊρθςι ςασ από το Jamboree άτομα από το IST τθσ δραςτθριότθτασ Camp in Camp κα ζρκει ςτθν Τποκαταςκινωςι ςασ για να οδθγιςει τθν Ενωμοτία ςασ ςτο ςθμείο αναχϊρθςθσ. Σο λεωφορείο κα ςασ περιμζνει για να ςασ μεταφζρει ςτο χϊρο τθσ Καταςκινωςθσ ο οποίοσ δεν κα βρίςκεται ςε απόςταςθ μακρφτερα από τισ δφο ϊρεσ με το λεωφορείο από το Jamboree. Τι χρειάηεται να προετοιμάςετε Θα υπάρξει βραδινι πυρά ςτθν Καταςκινωςθ ςτθν οποία θ Ενωμοτία ςασ κα πρζπει να ετοιμάςει κάτι να παρουςιάςει. Θ Ενωμοτία ςασ κα πρζπει να προγραμματίςει και να φζρει τρόφιμα για δφο γεφματα, ζνα δείπνο και ζνα πρωινό. Οι οικοδεςπότεσ τθσ Καταςκινωςθσ Camp In Camp κα ςασ 12

13 παρζχουν όλο τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για το μαγείρεμα. Ωςτόςο, αν χρειάηεςτε ειδικά ςκεφθ για διάφορουσ λόγουσ, παρακαλϊ να τα φζρετε από τον εξοπλιςμό ςασ του Jamboree. Κακόςον κα ταξιδεφςετε μζχρι το μεςθμζρι, το γεφμα ςασ κα πρζπει να είναι κρφο και εφκολο να προετοιμαςτεί. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα να αποκθκεφεςτε το φαγθτό ςασ ςε ζνα δροςερό μζροσ ςτθν Καταςκινωςθ Camp In Camp, αλλά δεν κα υπάρχει θ δυνατότθτα αυτι κατά τθ μεταφορά ςασ με το λεωφορείο. Χρθςιμοποιιςτε ζνα ψυγείο τςάντα (coolbox) ι προγραμματίςτε φαγθτό που δεν είναι ευαίςκθτο ςτθ κερμότθτα. Σι χρειάηεται να φζρετε ακίδιο λίτρων Ροφχα για μια μζρα Εργαλεία κολφμβθςθσ κεφθ φαγθτοφ Είδθ ατομικισ περιποίθςθσ Τπνόςακο Τπόςτρωμα Οι υπεφκυνοι τθσ Καταςκινωςθσ Camp In Camp κα ςασ εφοδιάςουν με ςκθνζσ, ζτςι δεν χρειάηεται να φζρετε τισ δικζσ ςασ 13

14 Cultural Festival Day Ημζρα Πολιτιςτικοφ Φεςτιβάλ (Cultural Festival Day) Σθν Πζμπτθ 4 Αυγοφςτου όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree κα βρεκοφν μαηί για να δθμιουργιςουν μια υπζροχθ και αξζχαςτθ μζρα γεμάτθ δραςτθριότθτεσ, φαγθτό και παιχνίδια από όλο τον κόςμο. Αυτι είναι επίςθσ θ ευκαιρία για τουσ νζουσ φίλουσ ςασ από τθν Καταςκινωςθ Camp In Camp για να ςασ επιςκεφκοφν για μια ολόκλθρθ μζρα. Θα είναι οι φιλοξενοφμενοι, ςασ αφοφ κα ζρκουν για να δουν πϊσ είναι θ ηωι ςτο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree και να ηιςουν τθν εμπειρία τθσ Θμζρασ του Πολιτιςτικοφ Φεςτιβάλ. Θ μζρα κα τελειϊςει με τθν παρζλαςθ και μια μεγάλθ ζκπλθξθ για εςάσ και τουσ ςκανδιναβοφσ φίλουσ ςασ. Σο πρόγραμμα τθσ Θμζρασ του Πολιτιςτικοφ Φεςτιβάλ ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να δείξετε τον πολιτιςμό τθσ πατρίδασ ςασ ςτον υπόλοιπο κόςμο. Αρχίςτε να ςκζφτεςτε το πϊσ θ Αποςτολι ςασ κα ςυμμετζχει ςτθν Θμζρα Πολιτιςμικά Φεςτιβάλ. θμειϊνεται ότι όλεσ οι δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθ ςυμμετοχι τθσ Αποςτολισ ςτθν Θμζρα Πολιτιςμικοφ Φεςτιβάλ κα πρζπει να καλυφκοφν από τον προχπολογιςμό τθσ κακϊσ και ότι αυτι κα ζχει τθν ευκφνθ για τθ μεταφορά προϊόντων και αντικειμζνων που μποροφν να περάςουν από τισ τελωνειακζσ αρχζσ τθσ ουθδίασ. Free time activities Δραςτθριοτιτεσ Ελεφκερου Χρόνου (Free time activities) Δεδομζνου ότι οι περιςςότερεσ από τισ δραςτθριότθτεσ ςε ενότθτεσ κα τελειϊνουν νωρίσ το απόγευμα όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν αρκετό χρόνο για να εξερευνιςουν μια μεγάλθ ποικιλία αυθόρμητων δραςτηριοτήτων (spontaneous activities) του προγράμματοσ. Οι Τποκαταςκθνϊςεισ, θ Κεντρικι Πλατεία και πολλοί άλλοι χϊροι κα είναι γεμάτοι από δραςτθριότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων, παιχνιδιϊν, χειροτεχνιϊν, εργαςτθρίων, προςκοπικϊν πυρϊν, ςυηθτιςεων, ςυναυλιϊν και χοροφ. Όλοι οι κοινόχρθςτοι χϊροι κα είναι οργανωμζνοι για να μποροφν να πραγματοποιθκοφν αυτοφ του είδουσ οι δραςτθριότθτεσ, ενκαρρφνοντασ τισ ςυναντιςεισ μεταξφ των ςυμμετεχόντων. Κοντά ςτθν Κεντρικι Πλατεία κα υπάρχει χϊροσ για τθν Πίςτθ faith and beliefs area όπου κα μπορεί ο κακζνασ να εκτελζςει τα κρθςκευτικά του κακικοντα. Παράλλθλα κα περιλαμβάνονται κρθςκευτικοφ περιεχομζνου δραςτθριότθτεσ, διαδραςτικζσ εκκζςεισ και ευκαιρίεσ ςυνάντθςθσ και ςυηιτθςθσ με άτομα από διάφορεσ κρθςκείεσ. 14

15 Το Φόρουμ του Jamboree (The Jamboree Forum) Jamboree Forum Σο Φόρουμ του Σηάμπορθ είναι το μζροσ για εςάσ που ενδιαφζρεςτε για μια ελεφκερθ ςυηιτθςθ με ανκρϊπουσ από όλο τον κόςμο ςχετικά με το ρόλο των νζων ςτθν κοινωνία, τισ πολιτικζσ και δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ. Με τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο Φόρουμ του Jamboree κα βρεκείτε αντιμζτωποι με γνϊμεσ και απόψεισ με τισ οποίεσ ςυμφωνείτε κακϊσ και με άλλεσ που μπορεί να διαφωνείτε. Θα αςκιςετε τισ δεξιότθτεσ τθσ ακρόαςθσ, τθσ κατανόθςθσ και ανταπόκριςθσ ςτισ απόψεισ των άλλων νζων. Θα μάκετε να κζτετε ςε ερϊτθςθ τθ δικι ςασ άποψθ για τον κόςμο και να κερδίςετε μια ιςχυρότερθ αντίλθψθ για το τι βρίςκεται πίςω τόςο τισ δικζσ ςασ όςο και τισ απόψεισ των άλλων Διαγωνιςμόσ θμαιών ενωμοτιών Οι εκνικζσ ςθμαίεσ κα αναρτθκοφν κατά μικοσ τθσ λεωφόρου του Jamboree ϊςτε να φαίνεται θ διεκνισ ποικιλομορφία των ςυμμετεχόντων ςτο 22 nd World Scout Jamboree. Με τον ίδιο τρόπο κάκε ενωμοτία (9 νζοι και 1 ενιλικασ) καλείται να ςχεδιάςει και να αναρτιςει τθ ςθμαία τθσ ενωμοτίασ τθσ ςτο κζντρο Subcamp ςασ όπου κα αντιπροςωπεφει τθν ενωμοτία ςασ και μαηί με όλεσ τισ άλλεσ ςθμαίεσ κα ςυμβολίηει τθν ποικιλομορφία των ανκρϊπων που ηουν ςτο Subcamp ςασ. Οι ςθμαίεσ ενωμοτιϊν δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερεσ από 30 εκατ. Χ 40 εκατ. Σο ςχζδιο τθσ ςθμαίασ πρζπει να ςυμβολίηει τθν ενωμοτία και να περιγράφει τουσ ςυμμετζχοντζσ τθσ. Κατά τθ διάρκεια του Jamboree κα υπάρξει ζνασ διαγωνιςμόσ κατά τον οποίο ςτθ δθμιουργικότερθ ςθμαία από κάκε Subcamp κα απονεμθκεί ζνα βραβείο. Για να είμαςτε ςε κζςθ να προςδιορίςουμε το νικθτι κα πρζπει να γράψετε το Unit + Patrol name και τθ χϊρα μασ μαηί με τον κωδικό ςασ με μικρά γράμματα ςτο κατακόρυφο μζροσ τθσ ςθμαίασ (παράλλθλα με τον ιςτό). *ιγουρευτείτε ότι όλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν δε κα ξεβάφουν με τθ βροχι Main Square Artwork το 22 nd World Scout Jamboree οι διοργανωτζσ κζλουν κάκε ςυμμετζχοντα να κρεμάςει μια λουρίδα από φφαςμα ςτο Main Square Forest. Εάν ο κακζνασ που παρευρίςκεται ςτο Jamboree κάνει το ίδιο, κα δθμιουργθκεί μια εικόνα πόςων ανκρϊπων είναι παρόντεσ και ο κακζνασ κα είναι ςε κζςθ να περιπλανθκεί γφρω και να εξετάςει τα ονόματα εκείνων που παρευρίςκονται και να αιςκανκεί μζροσ αυτισ τθσ καυμάςιασ εμπειρίασ. Κάνετε και διακοςμιςτε τθ λουρίδα υφάςματόσ ςασ, όχι μεγαλφτερθ από 60cm X 8cm (ζνα ανά άτομο) με το όνομα και τθ χϊρα ςασ. Θ διακόςμθςθ και το ςχζδιο είναι εντελϊσ προςωπικά ωσ άτομο, ι περίπολοσ εάν επιλζγετε να ζχετε ζνα κοινό κζμα. Ο δθμιουργικότεροσ και μοναδικόσ ο καλφτεροσ! ιγουρευτείτε ότι μπορείτε να δζςετε τθ λουρίδα γφρω από ζνα ςχοινί και να παρουςιάςετε ακόμα το όνομα και διακοςμιςεισ ςασ. *ιγουρευτείτε ότι όλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν δε κα ξεβάφουν με τθ βροχι 15

16 Σί να πάρω μαηί μου ςτο Jamboree Ο ουθδικόσ καιρόσ μπορεί να είναι πολφ περίεργοσ. υνικωσ θ κερμοκραςία κυμαίνεται από 10 C και βροχι, ςτουσ 30 C και λιακάδα. Γι αυτό το λόγο τα εφόδιά ςασ κα καλφπτουν όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και κα πρζπει να ζχετε μαηί ςασ όλα όςασ ςασ ηθτοφντε. Για τον Υπνο Τπνόςακοσ (θ υψθλότερθ βραδινι κερμοκραςία είναι 10 ο C!!!) Τπόςτρωμα Πυτηάμεσ Μάςκα φπνου Είδθ Τγιεινισ Οδοντόβουρτςα, οδοντόκρεμα αποφνι, ςαμπουάν, αφρόλουτρο Πετςζτα ςϊματοσ και προςϊπου Αντθλιακό Ρουχιςμόσ Πλιρθσ προςκοπικι ςτολι (δεφτερεσ κάλτςεσ και κρίκοσ) 10 αλλαξιζσ εςϊρουχα 10 ηευγάρια κάλτςεσ και 3 ηευγάρια ιςοκερμικζσ κάλτςεσ 7 παντελόνια ςορτσ 7 t-shirt Ακλθτικά παποφτςια Ορειβατικά/αδιάβροχα παποφτςια ανδάλια ι ςαγιονάρεσ Καπζλο Γάντια, ςκοφφοσ, καςκόλ 2 ηευγάρια ιςοκερμικά 3 παντελόνια φόρμασ 3 φοφτερ και 1 fleece Αδιάβροχο/αντιανεμικό μπουφάν και παντελόνι Μπουφάν Μαγιό Διάφορα Διαβατιριο (κα παραδοκεί ςτον Αρχθγό τθσ Ομάδασ) Πιάτο, ποτιρι, μαχαίρι, πιροφνι, κουτάλι, παγοφρι Φακόσ με ανταλλακτικζσ μπαταρίεσ Ατομικι γραφικι φλθ Χαρτηιλίκι για αγορά αναμνθςτικϊν Προςωπικι φαρμακευτικι αγωγι (κα παραδοκεί ςτον Αρχθγό τθσ Ομάδασ) Όλα τα αναμνθςτικά τθσ Κυπριακισ αποςτολισ Φωτογραφικι μθχανι 16

17 Ραφτικά Γυαλιά θλίου (εάν κεσ) ιματα και μαντιλια για ανταλλαγζσ (εάν κεσ ) Δεν πρζπει να ζχετε Μουςικζσ ςυςκευζσ με δυνατά θχεία τθ Δανία και τθ ουθδίασ θ μεταφορά μαχαιριοφ (ςτθ ηϊνθ, θ ςτθν τςζπθ ) απαγορεφεται και διϊκεται ποινικά. Μπορείτε να ζχετε ζνα μικρό μαχαιράκι μζςα ςτθν τςάντα ςασ, αλλά οπωςδιποτε όχι ςε αυτι που κα ζχετε μαηί ςασ μζςα ςτθν καμπίνα του αεροπλάνου Πώσ να τακτοποιιςετε τα αντικείμενα ςασ Καλό κα είναι ςε όλα τα προςωπικά ςασ αντικείμενα να ζχετε γραμμζνο πάνω το όνομά ςασ, κακϊσ και ςε όλεσ τισ αποςκευζσ. Μζςα ςτο ςακίδιό ςασ όλα κα βρίςκονται ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ τακτοποιθμζνα από εςάσ τουσ ίδιουσ Όια ηα αηνκηθά πιηθά (θαη ν ππλόζαθνο) λα κπνπλ ζε πξνζθνπηθό ζαθίδην ιίηξωλ ΜΟΝΟ + έλα ζαθίδην ιίηξωλ πνπ ζα πάξνπκε καδί καο ζην Camp in Camp θαη έλα ηζαληάθη κέζεο γηα ιεθηά δηαβαηήξην θ.ιπ. Όλεσ οι πιο αποςκευζσ κα πρζπει να ζχουν τθν πιο κάτω ετικζτα Ειςθγοφμαςτε όπωσ γραφτεί και το τθλζφωνο του ςυνοδοφ βακμοφόρου Όλα τα αντικείμενα καλό κα είναι να είναι μαρκαριςμζνα με το όνομα του παιδιοφ, όπωσ πιο κάτω 17

18 Οδθγίεσ-Κανονιςμοί κεφκείτε ότι δεν ταξιδεφετε ατομικά. Αποτελείτε μζλθ μιασ οργανωμζνθσ αποςτολισ. Για να περάςουμε όλοι ευχάριςτα και παραγωγικά, είναι απαραίτθτο να τθροφνται οριςμζνοι κανονιςμοί. Μόνο ζτςι κα επιτφχει θ εκδρομι μασ. Κανζνασ δεν ενεργεί, οφτε αποφαςίηει ωσ άτομο, αλλά ωσ μζλοσ μιασ οργανωμζνθσ ομάδασ. Οι ςυνοδοί Βακμοφόροι είναι και αυτοί εκδρομείσ, όπωσ και ςεισ και ο ρόλοσ τουσ είναι να ςασ βοθκιςουν ωσ Ομάδα να απολαφςετε τθν εκδρομι, κακϊσ επίςθσ να ςασ προςτατεφουν απ οτιδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. Για κάκε τι που κζλετε, να απευκφνεςτε ελεφκερα και ζγκαιρα ςτουσ βακμοφόρουσ ςασ. ε όλθ τθν εκδρομι, ςτισ μετακινιςεισ, ςτισ επιςκζψεισ: Σθρείται αυςτθρά το πρόγραμμα, Σθρείται αυςτθρά ο χρόνοσ κατάκλιςθσ. Απαγορεφεται οποιαδιποτε κίνθςθ μετά το ςιωπθτιριο, Απαγορεφεται κάκε οχλθρία, ιδιαίτερα το βράδυ, Πριν αναχωριςετε, βεβαιωκείτε ότι πιρατε όλα τα αναγκαία προςωπικά ςασ αντικείμενα, Αποφφγετε κάκε πρόκλθςθ και προςτριβι. Θ υποχϊρθςθ πολλζσ φορζσ είναι πράξθ ςφνεςθσ, Προςζχετε τα χριματά ςασ κα τα ταξιδιωτικά ςασ ζγγραφα και αποφφγετε άςκοπθ επίδειξι τουσ, Ελζγχετε και προςζχετε τα προςωπικά ςασ αντικείμενα. Φροντίςτε να τα ζχετε μαρκάρει με τα αρχικά ςασ για να τα ξεχωρίηετε. Προςζχετε τα αντίςκθνά ςασ. Μθν ξεχνάτε είναι περιουςία του υςτιματόσ ςασ και κα τα χρειαςτοφμε κι άλλεσ φορζσ. Ζχετε υπόψθ ςασ ότι κα είςαςτε μακριά από τουσ γονείσ ςασ και προγραμματίςτε τα ζξοδά ςασ. Αποφεφγετε πολυδάπανεσ και άχρθςτεσ αγορζσ. Μπορείτε να ηθτιςετε οποιαδιποτε ςτιγμι, τθ ςυμβουλι του Αρχθγοφ ςασ, Θ Αςφάλειά ςασ, ζχει ΜΕΓΙΣΘ ΘΜΑΙΑ ςτθν επιτυχία τθσ εκδρομισ, γι αυτό κα πρζπει να προςζχετε ςε κάκε ςασ κίνθςθ. 18

19 22ο Παγκόςμιο Jamboree ςτθ ουθδία 2011 Κώδικασ υμπεριφοράσ Ενθλίκων Ωσ ενιλικασ αλλά και ςαν Πρόςκοποσ ςτο 22ο Παγκόςμιο Jamboree κα καταβάλω κάκε προςπάκεια ϊςτε το Jamboree να είναι μια αξιόλογθ εμπειρία για όλουσ, όςουσ ςυμμετζχουν. υμφωνϊ να εφαρμόηω τον πιο κάτω Κϊδικα υμπεριφοράσ: Θα νοιάηομαι για τουσ άλλουσ και κα τουσ ςζβομαι. Γνωρίηω (ι αντιλαμβάνομαι) ότι εκπροςωπϊ τον Προςκοπιςμό και κα ςυμπεριφζρομαι με τον κατάλλθλο τρόπο μζςα και ζξω από το χϊρο του Jamboree. Θα εφαρμόηω το Νόμο των Προςκόπων. Θα ςυμμορφϊνομαι με τουσ Νόμουσ και Κανονιςμοφσ τθσ ουθδίασ. Κατά τθ διάρκεια του Jamboree κα εφαρμόηω τθν Πολιτικι του Jamboree για Ναρκωτικά και Αλκοόλ (ι αλκοολοφχα ποτά), δθλαδι: Δεν κα καταναλϊνω οφτε κα δίνω αλκοολοφχα ποτά ςε οποιονδιποτε. Δεν κα καπνίηω εκτόσ των προκακοριςμζνων περιοχϊν. Δεν κα δίνω τςιγάρα και καπνικά προϊόντα ςε άτομα κάτω των 18 χρονϊν. Δεν κα χρθςιμοποιϊ ι προμθκεφω οποιοδιποτε με ναρκωτικζσ ουςίεσ. Δεν κα ςυμμετζχω ςε τυχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα (τηόγο). Μζςα ςτο χϊρο του Jamboree κα φορϊ το μαντιλι και τθν κάρτα αναγνϊριςθσ του Jamboree, εκτόσ αν ςυμμετζχω ςε κάποια δραςτθριότθτα που χρειάηεται να τα αφαιρζςω για λόγουσ αςφάλειασ. Θα ςυμμορφϊνομαι με όλουσ τουσ περιοριςμοφσ πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ τθσ καταςκινωςθσ και κα μπαίνω μζςα ςε αντίςκθνα άλλων καταςκθνωτϊν μόνο όταν με καλοφν. Δεν κα μετακινϊ, οφτε κα παίρνω οτιδιποτε δεν μου ανικει, και δεν κα κλζβω αντικείμενα και ενκφμια από τον καταςκθνωτικό χϊρο ι άλλουσ καταςκθνωτζσ. Θα ςζβομαι τισ ϊρεσ θςυχίασ του Jamboree. Θα ςζβομαι τουσ άλλουσ Πολιτιςμοφσ. Θα ντφνομαι κατάλλθλα για το πολυπολιτιςμικό περιβάλλον του Jamboree. Δεν κα χρθςιμοποιϊ προκλθτικζσ και υβριςτικζσ εκφράςεισ και χειρονομίεσ. Δεν κα μεταφζρω μαχαίρι με λεπίδα μεγαλφτερθ από 12 cm Γνωρίηω ότι οι Ανιχνευτζσ και οι Πρόςκοποι (άτομα θλικίασ κάτω των 18 χρόνων) δεν κα ειςζρχονται ςτθν Καταςκινωςθ των Ενθλίκων (Adults Town). Δεν κα ανταλλάςςω ςιματα ι οτιδιποτε άλλο με άτομα θλικίασ κάτω των 18 χρόνων. Δεν κα πουλϊ οτιδιποτε που δεν είναι εγκεκριμζνο από τουσ οργανωτζσ του Jamboree. Θα ςυμμορφϊνομαι με το περιεχόμενο του Προγράμματοσ Safe from Harm. 19

20 Ιατρικές Υπηρεσίες Οι Ιατρικζσ Τπθρεςίεσ ςτο Σηάμπορθ κα είναι διακζςιμεσ 24 ϊρεσ το 24ωρο για να βοθκιςουν με τθν υγειονομικι περίκαλψθ που αφοροφν περιςτατικά που δεν κα μποροφν να αντιμετωπίηονται ςε επίπεδο Ομάδασ ι Εκνικισ Αποςτολισ. Ο αρικμόσ τθλεφϊνου ςτο κζντρο ελζγχου ζκτακτθσ ανάγκθσ κατά τθ διάρκεια του Jamboree κα είναι το ακόλουκο: - Εςωτερικι (εντόσ WSJ-phone system): Οποιοδιποτε άλλο τθλζφωνο, όπωσ κινθτό τθλζφωνο: , από ξζνο τθλζφωνο Σο Jamboree, καλφπτει ιατρικι περίκαλψθ ςε περιπτϊςεισ αςκζνειασ (εξαιρουμζνων των προυπαρχουςϊν ςυνκθκϊν) ι ατυχθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων και μικρϊν χειρουργικϊν επεμβάςεων ι κεραπείασ, εφόςον είναι αναγκαία κατά τθ διάρκεια του Jamboree. Θ ιατρικι αυτι περίκαλψθ παρζχεται επιτόπου. Φάρμακα και τυχόν δαπάνεσ που ςχετίηονται με νοςθλεία δεν περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ. Οργάνωςθ Πιςτοποιθμζνα μζλθ τθσ ομάδασ Πρϊτων Βοθκειϊν κα περιπολοφν ςτθν καταςκινωςθ μαηί με τουσ ςυνοδοφσ αςφαλείασ. Θα είναι ςε κζςθ να παρζχουν γριγορθ βοικεια και να επικοινωνιςουν μζςω αςυρμάτου με το Κζντρο Σθλεφωνικισ Εξυπθρζτθςθσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Θα υπάρχουν τρία Κζντρα Τγείασ ςτθν καταςκινωςθ όπου ιατρικό προςωπικό κα παρζχει ιατρικι περίκαλψθ. Εάν πρζπει να διατθρθκεί φάρμακο ςε ψυγείο, όπωσ π.χ. ινςουλίνθ για ζνα μζλοσ τθσ αποςτολισ που ζχει διαβιτθ, κα χρθςιμοποιιςετε γι αυτό ζνα Κζντρο Τγείασ. Οι γιατροί και οι νοςοκόμεσ του Ιατρικοφ Κζντρου κα παράςχουν κάκε περαιτζρω διάγνωςθ και κεραπεία όπου χρειάηεται. Αν ιατρικά ςυνιςτάται ζνα μζλοσ να κοιμθκεί ςε εςωτερικό χϊρο, αντί ςε μια ςκθνι, αυτό κα είναι δυνατό ςτο Ιατρικό Κζντρο. Εάν καταςτεί απαραίτθτο ζνα μζλοσ τθσ Αποςτολισ να πάει ςτο νοςοκομείο, αυτό κα γίνει ςε ςυνεργαςία με το νοςοκομείο ςτο κοντινό Kristianstad. Σρία για το ςκοπό αυτό αςκενοφόρα οχιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ κα είναι διακζςιμα ςτθν περιοχι των ιατρικϊν μεταφορϊν. Ευκφνθ Αρχθγών Ομάδων Όλεσ οι Ομάδεσ κα πρζπει να διακζτουν κουτί πρϊτων βοθκειϊν για τθ φροντίδα όλων των μικρό τραυματιςμϊν. Φάρμακα Θα υπάρχει εντόσ του καταςκθνωτικοφ χϊρου φαρμακείο όπου κα μποροφν να αγοραςκοφν φάρμακα, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που αναφζρονται ςε ςχετικι ιατρικι ςυνταγι. Οι γιατροί που εργάηονται ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ του Jamboree κα μποροφν να γράψουν ςυνταγζσ, εφόςον αυτό απαιτείται για τθ κεραπεία των αςκενειϊν που κα εμφανιςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκινωςθσ. υμμετζχοντεσ που χρειάηονται φαρμακευτικι αγωγι, κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τθν απαιτοφμενθ επάρκεια φαρμάκων. Θ προμικεια φαρμάκων από το Φαρμακείο δεν καλφπτεται από τθν οικονομικι ςυμμετοχι ςτο Jamboree και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να αγοράηονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ. Εμβολιαςμόσ Θ Ιατρικι Τπθρεςία του Jamboree ςυςτινει ότι ο κάκε ςυμμετζχων κα πρζπει να ζχει εμβολιαςτεί κατά του τετάνου. Ιατρικι βεβαίωςθ Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε τθν ιατρικι βεβαίωςθ ςε δυο αντίγραφα. Σο ζνα να το ζχει ο κάκε ςυμμετζχοντασ μαηί του και το άλλο να παραδοκεί ςτον Αρχθγό τθσ αποςτολισ (μπορεί να ςταλεί και ςτο τθσ αποςτολισ το αργότερο ζωσ τισ 04/ Ιουλίου 2011, με κζμα [Medical Form CY (αριθμόσ ταυτότητασ αποςτολήσ, Π.Χ )] 20

21 Medical Form / Ιατρικι βεβαίωςθ Please fill the form twice ID patrol Name Sex F M Family Name Date of birth First Name Active Vaccines in august 2011: Allergies to food, medicine, or other: Medicine to give in case of: Others interesting notices: Does He/She have any special eating requirements i.e. vegetarian, religious or allergic: Parent s phone contact, In case of emergencies Parents Name [ ] Signed Date: 21

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ Η Οργανωτικι επιτροπι του Αγϊνα βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να προςκαλεί ακλθτζσ από όλον τον κόςμο να ςυμμετάςχουν ςτο Ελλθνικό Grand Prix Compak Sporting που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 18 με 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου Ντουμπάι LUX 7ημζρεσ / 5νφχτεσ Αναχωριςεισ 22/12 & 23/12 (με Turkish Airlines από Θες/νίκθ) CITY MAX 3* Sup. 810 280 HYATT PLACE DEIRA 4* 915 385 CROWNE PLAZA5*(S. ZAYED) 960 430 SHERATON GRAND 5* 1025

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ / ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 6ημζρεσ από 585 T.G.S. Travel Agency BusAbout Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κάντε κράτηση Παρασκευή, άββατο, Κυριακή καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα