22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree"

Transcript

1 ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ: 1 Κ Τ Π Ρ Ι Α Κ Η Α Π Ο Σ Ο Λ Η Ιουνίουσ ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree Σε αυτό το τεύχος 22 ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree Η Κυπριακή αποστολή Καλωσόρισμα από το Γενικό Έφορο Διοικητική Ομάδα Κατάλογος πτήσεων Εγκαταστάσεις Ατομικά εφόδια Εφόδια Ενωμοτίας Ιατρικές Υπηρεσίες Υποστηρικτές Σο Jamboree είναι μια καταςκινωςθ ςτθν οποία ςυμμετζχουν Πρόςκοποι από όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου. Μαηεφονται κάκε τζςςερα χρόνια ςε διαφορετικι χϊρα και για δζκα μζρεσ ςτινουν τισ ςκθνζσ τουσ και διαςκεδάηουν. Είναι το μεγαλφτερο προςκοπικό γεγονόσ ςτο οποίο δεκάδεσ χιλιάδεσ Πρόςκοποι ςυγκεντρϊνονται, ηουν, παίηουν και μακαίνουν μαηί. Απευκφνεται ςε Προςκόπουσ αγόρια και κορίτςια από 14 μζχρι 17 ετϊν. Είναι μία ξεχωριςτι εμπειρία που φζρνει κοντά παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά, πολιτιςτικά, οικονομικά, κρθςκευτικά υπόβακρα, ςυμβάλλοντασ με αυτό τον τρόπο ςτθν αλλθλοκατανόθςθ και τθν παγκόςμια ςυναδζλφωςθ. Κάκε χϊρα ςυμμετζχει με μία μόνο αποςτολι ςτθν οποία περιλαμβάνεται και αντίςτοιχοσ αρικμόσ ενθλίκων εκελοντϊν, που υποςτθρίηουν τθν όλθ προςπάκεια και προετοιμαςία. Σο κάκε Παγκόςμιο προςκοπικό Jamboree είναι πραγματικά μια μοναδικι εμπειρία για όλουσ: Σουσ καταςκθνωτζσ ςυμμετζχοντεσ, τουσ εκελοντζσ, τα μζλθ τθσ ομάδασ υποςτιριξθσ, ακόμθ και για τουσ επιςκζπτεσ που ζρχονται για να δουν μια μζρα του Jamboree. ΣΟΠΟ: Kristianstad, Νότια ουθδία ΧΡΟΝΟ: Σετάρτθ 27 Ιουλίου 2011 Κυριακι 7 Αυγοφςτου 2011 ΤΜΜΕΣΟΧΟΝΣΕ: Πρόςκοποι / Ανιχνευτζσ / Βακμοφόροι 1

2 Θ Κυπριακι αποςτολι αποτελείται από: Διοικθτικι Ομάδα: I.S.T.: 14 Βακμοφόροι 36 Ανιχνευτζσ / Βακμοφόροι Ενωμοτίεσ: 26 Ομάδεσ: υνοδοί Βακμοφόροι: υμμετζχοντεσ: φνολο Κυπριακισ Αποςτολισ: 6 ½ 26 Βακμοφόροι 234 Πρόςκοποι / Ανιχνευτζσ 310 άτομα Η Φετινι αποςτολι είναι, αρικμθτικά, θ μεγαλφτερθ Κυπριακι αποςτολι ςε Παγκόςμιο Τηάμπορθ. Καλωςόριςμα από το Γενικό Ζφορο Αδελφοί μου, Μζςω του πρϊτου ενθμερωτικοφ δελτίου του Σηάμπορθ ςασ διαβιβάηω τουσ αδελφικοφσ μου χαιρετιςμοφσ και εφχομαι ςτθν Κυπριακι αποςτολι κάκε επιτυχία. Εφχομαι μια ευχάριςτθ και αποδοτικι παραμονι, ζχοντασ πάντα ςτο μυαλό μασ ότι κα πρζπει να επιδείξουμε τον καλφτερο εαυτό μασ, για να τιμιςουμε το ϊμα Προςκόπων Κφπρου και τθ μικρι μασ πατρίδα, που κατάφερε να πάρει μζροσ με μια τόςο μεγάλθ αποςτολι. Ευχαριςτϊ κερμά τον Αρχθγό τθσ αποςτολισ κακϊσ και όλουσ τουσ Βακμοφόρουσ για τθ καυμάςια προετοιμαςία. με Προςκοπικοφσ χαιρετιςμοφσ, Αντρζασ Λάμπρου Γενικόσ Ζφοροσ 2

3 Διοικθτικι Ομάδα ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΚΟΠΙΜΟ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΣΟ JAMBOREE ΜΑΡΙΟ ΧΡΙΣΟΤ ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΓΕΝΙΚΟ ΕΦΟΡΟ ΑΡΧΘΓΟ ΑΠΟΣΟΛΘ ΘΕΟΔΩΡΟ ΗΑΡΚΑ ΕΦΟΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΩΝ, ΠΚ ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΑΡΧΘΓΟ ΑΠΟΣΟΛΘ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΠ/ΓΟ ΑΠΟΣΟΛΘ COMMUNICATIONS - UNITE SUPPORT ΛΙΝΑ ΑΛΙΔΟΤ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΕΦΟΡΟ ΚΕΡΤΝΕΙΑ CONTINGENT SUPPORT - LOGISTICS RICHARD ΒΛΑΜΘ Α.. 53 Ο ΛΕΜΕΟΤ MEDIA CONTACT (HEAD) - UNITE SUPPORT ΚΤΡΙΑΚΟ ΚΑΙΙΑΡΙ ΕΦ. ΚΛΑΔΟΤ ΑΝΙΧΝΕΤΣΩΝ Ε.Ε.ΚΕΡΤΝΕΙΑ MEDIA - ΦΩΣΟΓΡΑΦΟ ΕΙΡΘΝΘ ΒΑΙΛΕΙΟΤ 71Ο ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΤ MEDIA ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΡΙΑ ΓΙΑ ΚΤΠΡΟ ΠΕΣΡΟ ΠΕΣΡΟΤ Α.. 40Ο ΕΓΚΩΜΘ CONTAINER - ΑΠΟΘΘΚΘ ΚΩΣΑ ΑΝΑΣΑΙΟΤ Α.Ο.Π. 40Ο ΕΓΚΩΜΘ CONTAINER - ΑΠΟΘΘΚΘ ΚΩΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΤ Α.. 76Ο ΣΡΟΒΟΛΟΤ CONTINGENT TENT (ΕΚΘΕΘ) -UNITE SUPPORT ΜΑΡΙΑ ΣΤΛΙΑΝΟΤ Α.Α.Λ. 76Ο ΣΡΟΒΟΛΟΤ C M T-TENT ΣΟ ADULT TOWN ΑΝΔΡΟΤΛΛΑ ΟΛΟΜΟΤ ΕΦ. ΔΙΟΙΚΘΘ Ε. Ε. ΚΕΡΤΝΕΙΑ CONTINGENT EVENTS ORGANIZER (HEAD) ΜΙΧΑΛΘ ΧΑΣΗΘΛΟΪΗΟΤ Α.. 279Ο ΛΑΡΝΑΚΑ IST SUPPORT - ΑΠΟΘΘΚΘ ΑΒΒΑΚΘ ΚΑΜΠΑΝΕΛΑ Α.Κ.Α. 123Ο ΛΤΘ UNITE SUPPORT

4 Κατάλογοσ πτιςεων α) Αυςτριακζσ Αερογραμμζσ 27/07/2011 OS 832 LCA VIE 16:30 18:55 OS 307 VIE CPH 19:55 21:40 10/08/2011 OS 308 CPH VIE 07:15 09:05 OS 831 VIE LCA 10:35 14:40 β) Αυςτριακζσ Αερογραμμζσ 26/07/2011 OS 832 LCA VIE 16:30 18:55 OS 307 VIE CPH 19:55 21:40 08/08/2011 OS 308 CPH VIE 07:15 09:05 OS 831 VIE LCA 10:35 14:40 γ) Αυςτριακζσ Αερογραμμζσ 25/07/2011 OS832 LCA VIE 16:30 18:55 OS 307 VIE CPH 19:55 21:40 09/08/2011 OS 308 CPH VIE 07:15 09:05 OS 831 VIE LCA 10:35 14:40 δ) Ουγγρικζσ Αερογραμμζσ 26/07/2011 ΜΑ 225 LCA BUD 04:25 06:15 MA750 BUD CPH 07:20 09:15 09/08/2011 MA 753 CPH BUD 20:20 22:10 MA 224 BUD LCA 23:35 03:20 ε) Σςζχικεσ Αερογραμμζσ 26/07/2011 ΟΚ 407 LCA PRC 03:20 06:00 OK 504 PRG CPH 07:00 08:20 10/08/2011 OK 509 CPH PRG 19:05 20:20 OK 406 PRG LCA 21:55 02:15 (11/08/2011) η) Σςζχικεσ Αερογραμμζσ 27/07/2011 ΟΚ 407 LCA PRG 03:20 06:00 OK 504 PRG CPH 07:00 08:20 09/08/2011 OK 505 CPH PRG 09:05 10:20 OK 404 PRG LCA 11:30 15:45 4

5 27 Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ 2011 φςτθμα ID Ενωμοτίασ 8 Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ 2011 Αναχώρθςθ Επιςτροφι Αναχώρθςθ Επιςτροφι Αναχώρθςθ Επιςτροφι Αναχώρθςθ Επιςτροφι Αναχώρθςθ Επιςτροφι Αναχώρθςθ Επιςτροφι Κατάλογοσ αναχωριςεων Επιλογι Α Β Γ Δ Ε Η Αυςτριακζσ Αυςτριακζσ Αυςτριακζσ Ουγγρικζσ Σςζχικεσ Σςζχικεσ 91 CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY IST FOSE DESMOS CMT* *Οριςμζνοι CMT κα ταξιδζψουν διαφορετικζσ θμερομθνίεσ 5

6 Θ χώρα Σο Βαςίλειο τθσ ουθδίασ (ουθδικά: Konungariket Sverige) είναι μια από τισ ςκανδιναβικζσ χϊρεσ ςτθ βόρεια Ευρϊπθ. υνορεφει με τθ Νορβθγία δυτικά και τθ Φινλανδία ςτα βορειοανατολικά. Βρζχεται ανατολικά από το Βοκνικό κόλπο και τθ κάλαςςα τθσ Βαλτικισ. Οι πορκμοί κάγερακ νοτιοδυτικά και Κάτεγατ χωρίηουν τθ ςκανδιναβικι χερςόνθςο από τθ Δανία, με τθν οποία ενϊνεται με τθ γζφυρα του Όρεςουντ. Θ ουθδία ζχει χαμθλι πλθκυςμιακι πυκνότθτα, εκτόσ από τισ μθτροπολιτικζσ περιοχζσ τθσ ςτο νότο, και μεγάλεσ εκτάςεισ ςτθν ενδοχϊρα καλφπτονται από δάςθ. Θ χϊρα διακζτει πλοφςιουσ φυςικοφσ πόρουσ ςε νερό, ξυλεία και ςιδθρομεταλλεφματα. Οι πολίτεσ τθσ απολαμβάνουν ζνα υψθλό βιοτικό επίπεδο και θ χϊρα, γενικά, κεωρείται ςφγχρονθ, πολιτικά φιλελεφκερθ και με ιςχυρό κοινωνικό κράτοσ. Πρωτεφουςα τθσ ουθδίασ είναι θ τοκχόλμθ. Άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ είναι το Γκζτεμποργκ, το Μάλμε και θ Ουψάλα. Χωροσ Jamboree τον χάρτθ φαίνεται θ περιοχι που κα γίνει το Jamboree. Πάνω αριςτερά είναι το Kristianstad, κάτω δεξιά το Ahus και ςτο κζντρο το Rinkaby. Ο χϊροσ με το ζντονο μπλε περίγραμμα ζχει οριοκετθκεί για το Jamboree. Σο ανοιχτό πράςινο είναι χαμθλι βλάςτθςθ (γραςίδι) ενϊ το ςκοφρο πράςινο είναι αραιό δάςοσ (δζνδρα). Σο ζδαφοσ είναι αμμϊδεσ και ςε περίπτωςθ βροχισ το νερό απορροφάται εφκολα. Οι χριςεισ τθσ γθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ ζχουν ιδθ οριοκετθκεί ςε μεγάλο βακμό (χϊροσ καταςκθνωτϊν, δραςτθριοτιτων κ.λπ.). 6

7 Χάρτθσ Καταςκινωςθσ 7

8 Τποκαταςκθνώςεισ Οι κεντρικζσ υποκαταςκθνϊςεισ του Jamboree είναι τζςςερισ: Spring, Summer, Autumn, Winter. H κάκε εποχι, χωρίηεται ςε 6 πόλεισ ι περιοχζσ τθσ ουθδίασ.πολθ ΤΠΟΚΑΣΑΚΘΝΩΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Spring τθν επιοχι αυτι, κα καταςκθνϊςουν τα μζλθ του IST και τα κεντρικά αργθγεία των χωρϊν. Επιπλζον είναι και οι χϊροι «ανάςασ» των Βακμοφόρων. Summer: 1. Finnerödja Θ περιοχι αυτι φθμίηεται για τα τεράςτια χωράφια με φράουλεσ. 2. Karlstad Θ πόλθ ςτθν οποία ο ιλιοσ πάντα λάμπει 3. Smögen Μικρι παρακαλάςςια πόλθ θ οποία φθμίηεται για το seafood. 4. Stockholm Θ πρωτεφουςα τθσ ουθδίασ, χτιςμζνθ πάνω ςε δεκάδεσ νθςάκια 5. Vimmerby Θ γενζτειρα πόλθ του διάςθμου παιδικοφ ςυγγραφζα Astrid Lindgren 6. Visby Μεςαιωνικι πόλθ θ οποία βρίςκεται ςτα διάςθμα «καλοκαιρινά» νθςιά Gotland Autumn: 1. Bohuslän Διάςθμθ επαρχία τθσ ουθδίασ, ςτθν οποία χιλιάδεσ λάτρεισ των καραβίδων κάκε φκινόπωρο γιορτάηουν και ψαρεφουν 2. Hunneberg Σο εκνικό πάρκο τθσ ουθδίασ, το οποίο βρίςκεται κοντά ςτθ λίμνθ, Vänern. 3. Kivik Θ πόλθ αυτι φθμίηεται για τθν υπαίκρια αγορά μιλων θ οποία πραγματοποιείται κάκε φκινόπωρο. 4. Klarälven Σο καλφτερο ποτάμι (ςτο οποίο πλζουν κορμοί) για rafting. 5. Sarek Διάςθμο πάρκο ςτθ βόρεια ουθδία. 6. Svedala τθν περιοχι αυτι, μπορείτε να περπατιςετε ςτα πολφχρωμα δάςθ οξιάσ κατά τθ διάρκεια του φκινοπϊρου. Winter: 1. Jukkasjärvi Θ πόλθ αυτι ςτα βόρεια τθσ χϊρασ, ζγινε γνωςτι από το περίφθμο ice hotel. 2. Kiruna Θ πιο βόρεια πόλθ τθσ ουθδίασ 3. Mora τθν πόλθ αυτι τερματίηει θ μεγαλφτερθ διαδρομι (90χλμ) / διαγωνιςμόσ ski. 4. Polcirkeln (the Βορειότερα από αυτό το ςθμείο, ο ιλιοσ δεν ανατζλλει ποτζ. Polar Circle) 5. Åre Θ αρχαιότερθ περιοχι-πόλθ ςτθν οποία διεξάγονται τα παγκόςμια πρωτακλιματα αλπικοφ ski. 6. Örnsköldsvik Γνωςτι για τουσ παγκόςμιασ φιμθσ παίκτεσ του hockey. Διαχωριςμόσ Κυπριακισ Αποςτολισ ςτισ υποκαταςκθνϊςεισ Contingent Unit number Town Sub Camp Sub Camp Number Mixed unit, living with: Cyprus Summer Stockholm 1833 Cyprus Summer Visby 1233 Cyprus Summer Smögen 1110 Cyprus Winter Kiruna 3354 Cyprus Winter Åre 3202 Cyprus Winter Jukkasjärvi 3129 Cyprus Winter Mora 3542 KE

9 Common Areas Εκτόσ από τα Subcamps και τα Module Activities, υπάρχουν τα Common Areas. Οι περιοχζσ αυτζσ είναι ειδικά ςχεδιαςμζνεσ για να διευκολφνουν τισ προςκοπικζσ ςυνεδριάςεισ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν από χϊρουσ χαλάρωςθσ ζωσ εκκζςεισ. Επίςθσ, υπάρχουν μικρά μαγαηάκια που πωλοφν από ηαχαρωτά ζωσ αναμνθςτικά τθσ διοργάνωςθσ Subcamps είναι τα ςπίτια των Προςκόπων ςτο Σηάμπορθ. Είναι το μζροσ που κα λαμβάνει χϊρα θ κακθμερινότθτα των ςυμμετεχόντων: φπνοσ, μαγείρεμα, κακαριότθτα, κ.τ.λ. το Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree, οι Πρόςκοποι κα ζχουν τα κατάλλθλα «εργαλεία» για να δθμιουργιςουν το δικό τουσ ςπίτι και να ηιςουν άνετα αλλά πάνω απ όλα απλά προςκοπικά Σο περιβάλλον του Subcamp είναι δομθμζνο ζτςι ϊςτε όλοι να γνωρίςουν νζουσ φίλουσ από άλλεσ χϊρεσ και να οικοδομθκεί μια πραγματικι φιλία που κα κρατιςει για πάντα. Κατά τθ διάρκεια του 22ου Παγκόςμιου Προςκοπικοφ Jamboree κάκε subcamp κα διακζτει χϊρουσ για τθν κοινωνικοποίθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ μικροφ καφζ, αλλά και ποικίλουσ άλλουσ με διάφορεσ δραςτθριότθτεσ. Ζτςι, τόςο απλά και προςκοπικά κα δθμιουργθκοφν οι νζεσ εμπειρίεσ Arena Events Εκδθλώςεισ ςτθν Κεντρικι Αρζνα (Arena Events) Ο Προςκοπιςμόσ είναι ζνα μοναδικό παγκόςμιο κίνθμα που ενϊνει τουσ νζουσ που προζρχονται από πολφ διαφορετικά υπόβακρα ςε μια κοινι Τπόςχεςθ. Ποτζ δεν μπορείσ να αιςκανκείσ ιςχυρότερο το αίςκθμα τθσ ενότθτασ παρά μόνο όταν είςαι ζνασ από τουσ Προςκόπουσ που ςυγκεντρϊκθκαν ςε μια τεράςτια αρζνα ςε Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree. Θα υπάρξουν πολλζσ διαφορετικζσ εκδθλϊςεισ ςτθν Κεντρικι Αρζνα του Jamboree, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Σελετισ Ζναρξθσ, του Φεςτιβάλ Πολιτιςμοφ και τθσ Σελετισ Λιξθσ. 9

10 Module Activities Δραςτθριότθτεσ ςε ενότθτεσ (Module Activities) Αυτό το μζροσ του προγράμματοσ αποτελείται από 5 ξεχωριςτζσ αλλά αλλθλοςυνδεόμενεσ ενότθτεσ. Κάκε ζνασ που ςυμμετζχει κα ζχει τθν ευκαιρία να γνωρίςει κάκε μια από τισ παρακάτω πζντε ενότθτεσ: 10

11 1. Παγκόςμιο Χωριό Ανάπτυξθσ (Global Development Village): Σο Παγκόςμιο Χωριό Ανάπτυξθσ (GDV) ςτοχεφει ςτο να αυξιςει τθν ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων ςε παγκόςμια κζματα, από περιβαλλοντικι και κοινωνικι ςκοπιά. υμμετζχοντασ ςτισ δραςτθριοτιτων του GDV που είναι οργανωμζνεσ από Διεκνείσ Οργανιςμοφσ αλλά και Εκνικά Προςκοπικά ϊματα, οι Πρόςκοποι κα αποκτιςουν πρακτικι εμπειρία και τα εργαλεία για τθν παγκόςμια και τοπικι αλλαγι. 2. Γθ (Earth): Θ ενότθτα τθσ Γθσ ζχει ωσ ςτόχο να παρζχει ςτουσ Προςκόπουσ γνϊςεισ, ζμπνευςθ και τα εργαλεία για τθν αντιμετϊπιςθ των παγκόςμιων περιβαλλοντικϊν προκλιςεων, κακϊσ και τοπικϊν περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων. Θ ενότθτα αυτι κα ενκαρρφνει τουσ Προςκόπουσ να αναπτφξουν επιςτθμονικζσ και επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ μζςω πειραμάτων και δραςτθριοτιτων, ϊςτε να καταςτοφν ικανοί να υλοποιιςουν ζμπρακτα τα όςα ζμακαν μετά τθν επιςτροφι τουσ ςτθν χϊρα τουσ. 3. Άνκρωποι (People): Κάκε ζνασ από εμάσ ανικει ςε μια ποικιλία από διαφορετικζσ ομάδεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πολιτιςτικϊν, εκνολογικϊν και κοινωνικϊν. Θ ενότθτα άνκρωποι ςτοχεφει να ενκαρρφνει τουσ Προςκόπουσ να εξερευνιςουν τισ δικζσ τουσ αξίεσ ςε ςχζςθ με τθν ζνταξι τουσ ς αυτζσ τισ ομάδεσ, να καταλάβουν τι κοινά ζχουν με τουσ άλλουσ και αυτά που τουσ κακιςτοφν μοναδικοφσ. Θα αποκτιςουν νζεσ γνϊςεισ και κα ζχουν μια μοναδικι ευκαιρία να εξερευνιςουν κουλτοφρεσ απ όλο τον κόςμο 4. Όνειρο (Dream): Θ ενότθτα Όνειρο ςτοχεφει ςτο να ενκαρρφνει τον πνευματικό προβλθματιςμό, και να παρζχει ςτουσ Προςκόπουσ μια πραγματικά εντυπωςιακι και ςυναρπαςτικι εμπειρία. Θ ενότθτα αυτι κα πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ και κα βαςιςτεί ςτα ςτοιχεία τθσ φφςθσ, ζκπλθξθσ και φανταςίασ, προκαλϊντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςκεφτοφν για το πϊσ αντιλαμβάνονται τον κόςμο γφρω τουσ. 5. Αναηιτθςθ (Quest): Θα αποτελζςει πρόκλθςθ για τθν Ενωμοτία τόςο για τισ ςωματικζσ όςο και για τισ πνευματικζσ ικανότθτζσ τουσ ενκαρρφνοντασ όλα τα μζλθ τθσ να εργαςτοφν μαηί για ζνα κοινό ςκοπό. Θ ενότθτα αυτι ζχει ωσ ςτόχο να προωκιςουν τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ και τθ ςυνεργαςία, και να βοθκιςει τουσ Πρόςκοπουσ να αναπτφξουν τισ ικανότθτζσ τουσ για επικοινωνία και επίλυςθ προβλθμάτων. το τζλοσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ, οι Πρόςκοποι κα αιςκάνονται μια πραγματικι αίςκθςθ τθσ επιτυχίασ. 11

12 Καταςκινωςθ ςτθν Καταςκινωςθ (Camp in Camp) Σο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree δεν είναι το μόνο γεγονόσ που πραγματοποιείται ςτο νότιο τμιμα τθσ ουθδίασ αυτό το καλοκαίρι. Προςκοπικζσ Ομάδεσ από όλθ τθ ουθδία και μερικζσ από τθ Δανία, τθ Νορβθγία και τθ Φινλανδία, ζχουν προγραμματίςει να πραγματοποιιςουν τισ ετιςιεσ καλοκαιρινζσ καταςκθνϊςεισ τουσ ςτθν περιοχι γφρω από το Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree. Θα ζχετε τθν ευκαιρία να τισ επιςκεφκείτε, και να περάςετε μια νφχτα εκεί, μζςω τθσ δραςτθριότθτασ Camp in Camp. Θ ιδζα είναι να ςασ προςφζρει τθν εμπειρία ενόσ 24ϊρου ςτθ ςκανδιναβικι φφςθ, διατροφι και πολιτιςμό, ενϊ κα απολαμβάνετε τθ μικρισ κλίμακασ ηωι ςτον καταυλιςμό μιασ ςουθδικισ καλοκαιρινισ προςκοπικισ καταςκινωςθσ. Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ Σο πρωί τθσ αναχϊρθςι ςασ από το Jamboree άτομα από το IST τθσ δραςτθριότθτασ Camp in Camp κα ζρκει ςτθν Τποκαταςκινωςι ςασ για να οδθγιςει τθν Ενωμοτία ςασ ςτο ςθμείο αναχϊρθςθσ. Σο λεωφορείο κα ςασ περιμζνει για να ςασ μεταφζρει ςτο χϊρο τθσ Καταςκινωςθσ ο οποίοσ δεν κα βρίςκεται ςε απόςταςθ μακρφτερα από τισ δφο ϊρεσ με το λεωφορείο από το Jamboree. Τι χρειάηεται να προετοιμάςετε Θα υπάρξει βραδινι πυρά ςτθν Καταςκινωςθ ςτθν οποία θ Ενωμοτία ςασ κα πρζπει να ετοιμάςει κάτι να παρουςιάςει. Θ Ενωμοτία ςασ κα πρζπει να προγραμματίςει και να φζρει τρόφιμα για δφο γεφματα, ζνα δείπνο και ζνα πρωινό. Οι οικοδεςπότεσ τθσ Καταςκινωςθσ Camp In Camp κα ςασ 12

13 παρζχουν όλο τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για το μαγείρεμα. Ωςτόςο, αν χρειάηεςτε ειδικά ςκεφθ για διάφορουσ λόγουσ, παρακαλϊ να τα φζρετε από τον εξοπλιςμό ςασ του Jamboree. Κακόςον κα ταξιδεφςετε μζχρι το μεςθμζρι, το γεφμα ςασ κα πρζπει να είναι κρφο και εφκολο να προετοιμαςτεί. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα να αποκθκεφεςτε το φαγθτό ςασ ςε ζνα δροςερό μζροσ ςτθν Καταςκινωςθ Camp In Camp, αλλά δεν κα υπάρχει θ δυνατότθτα αυτι κατά τθ μεταφορά ςασ με το λεωφορείο. Χρθςιμοποιιςτε ζνα ψυγείο τςάντα (coolbox) ι προγραμματίςτε φαγθτό που δεν είναι ευαίςκθτο ςτθ κερμότθτα. Σι χρειάηεται να φζρετε ακίδιο λίτρων Ροφχα για μια μζρα Εργαλεία κολφμβθςθσ κεφθ φαγθτοφ Είδθ ατομικισ περιποίθςθσ Τπνόςακο Τπόςτρωμα Οι υπεφκυνοι τθσ Καταςκινωςθσ Camp In Camp κα ςασ εφοδιάςουν με ςκθνζσ, ζτςι δεν χρειάηεται να φζρετε τισ δικζσ ςασ 13

14 Cultural Festival Day Ημζρα Πολιτιςτικοφ Φεςτιβάλ (Cultural Festival Day) Σθν Πζμπτθ 4 Αυγοφςτου όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree κα βρεκοφν μαηί για να δθμιουργιςουν μια υπζροχθ και αξζχαςτθ μζρα γεμάτθ δραςτθριότθτεσ, φαγθτό και παιχνίδια από όλο τον κόςμο. Αυτι είναι επίςθσ θ ευκαιρία για τουσ νζουσ φίλουσ ςασ από τθν Καταςκινωςθ Camp In Camp για να ςασ επιςκεφκοφν για μια ολόκλθρθ μζρα. Θα είναι οι φιλοξενοφμενοι, ςασ αφοφ κα ζρκουν για να δουν πϊσ είναι θ ηωι ςτο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree και να ηιςουν τθν εμπειρία τθσ Θμζρασ του Πολιτιςτικοφ Φεςτιβάλ. Θ μζρα κα τελειϊςει με τθν παρζλαςθ και μια μεγάλθ ζκπλθξθ για εςάσ και τουσ ςκανδιναβοφσ φίλουσ ςασ. Σο πρόγραμμα τθσ Θμζρασ του Πολιτιςτικοφ Φεςτιβάλ ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να δείξετε τον πολιτιςμό τθσ πατρίδασ ςασ ςτον υπόλοιπο κόςμο. Αρχίςτε να ςκζφτεςτε το πϊσ θ Αποςτολι ςασ κα ςυμμετζχει ςτθν Θμζρα Πολιτιςμικά Φεςτιβάλ. θμειϊνεται ότι όλεσ οι δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθ ςυμμετοχι τθσ Αποςτολισ ςτθν Θμζρα Πολιτιςμικοφ Φεςτιβάλ κα πρζπει να καλυφκοφν από τον προχπολογιςμό τθσ κακϊσ και ότι αυτι κα ζχει τθν ευκφνθ για τθ μεταφορά προϊόντων και αντικειμζνων που μποροφν να περάςουν από τισ τελωνειακζσ αρχζσ τθσ ουθδίασ. Free time activities Δραςτθριοτιτεσ Ελεφκερου Χρόνου (Free time activities) Δεδομζνου ότι οι περιςςότερεσ από τισ δραςτθριότθτεσ ςε ενότθτεσ κα τελειϊνουν νωρίσ το απόγευμα όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν αρκετό χρόνο για να εξερευνιςουν μια μεγάλθ ποικιλία αυθόρμητων δραςτηριοτήτων (spontaneous activities) του προγράμματοσ. Οι Τποκαταςκθνϊςεισ, θ Κεντρικι Πλατεία και πολλοί άλλοι χϊροι κα είναι γεμάτοι από δραςτθριότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων, παιχνιδιϊν, χειροτεχνιϊν, εργαςτθρίων, προςκοπικϊν πυρϊν, ςυηθτιςεων, ςυναυλιϊν και χοροφ. Όλοι οι κοινόχρθςτοι χϊροι κα είναι οργανωμζνοι για να μποροφν να πραγματοποιθκοφν αυτοφ του είδουσ οι δραςτθριότθτεσ, ενκαρρφνοντασ τισ ςυναντιςεισ μεταξφ των ςυμμετεχόντων. Κοντά ςτθν Κεντρικι Πλατεία κα υπάρχει χϊροσ για τθν Πίςτθ faith and beliefs area όπου κα μπορεί ο κακζνασ να εκτελζςει τα κρθςκευτικά του κακικοντα. Παράλλθλα κα περιλαμβάνονται κρθςκευτικοφ περιεχομζνου δραςτθριότθτεσ, διαδραςτικζσ εκκζςεισ και ευκαιρίεσ ςυνάντθςθσ και ςυηιτθςθσ με άτομα από διάφορεσ κρθςκείεσ. 14

15 Το Φόρουμ του Jamboree (The Jamboree Forum) Jamboree Forum Σο Φόρουμ του Σηάμπορθ είναι το μζροσ για εςάσ που ενδιαφζρεςτε για μια ελεφκερθ ςυηιτθςθ με ανκρϊπουσ από όλο τον κόςμο ςχετικά με το ρόλο των νζων ςτθν κοινωνία, τισ πολιτικζσ και δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ. Με τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο Φόρουμ του Jamboree κα βρεκείτε αντιμζτωποι με γνϊμεσ και απόψεισ με τισ οποίεσ ςυμφωνείτε κακϊσ και με άλλεσ που μπορεί να διαφωνείτε. Θα αςκιςετε τισ δεξιότθτεσ τθσ ακρόαςθσ, τθσ κατανόθςθσ και ανταπόκριςθσ ςτισ απόψεισ των άλλων νζων. Θα μάκετε να κζτετε ςε ερϊτθςθ τθ δικι ςασ άποψθ για τον κόςμο και να κερδίςετε μια ιςχυρότερθ αντίλθψθ για το τι βρίςκεται πίςω τόςο τισ δικζσ ςασ όςο και τισ απόψεισ των άλλων Διαγωνιςμόσ θμαιών ενωμοτιών Οι εκνικζσ ςθμαίεσ κα αναρτθκοφν κατά μικοσ τθσ λεωφόρου του Jamboree ϊςτε να φαίνεται θ διεκνισ ποικιλομορφία των ςυμμετεχόντων ςτο 22 nd World Scout Jamboree. Με τον ίδιο τρόπο κάκε ενωμοτία (9 νζοι και 1 ενιλικασ) καλείται να ςχεδιάςει και να αναρτιςει τθ ςθμαία τθσ ενωμοτίασ τθσ ςτο κζντρο Subcamp ςασ όπου κα αντιπροςωπεφει τθν ενωμοτία ςασ και μαηί με όλεσ τισ άλλεσ ςθμαίεσ κα ςυμβολίηει τθν ποικιλομορφία των ανκρϊπων που ηουν ςτο Subcamp ςασ. Οι ςθμαίεσ ενωμοτιϊν δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερεσ από 30 εκατ. Χ 40 εκατ. Σο ςχζδιο τθσ ςθμαίασ πρζπει να ςυμβολίηει τθν ενωμοτία και να περιγράφει τουσ ςυμμετζχοντζσ τθσ. Κατά τθ διάρκεια του Jamboree κα υπάρξει ζνασ διαγωνιςμόσ κατά τον οποίο ςτθ δθμιουργικότερθ ςθμαία από κάκε Subcamp κα απονεμθκεί ζνα βραβείο. Για να είμαςτε ςε κζςθ να προςδιορίςουμε το νικθτι κα πρζπει να γράψετε το Unit + Patrol name και τθ χϊρα μασ μαηί με τον κωδικό ςασ με μικρά γράμματα ςτο κατακόρυφο μζροσ τθσ ςθμαίασ (παράλλθλα με τον ιςτό). *ιγουρευτείτε ότι όλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν δε κα ξεβάφουν με τθ βροχι Main Square Artwork το 22 nd World Scout Jamboree οι διοργανωτζσ κζλουν κάκε ςυμμετζχοντα να κρεμάςει μια λουρίδα από φφαςμα ςτο Main Square Forest. Εάν ο κακζνασ που παρευρίςκεται ςτο Jamboree κάνει το ίδιο, κα δθμιουργθκεί μια εικόνα πόςων ανκρϊπων είναι παρόντεσ και ο κακζνασ κα είναι ςε κζςθ να περιπλανθκεί γφρω και να εξετάςει τα ονόματα εκείνων που παρευρίςκονται και να αιςκανκεί μζροσ αυτισ τθσ καυμάςιασ εμπειρίασ. Κάνετε και διακοςμιςτε τθ λουρίδα υφάςματόσ ςασ, όχι μεγαλφτερθ από 60cm X 8cm (ζνα ανά άτομο) με το όνομα και τθ χϊρα ςασ. Θ διακόςμθςθ και το ςχζδιο είναι εντελϊσ προςωπικά ωσ άτομο, ι περίπολοσ εάν επιλζγετε να ζχετε ζνα κοινό κζμα. Ο δθμιουργικότεροσ και μοναδικόσ ο καλφτεροσ! ιγουρευτείτε ότι μπορείτε να δζςετε τθ λουρίδα γφρω από ζνα ςχοινί και να παρουςιάςετε ακόμα το όνομα και διακοςμιςεισ ςασ. *ιγουρευτείτε ότι όλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν δε κα ξεβάφουν με τθ βροχι 15

16 Σί να πάρω μαηί μου ςτο Jamboree Ο ουθδικόσ καιρόσ μπορεί να είναι πολφ περίεργοσ. υνικωσ θ κερμοκραςία κυμαίνεται από 10 C και βροχι, ςτουσ 30 C και λιακάδα. Γι αυτό το λόγο τα εφόδιά ςασ κα καλφπτουν όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και κα πρζπει να ζχετε μαηί ςασ όλα όςασ ςασ ηθτοφντε. Για τον Υπνο Τπνόςακοσ (θ υψθλότερθ βραδινι κερμοκραςία είναι 10 ο C!!!) Τπόςτρωμα Πυτηάμεσ Μάςκα φπνου Είδθ Τγιεινισ Οδοντόβουρτςα, οδοντόκρεμα αποφνι, ςαμπουάν, αφρόλουτρο Πετςζτα ςϊματοσ και προςϊπου Αντθλιακό Ρουχιςμόσ Πλιρθσ προςκοπικι ςτολι (δεφτερεσ κάλτςεσ και κρίκοσ) 10 αλλαξιζσ εςϊρουχα 10 ηευγάρια κάλτςεσ και 3 ηευγάρια ιςοκερμικζσ κάλτςεσ 7 παντελόνια ςορτσ 7 t-shirt Ακλθτικά παποφτςια Ορειβατικά/αδιάβροχα παποφτςια ανδάλια ι ςαγιονάρεσ Καπζλο Γάντια, ςκοφφοσ, καςκόλ 2 ηευγάρια ιςοκερμικά 3 παντελόνια φόρμασ 3 φοφτερ και 1 fleece Αδιάβροχο/αντιανεμικό μπουφάν και παντελόνι Μπουφάν Μαγιό Διάφορα Διαβατιριο (κα παραδοκεί ςτον Αρχθγό τθσ Ομάδασ) Πιάτο, ποτιρι, μαχαίρι, πιροφνι, κουτάλι, παγοφρι Φακόσ με ανταλλακτικζσ μπαταρίεσ Ατομικι γραφικι φλθ Χαρτηιλίκι για αγορά αναμνθςτικϊν Προςωπικι φαρμακευτικι αγωγι (κα παραδοκεί ςτον Αρχθγό τθσ Ομάδασ) Όλα τα αναμνθςτικά τθσ Κυπριακισ αποςτολισ Φωτογραφικι μθχανι 16

17 Ραφτικά Γυαλιά θλίου (εάν κεσ) ιματα και μαντιλια για ανταλλαγζσ (εάν κεσ ) Δεν πρζπει να ζχετε Μουςικζσ ςυςκευζσ με δυνατά θχεία τθ Δανία και τθ ουθδίασ θ μεταφορά μαχαιριοφ (ςτθ ηϊνθ, θ ςτθν τςζπθ ) απαγορεφεται και διϊκεται ποινικά. Μπορείτε να ζχετε ζνα μικρό μαχαιράκι μζςα ςτθν τςάντα ςασ, αλλά οπωςδιποτε όχι ςε αυτι που κα ζχετε μαηί ςασ μζςα ςτθν καμπίνα του αεροπλάνου Πώσ να τακτοποιιςετε τα αντικείμενα ςασ Καλό κα είναι ςε όλα τα προςωπικά ςασ αντικείμενα να ζχετε γραμμζνο πάνω το όνομά ςασ, κακϊσ και ςε όλεσ τισ αποςκευζσ. Μζςα ςτο ςακίδιό ςασ όλα κα βρίςκονται ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ τακτοποιθμζνα από εςάσ τουσ ίδιουσ Όια ηα αηνκηθά πιηθά (θαη ν ππλόζαθνο) λα κπνπλ ζε πξνζθνπηθό ζαθίδην ιίηξωλ ΜΟΝΟ + έλα ζαθίδην ιίηξωλ πνπ ζα πάξνπκε καδί καο ζην Camp in Camp θαη έλα ηζαληάθη κέζεο γηα ιεθηά δηαβαηήξην θ.ιπ. Όλεσ οι πιο αποςκευζσ κα πρζπει να ζχουν τθν πιο κάτω ετικζτα Ειςθγοφμαςτε όπωσ γραφτεί και το τθλζφωνο του ςυνοδοφ βακμοφόρου Όλα τα αντικείμενα καλό κα είναι να είναι μαρκαριςμζνα με το όνομα του παιδιοφ, όπωσ πιο κάτω 17

18 Οδθγίεσ-Κανονιςμοί κεφκείτε ότι δεν ταξιδεφετε ατομικά. Αποτελείτε μζλθ μιασ οργανωμζνθσ αποςτολισ. Για να περάςουμε όλοι ευχάριςτα και παραγωγικά, είναι απαραίτθτο να τθροφνται οριςμζνοι κανονιςμοί. Μόνο ζτςι κα επιτφχει θ εκδρομι μασ. Κανζνασ δεν ενεργεί, οφτε αποφαςίηει ωσ άτομο, αλλά ωσ μζλοσ μιασ οργανωμζνθσ ομάδασ. Οι ςυνοδοί Βακμοφόροι είναι και αυτοί εκδρομείσ, όπωσ και ςεισ και ο ρόλοσ τουσ είναι να ςασ βοθκιςουν ωσ Ομάδα να απολαφςετε τθν εκδρομι, κακϊσ επίςθσ να ςασ προςτατεφουν απ οτιδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. Για κάκε τι που κζλετε, να απευκφνεςτε ελεφκερα και ζγκαιρα ςτουσ βακμοφόρουσ ςασ. ε όλθ τθν εκδρομι, ςτισ μετακινιςεισ, ςτισ επιςκζψεισ: Σθρείται αυςτθρά το πρόγραμμα, Σθρείται αυςτθρά ο χρόνοσ κατάκλιςθσ. Απαγορεφεται οποιαδιποτε κίνθςθ μετά το ςιωπθτιριο, Απαγορεφεται κάκε οχλθρία, ιδιαίτερα το βράδυ, Πριν αναχωριςετε, βεβαιωκείτε ότι πιρατε όλα τα αναγκαία προςωπικά ςασ αντικείμενα, Αποφφγετε κάκε πρόκλθςθ και προςτριβι. Θ υποχϊρθςθ πολλζσ φορζσ είναι πράξθ ςφνεςθσ, Προςζχετε τα χριματά ςασ κα τα ταξιδιωτικά ςασ ζγγραφα και αποφφγετε άςκοπθ επίδειξι τουσ, Ελζγχετε και προςζχετε τα προςωπικά ςασ αντικείμενα. Φροντίςτε να τα ζχετε μαρκάρει με τα αρχικά ςασ για να τα ξεχωρίηετε. Προςζχετε τα αντίςκθνά ςασ. Μθν ξεχνάτε είναι περιουςία του υςτιματόσ ςασ και κα τα χρειαςτοφμε κι άλλεσ φορζσ. Ζχετε υπόψθ ςασ ότι κα είςαςτε μακριά από τουσ γονείσ ςασ και προγραμματίςτε τα ζξοδά ςασ. Αποφεφγετε πολυδάπανεσ και άχρθςτεσ αγορζσ. Μπορείτε να ηθτιςετε οποιαδιποτε ςτιγμι, τθ ςυμβουλι του Αρχθγοφ ςασ, Θ Αςφάλειά ςασ, ζχει ΜΕΓΙΣΘ ΘΜΑΙΑ ςτθν επιτυχία τθσ εκδρομισ, γι αυτό κα πρζπει να προςζχετε ςε κάκε ςασ κίνθςθ. 18

19 22ο Παγκόςμιο Jamboree ςτθ ουθδία 2011 Κώδικασ υμπεριφοράσ Ενθλίκων Ωσ ενιλικασ αλλά και ςαν Πρόςκοποσ ςτο 22ο Παγκόςμιο Jamboree κα καταβάλω κάκε προςπάκεια ϊςτε το Jamboree να είναι μια αξιόλογθ εμπειρία για όλουσ, όςουσ ςυμμετζχουν. υμφωνϊ να εφαρμόηω τον πιο κάτω Κϊδικα υμπεριφοράσ: Θα νοιάηομαι για τουσ άλλουσ και κα τουσ ςζβομαι. Γνωρίηω (ι αντιλαμβάνομαι) ότι εκπροςωπϊ τον Προςκοπιςμό και κα ςυμπεριφζρομαι με τον κατάλλθλο τρόπο μζςα και ζξω από το χϊρο του Jamboree. Θα εφαρμόηω το Νόμο των Προςκόπων. Θα ςυμμορφϊνομαι με τουσ Νόμουσ και Κανονιςμοφσ τθσ ουθδίασ. Κατά τθ διάρκεια του Jamboree κα εφαρμόηω τθν Πολιτικι του Jamboree για Ναρκωτικά και Αλκοόλ (ι αλκοολοφχα ποτά), δθλαδι: Δεν κα καταναλϊνω οφτε κα δίνω αλκοολοφχα ποτά ςε οποιονδιποτε. Δεν κα καπνίηω εκτόσ των προκακοριςμζνων περιοχϊν. Δεν κα δίνω τςιγάρα και καπνικά προϊόντα ςε άτομα κάτω των 18 χρονϊν. Δεν κα χρθςιμοποιϊ ι προμθκεφω οποιοδιποτε με ναρκωτικζσ ουςίεσ. Δεν κα ςυμμετζχω ςε τυχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα (τηόγο). Μζςα ςτο χϊρο του Jamboree κα φορϊ το μαντιλι και τθν κάρτα αναγνϊριςθσ του Jamboree, εκτόσ αν ςυμμετζχω ςε κάποια δραςτθριότθτα που χρειάηεται να τα αφαιρζςω για λόγουσ αςφάλειασ. Θα ςυμμορφϊνομαι με όλουσ τουσ περιοριςμοφσ πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ τθσ καταςκινωςθσ και κα μπαίνω μζςα ςε αντίςκθνα άλλων καταςκθνωτϊν μόνο όταν με καλοφν. Δεν κα μετακινϊ, οφτε κα παίρνω οτιδιποτε δεν μου ανικει, και δεν κα κλζβω αντικείμενα και ενκφμια από τον καταςκθνωτικό χϊρο ι άλλουσ καταςκθνωτζσ. Θα ςζβομαι τισ ϊρεσ θςυχίασ του Jamboree. Θα ςζβομαι τουσ άλλουσ Πολιτιςμοφσ. Θα ντφνομαι κατάλλθλα για το πολυπολιτιςμικό περιβάλλον του Jamboree. Δεν κα χρθςιμοποιϊ προκλθτικζσ και υβριςτικζσ εκφράςεισ και χειρονομίεσ. Δεν κα μεταφζρω μαχαίρι με λεπίδα μεγαλφτερθ από 12 cm Γνωρίηω ότι οι Ανιχνευτζσ και οι Πρόςκοποι (άτομα θλικίασ κάτω των 18 χρόνων) δεν κα ειςζρχονται ςτθν Καταςκινωςθ των Ενθλίκων (Adults Town). Δεν κα ανταλλάςςω ςιματα ι οτιδιποτε άλλο με άτομα θλικίασ κάτω των 18 χρόνων. Δεν κα πουλϊ οτιδιποτε που δεν είναι εγκεκριμζνο από τουσ οργανωτζσ του Jamboree. Θα ςυμμορφϊνομαι με το περιεχόμενο του Προγράμματοσ Safe from Harm. 19

20 Ιατρικές Υπηρεσίες Οι Ιατρικζσ Τπθρεςίεσ ςτο Σηάμπορθ κα είναι διακζςιμεσ 24 ϊρεσ το 24ωρο για να βοθκιςουν με τθν υγειονομικι περίκαλψθ που αφοροφν περιςτατικά που δεν κα μποροφν να αντιμετωπίηονται ςε επίπεδο Ομάδασ ι Εκνικισ Αποςτολισ. Ο αρικμόσ τθλεφϊνου ςτο κζντρο ελζγχου ζκτακτθσ ανάγκθσ κατά τθ διάρκεια του Jamboree κα είναι το ακόλουκο: - Εςωτερικι (εντόσ WSJ-phone system): Οποιοδιποτε άλλο τθλζφωνο, όπωσ κινθτό τθλζφωνο: , από ξζνο τθλζφωνο Σο Jamboree, καλφπτει ιατρικι περίκαλψθ ςε περιπτϊςεισ αςκζνειασ (εξαιρουμζνων των προυπαρχουςϊν ςυνκθκϊν) ι ατυχθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων και μικρϊν χειρουργικϊν επεμβάςεων ι κεραπείασ, εφόςον είναι αναγκαία κατά τθ διάρκεια του Jamboree. Θ ιατρικι αυτι περίκαλψθ παρζχεται επιτόπου. Φάρμακα και τυχόν δαπάνεσ που ςχετίηονται με νοςθλεία δεν περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ. Οργάνωςθ Πιςτοποιθμζνα μζλθ τθσ ομάδασ Πρϊτων Βοθκειϊν κα περιπολοφν ςτθν καταςκινωςθ μαηί με τουσ ςυνοδοφσ αςφαλείασ. Θα είναι ςε κζςθ να παρζχουν γριγορθ βοικεια και να επικοινωνιςουν μζςω αςυρμάτου με το Κζντρο Σθλεφωνικισ Εξυπθρζτθςθσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Θα υπάρχουν τρία Κζντρα Τγείασ ςτθν καταςκινωςθ όπου ιατρικό προςωπικό κα παρζχει ιατρικι περίκαλψθ. Εάν πρζπει να διατθρθκεί φάρμακο ςε ψυγείο, όπωσ π.χ. ινςουλίνθ για ζνα μζλοσ τθσ αποςτολισ που ζχει διαβιτθ, κα χρθςιμοποιιςετε γι αυτό ζνα Κζντρο Τγείασ. Οι γιατροί και οι νοςοκόμεσ του Ιατρικοφ Κζντρου κα παράςχουν κάκε περαιτζρω διάγνωςθ και κεραπεία όπου χρειάηεται. Αν ιατρικά ςυνιςτάται ζνα μζλοσ να κοιμθκεί ςε εςωτερικό χϊρο, αντί ςε μια ςκθνι, αυτό κα είναι δυνατό ςτο Ιατρικό Κζντρο. Εάν καταςτεί απαραίτθτο ζνα μζλοσ τθσ Αποςτολισ να πάει ςτο νοςοκομείο, αυτό κα γίνει ςε ςυνεργαςία με το νοςοκομείο ςτο κοντινό Kristianstad. Σρία για το ςκοπό αυτό αςκενοφόρα οχιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ κα είναι διακζςιμα ςτθν περιοχι των ιατρικϊν μεταφορϊν. Ευκφνθ Αρχθγών Ομάδων Όλεσ οι Ομάδεσ κα πρζπει να διακζτουν κουτί πρϊτων βοθκειϊν για τθ φροντίδα όλων των μικρό τραυματιςμϊν. Φάρμακα Θα υπάρχει εντόσ του καταςκθνωτικοφ χϊρου φαρμακείο όπου κα μποροφν να αγοραςκοφν φάρμακα, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που αναφζρονται ςε ςχετικι ιατρικι ςυνταγι. Οι γιατροί που εργάηονται ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ του Jamboree κα μποροφν να γράψουν ςυνταγζσ, εφόςον αυτό απαιτείται για τθ κεραπεία των αςκενειϊν που κα εμφανιςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκινωςθσ. υμμετζχοντεσ που χρειάηονται φαρμακευτικι αγωγι, κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τθν απαιτοφμενθ επάρκεια φαρμάκων. Θ προμικεια φαρμάκων από το Φαρμακείο δεν καλφπτεται από τθν οικονομικι ςυμμετοχι ςτο Jamboree και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να αγοράηονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ. Εμβολιαςμόσ Θ Ιατρικι Τπθρεςία του Jamboree ςυςτινει ότι ο κάκε ςυμμετζχων κα πρζπει να ζχει εμβολιαςτεί κατά του τετάνου. Ιατρικι βεβαίωςθ Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε τθν ιατρικι βεβαίωςθ ςε δυο αντίγραφα. Σο ζνα να το ζχει ο κάκε ςυμμετζχοντασ μαηί του και το άλλο να παραδοκεί ςτον Αρχθγό τθσ αποςτολισ (μπορεί να ςταλεί και ςτο τθσ αποςτολισ το αργότερο ζωσ τισ 04/ Ιουλίου 2011, με κζμα [Medical Form CY (αριθμόσ ταυτότητασ αποςτολήσ, Π.Χ )] 20

21 Medical Form / Ιατρικι βεβαίωςθ Please fill the form twice ID patrol Name Sex F M Family Name Date of birth First Name Active Vaccines in august 2011: Allergies to food, medicine, or other: Medicine to give in case of: Others interesting notices: Does He/She have any special eating requirements i.e. vegetarian, religious or allergic: Parent s phone contact, In case of emergencies Parents Name [ ] Signed Date: 21

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα