ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN"

Transcript

1 ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ

2 ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ καταςτθμάτων 24shopen ςτο χϊρο των social media. Σα καταςτιματα 24shopen δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο του λιανικοφ εμπορίου. Πιο ςυγκεκριμζνα, εντάςςονται ςτον κλάδο εμπορίασ τροφίμων. Πρόκειται για μία αλυςίδα multimarket, θ οποία λειτουργεί 24 ϊρεσ το εικοςιτετράωρο 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα. Ανικει ςτον επιχειρθματία κ. Ιςςιγϊνθ, ιδιοκτιτθ και τθσ γνωςτισ εταιρίασ quality foods. Κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ εςτιάςαμε ςε δφο κοινωνικά δίκτυα, ςτο Facebook και ςτο Twitter. Παρακάτω παρακζτουμε ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ που ακολουκιςαμε ςχετικά με τθ δθμιουργία περιεχομζνου ςτισ ςελίδεσ μασ, τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν και τθν αφξθςθ τθσ πιςτότθτάσ τουσ. Ακόμα, παρουςιάηουμε αναλυτικι περιγραφι των ενεργειϊν που πραγματοποιικθκαν κακϊσ και το χρονικό ορίηοντα τθσ κάκε μίασ. Σζλοσ, παρακζτουμε τθ μζτρθςθ των αποτελεςμάτων (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) των ενεργειϊν αυτϊν και κάποιεσ επιπλζον προτάςεισ που μποροφν μελλοντικά να υλοποιθκοφν από τα ςτελζχθ τθσ εταιρίασ. το ςθμείο αυτό κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε ιδιαίτερα τθν κα. Διαμάντθ Μαριάννα, ιδιοκτιτρια του υποκαταςτιματοσ ςτα Καμίνια-Πειραιά, για τθν πολφτιμθ βοικειά τθσ και τισ χριςιμεσ πλθροφορίεσ που μασ ζδωςε. Επίςθσ κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε και τον ιδιοκτιτθ τθσ αλυςίδασ κ. Ιςςιγϊνθ που μασ ζδωςε τθν άδεια να χρθςιμοποιιςουμε τθν επωνυμία των καταςτθμάτων του.

3 ΕΣΑΙΡΙΑ-ΑΓΟΡΑ ΣΟΧΟ-ΠΡΟΪΟΝΣΑ-ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ Η 24shopen αποτελεί νεοϊδρυκείςα εταιρία εμπορίασ τροφίμων και θ δραςτθριότθτά τθσ ςθμειϊνεται από το Δεκζμβριου του Η παρουςία τθσ περιορίηεται ςτα πλαίςια του νομοφ Αττικισ και μζχρι ςιμερα αρικμεί 4 καταςτιματα εκ των οποίων τρία με ζδρα τον Πειραιά και ζνα τθν Καιςαριανι. Η επιχείρθςθ διακζτει μία ευρεία γκάμα προϊόντων θ οποία περιλαμβάνει: είδθ mini market, κυλικείου, ςυςκευαςμζνα/τυποποιθμζνα προϊόντα, ηεςτά φαγθτά και φρζςκο ψωμί, κραςιά και αλκοολοφχα ποτά, τςιγάρα, κάρτεσ ανανζωςθσ χρόνου ομιλίασ κακϊσ και διάφορα εποχιακά προϊόντα. Σα προϊόντα αυτά είναι εξ ολοκλιρου επϊνυμα μιασ και θ επιχείρθςθ δεν διακζτει προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ. Αγορά-τόχοσ για τθν επιχείρθςθ αποτελοφν τα νοικοκυριά του νομοφ Αττικισ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ εταιρία απευκφνεται ςτο ςθμερινό εργαηόμενο και τθν πολυάςχολθ γυναίκα. Αυτό άλλωςτε εξθγείται και από το ευζλικτο ωράριο λειτουργίασ των καταςτθμάτων τθσ. Όςον αφορά ςτον ανταγωνιςμό με τθν ευρεία ζννοια, ανταγωνιςτζσ τθσ αποτελοφν όλεσ οι επιχειριςεισ εμπορίασ τροφίμων που δραςτθριοποιοφνται ςτο νομό Αττικισ. Πιο ςυγκεκριμζνα αναφζρουμε τουσ: ΑΒ Βαςιλόπουλο, κλαβενίτθσ, Βερόπουλοσ, Carrefour Μαρινόπουλοσ, Lidl Hellas, My Market και Γαλαξίασ. Όμωσ ωσ περιςςότερο άμεςουσ ανταγωνιςτζσ (ωσ προσ το περιεχόμενο και το ωράριο λειτουργίασ) μποροφμε να κεωριςουμε όλα τα τοπικά mini market, ψιλικατηίδικα και περίπτερα. τθν Ελλάδα αυτι τθ ςτιγμι δεν υπάρχει άλλθ αλυςίδα εικοςιτετράωρων supermarket ϊςτε να μποροφμε να τουσ κεωριςουμε βαςικοφσ ανταγωνιςτζσ τθσ 24shopen. ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ ΚΑΣΑΣΑΗ Όπωσ προαναφζρκθκε θ 24shopen είναι μία νεοςφςτατθ επιχείρθςθ. Μετά από ζρευνα που πραγματοποιιςαμε διαπιςτϊςαμε ότι υπιρχε πολφ μικρό awareness για τθν επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ ακόμα και από τουσ κατοίκουσ των περιοχϊν όπου βρίςκονταν καταςτιματα τθσ εταιρίασ. τισ υπόλοιπεσ περιοχζσ τθσ Ακινασ θ επωνυμία ιταν ςχεδόν άγνωςτθ. Αυτό βζβαια δικαιολογείται από το γεγονόσ ότι θ εταιρία δεν ζχει επενδφςει κεφάλαια ςτθ διαφιμιςι τθσ. Επιπλζον, δεν υπάρχει ακόμα ιςτοςελίδα τθσ ςτο διαδίκτυο. Όςον αφορά ςτθν παρουςία τθσ ςτα κοινωνικά δίκτυα, υπιρχε μόνο ζνασ λογαριαςμόσ ςτο Facebook ο οποίοσ όμωσ δεν ανανεωνόταν ςυχνά με αποτζλεςμα να ζχει πολφ μικρι απιχθςθ. τα υπόλοιπα

4 κοινωνικά δίκτυα θ παρουςία τθσ επιχείρθςθσ ιταν ανφπαρκτθ. Αξίηει να ςθμειωκεί ςε αυτό το ςθμείο ότι θ επιχείρθςθ δεν διακζτει τμιμα Μάρκετινγκ που να αςχολείται με τθ διαφιμιςθ και τθν επικοινωνία τθσ, πόςο μάλλον ειδικό τμιμα για τθν προϊκθςι τθσ ςτα social media. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ Η 24shopen μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ καινοτόμοσ επιχείρθςθ για τθν Ελλάδα κακϊσ δεν υπάρχει άλλθ αντίςτοιχθ, και ωσ καινοτόμοσ επιχείρθςθ προςφζρει κάτι διαφορετικό ςε ςφγκριςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ. Ζτςι λοιπόν ζχει τθ δυνατότθτα να αποςπάςει από αυτοφσ εκείνο το τμιμα των καταναλωτϊν που επικυμεί να πραγματοποιεί τισ αγορζσ του χωρίσ άγχοσ και πίεςθ. Η αλυςίδα αυτι ανταποκρίνεται ςτουσ γριγορουσ ρυκμοφσ τθσ κακθμερινισ ηωισ και τον περιοριςμζνο χρόνο του ςθμερινοφ εργαηόμενου παρζχοντάσ του ζνα άκρωσ ευζλικτο ωράριο λειτουργίασ. Αυτό άλλωςτε αποτελεί και το κφριο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ επιχείρθςθσ. Μιασ και ζχει μόλισ τρία χρόνια που ειςιλκε ςτθν αγορά του λιανικοφ εμπορίου τροφίμων, κεωροφμε πωσ θ εταιρία αυτι τθ ςτιγμι διανφει το ςτάδιο ανάπτυξθσ του κφκλου ηωισ τθσ. Αυτό ςυνεπάγεται ότι ζχει τθν ευκαιρία να δθμιουργιςει περιςςότερα καταςτιματα και κατ επζκταςθ να αυξιςει τθσ πωλιςεισ τθσ μελλοντικά. Σζλοσ πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο κλάδοσ του λιανεμπορίου τροφίμων αποτελεί γενικά ζναν πολλά υποςχόμενο κλάδο ςτθν Ελλάδα γι αυτό αποτελεί ευκαιρία για τθν 24shopen να δραςτθριοποιείται ςε ζναν κλάδο που προςφζρει πολλζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ. Αν λάβουμε μάλιςτα, υπόψθ τθν πορεία αντίςτοιχων επιχειριςεων ςτο εξωτερικό οι προςδοκίεσ για τθν εξζλιξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αλυςίδεσ είναι αρκετά υψθλζσ. Από τθν άλλθ, ωσ κφριο αδφναμο ςθμείο τθσ επιχείρθςθσ μπορεί να κεωρθκεί θ μικρι ενθμζρωςθ (awareness) του κόςμου ςχετικά με τθν φπαρξθ και το περιεχόμενό τθσ. Αυτό ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι δεν υπάρχουν άλλεσ επιχειριςεισ με αντίςτοιχο positioning ςτθν αγορά, οδθγεί τθν 24shopen να αναλάβει εξ ολοκλιρου τα ζξοδα διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ.

5 ΣΟΧΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΟΧΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ Σα καταςτιματα 24shopen διακζτουν προϊόντα που μπορείτε να τα βρείτε και ςε άλλα supermarket και mini market όμωσ ταυτόχρονα διακζτει και προϊόντα κυλικείου, ηεςτά φαγθτά, είδθ φοφρνου, τςιγάρα ακόμα και κάρτεσ ανανζωςθσ χρόνου ομιλίασ. Κυρίαρχοσ ςτόχοσ του όμωσ είναι να εξυπθρετεί πελάτεσ οποιαδιποτε ςτιγμι τθσ θμζρασ. Γι αυτό λειτουργεί 24 ϊρεσ 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα, γεγονόσ που αποτελεί και τα ανταγωνιςτικό του πλεονζκτθμα. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ-ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΑ SOCIAL MEDIA Μζςα απ αυτιν τθν εργαςία μασ δόκθκε θ ευκαιρία να προωκιςουμε εμείσ οι ίδιοι ζνα από τα καταςτιματα 24shopen. Η προθγοφμενθ παρουςία των καταςτθμάτων ςτα social media ιταν αμελθτζα, γεγονόσ που μασ ζκανε να αναρωτθκοφμε από τθν αρχι για το τι κζλουμε να πετφχουμε και ποιοι είναι οι ςτόχοι μασ. Επικεντρωκικαμε κυρίωσ ςτθν ενθμζρωςθ και τθν πλθροφόρθςθ των καταναλωτϊν, αυτόσ ιταν ο πρωταρχικόσ μασ ςτόχοσ και πάνω ς αυτό ςτθριχτικαμε. Απαραίτθτο κεωριςαμε αρχικά τθν γνωςτοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου καταςτιματοσ ςτα Καμίνια, αλλά και ολόκλθρθσ τθσ επωνυμίασ 24shopen. τόχοσ μασ δεν ιταν θ γνωςτοποίθςθ των καταςτθμάτων μόνο ςτα τμιματα τθσ αγοράσ που βρίςκονται κοντά ςε αυτά, αλλά θ προβολι τθσ επωνυμίασ και ςε νζα τμιματα τθσ αγοράσ(άτομα απ όλθ τθν Ακινα). Η πλθροφόρθςθ για τισ περιοχζσ που βρίςκονται τα καταςτιματα κακϊσ και για τισ προςφορζσ που δίνονται ς αυτά κάκε βδομάδα, ιταν ζνα απ τα πρϊτα πράγματα που κζλαμε να πετφχουμε. Προκειμζνου να πετφχουμε γνωριμία με τουσ πελάτεσ μασ κζλαμε να υπάρξει πλθροφόρθςθ μζςω των social media για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει αυτι θ αλυςίδα καταςτθμάτων. θμαντικι κεωριςαμε και τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ ςχζςεων με τουσ πελάτεσ μασ, ϊςτε να αυξιςουμε τθν πιςτότθτά τουσ και να εξαςφαλίςουμε επαναλαμβανόμενεσ μελλοντικζσ αγορζσ. Σζλοσ ςτοχεφςαμε ςτθ δθμιουργία μία κετικισ εικόνασ για τθν επιχείρθςθ κακϊσ και ςτθν αποφυγι οποιαςδιποτε αρνθτικισ από ςτόμα ςε ςτόμα επικοινωνίασ.

6 ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ/ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ Αφοφ ςτιςαμε τθ ςελίδα του καταςτιματοσ ςτα κοινωνικά δίκτυα Facebook/Twitter αναρωτθκικαμε ποιο κα ιταν το ιδανικό περιεχόμενο για μια τζτοιου είδουσ ςελίδα. Σελικά καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι το κατάλλθλο περιεχόμενο δε κα μποροφςε να είναι άλλο από ενθμερϊςεισ για τα προϊόντα του καταςτιματοσ. Φροντίηαμε κάκε βδομάδα να ανεβάηουμε τισ προςφορζσ που υπιρχαν αλλά και διάφορεσ ςυνταγζσ μαγειρικισ που μασ φαινόντουςαν ενδιαφζρουςεσ και που τα υλικά τουσ οι επιςκζπτεσ μποροφςαν να τα βρουν ςτα ςυγκεκριμζνα καταςτιματα. Επιπλζον, φροντίςαμε να ενςωματϊςουμε ςτο περιεχόμενο και το πιο ςθμαντικό πλεονζκτθμα του καταςτιματοσ, δθλαδι το ωράριο. Τπενκυμίηαμε κάκε τόςο με ενθμερϊςεισ ότι το κατάςτθμα είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο και τισ αργίεσ αλλά και τισ Κυριακζσ για να ενθμερωκοφν και οι νζοι επιςκζπτεσ που δεν είχαν πάει ςτο κατάςτθμα και δεν το γνϊριηαν. ΠΡΟΕΛΚΤΗ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ Για να κεωρθκεί επιτυχθμζνο το θλεκτρονικό μάρκετινγκ που κζλαμε να εφαρμόςουμε ζπρεπε να προςελκφςουμε κι ζνα ικανοποιθτικό ποςοςτό επιςκεπτϊν για να γνωςτοποιθκεί θ επιχείρθςθ και τα προϊόντα τθσ ςε περιςςότερο κοινό. τθν προςπάκειά μασ να προςελκφςουμε όςο το δυνατόν περιςςότερουσ επιςκζπτεσ, φροντίςαμε να προωκοφμε/κοινοποιοφμε διαρκϊσ τθ ςελίδα που είχαμε φτιάξει μζςα από τουσ δικοφσ μασ προςωπικοφσ λογαριαςμοφσ και είπαμε και ςε διάφορουσ γνωςτοφσ μασ να το προωκιςουν για να ζχουμε μεγαλφτερθ απιχθςθ. Επίςθσ, από τθ ςελίδα του καταςτιματοσ μπικαμε ςε ςελίδεσ καταςτθμάτων, τφπου ςοφπερ μάρκετ και βρικαμε δυνθτικοφσ επιςκζπτεσ που μπορεί να ενδιαφζρονταν και για το ςυγκεκριμζνο κατάςτθμα και ςτζλναμε προςκλιςεισ και ςε εκείνουσ. Μ' αυτό τον τρόπο καταφζραμε να προςελκφςουμε ζνα αρκετά μεγάλο ποςοςτό επιςκεπτϊν μζςα ςε αρκετά ςφντομο χρονικό διάςτθμα.

7 ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΕNGAGEMENT ΣΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ Όμωσ δεν αρκοφςε να προςελκφςουμε απλά αρκετοφσ επιςκζπτεσ ζπρεπε και να τουσ πείςουμε να επιςκεφτοφν το φυςικό κατάςτθμα και να πραγματοποιιςουν αγορζσ. Δθλαδι χρειαηόταν να δϊςουμε ζμφαςθ και ςτθν αφοςίωςθ-πιςτότθτα των επιςκεπτϊν τθσ ςελίδασ μασ. Ζτςι, λοιπόν, εςτιάςαμε και ςτθν ποιότθτα των προϊόντων. Σονίηαμε αρκετά ςυχνά το ςυνδυαςμό τθσ καλισ ποιότθτασ των προϊόντων με τισ χαμθλζσ τιμζσ που προςφζρει θ ςυγκεκριμζνθ αλυςίδα καταςτθμάτων, ενιςχφοντασ ζτςι τθν πιςτότθτα των ιδθ υπαρχόντων πελατϊν αλλά και ενκαρρφνοντασ τουσ δυνθτικοφσ πελάτεσ να επιςκεφτοφν το κατάςτθμα. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΑ Αρχίηοντασ από το μθδζν, κζλαμε να φτιάξουμε μια ςελίδα ςτα Facebook και twitter για να κάνουμε γνωςτό το υποκατάςτθμα των 24shopen ςτα Καμίνια. Ο χρόνοσ που μασ δόκθκε ιταν επαρκισ ϊςτε να τθν υλοποιιςουμε. Η ςελίδα ζπρεπε να είναι ζτοιμθ μζςα ςε δφο θμζρεσ όπωσ και ζγινε. Μετά ο ςκοπόσ μασ ιταν μζςα ςτουσ επόμενουσ τρεισ μινεσ να κάνουμε όςο το δυνατόν πιο γνωςτό το κατάςτθμα χρθςιμοποιϊντασ ςαν εργαλείο τα social media. Μζςα από βραχυχρόνιουσ ςτόχουσ, για παράδειγμα μζςα ςε μια βδομάδα να μαηζψουμε 50 likes, φτάςαμε ςε ικανοποιθτικά τελικά αποτελζςματα. Α. FACEBOOK ΠΟΟΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Η δθμιουργία τθσ ςελίδασ ςτο Facebook ξεκίνθςε το Μάρτιο του ιμερα, θ ςελίδα τθσ εταιρείασ αρικμεί 195 likes και 5 άτομα μιλοφν γι αυτι τθ ςελίδα, τα οποία αυξάνονται κακθμερινά. Όςον αφορά τϊρα ςτουσ αρχικοφσ ςκοποφσ δθμιουργίασ αυτισ τθσ ςελίδασ ιταν θ γνωςτοποίθςθ τθσ φπαρξθσ του καταςτιματοσ, θ επικοινωνία με το αγοραςτικό κοινό και θ ενθμζρωςι του. Όπωσ γίνεται φανερι θ ςελίδα του supermarket 24shopen ςτα Καμίνια επικυμεί τθν ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν γφρω από προςφορζσ που ιςχφουν τθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο ςτο φυςικό κατάςτθμα, διαγωνιςμοφσ, ςυνταγζσ κακϊσ και ςυμβουλζσ για εξοικονόμθςθ χρόνου και χριματοσ.

8 Β. TWITTER Η παρουςία του 24shopen Καμίνια ςτο twitter ξεκίνθςε τθν ίδια χρονικι περίοδο με αυτι του Facebook. ιμερα, θ ςελίδα αυτι αρικμεί 621 followers και αρκετά retweets ςτισ προςφορζσ και ςτισ φωτογραφίεσ. Είναι γεγονόσ πωσ οι followers ςτο twitter αυξάνονται με γρθγορότερο ρυκμό ςε ςχζςθ με το Facebook. Αυτό οφείλεται ςτθν πιο διαδεδομζνθ χριςθ του twitter τον τελευταίο καιρό. ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Είναι γεγονόσ πωσ ο αρχικόσ ςτόχοσ τθσ δθμιουργίασ τθσ ςελίδασ 24shopen Καμίνια ςτα social media ιταν θ γνωςτοποίθςθ τθσ φπαρξθσ του καταςτιματοσ ςε περιςςότερουσ ανκρϊπουσ. Αν λάβουμε υπόψθ τα ποςοτικά αποτελζςματα ο ςτόχοσ αυτόσ επετεφχκθτε. Παράλλθλα όμωσ πετφχαμε και μία ςειρά άλλων αποτελεςμάτων. Πιο ςυγκεκριμζνα, όπωσ ενθμερωκικαμε, θ αλυςίδα καταςτθμάτων 24shopen βρίςκεται ςτθ διαδικαςία δθμιουργίασ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ. Επιπλζον, κα προχωριςει ςτθ διαφιμιςθ των υποκαταςτθμάτων τθσ ςτισ γφρο περιοχζσ μζςω τθσ διανομισ φυλλαδίων ϊςτε να ενθμερωκοφν όςο το δυνατϊν περιςςότεροι κάτοικοι των αντίςτοιχων περιοχϊν. Σζλοσ, αποφάςιςε τθ διατθριςει των ςελίδων ςε Facebook και Twitter του υποκαταςτιματοσ ςτα Καμίνια που εμείσ δθμιουργιςαμε, και τθ ςυνζχιςθ τθσ διαχείριςι τουσ. ΧΟΛΙΑΜΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ,ΔΤΚΟΛΙΕ ΚΑΙ ΑΝΑΧΕΔΙΑΜΟΙ Σα παραπάνω αποτελζςματα είναι κάκε άλλο παρά απογοθτευτικά. ε ςφντομο χρονικό διάςτθμα καταφζραμε να γνωςτοποιιςουμε τθν φπαρξθ του καταςτιματοσ 24shopen ςτα Καμίνια ςε κάτι λιγότερο από 1000 ανκρϊπουσ. Παρ όλα αυτά αντιμετωπίςαμε κάποιεσ δυςκολίεσ ςχετικά με τθ δθμιουργία και τθν προϊκθςθ τθσ ςελίδασ ςτα κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ. Όςον αφορά ςτο πρϊτο μζροσ, μθν ζχοντασ πλθροφορίεσ για τθν αλυςίδα των 24shopen δεν μποροφςαμε να γράψουμε πλθροφορίεσ για αυτιν ςτισ ςελίδεσ των Facebook και twitter. Ζτςι ανατρζξαμε ςτθν ιδιοκτιτρια του υποκαταςτιματοσ ςτα Καμίνια κα. Διαμάντθ Μαριάννα θ οποία δζχτθκε με ευχαρίςτθςθ να μασ βοθκιςει να βροφμε όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για το κατάςτθμά τθσ και τθν αλυςίδα καταςτθμάτων γενικότερα. Σζλοσ, αντιμετωπίςαμε δυςκολίεσ ςτο κομμάτι τθσ προϊκθςθσ τθσ ςελίδασ μιασ και τα supermarket 24shopen δεν είναι ευρζωσ γνωςτά. Γι αυτό το λόγο καλζςαμε όλουσ τουσ φίλουσ μασ ςε Facebook και twitter να πατιςουν like ι να κάνουν follow τθ ςελίδα ϊςτε να διαδοκεί θ φπαρξι τθσ και ςε άλλα άτομα που

9 δε γνωρίηαμε προςωπικά (WORD OF MOUTH). Σζλοσ, το γεγονόσ ότι δεν διακζταμε χρθματικό budget για τθν προϊκθςθ των ενεργειϊν μασ, απζκλειςε τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ πλθρωμζνθσ διαφιμιςθσ ςτο Facebook, θ οποία ςίγουρα κα είχε μεγαλφτερθ απιχθςθ ςτουσ χριςτεσ. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ Δθμιουργία ξεχωριςτοφ τμιματοσ ςτθν επιχείρθςθ που κα διαχειρίηεται τθν παρουςία τθσ ςτα social media. Χριςθ Μάρκετινγκ, θλεκτρονικοφ και μθ, για μεγαλφτερθ προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ. (Π.χ πλθρωμζνθ διαφιμιςθ ςτο Facebook, δθμιουργία διαφθμιςτικϊν spot) Δθμιουργία Official Page τθσ επιχείρθςθσ ςε Facebook και Twitter. Είςοδοσ ςε νζα κοινωνικά δίκτυα όπωσ το YouTube και το Foursquare. Διεξαγωγι διαγωνιςμϊν μζςω των ςελίδων τθσ ςτα social media ϊςτε να επιβραβεφονται οι fans τθσ επιχείρθςθσ. φνδεςθ του Official web site τθσ επιχείρθςθσ με τα social media. Δθμιουργία πλατφόρμασ επικοινωνίασ με το αγοραςτικό κοινό. υνζχιςθ ενθμζρωςθσ του καταναλωτικοφ κοινοφ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ προςφορζσ ςτα διάφορα υποκαταςτιματα. DO s Οι δθμοςιεφςεισ πρζπει να είναι ςχετικζσ με τθν επιχείρθςθ και τα προϊόντα τθσ. Πρζπει τα post που κάνουμε να αφοροφν τθν επικαιρότθτα (προϊκθςθ διαφορετικϊν προϊόντων το Πάςχα και το καλοκαίρι). Σονίηουμε ςυνζχεια το ανταγωνιςτικό μασ πλεονζκτθμα. DONT s Εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ υλικοφ δεν είχαμε παρουςία ςε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Αποφεφγουμε τθν υπερβολικι παρουςία ςτα social media ϊςτε να μθν κουράηουμε το κοινό. Δεν προωκοφμε οφτε όμωσ πολεμάμε τουσ ανταγωνιςτζσ μασ. Δεν πρζπει από εδϊ και πζρα να παρατιςουν τισ ςελίδεσ ςτo Facebook και Twitter.

10 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

11

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα