Μεταφραστικές δυσκολίες κατά την απόδοση οικονοµικών όρων. Η περίπτωση των διεθνισµών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφραστικές δυσκολίες κατά την απόδοση οικονοµικών όρων. Η περίπτωση των διεθνισµών"

Transcript

1 Μεταφραστικές δυσκολίες κατά την απόδοση οικονοµικών όρων. Η περίπτωση των διεθνισµών Νικόλαος Παπαγεωργίου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Abstract: Nowadays due to technological advance, we come in contact with a great number of terms, either when dealing with a specific scientific field or when receiving the information provided by the mass media or the internet. Our globalized society is characterized by an abundance of terms called internationalisms, which are usually of Greek or Latin origin, found in a variety of different languages with the same meaning and form and are of great importance for the scientific communication and understanding among the users of various languages. However, the differences among the notions are not necessarily evident when examining the relevant terms and therefore similarity among terms does not always mean that exact correspondence prevails among the notions. We mention issues related with the definition of internationalisms, as well as economic terms concerning languages for specific purposes, term equivalence and ambiguity. Λέξεις κλειδιά: διεθνισµός, όρος, ισοδυναµία, ειδική γλώσσα, ασάφεια, αµφισηµία 1. ιεθνισµοί Η πλειάδα νέων όρων µε την οποία ερχόµαστε καθηµερινά αντιµέτωποι, είτε κατά την ενασχόληση µε κάποιο επιστηµονικό πεδίο, είτε ως απλοί δέκτες των πληροφοριών που παρέχονται µέσω των ΜΜΕ ή του διαδικτύου, είναι µία από τις συνιστώσες της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα λαµβάνουν συνεπώς οι όροι εκείνοι που απαντώνται σε διάφορες γλώσσες µε την ίδια συνήθως σηµασία και µορφή, οι διεθνισµοί, η ευρεία διάδοση και χρήση των οποίων είναι καθοριστικής σηµασίας για την επικοινωνία και την κατανόηση µεταξύ των χρηστών διαφόρων γλωσσών. Σύµφωνα µε τον Χαραλαµπάκη (1992: 339), όταν κάνουµε λόγο για διεθνισµούς αναφερόµαστε κατά κανόνα σε επιστηµονικούς όρους και νεολογισµούς, οι οποίοι µεταδίδονται από τη µία χώρα στην άλλη µε µεγάλη ταχύτητα. Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός διεθνισµού είναι α) η προέλευσή του από την ελληνική, τη λατινική ή κάποια άλλη µεγάλη σύγχρονη γλώσσα, β) η παράλληλη χρήση του σε πολλές (µεγάλες) γλώσσες και γ) η παρόµοια φωνολογική, µορφολογική, και σηµασιολογική αντιπροσώπευσή του σε καθεµία από τις γλώσσες, όπου απαντάται. Μερικοί χαρακτηριστικοί διεθνισµοί της γλώσσας των οικονοµικών επιστηµών είναι οι 1 : καρτέλ cartel das Kartel, καµποτάζ cabotage die Kabotage, ντάµπιγκ dumping das Dumping, αρµπιτράζ arbitrage die Arbitrage, κονσόρτιουµ consortium das Konsortium, µπουµ boom der Boom, blue chip, οικονοµία economy die Ökonomie, µάνατζερ manager der Manager, µάνατζµεντ management das Management, franchise franchise die Franchise, καπιταλισµός capitalism der Kapitalismus, οικονοµετρία econometrics die Ökonometrie, ελαστικότητα elasticity die Elastizität, κυκλικός cyclical zyklisch, κριτήρια του Μάαστριχτ Maastricth Criteria die Maastricht-Kriterien, µακροοικονοµική macroeconomics die Makroökonomie, µονοπώλιο monopoly das Monopol, µονοψώνιο monopsony das Monopson, ολιγοπώλιο oligopoly das Oligopol, βάση base/basis die Basis, πατέντα patent das Patent, τεχνολογία technology die Technologie, τουρισµός tourism der Tourismus. 1 Οι όροι παρατίθενται µε την εξής σειρά: ελληνικά, αγγλικά, και γερµανικά. 1

2 Τα κριτήρια κατάταξης ενός όρου ως διεθνισµού δεν είναι απολύτως οριοθετηµένα, διότι η προέλευση και το µέγεθος των γλωσσών αποτελούν αναµφίβολα σηµείο τριβής, εφόσον δεν είναι εύκολο να ορισθεί σε πόσες γλώσσες πρέπει να υπάρχει ο όρος για να τον θεωρήσουµε ως διεθνοποιηµένο, καθώς και εξαιρουµένης ίσως της Αγγλικής ποιες λογίζονται ως µεγάλες γλώσσες. Η χρήση εξάλλου ενός διεθνισµού θεωρείται δύσκολο να έχει την ίδια συχνότητα από γλώσσα σε γλώσσα και τις ίδιες συνυποδηλώσεις, δεδοµένου ότι οι έννοιες και οι όροι εξελίσσονται διαφορετικά στις επιµέρους γλώσσες, ανάλογα µε τις κρατούσες κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτιστικές και γλωσσικές συνθήκες. Όπως επισηµαίνει ο Χαραλαµπάκης (2003: 6 κ.ε.), η τυπική οµοιότητα των διεθνισµών συγκαλύπτει συχνά τις υπάρχουσες σηµασιολογικές διαφορές, οπότε οι οµοιότητες στο επίπεδο των όρων σε διάφορες γλώσσες δε σηµαίνει αναγκαστικά ότι οι έννοιες που κρύβονται πίσω από αυτούς είναι ταυτόσηµες. Ως εκ τούτου, ο όρος διεθνισµός µπορεί να επεκταθεί και να περιλάβει τα µεταφραστικά δάνεια, χωρίς να είναι απαραίτητη η φωνολογική και µορφολογική οµοιότητα. 2. ιεθνισµοί και ισοδυναµία Συνεπώς, δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι µεταξύ των διαφόρων γλωσσών επικρατεί εννοιολογική ισοδυναµία όσον αφορά τους διεθνισµούς. Με τον όρο ισοδυναµία εννοούµε την ταύτιση του εννοιολογικού περιεχοµένου δύο ή περισσοτέρων όρων. Σύµφωνα µε τους Arznt/Picht (1982: 142) οι περιπτώσεις ισοδυναµίας µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: α) πλήρης ισοδυναµία, β) έγκλειση, γ) επικάλυψη, δ) απουσία εννοιολογικής ισοδυναµίας. Μερικά παραδείγµατα πλήρους ισοδυναµίας έχουµε στα: αγορά εργασίας labor market der Arbeitsmarkt, αγοραστική δύναµη buying power der Kaufkraft, αειφόρος ανάπτυξη sustainable growth nachhaltige Entwicklung, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν gross domestic product das Bruttoinlandsprodukt, ανανεώσιµοι πόροι renewable resources erneubare Rohstoffe, ανεργία unemployment die Arbeitslosigkeit, βαριά βιοµηχανία heavy industry die Schwerindustrie. Συγκρίνοντας τους ακόλουθους όρους προβαίνουµε στις εξής διαπιστώσεις 2 : αγροτικό προϊόν agricultural product das Agrarprodukt: στη Γερµανική και την Αγγλική ο όρος αναφέρεται αποκλειστικά στα αγαθά από την καλλιέργεια της γης, ενώ στην Ελληνική περιλαµβάνονται επιπλέον και τα αγαθά της κτηνοτροφίας. ιαπιστώνεται έγκλειση. ατέλεια exemption die Steuerbefreiung/die Steuerfreiheit: στην Αγγλική και τη Γερµανική ο όρος έχει τη σηµασία της απαλλαγής από τέλη, ενώ στην Ελληνική έχει επιπλέον και εκείνη του εγγράφου που πιστοποιεί την ατέλεια. ιαπιστώνεται έγκλειση. βαρύ χαρτί/blue chip blue chip die Spitzenaktie/Blue Chips: στην Αγγλική και τη Γερµανική ο όρος έχει το εννοιολογικό περιεχόµενο της βαριάς µετοχής στο χρηµατιστήριο, ενώ στην Αγγλική χρησιµοποιείται για να δηλώσει ακίνητη περιουσία σηµαντικής αξίας και γενικά κάτι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας. ιαπιστώνεται έγκλειση. µαύρο χρήµα black money das Schwarzgeld: στην Ελληνική δε γίνεται διάκριση µεταξύ των όρων βρώµικο χρήµα και µαύρο χρήµα, οι οποίοι αναφέρονται στα έσοδα από παράνοµη δραστηριότητα. Στην Αγγλική και τη Γερµανική το black money και Schwarzgeld αντίστοιχα αναφέρονται σε εισοδήµατα που δε δηλώνονται 2 Για την εξαγωγή των συµπερασµάτων από τη σύγκριση των όρων χρησιµοποιήθηκαν τα λεξικά που παρατίθενται στις λεξικογραφικές αναφορές 2

3 στην εφορία, χωρίς να προέρχονται απαραίτητα από παράνοµη δραστηριότητα. ιαπιστώνεται έγκλειση. γεωργία agriculture die Landwirtschaft: εκτός της σηµασίας του κλάδου παραγωγής που αφορά τη συστηµατική καλλιέργεια της γης για την παραγωγή αγαθών καθώς και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται, η οποία είναι κοινή και στις τρεις γλώσσες, στην Ελληνική ο όρος αναφέρεται επιπλέον στα προϊόντα που παράγονται από την καλλιέργεια της γης. Στην Αγγλική έχει επίσης τις σηµασίες της µεγάλου µεγέθους γεωργικής επιχείρησης, του Υπουργείου Γεωργίας και της τάξης των αγροτών. Στη Γερµανική ο όρος αναφέρεται σε αγροτική επιχείρηση µικρού µεγέθους και στην αγροτική ιδιοκτησία, το αγρόκτηµα. Τόσο στην Αγγλική όσο και στη Γερµανική ο όρος περιλαµβάνει επίσης την εκτροφή ζώων. ιαπιστώνεται επικάλυψη. εισαγωγή import die Einfuhr/der Import: στην Ελληνική ο όρος χρησιµοποιείται για να δηλώσει τη διαδικασία µεταφοράς προϊόντων και υπηρεσιών από το εξωτερικό και στον πληθυντικό (εισαγωγές) τη συνολική ποσότητα των προϊόντων που εισάγονται. Στην Αγγλική δηλώνει στο µεν πληθυντικό το σύνολο του χρηµατικού ποσού που δαπανάται για εισαγωγή προϊόντων, στο δε ενικό εκτός από τη διαδικασία της εισαγωγής προϊόντων και τα ίδια τα εισαγόµενα είδη. Στη Γερµανική χρησιµοποιείται για να δηλώσει τόσο τη διαδικασία µεταφοράς των προϊόντων από το εξωτερικό όσο και τα ίδια τα προϊόντα. ιαπιστώνεται επικάλυψη. ναυτιλία shipping die Schifffahrt: στην Ελληνική ο όρος έχει τη σηµασία του συνόλου των εµπορικών πλοίων και της ναυσιπλοΐας, ενώ στη Γερµανική αναφέρεται στη µεταφορά αγαθών ή ανθρώπων µε πλοίο. Στην Αγγλική χρησιµοποιείται γενικά για τη µεταφορά αγαθών και όχι µόνο για εκείνα που µεταφέρονται µε πλοίο, ενώ έχει επίσης τη σηµασία του στόλου. Έχουµε επικάλυψη. τόκος interest der Zins: εκτός από τη σηµασία του τόκου που είναι κοινή και στις τρεις γλώσσες, στην Ελληνική έχει επιπλέον τη σηµασία του επιτοκίου, στην Αγγλική του νόµιµου δικαιώµατος επί περιουσιακού στοιχείου ή επιχείρησης καθώς και του ατόµου που κατέχει το παραπάνω δικαίωµα και στη Γερµανική του µισθώµατος και του φόρου. ιαπιστώνεται επικάλυψη. βιώσιµη επιχείρηση sustainable business nachhaltiges Unternehmen: στην Αγγλική και τη Γερµανική ο όρος έχει τη σηµασία της επιχείρησης που λειτουργεί έχοντας κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες, π.χ. χρησιµοποιεί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ενώ στην Ελληνική αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να επιβιώσει. ιαπιστώνεται έλλειψη εννοιολογικής ισοδυναµίας. οικονοµική βάση economic base die ökonomische Basis: στην Ελληνική ο όρος έχει τη σηµασία του κεφαλαίου, στην Αγγλική αναφέρεται στο σύνολο των εταιρειών που παρέχουν θέσεις εργασίας σε µια γεωγραφική περιοχή, ενώ στη Γερµανική στην οικονοµική διάρθρωση µιας κοινωνίας. ιαπιστώνεται έλλειψη εννοιολογικής ισοδυναµίας. εγγυητική επιστολή letter of guarantee der Garantiebrief: στην Ελληνική ο όρος αναφέρεται στο έγγραφο µε το οποίο η τράπεζα εγγυάται προς το δανειστή τη φερεγγυότητα του οφειλέτη, ενώ στη Γερµανική εκτός της προηγούµενης σηµασίας αναφέρεται επιπλέον στην εγγύηση που παρέχεται από τον κατασκευαστή για την καλή λειτουργία του προϊόντος του. Στην Αγγλική ο όρος χρησιµοποιείται για να δηλώσει το έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι ο πελάτης κατέχει συγκεκριµένες µετοχές και το οποίο χρησιµοποιείται από τον επενδυτή για να ασκήσει το δικαίωµα προαίρεσης για αγορά όταν οι µετοχές δε βρίσκονται στο λογαριασµό του. ιαπιστώνεται έλλειψη εννοιολογικής ισοδυναµίας ως προς την Αγγλική και έγκλειση ως προς τη Γερµανική. 3

4 3. Κοινή ειδική γλώσσα Στην εποχή µας έχει αυξηθεί η επιρροή της ειδικής γλώσσας στην κοινή λόγω της συχνότερης εµφάνισης των τοµέων της επιστήµης και της τεχνολογίας στην καθηµερινή ζωή. Η ειδική γλώσσα όµως δεν είναι µέρος ενός ανεξάρτητου συνόλου, αλλά αντλεί το δυναµικό της από την κοινή γλώσσα, στην οποία απευθύνεται συχνά για τη δηµιουργία νέων όρων. Υπάρχουν όροι της ειδικής γλώσσας που προέρχονται από την κοινή και το αντίστροφο. Ως εκ τούτου δεν µπορεί να γίνει σαφής διαχωρισµός µεταξύ των δύο (Παριανού/Κελάνδριας 1999: 264). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι όροι αγαθό (έχει του κόσµου τα αγαθά, το αγαθό της ελευθερίας, το βιοµηχανικό αγαθό), ανάδοχος (ενός παιδιού και ενός έργου), αξία (της υγείας και η αξία του δολαρίου), ατέλεια (έλλειψη τελειότητας και απαλλαγή από τέλη), εισαγωγή (προϊόντων από το εξωτερικό και εισαγωγή σε νοσοκοµείο, εισαγωγή στη φιλοσοφία), οικονοµία (η θεωρητική επιστήµη, το οικονοµικό σύστηµα και η οικονοµία στο νερό), προϊόν (προϊόν βιοµηχανικό και προϊόν φαντασίας), τράπεζα (χρηµατοπιστωτικός οργανισµός και τράπεζα αίµατος), χρεοκοπία (µιας επιχείρησης και ενός πολιτεύµατος). Ενώ όµως η κοινή γλώσσα µπορεί να υπάρξει χωρίς την ειδική, δεν µπορεί να ισχύσει το αντίστροφο (Arnzt/Picht 1982: 24). Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της ειδικής γλώσσας αποτελούν (Παριανού 2004: 311, Arnzt/Picht 1982: 30, Stolze 1999: 92 κ.ε.) το συγκεκριµένο λεξιλόγιο του κλάδου, στον οποίο αναφέρεται, η χρήση συγκεκριµένων γραµµατικών, µορφολογικών και συντακτικών σχηµάτων, η τάση για συντοµία, ακρίβεια και οικονοµία στην έκφραση. Ένα από τα βασικότερα ζητήµατα συνεπώς είναι το ποιες λεξιλογικές µονάδες κατατάσσονται ως όροι. Παρόλο που στην εισαγωγή του βιβλίου του Rey (1995: 3) τονίζεται ότι είναι αδύνατο να διαχωρίσουµε τις λέξεις από τους όρους, διότι µια πλειάδα λεξικών µονάδων αποτελούν ταυτόχρονα λέξεις και όρους, θα συµφωνήσουµε µε τη Stolze (1999: 79) στο ότι η διάκριση των όρων από τις λέξεις της κοινής γλώσσας µπορεί να επιτευχθεί µέσω της γνώσης του εν λόγω επιστηµονικού τοµέα. Ως όρος θεωρείται κάθε συµβατικό σύµβολο µιας έννοιας, το οποίο αποτελείται από έναρθρους ήχους ή από τη γραπτή τους αντιπροσώπευση. Κάθε όρος είναι µια λέξη ή φράση. Οι όροι εκφράζουν έννοιες. Έννοια είναι η νοητική αντιπροσώπευση ενός ιδιαίτερου αντικειµένου ή ενός συνόλου ιδιαιτέρων αντικειµένων που έχουν ορισµένες κοινές ιδιότητες (χαρακτηριστικά) και χρησιµεύουν στην επικοινωνία (Wüster 1991: 8, Βαλεοντής 1988: 13). Ως νοητική µονάδα, η έννοια αποτελείται από το σύνολο των χαρακτηριστικών που αποδίδονται σε ένα αντικείµενο ή σε µια τάξη αντικειµένων. Κάθε έννοια µπορεί να πραγµατωθεί σε µία ή περισσότερες φυσικές γλώσσες και να εκφραστεί µέσω ενός µονολεκτικού όρου, ενός περιφραστικού σχηµατισµού ή ενός συµβόλου. Οι έννοιες δε συνδέονται µε συγκεκριµένες γλώσσες, αλλά υφίστανται την επίδραση του κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται (Καλτσογιάννου/Ευθυµίου 2004: 31). Ο όρος έχει αυστηρά ορισµένη και επακριβώς περιορισµένη σηµασία. Γι αυτό το λόγο, ενώ η λέξη και η σηµασία της αποτελούν µια αδιαχώριστη ενότητα, στην ορολογία οι έννοιες υπάρχουν ανεξάρτητα από τους όρους. Ο όρος ενώνει µια λέξη, µε πολλές σηµασίες σε ελεύθερη χρήση, µε συγκεκριµένη έννοια συγκεκριµένου κλάδου γνώσης, είναι δηλαδή τεχνητό κατασκεύασµα. Γενικά χαρακτηριστικά του όρου αποτελούν τα εξής: α) είναι κοινωνικά ρυθµιζόµενος, β) στερείται προσωπικών συγκινήσεων αξιολογήσεων, γ) χάνει όλα τα συνώνυµά του, δ) προϋποθέτει τη µονοσηµία, ε) αποδίδει συγκεκριµένη έννοια σε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο (Γούναρη 1999: 192). 4

5 Ένα ειδικό κείµενο, όσον αφορά τη µετάφραση, θεωρείται ότι παρουσιάζει τα λιγότερα προβλήµατα σε σύγκριση µε ένα κείµενο που ανήκει στην κοινή γλώσσα ή στη λογοτεχνία, λόγω του στενού σηµασιολογικού πεδίου µέσα στο οποίο καλείται να κινηθεί ο µεταφραστής. Οι µονοσήµαντοι όροι της ειδικής γλώσσας διατρέχουν συνήθως το µικρότερο κίνδυνο όσον αφορά τα προβλήµατα κατά τη µετάφρασή τους (Παριανού 2004: 318). Σύµφωνα µάλιστα µε τους Arznt/Picht (1982: 140) ο τοµέας των ειδικών γλωσσών ενδείκνυται για διαγλωσσική αντιπαραβολή, διότι οι συνυποδηλώσεις δεν παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο, εφόσον το σηµαντικότερο είναι το εννοιολογικό περιεχόµενο του όρου. 4. Η γλώσσα των οικονοµικών επιστηµών Σε αντίθεση µε κάποιες άλλες ειδικές γλώσσες, η γλώσσα των οικονοµικών επιστηµών δεν ασχολήθηκε ποτέ ιδιαίτερα µε τη θεωρητική έρευνα και δεν κατέστη δυνατόν να οριστούν επακριβώς τα όριά της (Παριανού 2004: 380). εν είναι εύκολο να ορίσουµε τι νοείται ως οικονοµική γλώσσα. Σύµφωνα µε τους Scholtes Schmidt (1986 στο Pohosyan 2005: 4) αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο τοµέας της οικονοµίας είναι στενότερα συνδεδεµένος µε την καθηµερινή ζωή απ ότι οποιοσδήποτε άλλος, ενώ σύµφωνα µε την Horst (1998 στο Pohosyan 2005: 4) το πρόβληµα έγκειται στην ετερογένεια που χαρακτηρίζει τον όρο οικονοµία, ο οποίος αποτελεί ένα σύµπλεγµα πολλών επιµέρους ειδικών γλωσσών. Όπως τονίζει ο Pohosyan (2005: 5) ο όρος οικονοµική γλώσσα είναι παραπλανητικός, διότι είναι µόνο κατ επίφασιν οµοιογενής: η τεχνολογική πρόοδος και η έντονη διεθνοποίηση έχουν επιφέρει µεταβολές στον τοµέα της οικονοµίας µε άµεση συνέπεια τη ραγδαία αύξηση των σχετικών µε την οικονοµία ειδικών γλωσσών. Η οικονοµική γλώσσα δεν εκφράζεται µέσω του ειδικού λεξιλογίου, αλλά µέσω των ειδικών κειµένων (Gläser 1998 στο Stolze 1999: 182). Κατά τη µετάφραση κειµένων του οικονοµικού τοµέα η δυσκολία συνίσταται στην ανοµοιογένεια των γλωσσικών οµάδων που σχετίζονται µε αυτού του είδους τα κείµενα. Το περιεχόµενό τους µπορεί να αφορά τοµείς όπως τις διεθνείς συναλλαγές, την οικονοµική των επιχειρήσεων, τον καθορισµό του κόστους, µέχρι τη διαφήµιση και την αλληλογραφία που ανταλλάσσεται µεταξύ των επιχειρήσεων. Σε σχέση µε τα συνήθη ειδικά κείµενα, τα οικονοµικά κείµενα διακρίνονται για την εκτενέστερη χρήση µεταφορικών εκφράσεων και την πιο απλουστευµένη σύνταξη (Stolze 1999: 182). Όσον αφορά τα γλωσσικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της γλώσσας των οικονοµικών επιστηµών και τη µετάφρασή τους, πρέπει να τονιστεί ότι, όχι µόνο το κάθε είδος κειµένου, αλλά και κάθε κείµενο ξεχωριστά µπορεί να παρουσιάζει τις δικές του ιδιαίτερες δυσκολίες που εξαρτώνται από πολλούς και διάφορους παράγοντες. Ένας τέτοιος είναι οι πολιτισµικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα (Παριανού 2004: 380-1). Σύµφωνα µε το Fluck (1991:60 κ.ε.) η ειδική γλώσσα του χρηµατιστηρίου αποτελεί ένα µικτό τύπο προφορικής και γραπτής γλώσσας και προϋποθέτει ειδικές γνώσεις. Απαντώνται πολλές µεταφορικές εκφράσεις που προέρχονται από τον τοµέα του αθλητισµού, από τοµείς διαπροσωπικών σχέσεων που περιγράφουν σωµατική κατάσταση, ψυχολογική διάθεση, κ.α. Χαρακτηριστική είναι επίσης η προσωποποίηση αντικειµένων και η µεταφορική χρήση ρηµάτων που προσδίδουν την εντύπωση της κίνησης και της δυναµικής. Μία ακόµα ιδιαιτερότητα των κειµένων της οικονοµικής γλώσσας αποτελεί το γεγονός ότι ο τρόπος µε τον οποίο οµιλεί µια εταιρεία διαφέρει από τον αντίστοιχο των υπολοίπων εταιρειών, κάτι που έχει αντίκτυπο στην εικόνα της. Η χρήση της γλώσσας για να δηλώσει την ένταξη σε µια οµάδα λειτουργεί τόσο δεσµευτικά, ώστε παρατηρείται το φαινόµενο της δηµιουργίας της corporate identity (Stolze 1999: 190). 5

6 Λόγου χάριν, ο όρος stock εκτός από τις σηµασίες των προς πώληση αγαθών, πρώτων υλών και εµπορευµάτων που φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης προς µελλοντική χρήση, αναφέρεται επιπλέον στο σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και στο κεφάλαιο που αποφέρει στην εταιρεία η πώληση µετοχών της. Οι πιθανές έννοιες µπορούν να αναζητηθούν, λοιπόν, στον τοµέα του χρηµατιστηρίου και της λογιστικής. Αντίστοιχα το stock market µπορεί να αναφέρεται στο χώρο αγοραπωλησίας ζώων, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί βασικό όρο της ορολογίας του χρηµατιστηρίου. Κάτι ανάλογο συµβαίνει µε τον όρο portfolio που εκτός του συνόλου των επενδύσεων σηµαίνει επίσης ολόκληρη τη γκάµα των προϊόντων που διαθέτει µια επιχείρηση. Ο όρος inventory έχει τη σηµασία της καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων και του αποτελέσµατος αυτής, ενώ στον τοµέα της λογιστικής στο απόθεµα των αγαθών και στην αξία που έχουν τα καταγεγραµµένα αντικείµενα. Ο όρος depreciation µπορεί να αναφέρεται τόσο στην υποτίµηση του νοµίσµατος στον τοµέα της οικονοµικής πολιτικής, όσο και στην απόσβεση, όταν πρόκειται για τη λογιστική. 5. Μη µονοσήµαντοι όροι, ζητήµατα ασάφειας και πολυσηµίας Στόχο των ειδικών κειµένων αποτελεί η ακρίβεια σε επίπεδο αναφοράς και η αποφυγή αµφισηµίας, όπως συµβαίνει µε τα κείµενα της κοινής γλώσσας. Τα όρια όµως της δήλωσης ενός όρου δεν είναι πάντα σαφή. Είναι γνωστό ότι τόσο η κοινή όσο και η ειδική γλώσσα επιζητούν την οικονοµία και την ακρίβεια στην έκφραση και η µεν πρώτη έχει τη δυνατότητα να επιτύχει αυτό µέσω των συµφραζοµένων και της συνυποδήλωσης, η δε δεύτερη µέσω της χρήσης των όρων (Παριανού 2004: 309 κ.ε.). Οποιοσδήποτε ασχολείται µε όρους διαπιστώνει σύντοµα ότι η µονοσηµία, δηλαδή το να αντιστοιχεί ένα σηµαίνον σε ένα σηµαινόµενο, δεν υφίσταται πάντοτε. Μερικά παραδείγµατα πολύσηµων όρων αποτελούν οι εξής: ωράριο: α) ο χρόνος που ξοδεύει κάποιος σε αµειβόµενη εργασία, β) ο πίνακας που αναγράφονται οι ώρες εργασίας, γ) ο αριθµός των ωρών που βάσει νόµου επιτρέπεται να εργάζεται κάποιος ηµερησίως, φόρος: α) οι υποχρεωτικές εισφορές στο κράτος, β) το σύνολο των χρηµάτων που συγκεντρώνονται από την είσπραξη των φόρων δασµολόγιο: α) ο πίνακας που αναγράφονται οι δασµοί που επιβάλλονται στα προϊόντα β) το σύστηµα και οι διατάξεις βάσει των οποίων γίνεται η δασµολόγηση. Η οµωνυµία και η πολυσηµία είναι δύο πολύ συνηθισµένες µορφές στην ειδική γλώσσα. Στην οµωνυµία διαφορετικές σηµασίες οφείλονται σε διαφορετικές ετυµολογικές ρίζες, ενώ στην πολυσηµία η ετυµολογική ρίζα είναι η ίδια και υπάρχουν διαφορετικές ποικιλίες πολύσηµων λέξεων. Έτσι ενώ στα οµώνυµα η ίδια µορφή προκύπτει συµπτωµατικά, στα πολύσηµα η ίδια µορφή προκύπτει ιστορικά και κατ επέκταση οι σηµασίες αυτής της µορφής συσχετίζονται. Βέβαια η ετυµολογική έρευνα δεν καταλήγει πάντοτε στα ίδια αποτελέσµατα, οπότε τα όρια µεταξύ οµωνυµίας και πολυσηµίας δεν είναι πάντα σαφή. Αυτό που επιλύει το πρόβληµα της σηµασιολογικής ασάφειας των οµωνύµων και των πολυσήµων είναι τα συµφραζόµενα και οι συνθήκες επικοινωνίας. Εδώ θα θεωρήσουµε ως ενιαία κατηγορία τους οµώνυµους πολύσηµους όρους. Όταν ένα σηµαινόµενο χαρακτηρίζεται από περισσότερα του ενός σηµαίνοντος, ενδογλωσσικά µιλάµε για συνωνυµία. Το φαινόµενο της συνωνυµίας οφείλεται κυρίως στη δηµιουργία των όρων από παράλληλες ειδικότητες και της ενασχόλησης µε αυτούς περισσοτέρων του ενός επιστηµονικών κλάδων ή του ιδίου κλάδου αλλά διαφορετικής 6

7 θεωρητικής σχολής. Μία ακόµα αιτία είναι η έλλειψη συντονισµού µεταξύ των επιστηµόνων και παραγόντων, όπως η γεωγραφική απόσταση και το ότι οι επιστήµονες της ίδιας ειδικότητας περιγράφουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες ένα πολύπλοκο φυσικό φαινόµενο που τους απασχολεί (Παριανού 2004: 357 κ.ε.). Σύµφωνα µε τους Arnzt/Picht (1982: 121) και Παριανού (2004: 354) η απόλυτη συνωνυµία είναι εξαιρετικά σπάνια, οπότε αναφερόµαστε συνήθως σε µερική συνωνυµία κατά την οποία υπάρχει υποκαταστασιµότητα σε ορισµένα γλωσσικά περιβάλλοντα. Συχνά συναντούµε πλήθος όρων που χρησιµοποιούνται εναλλακτικά ο ένας έναντι του άλλου: ρευστοποίηση αντί εκκαθάριση, πτώχευση αντί χρεοκοπία, δανειοληπτική αντί πιστοληπτική ικανότητα, ιδιωτικοποίηση αντί αποκρατικοποίηση, θέση εργασίας αντί θέση απασχόλησης. Άλλες πάλι φορές οι συνώνυµοι όροι γράφονται µε λατινικούς χαρακτήρες: δικαιόχρηση αντί franchising, βαρύ χαρτί αντί blue chip, εταιρεία συµµετοχών αντί εταιρεία holding, αντιστάθµιση κινδύνου αντί hedging. Προβλήµατα ασάφειας όρων µπορούν να προκύψουν όµως όχι µόνο σε σηµασιολογικό, αλλά και σε µορφοσυντακτικό και συντακτικό επίπεδο 3. Μορφοσυντακτική ασάφεια έχουµε όταν µια λέξη µπορεί να ερµηνευθεί µε περισσότερους από ένα τρόπους (ως ουσιαστικό, ως επίθετο ή επίρρηµα κλπ.). Π.χ. ασφαλιστικό πρόγραµµα (επιθ.) / το ασφαλιστικό (ουσ.), διαθέσιµα (ουσ.) / διαθέσιµο κεφάλαιο (επιθ.), υψηλό ηµέρας (ουσ.) / υψηλό κόστος (επίθ.) και αντίστοιχα στην Αγγλική: base (ουσ.)/ base rate (επιθ.), bank (ουσ.)/ bank loan (επιθ.), capital (ουσ.)/ capital loss (επιθ.). Συντακτική ασάφεια έχουµε σε περιπτώσεις όπου είναι δύσκολο να διαχωριστεί ο προσδιορισµός από το προσδιοριζόµενο ή να εντοπιστεί το προσδιοριζόµενο σε έναν πολυσυλλεκτικό όρο που αποτελείται π.χ. από πολλά ουσιαστικά. Τέτοιου είδους ασάφεια προκαλείται κυρίως κατά τη µετάφραση όρων της Αγγλικής. Στην αγγλική γλώσσα συνηθίζεται ένα ουσιαστικό να προσδιορίζει ένα άλλο, όµως όταν αυτό συµβαίνει στην ελληνική το προσδιοριζόµενο ουσιαστικό βρίσκεται σε γενική πτώση. Έτσι, όροι, όπως τιµή στόχος / τιµή στόχος απόκτησης, εταιρεία πρότυπο / εταιρεία πρότυπο διαφάνειας ξενίζουν τον Έλληνα αναγνώστη και ενδέχεται να προκαλέσουν κάποια σύγχυση. Μία ακόµη παράµετρος που ενδέχεται να δυσχεράνει το µεταφραστή είναι η ποικιλότητα που παρουσιάζεται, όταν µια έννοια εκφράζεται µε παραλλαγές του ίδιου όρου. Η µορφολογική ποικιλότητα οφείλεται σε χρήση καταλήξεων, άλλοτε γραµµατικών και άλλοτε παραγωγικών. Π.χ. φορολογικό βάρος / φορολογικά βάρη, οµαδική απόλυση / οµαδικές απολύσεις, βιβλιάριο τραπέζης / τραπεζικό βιβλιάριο, αγροτικός συνεταιρισµός / συνεταιρισµός αγροτών, αγορά εξωτερικού / εξωτερική αγορά. Η συντακτική ποικιλότητα µπορεί να προέρχεται από παρεµβολή προσδιορισµού ή από ανάπτυξη και αντιµετάθεση προσδιορισµού. π.χ. κοινή µετοχή / κοινή ονοµαστική µετοχή, έξοδα δανείου / έξοδα χορήγησης δανείου, χρηµατιστήριο αξιών / χρηµατιστήριο κινητών αξιών, τραπεζικό δάνειο / δάνειο από τράπεζα, οικονοµική βάση / βάση της οικονοµίας, µετοχοδάνειο / δάνειο για την αγορά µετοχών. Πέρα από αυτές τις κατηγορίες και τους συνδυασµούς τους µπορεί να εµφανίζονται παραλλαγές όρων λόγω ορθογραφικών διαφοροποιήσεων, όπως διαφοροποίηση στον τονισµό, παλαιότερη και νεότερη ορθογραφία ή χρήση παύλας. Έτσι συναντούµε τα: ζηµία / ζηµιά, τα tax-exempt, winding-up, tax-free, duty-free, anti-dumping µε ή χωρίς 3 Βλ. Ανανιάδου/Ζερβάνου (2004: 286κ.ε.) για τα προβλήµατα ασάφειας και ποικιλότητας στο χώρο της αυτόµατης αναγνώρισης όρων 7

8 παύλα, χρεοκοπία / χρεωκοπία, χρεόγραφο / χρεώγραφο, εταιρία / εταιρεία, labor / labour. Χαρακτηριστικά είδη παραλλαγών της ανεπτυγµένης µορφής ενός όρου είναι επίσης τα ακρώνυµα και οι συντετµηµένες εκδοχές του, π.χ. ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), ΠΟΕ (Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου), ακόµα και µε λατινικούς χαρακτήρες: ΕΒΙΤ (κέρδη προ φόρων και τόκων), Ρ/Ε (λόγος τιµής προς κέρδη). 6. Συµπεράσµατα Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι η σηµασιολογική ασάφεια αποτελεί το πιο δύσκολο µεταφραστικό πρόβληµα και οφείλεται στα φαινόµενα, τα οποία αναλύθηκαν προηγουµένως. Μία από τις κύριες διαπιστώσεις από τη µέχρι τώρα έρευνά µας είναι ότι πολλά συντάγµατα που βρίσκονται σε συχνή χρήση είτε δεν καταγράφονται στα λεξικά, είτε απλώς παρατίθενται, χωρίς όµως να δίνεται ο ορισµός τους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν τα: αγροτική µεταρρύθµιση, βιβλιάριο επιταγών, βιοµηχανική δραστηριότητα, βιοµηχανική εφαρµογή, οικογενειακές δαπάνες, εγχώρια αγορά, ηγετική επιχείρηση, καταναλωτικό δάνειο, λειτουργικό κέρδος, µετοχικό µερίδιο, περιφερειακή βοήθεια κ.α. Θα ήταν συνεπώς χρήσιµο να γίνουν προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, οι οποίες θα συνέβαλαν κατά µεγάλο µέρος στην άρση της σηµασιολογικής ασάφειας και στην καλύτερη εναρµόνιση της διεθνοποιηµένης ορολογίας, µε αποτέλεσµα την καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των ειδικών ενός κλάδου. 7. Βιβλιογραφικές αναφορές Ανανιάδου Σ., Ζερβάνου Κ. (2004). «Αναγνώριση όρων σε υπολογιστικά συστήµατα: προβλήµατα και µέθοδοι» στο Ελληνική ορολογία: έρευνα και εφαρµογές. Αθήνα: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, εκδόσεις Καστανιώτη, Arnzt R., Picht H. (1982). Einführung in die übersetzungsbezogene Terminologiearbeit. Hildesheim, Zürich, New York. Βαλεοντής Κ. (1988). Ανάλυση των βασικών αρχών της τεχνικής ορολογίας. Αθήνα: Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης. Γούναρη Ρ. (1999). «Θησαυρός ελληνικής εκπαιδευτικής ορολογίας» στο Ελληνική γλώσσα και ορολογία: Ανακοινώσεις 2 ου συνεδρίου. Αθήνα: 1999, Fluck H.R.(1991). Fachsprachen: Einführung und Bibliographie. Tübingen: Francke Verlag. Gläser R. (1998). «Fachsprachen und Funktionalstile Art. 16» in (eds) Hoffmann L., Kalverkämper H., Wiegand H.E. HSK Fachsprachen Languages for Specific Purposes. Berlin: de Gruyter, 1 ος τόµος, Horst S. (1996). Wortbildung in der deutschen Wirtschaftskommunikation. ιδακτορική διατριβή, πανεπιστήµιο Düsseldorf. Καλτσογιάννου Μ., Ευθυµίου Ε. (2004). «Θεωρία, µέθοδοι και πρακτικές της ορολογίας» στο Ελληνική ορολογία: έρευνα και εφαρµογές. Αθήνα: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, εκδόσεις Καστανιώτη, Παριανού Α., Κελάνδριας Π. (1999). «Τεχνικές και διδακτική της µετάφρασης ειδικών κειµένων» στο Ελληνική γλώσσα και ορολογία: Ανακοινώσεις 2 ου συνεδρίου. Αθήνα: 1999, Παριανού Α. (2004). «ιαπολιτισµική ειδική επικοινωνία» στην Επιστηµονική επετηρίδα Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας, Pohosyan A. (2005). Übersetzungsprobleme in der Wirtschaftskommunikation: untersucht an Übersetzungen aus dem Russischen und Ukrainischen ins Deutsche. ιδακτορική διατριβή, πανεπιστήµιο Darmstadt. Rey A. (1995). Essays on Terminology. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. Scholtes-Schmid G. (1986). «Die Beschreibung von Wirtschafssprachen» in Special Language 8, α.τ Stolze R. (1999). Die Fachübersetzung: eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag. Wüster E. (1991). Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. Bonn: Romanistischer Verl. Χαραλαµπάκης Χ. (1992). Νεοελληνικός Λόγος. Μελέτες για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και το ύφος. Αθήνα. 8

9 Χαραλαµπάκης Χ. (2003). «Προβλήµατα ισοδυναµίας στη νεοελληνική επιστηµονική ορολογία». 6 ο ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, στο 8. Λεξικογραφικές αναφορές Gabler Wirtschafts-Lexikon (2004). Wiesbaden: vollst. überarb. u. akt. 16 Aufl, Κριαράς Ε. (2003). Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δηµοτικής γλώσσας. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών. Λεξικό της κοινής νεοελληνικής (2003). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Μπαµπινιώτης Γ. (1998). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. Τεγόπουλος-Φυτράκης (1990). Ελληνικό λεξικό. Αθήνα: Εκδόσεις Αρµονία, Έκδοση. Ηλεκτρονικό αγγλικό λεξικό Ηλεκτρονικό γερµανικό λεξικό 9

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο παράδειγµα Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:15 λεπτά Σκοπός εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 3-5 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη Άννα Μάστορα (1) Μαρία Μονόπωλη (2) Σαράντος Καπιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μακροοικονοµική Η µελέτη της οικονοµίαςωςσυνόλου. Ασχολείται µε συνολικά µεγέθη της οικονοµίας. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Ο ρυθµός µεταβολής του γενικού επιπέδου τιµών. ΑΝΕΡΓΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό χώρο παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών Μακρο-οικονομική: Εισαγωγή στην Μακροοικονομία Διδάσκων: Μποζίνης Η. Αθανάσιος Οικονομικό κύκλωμα Παραγωγή επιτυγχάνεται από Συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 2: Η μέτρηση του ΑΕΠ και τα προβλήματα μέτρησης. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 2: Η μέτρηση του ΑΕΠ και τα προβλήματα μέτρησης. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 2: Η μέτρηση του ΑΕΠ και τα προβλήματα μέτρησης Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Factoring & Forfaiting Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο εξωτερικό

Factoring & Forfaiting Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο εξωτερικό Factoring & Forfaiting Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο εξωτερικό Σκοπός ιπλωµατικής Η ανάλυση της έννοιας και της χρησιµότητας του factoringκυρίως, αλλά και του forfaiting ως σύγχρονων χρηµατοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 2: Συντελεστές παραγωγής (συνέχεια)

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 2: Συντελεστές παραγωγής (συνέχεια) Αγροτική Οικονομία Ενότητα 2: Συντελεστές παραγωγής (συνέχεια) Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Απαιτήσεις Λογιστική ΙΙ - ΤΟΕ-ΕΚΠΑ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ 1 Απαιτήσεις αποτελούν όλες οι αξιώσεις που έχει η επιχείρηση κατά φυσικών ή νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ STANDARDISATION OF QUALITY TERMINOLOGY AND COMMUNICATION SUMMARY ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι. Σαριδάκης, Ν. Τσαλκάνη, Ε. Λαμπή, Ε. Καραγιώργη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation 5 Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη χρήση και τη δημιουργία τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κυριακή Δανακτσή,

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I Καθ. Δ.Μ. Εμίρης Επ. Καθ. Ι. Γιαννατσής ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τόσο για τη διοίκηση μιας επιχείρησης όσο και για την αξιολόγησή της ως επένδυσης είναι χρήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων Γιώργος Βλάχος Οκτώβριος 15, 2015 Περιεχόμενα 01 Το Προβληματικό Οικονομικό Περιβάλλον 02 Οι Τράπεζες 03 Οι Επιχειρήσεις 04 Η Τράπεζα Πειραιώς 05 Τύποι Ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, θα περιγράψουμε τι σημαίνει ειδική επικοινωνία και θα φωτίσουμε τη σχέση της με την ειδική γλώσσα. Για την κατανόηση των μηχανισμών της

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Αγροτική Οικονομία Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Εισροή συναλλαγµατικών εσόδων στις χώρες υποδοχής και φιλοξενείας Έννοια Ιδιαίτερη σηµασία για αναπτυσσόµενες χώρες Μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία Ενότητα 5 η : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δρ. Ιωάννης Μπακούρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Τι είναι η δημόσια οικονομική Η Δημόσια Οικονομική μελετά το ρόλο του δημόσιου τομέα, του κράτους δηλαδή στην οικονομία. Βασική έμφαση δίνεται στο ρόλο των δημόσιων δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Οι Τρέχουσες Πολυεθνικές Προκλήσεις και η Παγκόσµια Οικονοµία... 22

Κεφάλαιο 1 Οι Τρέχουσες Πολυεθνικές Προκλήσεις και η Παγκόσµια Οικονοµία... 22 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 21 Κεφάλαιο 1 Οι Τρέχουσες Πολυεθνικές Προκλήσεις και η Παγκόσµια Οικονοµία... 22 Χρηµατοοικονοµική Παγκοσµιοποίηση και Κίνδυνος... 22 Η

Διαβάστε περισσότερα