ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΣΙΚΔΣΑ ΣΟ ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΙΟ: Διδικέρ Λύζειρ για ηον Δπαγγελμαηία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΣΙΚΔΣΑ ΣΟ ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΙΟ: Διδικέρ Λύζειρ για ηον Δπαγγελμαηία"

Transcript

1 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΣΙΚΔΣΑ ΣΟ ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΙΟ: Διδικέρ Λύζειρ για ηον Δπαγγελμαηία Private Label Fair Helexpo Αθήνα, 1 η Οκηυβπίος 2010 Makro Greece Member of METRO GROUP AG Copyright 2009

2 MAKRO Cash & Carry : Μέλορ ηος Γεπμανικού Ομίλος METRO Group AG Πνηα είλαη ε MAKRO; METRO Group AG: 1 η Υονδπεμποπική Δηαιπία ζηο κόζμο (ζε πεπιζζόηεπερ από 30 σώπερ) ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΠΔΛΑΣΩΝ: Δπαγγελμαηίερ κυδικούρ: Σπόθιμα και Μη-ηπόθιμα Πεπιζζόηεπα από πποφόνηα Ιδιυηικήρ Δηικέηαρ

3 ΤΜΜΔΣΟΥΗ PRIVATE LABEL ΣΗΝ ΓΙΔΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 43% 32% 31% 30% 28% 27% Μέζορ Όπορ ςμμεηοσή PL 25% ζηην Δςπώπη Μεγάλο Πεπιθώπιο Ανάπηςξηρ ζηην Δλληνική Αγοπά 25% 25% 24% 22% 20% MCC share of Own Brands (2009) Market share of Own Brands (2009) 15% 14% 12% 12% 10% UK Germany Spain Slovakia Austria Belgium Portugal Netherlands Czech rep Denmark Hungary Italy Poland Greece Turkey Μεγάιν Πεξηζώξην Αλάπηπμεο PL Source: ACNielsen 2009, Metro Data Warehouse

4 ΤΜΜΔΣΟΥΗ MAKRO PRIVATE LABEL ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΠΔΛΑΣΩΝ OB Food Sales per Customer Group OB Non Food Sales per Customer Group Trader 16% CSO'S 16% HoReCa 68% HoReCa Trader CSO'S CSO'S 54% HoReCa 32% Trader 14% HoReCa Trader CSO'S OB Total OB Sales Per Customer Group Πάλσ από 70% πκκεηνρή ζηνπο Δπαγγεικαηίεο Πειάηεο Trader 16% CSO'S 24% HoReCa 60% HoReCa Trader CSO'S

5 Ση εκαίλεη «Private Label» ζηνλ Κόζκν ηνπ Υνλδξεκπνξίνπ;

6 PRIVATE LABEL Διδική Πποζέγγιζη 1 ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ BRAND POSITIONING ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΔ ΛΤΔΙ 6 5 ΚΔΡΓΟΦΟΡΙΑ Targeted Brands for Core Customer Needs

7 First Price brand Value brand 1. BRAND POSITIONING Hotels, Restaurants, Catering (HORECA) Traders Services, Companies & Offices (SCO)

8 2 450 SKUs Σα πξντόληα ARO απεπζύλνληαη ζε θάζε νκάδα πειαηώλ κε κία γθάκα Πξντόλησλ πνπ θαιύπηεη Βαζηθέο Καζεκεξηλέο Αλάγθεο Σξνθίκσλ & Με-Σξνθίκσλ Γεληθή Πεξηγξαθή Σηκή Πνηόηεηα πζθεπαζία Πποφόνηα Βαζικών Καθημεπινών Αναγκών «Price Fighter» Ξεκάθαπη απόζηαζη ηιμήρ από Value Brands Αξιόπιζηη ποιόηηηα με κανένα ζςμβιβαζμό Απλή αλλά ελκςζηική ζςζκεςαζία Ανηαγυνιζηική ηιμή ζηην αγοπά ARO : Η Έξςπνη Δπιλογή

9 130 SKUs Σα πξντόληα Fine Food απεπζύλνληαη ζε πειάηεο Food Traders κε κία θαηλνηόκα γθάκα πξντόλησλ πνπ αληηπξνζσπεύεη άξηζηα «ζρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο» Ιδαληθά γηα κεηαπώιεζε κε ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηηκήο Γεληθή Πεξηγξαθή Σηκή Πνηόηεηα πζθεπαζία Βαζική καηηγοπία πποφόνηυν με ςποκαηηγοπίερ πος καλύπηοςν πποφόνηα βιολογικά, ΠΟΠ, Fair-Trade, κλπ % θθηνόηεπο από ηο ανηίζηοισο «A-Brand» Ποιόηηηα ζηο ίδιο, και πολλέρ θοπέρ καλύηεπο, επίπεδο από ηο ανηίζηοισο «A-Brand» Ππακηικέρ ζςζκεςαζίερ (π.σ. «easy open», κλπ.) σεδιαζμένο για μεηαπώληζη FINE FOOD: Ποιόηηηα πος κάνει ηη Γιαθοπά

10 450 SKUs Σα πξντόληα HORECA Select απεπζύλνληαη ζε επαγγεικαηίεο πειάηεο HORECA κε κία γθάκα πξντόλησλ Σξνθίκσλ θαη Με-ηξνθίκσλ εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επαγγεικαηία Chef θαη ηελ επαγγεικαηηθή θνπδίλα Γεληθή Πεξηγξαθή Σηκή Πνηόηεηα πζθεπαζία 1η Ποιόηηηα ζςζηαηικών & ππώηυν ςλών Δλεγσόμενη διαδικαζία παπαγυγήρ 10-40% θθηνόηεπο από ηο ανηίζηοισο «A-Brand» Υτηλή ποιόηηηα πποφόνηυν πος δημιοςπγούνηαι ζε ζηενή ζςνεπγαζία με επαγγελμαηίερ (Chefs, κλπ.) Ππακηική & Δύσπηζηη ζςζκεςαζία (εύκολη ζηην σπήζη & αποθήκεςζη) HORECA SELECT: Η Δπαγγελμαηική ζαρ Δπιλογή

11 430 SKUs Σα πξντόληα H-Line απεπζύλνληαη ζε επαγγεικαηίεο πειάηεο HORECA κε κία γθάκα πξντόλησλ πνπ θαιύπηεη όιεο ηηο αλάγθεο ηηο θηινμελίαο Γεληθή Πεξηγξαθή Σηκή Πνηόηεηα πζθεπαζία Πποφόνηα πος έπσονηαι ζε άμεζη επαθή με ηον «Πελάηη» ηος επαγγελμαηία Δναλλακηική λύζη ζηο «franchise» (π.σ. ξενοδοσεία) 10-40% θθηνόηεπο από ηο ανηίζηοισο «A-Brand» Ποιόηηηα ιδανική για ηο σώπο ηηρ «Φιλοξενίαρ» Δπαγγελμαηική ηαςηόηηηα Μεπίδερ ή και μεγάλερ ζςζκεςαζίερ H-LINE: Ο Κόζμορ ηηρ Φιλοξενίαρ

12 60 SKUs Σα πξντόληα Rioba θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Bar/Café θαη Ξελνδνρείνπ Με κία γθάκα πνπ πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο ζηνλ θόζκν ηνπ «Καθέ & Κνθηέηι» Γεληθή Πεξηγξαθή Σηκή Πνηόηεηα πζθεπαζία Δπαγγελμαηική Δναλλακηική λύζη ζηο «franchise» Γιαθοποποίηζη συπίρ δεζμεύζειρ 10-40% θθηνόηεπο από ηο ανηίζηοισο «A-Brand» Πολύ Υτηλή Ποιόηηηα (Premium) πποφόνηυν με ηιρ καλύηεπερ πποδιαγπαθέρ ζηην αγοπά Μοναδική και Ποιοηική ζςζκεςαζία πος ςποδεικνύει ηο ςτηλό επίπεδο ηυν πποφόνηυν RIOBA ο Κόζμορ ηος Café/Bar

13 200 SKUs Σα πξντόληα Sigma θαιύπηνπλ θάζε νκάδα πειαηώλ κε κία επξεία γθάκα πξντόλησλ Γξαθείνπ & Γξαθηθήο ύιεο πςειήο πνηόηεηαο Γεληθή Πεξηγξαθή Σηκή Πνηόηεηα πζθεπαζία Δςπεία γκάμα πποφόνηυν Γπαθείος 10-40% θθηνόηεπο από ηο ανηίζηοισο «A-Brand» ηαθεπή και αξιόπιζηη ποιόηηηα ςζκεςαζία όπος βαζικά & ζημανηικά ζηοισεία είναι εύκολα οπαηά SIGMA: Ο Κόζμορ ηος Γπαθείος

14 2. ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ: «Από ηην Πηγή μέσπι ηο Ράθι» Project idea Brand Manager Requirement Profile Sourcing and Negotiation Certification (GFSI: IFS, BRC, etc.) Supplier Audit Sampling Customer and Market Input Ready for use Final Product Lab Analysis Marketing / Communication Logistics Pricing

15 2. ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ: «Έλεγσοι Ττηλών Πποδιαγπαθών» 1 Πξνδηαγξαθέο Πξντόλησλ Γημιοςπγία πποδιαγπαθών με βάζη: Νομοθεζία, Δμποπικέρ ανάγκερ, Brand Position, κλπ. Υποσπευηικά για όλα ηα πποφόνηα ιδιυηικήρ εηικέηαρ Γημιοςπγία «Product Profile» Set Quality Standards 2 Αλάιπζε Πξντόλησλ Μικποβιολογικέρ/Χημικέρ Αναλύζειρ 2 θοπέρ ηο σπόνο Υποσπευηικέρ με ηην ειζαγυγή ηυν πποφόνηυν Δπανέλεγσορ ζε 6 μήνερ Proactive Measures Safeguard Brand & Image Impose Safety 3 Έιεγρνο Πξνκεζεπηή (Audit) Create Security Πιζηοποιήζειρ (GFSI: IFS, BRC, etc.) Ππυηαπσικόρ έλεγσορ ππομηθεςηή ππιν πιθανή ζςνεπγαζία Έλεγσορ επγοζηαζίος & διαδικαζιών παπαγυγήρ Υποσπευηική διαδικαζία για όλοςρ ηοςρ ππομηθεςηέρ ιδιυηικήρ εηικέηαρ Δπανέλεγσορ καηά ηην διάπκεια ζςνεπγαζίαρ εάν θευπηθεί απαπαίηηηο

16 2. ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ: «Υπονοδιάγπαμμα» 6-9 Μήλεο Αθοζίυζη ζηην Ποιόηηηα & Λεπηομέπεια... Έξεπλα Πεγή / Γηαπξαγκάηεπζε Δπηινγή Πξνκεζεπηή/ Γεηγκαηνιεςία Έιεγρνο Πξνκεζεπηή Αλάπηπμε πξντόλησλ Αλάπηπμε πζθεπαζίαο / Γεκηνπξγηθνύ Παξαγσγή Λαλζάξηζκα 2-3 εβδ. 3-5 εβδ. 2-3 εβδ. 3 εβδ. 4 εβδ εβδ. 4-8 εβδ. ΣΡΟΦΙΜΟ ΜΗ ΣΡΟΦΙΜΟ MAKRO ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΣΙΚΔΣΑ ΔΓΧΩΡΙΑ 80% ΔΙΑΓΟΜΔΝΑ 20% 30% 70% Έκθαζε ζηελ εγρώξηα αλάπηπμε πξντόλησλ Σξνθίκσλ ιόγσ επειημίαο παξαγσγήο / logistic & ηνπηθέο/ εζληθέο αλάγθεο Έκθαζε ζε εηζαγσγέο ζην κε-ηξόθηκν ιόγσ ζπλέξγεηαο παξαγσγήο θαη αγνξάο πξντόλησλ άιισλ ρσξώλ, θιπ.

17 3. ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ & ΓΤΝΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Έκθαζε ζηελ πνηόηεηα Αλάπηπμε πξντόλησλ Πξόζβαζε ζε πιήζνο πξνκεζεπηώλ Απζεληηθόηεηα Common Sourcing Synergies Cross Border Logistics Solutions Ιδέα Πξνζδηνξηζκόο θαηάιιεισλ πξντόλησλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ Δμεύξεζε ηνπ ζσζηνύ πλεξγάηε Δπίηεπμε ησλ θαιύηεξσλ εκπνξηθώλ νξώλ Market PL Brand Σνπνζέηεζε ζην Ράθη Καηλνηνκία ρεδηαζκόο πζθεπαζία Customer Operational Sourcing Cost EXCELLENCE!

18 4. ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΔ ΛΤΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ Thinking from a customer s perspective Focus Πελάηερ HORECA : 60% Πελάηερ TRADER : 16% Ση πξνζθέξνπλ ηα Private Label ζε απηνύο ηνπο πειάηεο; Δμεηδηθεπκέλεο Λύζεηο (Tailor Made): Διδικέρ Ανάγκερ, Μεγάλερ ςζκ. Bulk, Δύσπηζηερ ςζκεςαζίερ, Ππακηικά & Καινοηόμα Πποφόνηα ηαζεξόηεηα: Ποιόηηηα, Σιμή, Γιαθεζιμόηηηα γκάμαρ Αληαγσληζηηθή Σηκή: 10-40% Φθηνόηεπα Γηαθνξνπνίεζε: Δναλλακηική λύζη ζηα Leader Brands, Καλύηεπη Ποιόηηηα, Καινοηομία, Μεγάλο Δύπορ Δπιλογών

19 Horeca Approach Μεγάιε Γθάκα & Brands ΜΟΝΟ ζηε Makro Πξντόληα ρεδηαζκέλα γηα Δπαγγεικαηηθή Υξήζε Πξαθηηθά & Καηλνηόκα Πξντόληα Σειεπηαίεο Δμειίμεηο «Trendsetter Approach» «Customer Friendly» Usage / Needs Multiuse Frozen IQF Mozzarella Balls Μεγάιε δηάξθεηα δσήο (18 κήλεο) Μηθξόο ρξόλνο απόςπμεο «Φξέζθν θαηεςπγκέλν» (peak of Freshness) Δύθνιν & Πξαθηηθό ζηελ ρξήζε Υσξίο θύξα 100% Απζεληηθό Ιηαιηθό & Ιηαιηθό Γάια

20 MAKRO: O ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟΤ TRADER «Δπθαηξία γηα Δπηβίσζε» εκαληηθά ηνηρεία: Μεγάλο ποζοζηό μπακάλικων ζηην Ελλάδα 3 βαζικές σποκαηηγορίες ηοσ TRADER group αποηελούν ηο 45% ηων πωλήζεων ζηο Τρόθιμο (grocers, green grocers & haberdasheries) Κίνδσνος από διείζδσζη ηων Hard Discounters Traders Support & Partnership Program (TS&P) «Σο Μπακάλικο ηηρ Γειηονιάρ» Τρόπος επιβίωζης για ηο μικρό μπακάλικο Προζθέρει γνώζη (know-how) και «λύζεις» PL: Απνηειεί εκαληηθή ηξαηεγηθή γηα ην Μπαθάιηθν Εναλλακηική ζηα A-Brands Διαζθάλιζη Ποιόηηηας Διαθοροποίηζη Κέρδος Trader Approach

21 5. ΚΔΡΓΟΦΟΡΙΑ: PL vs. Branded BRANDED vs. PRIVATE LABEL Μέρξη 40% Φζελόηεξα Private Label Profitability Exceeds the Average of Branded Assortments Βεληιυμένο Product Positioning Αςξημένη Κεπδοθοπία ανά Καηηγοπία Αςξημένη Κεπδοθοπία για ηον Πελάηη

22 5. ΚΔΡΓΟΦΟΡΙΑ: Πεπνάει ζηον Πελάηη BRANDED PRIVATE LABEL ύγθξηζε 136,66 50 πξντόλησλ 91,16-31% ΚΔΡΓΟ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΗ: PL Basket vs. Branded Basket Σο όθελορ πεπνάει ζηον πελάηη - 31%

23 ΚΛΔΙΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΣΩΝ PRIVATE LABEL Πξνζαλαηνιηζκό ο ζηνλ Πειάηε & ζηελ Αγνξά Αθνινπζία Ξεθάζαξεο Γηαδηθαζίαο σζηή Σνπνζέηεζε (Brand Positioning) Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο Δμαζθάιηζε ηεο Καιύηεξεο Πεγήο (Sourcing Excellence) Παξαθνινύζεζε Σηκώλ γηα κεγαιύηεξε θεξδνθνξία Γεκηνπξγία Διθπζηηθήο & Πξαθηηθήο πζθεπαζίαο Δθκεηάιιεπζε cross border logistics κεηαμύ ρσξώλ Γπλαηή Δλεκέξσζε & Δπηθνηλσλία Οξγάλσζε & Λεπηνκέξεηα κεηξάεη ζην θόζκν ηνπ PL

24 Πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε Ση Πξνζθέξεη ε Makro Μέζσ ησλ Private Label? Καηλνηνκία Γθάκα Οινθιεξσκέλεο Λύζεηο Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζε θάζε επίπεδν Τςειέο Πξνδηαγξαθέο Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα Δκπηζηνζύλε & Loyalty Πξνζηηζέκελε Αμία ΚΔΡΓΟ!!! Δναλλακηική & επιηςσημένη πποζέγγιζη ζηη καθημεπινόηηηα ηος Δπαγγελμαηία Γλώζε & Δκπεηξία

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com

Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com Μεηέρεη ζηελ εηαηξεία HCI ops από ην 2006 σο ζπλ-ηδξπηήο. ήκεξα, σο βαζηθό ηεο ζηέιερνο, εγείηαη projects πνπ αθνξνύλ ζρεδηαζκό, αλάπηπμε θαη δηνίθεζε Ξελνδνρεηαθώλ Μνλάδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 Η δηνξγαλώηξηα εηαηξία AgendaSportAction ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ABS ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήμοσ Κω παξνπζηάδνπλ ην ηνπξλνπά αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ Kos Academy Tournament πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank e-business Services

Eurobank e-business Services Eurobank e-business Services Η ζημαζία ηων ηλεκηπονικών ςπηπεζιών για ηιρ Τπάπεζερ Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ αποηελούν ζηπαηηγική επιλογή για ηιρ ηπάπεζερ Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδώλ γίλνληαη πην απαηηεηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων DG Education & Culture Lifelong Learning Leonardo da Vinci - Vocational Training Program Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων (Towards a European Qualification for Solid Waste

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007

Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007 Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007 Μίληος Παύλοσ Miltos Pavlou Διεσθσνηής HLHR-KEMO Εθνικό Παραηηρηηήριο για ηο Ραηζιζμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ KNX city ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ Η βιομητανία καηαπλήζζονηάς μας ζαν πλημμύρα ποσ κσλά ανεμπόδιζηη ακολοσθώνηας ηον θσζικό ηης ροσ, μας έτει οπλίζει με νέα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Καιμοτομία και Τουρισμός Το έργο TOUREG: Αποτελέσματα και Προοπτικές

Καιμοτομία και Τουρισμός Το έργο TOUREG: Αποτελέσματα και Προοπτικές Καιμοτομία και Τουρισμός Το έργο TOUREG: Αποτελέσματα και Προοπτικές Έλζα Καλονάκη, Μεραληθόο Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο 19 Ννεκβξίνπ 2010 Δπηκειεηήξην Ηξαθιείνπ 2 Ειραγχγή TOUREG: Αληαγσληζηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος

Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος 20 νο αηώλαο : Καξθίλνο ηξαρήινπ κήηξαο Έηνο : 1950 Επαλαζηαηηθή Αλαθάιπςε ηνπ ηεζη-παπαληθνιάνπ Πξν ηνπ 1950 Δελ ππήξρε ηξόπνο δηάγλσζεο ησλ πξνθαξθηληθώλ ζηαδίσλ Η δηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για ΣηελέσηΔιασείπιζηρ Αποβλήηων

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για ΣηελέσηΔιασείπιζηρ Αποβλήηων DG Education & Culture Lifelong Learning Leonardo da Vinci - Vocational Training Program Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για ΣηελέσηΔιασείπιζηρ Αποβλήηων (Towards a European Qualification for Solid Waste Facilities

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

@ salmagio Webinar in Internet Marketing

@ salmagio Webinar in Internet Marketing @ salmagio Webinar in Internet Marketing Δηζεγεηήο: αικαηάο Γεώξγηνο Professional Internet Marketer salmagio@iqstudies.gr Ύιε εκηλαξίνπ 1 ε Ηκέξα Δηζαγσγή ζην Internet Marketing Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο.

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ (ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ) ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Ω ΔΥΟΤΝ ΤΙΟΘΔΣΗΘΔΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ 1 2 Η ΚΑΡΓΙΑ ΜΑ Βόηαλα πλεξγαζίεο Έξεπλα Δθρπιίζεηο 3 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Eιιεληθή ρισξίδα κία ηδηαίηεξα πινύζηα πεγή θπηώλ θαη βνηάλσλ πάξα ην κηθξό κέγεζόο ηεο, ε Διιάδα θηινμελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα