ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ"

Transcript

1 ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ /84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ειίδα ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ... 4 Καηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ... 6 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο... 7 Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ... 8 Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Δλνπνίεζε Απνζέκαηα Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ θεθάιαην Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο (α) Γαλεηζκφο (β) Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο Φφξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο) Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ Κέξδε αλά κεηνρή Γηαλνκή κεξηζκάησλ Μηζζψζεηο πγθξηηηθά ζηνηρεία Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο εκεηψζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπέο απαηηήζεηο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ θεθάιαην - Τπέξ ην άξηην Λνηπά απνζεκαηηθά Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Δπηρνξεγήζεηο Πξνβιέςεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Γαλεηζκφο ειίδα 2 απφ ζειίδεο 35

3 3.17 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Πσιήζεηο Έμνδα αλά θαηεγνξία Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) (θαζαξά) Φφξνο Δηζνδήκαηνο Κέξδε αλά κεηνρή Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε Πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ειίδα 3 απφ ζειίδεο 35

4 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ Πξνο ηνπο θ.θ. κεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζχλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλψκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ειίδα 4 απφ ζειίδεο 35

5 Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 30 Μαξηίνπ 2010 Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Α.Μ..Ο.Δ.Λ πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. κέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Νέγξε 3, Αζήλα Αξ Μ ΟΔΛ 125 ειίδα 5 απφ ζειίδεο 35

6 Καηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ Ποζά ζε Εςπώ εκείσζε 1/1/2009 έσο 31/12/2009 1/1/2008 έσο 31/12/2008 Πσιήζεηο Κφζηνο πσιήζεσλ 3.19 ( ) ( ) Μηθηφ Κέξδνο Έμνδα δηάζεζεο 3.19 ( ) ( ) Έμνδα δηνίθεζεο 3.19 ( ) ( ) Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά) Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) (θαζαξά) Κέξδε/ (δεκίεο) απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 3.3 (32.289) (31.497) Κέξδε (δεκίεο) πξν θφξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο 3.23 (31.225) (58.973) Καζαξά θέξδε /(δεκίεο) ρξήζεσο απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (Α) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο (Β) Δμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ (θαζαξά απφ θφξνπο) (25.021) (97.662) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο (Α)+(Β) Κέξδε/ (δεκίεο) αλά κεηνρή πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο γηα ηε ρξήζε (εθθξαζκέλα ζε αλά κεηνρή) Βαζηθά θαη κεησκέλα ,0056 0,0195 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ειίδα 6 απφ ζειίδεο 35

7 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο εκείσζε 31/12/ /12/2008 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπέο απαηηήζεηο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα χλνιν Δλεξγεηηθνχ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Ίδηα Κεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο Μεηνρηθφ Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Λνηπά Απνζεκαηηθά Κέξδε/(δεκίεο) εηο λένλ χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο Παξνρψλ Πξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ απφ ηελ Τπεξεζία Δπηρνξεγήζεηο Πξνβιέςεηο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο χλνιν Τπνρξεψζεσλ χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ππνρξεψζεσλ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

8 Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Ποζά ζε Εςπώ Μεηνρηθφ θεθάιαην Τπέξ ην άξηην Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ (12.329) (31.707) Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πλνιηθφ θαζαξφ θέξδνο / (δεκία) ρξήζεσο - (97.662) Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ (5.905) - Γηαλνκή κεξηζκάησλ ρξήζεσο 2008 ( ) ( ) πλνιηθφ θαζαξφ θέξδνο / (δεκία) ρξήζεσο - (25.021) Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

9 Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ 1/1/2009 έσο 31/12/2009 1/1/2008 έσο 31/12/2008 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Κέξδε (δεκίεο) πξν θφξσλ Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Δπηρνξεγήζεηο (51.355) (50.218) Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνχ Πηζησηηθνί ηφθνη (33.386) (83.881) Λνηπά κε ηακηαθά θνλδχιηα (10.000) (10.000) Κέξδε/ (Εεκίεο) απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ ( ) ( ) Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ ( ) (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) ( ) (Μείνλ): Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (9.327) (8.856) Καηαβεβιεκέλνη θφξνη - (31.599) χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) ( ) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ) ( ) Σφθνη εηζπξαρζέληεο χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) ( ) ( ) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ( ) - Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) (3.094) (11.026) χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ρξήζεσο (α) + (β) + (γ) ( ) Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεσο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεσο Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

10 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ζηε ρξήζε 2002, θαη νη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο είλαη: α) Σν εκπφξην καζηίραο θαη πξντφλησλ καζηίραο πνπ παξάγνληαη θαη ηππνπνηνχληαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε, απφ δηαθνξεηηθνχο παξαγσγνχο θαη γηα θάζε ρξήζε. β) Ζ ζπζθεπαζία πξντφλησλ καζηίραο. γ) Ζ παξαγσγή, ζπζθεπαζία θαη εκπνξία παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. δ) Ζ δηνξγάλσζε δξάζεσλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηεο καζηίραο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. ε) Ζ παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή άιισλ κνξθψλ ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαη γεληθά απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.). Ζ εηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, ζηελ Καιιηκαζηά ηνπ Γήκνπ Ησλίαο ηνπ Ννκνχ Υίνπ θαη απφ 28/2/2008 εηζήρζε ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο είλαη Κξίλνπκε ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε εδψ φηη: Δπεηδή ε εηαηξεία εκθαλίδεη ζπκκεηνρή κφλν ζε ζπγγελή εηαηξεία θαη ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. νη Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο νη ζπγγελείο εηαηξείεο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, σο εθ ηνχηνπ ε εηαηξεία δελ ζπλέηαμε μερσξηζηέο αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί γηα δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 29 Μαξηίνπ Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία 2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο (going concern), ηελ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ηελ νκνηνκνξθία παξνπζίαζεο, ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο(Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASΒ), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ εθαξκνγή κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη. Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε ηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο ζεκεηψζεηο. Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηελ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 2.2 Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη θαησηέξσ. ειίδα 10 απφ ζειίδεο 35

11 Πξφηππα / δηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξήζε 2009 ΓΛΠ 1 (Αλαζεσξεκέλν) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» Σν ΛΠ 1 έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν δελ επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ (πνπ δελ απνηεινχλ ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο) ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, αιιά απαηηεί απηέο ηηο ζπλαιιαγέο λα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο. Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε κε κεηφρνπο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε κηα θαηάζηαζε απφδνζεο (performance statement). Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα παξνπζηάδνπλ είηε κηα θαηάζηαζε (θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο) είηε δχν θαηαζηάζεηο (θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ. H Δηαηξεία έρεη απνθαζίζεη λα παξνπζηάδεη κηα θαηάζηαζε. ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» Σν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 νη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (Chief Operating Decision Maker) θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. χκθσλα κε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ επηκεηξήζεσλ επιφγσλ αμηψλ βάζεη ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηεξαξρία ηξηψλ επηπέδσλ γηα φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία επηκεηξψληαη ζε εχινγεο αμίεο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ θαη ηειηθνχ ππνινίπνπ γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ επηπέδνπ ηξία, φπσο επίζεο θαη ζεκαληηθέο κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδνληαη επίζεο νη απαηηήζεηο γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ θίλδπλνπ ξεπζηφηεηαο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ θαζψο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαρείξηζε ξεπζηφηεηαο. ΓΛΠ 23 (Αλαζεσξεκέλν) «Κφζηνο Γαλεηζκνχ» Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23. Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο αλαγλψξηζεο σο εμφδνπ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηελ Δηαηξεία, θαζψο φιν ην θφζηνο δαλεηζκνχ δελ αθνξνχζε απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο (vesting conditions)», κε ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο (non-vesting conditions)» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. H ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν («puttable») θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα «puttable» κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνηεκέλν) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» Αληηζηαζκηζκέλα ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ Δηαηξεία θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. ειίδα 11 απφ ζειίδεο 35

12 ΔΓΓΠΥΑ 13 Πξνγξάκκαηα Πηζηφηεηαο Πειαηψλ Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη ην ρεηξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ρνξεγνχλ θάπνηαο κνξθήο επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο φπσο πφληνπο ή ηαμηδησηηθά κίιηα ζε πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. ΔΓΓΠΥΑ 15 πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο πσιήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Μεξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 18 (δει. φηαλ κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 11. Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πνην πξφηππν πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. ΔΓΓΠΥΑ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξεί ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. ΔΓΓΠΥΑ 18- «Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζε κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ειήθζεζαλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009) Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε ππεξεζίεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλα πειάηε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. Πξφηππα/ δηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο απφ ηε ρξήζε 2009 ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009). Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη αλαγλψξηζε κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα (αληί γηα πξνζαξκνγή ηεο ππεξαμίαο). Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί φπσο ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. πλεπψο δελ επεξεάδνπλ ηελ ππεξαμία νχηε δεκηνπξγνχλ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία). Δπηπιένλ ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ινγίδνληαη νη δεκίεο ζπγαηξηθψλ θαζψο θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζε πεξίπησζε απψιεηαο ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Οη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010). Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ειίδα 12 απφ ζειίδεο 35

13 ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009) Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ Δηαηξεία, θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθσλίεο Παξαρψξεζεο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 30 Μαξηίνπ 2009) Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. ΔΓΓΠΥΑ 17- Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009) Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακνηβαίσλ (non-reciprocal) δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη : α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ δίλνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηε δηεξκελεία απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή. Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηε δηεξκελεία απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή, φηαλ παξνπζηαζηεί πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο. 2.3 Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ Ζ Δηαηξεία ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ζε Δπξψ. πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ, νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ. 2.4 Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ εθφζνλ πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ή θαη ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ παγίνπ ή κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη απνζβέζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: - Κηίξηα ζε αθίλεηα ηξίησλ Με βάζε ηα έηε κίζζσζεο - Μεραλήκαηα & ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 7-8 Έηε - Μεηαθνξηθά κέζα 5-7 Έηε - Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 3-7 Έηε Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εηήζην ηζνινγηζκφ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη απνηειέζκαηα. Καηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή νη δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 2.5 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λογιζμικά ππογπάμμαηα Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ, πιηθά, ππεξεζίεο θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο. Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε πνπ πξνζηίζεηαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ειίδα 13 απφ ζειίδεο 35

14 ινγηζκηθνχ. Σν θφζηνο αγνξάο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνζβέλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (3-4 έηε). Έξοδα επεςνών και ανάπηςξηρ νέων πποϊόνηων Σα έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ αθνξνχλ, δαπάλεο πξνζσπηθνχ, ζρεδηαζκνχ ζπληαγψλ, δνθηκψλ, αλαιχζεσλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ γηα πεξηέθηεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο γηα πεξίπνπ 53 πξντφληα πνπ θπθινθφξεζαλ εληφο ηνπ 2009 ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: βηνινγηθά ηξφθηκα 4, ηξφθηκα 27, θαιιπληηθά 19, ιανγξαθηθά 2 θαη παξαθαξκαθεπηηθά 1. Απφ ηα πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ηα 15 αλακέλεηαη λα θπθινθνξήζνπλ εληφο ηνπ Σα λέα πξντφληα εκπινπηίδνπλ ην πξντνληηθφ κείγκα ησλ θαηαζηεκάησλ mastihashop θαη αλακέλεηαη λα βειηηψζνπλ ηε κηθηή θαη θαζαξή θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο. Σα έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ απνζβέλνληαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν, εληφο πεληαεηίαο απφ ηε δεκηνπξγίαο ηνπο. 2.6 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη ηα άιια κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη γηα πηζαλή δεκία απνκεηψζεσο, φπνηε γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Οπνηεδήπνηε ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζήο ηνπ, θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εθηηκψκελεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο (value in use). Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ε εθηθηή πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ελ ρξήζεη είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Αλ κηα επηρείξεζε δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ, ηφηε πξνζδηνξίδεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο κνλάδαο πνπ δεκηνπξγεί ηακηαθέο ξνέο ζηελ νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Αληηινγηζκφο δεκίαο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε ζε πξνεγνχκελα έηε, γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ ππάξρεη πιένλ ή έρεη κεησζεί. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ππάξρεη ζέκα απαμίσζεο ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ππνινγηζκφ ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 2.7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Οη επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. Ζ Γηνίθεζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ηεο επέλδπζεο θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ηεο επέλδπζεο θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία παξνπζίαζεο. δάλεηα θαη απαηηήζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, θαη επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε. Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο θαη πξνζδηνξηζηέεο θαηαβνιέο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά. Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία παξέρεη ρξήκαηα, πξντφληα ή ππεξεζίεο απεπζείαο ζε έλαλ νθεηιέηε ρσξίο πξφζεζε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ θάζε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. Κάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο απφζβεζεο. Γηα νξηζκέλεο απαηηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο αλά κεκνλσκέλε απαίηεζε (γηα παξάδεηγκα γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο έρεη ραξαθηεξηζζεί εθπξφζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα απνκείσζε ηνπο. Οη ινηπέο απαηηήζεηο νκαδνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο ζην ζχλνιν ηνπο. Οη νκάδεο έρνπλ ζαλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή, ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ θαη, εάλ ππάξρνπλ, άιια θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ. Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο απηψλ πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ πάξνδν 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Απηά ραξαθηεξίδνληαη ζαλ Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ. ηνλ ηζνινγηζκφ ηαμηλνκνχληαη ζαλ «Πειάηεο θαη Λνηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο» ειίδα 14 απφ ζειίδεο 35

15 Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ή Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ Ζ θαηεγνξία απηή έρεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξία, απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηά ηελ έλαξμε θαη παξάγσγα. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αλ θαηέρνληαη γηα εκπνξία ή αλ αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. H εηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ή δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα λα ηαμηλνκεζνχλ ζε άιιεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, εθφζνλ απηή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηφπηζηα, κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ αμία ηνπο λα αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, κεηά απφ ηνλ ππνινγηζκφ θάζε επίδξαζεο απφ θφξνπο. Καηά ηελ πψιεζε ή ηελ απνκείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα ζσξεπηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. H εηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Γηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο Οη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο ή πξνζδηνξηδφκελεο πιεξσκέο θαη θαζνξηζκέλε ιήμε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ραξαθηεξίδνληαη ζαλ δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο εθφζνλ ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο. Δχινγεο αμίεο Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακηαθψλ ξνψλ. Οη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε εηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκία πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 2.8 Δλνπνίεζε πλδεκέλεο: Δίλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πάλσ ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία κπνξεί λα αζθήζεη ζεκαληηθή επηξξνή αιιά δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε ζπγαηξηθέο είηε ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία. Οη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία ζπληζηνχλ φηη ην θαηερφκελν πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο εηαηξείαο ππνδειψλεη ζεκαληηθή επηξξνή πάλσ ζηελ εηαηξεία απηή. Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θαη θαηφπηλ ζεσξνχληαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. ην ηέινο θάζε ρξήζεο, ην θφζηνο απμάλεηαη κε ηελ αλαινγία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο θαη κεηψλεηαη κε ηα ιακβαλφκελα απφ ηε ζπγγελή κεξίζκαηα. 2.9 Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα (εκπνξεχκαηα, έηνηκα πξντφληα, πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη αλαιψζηκα πιηθά) απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη, ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη αλαινγία ηνπ γεληθνχ θνηλνχ θφζηνπο παξαγσγήο. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο επελδχζεηο. ειίδα 15 απφ ζειίδεο 35

16 2.11 Μεηνρηθφ θεθάιαην Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη αθαηξεηηθά ηνπ ππέξ ην άξηην θεθαιαίνπ αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ηξαπεδηθά δάλεηα θαη ινγαξηαζκνχο εκπνξηθψλ θαη άιινπ είδνπο ππνρξεψζεσλ. (α) Γαλεηζκφο Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. (β) Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ δαλείσλ) απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ζην θνλδχιη Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο θαζψο θαη ζηα θνλδχιηα Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη «Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο». Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε κηα ζπκβαηηθή ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε εηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη. Οη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζην θνλδχιη ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο απνηηκψληαη ζηελ αξρηθή αμία κείνλ ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμνθιήζεσλ. Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη αθνινχζσο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κείνλ ηηο θαηαβνιέο δηαθαλνληζκνχ. Σα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο, φηαλ εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Σα θέξδε θαη νη δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ νη ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη θαζψο θαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ. Όηαλ κηα ππάξρνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληαιιάζζεηαη κε κηα άιιε ππνρξέσζε δηαθνξεηηθήο κνξθήο κε ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά νπζηαζηηθά κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή νη φξνη κηαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο ηξνπνπνηνχληαη ζεκαληηθά, φπσο κηα αληαιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, απηή αληηκεησπίδεηαη ζαλ εμφθιεζε ηεο αξρηθήο ππνρξέσζεο θαη αλαγλψξηζε κηαο λέαο ππνρξέσζεο. Κάζε δηαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο αμίεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ε εηαηξεία ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ θφζηε, αλαβάιινληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κέζα ζε κηα πεξίνδν ηέηνηα ψζηε λα ππάξρεη αληηζηνίρεζε κε ηα θφζηε πνπ πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο αλαβαιιφκελεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο) Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεσο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε (ή δεκίεο), αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθέο ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη νη πιεξσηένη θφξνη, επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. ειίδα 16 απφ ζειίδεο 35

17 Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θνξνινγηθήο αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγηθφ εηζφδεκα γηα λα θαιχςεη ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα, πνπ ζα θαιχςεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο (α) Βπασςππόθεζμερ παποσέρ Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. (β) Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ππνινγίδνληαη ζηελ πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεσο πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: (α) Πωλήζειρ αγαθών Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. αγαζά γίλνληαη (β) Παποσή ςπηπεζιών Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. (γ) Έζοδα από ηόκοςρ Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. (δ) Μεπίζμαηα Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο δηαλνκήο ηνπο. Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ πξαγκαην-πνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδν, θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ Κέξδε αλά κεηνρή Σα βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο Γηαλνκή κεξηζκάησλ Σα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο, απεηθνλίδνληαη σο ππνρξέσζε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ Μηζζψζεηο Οη κηζζψζεηο ελζψκαησλ πάγησλ φπνπ ε εηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, κε ηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο ησλ κηζζσκέλσλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη ηεο παξνχζεο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα θαηαλέκεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην πάλσ ζηελ αλεμφθιεηε ππνρξέσζε. Ζ ππνρξέσζε γηα ηα πιεξσηέα κηζζψκαηα θαζαξή απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, ειίδα 17 απφ ζειίδεο 35

18 πεξηιακβάλεηαη ζηα δάλεηα. Οη ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην γηα ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ πγθξηηηθά ζηνηρεία Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα θαιχςνπλ αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο. Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο δηφηη ν θχξηνο φγθνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα. Πηζησηηθφο θίλδπλνο Ζ εηαηξεία έρεη ζαθή πηζηνδνηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα. Ζ έθζεζε ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη δηαξθψο, ψζηε λα ηεξνχληαη ηα φξηα ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ. Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Δπηηνθίσλ Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Ζ εηαηξεία δε δηαζέηεη ζεκαληηθά καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα, εθηηκά δε πσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη πξφβιεκα απφ δηαθχκαλζε ησλ επηηνθίσλ γη απηφ ην δηάζηεκα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπκβάζεηο παξαγψγσλ γηα εμαζθάιηζε απ απηφλ ηνλ θίλδπλν εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηα Γ.Π.Υ.Α., απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη απνθιίζεηο δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. ειίδα 18 απφ ζειίδεο 35

19 3. εκεηψζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 3.1 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: Κηίξηα & ηερληθά έξγα Μεραλήκαηαηερλ. εγθαη.& ινηπφο κερ/θφο εμνπιηζκφο Μεηαθνξηθά κέζα Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε & πξνθαηαβνιέο χλνιν 1 Ηαλνπάξηνο Πξνζζήθεο Γεθέκβξηνο πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 1 Ηαλνπάξηνο 2008 ( ) (30.289) (30.480) ( ) - ( ) Απνζβέζεηο ρξήζεσο (79.562) (31.426) (10.961) (51.834) ( ) 31 Γεθέκβξηνο 2008 ( ) (61.715) (41.442) ( ) - ( ) 1 Ηαλνπάξηνο , Πξνζζήθεο Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/κεηαθνξέο ( ) ( ) 31 Γεθέκβξηνο πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 1 Ηαλνπάξηνο 2009 ( ) (61.715) (41.442) ( ) - ( ) Απνζβέζεηο ρξήζεσο (86.370) (32.160) (9.920) (59.878) - ( ) 31 Γεθέκβξηνο 2009 ( ) (93.875) (51.362) ( ) - ( ) Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Mεηαθνξηθά κέζα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαπάλσ, βάζεη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο: Ποζά ζε Εςπώ 31/12/ /12/2008 Κφζηνο - θεθαιαηνπνηεκέλεο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (43.162) (38.792) Καζαξή αλαπφζβεζηε αμία Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο, πξνζεκεηψζεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια βάξε επί ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. 3.2 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ αγνξαζζέληα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα. ειίδα 19 απφ ζειίδεο 35

20 Λνγηζκηθφ Δμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο χλνιν λέσλ Ποζά ζε Εςπώ πξντφλησλ Κφζηνο 1 Ηαλνπάξηνο Πξνζζήθεο Γεθέκβξηνο πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 1 Ηαλνπάξηνο 2008 (46.135) - (46.135) Απνζβέζεηο ρξήζεσο (13.356) (31.954) (45.310) 31 Γεθέκβξηνο 2008 (59.491) (31.954) (91.445) Κφζηνο 1 Ηαλνπάξηνο Πξνζζήθεο Γεθέκβξηνο πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 1 Ηαλνπάξηνο 2009 (59.491) (31.954) (91.445) Απνζβέζεηο ρξήζεσο (22.014) (79.538) ( ) 31 Γεθέκβξηνο 2009 (81.505) ( ) ( ) Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε πνζνζηφ 40%, ζηελ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο «ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Δ.Π.Δ.», ε ζχζηαζε ηεο νπνίαο έγηλε ζηηο 30/10/2006 θαη ελνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Δπσλπκία Κφζηνο Αμία Ηζνινγηζκνχ Εεκία Υψξα εγθαηάζηαζεο Πνζνζηφ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Δ.Π.Δ ΔΛΛΑΓΑ 40% Κξίλνπκε ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε εδψ ηα εμήο: α) Σα θνλδχιηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, επεηδή ε ζπγγελήο εηαηξεία απνηηκήζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο θηήζεσο, ζα ήηαλ πξνζαπμεκέλα θαηά ην πνζφ ησλ (2008: ) ήηνη ν Λνγ/ζκφο «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» ζα εκθαληδφηαλ κε ην πνζφ ησλ , αληί ηνπ εκθαληδφκελνπ πνζνχ 0 (2008: ) κε ζπλέπεηα ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ λα εκθαληδφηαλ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ (2008: ). (β) Σα Απνηειέζκαηα εηο λένλ ζα ήηαλ πξνζαπμεκέλα θαηά ην πνζφ ησλ θαη ηα Καζαξά Απνηειέζκαηα Υξήζεσο ζα ήηαλ πξνζαπμεκέλα θαηά ην πνζφ ησλ θαη ζα αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ (α) Τα θνλδύιηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, επεηδή ε ζπγγελήο εηαηξεία απνηηκήζεθε κε ηε ηνπ θόζηνπο θηήζεωο, ζα ήηαλ πξνζαπμεκέλα θαηά ην πνζό ηωλ (2008: ) ήηνη ν Λνγ/ζκόο «Επελδ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» ζα εκθαληδόηαλ κε ην πνζό ηωλ , αληί ηνπ εκθαληδόκελνπ πνζνύ 0 (2008: 32 ζπλέπεηα ην ζπλνιηθό ελεξγεηηθό λα εκθαληδόηαλ ζην ζπλνιηθό πνζό ηωλ (2008: ). ειίδα 20 απφ ζειίδεο 35 (β) Τα Απνηειέζκαηα εηο λένλ ζα ήηαλ πξνζαπμεκέλα θαηά ην πνζό ηωλ θαη ηα Καζαξά Απνηειέζκαηα Χξήζ ήηαλ πξνζαπμεκέλα θαηά ην πνζό ηωλ θαη ζα αλέξρνληαλ ζην πνζό ηωλ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα