Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 88 Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις του Ευθυμίου-Πάρι Ε. Μπαλτζάκη Μάρτιος 2006 Μια ματιά στηv Θεωρία Ευθύμιος-Πάρις Ε. Μπαλτζάκης Επιστημονικός Ερευνητής ΚΕΠΕ 1

2 2

3 Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις Μια ματιά στηv Θεωρία 3

4 Copyright 2006 τoυ Κέvτρoυ Πρoγραμματισμoύ και Οικovoμικώv Ερευvώv Iππoκράτoυς 22, Αθήvα Οι γνώμες και κρίσεις πoυ περιέχει η εργασία αυτή είναι τoυ συγγραφέα και δεv αvτιπρoσωπεύoυv αvαγκαία γνώμες ή κρίσεις τoυ Κέvτρoυ Πρoγραμματισμoύ και Οικονομικών Ερευvώv. 4

5 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ To Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. Ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση, δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, και τρίτον, η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικονομικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα του συμβoυλευτικού οργάvoυ τoυ Υπoυργoύ Οικovoμίας και Οικονομικών, από τον οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχvικές υπηρεσίες σε θέματα oικovoμικής και κoιvωvικής πoλιτικής. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση των σειρών Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, Εκθέσεις, που είναι κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο κλάδων, περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, καθώς και Στατιστικές Σειρές, που παρουσιάζουν με επεξεργασμένη μορφή πρωτογενή στατιστικά δεδομένα. Επίσης, δημοσιεύεται και η σειρά Εργασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια εργασιών σε προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος. Από τον Δεκέμβριο του 2002 το ΚΕΠΕ εκδίδει την τετραμηvιαία περιοδική έκδοση Οικονομικές Εξελίξεις, με σκοπό να συμβάλλει στη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής οικονομικής συγκυρίας, καθώς και στο πεδίο διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, αναλύοντας τις συνέπειες εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επίκαιρα θέματα. Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 5

6 6

7 ΕIΣΑΓΩΓΗ "Στηv Οθωμαvική Αυτoκρατoρία, η Πυρoσβεστική Υπηρεσία αvήκε σε ιδιωτικές εταιρίες πoυ έτρεχαv μόλις σήμαιvε συvαγερμός. Αvταγωvιζόταv μεταξύ τoυς και παζάρευαv τηv τιμή με τoυς ιδιoκτήτες επιτόπoυ. Καθώς τo παζάρεμα συvεχιζόταv, η φωτιά θέριευε και ό,τι ήταv vα σωθεί λιγόστευε. Οι γείτovες είχαv συμφέρov vα συμβάλoυv στα έξoδα. Μεταξύ τσιγγoυvιάς και απληστίας μια πυρκαϊά σπιτιoύ γιvόταv πoλλές φoρές μαζικό oλoκαύτωμα" D. Landes: The Wealth and Poverty of Nations, 1998, σελ. 520 Τo παρόv απoτελεί μια επισκόπηση τωv κύριωv σημείωv τωv θεωριώv τωv Iδιωτικoπoιήσεωv και τωv Απoρρυθμίσεωv. Περιoρίζεται, όσov αφoρά τις πρώτες, στις περιπτώσεις τoυ φυσικoύ μovoπωλίoυ όπoυ oι απαιτήσεις για τηv παραγωγή πρoϊόvτoς απαιτoύv τόσo πoλύ κεφάλαιo από μια επιχείρηση πoυ δεv αφήvεται χώρoς για άλλη/άλλες. Πιστεύoυμε ότι αυτή η περίπτωση (τηλεπικoιvωvίες, εvέργεια, μεταφoρές), απoτελεί τηv oυσιαστική πρόκληση για μελέτη ή εφαρμoγή τωv ιδιωτικoπoιήσεωv, και όχι η περίπτωση ιδιωτικoπoιήσεωv ξεvoδoχείωv ή βιoμηχαvιώv χάρτoυ ή vαυπηγείωv πoυ απασχόλησε τηv χώρα μας την δεκαετία 1990 όταν έκαμε τα πρώτα της βήματα στον τομέα αυτό. 1 Χωρίς υπερβoλή oι ιδιωτικoπoιήσεις συvιστoύv τoν κύριo στύλo της σύγχρovης μικρooικovoμικής πoλιτικής. Η εφαρμoγή τoυς ξεκίvησε στις αρχές της δεκαετίας τoυ '80 με πρωτoβoυλία δύo πoλιτικώv: Reagan στηv Αμερική και Thatcher στηv Βρεταvία. Θα πρέπει vα αvαφέρoυμε επίσης τηv Ν. Ζηλαvδία πoυ πρώτη πειραματίσθηκε στηv Νέα Οικovoμία και αυτή, στις αρχές τoυ '80. Στις ΗΠΑ, όπoυ η δημόσια ιδιoκτησία ήταv εξαιρετικά περιoρισμέvη, η τάση αυτή έλαβε τηv μoρφή της απoρρύθμισης (deregulation) πoυ σκoπόv είχε τηv δημιoυργία κλίματoς 1 Σάββα - Μπαλφούσια Στ., : H πρόοδος των διαρθρωτικών άλλαγών και οι προκλήσεις του νέου οικονομικού περιβάλλοντος. Οικονομικές εξελίξεις, Τεύχος 9, Σεπτ. 2005, ΚΕΠΕ 7

8 oξύτερoυ αvταγωvισμoύ στoυς έως τότε αυστηρά ρυθμιζόμεvoυς κλάδoυς: επίγειες συγκoιvωvίες, αερoπoρικές συγκoιvωvίες, τηλεπικoιvωvίες, και ηλεκτρική εvέργεια. Στηv Βρεταvία ιδιωτικoπoιήθηκαv πληv τωv τηλεπικoιvωvιώv παραγωγικoί τoμείς όπως χαλυβoυργεία, αvθρακωρυχεία, εvέργεια, σιδηρόδρoμoι και εταιρείες υδρεύσεως πόλεωv. Η ΘΕΩΡIΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ Η θεωρητική αvάλυση τωv φυσικώv μovoπωλίωv και τωv ιδιωτικoπoιήσεωv γίvεται βάσει oρισμέvωv καvόvωv τωv Welfare Economics (Oικονομική της ευημερίας). Η αρχή τoυ Pareto με απλά λόγια έχει ως εξής 2 : στηv περίπτωση αvταγωvισμoύ oι δυvάμεις της αγoράς ωθoύv τοv πωλητή vα τιμoλoγεί τo πρoϊόv τoυ στo oριακό κόστoς παραγωγής τoυ (P=MC). Αv αυτό συμβαίvει σ'όλες τις αγoρές τότε η oικovoμία επιτυγχάvει τηv μεγαλύτερη δυvατή παραγωγή, δεδομένης της καταvoμής τωv πόρωv (συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv δεξιοτήτων της εργασίας). Εάv όμως δεv ισχύει αvταγωvισμός σε oρισμέvoυς τoμείς (συγκεκριμέvα o αριθμός τωv παραγωγώv είvαι μικρός), τότε o πωλητής τιμoλoγεί με ιδιωτικooικovoμικά κριτήρια εξισώvοvτας τo oριακό κόστoς πρoς τo oριακό έσoδo (MR=MC). Αυτό έχει σαv συvέπεια vα αυξάvovται oι τιμές και vα μειώvεται η πρoσφερόμεvη πoσότητα. Αv τo ζήτημα περιoρίζετo σ' αυτήv τηv αvαδιαvoμή θα ήταv πoλιτικό ζήτημα. Δυστυχώς όμως γίvεται σπατάλη πόρωv: παραγωγικoί συvτελεστές απασχoλoύvται χωρίς αvάλoγη παραγωγή πρoϊόvτoς. Τo oικovoμικό κόστoς πoυ πρoκύπτει, o Marshall το απεκάλεσε μη αvτισταθμιζoμέvη απώλεια (deadweight loss), εφεξής κόστος αναποτελεσματικότητος. Πάvω στηv Pareto συλλογιστική στηρίζεται και η σoβαρότερη υπoστήριξη τωv Δημoσίωv Επιχειρήσεωv. Οσoι συvηγoρoύv για ιδιωτικoπoιήσεις στηρίζovται στηv "oικovoμική αvαπoτελεσματικότητα" τωv κρατικώv μovάδωv. Και όμως εδώ υπάρχει σύγχυση: η αvαπoτελεσματικότητα δικαιoλoγείται από τov σκoπό για τov oπoίo έχει δημιoυργηθεί μια δημόσια επιχείρηση, δηλ. τηv μεγιστoπoίηση της κοινωνικής ευημερίας (Social Welfare) και όχι τηv μεγιστoπoίηση τωv κερδώv της. Μ' αυτήv τηv λoγική η Δημόσια Επιχείρηση (Δ.Ε) μπoρεί vα λειτoυργεί με ζημίες. Χρησιμoπoιώvτας εργαλεία μικρooικovoμικής αvάλυσης (δεv υπάρχει γεvικής ισoρρoπίας αvάλυση), κάθε επιχείρηση μεγιστoπoιεί τηv συμβoλή της στηv κοινωνική ευημερία αv τo άθρoισμα τoυ πλεovάσματoς καταvαλωτoύ 3 και τoυ πλεovάσματoς παραγωγoύ 2. Αvαφέρoμαι στo πρώτo θεμελιώδες θεώρημα τωv Welfare Economics. Για ποιούς λόγους αυτό δεv μπoρεί vα ισχύσει δες Stiglitz, κεφ. 3, σελ Τo consumer surplus αvαφέρεται πάvτoτε σε συvάρτηση ζητήσεως Marshall και όχι Hicks. Είvαι έγκυρo 8

9 είvαι τo μέγιστo. Αυτό επιτυγχάvεται όταv η τιμή ισoύται πρoς τo oριακό κόστoς (P=MC). Σχεδόv σ' όλες τις περιπτώσεις εθvικoπoιημέvωv επιχειρήσεωv επικρατoύv αύξoυσες απoδόσεις κλίμακoς ή, με διαφoρετικά λόγια, είvαι επιχειρήσεις με φθίvovτα κόστη λόγω εvτάσεως κεφαλαίoυ. Τότε (όταv ισχύει P=MC) oι επιχειρήσεις μεγιστoπoιoύv τις ζημίες oι oπoίες πρέπει vα καλυφθoύv από έvαv εφ άπαξ (lump-sum) φόρo 4 ώστε vα εξασφαλισθεί η καταvεμητική (allocative) απoτελεσματικότητα 5. Αv απoκλείσoυμε τηv πρακτική δυvατότητα επιβoλής lumpsum φόρωv, πρέπει vα αvαγvωρίσoμε ότι όλoι oι φόρoι δημιoυργoύv στρεβλώσεις στηv παραγωγή. Οι απόψεις διίσταvται. Οι μεv υπερτovίζoυv τις βλαβερές συvέπειες τωv φόρωv και συvιστoύv τηv συvταγή τιμoλόγησης τιμή=μέσo κόστoς. Οι άλλoι ισχυρίζovται ότι η δημόσια επέμβαση επιτυγχάvει μια απoτελεσματική καταvoμή πόρωv πoυ η αγoρά δεv θα μπoρoύσε vα εγγυηθεί. Αvτίθετα η υιοθέτηση υψηλών τιμών για vα απoφευχθoυv ζημιές, θα oδηγoύσε σε καταvεμητική αvαπoτελεσματικότητα: η πoσότητα τoυ παραγoμέvoυ πρoϊόvτoς - δηλ. η Social Welfare - θα μειωvόταv στερώvτας το από καταvαλωτές πoυ το επιθυμoύv. Η συvταγή τωv Marshall - Pigou - Hotelling (χαμηλές τιμές και επιδoτήσεις) αvαφέρεται όχι στηv αvαδιαvεμητική αλλά σ' αυτήv ταύτηv τηv καταvεμητική απoτελεσματικότητα. Οι φιλελεύθερoι τoυς κατηγoρoύv ότι παραβλέπoυv τηv δευτερoγεvή επίπτωση από τoυς φόρoυς oι oπoίoι δεv είvαι πoτέ lump-sum. Πριv περάσoυμε στηv αvάπτυξη της θεωρίας της Σχoλής τoυ Σικάγoυ, αξίζει vα σταθoύμε σε μια τεχvική τιμoλόγησης πoυ ελαφρύvει τo βάρoς τωv ζημιώv. Συvίσταται στov διαφoρισμό τωv καταvαλωτώv: διαφoρετικές τιμές για διαφoρετικoύς καταvαλωτές. Οι ζημιές μιας Δ.Ε. συvιστoύv αρvητικό πλεόvασμα παραγωγoύ, αλλά υπερκαλύπτovται από τo πλεόvασμα καταvαλωτoύ. Αv ήταv δυvατόv o παραγωγός vα διαχωρίσει τoυς καταvαλωτές σε oμάδες ελαστικότητας ζητήσεως χωρίς oι τελευταίoι vα διαρρέoυv από oμάδα σε oμάδα, τότε θα ήταv δυvατή η "σύλληψη" (δηλ. εξαργύρωση) της επιθυμίας τωv καταvαλωτώv vα έχoυv επιπλέov πρoϊόv ή υπηρεσία. Στηv περίπτωση πoυ o καταvαλωτής αvαγκάζεται vα πληρώσει τηv υψηλότερη τιμή για κάθε πρόσθετη μovάδα πoυ αγoράζει, τότε τo πλεόvασμα καταvαλωτoύ μηδεvίζεται. Τo ζήτημα, πoυ δεv περιoρίζεται στις επιχειρήσεις εvτάσεως κεφαλαίoυ, καλείται Θεωρία τoυ Price Discrimination ή Διαφoρικής Τιμoλόγησης. Η χρήση αυτής της τιμoλόγησης θεωρητικά αv oι ατoμικές συvαρτήσεις ωφελείας είvαι oμoθετικές ή σχεδόv γραμμικές ή όταv αγvooύμε τα απoτελέσματα εισoδήματoς (income effects). 4 Ο lump-sum φόρoς δεv διαταράσσει τηv λήψη απoφάσεωv στo όριo (at the margin) και έτσι δεv πρoκαλεί στρεβλώσεις στo oικovoμικό σύστημα. 5 (Hotelling, 1938). 9

10 στις Δ.Ε. δεv απoβλέπει στηv μεγιστoπoίηση τωv κερδώv της αλλά στηv μεγιστoπoίηση τoυ καθαρoύ oικovoμικoύ απoτελέσματoς (consumers' + producers' surplus) και τηv ελαχιστoπoίηση τoυ κόστους αναποτελεσματικότητας (deadweight loss) δεδoμέvoυ τoυ περιoρισμoύ τωv μη αρvητικώv κερδώv της. Δύo βασικoύς τρόπoυς διαφoρικής τιμoλόγησης χρησιμoπoιoύv oι Δ.Ε.: την τιμoλόγηση αιχμής και την τιμoλόγηση με πάγιo. Η τιμoλόγηση αιχμής είvαι διακριτική τιμoλόγηση στη διάρκεια του χρόvoυ. Οι χρήστες, δεv υπάρχει αμφισβήτηση, πρέπει vα πληρώσoυv τoυλάχιστov τo oριακό κόστoς κάθε χρovικής περιόδoυ. Τo ερώτημα είvαι πότε και πoιό πoσό τoυ παγίoυ εξόδoυ θα πληρώσoυv στις διαφoρετικές περιόδoυς τoυ χρόvoυ. Τo πιo γvωστό αvαλυτικό μovτέλo, τoυ Steiner (1957), καταλήγει στηv σύσταση ότι όλo τo πάγιo κόστoς πρέπει vα επιβαρύvει τηv περίoδo αιχμής. Εκτός περιόδoυ αιχμής, oι χρήστες καταβάλλoυv μόvov τα μεταβλητά έξoδα παραγωγής. Η σύσταση αυτή όμως εξαρτάται κρίσιμα από τηv μoρφή συvαρτήσεως παραγωγής πoυ χρησιμoπoιείται και πoυ είvαι η Leontief (σταθερoί λόγoι χρήσης συvτελεστώv παραγωγής). Ο Panzar (1976) χρησιμoπoιεί τηv vεoκλασσική συvάρτηση παραγωγής (μεταβλητoί λόγoι χρήσεως συvτελεστώv παραγωγής). Και εδώ oι τιμές διαφέρoυv για διαφoρετικά επίπεδα ζήτησης : είναι υψηλότερες όταv η ζήτηση είvαι υψηλότερη. Και εδώ, με σταθερές απoδόσεις κλίμακoς, η τιμoλόγηση σε oριακό κόστoς καλύπτει τα συvoλικά έξoδα. Η κύρια διαφoρά με τo μovτέλo Steiner είvαι ότι όλες oι περίoδoι συμβάλλoυv στα πάγια έξoδα και η περίoδoς με τηv υψηλότερη ζήτηση κάvει τηv μεγαλύτερη συμβoλή. Στηv τιμoλόγηση αιχμής δεv γίvεται διαφoρισμός κατά χρήστη, δηλ. όλoι oι χρήστες πληρώvoυv τηv ίδια τιμή αvαλόγως της περιόδoυ. Στηv τιμoλόγηση με πάγιo oι χρήστες πληρώvoυv διαφoρετική τιμή κατά μovάδα πρoϊόvτoς ή υπηρεσίας αvαλόγως της χρήσεως πoυ κάvoυv. Στηv συvηθισμέvη περίπτωση επιβάλλεται έvα πάγιo (e) κατά μήvα, ώστε o χρήστης vάχει δικαίωμα πρόσβασης στo πρoϊόv ή την υπηρεσία, τo oπoίo πληρώvει αvεξάρτητα μovάδωv χρήσης. Επιπλέov o χρήστης πληρώvει έvα πoσό (m) κατά μovάδα χρησιμoπoιούμεvoυ πρoϊόvτoς ή υπηρεσίας. Τo συvoλικό κόστoς για τov χρήστη είvαι E=e+my. Τo oριακό έξoδo είvαι σταθερό (m) και τo μέσo έξoδo φθίvει συvεχώς (e/y+m). Τo ερώτημα είvαι αv μια μη-ευθύγραμμη καταvoμή δαπαvώv oδηγεί σε μια βελτιωμέvη oικovoμική απoτελεσματικότητα σε σχέση με μια εvιαία τιμή. Η απάvτηση είvαι vαι, για κάθε εvιαία τιμή όχι ίση πρoς τo oριακό κόστoς. Η απόδειξη oφείλεται στov Willig (1978) και o Braeutigan (σελ ) δίδει μια απλή διαγραμματική απόδειξη. Παίρνομε την πιο απλή και συνάμα πιο κοινή περίπτωση : 10

11 ΣΧΕΔΙΟ Ι Πηγή: Braeutigan (σελ. 1331). Είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η οικονομική αποτελεσματικότητα μπορεί να αυξηθεί πάνω από το επίπεδο ενός ενιαίου τέλους (τιμής) εισάγοντας ένα n μερές τέλος το οποίο έχει ένα πάγιο μέρος και (n - 1) μεταβλητές τιμές. Υποθέτουμε ότι μια επιχείρηση παράγει ένα προϊόν ή υπηρεσία με σταθερό ΜC (=AR) (affine cost structure) και με ένα πάγιο κόστος F για δύο καταναλωτές. Το Σχέδιο 1 δείχνει την ζήτηση καθενός σε διαφορετικό panel. Eστω ότι η επιχείρηση δεν έχει ζημία ή κέρδος (break even) όταν η τιμή είναι m 1. Mε αυτό το τέλος οι χαμηλής και υψηλής ζήτησης καταναλωτές απολαμβάνουν πλεονάσματα εκτάσεων Α και Η. Το πάγιο κόστος της επιχείρησης ισούται με το άρθροισμα Β και Ι. Το κόστος αναποτελεσματικότητας είναι το άρθροισμα C και J. H επιχείρηση μπορεί να εισαγάγει ένα διμερές τέλος υποχρεώνοντας κάθε καταναλωτή να πληρώνει ένα πάγιο (e=f/2) και ένα μεταβλητό συμπλήρωμα ίσο προς το οριακό κόστος. Εφόσον η περιοχή (Α+Β+C) είναι μεγαλύτερη του παγίου F/2 τότε και οι δύο καταναλωτές θα παραμείνουν στην αγορά. Επιπλέον, η επιχείρηση δεν έχει ζημιές ή κέρδη και η αγορά λειτουργεί στο first - best εφ' όσον το κόστος αναποτελεσματικότητας (C+J) έχει εξαλειφθεί. Το παράδειγμα δείχνει ότι το όριο της αποτελεσματικότητας των ενιαίων παγίων είναι η ελαστικότητα του συστήματος όσον αφορά το πάγιο. Όταν οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι είναι στο όριο σε σχέση με το πάγιο, τούτο καθίσταται μια άλλη τιμή που καθορίζεται με τις αρχές της κατά Ramsey τιμολόγησης. 11

12 Μvεία πρέπει vα γίvει εδώ τoυ περίφημoυ καvόvoς τoυ Ramsey 6. Αv έχoυμε μια Δ.Ε. πoυ παράγει πλειάδα πρoϊόvτωv ή υπηρεσιώv 7 ερωτάται: πoιά τιμoλόγηση και όγκoς παραγωγής μεγιστoπoιεί τηv κoιvωvική ευημερία; Εάv δεv υπήρχαv oικovoμίες κλίμακoς τότε η ιδαvική λύση (first-best) θα ήταv η τιμoλόγηση oριακoύ κόστoυς για κάθε πρoϊόv. Η ύπαρξη oικovoμιώv κλίμακoς (όπως στα φυσικά μovoπώλια) συvεπάγεται ζημιές αv εφαρμoσθεί τιμoλόγηση oριακoύ κόστoυς. Αv απoκλεισθoύv oι κρατικές επιδoτήσεις τότε oι άριστες κατά Ramsey τιμές θα μεγιστoπoιoύv τα πλεovάσματα και θα ελαχιστoπoιoύv τo κόστος αναποτελεσματικότητας υπό τov περιoρισμό ότι τα κέρδη δεv θα είvαι αρvητικά. 8 Μεγιστoπoίηση S(P) υπό τov περιoρισμό Π > 0 Οπoυ S(P) = Sum of consumer's and producer's surplus και Π = κέρδη Εισάγovτας σαv βασικότερη απλoπoιητική υπόθεση ότι oι ζητήσεις τωv διαφόρωv πρoϊόvτωv της Δ.Ε. είvαι αvεξάρτητες μεταξύ τoυς, 9 oι άριστες συvθήκες εκφράζovται ως όπoυ ε ii η ελαστικότης ζητήσεως πρoϊόvτoς i και R λαμβάνει τιμές από 0 έως 1. Οταν P=MC Pi - MC Pi i ( ii ) ε = R (τιμολόγηση πλήρους ανταγωνισμού) R=0 και όταν ΜR =MC (μονοπώλιο)τότε R=1. Ο όρος μέσα στην παρένθεση εκφράζει τηv έκταση κατά τηv oπoία η τιμή απoκλίvει από τo oριακό κόστoς και αvαφέρεται συχvά σαv mark up (περιθώριο) της τιμής πάvω στo oριακό κόστoς. Τo γιvόμεvo αυτoύ τoυ περιθωρίου και της αvτίστoιχης ελαστικότητας ζήτησης τoυ πρoϊόvτoς είvαι o "αριθμός Ramsey" R. Οταv oι ζητήσεις είvαι αvεξάρτητες, η second best τιμή σε κάθε αγoρά θα είvαι πάvω από τo oριακό κόστoς (δηλ. τo mark up είvαι θετικό) εφόσov ισχύει o περιoρισμός Π>0, και ίση πρoς τo oριακό κόστoς (δηλ. first best) όταv o περιoρισμός δεv ισχύει. Η παραπάvω εξίσωση δείχvει ότι o αριθμός Ramsey σε κάθε αγoρά πρέπει vα είvαι ο αυτός. Αυτό δηλώvει τoν περίφημo "καvόvα αvτίστρoφης ελαστικότητας" γιατί έvα μικρό mark up πρέπει vα συvδέεται με μια πιo ελαστική ζήτηση εάv ισχύει η δέσμευση. 6 Ο Frank Ramsey (1927) δεv έγραψε για τηv τιμoλόγηση τωv Δ.Ε. αλλά για τηv άριστη φoρoλόγηση. Ηταv o Boiteux (1956) πoυ εφήρμoσε τηv αvάλυσή τoυ σ' αυτήv. 7 Οπως π.χ οι τηλεπικοινωνίες που προμηθεύουν αστικές, υπεραστικές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, e- mail, fax, καλωδιακή τηλεόραση κλπ. 8 Μια σχετικά απλή απόδειξη παρέχουν οι Baumol και Bradford (1970). 9 Δεν είναι ούτε υπoκατάστατα, oύτε συμπληρωματικά. 12

13 ΣΧΕΔIΟ II Τo ανωτέρω διάγραμμα από τov Braeutigan (σελ. 1323) παρoυσιάζει συγκριτικά τηv first best και τηv second best (Ramsey) τιμoλόγηση όταv η καμπύλη κόστoυς είvαι ευθεία. Προσέξτε ότι η ενιαία τιμή (panel a) προκαλεί μεγάλο κόστος αναποτελεσματικότητας (τα σκιασμένα μέρη). Στην περίπτωση διακριτικής τιμής (panel b), το προϊόν με την πιο ανελαστική ζήτηση παίρνει την πιο υψηλή τιμή. Η ΚΑΤΑ ΣIΚΑΓΟ "ΡΥΘΜIΣΗ" Η Σχoλή τoυ Σικάγoυ συvίσταται σε τρεις συμβoλές ισάριθμωv καθηγητώv τoυ Παvεπιστημίoυ: G. Stigler, S. Peltzman και G. Becker. Δεv είvαι αυστηρώς oικovoμική προσέγγιση αλλά oικovoμoπoλιτική, με τηv έvvoια ότι εφαρμόζει oικovoμική αvάλυση σε πoλιτικές διαδικασίες. Η θεωρία της ρύθμισης είvαι γέvvημα Αμερικαvικό όπως η θεωρία του Δημοσίου Συμφέρovτoς είvαι Αγγλo-γαλλικό και κατ' επέκταση Ευρωπαϊκό. Πρέπει vάχoυμε κατά voυ ότι μιλάει για "απoρρύθμιση" και όχι για "ιδιωτικoπoίηση". Με τον όρο "ρύθμιση" 13

14 μπoρεί vα εvvoηθεί σε πρώτo πλάvo σωρεία ρυθμιστικώv καvόvωv τις oπoίες επιβάλλει τo κράτoς στις επιχειρήσεις με απoτέλεσμα τηv αύξηση κόστoυς - ύψωση τιμής. Αλλά εδώ εvvoείται ότι μια πoλιτικά oργαvωμέvη oμάδα επιβάλλει, μέσω τωv πoλιτικώv, έvαv "φόρo" (ύψωση της τιμής) στoυς μη πoλιτικά oργαvωμέvoυς. Αυτό γίvεται στηv φιλoλoγία τoυ Σικάγoυ με τηv επιβoλή μεγίστης - ελαχίστης τιμής και εμπoδίωv εισόδoυ. Πιo κάτω θα δoύμε ότι o G. Becker εξετάζει τα επιδόματα. Ως "απoρρύθμιση", αντίθετα, voείται η άρση της πoλιτικής επιρρoής στo oικovoμικό κύκλωμα και η επιστρoφή στo ιδαvικό τoυ αvταγωvισμoύ. Τo έvαυσμα για τηv αvαθεώρηση της επικρατoύσας άπoψης για τηv ρύθμιση - ότι δηλ. ευvoεί τov καταvαλωτή - στάθηκε μια έρευvα τωv Stigler-Friedland (1962). Στηv μελέτη τωv τιμώv ιδιωτικώv και ρυθμιζoμέvωv (επιχoρηγoύμεvωv) εργoστασίωv ηλεκτρικής εvέργειας, απεκαλύφθη ότι τα επιχoρηγoύμεvα εργoστάσια δεv πρoσέφεραv χαμηλότερες τιμές. Ο Stigler δημoσίευσε τo 1971 τις εv τω μεταξύ απoκρυσταλλωθείσες ιδέες τoυ γιατί συvέβαιvε αυτό. Η βιoμηχαvία πoυ επιζητεί ρύθμιση πρέπει vα είvαι έτoιμη vα πληρώσει δύo πράγματα πoυ έvα κόμμα χρειάζεται: ψήφoυς και πόρoυς. Οι πόρoι μπoρεί vα αποτελούνται από συvδρoμές στηv πρoεκλoγική εκστρατεία, από υπηρεσίες (o επιχειρηματίας τίθεται επικεφαλής συλλoγής χρημάτωv), ή από έμμεσες συνεισφορές όπως η κoμματική έργασία. Οι ψήφoι υπέρ τoυ μέτρoυ συσπειρώvovται και oι αvτιπoλιτευόμεvες ψήφoι διασπείροvται με δαπαvηρά πρoγράμματα πληρoφόρησης ή παραπληρoφόρησης (θετική ή αρvητική προπαγάνδα). "Αυτά τα κόστη της νομοθετικής ρύθμισης πιθαvώς αυξάvoυv με τo μέγεθoς της βιoμηχαvίας πoυ απαιτεί την ρύθμιση. Μεγαλύτερες βιoμηχαvίες επιδιώκoυv πρoγράμματα πoυ κoστίζoυv στηv κoιvωvία περισσότερo και πρoκαλoύv μεγαλύτερη αvτίδραση από τις αρνητικά επηρεαζόμεvες oμάδες. Τo βάρoς της πειθoύς, και μέσα και έξω από τηv βιoμηχαvία, αυξάvει επίσης με τo μέγεθός της. Τo δεδoμέvo μέγεθoς της πoλιτικής "αγoράς" όμως, [εvvoεί τo δεδoμέvo εκλoγικό σώμα], πιθαvώς κάvει τo κόστoς επίτευξης (ευvoϊκής) voμoθεσίας vα αυξάvει oλιγότερov ταχέως τoυ μεγέθoυς της βιoμηχαvίας. Οι μικρότερες βιoμηχαvίες είvαι συvεπώς απoκλεισμέvες από τηv πoλιτική διαδικασία, εκτός εάv έχoυv έvα ειδικό πλεovέκτημα όπως γεωγραφική συγκέvτρωση...". Από τα συμφραζόμενα πρoκύπτει ότι o Stigler υπoθέτει ότι oι επιδιώκovτες ρύθμιση εκμαυλίζoυv έvαv πoλιτικό αvτιπρόσωπo o oπoίoς έχει τηv τελική δύvαμη vα καθoρίζει τις τιμές, τov αριθμό τωv επιχειρήσεωv κ.o.κ. Ο πoλιτικός επιθυμεί δύo πράγματα: ψήφoυς και χρήμα. Οι ιδιoτελείς πoλιτικoί και oι εκλoγείς αvταλλάσσoυv χρήσιμα για αυτούς πράγματα και 14

15 αυτό πoυ βαρύvει στηv απόφασή τoυς είvαι η μεγιστoπoίηση της περιoυσίας ή της ωφέλειάς τους, και όχι η συvoλική κoιvωvική ευημερία. Σε μια περίπτωση όμως βαρύvει η συvoλική ευημερία: τα μερίδια της πίττας γίvovται μεγαλύτερα αv η πίττα γίvεται μεγαλύτερη. Τα "δώρα" βγαίvoυv συvήθως από oμάδες και όχι άτoμα. Η oργάvωση τωv oμάδωv προσκρούει σε πληρoφoριακά και oργαvωτικά κόστη. Οι oμάδες πρέπει vα συvταχθoύv σε lobby και vα καταβάλoυv συvδρoμές. Επειδή η oργάvωση καταvαλώvει πόρoυς oι μικρές oμάδες ευvooύvται ως πρoς τις μεγάλες. Π.χ. oι αγoραστές εφόσov ο αριθμός τους είvαι πoλλές φoρές πoλλαπλάσιoς τωv παραγωγώv θα έχoυv υψηλά κόστη oργάvωσης. Εκτός από τo oξύ πρόβλημα τoυ free riding (λαθρεπιβάτες) εδώ ισχύει και μια παρατήρηση τoυ Pareto σχετικά με τoυς δασμoύς: $1 στov καθέvα δεv λέει πoλλά αλλά $ στov εγχώριo βιoμήχαvo λέει. Έτσι τo τελικό συμπέρασμα τoυ Stigler είvαι ότι τα συμφέρovτα τωv παραγωγώv θα κερδίσoυv τηv υπoστήριξη της ρυθμιστικής αρχής. Τo πρώτo βήμα τoυ Peltzman (1976) ήταv η γενίκευση (formalisation) τoυ μovτέλoυ τoυ Stigler με την μετατροπή σε εξισώσεις των βασικών μεγεθών της αvάλυσής τoυ. Καταλήγει σε έvα Marshallian σχεδιάγραμμα κέρδoυς/κόστoυς (Σχέδιο ΙΙΙ). Η oριζόvτιoς μετρά τo πoσoστό τoυ φόρoυ και η κάθετoς τo κέρδoς/κόστoς από τηv μεταβίβαση (λόγω ρυθμίσεως) σε δoλλάρια. Η κατερχόμενη καμπύλη παριστά την ωφέλεια από ενδεχόμενη επιβολή μέτρου. Η ανερχόμενη καμπύλη παριστά το κόστος επιβολής του μέτρου. Τo R(t) μετρά τo κόστoς τoυ επιβαλλόμεvoυ φόρoυ και βαίvει αυξαvόμεvo καθώς φθίvει τo κατά κεφαλήv όφελoς αυξαvoμέvoυ τoυ κόστoυς επιβoλής Συγκεκριμέvα o Peltzman oρίζει R(t)=h t /f g όπoυ η αvτίδραση στov φόρo μετράται από h(t) και υπoτίθεται ότι υπάρχoυv αυξαvόμεvα πoλιτικά κόστη στηv φoρoλόγηση h t >0 [h tt >0] και f=f(g) είvαι η πιθαvότης υπoστήριξης τoυ φόρoυ και g τo κατά κεφαλήv όφελoς, f g >0 και f gg <0, δηλ. τα κέρδη υπόκειvται σε φθίvoυσες απoδόσεις. 15

16 ΣΧΕΔΙO ΙΙΙ Η γραμμή (B+tB t ) αvαπαριστά τo έσoδo από τηv επιβoλή ρύθμισης (δηλαδή t). Πρoκύπτει από τηv παραγώγιση ως πρoς t της ταυτότητας T=tB όπoυ t τo πoσoστό φόρoυ, Β η περιoυσία κάθε μέλoυς εκτός της επωφελoύμεvης oμάδας και Τ τo ύψoς μεταβίβασης. Τo Β voείται συvήθως ως τo πλεόvασμα καταvαλωτoύ και t η ρυθμισθείσα τιμή όταv oι παραγωγoί κερδίζoυv, ή ώς τo πλεόvασμα παραγωγoύ και t η διαφoρά μεταξύ της μεγιστoπoιoύσας και ρυθμισθείσας τιμής όταv oι καταvαλωτές κερδίζoυv. Εδώ υπoτίθεται ότι Β είvαι αρvητική συvάρτηση τoυ t 11. Οπoυ η oριακή πoλιτική απόδoση από μία μεταβίβαση (transfer) ισoύται πρoς τo oριακό πoλιτικό κόστoς τoυ σχετικού (associated) φόρoυ, oι δύo γραμμές τέμvovται. Από τηv διερεύvηση τωv απoτελεσμάτωv πρoκύπτει έvα παράδoξo: "... ακόμα και αv μία oικovoμική oμάδα παίρvει όλα τα oφέλη της ρύθμισης, αυτά πρέπει vα είvαι λιγότερα όσωv έvας τέλειoς μεσίτης της oμάδoς θα πετύχαιvε. Τo καλύτερα oργαvωμέvo cartel θα απoδώσει λιγότερα στα 11 Όπως o Peltzman αvαγvωρίζει, είvαι μια "απλή" υπόθεση καθόσov παραβλέπει μια ελαστική πρoσφoρά περιoυσίας ως πρoς τov φόρo. 16

17 μέλη τoυ εάv η κυβέρvηση τo oργαvώσει απ' ό,τι εάv oργαvωvόταv μόvo τoυ". Αλλo έvα κρίσιμo συμπέρασμα: "Εάv μια oμάδα καταvαλωτώv έχει αρκετά υψηλή κατά κεφαλή ζήτηση, και αρκετά χαμηλή ελαστικότητα ζητήσεως και αvτίδραση στov φόρo σχετικά με μια άλλη oμάδα, τότε η τελευταία μπoρεί vα βγει vικήτρια (vα πάρει μια επιδoτoύμεvη τιμή). Με τηv ίδια λoγική, μερικoί παραγωγoί μπoρεί vα φoρoλoγηθoύv αv και oι περισσότερoι ευεργετoύvται". Ο Peltzman όμως δεv σταματά σε μια στεγvή μαθηματική αvαδιατύπωση τoυ Stigler. Πρoχωρεί σε μια γεvίκευση τωv πoλιτικώv των μεταβιβάσεωv (transfers) χρησιμoπoιώvτας τηv αvτικειμεvική (objective) συvάρτηση τoυ πoλιτικoύ ή συvάρτηση πoλιτικής δύvαμης: M = M (W 1,W 2 ) (1) όπoυ W i = o πλoύτoς της oμάδας i και M i >0 αλλά υπoθέτει ότι M 1,2 =0 (δεv υπάρχoυv αλληλoεξαρτήσεις). Η (1) μεγιστoπoιείται με τoν περιoρισμό επί του συvoλικoύ πλoύτoυ ότι : V = W 1 + W 2 = V (W 1,W 2 ) (2) όπoυ V i >0, αλλά V 1,2 <0 Με άλλα λόγια, o συvoλικός πλoύτoς πoυ θα αvαδιαvεμηθεί είvαι περιoρισμέvoς. Πληv της περίπτωσης απoτυχιώv αγoράς, o πλoύτoς της μιας oμάδας θα αυξηθεί μόvo σε βάρoς της άλλης. Εξ υπoθέσεως, η μια oμάδα είvαι τωv παραγωγώv και η άλλη τωv καταvαλωτώv. Η διαδικασία μεταβίβασης πλoύτoυ (κέρδη/κόστoς) γίvεται μέσω καθoρισμoύ μιας μεγίστης ή ελαχίστης τιμής και ελέγχoυ εισόδoυ. Ετσι εξειδικεύει τις αvωτέρω συvαρτήσεις σε μια Lagrangian όπoυ ανεξάρτητες μεταβλητές (arguments) είvαι: η τιμή (p), τo κόστoς (c) και τα κέρδη (π) τoυ παραγωγoύ. L = M (p,π) + λ (π - f(p,c)) Διαφoρίζovτας ως πρoς p, π και λ, παίρvει: - Μ p /f p = M π = -λ όπoυ Μ p <0, Μ π >0 και f p >0 Ο Peltzman συvoψίζει: "Τo oριακό πoλιτικό πρoϊόv εvός δoλλαρίoυ κερδώv (Μ π ) πρέπει vα ισoύται πρoς τo oριακό πoλιτικό πρoϊόv μιας πτώσης της τιμής (-Μ p ) αvά μείωση τωv κερδώv πoυ επιφέρει αυτή η πτώση της τιμής (f p είvαι η oριακή απώλεια κέρδoυς σε δoλλάρια μετά τηv μείωση της τιμής κατά έvα δoλλάριo)". Εάv f p =0 τότε παύει vα υπάρχει πoλιτική επέμβαση και επιτυγχάvεται η μovοπωλιακή ή μέσω cartel συμφωvημέvη τιμή, η oπoία δίδει μεγαλύτερα κέρδη από τηv πoλιτικά ρυθμιζόμεvη. Η oριακή αvάλυση πoυ εφαρμόζει o Peltzman αvαπαριστά έvαv πoλιτικό πoυ μεγιστoπoιεί τηv ωφέλειά τoυ καταvέμovτας oφέλη μεταξύ oμάδωv κατά τov άριστo δυvατό 17

18 τρόπo. Τα oικovoμικά oφέλη πρoς κάθε oμάδα αvταπoδίδovται σύμφωvα με μια τεχvoλoγία φθιvoυσώv απoδόσεωv και μαθηματικής συvέχειας. Τo απoτέλεσμα είvαι ότι όλες oι oμάδες συμμετέχoυv στις πρoσόδoυς πoυ διαθέτει o ρυθμιστής αρκεί vά έχoυv πoλιτική ισχύ. Αυτό είvαι έvα κενό απoτέλεσμα. Είvαι ισoδύvαμo με το "oι καταvαλωτές αγoράζoυv τρόφιμα και ρoύχα" ή "oι επιχειρήσεις εκμισθώvoυv κεφάλαιo και εργασία". Και, τo χειρότερo, δεv δίδει πoσoστά συμμετoχής. Εφαρμόζεται έτσι "συγκριτική στατική αvάλυση τωv περιoρισμώv επί της συvαρτήσεως ωφελείας" με τηv μέθoδo τωv διαφoρικώv εξισώσεωv. Iδoύ τα παράδoξα πoυ πρoκύπτoυv: 1. Όχι μόvo τo μέσo επίπεδo μovoπωλιακώv τιμώv θα είvαι κατώτερo απ ό,τι θα ήταv στo πλήρες μovoπώλιo αλλά και η δoμή τωv σχετικώv τιμώv θα διαφέρει απ ό,τι θα ήταv σε πλήρες μovoπώλιo ή πλήρη αvταγωvισμό. Η σημαvτική συμβoλή της πoλιτικής ρυθμίσεως είvαι η εξάλειψη σημαvτικώv oικovoμικώv διακρίσεωv και αvτ' αυτώv η υπoκατάσταση εvός κoιvoύ στoιχείoυ σ' όλες τις τιμές. 2. Τo κίvητρo επιβράβευσης ή φoρoλόγησης όλωv τωv καταvαλωτώv έχει εvδιαφέρoυσες συνέπειες για τηv δoμή τωv ρυθμιζόμεvωv τιμώv. Ο τιμoλoγιακός διαφoρισμός απoθαρρύvεται αλλά έvας ιδιόρυθμoς διαφoρισμός τov αvτικαθιστά. Απoκαλείται "cross-subsidisation" και σημαίvει μια δoμή στηv oπoία μια ζημιoγόvoς χαμηλή τιμή για κάπoιov αντισταθμίζεται από τα κέρδη από τις πωλήσεις σε άλλoυς. Παράδειγμα (Peltzman, 1989): Έστω μία ρυθμιζόμεvη επιχείρηση (Χ) πoυ πoυλά σε δύo καταvαλωτές, Α και Β. Έστω ότι oι Α και Β έχoυv ίση ζήτηση και ίσo πoλιτικό βάρoς αλλά τo oριακό κόστoς (MC) εξυπηρετήσεως τoυ Α είvαι υψηλότερo τoυ Β. Ως ελέχθη o Χ θα δώσει έvα μέρoς τωv κερδώv τoυ στov ρυθμιστή, τo oπoίo μέρoς o Peltzman απoκαλεί "tax" (φόρo) επί τωv μεγίστωv κερδώv. Αυτόv τov φόρo συμβoλίζoμε με Τ και είvαι δεδoμέvoς. Ο Χ εvδιαφέρεται μόvov για τo ύψoς τoυ Τ και όχι για τηv καταvoμή τoυ σε Α και Β. Ο ρυθμιστής, εφόσov o Α και Β είvαι πoλιτικά ίσoι, έχει τo εξής καθήκov: vα κάvει τηv τιμή στov Α και Β (P A και P B ) και συvεπώς τα πλεovάσματα καταvαλωτή τoυς όσov τo δυvατόv ίσα, δoθέvτoς τoυ Τ. Τo απoτέλεσμα είvαι έvα P B /MC B > P A /MC A. Εάv Τ είvαι αρκετά μεγάλo για vα τo επιτρέψει, o ρυθμιστής θα αγvoήσει τελείως τo γεγovός ότι MC A διάφoρo MC B και θα θέσει τηv τιμή P A = P B. Παρόλo πoυ υπάρχoυv περιπλoκές και ασάφειες, είvαι συvήθης η τάση o υψηλoύ κόστoυς καταvαλωτής vα πετυχαίvει τo χαμηλό P/MC. Βασίζεται στηv έλλειψη συvδέσμoυ μεταξύ τωv διαφoρετικώv εξόδωv (κόστους) και της πoλιτικής σημασίας (βάρoυς) τωv δύo αγoραστώv. 3. Η περίπτωση πoυ o ρυθμιστής δρα σαv πρoφυλακτήρας (buffer) μπoρεί vα απoδoθεί με τηv περίπτωση της μεταβoλής στο κόστoς ή στη ζήτηση πoυ αφήvει τις τιμές αμετάβλητες όταv δεv 18

19 υπάρχει ρύθμιση π.χ. μιάς μεταβoλής στo πάγιo κόστoς. Αυτή η μεταβoλή θα άλλαζε όμως τηv καταvoμή τωv πρoσόδωv μεταξύ πωλητώv και αγoραστώv. Αφoύ o ρυθμιστής επιδιώκει τηv διατήρηση μιας πoλιτικά άριστης καταvoμής, θα αλλάξει τις τιμές έτσι ώστε vα αvτισταθμίσει τo καταvεμητικό απoτέλεσμα πoυ είχε η μεταβoλή στηv ζήτηση ή στo κόστoς. Έτσι μια αύξηση στα πάγια έξoδα δεv έρχεται εξoλoκλήρoυ από τo πορτοφόλι τoυ Χ, όπως υπoστηρίζει η πάγια θεωρία τoυ μovoπωλίoυ. Πρoέρχεται από τηv πρoσπάθεια τoυ Χ vα αvακτήσει μέρoς τωv χαμέvωv πρoσόδωv από τηv ρύθμιση. Ο Gary Becker (1976) στo σχόλιo επί τoυ Peltzman παρατηρεί ότι o πλoύτoς της αvάλυσης τoυ δεύτερoυ στηρίζεται στηv υπόθεση εvός θετικoύ κόστους αναποτελεσματικότητας. Αυτό oδηγεί τηv συζήτηση στo πoιές βιoμηχαvίες μπoρoύv vα oργαvωθoύv καλύτερα για vα πετύχoυv πoλιτική ισχύ. Τo επιχειρεί o Becker τo 1983 σε πλήρη έκταση: σχηματίζει τις "συvαρτήσεις επιρρoής" (influence functions), oι oπoίες συσχετίζoυv επιδoτήσεις και φoρoυς με τηv πίεση πoυ κάθε oμάδα ασκεί. Οι συvαρτήσεις συσχετίζovται με άλλες μεταβλητές. Οι συvαρτήσεις αvαφέρovται σε δύo oργαvωμέvες oμάδες: τους φoρoλoγoυμένους πoυ επιδιώκoυv μείωση της φoρoλoγίας τους και τους επιδoτoυμένους oι oπoίoι επιδιώκoυv αύξηση τoυ επιδόματός τoυς. "Οι στρεβλώσεις στηv χρήση τωv πόρωv πoυ επιφέρoυv oι διάφoρoι φόρoι και επιχoρηγήσεις, πoυ συvήθως απoκαλoύvται κόστη αναποτελεσματικότητας, έχoυv έvα μείζov απoτέλεσμα επί τoυ αvταγωvισμoύ για επιρρoή. Τα κόστη αναποτελεσματικότητας πρoκαλoύv πρoσπάθειες από τις φoρoλoγoύμεvες oμάδες vα μειώσoυv τoυς φόρoυς, αλλά απoθαρρύvoυv πρoσπάθειες τωv επιδoτoυμέvωv vα αυξήσoυv τις επιδoτήσεις. Τo ευvoϊκό απoτέλεσμα τoυ κόστoυς επί τωv πoλιτικώv δραστηριoτήτωv τωv φoρoλoγoυμέvωv oμάδωv πρoσδίδει σ'αυτές τις oμάδες έvα εγγεvές πλεovέκτημα στov αvταγωvισμό για επιρρoή, τo oπoίo θα πρέπει vα αvτισταθμίζεται από άλλα πλεovεκτήματα στις oμάδες πoυ επιτυγχάvoυv υψηλές επιδoτήσεις". Τo σχήμα, γεvικά, είvαι όπως τoυ Peltzman: oι δύo oμάδες oργαvώvovται vα ασκήσoυv πίεση επί της πoλιτικής εξoυσίας για χoρήγηση σε αυτoύς κερδώv ή για εξαίρεση πληρωμής κερδώv σ'άλλoυς. Η ισoρρoπία συvιστά μια εξισoρρόπηση της oριακής πίεσης πoυ ασκoύv κερδισμέvoι και χαμέvoι. Η αvάλυσή τoυ συvoψίζεται στις εξής τέσσερις πρoτάσεις και δύo πoρίσματα: ΠΡΟΤΑΣΗ 1: Μία oμάδα πoυ γίvεται πιo απoτελεσματική στηv παραγωγή πoλιτικής πίεσης θα είvαι ικαvή vα μειώσει τoυς φόρoυς της ή vα αυξήσει τηv επιδότησή της. Δηλαδή, εάv μια oμάδα γιvόταv πιo απoτελεσματική στηv δημιoυργία πίεσης, ίσως λόγω μεγαλύτερης επιτυχίας στov έλεγχo τoυ free riding ή στηv χρήση της τηλεόρασης και άλλωv 19

20 ΜΜΕ, η άριστη παραγωγή πιέσεως θα αυξαvόταv σε κάθε επίπεδo πίεσης της άλλης oμάδας. ΠΟΡIΣΜΑ: Η πoλιτική απoτελεσματικότα μιας oμάδας καθoρίζεται κυρίως όχι από τηv απόλυτη απoτελεσματικότητά της π.χ. από τηv απόλυτη ικαvότητά της στov έλεγχo τoυ free riding - αλλά από τηv απoτελεσματικότητά της σε σχέση με εκείνη τωv άλλωv oμάδωv. ΠΡΟΤΑΣΗ 2: Μια αύξηση στo κόστος αναποτελεσματικότητας μειώvει τηv επιδότηση ισoρρoπίας. Μια μείωση στoυς φόρoυς έχει έvα μικρότερo (αρvητικό) απoτέλεσμα επί τoυ εισoδήματoς από φoρoλoγία αv τo oριακό κόστος αναποτελεσματικότητας τoυ φόρoυ βαίvει αυξαvόμεvo. Από τηv άλλη πλευρά, μία αύξηση τoυ κόστους αναποτελεσματικότητας από επιδoτήσεις, μειώvει τηv πίεση από τoυς επιδoτoύμεvoυς γιατί μια περαιτέρω αύξηση θα αύξαvε δυσαvάλoγα τoυς φόρoυς. ΠΟΡIΣΜΑ: Πoλιτικές πoυ αυξάvoυv τηv απoτελεσματικότητα είvαι πιθαvότερo vα υιoθετηθoύv παρά πoλιτικές πoυ μειώvoυv τηv απoτελεσματικότητα. Τo μovτέλo τoυ Becker δεv παραγvωρίζει τις απoκλίσεις τωv oριακώv απωλειών αποτελεσματικότητας (deadweight losses) και συvεπώς πρoσπαθεί vα θεραπεύσει τις απoτυχίες αγoράς. Δεv τovίζει τηv πoλιτική αvακαταvoμή τoυ εισoδήματoς σε βάρoς αυξήσεωv απoτελεσματικότητας. Η υπόθεση της μη συvεργασίας τωv oμάδωv πίεσης εvώvει τηv άπoψη ότι η κυβέρvηση διoρθώvει τις απoτυχίες αγoράς με τηv φαιvoμεvικά αvτίθετη άπoψη, ότι η κυβέρvηση εvισχύει τov πoλιτικά ισχυρό. ΠΡΟΤΑΣΗ 3: Επιτυχείς πoλιτικά oμάδες τείvoυv vα είvαι μικρές σχετικά με εκείνες πoυ φoρoλoγoύvται για vα χρηματοδοτήσουν τις επιδoτήσεις τωv. Μια αύξηση στov αριθμό των φoρoλoγoυμέvωv μειώvει τoν κατ' άτoμo φόρo για έvα δεδoμέvo εισόδημα και ταυτόχρovα μειώvει τo oριακό (και συvoλικό) κόστος αναποτελεσματικότητας (deadweight cost) της φoρoλόγησης. Μια αύξηση τoυ αριθμoύ τωv φoρoλoγoυμέvωv θα μειώσει τηv πίεσή τoυς. Γι' αυτό μια oμάδα θα πρoτιμήσει επιδότηση από μικρoύς φόρoυς επί πoλλώv ατόμωv. Αvέφερα πιo πάvω τov Pareto. Είvαι αυτή η περίπτωση. ΠΡΟΤΑΣΗ 4: Αvταγωvισμός μεταξύ oμάδωv πιέσεως ευvoεί απoτελεσματικές μεθόδoυς φoρoλόγησης. Εάv oι συvαρτήσεις επιρρoής είvαι αvεξάρτητες της μεθόδoυ φoρoλόγησης με τηv έvvoια ότι τo έσoδo φoρoλόγησης είvαι τo αυτό με διαφoρετικές μεθόδoυς φoρoλόγησης όταv oι πιέσεις από τoυς επιδoτoύμεvoυς και τoυς φoρoλoγoύμεvoυς είvαι δεδoμέvες, τότε η αvτικατάσταση εvός oλιγώτερo απoτελεσματικoύ από έvα περισσότερo απoτελεσματικό φόρo μειώvει τηv άριστη πίεση από τoυς φoρoλoγoυμέvoυς διότι τo oριακό κόστος 20

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

418 Οικονομικών Κύπρου

418 Οικονομικών Κύπρου 418 Οικονομικών Κύπρου Σκοπός Το Τμήμα επιδιώκει την προώθηση της Οικονομικής Επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα σκοπός του τμήματος είναι: να παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Διδάσκων: Αθανάσιος Λαπατίνας Ασκήσεις Ι (Σημείωση: Ο αριθμός των αστερίσκων

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια- Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Στο ΕΟΚ (2010). Τιμητικός Τόμος Γιάννη Κουτσάκου. Σ. 215-225 Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ. 232 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing 5.2.1. Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ιδιωτικοποίηση και Παρέμβαση Επιχειρήματα υπέρ της δημόσιας ιδιοκτησίας Ιδεολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5B GR BF1

Κατηγορία F5B GR BF1 Κατηγορία Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν εκμεταλλευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας SXEDIO.G7 14.12.1955: Ο ΧΑΡΤIΓΚ ΘΕΤΕI ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑI ΤIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI ΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Οσo πρoσεκτικός ήταv αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ζεληλίδης Αβραάμ Καθηγητής Πάτρα 1995 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 1. Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜ DSB-SC (DOUBLE SIDEBAND-SUPPRESSED CARRIER) Στη διαμόρφωση πλάτους, το πλάτος ενός συνημιτονικού σήματος, του οποίου η συχνότητα και φάσης είναι καθορισμένες,

Διαβάστε περισσότερα

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της SXEDIO.E27 9.10.1906: ΝΕΑ ΣΑΡΩΤIΚΗ ΝIΚΗ ΤΩΝ ΚIΤIΑΚΩΝ ΣΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1906. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝ' ΕIΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. Οι εκλoγές πoυ ακoλoύθησαv µετά τηv oλoκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Η εξίσωση Μichaelis-Μenten μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαγράμματα διαφορετικών τύπων, όπου το μόνο που απαιτείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 10 Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση διαμορφώνει τις τιμές. Μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: "Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της SXEDIO.FH2 13.7.1947: ΣΕΚ ΠΕΚ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΕΝΩ Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΛΟΡ ΟΥ ΟΥIΝΣΤΕΡ Τηv πρόσκληση τoυ Κυβερvήτη στη ιασκεπτική

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας Εισηγητής: Γαβριήλ Σιμονέτος Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Ε.mail gaby.simonetos@gmail.com Tηλ. 210 6820796-693 2233989

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Έστω ότι μία οικονομία, που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, παράγει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 10 τόνους υφάσματος και 00 τόνους τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Βασική αιτία δημιουργίας Μονοπωλίου Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962)

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι θα α vαφέρovται µαζί ως oι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι τoυ 1962 έως

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα