Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011"

Transcript

1 Η οινική αγορά τησ Βορείου Αμερικήσ ΚΕΟΣΟΕ 17 Μαρτίου 2011 Σοφία Πζρπερα

2 I. Αμερικανική Οινική Αγορά

3 Δομή Αμερικανικήσ Αγοράσ Με τθ λιξθ τθσ ποταπαγόρευςθσ δόκθκε θ δυνατότθτα ςε κάκε Πολιτεία των ΗΠΑ να ρυκμίηουν τουσ κανόνεσ που κα διζπουν τθ διακίνθςθ του αλκοόλ ςτα όριά τουσ. Η δυνατότθτα αυτι οδιγθςε ςτθ δθμιουργία ενόσ πολφπλοκου ςυςτιματοσ με διαφορετικοφσ περιοριςμοφσ και δυνατότθτεσ ςε κάκε πολιτεία.

4 Δομή Αμερικανικήσ Αγοράσ Κάκε πολιτεία επιβάλει διαφορετικοφσ φόρουσ ςτθ διακίνθςθ και τθν πώλθςθ αλκοόλ ενώ απαιτοφνται διαφορετικζσ άδειεσ, πιςτοποιθτικά κλπ με αποτζλεςμα θ ίδια φιάλθ κραςιοφ να πωλείται ςε διαφορετικζσ τιμζσ από Πολιτεία ςε Πολιτεία.

5 Δομή Αμερικανικήσ Αγοράσ ΚάποιεσΠολιτείεσ απαγορεφουν τθν πώλθςθ αλκοόλ τισ Κυριακζσ και τισ αργίεσ, κάποιεσ άλλεσ επιτρζπουν τθν πώλθςθ του αλκοόλ μόνο από κάβεσ και όχι από super markets ι απαιτοφν από τα super markets τθ δθμιουργία ξεχωριςτών χώρων για τθν πώλθςθ αλκοόλ ενώ κάποιεσ άλλεσ επιτρζπουν τθν πώλθςθ ζωσ 2 ποτών ανά άτομο ςτα εςτιατόρια. Κάποιεσ κοινότθτεσ οριςμζνων Πολιτειών ονομάηονται dry γιατί απαγορεφουν τελείωσ τθν κατανάλωςθ αλκοόλ ςε δθμόςιουσ χώρουσ πχ εςτιατόρια. Ιδιαίτερα περιοριςτικοί είναι ο νόμοι που ιςχφουν ςτισ λεγόμενεσ franchise states.

6 Δομή Αμερικανικήσ Αγοράσ Σθμαντικοί περιοριςμοί υφίςτανται επίςθσ ςτισ περιςςότερεσ Πολιτείεσ ςε ςχζςθ με το περιεχόμενο των διαφθμίςεων και των ίδιων των ετικετών των κραςιών. Απαγορεφεται για παράδειγμα θ διακίνθςθ διαφθμιςτικοφ υλικοφ που μπορεί να κεωρθκεί ότι ενκαρρφνει τθν αλόγιςτθ κατανάλωςθ αλκοόλ, τθν κατανάλωςθ αλκοόλ από ανιλικουσ, τον ρατςιςμό, τθν αναφορά ςε κζματα κρθςκείασ και ςεξ.

7 Δομή Αμερικανικήσ Αγοράσ Οι Πολιτείεσ χωρίηονται ςτισ Control States, εκείνεσ δθλαδι ςτισ οποίεσ οι εταιρείεσ διανομισ αλλά ςυνικωσ και τα ςθμεία λιανικισ είναι κρατικά και ςτισ Open States, εκείνεσ δθλαδι τισ Πολιτείεσ ςτισ οποίεσ οι εταιρείεσ διανομισ και τα ςθμεία λιανικισ ανικουν ςε ιδιώτεσ.

8 Δομή Αμερικανικής Αγοράς Open Vs. Control States

9 Δομή Αμερικανικής Αγοράς U.S. Three-tier system Τν θξαζί όπσο θαη όια ηα αιθννινύρα πνηά πσινύληαη ζηηο ΖΠΑ κέζσ ηνπ Three Tier System Tier 1: Πξνκεζεπηήο (Δηζαγσγέαο ή Οηλνπνηείν) Tier 2: Γηαλνκέαο/Χνλδξέκπνξνο Tier 3: Σεκείν Ληαληθήο Off premise (θάβεο,s/m θιπ) On premise (εζηηαηόξηα, μπαρ) 9

10 Δομή Αμερικανικήσ Αγοράσ Τα τελευταία χρόνια ζχουν πραγματοποιθκεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο χώρο τθσ διανομισ: Οι εταιρείεσ διανομισ ςυγχωνεφονται με αποτζλεςμα από 5 ζωσ 8 μεγάλεσ εταιρείεσ διανομισ ςε κάκε πολιτεία τθ δεκαετία 80 ςιμερα να υπάρχουν από 2 ζωσ 4 Τα μζλθ του WSWA (Wine & Spirits Wholesalers of America) από 800 μζλθ τθ δεκαετία 80 ςιμερα να αρικμοφν 250

11 Δομή Αμερικανικήσ Αγοράσ Αλλαγζσ ςτην εικόνα τησ διανομήσ Το 1980 Το 2010 Οι διανομείσ αγωνίηονται να εξαςφαλίςουν brands ακόμα και από μικρά οινοποιεία Οι διανομείσ υπόςχονται νοφμερα πωλιςεων και δθμιουργία ικανοφ δικτφου διανομισ Οι προμθκευτζσ παρακολουκοφν τθν ανάπτυξθ των πωλιςεων του διανομζα με τθν απειλι να διακζςουν τα προϊόντα τουσ ςε άλλο διανομζα Οι προμθκευτζσ αγωνίηονται για να εξαςφαλίςουν δυνατότθτεσ παρουςίαςθσ των προϊόντων τουσ ςτισ εταιρείεσ διανομισ Οι διανομείσ αφιερώνουν το χρόνο τουσ ςτουσ μεγάλουσ προμθκευτζσ και διακζτουν ελάχιςτο χρόνο ςτα μικρότερα οινοποιεία/προμθκευτζσ Οι προμθκευτζσ αναγκάηονται να παρουςιάςουν ςτουσ διανομείσ πακζτα υποςτιριξθσ πωλιςεων με ελάχιςτθ βοικεια από τουσ διανομείσ

12 Δομή Αμερικανικήσ Αγοράσ Για να δώςουν προςοχι ςε ζνα brand οι διανομείσ κα πρζπει ο προμθκευτισ: Να διακζτει προϊόντα με πολφ καλι ςχζςθ ποιότθτασ και τιμισ Τα προϊόντα να είναι διαφοροποιθμζνα Να διακζτει ςθμαντικά πακζτα προβολισ και υποςτιριξθσ πωλιςεων Ικανζσ ποςότθτεσ και πλάνο ανάπτυξθσ πωλιςεων Ελκυςτικζσ ςυςκευαςίεσ Καλζσ βακμολογίεσ των κραςιών και βραβεία από περιοδικά και διαγωνιςμοφσ

13 Καταναλωτικζσ Τάςεισ

14 Η καταναλώςθ κραςιοφ ςτισ ΗΠΑ αυξάνεται ςτακερά τα τελευταία χρόνια

15 Κατά κεφαλή κατανάλωςη Ζ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε θξαζηνύ ην 2008 έθζαζε ηα 9,7 ιίηξα παξνπζηάδνληαο αύμεζε 14,5% ζε ζρέζε κε ην Σπγθξηλνληάο ηελ κε ηελ θαηαλάισζε θξαζηνύ ζηελ Διιάδα ( 30), Γαιιία( 50), Ηηαιία ( 55)θιπ θαίλεηαη όηη ππάξρνπλ ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο επηπιένλ αλάπηπμεο ησλ πσιήζεσλ θξαζηνύ ζηηο ΖΠΑ

16 Πνζνζηό αύμεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξαζηνύ ζηηο ΖΠΑ

17 Τν παξαθάησ γξάθεκα αλαθέξεηαη ζηνλ δείθηε Category Development Indexν νπνίνο εθθξάδεη ηελ θαηαλάισζε θξαζηνύζε θάζε Πνιηηεία μερσξηζηά ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ζηηο ΖΠΑ Οη δείθηεο CDI έρνπλ σο βάζε ην 100 πνπ εθθξάδεη ην κέζν όξν θαηαλάισζεο θξαζηνύ ζηηο ΖΠΑ. Όζεο Πνιηηείεο έρνπλ CDI κεγαιύηεξν από 100 ζεκαίλεη όηη ε θαηαλαιώζε θξαζηνύ μεπεξλάεη ην κέζν όξν πρ κία Πνιηηεία κε δείθηε CDI 125 θαλεξώλεη όηη ε θαηαλάισζε θξαζηνύ ζηελ Πνιηηεία είλαη θαηά 25% κεγαιύηεξε από ην κέζν όξν. Οη Πνιηηείεο κε κεγαιύηεξν CDI είλαη: Washington DC CDI (237), California(143), Florida(143)θαηNew York(121). 17

18 Ευκαιρία ανάπτυξθσ πωλιςεων ςτισ Ανατολικζσ Πολιτείεσ Οη Αλαηνιηθέο Πνιηηείεο απνηεινύλ ηηο θαιύηεξεο αγνξέο ζηόρνπο γηα εηζαγώκελα θξαζηά γηαηί έρνπλ ηνλ πςειόηεξν δείθηε CDI (Category Development Index) πνπ δείρλεη ηε ζρέζε πσιήζεσλ εηζαγώκελσλ θξαζηώλ πξνο ζπλνιηθέο πσιήζεηο θξαζηνύ

19 7 Πολιτείεσ καταναλώνουν το 51% του κραςιοφ ςτισ ΗΠΑ

20 6 Μητροπόλεισ καταναλώνουν το 23% του ειςαγώμενου κραςιοφ ςτισ ΗΠΑ (ςε.000 κιβώτια)

21 Κυριότερεσ Πολιτείεσ για πωλήςεισ ειςαγώμενου κραςιοφ New York 11.7% California 11.6% Florida 9.7% New Jersey 6.1% Texas 6% Illinois 4.7% Οη 6 θπξηόηεξεο Πνιηηείεο θαιύπηνπλ ην 50% ηνπ εηζαγώκελνπ θξαζηνύ ζηηο ΖΠΑ

22 Κυριότερεσ χώρεσ που ειςάγουν κραςί ςτισ ΗΠΑ Χώρεσ Ιταλία 29.6% 28.2% Αυςτραλία 23.3% 22.5% Γαλλία 14.6% 12.9% Αργεντινι 7.6% 9.2% Χιλι 6.9% 7.8% Ιςπανία 5.8% 6.0% Γερμανία 3.6% 3.4% Νζα Ζθλανδία 2.3% 2.3% Νότιοσ Αφρικι 1.3% 1.3% Πορτογαλία 1.3% 1.3% Παξαηεξείηαη κείσζε ζηηο εηζαγσγέο θξαζηνύ από ηελ Ηηαιία, Απζηξαιία θαη Γαιιία θαη αύμεζε ζηηο εηζαγσγέο από ηελ Αξγεληηλή, Χηιή θαη Ηζπαλία. Ζ ηάζε απηή θαλεξώλεη ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ Ακεξηθαλώλ γηα πνηνηηθά θξαζηά ζε πξνζηηέο ηηκέο.

23 Off Premise Vs On Premise Οη Off premise πσιήζεηο θξαζηνύ αληηζηνηρνύλ ζηα 4/5 ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ θξαζηνύ ζηηο ΖΠΑ από ηηο νπνίεο ην 34% αληηζηνηρεί ζηηο πσιήζεηο ζηα super markets θαη 19% ζε specialty retailers (πρ θάβεο). Wine (000 9-Liter Cases) On-Premise Off-Premise Year Cases Share Cases Share Total *Charts from Wine Handbook 2010

24 Οι ςημαντικότερεσ αλλαγζσ ςτισ καταναλωτικζσ ςυνήθειεσ Ζ ύθεζε έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο αληηκεησπίδνπλ ην θξαζί. Δθηηκάηαη όηη ε ηάζε απηή ζα ζπλερηζηεί γηα αξθεηά ρξόληα αθόκα. Οη θαηαλαισηέο πίλνπλ πεξηζζόηεξν θξαζί ζην ζπίηη από όηη ζε εζηηαηόξηα θαη έηζη έρνπλ απμεζεί νη πσιήζεηο ζηα ζεκεία ιηαληθήο (θάβεο θαη ζνύπεξ κάξθεη) ζε ζρέζε κε ηελ εζηίαζε Οη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ θζελόηεξα θξαζηά αιιά αλακέλνπλ λα έρνπλ ηελ ίδηα πςειή πνηόηεηα αλ θαη ζε ρακειόηεξεο ηηκέο

25 Καταναλωτικζσ τάςεισ: ςημαντικότερα ςτοιχεία Τν 2008 θαη ην 2009 νη πσιήζεηο ηνπ θξαζηνύ ζε όγθν εκθάληζαλ αύμεζε 0,9% θαη 0,8% αληίζηνηρα, πνζνζηό κηθξόηεξν από ην κέζν όξν ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ πνπ μεπεξλνύζε ην 2% Οη πσιήζεηο θξαζηνύ ζην εζηηαηόξην ην 2009 κεηώζεθαλ ζην 20% ηνπ ζπλόινπ ησλ πσιήζεσλ ζε όγθν ελώ άγγημαλ ην 44% ζε αμία Οη εηζαγσγέο θξαζηνύ ζηηο ΖΠΑ αληηπξνζσπεύνπλ πεξίπνπ ην 23% ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ, πνζνζηό ζηαζεξό ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα Τν πνζνζηό ησλ εηζαγσγώλ θξαζηνύ ζηηο ΖΠΑ έρεη απμεζεί από 13% ζε 23% ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα

26

27 Καταναλωτζσ ςτόχοι Γεκνγξαθηθά Σηνηρεία Κιεηδηά

28 Ζ νκάδα πνπ καο ελδηαθέξεη θπξίσο είλαη νη Core Wine Drinkers νη νπνίνη απνηεινύλ ην 15,7% ηνπ πιεζπζκνύ, πίλνπλ θξαζί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα αιιά θαηαλαιώλνπλ ην 91% ηνπ θξαζηνύ ζηηο ΖΠΑ

29 Σήκεξα ππάξρνπλ 60% πεξηζζόηεξνη core wine drinkers από όηη ην 2000 ελώ ην πνζνζηό ησλ Ακεξηθαλώλ πνπ δειώλεη όηη δελ θαηαλαιώλεη θξαζί κεηώζεθε θαηά 21%

30 Καταναλωτζσ ςτόχοι Οη Core wine drinkers απνηεινύληαη θαηά 21% από ηε λεόηεξε γεληά ησλ Millenials (21-32 εηώλ) Οη Core wine drinkers είλαη ζπλήζσο παληξεκέλνη (61% core vs. 52% marginal), δνπλ ζε αζηηθά θέληξα(34% core vs. 29% marginal) θαη έρνπλ κεγαιύηεξα νηθνγελεηαθά εηζνδήκαηα ($67,000 core vs. $58,000 marginal). ΟΗ Core wine drinkers παξαθνινπζνύλ ζπρλά ηειενπηηθέο εθπνκπέο ζε ζρέζε κε ηε γαζηξνλνκία θαη ην θξαζί (57% vs. 40%) θαη ρξεζηκνπνηνύλ παξόκνηα social media δίθηπα όπσο νη marginals; Facebook (46% vs. 40%), YouTube (26% vs. 20%) and Twitter (16% vs. 8%

31 Καταναλωτζσ ςτόχοι 77% ησλ Ακεξηθαλώλ δειώλνπλ όηη ε ποικιλία απνηειεί ηνλ ζεκαληηθόηεξν παξάγνληα ζηελ επηινγή ελόο αγλώζηνπ θξαζηνύ ελώ αθνινπζνύλ: ε νλνκαζία θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο, νη ζπζηάζεηο από ζεξβηηόξνπο ή άιιν πξνζσπηθό, νη πιεξνθνξίεο ηεο πίζσ εηηθέηαο θαη νη βαζκνινγίεο θξηηώλ, πεξηνδηθώλ θαζώο θαη ηα βξαβεία. 72% ησλ Core Wine Drinkers& 62% ησλ marginalsδειώλνπλ όηη πξσηαξρηθό παξάγνληα ζηελ επηινγή ελόο θξαζηνύ απνηειεί ε πξνεγνύκελε γεπζηηθή δνθηκή ηνπ

32 Οι ςημαντικότεροι Καταναλωτζσ Στόχοι Οι Millenials Αποτελοφν τθ μεγαλφτερθ ομάδα πλθκυςμοφ (70 εκ, γεννθμζνοι μεταξφ 1977 και 1990) μετά από τουσ Baby Boomers (77 εκ, γεννθμζνοι μεταξφ 1946 και 1964) Σε πρόςφατθ μελζτθ του Wine Market Council, το 46% των Millenialsδιλωςαν ότι το 2008 κατανάλωςαν περιςςότερο κραςί ζναντι7% των Baby Boomers και 23% των Generation X (γεννθμζνοι μεταξφ 1965 και 1976)

33 Millennials Πίλνπλ πεξηζζόηεξν εηζαγώκελν θξαζί Ξνδεύνπλ πεξηζζόηεξν γηα ην θξαζί Όηαλ πίλνπλ, πίλνπλ πεξηζζόηεξν Μαζαίλνπλ γηα ην θξαζί θπξίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ πρ από δσξεάλ πεγέο όπσο ηνsnooth.com Δκπηζηεύνληαη πεξηζζόηεξν ηε γλώκε ησλ ζπλνκήιηθώλ ηνπο αληί ησλ experts Δπηθνηλσλνύλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνύο ηνπο κέζσ social medianetworks

34 Millennials Καταναλώνοσν περισσότερο εισαγώμενο κρασί (41% έλαληη 31% ησλ Generation X θαη 24% ησλ Baby Boomers)

35 Millennials Αγνξάδνπλ ζπρλόηεξα θξαζί κε ηηκέο κεγαιύηεξεο ησλ $20.

36 Millennials Δλεκεξώλνληαη από ην δηαδίθηπν γηα ηηο αγνξέο ηνπο

37 ΙΙ. Καναδική αγορά κραςιοφ

38 Καταναλωτικζσ τάςεισ Ζ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε θξαζηνύ ζηνλ Καλαδά έρεη απμεζεί θαηά 12,3% από ην 2004 θζάλνληαο ηα 12,2 ιίηξα ην 2008 γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη όηη ππάξρνπλ κεγάια πεξηζώξηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ζε ζύγθξηζε κε ηηο επξσπατθέο ρώξεο. Οη Καλαδνί θαηαλαισηέο θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξν εηζαγώκελα θξαζηά. Ζ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θξαζηνύ ζηνλ Καλαδά σζείηαη από ηα premium θξαζηά πνπ ζεσξνύληαη εθείλα κε ηηκή ιηαληθήο κεγαιύηεξε ησλ 15$. Ζ ηάζε απηή πεξηνξίζηεθε ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο αιιά αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί.

39 Καταναλωτικές τάσεις Δθηόο από ηελ Δπαξρία Alberta ε δηαθίλεζε ηνπ αιθνόι ζηηο ππόινηπεο Δπαξρίεο ειέγρνληαη από ηνπηθά κνλνπώιεηα. Μαο ελδηαθέξνπλ θπξίσο νη επαξρίεο ηνπ Ontario θαη ηνπ Quebec. Ζ δηαθίλεζε αιθνόι ζην Ontario ειέγρεηαη από ην LCBO (Liquor Control Board of Ontario) θαη ζην Quebec από ην SAQ (Societe des Alcohols du Quebec)

40 Καταναλωτικές τάσεις Οη Καλαδνί θαηαλαισηέο είλαη πην πξόζεκνη ζην λα μνδεύζνπλ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα γηα άγλσζηα θξαζηά ζην εζηηαηόξην βαζηζκέλνη ζηελ πξόηαζε ηνπ ζεξβηηόξνπ/νηλνρόνπ. Οη Καλαδνί θαηαλαισηέο ζεσξνύλ όηη ε δνθηκή είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο γηα λα δηαιέμνπλ έλα θξαζί θαη είλαη πην πηζηνί ζηα brands πνπήδε γλσξίδνπλ. Οη θαηαλαισηέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ είλαη εθείλνη κε πςειόηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο νη νπνίνη είλαη ηαπηόρξνλα involved consumers.οη θαηαλαισηέο απηνί είλαη πην αληηθεηκεληθνί θαη ιηγόηεξν δηζηαθηηθνί ζην λα δνθηκάζνπλ έλα λέν θξαζί ελώ γηα ηηο επηινγέο ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ πνιιέο πεγέο ελεκέξσζεο.

41 Οη πσιήζεηο θξαζηνύ ζηνλ Καλαδά έρνπλ απμεζεί θαηά 9.5%ην2006/2007ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά Οη πσιήζεηο ηνπ θόθθηλνπ θξαζηνύ άγγημαλ ην 61%ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ πσιήζεσλ Τα εηζαγώκελα θόθθηλα θξαζηά θάιπςαλ ην 75% ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ θόθθηλνπ θξαζηνύ ελώ ηα εηζαγώκελα ιεπθά θξαζηά άγγημαλ ην 60% ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ ιεπθνύ θξαζηνύ ζηνλ Καλαδά.

42 Διανομή Ζ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ζηελ αγνξά ηνπ Καλαδά είλαη πξόθιεζε ιόγσ ηεο ύπαξμεο ησλ κνλνπσιείσλ ηα νπνία εθηόο ηνπ όηη εηζάγνπλ ην θξαζί θαη ηα αιθννινύρα γεληθόηεξα, δηαζέηνπλ ηηο θάβεο θαη ηα άιια ζεκεία όπνπ πσιείηαη αιθνόι. Μεηαμύ ηνπ 1997 θαη ηνπ 2007 ν όγθνο πσιήζεσλ εηζαγώκελνπ θξαζηνύ ζηνλ Καλαδά απμήζεθε κε κέζν όξν εηήζηαο αύμεζεο5.4%,ζε ζρέζε κόλν κε4.2%γηα ηα ηνπηθά θξαζηά.

43 Τι απαιτοφν τα μονοπώλειααπό τουσ αντιπροςώπουσ Πξναπαηηνύκελν είλαη ε ύπαξμε πςειήο πνηόηεηαο πξντόλησλ κε ειθπζηηθέο ζπζθεπαζίεο θαη θαιή ζρέζε πνηόηεηαο ηηκήο. Απηό όκσο είλαη κόλν ε αξρή γηα λα ηνπνζεηεζείο ζηελ αγνξά. Πξνηηκνύλ λα ζπλεξγάδνληαη κε δπλαηνύο ζπλεξγάηεο αληηπξνζώπνπο- νη νπνίνη δεζκεύνληαη γηα ηα θξαζηά πνπ δηαζέηνπλ θαη είλαη πξόζεκνη λα πξνβνύλ ζε ζεκαληηθέο επελδύζεηο πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπλ έλα πξντόλ ζηελ αγνξά θαη λα πξνσζήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπ Οη αληηπξόζσπνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζεκαληηθνύο πόξνπο γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ instore promotions θαη full-time πσιεηέο γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο Απαξαίηεηα είλαη επίζεο: Ηθαλνπνηεηηθό budget γηα δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο Γεκόζηεο ζρέζεηο Ταπηόρξνλα νη νηλνπνηνί ζα πξέπεη λα επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ηνλ Καλαδά θαη λα δηνξγαλώλνπλ ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα ηα ΜΜΔ θαη ζεκαληηθνύο παίθηεο ηνπ εκπνξίνπ (αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη νη θαηαλαισηέο θξαζηνύ ζηεξίδνληαη ζηηο πξνηάζεηο ησλ ΜΜΔ άξζξσλ θαη βαζκνινγηώλ- γηα ηηο αγνξέο ηνπο)

44 Τν Ontario απνηειεί ηελ πην ππθλή πιεζπζκηαθά επαξρία ηνπ Καλαδά. Οη πσιήζεηο ηεο κπύξαο ζην Οληάξην θζάλνπλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ πσιήζεσλ αιθννινύρσλ Οη πσιήζεηο ηνπ θξαζηνύ θαιύπηνπλ ην 29% Ontario Οη θαηαλαισηέο θξαζηνύ ζην Οληάξην πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ εηζαγώκελα θξαζηά Παξόηη ε αξρηθή εηζαγσγή ζηελ αγνξά θαληάδεη δύζθνιε, νη πξόζθαηεο επηηπρίεο ησλ θξαζηώλ ηνπ Νένπ Κόζκνπ θαη θπξίσο από ηε Χηιή, ηελ Αξγεληηλή θαη ηε Νέα Εειαλδία θαλεξώλνπλ ηελ πξνζεκία ησλ θαηαλαισηώλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε λέα πξντόληα.

45 LCBO General Listing Vintages Private Ordering

46 Δξπζνί νίλνη 54% Λεπθνί νίλνη 23% Λνηπνί νίλνη 24% (αθξώδεηο 5%) LCBO-Ontario πωλήσεις ανά τύπο κρασιού

47 Πωλήσεις κρασιού στο Οντάριο σε $CAD ανά τώρα προέλεσσης Canada - $ 296,566,234 2 Italy - $ 253,502,293 3 Australia - $ 249,618,397 4 France - $ 199,966,689 5 United States - $ 140,085,481 6 Chile - $ 72,332,790 7 South Africa - $ 40,766,913 8 Spain - $ 35,923,730 9 Portugal $ 26,239, New Zealand - $ 24,411, Germany - $ 22,290, Argentina - $ 22,067, United Kingdom - $ 7,729, Greece - $ 3,940, Hungary - $ 2,264,866 Πξώηεο ρώξεο εηζαγσγήο είλαη ε Ηηαιία θαη ε Γαιιία Χώξεο ηνπ λένπ θόζκνπ όπσο ε Απζηξαιία θαη νη ΖΠΑ θαηέρνπλ πςειό πνζνζηό ηεο αγνξάο Τν ειιεληθό θξαζί βξίζθεηαη ζηε 14 ε ζέζε κεηά από ηελ Μ. Βξεηαλία θαη ηε Γεξκαλία Οη θαηαλαισηέο δελ γλσξίδνπλ αξθεηά γηα ην ειιεληθό θξαζί γηα λα ην δεηήζνπλ

48 Quebec - Société des Alcools du Québec (SAQ) Ζ αγνξά ηνπ Quebec είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή από ηνπ Οληάξην. Σρεδόλ ην 77%ησλ πσιήζεσλ ηνπsaqείλαη θξαζί (29% ζην Οληάξην). Αληίζεηα κε ην Ontario,νη πσιήζεηο ηεο κπύξαο ζην Quebec θαιύπηεη κόλν ην 1% ηεο αγνξάο αιθνόι. Οη θαηαλαισηέο θξαζηνύ ζην Quebec εκθαλίδνληαη πνιύ πην πξόζεκνη ζην λα δνθηκάδνπλ θαη λα αλαθαιύπηνπλ λέα θξαζηά θαη ζε πςειόηεξεο ηηκέο. Ζ θαηαλαιώζε ηνπ εξπζξνύ θξαζηνύ ζην Quebec είλαη πνιύ πςειή θαιύπηνληαο ην 73% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο θξαζηνύ

49 SAQ General Listing Specialty Products Private Ordering

50 Ζ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε θξαζηνύ ζην Quebec έθζαζε ηα 20 ιίηξα θαη άηνκν. Από ην 1998 έσο ην 2007 ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε θξαζηνύ απμήζεθε θαηά 55% ζηελ Δπαξρία ηνπ Quebec ελώ ε κέζε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν ζε όιν ηνλ Καλαδά ήηαλ 40%. Σηελ Δπαξρία ηνπ Οληάξην ε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηελ ίδηα πεξίνδν έθηαζε ην 30%. Τν 2007 ε Δπαξρία ηνπ Quebec ζπγθέληξσζε ην 34% ησλ πσιήζεσλ θξαζηνύ ηνπ Καλαδά αλ θα ηαληηπξνζσπεύεη ιηγόηεξν από ην ¼ ηνπ πιεζπζκνύ

51 Όγκος πωλήσεων κρασιού στο Quebec ανά τώρα προέλεσσης το 2009 Thousands of Litres France 30,204 Italy 22,127 Argentina 8,508 Spain 7,773 United States 6,872 Australia 5,738 Canada 4,729 Chile 3,242 Portugal 2,749 South Africa 2,207 New Zealand 659 Germany 575 Japan 254 Romania 226 Greece 220 Bulgaria 140 Other 535 Οη πσιήζεηο Γαιιηθώλ θαη Ηηαιηθώλ θξαζηώλ ζην Quebec θζάλεη ην (54%)ηνπ ζπλόινπ ησλ πσιήζεσλ θξαζηνύ Ζ Διιάδα θαηέρεη ηε 14 ε ζέζε. Αμίδεη όκσο λα αλαθεξζεί ην δπλακηθό κεγαιύηεξεο αύμεζεο ησλ πσιήζεσλ ησλ ειιεληθώλ ζην Quebec ιόγσ ησλ πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλσλ θαηαλαισηώλ

52 ΙΙΙ. Δραςτηριότητεσ Γραφείου Οίνου Δθμόςιεσ ςχζςεισ Λειτουργία Γραφείου Τφπου Ενθμζρωςθ Συντονιςμόσ δράςθσ Greek Wine Ambassadors Διοργάνωςθ εκπαιδευτικών ςεμιναρίων Τακτικι αποδελτίωςθ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων ΜΜΕ

53

54

55 Σασ ευχαριςτώ!

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α.

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2010 205 Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα