(πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ»"

Transcript

1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟ ΣΟ ΔΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» Πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣIΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΗ ΑΠΟ 27/07/2010 ΕΚΘΕΗ ΣΗ «MERIT ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ «SAPHIRE LAMDA CAPITAL ΑΝΩΝΤΜΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΕΣΟΧΟΤ ΣΗ «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» Ακινα, 27 Ιουλίου

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΛΙΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 3 ημανηικέρ Γνωζηοποιήζειρ 6 Πος απεςθύνεηαι 8 Ανηικείμενο Μελέηηρ 12 Απολογιζηικά ηοισεία Γπαζηηπιόηηηαρ 24 Βαζικοί Μέηοσοι Δηαιπίαρ 26 Απολογιζηικά Οικονομικά ηοισεία 32 Πποϋπολογιζηικά ηοισεία 37 Μέθοδορ Πποεξόθληζηρ Σαμειακών Ροών 44 Μέθοδορ Ανάλςζηρ Πολλαπλαζίων ςγκπίζιμων Δηαιπιών 50 Μέθοδορ Ανάλςζηρ Πολλαπλαζίων ςγκπίζιμων ςναλλαγών 55 Ανάλςζη Βάζει Υπημαηιζηηπιακήρ Αξίαρ 57 Σελικά ςμπεπάζμαηα 2

3 ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΕΙ Η παροφςα παρουςίαςθ ζχει προετοιμαςκεί από τθν «MERIT ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» (εφεξισ ο «φμβουλοσ») ςχετικά με τθν αποτίμθςθ τθσ «FASHION BOX ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» (εφεξισ «Εταιρεία»), ςτα πλαίςια τθσ Τποχρεωτικισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ τθσ «SAPHIRE LAMDA CAPITAL ΑΝΩΝΤΜΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (εφεξισ ο «Προτείνων») για τθν απόκτθςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Εταιρίασ («Δθμόςια Πρόταςθ»), προκειμζνου να ςυνδράμει το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ςτθν καλφτερθ και πλθρζςτερθ κατανόθςθ τθσ από 27/07/2010 ζκκεςθσ του χρθματοοικονομικοφ ςυμβοφλου (εφεξισ θ «Ζκκεςθ»), θ οποία ςυντάχκθκε ςφμφωνα με το άρκρο 15 του Ν. 3461/2006 «Ενςωμάτωςθ ςτο Εκνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ 2004/25/ΕΚ ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προτάςεισ» (εφεξισ ο «Νόμοσ») από τθ φμβουλο. θμειϊνεται ότι θ παροφςα δεν υποκακιςτά ςε καμία περίπτωςθ τθν Ζκκεςθ, το κείμενο τθσ οποίασ υπεριςχφει ζναντι τθσ παροφςασ. Προκειμζνου να καταλιξουμε ςτο εφροσ ςτο οποίο κυμαίνεται θ αξία τθσ Επιχείρθςθσ και τθσ μετοχισ τθσ (το «Εφροσ Αξιϊν»), μελετιςαμε επιχειρθματικζσ και οικονομικζσ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τθν Εταιρεία και προζρχονται από πθγζσ, οι οποίεσ είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό και κεωροφνται αξιόπιςτεσ. Μελετιςαμε, επίςθσ, χρθματοοικονομικζσ και άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ δραςτθριότθτα και τισ προοπτικζσ τθσ Εταιρείασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλζψεων αποτελεςμάτων για τθν Εταιρεία και τισ ςυνδεδεμζνεσ με αυτιν εταιρίεσ, οι οποίεσ προετοιμάςτθκαν από τθ Διοίκθςθ τθσ Επιχείρθςθσ (θ «Διοίκθςθ»), όπωσ επιβεβαιϊνεται από τθν από 15/06/2010 ςχετικι επιςτολι τθσ, και ςυηθτιςαμε με ανϊτατα ςτελζχθ τθσ τθν παροφςα κατάςταςθ και τισ προοπτικζσ τθσ Επιχείρθςθσ. υγκρίναμε τθν Εταιρεία με ομοειδείσ εταιρίεσ, οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςε εργαςίεσ παρόμοιεσ (ςυγκρίςιμεσ) με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ. Επίςθσ λάβαμε υπόψθ μασ τουσ οικονομικοφσ όρουσ, ςτο βακμό που αυτοί ιταν διακζςιμοι ςτο κοινό, οριςμζνων ςυναλλαγϊν που αφοροφν εξαγορά ομοειδϊν εταιριϊν, που ζλαβαν χϊρα τα τελευταία ζτθ, ςτον τομζα ςτον οποίο δραςτθριοποιείται θ Επιχείρθςθ. Λάβαμε υπόψθ μασ και άλλεσ πλθροφορίεσ, χρθματοοικονομικζσ μελζτεσ, αναλφςεισ και ζρευνεσ και χρθματοοικονομικά, οικονομικά κριτιρια και κριτιρια αγοράσ, τα οποία είναι δθμόςια διακζςιμα. Επιπροςκζτωσ λάβαμε υπόψθ χρθματιςτθριακά ςτοιχεία που αφοροφν τθν διαπραγμάτευςθ τθσ μετοχισ τθσ Εταιρείασ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν κατά το τελευταίο δωδεκάμθνο. Ο φμβουλοσ εκτιμά ότι το εφροσ αξιϊν, ςτο οποίο ζχει καταλιξει, τεκμθριϊνεται από τα ςτοιχεία που τζκθκαν ςτθ διάκεςι του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ανωτζρω αναφερκείςασ με θμερομθνία 15/06/2010 επιςτολισ τθσ Εταιρίασ. Εφιςτοφμε, όμωσ, τθν προςοχι ςασ ςτο γεγονόσ ότι οι αποτιμιςεισ εταιριϊν ενζχουν ςε ςθμαντικό βακμό το ςτοιχείο τθσ υποκειμενικότθτασ, και κατά ςυνζπεια ενδζχεται διαφορετικοί εκτιμθτζσ να καταλιξουν ςε διαφορετικζσ αποτιμιςεισ τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ, δεδομζνου ότι δεν υπάρχει μία μοναδικι και αδιαμφιςβιτθτθ μζκοδοσ αποτίμθςθσ τθσ αξίασ μιασ επιχείρθςθσ. Επιςθμαίνουμε δε, ότι άλλοι εκτιμθτζσ, ακόμα και εάν ελάμβαναν υπόψθ τα ίδια ςτοιχεία, ενδεχομζνωσ να κατζλθγαν ςε διαφορετικά ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν αποτίμθςθ τθσ Εταιρείασ. 3

4 Για τθ διενζργεια τθσ αποτίμθςθσ υποκζςαμε και βαςιςτικαμε, χωρίσ να αναλαμβάνουμε ευκφνθ για ανεξάρτθτθ εξακρίβωςθ, ςτθν αλικεια, ακρίβεια και πλθρότθτα των οικονομικϊν και άλλων πλθροφοριϊν και ςτοιχείων που είναι διακζςιμα ςτο κοινό, κακϊσ και ςτισ προφορικζσ και ζγγραφεσ απόψεισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ. Ωςτόςο ςθμειϊνεται ότι ο φμβουλοσ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ και επομζνωσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν επαλικευςθ των ανωτζρω πλθροφοριϊν που τισ παραςχζκθκαν από τθν Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ αποτίμθςθσ που διενεργιςαμε, υποκζςαμε ότι όλεσ οι πλθροφορίεσ που μασ παραςχζκθκαν είναι αλθκείσ, πλιρεισ και ακριβείσ ωσ προσ τα ουςιϊδθ ςτοιχεία τουσ. ε ςχζςθ με τισ ιςτορικζσ επιχειρθματικζσ και οικονομικζσ πλθροφορίεσ που τζκθκαν υπόψθ μασ, υποκζςαμε ότι οι πλθροφορίεσ αυτζσ ζχουν ςυγκεντρωκεί κατά εφλογο τρόπο ςφμφωνα με αδιαλείπτωσ εφαρμοηόμενα πρότυπα και απεικονίηουν με ακρίβεια και πλθρότθτα τθν πραγματικι επιχειρθματικι και οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν θμερομθνία, ςτθν οποία αναφζρονται. χετικά με τισ προβλζψεισ, οικονομικζσ και μθ, που τζκθκαν υπόψθ μασ και αναφζρονται ςτο μζλλον, υποκζςαμε για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ότι αυτζσ ζχουν διατυπωκεί κατά εφλογο τρόπο επί τθ βάςει βζλτιςτων διακζςιμων εκτιμιςεων και κρίςεων ανωτάτων ςτελεχϊν τθσ Επιχείρθςθσ κατά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ αναφορικά με τθ μελλοντικι οικονομικι απόδοςθ τθσ Εταιρείασ. Σζλοσ, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ζχουμε βαςιςτεί ςτισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ και των νομικϊν, φορολογικϊν και λογιςτικϊν ςυμβοφλων ςχετικά με νομικά, φορολογικά και λογιςτικά κζματα. Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτο γεγονόσ ότι ο φμβουλοσ δεν εφάρμοςε ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ και δεν ζχει προβεί ςε ανεξάρτθτθ επαλικευςθ ι επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων, πλθροφοριϊν και εκτιμιςεων που τθσ παραςχζκθκαν και επί τθ βάςει των οποίων καταρτίςκθκε θ παροφςα. Κατά ςυνζπεια, θ παροφςα δεν αποτελεί πιςτοποιθτικό ι αναφορά για τθν πλθρότθτα και ακρίβεια των ςτοιχείων που παραςχζκθκαν ςτον φμβουλο ι το εφλογο των προβλζψεων και εκτιμιςεων που τζκθκαν υπόψθ μασ και ωσ εκ τοφτου, ο φμβουλοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ ςχετικά με τθν αλικεια, ακρίβεια ι/και τθν πλθρότθτα των ςτοιχείων, επί των οποίων βαςίςτθκε θ παροφςα. χετικά με τθν παροφςα, ςθμειϊνουμε περαιτζρω ότι: α) δεν ζχουμε προβεί ςε αποτίμθςθ ι ςε ανεξάρτθτθ εκτίμθςθ των διακριτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ ι οποιαςδιποτε από τισ ςυνδεδεμζνεσ με αυτιν εταιρίεσ, και θ παροφςα δεν περιλαμβάνει τζτοια αποτίμθςθ ι εκτίμθςθ και δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί κατά τζτοιο τρόπο, β) δε διενεργιςαμε επιτόπια επικεϊρθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων ι εγκαταςτάςεων τθσ Επιχείρθςθσ ι των ςυνδεδεμζνων εταιριϊν ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ τθσ παροφςασ, γ) δεν είχαμε οποιαδιποτε επαφι με προμθκευτζσ ι πελάτεσ τθσ Εταιρείασ, δ) δεν ζχουμε ερευνιςει οφτε αναλαμβάνουμε οποιαδιποτε ευκφνθ ςε ςχζςθ με τθν κυριότθτα επί ι με οποιαδιποτε απαίτθςθ κατά των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ, ε) θ παροφςα δεν λαμβάνει υπόψθ το ςυναλλακτικό κόςτοσ, ςτ) αν και ζχουμε κατά περίπτωςθ χρθςιμοποιιςει διάφορεσ υποκζςεισ, κρίςεισ και εκτιμιςεισ, προκειμζνου να προςδιορίςουμε το εφροσ αξιϊν τθσ Εταιρείασ και τθσ μετοχισ τθσ, δεν είναι δυνατό να βεβαιωκεί θ ακρίβεια ι θ δυνατότθτα επαλικευςθσ των υποκζςεων, κρίςεων και εκτιμιςεων 4 αυτϊν, οι οποίεσ, όπωσ γνωρίηετε, είχαν ςυηθτθκεί με εςάσ πριν τθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ,

5 η) βαςίηεται ςτισ οικονομικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ και ςτισ ςυνκικεσ αγοράσ, όπωσ υφίςτανται και μποροφν να εκτιμθκοφν κατά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ και δεν εκφράηουμε γνϊμθ για το αν οι ςυνκικεσ αυτζσ κα ςυνεχίςουν να υφίςτανται ι για το ποια τυχόν επίδραςθ κα είχε θ αλλαγι ςτισ ςυνκικεσ αυτζσ επί των απόψεων που εκφράηονται ςτθν παροφςα, και θ) οι απόψεισ που εκφράηονται ςτθν παροφςα τελοφν, επίςθσ, υπό τθν επιφφλαξθ αβεβαιοτιτων που ςχετίηονται με ςθμαντικοφσ παράγοντεσ, όπωσ για παράδειγμα τυχόν μελλοντικζσ εξελίξεισ ςτο εποπτικό και νομοκετικό πλαίςιο και τθ μελλοντικι διαμόρφωςθ του ανταγωνιςμοφ ςτουσ κλάδουσ που δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία. Γεγονότα, τα οποία ςυμβαίνουν μετά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ παροφςασ, ενδζχεται να επθρεάςουν το αντικείμενο και τισ παραδοχζσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά τθ ςφνταξι τθσ, ο δε φμβουλοσ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για επικαιροποίθςθ, ανακεϊρθςθ ι επαναβεβαίωςθ των πλθροφοριϊν που εμπεριζχονται ςτθν παροφςα. Εφιςτοφμε, τζλοσ, τθν προςοχι ςασ ότι για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ζχουμε βαςιςτεί ςτθν παραδοχι ότι θ Δθμόςια Πρόταςθ κα ολοκλθρωκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που παρατίκενται ςτο Πλθροφοριακό Δελτίο χωρίσ οποιαδιποτε παραίτθςθ, τροποποίθςθ ι κακυςτζρθςθ οποιουδιποτε όρου ι προχπόκεςθσ αυτισ. το πλαίςιο των υπθρεςιϊν που παρζχει ο φμβουλοσ ενδζχεται να ανακφψουν περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ςε ςχζςθ με τισ παρεχόμενεσ ςτθν παροφςα πλθροφορίεσ. χετικά επιςθμαίνεται ότι: α) Ο φμβουλοσ ενδεχομζνωσ να ζχει παράςχει ςτο παρελκόν ι να παρζχουν επί του παρόντοσ ι ςτο μζλλον χρθματοοικονομικζσ και χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ ςτθν Εταιρεία ι/και ςτον Προτείνοντα ι ςτισ ςυνδεδεμζνεσ με αυτοφσ εταιρίεσ και ζχουν λάβει ι κα λάβουν ςτο μζλλον αμοιβι για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ, και β) εντόσ του πλαιςίου των ςυνικων επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων τουσ, ο φμβουλοσ ενδζχεται ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι να ζχει κετικι ι αρνθτικι κζςθ, και ενδζχεται να διαπραγματευκεί ι να τελζςει ςυναλλαγζσ με άλλο τρόπο, για ίδιο λογαριαςμό ι για λογαριαςμό πελατϊν του, ςε ομόλογα ι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, του Προτείνοντα ι οποιαςδιποτε άλλθσ εταιρίασ θ οποία ενδζχεται να ςυμμετζχει ςτθν παροφςα ςυναλλαγι. Εφιςτοφμε ιδιαίτερα τθν προςοχι ςασ ςτο γεγονόσ ότι θ παροφςα ζχει ςυνταχκεί αποκλειςτικά και μόνο προσ ενθμζρωςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρίασ και τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, προκειμζνου να τουσ ςυνδράμει ςτθν καλφτερθ και πλθρζςτερθ κατανόθςθ τθσ Ζκκεςισ μασ, και δεν ςυνιςτά επενδυτικι ςυμβουλι για αγορά ι πϊλθςθ μετοχϊν τόςο εντόσ όςο και εκτόσ του πλαιςίου τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ οφτε υποκίνθςθ ι προςφορά για ςυμμετοχι ςε οποιαδιποτε ςυναλλαγι. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, ο αναγνϊςτθσ τθσ παροφςασ κα πρζπει να προβεί ςτθ δικι του αξιολόγθςθ οποιαςδιποτε πλθροφορίασ και γνϊμθσ εμπεριζχεται ςτθν παροφςα και δεν κα πρζπει να βαςίηεται ςε οποιαδιποτε τζτοια πλθροφορία ωσ εάν αυτι αποτελοφςε επενδυτικι ςυμβουλι. Ο φμβουλοσ δεν αναλαμβάνει οποιαδιποτε ευκφνθ ζναντι οποιουδιποτε πζρα από αυτζσ που προκφπτουν από τθν ιδιότθτά τθσ ωσ Χρθματοοικονομικοφ υμβοφλου ςφμφωνα με όςα ορίηει ο νόμοσ περί Δθμοςίων Προτάςεων. Ρθτά ςθμειϊνεται ότι ο φμβουλοσ δεν αναλαμβάνει οιαδιποτε ευκφνθ αναφορικά με το περιεχόμενο τθσ αιτιολογθμζνθσ ζγγραφθσ γνϊμθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρίασ επί τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα. 5

6 ΠΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ 6

7 Η παροφςα μελζτθ πραγματοποιικθκε από τθν εταιρία «MERIT ΧΣΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» (ςτο εξισ «ο φμβουλοσ») και απευκείνεται προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» (πρϊθν «FASHION BOX ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» (ςτο εξισ «θ Εταιρία»), προκειμζνου να ςυνδράμει το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ςτθν κατάρτιςθ τθσ ζγγραφθσ αιτιολογθμζνθσ γνϊμθσ του ςχετικά με τθν Δθμόςια Πρόταςθ τθσ εταιρείασ «SAPPHIRE LAMDA CAPITAL ΑΝΩΝΤΜΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (ςτο εξισ ο Προτείνων») προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ., ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του Ν. 3461/2006 «Ενςωμάτωςθ ςτο Εκνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ 2004/25/ΕΚ ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προτάςεισ». 7

8 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ 8

9 Εντολι και αντικείμενο μελζτθσ αποτίμθςθσ Η παροφςα μελζτθ ςυντάχκθκε κατόπιν τθσ από 12/05/2010 εντολισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρίασ με ςκοπό τθν αποτίμθςθ τθσ αξίασ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ, ϊςτε να αξιολογιςει το Διοικθτικό τθσ υμβοφλιο τθν πρόταςθ τθσ «SAPPHIRE LAMDA CAPITAL ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» ςφμφωνα με το Πλθροφοριακό θμείωμα τθσ υποχρεωτικισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ζτςι όπωσ εγκρίκθκε από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ τθν 22/07/2010, ςτο οποίο το προτεινόμενο τίμθμα ανά μετοχι ανερχόταν ςε 1,50. Προκειμζνου να αξιολογθκεί θ Δθμόςια Πρόταςθ βαςιςτικαμε ςτθν παραδοχι τθσ αξιολόγθςθσ τθσ αξίασ τθσ Εταιρείασ, επί τθ βάςει ότι θ δραςτθριότθτά τθσ υπό τθν νζα εταιρικι επωνυμία «BLUE BOX Εμπορία Ενδυμάτων Ανϊνυμθ Εταιρεία» κα ςυνεχιςτεί όπωσ μζχρι τθν θμερομθνία που δραςτθριοποιείτο υπό τθν εταιρικι επωνυμία «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ». Η αποτίμθςθ βαςίςτθκε ςτθν παραδοχι ότι θ Εταιρία και ο όμιλοσ κα ςυνεχίςουν να διοικοφνται ςφμφωνα με το μοντζλο διοίκθςθσ και τισ επιχειρθματικζσ αρχζσ που βαςίςτθκε θ ανάπτυξθ τθσ Εταιρίασ από τθ ίδρυςι τθσ μζχρι και ςιμερα. Αυτι θ παραδοχι προχποκζτει ότι: θ διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ κα ςυνεχίςει να εφαρμόηει μόνο εκείνεσ τισ λειτουργικζσ και χρθματοοικονομικζσ αρχζσ οι οποίεσ μεγιςτοποιοφν τθν αξίασ τθσ επιχείρθςθσ, δεν κα ςυμβοφν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία κα επθρεάςουν τθν απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ Εταιρίασ δεν κα δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ ανωτζρασ βίασ ςε ςχζςθ με το μακροοινομικό περιβάλλον τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ κατά τζτοιο τρόπο που να αλλοιϊςουν τισ προβλζψεισ και εκτιμιςεισ τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρίασ. 9

10 τοιχεία και παραδοχζσ επί των οποίων βαςίςτθκε θ αποτίμθςθ τθσ Εταιρίασ Προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ αποτίμθςθ τθσ Εταιρίασ ο φμβουλοσ βαςίςτθκε ςτα εξισ ςτοιχεία: ςτισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ για τισ χριςεισ 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009, οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί βάςει των Διεκνϊν Προτφπων Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ (Δ.Π.Χ.Π.) ςτισ εκκζςεισ των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν τθσ Εταιρίασ για τισ ανωτζρω χριςεισ ςτισ πλθροφορίεσ, διευκρινιςεισ και ςτοιχεία που παρείχε θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ ςτον φμβουλο ςτο επιχειρθματικό ςχζδιο τθσ Εταιρίασ για τα ζτθ 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014, ζτςι όπωσ παραδόκθςαν ςτον φμβουλο από τθν Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ τθν 15/06/2010 ςτισ πλθροφορίεσ που αντλικθκαν ςχετικά με το ιςτορικό διαπραγμάτευςθσ των μετοχϊν τθσ Εταιρίασ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ των χρθματιςτθριακϊν ςτοιχείων ςυγκρίςιμων εταιριϊν ειςθγμζνων ςτο Ελλθνικό και ςε άλλα διεκνι Χρθματιςτιρια, ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία που αφοροφν ςυγκρίςιμεσ αγοραπωλθςίεσ εταιριϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο τθσ Εταιρίασ και πραγματοποιικθκαν πρόςφατα (τελευταία πενταετία) ςε διάφορεσ χϊρεσ. 10

11 Περιοριςμοί Ο φμβουλοσ δθλϊνει ότι: Δεν προζβθ ςε καμία επαλικευςθ ι ζλεγχο επί των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν αποτελεςμάτων των απολογιςτικϊν χριςεων Δεν προζβθ ςε κανζνα ζλεγχο επί των νομικϊν κεμάτων τθσ Εταιρίασ που άπτονται τθσ καταςτατικισ λειτουργίασ, οφτε ςε ζλεγχο τυχόν νομικϊν εκκρεμοτιτων τθσ Εταιρίασ Θεϊρθςε ότι θ Εταιρία λειτουργεί ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο Δεν προζβθ ςε ζλεγχο τθσ ορκότθτασ, οφτε προζβθ ςε ανεξάρτθτθ επαλικευςθ των παραδοχϊν, προβλζψεων και εκτιμιςεων που παραςχζκθκαν από τθν Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ. Επίςθσ ο φμβουλοσ ςε δίνει κανενόσ είδουσ εγγφθςθ για τθν επίτευξθ των προβλζψεων ςτισ οποίεσ βάςιςε μζροσ τθσ εργαςίασ του. 11

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΗΣΑ 12

13 ΙΣΟΡΙΚΟ 1995: Ιδρφεται θ FASHION BOX ΕΛΛΑ A.Ε. από τον κ. Κωνςταντίνο Σςουβελεκάκθ και τθν Ολλανδικι εταιρεία STORCLEST HOLDINGS BV με ςκοπό τθν προϊκθςθ των προϊόντων REPLAY ςτθν Ελλάδα. ε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα θ Εταιρεία τοποκετεί τα προϊόντα τθσ ανάμεςα ςτισ πρϊτεσ φίρμεσ ςτο χϊρο τθσ ανεπίςθμθσ ζνδυςθσ (casualwear). Ανοίγει το δεφτερο REPLAY STORE ςτθ Γλυφάδα. Σο πρϊτο κατάςτθμα REPLAY STORE, το οποίο λειτουργοφςε από το 1993 ςτο Κολωνάκι, μζχρι τθν ίδρυςθ τθσ Εταιρίασ, προμθκευόταν τα εμπορεφματα απευκείασ από τθ Fashion Box Industries S.p.A. (πρϊθν Fashion Box S.p.A.). 1996: Αρχίηει θ λειτουργία γραφείων πωλιςεων και ςτθ Θεςςαλονίκθ. Παρουςιάηονται ςτθν ελλθνικι αγορά οι ςειρζσ των προϊόντων E-PLAY και REPLAY- ΗOUSEWEAR. Κακιερϊνεται θ ευρεία χριςθ του καταλόγου REPLAY ωσ μζςου διαφθμιςτικισ προβολισ :Σο ςυμβόλαιο τθσ Εταιρείασ με τθν Fashion Box Industries S.p.A. (πρϊθν Fashion Box S.p.A.) διευρφνεται και θ πρϊτθ αποκτά το δικαίωμα προϊκθςθσ των προϊόντων REPLAY και ςτα Βαλκάνια. Εγκαινιάηεται το τρίτο αποκλειςτικό κατάςτθμα REPLAY STORE ςτθν Ελλάδα, ςτον πιο εμπορικό δρόμο τθσ Ακινασ (Ερμοφ), το οποίο είναι τρίτο ςε μζγεκοσ (500 τ.μ.) κατάςτθμα ςτον κόςμο. Παρουςιάηονται ςτθν ελλθνικι αγορά οι ςειρζσ των προϊόντων REPLAY & SONS, REPLAY SPORT και REPLAY SHOES. Τπογράφεται ςυμφωνία για το πρϊτο REPLAY CORNER. Μζςα ςτουσ επόμενουσ 6 μινεσ υπογράφονται 10 ςυμφωνίεσ αυτισ τθσ μορφισ ςυνεργαςίασ. Η Εταιρεία διειςδφει ςτθν αγορά των κοπίων :Σο δίκτυο πωλιςεων επεκτείνεται με τθ δθμιουργία του τζταρτου REPLAY STORE ςτθ Θεςςαλονίκθ και του REPLAY OUTLET (πρϊτου εταιρικοφ ςθμείου λιανικισ πϊλθςθσ) ςτο ςφγχρονο εμπορικό και εκκεςιακό κζντρο FACTORY OUTLET ςτο Ν. Φάλθρο. Σα REPLAY CORNERS αυξάνονται ςε 13 και προςτίκενται 2 ςυνεργαςίεσ Shop-in-Shop. 1999: Η ζδρα τθσ Eταιρείασ μεταφζρεται ςτθ Ν. Ιωνία, περιοχι ςτθν οποία ςυγκεντρϊνεται το ςφνολο των λειτουργικϊν τθσ δραςτθριοτιτων ςε νζο μιςκωμζνο κτίριο ςφγχρονθσ αιςκθτικισ και ειδικοφ ςχεδιαςμοφ. Η Εταιρεία αποκτά τα δικαιϊματα αποκλειςτικισ διανομισ ςτθν αγορά τθσ Κφπρου. Ανοίγουν δφο ακόμθ REPLAY STORES ςτο Πάρκο Ψυχαγωγίασ Village Entertainment Park ςτον Άγ. Ιωάννθ Ρζντθ και ςτο Παγκράτι το τελευταίο από τα οποία εκμεταλλεφεται θ Εκδότρια. Η Εταιρεία προχωράει ςτθν αγορά καταςτιματοσ ςτο Ηράκλειο Κριτθσ. Παρουςιάηεται ςτθν ελλθνικι αγορά θ ςειρά των γυαλιϊν οράςεωσ και θλίου REPLAY EYES, τα οποία διανζμονται μζςω των REPLAY STORES. 2000: Ανοίγουν τρία ακόμθ καταςτιματα: ςτθν Καβάλα τον Μάρτιο, ςτο Εμπορικό Κζντρο Μακεδονίασ (Carrefour Θες/νίκθ) τον Μάϊο και ςτθν Ν. Ιωνία το Outlet 2 επίςθσ τον Μάϊο. Σον Οκτϊβριο ιδρφεται θ κυγατρικι εταιρεία «G. CHR FASHION BOX CYPRUS LIMITED» με ζδρα τθν Κφπρο και ξεκινϊντασ με ζνα κατάςτθμα το οποίο ιδθ λειτουργεί και τον Νοζμβριο ιδρφεται θ κυγατρικι «G. CHR FASHION BOX PROPERTIES LIMITED» με ζδρα επίςθσ τθν Κφπρο. Σον Νοζμβριο θ εταιρεία επεκτείνεται με τθ δθμιουργία του Shopping House ςτον Άλιμο (ζκταςθσ 200 τ.μ.). 2001: Σον Απρίλιο του 2001 ξεκίνθςε θ λειτουργία 2 νζων καταςτθμάτων ςτθν Κθφιςιά, επί τθσ οδοφ Κολοκοτρϊνθ 8, ζνα REPLAY 360 τ.μ. και ζνα E-PLAY 80 τ.μ. Σον Δεκζμβριο του 2001, εγκαινιάςτθκε ζνα κατάςτθμα Franchise ςτθν Πάτρα επί τθσ οδοφ Μαιηϊνοσ 57 & Αράτου. 2002: Σον Απρίλιο του 2002 ξεκίνθςε θ λειτουργία 1 νζου καταςτιματοσ REPLAY ςτθν αντορίνθ και ςυγκεκριμζνα ςτα Φθρά. Επιπλζον τον Μάιο του ίδιου ζτουσ ξεκίνθςε θ λειτουργία του καταςτιματοσ REPLAY OUTLET ςτο εμπορικό και εκκεςιακό διαςυνοριακό κζντρο PROCOM, ςτον Προμαχϊνα. 13

14 ΙΣΟΡΙΚΟ 2003: Εγκαίνια του πρϊτου Replay Store ςτθν Π.Γ.Δ.Μ. 2004: Επζκταςθ τθσ εταιρίασ ςτθ Βουλγαρία, που ςθματοδοτείται με τα εγκαίνια του Replay Store ςτθ όφια. 2005: Άνοιγμα νζου καταςτιματοσ ςτον Πειραιά, και δυναμικι διείςδυςθ ςτον χϊρο των Πολυκαταςτθμάτων και των Shopping Malls με 2 νζα REPLAY Stores ςτο Μαροφςι (Σhe Mall Athens) και τθ Θεςςαλονίκθ (Mediterranean Cosmos) και 2 Shop-in-Shop ςτθν Ακινα (Attica, The Department Store). 2006: Ζναρξθ λειτουργίασ 2 νζων outlets ςτο Ελ. Βενιηζλοσ (FACTORY OUTLET) και ςτθν Πυλαία Θεςςαλονίκθσ (MEGA OUTLET). Εγκαίνια ενόσ νζου Replay Corner ςτο Bourgas και ενόσ franchise καταςτιματοσ ςτθ όφια ςτο πλαίςιο επζκταςθσ τθσ παρουςίασ τθσ εταιρίασ ςτθ Βουλγαρία. Εορταςμόσ των 25ων γενεκλίων του brand Replay με τθν ιδιαίτερα επιτυχθμζνθ διοργάνωςθ μιασ ςειράσ επετειακϊν εορταςτικϊν εκδθλϊςεων. 2007: Πιςτοποίθςθ τθσ FASHION BOX ΕΛΛΑ Α.Ε. κατά EN ISO 9001 : 2000, από τον διεκνϊσ αναγνωριςμζνο οργανιςμό TUV NORD για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ςτθ χονδρικι και λιανικι πϊλθςθ ενδυμάτων, αποδεικνφοντασ τθ ςτακερι προςιλωςι του Ομίλου ςτθ διαςφάλιςθ κορυφαίασ ποιότθτασ προϊόντων και υπθρεςιϊν. 2008: Κδρυςθ τθσ κατά 100% κυγατρικισ εταιρίασ FASHION BOX ROMANIA SRL ςτθ Ρουμανία ςτο πλαίςιο τθσ επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ και δθμιουργία 2 νζων ςθμείων πϊλθςθσ προϊόντων Replay ςτθ Ρουμανία. Άνοιγμα 2 νζων franchise καταςτθμάτων Replay ςτθ Λευκωςία τθσ Κφπρου και ςτθ Μφκονο κακϊσ και 3 νζων Shop in shops REPLAY ςτο νζο πολυκατάςτθμα ΑΣΣΙΚΑ και εντόσ του εμπορικοφ κζντρου GOLDEN HALL ςτο Μαροφςι. Σοποκζτθςθ των Replay ςτθν 8θ κζςθ ανάμεςα ςτα 15 δθμοφιλζςτερα brands με τθ μεγαλφτερθ αναγνωριςιμότθτα μεταξφ των νζων (18 24 ετϊν) ςτθν Ελλάδα ςε διεκνι ζρευνα τθσ Synovate που δθμοςιεφτθκε ςτον Κόςμο του Επενδυτι (6/12/2008). 2009: Εγκαίνια του 2ου Replay Store ςτθ Ρουμανία 2010: Εγκαίνια του 1ου franchise Replay Store ςτθν Αλβανία. Δθμόςια πρόταςθ του Προτείνοντα για τθν αγορά του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ. Απόςχιςθ και ειςφορά του κλάδου εμπορίασ ζνδυςθσ, υπόδθςθσ και αξεςουάρ τθσ Εταιρείασ και απορρόφθςι του από τθν κατά 99,82% κυγατρικι εταιρεία «BLUE BOX ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ Α.Ε.», τθσ οποίασ ςτθν ςυνζχεια το ςφνολο των μετοχϊν τθσ μεταβιβάηεται ζναντι τιμιματοσ 11,774 χιλ. ςε εταιρεία ςυμφερόντων του κ. Κων. Σςουβελεκάκθ και ςτθν «Storclest Holding B.V.», βαςικοφσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ προ τθσ υποβολισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ. Ο κ. Κων. Σςουβελεκάκθσ και θ Storclest Holding B.V. μεταβιβάηουν το ςφνολο των μετοχϊν που κατζχουν ςτθν Εταιρεία ςτον Προτείνοντα ζναντι τιμιματοσ χιλ. 14

15 ΓΟΜΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ KAI ΓΙΚΣΤΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ 2009 FASHION BOX ΔΛΛΑ Α.Δ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΥΟΝΓΡΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΗΜΔΙΑ ΠΩΛΗΗ SHOP IN SHOP (16) AUTHORIZED DEALERS (180) FRANCHISING (8) REPLAY CORNERS (5) ΚΑΣΑΣΗ- ΜΑΣΑ ΛΙΑΝΙΚΗ (14) OUTLET STORES (6) BLUE BOX (1) 15

16 ΓΟΜΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ-ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΧΛΗΔΧΝ 2009 FASHION BOX Πσιήζεηο ζε.000 ΔΛΛΑ Α.Δ (100%) ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ (33%) ΥΟΝΓΡΙΚΗ ΠΩΛΗΗ (67%) ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΗΜΔΙΑ ΠΩΛΗΗ SHOP IN SHOP (7.31%) AUTHORIZED DEALERS (47.6%) FRANCHISING (8,5%) REPLAY CORNERS 970 (3.5%) ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΛΙΑΝΙΚΗ (24.3%) OUTLET STORES (8.5%) BLUE BOX 80 (0.29%) Καηαλαισηηθό θνηλό ζε Διιάδα, Κύπξν, Βνπιγαξία,Π.Γ.Γ.Μ., Αιβαλία & Ρνπκαλία (46 εθαη. θαηαλαισηέο) 16

17 ΓΙΚΣΤΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ 2 SHOP-IN-SHOP 1 OUTLET 2 ΔΣΑΙΡΙΚΑ 3 FRANCHISE 3 REPLAY CORNERS 1 FRANCHISE 1 REPLAY CORNER 1 FRANCHISE 34 STORES ΦΩΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΛΛΑΓΑ 34 ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 6 ΡΟΤΜΑΝΙΑ 5 FYROM 2 ΚΤΠΡΟ 2 ΑΛΒΑΝΙΑ 1 1 FRANCHISE 1 ETAIRIKO ΤΝΟΛΟ 50 17

18 ΓΙΚΣΤΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 32% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 34 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 16 ΣΥΝΟΛΟ 50 ΕΩΣΕΡΙΚΟ 68% -180 ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΙ ΓΙΑΝΟΜΔΙ -14 ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΕΡΜΟΤ ΠΑΓΚΡΑΣΙ VILLAGE, VILLAGE PARK ΡΕΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ THE MALL ΜΑΡΟΤΙ ΚΗΦΙΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΙΜΙΚΗ, ΘΕ/ΚΗ MED COSMOS -ΠΤΛΑΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΛΕΜΕΟ, ΚΤΠΡΟ ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ, ΡΟΤΜΑΝΙΑ(Baneasa) ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ, ΡΟΜΑΝΙΑ (Cotroceni) ΚΗΦΙΙΑ -7 OUTLETS -8 FRANCHISING ΝΙΚΗ & ΠΕΤΚΩΝ -Ν. ΙΩΝΙΑ FACTORY OUTLET ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ (BLUE BOX) FACTORY OUTLET AIRPORT MEGA OUTLET-ΠΤΛΑΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ, ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΠΑΣΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΟΦΙΑ,ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΟΦΙΑ,ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ (Mall of Sofia) ΚΟΠΙΑ,FYROM ΛΕΤΚΩΙΑ, ΚΤΠΡΟ ΜΤΚΟΝΟ, ΕΛΛΑΔΑ PLOVDIV, ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ TIRANA, ALBANIA -16 SHOP IN SHOP ATTICA, ΑΘΗΝΑ ΦΩΚΑ ΕΡΜΟΤ, ΑΘΗΝΑ ΦΩΚΑ ΣΙΜΙΚΗ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΩΚΑ ΣΑΔΙΟΤ, ΑΘΗΝΑ ΝΟΣΟ ΑΘΗΝΑ ΝΟΣΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΣΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ SHOPPING HOUSE ΑΛΙΜΟ ATTICA ΦΩΚΑ F-STOCK, ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ FAMOUS BRANDS, ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ, ΡΟΤΜΑΝΙΑ FAMOUS BRANDS ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ, ΡΟΤΜΑΝIA ΝΟΣΟ ΛΑΡΙΑ GOLDEN HALL, ΑΘΗΝΑ GOLDEN HALL, ΑΘΗΝΑ GOLDEN HALL, ΑΘΗΝΑ -5 REPLAY CORNERS ΝΑΤΠΛΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ VARNA, ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ VARNA, ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ (VARNA MALL) BΟURGAS, ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ KUMANOVO, FYROM 18

19 Γεσγξαθηθή Καηαλνκή Πσιήζεσλ 2009 Πσιήζεηο Δζσηεξηθνύ : (85.4%) in.000 Πσιήζεηο Δμσηεξηθνύ : (14.6%) Ελλάδα Εξωτερικό Γεσγξαθηθή Καηαλνκή Πσιήζεσλ 2008 Πσιήζεηο Δζσηεξηθνύ : (85.8%) Πσιήζεηο Δμσηεξηθνύ : (14.2%) Ελλάδα Εξωτερικό Γεσγξαθηθή Καηαλνκή Πσιήζεσλ 2007 Πσιήζεηο Δζσηεξηθνύ : (88.7%) Πσιήζεηο Δμσηεξηθνύ :3.197 (11.3%) Ελλάδα Εξωτερικό 19

20 Γεσγξαθηθή Καηαλνκή Πσιήζεσλ Πσιήζεηο ζε ΠΩΛΗΕΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΩΛΗΕΙ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΩΛΗΕΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΩΛΗΕΙ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ , , , , , , Γεσγξαθηθή Καηαλνκή Πσιήζεσλ αλά ηνκέα 2009 ΠΩΛΗΔΙ ΛΙΑΝΙΚΗ AUTHORISED DEALERS FRANCHISING ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 9% ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 4% ΕΩΣΕΡΙΚΟ 29% ΕΩΣΕΡΙΚΟ 91% ΕΩΣΕΡΙΚΟ 96% ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 71% ΕΩΣΕΡΙΚΟ ,23 ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ,89 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ,24 ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ,00 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ SHOP IN SHOP REPLAY CORNERS ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 13% ΕΩΣΕΡΙΚΟ 23% ΕΩΣΕΡΙΚΟ 87% ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 77% 20 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ

21 Καηαλνκή Πσιήζεσλ αλά ηνκέα 2009 ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΛΙΑΝΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ ,10% ΧΟΝΔΡΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ ,90% 2008 ΛΙΑΝΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ ΧΟΝΔΡΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ ΛΙΑΝΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ ,69% ΧΟΝΔΡΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ ,31% 2007 ΛΙΑΝΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ ΧΟΝΔΡΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ ΛΙΑΝΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ ,40% ΧΟΝΔΡΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ ,60% ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΧΛΗΔΧΝ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΛΙΑΝΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ ΧΟΝΔΡΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ

22 ΔΜΠΟΡΙΚΑ ΗΜΑΣΑ REPLAY REPLAY& SONS REPLAY FOOTWEAR WE ARE REPLAY ΠΩΛΗΔΙ ΑΝΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟ 2009 Replay Other Replay & Sons Replay Shoes 34% 3% 0% 63% Replay Replay Shoes Replay & Sons Other ,77 EUR ,47 EUR ,16 EUR ,91 EUR 22

23 Δμέιημε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ Εξέλιξη Ανθπώπινος Δςναμικού Ενοποιημένα στοισεία H1:2010 Ετήσιορ Μ.Ο H1:10 ΔΤΝΑΜΙΚΟ FASHION BOX 23

24 Βαςικοί μζτοχοι τθσ Εταιρίασ Oι μζτοχοι τθσ Εταιρίασ που κατείχαν τουλάχιςτον 5% των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρίασ τθν , θμερομθνία υποβολισ τθσ υποχρεωτικισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, και κατά τθν 18/06/2006, είναι οι ακόλουκοι: ΚΑΣΑ ΣΗΝ 03/05/2010 Μζτοχοσ Ποςοςτό Μετοχικοφ Ποςοςτό Δικαιωμάτων Κεφαλαίου (%) Ψιφου (%)* Storclest Holding BV 40,31 Σςουβελεκάκθσ Κωνςταντίνοσ 38,51 78,83 SAPPHIRE A.E. 0,01 Κδιεσ Μετοχζσ 0,90 - Επενδυτικό Κοινό/ 20,28 20,28 Λοιποί Μζτοχοι φνολο 100,00 99,10 ΚΑΣΑ ΣΗΝ 18/06/2010 Μζτοχοσ Ποςοςτό Μετοχικοφ Ποςοςτό Δικαιωμάτων Κεφαλαίου (%) Ψιφου (%)* SAPPHIRE A.E. 78,83% 78,83% Κδιεσ Μετοχζσ 0,90 - Επενδυτικό Κοινό/ 20,28 20,28 Λοιποί Μζτοχοι φνολο 100,00 99,10 * θμειϊνεται ότι, θ Εταιρία κατζχει ίδιεσ Μετοχζσ που αντιςτοιχοφν ςτο 0,90% του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου και οι οποίεσ δεν ζχουν δικαίωμα ψιφου. 24

25 ΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ -STRENGTHS Πνιύ δπλαηό brand name δηεζλώο. Πηζηή πειαηεία. Τςειή αλαγλσξηζηκόηεηα. Μεζοππόθεζμοι ηπαηηγικοί ηόσοι Διατιρθςθ υψθλϊν ταμιακϊν διακεςίμων Μείωςθ υποχρεϊςεων. Αυςτθρι διαχείριςθ αποκεμάτων. Άνοιγμα ενόσ νζου καταςτιματοσ Replay Outlet ςτθν Αττικι. Αναβάκμιςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δικτφων ομίλου. Αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ καταςτθμάτων. Διατιρθςθ και ενίςχυςθ μεριδίων προϊόντων Replay ςτθν αγορά casual ζνδυςθσ. Επιλεκτικι τρατθγικι υλοποίθςθσ επενδφςεων. 25

26 ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ & Α ΔΞΑΜΗΝΟΤ

27 FASHION BOX-FINANCIAL DATA ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΧΝ ΥΡΗΔΧΝ Η ζεκαληηθή αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά ηελ πξνεγνύκελε πεληαεηία ζε ζπλάξηεζε κε κηα δηαηήξεζε ησλ εμόδσλ θαη ηνπ θόζηνπο πσιεζέλησλ σο πνζνζηό ησλ πσιήζεσλ ζε ζρεηηθά ζηαζεξά επίπεδα νδήγεζαλ ζε κηα ζηαδηαθή αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ζηελ ηξηεηία Αληίζεηα, ηα θαζαξά θέξδε άξρηζαλ λα κεηώλνληαη από ην 2008 θαη δηακνξθώζεθαλ ζε νξηαθά επίπεδα γηα ην 2009 ιόγσ ηεο πηώζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο αληίζηνηρεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο πσιεζέλησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ σο πνζνζηό επί ησλ πσιήζεσλ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΕΩ Πωλήζειρ Κόζηορ Πωληθένηων Μικηό Κέπδορ Άλλα έζοδα ςνολικά Έξοδα Λειη.Κέπδορ Αποζβέζειρ EBITDA Χπημαη. Έξοδα (158) (283) (376) (421) (243) Κέπδη Ππο Φόπων Φόποι Κέπδη Μεηά Φόπων HISTORICAL GROWTH , , , , , ,00 ΠΩΛΗΕΙ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 5.000,00 0, Δηήζηνο ξπζκόο αύμεζεο/κείσζεο ησλ πσιήζεσλ ,23% 24,98% 15,91% 7,28% -8,86% Ο εηήζηνο κέζνο όξνο αύμεζεο πσιήζεσλ (CAGR) γηα ηελ πεληαεηία δηακνξθώζεθε ζην 9.7%. Η εηαηξία αλαπηπζζόηαλ κε γνξγνύο ξπζκνύο κέρξη θαη ην Αληίζεηα νη πσιήζεηο κεηώζεθαλ θαηά ην 2009 επεξεαζκέλεο από ηε γεληθόηεξε κείσζε ησλ ιηαληθώλ πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρώξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία. 27

28 FASHION BOX-FINANCIAL DATA CONSOLIDATED P&L ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ EBITDA ΠΩΛΗΕΙ ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ EBITDA ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ ΠΩΛΗΕΙ P&L MARGINS ,00% 40,00% 35,00% 30,00% ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 25,00% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 20,00% 15,00% ΕΒΙΣ EBITDA ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 10,00% 5,00% 0,00% ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ EBITDA ΕΒΙΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 28

29 FASHION BOX-FINANCIAL DATA ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ Σν ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο εηαηξείαο απμαλόηαλ κέρξη ην 2008 κε γνξγνύο ξπζκνύο, ελώ κεηώζεθε κέζα ζην Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηα πάγηα ηεο Δηαηξίαο κεηώζεθαλ θαζώο κεηώζεθαλ νη επελδύζεηο, ν δαλεηζκόο παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξόο, ελώ ηα δηαζέζηκα ζεκείσζαλ ειαθξά αύμεζε. ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ύνολο Παγίων Αποθέμαηα Σαμειακά Γιαθέζιμα Κσκλοθορούν Δνεργηηικό ύνολο Δνεργηηικού Μακροπρόθεζμα Γάνεια Μακροπρόθεζμες Τποτρεώζεις Βρατσπρόθεζμα Γάνεια 351 Βρατσπρόθεζμες Τποτρεώζεις Καθαρή Θέζη ύνολο Παθηηικού και Ιδίων Κεθ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ Οη ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο ήηαλ ζεηηθέο ηελ ηειεπηαία δηεηία, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζε αύμεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ζηα επίπεδα ησλ 2,19 εθ ζην ηέινο ηνπ ε απηό βνήζεζε ην γεγνλόο όηη νη ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο παξέκεηλαλ ζεηηθέο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, ήηαλ δε ηδηαίηεξα απμεκέλεο θαηά ην Δπίζεο ζπλέηεηλε ην γεγνλόο όηη νη ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηαο πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά ηελ δηεηία ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σαμειακές Ροές από Λειηοσργικές Γραζηηριόηηηες Σαμειακές Ροές από Δπενδσηικές Γραζηηριόηηηες Σαμειακές Ροές από Υρημαηοδοηικές Γραζηηριόηηηες ύνολο Σαμειακών Ροών Σαμ. Γιαθέζιμα ζηην αρτή ηοσ έηοσς Σαμ. Γιαθέζιμα ζηο ηέλος ηοσ έηοσς , ,00 500,00 0,00-500, , , OPERATING CASH FLOW CASH FLOW FROM INVESTING CASH FLOW FROM FINANCING 29

30 FASHION BOX-FINANCIAL DATA ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Α ΔΞΑΜΗΝΟΤ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (000, ) υνεχιηόμενεσ Διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ δραςτθριότθτεσ φνολο υνεχιηόμενεσ Διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ δραςτθριότθτεσ φνολο Κφκλοσ Εργαςιών Κόςτοσ Πωλθκζντων Μικτά Κζρδθ Λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ Ζξοδα Διοίκθςθσ Ζξοδα Διάκεςθσ Λοιπά ζξοδα εκμετάλλευςθσ Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεςμάτων Χρθματοοικονομικά ζςοδα Χρθματοοικονομικά ζξοδα Κζρδθ προ Φόρων Φόροσ ειςοδιματοσ Κακαρά κζρδθ / (Ζθμίεσ) περιόδου: (A) Κζρδθ περιόδου αποδιδόμενα ςε: Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ Κζρδθ ανά μετοχι μετά από φόρουσ αποδιδόμενα ςτουσ ιδιοκτιτεσ τθσ μθτρικισ -0,0338 0,3297 0,2959 0,0006 0,0504 0,0510 Λοιπά ςυνολικά ζςοδα: υναλλαγματικζσ διαφορζσ από μετατροπι κυγατρικϊν εξωτερικοφ Λοιπά ςυνολικά ζςοδα περιόδου μετά από φόρουσ: (Β) υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ: (A)+(B) υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα περιόδου αποδιδόμενα ςε: Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ Κζρδθ ανά μετοχι ςτα ςυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα αποδιδόμενα ςτουσ ιδιοκτιτεσ τθσ μθτρικισ -0,0338 0,3297 0,2959 0,0006 0,0497 0,0503 ύκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο 30/06/2010, ην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ εμακήλνπ 2010, πνπ αλεξρόηαλ ζε ρηι., πξνεξρόηαλ από δηαθνπηόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο πεξηιακβάλνληαλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο BLUE BOX Δκπνξία Δλδπκάησλ Αλώλπκε Δηαηξεία, ε νπνία πσιήζεθε έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο ρηι. ζηελ Storclest Holding θαη ζε εηαηξεία ζπκθεξόλησλ ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Σζνπβειεθάθε. Ο όκηινο παξνπζίαζε δεκηέο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ ύςνπο 978 ρηι., ελώ κεηά ηελ θαηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ ύςνπο ρηι., πνπ πξνήιζε από ηελ αλσηέξσ πώιεζε, ηα θέξδε πξν θόξσλ αλήιζαλ ζε ρηι. 30

31 FASHION BOX-FINANCIAL DATA ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ A ΔΞΑΜΗΝΟΤ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ (000, ) ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ Μθ Κυκλοφοριακά τοιχεία Ενεργθτικοφ Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ Κυκλοφοριακά Περιουςιακά τοιχεία Αποκζματα Πελάτεσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Απαιτιςεισ Λοιπζσ Απαιτιςεισ Λοιπά Κυκλοφοριακά ςτοιχεία Ενεργθτικοφ 0 87 Σαμιακά διακζςιμα και ιςοδφναμα φνολο Κυκλοφοροφν Ενεργθτικοφ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ Κδια Κεφάλαια Κδια κεφάλαια αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ τθσ Μθτρικισ Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 0 0 φνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεώςεισ Μακροπρόκεςμεσ Δανειακζσ Τποχρεϊςεισ φνολο Μακροπρόκεςμων Τποχρεώςεων Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεώςεισ Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ Σρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ ςτθν επόμενθ χριςθ Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Βραχυπρόκεςμεσ προβλζψεισ φνολο Βραχυπρόκεςμων Τποχρεώςεων φνολο Τποχρεώςεων ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ Σελ 18/06/2010 ε Δηαηξεία πώιεζε ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηεο BLUE BOX Δκπνξία Δλδπκάησλ Αλώλπκε Δηαηξεία πνπ θαηείρε έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο ρηι. Καηόπηλ ηνύηνπ ε Δηαηξεία ηελ 30/06/2010 εκθάληζε ηακεηαθά δηαζέζηκα ρηι. ζε ζύλνιν Δλεξγεηηθνύ ρηι., ελώ ηα ίδηα θεθάιαηα αλήιζαλ ζε ρηι. θαη ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ ζε κόιηο ρηι. ΠΙΝΑΚΑ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (000, ) φνολο ειςροών / (εκροών) από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (α) φνολο ειςροών / (εκροών) από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β) φνολο ειςροών / (εκροών) από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (γ) Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα περιόδου (α) + (β)+ (γ) Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου εκποιοφμενων κυγατρικών Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου

32 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΑΔΙ ΔΚΣΙΜΗΔΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 32

33 FASHION BOX-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΑΙΚΔ ΠΑΡΑΓΟΥΔ Οη θαζαξέο πσιήζεηο αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο κέζα ζηελ πεληαεηία, κεησκέλεο όκσο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ηξηεηία ( ). Αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνύλ ζε 20,8 εθ ην 2014, παξνπζηάδνληαο έλα CAGR ηεο ηάμεσο ηνπ -1.3% Σν κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζηαζεξό κέζα ζηελ επόκελε πεληαεηία ( ), ζην 38-39% ησλ πσιήζεσλ. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα αλακέλεηαη λα κεησζνύλ ζηαδηαθά σο ην 2014, σο πνζνζηό ησλ πσιήζεσλ. Αλακέλεηαη λα κεησζνύλ από ην 39.2% ησλ πσιήζεσλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο, ζην 34.85% ησλ πσιήζεσλ θαηά ην Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο εηαηξίαο αλακέλεηαη λα είλαη αξλεηηθά γηα ην 2010 θαη 2011, ελώ από ην 2012 θαη κεηά αλακέλεηαη λα είλαη ζεηηθά κε κηα απμεηηθή ηάζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα δελ αλακέλεηαη λα κεηαβιεζνύλ ζεκαληηθά κέζα ζηελ πεληαεηία. Η ξαγδαία κείσζε ησλ πσιήζεσλ κέζα ζηελ ηξηεηία αλακέλεηαη λα νδεγήζεη, ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαηήξεζε ησλ εμόδσλ ζε ζρεηηθά ζηαζεξά επίπεδα, ζε δεκίεο θαη γηα ηα ηξία έηε. Από ην 2013 θαη κεηά ε εηαηξία αλακέλεηαη λα επαλέιζεη ζηελ θεξδνθνξία ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ πσιήζεσλ. Σα θαζαξά θέξδε αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνύλ ζε 0,53 εθ γηα ην Οη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο αλακέλεηαη λα θπκαλζνύλ ζε πνιύ ρακειά επίπεδα γηα ηελ επόκελε πεληαεηία. πγθεθξηκέλα, δελ αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 0,15 εθ αλά έηνο γηα ην ζύλνιν ηεο πεληαεηίαο Σν θεθάιαην θίλεζεο αλακέλεηαη λα κεησζεί αξθεηά κέζα ζηελ επόκελε δηεηία, ιόγσ θπξίσο ηεο κείσζεο ησλ πσιήζεσλ. Δηδηθόηεξα, ην θεθάιαην θίλεζεο αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 1,43εθ κέζα ζην 2010 ιόγσ κηαο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ Πειαηώλ. Αλακέλεηαη λα παξακείλεη αξλεηηθό θαη γηα ην 2011, ελώ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζεηηθό ηε δηεηία

34 FASHION BOX-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΟΛΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΝΣΑΔΣΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΕΩ Ε 000, ΠΩΛΗΕΙ Ποςοςτό αφξηςησ πωλήςεων -20,0% -15,1% 0,1% 5,0% 4,8% ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ Μικτό περιθώριο κζρδουσ 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 39,0% EBIT Περιθώριο EBIT -1,1% -0,3% 1,3% 2,2% 4,2% EBITDA EBITDA MARGIN 1,8% 2,6% 3,8% 3,3% 5,3% Κ.Π.Φ Περιθώριο Κ.Π.Φ. -2,5% -2,2% -0,7% 0,4% 2,5% Καθαρά κζρδη Καθαρό περιθώριο κζρδουσ -2,5% -2,2% -0,7% 0,4% 2,5% 34

35 FASHION BOX-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΟΛΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΝΣΑΔΣΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΙΧΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ Ε 000, ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΠΑΘΗΣΙΚΟ φνολο Κακαρισ Θζςθσ Μακροπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ φνολο Τποχρεώςεων ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ Κ.Θ

36 ΑΝΑΛΤΗ ΜΔΘΟΓΩΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 36

37 ΜΔΘΟΓΟ ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Discounted Cash Flow - DCF) 37

38 ΜΔΘΟΓΟ ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ-DISCOUNTED CASH FLOWS ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΠΑΡΑΓΟΥΔ Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απαηηήζεθε : -εθηίκεζε ησλ ειεύζεξσλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο Fashion Box γηα ηελ πεληαεηία εθηίκεζε ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία αθνξά ζηελ αμία ηεο ζην δηελεθέο (κεηά ην πέξαο ηνπ 2014). -εθηίκεζε ηνπ επηηνθίνπ πξνεμόθιεζεο ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο εηαηξίαο (WACC). Η κέζνδνο πξνζδηνξίδεη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο ζην ζύλνιν (Enterprise Value) από ηελ νπνία αθαηξείηαη ε αμία ηνπ θαζαξνύ δαλεηζκνύ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγίαο ζηελ πξάμε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξαδνρέο από ην επηρεηξεζηαθό ζρέδην ηεο εηαηξίαο. 38

39 ΜΔΘΟΓΟ ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ-DISCOUNTED CASH FLOWS ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΣΑΜΔΙΑΚΔ ΡΟΔ (000 ) ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΛΕΤΘ.ΣΑΜ.ΡΟΩΝ ΔΙΗΝΕΚΕ Πωλήσεις Λειτ.Κέρδη Μείομ: Φόροι Συμ: Αποσβέσεις Μείομ: Μεταβολή Κεφαλαίου Κίμησης Μείομ: Κεφαλαιουχικές Δαπάμες Ελεύθερες Σαμιακές Ροές

40 ΜΔΘΟΓΟ ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ-DISCOUNTED CASH FLOWS ΠΑΡΑΓΟΧΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Ακοηβή αλάιευες επητ/θού θηλδύλοσ (ERP) 6,20% Βάζεη εθηηκήζεφλ τρεκαηηζηερηαθώλ αλαισηώλ σληειεζηής beta 1 Βάζεη εθηηκήζεφλ γηα ηολ θιάδο. Δπηηόθηο τφρίς θίλδσλο 4,75% Βαζηδόκελοη ζηελ απόδοζε ηοσ 10εηούς οκοιόγοσ ηοσ ειιεληθού δεκοζίοσ. Φοροιογηθός σληειεζηής 20% Φοροιογηθός ζσληειεζηής επητεηρήζεφλ ζηελ Διιάδα κεηά ηο Κεθαιαηαθή Γηάρζρφζε (D/(D+E)) 35% Βάζεη εθηηκώκελες θεθαιαηαθής δηάρζρφζες γηα ηο 2014 ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ WACC ζηο διηνεκέρ Κόζηνο Ι.Κ. Ακνηβή Αλάιεςεο Δπηρεηξεκαηηθνύ Κηλδύλνπ 6.2% πληειεζηήο Βeta 1.00 Δπηηόθην ρσξίο θίλδπλν 4.75% Κόζηνο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 10.95% Κόζηνο Γαλεηζκνύ Κόζηνο Γαλεηζκνύ 5% Φνξνινγηθόο πληειεζηήο 20% Καζαξό Κόζηνο Γαλεηζκνύ 4% WACC 8.52% 40

41 ΜΔΘΟΓΟ ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ-DISCOUNTED CASH FLOWS ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟΣΙΜΗΗ Ρπζκόο Αύμεζεο ζην δηελεθέο: 1.5%: in 000 Παπούσα αξία Δλεύθεπων Σαμειακών Ροών Παπούσα αξία Τπολειμματικήρ αξίαρ ύνολο Αξίαρ (Enterprise Value) Καθαπόρ Γανεισμόρ 31/3/ Σελική Αξία Σιμή ανά Μετοχή 1,34 41

42 ΜΔΘΟΓΟ ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ-DISCOUNTED CASH FLOWS ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ Βαζηδόκελνη ζηελ αλσηέξσ απνηίκεζε κε ηε κέζνδν ηεο Πξνεμόθιεζεο ησλ Σακεηαθώλ Ρνώλ (Discounted Cash Flows), ε νπνία ππνδεηθλύεη κηα αμία εηαηξίαο ηεο ηάμεσο ησλ 11,53εθ. πνπ αληηζηνηρεί ζε 1,34 αλά κεηνρή, δηελεξγήζεθε αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο θάησζη παξάγνληεο: 1. ηος WACC ( 8-9 %) ζε ζσέζη με ηο πςθμό ανάπηςξηρ ηων ηαμειακών ποών (0,5%-1,5%) ζηο διηνεκέρ. Η αλάιπζε επαηζζεζίαο δίλεη έλα εύξνο ηηκώλ γηα ηελ κεηνρή ηεο Fashion Box από 1,19-1,55 πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα εύξνο θεθαιαηνπνίεζεο 10,23 εθ. - 13,32 εθ. LT WACC ΑΝΑΛΤΗ ΕΤΑΙΘΗΙΑ LT GROWTH TAMEIAKΩΝ ΡΟΩΝ 1, ,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% 8% 1,34 1,39 1,44 1,49 1,55 8,25% 1,30 1,34 1,39 1,44 1,49 8,52% 1,26 1,30 1,34 1,39 1,44 8,75% 1,22 1,26 1,30 1,35 1,40 9,00% 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35 2. ηος πςθμού ανάπηςξηρ ηων ηαμειακών ποών ζηο διηνεκέρ (0,5-1,5%) ζε ζσέζη με ηην κεθαλαιακή Γιάπθπωζη ζηο διηνεκέρ (25-45%). Η αλάιπζε επαηζζεζίαο δίλεη έλα εύξνο ηηκώλ γηα ηελ κεηνρή ηεο Fashion Box από 1,16-1,59 πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα εύξνο θεθαιαηνπνίεζεο 9,97εθ. - 13,67 εθ.. D/(D+E) ΑΝΑΛΤΗ ΕΤΑΙΘΗΙΑ LT GROWTH TAMEIAKΩΝ ΡΟΩΝ 1,342 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% 25% 1,16 1,20 1,23 1,27 1,32 30% 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 35% 1,26 1,30 1,34 1,39 1,44 40% 1,31 1,36 1,40 1,46 1,51 45% 1,37 1,42 1,47 1,53 1,59 3. ηος ζςνηελεζηή ζςζηημαηικού κινδύνος ηηρ εηαιπείαρ (beta) και ηος επιηοκίος σωπίρ κίνδςνο (risk free rate).η αλάιπζε επαηζζεζίαο δίλεη έλα εύξνο ηηκώλ γηα ηελ κεηνρή ηεο Fashion Box από 1,23-1,48 πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα εύξνο θεθαιαηνπνίεζεο 10,57εθ. - 12,72εθ.. BETA ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΟΚΙΟ ΧΩΡΙ ΚΙΝΔΤΝΟ 1, ,25% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 0,9 1,48 1,45 1,41 1,38 1,36 1,0 1,40 1,37 1,34 1,32 1,29 1,1 1,33 1,30 1,28 1,25 1,23 42

43 FASHION BOX-ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΜΔΘΟΓΟ ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ-DISCOUNTED CASH FLOWS ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ ΤΝΟΦΗ ΑΝΑΛΤΔΧΝ ΔΤΑΙΘΗΙΑ ΔΙΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ ΚΑΣΩΣΔΡΗ TIMH ΑΝΩΣΔΡΗ TIMH 1 WACC VS LT GROWTH IN CASH FLOWS 1,19 1,55 2 ΚΔΦ. ΓΙΑΡΘΡΩΗ VS LT GROWTH IN CASH FLOWS 1,16 1,59 3 BETA VS RISK FREE RATE 1,23 1,48 ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΤΡΟ 1,16 1,59 Βάζει ηηρ παπαπάνω μεθοδολογίαρ, ηο εύπορ ηηρ εύλογηρ αξίαρ ηηρ FASHION BOX κςμαίνεηαι μεηαξύ 9,97εκ -13,67εκ, πος ανηιζηοισούν ζε μια ηιμή ανά μεηοσή μεηαξύ 1,16-1,59. 43

44 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΩΝ ΤΓΚΡΙΙΜΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ 44

45 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΧΝ ΤΓΚΡΙΙΜΧΝ ΔΣΑΙΡΙΧΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Γηα θάζε κηα από ηηο εηαηξείεο ππνινγίζηεθαλ ηα εμήο πνιιαπιάζηα γηα ην έηνο Κεθαιαηνπνίεζε πξνο Καζαξά Κέξδε (P/E) 2. Κεθαιαηνπνίεζε πξνο Λνγηζηηθή Αμία (P/BV) 3. Κεθαιαηνπνίεζε πξνο Πσιήζεηο (P/Sales). 4. Κεθαιαηνπνίεζε πξνο Λεηηνπξγηθά Κέξδε (P/EBIT) 5. Κεθαιαηνπνίεζε πξνο Κέξδε Πξν Φόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (P/EBITDA). 6. Κεθαιαηνπνίεζε πξνο πλνιηθή Αμία Δλεξγεηηθνύ (P/Assets). 7. Κεθαιαηνπνίεζε πξνο Δηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (P/Operating Cash Flows). Οη παξαπάλσ δείθηεο εθαξκόζζεθαλ ζηα αληίζηνηρα κεγέζε ηεο FASHION BOX θαη ε απνηίκεζε ηεο Δηαηξείαο πνπ ζπλεπάγεηαη είλαη ε αθόινπζε (πνζά ζε ρηι. ): 1 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΞΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΩΛΗΕΙ EBIT EBITDA ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΡΟΕ ΑΠΟ ΛΕΙΣ. ΔΡΑΣ ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ εηαηξεία εθαξκόζζεθε ε εμήο ζηάζκηζε: Κεθαλαιοποίηζη ππορ Καθαπά Κέπδη (P/E) 20,00% Κεθαλαιοποίηζη ππορ Λογιζηική Αξία (P/BV) 15,00% Κεθαλαιοποίηζη ππορ Πωλήζειρ (P/Sales). 5,00% Κεθαλαιοποίηζη ππορ Λειηοςπγικά Κέπδη (P/EBIT) 15,00% Κεθαλαιοποίηζη ππορ Κέπδη Ππο Φόπων, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηων και ζςνολικών αποζβέζεων (P/EBITDA). 20,00% Κεθαλαιοποίηζη ππορ ςνολική Αξία Δνεπγηηικού (P/Assets). 5,00% Κεθαλαιοποίηζη ππορ Διζποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (P/Operating Cash Flows). 20,00% 45

46 FASHION BOX-ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΧΝ ΤΓΚΡΙΙΜΧΝ ΔΣΑΙΡΙΧΝ ΓΔΙΓΜΑ ΤΓΚΡΙΙΜΧΝ ΔΣΑΙΡΙΧΝ o Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο FASHION BOX κε απηή ηε κέζνδν ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα ζπγθξίζηκσλ εηαηξηώλ, εηζεγκέλσλ ζην ειιεληθό θαη ζε δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα. Πεξηιακβάλνληαη 35 εηαηξίεο εηζεγκέλεο ζε δηεζλή θαη ειιεληθά ρξεκαηηζηήξηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο, θαη ηεο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο δηάζεζεο ελδπκάησλ. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο εηαηξίεο θαη ηα brands απηώλ παξαηίζεληαη παξαθάησ: COMPANY COUNTRY MAJOR BRANDS LOUIS-VUITTON MH ΓΑΛΛΙΑ DONNA KARAN, GIVENCHΤ PDR ΓΑΛΛΙΑ GUCCI,YVL,SERGIO ROSSI POLO RALPH LAUREN ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ POLO VF ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ LEE,WRANGLER,NAUTICA BURBERRY ΗΝ.ΒΑΙΛΕΙΟ BURBERRY PHILLIPS-VAN HEUSEN ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ TOMMY HILLFIGER, CALVIN KLEIN HANESBRANDS ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ CHAMPION,HANES INDITEX ΙΠΑΝΙΑ ZARA, BERSHKA, PULL&BEAR UNDER ARMOUR ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ UNDER ARMOUR JONES APPAREL ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ GLORIA VANDERBILT, ANNE KLEIN PUMA ΓΕΡΜΑΝΙΑ PUMA ADIDAS ΓΕΡΜΑΝΙΑ ADIDAS NIKE ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ NIKE,CONVERSE,UMBRO LULULEMON ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ LULULEMON LI NING ΚΙΝΑ LI NING H&M ΟΤΗΔΙΑ HUGO BOSS ΓΕΡΜΑΝΙΑ HUGO BOSS BENETTON ΙΣΑΛΙΑ BENETTON NEXT ΗΝ.ΒΑΙΛΕΙΟ NEXT QUIKSILVER ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ QUIKSILVER LIZ CLAIBORNE ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ LIZ CLAIBORNE STEFANEL ΙΣΑΛΙΑ STEFANEL SPRIDER ΕΛΛΑΔΑ EΛΒΕ ΕΛΛΑΔΑ CALZEDONIA, INTIMISSIMI ΒΑΡΔΑ ΕΛΛΑΔΑ VARDAS ΔΟΤΡΟ ΕΛΛΑΔΑ DUR ELMEC ΕΛΛΑΔΑ CARTER'S INC ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ ICONIX ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ MUDD JEANS,OCEAN PACIFIC COLUMBIA SPORTSWEAR ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ FOSSIL ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ FOSSIL BILLABONG ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ BILLABONG GERRY WEBER ΓΕΡΜΑΝΙΑ VAN DE WELDE ΒΕΛΓΙΟ PERRY ELLIS ΗΝ.ΠΟΛΙΣΕΙΕ CUBAVERA, DOCKERS 46

47 FASHION BOX-ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΧΝ ΤΓΚΡΙΙΜΧΝ ΔΣΑΙΡΙΧΝ- Σα πνιιαπιάζηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλά εηαηξεία, είλαη ηα εμήο: COMPANY Market Cap in Μ P/E P/BV P/SALES P/EBIT P/EBITDA P/ASSETS P/OP. CASH FLOWS LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 46869,34 25,79 3,40 2,75 13,98 11,94 1,46 15,45 HENNES & MAURITZ AB-B SHS 37355,00 11,52 4,31 3,50 16,42 14,52 6,54 10,50 INDITEX 30867,32 24,56 5,72 2,97 19,19 14,11 3,97 17,39 NIKE INC -CL B 29252,20 24,22 3,81 1,88 14,71 12,94 2,73 20,77 PERNOD-RICARD SA 17690,64 16,68 2,19 2,46 10,07 8,43 0,71 13,89 ADIDAS AG 8949,22 34,22 2,10 0,86 17,08 10,87 1,01 6,91 VF CORP 7007,69 14,23 2,26 1,13 9,21 7,98 1,34 12,65 POLO RALPH LAUREN CORP 6241,91 19,53 2,52 1,54 11,42 8,97 1,77 10,24 NEXT PLC 4751,93 13,77 30,74 1,21 7,81 6,35 2,25 10,40 BURBERRY GROUP PLC 4221,07 5,97 2,93 21,21 16,33 3,13 16,64 PUMA AG 3534,58 27,57 2,56 1,44 18,37 13,40 1,75 11,25 LI NING CO LTD 3492,87 30,74 9,54 3,49 21,84 19,22 5,45 22,52 PHILLIPS-VAN HEUSEN 2877,64 30,10 2,05 1,43 20,67 15,63 1,61 11,54 LULULEMON ATHLETICA INC 2497,30 76,26 8,35 8,72 50,57 40,15 14,57 64,32 HUGO BOSS AG -ORD 2198,42 18,90 7,41 1,41 13,87 9,66 2,06 5,60 FOSSIL INC 2189,18 19,57 2,69 1,71 13,13 11,10 2,49 24,86 HANESBRANDS INC 2140,28 20,47 7,01 0,62 7,18 5,47 0,75 14,67 BILLABONG 1632,41 13,08 1,92 1,37 9,48 8,19 1,03 11,37 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 1505,83 39,01 4,50 2,17 21,80 16,38 3,41 15,36 CARTER'S INC 1457,58 22,11 2,92 1,20 12,16 10,10 1,73 9,29 COLUMBIA SPORTSWEAR CO 1398,92 25,82 1,72 1,39 19,68 13,93 1,42 8,07 JONES APPAREL GROUP INC 1324,12 1,44 0,49 11,91 7,57 0,81 4,39 BENETTON GROUP SPA 1086,03 8,37 0,74 0,53 4,76 3,27 0,38 3,47 ICONIX BRAND GROUP INC 919,78 13,80 1,20 4,89 7,44 7,06 0,63 8,97 GERRY WEBER INTL AG 566,14 12,21 2,99 0,95 7,77 6,64 1,93 5,53 QUIKSILVER INC 500,53 1,30 0,31 7,79 4,60 0,33 2,87 VAN DE VELDE NV 436,53 16,18 3,16 3,11 11,64 10,56 2,92 13,15 LIZ CLAIBORNE INC 385,04 2,94 0,12 4,05 0,25 2,97 PERRY ELLIS INTERNATIONAL 261,16 1,33 0,38 12,11 7,85 0,54 SPRIDER STORES SA 44,12 0,70 0,27 30,62 3,35 0,28 4,49 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. 39,89 0,24 0,52 0,15 3,17 2,05 0,12 STEFANEL SPA 29,94 50,97 0,17 0,11 ELVE S.A. 10,45 8,78 0,58 0,15 1,65 1,37 0,20 1,82 DOUROS S.A 4,75 0,49 0,56 0,27 VARDAS SA 3,56 50,00 0,21 0,08 1,67 0,73 0,05 0,87 MEDIAN 19,57 2,56 1,37 12,14 8,97 1,42 10,50 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ κέζσλ ηηκώλ αθαηξέζεθαλ νη αξλεηηθέο ηηκέο όπνπ ππήξραλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ πνιιαπιαζίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηάκεζνο (median) γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε επίδξαζε θάπνησλ αθξαίσλ ηηκώλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ πνιιαπιαζίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο 21/06/2010. Πεγή:Bloomberg 47

48 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΧΝ ΤΓΚΡΙΙΜΧΝ ΔΣΑΙΡΙΧΝ- ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΞΙΑ FASHION BOX (000 ) ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ P/E P/BV P/SALES P/EBIT P/EBITDA P/ASSETS P/OP. CASH FLOWS ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 22,88 5,21 1,67 14,07 10,15 2,00 12,33 ΔΙΑΜΕΣΟΣ 19,57 2,56 1,37 12,14 8,97 1,42 10,50 ΑΞΙΑ FASHION BOX ΣΕ ΣΤΑΘΜΙΣΗ 20,00% 15,00% 5,00% 15,00% 20,00% 5,00% 20,00% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1,57 o Με βάζε ηε ζηαζκηζκέλε ηηκή πνπ πξνθύπηεη από ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία δεκηνπξγήζεθε έλα εύξνο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. Βάζει ηηρ παπαπάνω μεθοδολογίαρ, ηο εύπορ ηηρ εύλογηρ αξίαρ ηηρ FASHION BOX κςμαίνεηαι μεηαξύ 12,81 εκ. και 14,18 εκ., πος ανηιζηοισεί ζε μια ηιμή ανά μεηοσή 1,49 και 1,65. 1.Αξίαυναλλαγών προσ Καθαρά Κζρδη(EATAM) 2.Αξίαυναλλαγών προσ Κζρδηπρο φόρων &χρηματοδο 3.Αξίαυναλλαγών προσ Κζρδηπρο φόρων&χρηματοδοτ 4.Αξίαυναλλαγών 48προσ Πωλήςεισ 5.Αξίαυναλλαγών προσ ΑξίαΕνεργητικοφ 6.Αξίαυναλλαγών προσ Χρηματοροζσ από Λειτουργικζσ

49 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΩΝ ΤΓΚΡΙΙΜΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 49

50 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΧΝ ΤΓΚΡΙΙΜΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ MERITSECURITIES ΓΔΙΓΜΑ ΔΣΑΙΡΙΧΝ ΜΔΡΟ Α Target Name Acquirer Name Value in M P/BV P/Oper.Cash Flow P/EBIT P/EBITDA P/E P/Mark.Cap P/Sales P/Stockholder's Equity P/Assets 1 Hugo Boss AG Permira Holdings Ltd 2739,7 6,15 17,38 13,8 24,44 1,02 2,21 6,15 3,39 2 Tommy Hilfiger Corp Phillips-Van Heusen Corp ,31 16,93 25,43 15,61 38,49 1,84 2,31 1,41 3 Valentino Fashion Group SpA Permira Holdings Ltd 1878,23 5,59 15,83 9,93 7,98 25,33 1,16 1,29 3,51 1,54 4 World Co Ltd Harbor Holdings Alfa 1479,5 1,86 13,95 13,33 10,4 26,43 1,38 1 1,86 1,22 5 Tommy Hilfiger Corp Apax Partners LLP 1254,48 1, ,87 7,95 18,09 0,98 0,9 1,16 0,72 Source: Bloomberg 6 Camaieu Cinven Ltd 974,26 5,82 15,2 13,39 11,64 19,91 1,96 2,93 5,82 4,06 7 Russell Corp Berkshire Hathaway Inc 783,74 1,08 13,72 8,71 4,71 23,8 1,31 0,42 1,05 0,45 8 Valentino Fashion Group SpA Permira Holdings Ltd 768,26 5,59 15,83 9,93 7,98 25,33 1,29 3,51 1,54 9 Kellwood Co Sun Capital Partners Inc 663,4 0,96 5,3 6,7 4,47 0,88 0,28 0,96 0,38 10 Camaieu AXA SA 371,78 3,39 8,7 9,46 7,8 14,31 1,03 1,66 3,39 2,28 11 Oshkosh B'Gosh Inc Carter's Inc 217,42 3,2 10,67 34,29 18,85 21,35 0,85 0,77 3,2 2,05 12 FnC Kolon Corp Kolon Corp 205,37 2,62 18,3 5,67 4,64 9,23 0,78 0,5 2,51 0,64 13 Delta-Galil Industries Ltd GMM Capital LLC 183,39 11,17 161,41 119,54 62,26 15,87 2, ,39 14 In the F Co Ltd Sae-A Trading Co Ltd 158,34 2,62 12, ,37 26,37 4,64 1,76 2,62 0,92 15 Haggar Corp Multiple acquirers 154,13 1,24 14,42 16,54 11,47 24,13 1,47 0,45 1,24 0,89 16 Gokaldas Exports Ltd Blackstone Group LP 138,25 2,31 41,27 9,12 7,14 13,4 1,19 0,94 2,31 1,15 17 Everlast Worldwide Inc Sports Direct International PLC 125,61 6,14 15,64 46,54 1,7 2,55 6,14 2,33 18 Everlast Worldwide Inc Hidary Group/The 120,29 5,81 271,35 14,81 12,89 44,07 1,61 2,41 5,81 2,2 19 Artman SA LPP SA 115,07 6,21 15,67 25,86 17,29 39,88 1,38 1,45 6,21 3,69 20 Cutter & Buck Inc New Wave Group AB 98,84 2,23 15,83 15,37 12,14 20,32 1,14 1,13 2,23 1,84 21 World Co Ltd Harbor Holdings Alfa 80,45 1,66 12,44 11,89 9,27 23,57 1,23 0,89 1,66 1,09 22 American Apparel Inc Lion Capital LLP 62,01 2,93 21,18 11,09 7,03 28,34 2,84 0,73 2,93 1,2 23 Brightoil Petroleum Holdings Ltd Multiple acquirers 58,01 0,13 1,7 2,57 0,03 1,77 0,13 0,13 24 Alain Manoukian SA BCBG Max Azria Group Inc 57,6 0,95 871,71 8,7 1,16 0,48 0,95 0,41 25 Ashworth Inc Adidas AG 53,91 0,34 0,67 0,15 0,34 0,18 26 Obzee Co Ltd SK Networks Co Ltd 42,15 2,5 27,32 17,15 15,19 18,97 2,59 1,28 2,5 1,69 51

51 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΧΝ ΤΓΚΡΙΙΜΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΓΔΙΓΜΑ ΔΣΑΙΡΙΧΝ ΜΔΡΟ Β Target Name Acquirer Name Value in M P/BV P/Oper.Cash Flow P/EBIT P/EBITDA P/E P/Mark.Cap P/Sales P/Stockholder's Equity P/Assets 27 Cambridge Kolon Co Ltd FnC Kolon Corp 40,67 1,45 35,8 15,29 11,7 15,79 2,54 1 1,45 1,08 28 Netishion.Com Deco Ltd 38,73 0,39 4,49 2,21 0,63 0,09 0,39 0,12 29 Sing Lun Holdings Ltd HSBC Holdings PLC 38,17 2,19 13,42 9,6 8,45 13,5 1,88 0,63 2,14 1,44 30 Rising Development Holdings Oriental Day International Ltd 37,38 1,71 10,58 14,6 14,41 8,77 1,88 1,55 1,71 1,25 31 Obzee Co Ltd SK Networks Co Ltd 34,3 1,83 20,04 12,57 11,14 13,91 1,9 0,94 1,83 1,24 32 Yagi Corp Yagi Agency Co Ltd 34,03 0,61 18,95 19,19 11,93 27,93 1,21 1,78 0,6 0,56 33 Hampshire Group Ltd NAF Holdings II LLC 31,09 0,34 1,27 39,27 0,49 0,11 0,34 0,2 34 Gokaldas Exports Ltd Blackstone Group LP 30,35 2,31 41,27 9,12 7,14 13,4 1,19 0,94 2,31 1,15 35 Mariella Burani SpA Burani Designer Holding NV 30,23 3,5 10,77 6,4 5,28 17,78 0,94 0,9 1,8 0,54 36 Basic House Co Ltd/The Goldman Sachs Group Inc/The 28,04 2,32 8,45 7,49 13,37 1,29 1,35 2,32 1,77 37 Ichida Co Ltd Tsukamoto Corp Co Ltd 27,74 3,02 36,62 19,6 0,69 0,17 3,02 0,26 38 Kosugi Sangyo Co Ltd Raison Investment Fund 26,86 2, ,71 28,72 0,33 0,4 1,52 0,53 39 Shanghai Nine Dragon Co Ltd Private Investor 20,87 0,85 201,46 18,56 29,9 1,77 1,03 0,8 0,57 40 Crocodile Garments Rich Promise Ltd 20,63 0,85 17,57 12,45 2,96 1,65 0,95 0,85 0,65 41 Shanghai Nine Dragon Co Ltd Hongkong Resort Property Ltd 16,38 0,44 46,38 0,14 1,21 0,44 0,3 42 Rising Development Holdings Oriental Day International Ltd 14,8 1,71 10,57 8,59 8,52 8,77 2,62 1,55 1,71 1,25 43 Crocodile Garments Rich Promise Ltd 12,96 0,43 41,66 12,6 12,31 1,14 0,58 0,43 0,34 44 Time Infrastructure Holdings Ltd Ti Yu Investments Ltd 9,68 3,35 320,45 94,94 0,93 1,28 3,35 2,64 45 FnC Kolon Corp Kolon Corp 9,17 1,31 9,31 3,68 2,25 14,44 1,09 0,16 0,8 0,23 46 Hua Thai Manufacturing PCL Tristate Holdings Ltd 9,12 0,67 1,83 2,38 2,08 2,66 1,05 0,22 0,67 0,49 47 Tarrant Apparel Group Sunrise Acquisition Co LLC 8,53 1,28 4,87 4,62 4,32 10,91 1,21 0,11 1,28 0,39 48 Far East Industrial Stock Co Ltd Shenzhen Junlide Trading Co Ltd 8,2 8,27 34,16 8,05 6,61 49 China Eratat Sports Fashion Ltd Sunny Joy Ltd 7,45 1,5 28,09 2,99 2,92 3,5 4,38 0,54 1,5 1,18 50 Time Infrastructure Holdings Ltd Ti Yu Investments Ltd 7,14 3,58 379,02 83,89 32,89 87,37 5,5 1,41 3,58 2,74 51 Alain Manoukian SA BCBG Max Azria Group Inc 6,58 0,91 829,73 8,28 1,11 0,46 0,91 0,39 52 Biscaye Holdings Co Ltd Toyota Tsusho Corp 6,39 1,17 1,31 0,42 1,18 0,34 53 Kimuratan Corp Japan Investment Trust Co Ltd 6,24 4,72 0,66 0,35 4,72 0,84 MERITSECURITIES Πεγή:Bloomberg 52

52 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΧΝ ΤΓΚΡΙΙΜΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΓΔΙΓΜΑ ΔΣΑΙΡΙΧΝ ΜΔΡΟ Γ Target Name Acquirer Name Value in M P/BV P/Oper.Cash Flow P/EBIT P/EBITDA P/E P/Mark.Cap P/Sales P/Stockholder's Equity P/Assets 54 Maxwell Industries Ltd Reliance Capital Partners 5,23 4,35 34,87 9,89 7,87 23,56 1,18 2,84 1,13 55 Ichida Co Ltd Tsukamoto Corp Co Ltd 5,21 2,06 24,92 13,34 0,47 0,11 2,06 0,18 56 Hua Thai Manufacturing PCL Tristate Holdings Ltd 4,78 0,74 2,9 2,65 2,28 3 1,27 0,23 0,74 0,49 57 Bollman Hong Kong Ltd Mainland Headwear Holdings Ltd 4,59 0,1 1,92 0,63 0,48 0,58 0,14 0,08 0,1 0,08 58 International Safety Products Ltd Management Group 4,48 3,63 7,28 6,12 11,9 0,62 3,63 1,31 59 Shanghai Kaikai Industrial Co Ltd Shanghai KaiKai Group Co Ltd 4,38 5,13 2,46 0,3 3,61 0,29 60 Delta-Galil Industries Ltd GMM Capital LLC 4,1 0,69 20,04 7,23 4,06 119,55 1,29 0,19 0,68 0,28 61 Bel Global Resources Holdings Ltd Golden Mount Ltd 4,1 1,86 42,35 32,63 48,43 0,39 1,7 1,86 1,35 62 Irene Van Ryb Montaigne Fashion 3,5 4,51 10,56 15,97 5,28 0,69 4,51 1,91 64 Shanghai Kaikai Industrial Co Ltd Shanghai KaiKai Group Co Ltd 3,29 5,1 2,44 0,3 3,58 0,29 65 Marisa Christina Inc Hampshire Group Ltd 2,64 0,74 4,94 0,87 0,27 0,74 0,64 66 China Eratat Sports Fashion Ltd Management Group 1,99 1,49 27,93 2,97 2,91 3,48 4,36 0,54 1,49 1,17 67 Ichida Co Ltd Phoenix Capital Co Ltd 1,95 4,44 6,35 11,29 9,33 15,07 0,6 0,21 4,44 0,29 68 Yagi Corp Yagi Agency Co Ltd 1,77 0,65 205,43 143,06 1,19 2,46 0,65 0,61 69 Jindo Co Ltd Lim Oh Partners 1,67 0,25 3,9 3,36 2,67 0,53 0,21 0,25 0,11 70 Brightoil Petroleum Holdings Ltd Multiple acquirers 1,08 1,59 20,77 31,33 2,6 21,56 1,59 1,53 71 China Environmental Resources Group Ltd Leader Symbol Holdings Ltd 0,99 1,03 1,48 0,47 1,03 0,74 72 Emergent Properties Ltd Bevdev CC 0,58 0,36 17,52 7,52 1,38 0,2 0,36 0,23 73 Hua Thai Manufacturing PCL Prime-Time Co Ltd 0,44 1,34 34,64 1,63 1,34 1,02 74 Chaoyue Group Ltd Rich Wing Investments Ltd 0,14 1,16 13,63 7,12 6,41 6,87 0,98 0,62 1,16 0,95 75 Emergent Properties Ltd Bevdev CC 0,14 0,36 17,52 7,52 1,38 0,2 0,36 0,23 MEDIAN 1,72 15,67 12,24 9,27 17,69 1,33 0,86 1,71 0,96 Πεγή:Bloomberg 53

53 ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΔΙ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 55

54 ΜΔΗ ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ Σέινο, εμεηάζηεθε ε κέζε ζηαζκηζκέλε (σο πξνο ηνλ όγθν) ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο εηαηξίαο θαηά ηνλ πξνεγνύκελν κήλα, ηξίκελν, εμάκελν, ελλεάκελν θαη έηνο ηεο αλαθνίλσζεο ηεο δεκόζηαο πξόηαζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ είλαη ηα εμήο: ΜΕΗ ΣΑΘΜ.ΑΞΙΑ 1 ETO 1,75 9 ΜΗΝΕ 1,66 6 ΜΗΝΕ 1,45 3 ΜΗΝΕ 1,27 1 ΜΗΝΑ 1,18 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 ΜΕΗ ΣΑΘΜ.ΑΞΙΑ 1 ETO 9 ΜΗΝΕ 6 ΜΗΝΕ 3 ΜΗΝΕ 1 ΜΗΝΑ ηιρ παπαπάνω ζηαθμιζμένερ ηιμέρ εθαπμόζθηκε ζηάθμιζη 20% ζηην καθεμία και δημιοςπγήθηκε μια καινούπγια ζηαθμιζμένη ηιμή (1,46) πος ανηιζηοισεί ζε μια κεθαλαιοποίηζη 12,56 εκ. Με βάζη αςηήν ηην ηιμή δημιοςπγήθηκε ένα εύπορ ηηρ ηάξεωρ ηος 10%. Βάζει ηηρ παπαπάνω μεθοδολογίαρ, ηο εύπορ ηηρ εύλογηρ αξίαρ ηηρ FASHION BOX κςμαίνεηαι μεηαξύ 11,94 εκ. έωρ 13,15 εκ. πος ανηιζηοισεί ζε μια ηιμή ανά μεηοσή 1,39-1,53. 56

55 ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 57

56 ΣΔΛΙΚΟ ΔΤΡΟ ΑΠΟΣΙΜΗΗ Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηειηθνύ εύξνπο ηεο απνηίκεζεο εμήρζε ν ζηαζκηζκέλνο κ.ν. ησλ ηεζζάξσλ κεζόδσλ απνηίκεζεο θαη κε βάζε απηόλ δεκηνπξγήζεθε έλα εύξνο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ DCF 1,16 1,59 1,34 40% ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1,49 1,65 1,57 25% ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1,48 1,64 1,56 25% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ. ΑΞΙΑΣ 1,39 1,53 1,46 10% ΣΤΑΘΜ. ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1,46 ΣΤΑΘΜ. ΑΞΙΑ ΣΕ Η ζηάζκηζε ησλ ηεζζάξσλ κεζόδσλ πνπ αλαιύζεθαλ παξαπάλσ δίλεη κηα δίθαηα ηηκή αλά κεηνρή γηα ηελ Δηαηξία ηα 1,46. Με βάζε ηελ ηηκή απηή δεκηνπξγήζεθε έλα εύξνο απνηίκεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%, κε βάζε ην νπνίν ην εύξνο ηεο εύινγεο αμίαο ηεο FASHION BOX ΔΛΛΑ θπκαίλεηαη κεηαμύ εκ έωρ 13,15 εκ., πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ηηκή αλά κεηνρή 1,39 θαη 1,53(*) (*) εκεηώλεηαη όηη θαηόπηλ ηεο από 18/06/2010 πώιεζεο ηεο εηαηξείαο «Blue Box Δκπνξία Δλδπκάησλ Α.Δ.», ε ηακεηαθή ζέζε ηεο «ELFE Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία» (πξώελ «FASHION BOX Αλώλπκε Δηαηξεία-Παξαγσγή θαη Δκπνξία Δλδπκάησλ») αλέξρεηαη ζε εκ. επί ζπλόινπ Δλεξγεηηθνύ 12,77 εθ. Λακβάλνληαο ππόςε όηη κεηαβηβάζηεθε ην ζύλνιν ζρεδόλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ηέσο «FASHION BOX Αλώλπκε Δηαηξεία-Παξαγσγή θαη Δκπνξία Δλδπκάησλ», ε ηακεηαθή ζέζε ηεο «ELFE Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία» θαηά ηελ 30/06/2010 αληηπξνζσπεύεη ην ζύλνιν ζρεδόλ ηεο κεηνρηθήο αμίαο ηεο ηειεπηαίαο. 58

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ»

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΣΤΡΥ ΔΙΑΣΤΑΓΞΑΦΕΧΥΘ ΥΦΘΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΞΕΥΑΙΑΥ ΜΑΙ ΞΙΜΤΘΥ ΜΕΦΑΝΑΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ ΑΠΙΩΟ ΦΡΧ ΧΤΘΞΑΦΙΥΦΘΤΙΡΧ ΑΘΘΟΩΟ 18.260.763 ΟΕΩΟ, ΜΡΙΟΩΟ,

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014 Η ΟΠΑΠ αλαθνηλώλεη ζπλερηδόκελε αύμεζε εζόδσλ θαη εληζρπκέλα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο Αζήλα 25 Ννεκβξίνπ 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), ε κεγαιύηεξε εηαηξεία ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζηελ Διιάδα, αλαθνηλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα