Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου. Μέρος 1 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονοµίας. Draft

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου. Μέρος 1 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονοµίας. Draft"

Transcript

1 Μέρος 1 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονοµίας 1

2 Το γενικό πλαίσιο ανάλυσης της ανταγωνιστικότητας σε συνθήκες ενιαίου νοµίσµατος Με την οικοδόµηση της ΟΝΕ, οι χώρες µέλη χάνουν ένα σηµαντικό µακροοικονοµικό εργαλείο. Στο παρελθόν, στην περίπτωση που η οικονοµία δεχόταν πλήγµα από µια κρίση, ανισορροπία η εξωγενή διαταραχή, την προσαρµογή στον διεθνή ανταγωνισµό προσέφερε η συναλλαγµατική πολιτική µέσω της υποτίµησης (σπανιότερα δε της ανατίµησης) του εθνικού νοµίσµατος. Σε αυτήν την λύση κατέφευγαν και οι περισσότερες κυβερνήσεις που αντιµετώπιζαν προβλήµατα ανταγωνιστικότητας µε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή και το ύψος της απασχόλησης. H νοµισµατική ένωση της Ευρώπης (ΟΝΕ) βασίστηκε στον ισχυρισµό ότι η µείωση των βαθµών ελευθερίας της µακροοικονοµικής πολιτικής είναι δικαιολογηµένη επειδή η προσαρµογή στον διεθνή ανταγωνισµό µέσω της συναλλαγµατικής πολιτικής δεν συνιστά, υποτίθεται, ουσιαστική λύση του προβλήµατος αλλά απλή µετατόπιση του στο χρόνο. Πιο συγκεκριµένα, καταφεύγοντας στην διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας για να αντισταθµιστεί η διαφορά τιµών που προκύπτει από την χαµηλότερη παραγωγικότητα ή τον υψηλότερο πληθωρισµό, δεν αντιµετωπίζουµε τα αίτια του προβλήµατος αλλά απλώς µετατοπίζουµε το πρόβληµα. Ως εκ τούτου, η συναλλαγµατική πολιτική δεν οδηγεί στην προσαρµογή της οικονοµίας στον διεθνή ανταγωνισµό, αλλά απλώς την αναβάλει. Η χρήση της συναλλαγµατικής πολιτικής µπορεί να αποδειχθεί ωφέλιµη µόνο βραχυπρόθεσµα, προσφέροντας έτσι τα χρονικά περιθώρια στην οικονοµία να προσαρµοσθεί µε οµαλότερο τρόπο στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού (δηλαδή να αντιµετωπίσει τον υψηλό πληθωρισµό ή την χαµηλή παραγωγικότητα). Με την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, η συναλλαγµατική προσαρµογή δεν είναι πλέον δυνατή εφόσον η δηµιουργία του Ευρώ καταργεί τις ισοτιµίες µεταξύ των εθνικών νοµισµάτων. Η απώλεια αυτού του εργαλείου προσαρµογής των οικονοµιών στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού, αλλά και σε εξωτερικές διαταραχές ή ανισορροπίες της οικονοµίας θέτει ερωτήµατα ως προς τις διαδικασίες που αποµένουν στα κράτη για να ανταποκριθούν στις πιέσεις και να αποφευχθεί η πτώση της παραγωγής και η αύξηση της ανεργίας. Με άλλα λόγια, τίθεται το ζήτηµα µε ποιο τρόπο µπορεί να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των εθνικών οικονοµιών σε συνθήκες ενιαίου νοµίσµατος. Με την απώλεια της συναλλαγµατικής πολιτικής ως µέσο προσαρµογής της οικονοµίας στις διεθνείς πιέσεις, αποµένουν ως λύσεις η ευελιξία στις αγορές προϊόντων, η ευελιξία της αγοράς εργασίας, οι διαρθρωτικές αλλαγές στο παραγωγικό σύστηµα, η µεταρρύθµιση των θεσµών. Όπως αναφέρουν όλες οι αναλύσεις των διεθνών οργανισµών, τόσο του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ, όσο και των υπηρεσιών της ίδιας της 2

3 ΕΕ, εάν δεν πραγµατοποιηθεί προσαρµογή της οικονοµίας στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού, εάν δηλαδή δεν υπάρξει αύξηση της ανταγωνιστικότητας το αντίτιµο θα είναι δυσµενές για το ύψος της παραγωγής και οδυνηρό για τους εργαζόµενους. Παράλληλα, µπορούµε να θέσουµε ένα πολύ σηµαντικό ερώτηµα για την διαµόρφωση των µελλοντικών ευρωπαϊκών πολιτικών. Η ανάγκη προσαρµογής θα είναι έντονη µέσα στα πλαίσια της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης; Θα χρειαστούν στο µέλλον τέτοιοι µηχανισµοί προσαρµογής; Οι απαντήσεις σ' αυτά τα ερωτήµατα διαφέρουν σηµαντικά ως προς την πιθανότερη έκβαση των γεγονότων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνοπτικά, οι διαφορετικές αντιλήψεις επί του ζητήµατος είναι οι εξής: Η δηµιουργία της ΟΝΕ θεωρήθηκε ότι θα µειώσει την πιθανότητα να υπάρξουν διαταραχές µε ανισοµερείς επιπτώσεις 1 στις οικονοµίες των χωρών µελών, εφόσον οι κυριότεροι συντελεστές στην δηµιουργία τέτοιων διαταραχών θα εξαφανιστούν. Αναλυτικότερα, δεν θα παρουσιάζονται πλέον διαταραχές σε συγκεκριµένες οικονοµίες από την άσκηση ασυνεπών εθνικών νοµισµατικών πολιτικών, ούτε από κερδοσκοπικές επιθέσεις στην συναλλαγµατική ισοτιµία. Το Σύµφωνο Σταθερότητας και η κοινή νοµισµατική πολιτική αποκλείουν τέτοια ενδεχόµενα, εφόσον τα κράτη δεσµεύονται να τηρήσουν συγκρατηµένη οικονοµική πολιτική. Εάν θεωρήσουµε ότι για τις διαταραχές που γνωρίζει η οικονοµία µιας χώρας ευθύνονται αποκλειστικά οι προαναφερόµενοι παράγοντες, τότε είναι σωστό να θεωρήσουµε ότι η ευρωπαϊκή οικονοµία δεν θα δεχτεί πλήγµατα στο µέλλον από διαταραχές µε ανισοµερείς επιπτώσεις, ή έστω, ότι αυτές θα αποτελούν σπάνια και µεµονωµένα φαινόµενα. Την γνώµη αυτή συµµερίζεται η πλειοψηφία των οικονοµολόγων. Υπάρχει ωστόσο αντιπαράθεση σε άλλο επίπεδο: Διαταραχές µε επιπτώσεις που θίγουν σε διαφορετικό βαθµό κάθε ξεχωριστή εθνική οικονοµία, δεν δηµιουργούνται µόνο από κερδοσκοπικές πιέσεις ή από ασυνεπείς νοµισµατικές πολιτικές, αλλά και από διαφορές στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των οικονοµιών των κρατών και στον συγχρονισµό των 1 Οικονοµικές διαταραχές µε ανισοµερείς επιπτώσεις είναι οι διαταραχές της οικονοµίας (όπως π.χ. µια απότοµη και µεγάλη αύξηση της τιµής του πετρελαίου ή µια µεγάλης έκτασης φυσική καταστροφή), που θίγουν σε διαφορετικό βαθµό την οικονοµία κάθε ξεχωριστής ευρωπαϊκής χώρας. Η ύπαρξη των εθνικών νοµισµάτων, επέτρεπε στο παρελθόν την εξοµάλυνση των διαφορών που δηµιουργούσαν οι οικονοµικές διαταραχές, χάρη στην αλλαγή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και συνακόλουθα των τιµών. Η ύπαρξη ενός κοινού νοµίσµατος αφαιρεί από τις χώρες της ΕΕ αυτήν την δυνατότητα προσαρµογής. Κατά συνέπεια, η ΕΕ θα πρέπει να αναζητήσει νέους µηχανισµούς προσαρµογής, νέα "κανάλια προσαρµογής". 3

4 οικονοµικών κύκλων. Η έλλειψη συγχρονισµού στους οικονοµικούς κύκλούς των µελών µιας οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης θεωρείται ότι αυξάνει τις πιθανότητες εµφάνισης ανισοµερώς κατανεµηµένων επιπτώσεων. Βέβαια, οι θετικές εξελίξεις στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης φαίνεται ότι θα αυξήσουν σηµαντικά και τους εµπορικούς δεσµούς µεταξύ των ευρωπαίων εταίρων. Η εντατικοποίηση των εµπορικών σχέσεων θα επιφέρει και την σύγκλιση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών αλλά και τον συγχρονισµό των οικονοµικών κύκλων. Οι επιπτώσεις αυτές µε τη σειρά τους θα συµβάλουν στην εξασθένηση των πιθανοτήτων εµφάνισης διαταραχών µε ανισοµερώς κατανεµηµένες επιπτώσεις στις ξεχωριστές οικονοµίες των χωρών µελών. Έτσι, θα µπορούσαµε να φανταστούµε ότι ενδέχεται να βαδίζουµε προς την σταδιακή εξάλειψη των οικονοµικών διαταραχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την γνώµη αυτή δεν συµµερίζονται όλοι οι οικονοµολόγοι. Αντιθέτως, ορισµένες θεωρητικές προσεγγίσεις (Krugman 1991) 2 δείχνουν ότι υπάρχει το ενδεχόµενο να υπάρξει εντελώς διαφορετική έκβαση των πραγµάτων. Η «νέα οικονοµική γεωγραφία» κάνει λόγο για τα αποτελέσµατα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην παραγωγική εξειδίκευση των χωρών και την τοπική συγκέντρωση των κλάδων παραγωγής. Ορισµένοι οικονοµολόγοι διατείνονται ότι η ολοκλήρωση ενδέχεται να ενισχύσει την παραγωγική εξειδίκευση των περιοχών της Ευρώπης, να µειώσει την διαφοροποίηση των προϊόντων των εν λόγω περιοχών, και να τις καταστήσει έτσι ακόµη πιο ευάλωτες στην µη ισοµερή κατανοµή των επιπτώσεων από ενδεχόµενες διαταραχές της οικονοµίας. Η συγκέντρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριµένους τοµείς, χώρες και περιοχές θα οδηγήσει σε µεγάλες διαρθρωτικές διαφορές µεταξύ των οικονοµιών της ΟΝΕ. Η άνιση γεωγραφική κατανοµή των παραγωγικών δυνατοτήτων θα αυξήσει συνεπώς και τις πιθανότητες εµφάνισης ανισοµερώς κατανεµηµένων επιπτώσεων των διαταραχών στις επιµέρους οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονοµική θεωρία δεν είναι ακόµη σε θέση να αποσαφηνίσει ως προς ποια από τις δύο εκδοχές θα επικρατήσει στο µέλλον. Όπως όµως επισηµαίνει το ερευνητικό τµήµα του ΔΝΤ, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί µια αναµφισβήτητη διαρθρωτική αλλαγή για τα παραγωγικά συστήµατα των χωρών µελών που κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθούν σε διαδικασίες ανασυγκρότησης και αναβάθµισης των οικονοµικών δραστηριοτήτων τους. Αυτήν την γνώµη φαίνεται να συµµερίζονται και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν και το µέγεθος των 2 Krugman P. (1991), Geography and Trade, MIT Press, Cambridge, Krugman P. (1993), "Lessons of Massachusetts for EMU", in Adjustment and Growth in the EMU, ed. F.Torres & F.Giavazzi, Cambridge University Press 4

5 αναµενόµενων αλλαγών είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί. Η έλλειψη σαφούς πρόβλεψης για την φύση των µελλοντικών εξελίξεων ωθεί τις κυβερνήσεις στην προληπτική εφαρµογή πολιτικών που αποσκοπούν στην αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Τα κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισηµάνουν ότι η ευελιξία της αγοράς εργασίας εξασφαλίζει την οµαλή προσαρµογή των οικονοµιών σε περιπτώσεις ανισοµερώς κατανεµηµένων διαταραχών της οικονοµίας. Σύµφωνα µε το κύριο ρεύµα των οικονοµικών, προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα (νοούµενη αποκλειστικά ως ανταγωνιστικότητα τιµής) είναι αναγκαίο να εφαρµοσθεί µια καλά σχεδιασµένη µεταρρύθµιση για την ελευθέρωση των αγορών εργασίας, αφού αυτές θεωρούνται ως η κύρια πηγή των πραγµατικών ακαµψιών (real rigidities) (Romer 1996) που εµποδίζουν την προσαρµογή των µισθών στον διεθνή ανταγωνισµό. Αυτή η µεταρρύθµιση συνεπάγεται µειώσεις στο επίπεδο και την διάρκεια των επιδοµάτων ανεργίας, στην προστασία της απασχόλησης και στους φόρους που καταβάλλουν οι εργοδότες, στην µείωση του κατώτατου µισθού, στην αλλαγή της νοµοθεσίας που αφορά στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τον συνδικαλισµό (Layard, Nickell & Jackman 1991, OECD 1994 and 1998, Layard & Nickell 1998, Lindbeck 1993 and 1996, Boeri, Layard & Nickell 2000). Μερικοί γνωστοί οικονοµολόγοι βλέπουν το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ΟΝΕ ως Δούρειο Ίππο (Burda 2001) που θα επιτρέψει την ελευθέρωση των αγορών εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( unless an improbable miracle occurs in pan-european collective bargaining, labour markets will become more and not less flexible in the future, Burda 2001). Στο καθεστώς των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, θεωρείται (European Commission 1997 and 1998, OECD 1999 and 2000, Soltwdel, Dohse, Krieger-Boden 1999) ότι η προσαρµογή πρέπει να πραγµατοποιείται κυρίως µέσω αλλαγών στους µισθούς, εναλλακτικά δε στο ύψος της παραγωγής και της ανεργίας 3. Όσο υψηλότερες και αν είναι οι ονοµαστικές και πραγµατικές ακαµψίες, τόσο βραδύτερη και επώδυνη θα είναι η διαδικασία προσαρµογής. Αυτή η ανάλυση καταλήγει αναγκαστικά στο συµπέρασµα ότι η ταχεία και αποτελεσµατική προσαρµογή της οικονοµίας στις διαταραχές προϋποθέτει µια ελαστική αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε χώρες στις οποίες το δηµοσιονοµικό έλλειµµα είναι τόσο υψηλό ώστε δεν επιτρέπει την λειτουργία των «αυτόµατων σταθεροποιητών» ως δυνάµεις απόσβεσης των διαταραχών (shock absorbers). Εάν η ευελιξία της αγοράς εργασίας είναι µειωµένη, η ανεργία θα έχει µικρή επίπτωση στους µισθούς και η ανταγωνιστικότητα θα παραµείνει χαµηλή, η δε ανεργία θα είναι υψηλή. Εν κατακλείδι, στα πλαίσια της ΟΝΕ, η ευελιξία της 3 "Adjustment through fiscal policy, without being dismissed, is considered as problematic" (European Commission 2001, page 81) 5

6 αγοράς εργασίας επιχειρείται να αντικαταστήσει την νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική ως µηχανισµός προσαρµογής, αύξησης της ανταγωνιστικότητας και διατήρησης της εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας της οικονοµίας (European Commission 2001). Αυτές οι διαπιστώσεις οδήγησαν τον Calmfors (1998) στο συµπέρασµα ότι οι µεγαλύτερες µεταβολές στην απασχόληση που οφείλονται στο κοινό νόµισµα, θα αποτελέσουν κίνητρο για την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασίας, και ότι η ΟΝΕ επιδρά ως καταλύτης για την ελευθέρωση της αγοράς εργασίας καθώς η κοινή γνώµη µετατρέπεται υπό το βάρος της πραγµατικότητας, οι δε συνδικαλιστικές οργανώσεις πείθονται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση (there-is-no-alternative). Η προσαρµογή της αγοράς εργασίας των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πιθανές οικονοµικές διαταραχές µπορεί να επιτευχθεί µε τρεις τρόπους: µε την ευελιξία των µισθών, µε την ευελιξία του χρόνου εργασίας και µε την κινητικότητα της εργασίας (που διακρίνεται σε γεωγραφική κινητικότητα και κινητικότητα µεταξύ κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και επαγγελµάτων). Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 4 θεωρούν ότι η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού στον ευρωπαϊκό χώρο -που ήδη βρίσκεται σε πολύ χαµηλό επίπεδο σε σχέση µε τις ΗΠΑ- δύσκολα θα αυξηθεί κατά τα επόµενα έτη. Τα εµπόδια που παρουσιάζονται σχετίζονται µε γλωσσικές διαφορές, διοικητικούς περιορισµούς, µη αναγνώριση των επαγγελµατικών διπλωµάτων, αδυναµία µεταφοράς των δικαιωµάτων σύνταξης και κοινωνικής προστασίας, καθώς και µε µια σειρά κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων. Η ΕΕ παρουσιάζεται λοιπόν σαν ένα γεωγραφικό σύνολο µε περιορισµένες προοπτικές αύξησης της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού. Ο δεύτερος τρόπος για να βελτιωθεί η προσαρµοστικότητα της αγοράς εργασίας, σύµφωνα µε τις αναλύσεις των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η αύξηση της ευελιξίας του χρόνου εργασίας. Η διευθέτηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα βελτιώνει και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Παράλληλα, επιτρέπει και την ικανότητα προσαρµογής των επιχειρήσεων σε περίπτωση διαταραχών µε αποτελέσµατα που θίγουν σε διαφορετικό βαθµό διαφορετικές χώρες ή περιοχές της ΕΕ. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις ίδιες αναλύσεις, τα µέτρα που αποσκοπούν σε µεγαλύτερη ελευθερία στη οργάνωση του χρόνου εργασίας δεν είναι επαρκή για την ουσιαστική αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Η προσαρµογή της 4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Economic Policy in EMU, DGII, 1997 και Growth and Employment in the Stability-Oriented Framework of EMU, DGII,

7 αγοράς εργασίας θεωρείται ότι µπορεί να επιτευχθεί µόνον αν περιλαµβάνει και την αύξηση της ευελιξίας των µισθών. Η µεγαλύτερη ελαστικότητα των µισθών στις µεταβολές της προσφοράς ή της ζήτησης εργασίας ανάλογα µε τον κλάδο ή την περιοχή, θα βοηθήσει την προσαρµογή της αγοράς εργασίας. Αν οι µισθοί αργήσουν να προσαρµοστούν σε µια διακύµανση στην αγορά εργασίας, τότε, η δυσκαµψία αυτή θα µπορούσε να βλάψει και την ανταγωνιστικότητα των εθνικών επιχειρήσεων µε αρνητικές επιδράσεις στο ύψος της παραγωγής και της απασχόλησης. Η ΕΕ προωθεί τα απαραίτητα µέτρα για να διευκολυνθεί η προσαρµογή της αγοράς εργασίας. Μπορούµε να ξεχωρίσουµε τις εξής κατευθύνσεις σε θέµατα µισθολογικών αυξήσεων και σχετικά µε το επίπεδο των µισθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο: 1. Οι αυξήσεις των πραγµατικών µισθών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας. Οι µισθολογικές αυξήσεις πρέπει να συµβάλουν στην σταθερότητα των τιµών ώστε η νοµισµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να µην είναι περιοριστική. Η σταθερότητα των τιµών, κατά την άποψη που περιέχεται στα επίσηµα έγγραφα της ΕΕ, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της αύξησης της παραγωγής και της απασχόλησης. Παράλληλα, οι ήπιες µισθολογικές αυξήσεις µειώνουν το πραγµατικό κόστος ανά µονάδα προϊόντος και ενισχύουν έτσι ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 2. Σύµφωνα πάντα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αναγκαίο οι χώρες µέλη να ευνοήσουν την ελαστικότητα της κλίµακας των µισθών έτσι ώστε οι αµοιβές να προσαρµόζονται στην παραγωγικότητα της εργασίας. Με άλλα λόγια, οι αµοιβές των εργασιών µε υψηλότερη παραγωγικότητα µπορούν να είναι υψηλές, ενώ αντίστροφα, οι αµοιβές µε χαµηλή παραγωγικότητα οφείλουν να προσαρµόζονται σε χαµηλότερα επίπεδα. Για να συµβεί, όµως, κάτι τέτοιο, η αγορά εργασίας πρέπει να απελευθερωθεί από ρυθµίσεις που την καθιστούν ανελαστική. Η συγκεκριµένη ελευθέρωση θέτει σε αµφισβήτηση τον καθορισµό των µισθών σε εθνικό ή κλαδικό επίπεδο και συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι οι µισθοί θα πρέπει να καθορίζονται µε βάση το ύψος της παραγωγικότητας σε συγκεκριµένες περιοχές και επιχειρήσεις. Η ευελιξία σε τοπικό επίπεδο επιτρέπει σε µια περιοχή µε χαµηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας να απαντήσει µε µείωση των µισθών σε µια τυχόν οικονοµική διαταραχή. Τα ίδια συµπεράσµατα ισχύουν και για τις επιχειρήσεις: αν µια συγκεκριµένη επιχείρηση βλάπτεται από τον ανταγωνισµό, και αν η ευελιξία της αγοράς εργασίας κυµαίνεται σε 7

8 ικανοποιητικά επίπεδα, θα µπορέσει να προχωρήσει σε µειώσεις µισθών που θα συµβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. 3. Παράλληλα, θεωρείται ότι οι αποφάσεις για το ύψος των µισθών, όταν λαµβάνονται σε κλαδικό επίπεδο δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη των νέων µορφών οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας σε επίπεδο επιχειρήσεων. Οι µελέτες των διεθνών οργανισµών 5 συµφωνούν ότι σε πολλές από τις ευρωπαϊκές οικονοµίες, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε κλίµακα επιχειρήσεων, η δυσκαµψία των µισθών δεν επιτρέπει την ορθή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Η αδράνεια των προσαρµοστικών µηχανισµών της αγοράς εργασίας θα επιφέρει την προσαρµογή της οικονοµίας µέσω της µείωσης της παραγωγής και την αύξηση της ανεργίας, µε αποτέλεσµα να υπάρξει αυξηµένο κοινωνικό και οικονοµικό κόστος. Για τους λόγους αυτούς, θεωρείται ότι είναι αναγκαία η ευθυγράµµιση των µισθών αναλογικά µε τις διαφορές παραγωγικότητας της εργασίας, έτσι ώστε να έχουµε διαχωρισµούς στο εσωτερικό του ίδιου του εργατικού δυναµικού. Σύµφωνα πάντα µε τις θέσεις των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα να δοθούν χαµηλοί µισθοί σε χαµηλής ειδίκευσης εργαζόµενους, σε νέο-εισερχόµενους στην αγορά εργασίας και στους µακροχρόνια άνεργους. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι θέσεις των διεθνών οργανισµών είναι οι εξής: Με την ΟΝΕ, η προσαρµογή των χωρών µελών σε µελλοντικές οικονοµικές διαταραχές µεταφέρεται από την συναλλαγµατική πολιτική στην αγορά εργασίας. Σε περίπτωση οικονοµικής διαταραχής που θίγει ανισοµερώς τις χώρες µέλη, η αγορά εργασίας πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε η προσαρµογή της οικονοµίας να είναι όσο το δυνατόν οµαλή. Αν όµως η αγορά εργασίας δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί σε µια τέτοια πρόκληση, δηλαδή εάν υπάρξουν στοιχεία που εµποδίζουν τις απαιτούµενες αλλαγές ως προς το ύψος των µισθών, τον χρόνο και την κινητικότητα της εργασίας, η αναγκαία προσαρµογή της οικονοµίας θα πραγµατοποιηθεί σε βάρος της παραγωγής και της απασχόλησης. Μια τέτοια εξέλιξη σηµαίνει αύξηση του ποσοστού ανεργίας και µείωση του ύψους της παραγωγής. Εφόσον η κινητικότητα της εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σηµαντικά περιορισµένη και η ευελιξία του χρόνου εργασίας δεν επαρκεί για την ολοκληρωτική απορρόφηση των διαταραχών, το βάρος της προσαρµογής µεταφέρεται στους µισθούς. 5 OECD (1999), EMU, Facts, challenges and policies, και EMU Challenges European Labor Markets, Rudiger Soltwdel, Dirk Dohse, Christiane Krieger-Boden, September 1999, IMF- Research Department. Επίσης, ΗΜ Treasury (1997), UK Membership to the single currency. An assessment of the five economic tests, Οκτώβριος 8

9 Το συµπέρασµα αυτό συµµερίζονται τόσο οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και οι άλλοι διεθνείς οργανισµοί (ΟΟΣΑ και ΔΝΤ) και προτείνουν την µεταρρύθµιση και αναπροσαρµογή του συνόλου των παραγόντων που προσδιορίζουν το ύψος των µισθών. Ακολουθώντας αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές, οι πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από τα κράτη-µέλη κατά τα επόµενα χρόνια αποβλέπουν κυρίως στην αύξηση της ελαστικότητας των µισθών µε βάση τις διαφορές παραγωγικότητας, και στην γενική συγκράτηση των µισθών στα πλαίσια της πολιτικής σταθερότητας των τιµών. Το γεγονός ότι η ΟΝΕ αφαιρεί από τα κράτη µέλη την δυνατότητα να προσαρµόζονται στις πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισµού µέσω της συναλλαγµατικής πολιτικής, αφορά ιδιαίτερα τις χώρες που παρουσιάζουν χαµηλή διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα 6 σε σχέση µε τις οικονοµικά πιο αναπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα ορίζεται από το σύνολο των ισχυρών και αδύναµων σηµείων µιας οικονοµίας που εισέρχεται στον διεθνή ανταγωνισµό. Το ύψος της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας καθορίζει, µε την σειρά του, την θέση µιας οικονοµίας στην παγκόσµια αγορά. Η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στην δηµιουργία της "οικονοµικής προσωπικότητας" µιας χώρας συµβάλει µεγάλος αριθµός ιστορικών, κοινωνικών, τεχνολογικών και πολιτικών συντελεστών όπως το 6 Η ανταγωνιστικότητα µιας χώρας ορίζεται µε βάση τις επιδόσεις της οικονοµίας στο διεθνές εµπόριο, στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην εγχώρια αγορά (εξαγωγές, εισαγωγές, µερίδια αγοράς ). Κάθε χώρα, εισέρχεται στον διεθνή ανταγωνισµό µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, δηλαδή µε τα ισχυρά και τα αδύναµα σηµεία της. Αυτά εξαρτώνται από την τεχνολογία που χρησιµοποιεί, από το µέγεθος των µονάδων παραγωγής, από το εκπαιδευτικό επίπεδο του εργατικού δυναµικού, από τον ρυθµό µε τον οποίο η εν λόγω χώρα ανανεώνει τον µηχανικό της εξοπλισµό και υποκαθιστά λειτουργίες της εργασίας µε λειτουργίες των µηχανών... Εξαρτώνται, ακόµη, από το είδος των προϊόντων που είναι σε θέση να κατασκευάζει οικονοµικότερα, από τις ιστορικές της σχέσεις µε την διεθνή οικονοµία που της επιτρέπουν να διατηρεί σηµαντικές θέσεις σε ορισµένες αγορές, από τις γεωγραφικές περιοχές µε τις οποίες ανταλλάσσει προϊόντα, από τις παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις µέσα στους χώρους εργασίας και τις συνακόλουθες µορφές συλλογικής οργάνωσης της εργασίας, από το θεσµικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Μια εθνική οικονοµία εισέρχεται, δηλαδή, στον διεθνή ανταγωνισµό µε την δική της ιστορική προσωπικότητα, µε το σύνολο των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών που κληρονόµησε από το δικό της ιδιαίτερο, εθνικό, παρελθόν. Για τον λόγο αυτό, παρουσιάζεται στον διεθνή ανταγωνισµό µε ορισµένα ισχυρά και ορισµένα αδύναµα σηµεία. Αυτά καθορίζουν την ικανότητα της εθνικής οικονοµίας να επωφελείται από την αύξηση της ζήτησης, αφενός µεν στις χώρες προορισµού των εξαγωγών της, αφετέρου δε στην δική της, εγχώρια αγορά. Καθορίζουν την διαρθρωτική ανταγωνιστικότητά της. Εάν τα αδύναµα σηµεία µιας χώρας υπερτερούν των ισχυρών της σηµείων, τότε, η ικανότητά της να εκµεταλλεύεται την αύξηση της ζήτησης στις χώρες προορισµού των εξαγωγών, είναι υποδεέστερη της ικανότητας των ανταγωνιστριών χωρών να εκµεταλλεύονται την αύξηση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά. Έχει, τότε, µειωµένη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα. 9

10 επίπεδο της τεχνολογίας που χρησιµοποιεί, το µέγεθος των µονάδων παραγωγής, το εκπαιδευτικό επίπεδο του εργατικού δυναµικού, ο ρυθµός ανανέωσης του µηχανικού εξοπλισµού, ο ρυθµός αντικατάστασης εργασιακών λειτουργιών από µηχανικά συστήµατα, το είδος προϊόντων στα οποία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα, δηλαδή το είδος προϊόντων που είναι σε θέση να παράγει οικονοµικότερα, οι ιστορικές της σχέσεις µε την διεθνή οικονοµία που εξηγούν την ύπαρξη η όχι σηµαντικών εµπορικών συναλλαγών µε συγκεκριµένες αγορές, τις γεωγραφικές περιοχές µε τις οποίες ανταλλάσσει προϊόντα, τις παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις µέσα στους χώρους εργασίας και τις επιπτώσεις τους ως προς τον σχηµατισµό των µορφών συλλογικής οργάνωσης της εργασίας, το πλαίσιο διαµόρφωσης των εργασιακών σχέσεων, η ποιότητα και η φήµη των προϊόντων και άλλα. Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων αποτελεί την "διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα" σε αντιπαράθεση µε την "ανταγωνιστικότητα τιµής" που αναφέρεται στο ύψος των τιµών µε τις οποίες η εγχώρια παραγωγή ανταγωνίζεται τα ξένα προϊόντα, είτε στην εγχώρια αγορά είτε στις αγορές του εξωτερικού. Βεβαίως, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά επιδρούν και στις τιµές, αλλά όχι µόνον σε αυτές. Διαµορφώνουν µια µεγάλη κλίµακα παραγόντων που επηρεάζουν τις διεθνείς ανταλλαγές της χώρας. Η ανταγωνιστικότητα µιας χώρας τίθεται σε δοκιµασία στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην εγχώρια αγορά. Ορίζεται µε βάση τις επιδόσεις της οικονοµίας στο διεθνές εµπόριο, δηλαδή τα µερίδια της χώρας στις αγορές του εξωτερικού, τη διείσδυση των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά, τον βαθµό κάλυψης των εισαγωγών από εξαγωγές κλπ. Επιπλέον, πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας τις επιπτώσεις στο σύνολο της οικονοµίας που προέρχονται από τις επιδόσεις της χώρας στο διεθνές εµπόριο. Έτσι, για να θεωρείται ανταγωνιστική η οικονοµία µιας χώρας θα πρέπει τα παραγόµενα αγαθά και υπηρεσίες να είναι παρόµοιας ποιότητας και παρόµοιας τιµής µε αυτά που διατίθενται στις διεθνείς αγορές, η πώληση αυτών των αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει να επιδρά στο ΑΕΠ της χώρας που τα παράγει, έτσι ώστε να αυξάνονται τα εισοδήµατα όλων των κοινωνικών οµάδων, η επένδυση σε πάγιο κεφάλαιο που απαιτείται για την παραγωγή των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει να χρηµατοδοτείται από την εθνική αποταµίευση, και τέλος, όλες οι παραπάνω συνθήκες να µπορούν να διατηρηθούν µακροχρόνια. Επίσης, ο ορισµός της ανταγωνιστικότητας δεν µπορεί να µην λαµβάνει υπόψη της και το επίπεδο ανεργίας. Εάν π.χ. µια χώρα βελτιώνει τις επιδόσεις της στο διεθνές εµπόριο µε αντίτιµο την αύξηση της ανεργίας, τότε, θα πρέπει να θεωρούµε ότι η ανταγωνιστικότητά της υστερεί έναντι µιας άλλης χώρας που επιτυγχάνει τις ίδιες επιδόσεις στις διεθνείς ανταλλαγές διατηρώντας ταυτοχρόνως και το επίπεδο της απασχόλησης σε υψηλά επίπεδα. Πιο 10

11 συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Δεύτερη Γενική Διεύθυνση (DG II) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 7, είναι ανταγωνιστική µια χώρα εάν: η παραγωγικότητά της αυξάνεται µε ρυθµό παρόµοιο ή ταχύτερο µε τον αντίστοιχο των χωρών εκείνων που είναι οι κυριότεροι ανταγωνιστές της στο διεθνές εµπόριο και διαθέτουν παρόµοιο επίπεδο ανάπτυξης, διατηρεί τις εξωτερικές της ισορροπίες µέσα σε συνθήκες ανοικτής οικονοµίας, διατηρεί την απασχόλησή της σε υψηλά επίπεδα. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι προσαρµογής µιας χώρας στις πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισµού: η µεταβολή της συναλλαγµατικής της ισοτιµίας, η µείωση του κόστους παραγωγής, η µείωση των περιθωρίων κέρδους, και τέλος, η αύξηση της παραγωγικότητας8 της εργασίας και η βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Διάγραµµα 1.1 Με την εφαρµογή της κοινής νοµισµατικής πολιτικής, τα κράτη µέλη δεν έχουν πλέον την δυνατότητα να αποφασίζουν για την υποτίµηση ή την ανατίµηση των 7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Economy, No 63/ Ο όρος "παραγωγικότητα της εργασίας", µε την τρέχουσα, στατιστική, έννοια του αντιστοιχεί στο ύψος του καθαρού προϊόντος που παράγεται σε µία ώρα εργασίας. Με άλλα λόγια, είναι κάθε αλλαγή στην οργάνωση της εργασίας, στην τεχνολογία ή στην εντατικότητα της εργασίας, η οποία συντοµεύει τον χρόνο εργασίας που είναι αναγκαίος για την παραγωγή ενός εµπορεύµατος, έτσι ώστε µια µικρότερη ποσότητα εργασίας να µπορεί να παράγει µια µεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος. 11

12 νοµισµάτων τους. Με άλλα λόγια, η χρήση της συναλλαγµατικής πολιτικής σαν τρόπος προσαρµογής στον διεθνή ανταγωνισµό αναιρείται. Συνεπώς, σαν µέσα βραχυπρόθεσµης προσαρµογής αποµένουν, είτε η µείωση του κόστους παραγωγής, είτε η µείωση των περιθωρίων κέρδους. Σαν µέσα µακροπρόθεσµης προσαρµογής εµφανίζονται αφενός µεν η βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, αφετέρου δε η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας µε ρυθµούς που υπερβαίνουν τον µέσο ευρωπαϊκό όρο. Σε ό,τι αφορά την βραχυπρόθεσµη διάρκεια, υπάρχει ο κίνδυνος, η προσαρµογή να βαρύνει την εργασία, να έχουµε, δηλαδή, µείωση του µεριδίου της εργασίας στο προϊόν, δηλαδή αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος της εργασίας. Ενώ η προσαρµογή τής εθνικής οικονοµίας στις απαιτήσεις της διεθνοποίησης, υπό κανονικές συνθήκες (δηλαδή όταν υπάρχουν ξεχωριστά εθνικά νοµίσµατα) πραγµατοποιείται µε εργαλείο την συναλλαγµατική, την νοµισµατική και την δηµοσιονοµική πολιτική, η συµµετοχή στην ΟΝΕ θα αφαιρέσει από την οικονοµική πολιτική αυτήν την δυνατότητα. Θα µεταφερθεί, έτσι, ολόκληρη η πίεση του διεθνούς ανταγωνισµού στην αµοιβή εργασίας. Στην αντίθετη περίπτωση, το βάρος της προσαρµογής θα µεταφερθεί στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων. Ωστόσο, ούτε η συνεχής µεταφορά του βάρους της προσαρµογής στον κόσµο της εργασίας, ούτε η συνεχής µείωση των περιθωρίων κέρδους αποτελούν λύσεις µακράς πνοής. Διότι η µεν πρώτη επιδεινώνει σοβαρά το βιοτικό επίπεδο των µισθωτών, η δε δεύτερη υποσκάπτει την ικανότητα των επιχειρήσεων να επενδύουν. Για τον λόγο αυτό, αυτά τα δύο "κανάλια προσαρµογής" αποτελούν βραχυπρόθεσµες ή έστω µεσοπρόθεσµες διευθετήσεις. Ως εκ τούτου, ως µοναδική λύση θα έπρεπε να θεωρείται η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Έχουν αναπτυχθεί, βεβαίως, κριτικές απόψεις σε σχέση µε τις παραπάνω αντιλήψεις. Η βασική ιδέα πίσω από τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, είναι η έννοια της "διαρθρωτικής ανεργίας". Η διαρθρωτική ανεργία καθορίζει το επίπεδο ανεργίας κάτω από το οποίο θα επέλθει αναγκαστικά επιτάχυνση του πληθωρισµού: αυτό σηµαίνει ότι οι φορείς της οικονοµικής πολιτικής, δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν, ούτε την δηµοσιονοµική, ούτε την νοµισµατική πολιτική, µε σκοπό να µειώσουν την ανεργία κάτω από ένα καθορισµένο επίπεδο ανεργίας, παρά µόνον µε αντίτιµο την επιτάχυνση του πληθωρισµού. Αυτό το κρίσιµο επίπεδο -που ονοµάζεται "ποσοστό ανεργίας που δεν επιταχύνει τον πληθωρισµό"- εξαρτάται από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας. Από αυτή την διαπίστωση απορρέει η ανάγκη για τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, η ανάγκη για περισσότερη ευελιξία. 12

13 Ωστόσο, η θεωρία του "ποσοστού ανεργίας που δεν επιταχύνει τον πληθωρισµό, βάλλεται από πολλές πλευρές 9. Ορισµένοι επισηµαίνουν τον αβέβαιο χαρακτήρα της έννοιας αυτής, άλλοι ασκούν κριτική για την µονοµέρειά της. Εξάλλου, από την πλευρά µιας µακράς σειράς οικονοµολόγων γίνεται πλέον παραδεκτό ότι η έννοια του ποσοστού ανεργίας που δεν επιταχύνει τον πληθωρισµό είναι χρήσιµη απλώς για την γόνιµη συζήτηση που προκαλεί, διότι οι υπολογισµοί που γίνονται είναι εξαιρετικά εύθραυστοι και οι σχέσεις µεταξύ των µεγεθών µεταβάλλονται µε τον χρόνο. (Stieglitz 1998). Επίσης, οι εν λόγω εκτιµήσεις ποικίλουν ανάλογα µε τις θεωρητικές υποθέσεις που έχουν ενσωµατωθεί στο µαθηµατικό υπόδειγµα µε το οποίο προσδιορίζεται το ποσοστό ανεργίας που δεν επιταχύνει τον πληθωρισµό. Ορισµένες κριτικές σχετικά µε την ύπαρξη ή την χρησιµότητα της θεωρίας της διαρθρωτικής ανεργίας εγείρονται και σε σχέση µε τον γεγονός ότι η µείωση του συνολικού ποσοστού ανεργίας οδηγεί σε µια παράλληλη µείωση της διαρθρωτικής ανεργίας. Όπως σηµειώνει ο Franco Modigliani (1996) η αναντιστοιχία θέσεων και ειδικοτήτων εµφανίζεται όταν υπάρχει αυξηµένη ανεργία, διότι οι περισσότερο ειδικευµένοι καταλαµβάνουν τις θέσεις τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα καταλάµβαναν οι λιγότερο ειδικευµένοι. Όταν η ζήτηση αυξηθεί και πάλι, οι περισσότερο ειδικευµένοι θα επανέλθουν σε θέσεις που αντιστοιχούν στα προσόντα τους και θα ελευθερώσουν τις θέσεις που αντιστοιχούν στα προσόντα των λιγότερο ειδικευµένων. Ορισµένοι άλλοι οικονοµολόγοι ισχυρίζονται ότι εάν µειώσουµε το συνολικό ποσοστό ανεργίας µέσω της οικονοµικής πολιτικής, θα διαπιστώσουµε ότι η διαρθρωτική ανεργία θα εξακολουθεί να ανέρχεται στα 2/3 της συνολικής ανεργίας, όσο 9 Tobin J. (1980), Stabilization Policy Ten Years After, Brookings Papers on Economic Activity, no 1, Galbraith Jam.K. (1996), Unemployment, Inflation and Job Structure, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper No154, Sawyer M. (1997a), The NAIRU: A Critical Appraisal, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper No203, Sawyer M. (1997b), Aggregate Demand, Investment and the NAIRU, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper No202, Espinosa-Vega M.A. & Russel S. (1997), History and Theory of the NAIRU: A Critical Review, Economic Review, Federal Reserve Bank of Atlanta, Second Quarter, Card D. & Dean H. (1996), Does Inflation Grease the Wheels of the Labour Market, NBER Working Paper 5538, Chang R. (1997), Is Low Unemployment Inflationary?, Economic Review, Federal Reserve Bank of Atlanta, First Quarter, Eisner R. (1994), Challenge to the Natural Rate Doctrine, Journal of Post Keynesian Economics, (Fall 1994) v17n1p159(3), European Economy (1995), "The concept of the non-accelerating inflation rate of unemployment (NAIRU)", OECD, Economic Outlook, 1998, Μodigliani F. (1996), The Shamefull Rate of Unemployment in the EMS: Causes and Cures, De Economist, no144: , Eisner R. (1995), Our NAIRU Limit: The Governing Myth of Economic Policy, The American Prospect no21, Spring 1995, Blanchard O. & Fitoussi J.P. (1998), Croissance et chômage, Conseil d Analyse Economique, La Documentation Française 13

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009 Ηλίας Ιωακείμογλου Αθήνα 2011 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Εισαγωγή...8 Περίληψη και συμπεράσματα...11

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: Executive MSc in European Studies ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 776

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 776 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 776 Δηµοσιονοµική πολιτική και επανεξισορρόπηση στην ευρωζώνη: Κριτική στο «φρένο χρέους» στη Γερµανία από µια µετα-κεϋνσιανή προσέγγιση Των Eckhard

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιφάσεις της εξαγωγικής ανάπτυξης

Οι αντιφάσεις της εξαγωγικής ανάπτυξης Νο. 119, 2011 Οι αντιφάσεις της εξαγωγικής ανάπτυξης Thomas I. Palley Eισαγωγή Tα τελευταία 30 χρόνια, η αναπτυξιακή πολιτική κυριαρχείται από το μοντέλο της εξαγωγικής ανάπτυξης. Το μοντέλο αυτό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση Project1:Layout 1 7/11/2011 3:53 μμ Page 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο 1 Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την

Διαβάστε περισσότερα

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis Levy Economics Institute of Bard College Levy Economics Institute of Bard College Strategic Analysis Ιούλιος 213 Greece Η ελληνική οικονομική κρίση και η εμπειρία με τις πολιτικές λιτότητας: Μια στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 771. Εξωτερικά και κρατικά ελλείµµατα στην Ελλάδα: Προς αναζήτηση αιτιώδους σχέσης.

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 771. Εξωτερικά και κρατικά ελλείµµατα στην Ελλάδα: Προς αναζήτηση αιτιώδους σχέσης. Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 771 Εξωτερικά και κρατικά ελλείµµατα στην Ελλάδα: Προς αναζήτηση αιτιώδους σχέσης Των Μιχάλη Νικηφόρου* Levy Economics Institute of Bard College Laura

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Ανάκτηση Ανταγωνιστικότητας, Εξισορρόπηση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και Μετατόπιση Προς Εξωστρεφείς Κλάδους

Ελλάδα: Ανάκτηση Ανταγωνιστικότητας, Εξισορρόπηση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και Μετατόπιση Προς Εξωστρεφείς Κλάδους ISSN: 1790 6881 Τόμος ΙΧ Τεύχος 3 Μάρτιος 2014 Δρ. Τάσος Αναστασάτος Senior Economist Assnt General Manager tanastasatos@eurobank.gr Ελλάδα: Ανάκτηση Ανταγωνιστικότητας, Εξισορρόπηση του Ισοζυγίου Τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Η κρίση του χρηµατιστικού καπιταλισµού στην ευρωπεριοχή, ελλείψεις στην αρχιτεκτονική της οικονοµικής πολιτικής, και πολιτικές αποπληθωριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Οικονομικό Περιβάλλον

Το Οικονομικό Περιβάλλον Μέρος Ι 1 Το Οικονομικό Περιβάλλον Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τον πέμπτο χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης των στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 13, Σεπτέμβριος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ανάλυση και αξιολόγηση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ευρείας κλίμακας: «Το Μνημόνιο ως εργαλείο πολιτικής»

Στρατηγική ανάλυση και αξιολόγηση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ευρείας κλίμακας: «Το Μνημόνιο ως εργαλείο πολιτικής» Στρατηγική ανάλυση και αξιολόγηση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ευρείας κλίμακας: «Το Μνημόνιο ως εργαλείο πολιτικής» Πέτρος Κατσιμάρδος Κωνσταντίνος Μπούας Απρίλιος 2013 [ Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μάιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Oνοµατεπώνυµο: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ: 8131 ΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ: 8158 Ι ΑΣΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 133-164. Χρήστος Α. Ιωάννου

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 133-164. Χρήστος Α. Ιωάννου Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 133-164 Χρήστος Α. Ιωάννου ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τις τεκτονικές αλλαγές που υφίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 904 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Περίληψη Η επιβίωση της χώρας μας και η σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2013 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 15 Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Περιεχόμενα Σύνοψη συμπερασμάτων... 17 Πρόλογος... 33 Εισαγωγή... 37 ΜΕΡΟΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Economic Crisis, Modern Capitalism and Class Realliances

Economic Crisis, Modern Capitalism and Class Realliances MPRA Munich Personal RePEc Archive Economic Crisis, Modern Capitalism and Class Realliances Lefter Tsoulfidis University of Macedonia 2014 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/62692/ MPRA Paper No.

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία 1960-2007

Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Ανάπτυξη, παραγωγική δομή και αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008 Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τα έτη 1960-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας: Πηγές, Προοπτικές και ο Ρόλος των Επενδύσεων και των Εξαγωγών

Η Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας: Πηγές, Προοπτικές και ο Ρόλος των Επενδύσεων και των Εξαγωγών Τόμος VI Τεύχος 3 Οκτωβρίος 2011 Συγγραφείς: Καθηγητής Νικόλαος Καραμούζης Αν/τής Διευθύνων Σύμβουλος και Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστημίου Πειραιώς Δρ. Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ανισότητες, χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι και σύγκλιση των μισθών στην Κύπρο με τον μέσο όρο της ΕΕ

Μισθολογικές ανισότητες, χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι και σύγκλιση των μισθών στην Κύπρο με τον μέσο όρο της ΕΕ Μισθολογικές ανισότητες, χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι και σύγκλιση των μισθών στην Κύπρο με τον μέσο όρο της ΕΕ Περιεχόμενα Μέρος Ι Μισθολογικές ανισότητες και χαμηλοί μισθοί: Το θεωρητικό υπόβαθρο (ΔΕ1) 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2009 11 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2009 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα