Απαντήσεις της Εταιρείας. στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απαντήσεις της Εταιρείας. στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα"

Transcript

1 Απαντήσεις της Εταιρείας στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα «Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2006 Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & Σχετικές Υπηρεσίες» Οκτώβριος 2006

2 ΓΕΝΙΚΑ Με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον OECD, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση από την διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την διείσδυση της Ευρυζωνικότητας. Η αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο είναι η τελευταία µεγάλη ευκαιρία για να αυξηθεί αποτελεσµατικά η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι RUO υπάρχει από το 2001 και τυπικά η δυνατότητα για την παροχή υπηρεσιών αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο έστω και µε την µορφή αρχικά αποµακρυσµένης συνεγκατάστασης υπάρχει εδώ και πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, καταλήγουµε αβίαστα στο συµπέρασµα ότι ο ΟΤΕ είχε όλη την χρονική άνεση προκειµένου να είναι προετοιµασµένος σε όλους τους τοµείς για τη απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών τοπικού βρόχου. Από τα συµπεράσµατα που εξάγονται από το υπό διαβούλευση RUO διαπιστώνεται µέσα από πολλές διατυπώσεις που υπάρχουν σε αυτό ότι αναγνωρίζεται µία µεταβατική περίοδος χάριτος στον ΟΤΕ όσον αφορά τόσο τις υποχρεώσεις του για την παράδοση Α/Κ φυσικής συνεγκατάστασης (µε την πρόβλεψη για παράδοση ελάχιστου αριθµού Α/Κ) όσο και τις υποχρεώσεις του για την έγκαιρη και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών τοπικού βρόχου (µε την σταδιακή εφαρµογή SLA για τους επόµενους 8 µήνες και όχι άµεσα) η οποία δεν συνάδει µε την αναγκαιότητα για επιβολή άµεσων και αποτελεσµατικών υποχρεώσεων στον ΟΤΕ προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα του παρελθόντος. Σε κάθε περίπτωση η TELLAS ζητάει την άµεση εφαρµογή από την δηµοσίευση του RUO όλων των ρυθµιστικών υποχρεώσεων του ΟΤΕ, τόσο στην παράδοση χώρων Φ/Σ όσο και παροχής υπηρεσιών προκειµένου να µπορέσει η αγορά να λειτουργήσει ορθολογικά. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην δυνατότητα του ΟΤΕ για ενεργοποίηση τοπικών βρόχων ανά Α/Κ την ηµέρα, που σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας και µε την παρούσα δοµή του ΟΤΕ δεν ξεπερνάει τους 20 βρόχους ανά Α/Κ για όλους τους παρόχους. Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε ότι η δυνατότητα για ενεργοποίηση τοπικών βρόχων από πλευράς ΟΤΕ θα πρέπει να υπολογίζεται και να διαµορφώνεται µε βάση τις προβλέψεις των παρόχων για παροχή τοπικών βρόχων και να ελέγχονται για την τήρησή τους εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών µε βάση το υπάρχον SLA που θα πρέπει να ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του RUO. Σε αντίθετη περίπτωση η αγορά της αδεσµοποίητης πρόσβασης κινδυνεύει να παραµείνει ένας ευσεβής πόθος και για τους παρόχους και κατά συνέπεια να χαθεί οριστικά ο στόχος της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας.

3 Παρατηρήσεις επί του κειµένου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παρ. 1.5 Εκχώρηση ικαιωµάτων & Υποχρεώσεων - Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι ο Τ.Π. θα µπορεί να παρέχει υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (wholesale Bitstream) σε τρίτους παρόχους. - Επίσης, προτείνεται να συµπεριληφθεί η δυνατότητα οι Τ.Π. να µπορούν να εκχωρούν το χώρο στον οποίο έχουν συνεγκατασταθεί σε τρίτους παρόχους στην περίπτωση που κάποιος πάροχος επιθυµεί να µην παρέχει υπηρεσίες από το συγκεκριµένο κέντρο.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παρ Έλεγχος πρωτότυπων αιτήσεων & εξουσιοδότησης συνδροµητή - Προτείνεται η κατάργηση της ξεχωριστής εξουσιοδότησης του Πελάτη προς τον Πάροχο και τελικά στον ΟΤΕ αφού µπορεί να ενσωµατωθεί στους όρους της σύµβασης παροχής υπηρεσιών που υπογράφεται µεταξύ τελικού καταναλωτή και Τ.Π.. - Κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση που παρέχεται σε ένα συνδροµητή πρόσβαση ADSL µέσω της υπηρεσίας ΑΡΥΣ και ο συνδροµητής αιτηθεί πλήρη ή µεριζόµενη πρόσβαση από άλλο πάροχο, η αίτηση τοπικού βρόχου δεν θα πρέπει να απορρίπτεται λόγω της ήδη ενεργοποιηµένης υπηρεσίας ΑΡΥΣ. Τυχόν υποχρέωση καταγγελίας της σύµβασης µε τον προηγούµενο πάροχο που προσέφερε υπηρεσίες µέσω ΑΡΥΣ αποτελεί συµβατική δέσµευση του πελάτη και δεν πρέπει να επηρεάζει τη διαδικασία ενεργοποίησης του τοπικού βρόχου. - Το διάστηµα των δύο (2) ηµερών που έχει προθεσµία ο Πάροχος να αποστείλει στον ΟΤΕ τις πρωτότυπες αιτήσεις να τροποποιηθεί σε πέντε (5) ηµέρες, κατά τα προβλεπόµενα και στην διαδικασία Προεπιλογής Φορέα - Να διευκρινιστεί ότι η επιστροφή των τερµατικών διατάξεων (κυριότητας του ΟΤΕ) από τον συνδροµητή στον ΟΤΕ θα γίνεται µετά την επιτυχή ενεργοποίηση του ΕΝΤοΒ ή ΕΝΤοΥΒ µε σκοπό την αποφυγή διακοπής της προσφερόµενης υπηρεσίας στον συνδροµητή. Παρ Περιορισµοί διαθεσιµότητας ΤοΒ Ανενεργός Βρόχος - Ο λόγος απόρριψης για ανενεργό βρόχο «Έλλειψη κυρίου ή απερχόµενου δικτύου» να χωριστεί σε δύο επιµέρους λόγους «α. Έλλειψη κυρίου δικτύου β. Έλλειψη απερχόµενου δικτύου» για λόγους διαφάνειας. - Να διαγραφεί ο λόγος απόρριψης «ιατύπωση άρνησης συνδροµητή» δεδοµένου ότι υπάρχει πρωτότυπη αίτηση κατατεθειµένη στον Τ.Π. Στο παρελθόν ο ΟΤΕ έχει επικαλεστεί άρνηση του συνδροµητή για να µην ενεργοποιήσει αιτηθείσες υπηρεσίες προεπιλογής φορέα. Η ΕΕΤΤ, µε επιστολή της κατέστησε απόλυτα σαφές, ότι ο ΟΤΕ δεν δικαιούται να αρνείται την ενεργοποίηση µιας υπηρεσίας λόγω δήλωσης και ιδίως εφόσον πρόκειται για προφορική δήλωση του συνδροµητή, εφόσον ο πάροχος έχει λάβει αίτηµα του συνδροµητή, χωρίς η άρνηση του συνδροµητή να βεβαιώνεται και από τον εναλλακτικό πάροχο. Συγκεκριµένα, η ΕΕΤΤ στην επιστολή µε Αρ.Πρωτ.ΕΕΤΤ 10174/Φ.300/ , αναφερόµενη στη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση ενεργοποίησης της υπηρεσίας προεπιλογής χωρίς ρητή συγκατάθεση του πελάτη, θέτει ως προϋπόθεση κατάργησης την αποδοχή του γεγονότος αυτού από τον Προεπιλεγµένο Πάροχο. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπει στον ΟΤΕ να επιλέξει µε βάση τη διακριτική του ευχέρεια εάν ο ισχυρισµός του πελάτη είναι αληθής ή όχι. Εφόσον κάτι τέτοιο γίνεται δεκτό για την προεπιλογή, όπου τα αιτήµατα µπορούν να υποβάλλονται και προφορικά, είναι προφανές ότι τα αιτήµατα τοπικού βρόχου που γίνονται εγγράφως και µε υπογραφή του συνδροµητή δεν θα πρέπει να τύχουν δυσµενέστερης µεταχείρισης. εν νοείται ο ΟΤΕ να αρνείται να υλοποιήσει αίτηµα που υποβλήθηκε εγγράφως από τον πελάτη σε

5 έναν εναλλακτικό, λόγω κάποιας µεταγενέστερης δήλωσης πελάτη. Εφόσον επιτραπεί κάτι τέτοιο, θα δοθεί η δυνατότητα αυθαιρεσιών και αθέµιτων τακτικών προσέλκυσης πελατών. Ενεργός Βρόχος - Να διαγραφεί ο λόγος απόρριψης Ενεργού/Μεριζόµενου Βρόχου «ιαφορετικό επώνυµο ή επωνυµία συνδροµητή απ αυτό της αίτησης». Σηµειώνεται ότι έχουν παρατηρηθεί αποκλίσεις µεταξύ της βάσης δεδοµένων του LLU-wCRM και των ονοµάτων που αποτυπώνονται στους λογαριασµούς του ΟΤΕ! Για το λόγο αυτό είναι σκόπιµο, σε περίπτωση απόκλισης των λοιπών στοιχείων (εκτός του CLI) να αποστέλλεται µια προειδοποίηση «κατάσταση σε εκκρεµότητα» ώστε να διορθώνεται το όνοµα και η απόκλιση αυτή να µη συνιστά λόγο ακύρωσης. - Οι λόγοι απόρριψης «Αδυναµία ικτύου σύνδεσης PCM & Φ/Σ & Φορέας» να διευκρινιστούν περαιτέρω. Οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να είναι λόγοι απόρριψης µόνο αν τεκµηριωµένα δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης των αιτήσεων (π.χ. µεταφορά σε χαλκό). - Προτείνεται η διαγραφή του λόγου απόρριψης «Αδυναµία ικτύου σύνδεσης ADSL». Θεωρούµε ότι η αίτηση LLU ενώ λειτουργεί ADSL πρέπει να υποδηλώνει και κατάργηση της παροχής ADSL είτε από τον ίδιο τον Τ.Π. είτε από τρίτο Τ.Π. Είναι σηµαντικό να προβλεφθούν διαδικασίες µετάβασης από σύνδεση ADSL µέσω ΑΡΥΣ σε σύνδεση ADSL µέσω LLU η οποία δεν θα διαφέρει ανάλογα µε το εάν πρόκειται η σύνδεση ADSL να προσφέρεται από τον ίδιο πάροχο και στις δύο περιπτώσεις ή εάν πρόκειται ο πάροχος µέσω LLU είναι άλλος από τον πάροχο που προσέφερε ADSL µέχρι τότε. Η θέσπιση διαδικασιών οµαλής µετάβασης (migration procedures) είναι κρίσιµη για να ενθαρρύνονται οι συνδροµητές να µεταβούν από τη µία υπηρεσία στην άλλη. Εάν η ενεργοποίηση του βρόχου απαιτεί προηγούµενη κατάργηση της υπηρεσίας ΑΡΥΣ ουσιαστικά ο συνδροµητής θα πρέπει να στερηθεί την υπηρεσία για κάποιο διάστηµα, γεγονός αποτελεί σαφές αντικίνητρο επιλογής µιας προσφοράς µέσω LLU είτε αυτή παρέχεται από τον ίδιο είτε από νέο πάροχο. Για το λόγο αυτό αναφέρεται και ανωτέρω ότι η αίτηση LLU πρέπει να συνιστά αυτόµατη κατάργηση και της υπηρεσίας ΑΡΥΣ µε υποχρεωτική ειδοποίηση του παρόχου από τον ΟΤΕ. Όσον αφορά τη συµβατική σχέση µεταξύ παρόχου ADSL µέσω ΑΡΥΣ και συνδροµητή, αυτή είναι πιθανό να προβλέπει υποχρέωση ειδοποίησης και καταγγελίας εκ µέρους του συνδροµητή, αλλά αυτή η συµβατική σχέση σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εύρυθµη λειτουργία των διαδικασιών ενεργοποίησης του τοπικού βρόχου. Όπως αναφέρεται κατωτέρω, δεν θεωρούµε ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύει όταν έχει ήδη µεταφερθεί ο βρόχος σε άλλο πάροχο, όπου βεβαίως πρέπει να ενηµερωθεί ο πάροχος για τη µεταφορά του βρόχου, όπως ενηµερώνεται και ο ΟΤΕ, όταν ο βρόχος ανήκει σε αυτόν. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στην µία περίπτωση παρέχεται µια υπηρεσία µεταπώλησης, χωρίς να υφίσταται τεχνικά σύνδεση µε το δίκτυο του παρόχου, ενώ στην περίπτωση πρόσβασης µέσω LLU από άλλο πάροχο, απαιτείται και τεχνικά µεταφορά του βρόχου. - Στους λόγους απόρριψης «ιεπιλογική σύνδεση» και «Πολλαπλός Συνδροµητικός αριθµός» να διευκρινιστεί αν ο λόγος απόρριψης αφορά την µη παροχή του κεφαλικού αριθµού της σύνδεσης. - Να διευκρινιστεί ο λόγος απόρριψης «Ειδική φύση σύνδεσης», αλλιώς να απαλειφθεί ως ασαφής.

6 - Να διαγραφεί ο γενικός όρος «Η παροχή του τοπικού βρόχου δύναται να µην είναι εφικτή λόγω της αλλαγής του δικτύου διανοµής και σε πολλές περιπτώσεις και του κυρίου δικτύου», καθώς δεν αποτελεί συγκεκριµένο λόγο απόρριψης, αλλά αντιθέτως αποτελεί µία γενική διατύπωση και ως εκ τούτου ανοικτή σε κάθε ερµηνεία µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος να αποτελεί καταχρηστικό λόγο απόρριψης της αίτησης. Ως γενικό σχόλιο, θεωρούµε ότι οι αιτήσεις πρέπει να οµαδοποιηθούν «σε εκκρεµότητα» και οριστικές απορρίψεις. Οι «σε εκκρεµότητα» αιτήσεις αφορούν στις περιπτώσεις όπου ο Πάροχος δύναται να διορθώσει την αρχικά υποβληθείσα αίτηση (π.χ. πληµµελή συµπλήρωση αίτησης, λάθος αριθµός, έλλειψη ελευθέρου ζεύγους στο ΕΣΚΤ), ενόσω αυτή βρίσκεται σε κατάσταση εκκρεµότητας ενώ οι µόνιµες θα αποτελούν τους άµεσους λόγους απόρριψης. Επίσης, κρίνουµε ότι από όλα τα στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται στην αίτηση ΤοΒ, µόνο απαραίτητο στοιχείο είναι ο Τηλεφωνικός Αριθµός του συνδροµητή και επικουρικά το ονοµατεπώνυµο (για λόγους διασταύρωσης). Στοιχεία όπως ΑΦΜ, ιεύθυνση, κλπ µπορούν να συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα που θα λαµβάνει στοιχεία On-line από τη λιανική βάση συνδροµητών του ΟΤΕ. Παρ Β. - Σύµφωνα µε το κείµενο «Επιπλέον η διαθεσιµότητα του Τοπικού Βρόχου στον οποίο αιτείται Μεριζόµενη Πρόσβαση δύναται να περιοριστεί όταν η παροχή υπηρεσιών µετάδοσης δεδοµένων υψηλής ταχύτητας µέσω του ΜΤοΒ, αποδεδειγµένα δηµιουργεί παρεµβολές στις υπηρεσίες που παρέχονται ήδη σε γειτονικούς Τοπικούς Βρόχους.». Να διευκρινιστεί πότε θα γίνεται η διαπίστωση των παρεµβολών προ ή µετά την παροχή ΜΤοΒ. Εάν η δηµιουργία παρεµβολών µπορεί να διαπιστωθεί µόνο µετά την παράδοση του ΜΤοΒ και την παροχή της υπηρεσίας στον συνδροµητή θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο θα αποδεικνύει ο ΟΤΕ την ύπαρξη παρεµβολών, η διαδικασία κατάργησης της ΜΤοΒ και να προβλεφθεί η παροχή από τον ΟΤΕ βεβαίωσης στον Τ.Π. και τελικά στο συνδροµητή ότι δεν δύναται να χρησιµοποιήσει υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων υψηλής ταχύτητας από κανένα Τ.Π. λόγω των περιγραφόµενων προβληµάτωναδυναµιών του ΤοΒ του. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος δηµιουργίας εσφαλµένων εντυπώσεων σχετικά µε την ποιότητα της υπηρεσίας του Τ.Π., χωρίς στην πραγµατικότητα να φέρει ο ίδιος κάποια ευθύνη. Παρ Κατάργηση Λειτουργούντων ΤοΒ - Να αποσαφηνιστεί περιοριστικά ο λόγος «Μετά από αίτηµα του Παρόχου- Τελικού Χρήστη για υλοποίηση στον ίδιο βρόχο άλλης υπηρεσίας» και ειδικότερα η έννοια της υπηρεσίας. Η εταιρεία µας θεωρεί ότι δεν πρέπει να είναι λόγος κατάργησης. Ο τελικός χρήστης µπορεί να αιτηθεί υλοποίηση υπηρεσίας στον ΤοΒ µόνο στον Τ.Π.. Μόνο υπό µία συµφωνηµένη διαδικασία µεταφοράς του βρόχου θα πρέπει να οριστεί κάτι σχετικό, όπου όµως τον διαδικαστικό ρόλο που έχει ο ΟΤΕ στην παρούσα, θα έχει ο Τ.Π. στον όποιο «ανήκει» ο βρόχος. - Να διαγραφεί ο λόγος «Μη χρήση του Βρόχου για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα 3 µηνών». Αν τεθεί θέµα σπατάλης σπάνιων πόρων, το προτεινόµενο διάστηµα είναι οι 18 µήνες.

7 Παρ Μετατροπή Παρεχοµένων Υπηρεσιών - Να αντικατασταθεί το λεκτικό της µετατροπής της υπηρεσίας ΑΡΥΣ σε ΤοΒ ώστε η διαδικασία να διεκπεραιώνεται αυτόµατα χωρίς να µεσολαβεί κατάργηση και νέα ενεργοποίηση. Η θέση της εταιρείας µας είναι ότι αυτόµατη µετάβαση θα πρέπει να γίνεται µεταξύ όλων των παρόχων και όχι περιοριστικά στον Τ.Π. που ο συνδροµητής έχει υπηρεσία ΑΡΥΣ. Εάν η διαδικασία µετατροπής είναι οµαλότερη σε περίπτωση που η υπηρεσία ΑΡΥΣ και ΤοΒ παρέχεται από τον ίδιο πάροχο, θα υπάρχει προφανής στρέβλωση του ανταγωνισµού, καθώς ο συνδροµητής θα προτιµά να παραµείνει στον ίδιο πάροχο, όχι λόγω ανταγωνιστικότερων τιµών ή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών, αλλά προκειµένου να αποφύγει τη διακοπή της υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να θεσπιστούν σαφείς διαδικασίες µετατροπής παρεχόµενων υπηρεσιών, οι οποίες δεν θα οδηγούν σε στρεβλώσεις και θα δηµιουργούν ισότιµους όρους ανταγωνισµού για όλους τους παρόχους. Στην αντίθετη περίπτωση όπου τηρηθούν δύο διαφορετικές διαδικασίες, θα πρέπει να υπάρχει ένας στοιχειώδης συγχρονισµός µεταξύ των δύο ώστε ο συνδροµητής να έχει τη µικρότερη δυνατή διακοπή (µε ξεχωριστές διαδικασίες η διακοπή φτάνει περίπου στις ηµέρες). Ως γενικό σχόλιο, αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε την απόφαση 388/012/ της ΕΕΤΤ (Ανάλυση Αγοράς ΑΠΤΒ), ο ΟΤΕ υποχρεούται να να ικανοποιεί αιτήµατα για µετάβαση µεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών (οι διαδικασίες της µετάβασης θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην σχετική Προσφορά Αναφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης, βλέπε κατωτέρω αναφορικά µε τις υποχρεώσεις διαφάνειας): Από την Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (χονδρικές υπηρεσίες xdsl) στην Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή µεριζόµενη) Από την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή µεριζόµενη) στην Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (χονδρικές υπηρεσίες xdsl)) Από τη µεριζόµενη πρόσβαση στην πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρόχους Από την πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση στη µεριζόµενη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρόχους υστυχώς, η παρούσα αναφορά, προβλέπει ενιαία διαδικασία µετάβασης µόνο από Μεριζόµενη πρόσβαση στην Πλήρη. Θεωρούµε ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να παρέχει ΕΝΙΑΙΕΣ διαδικασίες µετάβασης για τις υπόλοιπες περιπτώσεις και σε τέτοιο βαθµό ανάλυσης όπως παρέχεται στην διαδικασία ενεργοποίησης ΠΤοΒ/ΜΤοΒ µε φορητότητα. Επικουρικά θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία µετάβασης ΤοΒ από Τ.Π. σε Τ.Π. Παρ Παράδοση ΤοΒ - Στην περίπτωση Α να προστεθεί το λεκτικό «και τη σύνδεση του στην αντίστοιχη θέση (όριο) που ορίζει ο Τ.Π. της οριολωρίδας του Τ.Π. αφού έχει πραγµατοποιήσει µε επιτυχία τις προβλεπόµενες δοκιµές»

8 - «Ο ΟΤΕ και ο Τ.Π. λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, για την ελαχιστοποίηση της διακοπής των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών». Ο όρος αυτός είναι γενικός και δεν οδηγεί σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Προτείνουµε την συνεργασία των τεχνικών τµηµάτων ΟΤΕ - Τ.Π. κατά την ενεργοποίηση του ΤοΒ µε σκοπό την άµεση διαπίστωση τυχόν προβληµάτων και την ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής των προσφερόµενων υπηρεσιών. Αυτό προϋποθέτει τον ορισµό σηµείων επαφής των δύο µερών καθώς και διαδικασιών κλιµάκωσης. - Παρ Πληροφοριακά στοιχεία - Να προστεθούν πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα ΤοΒ Παρ είκτες αποδοτικότητας - Να προστεθεί ο δείκτης «Μέσος χρόνος υλοποίησης αιτηµάτων ΕΝΤοΒ, ΑΝΤοΒ, ΜΤοΒ» Παρ ιάρκεια Παροχής Αδεσµοποίητου Τοπικού Βρόχου Να διευκρινιστεί αν η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αφορά το RUO και όχι το κάθε βρόχο µεµονωµένα. Στην περίπτωση που οι δώδεκα µήνες αφορούν την ελάχιστη διάρκεια µίσθωσης του ΤοΒ, η εταιρεία µας διαφωνεί και αντιπροτείνει να είναι αορίστου χρόνου δεδοµένου σε περίπτωση «πρόωρης» κατάργησης ο ΤοΒ θα χρησιµοποιηθεί από τον ΟΤΕ είτε από άλλο Πάροχο. Εάν χρησιµοποιηθεί ο τοπικός βρόχος από άλλον πάροχο τότε καταλήγουµε στο προφανές σφάλµα ο ΟΤΕ να πληρώνεται τα µηνιαία µισθώµατα του τοπικού βρόχου εις διπλούν. Τονίζουµε ότι η παροχή ΑΠΤΒ συνίσταται στην εκµίσθωση του χάλκινου ζεύγους και είναι τελείως διαφορετική από την παροχή της υπηρεσίας ΑΡΥΣ όπου η υπηρεσία συνίσταται σε µία νοητή σύνδεση µεταφοράς δεδοµένων όπου ο Τ.Π. µπορεί να την µεταφέρει σε άλλο συνδροµητή.

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Παρ Προϋποθέσεις Παροχής Συνεγκατάστασης - Να διαγραφεί ο λόγος «Ένταξης του χώρου στα άµεσα επενδυτικά προγράµµατα ΟΤΕ», καθώς ο ΟΤΕ είναι υποχρεωµένος να παρέχει φυσικές συνεγκαταστάσεις όπου ζητηθούν εκτός και εάν υπάρχει τεχνική αδυναµία παροχής οπότε εξετάζονται οι εναλλακτικοί τρόποι συνεγκατάστασης. - Να διαγραφεί ο λόγος «ιατήρησης της ακεραιότητας δικτύου ΟΤΕ» ως γενικός και αόριστος - Να απαλειφθεί ο λόγος 10 ή διαφορετικά να αναφερθεί ότι σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν ακριβώς οι διαδικασίες που εφαρµόζει αναλογικά ο ΟΤΕ για την διαµόρφωση των δικών του χώρων. - Να δίνεται στον Τ.Π. και την ΕΕΤΤ δικαίωµα επί τόπου επίσκεψης του χώρου εντός 2 ηµερών για να επιβεβαιώσει την άρνηση του ΟΤΕ για συνεγκατάσταση Παρ Τεχνική Μελέτη/Προµελέτη - Η ποσοτική καταµέτρηση εργασιών και υλικών καθώς και οριστικοποίηση του κόστους θα πρέπει να διενεργείται το µέγιστο ένα (1) µήνα µετά την παράδοση του Α/Κ Παρ Χαρακτηριστικά εξοπλισµού Τηλ.Παρόχων - Να προβλέπεται διαδικασία (µέσω wcrm) ώστε ο Τ.Π. να µπορεί να προβαίνει σε αίτηµα τροποποίησης/επέκτασης των παραµέτρων των τεχνικών χαρακτηριστικών της Συνεγκατάστασης (π.χ. επαύξησης οριολωρίδων, επαύξηση ρεύµατος κλπ) Παρ Περιορισµοί στον εξοπλισµό Συνεγκατάστασης - Το σηµείο Γ να τροποποιηθεί δεδοµένου ότι ο Τ.Π. δε γνωρίζει ποιες είναι οι καταναλώσεις των λοιπών παρόχων ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων αν υπερβαίνει το όριο. - Να αφαιρεθεί ο περιορισµός περί τοποθέτησης µπαταρίας για περιοριστικούς όρους Παρ Γενικά - Σχετικά µε της υπηρεσίες Μετάδοσης και Σύνδεσης, προτείνουµε όπως ο ΟΤΕ παρέχει (ύστερα από συνεννόηση µε τον Τ.Π.) και Ethernet interface - Να αφαιρεθεί από την φράση «Ο ΟΤΕ θα επιδιώκει ο χώρος αυτός να ικανοποιεί, αφενός την άµεση κατά το δυνατόν πρόσβαση σ αυτόν του προσωπικού του Τ.Π..» ο όρος «κατά το δυνατόν». Ο πάροχος θα πρέπει να έχει δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στους χώρους φυσικής συνεγκατάστασης όλο το 24ωρο µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης σε περίπτωση προβληµάτων. - Σχετικά µε την παροχής backhauling services από τον ΟΤΕ, πρέπει να αναπροσαρµοστεί το κείµενο ώστε οι υπηρεσίες σύνδεσης των οπτικών κατανεµητών των Τ.Π. µε τα φρεάτια υποδοχής να µην θεωρούνται backhauling services (που ρυθµίζονται σε εµπορική επίπεδο) αλλά σχετικές

10 υπηρεσίες συνεγκατάστασης δεδοµένου ότι χωρίς τις συγκεκριµένες υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών ΤοΒ από τους Τ.Π. - Είναι σηµαντικό να υπάρξει σύντοµα (σε εµπορικό επίπεδο αλλά υπό εύλογους όρους) επίσηµη προσφορά backhauling υπηρεσιών ΟΤΕ η οποία αφ ενός να τιµολογείται σε επίπεδο χονδρικής αφ ετέρου να καλύπτει χωρίς περιορισµούς τις ανάγκες συνδεσιµότητας των Τ.Π. Παρ ιαδικασία Κατασκευής Χώρων Φυσικής Συνεγκατάστασης - Να διαγραφεί η παράγραφος 3 όπου αναφέρεται µέγιστος ρυθµός κατασκευής χώρων Φ/Σ τα τέσσερα (4) Α/Κ. Ο ΟΤΕ θα πρέπει να συνεχίζει να φέρει την υποχρέωση κατασκευής των Α/Κ σύµφωνα µε τις δεσµευτικές προβλέψεις των Τ.Π. και όχι να περιορίζεται σε µέγιστο αριθµό κατασκευής. - Να αναπροσαρµοστεί η 6 η παράγραφος (παράδοση παραλαβή) ώστε η Παράδοση-Παραλαβή του έργου να νοείται µόνο όταν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των ενεργειών από τον ΟΤΕ για µπορεί ο Πάροχος να παρέχει υπηρεσίες από την επόµενη ηµέρα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι παραδίδονται κέντρα o χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η οπτική διασύνδεση του χώρου Φ/Σ µε το δίκτυο του Τ.Π. o χωρίς το Α/Κ να έχει συµπεριληφθεί στα ενεργά Α/Κ του Παρόχου µέσα στο LLU-wCRM o χωρίς να παρέχεται 24ώρη πρόσβαση στους χώρους Φ/Σ µε αποτέλεσµα η πραγµατική λειτουργία του Α/Κ να αναβάλλεται ακόµα και για 2 µε 3 µήνες. Εποµένως, δεν θα πρέπει να υλοποιείται η παράδοση Χώρου Φ/Σ και αντίστοιχα να υποχρεούται ο Τ.Π. να παραλάβει το Χώρο, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί όλες οι ανωτέρω περιγραφόµενες ενέργειες και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται από τον ΟΤΕ για να µπορεί να ξεκινήσει η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών από τον Τ.Π. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να µπορεί ο Τ.Π. να προβεί σε ενεργοποίηση βρόχου τελικού χρήστη και σε κάθε άλλη ενέργεια (π.χ. πρόσβαση στο χώρο για άρση βλαβών) η οποία απαιτείται στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες µέσω τοπικού βρόχου. - Να αναπροσαρµοστεί η 8 η παράγραφος (έκπτωση εγγυητικής επιστολής) ώστε στην περίπτωση που δεν βρεθεί νέος Πάροχος να εισέλθει στο χώρο Φ/Σ, το ποσό της εγγυητικής να µειώνει το κόστος του έργου για τους λοιπούς παρόχους. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΟΤΕ επωφελείται αδικαιολόγητα από το ποσό της εγγυητικής επιστολής. Παρ ιαδικασίες Κατανοµής Χώρου Συνεγκατάστασης - Στην Τρίτη παράγραφο, να διαγραφεί το κείµενο «ή της λύσης της αποµακρυσµένης συνεγκατάστασης» - Στην Τρίτη παράγραφο, να προστεθεί στο τέλος το κείµενο «Στην περίπτωση αύξησης της ζήτησης εκ των υστέρων από ήδη εγκατεστηµένους παρόχους (επέκταση κέντρου) τότε ο ΟΤΕ εξετάζει τις περιπτώσεις της εικονικής ή/και σύµµεικτης συνεγκατάστασης. Παρ Θέµατα Ασφαλείας - Να διαγραφεί «Το κόστος της συνοδείας για τις πλέον των 2 επισκέψεων θα επιβαρύνει τον ενδιαφερόµενο Τηλεπ. Πάροχο» και γενικότερα το κόστος

11 συνοδείας δεδοµένου ότι οι Τ.Π., έχουν ήδη προπληρώσει την εγκατάσταση συστήµατος Access Control. - Θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη δέσµευση ή συγκεκριµένη διαδικασία από τον ΟΤΕ που θα καθορίζει την 24ωρη πρόσβαση στα κέντρα των παρόχων. Παρ Ασφάλεια Προσωπικού - Να ενσωµατωθούν στο κείµενο του RUO οι υφιστάµενες διαδικασίες ασφαλείας του εξοπλισµού και της προστασίας της υγείας του προσωπικού του ΟΤΕ.

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Παρ Προϋπολογισµός Απολογισµός έργων Συνεγκατάστασης Να τεθεί ένα ανώτατο όριο µεταβολής του αρχικού προϋπολογισθέντος κόστους (15%) δεδοµένου αφ ενός ότι ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση της τεχνικής µελέτης οπότε και οποιεσδήποτε πρόσθετες εργασίες λόγω πληµµελούς µελέτης πρέπει να βαρύνουν τον ΟΤΕ. Παρ Τέλη υπηρεσιών Συνεγκατάστασης Τα τέλη σύνδεσης ODF φυσικής & σύµµεικτης συνεγκατάστασης µε ΦΥΠ να ορίζονται µόνο ως εφάπαξ δεδοµένου ότι δεν αποτελούν υπηρεσίες backhauling και δεν περιλαµβάνουν ενεργό εξοπλισµό. 4.5 Εγγύηση Γενικό σχόλιο: Στην παρούσα η έννοια της εγγυητικής επιστολής αναφέρεται σε τρία σηµεία - (σελ. 29) - ιαδικασίες Κατασκευής χώρων Φ/Σ - (σελ. 50) - Εγγύηση - (σελ. 52) Μεταβατικές ιατάξεις υστυχώς, δε γίνεται σαφές ποια θα είναι η ακριβής διαδικασία µε την παροχή εγγυητικών επιστολών, ποια θα είναι η ισχύ τους (ενός χρόνου ή θα επιστρέφονται µε την παράδοση του χώρου Φ/Σ), αν θα εκδίδονται ανά χώρο Φ/Σ ή θα υπάρχει µια συνολική εγγύηση.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Παρ Άλλες µεταβατικές διατάξεις Να διαγραφεί η 2 η παράγραφός που αναφέρει µεταβατική περίοδο 8 µηνών για το SLA. Η θέση της εταιρείας µας είναι ότι το SLA θα πρέπει να έχει πλήρη ισχύ από την ηµεροµηνία ισχύος της Προσφοράς Αναφοράς. Το γεγονός ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν ήδη προβεί σε σηµαντικές επενδύσεις για την παροχή υπηρεσιών µέσω ΑΠΤΒ καθιστά αναγκαία την άµεση παροχή εγγυήσεων από τον ΟΤΕ σχετικά µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιµότητα των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τους εναλλακτικούς σε συνδροµητές µέχρι τη θέση σε ισχύ του SLA, χωρίς να αιτιολογείται µε κανέναν τρόπο η παροχή τόσο µεγάλου χρονικού περιθωρίου στον ΟΤΕ εις βάρος των ανταγωνιστών του και κυρίως των καταναλωτών που θα λαµβάνουν υπηρεσίες από αυτούς χωρίς εγγυήσεις ποιότητας.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γενικά εν υπάρχει στα παραρτήµατα η εξουσιοδότηση για παροχή ΕΝΤοΒ. Αντίθετα υπάρχει το παράρτηµα 13 που είναι εξουσιοδότηση για µετατροπή ΜΤοΒ σε πλήρη (µάλλον µε το ίδιο κείµενο) Παράρτηµα 1 - Σηµείο 2: Ο ΟΤΕ να παρέχει και τα γεωγραφικά όρια των Α.Κ. δεδοµένου ότι κρίνεται απαραίτητο για παροχή υπηρεσιών µέσω ΑΝΤοΒ. Τα γεωγραφικά όρια (π.χ. οδοί, ταχ.κώδικες, κλπ) να παρέχονται σε ψηφιακή επεξεργάσιµη µορφή. Επίσης να παρέχεται το φάσµα που βρίσκεται σε ONU/KV καθώς και να υπάρχουν διαθέσιµοι οι αριθµοί ΟΤΕ για τους οποίους έχει γίνει γεωγραφική φορητότητα (π.χ. από Μαρούσι σε Γλυφάδα) Πρέπει να οριστεί ότι η πληροφόρηση θα παρέχεται σε ηλεκτρονική µορφή σε αρχείο µε δοµή πίνακα βάσης δεδοµένων (π.χ. CSV). Για την εντόπιση του κέντρου που εξυπηρετεί έναν τοπικό βρόχο και έλεγχο της εγκυρότητας του αιτούµενου τηλεφωνικού αριθµού για τον οποίο αιτείται αποδέσµευση του τοπικού βρόχου, προτείνεται ένας πίνακας µε τα παρακάτω πεδία για κάθε εγγραφή: 1. Κάτω όριο συνεχόµενου εύρους τηλεφωνικών αριθµών 2. Άνω όριο συνεχόµενου εύρους τηλεφωνικών αριθµών(σε περίπτωση γεωγραφικής φορητότητας ενός αριθµού το άνω και το κάτω µπορεί να ταυτίζονται) 3. Τύπος υπηρεσίας που εξυπηρετεί το εύρος (PSTN, ISDN BRI, ISDN PRI) 4. Τύπος αριθµών του εύρους (κεφαλικός, DDI, MSN) 5. Κεφαλικός στον οποίο ανήκει (σε περίπτωση που ο τύπος είναι κεφαλικός, η εγγραφή θα είναι ίδια µε το προηγούµενο πεδίο) 6. Ονοµασία κεντρικού κόµβου που εξυπηρετεί το εύρος 7. Ονοµασία γενικού κατανεµητή που εξυπηρετεί το εύρος (ο ίδιος µε τον κεντρικό κόµβο σε περίπτωση κεντρικού κόµβου, ονοµασία του RSS σε περίπτωση RSS) 8. Τύπος σηµείου Β απερχόµενου δικτύου (KV / ONU) 9. Ονοµασία σηµείου Β απερχόµενου δικτύου 10. ΧΑΚ Τα πεδία 3, 4 & 5 µπορεί να ενταχθούν σε ξεχωριστό πίνακα µε διαφορετικές τιµές σε πεδία αντίστοιχα µε το 1, 2 & 10. Για τις υπόλοιπες πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο του ΟΤΕ, προτείνεται ένας πίνακας µε τα παρακάτω πεδία για κάθε εγγραφή: 1. Ονοµασία κεντρικού κόµβου 2. Ονοµασία γενικού κατανεµητή (ο ίδιος µε τον κεντρικό κόµβο σε περίπτωση κεντρικού κόµβου, η ονοµασία του RSS σε περίπτωση RSS) 3. Τα σηµεία 3 10 & που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2 Σελίδα 58 (θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η φυσική τοποθεσία του γενικού κατανεµητή, στην περίπτωση των RSS αφορά τον κατανεµητή του RSS και όχι του κέντρου που εξυπηρετεί το RSS)

15 Για πληροφορίες σχετικά µε την δυναµικότητα του κάθε κέντρου, προτείνεται ένας πίνακας µε τα παρακάτω πεδία για κάθε εγγραφή: 1. Ονοµασία κεντρικού κόµβου 2. Ονοµασία γενικού κατανεµητή (ο ίδιος µε τον κεντρικό κόµβο σε περίπτωση κεντρικού κόµβου, η ονοµασία του RSS σε περίπτωση RSS) 3. Τον συνολικό αριθµό βρόχων που καταλήγουν σε απερχόµενο δίκτυο η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να είναι κατανεµηµένη ανά τύπο παρεχόµενης υπηρεσίας (PSTN, ISDN BRI, ISDN PRI) και ανά ονοµασία σηµείου Β απερχόµενου δικτύου (KV / ONU) 4. Τον συνολικό αριθµό βρόχων που χρησιµοποιούνται από τελικούς χρήστες, η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να είναι κατανεµηµένη ανά τύπο παρεχόµενης υπηρεσίας (PSTN, ISDN BRI, ISDN PRI) και ανά ονοµασία σηµείου Β απερχόµενου δικτύου (KV / ONU) - Για κάθε ONU είναι απαραίτητη η παροχή του αριθµού των διαθέσιµων τοπικών βρόχων που δύναται να µεταφερθούν σε KV. - Σηµείο 11: Να παρέχονται οι χωρητικότητες για ΑΝΤοΒ επίσης να όλες οι εγκατεστηµένες / σε λειτουργία χωρητικότητες να παρέχονται ανά κατηγορία PSTN/ISDN/ISDN PRA - Να παρέχεται αναλυτικά από τον ΟΤΕ η λίστα µε τους συνδροµητές όπου λειτουργούν PCM, Φ/Σ και γενικότερα συστήµατα που εµποδίζουν την αποδεσµοποίηση των τοπικών βρόχων. Παράρτηµα 8 - Πρέπει να υπάρχει ένδειξη ότι θα ακολουθήσει αίτηση για φορητότητα όπως είναι και στο παράρτηµα 3 Παράρτηµα 11 - Υποβολή Αιτήσεων: Να προστεθεί η φράση «Ο Πάροχος δηλώνει µέσα στην αίτηση παροχής ΤοΒ το όριο στο οποίο επιθυµεί να υλοποιηθεί η υπηρεσία» - Υποβολή Αιτήσεων: να ενηµερώνεται άµεσα (εντός των 3 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης) ο Τ.Π. ότι απαιτείται προσµέτρηση για την επιλεξιµότητα ή µη του αιτούµενου τοπικού βρόχου και ότι θα καθυστερήσει η τελική απάντηση από τον ΟΤΕ - Αίτηση σύγχρονης παροχής ΕΝΤοΒ & Φορητότητας αριθµού: Στο σηµείο 5 να καθοριστεί διαδικασία όπου ο Πάροχος να µπορεί να αλλάξει στην αίτηση την επιλογή της φορητότητας στην περίπτωση που ο τελικός καταναλωτής αλλάξει γνώµη. Σε αυτή την περίπτωση δε θα πρέπει να ακυρώνεται η αίτηση παροχής βρόχου. Στο σηµείο 10, να υλοποιηθεί στο WCRM LLU η άµεση και µε εµφανή τρόπο ενηµέρωση του Τ.Π. (αναφορά ανά Τ.Π.) όταν γίνεται αλλαγή της ηµεροµηνίας κατασκευής. - Με σκοπό την ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να ορισθούν εντός της ηµέρας ενεργοποίησης του ΤοΒ, παράθυρα χρόνου στα οποία θα µπορούν να γίνουν οι σχετικές εργασίες. Προτείνεται οι εργασίες στους κατανεµητές για την παροχή ΕΝΤοΒ και ΕΝΤοΥΒ να γίνονται από την έναρξη της εργάσιµης ηµέρας (07:20) έως τις ΧΧ:00(12:00µ.µ.?) της ίδιας µέρας ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους Τ.Π. ελέγχου της ορθής κατασκευής των ΤοΒ και την άµεση αναφορά τυχόν σφαλµάτων εντός των

16 ΕΩ του ΟΤΕ. Επίσης προτείνουµε την ώρα ΧΧ:00 να δηµιουργείται αυτόµατη αναφορά από το WCRM ανά Τ.Π. µε τους ΤοΒ για τους οποίους ο ΟΤΕ έκανε χρήση του άρθρου 10 και προχώρησε σε αλλαγή ηµεροµηνίας κατασκευής ΤοΒ µε σκοπό τον συγχρονισµό από πλευράς Τ.Π. της φορητότητας. Μετά τον έλεγχο των υπολοίπων ΤοΒ, ο Τ.Π. θα προχωρεί στην αποδοχή της φορητότητας NP RFS. Στην περίπτωση που δεν συµφωνηθεί κάποιος τρόπος συγχρονισµού και ελέγχου της ενεργοποίησης ΤοΒ µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π. (π.χ. ενεργοποίηση ΤοΒ σε λάθος όριο χωρίς να υπάρχουν τα χρονικά όρια αποκατάστασης του λάθους), και αν ο ΟΤΕ αντιµετωπίζει προβλήµατα κατά την ενεργοποίηση των ΤοΒ µόνο κατά τις ΕΗ και ΕΩ, ενδέχεται ο συνδροµητής να µην έχει δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας για διάστηµα περισσότερο της µίας ηµέρας (περιπτώσεις αργιών, σαββατοκύριακων). Παράρτηµα 14 Παρ. 2. Λόγοι καθυστέρησης «µη υπαιτιότητας ΟΤΕ» - Να διαγραφούν σαν λόγοι µη υπαιτιότητας του ΟΤΕ για την άρση της βλάβης: «Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ» και «Απεργία» - Σε σχέση µε τη µη έγκαιρη συνεργασία µεταξύ του ΟΤΕ και του Τ.Π. ή του πελάτη, πρέπει να ορισθούν διαδικασίες επικοινωνίας και κλιµάκωσης µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π.. Πίνακας 2 - Η παράδοση ΕΝΤοΒ να οριστεί στις 8 ΕΗ - Η παράδοση ΜΤοΒ να οριστεί στις 6 ΕΗ - Η παράδοση ΕΝΤοΒ µε Φορητότητα να οριστεί στις 8 ΕΗ - Η µετατροπή ΜΤοΒ σε ΠΤοΒ να οριστεί στις 6 ΕΗ - Η µετατροπή ΜΤοΒ µε φορητότητα σε ΠΤοΒ να οριστεί στις 6 ΕΗ θα πρέπει να καθοριστεί γενικά ένα χρονοδιάγραµµα εργασιών των τεχνικών ως προς την ενεργοποίηση των πελατών. ηλαδή από 7:20πµ µέχρι 12:00µµ θα πρέπει να γίνονται όλες οι συνδέσεις (καθώς και οι εκκρεµότητες προηγούµενων ηµερών). Από 12:00µµ µέχρι 15:00 θα πρέπει να γίνονται τυχόν διορθώσεις συνδέσεων που έγιναν µέσα στην ηµέρα Παρ Προβλέψεις Στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες οι συνολικές τριµηνιαίες προβλέψεις των παρόχων είναι αυξηµένες και εφόσον αυτές δικαιολογούνται από την ζήτηση προηγούµενων περιόδων ο ΟΤΕ δεν δύναται να ζητήσει επανεξέταση των προβλέψεων. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε ένα τρίµηνο αντιστοιχούν σε ποσοστό µικρότερο του 80% των αντίστοιχων προβλέψεων τριµήνου τότε ο ΟΤΕ δύναται να προτείνει την τροποποίηση των προβλέψεων των Τ.Π. Αυτές θα πραγµατοποιούνται κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των ΤΠ. Παρ Ρήτρες

17 Οι ρήτρες που προβλέπονται όσον αφορά στους χρόνους παράδοσης των βρόχων υπολογίζουν µόνο τους βρόχους που παραδόθηκαν εκτός SLA. Η ζηµία στην περίπτωση αυτή (αν και υποτιµάται στα ποσοστά που ορίζονται στους αντίστοιχους πίνακες) είναι πολύ µικρότερη από αυτή που επωµίζεται ο Τ.Π. στην περίπτωση που ικανοποιεί αίτηµα ακύρωσης σύνδεσης βρόχου τελικού χρήστη λόγω υπέρβασης του SLA του χρόνου παράδοσής του. Επιβάλλεται να οριστεί σχέδιο υπολογισµού ρητρών για αυτή την περίπτωση. Προτείνεται: Να υπολογίζεται το Ρ = Χ-Υ όπου Χ = οι ακυρώσεις σύνδεσης βρόχων για τις οποίες το αίτηµα ακύρωσης κατατεθεί τέσσερις ηµερολογιακές ηµέρες µετά το πέρας του σχετικού SLA για τον πραγµατικού χρόνου παράδοσης του βρόχου. Υ = ο αριθµός των λειτουργούντων βρόχων που κατατέθηκαν εντός του υπό εκκαθάριση έτους και υπερβαίνουν αυτών του 110% της πρόβλεψης (=Υ). Εάν το Ρ είναι θετικό να εφαρµόζετε ρήτρα ίση µε το άθροισµα του αντιστοίχου εφάπαξ τέλους ακύρωσης σύνδεσης, εφάπαξ τέλους σύνδεσης και ενός πάγιου µηνιαίου τέλους χρήσης επί του αντίστοιχου συνόλου Ρ (ΕΝΤοΒ, ΑΝΤοΒ, ΜΤοΒ, ΕΝΤοΒ-Φορ., Μετατροπή ΜΤοΒ σε ΠΤοΒ και Μετατροπή ΜΤοΒ σε ΠΤοΒ µε Φορ.) σελίδα 86 (ορισµός του Β), το 80% είναι ιδιαίτερα µικρός αποδεκτός στόχος, προτείνεται να γίνει 95% σελίδα 87 Πίνακας 3 & 4 Τα ποσοστά των ρητρών είναι ιδιαίτερα µικρά, ο ΟΤΕ θα επιτρέψει όλο το εφάπαξ κόστος (για τις περιοχές Γ& ) όταν καθυστερήσει 50 ηµέρες την παράδοση, προτείνεται µία κλίµακα µε 7% για τις περιοχές Α&Β και 5% για Γ&. Παρ Βλάβη τοπικού βρόχου - Η αναγγελία βλαβών πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από πλευράς ΟΤΕ και εκτός ΕΗ και ΕΩ και να αρχίζει η άµεση αντιµετώπισή τους. - Η άρση βλαβών να πραγµατοποιείται και εκτός ΕΗ και τουλάχιστον µέσα σε 24 ώρες. - Να προβλεφθεί και σχετικό σηµείο επικοινωνίας (Τηλέφωνο, Φαξ) για την επικοινωνία του NMC του Τ.Π. µε τις υπηρεσίες του ΟΤΕ. - Να ενσωµατωθούν στην Προσφορά οι διαδικασίες κλιµάκωσης καθώς και τα σχετικά σηµεία επικοινωνίας και να προβλεφθούν διαδικασίες επίλυσης βλαβών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο για ειδικές περιπτώσεις (π.χ.. Ιατρεία). - Να ενσωµατωθεί στην Προσφορά το σχετικό τυποποιηµένο ερωτηµατολόγιο που θα συµπληρώνεται για την αναφορά βλάβης, και να διευκρινιστεί ο τρόπος υποβολής του (επισυναπτόµενο στο WCRM?) - Να προβλεφθεί διαδικασία όπου θα συµφωνείται η ηµεροµηνία και η ώρα της άρσης της βλάβης καθώς και οι ανενεργοί χρόνοι κατά την διάρκεια της βλάβης και όχι να γίνεται µονοµερώς από τον ΟΤΕ µέσω wcrm. - Υπάρχει αντίθεση στο χρόνο άρσης βλάβης όπως ορίζεται στο (Την πρώτη εργάσιµη µέρα µετά την ηµέρα αναγγελίας της βλάβης µέσω WCRM) και του σηµείο 4, όπου η αναγγελία θεωρείται ότι κατατέθηκε την επόµενη ΕΗ µόνο εφόσον εισαχθεί στο WCRM µη ΕΗ/ΕΩ. Παρ Ρήτρες (Συνεγκατάσταση)

18 - Οι ρήτρες να οριστούν ως ποσοστό του κόστους κατασκευής του κέντρου. Προτείνεται το ποσοστό να ορίζεται ως 2% για κάθε ΕΗ καθυστέρησης χωρίς ανώτατο όριο ηµερών για όλους τους τύπους Συνεγκατάστασης. Παρ Να οριστεί ως χρόνος άρσης βλάβης του ΚΟΙ οι τέσσερις (4) ώρες. Παράρτηµα 24 Να αναπροσαρµοστεί όλο το παράρτηµα ώστε να αφορά και Α/Κ στα οποία δεν έχει εγκατασταθεί σύστηµα Access Control σε κάθε σηµείο πρόσβασης. Επίσης να προστεθεί διαδικασία πρόσβασης τρίτων µερών (προµηθευτές, προσωπικό συντήρησης κ.λ.π.) για 24ωρη πρόσβαση. Τέλος θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία για παροχή 24ωρης πρόσβασης σε σηµεία όπου είναι απαραίτητη η χρήση κλειδιών. Παράρτηµα 27 συνοδεία φυσικής σύµµεικτης συνεγκατάστασης - Να διαγραφεί «το Αντίστοιχο κόστος συνοδείας θα επιβαρύνει τον Τηλεπ. Πάροχο» για τους λόγους που αναφέρονται και ανωτέρω σχετικά µε την αντίστοιχη διάταξη

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στον Τοπικό Βρόχο Γ..Ε.Π. 1 Τοπικός Βρόχος (ΤοΒ) είναι το χάλκινο καλώδιο, που εκτείνεται από το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ(escalit ή χαλύβδινο) µέχρι το σηµείο σύνδεσης του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤοΒ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤοΒ 2.2.4 Περιορισμοί διαθεσιμότητας ΤοΒ Σελίδα 12. Για ανενεργό Βρόχο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤοΒ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤοΒ 2.2.4 Περιορισμοί διαθεσιμότητας ΤοΒ Σελίδα 12. Για ανενεργό Βρόχο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤοΒ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤοΒ 2.2.4 Περιορισμοί διαθεσιμότητας ΤοΒ Σελίδα 12. Για ανενεργό Βρόχο Ελλειψη κυρίου ή απερχόμενου δικτύου (τμήμα Β-Γ ή Β-Α του σχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε», ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24)

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Περιγραφή Υπηρεσίας Τοπικός Βρόχος είναι το χάλκινο καλώδιο, που συνδέει το τερµατικό σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλευρά του συνδροµητή (escalit

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. ΣΚΟΠΟΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο & τις Σχετικές Υπηρεσίες Γενικά Σχόλια Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 2 η Ενότητα: Ο ρόλος των εναλλακτικών παρόχων Ομιλία Βασίλη Βλαχογιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων Tellas Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Μαρούσι, Δεκέμβριος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 1. Κείµενο µε Προτάσεις Παρατηρήσεις TELEDOME (σελίδες 40) 2. Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Αποµακρυσµένων Συνεγκαταστάσεων µέσω ΦΥΠ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 1. Κείµενο µε Προτάσεις Παρατηρήσεις TELEDOME (σελίδες 40) 2. Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Αποµακρυσµένων Συνεγκαταστάσεων µέσω ΦΥΠ Προς την ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Τµήµα Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων Λεωφ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2006 ΒΑ 5823/23.10.2006/ROR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ):

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μαρούσι, 14/10/2010 ΑΠ: 580/010 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/22-7-2010 αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Αθήνα Δεκέμβριος 2011 Παρατήρηση νομικού περιεχομένου:

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Εισήγησης σχετικά µε τις Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και...

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Σήµερα στην Αθήνα, την τα κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη 1) η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ...4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 3. Ο.Κ.ΣΥ.Α...8 3.1. ΓΕΝΙΚΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)» Μαρούσι, Οκτώβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22-07-2010 ΑΡ.ΑΠ. 573/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009).

Διαβάστε περισσότερα

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με : 1) την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 17-4-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 3 2. ΠPOIONTA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 3 2.1 ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Aσύµµετρου ΡΥθµού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό δίκτυο µέσω Συνδέσεων Υψηλής Χωρητικότητας (Primary

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ» Μαρούσι, Μάιος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt.733.13-12-2012 ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα