Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/ και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2008

2 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 5 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Κατηγορίες Προϊόντων και Εµπορευµάτων Νέες δραστηριότητες µέσα στο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μισθώσεις Ακινήτων Ιδιοκτησίας Τρίτων Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Οργανόγραµµα Προσωπικό ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Συνδεδεµένες Εταιρίες µε την Εκδότρια Εταιρία ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΤΟΧΟΙ Συνθήκες ανταγωνισµού και µερίδια αγοράς Στόχοι και Στρατηγική της Εταιρίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401 ΤΟΥ Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για τη χρήση 2007 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ηµοσιευµένα Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης από Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ισολογισµοί Κατάσταση Αποτελεσµάτων Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρία) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Όµιλος) Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όµιλο Οι σηµαντικότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων Ενοποίηση Πληροφόρηση κατά τοµέα Συναλλαγµατικές µετατροπές Ενσώµατα πάγια Κόστος δανεισµού Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας Κόστος Έρευνας ανάπτυξης Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο ανεισµός

4 Φόρος εισοδήµατος Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Μισθώσεις ιανοµή µερισµάτων Κρατικές επιχορηγήσεις Κέρδη ανά µετοχή Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Συνδεδεµένα Μέρη ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές Αναλυτικά στοιχεία επί των οικονοµικών καταστάσεων Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ίδια Κεφάλαια Εταιρίας Λογιστική Αξία Μετοχής Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις άνεια Αναβαλλόµενοι φόροι Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία Έσοδα Έξοδα Χρηµατοοικονοµικό κόστος Αποτελέσµατα από Συγγενείς Επιχειρήσεις Φόρος εισοδήµατος Κέρδη (Ζηµιές) κατά µετοχή Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα Σηµαντικές Λογιστικές εκτιµήσεις Υπολογισµός Αναβαλλόµενης Φορολογίας Εκτίµηση για τη συνέχιση της δραστηριότητας Πίνακας ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

5 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κύριοι µέτοχοι, Τη χρονική περίοδο ο κύκλος εργασιών της εταιρίας µας παρουσίασε σηµαντικές διακυµάνσεις. Έτσι από χιλ. ευρώ που ήταν ο κύκλος εργασιών το 2004, έπεσε σε χιλ. ευρώ το 2005 για να εκτοξευθεί τα 2 επόµενα χρόνια ( ) στο επίπεδο των χιλ. ευρώ και χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Η ως άνω πτώση του κύκλου εργασιών το 2005 οφείλεται στο γεγονός ότι µετατέθηκαν χρονικά τα περισσότερα σηµαντικά έργα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Το 2005 ήταν η χειρότερη χρονιά για την εταιρία µας και µάλιστα η µοναδική µε αρνητικά αποτελέσµατα ( χιλ. ευρώ) στα 32 χρόνια λειτουργίας της. Η εταιρία µας για να αποφύγει στο µέλλον τις µεταπτώσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στράφηκε αµέσως µετά το 2005 στον ιδιωτικό τοµέα και στις αγορές του εξωτερικού. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να επεκτείνει την πελατειακή της βάση µε (ΟΤΕ, WIND, COSMOTE, υπεργολάβους τηλεπικοινωνιακών έργων σε εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ναυτιλιακές εταιρίες, αλυσίδες Internet Café κ.λπ.) καθώς και µε επιλεγµένα έργα στα Βαλκάνια, τα οποία είναι χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύστηµα VTMIS στη Βάρνα της Βουλγαρίας, σύστηµα WiMAX στην αστυνοµία του Μαυροβουνίου, τηλεφωνικό κέντρο στη Σερβία, σύστηµα παρακολούθησης υδάτων σε όλη την περιφέρεια τη Βοσνίας κ.λπ.). Η δραστηριοποίηση της εταιρίας στον ιδιωτικό τοµέα και στις αγορές του εξωτερικού απέδωσε ήδη αποτελέσµατα και µάλιστα από τη χρήση Ο κύκλος εργασιών της από χιλ. ευρώ το 2005 αυξήθηκε σε χιλ. ευρώ (αύξηση 80%) το 2006, ενώ τα οικονοµικά αποτελέσµατα από αρνητικά ύψους χιλ. ευρώ (προ φόρων) το 2005, έγιναν θετικά το 2006 και ανήλθαν σε 192 χιλ. ευρώ προ φόρων. Αντίστοιχα, το EBITDA από χιλ. ευρώ το 2005, ανήλθε σε χιλ. ευρώ το Η ευνοϊκή αυτή εξέλιξη συνεχίστηκε και το 2007 όπως προκύπτει και από τις οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσης. Συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ το 2007, ενώ τα οικονοµικά αποτελέσµατα (κέρδη προ φόρων) ανήλθαν σε 583 χιλ. ευρώ το Αντίστοιχα το EBITDA το 2007 ανήλθε σε χιλ. ευρώ. Επίσης το 2007 µειώθηκαν και οι υποχρεώσεις της εταιρίας κατά 887 χιλ. ευρώ έναντι της χρήσης 2006, ενώ παράλληλα βελτιώθηκαν τα ίδια κεφάλαια από χιλ. ευρώ το 2006 σε χιλ. ευρώ το Ευνοϊκή, τέλος, προβλέπεται να είναι και η χρονιά που διανύουµε (2008) όταν ληφθεί υπόψη αφενός το γεγονός ότι οι επενδύσεις της εταιρίας στο εξωτερικό (Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουµανία και Σερβία) τώρα αρχίζουν ουσιαστικά να αποδίδουν και αφετέρου ότι έχει σε ετήσια βάση έργα επαναλαµβανόµενα µε σηµαντικούς πελάτες (WIND, TELLAS, OTE, κ.λπ.) που κατά 60-65% αφορούν υπηρεσίες µε σηµαντικά περιθώρια κέρδους. Τελειώνοντας, θα ήθελα, εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου, να εκφράσω στο ανθρώπινο δυναµικό της εταιρίας, στους πελάτες µας αλλά και στους µετόχους µας τις ευχαριστίες µας για την εµπιστοσύνη και τη στήριξή τους. Με εκτίµηση Νίκος Πιπιτσούλης Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος 4

6 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ (στο εξής η «Εταιρία» ή «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας στο Πέραµα, Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, τηλ. (210) (υπεύθυνος κ. Σωτήρης Ζαµπραϊλας, Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρίας), καθώς και στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 26, τηλ. (210) (υπεύθυνος κ. Χρήστος Πιπιτσούλης, Προϊστάµενος του τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας). Το περιεχόµενο του ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών όπως αυτές καθορίζονται από τις 5/204/ και 7/372/ αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι: Ο κ. Νικόλαος Ε. Πιπιτσούλης, /νων Σύµβουλος και Γενικός ιευθυντής της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, Μαρίας κιουρί 165 & Τριπόλεως, Πέραµα, τηλ Ο κ. Σωτήρης Ζαµπραϊλας, Οικονοµικός ιευθυντής της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, Πέραµα, τηλ Ο κ. Χρήστος Ν. Πιπιτσούλης, Προϊστάµενος του τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 26, Αθήνα, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών, που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεώργιος Σταµατίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας ΣΟΛ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές (οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Το πιστοποιητικό ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή παρατίθεται στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου, µαζί µε τους αντίστοιχους ισολογισµούς. Η Εταιρία συνέταξε για πρώτη φορά Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις την Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 προέκυψαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης των κονδυλίων της µητρικής εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και των θυγατρικών α) ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., β) MARAC ROMANIA SRL, γ) MARAC BULGARIA EOOD και δ) UNIAXIS SRL. 5

7 Ο κ. Γεώργιος Σταµατίου διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως Επίσης ο κ. Γεώργιος Σταµατίου διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της διοίκησης της Εταιρίας και του ιδίου και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., τελών χαρτοσήµου, Φόρους µεγάλης ακίνητης περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρους αµοιβών τρίτων) µέχρι και τη χρήση 2005, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε χιλ. Ευρώ ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/2006 Κύκλος εργασιών από : παραγωγική δραστηριότητα εµπορική δραστηριότητα παροχή υπηρεσιών Σύνολο κύκλου εργασιών Μικτά κέρδη Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων και χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/ /12/2006 Πάγια στοιχεία Ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ιδια κεφάλαια Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές Υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α) προς Ελληνικό ηµόσιο από ΦΠΑ 724 χιλ. ευρώ (πλέον προσαυξήσεων 55 χιλ. ευρώ) β) προς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς 221 χιλ. ευρώ (πλέον νοµίµων προσαυξήσεων ποσού 9 χιλ. ευρώ) Οι ως άνω ληξιπρόθεσµες οφειλές την οφείλονται στο γεγονός ότι η τιµολόγηση των µεγάλων έργων λαµβάνει χώρα στο δεύτερο εξάµηνο του έτους ενώ οι απαιτήσεις από τους πελάτες εισπράττονται εντός του πρώτου εξαµήνου του επόµενου έτους. Μέσα στο πρώτο τετράµηνο του 2008, η εταιρία εξόφλησε τις ως άνω υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ και ρύθµισε τις οφειλές της προς το ηµόσιο (ΦΠΑ), ως εξής: Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις από ΦΠΑ ορίστηκε να καταβληθούν σε 2 δόσεις. Η 1 η δόση κατεβλήθη ήδη στις 7 & , ενώ η 2 η δόση είναι καταβλητέα την Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς ΙΚΑ εξοφλήθηκαν στις και

8 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η Εταιρία δεν προέβη σε καµία δηµόσια προσφορά / ανταλλαγή µετοχών, ούτε και δέχτηκε ανάλογη προσφορά / ανταλλαγή µετοχών από τρίτους κατά την τελευταία οικονοµική χρήση. 7

9 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι µετοχές της εταιρίας ξεκίνησαν να διαπραγµατεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών στις και είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η πορεία της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς κατά τη διάρκεια του 2007 ήταν ανοδική µε τον Γενικό δείκτη τιµών να σηµειώνει άνοδο της τάξης του +12,10%. Κατά το διάστηµα αυτό, η τιµή της µετοχής της Εταιρίας δεν ακολούθησε την τάση της αγοράς και σηµείωσε απώλειες της τάξης του 6,25%. Ειδικότερα, η µετοχή της εταιρίας έκλεισε στο τέλος του έτους του 2007 στα 1,20 ευρώ ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε συνολικά σε µετοχές. Η ετήσια εµπορευσιµότητα διαµορφώθηκε στο 33,25%, ενώ η µέση ηµερήσια εµπορευσιµότητα στο 0,13%. Για το 2007 η ανώτατη τιµή 1,67 σηµειώθηκε στις και η κατώτατη τιµή 1,07 σηµειώθηκε στις Η µέση τιµή για το σύνολο του 2007 διαµορφώθηκε στα 1,30. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙΜΗΣ & ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ , , /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2007 Όγκος Συναλλαγών (Τεµάχια) 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 Τιµή Μετοχής 1,10 1,05 Χρονικό ιάστηµα Όγκος Συναλλαγών (Τεµάχια) Τιµή Μετοχής 8

10 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΤΟΥ Χ.Α , ,45 1,40 Μονάδες Γ.. του Χ.Α ,35 1,30 1,25 1,20 1, /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2007 Τιµή Μεςτοχής 1,10 1,05 Χρονικό ιάστηµα Μονάδες Γ.. του Χ.Α. Τιµή Μετοχής Χρονικό ιάστηµα Τιµή Μετοχής Όγκος Συναλλαγών 01/01/ /01/2007 1, /02/ /02/2007 1, /03/ /03/2007 1, /04/ /04/2007 1, /05/ /05/2007 1, /06/ /06/2007 1, /07/ /07/2007 1, /08/ /08/2007 1, /09/ /09/2007 1, /10/ /10/2007 1, /11/ /11/2007 1, /12/ /12/2007 1, Σύνολο:

11 5 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώµατά τους µόνο µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 2. Οι µετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωµάτων, που απορρέουν από τη µετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της µετοχής το δικαίωµα ψήφου που απορρέει από τη µετοχή ανήκει αποκλειστικά και µόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συµφωνία µεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή. 3. Η κυριότητα κάθε µετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώµατος επ αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Κάθε µετοχή παρέχει τα από το νόµο και το καταστατικό δικαιώµατα, δικαίωµα συµµετοχής στα διανεµόµενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα µε το λόγο συµµετοχής του µετόχου στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσµίας για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε τιµή όχι κατώτερη της τιµής που καταβάλλουν οι υφιστάµενοι µέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης, υπό τους όρους παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 6. Οι µέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονοµαστικής αξίας των µετοχών τους. 10

12 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ 6.1 Γενικές Πληροφορίες Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο του 1981 µε την υπ αριθµ / απόφαση του Αναπληρωτή Νοµάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3485/ ) και προήλθε από τη µετατροπή της Οµόρρυθµης Εταιρίας Ν. ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία είχε συσταθεί το Η έδρα της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, είναι στο ήµο Περάµατος Αττικής, επί της Λεωφόρου ηµοκρατίας 455, Τ.Κ , τηλ ενώ διατηρεί επίσης γραφεία στο Πέραµα, Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως Τ.Κ , στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 26 Τ.Κ και στη Θεσσαλονίκη, Πολυτεχνείου 12 Τ.Κ Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε Αριθµό Μητρώου Α.Ε. 6620/02/Β/86/23. Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί 50ετής από τη δηµοσίευση του καταστατικού της στο ΦΕΚ Α.Ε.& Ε.Π.Ε. ήτοι µέχρι και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της. Οι µετοχές της εταιρίας ξεκίνησαν να διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (στην τότε Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών) στις Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 67/ απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είναι: Α. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ α) η εµπορία γενικώς ηλεκτρονικών οργάνων, συστηµάτων και συσκευών, η ολική ή µερική κατασκευή αυτών, η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τους καθώς και εκείνων ειδικότερα που αποτελούν τον εξοπλισµό των πλοίων. β) η εµπορία, κατασκευή ολική ή µερική, εγκατάσταση συντήρηση ή επισκευή ηλεκτρονικών τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και µέσων τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής. γ) η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας. Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ α) δραστηριοποίηση σε τοµείς Παραγωγής Ενέργειας, Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού θερµότητας και Ψύξης, Γεωθερµικών Εφαρµογών, Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων, Φυσικού Αέριου και άλλων τοµέων ενεργειακών εφαρµογών, Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας. β) αντιπροσώπευση κατασκευαστικών Οίκων, Οίκων Παροχής Υπηρεσιών και Οίκων Ενεργειακών Εφαρµογών. γ) εµπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού. Σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση έργων «µε το κλειδί στο χέρι». Συναρµολόγηση ή / και κατασκευή ενεργειακού εξοπλισµού. δ) παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου και εκπόνηση µελετών σχετικών µε τα παραπάνω. 11

13 ε) συµµετοχή µε οποιαδήποτε µορφή σε επενδύσεις εκµετάλλευσης ενεργειακών εφαρµογών και διενέργεια κάθε άλλης συναφούς προς τα παραπάνω εργασίας Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία µπορεί: α) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα κ.λ.π. µε οποιοδήποτε τρόπο και να συµµετέχει σε εταιρείες, οποιασδήποτε νοµικής µορφής κοινοπραξίες κ.λ.π που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς που λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν. β) να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. δ) να αναλαµβάνει την εκπροσώπηση ή αντιπροσωπεία Εµπορικών και Βιοµηχανικών οίκων κατασκευής ηλεκτρονικών ή µη προϊόντων εξωτερικού ή εσωτερικού κατ' αποκλειστικότητα ή µη για την Ελλάδα καθώς επίσης και οµοίων οίκων εσωτερικού για προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων τους σε χώρες του εξωτερικού Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που τροποποιεί το παρόν άρθρο, µπορεί να µεταβάλλεται ή να διευρύνεται ο σκοπός της Εταιρίας. Η ΜΑΡΑΚ µετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των κατωτέρω εταιριών: 100% στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας MARAC ROMANIA SRL. Αναπτύσσει συναφή δραστηριότητα µε τη ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ. 100% στο εταιρικό κεφάλαιο της MARAC BULGARIA EOOD. Αναπτύσσει συναφή δραστηριότητα µε τη ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ. 98% στο εταιρικό κεφάλαιο της Ρουµάνικης εταιρίας UNIAXIS SRL η οποία αποτελεί εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της MOTOROLA. 100% στο µετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Μελέτη Κατασκευή Εκµετάλλευση δικτύων διανοµής φυσικού αερίου Εµπορία εξοπλισµού φυσικού αερίου. Ήδη η εταιρία αυτή συγχωνεύθηκε µε τη µητρική ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ µε απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. 26% στο µετοχικό κεφάλαιο της GLOSEC S.A. (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). 15% στο µετοχικό κεφάλαιο της ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 35% στο µετοχικό κεφάλαιο της NVP UKRAVTOMATIKA TOV, η οποία δραστηριοποιείται στην Ουκρανία µε αντικείµενο την εµπορία ηλεκτρονικού εξοπλισµού και συστηµάτων αυτοµατισµού 6.2 Σύντοµο Ιστορικό Το 1981 αποτελεί το έτος ίδρυσης της επιχείρησης µε τη σηµερινή της νοµική µορφή, µετά τη µετατροπή της Οµόρρυθµης Εταιρίας Ν. ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία είχε συσταθεί το Αρχικά η εταιρεία είχε ως κύριο αντικείµενο εργασιών τα ηλεκτρονικά συστήµατα ναυσιπλοΐας και επικοινωνίας πλοίων. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 η εταιρεία προχώρησε σε επέκταση στις Χερσαίες Τηλεπικοινωνίες και συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης για το σχεδιασµό και κατασκευή προσοµειωτών GMDSS. Τη δεκαετία του 1990 η εταιρεία προχώρησε, µεταξύ άλλων, σε ολοκλήρωση ιδιόκτητου εργοστασίου στην Αλεξανδρούπολη, συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης, απόκτηση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001), επέκταση συνεργασίας µε την ΕΑΒ και υλοποίηση µεγάλης προγραµµατικής συµφωνίας µε τον ΟΤΕ για τα ψηφιακά συνδροµητικά συστήµατα πολυπλεξίας. 12

14 Το 2000 η εταιρεία ίδρυσε στη Ρουµανία (Βουκουρέστι) τη θυγατρική MARAC ROMANIA SRL και εγκατάστησε επίγειο δορυφορικό σταθµό του ΟΤΕ (INMARSAT), ενώ το επόµενο έτος προµήθευσε ειδικό RADAR παρακολούθησης των πλευρικών ανέµων στο ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών. Το 2002 η ΜΑΡΑΚ επέτυχε συνεργασία µε τις Ένοπλες υνάµεις για κάλυψη δορυφορικών αναγκών επικοινωνίας (µέσω V-Sat) του εκστρατευτικού σώµατος για Αφγανιστάν και Βοσνία, την προµήθεια και εγκατάσταση στη Ρουµανία συστήµατος ελέγχου και µετρήσεων οπτικών ινών (για λογαριασµό θυγατρικής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ) καθώς και την προµήθεια ειδικού σκάφους διάσωσης για το λιµενικό της Κωστάντζας στη Ρουµανία. Κατά το 2003 η ΜΑΡΑΚ εισήχθη στην τότε Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. και επέτυχε τη συµµετοχή της ως Subcontractor στο πρόγραµµα για την ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων, συνεργασία µε τη ZTE Κίνας και παροχή συστηµάτων ADSL στον ΟΤΕ για τους Ολυµπιακούς Αγώνες και συνεργασία µε την ΕΑΒ για την κατασκευή τηλεπικοινωνιακών δορυφορικών συστηµάτων V-Sat για τη λειτουργία του Ελληνικού ορυφόρου HELLAS SAT, ενώ το επόµενο έτος προχώρησε, µεταξύ άλλων, σε ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στη Σόφια Βουλγαρίας (MARAC BULGARIA EOOD), άνοιγµα Γραφείων στη Σερβία (Βελιγράδι) σε Joint Venture µε την τοπική εταιρία SVECOM, υπογραφή Σύµβασης µε τον ΟΤΕ και έναρξη υλοποίησης για επίγειο σταθµό Inmarsat στις Θερµοπύλες, εγκατάσταση φωτεινών σηµατοδοτών στα Τίρανα, στη δηµιουργία συστήµατος ΤΗΛΕΫ ΩΡ στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ για την τηλεµέτρηση και έλεγχο κατανάλωσης του νερού, σε εγκατάσταση συστήµατος ραδιοζεύξης και πολυπλεξίας της Υ.Π.Α. µεταξύ Υµηττού Γερανείων και σε εξαγορά της Ρουµάνικης εταιρίας UNIAXIS SRL, η οποία είναι εξουσιοδοτηµένη αντιπρόσωπος της πολυεθνικής MOTOROLA και δραστηριοποιείται στη διάθεση προϊόντων ασύρµατης επικοινωνίας φωνής / δεδοµένων (DATA). Επίσης, κατά το 2004 µε σκοπό την επέκταση της εταιρείας στην αναπτυσσόµενη αγορά των πρώην ανατολικών χωρών, έγινε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε την είσοδο στρατηγικού επενδυτή (κ. Κωνσταντίνος Παπουνίδης) ο οποίος είναι βασικός µέτοχος επιχειρηµατικού οµίλου που εδρεύει στην Ουκρανία και περιλαµβάνει πληθώρα εταιριών (χαλυβουργικές, τραπεζικές, τηλεπικοινωνιών, κ.λπ.). Το 2005 σηµατοδοτήθηκε από την απόφαση της ΜΑΡΑΚ να συµµετάσχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της NPV UKRAVTOMATIKA TOV, η οποία δραστηριοποιείται στην Ουκρανία µε αντικείµενο την εµπορία ηλεκτρονικού εξοπλισµού και συστηµάτων αυτοµατισµού. Η ΜΑΡΑΚ απέκτησε το 35% του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας έναντι του ποσού των USD. Κατά το 2006 η ΜΑΡΑΚ διέθεσε µεγάλο τµήµα της δυναµικότητας της σε αντικείµενα ευρυζωνικότητας και κυρίως στην ασύρµατη µετάδοση µέσω συστηµάτων WiMAX, όπου η εταιρεία είναιπρωτοπόρος στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Το 2007 η ΜΑΡΑΚ είχε ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση ενός δικτύου WiMAX για τον ΟΤΕ. 6.3 Κατηγορίες Προϊόντων και Εµπορευµάτων Ι. Χερσαίες Τηλεπικοινωνίες και Ειδικά Έργα Ο τοµέας Τηλεπικοινωνιών και Ειδικών Έργων περιλαµβάνει τρεις µεγάλες κατηγορίες, ήτοι: α) τα συστήµατα ασύρµατων επικοινωνιών, β) τα ολοκληρωµένα συστήµατα ενσύρµατων επικοινωνιών και δικτύων και γ) τα ψηφιακά συνδροµητικά συστήµατα πολυπλεξίας. α) Τα Συστήµατα Ασύρµατων Επικοινωνιών διακρίνονται στα συστήµατα ραδιοεπικοινωνιών σε συχνότητες VHF/UHF, στα συστήµατα µικροκυµατικών ζεύξεων και στα συστήµατα ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης. Αναλυτικότερα: - Τα Συστήµατα Ραδιοεπικοινωνιών VHF/UHF χρησιµοποιούνται για την µετάδοση φωνητικών µηνυµάτων (γνωστή ως ραδιοτηλεφωνία) ή ψηφιακών δεδοµένων (από ένα υπολογιστή σε άλλον) µεταξύ δύο ή περισσότερων σηµείων. - Τα Συστήµατα Μικροκυµατικών Ζεύξεων χρησιµοποιούνται για την µετάδοση µεγάλου όγκου ψηφιακών πληροφοριών σε µικροκυµατικές συχνότητες. 13

15 Χρησιµοποιούνται κύρια από επιχειρήσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.χ. Ο.Τ.Ε., εταιρίες κινητής τηλεφωνίας κ.α.) ή από φορείς που επιθυµούν την ανεξάρτητη και ασφαλή µετάδοση των δεδοµένων τους (π.χ. Ένοπλες υνάµεις, Πανεπιστήµια κ.α). - Τα Συστήµατα Ασύρµατης Ευρυζωνικής Πρόσβασης βασίζονται σε τεχνολογίες WiFi/WiMAX και laser optics. Με την τεχνολογία WiFi, η οποία εδραιώνεται όλο και περισσότερο σήµερα σαν η καλύτερη λύση από άποψη ευκολίας εγκατάστασης, δίνεται σε «νοµαδικούς» (µη µόνιµους από άποψη εγκατάστασης) χρήστες φορητών υπολογιστών ή υπολογιστών χειρός η δυνατότητα πρόσβασης σε γρήγορες ταχύτητες στο Internet ή σε άλλες υπηρεσίες ψηφιακού περιεχοµένου. Με την ακόµη νεότερη τεχνολογία WiMAX, η οποία σήµερα εξυπηρετεί σταθερά εγκατεστηµένους χρήστες και στα επόµενα δύο χρόνια νοµαδικούς ή σε πραγµατική κίνηση χρήστες επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ακόµη γρηγορότερης πρόσβασης στο Internet ή σε άλλες υπηρεσίες ψηφιακού περιεχοµένου (τηλεόραση, video on demand κλπ.). Τέλος µε την τεχνολογία ασύρµατων laser optics επιτυγχάνεταιουσιαστικά η υποκατάσταση των κλασσικών οπτικών ινών σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη η εγκατάστασή τους (δύσβατες ορεινές περιοχές, διέλευση ποταµών/λιµνών/θαλάσσιων περασµάτων κλπ.) ή απαιτείται να υπάρχει δευτερεύουσα (εφεδρική) τηλεπικοινωνιακή σύνδεση ισοδύναµων χαρακτηριστικών µε την κύρια οπτική ίνα. β) Οι Ενσύρµατες Επικοινωνίες αφορούν στην προµήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων, ολοκληρωµένων ενσύρµατων δικτύων καθώς και συστηµάτων ADSL. - Με τα Τηλεφωνικά Κέντρα επιτυγχάνεται η φωνητική επικοινωνία µεταξύ συνδροµητών εντός ενός ή και περισσοτέρων κτιριακών συγκροτηµάτων. Χρησιµοποιούνται σε ένα πλήθος περιπτώσεων, όπως Υπουργεία, Νοσοκοµεία, Τράπεζες, ιδιωτικές εταιρίες κ.α. - Τα Ολοκληρωµένα Ενσύρµατα ίκτυα χρησιµοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών εντός ενός ή και περισσοτέρων κτιριακών συγκροτηµάτων σε τοπικό ή υπερτοπικό επίπεδο. Όπως και στην περίπτωση των τηλεφωνικών κέντρων χρησιµοποιούνται σε ένα πλήθος εφαρµογών, όπως Υπουργεία, Νοσοκοµεία, Τράπεζες, ιδιωτικές εταιρίες κ.α. - Πέραν αυτών την τελευταία διετία έχει προστεθεί και η προµήθεια εγκατάσταση συστηµάτων ADSL για λογαριασµό του ΟΤΕ, δηλ. συστηµάτων που επιτρέπουν την γρήγορη πρόσβαση στο Internet ή σε άλλες υπηρεσίες ψηφιακού περιεχοµένου αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα υποδοµή καλωδίων χαλκού των κοινών τηλεφωνικών συνδέσεων σε απλούς συνδροµητές. γ) Τα Ψηφιακά Συνδροµητικά Συστήµατα Πολυπλεξίας χρησιµοποιούνται από τον Ο.Τ.Ε. για την σύνδεση µε αυτόν, µέσω ενός µόνου κοινού καλωδίου, δύο ή περισσότερων συνδροµητών του και την παροχή σ αυτούς υπηρεσιών φωνής, fax και δεδοµένων. Έτσι επιτυγχάνεται η εξοικονόµηση καλωδίων χαλκού σε αστικό περιβάλλον, όπου το κόστος υλικών και ο χρόνος εγκατάστασής τους αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για την επέκτασή τους. ΙΙ. Ναυτιλιακά Ηλεκτρονικά Ο τοµέας των Ναυτιλιακών Ηλεκτρονικών περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: α) τις δορυφορικές επικοινωνίες, β) τους εκπαιδευτικούς ναυτιλιακούς προσοµοιωτές, γ) τους προσοµοιωτές ναυτιλιακών επικοινωνιών, δ) τις ασύρµατες επικοινωνίες πλοίων και ε) το δέκτη NAVTEX, τα συστήµατα ναυσιπλοΐας και τα radar ναυτιλίας. α) Οι ορυφορικές Επικοινωνίες πραγµατοποιούνται µε χρήση διαφόρων τύπων τερµατικών συσκευών, οι οποίες µέσω των επίγειων σταθµών συνδέονται µε τους δορυφόρους του διεθνούς οργανισµού INMARSAT. Οι ανωτέρω συσκευές χρησιµοποιούνται ευρέως από τα πλοία, καθώς η χρήση τους επιβάλλεται από τους 14

16 κανονισµούς ασφάλειας (IMO, SOLAS κ.α.), αλλά και από Υπουργεία και οργανισµούς (ΥΕΘΑ, Υπουργείο Εξωτερικών, Ο.Τ.Ε. κ.α.). β) Οι Εκπαιδευτικοί Ναυτιλιακοί Προσοµοιωτές Γέφυρας Πλοίου χρησιµοποιούνται από τις σχολές του Εµπορικού Ναυτικού για την εκπαίδευση των φοιτητών τους. Η Εταιρία διαθέτει στην Ελληνική αγορά τα προϊόντα της Ιταλικής εταιρίας SINDEL SRL. από το γ) Ο Προσοµοιωτής Ναυτιλιακών Επικοινωνιών (Προσοµειωτής GMDSS SIM 1000) χρησιµοποιείται επίσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς στις σχολές Εµπορικού Ναυτικού. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευάζεταιαπό την ίδια την Εταιρία. δ) Τα Συστήµατα Ασύρµατων Επικοινωνιών (VHF, MF/HF) για πλοία χρησιµοποιούνται ευρέως, τόσο από τα εµπορικά και πολεµικά πλοία, όσο και από σκάφη αναψυχής. ε) Ο έκτης NAVTEX αποτελεί µια συσκευή αυτόµατης λήψης µετεωρολογικών δεδοµένων για χρήση στα πλοία. Σχεδιάστηκε και κατασκευάζεταιαπό την ίδια την Εταιρία. ΙΙΙ. Συστήµατα Ειδικών Εφαρµογών Τα συστήµατα ειδικών εφαρµογών περιλαµβάνουν: α) τα συστήµατα περιβαλλοντικών και γεωφυσικών εφαρµογών, β) τα συστήµατα τηλεµετρίας και αυτοµατισµών, γ) τα επιστηµονικά όργανα και εξοπλισµό βιοµηχανίας ηλεκτρονικών, και δ) τα συστήµατα ελέγχου και διαχείρισης των τηλεπικοινωνιών. α) Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικών και Γεωφυσικών Εφαρµογών συνίστανται στα µετεωρολογικά συστήµατα, στα συστήµατα παρακολούθησης του περιβάλλοντος, στα γεωφυσικά και στα ωκεανογραφικά συστήµατα. - Τα Μετεωρολογικά Συστήµατα συλλέγουν, καταχωρούν και επεξεργάζονται µετεωρολογικά στοιχεία. Χρησιµοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Υπουργείο Γεωργίας, τη ΕΗ κ.α. - Τα Συστήµατα Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος περιλαµβάνουν τους αναλυτές ατµοσφαιρικής ρύπανσης, τους σταθµούς καταγραφής της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, τους ανιχνευτές αερίων, τα συστήµατα παρακολούθησης ποιότητας νερών και τα συστήµατα µέτρησης των εκλυόµενων αερίων στις καµινάδες. Χρήστες των ανωτέρω προϊόντων είναι η ΕΥ ΑΠ, το ΥΠΕΧΩ Ε, οι ήµοι κ.α. - Τα Γεωφυσικά και Ωκεανογραφικά Συστήµατα χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση και έλεγχο του φλοιού της γης και των υποθαλάσσιων χώρων, µε στόχο την πρόβλεψη διάφορων φαινοµένων. Χρήστες των ανωτέρω συσκευών είναι το ΥΠΕΧΩ Ε, το Πολεµικό Ναυτικό, διάφορα επιστηµονικά ινστιτούτα, πανεπιστήµια κ.α. β) Τα Συστήµατα Τηλεµετρίας και Αυτοµατισµών έχουν πληθώρα εφαρµογών και χρησιµοποιούνται τόσο από τη βιοµηχανία όσο και από διάφορους οργανισµούς όπως η ΕΗ, ο Ο.Τ.Ε., η ΕΠΑ κ.α. Η Εταιρία έχει αναπτύξει δικά της προϊόντα, όπως το TELEMEΤRON. γ) Τα Επιστηµονικά Όργανα και Εξοπλισµός Βιοµηχανίας Ηλεκτρονικών χρησιµοποιούνται από εργαστήρια, πανεπιστήµια, βιοµηχανίες ηλεκτρονικού εξοπλισµού κλπ. δ) Τα Συστήµατα Ελέγχου και ιαχείρισης Τηλεπικοινωνιών χρησιµοποιούνται από τους φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και από µεγάλους χρήστες για τον έλεγχο και εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των δικτύων τους. 15

17 Τέλος, στους σκοπούς της εταιρίας περιελήφθει µε την αριθ. 67/ απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης και ο τοµέας των ενεργειακών εφαρµογών (βλ. κεφ. 6.1) Νέες δραστηριότητες µέσα στο 2007 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η ιεύθυνση Ασύρµατων Επικοινωνιών συνέχισε και κατά την διάρκεια του έτους 2007 την προµήθεια µικροκυµατικού εξοπλισµού στην WIND. Παράλληλα παρείχε πανελλαδικά τεχνική υποστήριξη στο δίκτυο της WIND. Στα πλαίσια επίσης της καλής συνεργασίας ανέλαβε να υλοποιεί µε το «κλειδί στο χέρι» την διασύνδεση των εταιρικών πελατών µε το δίκτυο της WIND. Επίσης πέραν των ανωτέρω το 2007 έγιναν και τα εξής: Επετεύχθη συµφωνία για προµήθεια ασύρµατων Laser ζεύξεων του οίκου FSONA στην COSMOTE. Η συµφωνία αυτή αποτελεί αφετηρία για την περαιτέρω διείσδυση στις θυγατρικές της COSMOTE στα Βαλκάνια για την προµήθεια σχετικού υλικού. Ανέλαβε και ολοκλήρωσε µετά από διαγωνιστική διαδικασία έργο χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την συνοριακή αστυνοµία του Μαυροβουνίου. Το εν λόγω έργο αφορούσε την ανάπτυξη ασύρµατου δικτύου για την επιτήρηση των συνόρων. Προµήθευσε και υλοποίησε όλο το ασύρµατο δίκτυο του έργου VTMIS Βουλγαρίας (το οποίο ανατέθηκε στην ΜΑΡΑΚ µετά από σχετικό διαγωνισµό). Πέτυχε την προµήθεια ασύρµατων ζεύξεων Laser σε Πανεπιστήµια για την διασύνδεση των κτιριακών εγκαταστάσεων τους προκειµένου να ενοποιήσουν τα δίκτυα φωνής και δεδοµένων. Ανέλαβε µετά από διαγωνιστική διαδικασία την ανάπτυξη Πιλοτικού ικτύου WiMAX για λογαριασµό του ΟΤΕ σε δύο περιοχές της Αττικής. Το εν λόγω έργο ολοκληρώθηκε µε επιτυχία µέσα στο 2007 και αναµένεται η περαιτέρω επέκτασή του και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τέλος, στο πλαίσιο προώθησης δικτύων και ασυρµατικών ευρυζωνικών λύσεων Pre-WiMAX ανέλαβε και ολοκλήρωσε µε επιτυχία δίκτυα για διάφορες αλυσίδες Internet Cafe σε όλη την Ελλάδα µε σκοπό την ενοποίηση των καταστηµάτων και µηδενισµό των λειτουργικών εξόδων για µισθωµένες γραµµές οι οποίες µετά την ολοκλήρωση των δικτύων καταργήθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικές από τις αλυσίδες οι οποίες διαθέτουν περισσότερα από 30 καταστήµατα η καθεµία (Inspot, the Web, G-Net κλπ). Το Τµήµα των Επιχειρησιακών Λύσεων : ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πραγµατοποίησε επεκτάσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (τηλεφωνικά κέντρα, συστήµατα DECT, συστήµατα διασύνδεσης επιχειρήσεων, πρωτοποριακές κονσόλες για τυφλούς τηλεφωνητές κ.λπ.). Προµήθευσε (απ ευθείας η µέσω διαγωνισµού) τηλεφωνικά κέντρα νέας γενιάς (ΙΡ ΡΑΒΧ) και συστήµατα ασύρµατης κυψελωτής τηλεφωνίας σε Νοσοκοµεία (EUROMEDICA, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ), ήµους (ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ) στην Νοµαρχία Ηλείας, στον ΟΣΚ, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο ΥΠΕΧΩ Ε και σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως το Ράδιο Ταξί «Αστέρας», στην ΣΙ ΜΑ Α.Ε. (Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ) κλπ. 16

18 Οργάνωσε οµάδα υποστήριξης Εναλλακτικών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων για Επιχειρησιακές Λύσεις και βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε αρκετές γνωστές εταιρίες της αγοράς. Το Τµήµα ικτυακών Λύσεων: Ανέλαβε και ολοκλήρωσε το Σύστηµα ιαχείρισης NMS για τα ευρυζωνικά συστήµατα ΖΤΕ στον ΟΤΕ. Προµήθευσε και εγκατέστησε σύστηµα ευρυζωνικής διασύνδεσης στον ήµο Πειραιά. Υπέγραψε συµφωνία µε τον ΟΤΕ και υλοποιεί την αναβάθµιση των ευρυζωνικών ADSL γραµµών που έχει εγκαταστήσει σε ΙΡ για να υποστηρίζονται µεγαλύτερες ταχύτητες και Triple Play υπηρεσίες. Προµήθευσε και υλοποίησε το ενσύρµατο δίκτυο του έργου VTMIS Βουλγαρίας (το οποίο ανατέθηκε στην ΜΑΡΑΚ µετά από σχετικό διαγωνισµό). Έκλεισε στρατηγικής συµφωνία συνεργασίας µε την κατασκευάστρια εταιρία ACTELIS, η οποία πρωτοπορεί στον χώρο της τεχνολογίας EFM Bonding (για Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους) και κατέχει πολύ µεγάλο µερίδιο της Παγκόσµιας αγοράς. Συµµετείχε σε διαγωνισµό του ΟΤΕ και υπέγραψε συµφωνία για προµήθεια και υπηρεσίες σε εξοπλισµό ACTELIS και RAD. Συµµετείχε σε διαγωνισµούς ΟΤΑ-Κοινωνία της Πληροφορίας για ευρυζωνικά δίκτυα. Πέτυχε συµφωνία (µετά από διαγωνισµό) υποστήριξης LLU στον Πάροχο ΤΕΛΛΑΣ για την Αττική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης: Οργανώθηκε κατάλληλα και ανέλαβε την ετήσια υποστήριξη της πελατειακής βάσης της ΤΕΛΛΑΣ για την Αττική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Αύξησε τον συνολικό αριθµό των ετήσιων συµβολαίων συντήρησης. Ανέλαβε την ετήσια συντήρηση του Συστήµατος ιαχείρισης (ΝΜS) των DSLAM/ZTE για τον ΟΤΕ. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Στο πλαίσιο των δορυφορικών επικοινωνιών, η ΜΑΡΑΚ συνέχισε τη δυναµική προώθηση στην Ελληνική και ευρύτερα στη Βαλκανική αγορά, πέρα από δορυφορικά συστήµατα τύπου Inmarsat B GAN, και νέας τεχνολογίας υψηλών ταχυτήτων και µικρών διαστάσεων τερµατικών τύπου Marine Broadband για χρήση σε πλοία. Στο πλαίσιο των ναυτικών εξοµοιωτών, η ΜΑΡΑΚ ενέτεινε τις δραστηριότητές της στην Ελληνική αγορά, τόσο του ΥΕΝ όσο και του ΠΝ, συµµετέχοντας σε αρκετούς νέους διαγωνισµούς ενώ αντίστοιχα υπέγραψε συµβάσεις κυρίως για τις σχολές Εµπορικού Ναυτικού του ΥΕΝ για την προµήθεια αρκετών προσοµοιωτών Ναυτιλίας νέας τεχνολογίας. Η ΜΑΡΑΚ δραστηριοποιήθηκε έντονα σε συστήµατα ελέγχου κυκλοφορίας πλοίων µέσω σταθµών AIS και διαχείριση της σχετικής πληροφορίας προς το κοινό, συµµετέχοντας σε αντίστοιχα έργα του ΥΕΝ που βρίσκονται σε εξέλιξη (έργο «ΝΑΥΤΙΛΟΣ»), µε πολύ µεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Ταυτόχρονα, υλοποιεί την τεχνογνωσία της σε αυτό το πεδίο καταθέτοντας στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισµού του ΥΕΝ ολοκληρωµένη πρόταση για Σύστηµα Ελέγχου Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS) µε τη χρήση σταθµών Radar εγκατεστηµένων σε αποµακρυσµένες παράκτιες θέσεις. Η ΜΑΡΑΚ συνεχίζει την έντονη δραστηριοποίηση της σε ολοκληρωµένες λύσεις δορυφορικών επικοινωνιών τύπου V-SAT σε υπηρεσίες του δηµοσίου καθώς και στον ιδιωτικό τοµέα. 17

19 Κατά τη διάρκεια του 2007 η εταιρεία µας ανέπτυξε έντονη επιχειρηµατική δραστηριότητα στο τοµέα των Επίγειων ορυφορικών Σταθµών µέσω αντίστοιχων συνεργασιών µε τον ΟΤΕ αναφορικά µε τον Σταθµό των Θερµοπυλών. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ανάπτυξη Συστήµατος καταµέτρησης παροχών ύδατος και ενέργειας. Έχοντας την εµπειρία περισσοτέρων των 10 ετών σε συστήµατα καταµέτρησης τόσο σε εµπορικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, η ΜΑΡΑΚ ξεκίνησε την ανάπτυξη νέου βελτιωµένου συστήµατος κατάλληλο για την καταµέτρηση παροχών ύδατος και ενέργειας. Η διαφορά από το προηγούµενο σύστηµα που ήδη χρησιµοποιείται στην ΕΥ ΑΠ την τελευταία 10ετία, είναι το νέο φιλικότερο περιβάλλον στον χρήστη, ανάπτυξη και σύνδεση περιφερειακών κόµβων µέσω VPN, χρήση GPS για αποτύπωση σε χάρτη των µετρητών και χρήσιµων κόµβων του δικτύου καθώς και την δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας των µετρητών µε κεντρικό σύστηµα µέσω GPRS. Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS). Σε συνεργασία µε εταιρείες του χώρου στο GIS, Η ΜΑΡΑΚ αποκτά τεχνογνωσία στον χώρο των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων. Ήδη κατεβάσαµε προτάσεις στον ήµο Κερατσινίου και Αλεξανδρουπόλεως, ενώ ετοιµάζουµε νέες λύσεις ενόψει του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ). Συστήµατα Πρόληψης Πυρκαγιών. Η ΜΑΡΑΚ ξεκινά νέα δραστηριότητα σε έργα που αφορούν πρόληψη και έλεγχο πυρκαγιών. Η τεχνολογία στηρίζεται σε ερευνητικά έργα που έχουµε ήδη συµµετάσχει µαζί µε το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, καθώς σε άλλα ερευνητικά έργα που αφορούν ανάλυση εικόνας από κάµερες. Ήδη µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, αναµένονται µεγάλα έργα µε αντικείµενο την πρόληψη αυτών. Στον τοµέα της διαχείρισης και ελέγχου των τηλεπικοινωνιών, υπογράψαµε συµφωνίες για προώθηση οργάνων µετρήσεων Οπτικών ικτύων και Ινών σε τηλεπικοινωνιακούς πάροχους και κατασκευαστές ευρυζωνικών δικτύων. Συνεργασίες Μέσα στο 2007 κλείσαµε συνεργασίες µε τις παρακάτω εταιρείες. - TELENAVIS : για συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων - Eagle Eye Protection: συστήµατα πρόληψης πυρκαγιών - TELEPLANT: Όργανα µέτρησης δικτύων οπτικών ινών 6.4 Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, από την ίδρυσή της έως σήµερα, έχει ως ακολούθως: 1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε δέκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές, διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 3485/8.9.81). 2. Με την από 3/5/1983 απόφαση του.σ. της Εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µια. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µια. (ΦΕΚ 2104/5-7-83). 3. Με την από 12/7/83 απόφαση του.σ. της Εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µια. Έτσι το µετοχικό 18

20 κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 1000 δρχ. η κάθε µία. (ΦΕΚ 2181/ ). 4. Με την από 5/8/83 απόφαση του.σ. της Εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 80 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία.(φεκ 2390/5-8-83). 5. Με την από 15/5/84 απόφαση του.σ. της Εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 20 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία.(φεκ 1683/ ). 6. Με την από 4/4/85 απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µια. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία.(φεκ 2418/ ). 7. Με την από 9/8/88 απόφαση του.σ. της Εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µια. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µία.(φεκ 3592/ ). 8. Με την από 13/2/92 απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δρχ. µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µια Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µία.(φεκ 1189/ ). 9. Με την από 25/11/94 απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δρχ. µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µια. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε ως εξής: α) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των Παγίων της εταιρίας σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92 κατά δρχ. β) Με καταβολή µετρητών ποσού δρχ. (ΦΕΚ 832/ ). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. (ΦΕΚ 832/ ). 10. Με την από 14/4/97 απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δρχ. µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µια. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε ως εξής: α) Ποσό ρχ λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕ και β) Με καταβολή µετρητών ποσού δρχ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία.(φεκ 2437/ ). 11. Με την από 5/10/98 απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων της Εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δρχ. µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε ως εξής: Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92 ) ποσού δρχ. και β) Με καταβολή µετρητών ποσού δρχ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 8637/ ). 19

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2006 31.12.2006... 52

01.01.2006 31.12.2006... 52 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2007 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

MARAC ROMANIA SRL κατά 100%. MARAC BULGARIA EOOD κατά 100%. NVP UKRAVTOMATIKA κατά 35%.

MARAC ROMANIA SRL κατά 100%. MARAC BULGARIA EOOD κατά 100%. NVP UKRAVTOMATIKA κατά 35%. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σας υποβάλλουµε την έκθεση ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17.2.2012 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) για

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΕΦΑ Τεχνική ΑΕ ασχολείται µε τις κάτωθι δραστηριότητες : 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ F ONE

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΕΦΑ Τεχνική ΑΕ ασχολείται µε τις κάτωθι δραστηριότητες : 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ F ONE ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (επί των πεπραγµένων της χρήσεως 2010 και των ετήσιων οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016 Εταιρική Παρουσίαση Οκτώβριος 2016 1 Επισκόπηση της εταιρείας Hypermarket χωρίς φαγητό, µόδα και ηλεκτρονικά 40,000 προϊόντα µε µέση τιµή πώλησης EUR 4.99 Τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που συνεδριάζει στις 16 Μα ου 2016, έχει την τιµή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3.) και το άρθρο 32 κν. 2190/1920, ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα