ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο"

Transcript

1 ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007

2 2

3 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο νδεγνχ επαγγέικαηνο γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΤΠ.Δ.Π.Θ θαη εληάζζεηαη ζην Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ ηνπ Γ Κ.Π., γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο εχρξεζηνπ νδεγνχ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ. γχξσ απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν. Θα ζέιακε, απφ απηήλ ηε ζέζε, λα επραξηζηήζνπκε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ καο παξείρε θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ., Καζεγεηή θ.. Λεβέληε, γηα ηε δηάζεζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην ηκήκα. Ησάλλεο Έιιελαο Άγγεινο Μεηζάξαο Αηγάιεσ Οθηψβξηνο

4 4

5 Πεξηερόκελα Πξφινγνο Πεξηερφκελα 1. θνπόο θαη αληηθείκελν ηνπ νδεγνύεπαγγέικαηνο Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 1.2 Σξφπνο ρξήζεο ηνπ νδεγνχ επαγγέικαηνο 2. Γξαθείν δηαζύλδεζεο Σ.Δ.Η. Πεηξαηά Πξόγξακκα ζπνπδώλ Αληηθείκελν ζπνπδψλ 3.2 θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 3.3 Πεξηγξαθή ηνπ πηπρηνχρνπ ηνπ ηκήκαηνο 3.4 Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 3.5 Γνκή ησλ ζπνπδψλ 3.6 Γνκή ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ. 3.7 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 3.8 Αλάιπζε ζπνπδψλ θαηά κάζεκα 3.9 Socrates-Erasmus 4. ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηκήκαηνο Ζ.Τ Οκνεηδείο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Γεληθέο πιεξνθνξίεο 6.2 Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ 6.3 Σίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 6.4 Σκήκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ΑΔΗ 6.5 Σκήκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ΣΔΗ 7. Δπαγγεικαηηθή πξννπηηθή απαζρόιεζεο ζηελ Διιάδα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πλζήθεο εξγαζίαο Σππηθέο απαηηήζεηο γηα κία ζέζε εξγαζίαο Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο Σππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο πλζήθεο εξγαζίαο Σππηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο Απαηηνχκελε επηκφξθσζε Θεζκηθφ πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πλήζεηο εξγνδφηεο 7.2 ην δεκφζην ηνκέα Πξνζφληα δηνξηζκνχ Μηζζνιφγην Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο Σππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο πλζήθεο εξγαζίαο Σππηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο Απαηηνχκελε επηκφξθσζε 5

6 Θεζκηθφ πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πλήζεηο εξγνδφηεο 7.3 Απηναπαζρφιεζε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα 7.4 ηαηηζηηθά ζηνηρεία απαζρφιεζεο απνθνίησλ ηκήκαηνο Ζ.Τ. 8. Δπαγγεικαηηθή πξννπηηθή απαζρόιεζεο ζην εμσηεξηθό Γηεθδίθεζε κίαο ζέζεο εξγαζίαο Μεζνδνινγία αλαδήηεζεο εξγαζίαο 9.2 Γέθα πξαθηηθά βήκαηα γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο 9.2 Ζ ζεκαζία ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 9.3 Πξνεηνηκαζία γηα κία ζπλέληεπμε 9.4 Ζ ζεκαζία ησλ ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ 10. Μηζζνινγηθό θαη αζθαιηζηηθό πιέγκα απαζρόιεζεο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 10.2 ην δεκφζην ηνκέα 11. Δπαγγεικαηηθόο θνξέαο..55 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α - Αλάιπζε ζπνπδψλ θαηά κάζεκα 57 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β - Ηδησηηθέο εηαηξείεο κε αληηθείκελν ζηνλ ηνκέα ησλ Ζ/Τ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β Υξήζηκεο ζπλδέζεηο 142 Βηβιηνγξαθία Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο Πεγέο δηαδηθηχνπ 6

7 1. θνπόο θαη αληηθείκελν ηνπ νδεγνύ επαγγέικαηνο Ο νδεγφο επαγγέικαηνο ζρεδηάζηεθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο θαη απφθνηηνπο ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο παξέρνληάο ηνπο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηεο δηεμφδνπο. O νδεγφο επαγγέικαηνο πεξηέρεη ηηο αθαδεκατθέο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο, ηηο θαηνρπξσκέλεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο αλάινγνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο, ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ γηα ηελ απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν, αιιά θαη θαηαιφγνπο επηρεηξήζεσλ ζρεηηθψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Σα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Σ.Δ.Η.) αλήθνπλ ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Α.Δ.Η.) ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 1404/1983 (ΦΔΚ 173 Α ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λφκνπο 2916/2001 (ΦΔΚ 114 Α ), 3404/2005 (ΦΔΚ 260 Α ) θαη 3549/2007 (ΦΔΚ 69 Α ). Σα Σ.Δ.Η. είλαη Ν.Π.Γ.Γ. θαη απηνδηνηθνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο λφκνπ. Απνζηνιή ησλ ηδξπκάησλ απηψλ είλαη λα παξέρνπλ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε, επαξθή γηα ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή άιισλ γλψζεσλ ζην επάγγεικα, λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία πηπρηνχρσλ ηθαλψλ λα ζπλεηζθέξνπλ σο ζηειέρε εθαξκνγήο ζηελ ηερλνινγηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. ήκεξα ζπνπδάδνπλ ζηα Διιεληθά Σ.Δ.Η. πεξί ηνπο ζπνπδαζηέο, ζε δηάθνξεο ρνιέο θαη Σκήκαηα, δεκηνπξγψληαο πηπρηνχρνπο επαγγεικαηίεο ζε έλα εθηελέζηαην θάζκα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ θαιχπηεη πξαθηηθά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη ινηπφλ απηνλφεηε ε ζεκαζία αθελφο κελ ηνπ ζσζηνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ πηπρηνχρσλ Σ.Δ.Η. αθεηέξνπ δε ε δεκηνπξγία απφ πιεπξάο ησλ Ηδξπκάησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξνχζεο θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Ζ απμαλφκελε αλεξγία ζην ρψξν ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζε φινπο ηνπο πηπρηνχρνπο. Ζ αμηφπηζηε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε επαγγέικαηνο κπνξεί λα ζπληειέζεη νπζηαζηηθά ζηε ζσζηή επηινγή θαη ην ζσζηφ εμαξρήο πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πηπρηνχρσλ θαη ζηελ αλεχξεζε εξγαζίαο θαη ηε ράξαμε επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. θνπφο ηνπ παξφληνο νδεγνχ είλαη λα απνηειέζεη έλα ελεκεξσκέλν θαη ζχγρξνλν εξγαιείν πιεξνθφξεζεο ζε ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ κεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ. Ο νδεγφο απεπζχλεηαη: 7

8 α) ηνπο πηπρηνχρνπο κεραληθνχο ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ. νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζην επάγγεικά ηνπο. β) ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ζηειέρε πςειήο εμεηδίθεπζεο ζην αληίζηνηρν αληηθείκελν. γ) ηνπο αληίζηνηρνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξψζνπλ ζηελ θνηλσλία θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ θαηνρχξσζε ηνπ επαγγέικαηνο, ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. δ) ηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο. 1.1 Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο Ζ επαγγεικαηηθή επηινγή είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ ησλ πξνζσπηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ ηνπ αηφκνπ, ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ παξέρνληαη, ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ πνπ επηθξαηνχλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ ηειηθή επηινγή βέβαηα εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηνπ ζπκβηβαζκνχ, γηαηί βαζίδεηαη κελ ζηηο ππνθεηκεληθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο αιιά θαηά πνιχ θαη ζηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Ginsberg, 1972). πλεζέζηεξα, ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο επαγγέικαηνο είλαη ηα εμήο: Ζ ζχλδεζε ηνπ επαγγέικαηνο κε ηηο ζπνπδέο. Ζ ακνηβή. Ζ ζηαζεξφηεηα απαζρφιεζεο (κφληκε, πιήξεο ή κεξηθή). Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηινγή επαγγέικαηνο κπνξεί λα είλαη ε θνηλσληθή θαηαμίσζε, ην σξάξην εξγαζίαο, νη πξννπηηθέο αλέιημεο, νη πξννπηηθέο αλεξγίαο θιπ. 1.2 Σξόπνο ρξήζεο ηνπ νδεγνύ επαγγέικαηνο Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ νδεγνχ επαγγέικαηνο, ζα πξέπεη: 1. Ο νδεγφο λα αλαλεψλεηαη πεξηνδηθά έηζη ψζηε ην πεξηερφκελφ ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ πεδίν. 2. Ο ρξήζηεο ηνπ νδεγνχ λα εμεηδηθεχεη ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην επαγγεικαηηθφ πεδίν πνπ ελδηαθέξεηαη θαη λα αλαδεηά ηελ χπαξμε λεφηεξσλ δεδνκέλσλ. 3. Ο ρξήζηεο λα παξαθνινπζεί ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ ζπλάπηνληαη γηα θάζε επάγγεικα γηα κηζζνινγηθά ζέκαηα. 4. Ο ρξήζηεο λα παξαθνινπζεί ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία γηα αζθαιηζηηθά ζέκαηα. 8

9 2. Γξαθείν δηαζύλδεζεο Σ.Δ.Η. Πεηξαηά Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Σ.Δ.Η Πεηξαηά απνηειεί κία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο επηθνηλσλίαο, αλαπηχζζνληαο ζηαζεξνχο δεζκνχο κεηαμχ ηεο εθπαηδεπηηθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Παξαγσγήο. Ζ αλάπηπμε θαη ε αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ νινθιεξψζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ Β Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ) ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά απεπζχλεηαη: ε φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη πηπρηνύρνπο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηνχο ηνπ Ηδξχκαηνο. ε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ηδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ Σνκέα, Οξγαληζκνχο, Τπεξεζίεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ζε πιινγηθνχο Φνξείο φπσο Δπηκειεηήξηα, πλεηαηξηζκνχο θ.α. Έρνληαο ζαλ ππξήλα έλα ζχγρξνλν δίθηπν επηθνηλσλίαο, ην Γξαθείν Γηαζύλδεζεο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: πκβνιή ζηελ επηκφξθσζε, εμεηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ ηειεηνθνίησλ θαη πηπρηνχρσλ ηνπ Ηδξχκαηνο Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε. Δλεκέξσζε ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Παξαγσγήο θαη ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνζαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. πλεξγαζία κε αληίζηνηρα Γξαθεία ησλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ γξαθείνπ δηαζχλδεζεο είλαη: ην Παξάξηεκα Γ ππάξρεη πίλαθαο κε ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ γξαθείσλ δηαζχλδεζεο ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο. 9

10 3. Πξόγξακκα ζπνπδώλ Σν ηκήκα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ εθαξκφδεη ην αλαλεσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηελ Πξάμε 7/ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη επηά δηδαθηηθά εμάκελα θαη έλα εμάκελν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ εθπνλείηαη ππνρξεσηηθά κία πηπρηαθή εξγαζία ηεο νπνίαο ε ειάρηζηε δηάξθεηα είλαη έμη κήλεο. 3.1 Αληηθείκελν ζπνπδώλ Οη ζπνπδέο ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά θαιχπηνπλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε θαη ηηο ηερλνινγίεο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (Ζ/Τ) (Software Hardware) θαζψο θαη ηηο ηερληθέο εθαξκνγψλ ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο επηθνηλσλίεο, ηελ βηνκεραλία, ηελ ηαηξηθή, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ εθπαίδεπζε. 3.2 θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο ππνδνκήο, ψζηε απηνί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδνληαη ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεδίν ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, φπσο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνύ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ Αλψηαηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. 3.3 Πεξηγξαθή ηνπ πηπρηνύρνπ ηνπ ηκήκαηνο Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά δηαζέηνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη ελδεηθηηθά ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: i) Τπνζηήξημε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ κε αλάπηπμε ή ζπληήξεζε ηνπ πιηθνχ (hardware) θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπο (software) ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο ή εθαξκνγήο. ii) Μειέηε, ζρεδίαζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη θαηαζθεπέο γηα ηελ πξνζαξκνγή δηαθφξσλ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ζε Ζ/Τ. 10

11 iii) iv) Μειέηε, ζρεδίαζε, πξνγξακκαηηζκφο, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη νινθιεξσκέλσλ βηνκεραληθψλ ξνκπφη. Μειέηε, ζρεδίαζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη αλάπηπμε δηθηχσλ Ζ/Τ. v) Μειέηε θαη θαηαζθεπή εθαξκνγψλ δηθηπαθνχ ή δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο γηα θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα φπσο ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηειε-ηαηξηθή, ηειε-εθπαίδεπζε ή ηειε-θαηάξηηζε. vi) πληήξεζε θαη ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. vii) Αλάιπζε θαη θαηαζθεπή ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. viii) Δμνκνίσζε ζπζηεκάησλ κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ. ix) Μειέηε, ζρεδίαζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη θαηαζθεπή εηδεκφλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ βηνκεραλία, ηελ ηαηξηθή θαη ηελ δηνίθεζε. x) ρεδίαζε θαη θαηαζθεπή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα πεξηβαιινληνινγηθέο αλάγθεο. xi) Σερληθή ππνζηήξημε, ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ Ζ/Τ θαη αληηπξνζψπεπζε ειιεληθψλ θαη μέλσλ θαηαζθεπαζηψλ ζπζηεκάησλ κε Ζ/Τ θαη εηαηξεηψλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ινγηζκηθνχ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ. 3.4 Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ. θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 345/1989 (Φ.Δ.Κ. 158/ /η.Α'), σο εμήο: 1. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ πζηεκάησλ ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (ΣΔΦ) ησλ Σερλνιηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ απφ ηελ εκεξνκελία θηήζεο ηνπ πηπρίνπ, κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο αζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζηα κε άιινπο επηζηήκνλεο, κε ηελ κειέηε, ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο, επηζθεπήο, ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Βηνκεραληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ειέγρνληαη ε βνεζνχληαη θαη ζπζηήκαηα Ζιεηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. 2. Δηδηθφηεξα νη πηπρηνχρνη ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά: α) Μειέηε - ζρεδίαζε, πξνγξακκαηηζκφο, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη ξνκπφη, θαζψο θαη ησλ νινθιήξσκέλσλ Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ. 11

12 β) Μειέηε - ζρεδίαζε, πξνγξακκαηηζκφ θαη θαηαζθεπή γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ππνινγηζηή κε ηηο δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο θαζψο θαη ηελ ζχλδεζε ηνπο κε δίθηπα Ζ/Τ. γ) ρεδίαζε - εμνκνίσζε κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (CADSUMULATION) δ) ρεδίαζε - θαηαζθεπή ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ. ε) Σερληθήο ππνζηήξημεο - ζπληήξεζεο θαη αληηπξνζψπεπζεο Διιεληθψλ θαη Ξέλσλ νίθσλ πνπ αζρνινχληαη κε ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ. 3. Οη πηπρηνχρνη ηνπ αλαθεξφκελνπ ηκήκαηνο εμειίζζνληαη κέζα ζηε δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ηεξαξρία ηε ζρεηηθή κε ηνπο ηνκείο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηηο ζέζεηο ππεπζχλσλ ζηειερψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη θάζε θνξά γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ε παξάγνπλ ειεθηξνληθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. 4. Οη πηπρηνχρνη ηνπ αλαθεξφκελνπ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζηελ εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. Μπνξνχλ επίζεο λα απαζρνιεζνχλ θαη σο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε ζέκαηα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 3.5 Γνκή ησλ ζπνπδώλ Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη νθηψ (8) εμάκελα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηά (7) πξψησλ εμακήλσλ νη ζπνπδέο πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, αζθήζεηο πξάμεο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, ζεκηλάξηα θαη επηζθέςεηο ζε ρψξνπο παξαγσγήο. Σν φγδνν εμάκελν πεξηιακβάλεη εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε άζθεζε ζην επάγγεικα. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δνκείηαη κε βάζε ην θφξην εξγαζίαο (ΦΔ) ηνπ θνηηεηή (750 ψξεο αλά εμάκελν). Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε θάζε καζήκαηνο θαζνξίδεηαη ε δηδαθηέα χιε θαη νη κνξθέο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαηά ηξφπνλ ψζηε γηα θάζε ψξα ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο ν θνηηεηήο λα δηαζέηεη δχν ψξεο επηπιένλ γηα κειέηε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο γηα ηε κειέηε ησλ αζθήζεσλ πξάμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ηνπ νηθείνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ΦΔ νξίδεηαη ζε θάζε κάζεκα σο ηξηπιάζηνο ηνπ ρξφλνπ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο θαη σο ίζνο πξνο ην ρξφλν εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο ή αζθήζεσο πξάμεο. ε θάζε κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαηαλέκεηαη έλαο αξηζκφο Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ (ΓΜ) ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS. Σν ζχλνιν ησλ Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ησλ καζεκάησλ θάζε εμακήλνπ είλαη ηξηάληα (30) θαη θαηαλέκεηαη ζηα καζήκαηα αλαινγηθά πξνο ην ΦΔ. ηελ πηπρηαθή εξγαζία θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε αλαινγεί ζπλνιηθά ΦΔ 12

13 50 σξψλ εβδνκαδηαίσο ν νπνίνο θαηαλέκεηαη ηζφπνζα θαη ζηελ πηπρηαθή εξγαζία απνδίδνληαη 30 ΓΜ. Οη αζθήζεηο πξάμεο, σο εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο, δειψλνληαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο αιιά απφ ηε θχζε ηνπο πξνυπνζέηνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Πεξηιακβάλνπλ θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies), αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο, αλάπηπμε εηδηθψλ ζεκάησλ απφ πξνζθεθιεκέλνπο εκπεηξνγλψκνλεο, βηβιηνγξαθηθέο επηζθνπήζεηο, βηληενπξνβνιέο, θιπ. Δηδηθή βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ θνηηεηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ν θνηηεηήο παξαθνινπζεί επηηπρψο πξφγξακκα ζπνπδψλ καζεκάησλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο ππνδνκήο 20-30%, εηδηθήο ππνδνκήο 25-30%, εηδηθφηεηαο 25-30% θαη ζε πνζνζηφ 10-20% καζήκαηα ΓΟΝΑ πνπ αλήθνπλ ζηνπο ηνκείο ηεο Γηνίθεζεο, ηεο Οηθνλνκίαο, ηεο Ννκνζεζίαο θαη ησλ Αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ. Μαζήκαηα εηδηθήο ππνδνκήο θαη καζήκαηα εηδηθφηεηαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε Οκάδεο Μαζεκάησλ Δπηινγήο. Δπίζεο, νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαηαλέκνληαη ζε ζχλνια καζεκάησλ πνπ παξέρνπλ ζην ζπνπδαζηή ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη έλα πξφγξακκα επηινγψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δίλεη ζην θνηηεηή ηε δπλαηφηεηα λα δειψλεη καζήκαηα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά ζε πνζνζηφ 20-40%. Ζ εθπφλεζε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο εμαζθαιίδεη ηελ εκβάζπλζε ηνπ ηειεηνθνίηνπ ηνπ Σκήκαηνο ζε έλα ζνβαξφ επίθαηξν ζέκα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ή ζε αληηθείκελν πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ ζπνπδψλ. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζην επάγγεικα δηαξθεί έμη (6) εκεξνινγηαθνχο κήλεο. Δίλαη θαζνδεγνχκελε θαη αμηνινγνχκελε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε επηρεηξήζεηο, ππεξεζίεο, θαη άιινπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο. ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα : i) Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) φπσο: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Θεσξία Κπθισκάησλ, Ζιεθηξνληθά θ.α. ii) Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) φπσο: Γνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκφο, ΑΔ, κηθξνζιεθηξνληθή, Φεθηαθά Κπθιψκαηα, κθξνδπεμεξγαζηέο, Σειεπηθνηλσλίεο, ΦΔ, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, θ.ά. iii) Δηδηθόηεηαο (ΜΔ) φπσο: Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ, Γίθηπα, ρεδίαζε VLSI, Ρνκπνηηθή, θ.ά. iv) Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά (ΔΤ): φπσο Καηαλεκεκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Αζθάιεηα θαη Γηαρείξηζε Γηθηχσλ, Μεηαγισηηηζηέο, Δπεμεξγαζία Δηθφλαο, Δπθπή πζηήκαηα, Πιεξνθνξηαθά Πεξηβαιινληνινγηθά πζηήκαηα, πζηήκαηα Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ θ.ά. 13

14 v) Δηδηθήο θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ ζηνπο ηνκείο ηεο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (ΓΟΝΑ) φπσο: Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε, Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο, Πιεξνθνξηθή θαη Κνηλσλία. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο δελ επηβάιιεη θαηεχζπλζε ή εμεηδίθεπζε, αιιά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ππνρξεσηηθά θαη επηινγή ή ζεκηλάξηα ή πξναηξεηηθά καζήκαηα πνπ ζα ελίζρπαλ ηελ ππνδνκή ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο φπσο Δπηθνηλσλίεο Ζ/Τ, Βηνκεραληθή Πιεξνθνξηθή ή ρεδίαζε Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ ή Σερλνινγίεο Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ. 3.6 Γνκή ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ. Σν ηκήκα Ζ.Τ. έρεη ηελ αθφινπζε δνκή: Πποϊζηάμενορ Σμήμαηορ ςμβούλιο Σμήμαηορ Γενική ςνέλεςζη Σμήμαηορ Σομείρ μαθημάηων Σομέαρ Απσιηεκηονικήρ Ζ/Τ, Πληποθοπικήρ & Γικηύων (ΑΠΓ) Σομέαρ Μικποηλεκηπονικήρ & Σηλεπικοινωνιών (ΜΖΣ) Σομέαρ ημάηων & ςζηημάηων (&) Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο δηνηθεί ην ηκήκα θαη εθιέγεηαη θάζε δχν ρξφληα απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ. Σν πκβνχιην Σκήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο, ηνπο Σνκεάξρεο θαη ηνλ εθπξφζσπν ησλ ζπνπδαζηψλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ ηκήκαηνο θαη απνηειείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπνπδαζηψλ. Οη ηνκεάξρεο δηνηθνχλ ηνπο ηνκείο ηνπ ηκήκαηνο θαη εθιέγνληαη θάζε ρξφλν απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηνκέα θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπνπδαζηψλ. 14

15 Σα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαηαλέκνληαη ζηνπο ηνκείο σο εμήο: Σνκέαο Αξρηηεθηνληθήο, Πξνγξακκαηηζκνύ & Γηθηύσλ Δ1.004 Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Ζ/Τ Δ1.201 Απηνκαηηζκφο γξαθείνπ, δηαδίθηπν, βηβιηνζήθεο E2.002 Λνγηθά θπθιψκαηα Δ2.005 Γνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο Δ3.002 Αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκφο Δ3.003 Βάζεηο δεδνκέλσλ Δ3.004 Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ Η Δ4.002 Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Η Δ4.004 Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ ΗΗ Δ5.001 Γίθηπα Ζ/Τ Δ5.101 Γξαθηθά κε Ζ/Τ Δ5.104 Αιγφξηζκνη θαη δνκέο δεδνκέλσλ Δ6.001 Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ΗΗ E6.003 Γίθαην πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Δ6.103 Σερλνινγίεο πνιπκέζσλ Δ6.104 Αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ Δ6.105 Αζθάιεηα θαη δηαρείξηζε δηθηχσλ Δ6.106 Αιιειεπίδξαζε κεραλήο/αλζξψπνπ Δ6.107 πζηήκαηα αλνρήο ζθαικάησλ Δ6.109 Μεηαγισηηηζηέο Δ7.001 Μεραληθή ινγηζκηθνχ Δ7.106 Πξνεγκέλα ζέκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ Δ7.107 Καηαλεκεκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα Δ7.109 Παξάιιειε επεμεξγαζία Δ7.111 πζηήκαηα καζεζηαθήο ηερλνινγίαο Σνκέαο Μηθξνειεθηξνληθήο & Σειεπηθνηλσληώλ Δ1.003 χγρξνλε ζρεδίαζε Δ1.005 Ζιεθηξνληθά Δ2.003 Θεσξία θπθισκάησλ Δ2.004 Μηθξνειεθηξνληθή Δ3.005 ρεδίαζε VLSI Δ4.001 Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο Δ4.003 Φεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο Δ4.101 Σερλνινγία πεξηβάιινληνο Δ4.104 Ζιεθηξνληθή θαηαζθεπή Δ5.004 Πιεξνθνξηθή θαη θνηλσλία Δ5.103 Δπεμεξγαζία ήρνπ-θσλήο Δ5.105 Δηδηθά ζέκαηα πεξηβαιινληνινγίαο Δ6.101 Απηφκαηε ζρεδίαζε VHDL Δ6.110 Οπηηθά δίθηπα δεδνκέλσλ 15

16 Δ7.002 Γηαρείξηζε έξγνπ Δ7.105 Δπεμεξγαζία εηθφλαο Δ7.110 Αζχξκαηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα Σνκέαο Ρνκπνηηθήο & Απηνκαηηζκνύ Δ3.001 ήκαηα θαη ζπζηήκαηα Δ4.005.Α.Δ. Δ4.105 Δθαξκνζκέλε αξηζκεηηθή αλάιπζε Δ5.002 Φεθηαθά.Α.Δ. Δ5.003.Α.Μ/Μηθξνειεγθηέο Δ5.102 Αηζζεηήξηα θαη κεηξήζεηο Δ5.106 Θεσξία θσδίθσλ θαη πιεξνθνξίαο Δ5.107 Μνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ Δ6.002 Ρνκπνηηθή Δ6.102 CAD/CAM Δ6.108 πζηήκαηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ Δ6.111 Έιεγρνο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ κε Ζ/Τ Δ7.101 πζηήκαηα πινήγεζεο Δ7.102 Μεραηξνληθή Δ7.103 Σερλεηή λνεκνζχλε Δ7.104 Αλαγλψξηζε πξνηχπσλ Δ7.108 Δθαξκνζκέλε θξππηνγξαθία Μαζήκαηα ππνζηεξηδόκελα από ΓΟ Δ3.006 Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ Μαζήκαηα ππνζηεξηδόκελα από ην Κέληξν Ξέλσλ Γισζζώλ Δ1.203 Αγγιηθά-Η Δ2.201 Αγγιηθά-ΗΗ Δ3.201 Αγγιηθά-ΗΗΗ Δ5.108 Ξελφγισζζα ηερληθά θείκελα Μαζήκαηα ππνζηεξηδόκελα από ην Γεληθό Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Δ1.001 Μαζεκαηηθά Δ1.202 Γεληθά (εηζαγσγηθά) Μαζεκαηηθά Δ2.001 Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά Μαζήκαηα ππνζηεξηδόκελα από ην Γεληθό Σκήκα Φπζηθήο & Υεκείαο Δ1.002 Φπζηθή Δ4.102 Φπζηθή ζηεξεάο θαηάζηαζεο Δ4.103 Δθαξκνζκέλε νπηνειεθηξνληθή 16

17 3.7 Αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ Παξαηίζεηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηηο εμήο ζπληνκνγξαθίεο: ΚΜ : Καηεγνξία Μαζήκαηνο ΣΜ : Σχπνο Μαζήκαηνο Τ : Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα ΔΤ : Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα ΜΓΤ : Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο ΜΔΤ : Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο ΜΔ : Μάζεκα Δηδηθφηεηαο ΓΟΝΑ : Μάζεκα Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο Ννκηθψλ & Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ Π : Πξναηξεηηθφ Μάζεκα Θ : Θεσξία ΑΠ : Άζθεζε Πξάμεο Δξγ : Δξγαζηήξην ΦΔ : Φφξηνο Δξγαζίαο ΓΜ : Γηδαθηηθέο Μνλάδεο ej.xxx Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. Ωξεο ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ Α' Δμάκελν πνπδώλ e1.001 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΓΤ Τ 4 4 e1.002 ΦΤΗΚΖ ΜΓΤ Τ e1.003 ΤΓΥΡΟΝΖ ΥΔΓΗΑΖ ΜΓΤ Τ e1.004 ΔΗΑΓΧΓΖ ζηνλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ H/Y ΜΓΤ Τ e1.005 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΓΤ Τ e1.201 Απηνκ.Γξαθείνπ, ΓηαΓίθηπν, Βηβιηνζήθεο (εκηλάξην) (2/1/0) ΠΡ 0 e1.202 Γεληθά (εηζαγσγηθά) ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ (2/1/0) ΠΡ 0 e1.203 ΑΓΓΛΗΚΑ -i (εκηλάξην) (2/1/0) ΠΡ 0 ΤΝΟΛΑ Β' Δμάκελν πνπδώλ Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. Ωξεο ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ e2.001 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΓΤ Τ e2.002 ΛΟΓΗΚΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ ΜΓΤ Τ e2.003 ΘΔΧΡΗΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΜΓΤ Τ e2.004 ΜηθξνΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΔΤ Τ e2.005 ΓΟΜΖΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΜΔΤ Τ e2.201 ΑΓΛΗΚΑ -ii (εκηλάξην) (2/1/0) ΠΡ 0 ΤΝΟΛΑ

18 Γ' Δμάκελν πνπδώλ Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. Ωξεο ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ e3.001 ΖΜΑΣΑ θαη ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΓΤ Τ e3.002 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΜΔΤ Τ e3.003 ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔΤ Τ e3.004 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Ζ/Τ -i ΜΔΤ Τ e3.005 ΥΔΓΗΑΖ VLSI ΜΔΤ Τ e3.006 ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (Γ) ΓΟΝΑ Τ 2 2 e3.201 ΑΓΓΛΗΚΑ -iii (εκηλάξην) (2/1/0) ΠΡ 0 ΤΝΟΛΑ Γ' Δμάκελν πνπδώλ Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. Ωξεο ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ e4.001 Φεθηαθέο ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΜΔ Τ e4.002 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ -i ΜΔΤ Τ e4.003 Φ.Δ.. ΜΔΤ Τ e4.004 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Ζ/Τ -ii ΜΔΤ Τ e4.005.α.δ. ΜΔΤ Τ e4.1x1 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔΤ ΔΤ e4.201 ΤΓΥΡΟΝΟΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ (2) ΠΡ 0 ΤΝΟΛΑ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ e4.101 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΤ ΔΤ e4.102 ΦΤΗΚΖ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΤ ΔΤ e4.103 Δθαξκνζκέλε νπηνζλδκσρονηκζ ΜΔΤ ΔΤ e4.104 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΤ ΔΤ e4.105 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ Αξηζκεηηθή ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΤ ΔΤ Δ' Δμάκελν πνπδώλ Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. Ωξεο ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ e5.001 ΓΗΚΣΤΑ Ζ/Τ ΜΔ Τ e5.002 Φ-ΑΔ ΜΔ Τ e5.003.α.μ. - ΜηθξνΔΛΔΓΚΣΔ ΜΔ Τ e5.004 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΑ (Α) ΓΟΝΑ Τ e5.1x1 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔΤ ΔΤ e5.1x2 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔΤ ΔΤ ΤΝΟΛΑ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 18

19 e5.101 ΓΡΑΦΗΚΑ κε Ζ/Τ ΜΔΤ ΔΤ e5.102 ΑΗΘΖΣΖΡΗΑ & ΜΔΣΡΖΔΗ ΜΔΤ ΔΤ e5.103 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΥΟΤ-ΦΧΝΖ ΜΔΤ ΔΤ e5.104 ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ & ΓΟΜΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔΤ ΔΤ e5.105 ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΜΔΤ ΔΤ e5.106 ΘΔΧΡΗΑ ΚΧΓΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΜΔΤ ΔΤ e5.107 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ & ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΤ ΔΤ e5.108 ΞΔΝΟΓΛΧΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΜΔΤ ΔΤ η' Δμάκελν πνπδώλ Ωξεο Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ e6.001 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ -ii ΜΔ Τ e6.002 ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΜΔ Τ e6.003 ΓΗΚΑΗΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ (Ν) ΓΟΝΑ Τ e6.1x1 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ e6.1x2 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ e6.1x3 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ ΤΝΟΛΑ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ e6.101 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΥΔΓΗΑΖ VHDL ΜΔ ΔΤ e6.102 CAD-CAM ΜΔ ΔΤ e6.103 Σερλνινγίεο ΠΟΛΤΜΔΧΝ ΜΔ ΔΤ e6.104 Αλάπηπμε ΓηαΓΗΚΣΤΑΚΧΝ Δθαξκνγψλ ΜΔ ΔΤ e6.105 ΑΦΑΛΔΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΜΔ ΔΤ e6.106 ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΜΖΥΑΝΖ-ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΔ ΔΤ e6.107 ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΟΥΖ ΦΑΛΜΑΣΧΝ ΜΔ ΔΤ e6.108 ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΜΔ ΔΤ e6.109 ΜΔΣΑΓΛΧΣΣΗΣΔ ΜΔ ΔΤ e6.110 ΟΠΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΔΤ e6.111 ΔΛΔΓΥΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ κε Ζ/Τ ΜΔ ΔΤ Ε' Δμάκελν πνπδώλ Ωξεο Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ e7.001 ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΜΔ Τ e7.002 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΟΤ (Ο) ΓΟΝΑ Τ e7.1x1 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ e7.1x2 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ e7.1x3 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ e7.1x4 Έλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ 2 2 ΤΝΟΛΑ

20 ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ e7.101 ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΟΖΓΖΖ ΜΔ ΔΤ e7.102 ΜΖΥΑΣΡΟΝΗΚΖ ΜΔ ΔΤ e7.103 ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ ΜΔ ΔΤ e7.104 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΠΡOΣΤΠΧΝ ΜΔ ΔΤ e7.105 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΗΚΟΝΑ ΜΔ ΔΤ e7.106 ΠΡΟΖΓΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΔΤ e7.107 ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΔΤ e7.108 Δθαξκνζκέλε ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΗΑ ΜΔ ΔΤ 2 2 e7.109 ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΤ e7.110 Αζχξκαηα Σειεπηθνηλσληαθά Γίθηπα ΜΔ ΔΤ 2 2 e7.111 ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΑΘΖΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΜΔ ΔΤ 2 2 Ζ' Δμάκελν πνπδώλ Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. Ωξεο ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ Πηπρηαθή Δξγαζία ΜΔ Τ Πξαθηηθή Αζθεζε ΜΔ Τ ΤΝΟΛΑ Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ηα αθφινπζα: Αλάιπζε ζπλόινπ σξώλ αλά εβδνκάδα T M H M A Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ (ΣΔΗ Πεηξαηά) Θ (Τ) ΑΠ (Τ) Δ (Τ) Θ (ΔΤ) ΑΠ (ΔΤ) ώξεο εβδνκαδηαίσο (ζύλνια) Δ (ΔΤ) Π Φόξηνο εξγαζίαο θαη δηδαθηηθέο κνλάδεο χλνιν ΦΔ = 350 { ~ 50 / εμάκελν } χλνιν ΓΜ = 240 { ~ 30 / εμάκελν } χλνιν Δβδνκαδηαίσλ σξψλ = 178 { 86 Θ, 28 ΑΠ, 64 Δξγ } Αλάιπζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ 20

21 Αλάιπζε ινηπώλ αληηθεηκέλσλ 3.8 Αλάιπζε ζπνπδώλ θαηά κάζεκα 20~30% 22,5% ΜΓΤ 9 25~35% 32,5% ΜΔΤ 13 25~35% 35,0% ΜΔ 14 ~10% 10,0% ΓΟΝΑ 4 100% ΤΝ : 40 Σν Παξάξηεκα Α πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή θάζε καζήκαηνο (θσδηθφο καζήκαηνο, ζθνπφο, πεξηερφκελα, ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία) ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ Socrates-Erasmus Γλσζηηθά Αληηθείκελα Μαζήκαηα (Τ) 30 Μαζήκαηα (ΔΤ) 34 Μαζήκαηα (Π) 6 Tν Πξφγξακκα "ΩΚΡΑΣΖ" είλαη ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Γεληθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο γηα παηδηά, λένπο θαη ελειίθεο, εληείλνληαο ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία θαη απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο πξφζβαζεο ζην επξχ θάζκα δπλαηνηήησλ κάζεζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πεξηζζφηεξα απφ 200 Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζε 28 Δπξσπατθέο ρψξεο ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα απηφ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο, λα γλσξίζνπλ άιιεο εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη λα γλσξίζνπλ ηε θηινμελία άιισλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. Πην αλαιπηηθά, ην πξφγξακκα απνζθνπεί: ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο ζηηο ζπνπδέο φισλ ησλ επηπέδσλ. ζηελ βειηίσζε ηεο γλψζεο ησλ γισζζψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο ησλ ιηγφηεξν δηαδεδνκέλσλ. ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Ηδξπκάησλ θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο δηδαζθφλησλ θαη ζπνπδαζηψλ. ζηελ πξνψζεζε ησλ αληαιιαγψλ πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ. 21

22 Σν ηκήκα ηνπ "σθξάηεο" πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε νλνκάδεηαη "Erasmus". Πξνσζεί θαη ζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: Κηλεηηθφηεηα ζπνπδαζηψλ, Κηλεηηθφηεηα δηδαζθφλησλ, Απφ θνηλνχ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη πξνρσξεκέλν επίπεδν, Δθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ Γηνξγάλσζε εληαηηθψλ καζεκάησλ. Σν πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε Παλεπηζηήκηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, ή ζ'απηά ησλ ρσξψλ ηνπ ΔΟΥ (Ηζιαλδία, Ληρηελζηάτλ, Ννξβεγία) ή ησλ ππφ έληαμε ρσξψλ (Σνπξθία) κε ηα νπνία ην Σ.Δ.Η. Πεηξαηά έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία, γηα κία ρξνληθή πεξίνδν 3-12 κελψλ, κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Ζ ελίζρπζε απηή δελ απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, αιιά πξννξίδεηαη λα θαιχςεη ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο κεηαθίλεζεο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα πεξίνδνο ζπνπδψλ ζε έλα άιιν θξάηνο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο έληαμεο ζην πξφγξακκα, απεπζπλζείηε ζην αληίζηνηρν γξαθείν ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά ή ζην Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο λένπο απεπζπλζείηε ζην Education and Training (http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html). 22

23 4. ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηκήκαηνο Ζ.Τ.. Καηαλνκή πηπρηνύρσλ ηκήκαηνο Καηαλνκή ζπνπδαζηώλ ηκήκαηνο 23

24 Καηαλνκή βαζκνινγίαο πηπρίνπ Καηαλνκή δηάξθεηαο ζπνπδώλ 24

25 5. Οκνεηδείο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ιεηηνπξγνχλ νη εμήο ζρνιέο κε ζπλαθέο αληηθείκελν ζπνπδψλ ή γεληθφηεξα κε αληηθείκελν ζπνπδψλ ζην πεδίν ηεο πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο. Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΔΙ ΠΟΛΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΗ ΘΑΞΝΓΗΠΡΟΗΑΘΝ ΞΑΛ/ΚΗΝ ΔΚΞ ΑΘΖΛΑ ΑΘΖΛΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛ/ΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛ/ΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΚΔ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΠΡΖ ΒΗΝΦΑΡΟΗΘΖ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΙΑΚΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Ζ/ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΑΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΑΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ΘΝΕΑΛΖ ΞΑΡΟΑ ΞΑΡΟΑ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ ΡΟΗΞΝΙΖ 25

26 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΜΑΛΘΖ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΖΡΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ ΣΑΛΗΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ ΠΑΚΝΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΗΝΛΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΟΘΟΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ, ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΥΛ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ΒΝΙΝΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΚΑΡΗΘΖΠ ΣΑΟΝΘΝΞΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Σερλνινγηθή εθπαίδεπζε ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΔΙ ΠΟΛΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΒΑΙΑΠ ΘΑΒΑΙΑ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΙΚΔΠΥΛ ΘΟΖΡΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΑΘΖΛΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 26

27 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΠΔΟΟΥΛ ΠΔΟΟΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΙΑΚΗΑΠ ΓΡ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΙΑΚΗΑ ΘΑΠΡΝΟΗΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΙΑΟΗΠΑ ΠΞΑΟΡΖ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΛΑΞΑΘΡΝΠ Δπίζεο, ππάξρνπλ ηκήκαηα ΣΔΗ ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηελ πιεξνθνξηθή κε άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο φπσο: Σκήκα Απηνκαηηζκνύ (Θεζζαινλίθε, Πεηξαηάο, Υαιθίδα) Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο (έξξεο) Γηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ (ΓΟ-Καβάια) Δπηρεηξεκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη πιεξνθνξηθώλ ζπζηεκάησλ (Πάηξα) Δθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο ζηε δηνίθεζε θαη ηελ νηθνλνκία (Μεζνιφγγη, Γπηηθή Μαθεδνλία-Γξεβελά, Ηνλίσλ Νήζσλ-Λεπθάδα) Πιεξνθνξηθήο θαη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (Πάηξα-Πχξγνο) 27

28 6. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 6.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο πηπρηνχρνο Σ.Δ.Η., γεληθψο, κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ κπνξεί λα ζπλερίζεη γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, είηε ζηα Διιεληθά Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. είηε ζηα αληίζηνηρα ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο φξνο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο αλαθέξεηαη ζε πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηελ ρψξα καο κηα ζπλερήο αχμεζε ηεο δήηεζεο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ απφ ηνπο πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η. ελψ ζπγρξφλσο απμάλεηαη ν αξηζκφο εξγνδνηηθψλ θνξέσλ πνπ επηζπκνχλ ή θαη απαηηνχλ ηελ θαηνρή ελφο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, σο απφδεημε επηζπκεηψλ ηθαλνηήησλ, εκπεηξηψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. ζνλ αθνξά ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, αμίδεη λα ηνληζζνχλ ηα αθφινπζα: 1. Με ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ Νφκνπ 2327/95 γηα πξψηε θνξά νη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η. κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα Διιεληθά Α.Δ.Η. θάησ απφ πξνυπνζέζεηο. 2. Με ηνλ Νφκν 2916/2001, πνπ απνζαθήληζε ην ξφιν ησλ Σ.Δ.Η. & ησλ απνθνίησλ ηνπο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, θαηαξγείηαη ην παξαπάλσ άξζξν θαη ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ: Οη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η θαη Α..Π.Α.Η.Σ.Δ. ζπκκεηέρνπλ ζηα Π.Μ.. ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Πηπρηνχρνπο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα. Γίλεηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζε Διιεληθά Ηδξχκαηα & ζηνπο θαηφρνπο ηίηισλ ηζνηίκσλ πξνο ηα πηπρία Σ.Δ.Η. ηκεκάησλ ζρνιψλ πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν. Δπηιχεηαη ην πξφβιεκα αλαγλψξηζεο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ησλ ήδε απνθηεζέλησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ απφ ηνπο Πηπρηνχρνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 3. Αο ζεκεησζεί, φηη κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην : Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο ησλ ηκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Η. ζηε ιεηηνπξγία Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε νκνηαγή Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλα απφ ην ΓΟΑΣΑΠ Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο & ζπλδηνξγάλσζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Η. ζηε ιεηηνπξγία Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε νκνηαγή Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ. Αλαγλσξίζηεθαλ ηα Μ.Π.. πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ήδε ζηα Σ.Δ.Η. θαη αλνίγεηαη ν δξφκνο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαη άιισλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηα Σ.Δ.Η. 28

29 Σα εγθεθξηκέλα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απεπζχλνληαη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο ησλ επηζηεκψλ θαη εκπινπηίδνληαη ζπλερψο κε ηελ πξνζζήθε λέσλ. Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ θπκαίλεηαη απφ έλα έσο δχν έηε. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην ηκήκα πνπ νξγαλψλεη ην πξφγξακκα αιιά θαη αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζπνπδψλ. ε γεληθέο γξακκέο απαηηνχληαη ζπλήζσο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 1. Αίηεζε ζην ηκήκα. 2. Πηπρίν κε αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη ηζνηηκία απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. φηαλ απηφ έρεη απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ. 3. Βηνγξαθηθφ εκείσκα. 4. πζηαηηθέο Δπηζηνιέο. 5. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο θαζνξίδεη κε ζρεηηθή απφθαζε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, ηνλ νξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ ή ηελ εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε νξηζκέλα καζήκαηα, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ζπλεθηηκάηαη κε ηελ επηινγή. Δπηπιένλ νη ππνςήθηνη θαινχληαη θαη γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ ΜΠ. ρεηηθά κε ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ, απηφ απνλέκεηαη απφ ην ηκήκα ζην νπνίν εθπνλείηαη θαη έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα 3 έηε. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ηκήκα ζην νπνίν εθπνλείηαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπλήζσο πνπ δεηνχληαη είλαη: 1. Αίηεζε 2. Πηπρίν & κεηαπηπρηαθφο ηίηινο. 3. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα & απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. 4. Πεξηιεπηηθή αλάιπζε ηνπ ηίηινπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζεζεί θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η., κπνξεί λα αληιήζεη θαλείο απφ ηα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Σ.Δ.Η. 6.2 Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςήθησλ ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε επηινγή ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θάζε ηκήκαηνο. Γηα ηηο επηηξνπέο επηινγήο ππνςήθησλ ζηα πξνγξάκκαηα ππάξρνπλ θάπνηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ : Βαζηθό Πηπρίν: Οη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ηνκέα ζρεηηθφ κε ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο. πλήζσο γίλεηαη αίηεζε γηα κεηαπηπρηαθά, 29

30 ρσξίο λα έρεη ιεθζεί αθφκα ην πηπρίν εθφζνλ ν ππνςήθηνο βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν εμάκελν ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ θαη δειψλεη ηελ αλακελφκελε εκεξνκελία απνθνίηεζεο. Βαζκόο πηπρίνπ: Γηαθέξεη απφ ζρνιή ζε ζρνιή, αιιά ζπλήζσο δεηείηαη ηειηθφο βαζκφο πηπρίνπ κεγαιχηεξνο ηνπ 7. Αξθεηέο θνξέο νη επηηξνπέο δέρνληαη θνηηεηέο θάησ ηνπ ειάρηζηνπ απνδεθηνχ βαζκνχ, ππφ πξνυπνζέζεηο. Αίηεζε: Πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε πιήξσο θαη κε αθξίβεηα. πλήζσο νη αηηήζεηο απαηηνχλ κία έθζεζε, φπνπ κε ζπληνκία πξέπεη λα δνζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπνπδέο, ηηο γλψζεηο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο επηιέγεη ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Ζ επηηξνπή κπνξεί λα θξίλεη κέζσ απηήο ηεο γξαπηήο δήισζεο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ζηελ ζχληνκε παξνπζίαζε ηδεψλ. Δμεηάζεηο - ηεζη: Γηα ηηο αηηήζεηο ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ζεκαληηθή ε βαζκνινγία ησλ ηεζη πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Αξθεηά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ δεηνχλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο λα δηαγσληζηνχλ ζε ηππνπνηεκέλα ηεζη δεμηνηήησλ, γισζζνκάζεηαο θαη αλαιπηηθήο ηθαλφηεηαο. Σα πεξηζζφηεξα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ απαηηνχλ ηεζη γισζζνκάζεηαο (TOEFL, IELTS θηι) θαη ηεζη δεμηνηήησλ θαη αλαιπηηθήο ηθαλφηεηαο (GRE, GMAT, θ.α.) κε ζπγθεθξηκέλν φξην επίδνζεο πνπ δηαθέξεη απφ ζρνιή ζε ζρνιή. Σα Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλήζσο απαηηνχλ (πέξα ησλ παξαπάλσ) ηελ γξαπηή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζε ζπγθεθξηκέλε χιε ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ βηβιηνγξαθία πνπ θαζνξίδεη ην ηκήκα. πζηαηηθέο επηζηνιέο: ια ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απαηηνχλ ηελ ζπκπιήξσζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, ηελ ηπρφλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ησλ ππνςεθίσλ θαζψο θαη φπνηεο εμέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο/εξγαζίεο/ζπκκεηνρέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ αηηνχκελνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο δίλνληαη απφ θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο πνπ γλσξίδνπλ αξθεηά θαιά ηνλ/ηελ ππνςήθην κέζα απφ καζήκαηα, θαζνδήγεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο, έιεγρνο πξαθηηθήο άζθεζεο, εξγαζίεο ζηα πιαίζηα καζεκάησλ, ζπλεξγαζίεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θ.α. Αξθεηά πξνγξάκκαηα απαηηνχλ ζπζηαηηθή επηζηνιή θαη απφ εξγνδφηεο ή ζηειέρε επηρεηξήζεσλ. πλέληεπμε: ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ψζηε λα δνζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο φπσο: 1. Πνηνη είλαη νη κειινληηθνί ζηφρνη ζαο γηα επαγγεικαηηθή θαξηέξα. 2. Πφζεο ψξεο ηελ εβδνκάδα κειεηάηε. 3. Πνηα καζήκαηα πξνηηκάηε θαη γηαηί. 30

31 4. Μηιήζηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο. 5. Γηαηί επηιέμαηε ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. 6. Πσο ζα αληεπεμέιζεηε ζηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 7. Ση ζα θάλεηε αλ δελ επηιεγείηε ζε απηφ ην πξφγξακκα. 8. Θεκαηηθέο εξσηήζεηο ζην γλσζηηθφ πεδίν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 6.3 Σίηινη κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ Οη ηίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1. Γηπιψκαηα θαη Πηζηνπνηεηηθά (Diplomas & Certificates): απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία δηδαζθαιίαο ζπνπδψλ masters ρσξίο ηελ δηαηξηβή, κεξηθέο ζπνπδέο πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ηεο κεηαθνξάο απφ ηηο ζπνπδέο ελφο δηπιψκαηνο ζηηο ζπνπδέο ελφο master κεηά απφ κηα επηηπρεκέλε νινθιήξσζε θαη νινθιεξψλνληαη ζε 9 έσο 12 κήλεο. 2. Πηπρία masters κε δηδαζθαιία: θαζνξίδνληαη απφ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο (MA-Master of Arts, MSc-Master of Science, MBA-Master of Business Administration) είλαη πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, δηαξθνχλ έλα έσο δπν έηε θαη απνηεινχληαη απφ ζεηξά καζεκάησλ, εθπαίδεπζε ζε κεζφδνπο έξεπλαο, ηδηαίηεξεο εξγαζίεο ή εθζέζεηο, γξαπηέο εμεηάζεηο θαη ηελ πηπρηαθή εξγαζία ζε έλα νξηζκέλν ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα γξαθεί σο κηα εθηεηακέλε έθζεζε. Γελ έρνπλ δηαβαζκίζεηο αλ θαη θάπνηα Παλεπηζηήκηα κπνξεί λα απνλέκνπλ κηα δηάθξηζε (distinction) γηα εμέρνπζα απφδνζε. 3. Πηπρία masters κε έξεπλα: κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε έξεπλα, θαη νη πεξηζζφηεξεο full time ζπνπδέο δηαξθνχλ δπν έηε, δηαθξίλνληαη ζε MPhil- Master of Philosophy θαη MRes- Master of Research. 4. Γηδαθηνξηθά: απνλέκνληαη γηα κηα ζε βάζνο πξσηνγελή έξεπλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν, πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηε έξεπλα θάησ απφ επίβιεςε θαη γξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα απηήο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα σο κηα δηαηξηβή. Γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ απαηηνχληαη ζπλήζσο ηξία ρξφληα. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαιχνληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ θαη ε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ νη πεξηζζφηεξνη απφθνηηνη Σ.Δ.Η. γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 31

32 Σίηινη Γηδαθηνξηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Διιεληθνί Γηδαθηνξηθφ: 3 έηε ηνπιάρηζηνλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο Πξφγξακκα: 1 έσο2 έηε Βξεηαληθνί Ph.D: 2 έηε Mphil:1 έσο 2 έηε Msc, MA, MBA, LLM*:1 έηνο Γαιιηθνί Doctorat: 2-4 έηε κεηά ην DEA DEA: 1 έηνο DESS:1 έηνο Ακεξηθάληθνη Doctorate-PhD: 3 έηε Msc, MA, MBA, LLM: 2έηε Καλαδηθνί Doctorate-PhD: 3 έηε Msc, MA, MBA, LLM: 2έηε Γεξκαληθνί Doctorate: 2-5 έηε Magister LLM 6.4 Σκήκαηα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ΑΔΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΔΙ ΜΔΤΑΠΤΥΦΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΗ ΘΑΞΝΓΗΠΡΟΗΑΘΝ ΞΑΛ/ΚΗΝ ''Πιεξνθνξηθή θαη Τειεπηθνηλωλίεο'' κε εηδηθεύζεηο: α) πνινγηζηηθήο Δπηζηήκεο β) Ξξνεγκέλωλ Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάηωλ γ) Ρερλνινγίαο Ππζηεκάηωλ πνινγηζηώλ δ) Ππζηήκαηα Δπηθνηλωληώλ θαη Γηθηύωλ ε) Δπεμεξγαζίαο Πήκαηνο γηα Δπηθνηλωλίεο θαη Ξνιπκέζα ζη) Λέωλ Ρερλνινγηώλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΔΚΞ 1. ''Δλδεηθηηθό Δηδίθεπζεο ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Υπνινγηζηώλ" 2. "Τερλννηθνλνκηθώλ Σπζηεκάηωλ" κε θαηεπζύλζεηο: α) Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ Ππζηεκάηωλ θαη β) Γηνίθεζε Ππζηεκάηωλ Ξαξαγωγήο 1. ''Πιεξνθνξηθή θαη Γηνίθεζε'' 2. ''Πιεξνθνξηθή'' κε θαηεπζύλζεηο: ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛ/ΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Τεθηαθά Κέζα Δπηθνηλωληαθά Ππζηήκαηα θαη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛ/ΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ''Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Η/Υ θαη Δπηθνηλωληώλ'' κε θαηεπζύλζεηο: Γηθηπαθή πνινγηζηηθή - Ζιεθηξηθό Δκπόξην Λνήκνλα Ππζηήκαηα Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ ηνπ Ήρνπ θαη ηεο Δηθόλαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Ξαξαγωγή 32

33 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΑΠ 1. Σηνλ Τνκέα ηωλ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ 2. ''Δπηζηήκε ηωλ Υπνινγηζηώλ'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ''Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο'' ζηηο παξαθάηω θαηεπζύλζεηο: 1. Ρερλνινγία Δλζωκαηωκέλωλ πνινγηζηηθώλ Ππζηεκάηωλ 2. Γηθηπνθεληξηθά Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα 3. Δπθπείο Ρερλνινγίεο Δπηθνηλωλίαο Αλζξώπνπ πνινγηζηή 4. Ππζηήκαηα πνζηήξημεο Απνθάζεωλ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Μ.Γ.Δ. ζηηο εμήο θαηεπζύλζεηο: Σπζηεκάηωλ Υπνινγηζηώλ Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθνξηθήο ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Ζ/ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΑΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) 1. ''Δπηζηήκε θαη Τερλνινγία ηωλ Υπνινγηζηώλ'' 2. ''Οινθιεξωκέλα Σπζηήκαηα Υιηθνύ θαη Λνγηζκηθνύ'' 3. ''Σπζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο Σεκάηωλ θαη Δηθόλωλ: Θεωξία, Υινπνηήζεηο, Δθαξκνγέο'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ''Πιεξνθνξηθή'' κε θαηεπζύλζεηο: πνινγηζηηθά Ππζηήκαηα Θεωξία Δπηζηήκεο πνινγηζηώλ Ινγηζκηθό Δπηζηεκνληθνί πνινγηζκνί Ρερλνινγίεο - Δθαξκνγέο ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ Μ.Γ.Δ. ζηνπο ηνκείο: α) Ρερλνινγίεο Ππζηεκάηωλ Κηθξνειεθηξνληθήο θαη Ξιεξνθνξηθήο β) Ρερλνινγίεο Ππζηεκάηωλ Δπηθνηλωληώλ θαη Γνξπθνξηθώλ Ρειεπηθνηλωληώλ γ) Ρερλνινγίεο Ππζηεκάηωλ Δλέξγεηαο θαη Δθκεηάιιεπζεο Αλαλεώζηκωλ Δλεξγεηαθώλ Ξεγώλ 33

34 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΖΡΖΠ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 1. ''Δπηζηήκε Υπνινγηζηώλ'' α) Αξρηηεθηνληθή Κηθξνειεθηξνληθώλ Ππζηεκάηωλ β) Γίθηπα πνινγηζηώλ θαη Ρειεπηθνηλωλίεο γ) Ξαξάιιεια θαη Θαηαλεκεκέλα Ππζηήκαηα δ) Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα ε) πνινγηζηηθή θαη Γλωζηαθή Όξαζε θαη Ονκπνηηθή ζη) Αιγνξηζκηθή θαη Αλάιπζε Ππζηεκάηωλ δ) Ηαηξηθή Ξιεξνθνξηθή θαη Βηνϊαηξηθή Ρερλνινγία ε) Ρερλνινγίεο Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ ζ) Ρερλνινγία Ξνιπκέζωλ 2. Μ.Γ.Δ. ζηνπο ηνκείο: α) Θεωξεηηθά Θεκέιηα Δπηζηήκεο πνινγηζηώλ β) Ππζηήκαηα ιηθνύ θαη Ινγηζκηθνύ γ) Γεδνκέλα, Γλώζεηο, Ππληζηώζεο Ινγηζκηθνύ θαη Γηεπαθέο δ) Ρειεπηθνηλωλίεο, Γίθηπα πνινγηζηώλ θαη Θαηαλεκεκέλα Ππζηήκαηα ε) Γξαθηθή, πνινγηζηηθή Όξαζε θαη Ονκπνηηθή Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Υπνινγηζηώλ ''Τερλνινγίεο θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλωληαθώλ Σπζηεκάηωλ'' κε θαηεπζύλζεηο: 1. Αζθάιεηα Ξιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλωληαθώλ Ππζηεκάηωλ 2. Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Ξιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλωληαθώλ Ππζηεκάηωλ 3. Γηαρείξηζε Ξιεξνθνξίαο 4. Ρερλνινγίεο Γηθηύωλ Δπηθνηλωληώλ θαη πνινγηζηώλ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ, ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΥΛ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ''Δπηζηήκε θαη Τερλνινγία Υπνινγηζηώλ, Τειεπηθνηλωληώλ θαη Γηθηύωλ'' κε θαηεπζύλζεηο: 5. Ρερλνινγίεο Ινγηζκηθνύ θαη Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάηωλ 6. Ρειεπηθνηλωλίεο, Πήκαηα θαη Γίθηπα 7. Ρερλνινγίεο ιηθνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο ηωλ πνινγηζηώλ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα 6.5 Σκήκαηα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ΣΔΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΔΙ ΜΔΤΑΠΤΥΦΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Ρειεπιεξνθνξηθήο Φπζηθήο Καζεκαηηθώλ Ζπείξνπ Ξαλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ Ξεηξαηά University of Paisley, U.K. Τειεπηθνηλωληαθέο Δθαξκνγέο Ηιεθηξνληθό Δκπόξην 34

35 Απηνκαηηζκνύ θαη Ζιεθηξνληθήο Απηνκαηηζκνύ Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηθήο θαη Ρειεπηθνηλωληώλ Ξιεξνθνξηθήο Ξεηξαηά University of Kingston, U.K. Ξεηξαηά University of Paisley, U.K. Ιάξηζαο University of Staffordshire, U.K. Αζήλαο Universite de Limoges, France Δπηθνηλωλίεο Γεδνκέλωλ Πιεξνθνξηθή Τερλνινγία Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο Πιεξνθνξηθή θαη Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλωλίαο Ζιεθηξνληθήο Αζήλαο Brunel University, U.K. Σπζηήκαηα Δπηθνηλωληώλ Γεδνκέλωλ 35

36 7. Δπαγγεικαηηθή πξννπηηθή απαζρόιεζεο ζηελ Διιάδα Οη Μεραληθνί Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ απνθηνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ηελ θαηάιιειε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε θαη ηηο ηερλνινγίεο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (Software Hardware) θαζψο επίζεο θαη ζηηο εθαξκνγέο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ζηηο επηθνηλσλίεο, ηε βηνκεραλία, ηελ ηαηξηθή, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ εθπαίδεπζε. Πξαθηηθά, νη Μεραληθνί Ζ.Τ. κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο νπνηνπδήπνηε επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ εθαξκνγέο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Δλδεηθηηθά, νη ηνκείο απαζρφιεζήο ηνπο αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 3.3 (Πεξηγξαθή ηνπ πηπρηνχρνπ ηνπ ηκήκαηνο). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Ζ.Τ., παξφηη ππάξρνπλ πηπρηνχρνη απφ ρνιέο Διιεληθψλ ή μέλσλ Α.Δ.Η κε παξφκνηεο ή ίδηεο εηδηθφηεηεο, εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ θαιά πνζνζηά απνξξφθεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη απαζρνινχληαη θπξίσο ζε πνιινχο ηνκείο θαη θιάδνπο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Πξόζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζθε κεηαμύ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο, έδεημε όηη ην 98% ησλ απνθνίησλ έρεη απνθαηαζηαζεί επαγγεικαηηθά (έρνπλ βξεί απαζρόιεζε ζην αληηθείκελν) κέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. 7.1 ηνλ ηδησηηθό ηνκέα Σα βαζηθά ελδεηθηηθά πεδία απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη κεηαμχ άιισλ θαη ηα εμήο: Δηαηξείεο πιεξνθνξηθήο : Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα εθαξκνγέο, κειέηεεγθαηάζηαζε-ζπληήξεζε δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, κειέηε-θαηαζθεπή δηθηπαθψλ ή δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ (ζρεδηαζκφο θαη ππνζηήξημε δηθηπαθψλ ηφπσλ, ειεθηξνληθφ εκπφξην, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηειεταηξηθή θιπ). Δηαηξείεο εκπνξίαο εηδώλ πιεξνθνξηθήο : Πσιήζεηο, εθπαίδεπζε, ηερληθή ππνζηήξημε ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Δηαηξείεο ζηαζεξήο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο : Γίθηπα ππνινγηζηψλ, δηθηπαθέο ππεξεζίεο, επξπδσληθέο ππεξεζίεο, αζχξκαηα δίθηπα, νπηηθά δίθηπα. Δηαηξείεο ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ : Μειέηε, θαηαζθεπή, πξνγξακκαηηζκφο, εθκεηάιιεπζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη νινθιεξσκέλσλ ξνκπνηηθψλ εθαξκνγψλ. Δηαηξείεο ζπζηεκάησλ κε εθαξκνγέο ζηελ ηαηξηθή, ζηε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ εθαξκνγώλ, ζηε δηνίθεζε, ζηε βηνκεραλία. 36

37 ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα κέζεο εθπαίδεπζεο, κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (ΙΔΚ), ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. πλζήθεο εξγαζίαο Οη ζπλήζεηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη νθηάσξε απαζρφιεζε θαη κηζζνί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κεγαιχηεξνη ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίνη δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνπ ππνςήθηνπ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, κπνξεί λα πξνζθέξεηαη ηδησηηθή αζθάιηζε, πξηκ απνδνηηθφηεηαο θιπ. ηαλ ε απαζρφιεζε είλαη ζε απνκαθξπζκέλε επηρείξεζε, παξέρνληαη επηπιένλ δαπάλεο κεηαθίλεζεο ή ζηέγαζεο θαη πςειφηεξνο κηζζφο. Σππηθέο απαηηήζεηο γηα κία ζέζε εξγαζίαο Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο, γηα ηνπο άλδξεο. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αλάινγε ζέζε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηίζεηαη άλσ φξην ειηθίαο (ζπλήζσο 35 εηψλ). Γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο, αλάινγα κε ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο. πλήζσο δεηνχληαη Αγγιηθά. Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο απαζρφιεζεο, πηζαλφλ λα απαηηείηαη ή λα ζπλεθηηκάηαη ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ εηδίθεπζεο. Γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ θαη ησλ ζρεηηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ (π.ρ. C++, Visual Basic, Java, SQL θιπ). ρεηηθή κε ην αληηθείκελν επηκφξθσζε. Δπηκφξθσζε γηα απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. 7.2 ην δεκόζην ηνκέα Σα βαζηθά ελδεηθηηθά πεδία απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα είλαη κεηαμχ άιισλ θαη ηα εμήο: Τπνπξγεία θαη άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Οξγαληζκνύο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα, όπσο ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΤΠΑ, Οιπκπηαθή, Ννζνθνκεία. Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα κέζεο εθπαίδεπζεο, κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (ΙΔΚ), ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δξεπλεηηθνύο θνξείο, Ιδξύκαηα θαη Ιλζηηηνύηα. Πξνζόληα δηνξηζκνύ «Πξνζνληνιφγην» επηθξάηεζε λα θαινχληαη νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην. Δηδηθφηεξα, κε ην «πξνζνληνιφγην», θαζνξίδνληαη ηα θαηά θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο πξνζφληα δηνξηζκνχ κφληκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο 37

38 δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ο.Σ.Α. α θαη β βαζκνχ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Π.Γ. 50/2000 θαη πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ Ν.Π.Η.Γ. ησλ άξζξσλ 14 Ν. 2190/94, θαη 1 παξ. 3 Ν. 2527/97, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. (ηελ πεξίπησζε ησλ Ο.Σ.Α. δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνζφληα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ). Γεκνζηεχηεθε θαη ηζρχεη ήδε απφ , ην Π.Γ. 347/2003 κε ζέκα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 50/2001 «Καζνξηζκόο ησλ πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα», (ΦΔΚ 315/ ). Γηα ηνλ θιάδν ΣΔ Πιεξνθνξηθήο, ην απφζπαζκα ηνπ ΦΔΚ είλαη ην αθφινπζν: Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο θιάδσλ Π.Δ, Σ.Δ θαη Γ.Δ σο πξφζζεην πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ε γλψζε Πιεξνθνξηθήο θαη Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζε βαζηθφ επίπεδν, ζηα αληηθείκελα α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, γ) βάζεσλ δεδνκέλσλ, δ) παξνπζηάζεσλ θαη ε) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη επηπιένλ θαη γλψζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζρεηηθνχ κε ηελ θαηά πεξίπησζε εηδηθφηεηα, απηή θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε.(παξ. 18 ηνπ άξζξνπ) Μεηά ηε πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 347/2003 ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 27 παξ.1 γλψζε Ζ/Τ, δηαπηζηψλεηαη απνθιεηζηηθά κε πηζηνπνηεηηθά δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πνπ ρνξεγνχληαη απφ θνξείο νη νπνίνη εθαξκφδνπλ αμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο. (παξ. 16 ηνπ άξζξνπ) 38

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Αθήνα 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 1.1. Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 1.2. Σξφπνο ρξήζεο ηνπ Οδεγνχ Δπαγγέικαηνο 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----------- ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΣΔΙΘ) ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007 ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ Γ ξ α θ ε ί ν Γ η α ζ χ λ δ ε ζ ε ο Σ. Δ. Η. Α ζ ή λ α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα