ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο"

Transcript

1 ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007

2 2

3 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο νδεγνχ επαγγέικαηνο γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΤΠ.Δ.Π.Θ θαη εληάζζεηαη ζην Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ ηνπ Γ Κ.Π., γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο εχρξεζηνπ νδεγνχ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ. γχξσ απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν. Θα ζέιακε, απφ απηήλ ηε ζέζε, λα επραξηζηήζνπκε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ καο παξείρε θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ., Καζεγεηή θ.. Λεβέληε, γηα ηε δηάζεζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην ηκήκα. Ησάλλεο Έιιελαο Άγγεινο Μεηζάξαο Αηγάιεσ Οθηψβξηνο

4 4

5 Πεξηερόκελα Πξφινγνο Πεξηερφκελα 1. θνπόο θαη αληηθείκελν ηνπ νδεγνύεπαγγέικαηνο Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 1.2 Σξφπνο ρξήζεο ηνπ νδεγνχ επαγγέικαηνο 2. Γξαθείν δηαζύλδεζεο Σ.Δ.Η. Πεηξαηά Πξόγξακκα ζπνπδώλ Αληηθείκελν ζπνπδψλ 3.2 θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 3.3 Πεξηγξαθή ηνπ πηπρηνχρνπ ηνπ ηκήκαηνο 3.4 Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 3.5 Γνκή ησλ ζπνπδψλ 3.6 Γνκή ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ. 3.7 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 3.8 Αλάιπζε ζπνπδψλ θαηά κάζεκα 3.9 Socrates-Erasmus 4. ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηκήκαηνο Ζ.Τ Οκνεηδείο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Γεληθέο πιεξνθνξίεο 6.2 Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ 6.3 Σίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 6.4 Σκήκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ΑΔΗ 6.5 Σκήκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ΣΔΗ 7. Δπαγγεικαηηθή πξννπηηθή απαζρόιεζεο ζηελ Διιάδα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πλζήθεο εξγαζίαο Σππηθέο απαηηήζεηο γηα κία ζέζε εξγαζίαο Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο Σππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο πλζήθεο εξγαζίαο Σππηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο Απαηηνχκελε επηκφξθσζε Θεζκηθφ πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πλήζεηο εξγνδφηεο 7.2 ην δεκφζην ηνκέα Πξνζφληα δηνξηζκνχ Μηζζνιφγην Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο Σππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο πλζήθεο εξγαζίαο Σππηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο Απαηηνχκελε επηκφξθσζε 5

6 Θεζκηθφ πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πλήζεηο εξγνδφηεο 7.3 Απηναπαζρφιεζε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα 7.4 ηαηηζηηθά ζηνηρεία απαζρφιεζεο απνθνίησλ ηκήκαηνο Ζ.Τ. 8. Δπαγγεικαηηθή πξννπηηθή απαζρόιεζεο ζην εμσηεξηθό Γηεθδίθεζε κίαο ζέζεο εξγαζίαο Μεζνδνινγία αλαδήηεζεο εξγαζίαο 9.2 Γέθα πξαθηηθά βήκαηα γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο 9.2 Ζ ζεκαζία ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 9.3 Πξνεηνηκαζία γηα κία ζπλέληεπμε 9.4 Ζ ζεκαζία ησλ ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ 10. Μηζζνινγηθό θαη αζθαιηζηηθό πιέγκα απαζρόιεζεο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 10.2 ην δεκφζην ηνκέα 11. Δπαγγεικαηηθόο θνξέαο..55 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α - Αλάιπζε ζπνπδψλ θαηά κάζεκα 57 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β - Ηδησηηθέο εηαηξείεο κε αληηθείκελν ζηνλ ηνκέα ησλ Ζ/Τ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β Υξήζηκεο ζπλδέζεηο 142 Βηβιηνγξαθία Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο Πεγέο δηαδηθηχνπ 6

7 1. θνπόο θαη αληηθείκελν ηνπ νδεγνύ επαγγέικαηνο Ο νδεγφο επαγγέικαηνο ζρεδηάζηεθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο θαη απφθνηηνπο ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο παξέρνληάο ηνπο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηεο δηεμφδνπο. O νδεγφο επαγγέικαηνο πεξηέρεη ηηο αθαδεκατθέο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο, ηηο θαηνρπξσκέλεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο αλάινγνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο, ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ γηα ηελ απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν, αιιά θαη θαηαιφγνπο επηρεηξήζεσλ ζρεηηθψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Σα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Σ.Δ.Η.) αλήθνπλ ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Α.Δ.Η.) ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 1404/1983 (ΦΔΚ 173 Α ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λφκνπο 2916/2001 (ΦΔΚ 114 Α ), 3404/2005 (ΦΔΚ 260 Α ) θαη 3549/2007 (ΦΔΚ 69 Α ). Σα Σ.Δ.Η. είλαη Ν.Π.Γ.Γ. θαη απηνδηνηθνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο λφκνπ. Απνζηνιή ησλ ηδξπκάησλ απηψλ είλαη λα παξέρνπλ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε, επαξθή γηα ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή άιισλ γλψζεσλ ζην επάγγεικα, λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία πηπρηνχρσλ ηθαλψλ λα ζπλεηζθέξνπλ σο ζηειέρε εθαξκνγήο ζηελ ηερλνινγηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. ήκεξα ζπνπδάδνπλ ζηα Διιεληθά Σ.Δ.Η. πεξί ηνπο ζπνπδαζηέο, ζε δηάθνξεο ρνιέο θαη Σκήκαηα, δεκηνπξγψληαο πηπρηνχρνπο επαγγεικαηίεο ζε έλα εθηελέζηαην θάζκα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ θαιχπηεη πξαθηηθά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη ινηπφλ απηνλφεηε ε ζεκαζία αθελφο κελ ηνπ ζσζηνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ πηπρηνχρσλ Σ.Δ.Η. αθεηέξνπ δε ε δεκηνπξγία απφ πιεπξάο ησλ Ηδξπκάησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξνχζεο θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Ζ απμαλφκελε αλεξγία ζην ρψξν ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζε φινπο ηνπο πηπρηνχρνπο. Ζ αμηφπηζηε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε επαγγέικαηνο κπνξεί λα ζπληειέζεη νπζηαζηηθά ζηε ζσζηή επηινγή θαη ην ζσζηφ εμαξρήο πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πηπρηνχρσλ θαη ζηελ αλεχξεζε εξγαζίαο θαη ηε ράξαμε επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. θνπφο ηνπ παξφληνο νδεγνχ είλαη λα απνηειέζεη έλα ελεκεξσκέλν θαη ζχγρξνλν εξγαιείν πιεξνθφξεζεο ζε ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ κεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ. Ο νδεγφο απεπζχλεηαη: 7

8 α) ηνπο πηπρηνχρνπο κεραληθνχο ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ. νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζην επάγγεικά ηνπο. β) ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ζηειέρε πςειήο εμεηδίθεπζεο ζην αληίζηνηρν αληηθείκελν. γ) ηνπο αληίζηνηρνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξψζνπλ ζηελ θνηλσλία θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ θαηνρχξσζε ηνπ επαγγέικαηνο, ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. δ) ηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο. 1.1 Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο Ζ επαγγεικαηηθή επηινγή είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ ησλ πξνζσπηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ ηνπ αηφκνπ, ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ παξέρνληαη, ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ πνπ επηθξαηνχλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ ηειηθή επηινγή βέβαηα εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηνπ ζπκβηβαζκνχ, γηαηί βαζίδεηαη κελ ζηηο ππνθεηκεληθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο αιιά θαηά πνιχ θαη ζηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Ginsberg, 1972). πλεζέζηεξα, ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο επαγγέικαηνο είλαη ηα εμήο: Ζ ζχλδεζε ηνπ επαγγέικαηνο κε ηηο ζπνπδέο. Ζ ακνηβή. Ζ ζηαζεξφηεηα απαζρφιεζεο (κφληκε, πιήξεο ή κεξηθή). Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηινγή επαγγέικαηνο κπνξεί λα είλαη ε θνηλσληθή θαηαμίσζε, ην σξάξην εξγαζίαο, νη πξννπηηθέο αλέιημεο, νη πξννπηηθέο αλεξγίαο θιπ. 1.2 Σξόπνο ρξήζεο ηνπ νδεγνύ επαγγέικαηνο Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ νδεγνχ επαγγέικαηνο, ζα πξέπεη: 1. Ο νδεγφο λα αλαλεψλεηαη πεξηνδηθά έηζη ψζηε ην πεξηερφκελφ ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ πεδίν. 2. Ο ρξήζηεο ηνπ νδεγνχ λα εμεηδηθεχεη ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην επαγγεικαηηθφ πεδίν πνπ ελδηαθέξεηαη θαη λα αλαδεηά ηελ χπαξμε λεφηεξσλ δεδνκέλσλ. 3. Ο ρξήζηεο λα παξαθνινπζεί ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ ζπλάπηνληαη γηα θάζε επάγγεικα γηα κηζζνινγηθά ζέκαηα. 4. Ο ρξήζηεο λα παξαθνινπζεί ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία γηα αζθαιηζηηθά ζέκαηα. 8

9 2. Γξαθείν δηαζύλδεζεο Σ.Δ.Η. Πεηξαηά Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Σ.Δ.Η Πεηξαηά απνηειεί κία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο επηθνηλσλίαο, αλαπηχζζνληαο ζηαζεξνχο δεζκνχο κεηαμχ ηεο εθπαηδεπηηθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Παξαγσγήο. Ζ αλάπηπμε θαη ε αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ νινθιεξψζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ Β Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ) ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά απεπζχλεηαη: ε φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη πηπρηνύρνπο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηνχο ηνπ Ηδξχκαηνο. ε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ηδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ Σνκέα, Οξγαληζκνχο, Τπεξεζίεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ζε πιινγηθνχο Φνξείο φπσο Δπηκειεηήξηα, πλεηαηξηζκνχο θ.α. Έρνληαο ζαλ ππξήλα έλα ζχγρξνλν δίθηπν επηθνηλσλίαο, ην Γξαθείν Γηαζύλδεζεο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: πκβνιή ζηελ επηκφξθσζε, εμεηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ ηειεηνθνίησλ θαη πηπρηνχρσλ ηνπ Ηδξχκαηνο Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε. Δλεκέξσζε ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Παξαγσγήο θαη ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνζαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. πλεξγαζία κε αληίζηνηρα Γξαθεία ησλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ γξαθείνπ δηαζχλδεζεο είλαη: ην Παξάξηεκα Γ ππάξρεη πίλαθαο κε ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ γξαθείσλ δηαζχλδεζεο ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο. 9

10 3. Πξόγξακκα ζπνπδώλ Σν ηκήκα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ εθαξκφδεη ην αλαλεσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηελ Πξάμε 7/ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη επηά δηδαθηηθά εμάκελα θαη έλα εμάκελν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ εθπνλείηαη ππνρξεσηηθά κία πηπρηαθή εξγαζία ηεο νπνίαο ε ειάρηζηε δηάξθεηα είλαη έμη κήλεο. 3.1 Αληηθείκελν ζπνπδώλ Οη ζπνπδέο ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά θαιχπηνπλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε θαη ηηο ηερλνινγίεο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (Ζ/Τ) (Software Hardware) θαζψο θαη ηηο ηερληθέο εθαξκνγψλ ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο επηθνηλσλίεο, ηελ βηνκεραλία, ηελ ηαηξηθή, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ εθπαίδεπζε. 3.2 θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο ππνδνκήο, ψζηε απηνί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδνληαη ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεδίν ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, φπσο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνύ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ Αλψηαηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. 3.3 Πεξηγξαθή ηνπ πηπρηνύρνπ ηνπ ηκήκαηνο Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά δηαζέηνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη ελδεηθηηθά ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: i) Τπνζηήξημε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ κε αλάπηπμε ή ζπληήξεζε ηνπ πιηθνχ (hardware) θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπο (software) ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο ή εθαξκνγήο. ii) Μειέηε, ζρεδίαζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη θαηαζθεπέο γηα ηελ πξνζαξκνγή δηαθφξσλ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ζε Ζ/Τ. 10

11 iii) iv) Μειέηε, ζρεδίαζε, πξνγξακκαηηζκφο, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη νινθιεξσκέλσλ βηνκεραληθψλ ξνκπφη. Μειέηε, ζρεδίαζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη αλάπηπμε δηθηχσλ Ζ/Τ. v) Μειέηε θαη θαηαζθεπή εθαξκνγψλ δηθηπαθνχ ή δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο γηα θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα φπσο ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηειε-ηαηξηθή, ηειε-εθπαίδεπζε ή ηειε-θαηάξηηζε. vi) πληήξεζε θαη ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. vii) Αλάιπζε θαη θαηαζθεπή ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. viii) Δμνκνίσζε ζπζηεκάησλ κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ. ix) Μειέηε, ζρεδίαζε, πξνγξακκαηηζκφο θαη θαηαζθεπή εηδεκφλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ βηνκεραλία, ηελ ηαηξηθή θαη ηελ δηνίθεζε. x) ρεδίαζε θαη θαηαζθεπή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα πεξηβαιινληνινγηθέο αλάγθεο. xi) Σερληθή ππνζηήξημε, ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ Ζ/Τ θαη αληηπξνζψπεπζε ειιεληθψλ θαη μέλσλ θαηαζθεπαζηψλ ζπζηεκάησλ κε Ζ/Τ θαη εηαηξεηψλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ινγηζκηθνχ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ. 3.4 Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ. θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 345/1989 (Φ.Δ.Κ. 158/ /η.Α'), σο εμήο: 1. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ πζηεκάησλ ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (ΣΔΦ) ησλ Σερλνιηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ απφ ηελ εκεξνκελία θηήζεο ηνπ πηπρίνπ, κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο αζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζηα κε άιινπο επηζηήκνλεο, κε ηελ κειέηε, ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο, επηζθεπήο, ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Βηνκεραληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ειέγρνληαη ε βνεζνχληαη θαη ζπζηήκαηα Ζιεηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. 2. Δηδηθφηεξα νη πηπρηνχρνη ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά: α) Μειέηε - ζρεδίαζε, πξνγξακκαηηζκφο, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη ξνκπφη, θαζψο θαη ησλ νινθιήξσκέλσλ Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ. 11

12 β) Μειέηε - ζρεδίαζε, πξνγξακκαηηζκφ θαη θαηαζθεπή γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ππνινγηζηή κε ηηο δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο θαζψο θαη ηελ ζχλδεζε ηνπο κε δίθηπα Ζ/Τ. γ) ρεδίαζε - εμνκνίσζε κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (CADSUMULATION) δ) ρεδίαζε - θαηαζθεπή ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ. ε) Σερληθήο ππνζηήξημεο - ζπληήξεζεο θαη αληηπξνζψπεπζεο Διιεληθψλ θαη Ξέλσλ νίθσλ πνπ αζρνινχληαη κε ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ. 3. Οη πηπρηνχρνη ηνπ αλαθεξφκελνπ ηκήκαηνο εμειίζζνληαη κέζα ζηε δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ηεξαξρία ηε ζρεηηθή κε ηνπο ηνκείο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηηο ζέζεηο ππεπζχλσλ ζηειερψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη θάζε θνξά γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ε παξάγνπλ ειεθηξνληθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. 4. Οη πηπρηνχρνη ηνπ αλαθεξφκελνπ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζηελ εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. Μπνξνχλ επίζεο λα απαζρνιεζνχλ θαη σο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε ζέκαηα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 3.5 Γνκή ησλ ζπνπδώλ Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη νθηψ (8) εμάκελα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηά (7) πξψησλ εμακήλσλ νη ζπνπδέο πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, αζθήζεηο πξάμεο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, ζεκηλάξηα θαη επηζθέςεηο ζε ρψξνπο παξαγσγήο. Σν φγδνν εμάκελν πεξηιακβάλεη εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε άζθεζε ζην επάγγεικα. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δνκείηαη κε βάζε ην θφξην εξγαζίαο (ΦΔ) ηνπ θνηηεηή (750 ψξεο αλά εμάκελν). Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε θάζε καζήκαηνο θαζνξίδεηαη ε δηδαθηέα χιε θαη νη κνξθέο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαηά ηξφπνλ ψζηε γηα θάζε ψξα ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο ν θνηηεηήο λα δηαζέηεη δχν ψξεο επηπιένλ γηα κειέηε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο γηα ηε κειέηε ησλ αζθήζεσλ πξάμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ηνπ νηθείνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ΦΔ νξίδεηαη ζε θάζε κάζεκα σο ηξηπιάζηνο ηνπ ρξφλνπ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο θαη σο ίζνο πξνο ην ρξφλν εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο ή αζθήζεσο πξάμεο. ε θάζε κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαηαλέκεηαη έλαο αξηζκφο Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ (ΓΜ) ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS. Σν ζχλνιν ησλ Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ησλ καζεκάησλ θάζε εμακήλνπ είλαη ηξηάληα (30) θαη θαηαλέκεηαη ζηα καζήκαηα αλαινγηθά πξνο ην ΦΔ. ηελ πηπρηαθή εξγαζία θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε αλαινγεί ζπλνιηθά ΦΔ 12

13 50 σξψλ εβδνκαδηαίσο ν νπνίνο θαηαλέκεηαη ηζφπνζα θαη ζηελ πηπρηαθή εξγαζία απνδίδνληαη 30 ΓΜ. Οη αζθήζεηο πξάμεο, σο εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο, δειψλνληαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο αιιά απφ ηε θχζε ηνπο πξνυπνζέηνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Πεξηιακβάλνπλ θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies), αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο, αλάπηπμε εηδηθψλ ζεκάησλ απφ πξνζθεθιεκέλνπο εκπεηξνγλψκνλεο, βηβιηνγξαθηθέο επηζθνπήζεηο, βηληενπξνβνιέο, θιπ. Δηδηθή βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ θνηηεηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ν θνηηεηήο παξαθνινπζεί επηηπρψο πξφγξακκα ζπνπδψλ καζεκάησλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο ππνδνκήο 20-30%, εηδηθήο ππνδνκήο 25-30%, εηδηθφηεηαο 25-30% θαη ζε πνζνζηφ 10-20% καζήκαηα ΓΟΝΑ πνπ αλήθνπλ ζηνπο ηνκείο ηεο Γηνίθεζεο, ηεο Οηθνλνκίαο, ηεο Ννκνζεζίαο θαη ησλ Αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ. Μαζήκαηα εηδηθήο ππνδνκήο θαη καζήκαηα εηδηθφηεηαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε Οκάδεο Μαζεκάησλ Δπηινγήο. Δπίζεο, νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαηαλέκνληαη ζε ζχλνια καζεκάησλ πνπ παξέρνπλ ζην ζπνπδαζηή ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη έλα πξφγξακκα επηινγψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δίλεη ζην θνηηεηή ηε δπλαηφηεηα λα δειψλεη καζήκαηα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά ζε πνζνζηφ 20-40%. Ζ εθπφλεζε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο εμαζθαιίδεη ηελ εκβάζπλζε ηνπ ηειεηνθνίηνπ ηνπ Σκήκαηνο ζε έλα ζνβαξφ επίθαηξν ζέκα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ή ζε αληηθείκελν πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ ζπνπδψλ. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζην επάγγεικα δηαξθεί έμη (6) εκεξνινγηαθνχο κήλεο. Δίλαη θαζνδεγνχκελε θαη αμηνινγνχκελε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε επηρεηξήζεηο, ππεξεζίεο, θαη άιινπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο. ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα : i) Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) φπσο: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Θεσξία Κπθισκάησλ, Ζιεθηξνληθά θ.α. ii) Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) φπσο: Γνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκφο, ΑΔ, κηθξνζιεθηξνληθή, Φεθηαθά Κπθιψκαηα, κθξνδπεμεξγαζηέο, Σειεπηθνηλσλίεο, ΦΔ, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, θ.ά. iii) Δηδηθόηεηαο (ΜΔ) φπσο: Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ, Γίθηπα, ρεδίαζε VLSI, Ρνκπνηηθή, θ.ά. iv) Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά (ΔΤ): φπσο Καηαλεκεκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Αζθάιεηα θαη Γηαρείξηζε Γηθηχσλ, Μεηαγισηηηζηέο, Δπεμεξγαζία Δηθφλαο, Δπθπή πζηήκαηα, Πιεξνθνξηαθά Πεξηβαιινληνινγηθά πζηήκαηα, πζηήκαηα Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ θ.ά. 13

14 v) Δηδηθήο θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ ζηνπο ηνκείο ηεο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (ΓΟΝΑ) φπσο: Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε, Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο, Πιεξνθνξηθή θαη Κνηλσλία. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο δελ επηβάιιεη θαηεχζπλζε ή εμεηδίθεπζε, αιιά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ππνρξεσηηθά θαη επηινγή ή ζεκηλάξηα ή πξναηξεηηθά καζήκαηα πνπ ζα ελίζρπαλ ηελ ππνδνκή ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο φπσο Δπηθνηλσλίεο Ζ/Τ, Βηνκεραληθή Πιεξνθνξηθή ή ρεδίαζε Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ ή Σερλνινγίεο Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ. 3.6 Γνκή ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ. Σν ηκήκα Ζ.Τ. έρεη ηελ αθφινπζε δνκή: Πποϊζηάμενορ Σμήμαηορ ςμβούλιο Σμήμαηορ Γενική ςνέλεςζη Σμήμαηορ Σομείρ μαθημάηων Σομέαρ Απσιηεκηονικήρ Ζ/Τ, Πληποθοπικήρ & Γικηύων (ΑΠΓ) Σομέαρ Μικποηλεκηπονικήρ & Σηλεπικοινωνιών (ΜΖΣ) Σομέαρ ημάηων & ςζηημάηων (&) Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο δηνηθεί ην ηκήκα θαη εθιέγεηαη θάζε δχν ρξφληα απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ. Σν πκβνχιην Σκήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο, ηνπο Σνκεάξρεο θαη ηνλ εθπξφζσπν ησλ ζπνπδαζηψλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ ηκήκαηνο θαη απνηειείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπνπδαζηψλ. Οη ηνκεάξρεο δηνηθνχλ ηνπο ηνκείο ηνπ ηκήκαηνο θαη εθιέγνληαη θάζε ρξφλν απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηνκέα θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπνπδαζηψλ. 14

15 Σα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαηαλέκνληαη ζηνπο ηνκείο σο εμήο: Σνκέαο Αξρηηεθηνληθήο, Πξνγξακκαηηζκνύ & Γηθηύσλ Δ1.004 Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Ζ/Τ Δ1.201 Απηνκαηηζκφο γξαθείνπ, δηαδίθηπν, βηβιηνζήθεο E2.002 Λνγηθά θπθιψκαηα Δ2.005 Γνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο Δ3.002 Αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκφο Δ3.003 Βάζεηο δεδνκέλσλ Δ3.004 Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ Η Δ4.002 Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Η Δ4.004 Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ ΗΗ Δ5.001 Γίθηπα Ζ/Τ Δ5.101 Γξαθηθά κε Ζ/Τ Δ5.104 Αιγφξηζκνη θαη δνκέο δεδνκέλσλ Δ6.001 Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ΗΗ E6.003 Γίθαην πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Δ6.103 Σερλνινγίεο πνιπκέζσλ Δ6.104 Αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ Δ6.105 Αζθάιεηα θαη δηαρείξηζε δηθηχσλ Δ6.106 Αιιειεπίδξαζε κεραλήο/αλζξψπνπ Δ6.107 πζηήκαηα αλνρήο ζθαικάησλ Δ6.109 Μεηαγισηηηζηέο Δ7.001 Μεραληθή ινγηζκηθνχ Δ7.106 Πξνεγκέλα ζέκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ Δ7.107 Καηαλεκεκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα Δ7.109 Παξάιιειε επεμεξγαζία Δ7.111 πζηήκαηα καζεζηαθήο ηερλνινγίαο Σνκέαο Μηθξνειεθηξνληθήο & Σειεπηθνηλσληώλ Δ1.003 χγρξνλε ζρεδίαζε Δ1.005 Ζιεθηξνληθά Δ2.003 Θεσξία θπθισκάησλ Δ2.004 Μηθξνειεθηξνληθή Δ3.005 ρεδίαζε VLSI Δ4.001 Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο Δ4.003 Φεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο Δ4.101 Σερλνινγία πεξηβάιινληνο Δ4.104 Ζιεθηξνληθή θαηαζθεπή Δ5.004 Πιεξνθνξηθή θαη θνηλσλία Δ5.103 Δπεμεξγαζία ήρνπ-θσλήο Δ5.105 Δηδηθά ζέκαηα πεξηβαιινληνινγίαο Δ6.101 Απηφκαηε ζρεδίαζε VHDL Δ6.110 Οπηηθά δίθηπα δεδνκέλσλ 15

16 Δ7.002 Γηαρείξηζε έξγνπ Δ7.105 Δπεμεξγαζία εηθφλαο Δ7.110 Αζχξκαηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα Σνκέαο Ρνκπνηηθήο & Απηνκαηηζκνύ Δ3.001 ήκαηα θαη ζπζηήκαηα Δ4.005.Α.Δ. Δ4.105 Δθαξκνζκέλε αξηζκεηηθή αλάιπζε Δ5.002 Φεθηαθά.Α.Δ. Δ5.003.Α.Μ/Μηθξνειεγθηέο Δ5.102 Αηζζεηήξηα θαη κεηξήζεηο Δ5.106 Θεσξία θσδίθσλ θαη πιεξνθνξίαο Δ5.107 Μνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ Δ6.002 Ρνκπνηηθή Δ6.102 CAD/CAM Δ6.108 πζηήκαηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ Δ6.111 Έιεγρνο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ κε Ζ/Τ Δ7.101 πζηήκαηα πινήγεζεο Δ7.102 Μεραηξνληθή Δ7.103 Σερλεηή λνεκνζχλε Δ7.104 Αλαγλψξηζε πξνηχπσλ Δ7.108 Δθαξκνζκέλε θξππηνγξαθία Μαζήκαηα ππνζηεξηδόκελα από ΓΟ Δ3.006 Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ Μαζήκαηα ππνζηεξηδόκελα από ην Κέληξν Ξέλσλ Γισζζώλ Δ1.203 Αγγιηθά-Η Δ2.201 Αγγιηθά-ΗΗ Δ3.201 Αγγιηθά-ΗΗΗ Δ5.108 Ξελφγισζζα ηερληθά θείκελα Μαζήκαηα ππνζηεξηδόκελα από ην Γεληθό Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Δ1.001 Μαζεκαηηθά Δ1.202 Γεληθά (εηζαγσγηθά) Μαζεκαηηθά Δ2.001 Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά Μαζήκαηα ππνζηεξηδόκελα από ην Γεληθό Σκήκα Φπζηθήο & Υεκείαο Δ1.002 Φπζηθή Δ4.102 Φπζηθή ζηεξεάο θαηάζηαζεο Δ4.103 Δθαξκνζκέλε νπηνειεθηξνληθή 16

17 3.7 Αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ Παξαηίζεηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηηο εμήο ζπληνκνγξαθίεο: ΚΜ : Καηεγνξία Μαζήκαηνο ΣΜ : Σχπνο Μαζήκαηνο Τ : Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα ΔΤ : Δπηινγήο Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα ΜΓΤ : Μάζεκα Γεληθήο Τπνδνκήο ΜΔΤ : Μάζεκα Δηδηθήο Τπνδνκήο ΜΔ : Μάζεκα Δηδηθφηεηαο ΓΟΝΑ : Μάζεκα Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο Ννκηθψλ & Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ Π : Πξναηξεηηθφ Μάζεκα Θ : Θεσξία ΑΠ : Άζθεζε Πξάμεο Δξγ : Δξγαζηήξην ΦΔ : Φφξηνο Δξγαζίαο ΓΜ : Γηδαθηηθέο Μνλάδεο ej.xxx Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. Ωξεο ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ Α' Δμάκελν πνπδώλ e1.001 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΓΤ Τ 4 4 e1.002 ΦΤΗΚΖ ΜΓΤ Τ e1.003 ΤΓΥΡΟΝΖ ΥΔΓΗΑΖ ΜΓΤ Τ e1.004 ΔΗΑΓΧΓΖ ζηνλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ H/Y ΜΓΤ Τ e1.005 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΓΤ Τ e1.201 Απηνκ.Γξαθείνπ, ΓηαΓίθηπν, Βηβιηνζήθεο (εκηλάξην) (2/1/0) ΠΡ 0 e1.202 Γεληθά (εηζαγσγηθά) ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ (2/1/0) ΠΡ 0 e1.203 ΑΓΓΛΗΚΑ -i (εκηλάξην) (2/1/0) ΠΡ 0 ΤΝΟΛΑ Β' Δμάκελν πνπδώλ Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. Ωξεο ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ e2.001 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΓΤ Τ e2.002 ΛΟΓΗΚΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ ΜΓΤ Τ e2.003 ΘΔΧΡΗΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΜΓΤ Τ e2.004 ΜηθξνΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΔΤ Τ e2.005 ΓΟΜΖΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΜΔΤ Τ e2.201 ΑΓΛΗΚΑ -ii (εκηλάξην) (2/1/0) ΠΡ 0 ΤΝΟΛΑ

18 Γ' Δμάκελν πνπδώλ Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. Ωξεο ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ e3.001 ΖΜΑΣΑ θαη ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΓΤ Τ e3.002 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΜΔΤ Τ e3.003 ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔΤ Τ e3.004 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Ζ/Τ -i ΜΔΤ Τ e3.005 ΥΔΓΗΑΖ VLSI ΜΔΤ Τ e3.006 ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (Γ) ΓΟΝΑ Τ 2 2 e3.201 ΑΓΓΛΗΚΑ -iii (εκηλάξην) (2/1/0) ΠΡ 0 ΤΝΟΛΑ Γ' Δμάκελν πνπδώλ Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. Ωξεο ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ e4.001 Φεθηαθέο ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΜΔ Τ e4.002 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ -i ΜΔΤ Τ e4.003 Φ.Δ.. ΜΔΤ Τ e4.004 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Ζ/Τ -ii ΜΔΤ Τ e4.005.α.δ. ΜΔΤ Τ e4.1x1 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔΤ ΔΤ e4.201 ΤΓΥΡΟΝΟΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ (2) ΠΡ 0 ΤΝΟΛΑ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ e4.101 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΤ ΔΤ e4.102 ΦΤΗΚΖ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΤ ΔΤ e4.103 Δθαξκνζκέλε νπηνζλδκσρονηκζ ΜΔΤ ΔΤ e4.104 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΤ ΔΤ e4.105 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ Αξηζκεηηθή ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΤ ΔΤ Δ' Δμάκελν πνπδώλ Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. Ωξεο ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ e5.001 ΓΗΚΣΤΑ Ζ/Τ ΜΔ Τ e5.002 Φ-ΑΔ ΜΔ Τ e5.003.α.μ. - ΜηθξνΔΛΔΓΚΣΔ ΜΔ Τ e5.004 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΑ (Α) ΓΟΝΑ Τ e5.1x1 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔΤ ΔΤ e5.1x2 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔΤ ΔΤ ΤΝΟΛΑ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 18

19 e5.101 ΓΡΑΦΗΚΑ κε Ζ/Τ ΜΔΤ ΔΤ e5.102 ΑΗΘΖΣΖΡΗΑ & ΜΔΣΡΖΔΗ ΜΔΤ ΔΤ e5.103 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΥΟΤ-ΦΧΝΖ ΜΔΤ ΔΤ e5.104 ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ & ΓΟΜΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔΤ ΔΤ e5.105 ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΜΔΤ ΔΤ e5.106 ΘΔΧΡΗΑ ΚΧΓΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΜΔΤ ΔΤ e5.107 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ & ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΤ ΔΤ e5.108 ΞΔΝΟΓΛΧΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΜΔΤ ΔΤ η' Δμάκελν πνπδώλ Ωξεο Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ e6.001 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ -ii ΜΔ Τ e6.002 ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΜΔ Τ e6.003 ΓΗΚΑΗΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ (Ν) ΓΟΝΑ Τ e6.1x1 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ e6.1x2 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ e6.1x3 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ ΤΝΟΛΑ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ e6.101 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΥΔΓΗΑΖ VHDL ΜΔ ΔΤ e6.102 CAD-CAM ΜΔ ΔΤ e6.103 Σερλνινγίεο ΠΟΛΤΜΔΧΝ ΜΔ ΔΤ e6.104 Αλάπηπμε ΓηαΓΗΚΣΤΑΚΧΝ Δθαξκνγψλ ΜΔ ΔΤ e6.105 ΑΦΑΛΔΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΜΔ ΔΤ e6.106 ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΜΖΥΑΝΖ-ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΔ ΔΤ e6.107 ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΟΥΖ ΦΑΛΜΑΣΧΝ ΜΔ ΔΤ e6.108 ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΜΔ ΔΤ e6.109 ΜΔΣΑΓΛΧΣΣΗΣΔ ΜΔ ΔΤ e6.110 ΟΠΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΔΤ e6.111 ΔΛΔΓΥΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ κε Ζ/Τ ΜΔ ΔΤ Ε' Δμάκελν πνπδώλ Ωξεο Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ e7.001 ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΜΔ Τ e7.002 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΟΤ (Ο) ΓΟΝΑ Τ e7.1x1 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ e7.1x2 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ e7.1x3 Δλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ e7.1x4 Έλα απφ ηα ΔΤ Μαζήκαηα ηνπ Πίλαθα ΔΤΜ ΜΔ ΔΤ 2 2 ΤΝΟΛΑ

20 ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ e7.101 ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΟΖΓΖΖ ΜΔ ΔΤ e7.102 ΜΖΥΑΣΡΟΝΗΚΖ ΜΔ ΔΤ e7.103 ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ ΜΔ ΔΤ e7.104 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΠΡOΣΤΠΧΝ ΜΔ ΔΤ e7.105 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΗΚΟΝΑ ΜΔ ΔΤ e7.106 ΠΡΟΖΓΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΔΤ e7.107 ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΔΤ e7.108 Δθαξκνζκέλε ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΗΑ ΜΔ ΔΤ 2 2 e7.109 ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΤ e7.110 Αζχξκαηα Σειεπηθνηλσληαθά Γίθηπα ΜΔ ΔΤ 2 2 e7.111 ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΑΘΖΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΜΔ ΔΤ 2 2 Ζ' Δμάκελν πνπδώλ Σίηινο Μαζήκαηνο Κ.Μ. Σ.Μ. Ωξεο ΤΝ Θ Α.Π. Δξγ Πηπρηαθή Δξγαζία ΜΔ Τ Πξαθηηθή Αζθεζε ΜΔ Τ ΤΝΟΛΑ Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ηα αθφινπζα: Αλάιπζε ζπλόινπ σξώλ αλά εβδνκάδα T M H M A Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ (ΣΔΗ Πεηξαηά) Θ (Τ) ΑΠ (Τ) Δ (Τ) Θ (ΔΤ) ΑΠ (ΔΤ) ώξεο εβδνκαδηαίσο (ζύλνια) Δ (ΔΤ) Π Φόξηνο εξγαζίαο θαη δηδαθηηθέο κνλάδεο χλνιν ΦΔ = 350 { ~ 50 / εμάκελν } χλνιν ΓΜ = 240 { ~ 30 / εμάκελν } χλνιν Δβδνκαδηαίσλ σξψλ = 178 { 86 Θ, 28 ΑΠ, 64 Δξγ } Αλάιπζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ 20

21 Αλάιπζε ινηπώλ αληηθεηκέλσλ 3.8 Αλάιπζε ζπνπδώλ θαηά κάζεκα 20~30% 22,5% ΜΓΤ 9 25~35% 32,5% ΜΔΤ 13 25~35% 35,0% ΜΔ 14 ~10% 10,0% ΓΟΝΑ 4 100% ΤΝ : 40 Σν Παξάξηεκα Α πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή θάζε καζήκαηνο (θσδηθφο καζήκαηνο, ζθνπφο, πεξηερφκελα, ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία) ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Ζ.Τ Socrates-Erasmus Γλσζηηθά Αληηθείκελα Μαζήκαηα (Τ) 30 Μαζήκαηα (ΔΤ) 34 Μαζήκαηα (Π) 6 Tν Πξφγξακκα "ΩΚΡΑΣΖ" είλαη ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Γεληθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο γηα παηδηά, λένπο θαη ελειίθεο, εληείλνληαο ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία θαη απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο πξφζβαζεο ζην επξχ θάζκα δπλαηνηήησλ κάζεζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πεξηζζφηεξα απφ 200 Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζε 28 Δπξσπατθέο ρψξεο ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα απηφ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο, λα γλσξίζνπλ άιιεο εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη λα γλσξίζνπλ ηε θηινμελία άιισλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. Πην αλαιπηηθά, ην πξφγξακκα απνζθνπεί: ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο ζηηο ζπνπδέο φισλ ησλ επηπέδσλ. ζηελ βειηίσζε ηεο γλψζεο ησλ γισζζψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο ησλ ιηγφηεξν δηαδεδνκέλσλ. ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Ηδξπκάησλ θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο δηδαζθφλησλ θαη ζπνπδαζηψλ. ζηελ πξνψζεζε ησλ αληαιιαγψλ πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ. 21

22 Σν ηκήκα ηνπ "σθξάηεο" πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε νλνκάδεηαη "Erasmus". Πξνσζεί θαη ζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: Κηλεηηθφηεηα ζπνπδαζηψλ, Κηλεηηθφηεηα δηδαζθφλησλ, Απφ θνηλνχ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη πξνρσξεκέλν επίπεδν, Δθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ Γηνξγάλσζε εληαηηθψλ καζεκάησλ. Σν πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε Παλεπηζηήκηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, ή ζ'απηά ησλ ρσξψλ ηνπ ΔΟΥ (Ηζιαλδία, Ληρηελζηάτλ, Ννξβεγία) ή ησλ ππφ έληαμε ρσξψλ (Σνπξθία) κε ηα νπνία ην Σ.Δ.Η. Πεηξαηά έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία, γηα κία ρξνληθή πεξίνδν 3-12 κελψλ, κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Ζ ελίζρπζε απηή δελ απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, αιιά πξννξίδεηαη λα θαιχςεη ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο κεηαθίλεζεο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα πεξίνδνο ζπνπδψλ ζε έλα άιιν θξάηνο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο έληαμεο ζην πξφγξακκα, απεπζπλζείηε ζην αληίζηνηρν γξαθείν ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά ή ζην Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο λένπο απεπζπλζείηε ζην Education and Training (http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html). 22

23 4. ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηκήκαηνο Ζ.Τ.. Καηαλνκή πηπρηνύρσλ ηκήκαηνο Καηαλνκή ζπνπδαζηώλ ηκήκαηνο 23

24 Καηαλνκή βαζκνινγίαο πηπρίνπ Καηαλνκή δηάξθεηαο ζπνπδώλ 24

25 5. Οκνεηδείο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ιεηηνπξγνχλ νη εμήο ζρνιέο κε ζπλαθέο αληηθείκελν ζπνπδψλ ή γεληθφηεξα κε αληηθείκελν ζπνπδψλ ζην πεδίν ηεο πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο. Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΔΙ ΠΟΛΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΗ ΘΑΞΝΓΗΠΡΟΗΑΘΝ ΞΑΛ/ΚΗΝ ΔΚΞ ΑΘΖΛΑ ΑΘΖΛΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛ/ΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛ/ΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΖΛΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΚΔ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΠΡΖ ΒΗΝΦΑΡΟΗΘΖ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΙΑΚΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Ζ/ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΑΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΑΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ΘΝΕΑΛΖ ΞΑΡΟΑ ΞΑΡΟΑ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ ΡΟΗΞΝΙΖ 25

26 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΗΥΑΛΛΗΛΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΜΑΛΘΖ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΖΡΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ ΣΑΛΗΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ ΠΑΚΝΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΗΝΛΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΟΘΟΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ, ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΥΛ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ΒΝΙΝΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΚΑΡΗΘΖΠ ΣΑΟΝΘΝΞΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Σερλνινγηθή εθπαίδεπζε ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΔΙ ΠΟΛΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΒΑΙΑΠ ΘΑΒΑΙΑ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΙΚΔΠΥΛ ΘΟΖΡΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΑΘΖΛΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 26

27 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΠΔΟΟΥΛ ΠΔΟΟΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΙΑΚΗΑΠ ΓΡ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΙΑΚΗΑ ΘΑΠΡΝΟΗΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΙΑΟΗΠΑ ΠΞΑΟΡΖ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΛΑΞΑΘΡΝΠ Δπίζεο, ππάξρνπλ ηκήκαηα ΣΔΗ ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηελ πιεξνθνξηθή κε άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο φπσο: Σκήκα Απηνκαηηζκνύ (Θεζζαινλίθε, Πεηξαηάο, Υαιθίδα) Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο (έξξεο) Γηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ (ΓΟ-Καβάια) Δπηρεηξεκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη πιεξνθνξηθώλ ζπζηεκάησλ (Πάηξα) Δθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο ζηε δηνίθεζε θαη ηελ νηθνλνκία (Μεζνιφγγη, Γπηηθή Μαθεδνλία-Γξεβελά, Ηνλίσλ Νήζσλ-Λεπθάδα) Πιεξνθνξηθήο θαη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (Πάηξα-Πχξγνο) 27

28 6. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 6.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο πηπρηνχρνο Σ.Δ.Η., γεληθψο, κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ κπνξεί λα ζπλερίζεη γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, είηε ζηα Διιεληθά Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. είηε ζηα αληίζηνηρα ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο φξνο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο αλαθέξεηαη ζε πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηελ ρψξα καο κηα ζπλερήο αχμεζε ηεο δήηεζεο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ απφ ηνπο πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η. ελψ ζπγρξφλσο απμάλεηαη ν αξηζκφο εξγνδνηηθψλ θνξέσλ πνπ επηζπκνχλ ή θαη απαηηνχλ ηελ θαηνρή ελφο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, σο απφδεημε επηζπκεηψλ ηθαλνηήησλ, εκπεηξηψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. ζνλ αθνξά ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, αμίδεη λα ηνληζζνχλ ηα αθφινπζα: 1. Με ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ Νφκνπ 2327/95 γηα πξψηε θνξά νη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η. κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα Διιεληθά Α.Δ.Η. θάησ απφ πξνυπνζέζεηο. 2. Με ηνλ Νφκν 2916/2001, πνπ απνζαθήληζε ην ξφιν ησλ Σ.Δ.Η. & ησλ απνθνίησλ ηνπο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, θαηαξγείηαη ην παξαπάλσ άξζξν θαη ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ: Οη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η θαη Α..Π.Α.Η.Σ.Δ. ζπκκεηέρνπλ ζηα Π.Μ.. ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Πηπρηνχρνπο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα. Γίλεηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζε Διιεληθά Ηδξχκαηα & ζηνπο θαηφρνπο ηίηισλ ηζνηίκσλ πξνο ηα πηπρία Σ.Δ.Η. ηκεκάησλ ζρνιψλ πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν. Δπηιχεηαη ην πξφβιεκα αλαγλψξηζεο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ησλ ήδε απνθηεζέλησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ απφ ηνπο Πηπρηνχρνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 3. Αο ζεκεησζεί, φηη κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην : Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο ησλ ηκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Η. ζηε ιεηηνπξγία Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε νκνηαγή Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλα απφ ην ΓΟΑΣΑΠ Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο & ζπλδηνξγάλσζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Η. ζηε ιεηηνπξγία Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε νκνηαγή Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ. Αλαγλσξίζηεθαλ ηα Μ.Π.. πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ήδε ζηα Σ.Δ.Η. θαη αλνίγεηαη ν δξφκνο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαη άιισλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηα Σ.Δ.Η. 28

29 Σα εγθεθξηκέλα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απεπζχλνληαη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο ησλ επηζηεκψλ θαη εκπινπηίδνληαη ζπλερψο κε ηελ πξνζζήθε λέσλ. Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ θπκαίλεηαη απφ έλα έσο δχν έηε. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην ηκήκα πνπ νξγαλψλεη ην πξφγξακκα αιιά θαη αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζπνπδψλ. ε γεληθέο γξακκέο απαηηνχληαη ζπλήζσο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 1. Αίηεζε ζην ηκήκα. 2. Πηπρίν κε αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη ηζνηηκία απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. φηαλ απηφ έρεη απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ. 3. Βηνγξαθηθφ εκείσκα. 4. πζηαηηθέο Δπηζηνιέο. 5. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο θαζνξίδεη κε ζρεηηθή απφθαζε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, ηνλ νξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ ή ηελ εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε νξηζκέλα καζήκαηα, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ζπλεθηηκάηαη κε ηελ επηινγή. Δπηπιένλ νη ππνςήθηνη θαινχληαη θαη γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ ΜΠ. ρεηηθά κε ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ, απηφ απνλέκεηαη απφ ην ηκήκα ζην νπνίν εθπνλείηαη θαη έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα 3 έηε. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ηκήκα ζην νπνίν εθπνλείηαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπλήζσο πνπ δεηνχληαη είλαη: 1. Αίηεζε 2. Πηπρίν & κεηαπηπρηαθφο ηίηινο. 3. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα & απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. 4. Πεξηιεπηηθή αλάιπζε ηνπ ηίηινπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζεζεί θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η., κπνξεί λα αληιήζεη θαλείο απφ ηα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Σ.Δ.Η. 6.2 Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςήθησλ ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε επηινγή ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θάζε ηκήκαηνο. Γηα ηηο επηηξνπέο επηινγήο ππνςήθησλ ζηα πξνγξάκκαηα ππάξρνπλ θάπνηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ : Βαζηθό Πηπρίν: Οη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ηνκέα ζρεηηθφ κε ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο. πλήζσο γίλεηαη αίηεζε γηα κεηαπηπρηαθά, 29

30 ρσξίο λα έρεη ιεθζεί αθφκα ην πηπρίν εθφζνλ ν ππνςήθηνο βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν εμάκελν ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ θαη δειψλεη ηελ αλακελφκελε εκεξνκελία απνθνίηεζεο. Βαζκόο πηπρίνπ: Γηαθέξεη απφ ζρνιή ζε ζρνιή, αιιά ζπλήζσο δεηείηαη ηειηθφο βαζκφο πηπρίνπ κεγαιχηεξνο ηνπ 7. Αξθεηέο θνξέο νη επηηξνπέο δέρνληαη θνηηεηέο θάησ ηνπ ειάρηζηνπ απνδεθηνχ βαζκνχ, ππφ πξνυπνζέζεηο. Αίηεζε: Πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε πιήξσο θαη κε αθξίβεηα. πλήζσο νη αηηήζεηο απαηηνχλ κία έθζεζε, φπνπ κε ζπληνκία πξέπεη λα δνζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπνπδέο, ηηο γλψζεηο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο επηιέγεη ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Ζ επηηξνπή κπνξεί λα θξίλεη κέζσ απηήο ηεο γξαπηήο δήισζεο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ζηελ ζχληνκε παξνπζίαζε ηδεψλ. Δμεηάζεηο - ηεζη: Γηα ηηο αηηήζεηο ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ζεκαληηθή ε βαζκνινγία ησλ ηεζη πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Αξθεηά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ δεηνχλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο λα δηαγσληζηνχλ ζε ηππνπνηεκέλα ηεζη δεμηνηήησλ, γισζζνκάζεηαο θαη αλαιπηηθήο ηθαλφηεηαο. Σα πεξηζζφηεξα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ απαηηνχλ ηεζη γισζζνκάζεηαο (TOEFL, IELTS θηι) θαη ηεζη δεμηνηήησλ θαη αλαιπηηθήο ηθαλφηεηαο (GRE, GMAT, θ.α.) κε ζπγθεθξηκέλν φξην επίδνζεο πνπ δηαθέξεη απφ ζρνιή ζε ζρνιή. Σα Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλήζσο απαηηνχλ (πέξα ησλ παξαπάλσ) ηελ γξαπηή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζε ζπγθεθξηκέλε χιε ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ βηβιηνγξαθία πνπ θαζνξίδεη ην ηκήκα. πζηαηηθέο επηζηνιέο: ια ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απαηηνχλ ηελ ζπκπιήξσζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, ηελ ηπρφλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ησλ ππνςεθίσλ θαζψο θαη φπνηεο εμέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο/εξγαζίεο/ζπκκεηνρέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ αηηνχκελνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο δίλνληαη απφ θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο πνπ γλσξίδνπλ αξθεηά θαιά ηνλ/ηελ ππνςήθην κέζα απφ καζήκαηα, θαζνδήγεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο, έιεγρνο πξαθηηθήο άζθεζεο, εξγαζίεο ζηα πιαίζηα καζεκάησλ, ζπλεξγαζίεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θ.α. Αξθεηά πξνγξάκκαηα απαηηνχλ ζπζηαηηθή επηζηνιή θαη απφ εξγνδφηεο ή ζηειέρε επηρεηξήζεσλ. πλέληεπμε: ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ψζηε λα δνζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο φπσο: 1. Πνηνη είλαη νη κειινληηθνί ζηφρνη ζαο γηα επαγγεικαηηθή θαξηέξα. 2. Πφζεο ψξεο ηελ εβδνκάδα κειεηάηε. 3. Πνηα καζήκαηα πξνηηκάηε θαη γηαηί. 30

31 4. Μηιήζηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο. 5. Γηαηί επηιέμαηε ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. 6. Πσο ζα αληεπεμέιζεηε ζηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 7. Ση ζα θάλεηε αλ δελ επηιεγείηε ζε απηφ ην πξφγξακκα. 8. Θεκαηηθέο εξσηήζεηο ζην γλσζηηθφ πεδίν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 6.3 Σίηινη κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ Οη ηίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1. Γηπιψκαηα θαη Πηζηνπνηεηηθά (Diplomas & Certificates): απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία δηδαζθαιίαο ζπνπδψλ masters ρσξίο ηελ δηαηξηβή, κεξηθέο ζπνπδέο πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ηεο κεηαθνξάο απφ ηηο ζπνπδέο ελφο δηπιψκαηνο ζηηο ζπνπδέο ελφο master κεηά απφ κηα επηηπρεκέλε νινθιήξσζε θαη νινθιεξψλνληαη ζε 9 έσο 12 κήλεο. 2. Πηπρία masters κε δηδαζθαιία: θαζνξίδνληαη απφ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο (MA-Master of Arts, MSc-Master of Science, MBA-Master of Business Administration) είλαη πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, δηαξθνχλ έλα έσο δπν έηε θαη απνηεινχληαη απφ ζεηξά καζεκάησλ, εθπαίδεπζε ζε κεζφδνπο έξεπλαο, ηδηαίηεξεο εξγαζίεο ή εθζέζεηο, γξαπηέο εμεηάζεηο θαη ηελ πηπρηαθή εξγαζία ζε έλα νξηζκέλν ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα γξαθεί σο κηα εθηεηακέλε έθζεζε. Γελ έρνπλ δηαβαζκίζεηο αλ θαη θάπνηα Παλεπηζηήκηα κπνξεί λα απνλέκνπλ κηα δηάθξηζε (distinction) γηα εμέρνπζα απφδνζε. 3. Πηπρία masters κε έξεπλα: κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε έξεπλα, θαη νη πεξηζζφηεξεο full time ζπνπδέο δηαξθνχλ δπν έηε, δηαθξίλνληαη ζε MPhil- Master of Philosophy θαη MRes- Master of Research. 4. Γηδαθηνξηθά: απνλέκνληαη γηα κηα ζε βάζνο πξσηνγελή έξεπλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν, πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηε έξεπλα θάησ απφ επίβιεςε θαη γξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα απηήο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα σο κηα δηαηξηβή. Γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ απαηηνχληαη ζπλήζσο ηξία ρξφληα. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαιχνληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ θαη ε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ νη πεξηζζφηεξνη απφθνηηνη Σ.Δ.Η. γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 31

32 Σίηινη Γηδαθηνξηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Διιεληθνί Γηδαθηνξηθφ: 3 έηε ηνπιάρηζηνλ Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο Πξφγξακκα: 1 έσο2 έηε Βξεηαληθνί Ph.D: 2 έηε Mphil:1 έσο 2 έηε Msc, MA, MBA, LLM*:1 έηνο Γαιιηθνί Doctorat: 2-4 έηε κεηά ην DEA DEA: 1 έηνο DESS:1 έηνο Ακεξηθάληθνη Doctorate-PhD: 3 έηε Msc, MA, MBA, LLM: 2έηε Καλαδηθνί Doctorate-PhD: 3 έηε Msc, MA, MBA, LLM: 2έηε Γεξκαληθνί Doctorate: 2-5 έηε Magister LLM 6.4 Σκήκαηα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ΑΔΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΔΙ ΜΔΤΑΠΤΥΦΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΗ ΘΑΞΝΓΗΠΡΟΗΑΘΝ ΞΑΛ/ΚΗΝ ''Πιεξνθνξηθή θαη Τειεπηθνηλωλίεο'' κε εηδηθεύζεηο: α) πνινγηζηηθήο Δπηζηήκεο β) Ξξνεγκέλωλ Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάηωλ γ) Ρερλνινγίαο Ππζηεκάηωλ πνινγηζηώλ δ) Ππζηήκαηα Δπηθνηλωληώλ θαη Γηθηύωλ ε) Δπεμεξγαζίαο Πήκαηνο γηα Δπηθνηλωλίεο θαη Ξνιπκέζα ζη) Λέωλ Ρερλνινγηώλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΔΚΞ 1. ''Δλδεηθηηθό Δηδίθεπζεο ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Υπνινγηζηώλ" 2. "Τερλννηθνλνκηθώλ Σπζηεκάηωλ" κε θαηεπζύλζεηο: α) Γηνίθεζε Ρερλνινγηθώλ Ππζηεκάηωλ θαη β) Γηνίθεζε Ππζηεκάηωλ Ξαξαγωγήο 1. ''Πιεξνθνξηθή θαη Γηνίθεζε'' 2. ''Πιεξνθνξηθή'' κε θαηεπζύλζεηο: ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛ/ΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Τεθηαθά Κέζα Δπηθνηλωληαθά Ππζηήκαηα θαη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛ/ΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ''Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Η/Υ θαη Δπηθνηλωληώλ'' κε θαηεπζύλζεηο: Γηθηπαθή πνινγηζηηθή - Ζιεθηξηθό Δκπόξην Λνήκνλα Ππζηήκαηα Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ ηνπ Ήρνπ θαη ηεο Δηθόλαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Ξαξαγωγή 32

33 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΑΠ 1. Σηνλ Τνκέα ηωλ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ 2. ''Δπηζηήκε ηωλ Υπνινγηζηώλ'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ''Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο'' ζηηο παξαθάηω θαηεπζύλζεηο: 1. Ρερλνινγία Δλζωκαηωκέλωλ πνινγηζηηθώλ Ππζηεκάηωλ 2. Γηθηπνθεληξηθά Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα 3. Δπθπείο Ρερλνινγίεο Δπηθνηλωλίαο Αλζξώπνπ πνινγηζηή 4. Ππζηήκαηα πνζηήξημεο Απνθάζεωλ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Μ.Γ.Δ. ζηηο εμήο θαηεπζύλζεηο: Σπζηεκάηωλ Υπνινγηζηώλ Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθνξηθήο ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Ζ/ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΑΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) 1. ''Δπηζηήκε θαη Τερλνινγία ηωλ Υπνινγηζηώλ'' 2. ''Οινθιεξωκέλα Σπζηήκαηα Υιηθνύ θαη Λνγηζκηθνύ'' 3. ''Σπζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο Σεκάηωλ θαη Δηθόλωλ: Θεωξία, Υινπνηήζεηο, Δθαξκνγέο'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ''Πιεξνθνξηθή'' κε θαηεπζύλζεηο: πνινγηζηηθά Ππζηήκαηα Θεωξία Δπηζηήκεο πνινγηζηώλ Ινγηζκηθό Δπηζηεκνληθνί πνινγηζκνί Ρερλνινγίεο - Δθαξκνγέο ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ Μ.Γ.Δ. ζηνπο ηνκείο: α) Ρερλνινγίεο Ππζηεκάηωλ Κηθξνειεθηξνληθήο θαη Ξιεξνθνξηθήο β) Ρερλνινγίεο Ππζηεκάηωλ Δπηθνηλωληώλ θαη Γνξπθνξηθώλ Ρειεπηθνηλωληώλ γ) Ρερλνινγίεο Ππζηεκάηωλ Δλέξγεηαο θαη Δθκεηάιιεπζεο Αλαλεώζηκωλ Δλεξγεηαθώλ Ξεγώλ 33

34 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΖΡΖΠ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 1. ''Δπηζηήκε Υπνινγηζηώλ'' α) Αξρηηεθηνληθή Κηθξνειεθηξνληθώλ Ππζηεκάηωλ β) Γίθηπα πνινγηζηώλ θαη Ρειεπηθνηλωλίεο γ) Ξαξάιιεια θαη Θαηαλεκεκέλα Ππζηήκαηα δ) Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα ε) πνινγηζηηθή θαη Γλωζηαθή Όξαζε θαη Ονκπνηηθή ζη) Αιγνξηζκηθή θαη Αλάιπζε Ππζηεκάηωλ δ) Ηαηξηθή Ξιεξνθνξηθή θαη Βηνϊαηξηθή Ρερλνινγία ε) Ρερλνινγίεο Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ ζ) Ρερλνινγία Ξνιπκέζωλ 2. Μ.Γ.Δ. ζηνπο ηνκείο: α) Θεωξεηηθά Θεκέιηα Δπηζηήκεο πνινγηζηώλ β) Ππζηήκαηα ιηθνύ θαη Ινγηζκηθνύ γ) Γεδνκέλα, Γλώζεηο, Ππληζηώζεο Ινγηζκηθνύ θαη Γηεπαθέο δ) Ρειεπηθνηλωλίεο, Γίθηπα πνινγηζηώλ θαη Θαηαλεκεκέλα Ππζηήκαηα ε) Γξαθηθή, πνινγηζηηθή Όξαζε θαη Ονκπνηηθή Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Υπνινγηζηώλ ''Τερλνινγίεο θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλωληαθώλ Σπζηεκάηωλ'' κε θαηεπζύλζεηο: 1. Αζθάιεηα Ξιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλωληαθώλ Ππζηεκάηωλ 2. Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Ξιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλωληαθώλ Ππζηεκάηωλ 3. Γηαρείξηζε Ξιεξνθνξίαο 4. Ρερλνινγίεο Γηθηύωλ Δπηθνηλωληώλ θαη πνινγηζηώλ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ, ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΥΛ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ (ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ) ''Δπηζηήκε θαη Τερλνινγία Υπνινγηζηώλ, Τειεπηθνηλωληώλ θαη Γηθηύωλ'' κε θαηεπζύλζεηο: 5. Ρερλνινγίεο Ινγηζκηθνύ θαη Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάηωλ 6. Ρειεπηθνηλωλίεο, Πήκαηα θαη Γίθηπα 7. Ρερλνινγίεο ιηθνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο ηωλ πνινγηζηώλ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα 6.5 Σκήκαηα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ΣΔΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΔΙ ΜΔΤΑΠΤΥΦΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Ρειεπιεξνθνξηθήο Φπζηθήο Καζεκαηηθώλ Ζπείξνπ Ξαλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ Ξεηξαηά University of Paisley, U.K. Τειεπηθνηλωληαθέο Δθαξκνγέο Ηιεθηξνληθό Δκπόξην 34

35 Απηνκαηηζκνύ θαη Ζιεθηξνληθήο Απηνκαηηζκνύ Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηθήο θαη Ρειεπηθνηλωληώλ Ξιεξνθνξηθήο Ξεηξαηά University of Kingston, U.K. Ξεηξαηά University of Paisley, U.K. Ιάξηζαο University of Staffordshire, U.K. Αζήλαο Universite de Limoges, France Δπηθνηλωλίεο Γεδνκέλωλ Πιεξνθνξηθή Τερλνινγία Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο Πιεξνθνξηθή θαη Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλωλίαο Ζιεθηξνληθήο Αζήλαο Brunel University, U.K. Σπζηήκαηα Δπηθνηλωληώλ Γεδνκέλωλ 35

36 7. Δπαγγεικαηηθή πξννπηηθή απαζρόιεζεο ζηελ Διιάδα Οη Μεραληθνί Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ απνθηνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ηελ θαηάιιειε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε θαη ηηο ηερλνινγίεο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (Software Hardware) θαζψο επίζεο θαη ζηηο εθαξκνγέο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ζηηο επηθνηλσλίεο, ηε βηνκεραλία, ηελ ηαηξηθή, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ εθπαίδεπζε. Πξαθηηθά, νη Μεραληθνί Ζ.Τ. κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο νπνηνπδήπνηε επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ εθαξκνγέο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Δλδεηθηηθά, νη ηνκείο απαζρφιεζήο ηνπο αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 3.3 (Πεξηγξαθή ηνπ πηπρηνχρνπ ηνπ ηκήκαηνο). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Ζ.Τ., παξφηη ππάξρνπλ πηπρηνχρνη απφ ρνιέο Διιεληθψλ ή μέλσλ Α.Δ.Η κε παξφκνηεο ή ίδηεο εηδηθφηεηεο, εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ θαιά πνζνζηά απνξξφθεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη απαζρνινχληαη θπξίσο ζε πνιινχο ηνκείο θαη θιάδνπο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Πξόζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζθε κεηαμύ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο, έδεημε όηη ην 98% ησλ απνθνίησλ έρεη απνθαηαζηαζεί επαγγεικαηηθά (έρνπλ βξεί απαζρόιεζε ζην αληηθείκελν) κέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. 7.1 ηνλ ηδησηηθό ηνκέα Σα βαζηθά ελδεηθηηθά πεδία απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη κεηαμχ άιισλ θαη ηα εμήο: Δηαηξείεο πιεξνθνξηθήο : Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα εθαξκνγέο, κειέηεεγθαηάζηαζε-ζπληήξεζε δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, κειέηε-θαηαζθεπή δηθηπαθψλ ή δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ (ζρεδηαζκφο θαη ππνζηήξημε δηθηπαθψλ ηφπσλ, ειεθηξνληθφ εκπφξην, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηειεταηξηθή θιπ). Δηαηξείεο εκπνξίαο εηδώλ πιεξνθνξηθήο : Πσιήζεηο, εθπαίδεπζε, ηερληθή ππνζηήξημε ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Δηαηξείεο ζηαζεξήο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο : Γίθηπα ππνινγηζηψλ, δηθηπαθέο ππεξεζίεο, επξπδσληθέο ππεξεζίεο, αζχξκαηα δίθηπα, νπηηθά δίθηπα. Δηαηξείεο ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ : Μειέηε, θαηαζθεπή, πξνγξακκαηηζκφο, εθκεηάιιεπζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη νινθιεξσκέλσλ ξνκπνηηθψλ εθαξκνγψλ. Δηαηξείεο ζπζηεκάησλ κε εθαξκνγέο ζηελ ηαηξηθή, ζηε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ εθαξκνγώλ, ζηε δηνίθεζε, ζηε βηνκεραλία. 36

37 ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα κέζεο εθπαίδεπζεο, κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (ΙΔΚ), ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. πλζήθεο εξγαζίαο Οη ζπλήζεηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη νθηάσξε απαζρφιεζε θαη κηζζνί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κεγαιχηεξνη ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίνη δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνπ ππνςήθηνπ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, κπνξεί λα πξνζθέξεηαη ηδησηηθή αζθάιηζε, πξηκ απνδνηηθφηεηαο θιπ. ηαλ ε απαζρφιεζε είλαη ζε απνκαθξπζκέλε επηρείξεζε, παξέρνληαη επηπιένλ δαπάλεο κεηαθίλεζεο ή ζηέγαζεο θαη πςειφηεξνο κηζζφο. Σππηθέο απαηηήζεηο γηα κία ζέζε εξγαζίαο Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο, γηα ηνπο άλδξεο. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αλάινγε ζέζε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηίζεηαη άλσ φξην ειηθίαο (ζπλήζσο 35 εηψλ). Γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο, αλάινγα κε ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο. πλήζσο δεηνχληαη Αγγιηθά. Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο απαζρφιεζεο, πηζαλφλ λα απαηηείηαη ή λα ζπλεθηηκάηαη ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ εηδίθεπζεο. Γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ θαη ησλ ζρεηηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ (π.ρ. C++, Visual Basic, Java, SQL θιπ). ρεηηθή κε ην αληηθείκελν επηκφξθσζε. Δπηκφξθσζε γηα απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. 7.2 ην δεκόζην ηνκέα Σα βαζηθά ελδεηθηηθά πεδία απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα είλαη κεηαμχ άιισλ θαη ηα εμήο: Τπνπξγεία θαη άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Οξγαληζκνύο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα, όπσο ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΤΠΑ, Οιπκπηαθή, Ννζνθνκεία. Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα κέζεο εθπαίδεπζεο, κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (ΙΔΚ), ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δξεπλεηηθνύο θνξείο, Ιδξύκαηα θαη Ιλζηηηνύηα. Πξνζόληα δηνξηζκνύ «Πξνζνληνιφγην» επηθξάηεζε λα θαινχληαη νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην. Δηδηθφηεξα, κε ην «πξνζνληνιφγην», θαζνξίδνληαη ηα θαηά θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο πξνζφληα δηνξηζκνχ κφληκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο 37

38 δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ο.Σ.Α. α θαη β βαζκνχ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Π.Γ. 50/2000 θαη πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ Ν.Π.Η.Γ. ησλ άξζξσλ 14 Ν. 2190/94, θαη 1 παξ. 3 Ν. 2527/97, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. (ηελ πεξίπησζε ησλ Ο.Σ.Α. δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνζφληα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ). Γεκνζηεχηεθε θαη ηζρχεη ήδε απφ , ην Π.Γ. 347/2003 κε ζέκα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 50/2001 «Καζνξηζκόο ησλ πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα», (ΦΔΚ 315/ ). Γηα ηνλ θιάδν ΣΔ Πιεξνθνξηθήο, ην απφζπαζκα ηνπ ΦΔΚ είλαη ην αθφινπζν: Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο θιάδσλ Π.Δ, Σ.Δ θαη Γ.Δ σο πξφζζεην πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ε γλψζε Πιεξνθνξηθήο θαη Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζε βαζηθφ επίπεδν, ζηα αληηθείκελα α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, γ) βάζεσλ δεδνκέλσλ, δ) παξνπζηάζεσλ θαη ε) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη επηπιένλ θαη γλψζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζρεηηθνχ κε ηελ θαηά πεξίπησζε εηδηθφηεηα, απηή θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε.(παξ. 18 ηνπ άξζξνπ) Μεηά ηε πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 347/2003 ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 27 παξ.1 γλψζε Ζ/Τ, δηαπηζηψλεηαη απνθιεηζηηθά κε πηζηνπνηεηηθά δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πνπ ρνξεγνχληαη απφ θνξείο νη νπνίνη εθαξκφδνπλ αμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο. (παξ. 16 ηνπ άξζξνπ) 38

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φωηίνπ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα