ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι Τηλ.: , Fax: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ REPUBLIC-MED» 1

2 ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο «Γραφιστική Επιµέλεια, Κατασκευή Ιστοτόπου και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού του Ευρωπαϊκού Έργου REPUBLIC-MED». Έχοντας ενδεικτικά υπ όψιν: Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α/ ) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης εκεµβρίου 2007 (L 335)». Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». Τις διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), (ΥΑ6409(ΦΟΡ)1250 (ΦΕΚ489, Τεύχος Β, ), καθ ό µέρος δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Π 60/2007 περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Γραφιστική Επιµέλεια, Κατασκευή Ιστοτόπου και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού του Ευρωπαϊκού Έργου REPUBLIC-MED» Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (11.800,00 Eυρώ), πλέον ΦΠΑ. 2

3 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού που είναι στις 27 Ιουνίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 µ.µ., στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ. Θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των φακέλων, στις 13:00, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν τεύχος. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, στη /νση Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας, στο 19ο χλµ λ. Μαραθώνος 19009, Πικέρµι Αττικής ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής το ΚΑΠΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 3

4 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ιαγωνισµός Αντικείµενο Πρόχειρος διαγωνισµός σε Ευρώ «Γραφιστική Επιµέλεια, Κατασκευή Ιστοτόπου και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού του Ευρωπαϊκού Έργου REPUBLIC- MED» Τόπος παράδοσης 19ο χλµ λ. Μαραθώνος , Πικέρµι Αττικής Χρόνος Υλοποίησης του έργου Το έργο θα διαρκέσει από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την 30/06/2015 Προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) Προϋπολογισµός που βαρύνει Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 25% από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ιάρκεια ισχύος προσφορών ενενήντα (90) ηµέρες Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ιακήρυξη και σύµφωνα µε την αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και τα παρακάτω άρθρα, ως ακολούθως: 4

5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α: 1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή έχει σκοπό την εξεύρεση αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί το έργο «Γραφιστική Επιµέλεια, Κατασκευή Ιστοτόπου και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού του Ευρωπαϊκού Έργου REPUBLIC-MED» 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 3. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες προµηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Από το δικαίωµα να υποβάλουν πρόταση αποκλείονται: α) οι υποψήφιοι, σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. β) οι υποψήφιοι, που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού. γ) οι υποψήφιοι που έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή, βάσει απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από τo ΚΑΠΕ. 4. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο ιαγωνισµό: Α) Να έχει σχεδιάσει/υλοποιήσει τουλάχιστον τριάντα (30) Ιστοτόπους την τελευταία τριετία (µε σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ανάλογο αυτού 5

6 που απαιτείται στο παρόν έργο) ή να έχει υλοποιήσει Ιστοτόπους συνολικού προϋπολογισµού τουλάχιστον (πλέον ΦΠΑ) ετησίως την τελευταία τριετία. Για το πρώτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει Πίνακα µε τους Ιστοτόπους, τους αντίστοιχους ενεργούς συνδέσµους και έτος υλοποίησης ανά Ιστότοπο. Για το δεύτερο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει είτε αντίγραφα ισολογισµών των τριών τελευταίων ετών (όπου θα είναι φανερός ο κύκλος εργασιών ως προς το αντικείµενο του διαγωνισµού, δηλ. σχεδιασµός/υλοποίηση Ιστοτόπων) είτε βεβαιώσεις πελατών όπου θα αναφέρεται η αξία των σχετικών υπηρεσιών, είτε τιµολόγια σχετικών υπηρεσιών. Β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Γ) Να έχει εµπειρία τόσο στη γραφιστική επιµέλεια Εταιρικής ταυτότητας όσο και στον Προγραµµατισµό Η/Υ ειδικά για τον σχεδιασµό και κατασκευή Ιστοτόπων. Η εµπειρία τεκµηριώνεται στα βιογραφικά σηµειώµατα των στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που θα αναλάβουν την εκτέλεση του έργου, όπου θα γίνεται περιγραφή δράσεων παρεµφερών µε το παρόν έργο που έχουν εκπονήσει στο παρελθόν. Συγκεκριµένα, στην οµάδα έργου του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον: α) Ένα στέλεχος Πληροφορικής Με Πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών (Πτυχίο ή ίπλωµα) Συνολική επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο σχεδιασµό και υλοποίηση διαδικτυακών λύσεων και Ιστοτόπων β) Ένας Γραφίστας Με αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών Συνολική επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον ψηφιακό σχεδιασµό, γραφιστική επιµέλεια περιεχοµένου Ιστοτόπων καθώς και γραφιστική επιµέλεια εταιρικού προφίλ (λογότυπα, τυποποιηµένα έντυπα, κτλ.) Επιπρόσθετα, όλα τα υποβληθέντα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνες ηλώσεις των ίδιων των στελεχών ότι όλα όσα δηλώνονται είναι αληθή. Όλες οι Υπεύθυνες ηλώσεις που θα υποβληθούν στις προσφορές των Αναδόχων θα πρέπει να είναι επικυρωµένες για το γνήσιο της υπογραφής. Τέλος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσκοµίσουν και οιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό µε τις δραστηριότητες και δεξιότητές τους θεωρούν σκόπιµο. Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωµα να ελέγξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουµένων. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 6

7 5. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ #11.800,00#, πλέον ΦΠΑ, και η πληρωµή θα γίνει τµηµατικά µε βάση την υποβολή των παραδοτέων (τα παραδοτέα αναλύονται στο Παράρτηµα παρακάτω), ως ακολούθως: Πρώτη πληρωµή: Η πρώτη πληρωµή 10% επί της συνολικής συµβατικής αµοιβής, θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση και παραλαβή από το ΚΑΠΕ των παραδοτέων ΠΕ1-ΠΕ3. εύτερη πληρωµή: Η δεύτερη πληρωµή 50% επί της συνολικής συµβατικής αµοιβής, θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση και παραλαβή από το ΚΑΠΕ των παραδοτέων ΠΕ4, ΠΕ6-ΠΕ9, ΠΕ11, ΠΕ14. Τρίτη πληρωµή: Η τρίτη πληρωµή 30% επί της συνολικής συµβατικής αµοιβής,, θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση και παραλαβή από το ΚΑΠΕ των παραδοτέων ΠΕ5, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ15 και ΠΕ16. Τελική πληρωµή/αποπληρωµή : Η αποπληρωµή ύψους 10% επί της συνολικής συµβατικής αµοιβής, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο µετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του έργου (µε πρόβλεψη την 30/6/2015) Τα παραδοτέα και το χρονικό διάγραµµα παράδοσης αναφέρονται λεπτοµερώς στο Παράρτηµα παρακάτω. 6. Χρόνος Παράδοσης- Υλοποίησης Έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µέχρι τη λήξη του έργου REPUBLIC-MED, δηλ. µέχρι την 30/6/2015. Η παράδοση των Παραδοτέων θα γίνεται τµηµατικά όπως υποδεικνύεται στο χρονοδιάγραµµα του Παραρτήµατος παρακάτω. 7. Κατάρτιση, και υποβολή προσφορών. Οι προσφορές πρέπει: α. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα β. να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. γ. Προσφορές για µέρος των υπηρεσιών που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. δ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισµένο. Σε ένα από τα δύο 7

8 αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 19ο χλµ λ. Μαραθώνος 19009, Πικέρµι Αττικής ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για «Γραφιστική Επιµέλεια, Κατασκευή Ιστοτόπου και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού του Ευρωπαϊκού Έργου REPUBLIC-MED» Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους : Α. Φάκελο µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαµβάνει: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του κατά περίπτωση νόµιµου εκπροσώπου του υποβάλλοντος (και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) την προσφορά: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. Ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση. 2. Τα έγγραφα του άρ. 4 Ελάχιστες Προϋποθέσεις συµµετοχής. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου, ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου θα υποβληθεί υποχρεωτικά. 8

9 Β. Φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις του ανωτέρω έργου που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος Θα πρέπει να περιλαµβάνει: Πρόταση Μεθοδολογίας-Προσέγγισης του Έργου, που θα περιλαµβάνει την πλήρη ανάλυση του τρόπου υλοποίησης του Έργου, τις υποδοµές και τα υπολογιστικά εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν, συµπεριλαµβανοµένου της περιγραφής του Συστήµατος ιαχείρισης Περιεχοµένου που σχεδιάζεται να χρησιµοποιηθεί, µε βάση τις προβλεπόµενες τεχνικές προδιαγραφές του έργου για κάθε δράση σύµφωνα µε την περιγραφή που παρατίθεται στο Παράρτηµα του παρόντος και αφορά κυρίως τα παρακάτω: o Γραφιστική επιµέλεια και σύνταξη εγχειριδίου γραφιστικής ταυτότητας του έργου o Σχεδιασµός και υλοποίηση Ιστοτόπου o Παραγωγή επικοινωνιακού υλικού Οργάνωση ιοίκηση του Έργου, µε χρονοδιάγραµµα των φάσεων υλοποίησης του έργου (κατ αντιστοιχία µε το χρονοδιάγραµµα υποβολής των παραδοτέων που δίδεται στο Παράρτηµα παρακάτω). Σηµειώνεται ότι το περιεχόµενο της «Τεχνικής Προσφοράς» θα πρέπει να ανταποκρίνεται επαρκώς στις δράσεις που προβλέπονται στο Παράρτηµα παρακάτω, δηλαδή οι εργασίες, µέθοδοι και εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν ανά δράση. Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα αποκλεισµού της Προσφοράς στην περίπτωση που κρίνει ότι η «Τεχνική Προσφορά» δεν περιγράφει τη µεθοδολογία υλοποίησης του συνόλου των προδιαγραφών έτσι όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα. Γ. Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µέσα στον κυρίως φάκελο, που θα περιλαµβάνει το είδος που περιέχεται στην τεχνική προσφορά µε: 1) την προσφερόµενη τιµή για την εκπόνηση του έργου «Γραφιστική Επιµέλεια, Κατασκευή Ιστοτόπου και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού του Ευρωπαϊκού Έργου REPUBLIC-MED» και θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα έξοδα για την υλοποίηση των υπηρεσιών 2) το ποσοστό ΦΠΑ και 3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 9

10 ΜΕΡΟΣ Β. 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνεται και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β) Αποσφραγίζονται, µονογράφονται οι φάκελοι των ικαιολογητικών και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. γ) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την αποδοχή των φακέλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. Ο φάκελος θα µονογραφηθεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. δ) Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στην Υπηρεσία και στη συνέχεια αποστέλλονται κλειστοί στους υποψηφίους. ε) Η καθαρή τιµή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπόψη για την οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών. 2.2 Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο αρµόδιο για κατακύρωση όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 2.3 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της 10

11 ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο αρµόδιο για κατακύρωση όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή η οποία θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση του αρµόδιου για κατακύρωση οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Το ΚΑΠΕ θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) προκειµένου να ελέγχει την πρόοδο του έργου και τις παρεχόµενες υπηρεσίες του Αναδόχου. Η Επιτροπή και αρµόδια στελέχη του ΚΑΠΕ θα έχουν το δικαίωµα να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζεται η πρόοδος του έργου, θα συζητούνται προβλήµατα ή γενικώς θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις, εκατέρωθεν. Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει έπειτα από την υλοποίηση των προβλεπόµενων εργασιών, τα παραδοτέα σε ψηφιακή µε τη συνοδεία σχετικού συνοδευτικού εγγράφου που έχει χαρακτήρα γνωστοποίησης της ολοκλήρωσης των Παραδοτέων. Το ΚΑΠΕ, δια της ΕΠΠΕ, θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του περιεχοµένου των Παραδοτέων, συµπεριλαµβανοµένων παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται εντός διαστήµατος δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του εκάστοτε παραδοτέου στην ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το 11

12 προηγούµενο χρονικό διάστηµα των δέκα (10) εργασίµων ηµερών, χωρίς το ΚΑΠΕ να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε το παραδοτέο θεωρείται παραληφθέν και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου κατά το εξεταζόµενο διάστηµα θεωρούνται ικανοποιητικές. Οι παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν: (α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόµενο τους, (β) Επισήµανση σηµείων µη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλµατα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν στο περιεχόµενο των παραδοτέων κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναµορφώσει, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Η άσκηση των ενστάσεων και προσφυγών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών κατά των αποφάσεων του ΚΑΠΕ διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 15 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/2007). 8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ- ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Η διάθεση της ιακήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά από τo ΚΑΠΕ στον ιστότοπο Οποιαδήποτε διευκρίνιση, αλλαγή ή τροποποίηση των όρων του διαγωνισµού θα αναρτάται στον ιστότοπο του ΚΑΠΕ (προκηρύξεις) και οι υποψήφιοι µε αποκλειστική τους ευθύνη θα φροντίζουν για την ενηµέρωση τους. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώνουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ιενέργειας του ιαγωνισµού, εντός τριών (3) ηµερών από της παραλαβής, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε ή τηλεοµοιοτυπία) από την Υπηρεσία ιενέργειας του ιαγωνισµού συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ιακήρυξης µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, µε την ένδειξη «Πρόχειρος διαγωνισµός µε αντικείµενο την: Γραφιστική Επιµέλεια, Κατασκευή Ιστοτόπου και Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού του Ευρωπαϊκού Έργου REPUBLIC-MED». Σχετικά επικοινωνίας είναι τα και Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη Προκήρυξης του ιαγωνισµού γνωστοποιούνται σε όλους στον ιστότοπο στο σχετικό τµήµα που αφορά το συγκεκριµένο διαγωνισµό, από την Υπηρεσία ιενέργειας του ιαγωνισµού το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Σκοπός του έργου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση επικοινωνιακών εργαλείων και η παραγωγή επικοινωνιακού υλικού για το Ευρωπαϊκό έργο REPUBLIC-MED όπου το ΚΑΠΕ συµµετέχει ως συντονιστής εταίρος. Συγκεκριµένα, προβλέπονται: Γραφιστική επιµέλεια και σύνταξη εγχειριδίου γραφιστικής ταυτότητας του έργου (Graphic Identity Manual) Σχεδιασµός και υλοποίηση εξειδικευµένου Ιστοτόπου (website) Παραγωγή επικοινωνιακού υλικού (Έντυπου, Ηλεκτρονικού και τύπου gadget) Στα πλαίσια της υλοποίησης του αντικειµένου του έργου προβλέπονται: Ο καθορισµός των απαιτούµενων προδιαγραφών του Ιστοτόπου, ο αισθητικός και λειτουργικός σχεδιασµός του Ιστοτόπου, η υλοποίησή του, η εγκατάσταση και δοκιµές καλής λειτουργίας. Yπηρεσίες εκπαίδευσης αρµόδιου τεχνικού προσωπικού του ΚΑΠΕ υπεύθυνου για τη διαχείριση του Ιστοτόπου του έργου. Ο καθορισµός των απαιτούµενων προδιαγραφών, η ανάπτυξη δηµιουργικού υπόβαθρου και η παραγωγή όλων των επικοινωνιακών εργαλείων όπως περιγράφονται στο έργο. 2. Προδιαγραφές έργου 2.1 Γραφιστική επιµέλεια Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να µελετήσει τα χαρακτηριστικά και το γραφιστικό προφίλ άλλων Ευρωπαϊκών έργων, και ειδικότερα έργων εδαφικής συνεργασίας του Προγράµµατος MED, και θα σχεδιάσει ένα µοναδικό και πρωτότυπο γραφιστικό προφίλ του έργου, που θα αποτελείται από τα ακόλουθα παραδοτέα: Εγχειρίδιο γραφιστικής ταυτότητας (Graphic Identity Manual) Πρότυπο (Template) επιστολής για την επίσηµη επικοινωνία των φορέων Πρότυπα (Templates) για άλλα τυποποιηµένα έγγραφα του έργου (π.χ. agendas, λίστες συµµετεχόντων, παρουσιάσεις, πρακτικά συνεδρίων, posters, Κύρια παραδοτέα, δηµοσιεύσεις στον τύπο) Πρότυπα (Templates) για την έκδοση φυλλαδίων (leaflets, brochures) και συγκεκριµένα δύο (2) εκδόσεις leaflets και µία (1) έκδοση brochure Προσαρµογή κειµένου (στην Αγγλική γλώσσα) και Εικόνων (Περιγραφή του έργου και αποτελέσµατα, π.χ. γραφήµατα) στα φυλλάδια επικοινωνίας (leaflets, brochures) που θα δοθούν από το ΚΑΠΕ. 13

14 ιευκρινίσεις: Το Εγχειρίδιο Γραφιστικής Ταυτότητας του έργου (Graphic Identity Manual) θα περιέχει το Λογότυπο και την Εταιρική ταυτότητα του έργου συνοδευόµενα από λεπτοµερή περιγραφή των χρωµάτων και γραφιστικών προδιαγραφών, πρότυπα (templates) επίσηµων πρότυπων εγγράφων του έργου (word, excel, power point) και πληροφορίες προς τους εταίρους του έργου για την ορθή χρήση λογοτύπων και εγγράφων. Όσον αφορά το λογότυπο του έργου, ο Ανάδοχος θα προτείνει έξι (6) λογότυπα σύµφωνα µε προδιαγραφές που θα υποδείξει το ΚΑΠΕ. Στην περίπτωση που κανένα εκ των εκδόσεων του λογότυπου δεν εγκριθεί από το ΚΑΠΕ, τότε ο Ανάδοχος θα κληθεί να σχεδιάσει νέο λογότυπο µε βάση τις νέες συστάσεις του ΚΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσµα της γραφιστικής επιµέλειας του Έργου θα είναι αποτέλεσµα συµφωνίας µεταξύ ΚΑΠΕ και Αναδόχου. 2.2 οµή και περιεχόµενο Ιστοτόπου Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να µελετήσει τα χαρακτηριστικά και το προφίλ Ιστοτόπων άλλων Ευρωπαϊκών έργων, και ειδικότερα έργων εδαφικής συνεργασίας του Προγράµµατος MED, και θα σχεδιάσει ένα µοναδικό και πρωτότυπο Ιστότοπο σε αισθητική και λειτουργικότητα για το έργο REPUBLIC-MED. Ο Ιστότοπος θα σχεδιαστεί µε τρόπο κατάλληλο ώστε να µπορεί µε δυναµικό τρόπο να παρουσιάζει τους στόχους, τις ενέργειες, συµπεριλαµβανοµένου και των εκδηλώσεων επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσµάτων του έργου, τα παραδοτέα και τα αποτελέσµατα του έργου, καθώς και τα προφίλ όλων των εταίρων του έργου, συµπεριλαµβανοµένου συνδέσµων για τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους. Ο Ιστότοπος θα ενηµερώνεται και θα περιλαµβάνει στοιχεία και πληροφορίες για το έργο (κείµενα, ανακοινώσεις παραδοτέα, γραφήµατα, πίνακες, παρουσιάσεις, φωτογραφίες και video) τα οποία θα εισάγονται στον Ιστότοπο από τον ανάδοχο. Στον Ιστότοπο επίσης θα εισάγεται κάθε είδους τεχνικό και ενηµερωτικό υλικό το οποίο θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του έργου, ενηµέρωση/ προαναγγελίες/ ανακοινώσεις/ agendas σχετικά µε τις ανοιχτές, δηµόσιες εκδηλώσεις του έργου και γενικότερη ενηµέρωση για τα αντικείµενα αυτών, σε πολιτικό, επιστηµονικό και τεχνικό επίπεδο. Θα περιλαµβάνονται σύνδεσµοι (links) που θα υποδεικνύονται από το ΚΑΠΕ, όπως σύνδεσµοι του Προγράµµατος MED, σχετικές µε το έργο REPUBLIC-MED διευθύνσεις (βιβλιοθήκες πληροφοριών) από όπου µπορεί να αντληθεί εξειδικευµένη πληροφόρηση για τα θέµατα που αφορούν στο έργο, π.χ. νοµοθεσία, σχετικά κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιστηµονικά περιοδικά, άλλων συναφών Ευρωπαϊκών έργων, Σελίδα του έργου σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες διευθύνσεις που θα υποδειχθούν από το ΚΑΠΕ. Οι παραπάνω πληροφορίες και το υλικό που θα παρέχεται από τον Iστότοπο του έργου θα παρουσιάζονται στον τελικό χρήστη µε δοµηµένο τρόπο και ευκολία πλοήγησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη φιλικότητα και η ευχρηστία του. Η διαχείριση του περιεχοµένου θα γίνεται µέσω ειδικού υποσυστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management System-CMS) που θα 14

15 δίνει τη δυνατότητα συνολικής ή µερικής διαχείρισης του περιεχοµένου του Iστοτόπου από εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Το κόστος του CMS συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου. Το αποτέλεσµα του γραφιστικού προφίλ και του τρόπου λειτουργίας των παρεχόµενων υπηρεσιών του Ιστοτόπου θα προκύψει κατόπιν συµφωνίας µεταξύ ΚΑΠΕ και Αναδόχου Παρεχόµενες υπηρεσίες Ιστοτόπου Ο Iστότοπος του έργου εκτός του περιεχοµένου που περιγράφεται παραπάνω, θα υποστηρίζει συγκεκριµένες δυναµικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των εταίρων που υλοποιούν το έργο REPUBLIC-MED. Πιο συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει: Υπηρεσία αναζήτησης: Θα προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης περιεχοµένου µε βάση λέξεις κλειδιά που θα εισάγονται από τον τελικό χρήστη. Υπηρεσία εγγραφής registration και δηµιουργίας mailing list των επισκεπτών: Θα προσφέρεται η δυνατότητα προαιρετικής εγγραφής χρηστών της ιστοσελίδας, µε αυτόµατη αποστολή Newsletters ή ανακοινώσεων ή άλλου χρήσιµου υλικού. Η υπηρεσία εγγραφής θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά πεδία, π.χ. ονοµατεπώνυµο, , οργανισµός, θέση στον οργανισµό, κτλ. Τα πεδία καταχώρησης για την εγγραφή θα υποδειχθούν από το ΚΑΠΕ. Οποιοδήποτε κείµενο πριν αποσταλεί στους εγγεγραµµένους επισκέπτες θα αποστέλλεται στο ΚΑΠΕ για έγκριση. Προβλέπεται η αυτόµατη δηµιουργία Πίνακα σε µορφή excel που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία όπως καταχωρήθηκαν κατά την εγγραφή του επισκέπτη. Τα πεδία και η µορφή του τελικού Πίνακα θα δοθούν από το ΚΑΠΕ. Υπηρεσία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης εγγράφων: Θα προσφέρεται η δυνατότητα δοµηµένης παρουσίασης και καταλογογράφησης όλων των ηλεκτρονικών εγγράφων που αφορούν τους επισκέπτες του έργου, στους οποίους θα παρέχονται σε µορφή ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Υπηρεσίες «ιδιωτικού» χώρου Intranet εντός του ιστοτόπου που θα χρησιµοποιείται µόνο από τους εταίρους του έργου. Παροχή δυνατότητας αποµακρυσµένης συνεργασίας των οµάδων εργασίας των εταίρων του έργου. Στο χώρο αυτό θα µπορεί να αρχειοθετείται (upload) υλικό που αφορά τις οµάδες εργασίας και την πορεία και παρακολούθηση του έργου, να γίνεται διάλογος (chat room) µεταξύ των εταίρων για θέµατα που αφορούν την υλοποίηση του έργου, ανταλλαγή µηνυµάτων µε αυτόµατη τήρηση ιστορικού, και, τέλος, να υποστηρίζονται όλες οι συναντήσεις του έργου. Για το τελευταίο προβλέπεται η ανάρτηση ατζέντας, λίστας συµµετεχόντων και των πρακτικών (minutes). Υπηρεσία online registration για όλες τις εκδηλώσεις διάχυσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στα πλαίσια του έργου. Προβλέπεται η ανάρτηση ατζέντας, λίστας συµµετεχόντων και πρακτικών (minutes, proceedings, etc.), καθώς και η δυνατότητα online registration, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας δυναµικής παραγωγής και ανανέωσης της Λίστας συµµετεχόντων σε µορφή excel, word, και pdf, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ή κάθε φορά που κάποιος εταίρος κάνει register (µε ειδική µέριµνα για τις περιπτώσεις που 15

16 κάποια συµµετοχή αποσύρεται). Τα πεδία καταχώρησης για την εγγραφή θα υποδειχθούν από το ΚΑΠΕ. ηµιουργία επιµέρους σελίδων (εντός του Ιστοτόπου) για την παρουσίαση των σχεδιαζόµενων εκδηλώσεων στα πλαίσια του έργου. Σχεδιάζονται τρεις (3) εκδηλώσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (δύο ηµερίδες και ένα συνέδριο) και δέκα (10) ηµερίδες σε κάθε συµµετέχουσα χώρα (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Κροατία). Κάθε επιµέρους σελίδα θα περιλαµβάνει: o υνατότητα ανάρτησης video και φωτογραφικού υλικού o υνατότητα ανάρτησης παρουσιάσεων και άλλων αναφορών o Πρόγραµµα και στόχοι o Τοποθεσία o Και οτιδήποτε άλλο υποδεικνύεται από το ΚΑΠΕ. Υπηρεσία µέτρησης-παρακολούθησης επισκεψιµότητας. Υπηρεσία µέτρησης χρόνου παραµονής επισκέπτη στον ιστότοπο. Υπηρεσία ανάρτησης εικόνων των δράσεων του έργου. Σε κατάλληλη θέση στον Ιστότοπο θα υπάρχει υλικό των πιλοτικών εφαρµογών. Θα προσφέρεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει ο τελικός χρήστης τις προβλεπόµενες από το έργο παρεµβάσεις που θα απεικονίζουν το τελικό αποτέλεσµα στις πιλοτικές εφαρµογές του έργου. Συγκεκριµένα, απαιτείται η απεικόνιση της υφιστάµενης κατάστασης συνολικά 15 ηµόσιων κτιρίων και 10 ηµόσιων ανοικτών χώρων που θα επιλεγούν σε Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Κροατία και της κατάστασης µετά τις βέλτιστες παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων και βελτίωσης µικροκλίµατος των ανοικτών χώρων Τα σχετικά δεδοµένα (εικόνες) θα δοθούν από το ΚΑΠΕ. Στην ίδια θέση στον Ιστότοπο θα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων που αφορούν τις πιλοτικές εφαρµογές, δηλ. θα υπάρχουν πεδία εισαγωγής κειµένου και πεδία επιλογής από λίστα για τον χαρακτηρισµό του κάθε πιλοτικού. Τέλος, θα δηµιουργείται αυτόµατα Πίνακας σε µορφή excel που θα περιλαµβάνει την πληροφορία που εισάγεται στα πεδία αυτά. Τα πεδία και η επιθυµητή µορφή του τελικού Πίνακα θα δοθούν από το ΚΑΠΕ. Αν κριθεί απαραίτητο από το ΚΑΠΕ, το ίδιο θα γίνει και για άλλες σηµαντικές δράσεις κατά την υλοποίηση του έργου. Υπηρεσία αυτόµατης δηµιουργίας Πίνακα σε µορφή excel στοιχείων που αφορούν τα παραδοτέα του έργου. Συγκεκριµένα, για κάθε παραδοτέο, στην κατάλληλη τοποθεσία στον Ιστότοπο, θα υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία όπου ο χρήστης (ΚΑΠΕ) θα µπορεί να «φορτώνει» κείµενα, καθώς και πεδία µε λίστα επιλογών όπου ο χρήστης (ΚΑΠΕ) θα µπορεί να επιλέγει τον κατάλληλο χαρακτηρισµό για το παραδοτέο. Ενδεικτικά θα υπάρχουν τα παρακάτω πεδία: o Τίτλος παραδοτέου o Σύντοµη περιγραφή o Στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη o Θεµατική περιοχή o Και οποιοδήποτε άλλο πεδίο κρίνεται αναγκαίο από το ΚΑΠΕ Αφού θα συµπληρώνονται όλα τα πεδία από τον χρήστη, θα υπάρχει λειτουργία αυτόµατης δηµιουργίας Πίνακα σε µορφή excel που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης. Τα πεδία και η επιθυµητή µορφή του τελικού Πίνακα θα δοθούν από το ΚΑΠΕ. 16

17 Υπηρεσία αυτόµατης δηµιουργίας Πίνακα που θα περιλαµβάνει τους δείκτες παρακολούθησης των επικοινωνιακών δράσεων και δράσεων κεφαλαιοποίησης του έργου. Προβλέπεται η ενσωµάτωση πεδίων προς καταχώρηση των δεικτών (π.χ. αριθµός των εκδηλώσεων που έχουν γίνει, αριθµός συµµετεχόντων, αριθµός φυλλαδίων, δηµοσιεύσεις κτλ.) από το χρήστη (ΚΑΠΕ). Τέλος, θα δηµιουργείται αυτόµατα ένας Πίνακας σε µορφή excel µε τις καταχωρήσεις. Τα πεδία και η επιθυµητή µορφή του τελικού Πίνακα θα δοθούν από το ΚΑΠΕ. Παρατήρηση: Η γλώσσα του Ιστοτόπου θα είναι η Αγγλική. Κάποιες βασικές πληροφορίες, π.χ. η πρώτη σελίδα του Ιστοτόπου, περίληψη του έργου, στόχοι και σύντοµη περιγραφή των πιλοτικών και των αποτελεσµάτων, θα είναι και στη Γαλλική γλώσσα. Η µετάφραση των κειµένων από την Αγγλική στη Γαλλική θα γίνει από τον Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνεται στο κόστος της προσφοράς του Αναδόχου Βασικά χαρακτηριστικά Ιστοτόπου Ακολουθώντας τις ενδεδειγµένες πρακτικές ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρµογών και τα πρότυπα του διεθνούς οργανισµού τυποποίησης εφαρµογών και υπηρεσιών του παγκόσµιου ιστού (W3C), ο Ιστότοπος θα είναι πλήρως συµβατός µε όλες τις κοινές πλατφόρµες και λειτουργικά συστήµατα. Η υλοποίησή του πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο της ανοικτής αρχιτεκτονικής, έτσι ώστε να είναι ανοικτή στην προσθήκη και διαµόρφωση νέων υπηρεσιών ή πληροφοριακού υλικού µε την διάθεση της αντίστοιχης τεκµηρίωσης. Η σχεδίαση του Ιστοτόπου θα επιτρέπει την χρησιµοποίηση οποιουδήποτε συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (MySql ή Oracle, Sql Server, κλπ.). Όλα τα τµήµατα του συστήµατος θα είναι πλήρως συµβατά µε τις Ελληνικές γραµµατοσειρές και πλήρως προσπελάσιµα από τις σχετικές εφαρµογές πλοήγησης MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κλπ. Η υλοποίηση του Ιστοτόπου θα ακολουθεί κατά το δυνατόν ανοικτά πρότυπα και θα πρέπει να βασίζεται σε ανοικτά πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας (XML, JSON, HTML). Το επίπεδο δηµοσίευσης στο internet θα παρέχει επίσης κατάλληλες υπηρεσίες (web Services) ακολουθώντας καθιερωµένα ανοικτά πρότυπα (WFS, WMS) Χαρακτηριστικά Ασφάλειας Ιστοτόπου Ο Ιστότοπος θα παρέχει ελεύθερο περιεχόµενο στους απλούς χρήστες ενώ παράλληλα θα υπάρχει ιδιωτική περιοχή προσβάσιµη µόνο από µέλη των εταίρων του έργου REPUBLIC-MED. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφάλειας: Ασφαλή καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης ηµιουργία καταλόγου εξουσιοδοτηµένων εταίρων µε αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης, που θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ελέγχου της ταυτότητάς τους 17

18 Κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης χρηστών για το διαχειριστή του Συστήµατος Ορισµός ασφάλειας σε επίπεδο βάσης δεδοµένων και εφαρµογών Σύστηµα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδοµένων Προστασία από δικτυακές εισβολές Προστασία από ιούς, worms, Trojans, κλπ Πολυκαναλικότητα Ιστοτόπου Με δεδοµένο ότι η διείσδυση και χρήση των φορητών συσκευών και ιδιαίτερα της κινητής τηλεφωνίας είναι µεγαλύτερη αυτής των σταθερών ή φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιµες και να εξασφαλίζεται η µέγιστη συµβατότητα µε διαφορετικούς τύπους και µορφές συσκευών. Πιο συγκεκριµένα, όλες οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν θα υποστηρίζονται από φορητές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα (Smartphones), pda s, tablets κ.α., ενώ το περιεχόµενο που θα προσφέρεται θα προσαρµόζεται κατά περίπτωση (adaptive content) έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η παροχή υπηρεσίας τόσο από πλευράς ταχύτητας όσο και από πλευράς όγκου δεδοµένων (bandwidth) Υπηρεσίες φιλοξενίας Ιστοτόπου Το ΚΑΠΕ θα παραχωρήσει εικονικό server σε πλατφόρµα LAMP (Linux, Apache, MySQL, Php). Ο ανάδοχος πρέπει να ανεβάσει το site σε αυτό το server και συνεπώς το CMS που θα χρησιµοποιήσει θα πρέπει να είναι συµβατό µε αυτό το διακοµιστή. Θα πρέπει να αναλάβει επίσης όλη την παραµετροποίηση και συντήρηση του εικονικού µηχανήµατος για τη διάρκεια του έργου (αναβαθµίσεις/εγκαταστάσεις λογισµικών, δράσεις συντήρησης και βελτιστοποίησης, προστασία από κακόβουλη πρόσβαση κλπ). Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την κατοχύρωση του Domain name για λογαριασµό του ΚΑΠΕ, η οποία συµπεριλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση Ιστοτόπου Υπηρεσίες συντήρησης Ιστοτόπου Στόχος των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισµικού και βάσης δεδοµένων του Ιστοτόπου, η άµεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβληµάτων, η κατά το δυνατόν άµεση αποκατάσταση των βλαβών/προβληµάτων και η βοήθεια στη χρήση του Ιστοτόπου για τις τρέχουσες ανάγκες του έργου. Το πλαίσιο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: Βοήθεια για το ΚΑΠΕ µέσω τηλεφώνου, fax ή µε , και θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: o o Βοήθεια σχετικά µε τη χρήση Αντιµετώπιση προβληµάτων στη λειτουργία του συστήµατος και εφαρµογών 18

19 o Αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών του συστήµατος και εφαρµογών ιόρθωση σφαλµάτων του λογισµικού του Ιστοτόπου (bug fixing) Ενηµέρωση του Αναδόχου για τις νέες εκδόσεις λογισµικού συστήµατος και λογισµικού εφαρµογών που έχει ήδη αναπτυχθεί Παράδοση ενηµερωµένου τεκµηριωτικού υλικού (εντύπων και ηλεκτρονικών αντιτύπων) µε τις τυχόν µεταβολές ή τροποποιήσεις λογισµικού Παράδοση του πηγαίου κώδικα του λογισµικού που έχει αναπτυχθεί κατά την διόρθωση σφαλµάτων Επικαιροποίηση και ενηµέρωση του Ιστοτόπου σε τακτική βάση, δηλ. εντός 24 ων ωρών µετά το σχετικό αίτηµα του ΚΑΠΕ Εντοπισµός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάστασή τους Η αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργίας του Ιστοτόπου θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου µε τη διαθεσιµότητα που καθορίζεται στη συνέχεια. Η απόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι: Μέσα σε 24 ώρες από τη στιγµή της αναγγελίας της βλάβης. Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης θα πρέπει να είναι 48 ώρες από την απόκριση του Αναδόχου. Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη στιγµή λήψης µιας κλήσης (αναγγελία βλάβης) από το Helpdesk του Αναδόχου µέχρι τη χρονική στιγµή της έναρξης αντιµετώπισης του προβλήµατος από τον Ανάδοχο. Ως χρόνος αποκατάστασης της βλάβης θεωρείται ο αριθµός των ωρών από την απόκριση του Αναδόχου στην αναγγελία της βλάβης µέχρι την επαναφορά του Ιστοτόπου σε κανονική λειτουργία Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (Helpdesk) Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η διάθεση τεχνικής υποστήριξης (Helpdesk) προς το ΚΑΠΕ κατά τις εργάσιµες ώρες ( ) της κάθε εργάσιµης ηµέρας µέχρι τη λήξη της σύµβασης. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να παρέχει βοήθεια στους εσωτερικούς χρήστες και διαχειριστές σχετικά µε τη χρήση του Ιστοτόπου Υπηρεσίες υποστήριξης κοινωνικής δικτύωσης Στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει επιπλέον τα ακόλουθα: ηµιουργία και συντήρηση προφίλ του έργου REPUBLIC-MED σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn και Facebook) ιαλειτουργικότητα µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης Χρονική διάρκεια τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης Η χρονική διάρκεια της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ιστοτόπου είναι από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της σύµβασης µέχρι την λήξη του έργου REPUBLIC-MED, δηλ. µέχρι την 30/6/2015. Το 19

20 κόστος συντήρησης, ενηµέρωσης/επικαιροποίησης και τεχνικής υποστήριξης συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκπαίδευση επιλεγµένης οµάδας τεχνικού προσωπικού του ΚΑΠΕ. Η εκπαίδευση θα αφορά στην εκµάθηση του CMS και την διαχείριση του Ιστοτόπου. Η εκπαίδευση θα γίνει εντός των χώρων του ΚΑΠΕ και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 4 ώρες. 3. Επικοινωνιακό υλικό (Έντυπο, Ηλεκτρονικό, τύπου gadget) Στα πλαίσια του έργου ο Ανάδοχος θα αναλάβει επιπλέον τον σχεδιασµό, την δηµιουργία και την παραγωγή του επικοινωνιακού υλικού που περιγράφεται στη συνέχεια. Τα ηλεκτρονικά αρχεία όλων των επικοινωνιακών υλικών θα διατίθενται στο ΚΑΠΕ και θα αποτελούν πνευµατική του ιδιοκτησία. Τα κείµενα και το περιεχόµενο (στην Αγγλική γλώσσα) του επικοινωνιακού υλικού θα δοθούν από το ΚΑΠΕ. Έντυπο υλικό: 3000 έγχρωµα αντίτυπα της 1 ης έκδοσης leaflets: Τρίπτυχο, 6 Σελίδες, 21Χ9,5 κλειστό, 21Χ28,2 ανοιχτό, χαρτί οικολογικό gr έγχρωµα αντίτυπα της 2 ης έκδοσης leaflets: Τρίπτυχο, 6 Σελίδες, 21Χ9,5 κλειστό, 21Χ28,2 ανοιχτό, χαρτί οικολογικό gr. 300 έγχρωµα αντίτυπα του brochure: 20 σελίδες µεγέθους Α4, εµπρός-πίσω, οικολογικό χαρτί. 10 έγχρωµα posters περιγραφής του έργου REPUBLIC-MED: ιάσταση 50Χ70, οικολογικό χαρτί. 300 αντίτυπα µπλοκ σηµειώσεων µε τα έγχρωµα λογότυπα του έργου και του Προγράµµατος MED: 50άφυλλα και οικολογικό χαρτί µεγέθους Α4. 1 Roll-up σε αδιάβροχο πανί, ενδεικτικού µεγέθους 1Χ0,8 m µε ενσωµατωµένη βάση, εύκολο στη µεταφορά Ηλεκτρονικό υλικό: ηµιουργία 2 ηλεκτρονικών περιοδικών (newsletter). Υλικό Τύπου Gadget: 100 USB sticks χωρητικότητας τουλάχιστον 8 GB µε τα έγχρωµα λογότυπα του έργου και του Προγράµµατος MED 300 στυλό µε τα έγχρωµα λογότυπα του έργου και του Προγράµµατος MED Σηµειώνεται ότι ως οικολογικό χαρτί νοείται το ακόλουθο: Ανακυκλωµένο ή προερχόµενο από πιστοποιηµένη αειφορική ξυλεία ή µη προερχόµενο από δέντρα (tree-free) και µη χλωριωµένο (PCF ή TCF) ή και πιστοποιούµενο από τη σχετική σήµανση π.χ. EU Eco Label, German Blue Angel, Nordic Swan (στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται πλήρως ο τύπος του χαρτιού που θα χρησιµοποιηθεί). 20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας ενδεικτικά υπόψη:

Έχοντας ενδεικτικά υπόψη: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΠΙΚΕΡΜΙ, 20-04-2012 ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου εργασιών στην υλοποίηση έργων ΚΑΠΕ που αφορούν σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

RESISTANT COMBINED WIND DIRECTION / PROPELLER WIND SPEED SENSOR (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

RESISTANT COMBINED WIND DIRECTION / PROPELLER WIND SPEED SENSOR (1 ΤΕΜΑΧΙΟ) ΠΙΚΕΡΜΙ, 18/01/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ICE RESISTANT COMBINED WIND DIRECTION / PROPELLER WIND SPEED SENSOR (1 ΤΕΜΑΧΙΟ) Το ΚΑΠΕ, έχοντας ενδεικτικά υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ Διεύθυνση: Σκουφά 75, 10680, Αθήνα Τηλ: +30 210 36 37 547 Fax: +30 210 36 39 758 Email: kmop@kmop.gr Ημερομηνία: 04/06/2016 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ No: 04.06.2016/2Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ Διεύθυνση: Σκουφά 75, 10680, Αθήνα Τηλ: +30 210 36 37 547 Fax: +30 210 36 39 758 Email: kmop@kmop.gr Ημερομηνία: 04/06/2016 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ No: 04.06.2016/1Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ Αρ. Πρωτ.: 2321 Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140 Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 1 από 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρµογής εργαλείου υποστήριξης απόφασης αξιολόγησης επενδύσεων ΑΠΕ.

ΕΡΓΟ: Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρµογής εργαλείου υποστήριξης απόφασης αξιολόγησης επενδύσεων ΑΠΕ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΠΙΚΕΡΜΙ, 17/09/2012 ΕΡΓΟ: Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρµογής εργαλείου υποστήριξης απόφασης αξιολόγησης επενδύσεων ΑΠΕ. Έχοντας ενδεικτικά υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7Β6ΞΝ-10 ΑΠΟΦΑΣΗ

Α Α: 7Β6ΞΝ-10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 38313 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την. υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Έκθεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την. υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Έκθεσης Το έργο χρηματοδοτείται κατά πόρους. 100% από κοινοτικούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 6 / 3/ / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 8380 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 50% από Εθνικούς Πόρους.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 50% από Εθνικούς Πόρους. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΠΙΚΕΡΜΙ, 12/06/2013 ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε αντικείµενο την: «Ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Ενέργειας (Σ Ε) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε)

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) ΠΙΚΕΡΜΙ, 09/06/2015 ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Σύγχρονά εργαλεία χρηματοδότησης επενδύσεων Αειφόρου Ενεργειακής Ανάπτυξης στο Νησιωτικό Τόξο Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001589318 2013-08-23

13PROC001589318 2013-08-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 33464 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ηλεκτρονική Έκδοση του εντύπου (χωρίς εκτυπωτική διαδικασία) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.dimossin.gr, Email: dimossin@hol.gr

http://www.dimossin.gr, Email: dimossin@hol.gr Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «Κατασκευή ιστοσελίδας προγράµµατος Municipal Roads a Part of the National and Cross border Road Network» Προβατώνας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 5 µήνες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Πλέον Συµφέρουσα Οικονοµική Προσφορά ΚΑΤ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 5 µήνες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Πλέον Συµφέρουσα Οικονοµική Προσφορά ΚΑΤ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόγραµµα: LIFE 07 Τελικός δικαιούχος Έργο: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΙΝ ΟΣ/ΓΡΕΒΕΝΑ ράση: Τίτλος δράσης: Α10 Έρευνα της ποιότητας βιοτόπων από την άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7ΞΕΧ465ΦΘΕ-Ξ29 ΑΠΟΦΑΣΗ

Α Α: 7ΞΕΧ465ΦΘΕ-Ξ29 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. 7093 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 38711 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 19-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι, Αττική Τ: 210-6603300, F: 210-6603301-2, cres@cres.gr, www.cres.gr ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για παροχή φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών προς το ΚΑΠΕ.

ΘΕΜΑ: ιενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για παροχή φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών προς το ΚΑΠΕ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΠΙΚΕΡΜΙ, 03/10/2012 ΘΕΜΑ: ιενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για παροχή φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών προς το ΚΑΠΕ. Έχοντας ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001615410 2013-09-12

13PROC001615410 2013-09-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ.: 36239 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για παροχή υπηρεσιών οµαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας των εργαζοµένων στο ΚΑΠΕ.

ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για παροχή υπηρεσιών οµαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας των εργαζοµένων στο ΚΑΠΕ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΠΙΚΕΡΜΙ, 25/1/2012 ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για παροχή υπηρεσιών οµαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας των εργαζοµένων στο ΚΑΠΕ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 5580 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα