ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%"

Transcript

1 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα: 03/07/2015 Δ.Σ. ΠΙΟΠ: 345/ Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: Απόφαση Ένταξης: Ειδική Υπηρεσίας Διαχείριση Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» 991/ Κωδικός Ο.Π.Σ.: Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή CPV: Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% Σύνολο ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : Χρονική διάρκεια του Έργου: Δύο (2 ) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Λήξη επιλεξιμότητας δαπανών Έργου «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο»: 31/12/2015 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ιούνιος 2015

2 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΚΩΔ. 04 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩΔ. 06 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΚΩΔ. 01 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» Παραγωγή Έντυπου Εκπαιδευτικού Υλικού Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» 991/ ΚΩΔ. Ο.Π.Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΩΔ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Υ/Ε 2: Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 Υ/Ε 2: Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.Σ. Π.Ι.Ο.Π.: 345/ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ταξινόμηση κατά CPV ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η ελληνική. Όλα τα δικαιολογητικά, οι αιτήσεις συμμετοχής και οι προσφορές των υποψηφίων θα είναι στην ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ελληνική γλώσσα ή θα προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟ Σύμβαση Προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ, ,00, συμπεριλαμβανομένου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 6,5%: ,55, Προϋπολογισμός και ΦΠΑ 23%: ,38 % ), το οποίο είναι το ανώτερο όριο για υποβολή προσφορών. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Ενικούς Πόρους.. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 2 μήνες Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αγγέλου Γέροντα 6, Αθήνα, Ελλάδα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 03/07/2015 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ηλεκτρονικά: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Αγγέλου Γέροντα 6, Αθήνα, και 24/07/2015 (10 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής)

3 3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ.118 και του άρθρου 8 της παρούσας Διακήρυξης. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην ηλεκτρονική Διεύθυνση : ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 03/08/2015 και ώρα 17:00 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Αγγέλου Γέροντα 6, , Αθήνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 04/08/2015 και ώρα 10:00 Ορισμοί Προκήρυξης Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος, και ακόλουθα με την τελική Μεθοδολογία Διαχείρισης και Υλοποίησης, η οποία θα ενσωματωθεί στη σύμβαση. Αναθέτουσα Αρχή Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) που εδρεύει στην οδό Αγγέλου Γέροντα 6, το οποίο με την υπ αριθμ. 345/ απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από: Τεύχος προκήρυξης (σελ 86.) Επίσημη γλώσσα Γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η ελληνική. Διαγωνισμού και Σύμβασης Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Υπεύθυνοι Υποέργου Έργο Προϋπολογισμός Σύμβαση Συμβατική τιμή Φορέας Λειτουργίας Το Αρμόδιο Συλλογικό Όργανο που θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να αξιολογήσει ενστάσεις και προσφυγές, δυνάμει της παρούσας Διακήρυξης και του νομικού πλαισίου που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Οι υπεύθυνοι από πλευράς Υπηρεσίας Εκδόσεων της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: Η υλοποίηση του Υποέργου 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: Ο προϋπολογισμός του έργου Υποέργου 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» ανέρχεται στο ποσό των , 93 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ( ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο είναι το ανώτερο όριο υποβολής προσφορών. Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) που εδρεύει στην οδό Αγγέλου Γέροντα 6, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 991/ απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση»

4 4 Φορέας Υλοποίησης Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) που εδρεύει στην οδό Αγγέλου Γέροντα 6, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 991/ απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση».

5 5 Περιεχόμενα Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 2 Ορισμοί Προκήρυξης... 3 Α ΜΕΡΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Το συνολικό έργο Αντικείμενο του Έργου Αναλυτική Περιγραφή Ενότητες Εργασιών Γραφιστική Σχεδίαση Παραγωγή - Εκτύπωση Επιμέλεια Κειμένων Μεταφράσεις Κειμένων Σελιδοποίηση Πνευματικά Δικαιώματα Ψηφιοποίηση Εποπτικού Υλικού Παραδοτέα Μεθοδολογία Υλοποίησης Διάρκεια Έργου Σχεδιασμός και Υλοποίηση έργου Ομάδα Έργου Τίμημα και τρόπος πληρωμής Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργου Ποσοτική και Ποιοτική παραλαβή ενοτήτων εργασίας Απόρριψη και Αντικατάσταση Αγαθών και Υπηρεσιών Ανωτέρα Βία Εκχώρηση Υποκατάσταση Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γενικές πληροφορίες - Αντικείμενο του Διαγωνισμού Εφαρμοστέο δίκαιο Προϋπολογισμός Αναθέτουσα αρχή Επιβλέπουσα Υπηρεσία Δημοσιότητα διαγωνισμού Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών... 23

6 6 7. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης Β.2 Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής Αποκλεισμός συμμετοχής Κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας Χρηματοοικονομική ικανότητα Συναφής με το έργο ενασχόληση Υλικοτεχνική Υποδομή Ανθρώπινο δυναμικό Επίκληση δυνατότητας μη συμμετεχόντων φορέων Υπεργολαβία για την εκτέλεση μέρους του έργου Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Ημεδαποί Πολίτες Αλλοδαποί πολίτες Ημεδαπά νομικά πρόσωπα Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Ενώσεις Κοινοπραξίες Λοιπές υποχρεώσεις διευκρινίσεις Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία Εγγυήσεις Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Β3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρόπος Υποβολής Προσφορών Περιεχόμενο Προσφορών Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Επάρκειας» Δικαιολογητικά συμμετοχής Διευκρινήσεις κριτηρίων επάρκειας Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» Ισχύς Προσφορών Εναλλακτικές Προσφορές... 52

7 7 24. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Ασυνήθιστα χαμηλές τιμές Β4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού Αποσφράγιση Προσφορών Έλεγχος οικονομικής προσφοράς Διαδικασία Κατακύρωσης- Σύμβαση Απόρριψη Προσφορών Ενστάσεις - Δικαστική προστασία Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού Γλώσσα διενέργειας Διαγωνισμού Τρόπος κοινοποίησης Δημοσιότητα Γ Μέρος: Παραρτήματα Αίτηση συμμετοχής Φάκελος Δικαιολογητικών Πίνακας δικαιολογητικά συμμετοχής Πίνακας δικαιολογητικά επάρκειας Πίνακας συναφούς με το έργο ενασχόλησης Πίνακας Καταγραφή μελών Ομάδας έργου Πίνακας καταγραφής τμήματος έργου που εκτελείται με υπεργολαβία Στελέχωση τμήματος έργου που εκτελείται με υπεργολαβία Φάκελος οικονομικής προσφοράς Αναλυτικός πίνακας οικονομικής προσφοράς Συνολικός πίνακας οικονομικής προσφοράς Φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης Πίνακας Ημεδαποί πολίτες Αλλοδαποί πολίτες Ημεδαπά νομικά πρόσωπα Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Συνεταιρισμοί Εγγυητικές επιστολές Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης Σύμβαση ανάθεσης έργου... 77

8 8 Α ΜΕΡΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 1. Το συνολικό έργο Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το οποίο θα καλείται στο εξής Δικαιούχος (Κωδ. Δικαιούχου: ), εκτελεί την πράξη «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» (Κωδ. ΟΠΣ: ), συνολικής δημόσιας δαπάνης ,00 (Κωδ. Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ του Φορέα: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του ΕΣΠΑ (συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Απόφαση Ένταξης: Α.Π. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» 991/ Το έργο «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση για την ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού που συνδέουν το σχολείο με τον τόπο, τους φυσικούς πόρους, την παραγωγική ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και το Μουσείο. Σκοπός του είναι να αναπτύξει εκπαιδευτικές δράσεις στα Μουσεία του Δικτύου του ΠΙΟΠ, με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του «Σχολείου του 21ου αιώνα», και ειδικότερα στους στρατηγικούς στόχους της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της γνωριμίας με την τοπική ιστορία, της αειφορίας στην εκπαίδευση και της στήριξης βιωµατικών δράσεων. Αναλυτικότερα, το έργο προτείνει: σύνδεση της σχολικής ύλης με προτάσεις για την υλοποίηση της ερευνητικής συνθετικής εργασίας (project) που θα υλοποιούνται στο Μουσείο, ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού γύρω από τα τοπία πολιτισμού της εκάστοτε περιοχής, ανάπτυξη την κουλτούρας του ερευνητή στους μαθητές, συνδυάζοντας την επίσκεψη στο Μουσείο με την έξοδο στο «πεδίο», το οποίο, ανάλογα με τη θεματική, μπορεί να οδηγεί σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, περιβαλλοντικής σημασίας, σύγχρονης δημιουργίας, ενθάρρυνση της μετατροπής των μαθητών από απλούς χρήστες νέων τεχνολογιών σε παραγωγούς περιεχομένου, ως αποτέλεσμα ομαδο-συνεργατικής διαδικασίας, δημιουργία ενός χώρου στοχευμένης κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας μαθητών και σχολείων από διαφορετικές περιοχές της χώρας και του εξωτερικού, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές της περιφέρειας να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην πολιτιστική εκπαίδευση, δημιουργία δομής παροχής υλικού, εκπαίδευσης και υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς, για την υλοποίηση προτάσεων εκπαιδευτικής δράσης σχετικά με νέα τοπία πολιτισμού, παροχή δυνατότητας σε σχολεία που δεν έχουν πρόσβαση στα Μουσεία, να τα «επισκεφθούν» μέσω του διαδικτύου και να επωφεληθούν των ψηφιακών εφαρμογών που αναδεικνύονται από τις ψηφιακές τεχνολογίες. 2. Αντικείμενο του Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Παραγωγή Εντύπου εκπαιδευτικού υλικού», και μετά την ολοκλήρωση του Υποέργου 1.6 «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού» που αφορούσε τη συγγραφή των κειμένων, το Υ/Ε 2 αφορά καταρχάς τη συγκέντρωση και παράδοση των κειμένων (σε ψηφιακή μορφή) στην Ανάδοχο, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια στην έντυπη παραγωγή του. Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης τη γλωσσική επιμέλεια και διόρθωση, τη μετάφρασή τους, καθώς και την έγγραφη εξασφάλιση άδειας δημοσίευσης φωτογραφιών για τις περιπτώσεις που απαιτείται. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, το υλικό (κείμενα και εικονογραφικό υλικό δηλαδή, εικαστικά θέματα, φωτογραφίες, χάρτες, κ.ά.) παραδίδεται προς στοιχειοθεσία, γραφιστική σχεδίαση και

9 9 σελιδοποίηση, καθώς και ανάπτυξη κατασκευών. Στη συνέχεια και σε διάστημα 6 εργάσιμων ημερών, η Ανάδοχος θα παρουσιάσει προς έγκριση στοιχειοθετημένο και σελιδοποιημένο δείγμα μερικών σελίδων (μέγεθος στοιχείων, διάστιχο, τύπος γραμμάτων) από κάθε παραδοτέο έντυπο ανά εκπαιδευτικό φάκελο, όπως περιγράφεται ακολούθως. Το δείγμα των σελίδων θα γίνει βάσει των προδιαγραφών και στο πνεύμα σελιδοποίησης της σειράς των εκπαιδευτικών φακέλων του Δικτύου Μουσείων ΠΙΟΠ. Αφού εγκριθεί το σελιδοποιημένο δείγμα, η Ανάδοχος μπορεί να προχωρήσει στη σελιδοποίηση και κατασκευή του συνολικού έργου των εκπαιδευτικών φακέλων, πάντα με βάση τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την τελική μορφοποίηση των γραφιστικών εργασιών υπό τον έλεγχο και τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και τις διαδοχικές τυπογραφικές διορθώσεις (υποχρεωτικά τρεις διορθώσεις και ενδεχομένως τέταρτη τυπογραφική διόρθωση σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή το κρίνει αναγκαίο προς διασφάλιση άριστου εκτυπωτικού αποτελέσματος), προετοιμάζεται η παραγωγή (διαχωρισμοί χρωμάτων, ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνων, ηλεκτρονικό μοντάζ CTP, δοκίμια, προμήθεια χαρτιού με βάση τις προδιαγραφές που απαιτούνται για κάθε ομάδα εντύπων, εκτυπώσεις), προκειμένου, αφού η Αναθέτουσα Αρχή δώσει την έγκριση εκτύπωσης («τυπωθήτω»), να γίνει τελική εκτύπωση των επιμέρους εντύπων, φακέλων, κατασκευών στον προκαθορισμένο αριθμό αντιτύπων. Μετά την ολοκλήρωση των εκτυπωτικών εργασιών, θα ακολουθήσει η βιβλιοδεσία, η συσκευασία του έντυπου υλικού σε χάρτινα κιβώτια και η μεταφορά τους σε αποθήκη που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Παρόλο που το εκπαιδευτικό υλικό αφορά τη δημιουργία και παραγωγή δύο διαφορετικών φακέλων, αντίστοιχων στις δύο μαθητικές ομάδες (1. Α Γυμνασίου και Σχολεία 2 ης Ευκαιρίας, 2. Α ΕΠΑΛ), η γραφιστική επεξεργασία, η σελιδοποίηση και οι εκτυπωτικές εργασίες θα προχωρήσουν ταυτόχρονα ώστε να τηρηθεί ενιαία σχεδιαστική γραμμή και φιλοσοφία, πάντα με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες της κάθε ομάδας. 2.1 Αναλυτική Περιγραφή Σκοπός: Η παραγωγή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού: Επιμέλεια, διόρθωση, μετάφραση κειμένων, ηλεκτρονική στοιχειοθεσία, σελιδοποίηση και γραφιστική σχεδίαση, εκτυπώσεις, βιβλιοδεσία, συσκευασία, μεταφορά., Διάρκεια: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Δραστηριότητα: Προμήθεια Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού 2.2 Ενότητες Εργασιών Γραφιστική Σχεδίαση Γραφιστική σχεδίαση του συνόλου των κειμένων και του φωτογραφικού/εικαστικού υλικού για τα 6 μουσεία x 2 μαθητικές ομάδες (παράλληλη σχεδίαση-επεξεργασία των 12 επιμέρους εντύπων/κατασκευών σε χρονικό διάστημα ενός μήνα) το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακά αρχεία, κατάλληλα για μορφοποίηση και αναπαραγωγή (έντυπη και ψηφιακή) ΠΕ : έντυπο αναφορά σε άξονα - μάθημα (οδηγός εκπαιδευτικού) Διάρκεια: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Περιγραφή: 6 τεύχη x 2 μαθητικές ομάδες (1. Α Γυμνασίου + Σχολεία 2 ης Ευκαιρίας, 2. Α ΕΠΑΛ) που ορίζονται ως οδηγός εκπαιδευτικού και αποτελούν το εργαλείο εκπαίδευσης των καθηγητών/εκπαιδευτών (αντιστοιχούν στις θεματικές των 6 μουσείων x 2 ομάδες, επομένως η σχεδίαση αφορά συνολικά 12 έντυπα). Προβλέπεται έκταση ενός (1) τυπογραφικού φύλλου 16σέλιδου ανά τεύχος Οδηγού (με το εξώφυλλο). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εντύπου-οδηγού εκπαιδευτικού, ορίζονται ως εξής: διαστάσεις 27x21 /

10 10 4χρωμη εκτύπωση / χαρτί velvet 170 gr / βιβλιοδεσία: καρφίτσα. Παράδοση προσχεδίων ανά τεύχος Οδηγού που θα αντιστοιχεί στην κάθε μαθητική ομάδα (1. Α Γυμνασίου + Σχολεία 2 ης Ευκαιρίας, 2. Α ΕΠΑΛ), έγκριση προσχεδίου και διορθώσεις, τελικός έλεγχος της γραφιστικής σχεδίασης και τρεις τυπογραφικές διορθώσεις με έλεγχο-έγκριση κάθε διόρθωσης από την Αναθέτουσα Αρχή. Παραδοτέα: Παράδοση της γραφιστικής εργασίας των 12 εντύπων σε ψηφιακό υλικό, έτοιμο προς εκτύπωση. ΠΕ : πηγές μαθητών Διάρκεια 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Περιγραφή: 6 τεύχη x 2 μαθητικές ομάδες που ορίζονται ως Πηγές Μαθητών και αποτελούν το εκπαιδευτικό εργαλείο των μαθητών (αντιστοιχούν στις θεματικές των 6 μουσείων x 2 ομάδες, επομένως η σχεδίαση αφορά συνολικά 12 έντυπα). Προβλέπεται έκταση 2 τυπογραφικών φύλλων 16σέλιδων ανά τεύχος Πηγών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πηγών ορίζονται ως εξής: διαστάσεις 27x21 / 4χρωμη εκτύπωση / χαρτί velvet 170 gr για το σώμα και το εξώφυλλο / βιβλιοδεσία: καρφίτσα. Παράδοση προσχεδίων ανά τεύχος Πηγών που θα αντιστοιχεί στην κάθε ηλικιακή ομάδα (1. Α Γυμνασίου + Σχολεία 2 ης Ευκαιρίας, 2. Α ΕΠΑΛ), έγκριση και διορθώσεις, τελικός έλεγχος της γραφιστικής σχεδίασης. Παραδοτέα: Παράδοση της γραφιστικής εργασίας των 12 εντύπων σε ψηφιακό υλικό, έτοιμο προς εκτύπωση. ΠΕ : φύλλα εργασίας Διάρκεια: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Περιγραφή: 6 τεύχη x 2 μαθητικές ομάδες που ορίζονται ως Φύλλα Εργασίας. Προβλέπεται έκταση ενός (1) τυπογραφικού φύλλου 16σέλιδου ανά τεύχος «Φύλλων Εργασίας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φύλλων εργασίας, τα οποία αντιστοιχούν στους 5 θεματικούς άξονες του προγράμματος, ορίζονται ως εξής: διαστάσεις 21x27 / 4χρωμη εκτύπωση / χαρτί velvet 170 gr και για το εξώφυλλο / βιβλιοδεσία: καρφίτσα. Παράδοση προσχεδίων των φύλλων εργασίας, αντίστοιχων κάθε μουσείου και μαθητικής ομάδας, έγκριση προσχεδίων και διορθώσεις, τελικός έλεγχος της γραφιστικής σχεδίασης. Παραδοτέα: Παράδοση της γραφιστικής εργασίας των 12 εντύπων σε ψηφιακό υλικό, έτοιμο προς εκτύπωση. ΠΕ2.1.4: φάκελος Διάρκεια: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Περιγραφή: φάκελος κατάλληλος για την τοποθέτηση του έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και των κατασκευών, προσαρμοσμένος στις ανάγκες του προγράμματος. Η σχεδίαση του φακέλου θα φέρει κοινό γραφιστικό πρότυπο, το οποίο θα προσαρμόζεται για καθένα από τα έξι (6) μουσεία, επομένως θα παραδοθούν 6 διαφορετικά αρχεία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής φακέλου ορίζονται ως εξής: σχήμα: 23x31x5 cm (οι οριστικές διαστάσεις του φακέλου θα προσαρμοστούν με βάση το σύνολο των λοιπών εντύπων) / εκτύπωση: α όψη 4χρωμη, β όψη χωρίς εκτύπωση / επεξεργασία: ματ πλαστικοποίηση στην εξωτερική όψη / κατασκευή φακέλου: χαρτί Super Fine 300 γρ. λαμιναρισμένο με χαρτόνι λευκό ή γκρι ίδιων γραμμαρίων και λάστιχο / παράδοση: ανοιχτά. Παράδοση προσχεδίων, έγκριση και διορθώσεις των προκρινόμενων σχεδίων για τους έξι φακέλους που θα αντιστοιχούν στο καθένα από τα έξι μουσεία, τελικός έλεγχος της γραφιστικής σχεδίασης.

11 11 Παραδοτέα: παράδοση της γραφιστικής εργασίας σε ψηφιακό υλικό (6 αρχεία), έτοιμο προς εκτύπωση. ΠΕ : κατασκευές Διάρκεια: 1-2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Περιγραφή: κατασκευές αντίστοιχες με τους 5 θεματικούς άξονες του εκπαιδευτικού προγράμματος x 6 είδη ανά μουσείο x 2 μαθητικές ομάδες (1. Α Γυμνασίου + Σχολεία 2 ης Ευκαιρίας, 2. Α ΕΠΑΛ), Παράδοση προσχεδίων για τις Κατασκευές που θα αντιστοιχούν στην κάθε ομάδα, με βάση τους 5 θεματικούς άξονες, έγκριση και διορθώσεις, τελικός έλεγχος της γραφιστικής σχεδίασης. Παραδοτέα: Παράδοση της γραφιστικής εργασίας σε ψηφιακό υλικό, έτοιμο προς εκτύπωση. ΠΕ : λογότυπο Δικτύου Διάρκεια: 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης Περιγραφή: σχεδίαση κεντρικού λογότυπου του συνολικού προγράμματος. Έλεγχος προσχεδίων, έγκριση και διόρθωση τελικού δοκιμίου. Παραδοτέα: Παράδοση τελικού ψηφιακού αρχείου με δυνατότητα χρήσης του λογότυπου σε όλα τα έντυπα, καθώς και σε ψηφιακές εφαρμογές του Προγράμματος Παραγωγή - Εκτύπωση Εργασίες για την προετοιμασία της τελικής παραγωγής και εκτύπωσης των εντύπων σε 1700 αντίτυπα ανά είδος εντύπου, 1700 φακέλων, 3400 κατασκευών (διαχωρισμοί χρωμάτων, ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνων, ηλεκτρονικό μοντάζ CTP, δοκίμια και ηλιοτυπίες, χαρτί velvet 170 γρ για τον Οδηγό Εκπαιδευτικού, τις Πηγές Μαθητών, τα Φύλλα Εργασίας και χαρτί super fine 300 gr για την κατασκευή φακέλων) έως το στάδιο της τελικής εκτύπωσης, της βιβλιοδεσίας, της συσκευασίας των εντύπων ανά είδος σε χάρτινα κουτιά και αριθμό αντιτύπων που θα καθοριστεί στην εξέλιξη του έργου Το σύνολο του έντυπου υλικού (εκπ. φάκελοι, Οδηγός εκπαιδευτικού, πηγές μαθητών, φύλλα εργασίας, κατασκευές) προς διοχέτευση στα συνεργαζόμενα σχολεία ΠΕ : έντυπο αναφορά σε άξονα - μάθημα (οδηγός εκπαιδευτικού) Διάρκεια: 1 μήνας από την οριστική έγκριση του τελικού σελιδοποιημένου εκδοτικού υλικού Περιγραφή: εκτυπωτικές εργασίες για την παραγωγή 12 διαφορετικών τευχών που ορίζονται ως Οδηγοί εκπαιδευτικών και αποτελούν τα εργαλεία εκπαίδευσης των καθηγητών/εκπαιδευτών των δύο μαθητικών ομάδων (1. Α Γυμνασίου + Σχολεία 2 ης Ευκαιρίας, 2. Α ΕΠΑΛ) ανά μουσείο. Προβλέπεται έκταση 1 τυπογραφικού φύλλου ανά τεύχος Οδηγού. Προηγούνται τρεις τυπογραφικές διορθώσεις δοκιμίων και αντίστοιχος έλεγχος της σελιδοποίησης στη διάρκεια επεξεργασίας και πριν την τελική εκτύπωση των εντύπων. Παραδοτέα: το τεύχος του Οδηγού Εκπαιδευτικού (συνολικά 1700 έντυπα, από τα οποία υπολογίζουμε 141 έντυπα ανά μουσείο και για κάθε μαθητική ομάδα).

12 12 ΠΕ : πηγές μαθητών Διάρκεια: 1 μήνας από την οριστική έγκριση του τελικού σελιδοποιημένου εκδοτικού υλικού Περιγραφή: εκτυπωτικές εργασίες για την παραγωγή 12 διαφορετικών τευχών που ορίζονται ως Πηγές και αποτελούν το εκπαιδευτικό εργαλείο των μαθητών των 2 ομάδων (1. Α Γυμνασίου + Σχολεία 2 ης Ευκαιρίας, 2. Α ΕΠΑΛ) ανά μουσείο. Προβλέπεται έκταση 2 τυπογραφικών φύλλων 16σέλιδων ανά τεύχος Πηγών. Προηγούνται τρεις τυπογραφικές διορθώσεις δοκιμίων και αντίστοιχος έλεγχος της σελιδοποίησης στη διάρκεια επεξεργασίας και πριν την τελική εκτύπωση των Πηγών. Παραδοτέα: το τεύχος των Πηγών (συνολικά 1700 έντυπα, από τα οποία υπολογίζουμε 141 έντυπα ανά μουσείο και για κάθε μαθητική ομάδα). ΠΕ : φύλλα εργασίας Διάρκεια: 1 μήνας από την οριστική έγκριση του τελικού σελιδοποιημένου εκδοτικού υλικού Περιγραφή: εκτυπωτικές εργασίες για την παραγωγή 12 διαφορετικών τευχών που ορίζονται ως Φύλλα εργασίας και αποτελούν βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία για τους μαθητές των δύο ομάδων (1. Α Γυμνασίου + Σχολεία 2 ης Ευκαιρίας, 2. Α ΕΠΑΛ), επικουρικά των Πηγών. Προηγούνται τρεις τυπογραφικές διορθώσεις δοκιμίων και αντίστοιχος έλεγχος της σελιδοποίησης στη διάρκεια επεξεργασίας και πριν την τελική εκτύπωση των τευχών των Φύλλων Εργασίας. Παραδοτέα: τα τεύχη των Φύλλων Εργασίας (συνολικά 1700 έντυπα, από τα οποία υπολογίζουμε 141 έντυπα ανά μουσείο που αντιστοιχούν στις δύο μαθητικές ομάδες). ΠΕ : φάκελος Διάρκεια: 1 μήνας από την οριστική έγκριση του τελικού σελιδοποιημένου εκδοτικού υλικού Περιγραφή: εκτυπωτικές εργασίες για την παραγωγή φακέλων x 6 είδη, με κοινό πρότυπο σχεδίασης και κατάλληλων προς τοποθέτηση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού ανά μουσείο. Προηγούνται τρεις τυπογραφικές διορθώσεις δοκιμίων και αντίστοιχος έλεγχος της γραφιστικής σχεδίασης στη διάρκεια επεξεργασίας και πριν την τελική εκτύπωση των φακέλων. Παραδοτέα: παράδοση εκπαιδευτικών φακέλων ΠΕ : κατασκευές Διάρκεια: 1 μήνας από την οριστική έγκριση του τελικού σελιδοποιημένου εκδοτικού υλικού Περιγραφή: εκτυπωτικές εργασίες για την παραγωγή κατασκευών κατάλληλων ως εκπαιδευτικών εργαλείων ανά μουσείο και ομάδα. Έλεγχος και διορθώσεις δοκιμίων πριν την τελική εκτύπωση και παράδοση των κατασκευών. Παραδοτέα: παράδοση των κατασκευών προς ένταξή τους στους εκπαιδευτικούς φακέλους Επιμέλεια Κειμένων Επιμέλεια και διόρθωση παραδοτέων κειμένων προτού αρχίσει η σελιδοποίηση και γραφιστική Τελικά διορθωμένα κείμενα έτοιμα για ηλεκτρονική

13 13 σχεδίαση. Επίσης, τρεις τυπογραφικές διορθώσεις στη διάρκεια των εκτυπωτικών εργασιών στοιχειοθεσία και σελιδοποίηση Διάρκεια: 2 μήνες (επιμέλεια κειμένων και τυπογραφικές διορθώσεις απαιτούνται καθ όλη τη διάρκεια της εκδοτικής διαδικασίας) από την υπογραφή της σύμβασης Περιγραφή: επιμέλεια και διόρθωση παραδοτέων κειμένων προτού αρχίσει η στοιχειοθεσία, σελιδοποίηση και γραφιστική σχεδίαση. Ακολουθούν τρεις τυπογραφικές διορθώσεις στη διάρκεια των προεκτυπωτικών εργασιών και ενδεχομένως και τέταρτη τυπογραφική διόρθωση, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή το κρίνει απαραίτητο. Παραδοτέα: Τα τελικά διορθωμένα κείμενα έτοιμα προς επεξεργασία Μεταφράσεις Κειμένων μετάφραση στην αγγλική γλώσσα των παραδοτέων κειμένων, λεζαντών, οδηγιών για κατασκευές Τελικά κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή για δυνατότητα χρήσης τους σε έντυπα και σε ψηφιακά αρχεία Διάρκεια: 3 εβδομάδες μετά την επιμέλεια των κειμένων Περιγραφή: μετάφραση στην αγγλική γλώσσα των παραδοτέων κειμένων, λεζαντών, οδηγιών για κατασκευές. Έλεγχος και επιμέλεια κάθε ολοκληρωμένης μετάφρασης ανά έντυπο. Παραδοτέα: Τα τελικά μεταφρασμένα στα αγγλικά κείμενα, έτοιμα προς επεξεργασία Σελιδοποίηση Ηλεκτρονική στοιχειοθεσία και σελιδοποίηση των τελικών και επιμελημένων κειμένων Τελικά κείμενα προς ηλεκτρονική στοιχειοθεσία και σελιδοποίηση Διάρκεια: 2 εβδομάδες από την παράδοση των επιμελημένων κειμένων Περιγραφή: ηλεκτρονική στοιχειοθεσία και σελιδοποίηση των τελικών και επιμελημένων κειμένων, προκειμένου να προχωρήσει παράλληλα με τη γραφιστική σχεδίαση. Έλεγχος και διορθώσεις της εργασίας ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας και σελιδοποίησης όλων των επιμέρους εντύπων. Παραδοτέα: παράδοση του στοιχειοθετημένου υλικού προς τελική σελιδοποίηση και γραφιστική επεξεργασία Πνευματικά Δικαιώματα Αιτήματα σε πολιτιστικούς φορείς, μουσεία, βιβλιοθήκες, φωτογραφικά αρχεία για χρήση εικαστικού υλικού προς επιστημονική τεκμηρίωση του έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού φωτογραφικό υλικό, σχέδια ή άλλα εικαστικά έργα, για εκδοτική χρήση, αλληλογραφία Διάρκεια: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Περιγραφή: Το εικαστικό και τεκμηριωτικό υλικό έχει συγκεντρωθεί από την αναθέτουσα αρχή και θα δοθεί στον ανάδοχο με σκοπό την από πλευράς του δημιουργία των αιτημάτων που απαιτούνται προς τους αντίστοιχους φορείς για άδεια δημοσίευσης στο υπό προετοιμασία εκδοτικό εκπαιδευτικό υλικό. Το υλικό βρίσκεται εις χείρας της αναθέτουσας

14 14 αρχής και μπορεί να ζητηθεί από τον ανάδοχο με έγγραφη αίτηση του, μέχρι το πέρας της περιόδου παροχής διευκρινήσεων της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Β.8 της παρούσας. Παραδοτέα: Φωτογραφικό και σχεδιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε επιμέρους εκδοτικές εργασίες, εκτυπωτικές και ψηφιακές, αλληλογραφία Ψηφιοποίηση Εποπτικού Υλικού Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού θα παραδοθεί σε ψηφιακή μορφή σε ένα αντίτυπο, με βάση την τελική γραφιστική σχεδίαση, και κυρίως με δυνατότητα χρήσης και ανάγνωσης των εφαρμογών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και σε φορητές υπολογιστικές συσκευές τύπου tablet και συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης Παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, αναγνώσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή, φορητές υπολογιστικές συσκευές τύπου tablet και συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης (1 αντίτυπο με το σύνολο του υλικού) Διάρκεια: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Περιγραφή: πρόβλεψη για παράδοση του τελικού εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα χρήσης του και ανάγνωσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και σε φορητές υπολογιστικές συσκευές τύπου tablet και συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης. Έλεγχος με συνεχείς δοκιμές του συνόλου των ψηφιοποιημένων εφαρμογών. Παραδοτέα: ψηφιακά αρχεία του τελικού έντυπου εκπαιδευτικού υλικού. 3. Παραδοτέα Ως τελικά παραδοτέα του έργου ορίζονται τα παρακάτω αγαθά και υπηρεσίες: 1. Γραφιστική σχεδίαση 2. Παραγωγή - εκτύπωση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού 3. Επιμέλεια τυπογραφικές διορθώσεις κειμένων 4. Μεταφράσεις κειμένων 5. Σελιδοποίηση 6. Πνευματικά δικαιώματα 7. Ψηφιοποίηση εποπτικού υλικού Η μέθοδος επιμέλειας, τυπογραφικής διόρθωσης και αγγλικής μετάφρασης των κειμένων, ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας, σελιδοποίησης και γραφιστικής σχεδίασης, εκτύπωσης των εκπαιδευτικών εντύπων και κατασκευών, τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά του σώματος, του εξωφύλλου και της βιβλιοδεσίας τους, η συσκευασία και μεταφορά τους, θα πρέπει να πληρούν τα χαρακτηριστικά του άρθρου 2 της παρούσας, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς. Ο Ανάδοχος του διαγωνισμού θα υποχρεούται να παραδίδει τα παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή, τμηματικά και σε χρόνους που υποδεικνύονται στην παράγραφο 2 της προκήρυξης, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και κατ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και εντός της επομένης ημέρας το αργότερο από τη σχετική ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα ενημερωτικά έντυπα να μην υποστούν οιουδήποτε είδους φθορά για το διάστημα που ακολουθεί την εκτύπωσή τους και να τελούν, κατά τον χρόνο της παράδοσης, σε απολύτως άριστη κατάσταση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το έντυπο υλικό σε χάρτινες κούτες ανά είδος εντύπου

15 15 και συγκεκριμένο αριθμό εντύπων που υπολογίζεται σε αντίτυπα ανά κούτα, ενώ ειδικά οι εκπαιδευτικοί φάκελοι θα συσκευαστούν και θα μεταφερθούν με χαρτί (ανοιχτοί ανά 100 τεμάχια). Η μεταφορά και παράδοση του έντυπου υλικού θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση του Αναδόχου, στον αποθηκευτικό χώρο της εταιρείας ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΠΕ (Θέση Αγ. Ιωάννη Γόριτσα, Ασπρόπυργος).Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται σε άμεση και δωρεάν αντικατάσταση των τυχόν απολεσθέντων, καταστραφέντων ή φθαρμένων εντύπων με άλλα ίδια έντυπα. Σε περίπτωση που τα τελικά παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται στο σύνολό τους ή εν μέρει στις προδιαγραφές του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω αμοιβή σε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις, προσθήκες, βελτιώσεις ή και αλλαγές, ούτως ώστε τα τελικά παραδοτέα να ανταποκρίνονται επαρκώς στις απαιτήσεις της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Μεθοδολογία Υλοποίησης 4.1 Διάρκεια Έργου Το σύνολο του Έργου δεν θα ξεπεράσει τους δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η επιλεξιμότητα των δαπανών του έργου λήγει στις 31/12/ Σχεδιασμός και Υλοποίηση έργου Ως προς τη διαχείριση του έργου, κάθε μία από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες θεωρείται τελικό παραδοτέο. Για την ολοκλήρωση του έργου, πρέπει να έχουν παραδοθεί από τον Ανάδοχο και αντιστοίχως παραληφθεί από της Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων, και τα επτά τελικά παραδοτέα, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου (βλ. Μέρος Α, άρθρο 5). Για τον προέλεγχο των παραδοτέων, κρίνεται αναγκαία η διάκριση της παραγωγής ενός εκάστου τελικού παραδοτέου σε επιμέρους φάσεις υλοποίησης. Για την κάθε φάση υλοποίησης, είναι αναγκαία η επάλληλη συνεργασία του Αναδόχου με τους Υπευθύνους του Υποέργου. Για τη μετάβαση από τη μία φάση υλοποίησης στην επόμενη, είναι αναγκαία η αποδοχή, από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής, των επιμέρους παραδοτέων της κάθε φάσης υλοποίησης. Ως επιμέρους παραδοτέα ανά φάση υλοποίησης αναφέρονται: Πρώτη φάση: έγκριση σελιδοποίησης και γραφιστικής επεξεργασίας, των παραδοτέων : Γραφιστική σχεδίαση των παραδοτέων , , , , και Μεταφράσεις κειμένων ΠΕ Δεύτερη φάση: έγκριση συνόλου εκδοτικών εργασιών και έγκριση εκτύπωσης, των παραδοτέων 2.2.3, και ΠΕ , , , και Τρίτη φάση: προμήθεια συνολικού έργου εκτύπωσης και των υποέργων και Ομάδα Έργου Οι ειδικότητες που θεωρούνται απαραίτητες από την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση του έργου, περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 11.4 της παρούσας και συνοπτικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και τη μεθοδολογία υλοποίησης είναι οι εξής: α) Υπεύθυνος Έργου β) επιμελητής-διορθωτής γ) μεταφραστής

16 16 δ) γραφίστας 4.4 Τίμημα και τρόπος πληρωμής Το συνολικό τίμημα είναι το άθροισμα των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών που κατακυρώνονται στον ανάδοχο με την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και το οποίο αναγράφεται στο Συμφωνητικό, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., δηλαδή 23% για τις εργασίες επιμέλειας, διόρθωσης, μετάφρασης και γραφιστικής σχεδίασης, και 6,5% για όλες τις εκτυπωτικές εργασίες. Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει με τμηματικές πληρωμές, ως εξής: Στο τέλος κάθε φάσης παράδοσης, όπως ορίζεται κατωτέρω. Με την υπογραφή της σύμβασης καταβάλλεται προκαταβολή ύψους 10% της συμβατικής αξίας του έργου. Πρώτη Φάση : με την έγκριση σελιδοποίησης και γραφιστικής επεξεργασίας, δηλαδή των παραδοτέων : Γραφιστική σχεδίαση των παραδοτέων , , , , και Μεταφράσεις κειμένων ΠΕ 2.2.4, 20% της συμβατικής αξίας του έργου Δεύτερη φάση : με την έγκριση συνόλου εκδοτικών εργασιών και έγκριση εκτύπωσης, δηλαδή των παραδοτέων των παραδοτέων 2.2.3, και ΠΕ , , , και , 20% της συμβατικής αξίας του έργου, τρίτη φάση: με την παράδοση του συνόλου του εντυπωθέντος εκπαιδευτικού υλικού και του ψηφιακού αρχείου του τελικού εντύπου εκπαιδευτικού υλικού και των υποέργων και % της συμβατικής αξίας του έργου. Για την εξόφληση του Αναδόχου απαιτούνται υπογεγραμμένα πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συνόλου των εκτυπώσεων που συντάσσονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από σχετική αναφορά των επιβλεπόντων του έργου. Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του ανάδοχο είναι τα εξής: α. Τιμολόγιο του Αναδόχου που αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. Β Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. 5. Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργου Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Υποέργου2 «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού», ορίζονται από το Δ.Σ. του ΠΙΟΠ οι Υπεύθυνοι Υλοποίησης του Υποέργου (στο εξής αναφερόμενοι Υπεύθυνοι Υποέργου), καθώς και οι αναπληρωτές αυτών. Παράλληλα, για τις ανάγκες πιστοποίησης και παραλαβής των Παραδοτέων του Υποέργου 2 του Έργου «Παυσανίας 2.0: από το σχολείο στο Μουσείο» συστήνεται από το Δ.Σ. του ΠΙΟΠ Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων του Υ/Ε 2 (στο εξής αναφερόμενη: Επιτροπή Παραλαβής). Α. Πιστοποίηση επιμέρους παραδοτέων φάσεων υλοποίησης Η Επιτροπή Παραλαβής συνεδριάζει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, και σε περίπτωση που το επιμέρους παραδοτέο πληροί τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση, αποδέχεται την

17 17 πιστοποίησή του και εγκρίνει τη σταδιακή αποπληρωμή της φάσης υλοποίησης του κάθε παραδοτέου. Σε περίπτωση που το προς πιστοποίηση επιμέρους παραδοτέο παρουσιάζει επουσιώδεις αποκλίσεις ή παραλείψεις, η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει Επιστολή, με την οποία τεκμηριώνει τις αποκλίσεις που εντόπισε και ζητά τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση. Οι Υπεύθυνοι Υποέργου ενημερώνουν τον Ανάδοχο, επιβλέπουν τη συμμόρφωσή του με τις συστάσεις της Επιτροπής Παραλαβής και εφόσον κρίνουν ότι αυτές έχουν υλοποιηθεί, επανεισηγούνται την πιστοποίηση της φάσης υλοποίησης στην Επιτροπή Παραλαβής. Σε περίπτωση που το προς πιστοποίηση επιμέρους παραδοτέο παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ή παραλείψεις, και κρίνεται ότι αυτές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή και αποδοτική υλοποίηση της φάσης υλοποίησης, η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει Επιστολή Απόρριψης Πιστοποίησης επιμέρους τμήματος της φάσης υλοποίησης, η οποία περιλαμβάνει επαρκή τεκμηρίωση της απόρριψης. Η Επιστολή Απόρριψης Πιστοποίησης κοινοποιείται στους Υπεύθυνους Υποέργου και στην Υπηρεσία Διοικητικού - Λογιστηρίου, για την ανάληψη των εκ μέρους τους ενεργειών. Β. Παραλαβή ενοτήτων εργασίας Με την ολοκλήρωση όλων των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του κάθε παραδοτέου, οι Υπεύθυνοι Υποέργου εισηγούνται με Υπηρεσιακό Σημείωμα την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του τελικού παραδοτέου. Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τις προθεσμίες παράδοσης, καθώς και το οικονομικό αντικείμενο ως προς την κανονικότητα, τη νομιμότητα και την επιλεξιμότητα των δαπανών. Σε περίπτωση αποδοχής του τελικού παραδοτέου, συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής Πρωτόκολλο Παραλαβής του τελικού παραδοτέου και προχωρά η αποπληρωμή αυτού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το τελικό παραδοτέο έχει επουσιώδη ελαττώματα, η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί τη διαζευκτική ευχέρεια είτε να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη διόρθωση των ελαττωμάτων μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα του τάξει, είτε να μειώσει αναλόγως την αμοιβή του Αναδόχου και να παραλάβει το έργο ως έχει. Σε κάθε, περίπτωση, συντάσσει και αποστέλλει στους Υπεύθυνους Υποέργου και στην Υπηρεσία Διοικητικού Λογιστηρίου σχετική επιστολή, όπου περιγράφονται µε σαφήνεια οι συστάσεις της. Οι Υπεύθυνοι Υποέργου ενημερώνουν τον Ανάδοχο, επιβλέπουν τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις συστάσεις της Επιτροπής Παραλαβής και εφόσον κρίνουν ότι αυτές έχουν υλοποιηθεί, επανεισηγούνται την περαίωση του φυσικού αντικειμένου του τελικού παραδοτέου στην Επιτροπή Παραλαβής. Σε περίπτωση που το υλοποιηθέν αντικείμενο έχει ουσιώδη ελαττώματα σε σχέση με τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση, η Επιτροπή δικαιούται να προτείνει να υπαναχωρήσει η Αναθέτουσα Αρχή από τη σύμβαση και να ζητήσει από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα έχει υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή λόγω της μη εκπλήρωσης του έργου. Η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης του τελικού παραδοτέου, το οποίο περιλαμβάνει επαρκή τεκμηρίωση της απόρριψης, και το κοινοποιεί στους Υπευθύνους Υποέργου και την Υπηρεσία Διοικητικού και Λογιστηρίου, για την ανάληψη των εκ μέρους τους ενεργειών, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του ΠΙΟΠ.

18 18 Γ. Περαίωση Φυσικού Αντικειμένου Όταν ολοκληρωθούν όλα τα τελικά παραδοτέα που συναποτελούν το Υποέργο, οι Υπεύθυνοι Υποέργου εισηγούνται με Υπηρεσιακό Σημείωμα στην Επιτροπή Παραλαβής την περαίωση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου. Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τις προθεσμίες παράδοσης, καθώς και το οικονομικό αντικείμενο ως προς την κανονικότητα, τη νομιμότητα και την επιλεξιμότητα των δαπανών. Εφόσον όλα τα τελικά παραδοτέα του Υποέργου δεν περιλαμβάνουν εκκρεμότητες ή μη συμμορφώσεις ως προς τις συστάσεις της Επιτροπής, ακολουθεί η σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το Υποέργο και εκδίδεται Απόφαση Οριστικής Παραλαβής του. Διευκρινίσεις: Οι Υπεύθυνοι Υποέργου υποχρεούνται να εισηγηθούν στην Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών. Η Επιτροπή υποχρεούται να συνεδριάσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Σε περιπτώσεις μη αποδοχής του παραδοτέου, οι χρόνοι απόκρισης α) του Αναδόχου και β) των Υπευθύνων του Υποέργου ορίζονται από την Επιτροπή, με απόφασή της, ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες σε χρόνο, και κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη. 6. Ποσοτική και Ποιοτική παραλαβή ενοτήτων εργασίας Η επίβλεψη, ο ποιοτικός έλεγχος και η παραλαβή του έργου γίνονται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, και το πλαίσιο λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής. Το σύνολο των τελικών διορθωμένων κειμένων, καθώς και το σύνολο του τελικού σελιδοποιημένου εκδοτικού υλικού όλων των εντύπων, φακέλων και κατασκευών, θα παραδοθεί ψηφιακά σε ένα αντίτυπο στην Αναθέτουσα Αρχή και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (π.χ.αρχείο.pdf ή/και.doc). Η συσκευασία ανά είδος εντύπου και σε αριθμό που θα καθοριστεί στην εξέλιξη του έργου, πρέπει να γίνει σε χάρτινα κουτιά και η μεταφορά τους θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (Αγγ. Γέροντα 6, Αθήνα), καθώς και σε αποθηκευτικό χώρο της εταιρείας ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΠΕ (Θέση Αγ. Ιωάννη Γόριτσα, Ασπρόπυργος) Αρχή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 της παρούσας. Τόσο η συσκευασία όσο και η μεταφορά του εκδοτικού υλικού βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η Επιτροπή Παραλαβής θα ελέγχει σε κάθε φάση εργασιών την ποιότητα του αποτελέσματος και θα εισηγείται στον Ανάδοχο πιθανές αλλαγές, διορθώσεις και βελτιώσεις. Πριν την παράδοση, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή (συμβατή με το λογισμικό που χρησιμοποιεί η Αναθέτουσα Αρχή) σε χρόνο που θα προσδιορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου αυτή να κάνει τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις, τα οποία ο Ανάδοχος οφείλει να ενσωματώσει στα Παραδοτέα. Όλα τα δικαιώματα επί της έκδοσης θα ανήκουν στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση. Η σχετική ένδειξη copyright θα πρέπει να τίθεται στα πρώτα φύλλα του εντύπου σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες, όπως θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο έλεγχος και η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους στην έδρα της, με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός της. Τυχόν διορθώσεις και προσθήκες θα συμπληρώνονται από τον Ανάδοχο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε

19 19 αυτόν των απαιτούμενων διορθώσεων ή προσθηκών, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 28 του Π.Δ. 118/2007, όπως ισχύει. 7. Απόρριψη και Αντικατάσταση Αγαθών και Υπηρεσιών Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών και υπηρεσιών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του ταχθέντος χρόνου ο ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον Ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα απορριφθέντα αγαθά, πέραν της επιβολής ποινικής ρήτρας, τα αγαθά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η επιστροφή των αγαθών και των υπηρεσιών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του ανάδοχο, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία και επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 8. Ανωτέρα Βία Ο ανάδοχος που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της απόδειξής της. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. 9. Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής της, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

20 20 Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας προμηθευτών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ΠΔ 118/2007.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ /

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 9000 / 03.03.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 03/11/2015 Αρ, Πρωτ. : 1255 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER» ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER» ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 5/7/203

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ Μυτιλήνη 27/10/2014 Αρ. Πρωτ. 8983 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3D printing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΑΔΑ: 4Α1246ΨΖ2Ν-Η4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) Ταχ. Δν/ση Iπποκράτους 35, 5 ος όροφος, Αθήνα Ταχ. 10680 Κώδικας Πληροφορί Φραντζέσκα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡ. 2491

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡ. 2491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡ. 2491 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ έχοντας υπόψη: - τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός δημοσιότητας για την προμήθεια

Πρόχειρος διαγωνισμός δημοσιότητας για την προμήθεια Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 18/07/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ δέσιμο με σπιράλ) και ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει, η εκτέλεση εργασίας τήρησης πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα